MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : N Gratis tel. nummer : SOMMAIRE INHOUD. 58 pages/bladzijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 383. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 58 pages/bladzijden"

Transcriptie

1 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, chaussée d Anvers 53, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE JEUDI 29 DECEMBRE 2011 TROISIEME EDITION N. 383 Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG DONDERDAG 29 DECEMBER 2011 DERDE EDITIE SOMMAIRE INHOUD Lois, décrets, ordonnances et règlements Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Gouvernements de Communauté et de Région Gemeenschaps- en Gewestregeringen Communauté française Franse Gemeenschap Ministère de la Communauté française Ministerie van de Franse Gemeenschap 24 NOVEMBRE Décret établissant Arts 2, p NOVEMBER Decreet tot oprichting van Arts 2, bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl pages/bladzijden

2 81272 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP F MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 24 NOVEMBRE Décret établissant Arts 2 [C 2011/29620] Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1 er. Dans la rubrique A de l arrêté de l Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (secteur français), Liège et Mons, modifié en dernier lieu par le décret du 19 février 2009, le 3 est remplacé par ce qui suit : «3 Arts 2 : Membres du personnel de niveau 1: 1; Membres du personnel de niveau 2: 7; Membres du personnel de niveau 3: 7; Auxiliaires administratifs: 6.». Art. 2. Dans l article 24 du décret du 17 mai 1999 relatif à l enseignement supérieur artistique, tel que modifié, les 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit : «13 Arts 2 ;». Art. 3. Dans l annexe II du décret du 17 mai 1999 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1 au point 1 «Domaine des arts plastiques, visuels et de l espace», 1 er et 2 e tableaux, 10 e colonne, le titre «Ecole supérieure des arts plastiques et visuels de la Communauté française» est chaque fois remplacé par le titre «Arts 2»; 2 aux points 3 «Domaine du Théâtre et des Arts de la Parole» et 4 «Domaine de la Musique», 4 e colonne, le titre «CRM» est chaque fois remplacé par le titre «Arts 2»; 3 au point 5 «Légende», la ligne 6 «Conservatoire Royal de Mons CRM 1. Canton de Mons» et la ligne 16 «Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de la Communauté française - Carré des Arts 1. Canton de Mons» sont supprimées; 4 le point 5 est complété par la ligne suivante : Arts 2 : 1. Canton de Mons. Art. 4. L arrêté de l Exécutif du 14 juillet 1987 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l Ecole supérieure des arts plastiques et visuels de l Etat à Mons (E.S.A.P.V.E.), modifié en dernier lieu par le décret du 19 février 2009, est abrogé. Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 24 novembre Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l Audiovisuel, de la Santé et de l Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Note Session : Documents du Parlement. Projet de décret, n Rapport, n Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 novembre 2011.

3 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD N VERTALING MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 24 NOVEMBER Decreet tot oprichting van Arts 2 [C 2011/29620] Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1. In rubriek A van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1984 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel en van het meesters-, vak-, en dienstpersoneel van de Koninklijke Muziekconservatoria te Brussel (Franstalige afdeling), Luik en Bergen, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009, wordt het punt 3 vervangen door hetgeen volgt: «3 Arts 2 : Personeelsleden van niveau 1:1; Personeelsleden van niveau 2:7; Personeelsleden van niveau 3:7; Administratieve medewerkers : 6.» Art. 2. In artikel 24 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, zoals gewijzigd, worden de punten 13 en 14 vervangen door hetgeen volgt: «13 Arts 2 ;». Art. 3. In de bijlage II van het voornoemde decreet van 17 mei 1999 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 bij punt 1 «Gebied van de plastische, visuele en ruimtekunsten», 1e en 2e tabellen, 10e kolom, wordt de titel «Hogeschool voor plastische en visuele kunsten van de Franse Gemeenschap» telkens vervangen door «Arts 2»; 2 bij de punten 3 «Gebied van het theater en van de spreekkunsten» en 4 «Gebied van de muziek», 4e kolom, wordt de titel «CRM» telkens vervangen door «Arts 2»; 3 bij punt 5 «Legende», worden regel 6 «Conservatoire Royal de Mons CRM1. Canton de Mons» en regel 16 «Hogeschool voor plastische en visuele kunsten van de Franse Gemeenschap Carré des Arts 1. Canton de Mons» geschrapt; 4 punt 5 wordt eengevuld met de volgende regel: «Arts 2 1. Canton de Mons». Art. 4. Het besluit van de Executieve van 14 juli 1987 tot vaststelling van de formatie van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de «Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l Etat (E.S.A.P.V.E.)», te Bergen, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009, wordt opgeheven. Art. 5. Dit decreet treedt in werking op 1 januari Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 24 november De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Kind, Wetenschappelijk onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vicepresident en Minister van Hoger onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele sector, Gezondheid en Gelijke kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET Nota Zitting : Stukken van het Parlement. Ontwerp van decreet, nr Verslag nr Integraal verslag. Bespreking en aanneming. Zitting van 23 november 2011.

4 81274 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN UNIVERSTITEIT GENT Vacatures (zie http ://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap/) Assisterend academisch personeel Bij de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen is volgend mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die hernieuwbaar is BW01 een betrekkinq van voltijds assistent bij de vakgroep Landbouweconomie (tel. : ) - salaris a 100 % : min. S ,58 - max. S ,10 (thans uitbetaald à 154,60 %) Profiel van de kandidaat : - universitair diploma van de tweede cyclus; - goede kennis van de economie in het algemeen en landbouweconomie in het bijzonder; - kennis van landbouw- en voedingsproblematiek; - kennis van econometrie en economische informaticatoepassingen strekt tot aanbeveling lnhoud van de functie : - bijstand verlenen bij het onderwijs van de vakgroep; - wetenschappelijk onderzoek uitvoeren ter voorbereiding van een doctoraat in het vakgebied landbouw- of rurale economie (minstens 50 % van de tijd zal dienen besteed te worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraat); - medewerking verlenen aan projecten; - medewerking verlenen aan de dienstverlening van de vakgroep. Indiensttreding : ten vroegste 1 februari De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar), moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint- Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 12 januari (81275) - mededelingen of voordrachten op wetenschappelijke conferenties strekken tot aanbeveling; - ervaring met academisch onderwijs strekt tot aanbeveling. Inhoud van de functie : - medewerking aan het door de vakgroep verzorgde onderwijs, in het bijzonder in het domein van verbrandingsmotoren; - wetenschappelijk onderzoek op het vlak van experimenten en numerieke simulering van verbrandingsmotoren en de toepassing van alternatieve brandstoffen; - medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep (het geheel van de onderwijsopdrachten en administratieve opdrachten samen worden beperkt tot max. 30 % van de totale opdracht). De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint- Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 12 januari (81276) Decreet van 8 mei 2009 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening Gemeente Puurs Voorlopige goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan L. Van Kerckhovenstraat Bekendmaking openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, 2, van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling van de rooilijnen, ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van het «rooilijn- en onteigeningsplan L. Van Kerckhovenstraat», voor de wijziging van de rooilijn, door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in zitting van 22 december 2011 en zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, vanaf 3 januari 2012 tot en met 17 februari 2012, van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur. Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen dienen tijdens deze periode schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De wijziging van het rooilijnplan heeft ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist zoals vermeld in artikel 16, vierde lid van het bovengenoemde decreet. Puurs, 23 december (48126) Bij de Faculteit ingenieurswetenschappen is volgend mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van drie jaar die éénmaal hernieuwbaar is EA03 een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding (tel. : ) - salaris à 100 % : min. S ,73 - max. S ,25 (thans uitbetaald à 154,60 %) Profiel van de kandidaat : - diploma van doctor in de ingenieurswetenschappen of van doctor in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek (aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling); - ervaring in experimenteel en/of numeriek onderzoek in verband met verbrandingsmotoren en/of alternatieve brandstoffen; - publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding kennen; Annonces Aankondigingen SOCIETES VENNOOTSCHAPPEN FNG Group, naamloze vennootschap, Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden Ondernemingsnummer RPR Mechelen (de Vennootschap ) De effectenhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die op 13 januari 2012, om 15 uur, zal worden gehouden in de kantoren van

5 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD NautaDutilh BVBA, gelegen te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda : 1. Bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 juli Bespreking van het enkelvoudig en geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 juli Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 juli 2011 Voorstel van besluit : De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 juli 2011 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de jaarrekening een te bestemmen verlies van het boekjaar inhoudt van EUR ,93. De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt EUR ,02 zodat het te bestemmen verlies EUR ,91 bedraagt. De EBITDA over het boekjaar bedraagt EUR ,34. De algemene vergadering neemt tevens kennis van de geconsolideerde jaarrekening en stelt vast dat de geconsolideerde winst van het boekjaar EUR ,35 en de geconsolideerde EBITDA EUR ,01 bedraagt. 4. Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om het te bestemmen verlies ten bedrage van EUR ,91, over te dragen naar volgend boekjaar. 5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de heer Dieter Penninckx, Mevr. Anja Maes, de heer Emmanuel Bracke, de heer Gino Van Ossel, de heer Guido De Vos, Pas de Mots BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Desrumaux, de heer Eric Verbaere, de heer Emiel Lathouwers en Mevr. Tine De Ryck voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten op 31 juli De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap, WF&Co Bedrijfsrevisoren BV BVBA, vast vertegenwoordigd door Mevr. Ann Van Vlaenderen, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het afgelopen boekjaar. 6. Bevestiging benoeming bestuurder Voorstel van besluit : De algemene vergadering bevestigt hierbij de benoeming van de heer Emiel Lathouwers, wonende te Ahornenlaan 12, 2610 Wilrijk, met rijksregisternummer als bestuurder van de Vennootschap. Dhr. Lathouwers werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur van de Vennootschap op 17 juni 2011 ter vervanging van Pas de Mots BVBA, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Anne Frankstraat 1, RPR (Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Desrumaux, die ontslag nam als bestuurder per 29 april Het mandaat van de heer Lathouwers zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidend besluit zou nemen. 7. Herbenoeming van bestuurders Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om (i) de heer Dieter Penninckx, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 39, met rijksregisternummer ; (ii) Mevr. Anja Maes, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 39, met rijksregisternummer ; (iii) de heer Emmanuel Bracke, wonende te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg 11, met rijksregisternummer ; (iv) Mevr. Tine De Ryck, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Oude Liersebaan 70D, met rijksregisternummer ; (v) de heer Gino Van Ossel, wonende te 1020 Brussel, Richard Neyberghlaan 160, met rijksregisternummer ; en (vi) de heer Eric Verbaere, wonende te 9860 Oosterzele (Moorsele), Hoek ter Hulst 31, met rijksregisternummer , te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van 6 jaar. Hun mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidend besluit zou nemen. 8. Herbenoeming van de commissaris Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit om WF&Co Bedrijfsrevisoren BV BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer , vast vertegenwoordigd door Mevr. Ann Van Vlaenderen, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren (zijnde de boekjaren die lopen van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014). De commissaris zal tevens de controle op de geconsolideerde jaarrekening uitvoeren. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris (voor de controle op de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening samen) bedraagt EUR (excl. BTW), onderworpen aan jaarlijkse indexatie. 9. Bevoegdheidsdelegatie Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming volmacht te verlenen aan meester Elke Janssens, meester Virginie Ciers en/of elke advocaat van het advocatenkantoor Nauta- Dutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, en aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door Mevr. Jocelyne Hincq, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen daartoe alle nuttige en noodzakelijke handelingen stellen. Toelating tot de algemene vergadering Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeninginstelling dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot en met de datum van de gewone algemene vergadering bevestigt, neerleggen op de zetel van de Vennootschap en dit ten laatste op 9 januari Eigenaars van effecten op naam dienen een voorafgaandelijke kennisgeving aan de raad van bestuur te verrichten van hun aanwezigheid op de algemene vergadering en dit ten laatste op 9 januari Overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, kan elke aandeelhouder zich mits schriftelijke volmacht op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De originele volmachten, opgesteld overeenkomstig het model voorgeschreven door de Vennootschap, moeten uiterlijk op 9 januari 2012 op de zetel van de Vennootschap worden neergelegd. Een ontwerp van volmacht kan worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en is beschikbaar op haar website (www.fng.eu). De houders van warrants en obligaties die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Een kopie van de in de agenda vermelde stukken is kosteloos op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap beschikbaar overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering schriftelijke vragen stellen over de punten op de agenda dan wel over de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris en dienen deze te versturen naar de zetel van de Vennootschap dan wel op het volgende adres : De vragen zullen slechts worden beantwoord tijdens de algemene vergadering voor zover de aandeelhouders hebben voldaan aan de voormelde formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. De raad van bestuur. (48127) Eurosim, naamloze vennootschap Conform artikel 7 van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder heeft de vennootschap Fortis Bank NV (BNP Paribas Fortis) aangesteld als erkende rekeninghouder als bedoeld in artikel 475ter, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen, voor de volgende effecten : aandelen van de naamloze vennootschap Eurosim, met zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, RPR Antwerpen, BTW-BE Opgericht bij akte verleden voor notaris Bruyninckx te Dendermonde op dertig juni negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer , waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden

6 81276 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD op vijfentwintig februari negentienhonderd negenennegentig voor notaris Johan Van Oekel, te Brasschaat, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer Al de effecten aan toonder van de vennootschap waren de dato, dertien december tweeduizend en elf op een effectenrekening ingeschreven. Vanaf deze datum bestaan ze in gedematerialiseerde vorm. Administrations publiques et Enseignement technique Openbare Besturen en Technisch Onderwijs PLACES VACANTES OPENSTAANDE BETREKKINGEN De afgevaardigd-bestuurder. De heer Harry Van Namen. (48336) (Dit bericht had moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2011) Universiteit Antwerpen Eurosim, société anonyme Conformément à l article 7 de la loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression des titres au porteur, la société a désigné Fortis Banque SA (BNP Paribas Fortis) pour être teneur de compte agréé au sens de l article 475ter, second alinéa du Code des Sociétés pour les titres suivants : actions émises par la société Eurosim, dont le siège social est établi à 2970 Schilde, Rodedreef 36, RPR Anvers TVA-BE Constituée suivant acte reçu par le notaire Bruyninckx, à Dendermonde le trente juin mille neuf cent quatre-vingt huit publié aux annexes au Moniteur belge du vingt-trois juillet après sous le numéro , dont les statuts ont été modifiés dernièrement suivant acte reçu le vingt-cinq février mille neuf cent nonante-neuf par le notaire Johan Van Oekel, à Brasschaat publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro Les titres au porteur de la société, inscrits en compte-titres au treize décembre deux mille onze, existent sous forme dématérialisée à partir de cette date.. L administrateur délégué, M. Harry Van Namen Delamillieure, naamloze vennootschap, Verrekijker 23, 8750 Wingene RPR Brugge (48336) Jaarvergadering op 21/01/2012, om 10 uur, op de zetel. Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 30/09/2011. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Herbenoeming bestuurders. Varia. Zich richten naar de statuten. (48337) Vee en Vlees Goris, naamloze vennootschap, Ongelberg 14, 2490 Balen RPR Turnhout Jaarvergadering op 17/01/2012, om 14 uur, op de zetel. Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/08/ Bestemming resultaat. 3. Decharge, ontslag en benoeming bestuurders. 4. Varia. Zich richten naar de statuten. (48338) Het Departement Infrastructuur van de Universiteit Antwerpen zoekt volgende medewerkers : Expert, domein projecten en onderhoud van gebouwen 2011ATPDINFREX050 Aard van de functie : Voltijds, aanvangsgraad 7 (gradenvork 7-9), financiering : werking. Jouw opdracht : De functie omvat onder andere volgende opdrachten : Je ondersteunt het Departement Infrastructuur in het ontwikkelen, analyseren, uitvoeren en evalueren van het beleid, vanuit een specifieke deskundigheid eigen aan het toegewezen domein projecten en onderhoud : overleg initiëren en bijwonen, op peil houden van eigen vakkennis, ontwikkelen, aanpassen en introduceren van nieuwe technieken; Je staat in voor een professionele dienstverlening binnen het toegewezen domein projecten en onderhoud : verlenen van deskundig advies en consulting binnen het domein onderhoud van gebouwen (bouwkundig en technisch) naar andere actoren toe; Je coiirdineert de werkzaamheden van meerdere activiteiten, in overieg met de leidinggevende coôrdineren van bouwwerken, HVAC, elektrische installaties, sanitair, data, afwerking... Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving, met het oog op de realisatie van de doelstellingen. Jouw profiel : Je bezit een diploma van Licentiaat of Master richting bouwkunde, elektriciteit of elektro -mechanica of gelijkwaardige competenties door ervaring; Enkele jaren ervaring zijn gewenst; Je beschikt over kennis van specifieke systemen en/of in de vereiste technologie : opmaken van bestekken, aanbestedingen, werfopvolging, nazicht facturatie; Je kan vlot overweg met MS Office; Je beschikt over een goede mondelinge kennis van het Engels, Frans; Je bent communicatief, klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht; Je bent sterk in plannen en organiseren en je kan zelfstandig werken. Dossierbeheerder, domein lokaalbeheer 2011ATPDINFREX051 Aard van de functie : Voltijds, aanvangsgraad 4 (gradenvork 4-6), financiering : werking. Jouw opdracht : De functie omvat onder andere voigende opdrachten : Samen met je collega s ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van de administratieve en logistieke taken behorende tot het lokalenbeheer. Dit houdt in dat je bij het reserveren van lokalen en open ruimtes rekening houdt met vooraf gemaakte afspraken en/of specifieke instructies van de leidinggevenden. Je volgt deze boekingen nauwkeurig op en je begeleidt waar nodig. Hierbij houdt je rekening met de verschillende implicaties op de eigen dienst en op andere diensten. Sporadisch begeleid je congressen op zaterdag en zondag. Je controleert op regelmatige basis de toestand in de leslokalen en je geeft defecten en bevindingen onmiddellijk door aan de bevoegde dienst. Je voorziet in het toezicht op de campus, je reageert alert op diefstal en alarmen, je overlegt met de politie van de Stad Antwerpen, afdeling openbare orde i.v.m. geplande activiteiten waar een risico aan verbonden is. Je bent centraal meldpunt i.v.m. verdachte zaken en diefstal en je rapporteert dit aan de veiligheidscoiïrdinator. Je verzamelt

7 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD en beheert data en informatie. Wekelijks plaats je de bezetting van de lokalen op de website en bezorg je aile nuttige informatie aan de diensten waarmee wordt samengewerkt. Je verstrekt correcte informatie aan collega s, klanten en opdrachtgevers op mondelinge, schriftelijke of elektronische wijze in verband met de mogelijkheden of beperkingen van de leslokalen (o.a. het veiligheidsaspect). Je selecteert inkomende aanvragen op prioriteit. Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving, met het oog op de realisatie van de doelstellingen. - Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld; - Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Ir. E. Smedts, departementsverantwoordelijke, De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijke kansen beleid. (48123) Jouw profiel : Je bezit een diploma van professionele bachelor of hoger onderwijs van het korte type of gelijkwaardige competenties door ervaring; Je kan vlot overweg met MS Office; Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels, Frans; Je bent communicatief, nauwgezet, klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht; Je bent sterk in plannen en organiseren; Je bent bereid om sporadisch op zaterdagen en zondagen te werken. Het Departement Infrastructuur van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds Uitvoerend vaktechnisch medewerker, domein Transport goederen en personen 2011ATPDINFREX052 Aard van de functie : Voltijds, aanvangsgraad 2 (gradenvork 2-4), financiering : werking. Jouw opdracht : De functie omvat onder andere volgende opdrachten : Je voert routinematige logistieke taken uit binnen het domein Transport goederen en personen vanuit een vaktechnische basisvorming onder toezicht van de leidinggevende : vervoer van personen en goederen tussen de campussen en ook buiten de campus; helpen bij verhuis van goederen en meubilair; helpen bij het opbouwen van info stands en toebehoren; algemeen onderhoud uitvoeren van dienstwagens (schoonmaak, dagelijks nazicht, vervoer van en naar garage, keuring...). Je houdt daarbij rekening met de vooraf gemaakte afspraken en/of instructies van de leidinggevende en met de wensen van de klant. Jouw profiel : Je bezit een diploma van basisonderwijs of gelijkwaardige competenties door ervaring; Gewenste ervaring minimum vijf jaar rijervaring en kunnen aantonen dat je de laatste vijf jaar zelf geen ongevallen hebt veroorzaakt; Je bent klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht; Je bent bereid overuren te presteren (avond, nacht...) en weekend prestaties. Deze prestaties zijn wel telkens vooraf gekend. Aangezien dit vaak gaat om het vervoer van beleidsmensen van de universiteit, dien je een verzorgd voorkomen te hebben, beleefd, discreet en punctueel. Wij bieden : - een benoeming in vast dienstverband ais ambtenaar, - een bruto maandwedde die, afhankelijk van relevante anciënniteit, varieert. Afhankelijk van de nuttige ervaring én de nodige anciënniteit kan je doorgroeien binnen de functiecluster na positieve evaluatie; - maaltijdcheques; - 35 vakantiedagen + 2 weken collectieve sluiting (één week in augustus en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar); - fietsvergoeding (0,15 euro per kilometer); - volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer; - flexibele arbeidstijdregeling. Dit smaakt naar meer? - Je mailt je motivatiebrief + CV door naar monioue.colaesua.ac.be en dit v66r 6 januari 2012; Actes judiciaires et extraits de jugements Gerechtelijke akten en uittreksels uit vonnissen Publication faite en exécution de l article 490 du Code pénal Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 490 van het Strafwetboek Infractions liées à l état de faillite Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement Correctionele rechtbank te Brugge Bij vonnis, bij verstek, gewezen door de correctionele rechtbank te Brugge, zestiende kamer, d.d. 5 oktober 2011, werd de genaamde : Deplae, Freddy Alain Jean-Marie, geboren te Kortrijk op 9 februari 1974, schrijnwerker-meubelmaker, laatst wonende Erfgoedlaan 30 (AS), te 9800 Deinze (Astene), er sedert 30 maart 2010 van ambtswege afgevoerd en thans zonder gekende woonst of verblijfplaats in België of in het buitenland, uit hoofde van : te Wingene : A. oplichting op 5 maart 2007; B. misdrijven die verband houden met de staat van faillissement niet naleven verplichtingen na faillissement, tussen 21 april 2008 en 20 januari 2011; C. misdrijven die verband houden met de staat van faillissement : verduisteren of verbergen van activa, op niet nader te bepalen datum na 5 maart 2007, veroordeeld tot : - een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van honderd euro 5,5 = 550,00 euro of één maand; - het betalen van de proceskosten; - het betalen van een vaste vergoeding in de gerechtskosten t.b.v. 31,28 euro; - het betalen van een solidariteitsbijdrage t.b.v. 137,50 euro. De datum van staking betaling werd bepaald op 1 januari Tevens werd de publicatie bevolen bij uittreksel overeenkomstig artikel 490 van het Strafwetboek in het Belgisch Staatsblad en werd de veroordeelde verwezen tot terugbetaling van deze kosten. Afgeleverd aan de heer procureur des Konings te Brugge om te dienen voor inlassing in het Belgisch Staatsblad. De griffier, (get.) Melishia Hocepied. (48128)

