Verkenningsstudie vernieuwing applicatiearchitectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenningsstudie vernieuwing applicatiearchitectuur"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Verkenningsstudie vernieuwing applicatiearchitectuur Baseline 21 april 2004 AGI-werkdocument AGI-TGA RIZA-werkdocument X

2 Colofon Uitgegeven door: Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI), i.s.m. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Informatie AGI: Telefoon: Fax: AGI registratie nr.: AGI-TGA Uitgevoerd door: Albert Driesprong, Mustafa Yaman & Michel Grothe (AGI) Opmaak: Albert Driesprong Opdrachtgever: Bas van de Pas & Martin Scholten (RIZA) Informatie RIZA Telefoon: RIZA registratie nr.: X Datum: Status: Definitief Versienummer: 2.0

3 Inhoudsopgave PROJECTOMSCHRIJVING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING/DOELSTELLING AFBAKENING OPZET RAPPORT BESCHRIJVING BASELINE BASELINE 3.3 DATABASE Structuur Knelpunten BASELINE 3.3 APPLICATIE Ontwikkel omgeving en platforms Applicatie structuur en ontwikkel talen Functionaliteit RELEVANTE ONTWIKKELINGEN EN GIS-ARCHITECTUREN VOOR BASELINE INLEIDING OPEN SYSTEMEN EN DE 3-LAGEN ARCHITECTUUR Achtergrond open systeembenadering en 3-lagen architectuur Open systemen en ESRI software RELEVANTE ONTWIKKELINGEN BINNEN RWS Applicatiearchitectuur (KANS) OpenGIS en Rijkswaterstaat Nieuwe Netwerkvoorzieningen Rijkswaterstaat MOGELIJKE APPLICATIE-ARCHITECTUREN VOOR BASELINE Huidige architectuur Baseline Reeds bestaande architectuur opties Toekomstige architectuur opties TOELICHTING ARCHITECTUUR COMPONENTEN Databases Desktop GIS, hier ArcGIS ArcGIS Server OpenGIS Web Services ANALYSE ARCHITECTUREN EN IMPLICATIES VOOR BASELINE INLEIDING ARCGIS DESKTOP MET PERSONAL GEODATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

4 4.3 ARCGIS DESKTOP MET ARCSDE EN ORACLE DATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata WEB CLIENT/ARCGIS DESKTOP MET ARCGIS SERVER, ARCSDE EN ORACLE DATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata WEB CLIENT MET OPENGIS WEB SERVICES EN ORACLE SPATIAL DATABASE Conversiemogelijkheden Open systeem benadering Snelheid Gebruiksvriendelijkheid Prijs Toekomstvastheid Metadata SAMENVATTING RESULTATEN AANVULLENDE OPMERKINGEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN INLEIDING CONCLUSIES AANBEVELINGEN REFERENTIES LITERATUUR INTERVIEWS EN GESPREKKEN BIJLAGEN 1. BASELINE GEBRUIKERS EN GEINTERESSEERDEN 4 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

5 1 Projectomschrijving 1.1 Aanleiding Het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) Arnhem draagt sinds 1995 zorg voor de ontwikkeling en het beheer van de Arc/Info applicatie Baseline. Baseline is een applicatie en database voor het opslaan, raadplegen, presenteren maar vooral ook het bewerken en klaarzetten van riviergegevens ten behoeve van het uitvoeren van berekeningen met de stromingsmodellen Waqua, Sobek en op korte termijn ook Delft 3D (gepland 2004). Baseline heeft op dit moment ongeveer 65 actieve gebruikers, verspreid over 13 organisaties (zie bijlage 1). Bij het ontstaan van Baseline in 1995 is ervoor gekozen de applicatie te ontwikkelen in de toenmalige Arc/Info omgeving. Daarbij is met name gebruik gemaakt van de programmeer taal Arc Macro Language (AML). Inmiddels hebben zich binnen de GIS-markt een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van o.a. Desktop GIS, Internet/Intranet GIS en standaarden. Deze ontwikkelingen genieten een groot draagvlak onder GIS gebruikers, met als gevolg dat oude applicaties snel dateren. Om gebruik en toepasbaarheid van de Baseline applicatie op termijn te kunnen garanderen is een vernieuwing van de applicatiearchitectuur noodzakelijk. Voordat besloten kan worden in welke omgeving Baseline moet gaan functioneren en aan welke kwalificaties de applicatie dient te voldoen, is een gedegen kennis van de technische mogelijkheden vereist. Dit rapport is het resultaat van een verkennende studie naar een aantal mogelijke oplossingen. 1.2 Probleemstelling/Doelstelling Uit een gesprek met het RIZA Arnhem is gebleken dat een aantal opties voor de vernieuwing van Baseline overwogen worden. Kort komt het erop neer dat men interesse heeft voor het omzetten van de applicatie naar de ArcGIS Desktop of naar een Internet/Intranet omgeving. Tevens is gebleken dat de huidige database bestaande uit coverages aangepast dient te worden. De nieuwe database dient uiteraard aan te sluiten bij de gekozen ontwikkel omgeving. Momenteel ontbreekt echter een gedegen kennis van de mogelijkheden, met als gevolg dat het maken van weloverwogen keuzes onmogelijk is. Om voldoende kennis op te bouwen wenst het RIZA antwoord te krijgen op de volgende vragen: 1. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar de ArcGIS Desktop? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar een Internet/Intranet applicatie? 3. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van de huidige database? 5 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

6 Met name omdat de applicatie omgeving en de database sterk met elkaar samenhangen, is het lastig bovenstaande vragen een voor een uit te werken. Daarom is ervoor gekozen een viertal scenario s voor de architectuur van het toekomstige Baseline tegen het licht te houden. Ieder scenario maakt gebruik van de ArcGIS Desktop en/of een Internet/Intranet oplossing in combinatie met een database. Een en ander leidt tot de volgende concrete doelstelling: Doel van deze verkenningsstudie is het inventariseren van de door de GISmarkt aangeboden mogelijkheden voor de vernieuwing van Baseline (database en applicatie) naar een moderne, toekomstvaste applicatiearchitectuur c.q. GIS-omgeving. Middels het uitwerken van een aantal architectuur scenario s wordt invulling gegeven aan drie door het RIZA gedefinieerde vragen: 1. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar de ArcGIS desktop? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van Baseline naar een Internet/Intranet applicatie? 3. Wat zijn de mogelijkheden voor en implicaties van het omzetten van het huidige database? Op deze wijze wordt het RIZA voldoende inzicht verschaft in de vernieuwingsmogelijkheden voor Baseline om een gedegen discussie betreffende de uiteindelijk gewenste applicatie/database structuur te kunnen voeren. Het RIZA wordt daardoor in staat gesteld weloverwogen keuzes te maken in het toekomstig ontwikkel- en implementatie traject. 1.3 Afbakening Dit rapport behelst de verslaglegging van een verkennende studie naar mogelijkheden voor vernieuwing van de Baseline applicatie en de daarbij horende database. Hierbij is het niet de bedoeling een specifiek advies uit te brengen over de toekomstig te volgen procedure bij implementatie. Ook voor de implementatie zelf is AGI binnen dit project niet verantwoordelijk. 1.4 Opzet rapport In paragraaf 1.2 is reeds vermeld dat dit rapport invulling geeft aan de doelstelling middels het uitwerken van een viertal architectuur scenario s voor het toekomstige Baseline. Allereerst gaat hoofdstuk 2 echter in op de structuur en functionaliteit van het huidige Baseline (datamodel en applicatie). De lezer krijgt hierdoor inzicht in de uitgangssituatie. Hoofdstuk 3 gaat in op ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het toekomstige Baseline. Aansluitend worden de vier architectuur scenario s met de daarbij horende applicatie en database componenten uiteengezet. Tot slot van het hoofdstuk wordt op alle componenten een korte toelichting gegeven. 6 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

7 Om de implicatie van de verschillende architectuur scenario s op Baseline te analyseren wordt in hoofdstuk 4 voor ieder scenario een aantal criteria uitgewerkt. Voorbeelden van criteria zijn conversiemogelijkheden, snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Bij het uitwerken van deze criteria wordt gebruik gemaakt van specifieke vragen zoals die in gesprek met het RIZA naar voren zijn gekomen. Met betrekking tot het criterium conversiemogelijkheden komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod: Worden er technische problemen/onoverkomelijkheden verwacht? Welke functies uit de huidige Baseline applicatie zijn al standaard beschikbaar? Kunnen de huidige in Baseline beschikbare functies automatisch geconverteerd worden? Ter afronding zijn in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies op een rij gezet. Tevens worden een aantal aanbevelingen gedaan Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

8 8 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

9 2 Beschrijving Baseline 3.3 Baseline is een geografisch informatie systeem (GIS) bestaande uit een database en een applicatie. In het database gedeelte worden gegevens binnen een vaste structuur opgeslagen De applicatie bevat een aantal functies voor het beheren, muteren, genereren en presenteren van gegevens in de database. Een belangrijk functioneel aspect van de applicatie is het klaarmaken van gestandaardiseerde gegevensbestanden voor het uitvoeren van berekeningen met de stromingsmodellen Waqua, Sobek en op korte termijn ook Delft 3D (gepland 2004). Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de technische eigenschappen en functionaliteit van zowel het database gedeelte als het applicatie gedeelte van Baseline 3.3. Inhoudelijk is dit hoofdstuk met name gebaseerd op de volgende documenten: Baseline 3.3 Gebruikershandleiding (Weidema, 2003; [11]) Baseline 3.3 Technische documentatie (Weidema, 2003; [12]) Baseline 3.0 Protocol basisbestanden (van der Meulen, 1998;[1]) 2.1 Baseline 3.3 database Structuur In deze paragraaf wordt de database structuur van Baseline kort uiteengezet. Allereerst is het van belang te beseffen dat met de database van Baseline een vaste directory structuur bedoeld wordt, waarin zowel de Baseline applicatie als de bestanden volgens vaste richtlijnen zijn opgeslagen. Baseline 3.3 maakt dus geen gebruik van een database programma zoals Oracle, Informix of Ingres. De volledige Baseline database dient te zijn geïnstalleerd onder de directory /baseline/. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar drie niveaus: systeem, beheer en gebied. Op het niveau van gebied kan onderscheid worden gemaakt in bijvoorbeeld Maas en Rijn. De basisstructuur ziet er in dat geval als volgt uit: BASELINE: SYSTEEM BEHEER MAAS RIJN De directory systeem omvat de programmatuur, menu s en helpteksten van de applicatie en alle bestanden die nodig zijn voor het functioneren van de applicatie. 9 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

10 Onder de directory beheer bevindt zich geen verdere standaard directory structuur. De beheerder van Baseline gebruikt deze directory voor zijn werkzaamheden en brengt zelf een overzichtelijke structuur aan. De directory s onder het niveau gebied (bijv. Rijn en Maas ) kennen standaard de sub-directory basisgeg. Onder basisgeg worden de meest recente basisgegevens voor het uitvoeren van berekeningen met stromingsmodellen opgeslagen. Tevens kunnen onder het niveau gebied <variant> directory s opgenomen worden. Onder <variant> worden gegevens van grootschalige wijzigingen op de basisgegevens opgeslagen, die als basis kunnen dienen bij het uitvoeren van berekeningen met stromingsmodellen. De varianten geven, in tegenstelling tot de basisgegevens, niet de actuele maar een potentiële situatie weer. Een en ander ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: BASELINE: SYSTEEM BEHEER MAAS: RIJN: BASISGEG VARIANT_A VARIANT_B BASISGEG VARIANT_A De directory s basisgeg en <variant> kennen op hun beurt een standaard indeling. Het betreft de workspaces waaronder de basisgegevens en variantgegevens worden opgeslagen. Baseline kent de volgende workspaces: Workspaces DATA GRENZEN HOOGLIJN HOOGPUNT MEETPUNT OPPWATER OVERIG RIVGEOM RUWHEID SOBEK TIN WAQUA IMPORT EXPORT PLOT Omschrijving Administratieve gegevens, zoals randvoorwaarden Begrenzingen gebied en secties Lijnelementen en hoogteverschil gegevens Hoogtemetingen en dieptelodingen Meetpunten en waterstanden Oppervlakte water Bestanden die niet onder andere groepen vallen Bestanden met riviergeometrie Bestanden t.b.v. ruwheidsschematisaties Bestanden specifiek voor SOBEK Hoogtemodellen Bestanden specifiek voor WAQUA Voor het bewaren van aangeleverde bestanden die met de applicatie geïmporteerd kunnen worden Voor het bewaren van met de applicatie gemaakte exportbestanden voor derden van bestanden uit de database Voor het bewaren van met de applicatie gemaakte plotbestanden van kaarten 10 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

11 Workspaces METAINFO Omschrijving Voor het bijhouden van meta-informatie over de bestanden Tabel 1, standaard workspaces in de Baseline database voor het opslaan van basisgegevens en variantgegevens. De workspaces vermeld in tabel 1 bevatten alle beschikbare basisgegevens en variantgegevens. Voor dit rapport voert het te ver deze gegevens in detail te beschrijven. Daarvoor wordt verwezen naar de Baseline gebruikershandleiding [11] en het Protocol basisbestanden Baseline [1]. Het Protocol basisbestanden Baseline legt o.a. vast aan welke eisen gegevens moeten voldoen. Baseline kent bijvoorbeeld strikte regels wat betreft de naamgeving van bestanden en itemdefinities. Voor het lezen van dit rapport is het wel nuttig inzicht te hebben in de typen gegevens die in de Baseline database opgeslagen worden. Tabel 2 geeft een overzicht. Type Features Toelichting Coverage Punten Vectorbestand; bevat alleen punten Coverage Lijnen Vectorbestand; bevat alleen lijnen Coverage Vlakken Vectorbestand; bevat alleen vlakken Coverage Lijnen/vlakken Vectorbestand; bevat zowel lijnen als vlakken Coverage Lijnen + punten Vectorbestand; bevat lijnen en punten die exact op de lijnen dienen te liggen ASCII n.v.t. Tekstbestand; bevat informatie in normaal ASCII formaat ARC/INFO Generate n.v.t. Tekstbestand; bevat informatie in ARC/INFO Generate formaat. In principe is dit ook een ASCII bestand GRID gridcellen Gridbestand (raster); vlakvulling bestaande uit vierkante gridcellen TIN TIN Vectorbestand; vlakvulling bestaande uit driehoekige vlakken. Tabel 2, typen bestanden opgeslagen in de Baseline database Gegevens voor de Baseline database worden door verschillende instanties in uiteenlopende formaten aangeleverd. Daarnaast worden op basis van de aangeleverde gegevens een aantal nieuwe gegevenssets gecreëerd. Op basis van gebruiksdoel en de wijze van totstandkoming kunnen drie hoofdgroepen onderscheiden worden: 11 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

12 1. Basisgegevens: Deze gegevens worden extern aangeleverd en buiten de Baseline applicatie, vaak in Arc/Info of ArcGIS Desktop, voorbewerkt. Verreweg de meeste basisgegevens worden als Coverage in de database opgeslagen. Daarnaast vallen onder de hoofdgroep basisgegevens een aantal ASCII bestanden. 2. Afgeleide gegevens: Dit zijn gegevens die ten behoeve van SOBEK en WAQUA binnen de Baseline applicatie gegenereerd worden. De basisgegevens dienen daarbij als broninformatie. De meeste functionaliteit voor het genereren van afgeleide gegevens is te vinden in het menu Tools (zie tabel 3, paragraaf ). Er kunnen diverse afgeleide gegevens gegenereerd worden, in verschillende bestandsformaten: Coverage, ASCII, TIN & GRID. 3. Geconverteerde gegevens: De modellen SOBEK en WAQUA zijn over het algemeen niet in staat basisgegevens of afgeleide gegevens direct in te lezen. Om dit mogelijk te maken moeten de gegevens eerst worden geconverteerd. Het menu Modellen (zie tabel 3, paragraaf ) in de Baseline applicatie biedt daarvoor de benodigde functionaliteit. Geconverteerde gegevens hebben veelal een GRID of een ASCII formaat Knelpunten Ondanks dat de Baseline database gedegen is gestructureerd, is er sprake van een belangrijk probleem dat aandacht behoeft. Tabel 2 geeft aan dat de database Coverages bevat waarin punten bovenop lijnen zijn gelegd. Dit is een truc om 3D gegevens in een Coverage op te kunnen slaan. De punten bevatten waarden in de attribuut tabel die de hoogte van de lijn op de locatie van de punten weergeven. Vaak wordt niet alleen de hoogte op de lokatie van de punten vastgelegd, maar ook de hoogte links en rechts van de punten. Denk bijvoorbeeld aan een lijnvormig kribelement waarvoor op verschillende posities langs de lijn naast de kruinhoogte ook de bodemhoogten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de krib worden beschreven. Probleem in de huidige database is echter dat het bijzonder lastig is de punten exact op de lijnen te situeren. Er zijn maatregelen getroffen om dit proces te vergemakkelijken, maar die werken niet vlekkeloos. Gevolg is dat na het bewerken van een lijn veel werk verzet moet worden om de punten opnieuw te positioneren. Een nieuw database systeem, waarin topologische relaties tussen punten en lijnen kunnen worden vastgelegd kan uitkomst bieden. 12 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

13 2.2 Baseline 3.3 applicatie Ontwikkel omgeving en platforms De applicatie is ontwikkeld in het GIS pakket Arc/Info van ESRI: Arc/Info versie onder UNIX Arc/Info versie onder Windows NT4. Baseline kan draaien onder: Arc/Info versie en hoger onder UNIX op SUN- en HPwerkstations Arc/Info versie en hoger onder Windows NT4 Arc/Info versie 8.x onder Windows XP en UNIX op SUN- en HP-werkstations Betreffende Arc/Info 8.x onder Windows XP dient opgemerkt te worden dat het gaat om de Arc/Info 8.x Workstation en niet de ArcGIS 8.x Desktop applicatie (voor meer informatie zie paragraaf ) Applicatie structuur en ontwikkel talen Baseline bestaat uit een aantal sub-programma s geschreven in een drietal ontwikkel talen: AML (Arc Macro Language), Fortran en C++. De kern van Baseline is een Arc/Info applicatie bestaande uit ongeveer 170 AML s. Naast de Arc/Info applicatie vallen onder de Baseline programmatuur Baswaq, twee executables en een vertaalprogramma. Baswaq is een programma geschreven in Fortran dat zorg draagt voor conversies van basisbestanden (coverages) naar invoerbestanden voor het stromingsmodel WAQUA. De executables zijn geprogrammeerd in C++ en dienen voor de conversie van basisbestanden (coverages) naar invoerbestanden voor het model SOBEK. Het vertaal programma tot slot is ontwikkeld in Fortran en biedt de mogelijkheid meldingen, menu titels etc. in verschillende talen weer te geven. Baseline 3.3. ondersteunt de talen Nederlands en Engels Functionaliteit Met de applicatie Baseline kan een gebruiker de in de database van Baseline opgeslagen gegevens beheren, raadplegen, selecteren, wijzigen en presenteren. Daarnaast bevat de functionaliteit van Baseline diverse tools om uit de basisgegevens in de database afgeleide gegevens, zoals overlaten en hoogtemodellen, ten behoeve van het uitvoeren van berekeningen met stromingsmodellen te genereren. Ook bevat Baseline functionaliteit voor het aanmaken van invoerbestanden voor WAQUA en SOBEK. Om in de uitwisseling tussen verschillende diensten van Rijkswaterstaat en derden met andere bestandsformaten te voorzien, zijn functies voor de import en export van bestanden opgenomen (Baseline 3.3 Gebruikershandleiding). 13 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

14 Bovenstaande functionaliteit omschrijving is direct terug te vinden in de verschillende menu s van Baseline: Navigatie en beheer Raadplegen en selectie Verschuiven en zoomen Wijzigen Tools: voor het genereren van diverse afgeleide bestanden voor stromingsmodellen Modellen: voor het aanmaken van invoerbestanden voor WAQUA en SOBEK Import/export Presentatie Afsluiten Baseline Tabel 3 geeft voor ieder menu een korte toelichting van de inhoudelijke functionaliteit. Menu Navigatie en beheer Raadplegen en selectie Verschuiven en zoomen Wijzigen Tools Omschrijving De functionaliteiten voor navigatie en beheer stellen de gebruiker en beheerder van Baseline in staat door de structuur van de database te bewegen, bestanden en directory s te kopiëren, te verplaatsen en te verwijderen en nieuwe directory-structuren aan de database toe te voegen. Tevens worden een aantal standaard functionaliteiten als erase en clip aangeboden die op een hele boom gegevens tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Met de functionaliteiten voor raadplegen en selecteren kunnen alle gegevens in de database van Baseline benaderd worden. Zowel ruimtelijke ligging van elementen als de informatie over de elementen kan geraadpleegd worden. Tevens kunnen elementen zowel ruimtelijk als op basis van attributen (informatie) geselecteerd worden. Met de functies voor verschuiven en zoomen kan de gebruiker in- en uitzoomen op getekende bestanden. Tevens kan een getekend bestand verschoven worden. Met de functionaliteit voor wijzigen kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen in bestanden van de database. Dit kunnen ruimtelijke wijzigingen zijn, zoals het toevoegen of verwijderen van elementen, het wijzigen van attribuutteksten van elementen of het wijzigen van ascii-files. Ook kunnen coverages met wijzigingen ingevoegd worden in een bestand uit de database. Deze groep functionaliteiten omvat diverse functies voor het genereren van afgeleide bestanden uit de bestanden in de database, die benodigd zijn voor het uitvoeren van berekeningen met WAQUA en/of SOBEK. Met behulp van deze tools kunnen de 14 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

15 Menu Omschrijving afgeleide bestanden steeds opnieuw opgebouwd worden, wanneer de basisbestanden worden geactualiseerd of de effecten van bepaalde vergunningen worden doorgerekend. Modellen Deze groep functionaliteiten omvat functies voor de conversie van bestanden uit Baseline naar invoerbestanden voor WAQUA en SOBEK. Import/export Met deze functionaliteit kunnen bestanden tussen verschillende diensten van Rijkswaterstaat of met derden uitgewisseld worden. Daarnaast kunnen bestanden met enkele andere veelgebruikte bestandsformaten uit de database gegenereerd en in de database geïmporteerd worden. Uitwisseling met de volgende bestandsformaten is mogelijk: ARC/INFO (e.00), ASCII, DXF. Presentatie Met de functionaliteit voor presenteren kan de gebruiker eenvoudig kaarten op het scherm tonen, laten plotten of bewaren als plotbestand. Deze funtionaliteit is met name bedoeld voor het maken van eenvoudige kaarten om doorgevoerde wijzigingen en dergelijke te controlleren. Afsluiten Baseline Met de functionaliteit voor afsluiten kan de gebruiker hetzij de applicatie verlaten, hetzij tijdelijk een prompt krijgen voor acties in Arcedit. Tabel 3, inhoudelijke functionaliteit Baseline applicatie. Veel van de Baseline functionaliteit is vandaag de dag standaard beschikbaar in desktop GIS applicaties. Daarnaast bieden ook databases met een GIS component (bijvoorbeeld Oracle Spatial) steeds meer basisfuncties (zie B.). In Baseline bevatten met name de menu s Tools en Modellen een aantal specifieke functies die wellicht niet altijd standaard beschikbaar zijn.hieronder wordt de belangrijkste functionaliteit in deze menu s kort samengevat. Creëren nieuwe coverage bestanden op basis van een of meerdere bestaande coverages. Omschrijving functies: 1. Lijnbestanden worden samengevoegd en geconverteerd naar één vlakbestand. 2. Bestanden met lijnen worden gecombineerd tot één bestand met lijnen waaraan automatisch attribuut codes worden toegevoegd. 3. Bestanden met punten en/of lijnen worden samengevoegd tot één bestand met lijnen en punten die op de lijnen liggen. 4. Er wordt een overlay gemaakt van twee vlakbestanden. Op basis van ASCII vertaaltabel wordt één nieuw vlakbestand gemaakt. 5. Vlak attributen worden gehercodeerd op basis van een sleuteltabel. Vervolgens vindt er middels clustering/samenvoeging een generalisatie plaats. Creëren lege coverage waarin gebruiker objecten kan tekenen 15 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

16 Converteren coverage (punten) naar TIN Converteren coverage (vlakken) naar GRID Converteren TIN naar GRID Converteren GRID naar ASCII Converteren Arc/Info Generate naar coverage (zowel punten, lijnen als vlakken) Converteren coverage naar Arc/Info Generate (zowel punten, lijnen als vlakken) Converteren TIN naar Arc/Info Generate Voor meer gedetailleerde informatie over functies binnen de Baseline applicatie wordt doorverwezen naar de Baseline 3.3 Gebruikershandleiding en het Baseline 3.0 Protocol Basisbestanden Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

17 3 Relevante ontwikkelingen en GIS-architecturen voor Baseline 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden enkele ontwikkelingen geschetst die van invloed kunnen zijn op de architectuur van het toekomstige Baseline. Deze ontwikkelingen liggen enerzijds in het domein van GIS, anderzijds in het domein van de ICT-ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat. Van daaruit worden tevens enkele reëel geachte architectuuropties uitgewerkt. Deze opties zijn in lijn met de opdracht geselecteerd en geven globaal het scala aan huidige en toekomstige architectuurmogelijkheden voor Baseline weer. Combinaties met andere architecturen worden op voorhand overigens niet uitgesloten. 3.2 Open systemen en de 3-lagen architectuur Achtergrond open systeembenadering en 3-lagen architectuur Uitgangspunt voor een nieuwe systeemarchitectuur is het concept van open systemen met het 3-lagen model, waarbij sprake is van een gescheiden presentatie-, functie- en datalaag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit concept wordt beschouwd als de ideale situatie. Voor het toekomstige Baseline hoeven afwijkingen niet op voorhand te worden uitgesloten. In deze paragraaf wordt het begrip open systemen volgens de onderstaande definitie nader uitgewerkt en vergeleken met de conventionele systeemomgeving (zie verder [3]): Een Open Systeem Omgeving maakt het mogelijk in een netwerkomgeving systeemonderdelen zoals dataopslag, functies en gebruikersinterface flexibel te combineren. De conventionele systeemomgeving Om de voordelen van open systemen te kunnen begrijpen is het goed eerst naar de opbouw van een conventionele omgeving te kijken. (figuur 1). 17 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

18 ? Presentatie Presentatie Functies Data Functies Data Presentatie Functies Basisgegevens Specifieke gegevens Functies Standaardfuncties Gegevensconversie Data Figuur 1. Conventionele systeemomgeving In een conventionele systeemomgeving zijn de onderdelen data (DBMS of file gebaseerd), functies of systeemlogica en presentatie (systeemuitvoer en gebruikersinterface) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorbeeld van een conventioneel systeem is de ESRI GIS-software Arc/Info 7.x (commando gestuurde workstation omgeving). Ook het huidige Baseline kan aangemerkt worden als een conventioneel systeem. Gebruikersinterface en functionaliteit zijn duidelijk met elkaar verweven. De Baseline database staat fysiek wel op zichzelf, maar er is bijna altijd een conversie noodzakelijk om gegevens met andere software dan die van ESRI te kunnen lezen. Een conventioneel systeem heeft een aantal voordelen. Allereerst is het goed afgegrensd van de buitenwereld. Er zijn hierdoor geen storende invloeden van buiten het systeem. Dit maakt het systeem in de regel stabieler. Als consequentie hiervan is ook het beheer organisatorisch eenvoudig en eenduidig te regelen. Verder is de performance van een dergelijk systeem in de regel goed te voorspellen doordat alle systeemonderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd en direct met elkaar communiceren. Tenslotte is voor gebruikers heel duidelijk wat het systeem is en kan; het is een vrij overzichtelijk geheel. De voordelen zoals hierboven genoemd verklaren wellicht waarom nog relatief veel systemen aan het geschetste beeld voldoen, of in ieder geval nog veel kenmerken van een conventioneel systeem vertonen. Een conventionele systeemomgeving heeft ook nadelen die voortkomen uit het feit dat een conventioneel systeem weinig mogelijkheden heeft om binnen een netwerk met andere systemen of databronnen te communiceren. Hiertoe ontbreken de interfaces (zie figuur 1). De gesloten opzet van een conventioneel systeem maakt het ook onmogelijk functies tussen systemen te delen, een systeem via het netwerk voor meerdere gebruikers toegankelijk te maken of standaardfuncties te gebruiken. Dit maakt het moeilijker om geogegevens tussen applicaties uit te wisselen (zoals met copy & past). 18 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

19 Doordat in een conventioneel systeem de presentatielaag (de gebruikersinterface) integraal onderdeel is van het systeem, is deze niet zomaar te vervangen of met de gebruikersinterface van een ander systeem te combineren. Dit maakt het onmogelijk systemen te integreren op een voor de gebruiker transparante, uniforme manier. De open systeem omgeving Het open systeemconcept is een antwoord op de beperkingen die conventionele systemen in zich dragen. Hierbij wordt niet gedacht in aparte geïsoleerde systemen maar in een netwerkomgeving (een architectuur ) waarin gegevens en functies worden gedeeld en de gebruikersinterface flexibel is aan te passen aan de behoefte van de gebruiker. Belangrijkste kenmerk van een dergelijke architectuur is een logische scheiding van data, functies en presentatie in drie lagen. Het open systeem concept kan daarom ook aangeduid worden als het 3- lagen model (zie figuur 2). De presentatielaag Omdat in een open systeem omgeving de presentatielaag onafhankelijk is van onderliggende data of functies, is de gebruikersinterface heel flexibel aan te passen. Er kunnen verschillende gebruikersinterfaces voor verschillende gebruikers(groepen) gemaakt worden. Daarnaast is het ook mogelijk verschillende databronnen en systemen via een uniforme gebruikersinterface te benaderen (bijvoorbeeld via een Internet browser). De functielaag In de functielaag bevindt zich de logica van het systeem. Deze is vastgelegd in software componenten die volgens een beschreven standaard door andere componenten aan te roepen zijn. In dit verband spreekt men ook wel van Component Based Development en van Component Object Models (COM). Als een bepaalde functionaliteit eenmaal in een component is vastgelegd kan deze vervolgens overal waar de betreffende functionaliteit benodigd is worden aangeroepen. Hierdoor wordt functionaliteit eenmalig en eenduidig vastgelegd en hoeft deze ook maar op één plek te worden onderhouden. De datalaag Wellicht het meest in het oog springend bij conventionele systemen is het feit dat dezelfde gegevens in verschillende systemen worden opgeslagen en beheerd. Met het inrichten van een algemene, voor verschillende systemen toegankelijke datalaag kan eventuele dataredundantie worden geëlimineerd. Hierdoor is er geen sprake meer van dubbele opslag en beheer van gegevens, kunnen gegevens worden gedeeld en worden altijd dezelfde gegevens als basis gebruikt. 19 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

20 Presentatie Middelware Functies Data Figuur 2. Door een logische scheiding aan te brengen tussen presentatie, functies en data kunnen gegevens en functionaliteit tussen verschillende applicaties (clients) gedeeld worden Open systemen en ESRI software Bij ESRI GIS-producten zoals die binnen RWS ingezet worden is de ontwikkeling richting open systemen goed waar te nemen. De eerste versies van Arc/Info vertonen alle kenmerken van een conventioneel systeem zoals in dit hoofdstuk beschreven: dataopslag alleen toegankelijk voor het systeem zelf, alle functies specifiek en een integraal onderdeel van het systeem, ontwikkelen in een ESRIspecifieke taal (AML) en een specifieke user-interface. De introductie van nieuwe ESRI producten was er (onder andere) op gericht de GIS-software meer te laten aansluiten bij open systeem standaarden. De achterliggende gedachte was om geografische gegevens een centrale plaats in de informatievoorziening te geven en geo-functionaliteit toegankelijker te maken vanuit producten van andere software leveranciers. Zo maakte de Spatial Database Engine (SDE) de opslag van geografische gegevens in een standaard database mogelijk, maakte ArcView GIS bereikbaar voor de Windows desktop en gaf Map Objects de mogelijkheid te programmeren in standaard ontwikkeltalen als Delphi en Visual Basic. Eind jaren negentig was zo een bont palet van producten ontstaan waarmee wel enige vorm van openheid te bereiken was, maar waarbinnen de samenhang zoek was. Dit leidde tot een compleet redesign van alle ESRI producten resulterend in ArcGIS 8, welke werd geïntroduceerd in het jaar Met ArcGIS kan GIS functionaliteit in een 3-lagen architectuur geïntegreerd worden, mits gebruik gemaakt wordt van COM (Component Object Model); d.w.z. met ArcGIS is het mogelijk bovenop bestaande ArcGIS componenten (COM objecten) een user-specifieke gebruikersinterface te bouwen. 20 Verkenningsstudie vernieuwing applicatie-architectuur Baseline

Software archtectuur WABinfo

Software archtectuur WABinfo Software archtectuur WABinfo Opdrachtgever Rijkswaterstaat RIZA Contactpersoon Dhr. J. Rienks Vertis / CSO adviesbureau Contactpersonen Dhr. R. Beikes (Vertis) Dhr. J. Rijnbeek (CSO) - onderdeel van het

Nadere informatie

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel Trendrapport GIS prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries Onder redactie van E.M. Fendel GISt Rapport No. 40 November 2005 RWS Report AGI-2005-GAB-01 Trendrapport GIS prof. dr.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

RIVM rapport 422511002/2002. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL. F. Lips, L.J. de Vries, P.R. Victoriashoop, J.F.H.A. Diederiks, H.W. Evers, J.D.

RIVM rapport 422511002/2002. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL. F. Lips, L.J. de Vries, P.R. Victoriashoop, J.F.H.A. Diederiks, H.W. Evers, J.D. RIVM rapport 422511002/2002 Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL F. Lips, L.J. de Vries, P.R. Victoriashoop, J.F.H.A. Diederiks, H.W. Evers, J.D. Kunst Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL GIS APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN EEN RUIMTELIJKE MULTICRITERIA ANALYSE BIJ HET PROCES VAN LOCATIE- EN GEBIEDSONTWIKKELING J.Ronde Eindhoven, augustus 2007 Studentnummer:

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk.

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Auteurs: Paul Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek Theo van Veen, Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak & Peter van Oosterom GISt Rapport No. 59 Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak &

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Rapport Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Drs. B.J. Köbben & Prof. Dr. M J. Kraak Februari 1999 INHOUD 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 2.1 Het onderzoek 4 2.2 Begripsbepaling

Nadere informatie

Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores

Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores Versie 1.5 Datum 3 februari 2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 SAMENVATTING... 4 INLEIDING... 6 STORAGETYPEN

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

Geïntegreerde Modelomgeving Waterbeheer TRIWACO 4.0

Geïntegreerde Modelomgeving Waterbeheer TRIWACO 4.0 Geïntegreerde Modelomgeving Waterbeheer TRIWACO 4.0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam (020) 569 77 00 Telefoon (020) 569 77 66 Fax

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Geo DBMS De basis van GIS- Toepassingen

Geo DBMS De basis van GIS- Toepassingen Geo DBMS De basis van GIS- Toepassingen KvAG/AGGN Themamiddag, 14 november 2001 Editor: J.Flim GIST No. 11 COLOFON Dit rapport komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van prof.dr.ir. Peter van Oosterom

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Architectuur Centrale infrastructuur

Architectuur Centrale infrastructuur Architectuur Centrale infrastructuur Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 20 december 2008 Management samenvatting Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie