AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Zilvermeerlaan MOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Zilvermeerlaan 2 2400 MOL"

Transcriptie

1 Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan MOL GUNNINGSWIJZE: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor leveringen VOORWERP VAN DE OPDRACHT: Levering en installatie van een kassasysteem PLAATS VAN UITVOERING: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan Mol REFERENTIENUMMER OPDRACHT: ZMELGO/04 CONTACTPERSOON EN -GEGEVENS: Goyvaerts Els 014/ UITERSTE DATUM EN TIJDSTIP VOOR INDIENING OFFERTES: 5 januari 2015 om 10 u ADRES VOOR INDIENING OFFERTES: APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan Mol be

2 pagina 2 van 35 Inhoudstafel 1 ADMINISTRATIEF LUIK BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Gunningswijze Voorwerp van de opdracht... 4 Classificatie... 4 Beschrijving van de leveringen Toepasselijke wettelijke bepalingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen... 5 Contractuele voorwaarden Indiening van de offertes Vorm en inhoud van de offerte Toegangsrecht en kwalitatieve selectie... 6 Uitsluitingscriteria (art. 60 t.e.m. 66 KB van 15/07/2011)... 6 Technische bekwaamheidscriteria (art. 68 en 71 KB 15/07/2011) Prijsvaststelling (art. 13 KB 15/07/2011) Prijsopgave (art. 16 KB 15/07/2011) Prijsherziening (art. 20 KB 15/07/2011) Gunningscriteria (art. 107 KB 15/07/2011) Verbintenistermijn BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten Leidend ambtenaar (art. 11 KB 14/01/2013) Vertrouwelijkheid (art. 18 KB 14/01/2013) Borgtocht (art. 25 KB 14/01/2013) Actiemiddelen van de aanbestedende overheid (art. 44 t.e.m. 51, art. 71, 72, 123 en 124 KB 14/01/2013) Leveringstermijn (art. 116 KB 14/01/2013) Hoeveelheden (art. 117 KB 14/01/2013) Leveringsmodaliteiten (art. 118 KB 14/01/2013) Nazicht van de levering (art. 64 en 120 KB 14/01/2013) Betaling van de leveringen (art. 66 en 127 KB 14/01/2013) TECHNISCH LUIK BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER INVENTARIS BIJLAGE DATAKOPPELING Inleiding Omschrijving van het project (1pt) Korte inhoudelijke omschrijving Integratie met andere systemen Verwachte implementatietermijnen Partijen (1pt) Producteigenaars Medewerkers PDZ Beleidsverantwoordelijken PDZ Leverancier... 30

3 pagina 3 van 35 7 Middelen Middelen ter beschikking gesteld door Provincie Antwerpen Technisch Netwerk File server VPN verbinding Middelen ter beschikking gesteld door de leverancier Functionele vereisten Datastromen / data-uitwisseling (3pt) Beschrijving Netwerkschema Service Level Agreement (SLA) (3pt)... 35

4 pagina 4 van 35 1 ADMINISTRATIEF LUIK 1.1 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan Mol Voor bijkomende informatie en vragen betreffende deze gunningsprocedure kan u contact opnemen met: Goyvaerts Els, Teamverantwoordelijke dagrecreatie en exploitaties Tel: + 32(0)14/ David Sels, Teamverantwoordelijke Financiën, Administratie & ICT Tel: + 32(0) Gunningswijze De gunning van deze overheidsopdracht gebeurt via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Voorwerp van de opdracht Classificatie Deze opdracht is een opdracht voor leveringen Beschrijving van de leveringen Levering en installatie van een kassasysteem Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

5 pagina 5 van 35 - Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren. - KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. en alle latere aanvullingen en wijzigingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen Contractuele voorwaarden Met de overhandiging van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze worden vermeld in een of meerdere bijlagen van zijn offerte. Door het indienen van een offerte verbinden de inschrijvers zich ertoe de bepalingen van onderhavig bestek na te leven Indiening van de offertes De offertes moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres voor indiening van offertes zoals opgegeven op het voorblad van dit bestek. De uiterste datum en tijdstip voor indiening van de offertes zijn opgegeven op het voorblad van dit bestek. De offerte wordt in een definitief gesloten envelop gestoken met vermelding van: - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de uiterste datum voor indiening van offertes - de verwijzing naar het referentienummer en het voorwerp van de opdracht De offerte die per post wordt verzonden wordt in een tweede definitief gesloten envelop gestoken met vermelding van: - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de verwijzing naar het referentienummer en het voorwerp van de opdracht - OFFERTE NIET OPENEN Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op en vult de inventaris in op de bij het bestek horende formulieren. Deze formulieren vindt u in deel 3, bij de bijlagen bij dit bestek. De offerte wordt in één exemplaar op papier ingediend (origineel). Op elke offerte die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver op document de volgende verklaring vermelden.

6 pagina 6 van 35 Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en de inventaris en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op De documenten moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend. Het bewijs van de handtekeningsbevoegdheid van deze persoon moet bij de offerte worden bijgevoegd. De offerte dient de vorm te hebben die hierna wordt beschreven. Elk deel dient gescheiden te worden door middel van een tabblad. Vóór het eerste tabblad zitten de begeleidingsbrief en inhoudstafel. De inschrijver dient op papier zijn offerte als volgt in te delen: Deel 1: documenten met betrekking tot offerteformulier, handtekenbevoegdheid en inventaris o offerteformulier o documenten betreffende de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar o Inventaris Deel 2: documenten met betrekking tot toegangsrecht en kwalitatieve selectie Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Uitsluitingscriteria (art. 60 t.e.m. 66 KB van 15/07/2011) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het KB plaatsing van 15 juli Daar de aanbestedende overheid zelf toegang heeft tot bepaalde inlichtingen betreffende de situatie van de inschrijver, zal zij zelf deze inlichtingen nagaan en hoeft de inschrijver volgende attesten NIET bij te voegen: Een attest van niet-faillissement, afgeleverd door de Rechtbank van Koophandel, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van faillissement, geen gerechtelijke reorganisatie aangevraagd heeft of niet in staat van faillissement, vereffening of een gelijkaardige situatie verkeert; een RSZ-attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid. Een attest tot bewijs van betaling van fiscale schulden. Belangrijke opmerking: inschrijvers die niet aan de Belgische wetgeving onderworpen zijn, dienen WEL evenwaardige attesten bij te voegen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn (overeenkomstig art. 61, 62 en 63 van het KB van 15 juli 2011). Technische bekwaamheidscriteria (art. 68 en 71 KB 15/07/2011) Teneinde de technische bekwaamheid van de leverancier na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd: referentiekader voor gelijkaardige opdrachten, beschrijving bedrijf. De leverancier geeft een aantal relevante referenties op in de recreatiesector in de Benelux. De referenties laten toe om o.a. de grootte van de installaties te