8 81278 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Publication faite en exécution de l article 488bis e, 1 er du Code civil Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, 1 van het Burgerlijk Wetboek Désignation d administrateur provisoire Aanstelling voorlopig bewindvoerder Justice de paix du cinquième canton de Bruxelles Justice de paix du deuxième canton de Charleroi Par ordonnance de M. le juge de paix du deuxième canton de Charleroi, rendue le 15 décembre 2011, le nommé Jean Vanden Bergh, né à Bruxelles le 2 janvier 1934, domicilié à 6061 Montignies-sur- Sambre, rue du Blot 2, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire de biens en la personne de Me Vincent Desart, avocat, dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 35. Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Muriel Pestiaux. (75886) Vu l inscription d office du 14 décembre 2011, par ordonnance du juge de paix du cinquième canton de Bruxelles, rendue en date du 14 décembre 2011, la nommée Van Den Enden, Sophie, née à Etterbeek le 19 février 1983, résidant actuellement au C.H.U. «Brugmann», service «Psy», place Van Gehuchten 4, à 1020 Laeken, domiciliée à 1190 Forest, avenue Neptune 12, bte 19, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire, étant : Valvekens, Sandrine, avocate, domiciliée à 1050 Ixelles, rue de Livourne 45. Le greffier délégué, (signé) Ghislaine Lemmens. (75882) Par ordonnance de M. le juge de paix du deuxième canton de Charleroi, rendue le 15 décembre 2011, le nommé Jean-Marc Suray, né à Düren (Rép. féd. d Allemagne) le 18 mars 1964, domicilié à 6001 Marcinelle, rue du Débarcadère 100, mais résidant à 6001 Marcinelle, cité de l Enfance 49, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire en la personne de biens de Me Thierry, Dessart, avocat, dont le cabinet est sis à 6280 Gerpinnes, avenue Reine Astrid 58. Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Muriel Pestiaux. (75887) Vu l inscription d office du 14 décembre 2011, par ordonnance du juge de paix du cinquième canton de Bruxelles, rendue en date du 14 décembre 2011, la nommée Farricelli, Davide, née à Bruxelles le 24 février 1977, résidant actuellement au C.H.U. «Brugmann», service «Psy», place Van Gehuchten 4, à 1020 Laeken, domiciliée à 1500 Halle, Karel Nerinckxlaan 2/21, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire, étant : Gooris, August, avocat, domicilié à1090 Jette, avenue Jacques Sermon 105. Le greffier délégué, (signé) Ghislaine Lemmens. (75883) Par ordonnance de M. le juge de paix du deuxième canton de Charleroi, rendue le 15 décembre 2011, le nommé Eugéne Dandois, né à Marchienne-au-Pont le 1 er novembre 1940, domicilié à6061 Montignies-sur-Sambre, rue de Lodelinsart 193/01, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire de biens en la personne de Me Vincent Desart, avocat, dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 35. Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Muriel Pestiaux. (75888) Suite à la requête déposée le 28 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du cinquième canton de Bruxelles, rendue en date du 7 décembre 2011, le nommé Bouyere, Bruno, né à Haine-Saint-Paul le 29 décembre 1974, résidant actuellement au C.T.R. «Brugmann», place Van Gehuchten 4, à 1020 Laeken, domicilié à 6060 Charleroi, rue du Pont d Arcole 222/A6, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire, étant : De Ridder, Thierry, avocat, domicilié à1090 Jette, rue F. Lenoir 76. Le greffier délégué, (signé) Ghislaine Lemmens. (75884) Par ordonnance de M. le juge de paix du deuxième canton de Charleroi, rendue le 15 décembre 2011, le nommé Michel Bastin, né à Charleroi le 25 janvier 1989, domicilié à6001 Marcinelle, avenue Paul Paastur 113/0014, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire de biens en la personne de Mme Marie-France Geeraerts, domicilié à6140 Fontaine-l Evêque, rue Walravens 56. Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Muriel Pestiaux. (75889) Justice de paix du canton de Châtelet Suite à la requête déposée le 28 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du cinquième canton de Bruxelles, rendue en date du 7 décembre 2011, le nommé Mascherin, Luigi, né en Italie le 2 octobre 1938, résidant actuellement au C.T.R. «Brugmann», place Van Gehuchten 4, à 1020 Laeken, domicilié à 7134 Binche, cité Vandervelde 70, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire, étant : De Ridder, Thierry, avocat, domicilié à 1090 Jette, rue F. Lenoir 76. Suite à la requête déposée le 4 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du canton de Châtelet, rendue le 12 décembre 2011, Mme Anna D Onofrio, née à Colletorto (Italie) le 8 septembre 1937, domiciliée à 6200 Châtelet, rue du Collège 23, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire en la personne de M. Franco Scippo, domicilié à6250 Presles, rue Belle- Vue 20. Le greffier délégué, (signé) Ghislaine Lemmens. (75885) Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Arnaud Deschacht. (75890)

9 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Justice de paix du canton de Fléron Avis rectificatif Suite à la requête déposée le 29 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du canton de Fléron, rendue le 8 décembre 2011, Mme Cornelis, Jeanne Julia, née à Léopoldsburg le 28 août 1918, domiciliée à 4052 Chaudfontaine, «La Belfagétaine», place de la Bouxhe 20, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire en la personne de Me Deventer, Olivier, avocat au barreau de Liège, domicilié à 4000 Liège, rue Sainte- Walburge 462. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Joseph Leruth. (75891) Justice de paix du troisième canton de Liège Par décision rendue en date du 14 décembre 2011, le juge de paix du troisième canton de Liège a rectifié d office l ordonnance du 23 septembre 2008 (rép. 7111/2008), M. Lucio Lupinetti, né àliège le 15 mars 1958, M.S.P. «Les Charmilles», à 4000 Liège, rue Professeur Mahaim 86, et Me Benoit Herbier, avocat, domicilié à 4000 Liège, avenue Blonden 33. Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Colard, Véronique. (75896) Justice de paix du canton de Forest Justice de paix du second canton de Mons Par ordonnance du juge de paix du canton de Forest, en date du 9 décembre 2011, sur requête déposée le 17 novembre 2011, Mme Léopoldine Céleste Marie Desanges, née le 23 avril 1922 à Saint- Gilles, divorcée, domiciliée au home «Val des Roses», à 1190 Forest, rue Roosendael 175, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire, étant : Defays, Christiane, avocat, dont le cabinet est établi à 1190 Forest, rue du Vignoble 44. Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Patrick De Clercq. (75892) Suite à la requête déposée le 25 octobre 2011, par ordonnance du juge de paix du second canton de Mons, rendue en chambre du conseil le 2décembre 2011, Mme Vicart, Ivette Léa Jeanne Denise (AP 90/11), née le 7 mai 1928 à Irchonwelz, domiciliée à 7000 Mons, rue G. Delporte 26, résidant à 7000 Mons, rue d Havré 115/1, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire en la personne de Mme Gerard, Isabelle, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue de Cantimpret 2. Mons, le 19 décembre Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Claude Collet. (75897) Par ordonnance du juge de paix du canton de Forest, en date du 9 décembre 2011, sur requête déposée le 9 décembre 2011, Mme Henriette Thérèse Rochefort, née le 7 juin 1925 à Forest, domiciliée au home «Val des Roses», à 1190 Forest, rue Roosendael 175, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire, étant : Decourrière, André, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Ixelles, rue Dautzenberg 42. Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Sabine Berger. (75893) Suite à la requête déposée le 25 octobre 2011, par ordonnance du juge de paix du second canton de Mons, rendue en chambre du conseil le 2décembre 2011, M. Lenoir, Vital Eugène Alexandre (AP 89/11), né le 26 mai 1934 à L Escaillère, domicilié à7000 Mons, rue G. Delporte 26, résidant à 7000 Mons, rue d Havré 115/1, a été déclaré, incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire en la personne de Mme Gerard, Isabelle, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue de Cantimpret 2. Mons, le 19 décembre Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Claude Collet. (75898) Justice de paix du canton d Herstal Par ordonnance du juge de paix du canton d Herstal, du 8décembre 2011, la nommée Gaspar, Marcelle Laure, née à Huy le 7 novembre 1924, domiciliée à 4671 Blegny, rue Vieille Voie d Ardenne 66, mais résidant à 4682 Houtain-Saint-Siméon, Au Boitou 2, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire en la personne de Biar, Eric, avocat, domicilié à 4000 Liège, rue de Campine 157. Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Descamps, Lionel. (75894) Suite à la requête déposée le 10 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du second canton de Mons, rendue en chambre du conseil le6décembre 2011, Mme Kuscer, Stellina Andreina (AP 99/11), née le 22 mars 1935 à Tertre, domiciliée à 7021 Mons, «M.R.S. du Bois d Havré», chemin de la Cure d Air 19, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire en la personne de Mme Gerard, Isabelle, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue de Cantimpret 2. Mons, le 19 décembre Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Claude Collet. (75899) Justice de paix du canton d Ixelles Justice de paix du canton de Seneffe Par ordonnance du juge de paix du canton d Ixelles, en date du 23 novembre 2011, M. Weirinck, Marcel, né le 13 février 1936 à Ixelles, domicilié au home «Van Aa», à 1050 Ixelles, chaussée de Boondael 104, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire, étant : Me Muhadri, Pushtrig, avocat, boulevard Lambermont 138/2, à 1030 Schaerbeek. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jocelyne Decoster. (75895) Par jugement du 13 décembre 2011, prononcé par le juge de paix du canton de Seneffe, siégeant en audience publique, Me Halbrecq, Jean, avocat, dont le cabinet est établi à 6540 Lobbes, rue de l Abbaye 26, a été désigné en qualité d administrateur provisoire des biens de Mme Anderlin, Nicole, née à Gages le 10 décembre 1949, domiciliée à 6238 Pont-à-Celles (Luttre), rue Sainte-Anne 10, cette dernière étant hors d état de gérer ses biens. Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel Gustin. (75900)

10 81280 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Justice de paix du canton de Seraing Suite à la requête déposée le 29 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du canton de Seraing, rendue le 15 décembre 2011 : Constatons que Mme Nys, Christiane Mariette Josée Augusta, née à Liège le 6 février 1943, de nationalité belge, épouse Roth, Guillaume, retraitée, domiciliée à 4100 Seraing, rue Chapuis 12A; n est pas apte à assurer la gestion de ses biens. Désignons Me Tanguy Kelecom, avocat, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, en Féronstrée 23, bte 4E, en qualité d administrateur provisoire, avec les pouvoirs prévus à l article 488bis, c du Code civil. L administrateur exercera la gestion des comptes bancaires, dossiers titres et coffres-forts ouverts au nom de la personne protégée dans les conditions et limites prévues aux dispositions particulières de la présente décision. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie Fouarge. (75901) Par ordonnance du juge de paix du canton d Uccle, en date du 9décembre 2011, en suite de la requête déposée le 23 novembre 2011, Mme Marie-Rose Cordier, née à Anderlues le 30 décembre 1925, domiciliée à la résidence «Palace du Lycée Français», à 1180 Uccle, avenue du Lycée Français 6, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire, étant : Me Ghyssels, Marc-Jean, avocat, dont le cabinet est sis à 1180 Uccle, avenue Brugmann 287. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal Goies. (75905) Par ordonnance du juge de paix du canton d Uccle, en date du 13 décembre 2011, en suite de la requête déposée le 27 octobre 2011, M. Fernand Valentin Ghislain Biernaux, né à Jumet le 8 juin 1942, domicilié à1180 Uccle, chaussée de Waterloo 1329/B13, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire, étant : Me De Ridder, Olivier, avocat, dont le cabinet est sis à 1050 Ixelles, avenue Louise 200/115. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal Goies. (75906) Justice de paix du canton de Thuin Vredegerecht van het negende kanton Antwerpen Suite à la requête déposée le 9 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du canton de Thuin, rendue le 7 décembre 2011, M. Jacques Joseph René Lahaye, né à Erquelinnes le 19 janvier 1945, domicilié à 6530 Thuin, chemin de Walcourt 5, résidant au home «Le Gai Séjour», drève des Alliés 1,à 6530 Thuin, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire en la personne de Mme Françoise Dussart, domiciliée à 6530 Thuin, chemin des Maroëlles 10. Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Françoise Gobert. (75902) Bij vonnis van de vrederechter van het negende kanton Antwerpen, verleend inzake A.R. 11A884, op 13 december 2011, werd Van Noten, Maria Joanna, geboren te Reet op 22 juli 1936, wonende te 2140 Borgerhout, Fonteinstraat 31, bus 43, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder, haar echtgenoot : Ratinckx, Hendrik, gepensioneerd, wonende te 2140 Borgerhout, Fonteinstraat 31, bus 43. Antwerpen, 16 december Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Buyckx, Linda. (75907) Justice de paix du premier canton de Tournai Vredegerecht van het kanton Bilzen Suite à la requête déposée et visée le 18 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du premier canton de Tournai, rendue le 6 décembre 2011, M. Jean Marie Berthe, né àtournai le 9 février 1949, domicilié à 7500 Tournai, home «Moulin à Cailloux», rue des Brasseurs 244, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d un administrateur provisoire en la personne de Me Jean-Louis Deghoy, avocat, dont le cabinet est établi à 7500 Tournai, boulevard du Roi Albert 35. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Christophe Dehaen. (75903) Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Bilzen, verleend op 9 december 2011, werd Mevr. Gomilsek, Irena, geboren te Celje (Joegoslavië) op 29 augustus 1951, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Frank Craeybeckxlaan 125, aangesteld als voorlopige bewindvoerder ad hoc, over Vozel, Edwin, geboren te Genk op 24 december 1969, wonende te 3600 Genk, Boterbloemstraat 4, en verblijvende in het Medisch Centrum Sint-Jozef, Abdijstraat 2, 3740 Bilzen, met als opdracht het behartigen van de belangen van de beschermde persoon Vozel, Edwin, voornoemd, en desgevallend het stellen van alle handelingen namens de beschermde persoon bij een gebeurlijke minnelijke verdeling tussen de mede-eigenaars van het onroerend goed, gelegen te 3600 Genk, Boterbloemstraat 4. Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op 9 december Justice de paix du canton d Uccle Bilzen, 9 december Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Ria Merken. (75908) Par ordonnance du juge de paix du canton d Uccle, en date du 9décembre 2011, en suite de la requête déposée le 21 novembre 2011, Mme Lucienne Jeanne Misseghers, née à Bruxelles le 16 décembre 1929, domiciliée à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill 247/A9, résidant à la résidence «Parc Palace», à 1180 Uccle, avenue du Lycée Français 2, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d un administrateur provisoire, étant : Mme Van Sevendonck, Anne-Marie, née à Ixelles le 22 mai 1955, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, rue de l Abbaye de Citeau 8. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal Goies. (75904) Vredegerecht van het eerste kanton Brugge Bij vonnis verleend door de vrederechter van het eerste kanton Brugge, d.d. 15 december 2011, ingevolge het verzoekschrift van 7 december 2011, neergelegd ter griffie op 8 december 2011, werd de heer Declerck, Serge, geboren te Assebroek op 26 februari 1969, wonende te 8310 Assebroek (Brugge), Gulden-Peerdenstraat 125/0001, doch thans verblijvende in het Sint-Amandusinstituut, Reigerlo-

11 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD straat 10, te 8730 Beernem, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Mr. Vandermersch, Caroline, advocaat, met kantoor te 8340 Damme, Vossenberg 10. Brugge, 19 december De afgevaardigd griffier, (get.) Matthias Buysse. Vredegerecht van het vierde kanton Brugge (75909) Bij beschikking, d.d. 14 december 2011, gewezen op verzoekschrift van 24 november 2011, heeft de vrederechter over het vierde kanton Brugge voor recht verklaard dat Ruysschaert, Rogier, geboren te Brugge op 27 mei 1919, wonende in het WZC Ten Boomgaarde, Ter Beke 7a, te 8200 Sint-Michiels (Brugge), niet in staat is zelf zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Mr. Jean-Sebastien Sablon, advocaat, te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 44B. Brugge, 19 december De griffier, (get.) Impens, Nancy. (75910) Bij beschikking, d.d. 14 december 2011, gewezen op verzoekschrift van 29 november 2011, heeft de vrederechter over het vierde kanton Brugge voor recht verklaard dat De Clerck, Gabrielle, geboren te Brugge op 15 mei 1920, wonende te 8200 Sint-Michiels (Brugge), WZC Ten Boomgaarde, Ter Beke 7a, niet in staat is zelf haar goederen te beheren en heeft aangewezen als voorlopige bewindvoerder : Mr. Jean- Sebastien Sablon, advocaat, te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 44B. Brugge, 19 december De griffier, (get.) Impens, Nancy. (75911) Vredegerecht van het kanton Halle Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Halle, verleend op 16 december 2011, werd Marcelis, Alphonse, geboren te Halle op 22 mei 1914, wonende te 1440 Braine-le-Château, rue Louis Gheude (W-B) 2/C, verblijvende in het rusthuis «Zennehart», Pastoor Bolsstraat 90, te 1652 Alsemberg (Beersel), niet in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Marcelis, Albert, arbeider (interim) elektromekanieker, wonende te 1652 Alsemberg, Grootbosstraat 148. Halle, 16 decemer Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Verena De Ridder. (75914) Vredegerecht van het kanton Leuven-1 Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Leuven-1, d.d. 15 december 2011, werd Elise Maria Joanna Holsbeek, geboren te Tienen op 27 april 1953, wonende te 3300 Tienen, Academiestraat 1/ 0006, verblijvende te 3070 Kortenberg, U.C. Sint-Jozef, Leuvensesteenweg 517, niet in staat verklaard zelf de goederen te beheren. Voegen toe als voorlopig bewindvoerder : Vera Holsbeek, geboren op 17 november 1950, wonende te 2500 Lier, Hagenbroekstraat 24. Leuven, 19 december Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Temperville, Karine. (75915) Vredegerecht van het kanton Maasmechelen Vredegerecht van het kanton Diksmuide Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Diksmuide, verleend op 12 december 2011, werd Lanoye, Germaine Angèle, geboren te Woumen op 4 februari 1922, wonende te 8650 Houthulst, Sneppestraat 5, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Castryck, Pascal, advocaat, met kantoor te 8650 Houthulst, Iepersteenweg 71. Diksmuide, 13 december Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Janssens. (75912) Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Maasmechelen, verleend op 7 december 2011, werd Bogaert, Maarten, geboren te Genk op 28 mei 1985, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 20, bus 16, verblijvende te 3620 Lanaken, Heirbaan 95/11, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Lambrichts, Karel, geboren te Leuven op 27 oktober 1977, advocaat, kantoorhoudende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 358. Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op 11 oktober Maasmechelen, 19 december Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Rita Coun. (75916) Vredegerecht van het kanton Gent-5 Bij vonnis van de vrederechter van het vredegerecht Gent-5, verleend op 7 december 2011, werd beslist dat Irena De Visscher, geboren op 9 november 1912, wonende te 9000 Gent, Brugsesteenweg 263, thans verblijvend te 9000 Gent, R.V.T. Zorghotel, Tentoonstelligslaan 70, niet in staat is zelf haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Decorider, Carmenta, advocaat, met kantoor te 9041 Oostakker (Gent), Harlekijnstraat 9. Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op 22 november Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Bearelle, Marleen. (75913) Vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Sint- Niklaas, verleend op 16 december 2011, Fierens, Patrick, geboren te Sint-Niklaas op 3 oktober 1957, wonende Landbouwersstraat 69, te 9100 Sint-Niklaas, is niet in staat zijn goederen te beheren. Als voorlopige bewindvoerder voor deze beschermde persoon wordt benoemd : Delforge, Nicole, advocaat te 9100 Sint-Niklaas, Baron Dhanisstraat 10. De griffier, (get.) Meert, Michaël. (75917)

12 81282 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Vredegerecht van het kanton Tienen Bij beslissing van de vrederechter van het kanton Tienen, verleend op 15 december 2011, werd Heytens, Dries, geboren te Vilvoorde op 18 juni 1978, informaticus, gedomicilieerd te 3020 Herent, Zitteblokveld 18/6, thans verblijvende in de Psychiatrische Kliniek der Broeders Alexianen, te 3300 Tienen, Liefdestraat 10, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Van Cleynenbreugel, René, advocaat, met kantoor te 3300 Tienen, Oude Vestenstraat 4. Tienen, 19 december Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Hilda Ronsmans. (75918) Bij beslissing van de vrederechter van het kanton Tienen, verleend op 15 december 2011, werd Maho, Kristof, geboren te Tienen op 25 maart 1976, zonder beroep, ongehuwd, gedomicilieerd te 3300 Tienen, Withuisstraat 25, thans verblijvende in de Psychiatrische Kliniek der Broeders Alexianen, te 3300 Tienen, Liefdestraat 10, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Wuyts, Edouard, geboren te Tienen op 17 december 1935, mecanicien, gedomicilieerd te 3400 Landen (Neerwinden), Achtercastersstraat 13. Tienen, 19 december Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Hilda Ronsmans. (75919) Vredegerecht van het kanton Willebroek voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Van Damme, Patrick, wonende te 3010 Kessel-Lo, Leming 53. Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op 9 november Zottegem, 19 december De afgevaardigd griffier, (get.) Ann Vanherweghe. Mainlevée d administration provisoire Opheffing voorlopig bewind Justice de paix du canton de Fléron (75922) Suite à la requête déposée le 29 novembre 2011, par ordonnance du juge de paix du canton de Fléron, rendue le 15 décembre 2011, a été levée la mesure d administration provisoire prise par ordonnance du 12 août 2010, et publiée aumoniteur belge du 27 août 2010, à l égard de Mme Valente, Albertine, née à Bruxelles le 14 mai 1926, domiciliée avenue Reine Elisabeth 42, à Liège. Cette personne étant redevenue capable de gérer ses biens, il a été mis fin, en conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à savoir : Me Deventer, Olivier, avocat au barreau de Liège, domicilié à 4000 Liège, rue Sainte-Walburge 462. Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Joseph Leruth. (75923) Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Willebroek, verleend op 16 december 2011, werd Willy Christiaens, geboren op 8 september 1921, wonende te 2870 Puurs, Molenstraat 18, verblijvende te 2830 Willebroek, Sint-Jozefkliniek, Tisseltsesteenweg 27, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Mr. Jeroen Baert, advocaat te 2850 Boom, Beukenlaan 118. Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op 8 december Willebroek, 16 december De waarnemend hoofdgriffier, (get.) Borgonie, Mike. (75920) Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Willebroek, verleend op 16 december 2011, werd Kathleen Vereeken, geboren te Aalst op 23 april 1956, wonende te 2830 Willebroek, Oud-Strijdersstraat 11A, thans verblijvende te 2830 Willebroek, Heindonkstraat 3, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Mr. Tas, Bart, advocaat te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 149/004. Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op 2 december Willebroek, 16 december De waarnemend hoofdgriffier, (get.) Borgonie, Mike. (75921) Vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, zetel Zottegem Beschikking d.d. 1 december 2011 : verklaart Van Damme, Andre Prosper, geboren te Zottegem op 1 mei 1932, wonende en verblijvende in het Woon- en Zorgcentrum «Ter Deinsbeke», te 9620 Zottegem, Deinsbekestraat 23, geheel niet in staat zelf zijn goederen te beheren; Justice de paix du canton de Forest Par ordonnance du juge de paix du canton de Forest, en date du 14 décembre 2011, il a été mis fin au mandat de Me Sandrine Valvekens, avocat, dont les bureaux sont établis à 1050 Ixelles, rue de Livourne 54, en sa qualité d administrateur provisoire de Mme Berthe Bertucco, née le 17 septembre 1930 à Montignies-sur-Sambre, domiciliée de son vivant au home «Val des Roses», à 1190 Forest, rue Roosendael 175. Cette personne est décédée à Forest, en date du 20 octobre Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Patrick Declercq. (75924) Mainlevée d administration provisoire Opheffing voorlopig bewind Vredegerecht van het kanton Izegem Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Izegem, verleend op 15 december 2011, werd Mr. Willy Van Dongen, geboren te Oostende op 11 januari 1940, wonende en verblijvende in het rusthuis «De Plataan», Meensesteenweg 74, te 8870 Izegem, terug in staat gesteld om zelf zijn goederen te beheren en stellen aldus een einde aan de opdracht van Mevr. Cecile Wylain, geboren te Izegem op 16 juli 1940, wonende en verblijvende in het rusthuis «De Plataan», Meensesteenweg 74, te 8870 Izegem, als voorlopig bewindvoerder over Mr. Willy Van Dongen, voornoemd. Izegem, 19 december De griffier, (get.) Duthoo, Freddy. (75925)

13 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel, zetel Neerpelt Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Neerpelt- Lommel, met zetel te Neerpelt, verleend op 9 december 2011, werd ambtshalve een einde gesteld aan het voorlopig bewind over de goederen van Smeets, Gilberte Martha, geboren te Hasselt op 7 januari 1953, wettelijk gedomicilieerd te Goudstraat 20, 3600 Genk, verblijvend te MS & Revalidatiecentrum, Boemerangstraat 2, 3900 Overpelt, ingevolge haar overlijden op 25 november 2011 te Overpelt. Neerpelt, 9 december Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Kelly Leten. (75926) Remplacement d administrateur provisoire Vervanging voorlopig bewindvoerder Justice de paix du deuxième canton de Charleroi Par ordonnance de M. le juge de paix du deuxième canton de Charleroi rendue le 15 décembre 2011, il a été mis fin à la mission de Me Herinne, Eric, avocat à 6000 Charleroi, rue Tumelaire 23/18, en sa qualité d administrateur provisoire de biens de Raguzzi, Giovanni, né à Bouffioulx le 8 octobre 1932, domicilié à 6061 Montignies-sur-Sambre, rue du Calvaire 134. Un nouvel administrateur provisoire de biens a été désigné en la personne de M. Rudy Raguzzi, domicilié à 6061 Montignies-sur- Sambre, rue du Calvaire 118. Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Muriel Pestiaux. (75927) Vredegerecht van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode, zetel Kraainem Daniel Gerard, aangewezen bij beschikking, verleend door de vrederechter van het kanton Kraainem, op 16 juli 2009 (Reg.Verz. 09B52 - Rep.R. 354/2009), tot voorlopig bewindvoerder over Jean-Claude Gerard (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009, bl ), met ingang van heden ontslagen van zijn opdracht. Voegen toe als nieuwe voorlopig bewindvoerder aan de voornoemde beschermde persoon Gerard, Jean-Claude : Gilles Oliviers, met kantoor te 1040 Etterbeek, Jachtlaan 132. Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op 22 november Kraainem, 19 december De afgevaardigd griffier, (get.) Jessica Huysmans. (75928) Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, zetel Overijse Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Overijse- Zaventem, met zetel te Overijse, verleend op 13 december 2011, werd Luc Collin, advocaat, met kantoor te 3200 Aarschot, Gijmelsesteenweg 81, aangewezen bij beschikking van de vrederechter van het kanton Aarschot op 29 oktober 2009 (rolnummer 09B248 - Rep.R. 2007/ 2009), tot voorlopig bewindvoerder over Linsy Van der Elst, geboren te Leuven op 13 mei 1987, wonende te 3090 Overijse, Breerijke 70 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2009, bl , en onder nr ), met ingang van 13 december 2011 ontslagen van zijn opdracht. Voegen toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde beschermde persoon : Mr. Edgar Boydens, advocaat te 1560 Hoeilaart, Karel Coppensstraat 13. Overijse, 19 december De afgevaardigd griffier, (get.) Mannaerts, André. Publication prescrite par l article 793 du Code civil Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793 van het Burgerlijk Wetboek Acceptation sous bénéfice d inventaire Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving (75929) Bij akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op 13 augustus 2010, heeft Mevr. Taillaert, Ina, wonende te 8340 Damme, Damse Vaart Oost 5, handelend als gevolmachtigde van Mevr. De Laere, Hilde Adrienne Andrea, geboren te Brugge op 20 oktober 1955, wonende te 8310 Brugge, Boomkwekersstraat 32, in haar hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over het bij haar wonend minderjarig kind met met name : de heer Kremar, Simon Johan Milan, geboren te Brugge op 10 januari 1995, wonende te 8310 Brugge, Boomkwekersstraat 32, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van de heer Kremar, Branco, geboren te Hasselt op 13 september 1948, weduwnaar in eerste huwelijk van Mevr. Hauquier, Annie Maria, en echtgenoot in tweede huwelijk van Mevr. De Laere, Hilde, voornoemd, ab intestato overleden te Brugge op 7 juni 2010, waartoe een onderhandse volmacht werd overhandigd en waartoe zij het afschrift heeft vertoond van de beslissing van het vredegerecht van het eerste kanton te Brugge, van 3 augustus 2010, waarbij Mevr. De Laere, Hilde, gemachtigd werd om in naam van de voornoemde minderjarige de nalatenschap van de heer Kremar, Branco, voornoemd, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de drie maanden te rekenen van de datum van de opneming in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van notaris Francis Moeykens, te 8310 Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 493. (Get.) Wouter Bossuyt, notaris. (47936) Bij verklaring afgelegd op 19 december 2011, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, akte nr , rep. nr , heeft de heer Aerts, François Camille, gepensioneerde, wonende te Antwerpen, Jan De Voslei 53, bus 12, handelend in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde van Mevr. Zena Delgado Vazquez, geboren te Antwerpen op 20 augustus 1973, weduwe van de heer Paul Pierre Paula De Keyser, wonende te Wilrijk (Antwerpen), Dennenlaan 47, bus 10, handelend in haar hoedanigheid van moeder, wettige beheerder over de persoon en de goederen van haar minderjarig kind : Nicky Marcel Mariana De Keyser, geboren te Edegem op 9 september 2003, wonende te Wilrijk (Antwerpen), Dennenlaan 47, bus 10; de nalatenschap van wijlen de heer Paul Pierre Paula De Keyser, geboren te Antwerpen op 18 mei 1973, echtgenoot van Mevr. Zena Delgado Vazquez, laatst wonende te Wilrijk (Antwerpen), Dennenlaan 47, bus 10, en overleden te Wilrijk (Antwerpen) op 18 april 2011, onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. De schuldeisers en legatarissen worden verzocht bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden volgend na deze publicatie in het Belgisch Staatsblad, hun vorderingen te doen kennen aan de heer Bogaert, Tom, notaris, te Wilrijk (Antwerpen), Jules Moretuslei 342. Wilrijk (Antwerpen), 19 december (Get.) T. Bogaert, notaris. (47937)

14 81284 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Rechtbank van eerste aanleg te Gent Op 10 november 2011, is voor ons, Ch. Debecker, afg. griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie van deze rechtbank verschenen : Luyten Natalie, advocate, kantoorhoudende te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 115, bus 2; handelend in haar hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder, hiertoe benoemd bij beschikking van de vrederechter van het zesde kanton Antwerpen, d.d. 4 april 2011, over de goederen van Van Regenmortel, Marie-José, geboren te Hoboken op 5 augustus 1929, wonende in het RVT Vinck- Heymans, te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 18. Verschijnster verklaart ons, handelend in haar voormelde hoedanigheid, de nalatenschap van wijlen Caluwé, Richard Florent Marie, geboren te Rupelmonde op 3 april 1930, in leven laatst wonende te 2018 Antwerpen-1, Arthur Goemaerelei 18, en overleden te Antwerpen, district Antwerpen, op 8 september 2011, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt woonstkeuze gedaan ten kantore van notaris Kiebooms, Johan, te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163. Verschijnster legt ons de beschikking van de vrederechter van het zesde kanton Antwerpen, d.d. 10 oktober 2011, voor waarbij zij hiertoe gemachtigd werd. Waarvan akte, datum als boven. Na voorlezing ondertekend door verschijnster en ons afg. griffier. (Get.) Luyten, N.; Debecker, Ch. Voor eensluidend verklaar afschrift : de afgev. griffier, (get.) Ch. Debecker. (47938) Kanzlei des Gericht Erster Instanz Eupen Im Jahre zweitausendelf, am 20. Dezember, auf der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz Eupen, vor Walter Lehnen, Chefgreffier, ist erschienen : Frau Christine Vandeberg, Rechtanwältin mit Kanzlei in 4760 Büllingen, in der Reisbach 67, handelnd aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche in Krewinkel am 5. Dezember 2011 erteilt wurde und hier beigefügt ist. Im Namen won : Frau Myriam Jenniges, geboren in St. Vith am 23. Januar 1989, wohnhaft in 4760 Büllingen, Krewinkel 17A; Frau Nadine Jenniges, geboren in St. Vith am 24. Juli 1991, wohnhaft in 4760 Büllingen, Krewinkel 17A; Herrn Andreas Jenniges, geboren in St. Vith am 25. Mai 1993, wohnhaft in 4760 Büllingen, Krewinkel 17A. Die Erschienene erklärt in deutscher Sprache den Nachlass der in Lüttich am 5. November 2011 verstorbenen Frau Marita Wynands, geboren in Auw bei Prüm (Deutschland) am 27. Januar 1964, zu Lebzieten wohnhaft in 4780 St. Vith, Luxemburger StraBe 34, unter Vorbehalt eines Inventars anzunehmen. Worüber Urkunde, welche die Erschienene mit dem Greffier nach Vorlesung unterzeichnet hat. (Gez.) C. Vandeberg. Für gleichlautende Abschrift, Der Greffier, (gez.) Walter Lehnen, Chefgreffier. Die Gläubiger und Erben werden aufgefordert ihre Rechte innerhalb einer Frist von drei Monaten ab vorliegender Veröffentlichung per Einschreiben an Notar Edgar Huppertz, mit Amtsstube in 4780 St. Vith, BahnhofstraBe 3, geltend zu machen. Der greffier, (gez.) Walter Lehnen, Chefgreffier. (47939) Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op 20 december 2011, heeft Bekaert, Eddy, wonende te 9950 Waarschoot, Hendrik Consciencelaan 13; handelend als gevolmachtigde van Lema Peter Simon Rachel, geboren te Gent op 1 september 1966, wonende te 9940 Evergem, Callemansputtestraat 61B; handelend in zijn hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over zijn bij hem inwonend minderjarig kind : Lema, Justin, geboren te Gent op 19 april 2000; verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Torreborre, Manuel, geboren te Gent op 24 augustus 1969, in leven laatst wonende te 9000 Gent, Meulesteedsesteenweg 553, en overleden te Evergem op 4 januari De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter studie van Mr. Frank De Raedt, notaris, met kantoor, te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60. Gent, 20 december De griffier, (get.) Twiggy De Zutter. (47940) Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op 20 december 2011, heeft verklaard Desmet, Jan Jozef Maria, geboren te Kortrijk op 30 maart 1960 en wonende te 8520 Kuurne, Sterreweg 34; handelend in zijn hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over zijn minderjarige dochter, Desmet, Lynn Anny Pierre, geboren te Kortrijk op 25 augustus 1994, bij hem inwonend, handelend in zijn gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Vanliefde, Jenny Raymonda Martha, geboren te Zwevegem op 22 juli 1938, in leven laatst wonende te 8500 Kortrijk, Tulpenlaan 38, en overleden te Kos (Griekenland) op 27 juli Tot staving van zijn verklaring heeft de comparant ons een afschrift vertoond van de beschikking van 4 november 2011, van de vrederechter van het kanton Harelbeke, waarbij hij gemachtigd werd om in naam van zijn voornoemde minderjarige dochter, Desmet, Lynn Anny Pierre, de nalatenschap van wijlen Vanliefde, Jenny Raymonda Martha, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De schuleisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van Mr. Pascal Denys, notaris, te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 59B. Kortrijk, 20 december De griffier, (get.) Marc Audoor. (47941) Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren Uittreksel uit de minuten berustend ter griffie der rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, akte n , rep. nr. 2011/ Ten jare 2011, op 6 december, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, voor ons Karin Driesen, griffier, is verschenen : Van Ginderdeuren, Patrick, geboren te Brasschaat op 1 april 1962, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 244, als volmachtdrager voor zijn minderjarige zoon Van Ginderdeuren, Cedric, geboren te Sint-Truiden op 3 mei 1996, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 244, hiertoe gemachtigd door beschikking van de vrederechter van het kanton Borgloon, d.d. 8 september 2011, die ons in het Nederlands verklaart de nalatenschap van wijlen Bex, Gilberte Maria Mathilde, geboren te Sint-Truiden op 28 januari 1946, in leven wonende te Borgloon, Sint-Truidersteenweg 470, overleden te Borgloon op 2 mei 2011, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

15 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD De schuldeisers en legatarissen worden verzocht bij aangetekend schrijven hun rechten te doen gelden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opneming van deze akte in het Belgisch Staatsblad. Dat aangetekend schrijven moet verzonden worden aan Van Ginderdeuren, Patrick, voornoemd. Waarvan akte opgemaakt op verzoek van de verschijner en door deze, na voorlezing, ondertekend samen met ons griffier. (Get.) Karin Driesen; Patrick Ginderdeuren. (47942) Tribunal de première instance de Bruxelles Suivant acte (n ), passé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 16 décembre 2011, par : M. Serge Simone J. Michel, domicilié à1180 Uccle, chaussée d Alsemberg 845, en qualité de : mandataire en vertu d une procuration sous seing privé ci-annexée, datée du 13 décembre 2011, et donnée par : Mme Nicole Platbroot, domiciliée à 1180 Uccle, rue des Glaïeuls 21; Mme Sophie Turlutte, domiciliée à 7600 Péruwelz, rue du Trieu 16; Mme Sarah Turlutte, domiciliée à 7301 Boussu, rue Louis Caty 44, ont déclaré accepter sous bénéfice d inventaire la succession de M. Turlutte, Jean-Marie, né àwihéries le 20 mai 1949, de son vivant domicilié à Uccle, rue des Glaïeuls 21, et décédé le 7 mai 2011 à Etterbeek. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion à Me Jean-Pierre Marchant, notaire, à 1180 Uccle, avenue Brugmann 480. Le greffier délégué, (signé) Cindy De Paepe. (47943) Suivant acte (n ), passé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 15 décembre 2011, par : 1. M. Buhendwa-Ntale, demeurant à 1731 Asse, Laarbeeklaan 42/5; 2. Mme Kafira Munyere, demeurant à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue Egide Winteroy 32; en qualité de : A. en leur nom personnel; B. sub 1 mandataire en vertu de 2 procurations sous seing privé ci-annexées datées du 9 décembre 2011, et données par : 1. Mme Buhendwa Nkana, demeurant à 7850 Enghien, rempart Saint- Joseph 11; 2. M. Buhendwa, Wani, demeurant à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue Egide Winteroy 32; C. sub 2 mandataire en vertu d une procuration sous seing privé ci-annexée datée du8décembre 2011, et donnée par M. Buhendwa- Shafali, Yahuri Yannick, demeurant à 174 Trinity Road SW17 7HR London United Kingdom (Angleterre), Ont déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de M. Buhendwa-Shafali, né àmbiza (Congo belge) le 8 décembre 1949, de son vivant domicilié à Berchem-Sainte-Agathe, rue Egide Winteroy 32, et décédé le 18 mai 2011 à Woluwe-Saint-Lambert. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion à Me Behaegel, Hervé, notaire à 1060 Saint-Gilles, avenue des Villas 46. Bruxelles, le 15 décembre Le greffier délégué, (signé) Cindy De Paepe. (47944) Suivant acte (n ), passé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 13 décembre 2011, par : M. Levacq, Guy Marie Lucien Jean, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stevens Delannoy 14, en qualité de : 1. en son nom personnel; 2. mandataire en vertu de trois procurations sous seing privé ci-annexées : 2.1. Mme Levacq, Viviane Marie Berthe, demeurant à Pierrefitte (France), au lieu-dit Saint-Christophe; 2.2. M. Levacq, Marc Marie Jean Gaston, demeurant à 1860 Meise, Neromstraat 160; 2.3. M. Levacq, Alain Marie William, demeurant à 1160 Bruxelles, clos des Pommiers Fleuris 85; a déclaré accepter sous bénéfice d inventaire, la succession de Levacq, Jean Louis Albert, né à Harrogate (Royaume-Uni de Grande-Bretagne) le 1 er avril 1916, de son vivant domicilié, à Bruxelles, rue Stevens-Delannoy 14, et décédé le 20 juillet 2011 à Bruxelles. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion à Me Erik Struyf, notaire, à 1020 Bruxelles, avenue Neybergh Bruxelles, le 13 décembre Le greffier délégué, (signé) Cindy De Paepe. (47945) Suivant acte (n ), passé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 14 décembre 2011, par : Mme Boon, Dominique Hedwige M., demeurant à 1070 Anderlecht, rue du Broeck 8b, adéclaré accepter sous bénéfice d inventaire, la succession de Mme Wouters, Marie Thérèse Jeanne Françoise, née à Saint-Gilles le 29 septembre 1941, de son vivant domiciliée à Anderlecht, rue de l Agronome 128/0004, et décédée le 20 novembre 2011 à Anderlecht. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion à Me Dekegel, Daisy, notaire, à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd Georges 11. Bruxelles, le 14 décembre Le greffier délégué, (signé) Cindy De Paepe. (47946) Suivant acte (n ), passé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 14 décembre 2011, par : M. Picron, Philippe, demeurant à Stambruges, rue des Meuniers 29, en qualité de mandataire en vertu de deux procurations sous seing privé ci-annexées : 1. datée du 16 septembre 2011 et donnée par Mme Deleu, Martine Jeanne Rose, demeurant à 1060 Saint-Gilles, rue Antoine Bréart 131; 2. datée du5décembre 2011 et donnée par : 1. M. Debuck, Thierry Jacques, demeurant à 1050 Ixelles, avenue du Derby 51; 2. Mme Corbesiers, Aline Fernande Christiane, demeurant à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Relais 66, agissant tous 2 en leur qualité de parents et détenteurs de l autorité parentale sur leurs enfants mineurs : Debuck, Evangeline Christelle Nathalie, née à Ixelles le 4 mars 2001; Debuck, Yohann Sabine Etienne Nathalie, née à Ixelles le 18 mai 2008; Debuck, Fanny Bernard Emmanuel, né àixelles le 31 juillet Autorisation : ordonnance du juge de paix du canton d Auderghem, d.d. 16 novembre 2011, ont déclaré accepter sous bénéfice d inventaire, la succession de M. Corbesiers, Emmanuel Daniel Simon Marie, née à Anderlecht le 14 janvier 1948, de son vivant domicilié à Ixelles, chaussée de Wavre 148/RC00, radié d office et décédé le 29 novembre 2009 à Ixelles.

16 81286 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion à Me Nerincx, Bertrand, notaire, à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16. Bruxelles, le 14 décembre Le greffier délégué, (signé) Cindy De Paepe. (47947) Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits, par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion. Pour extrait conforme : le greffier, (signé) J. Colin. (47949) Tribunal de première instance de Mons Tribunal de première instance de Charleroi Suivant acte, dressé au greffe du tribunal de ce siège, en date du 19 décembre Aujourd hui, le 19 décembre 2011, comparaît au greffe civil du tribunal de première instance séant à Charleroi, province de Hainaut, et par-devant nous, Kania, Tamara, greffier : M. Vranckx, Stéphane, né ànamur le 24 mars 1961, domicilié à 6220 Brye, Philippebourg 8, agissant en qualité de mandataire spécial de Mme Dupuis, Christelle, née à Charleroi le 29 décembre 1972, domiciliée à 6280 Villers-Poterie, rue de la Petite Taille 59; agissant en son nom et en qualité de mère titulaire de l autorité parentale sur : Thermolle, Pauline, née le 25 novembre 2011; Thermolle, Emeline, née le 20 juin 2004, toutes les deux domiciliées avec leur mère précitée; à ce dûment autorisée en vertu d une ordonnance, rendue le 13 octobre 2011 par M. le juge de paix du deuxième canton de Charleroi, et M. Vranckx a été dûment autorisé en vertu d une procuration, donnée le 4 octobre 2011, lequel comparant déclare, en langue française, accepter, mais sous bénéfice d inventaire seulement, la succession de Thermolle, Yves- Marie Jacques Achille M., né àlobbes le 28 avril 1973, de son vivant domicilié àvillers-poterie, rue de la Petite Taille 59, et décédé ànamur le 24 septembre Dont acte dressée sur réquisition formelle du comparant qu après lecture faite, nous avons signé avec lui. Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs droits, par avis recommandé, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion. Cet avis doit être adressé àme Flameng, Jean-Francis, notaire, de résidence à 6200 Châtelet, rue du Calvaire 11. Charleroi, le 19 décembre Pour le greffier chef de service : le greffier faisant fonction, (signé) Kania, Tamara. (47948) Tribunal de première instance de Dinant L an deux mille onze, le douze décembre, au greffe du tribunal de première instance de Dinant, a comparu au greffe de ce tribunal : Mme Simon, Anne-Françoise, née à Namur le 23 mai 1974, domiciliée à 5570 Baronville, rue Taille Maréchal 11, agissant avec l autorisation de M. le juge de paix du canton de Beauraing, en date du 22 novembre 2011, dont copie conforme restera annexée auprésent acte, pour et au nom de son enfant mineur : Naud, Mathis, né ànamur le 22 juillet 2005, fils du défunt, domicilié avec elle, laquelle comparante a déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Naud, André Achille Louis Ghislain, né àbeauraing le 14 novembre 1949, de son vinant domicilié àbaronville (Beauraing), rue Taille Maréchal 11, et décédé ànamur le 20 octobre Conformément aux prescriptions du dernier alinéadel article 793 du Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l étude de Philippe Laurent, notaire à 5570 Beauraing, route de Bouillon 98. Suivant acte, dressé au greffe du tribunal de ce siège, le seize décembre deux mille onze : Me Degreve, Béatrice, avocat à Tournai (ex Kain), rue du Vert Lion 15, porteur d une procuration spéciale sous seing privé àlui donnée à Chièvres, le 16 novembre 2011, par : Mme Bourlard, Agnès Hortense Esther, née à Ath le 6 mars 1951, domiciliée à 7822 Ath (ex Ghislenghien), rue des Bénédictines 22, agissant en son nom personnel; M. Bourlard, Daniel Léon Jules Ghislain, né àath le 26 avril 1953, domicilié àath (ex Meslin-l Evêque), chemin du Stoquoé 27A, agissant en son nom personnel. Procuration dont les signatures ont été vues pour certification par Me Pierre Glineur, notaire à Baudour, et que nous annexons, ce jour, au présent acte. La comparante, ès dites qualités, pour et au non de ses mandants, nous a déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Chevalier, Rose Lucie Ghislaine, née à Bassilly le 16 janvier 1928, en son vivant domiciliée à Bassilly, rue d Hoves 74, et décédée à Soignies le 15 septembre Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion. Cet avis doit être adressé à Me Degreve, Vinciane, notaire de résidence à 7950 Chièvres, rue de Saint-Ghislain 20. Le greffier délégué, (signé) P. Turu. (47950) Suivant acte, dressé au greffe du tribunal de ce siège, le dix-neuf décembre deux mille onze : M. Vaeremans, Eddy Emile F., né àla Hestre le 25 décembre 1964, domicilié à7110 La Louvière, rue de la Barette 88/B000; Mme Vaeremans, Christine Jacqueline D., née à La Hestre le 10 décembre 1966, domiciliée à 7110 La Louvière, rue du Croquet 3; Mme Vaeremans, Nathalie Denise L., née à La Hestre le 8 janvier 1970, domiciliée à 7110 Houdeng-Goegnies, Rieu Baron 46. Les comparants nous ont déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Vaeremans, Daniel Victor, né àfayt-lez-manage le 27 mai 1946, en son vivant domicilié àla Louvière, rue du Grand Conduit 12, et décédé àla Louvière le 25 mars Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion. Cet avis doit être adressé àme Dupuis, Etienne, notaire de résidence à Strépy-Bracquegnies, rue C. Noulet 27. Le greffier délégué, (signé) Carine Sebret. (47951) L an deux mille onze, le premier décembre, au greffe et devant nous, Véronique Segers, greffier délégué au tribunal de première instance séant à Mons, province de Hainaut, a comparu : M. Gregoire, Nicolas, né àcharleroi (D 1) le 29 mai 1982, domicilié à 7170 Manage, rue Emile Rousseau 15, agissant en qualité de tuteur de Parizel, Baptiste Sylvain, né àmons le 15 février 2011, domicilié avec son tuteur.

17 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Le comparant, ès dites qualités, dûment habilité aux fins des présentes par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Boussu, en date du 28 septembre 2011 et dûment habilité aux fins des présentes par ordonnance du même juge de paix cantonal, en date du 15 novembre 2011, que nous annexons, ce jour, au présent acte en simple copie. Le comparant, ès dites qualités, agissant comme dit ci-dessus, nous a déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Gregoire, Catherine Marie, née à Charleroi le 17 juin 1985, en son vivant domiciliée à Quiévrain (Baisieux), rue Jules Ansiau 216, et décédée à Mons (Spiennes) le 12 juin Le comparant, nous a, en outre, déclaré faire élection de domicile en l étude de Me Hamaide, Antoine, notaire de résidence à 7000 Mons, rue des Telliers 4. Desquelles déclarations, nous avons dressé le présent acte que le comparant a signé avec nous, après lecture. Il a été fait usage uniquement de la langue française. (Suivent les signatures.) Pour copie conforme : le greffier délégué, (signé) V. Segers. (47952) L an deux mille onze, le premier décembre, au greffe et devant nous, Véronique Segers, greffier délégué au tribunal de première instance séant à Mons, province de Hainaut, a comparu : M. Gregoire, Nicolas, né àcharleroi (D 1) le 29 mai 1982, domicilié à 7170 Manage, rue Emile Rousseau 15, agissant en qualité de tuteur de Parizel, Baptiste Sylvain, né àmons le 15 février 2011, domicilié avec son tuteur. Le comparant, ès dites qualités, désigné àcette fonction par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Boussu, en date du 28 septembre 2011 et dûment habilité aux fins des présentes par ordonnance du même juge de paix cantonal, en date du 15 novembre 2011, que nous annexons, ce jour, au présent acte en copie conforme. Le comparant, ès dites qualités, agissant comme dit ci-dessus, nous a déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Parizel, Nicolas Dominique, né àmons le 10 août 1977, en son vivant domicilié à Quiévrain (Baisieux), rue Jules Ansiau 216, et décédé àmons (Spiennes) le 12 juin Le comparant, nous a, en outre, déclaré faire élection de domicile en l étude de Me Hamaide, Antoine, notaire de résidence à 7000 Mons, rue des Telliers 4. Desquelles déclarations, nous avons dressé le présent acte que le comparant a signé avec nous, après lecture. Il a été fait usage uniquement de la langue français. (Suivent le signatures.) Pour copie conforme : le greffier délégué, (signé) V. Segers. (47953) Tribunal de première instance de Namur L an 2011, le 20 décembre, au greffe du tribunal de première instance de Namur, et par-devant nous, Fabienne Lissoir, greffier, a comparu : Mme Dethier, Dominique, née à Namur le 19 février 1964, domiciliée à 5030 Gembloux, chaussée de Tirlemont 10/37, agissant en sa qualité de parent exerçant seule l autorité parentale de : Baurant, Antoine (fils du défunt), né ànamur le 1 er juillet 1994, domicilié à5030 Gembloux, chaussé de Tirlemont 10/37, mineur sous autorité parentale; et ce dûment autorisé en vertu d une ordonnance rendue par Mme Micheline Gala, juge de paix du canton de Gembloux-Eghezée, siège de Gembloux, en date du 29 novembre 2011, rectifiée par ordonnance du 13 décembre 2011, laquelle comparante a déclaré, en langue française, agissant comme dit ci-dessus, accepter sous, bénéfice d inventaire, la succession de M. Baurant, Jean-Louis Roger Marcele Ghislain, né à Gembloux le 28 septembre 1964, domicilié en son vivant à 5030 Gembloux, avenue Georges Bedoret 37, et décédé ànamur, en date du 4 octobre Dont acte requis par la comparante, qui après lecture, signe avec nous, Fabienne Lissoir, greffier. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois, à compter de la date de la présente insertion. Cet avis doit être adressé à Me Pierre Proesmans, notaire à 5030 Gembloux, avenue de la Faculté d Agronomie 10. Namur, le 20 décembre Le greffier, (signé) M.-C. Sadzot. (47954) L an 2011, le 19 novembre, au greffe du tribunal de première instance de Namur, et par-devant nous Marie-Christine Sadzot, greffier, a comparu : M. Maquet, Franck, né à Charleroi le 24 août 1965, domicilié à 5020 Malonne, rue de Bauw 73, agissant en sa qualité de père et administrateur légal de : Maquet, Nemo (fils de la défunte), né ànamur le 20 janvier 2000, domicilié à 5020 Malonne, rue de Bauw 73, mineur sous autorité parentale; et ce dûment autorisé en vertu d une ordonnance rendue par Mme Marie-Martine De Soete, juge de paix du second canton de Namur, en date du 13 décembre 2011, lequel comparant a déclaré, en langue française, agissant comme dit ci-dessus, accepter sous, bénéfice d inventaire, la succession de Mme Carlaire, Laurence, née à Charleroi le 16 août 1973, domiciliée en son vivant à 5150 Franière, rue des Cailloux 12, et décédé àfranière, en date du 4 juin Dont acte requis par le comparant, qui après lecture, signe avec nous, Marie-Christine Sadzot, greffier. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois, à compter de la date de la présente insertion. Cet avis doit être adressé à Me Remi Caprasse, notaire à 5060 Auvelais, rue des Auges 40. Namur, le 19 décembre Le greffier, (signé) M.-C. Sadzot. Tribunal de première instance de Nivelles (47955) L an 2011, le 7 décembre, au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, province du Brabant wallon, ont comparu : M. De Keersmaecker, Daniel Ivo, né àetterbeek le 9 septembre 1948, de nationalité belge, domicilié à 1981 Hofstade-Zemst, Mulzenstraat 108; M. De Keersmaecker, Walter Félix, né àasse le 5 mars 1954, de nationalité belge, domicilié à3201 Aarschot, Haakstraat 25, lesquels comparants, s exprimant en français, ont déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de : De Keersmaecker, Jan Carolina, né à Wolvertem le 23 septembre 1920, de son vivant domicilié à Jodoigne, place Saint-Remy 9, et décédé le 21 juin 2011 à Woluwe-Saint- Lambert. Dont acte signé, lecture faite par les comparants et le greffier. (Signatures illisibles). Le greffier chef de service, (signé) B. Rychlik. (47956)

18 81288 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Me Pierre Schmits, avocat à 4800 Verviers, rue Laoureux 42, agissant en qualité d administrateur provisoire de M. Alain Wernerus, née le 23 février 1973, domicilié à4820 Dison, rue Xhauflaire 13, désigné à cette fonction par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Limbourg du 14 juillet 1999, a accepté, sous bénéfice d inventaire, le 23 novembre 2011, la succession de M. Albert Wernerus, né àwelkenraedt le 17 mai 1949, domicilié de son vivant à 4820 Dison, rue d Andrimont 44, et décédé àverviers le 27 septembre (Signé) P. Schmits, avocat. (48129) Déclaration d acceptation sous bénéfice d inventaire devant le greffier du tribunal de première instance de Nivelles faite le 16 décembre 2011, par Mme Charlotte Bolle, rue de Tourinnes 31, à 1320 Beauvechain, porteuse d une procuration qui a été conservée au greffe de ce tribunal, agissant pour et au nom de sa mandante savoir : Mme Van de Vyvere, Carine, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, chaussée de Huy 154, en sa qualité d administrateur provisoire de sa mère, Mme Louise Vandenbos, née à Etterbeek le 17 juillet 1948, domiciliée et résidant à la Résidence du Lac, à 1332 Rixensart, avenue Albert I er 319, désignée à cette fonction par ordonnance du juge de paix du premier canton de Wavre en date du 4 novembre 2010 et autorisée à agir par ordonnance de cette même justice de paix du 8 juillet Objet déclaration : acceptation sous bénéfice d inventaire, à la succession de Strauwen, Théophile Joseph Cornélis, né à Kortenaken le 2 janvier 1926, de son vivant domicilié àchaumont-gistoux, chemin des Rousserolles 4, et décédé le 14 juin 2011 à Watermael-Boitsfort. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion à M. Grégoire Michaux, notaire à 1320 Beauvechain, rue de Wavre 29. (Signé) Grégoire Michaux, notaire. Tribunal de première instance d Arlon (48130) L an deux mille onze, le vingt-et-un décembre, au greffe du tribunal de première instance d Arlon et par-devant nous, F. Van Steenwegen, greffier délégué, a comparu : Mme Lanotte, Annick, née à Saint-Mard le 18 mars 1966, divorcé de Cazorla, Jean, domiciliée à 6810 Chiny, rue des Croisettes 9, agissant en sa qualité de détentrice de l autorité parentale à l égard de son enfant mineure : Cazorla, Fiona, fille du défunt, née à Libramont le 16 décembre 1994, domiciliée à 6810 Chiny, rue des Croisettes 9. Laquelle comparante a, au nom de son enfant mineure, autorisée à ce faire en vertu d une ordonnance rendue le 22 novembre 2011, par M. le juge de paix du canton de Florenville, déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de M. Cazorla, Jean, né àsedan (France) le 27 décembre 1952, en son vivant domiciliéà6820 Florenville, rue du Bois-de-la-Vierge 3, Villers, et décédé à Anderlecht le 27 juillet Dont acte dressé sur réquisition expresse de la comparante qu après lecture faite, elle a signé avec nous, greffier délégué. Les créanciers et légataires éventuels dudit défunt sont invités à faire connaître leurs droits, par avis recommandé, dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion. Cet avis doit être adressé à Me Jungers, Jean-Pierre, notaire, dont l étude est située à 6820 Florenville. Arlon, le 21 décembre Le greffier délégué, (signé) F. Van Steenwegen. (48131) Tribunal de première instance de Bruxelles Déclaration d acceptation sous bénéfice d inventaire devant le greffier du tribunal de première instance de Bruxelles, faite le 5décembre 2011, par Me Damien Ridelle, avocat à 1180 Uccle, avenue Brugmann 287/9, en qualité de mandataire en vertu d une procuration sous seing privé ci-annexée, datée du 7 novembre 2011, et donnée par Me Laurent Dachelet, avocat à 1180 Uccle, avenue Brugmann 287/9, agissant en sa qualité d administrateur de Mme Laetitia Mapuno, née à Kinshasa (Congo) le 12 décembre 1985, domiciliée à 1090 Jette, rue de l Eglise Saint-Pierre 12, mais résidant à 5002 Namur, route de Bricgniot 205, désigné àcette fonction par ordonnance du juge de paix du canton d Uccle le 4 juillet Autorisation : ordonnance du juge de paix du canton de Jette rendue le 6 octobre Objet déclaration : acceptation sous bénéfice d inventaire, à la succession de Vander Waeren, Emile Julien, né àetterbeek le 2 mars 1921, de son vivant domicilié à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Edmonde Machtens 139/8, et décédé le 30 décembre 2010 à Berchem-Sainte- Agathe. Dont acte signé, après lecture, (signé) Damien Ridelle; C. De Paepe. Le greffier délégué, (signé) Cindy De Paepe. (48132) Déclaration d acceptation sous bénéfice d inventaire devant le greffier du tribunal de première instance de Bruxelles, faite le 20 décembre 2011, par Me Loos, Rudy, avocat à 1040 Etterbeek, boulevard Saint-Michel 55, bte 10, en qualité d administrateur provisoire de Mme Carlier, Simonne, née à Denderleeuw le 22 janvier 1931, et demeurant à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Loutrier 69, désigné à cette fonction par ordonnance du juge de paix du canton d Auderghem, d.d. 23 septembre Autorisation : ordonnance du juge de paix du canton d Auderghem, d.d. 30 septembre Objet déclaration : acceptation sous bénéfice d inventaire, à la succession de Borgers, Monique, née à Kananga (Congo) le 1 er janvier 1952, de son vivant domiciliée à Ixelles, avenue Général Médecin Derache 116, et décédée le 6 mars 2011 à Bruxelles. Dont acte signé, après lecture, (signé) Loos, Rudy; Nathalie Minnen. Le greffier, (signé) Nathalie Minnen. (48133) Tribunal de première instance de Liège L an deux mille onze, le vingt décembre, au greffe du tribunal de première instance de Liège, ont comparu : Louasse Abdelkader, né àamer El Fahs (Maroc) le 16 mai 1952, agissant conjointement avec : El Ouahhabi Touria, née à Tanger (Maroc) en 1955, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur d âge : Louasse, Hassan, né àliège le 24 avril 2000, tous les trois sont domiciliés à 4100 Seraing, rue du Commerce 54, à ce autorisés par ordonnances du canton de Seraing rendue en date du 5 octobre 2011, produite en copie conforme et qui restera annexée au présent acte, lesquels comparants ont déclaré ès qualités, accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Louasse, Hafida, née à Vilvorde le 10 mars 1982, de son vivant domiciliée à Seraing, rue du Commerce 54, et décédée le 18 mars 2010 à Seraing. Conformément aux prescriptions du dernier alinéadel article 793 du Code civil, les comparants déclarent faire élection de domicile en l étude de Me Louis-Marie Ponsgen, notaire à 4102 Ougrée, avenue du Centenaire 226. Dont acte signé, lecture faite par les comparants et le greffier.

19 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits, par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la présente insertion. Le greffier, (signature illisible). (48134) L an deux mille onze, le vingt décembre, au greffe du tribunal de première instance de Liège, a comparu : Cecius, Sandra, née à Malmedy le 20 décembre 1971, domiciliée Meibloemstraat 19, à 1600 Sint-Pieters- Leeuw, laquelle comparante a déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Cecius, Henri Leon Julien René, néàthimister le 6 mai 1952, de son vivant domiciliéàseraing, rue Chapuis 68, et décédé le 27 octobre 2010 à Seraing. Conformément aux prescriptions du dernier alinéadel article 793 du Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l étude de Me Van den Berg, Alain, notaire, rue du Commerce 1, à 4100 Seraing. Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier. Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits, par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la présente insertion. Le greffier, (signature illisible). (48135) Tribunal de première instance de Nivelles L an deux mille onze, le vingt-neuf novembre, au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, province du Brabant wallon, a comparu : M. Van Cauwenberghe, Bernard Joseph F., né à Brainel Alleud le 13 novembre 1969, de nationalité belge, domicilié à 6181 Gouy-lez-Piétons, rue Roulez 37, agissant en sa qualité de père et détenteur de l autorité parentale sur son enfant mineur, à savoir : Mlle Van Cauwenberghe, Amandine Virginie, née à Charleroi le 10 juillet 1997, domiciliée avec son père, celui-ci ayant été autorisé à agir dans la présente succession par ordonnance de la justice de paix du canton de Fontaine-l Evêque, en date du 8 novembre 2011, lequel comparant, s exprimant en français, a déclaré accepter, sous bénéfice d inventaire, la succession de Mevisse, René Jean Joseph Ghislain, né à Vieux-Genappe le 26 février 1925, de son vivant domicilié àgenappe, chemin de l Arbre de Promelles 4, et décédé le 29 juin 2011 à Genappe. Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier. (Signatures illisibles.) Le greffier chef de service, (signé) B. Rychlik. Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (48136) Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op 21 december 2011, heeft Slosse, Marianne Yvonne, geboren te Knokke op 16 november 1970, wonende te 3970 Leopoldsburg, Nicolaylaan 163, handelend in eigen naam, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Devulder, Rais Marie Cornelie, geboren te Knokke op 13 juni 1922, in leven laatst wonende te 8300 Knokke-Heist, Bayauxlaan 38/0011, en overleden te Knokke-Heist op 15 november De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van Mr. Anthony Wittesaele, notaris te 8700 Tielt, Tramstraat 22. Brugge, 21 decemner De hoofdgriffier, (get.) G. De Zutter. (48137) Op 12 oktober 2011, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, voor ons, Guy De Temmerman, griffier bij dezelfde rechtbank, is verschenen : Daphne Vandevelde, wonende te 8310 Sint-Kruis, Smulstraat 1, teneinde dezer woonst kiezend op het kantoor van Mr. Els Van Tuyckom, notaris te 8310 Sint-Kruis, Moerkerkesteenweg 120, handelend als gevolmachtigde van Van Maele, Hubert, geboren te Brugge op 23 april 1940, wonende te 8310 Sint-Kruis, Altenastraat 20, handelend in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over Barremaecker, Celesta, geboren te Sint-Kruis op 8 april 1922, wonende en verblijvende in het RVT Westervier te 8310 Sint-Kruis, Speelpleinlaan 44, hiertoe aangesteld bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Brugge van 27 oktober De comparante verklaart ons, handelend in haar gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Tas, Roland, geboren te Brugge op 28 april 1956, in leven laatst wonende te 8310 Assebroek, Vossensteert 122, en overleden te Beernem op 19 juli Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een onderhandse volmacht overhandigd en heeft zij ons een afschrift vertoond van de beslissing van de vrederechter van het eerste kanton Brugge, verleend op 17 augustus 2011, waarbij Van Maele, Hubert gemachtigd werd om in zijn voormelde hoedanigheid de nalatenschap van wijlen Tas, Roland te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Zij heeft tevens verklaard om in deze procedure, en bij toepassing van artikel 793 van het Burgerlijk Wetboek, woonplaats te kiezen op het kantoor van Mr. Els Van Tuyckom, notaris te 8310 Sint-Kruis, Moerkerkesteenweg 120, alwaar de schuldeisers en legatarissen zich bekend dienen te maken. Waarvan akte, welke de comparante, na gedane lezing, met ons, griffier, heeft ondertekend. (Get.) D. Vandevelde; G. De Temmerman. (48138) Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op 21 december 2011, heeft d Hooghe, Sophie Margareta P., geboren te Sint-Niklaas op 21 maart 1980, wonende te 9190 Stekene, Kerkstraat 125, handelend in haar hoedanigheid van draagster van het ouderlijk gezag over het nog bij haar inwonende minderjarige kind, zijnde : De Ketele, Emma, geboren te Gent op 19 juni 2008, verklaard, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te aanvaarden van wijlen De Ketele, Nico Danny, geboren te Gent op 15 maart 1974, in leven laatst wonende te 9270 Laarne, Hoogstraat 155, en overleden te Gent op 11 juli De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter studie van Mr. Mieke Steyaert, notaris, kantoorhoudende te 9000 Gent, Charles De Kerckhovenlaan 307. Dendermonde, 21 december De griffier, (get.) V. Durinck. (48139) Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op 20 december 2011, blijkt dat : Vanmol, Johannes Antonius, geboren te Lommel op 13 oktober 1946 en wonende te 3920 Lommel, Kruisstraat 8; Meeus, Raoul Diane Petrus, geboren te Lommel op 21 juli 1957 en wonende te 2620 Hemiksem, Heiligstraat 125; Meeus, Danielle Martina Emilienne, geboren te Lommel op 27 juli 1958 en wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Houthulststraat 183;

20 81290 MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD Meeus, Etienne Antoine Aimé, geboren te Lommel op 7 juli 1956 en wonende te 2620 Hemiksem, Kruishoevewijk 9; Vanmol, Yvo Antoine Henri, geboren te Lommel op 10 november 1956 en wonende te 3920 Lommel, Boekbindersweg 46; Vanmol, Chantal Anne Marie Jeanne, geboren te Lommel op 27 april 1959 en wonende te 3920 Lommel, Adelweg 13; Vanmol, Rudi Jean, geboren te Lommel op 2 januari 1965 en wonende te 3920 Lommel, Kerkplein 18; Gonnissen, Rita Maria Gertruda, geboren te Lanklaar op 22 september 1947 en wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Oude Baan 74; Holtzem, Ronald Martin Rita, geboren te Maaseik op 23 juni 1964 en wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Mortelveldstraat 18A; Holtzem, Sabine Pieter Marguerite, geboren te Maaseik op 25 april 1966 en wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Slakkenstraat 69; Holtzem, Diana Edmond Jeanne Gertruda, geboren te Lanklaar op 21 oktober 1967 en wonende te 3740 Bilzen, Grensstraat 48; Meeus, Violette Marie Pierre, geboren te Berchem op 5 augustus 1961 en wonende te 2550 Kontich, Sleutelstraat 19, in het Nederlands verklaard heeft de nalatenschap van wijlen Vanmol, Jacqueline Joanna, geboren te Achel op 2 april 1946, in leven laatst wonende te 3930 Hamont-Achel, Beverbekerdijk 7, en overleden te Overpelt op 22 juni 2011, te aanvaarden, onder voorrecht van boedelbeschrijving, en teneinde dezer woonst te kiezen ter studie van Mr. Sabbe, Karen, notaris, met standplaats te 3930 Hamont-Achel, Michielsplein 16. De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter studie van voornoemde notaris. Hasselt, 20 december De griffier (onleesbare handtekening). (48140) Rechtbank van eerste aanleg te Ieper Voor de griffier, J. Froyman, is vandaag 21 december 2011 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper verschenen : Mr. Van der Cruysse, Katrien, advocaat te 8940 Wervik, Geluwesesteenweg 156, optredend als volmachtdrager van de heer Decoene, Yves Valeer, geboren te Roeselare op 11 juni 1973, wonende te 8890 Moorslede, Sparrestraat 36, in zijn hoedanigheid van ouder, drager van het ouderlijk gezag over zijn minderjarig kind : Decoene, Debbie Veronique, geboren te Roeselare op 19 juli 1997, wonende te 8890 Moorslede, Sparrestraat 36, daartoe gemachtigd bij beschikking van de vrederechter van het kanton Wervik, d.d. 22 november Zij heeft in die hoedanigheid verklaard de nalatenschap van wijlen Hollebecque, Isabelle Monique, geboren te Menen op 20 november 1972, in leven laatst wonende te 8890 Moorslede, Emiel Jacqueslaan 87, en overleden te Moorslede op 18 mei 2011, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De comparante verzoekt de schuldeisers en legatarissen hun rechten te doen kennen binnen drie maanden te rekenen van de datum van de opneming van deze verklaring in het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend bericht, te sturen aan notaris Devos, Thierry, te 8940 Wervik, Magdalenastraat 14. Ieper, 21 december De griffier, (get.) J. Froyman. (48141) Voor de griffier, J. Froyman, is vandaag 21 december 2011 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper verschenen : Vandecasteele, Caroline, geboren te Poperinge op 22 september 1957, wonende te 8500 Kortrijk, Begijnhofstraat 7. Zij heeft in die hoedanigheid verklaard de nalatenschap van wijlen Vandecasteele, Filip Maurice Cornelius, geboren te Poperinge op 16 oktober 1960, in leven wonende te Vleteren, Kallestraat 39, en overleden te Ieper op 16 november 2011, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De comparante verzoekt de schuldeisers en legatarissen hun rechten te doen kennen binnen drie maanden te rekenen van de datum van de opneming van deze verklaring in het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend bericht, te sturen aan notaris Puype, Kristien, te 8970 Poperinge, Babbelaarstraat 21. Ieper, 21 december De griffier, (get.) J. Froyman. (48142) Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op 21 december 2011, heeft verklaard Mr. Haegeman, Els, advocaat, kantoorhoudend te 8510 Kortrijk (Marke), Bergstraat 91, handelend in haar hoedanigheid van voogdes over nagenoemde minderjarige, in die hoedanigheid aangesteld bij vonnis van 30 oktober 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : Depla, Lindsay Mathilde Margaretha, geboren te Asse op 6 september 1990 en wonende te 8500 Kortrijk, Pottelverg 5, in staat van verlengde minderjarigheid verklaard bij bonnis van 9 oktober 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, handelend in haar gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Depla, Albert Jules, geboren te Roeselare op 1 januari 1954, in leven laatst wonende te 8560 Wevelgem, Lage Posthoornstraat 38, en overleden te Roeselare op 15 april Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een afschrift vertoond van de beschikking van 15 november 2011 van de vrederechter van het kanton Menen, waarbij zij gemachtigd werd om in naam van voornoemde in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde Depla, Lindsay Mathilde Margaretha de nalatenschap van wijlen Depla, Albert Jules te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van Mr. Els Haegeman, advocaat, kantoorhoudend te 8510 Kortrijk (Marke), Bergstraat 91. Kortrijk, 21 december De griffier, (get.) Marc Audoor. Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde (48143) Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op 21 december 2011, hebben : De Bie, Martine, geboren te Zottegem op 2 februari 1955, wonende te 9620 Zottegem, Meire 80; De Clercq, Bruno, geboren te Zottegem op 23 december 1984, wonende te 9620 Zottegem, Meire 80; De Clercq, Willem, geboren te Jette op 24 mei 1991, wonende te 9620 Zottegem, Jette 80; De Clercq, Elisabeth, geboren te Jette op 24 mei 1991, wonende te 9620 Zottegem, Meire 80, allen in eigen naam, verklaard, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te aanvaarden van wijlen De Clercq, Antoon Marie Josef Marguerite, geboren te Zottegem op 22 november 1953, in leven laatst wonende te 9620 Zottegem, Meire 80, en overleden te Zottegem op 3 september 2011.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S C 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 220 SOMMAIRE INHOUD. 20 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 220 SOMMAIRE INHOUD. 20 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026 KB/D.2140780 ARSEUS tot en met 31 december 2014 FAGRON vanaf 1 januari 2015 Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

DONDERDAG 1 APRIL 2010 JEUDI 1 er AVRIL 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

DONDERDAG 1 APRIL 2010 JEUDI 1 er AVRIL 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104479 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09214] 10 APRIL

Nadere informatie