Verkenningsstudie vernieuwing applicatiearchitectuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenningsstudie vernieuwing applicatiearchitectuur"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Verkenningsstudie vernieuwing applicatiearchitectuur Baseline 21 april 2004 AGI-werkdocument AGI-TGA RIZA-werkdocument X

2 Colofon Uitgegeven door: Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI), i.s.m. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Informatie AGI: Telefoon: Fax: AGI registratie nr.: AGI-TGA Uitgevoerd door: Albert Driesprong, Mustafa Yaman & Michel Grothe (AGI) Opmaak: Albert Driesprong Opdrachtgever: Bas van de Pas & Martin Scholten (RIZA) Informatie RIZA Telefoon: RIZA registratie nr.: X Datum: Status: Definitief Versienummer: 2.0

3 Inhoudsopgave PROJECTOMSCHRIJVING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING/DOELSTELLING AFBAKENING OPZET RAPPORT BESCHRIJVING BASELINE BASELINE 3.3 DATABASE Structuur Knelpunten BASELINE 3.3 APPLICATIE Ontwikkel omgeving en platforms Applicatie structuur en ontwikkel talen Functionaliteit RELEVANTE ONTWIKKELINGEN EN GIS-ARCHITECTUREN VOOR BASELINE INLEIDING OPEN SYSTEMEN EN DE 3-LAGEN ARCHITECTUUR Achtergrond open systeembenadering en 3-lagen architectuur Open systemen en ESRI software RELEVANTE ONTWIKKELINGEN BINNEN RWS Applicatiearchitectuur (KANS) OpenGIS en Rijkswaterstaat Nieuwe Netwerkvoorzieningen Rijkswaterstaat MOGELIJKE APPLICATIE-ARCHITECTUREN VOOR BASELINE Huidige architectuur Baseline Reeds bestaande architectuur opties Toekomstige architectuur opties TOELICHTING ARCHITECTUUR COMPONENTEN Databases Desktop GIS, hier ArcGIS ArcGIS Server OpenGIS Web Services ANALYSE ARCHITECTUREN EN IMPLICATIES VOOR BASELINE INLEIDING ARCGIS DESKTOP MET PERSONAL GEODATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

4 4.3 ARCGIS DESKTOP MET ARCSDE EN ORACLE DATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata WEB CLIENT/ARCGIS DESKTOP MET ARCGIS SERVER, ARCSDE EN ORACLE DATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata WEB CLIENT MET OPENGIS WEB SERVICES EN ORACLE SPATIAL DATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata SAMENVATTING RESULTATEN AANVULLENDE OPMERKINGEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN INLEIDING CONCLUSIES AANBEVELINGEN REFERENTIES LITERATUUR INTERVIEWS EN GESPREKKEN BIJLAGEN 1. BASELINE GEBRUIKERS EN GEINTERESSEERDEN 4 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

5 1 Projectomschrijving 1.1 Aanleiding Het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) Arnhem draagt sinds 1995 zorg voor de ontwikkeling en het beheer van de Arc/Info applicatie Baseline. Baseline is een applicatie en database voor het opslaan, raadplegen, presenteren maar vooral ook het bewerken en klaarzetten van riviergegevens ten behoeve van het uitvoeren van berekeningen met de stromingsmodellen Waqua, Sobek en op korte termijn ook Delft 3D (gepland 2004). Baseline heeft op dit moment ongeveer 65 actieve gebruikers, verspreid over 13 organisaties (zie bijlage 1). Bij het ontstaan van Baseline in 1995 is ervoor gekozen de applicatie te ontwikkelen in de toenmalige Arc/Info omgeving. Daarbij is met name gebruik gemaakt van de programmeer taal Arc Macro Language (AML). Inmiddels hebben zich binnen de GIS-markt een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van o.a. Desktop GIS, Internet/Intranet GIS en standaarden. Deze ontwikkelingen genieten een groot draagvlak onder GIS gebruikers, met als gevolg dat oude applicaties snel dateren. Om gebruik en toepasbaarheid van de Baseline applicatie op termijn te kunnen garanderen is een vernieuwing van de applicatiearchitectuur noodzakelijk. Voordat besloten kan worden in welke omgeving Baseline moet gaan functioneren en aan welke kwalificaties de applicatie dient te voldoen, is een gedegen kennis van de technische mogelijkheden vereist. Dit rapport is het resultaat van een verkennende studie naar een aantal mogelijke oplossingen. 1.2 Probleemstelling/Doelstelling Uit een gesprek met het RIZA Arnhem is gebleken dat een aantal opties voor de vernieuwing van Baseline overwogen worden. Kort komt het erop neer dat men interesse heeft voor het omzetten van de applicatie naar de ArcGIS Desktop of naar een Internet/Intranet omgeving. Tevens is gebleken dat de huidige database bestaande uit coverages aangepast dient te worden. De nieuwe database dient uiteraard aan te sluiten bij de gekozen ontwikkel omgeving. Momenteel ontbreekt echter een gedegen kennis van de mogelijkheden, met als gevolg dat het maken van weloverwogen keuzes onmogelijk is. Om voldoende kennis op te bouwen wenst het RIZA antwoord te krijgen op de volgende vragen: 1. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar de ArcGIS Desktop? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar een Internet/Intranet applicatie? 3. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van de huidige database? 5 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

6 Met name omdat de applicatie omgeving en de database sterk met elkaar samenhangen, is het lastig bovenstaande vragen een voor een uit te werken. Daarom is ervoor gekozen een viertal scenario s voor de architectuur van het toekomstige Baseline tegen het licht te houden. Ieder scenario maakt gebruik van de ArcGIS Desktop en/of een Internet/Intranet oplossing in combinatie met een database. Een en ander leidt tot de volgende concrete doelstelling: Doel van deze verkenningsstudie is het inventariseren van de door de GISmarkt aangeboden mogelijkheden voor de vernieuwing van Baseline (database en applicatie) naar een moderne, toekomstvaste applicatiearchitectuur c.q. GIS-omgeving. Middels het uitwerken van een aantal architectuur scenario s wordt invulling gegeven aan drie door het RIZA gedefinieerde vragen: 1. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar de ArcGIS desktop? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar een Internet/Intranet applicatie? 3. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van het huidige database? Op deze wijze wordt het RIZA voldoende inzicht verschaft in de vernieuwingsmogelijkheden voor Baseline om een gedegen discussie betreffende de uiteindelijk gewenste applicatie/database structuur te kunnen voeren. Het RIZA wordt daardoor in staat gesteld weloverwogen keuzes te maken in het toekomstig ontwikkel- en implementatie traject. 1.3 Afbakening Dit rapport behelst de verslaglegging van een verkennende studie naar mogelijkheden voor vernieuwing van de Baseline applicatie en de daarbij horende database. Hierbij is het niet de bedoeling een specifiek advies uit te brengen over de toekomstig te volgen procedure bij implementatie. Ook voor de implementatie zelf is AGI binnen dit project niet verantwoordelijk. 1.4 Opzet rapport In paragraaf 1.2 is reeds vermeld dat dit rapport invulling geeft aan de doelstelling middels het uitwerken van een viertal architectuur scenario s voor het toekomstige Baseline. Allereerst gaat hoofdstuk 2 echter in op de structuur en functionaliteit van het huidige Baseline (datamodel en applicatie). De lezer krijgt hierdoor inzicht in de uitgangssituatie. Hoofdstuk 3 gaat in op ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het toekomstige Baseline. Aansluitend worden de vier architectuur scenario s met de daarbij horende applicatie en database componenten uiteengezet. Tot slot van het hoofdstuk wordt op alle componenten een korte toelichting gegeven. 6 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

7 Om de implicatie van de verschillende architectuur scenario s op Baseline te analyseren wordt in hoofdstuk 4 voor ieder scenario een aantal criteria uitgewerkt. Voorbeelden van criteria zijn conversiemogelijkheden, snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Bij het uitwerken van deze criteria wordt gebruik gemaakt van specifieke vragen zoals die in gesprek met het RIZA naar voren zijn gekomen. Met betrekking tot het criterium conversiemogelijkheden komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod: Worden er technische problemen/onoverkomelijkheden verwacht? Welke functies uit de huidige Baseline applicatie zijn al standaard beschikbaar? Kunnen de huidige in Baseline beschikbare functies automatisch geconverteerd worden? Ter afronding zijn in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies op een rij gezet. Tevens worden een aantal aanbevelingen gedaan Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

8 8 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

9 2 Beschrijving Baseline 3.3 Baseline is een geografisch informatie systeem (GIS) bestaande uit een database en een applicatie. In het database gedeelte worden gegevens binnen een vaste structuur opgeslagen De applicatie bevat een aantal functies voor het beheren, muteren, genereren en presenteren van gegevens in de database. Een belangrijk functioneel aspect van de applicatie is het klaarmaken van gestandaardiseerde gegevensbestanden voor het uitvoeren van berekeningen met de stromingsmodellen Waqua, Sobek en op korte termijn ook Delft 3D (gepland 2004). Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de technische eigenschappen en functionaliteit van zowel het database gedeelte als het applicatie gedeelte van Baseline 3.3. Inhoudelijk is dit hoofdstuk met name gebaseerd op de volgende documenten: Baseline 3.3 Gebruikershandleiding (Weidema, 2003; [11]) Baseline 3.3 Technische documentatie (Weidema, 2003; [12]) Baseline 3.0 Protocol basisbestanden (van der Meulen, 1998;[1]) 2.1 Baseline 3.3 database Structuur In deze paragraaf wordt de database structuur van Baseline kort uiteengezet. Allereerst is het van belang te beseffen dat met de database van Baseline een vaste directory structuur bedoeld wordt, waarin zowel de Baseline applicatie als de bestanden volgens vaste richtlijnen zijn opgeslagen. Baseline 3.3 maakt dus geen gebruik van een database programma zoals Oracle, Informix of Ingres. De volledige Baseline database dient te zijn geïnstalleerd onder de directory /baseline/. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar drie niveaus: systeem, beheer en gebied. Op het niveau van gebied kan onderscheid worden gemaakt in bijvoorbeeld Maas en Rijn. De basisstructuur ziet er in dat geval als volgt uit: BASELINE: SYSTEEM BEHEER MAAS RIJN De directory systeem omvat de programmatuur, menu s en helpteksten van de applicatie en alle bestanden die nodig zijn voor het functioneren van de applicatie. 9 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

10 Onder de directory beheer bevindt zich geen verdere standaard directory structuur. De beheerder van Baseline gebruikt deze directory voor zijn werkzaamheden en brengt zelf een overzichtelijke structuur aan. De directory s onder het niveau gebied (bijv. Rijn en Maas ) kennen standaard de sub-directory basisgeg. Onder basisgeg worden de meest recente basisgegevens voor het uitvoeren van berekeningen met stromingsmodellen opgeslagen. Tevens kunnen onder het niveau gebied <variant> directory s opgenomen worden. Onder <variant> worden gegevens van grootschalige wijzigingen op de basisgegevens opgeslagen, die als basis kunnen dienen bij het uitvoeren van berekeningen met stromingsmodellen. De varianten geven, in tegenstelling tot de basisgegevens, niet de actuele maar een potentiële situatie weer. Een en ander ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: BASELINE: SYSTEEM BEHEER MAAS: RIJN: BASISGEG VARIANT_A VARIANT_B BASISGEG VARIANT_A De directory s basisgeg en <variant> kennen op hun beurt een standaard indeling. Het betreft de workspaces waaronder de basisgegevens en variantgegevens worden opgeslagen. Baseline kent de volgende workspaces: Workspaces DATA GRENZEN HOOGLIJN HOOGPUNT MEETPUNT OPPWATER OVERIG RIVGEOM RUWHEID SOBEK TIN WAQUA IMPORT EXPORT PLOT Omschrijving Administratieve gegevens, zoals randvoorwaarden Begrenzingen gebied en secties Lijnelementen en hoogteverschil gegevens Hoogtemetingen en dieptelodingen Meetpunten en waterstanden Oppervlakte water Bestanden die niet onder andere groepen vallen Bestanden met riviergeometrie Bestanden t.b.v. ruwheidsschematisaties Bestanden specifiek voor SOBEK Hoogtemodellen Bestanden specifiek voor WAQUA Voor het bewaren van aangeleverde bestanden die met de applicatie geïmporteerd kunnen worden Voor het bewaren van met de applicatie gemaakte exportbestanden voor derden van bestanden uit de database Voor het bewaren van met de applicatie gemaakte plotbestanden van kaarten 10 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

11 Workspaces METAINFO Omschrijving Voor het bijhouden van meta-informatie over de bestanden Tabel 1, standaard workspaces in de Baseline database voor het opslaan van basisgegevens en variantgegevens. De workspaces vermeld in tabel 1 bevatten alle beschikbare basisgegevens en variantgegevens. Voor dit rapport voert het te ver deze gegevens in detail te beschrijven. Daarvoor wordt verwezen naar de Baseline gebruikershandleiding [11] en het Protocol basisbestanden Baseline [1]. Het Protocol basisbestanden Baseline legt o.a. vast aan welke eisen gegevens moeten voldoen. Baseline kent bijvoorbeeld strikte regels wat betreft de naamgeving van bestanden en itemdefinities. Voor het lezen van dit rapport is het wel nuttig inzicht te hebben in de typen gegevens die in de Baseline database opgeslagen worden. Tabel 2 geeft een overzicht. Type Features Toelichting Coverage Punten Vectorbestand; bevat alleen punten Coverage Lijnen Vectorbestand; bevat alleen lijnen Coverage Vlakken Vectorbestand; bevat alleen vlakken Coverage Lijnen/vlakken Vectorbestand; bevat zowel lijnen als vlakken Coverage Lijnen + punten Vectorbestand; bevat lijnen en punten die exact op de lijnen dienen te liggen ASCII n.v.t. Tekstbestand; bevat informatie in normaal ASCII formaat ARC/INFO Generate n.v.t. Tekstbestand; bevat informatie in ARC/INFO Generate formaat. In principe is dit ook een ASCII bestand GRID gridcellen Gridbestand (raster); vlakvulling bestaande uit vierkante gridcellen TIN TIN Vectorbestand; vlakvulling bestaande uit driehoekige vlakken. Tabel 2, typen bestanden opgeslagen in de Baseline database Gegevens voor de Baseline database worden door verschillende instanties in uiteenlopende formaten aangeleverd. Daarnaast worden op basis van de aangeleverde gegevens een aantal nieuwe gegevenssets gecreëerd. Op basis van gebruiksdoel en de wijze van totstandkoming kunnen drie hoofdgroepen onderscheiden worden: 11 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

12 1. Basisgegevens: Deze gegevens worden extern aangeleverd en buiten de Baseline applicatie, vaak in Arc/Info of ArcGIS Desktop, voorbewerkt. Verreweg de meeste basisgegevens worden als Coverage in de database opgeslagen. Daarnaast vallen onder de hoofdgroep basisgegevens een aantal ASCII bestanden. 2. Afgeleide gegevens: Dit zijn gegevens die ten behoeve van SOBEK en WAQUA binnen de Baseline applicatie gegenereerd worden. De basisgegevens dienen daarbij als broninformatie. De meeste functionaliteit voor het genereren van afgeleide gegevens is te vinden in het menu Tools (zie tabel 3, paragraaf ). Er kunnen diverse afgeleide gegevens gegenereerd worden, in verschillende bestandsformaten: Coverage, ASCII, TIN & GRID. 3. Geconverteerde gegevens: De modellen SOBEK en WAQUA zijn over het algemeen niet in staat basisgegevens of afgeleide gegevens direct in te lezen. Om dit mogelijk te maken moeten de gegevens eerst worden geconverteerd. Het menu Modellen (zie tabel 3, paragraaf ) in de Baseline applicatie biedt daarvoor de benodigde functionaliteit. Geconverteerde gegevens hebben veelal een GRID of een ASCII formaat Knelpunten Ondanks dat de Baseline database gedegen is gestructureerd, is er sprake van een belangrijk probleem dat aandacht behoeft. Tabel 2 geeft aan dat de database Coverages bevat waarin punten bovenop lijnen zijn gelegd. Dit is een truc om 3D gegevens in een Coverage op te kunnen slaan. De punten bevatten waarden in de attribuut tabel die de hoogte van de lijn op de locatie van de punten weergeven. Vaak wordt niet alleen de hoogte op de lokatie van de punten vastgelegd, maar ook de hoogte links en rechts van de punten. Denk bijvoorbeeld aan een lijnvormig kribelement waarvoor op verschillende posities langs de lijn naast de kruinhoogte ook de bodemhoogten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de krib worden beschreven. Probleem in de huidige database is echter dat het bijzonder lastig is de punten exact op de lijnen te situeren. Er zijn maatregelen getroffen om dit proces te vergemakkelijken, maar die werken niet vlekkeloos. Gevolg is dat na het bewerken van een lijn veel werk verzet moet worden om de punten opnieuw te positioneren. Een nieuw database systeem, waarin topologische relaties tussen punten en lijnen kunnen worden vastgelegd kan uitkomst bieden. 12 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

13 2.2 Baseline 3.3 applicatie Ontwikkel omgeving en platforms De applicatie is ontwikkeld in het GIS pakket Arc/Info van ESRI: Arc/Info versie onder UNIX Arc/Info versie onder Windows NT4. Baseline kan draaien onder: Arc/Info versie en hoger onder UNIX op SUN- en HPwerkstations Arc/Info versie en hoger onder Windows NT4 Arc/Info versie 8.x onder Windows XP en UNIX op SUN- en HP-werkstations Betreffende Arc/Info 8.x onder Windows XP dient opgemerkt te worden dat het gaat om de Arc/Info 8.x Workstation en niet de ArcGIS 8.x Desktop applicatie (voor meer informatie zie paragraaf ) Applicatie structuur en ontwikkel talen Baseline bestaat uit een aantal sub-programma s geschreven in een drietal ontwikkel talen: AML (Arc Macro Language), Fortran en C++. De kern van Baseline is een Arc/Info applicatie bestaande uit ongeveer 170 AML s. Naast de Arc/Info applicatie vallen onder de Baseline programmatuur Baswaq, twee executables en een vertaalprogramma. Baswaq is een programma geschreven in Fortran dat zorg draagt voor conversies van basisbestanden (coverages) naar invoerbestanden voor het stromingsmodel WAQUA. De executables zijn geprogrammeerd in C++ en dienen voor de conversie van basisbestanden (coverages) naar invoerbestanden voor het model SOBEK. Het vertaal programma tot slot is ontwikkeld in Fortran en biedt de mogelijkheid meldingen, menu titels etc. in verschillende talen weer te geven. Baseline 3.3. ondersteunt de talen Nederlands en Engels Functionaliteit Met de applicatie Baseline kan een gebruiker de in de database van Baseline opgeslagen gegevens beheren, raadplegen, selecteren, wijzigen en presenteren. Daarnaast bevat de functionaliteit van Baseline diverse tools om uit de basisgegevens in de database afgeleide gegevens, zoals overlaten en hoogtemodellen, ten behoeve van het uitvoeren van berekeningen met stromingsmodellen te genereren. Ook bevat Baseline functionaliteit voor het aanmaken van invoerbestanden voor WAQUA en SOBEK. Om in de uitwisseling tussen verschillende diensten van Rijkswaterstaat en derden met andere bestandsformaten te voorzien, zijn functies voor de import en export van bestanden opgenomen (Baseline 3.3 Gebruikershandleiding). 13 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

14 Bovenstaande functionaliteit omschrijving is direct terug te vinden in de verschillende menu s van Baseline: Navigatie en beheer Raadplegen en selectie Verschuiven en zoomen Wijzigen Tools: voor het genereren van diverse afgeleide bestanden voor stromingsmodellen Modellen: voor het aanmaken van invoerbestanden voor WAQUA en SOBEK Import/export Presentatie Afsluiten Baseline Tabel 3 geeft voor ieder menu een korte toelichting van de inhoudelijke functionaliteit. Menu Navigatie en beheer Raadplegen en selectie Verschuiven en zoomen Wijzigen Tools Omschrijving De functionaliteiten voor navigatie en beheer stellen de gebruiker en beheerder van Baseline in staat door de structuur van de database te bewegen, bestanden en directory s te kopiëren, te verplaatsen en te verwijderen en nieuwe directory-structuren aan de database toe te voegen. Tevens worden een aantal standaard functionaliteiten als erase en clip aangeboden die op een hele boom gegevens tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Met de functionaliteiten voor raadplegen en selecteren kunnen alle gegevens in de database van Baseline benaderd worden. Zowel ruimtelijke ligging van elementen als de informatie over de elementen kan geraadpleegd worden. Tevens kunnen elementen zowel ruimtelijk als op basis van attributen (informatie) geselecteerd worden. Met de functies voor verschuiven en zoomen kan de gebruiker in- en uitzoomen op getekende bestanden. Tevens kan een getekend bestand verschoven worden. Met de functionaliteit voor wijzigen kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen in bestanden van de database. Dit kunnen ruimtelijke wijzigingen zijn, zoals het toevoegen of verwijderen van elementen, het wijzigen van attribuutteksten van elementen of het wijzigen van ascii-files. Ook kunnen coverages met wijzigingen ingevoegd worden in een bestand uit de database. Deze groep functionaliteiten omvat diverse functies voor het genereren van afgeleide bestanden uit de bestanden in de database, die benodigd zijn voor het uitvoeren van berekeningen met WAQUA en/of SOBEK. Met behulp van deze tools kunnen de 14 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

15 Menu Omschrijving afgeleide bestanden steeds opnieuw opgebouwd worden, wanneer de basisbestanden worden geactualiseerd of de effecten van bepaalde vergunningen worden doorgerekend. Modellen Deze groep functionaliteiten omvat functies voor de conversie van bestanden uit Baseline naar invoerbestanden voor WAQUA en SOBEK. Import/export Met deze functionaliteit kunnen bestanden tussen verschillende diensten van Rijkswaterstaat of met derden uitgewisseld worden. Daarnaast kunnen bestanden met enkele andere veelgebruikte bestandsformaten uit de database gegenereerd en in de database geïmporteerd worden. Uitwisseling met de volgende bestandsformaten is mogelijk: ARC/INFO (e.00), ASCII, DXF. Presentatie Met de functionaliteit voor presenteren kan de gebruiker eenvoudig kaarten op het scherm tonen, laten plotten of bewaren als plotbestand. Deze funtionaliteit is met name bedoeld voor het maken van eenvoudige kaarten om doorgevoerde wijzigingen en dergelijke te controlleren. Afsluiten Baseline Met de functionaliteit voor afsluiten kan de gebruiker hetzij de applicatie verlaten, hetzij tijdelijk een prompt krijgen voor acties in Arcedit. Tabel 3, inhoudelijke functionaliteit Baseline applicatie. Veel van de Baseline functionaliteit is vandaag de dag standaard beschikbaar in desktop GIS applicaties. Daarnaast bieden ook databases met een GIS component (bijvoorbeeld Oracle Spatial) steeds meer basisfuncties (zie B.). In Baseline bevatten met name de menu s Tools en Modellen een aantal specifieke functies die wellicht niet altijd standaard beschikbaar zijn.hieronder wordt de belangrijkste functionaliteit in deze menu s kort samengevat. Creëren nieuwe coverage bestanden op basis van een of meerdere bestaande coverages. Omschrijving functies: 1. Lijnbestanden worden samengevoegd en geconverteerd naar één vlakbestand. 2. Bestanden met lijnen worden gecombineerd tot één bestand met lijnen waaraan automatisch attribuut codes worden toegevoegd. 3. Bestanden met punten en/of lijnen worden samengevoegd tot één bestand met lijnen en punten die op de lijnen liggen. 4. Er wordt een overlay gemaakt van twee vlakbestanden. Op basis van ASCII vertaaltabel wordt één nieuw vlakbestand gemaakt. 5. Vlak attributen worden gehercodeerd op basis van een sleuteltabel. Vervolgens vindt er middels clustering/samenvoeging een generalisatie plaats. Creëren lege coverage waarin gebruiker objecten kan tekenen 15 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

16 Converteren coverage (punten) naar TIN Converteren coverage (vlakken) naar GRID Converteren TIN naar GRID Converteren GRID naar ASCII Converteren Arc/Info Generate naar coverage (zowel punten, lijnen als vlakken) Converteren coverage naar Arc/Info Generate (zowel punten, lijnen als vlakken) Converteren TIN naar Arc/Info Generate Voor meer gedetailleerde informatie over functies binnen de Baseline applicatie wordt doorverwezen naar de Baseline 3.3 Gebruikershandleiding en het Baseline 3.0 Protocol Basisbestanden Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

17 3 Relevante ontwikkelingen en GIS-architecturen voor Baseline 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden enkele ontwikkelingen geschetst die van invloed kunnen zijn op de architectuur van het toekomstige Baseline. Deze ontwikkelingen liggen enerzijds in het domein van GIS, anderzijds in het domein van de ICT-ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat. Van daaruit worden tevens enkele reëel geachte architectuuropties uitgewerkt. Deze opties zijn in lijn met de opdracht geselecteerd en geven globaal het scala aan huidige en toekomstige architectuurmogelijkheden voor Baseline weer. Combinaties met andere architecturen worden op voorhand overigens niet uitgesloten. 3.2 Open systemen en de 3-lagen architectuur Achtergrond open systeembenadering en 3-lagen architectuur Uitgangspunt voor een nieuwe systeemarchitectuur is het concept van open systemen met het 3-lagen model, waarbij sprake is van een gescheiden presentatie-, functie- en datalaag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit concept wordt beschouwd als de ideale situatie. Voor het toekomstige Baseline hoeven afwijkingen niet op voorhand te worden uitgesloten. In deze paragraaf wordt het begrip open systemen volgens de onderstaande definitie nader uitgewerkt en vergeleken met de conventionele systeemomgeving (zie verder [3]): Een Open Systeem Omgeving maakt het mogelijk in een netwerkomgeving systeemonderdelen zoals dataopslag, functies en gebruikersinterface flexibel te combineren. De conventionele systeemomgeving Om de voordelen van open systemen te kunnen begrijpen is het goed eerst naar de opbouw van een conventionele omgeving te kijken. (figuur 1). 17 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

18 ? Presentatie Presentatie Functies Data Functies Data Presentatie Functies Basisgegevens Specifieke gegevens Functies Standaardfuncties Gegevensconversie Data Figuur 1. Conventionele systeemomgeving In een conventionele systeemomgeving zijn de onderdelen data (DBMS of file gebaseerd), functies of systeemlogica en presentatie (systeemuitvoer en gebruikersinterface) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorbeeld van een conventioneel systeem is de ESRI GIS-software Arc/Info 7.x (commando gestuurde workstation omgeving). Ook het huidige Baseline kan aangemerkt worden als een conventioneel systeem. Gebruikersinterface en functionaliteit zijn duidelijk met elkaar verweven. De Baseline database staat fysiek wel op zichzelf, maar er is bijna altijd een conversie noodzakelijk om gegevens met andere software dan die van ESRI te kunnen lezen. Een conventioneel systeem heeft een aantal voordelen. Allereerst is het goed afgegrensd van de buitenwereld. Er zijn hierdoor geen storende invloeden van buiten het systeem. Dit maakt het systeem in de regel stabieler. Als consequentie hiervan is ook het beheer organisatorisch eenvoudig en eenduidig te regelen. Verder is de performance van een dergelijk systeem in de regel goed te voorspellen doordat alle systeemonderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd en direct met elkaar communiceren. Tenslotte is voor gebruikers heel duidelijk wat het systeem is en kan; het is een vrij overzichtelijk geheel. De voordelen zoals hierboven genoemd verklaren wellicht waarom nog relatief veel systemen aan het geschetste beeld voldoen, of in ieder geval nog veel kenmerken van een conventioneel systeem vertonen. Een conventionele systeemomgeving heeft ook nadelen die voortkomen uit het feit dat een conventioneel systeem weinig mogelijkheden heeft om binnen een netwerk met andere systemen of databronnen te communiceren. Hiertoe ontbreken de interfaces (zie figuur 1). De gesloten opzet van een conventioneel systeem maakt het ook onmogelijk functies tussen systemen te delen, een systeem via het netwerk voor meerdere gebruikers toegankelijk te maken of standaardfuncties te gebruiken. Dit maakt het moeilijker om geogegevens tussen applicaties uit te wisselen (zoals met copy & past). 18 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

19 Doordat in een conventioneel systeem de presentatielaag (de gebruikersinterface) integraal onderdeel is van het systeem, is deze niet zomaar te vervangen of met de gebruikersinterface van een ander systeem te combineren. Dit maakt het onmogelijk systemen te integreren op een voor de gebruiker transparante, uniforme manier. De open systeem omgeving Het open systeemconcept is een antwoord op de beperkingen die conventionele systemen in zich dragen. Hierbij wordt niet gedacht in aparte geïsoleerde systemen maar in een netwerkomgeving (een architectuur ) waarin gegevens en functies worden gedeeld en de gebruikersinterface flexibel is aan te passen aan de behoefte van de gebruiker. Belangrijkste kenmerk van een dergelijke architectuur is een logische scheiding van data, functies en presentatie in drie lagen. Het open systeem concept kan daarom ook aangeduid worden als het 3- lagen model (zie figuur 2). De presentatielaag Omdat in een open systeem omgeving de presentatielaag onafhankelijk is van onderliggende data of functies, is de gebruikersinterface heel flexibel aan te passen. Er kunnen verschillende gebruikersinterfaces voor verschillende gebruikers(groepen) gemaakt worden. Daarnaast is het ook mogelijk verschillende databronnen en systemen via een uniforme gebruikersinterface te benaderen (bijvoorbeeld via een Internet browser). De functielaag In de functielaag bevindt zich de logica van het systeem. Deze is vastgelegd in software componenten die volgens een beschreven standaard door andere componenten aan te roepen zijn. In dit verband spreekt men ook wel van Component Based Development en van Component Object Models (COM). Als een bepaalde functionaliteit eenmaal in een component is vastgelegd kan deze vervolgens overal waar de betreffende functionaliteit benodigd is worden aangeroepen. Hierdoor wordt functionaliteit eenmalig en eenduidig vastgelegd en hoeft deze ook maar op één plek te worden onderhouden. De datalaag Wellicht het meest in het oog springend bij conventionele systemen is het feit dat dezelfde gegevens in verschillende systemen worden opgeslagen en beheerd. Met het inrichten van een algemene, voor verschillende systemen toegankelijke datalaag kan eventuele dataredundantie worden geëlimineerd. Hierdoor is er geen sprake meer van dubbele opslag en beheer van gegevens, kunnen gegevens worden gedeeld en worden altijd dezelfde gegevens als basis gebruikt. 19 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

20 Presentatie Middelware Functies Data Figuur 2. Door een logische scheiding aan te brengen tussen presentatie, functies en data kunnen gegevens en functionaliteit tussen verschillende applicaties (clients) gedeeld worden Open systemen en ESRI software Bij ESRI GIS-producten zoals die binnen RWS ingezet worden is de ontwikkeling richting open systemen goed waar te nemen. De eerste versies van Arc/Info vertonen alle kenmerken van een conventioneel systeem zoals in dit hoofdstuk beschreven: dataopslag alleen toegankelijk voor het systeem zelf, alle functies specifiek en een integraal onderdeel van het systeem, ontwikkelen in een ESRIspecifieke taal (AML) en een specifieke user-interface. De introductie van nieuwe ESRI producten was er (onder andere) op gericht de GIS-software meer te laten aansluiten bij open systeem standaarden. De achterliggende gedachte was om geografische gegevens een centrale plaats in de informatievoorziening te geven en geo-functionaliteit toegankelijker te maken vanuit producten van andere software leveranciers. Zo maakte de Spatial Database Engine (SDE) de opslag van geografische gegevens in een standaard database mogelijk, maakte ArcView GIS bereikbaar voor de Windows desktop en gaf Map Objects de mogelijkheid te programmeren in standaard ontwikkeltalen als Delphi en Visual Basic. Eind jaren negentig was zo een bont palet van producten ontstaan waarmee wel enige vorm van openheid te bereiken was, maar waarbinnen de samenhang zoek was. Dit leidde tot een compleet redesign van alle ESRI producten resulterend in ArcGIS 8, welke werd geïntroduceerd in het jaar Met ArcGIS kan GIS functionaliteit in een 3-lagen architectuur geïntegreerd worden, mits gebruik gemaakt wordt van COM (Component Object Model); d.w.z. met ArcGIS is het mogelijk bovenop bestaande ArcGIS componenten (COM objecten) een user-specifieke gebruikersinterface te bouwen. 20 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei 2004 Michel Grothe & Paul van Asperen Agenda Missie en organisatie Rijkswaterstaat Waarom meta-informatie? Meta-informatie infrastructuur Meta-informatiebeleid RWS Standaarden

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT ..over Geoportalen en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT Locatie als integrator binnen Geoportalen Location Interoperabiliteit:

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Specificaties levering GIS-producten

Specificaties levering GIS-producten Specificaties levering GIS-producten bij levering van GIS-producten door opdrachtnemers aan RWS Datum 11 november Status Versie 1.0 Colofon Uitgegeven door Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat Informatie

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4

Inhoudsopgave. Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4 Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4 Inhoudsopgave 1. Algemeen...2 2. B3P Datastorelinker (ETL tool)...3 3. Quantum GIS Mapserver Export Plugin...4 4. B3P Kaartenbalie...5 5. B3P Gisviewer...6

Nadere informatie

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag ArcGIS Mobile ADF Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag Agenda Wat is de Mobile ADF? Architectuur Demo Wat is de mobile ADF? Ontwikkeltoolkit voor mobiele (Smart Client)

Nadere informatie

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS WMS voor Kadastrale kaart Limburg GEORZ-lab Datum: 17 juli 2009 Auteur: GEORZ-lab, Just van den Broecke Versie: 2 Contact: Ebrahim Hemmatnia (Adviseur PPI GEO, Kadaster), tel. 088 183 22 16. Inleiding

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7 Bijlage 1 Opzet aanpak Navigatie inowit Datum: augustus 2013 Versie 4 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Stappen:... 3 Stap 1: beheer kaartapplicatie / wegennetwerk... 3 Stap 2: CCS-M ingeven van (operationele)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

AsG Informatiesessie 26-09-2014

AsG Informatiesessie 26-09-2014 AsG Informatiesessie 26-09-2014 Conversietool AMIS AsG dienstverlening Ronde tafel discussie AsG Conversietool (ACT) Samenvoegen van portefeuilles (overname) Standaardisatie bestanden Provinciaal naar

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Release Notes V RoPlan 2.0.5 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Handleiding WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 WMS webservices... 4 1.1 Wat is een WMS webservice... 4 1.2 Doel van een WMS webservice... 5 1.3 Voordelen

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave Productblad B3P WION 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1 2 Introductie...2 3 B3Partners als leverancier WION-applicatie...2 4 Wettelijke situatie m.b.t. informatie-uitwisseling...3 5 Werking van de WION-applicatie...4

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Uitleg algemene structuur WTell

Uitleg algemene structuur WTell Uitleg algemene structuur WTell Brondocument C:\WebServer\Handleiding\WTellAlgemeen\WTellStructuurGlobaal.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-09-11 1e versie met uitleg globale structuur WTell

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Uitdagingen bij opbouwen BGT

Uitdagingen bij opbouwen BGT Uitdagingen bij opbouwen BGT BRAVO1 Spreker(s) : Datum : E-mail : Albert Lems, Richard Huesken 23 januari 2014 alems@transfer-solutions.com, richard.huesken@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Applicaties voor de consument

Applicaties voor de consument Applicaties voor de consument Abstract Het maken van een applicatie voor grootschalige toepassingen voor niet getrainde gebruikers vergt een aanpak die niet gebruikelijk is voor standaard Unix ontwikkelaars.

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0 Handleiding WMS webservice Topografische Kaart 1:25.000 (TOP25raster) Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 WMS webservices...4 1.1 Doel van een WMS webservice...4 1.2 Voordelen van een webservice...5

Nadere informatie

Rapportage workfl ow

Rapportage workfl ow Rapportage workflow Rapportage registratie workflow C.G.A.M Wessels Introductie Workflow management (WFM) staat voor de automatisering van bedrijfsprocessen en werkstromen (regels, procedures en processen)

Nadere informatie

Infonamiddag GIS West

Infonamiddag GIS West Infonamiddag GIS West ArcGIS 10 Gelanceerd in de zomer. Nieuwe procedure: levering als download. Je kan zelf DVD branden. Elke gemeente kreeg mail met token en activatie code van ESRI Belux of Cevi Niet

Nadere informatie

ibridge/andk the analyst s connection

ibridge/andk the analyst s connection ibridge/andk the analyst s connection ibridge / ANDK Uiteraard weet ú als criminaliteitsanalist als geen ander dat u met behulp van de Analyst s Notebook software analyseschema s handmatig kunt opbouwen

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Geomilieu gebruikersdag 2015

Geomilieu gebruikersdag 2015 Geomilieu gebruikersdag 2015 Workshop Geomilieu Advanced Theo Verheij (ve@dgmr.nl) De lettergrootte voor bijschriften is 12 Workshop Geomilieu Advanced onderwerpen Vragen gebruikers Web Services importeren

Nadere informatie

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren.

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat DMZ Policy 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd Manager SPITS

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebouwbeheer Automatisch gemeenschappelijke deuren beheren Gebruikershandleiding Versie:20160404 Inhoud Inleiding... 3 De Gebouwbeheer functie in het Ivana Easy beheerplatform... 4 De functie of rol Gebouwbeheer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CEN Editor

Gebruikershandleiding CEN Editor Gebruikershandleiding CEN Editor Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ S O F T W A R E S O L U T I O N S Versies: Versie Datum Toelichting

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Intranet: content-beheersystemen 1

Intranet: content-beheersystemen 1 Intranet: content-beheersystemen 1 een web-applicatie waarmee men zonder veel technische kennis op het internet/intranet kan publiceren er is een verschil tussen inhoud en presentatie inhoud verandert

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze eerst gede-installeerd te worden. Via

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

OndergrondTool. Handleiding

OndergrondTool. Handleiding OndergrondTool Handleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... Error! Bookmark not defined. 2 Overview... Error! Bookmark not defined. 3 Navigatie... Error! Bookmark not defined. 3.1 Terug naar totaal overzicht...

Nadere informatie