7 pagina 7 van 35 beoordelen, de complexiteit, de beschikbaarheid van gevraagde opties zoals bv. koppeling met toegangscontrole en reserveringsapplicaties, die vergelijkbaar moeten zijn met dit bestek Prijsvaststelling (art. 13 KB 15/07/2011) Wat de prijsbepaling betreft wordt deze opdracht aangezien als: een opdracht volgens prijslijst, bestaande uit uitsluitend posten met een vermoedelijke hoeveelheid, waarbij alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn Prijsopgave (art. 16 KB 15/07/2011) Alle kosten en heffingen welke de opdracht belasten met uitzondering van de btw vallen ten laste van de inschrijver en worden verondersteld te zijn inbegrepen in de globale prijzen en de eenheidsprijzen van de opdracht. De prijzen worden verplicht in euro opgegeven tot op 2 cijfers na de komma Prijsherziening (art. 20 KB 15/07/2011) Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing Gunningscriteria (art. 107 KB 15/07/2011) De aanbestedende overheid kiest de economisch voordeligste offerte op basis van volgende gunningscriteria. De gunningscriteria zijn. Prijs 50 % Meerwaarden boven de gevraagde functionaliteiten 40 % Garanties voor de operationaliteit (o.a. de SLA) 10 % Prijs Het gunningscriterium prijs wordt beoordeeld aan de hand van de totaalprijs. In deel 2 staat per locatie aangegeven welke hard/software eventueel wél gerecupereerd mag worden. Meerwaarden De meerwaarden boven de gevraagde functionaliteiten zijn verder in het bestek aangeven als pluspunten en opties die kunnen geleverd worden. Operationaliteit van het systeem De leverancier werkt een volledig scenario uit om de operationaliteit van het systeem te garanderen, 7 dagen op 7 tussen 7 uur en 22 uur. Volgende punten moeten zeker worden behandeld: Databaseonderhoud en - uitval; Uitval databaseserver; Schijfcrash; Systeemcrash; Uitval netwerk; Uitval elektriciteit;

8 pagina 8 van 35 De leverancier schenkt bijzondere aandacht aan de ondersteuning bij topgebruik van het systeem in casu op toeristische topmomenten en weekends evenals de bescherming tegen vandalisme of oneigenlijk gebruik. Ook de openingsuren van de helpdesk worden hierbij opgenomen. Tevens worden de geboden garanties en de snelheid van de soft- en hardware via dit gunningscriterium beoordeeld. De inschrijver levert een SLA aan waarin afspraken over de kwaliteit van de geleverde diensten worden vastgelegd. Deze SLA bevat minstens volgende onderdelen: - beschrijving van aangeboden diensten - beschrijving van service- of prestatie-indicatoren. Dit zijn specifieke meetbare karakteristieken van diensten waarmee de kwaliteit van de geleverde dienst kan worden gemeten en waar doelstellingen worden aan gekoppeld. Voorbeelden: * ondersteuning door helpdesk - oplostijd van incidenten - incidenten met prioriteit 1 binnen 1 uur * kassasoftware - beschikbaarheid - 99,5% * kassasoftware - hersteltijd na uitval - 15 minuten - afspraken over onderhoud - duidelijke afspraken over service overleg met bijbehorende rapportering (bv. elke xx maanden met rapportering over prestaties t.o.v. vastgelegde doelstellingen, incidenten, verbeterpunten, ). - mogelijke compensaties wanneer doelstellingen niet worden gehaald Verbintenistermijn De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaand vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.

9 pagina 9 van BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten Alle hardware is geschikt om te kunnen beantwoorden aan de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (wetsontwerp 24/06/2013) Leidend ambtenaar (art. 11 KB 14/01/2013) De leidend ambtenaar is Jean-Pierre Bulens, Directeur Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Tel: (0) Teneinde zijn offerte met kennis van zaken te kunnen opmaken zal de inschrijver zich ter plaatse in het gebouw vergewissen van de omstandigheden waarin de opdracht moet uitgevoerd worden. Hij neemt daartoe vooraf telefonisch contact op met de leidende ambtenaar, waarvan de coördinaten vermeld zijn in het bestek. De inschrijver voegt bij zijn offerte een ondertekend bewijs van plaats bezoek, ondertekend door de leidend ambtenaar of zijn /haar gemachtigde Vertrouwelijkheid (art. 18 KB 14/01/2013) Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich niet alleen tot het meest absolute beroepsgeheim, maar ook tot neutraliteit en uiterste discretie ten overstaan van het personeel van het bestuur. Alle inlichtingen en documenten toevertrouwd aan het personeel van de inschrijver, evenals alle vergaderingen waaraan hij deelneemt worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Inbreuken op deze bepaling kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het contract, onverminderd strafrechtelijke en burgerlijke rechtsgedingen Borgtocht (art. 25 KB 14/01/2013) Voor deze opdracht wordt geen borgtocht gevraagd Actiemiddelen van de aanbestedende overheid (art. 44 t.e.m. 51, art. 71, 72, 123 en 124 KB 14/01/2013) De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering Leveringstermijn (art. 116 KB 14/01/2013) Levering en plaatsing moet volledig in orde zijn en alle apparatuur moeten gebruiksklaar zijn ten laatste op 30 maart Hoeveelheden (art. 117 KB 14/01/2013)

10 pagina 10 van 35 Er wordt gewerkt met vermoedelijke hoeveelheden (VH) Leveringsmodaliteiten (art. 118 KB 14/01/2013) De levering en installatie vinden plaats op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 MOL op de vermelde plaatsen in deel 2 Technisch Luik Nazicht van de levering (art. 64 en 120 KB 14/01/2013) Betaling van de leveringen (art. 66 en 127 KB 14/01/2013) De leveringen kunnen pas gefactureerd worden na verstrekte en aanvaarde leveringen. De leveringen worden in globo betaald na de oplevering. Elke factuur moet de volgende informatie bevatten: de referentie van dit bestek: zie voorblad van dit document; de detaillering van de gepresteerde diensten, vermelding van de referentie naar de opdracht, het totaal te betalen bedrag exclusief BTW, het tarief en het bedrag van de BTW de referentie naar de specifieke opdracht, aanvaardingsdocument van de specifieke opdracht alsook het totaal te betalen bedrag, BTW inbegrepen. Elke factuur zal gestuurd worden naar het volgende adres: APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan MOL BTW BE

11 pagina 11 van 35 2 TECHNISCH LUIK Het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer wenst zijn huidig kassasysteem te vervangen. 1. Algemene bepalingen Van alle geoffreerde artikelen zal voldoende documentatie bij de inschrijving gevoegd worden om het bestuur toe te laten het aangebodene te evalueren. De inschrijvers voegen in hun offerte een volledige beschrijving van de kassa s en het systeem die zij voorstellen, met opgave van: - algemene totale afmetingen van de kassa s in metrische eenheden uitgedrukt. - volledige technische documentatie met vermelding van alle functionaliteiten. De opgegeven prijzen gelden vrachtvrij ter plaatse van bestemming en omvatten het volledig gebruiksklaar maken van het materiaal. De leverancier voorziet bij levering opleiding van het personeel voor het vakkundig gebruik. Alle opgegeven maten en afmetingen zijn richtinggevend Veilig systeem (toegangsbeheer, encryptie, beheer data en continuïteit). Gebruiksvriendelijk en een uitgebreide zoekfunctionaliteit: Gegevens dienen dagelijks raadpleegbaar te zijn, en niet enkel via rapporten. Een uitgebreide zoekfunctionaliteit is hierbij noodzakelijk. Gezien de steeds veranderende omgeving waarin activiteiten worden uitgevoerd, wordt van de software verwacht dat het een parametriseerbaar geheel is, waarbij de gebruiker en beheerder/ administrator van de toepassing een zeer grote vrijheid en uitgebreide mogelijkheden heeft om de toepassing anders te parametriseren. Dit vereist eerder een grote flexibiliteit binnen het systeem, eerder dan een grote flexibiliteit aan ontwikkeling van de kandidaat. Onderhoud van de toepassing is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Schaalbaarheid van de toepassing: De toepassing dient toe te laten dat het aantal gebruikers, locaties en rollen gemakkelijk aanpasbaar en parametriseerbaar is. De beveiliging van gegevens loopt hierbij geen gevaar. Zelfredzaamheid van de klant na implementatie: Na installatie van de toepassing moet het systeem beheersbaar zijn zonder vele en intensieve interventies van de kandidaat. De toepassing is een lerend geheel: De functionaliteiten moeten werkbaar zijn zonder dat alle gegevens eerst in de database moeten worden ingebracht. Gegevens die duidelijk verkeerd zijn moeten gecorrigeerd worden van zodra de fout wordt gedetecteerd (zo mogelijk al bij de invoer) Gegevens die correct zijn worden op één plaats bewaard, zodat wanneer eventuele aanpassingen nodig zijn, ze maar op een plaats moeten gebeuren, en meteen voor het divers gebruik ervan beschikbaar zijn Indien er gegevens opnieuw moeten worden ingevoerd, de bestaande gegevens aan de gebruiker worden getoond met de vraag om de juistheid ervan te confirmeren. Verlies van gegevens wordt zoveel mogelijk tegengehouden. Export mogelijkheden naar open-standaard bestanden Voor de levering en installatie is de leverancier onderworpen aan de algemene milieu- en veiligheidsregels conform het Milieu Management Systeem 2. Technische bepalingen software Het systeem is Nederlandstalig, evenals de uitgebreide helpfuncties over elk veld in het pakket en de handleiding;

12 pagina 12 van 35 Conform de Belgische wetgeving op de BTW, de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; Alle hard- en software kan in een later stadium eenvoudig conform de Belgische wetgeving fiscale wetgeving worden aangepast (o.a. zwarte doos of Fiscal Data Module), Uitbreidbaarheid: De inschrijver dient te waarborgen dat de software kan uitgebreid worden door dezelfde kandidaat in functie van de groei van de behoeften van het bestuur en dat de uitbreidingsmogelijkheden volledig verenigbaar zijn met het systeem ter plaatse. De leverancier verbindt zich er toe de verzamelde gegevens met de hoogste mogelijke omzichtigheid te behandelen. Het systeem moet er op voorzien zijn dat er geen gegevens openbaar kunnen worden gemaakt. De aangeboden oplossing moet bestaan uit één toepassing. Het pakket is Euro-compatibel, multi-user en gebaseerd op één centrale database en logboek. De leverancier zorgt alleszins voor volledige installatie en tuning. Er wordt van de leverancier een performantiemonitoring verwacht op een piekmoment naar keuze van de opdrachtgever; De applicatie moet in de volgende technische omgeving kunnen functioneren: DICTstelt een virtuele server op een VMWARE ESX 5.5 server ter beschikking. De virtuele server heeft een Windows server 2012 R2 64 bit operating system. De databank moet op een shared SQL server geplaatst worden. Dit is een SQL server 2012 SP1. Eventuele licentiesleutels dienen rekening te houden met het feit dat de virtuele server kan gemoved worden van de ene ESX server naar een andere ESX server. Indien de licentie functioneert via een dongle, moet dus via USB anywhere kunnen aangesproken worden. Indien clientsoftware geïnstalleerd moet worden dan moet deze minimaal compatibel zijn met Windows 7 SP1 clients (64 bit), windows 8.1 (64-bit) en met office Indien de software aangeleverd wordt in een MSI of een App-V pakket en gedistribueerd kan worden via Altiris deployment is dit een pluspunt bij de gunningscriteria. Ook indien er voor de backofficesoftware geen specifieke software dient geïnstalleerd is dit een pluspunt (bv. Citrix of internetbrowser). De s die via de applicatie verstuurd worden moeten via authenticated SMTP kunnen verlopen. Indien het een web applicatie betreft moet deze browser onafhankelijk functioneren (IE8, Firefox, Chrome, Safari). (De leverancier geeft in zijn antwoord op het lastenboek aan welke versies ondersteund worden per browser zowel de recent ondersteunde als de vorige versie). De web toepassing moet ook continue geüpdatet worden zodanig dat de web toepassing werkt op de recente versie van de browsers (als onderdeel van het onderhoudscontract). Ingeval van een premise-oplossing gelden volgende bepalingen: De leverancier wordt gemachtigd om virtueel toegang te krijgen tot bepaalde aspecten van de infrastructuur (na ondertekening van de nodige documenten), zodat instellingen, updates, ter hoogte van de databank en de server infrastructuur onder controle genomen kunnen worden door de leverancier. M.a.w. de leverancier is verantwoordelijk voor de applicatie server, de databank en de applicatie. Hierbij worden er DBowner rechten toegestaan, maar geen serverlevel rechten. Toegang tot de database is mogelijk via de SQL management studio, niet via RDP. De applicatie wordt gehost op de infrastructuur van de provincie Antwerpen. De leverancier is daarbij tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor de infrastructuur, maar moet voldoen aan de randvoorwaarden opgelegd door DICT (standaarden). Het Departement ICT neemt de verantwoordelijkheid over de netwerk laag, de storage laag, virtualisatie laag, terwijl de leverancier de verantwoordelijkheid neemt over zijn specifieke databank, de specifieke applicatie server (volgens de standaard van de provincie Antwerpen) en de applicatie. De leverancier levert ook een geteste oplossing aan voor geautomatiseerde back-up en disaster recovery.

13 pagina 13 van 35 De leverancier zorgt voor de nodige documentatie op het vlak van architectuur en op het vlak van de samenhang van de technische domeinen tussen leverancier en DICT. Gebruik van CName records is een pluspunt; Indien er een update of upgrade gepland is van deze applicatie, dan dient de leverancier dit tijdig te melden (ten minstens 2 maanden op voorhand) aan de business owner en ICT. De geüpdate versie zal eerst in test genomen worden en dan in productie. Enkel indien ICT deze upgrade goedkeurt kan deze in productie gebracht worden. Hierbij doet enkel een uitspraak over de ICT-infrastructuur en de business owner over de functionaliteiten van de applicatie. Dit betekent dat de business owner de nodige tijd en middelen moet voorzien om de upgrade en de hieraan gekoppelde testen uit te voeren. De kassa's worden in een afzonderlijke VLAN geïnstalleerd Kassa's en printers zijn in beheer van de leverancier (vallen onder SLA) Toegang van de leverancier tot de kassa's, SQL-database en applicatieserver via een VPN oplossing Informatiedoorstroming via het volledig invullen van het document 'inventaris', toegevoegd in bijlage. Gebruik van TCP/IP protocol over LAN voor communicatie tussen; de kassa s en server zijn ip 6 ready; de TCP/IP configuratie instellingen kunnen door de klant aangepast worden. Voor de integratie met de Mifare Classic betalingen en Desfire dient de leverancier een Non disclosure Agreement opgesteld door de provincie (vertrouwelijkheidsverklaring) te onderschrijven. Voor de communicatie met het systeem wordt er geen gebruik gemaakt van de serienummer van de badge, maar wel van de kaartnummer die enkel via een sleutel kan gelezen worden. 3. Functionaliteiten software Werkpost Het kassasysteem wordt geleverd in een netwerkversie, maar alle kassa s kunnen standalone functioneren in een offline situatie. De werkpost geeft de online/offline situatie aan voor de gebruiker. Zodra de werkpost online komt, worden de transacties naar de centrale database verstuurd. Teneinde te garanderen dat de omzet automatisch wordt opgenomen in de correcte tijdsperiode van elke werkpost, zal de datum en tijd van alle verbonden werkposten tijdens de opstartfase gesynchroniseerd worden met de server. Met het systeem kunnen minimaal 30 werkposten beheerd worden. Elke werkpost behoort tot een bepaalde kostenplaats. De opdrachtgever behoudt zich het recht het aantal licenties te wijzigen in functie van het budget. De schermlayout van de werkposten is volledig te definiëren in de software. Aan toetsen kunnen artikels, betaalwijzen, klanten, foto s, klanten, gekoppeld worden. De resolutie, lettertypes, fonts, kleur, ed. kunnen geconfigureerd worden net zoals het aantal rijen en kolommen of de grootte van de toetsen. Wanneer er geen touchscreen voorzien wordt, dan kan ook elke toets van een toetsenbord geconfigureerd worden. Aan een werkpost kan een eigen en gepersonaliseerde ticketlayout worden gekoppeld alsook een eigen scrolltekst voor de klantendisplay. Voor de werkposten kan een automatische koppelingen voorzien worden met BC/MC betaalterminals o.a. Maestro, Eurocard, Mastercard, Visa, Elektronische maaltijdcheques, Mifare

14 pagina 14 van 35 Classic betalingen en Desfire EV1. Per werkpost kan bepaald worden welke betaalwijzen aanvaard worden. Aan de hand van een rapport kan eenvoudig gecontroleerd worden welke werkposten eventueel offline zijn, welke gebruikers waar aangemeld zijn, Gebruikers Het aantal gebruikers bedraagt minimaal 50 die simultaan kunnen werken. Het aanmelden geschiedt aan de hand van een gebruikersnaam en paswoord. Een koppeling met de Active Directory van DICT is een pluspunt. De toepassing moet op basis van de rechten van een gebruiker de schermen zo aanpassen dat enkel toegankelijke en relevante gegevens weergegeven worden. Enkel de manager en systeembeheerder hebben de bevoegdheid bijkomende gebruikers aan te maken of het prioriteitenniveau van een gebruiker te wijzigen. Volgende prioriteitenniveaus worden onderscheid in de menu s bekomen: lezen, aanmaken, wijzigen, verwijderen en alle rechten. Wijzigingen in prijzen of vaste gegevens (zoals netwerkinstellingen, BTW tarieven, ) zijn uitsluitend voorbehouden aan een bepaald prioriteitenniveau evenals tegenboekingen. Per gebruiker kunnen een aantal voorkeuren ingesteld worden zoals standaard werkpost, kostenplaats, prijstarief, enz BTW De BTW wordt berekend volgens het factuurstelsel. Definiëring van de geldende Btw-tarieven op bedrijfsniveau. De BTW wordt aan het artikel gekoppeld aan de hand van een identificatienummer. De mogelijkheid bestaat een bepaald Btw-tarief vanaf een bepaalde datum ingang te laten vinden. De omzet kan uitgesplitst worden in exclusief BTW, BTW en inclusief BTW. Klanten Voor minimaal klanten kunnen volgende coördinaten 1 verzameld worden: Uniek klantnummer, aanspreking, achternaam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, faxnummer, Gsm-nummer, , geboortedatum, nationaliteit, taal, btw en/of ondernemingsnummer, bedrijf/club of vereniging, de manier waarop de klant in contact is gekomen met het domein, groepscode, nieuwsbrief,... De mogelijkheid bestaat om verscheidene vrije velden ten behoeve van klant specifieke gegevens naar eigen behoefte te definiëren. Het klantenbestand kan bevraagd worden volgens elk van bovenstaande criteria of volgens samenstellingen. Het zoeken van een klant via de klantnummer of via de opzoeknaam neemt maximaal 0.5 sec in beslag. Ook op leveranciers zijn bovenstaande bepalingen van toepassing. Klanten kunnen ingedeeld worden in klantentypes waaraan bepaalde kortingen of prijsniveaus kunnen gekoppeld worden. Ook kunnen betalingscondities of klantenkaarten aan bepaalde klanten verbonden worden. Het systeem laat toe om klantengetrouwheidsprogramma s die over klanten uitgebreide informatie bevatten betreffende bestedingspatronen op te zetten. De eerste vereiste voor al deze systemen is dat er een methode is van klantenherkenning aan de werkpost mogelijk is en dat de transactiegegevens en de klantengetrouwheidsreferenties gelinkt staan in de transactielog voor elke gedane verkoop. Prijzen 1 Bepaalde velden kunnen als verplicht gedefinieerd worden.

15 pagina 15 van 35 Aan elke gebruiker kunnen verschillende prijslijsten gekoppeld worden binnen dewelke zij uitsluitend kunnen werken. Een gebruiker kan geen objecten en activiteiten reserveren die niet tot zijn prijslijst behoort. Prijsdifferentiatie is mogelijk in functie van het dagdeel (bv. uur), dag van de week, periode, klantentypes,... Per artikel kunnen periodes verschillend ingevuld worden. De mogelijkheid bestaat voor speciale arrangementen, acties en promoties, last-minute boekingen,... met begindatum einddatum, waarbij bv. een prijs ingang vindt op een bepaald tijdstip. De kortingen kunnen op diverse wijze worden toegekend bv. als een %, een vast bedrag, bv. als 2+1 en eventueel beperkt worden tot bepaalde artikels, groepen of tot bepaalde werkposten in het park. Een artikel kan ook geblokkeerd worden voor reservatie voor een bepaalde periode. Nieuwe prijzen gelden vanaf datum van invoegetreding. De prijsstructuur kan op eenvoudige wijze van het ene naar het andere product overgebracht worden. Een artikel kan ook een open prijs hebben zodat de prijs aan de kassa dient ingegeven te worden. Artikels Artikels kunnen ondergebracht worden in min. 3 niveaus op basis waarvan de omzet tot in detail of minder gedetailleerd kan opgevraagd worden. Ook kan zo top-down de productfamilie worden geraadpleegd. Artikels kunnen ook geselecteerd worden aan de hand van enkele snelselecties. Artikels kunnen ondergebracht worden in een menu of bv. gekoppeld worden aan een ander artikel zodat ze samen verplicht verkocht worden. Daarnaast kan een verkoopeenheid of aantal bepaald worden, een minimum leeftijd, of dit betaald kan worden met maaltijdcheques, de ingave van een serienummer, Per artikel kunnen verschillende tickets geprint worden, bv. een schapetiket, een keukenbon, een garantiebewijs, een leeggoedticket, Artikels moeten eenvoudig kunnen gekopieerd worden of voor een groep van artikels moeten eenvoudig groepscorrecties op basisvelden kunnen aangebracht worden. Voorraad Van de artikels wordt een voorraad en stock bijgehouden in het systeem. De organisatie kan onderverdeeld worden in verschillende kostenplaatsen waartussen overboekingen kunnen plaatsvinden. Per artikel kan bepaald worden welke de aankoopprijs bedraagt, welke de min. aan te houden hoeveelheid is, welke de bestelcoördinaten zijn, Op basis van de aan/verkoop en voorraadgegevens in het systeem kan een voorstel tot bestelling gegenereerd worden. A.d.h.v. de barcode per artikel kan eenvoudig een inventaris/stock worden opgenomen om de waarde te bepalen voor de boekhouding. Voor eventueel verlies kan een apart verliesboek worden aangelegd. Listings De toepassing dient geleverd te worden met voldoende operationele rapporten, minimaal zoals beschreven in dit bestek. Het moet mogelijk zijn om later via maatwerk extra rapporten toe te voegen en dit tegen een beperkte kost. Voor elke datum of periode (bv. maand, jaar) bestaan listings van: Omzet per vestiging, per werkpost of groep van werkposten, per artikel of groep van artikels, per gebruiker, per prijswijzigingstype, per betalingswijze; Geldstatistiek per gebruiker, per betaalmiddel, (Euro, bancontact, Visa, kortingsbonnen, overschrijving, cashback,...), per werkpost; Aantal klanten, omzet per klant, per klantenselectie, per klantentype,

16 pagina 16 van 35 Het cijfermateriaal is eenvoudig over te brengen naar het scherm, de printer, pdf of een ander bestandsformaat (eenvoudig te exporteren naar een spreadsheet (i.h.b. Excel) en een tekstverwerkingsprogramma). Printers die onder Windows geïnstalleerd zijn, worden door het systeem herkend. De beschikbare printbronnen, netwerkprinters incluis kunnen geselecteerd worden voor alle printfaciliteiten in het rapportscherm zonder deze apart te definiëren in het systeem. Het is mogelijk om van de rapporten eerst een afdrukvoorbeeld te tonen. Transacties Elke transactie wordt gelogd aan de hand van diverse parameters en een uniek identificatiecode. Zowel de verkoop, de annulatie, als bv. gratis, transacties, De transacties zijn o.a. op te vragen volgens de werkpost, de datum en de uurperiode, de gebruiker, De min. en max. omzet, de betaalwijze, het klantentype, Aan de kassa kunnen transacties in wacht gezet worden zodat bv. eerst een volgende klant kan verder geholpen worden. Daarna kunnen de transacties weer opgenomen worden. Ingeval goederen worden teruggenomen aan de kassa en geregistreerd werden via de retourfunctie, zal een pop-up scherm verschijnen evenals een selectie van vooraf gedefinieerde codes. De codes kunnen gedefinieerd worden als facultatieve of verplichte boodschap. Een rapport met lijst van retours en code met reden van retour is beschikbaar. Barcodes Op sommige werkposten worden scanners voorzien. In de software moeten barcodeparameters kunnen bepaald worden die toelaten om het artikelnummer, de prijs of eventuele (leveranciers)kortingen automatisch uit de barcode te halen. Ook de teruggave van het leeggoed moet met behulp van een barcode ticketje automatisch kunnen afgerekend worden. De meest voorkomende barcodes (13 karakters voor EAN of langer voor barcode type code128, QR codes, code 39, ) worden ondersteund. Migratie & import Minimum volgende basisgegevens worden uit de huidige MS SQL 2005 databank gemigreerd naar de nieuwe omgeving: Artikels Gebruikers Indien omzetstatistieken (per artikel, per groep, per werkpost (of groep van), niet kunnen gemigreerd worden, voorziet de aanbieder toch een mogelijkheid om deze gegevens te kunnen blijven opvragen. Het systeem bevat daarnaast de mogelijkheid om periodiek artikel- en prijswijzigingen in te lezen en de gegevens ervan, na controle en eventuele aanpassingen door de eindgebruiker door te sturen naar de database. Een voorbeeld van hoe de groothandel deze importgegevens aanlevert, is op te vragen bij de leidende ambtenaar. Volgende taken kunnen met de module uitgevoerd worden: - Gegevens import vanaf een locatie op de werkplek - Mogelijkheid tot aanpassen van deze gegevens - Export van de gegevens naar de database - Uitfilteren van gegevens volgens: * artikelen met een gestegen prijs * artikelen met een gedaalde prijs

17 pagina 17 van 35 * verkoopprijs < inkoopprijs * nul prijs artikelen * prijswijziging > een bepaald percentage (bv. 15%) * gewijzigde omschrijving * wijzigen kortingen toegestaan De periodieke import van artikel- en prijswijzigingen verloopt via het internet a.d.h.v. de volgende instellingen: o Het ip-adres is , protocol is FTP (active en passive) o De poorten die open dienen te staan op de firewall voor communicatie met de server van de groothandel zijn: 20 en 21 (tot stand brengen ftp-communicatie), 5000 tot 5100 (uitwisseling data) o De gegevens die dienen opgehaald te worden zijn dezelfde als die vanop een gewone diskette: artnew.snd, pricemod.snd, artmod.snd en sendr.snd De verwerking van deze gegevens wordt gedaan door de kassaprovider. o De enige software voor PDT-transmissies (heeft niets te maken met de diskettes, maar gebruikt wel dezelfde ftp-server) die dient geïnstalleerd te worden is het Windows mobiliteitscentrum, dat door de kassaprovider dient geïnstalleerd te worden. o De communicatie tussen de PDT en de computer met het Windows mobiliteitscentrum komt tot stand met een USB-kabel. Agenda & Planning Een lijst kan ontworpen worden om te verzekeren dat personeel de vooraf bepaalde routines of (dagelijkse) taken vervult. De activiteiten zullen een status hebben bv. ; rood = taak niet vervuld, oranje = taak gedeeltelijk vervuld, groen = taak afgewerkt. De gebruiker punt de taken af. Ook voor de in het systeem gedefinieerde gebruikers kan een werkplanning opgemaakt worden om aan- en afwezigheden op te volgen. Werkroosters kunnen per gebruiker en per werkplek gedefinieerd worden. Tickets & Vouchers De eigen en gepersonaliseerde ticketlayout bevat min. volgende elementen: Coördinaten van het bedrijf incl. logo en btw nummer Artikel Aantal Gebruiker Datum en uur Transactienummer Totaal bedrag BTW bedrag Voor artikels (bv. de dagrecreatie) kunnen speciale lay-outs voorzien worden voor het beheer van een 10-beurtenkaarten en combitickets bedoeld voor inkom, minigolf, waterfietsen, gocarts & minicarts die per beurt kunnen ontwaard worden en door de klant flexibel aangepast worden. per type ticket een andere layout worden voorzien zodat een volwassen een andere layout of meldingen krijgt dan bv een groepsticket. De ticketlayout (voor online tickets) kan aangevuld worden met afbeeldingen, een barcode en de coördinaten van de klant.

18 pagina 18 van 35 Het systeem kan ook unieke vouchers of waardebonnen aanmaken die kunnen worden ingenomen binnen een definieerbare geldigheidsperiode. Per waardebonsoort kan bepaald worden of deze aan een artikel is gekoppeld en of de voucher al dan niet kan omgeruild worden tegen cash. De 10-beurtenkaarten, combitickets, enz kunnen ontwaard worden op 6 werkposten; 2 tourniquets en 2 slagboomzuilen. Ook de online tickets, vouchers of tickets verkocht door externe partijen (zie verder) kunnen door deze scanners afgewaardeerd worden. Centraal op de server wordt het aantal beurten tegoed bewaard. Naast de geldigheidsperiode van de tickets kan in het systeem bepaald worden aan welke scanners de tickets al dan niet kunnen aangeboden worden. Zo kan o.m. belet worden dat dagbezoekers zich met de wagen toegang tot het domein verschaffen. Optie: Online Tickets & Tickets Externe partijen De applicaties kan toegangstickets genereren welke externe partijen kunnen verkopen aan hun klanten. Met die barcodes die ze dan zelf afdrukken kunnen de klanten rechtstreeks binnen aan uw tourniquets zonder langs de balie te moeten gaan. Het principe is de volgende: De barcodes worden in het systeem gegenereerd voor de toegangstickets. Bij het genereren koppel je aan de barcodes een toegangsticket (bv. volwassen, kind, enz ) en je kan bepalen tussen welke periode deze tickets geldig zijn. Daarnaast kan ook bepaald worden welk type barcode je wenst te genereren en hoelang je de barcode wenst te hebben (13 karakters voor EAN of langer voor barcode type code128). Dus uiteindelijk genereert het systeem dus een aantal barcodes (aantal bepaal je ook zelf bv 1000). Die barcodes krijg je automatisch in excel zodat je die makkelijk naar uw partner kan doormailen. De externe partner die voor u de tickets verkoopt, kan zelf de gekregen barcodes afdrukken op zijn kassaticket, of op voorgedrukte tickets, of in welke vorm dan ook. Het systeem biedt ook een interface voor online ticketverkoop en online betaling via webservices. De interface kan alle noodzakelijke gegevens voor de transactie aanleveren zoals de artikelgegevens, de prijs, de beschikbaarheid, de geldigheid, Na de betaling krijgt de klant per (dat hij in de loop van de aankoop dient in te geven) de tickets toegestuurd in pdf. Deze tickets kunnen thuis afgedrukt worden en brengt hij mee naar het Zilvermeer. Op de tickets staat de barcode waarmee de klant dus weer direct (via bv. validatie aan de tourniquets) binnen kan in het domein. Optie: Abonnementenbeheer Het systeem is geschikt voor het beheer van allerlei soorten abonnementen. Abonnementen zijn geldig voor een instelbare bepaalde periode en kunnen eenvoudig in groep volgens bepaalde selectievoorwaarden gekopieerd en verlengd worden naar een volgend jaar. Op sommige werkposten is het mogelijk a.d.h.v. een webcam om een foto te koppelen aan een klant zijn abonnement. De foto kan nog eenvoudig bijgesneden en bewerkt worden. Voor de abonnees kan een mifare of desfire badge bedrukt worden met een aantal coördinaten en eventueel een foto. Eén klant kan meerdere abonnementen hebben.

19 pagina 19 van 35 Optie: Koppeling met Reserveringssysteem Het systeem kan eenvoudig gekoppeld worden met een reserveringsysteem. Via het systeem kan dan een vereenvoudigde de check-in verlopen voor het reserveringssysteem waarbij o.a. de toegangsbewijzen kunnen afgeprint worden. Zo is er in het kassascherm o.a. een overzicht beschikbaar van de aankomsten die dag. Optie: Betaalzuil & Toegangscontrolesysteem In de betaalkioskruimte aan de dagrecreatie worden 2 betaalautomaten voorzien. De automaten zijn beide uitgerust met een inbouw elektronische betaalterminal om o.a. Maestro, Visa, etc. kaarten te aanvaarden. Cash geld wordt niet aanvaard met de automaat. De automaten kan zowel mifare classic /desfire EV1 8Kb badges verdelen alsook tickets met een barcode. Op de betaalautomaat kunnen zowel beurtenkaarten, dagtickets, combitickets, geregistreerd worden. De automaten moeten ingewerkt worden in de zuil tussen beide inkommodules. Aan de 2 tourniquets bij de ingang worden 2 barcode scanners geplaatst die o.a. QR codes kunnen scannen en die de uitgegeven tickets met barcode kunnen valideren. Ook de online gekochte tickets & vouchers kunnen hier gevalideerd worden. Ook aan de slagboom dagrecreatie wordt in de zuilen voor het binnen- en buitenrijden een scanner voorzien. Optie: Talen Voor de online verkoop is ondersteuning van meertaligheid nodig d.w.z. dat artikels, begeleidende teksten, s, communicatiedialogen, enz in verschillende talen kunnen beheerd worden in het systeem. Optie: Paspoortlezer integratie Door middel van een Eid paspoortlezer kan een nieuwe klant met een Belgische identiteitskaart van op een kassa door een gebruiker makkelijk in het systeem worden toegevoegd als klant. De volledige (juiste) naam, adres en zelfs de foto wordt overgenomen en in het systeem gezet. Dit wordt onmiddellijk in de centrale SQL database opgeslagen zodat iedereen in het systeem onmiddellijk deze info kan raadplegen en gebruiken. 4. Technische bepalingen hardware De leverancier houdt rekening met de warmtegevoelige omgeving waarin de apparatuur wordt geplaatst. Gegarandeerde werking tot min. 40 C graden. Voor alle pc s zijn volgende minimumvereisten van toepassing cpu min 1,8 Ghz Dual Core; min. 2 GB RAM geheugen; Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1 x RJ45; hard disk min. 60 GB, 7200 RPM; Windows Pos OS; min 6-poorten usb Zijn een pluspunt: SSD schijven 64-bit besturingssysteem Windows 8.1 compatibel

20 pagina 20 van 35 De kassa s zijn voorzien van een plat aanraakscherm van min. 17 inch (min. Resolutie 1024 x 768) (tenzij anders bepaald). Alle kassa s hebben een snelle en stabiele touchscreen mogelijkheid. Tevens wordt een ergonomische support en een klantendisplay met min. 2 lijnen (ca 17 cm diagonaal) voorzien die toont wat klant in totaal moet betalen (tenzij anders bepaald). Geldlade met duidelijke onderverdeling voor munten en briefjes. Geldlade moet telkens automatisch kunnen opengaan als men een ticket print. De thermische printers dienen dezelfde papierrolletjes te kunnen gebruiken dan de gerecupereerde printers. Papierbreedte 80 mm. De printer heeft een min. snelheid van 200 mm/s, een autocut en min. 200 dpi. Op volgende locaties op het domein worden nieuwe kassa s voorzien: Supermarkt 3 kassa s Recuperatie mogelijk van printers Recuperatie mogelijk van 1 pc en 1 touchscreen 3 eurogeldlades te voorzien + 1 reserve 3 geïntegreerde elektronische weegschalen te voorzien met de kassa (max. gewicht is min. 5 kg; min. gewicht is min. 50 g; 2 nauwkeurigheid) 3 scanners (360, 5-zijde scanner, 48 scanlijnen) te voorzien De weegschaal en scanner mogen geïntegreerd zijn. Integratie voorzien met 2 mifare classic lezers; op termijn dient een integratie te mogelijk te zijn met desfire EV1 Integratie voorzien met elektronische betaalterminals Supermarkt bijgebouwen 1 kassa is specifiek bestemd voor de leeggoedafhandeling Recuperatie mogelijk van printer Geen klantendisplay nodig 1 kassa bestemd voor het schepijs Recuperatie mogelijk van printer 1 eurogeldlade te voorzien In de supermarkt wordt tevens een PDA met scanner voorzien waarmee de inventaris kan opgemaakt worden, voorraadbewegingen kunnen geregistreerd worden, m.b.h.v. een barcodescanner. De PDA heeft een autonomie van 5 u en is conform IP64 (weerstaat een val min. 1,5m). Indien de pda gebruik maakt van wifi is ondersteuning van a/b/g en 2.4GHz en 5GHz ; WPA en WPA2 encryptie noodzakelijk. Dagrecreatie 4 kassa s Recuperatie mogelijk van 4 printers 4 eurogeldlades te voorzien evenals 2 reservelades 4 webcams te voorzien 4 usb scanners met cradle (13 karakters voor EAN of langer voor barcode type code128, QR codes), min. 64 mb geheugen

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Recrea POS. Multifunctionele POS software met ticketingsysteem

Recrea POS. Multifunctionele POS software met ticketingsysteem MADE IN BELGIUM PREMIUM QUALITY Multifunctionele POS software met ticketingsysteem Recrea POS Recrea POS is een softwareplatform met talrijke configuratiemogelijkheden. Deze software voor Windows, Linux

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Met steun van EFRO doelstelling -2-Antwerpen, prioriteit Kempen BESTEK AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Productinformatie. Beschikbare versie PCashL-p voor gebruik met een USB - parallelle WiFi printer op klassieke beeldscherm of touchscreen

Productinformatie. Beschikbare versie PCashL-p voor gebruik met een USB - parallelle WiFi printer op klassieke beeldscherm of touchscreen Productinformatie KASSAPROGRAMMA Registreren en afhandelen van de verkopen Artikelbeheer Beheer van leveringen en voorraad Algemeen Beheer - opmaken van rapporten en statistieken Uitgebreid artikelbeheer:

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Voorbereiding: Backup nemen: Controle geïnstalleerde software:

Voorbereiding: Backup nemen: Controle geïnstalleerde software: Pagina 1 Installatie FDM Wincash versie 13-7-2015 Voorbereiding: Backup nemen: -Wincash afsluiten -Van de directory: c:\program files\dehaan\cash2000 een copy nemen (copy, paste van de directory cash2000

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST ACTIVITEITEN: GUNNINGSWIJZE: Opleidingsinstituut voor Brandweer, Politie en Dringende Geneeskundige

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie, Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 ReCreateX Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 SYX AUTOMATIONS - introductie Marktleider in de Benelux betreffende software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld. Reeds 25

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Januari 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Amsterdam,dinsdag 11 juni 2013. Onderwerp: aanmelding digitale Nationale Bioscoopbon. Geacht NVB lid,

Amsterdam,dinsdag 11 juni 2013. Onderwerp: aanmelding digitale Nationale Bioscoopbon. Geacht NVB lid, Amsterdam,dinsdag 11 juni 2013 Onderwerp: aanmelding digitale Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, Eind september 2013 introduceert de NVB de digitale Nationale Bioscoopbon! Vanaf dat moment zal de papieren

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen EIR-JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

SIESKA Simpele en Snelle Kassa

SIESKA Simpele en Snelle Kassa Lucky's Pc's Komvest 2 8000 Brugge 050 34.81.54 SIESKA Simpele en Snelle Kassa SIESKA staat voor Simpele en Snelle Kassa! SIESKA is ontwikkeld uit onze eigen behoefte aan een systeem om zo snel mogelijk

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Briljant Abonnementenbeheer

Briljant Abonnementenbeheer Briljant Abonnementenbeheer Inhoud 1. Abonnementenbeheer... 1 Werken met abonnementen... 1 De instellingen voor abonnementenbeheer... 2 Abonnement of onderhoudscontract ingeven... 3 Abonnementen factureren...

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten.

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Rel. 90-08 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Nadere informatie

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS DIENSTENBROCHURE BESTELFORMULIER (2014-2015) TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS Aanvragen online via de Citymesh CAB- manager: http://exhibition.citymesh.com/antwerpexpo

Nadere informatie

Wijzigingen in Soft33

Wijzigingen in Soft33 Wijzigingen in Soft33 Hier vindt u per versie de voornaamste wijzigingen en correcties aangebracht aan de software Soft33 sinds de versie 6.0.0. 1. Versie 6.5.6 Zorgenplan : aanpassing van het formulier

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht U dient deze overeenkomst volledig ingevuld te retourneren naar Garden Connect. Per fax op (+31) 20 4977387, per e-mail naar edwin@gardenconnect.com of per post

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS DIENSTENBROCHURE - BESTELFORMULIER TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE HARDWARE TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM Deze aanvraag moet ten

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie