Kwaliteitsjaarverslag Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2011. Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl"

Transcriptie

1 Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk,

2 1 Voorwoord Er is weer een jaar vol gebeurtenissen voorbij is voor ons een jaar geweest waarin veel belangrijke keuzes zijn gemaakt en waarin de ontwikkeling van De Eburon als zorgaanbieder in een stroomversnelling is geraakt door onze beleidskeuzes uit 2010 door te voeren. Zo is er veel geïnvesteerd in uitbreiding van het begeleidingsaanbod en bijbehorende faciliteiten. Het aannemen van personeel kon daarbij uiteraard niet uitblijven en sinds april 2011 staan dan ook twee medewerkers op de loonlijst. Het houdt daarmee niet op en voor 2012 staat dan ook nog heel wat te gebeuren. Wij houden dan ook niet op te investeren in zowel kwaliteit als efficiëntie, omdat we ons bewust zijn van onze primaire doelstelling. Namelijk; het bieden van praktische begeleiding, vorming en educatie aan jongeren (en jong volwassenen) met een hulpvraag. Dit alles in een politiek onrustig klimaat waar het de sector welzijn en zorg betreft. De maatregelen die zijn aangekondigd en die deels zijn doorgevoerd, in het kader van de bezuinigingen, vormen een bedreiging voor het voortbestaan van De Eburon en de zorg/ begeleiding zoals deze nu geboden wordt. Dreiging is echter niet dodelijk. Het houdt je alert en vraagt je om je strategisch beleid aan te passen. In dat licht proberen wij vooral ook de kansen in deze veranderende omstandigheden te zien en daarop te anticiperen. In enkele gevallen is dit niet mogelijk en zullen we moeten incasseren en vervolgens adequaat moeten reageren om de schade te beperken. Veranderingen gaan nooit zonder slag of stoot en zullen soms dan ook als pijnlijk worden ervaren. Door het tonen van veerkracht en door mee te bewegen kan echter veel worden geïncasseerd. Dit vraagt om flexibiliteit van zowel De Eburon als haar ketenpartners en hun klandizie. Voor u ligt het jaarverslag 2011 van zorgboerderij De Eburon. Het is aan mij om hier de bedrijfsfilosofie en strategische koers van De Eburon te beschrijven. Zo komt het dat, u hier voornamelijk in de ik-vorm leest en elders weer over wij en ons. Dit geeft echter de processen goed weer. Uiteindelijk wordt het beleid door het gehele team gedragen en uitgevoerd. De resultaten zijn dan ook eveneens een gezamenlijke prestatie van mijn partner en mij, samen met personeel, stagiaires en vrijwilligers. Dit verslag geeft beknopt weer voor welke taken en keuzes wij in 2011 hebben gestaan en hoe wij daar mee omgegaan zijn. Elke beslissing leidt tot nieuwe acties en zodoende kan er ook een voorschot gegeven worden op het jaar Ik heb geprobeerd om hierbij steeds de beleidskaders en achterliggende visie toe te lichten, waardoor dit verslag wellicht lijviger is dan noodzakelijk maar wel leesbaar. Ik hoop dan ook dat u het prettig leest en daarmee een goed beeld krijgt van dat wat ons beweegt te doen, wat we doen. Theo Smeulders Bergeijk, 15 januari 2012.

3 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inhoud 2 1. Organisatie en beleid Algemeen De Oude Belg Begeleid wonen Arbeidstoeleiding Educatie Kwaliteitszorg 5 2. Missie en Visie 6 3. Meerwaarde 8 4. Activiteiten 9 5. Strategische koers Financiering Personeelsbeleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitszorg Klanttevredenheid Hygiene en veiligheid Privacybeleid en Bejegening Ketenpartners Terugblik 2011 / Vooruitblik Nawoord / Woord van dank 20

4 3 1. Beleid en organisatie 1.1. Algemeen De Eburon heeft, naar mijn mening, in 2011 haar identiteit als innovatief en breed georiënteerde organisatie meer dan waar gemaakt. In 2011 is het aanbod van De Eburon verbreedt en heeft met name het leerwerkbedrijf meer vorm gekregen door de realisatie van Landschapsakker De Oude Belg. Naast de zelfstandigheidstraining wonen, waarmee in oktober 2010 is gestart, gaat De Eburon in 2012 ook de module begeleid wonen aanbieden. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met woningstichting Woonbelang voor een extra woning in Luijksgestel. De bouw van deze woning is gestart en zal medio augustus worden opgeleverd. Het belang van betaalde arbeid voor het persoonlijk welzijn is door De Eburon altijd groot geacht, maar de noodzaak van een intensieve inzet op het gebied van arbeidstoeleiding is het afgelopen jaar toegenomen. De reguliere arbeidsmarkt ligt onder druk en de sociale werkplaatsen nog veel meer. De Eburon heeft onderzocht hoe zij in haar werkwijze meer nadruk kan leggen op arbeidstoeleiding, zonder voorbij te gaan aan persoonlijke ontwikkeling die hiervoor de essentiële basis vormt. Educatie ten slotte is een belangrijk speerpunt in de beleidsvisie van De Eburon. Doormiddel van een thematische benadering van ontwikkelingsprocessen en trainingen tijdens de geboden begeleiding, wordt hier al invulling aan gegeven. Het blijft echter een doel van De Eburon om dit te formaliseren en deelnemers ook daadwerkelijk een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt mee te geven. Alle inspanningen zoals hierboven beschreven zijn gericht op een kwalitatief hoogstaand en efficiënt aanbod van begeleidingsmogelijkheden. Kwaliteit is echter meer dan het creëren van faciliteiten. Het proces is minstens zo belangrijk als het resultaat, zeker waar het gaat om de tevredenheid van deelnemers en ketenpartners. Het is voor ons belangrijk dat mensen een goed beeld hebben van dat waar De Eburon zich voor inzet en dat mensen daarbij een goed gevoel hebben. Resultaten moeten uiteindelijk meetbaar zijn. Hiervoor voert De Eburon ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit onder zowel de deelnemers als hun sociale netwerk. Het behoort tot de doelstellingen van De Eburon om bij deze onderzoeken minstens een 7 te scoren op een schaal van 1 tot 10. Daarnaast vragen wij ook onze ketenpartners om hun oordeel over de dienstverlening van De Eburon.

5 4 1.2 De Oude Belg Landschapsakker De Oude Belg is een initiatief van zorgboerderij De Eburon en maakt daar als zodanig onderdeel van uit. Het leerwerkbedrijf wordt met de realisatie van de landschapsakker een openbaar terrein voor mensen om te beleven, ontspannen en te genieten. De Oude Belg is de naam van het leerwerkbedrijf dat als individuele zorgmodule wordt ingezet. Arrangementen van deelname aan het programma van het leerwerkbedrijf met bijvoorbeeld een zelfstandigheidtraining wonen of begeleid wonen is mogelijk. Dit nieuwe leerwerkbedrijf biedt meer mogelijkheden om vakgerichte werkervaring op te doen, maar ook ruimere trainingsmogelijkheden en leerrendement op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Het begeleiden van mensen naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid/ zelfredzaamheid in welzijn en een evenwichtige persoonlijkheid blijft de kern van de begeleidingsdoelen van De Eburon. Arbeid is daar slechts een (essentieel) onderdeel van. De activiteiten op dit leerwerkbedrijf zullen zeer divers zijn en doen een groot beroep op sociale vaardigheden en logische denkprocessen. De begeleiding wordt daarmee intensiever. Deelnemers kunnen solliciteren op de diverse functies en daarmee hun voorkeur uitspreken. Ter oriëntatie op diverse beroepen zal er ook worden gerouleerd. Beschikbare functies liggen met name op het gebied van groenvoorziening en de agrarische sector, horeca, schoonmaak, de bouwsector en recreatie en toerisme. Dit zijn de beroepssectoren waar volgens onderzoek kansen liggen op het gebied van betaalde arbeid. Het uitgangspunt is in eerste instantie, dat hier kan worden ingestroomd op assistent functies. 1.3 Begeleid wonen Het begeleid wonen wordt in eerste instantie ingezet als vervolgstap op de zelfstandigheidtraining wonen. Het is in principe een generale repetitie van hetgeen deelnemers aan de zelfstandigheid-training hebben geleerd. De woning wordt door De Eburon gehuurd en toewijzing geschied via hetzelfde inwoningsprincipe als op de zorgboerderij zelf. Er zullen nog steeds vaste contactmomenten zijn en in de weekenden wordt er gewerkt met een bereikbaarheidsdienst. Het gaat vooralsnog om drie, volledig ingerichte, appartementen met een woonslaapkamer, een eigen keuken of kitchenette en gezamenlijk gebruik van de tuin, toiletten en wasgelegenheid. De afspraak met de woningstichting is gemaakt dat zij een passende woning zullen zoeken en toewijzen, wanneer begeleiders en directie van De Eburon de deelnemer daarvoor geschikt te achten.

6 5 1.4 Arbeidstoeleiding Er zijn stappen gezet op dit gebied, door een arbeidsonderzoeker in dienst te nemen die de vaardigheden en inzichten van deelnemers toetst en aanvult. Dit gebeurt in de vorm van handvaardigheidslessen. Het arbeidsadvies dat hieruit voortkomt wordt mede vorm gegeven door toepassing van de MELBA methodiek. In 2011 is het besluit genomen om deze methodiek in de werkwijze van De Eburon te implementeren. In 2012 zal de implementatie geschieden door scholing van medewerkers en het toevoegen van arbeidsadviezen aan de bestaande POP s (persoonlijke ontwikkelingsplannen). Met hetzelfde doel van arbeidsre-integratie heeft De Eburon zich als uitvoerder van Individuele reintegratieovereenkomsten van het UWV aangemeld. Een overeenkomst is inmiddels gesloten en vanaf 1 januari 2012 wil De Eburon deze zogeheten IRO trajecten ook in gaan zetten om de kansen op betaalde arbeid te vergroten. Mede door de opleidingsmogelijkheden in deze trajecten verwachten wij hiermee een positieve impuls aan onze inzet op dit gebied te kunnen geven. 1.5 Educatie Naast beroepsgerichte educatie is er in 2011 een thematisch programma ontwikkeld op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden, maatschappij oriëntatie, beroepenoriëntatie en zelfexpressie. Wij hebben ons zelf ten doel gesteld om hier ook taal- en rekenvaardigheden aan toe te voegen. Hiervoor zijn wij tot op heden aangewezen op externe partijen en kunnen wij deze vakken slechts incidenteel of op persoonlijk niveau inzetten. In het nieuwe leerwerkbedrijf is een lesruimte reeds gerealiseerd en gaan wij daar over onder andere een Digibord beschikken om deze lessen beter vorm te geven. 1.6 Kwaliteitszorg De Eburon heeft haar doelstellingen op het gebied van kwaliteitszorg ruimschoots behaald. De faciliteiten van De Eburon voldoen aan de norm volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid en functionaliteit. De uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn positief en bevestigen de goede weg van De Eburon. Alle keurmerken, certificaties en controles op het gebied van kwaliteitszorg waaronder; erkenning kenniscentrum Calibris, BHV-certificaat, Keurmerk zoonosen vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren, VCA-keuringen, kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien, de RI&E en de HKZ-Iso certificering, zijn in 2011 met een jaar verlengd en ondersteunen daarmee de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast is aan de eisen voor verlenging van de inschrijving in het BAMW (beroepsregister) van ondergetekende voldaan. Toch zien wij geen enkele reden om achterover te leunen. Kwaliteitszorg is een doorlopend proces en tevredenheid een zeer kwetsbaar begrip. Wij zullen ons dan ook in 2012 optimaal blijven inzetten om het kwaliteitsniveau van 2011 te behouden, zo niet te verbeteren. Bijzondere aandacht zal er in 2012 uitgaan naar de wettelijke eisen en zorgvuldige uitvoering van onder andere de horeca en de arbeidsreintegratie diensten, maar de nadruk zal zoals altijd liggen op het terrein van efficiënte begeleiding en een hoge mate van klanttevredenheid.

7 6 2. Missie Visie De Eburon wordt met de veranderingen die zij ondergaat ook meer en meer een faciliterend bedrijf op het gebied van begeleiding, waarbij de faciliteiten op zichzelf staande projecten zijn. Dat is zoals wij de toekomst van De Eburon zien. We hebben veel ambities in de vorm van ideeën die nog niet concreet zijn en vanwege haalbaarheid nog vooruit geschoven worden. De behoefte aan een herstructurering zal daarmee echter toenemen. Alleen de woonvormen, met enkel een begeleidingsfunctie, zullen direct aan De Eburon als naam van aanbieder gekoppeld worden. Het betreft hier tot zover dus alleen een herstructurering op naam. De Eburon blijft in 2012 de enige naam waarmee onze activiteiten geregistreerd staan bij de kamer van koophandel. De Eburon is geschapen naar het evenbeeld van de zorgboerderij, maar wil dit niet per definitie uitdragen. Het concept zorgboerderij beschikt over een groot aantal positieve kenmerken, maar legt daarbij ook beperkingen neer. Zoals in de visie van De Eburon beschreven wil zij zich niet laten beperken door vastomlijnde concepten en hanteert daarom bij voorkeur conceptvisies. Het is daarom niet ondenkbaar dat de toevoeging zorgboerderij aan De Eburon zal verdwijnen. In onze visie op begeleiding is wezenlijk niets veranderd en zal ook weinig tot niets veranderen. Er zijn in 2011 geen inzichten of openbaringen geweest die ons, onze visie op begeleiding hebben doen heroverwegen. Uiteraard sluiten wij een veranderende visie voor de toekomst niet uit, wanneer wij wel tot andere inzichten komen. Wat nu door De Eburon wordt uitgevoerd bewijst zijn efficiëntie in behaalde resultaten en de hoge waardering door deelnemers en sociale partners. Wijzigingen die zich in begeleiding hebben voorgedaan of wellicht in 2012 zullen voordoen, zijn gericht op uitvoering passend bij het wisselende aanbod van activiteiten en begeleidingstrajecten. De visie en waarden die daaraan ten grondslag liggen zijn universeel en repeterend. De Missie van De Eburon is om in haar aanbod en werkwijze onderzoekend en innovatief te zijn en daarmee bij te dragen in de ontwikkeling van methodieken, die beter aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van jongeren. Dit houdt in dat werkwijzen soms een experimenteel karakter hebben. Het aanbod sluit aan bij de begeleidingsbehoefte, maar de manier waarop dit aanbod gebracht wordt is essentieel voor de inzet/ motivatie van de deelnemer en daarmee het resultaat. Waar het gaat om inzichten in werkwijzen/ methodieken zijn er in 2011 interessante ervaringen opgedaan. Een verstandelijke beperking of en pervasieve ontwikkelingsstoornis is een niet weg te nemen belemmering in de algehele ontwikkeling. Desondanks hebben wij ervaren dat middels een passende benadering de meest abstracte denkwijzen post kunnen vatten en beklijven. Een sterke toekomstgerichte focus/ motivatie en optimale inzet van de deelnemer is daarbij van essentieel belang. De meeste deelnemers maken een moment mee waarop hun focus ten gunste van het ontwikkelingsproces veranderd (een intrinsieke motivatie wordt gevonden).

8 7 Dit is een punt waar op De Eburon bewust naar toe gewerkt wordt, door confronterend te zijn en daarmee inzichten te verschaffen, alternatieven te bieden en verantwoordelijkheid/ regie steeds bij de deelnemer terug te leggen. Het moment waarop deze resultaat gerichte motivatie zich openbaart is duidelijk herkenbaar en vindt soms heel abrupt plaats, waar het zich bij anderen als een geleidelijk proces is dat zich inzet. Het uiteindelijke doel van deze werkwijze om een bijdrage te leveren aan methodiekontwikkeling kan enkel gerealiseerd worden wanneer ervaringen door medewerkers van De Eburon worden opgetekend en deze uiteindelijk als methodiek worden uitgeschreven. Het is onwaarschijnlijk dat dit doel in 2012 gerealiseerd zal worden, maar mogelijk kan hier een aanzet gemaakt worden. Initiatieven, plannen van aanpak/ draaiboeken, werkwijzen, evaluaties en beleidskeuzes worden verzameld om uiteindelijk een schrijver te vinden die deze informatie uit kan werken tot een kernachtig en consistent verhaal.

9 8 3. Meerwaarde De Eburon vervult een maatschappelijke taak. Met haar missie neemt ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Eburon bediend een doelgroep die door velen als een maatschappelijk probleem, dan wel -vraagstuk beschouwd worden. Deze doelgroep vertoont veel uitval om redenen die hier niet in het jaarverslag kunnen worden uitgelegd. Het is een feit dat het overgrote deel van instroom op De Eburon blijft en goede inzet toont om te kunnen participeren. De meerwaarde van de beleidskeuzes en werkwijze van De Eburon, laat zich hierin blijken, maar zal zich (hopelijk) op langere termijn nog meer openbaren wanneer deze werkwijze breder kan worden toegepast. De huidige kracht van De Eburon zit, naar onze mening, vooral in onze levensfilosofie en mensvisie op zowel individueel als maatschappelijk niveau welke in alle aspecten van begeleiding terugkomen. Ook de beleidskeuzes worden grotendeels hierop gebaseerd, naast een belangrijk deel marktperspectief. Keuzes voor de doelgroep worden bewust gemaakt op basis van levensfase en niet op grondslagen. In tegenstelling tot een keuze op basis van grondslagen (bijv. Verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening) wordt de groep daarmee homogener en is er meer empathie en effect door middel van peereducatie. De culturele horizon wordt daarmee verbreedt doordat deelnemers de diversiteit van eigenheid in een herkenbaar beeld beleven. Begeleiding is gericht op respect voor het individu en verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke samenhang. Het heeft een positieve uitwerking wanneer deelnemers het idee krijgen voorgeschoteld dat vrijheid per definitie niet hetzelfde is als vrijblijvendheid. De vrije keuze om te participeren in het geboden programma van De Eburon brengt een inspanningsverplichting met zich mee. Begeleiding geschied op basis van gelijkwaardigheid in bejegening met duidelijk onderscheid in de verschillende rollen die gespeeld worden. Deelnemers worden verantwoordelijk gehouden voor eigen keuzes en bijbehorende consequenties in plaats van een beheersmatige aanpak toe te passen. Er zijn echter begeleidings- en omgevingsfactoren die hun positieve effect op meerdere locaties dan alleen die van De Eburon bewezen hebben. De kleinschaligheid in aantal deelnemers en schaal van de geboden activiteiten, de landelijke/ prikkelarme omgeving, het fysieke aspect van de begeleidingswijze en het intensieve programma (geen ruimte voor afleiding) zijn een aantal van deze factoren.

10 9 4. Activiteiten Het activiteitenaanbod wordt vorm gegeven naar doelstellingen. Het aanbod is globaal onder te verdelen in een aantal domeinen, die in een kalenderjaar allemaal aan bod komen. Deze domeinen, zijn de domeinen arbeid, educatie & vorming, kunst & cultuur, ontmoeting & recreatie (sport & spel) en samenlevingsopbouw/ maatschappelijke participatie. Dit zijn de domeinen van het sociaal culturele werkveld, aangevuld met andere doelstellingen van begeleiding op De Eburon. De activiteiten dienen een breder doel dan het in beweging brengen van mensen zoals in het sociaal cultureel werk. Het verschil is dat hier meer pedagogische en didactische doelstellingen aan verbonden worden, gericht op het individu. In 2011 zijn deze domeinen ruimschoots aan bod gekomen met een toenemende focus op identiteitsvorming en zelfexpressie in verhouding tot de maatschappelijke positie en -rol.

11 10 5. Strategische koers De strategische koers van De Eburon is in voorbije jaren gericht geweest op het verbreden van het aanbod, het uitbreiden van faciliteiten en daarmee het bereik op de markt van begeleidingstrajecten. Dat is het doel geweest vanuit het perspectief van primaire doelstelling van De Eburon. Een doel dat echter niet ondergeschikt is geweest aan dit primaire doel is risicospreiding. Om het voortbestaan van De Eburon te garanderen hebben wij het noodzakelijk geacht om een commercieel tintje toe te voegen aan de activiteiten. Niet direct met het doel om commercieel te gaan en productie te laten prevaleren boven het begeleidingsdoel, maar door faciliteiten zodanig in te richten dat zij functioneler zijn en een alternatief voor wanneer de geboden begeleiding, vanwege overheidsbesluiten, nog meer onder druk komt te staan. Deze, uit de strategische koers voortkomende, doelstellingen zijn in 2011 grotendeels gerealiseerd. De ontwikkelingen zijn in dit jaar in een grote stroomversnelling gekomen en er is dan ook veel bereikt. Wat ons rest in 2012 van de realisatie van het leerwerkbedrijf zijn punten van afwerking. Uiterlijk 1 april 2012 moeten deze gereed zijn. Medio augustus zal de nieuwbouwwoning voor het begeleid wonen worden opgeleverd is voor De Eburon een jaar waarin de nieuwe faciliteiten met bijbehorende activiteiten moeten worden geïmplementeerd in het dagelijks gebruik en de dagelijkse activiteiten. Dit vraagt vooral veel van de planning en een grote investering in tijd en netwerken om efficiëntie en kwaliteit te waarborgen. Alle grote plannen, anders dan eerder al beschreven, worden verder tot eind 2012 geparkeerd, om ons volledig te kunnen wijden aan een optimale implementatie van hetgeen in 2011 is gerealiseerd.

12 11 6. Financiering Tot op heden is AWBZ geïndiceerde zorg/ begeleiding op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) de belangrijkste financieringsbron geweest voor De Eburon. Dit zal ook in 2012 zo blijven, hoewel de PGB voor dagbesteding/ functie begeleiding groep is opgeheven en de verantwoordelijkheid voor deze trajecten is overgeheveld naar de lokale overheden. Voor het aanbod van het programma op ons leerwerkbedrijf aan bijvoorbeeld thuiswonende (vroegtijdige) schoolverlaters met een zorgindicatie zijn wij aangewezen op het uitvoeringsbeleid van voornamelijk de Kempengemeenten. Er zijn verkennende gesprekken geweest met de gemeente Bergeijk, maar deze lopen net als veel andere gemeenten achter met hun beleidsontwikkeling. Enkel de zorgzwaartepakketten in PGB blijven voorlopig bestaan. Arrangementen van een zelfstandigheidtraining of begeleid wonen (functie verblijf) met een leerwerkplek op ons leerwerkbedrijf blijven mogelijk met een PGB. Ondanks een AWBZ erkenning/ WTZi toelating, waarmee ook zorg in natura (ZIN) geleverd mag worden, is dit nog geen bron van inkomsten. Het inkoopbeleid van de zorgkantoren is dusdanig complex en belemmerend dat dit op persoonlijke titel niet haalbaar is. De Eburon bevindt zich in de oriënterende fase van een collectieve overeenkomst met het zorgkantoor. De Eburon heeft een samenwerkingsovereenkomst met de raad van de kinderbescherming, welke incidenteel zorgt voor instroom. Deze instroom is echter voor zeer kortdurende trajecten. Deze trajecten worden gefinancierd vanuit justitie. Een andere samenwerkingsovereenkomst loopt met het Orthopedagogisch Centrum Brabant (het OCB). Hier is sprake van een constructie van onderaannemerschap waarbij indirect uit de AWBZ pot betaald kan worden. Deze samenwerking beperkt zich echter tot op heden tot het uitwisselen van ideeën. Een nieuwe financieringsbron is gevonden in een samenwerking met het UWV, waarmee een overeenkomst is gesloten om per 1 januari 2012 uitvoering te geven aan de individuele re-integratieovereenkomsten (IRO s). Het is voor organisaties als De Eburon belangrijk om ontwikkelingen te volgen en mee te bewegen met de veranderingen op de markt. Het is echter niet uit te sluiten, op basis van ervaringen in het afgelopen jaar, dat ons door politieke besluitvorming de pas wordt afgesneden. Alle veranderingen bieden zowel kansen als bedreigingen. Wij van De Eburon neigen naar een positieve insteek ten aanzien van kansen/ verwachtingen, maar blijven gelijkertijd zorgelijk om het onvoorspelbare karakter van politiek en niet minder om de logge overheidsinstanties met hun bureaucratische processen en ontoegankelijke werkwijze en besluitvorming.

13 12 7. Personeelsbeleid De Eburon heeft twee medewerkers op de loonlijst, naast de eigenaar en diens partner. Allen beschikken over de juiste kwalificaties, ervaring en een grote affiniteit met de doelgroep en het geboden programma. De visie op begeleiding en het daaruit voortkomende beleid en werkwijze wordt door de medewerkers gesteund. Iedere medewerker heeft zijn/ haar takenpakket, maar de uitvoering is een ieders verantwoordelijkheid. Het team wordt aangevuld met gemiddeld twee stagiaires die over de juiste mentaliteit en flexibiliteit beschikken. De Eburon heeft twee actieve vrijwilligers die zich inzetten voor klussen op het terrein. Het is zeer waarschijnlijk dat het personeelsbestand in 2012 wordt uitgebreid met tenminste twee werknemers. Zowel vaste medewerkers als stagiaires worden ingewerkt volgens een uitgebreid introductie- en inwerkprogramma. Verdere communicatie / afstemming gebeurt door dagelijkse overdracht en/ of werkbesprekingen. Er wordt gewerkt met een weekplanning en dagelijks wordt er door begeleiders gerapporteerd over afspraken en bijzondere voorvallen. Iedere maand is er formeel werkoverleg. Medewerkers worden door de directie bijgepraat over de ontwikkelingen achter de schermen en worden betrokken of anders als eerste op de hoogte gebracht bij besluitvorming. Belangrijke ontwikkelingen worden ook kenbaar gemaakt in een nieuwsbrief en op de sociale media. Medewerkers hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met een van de bedrijfsvoerders van de Eburon. Personeel volgt opleiding en trainingen om te voldoen aan de kaders zoals die in het beleid zijn vormgegeven of om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Cursussen en trainingen in 2011 gevolgd zijn; een BHV cursus, cursus Qurentis (het gebruikte cliëntvolgsysteem) en de cursus horeca vakbekwaamheid. Voor 2012 is een verdere bekwaamheid op deze gebieden, aangevuld met de cursus MELBA (arbeidsreintegratie) het speerpunt in het scholingsbeleid. Op toerbeurt worden daarnaast conferenties en informatiebijeenkomsten bijgewoond om up to date te blijven van de vele ontwikkelingen op de terreinen waarin De Eburon actief is.

14 13 8. Kwaliteitsbeleid 8.1 Kwaliteitszorg Het kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door kwaliteitssystemen, die structuur brengen in processen en verslaglegging. Het HKZ / ISO kwaliteitssysteem is daarbij leidend. De certificering van De Eburon, door TUV NORD, voor het HKZ/ ISO keurmerk is in september 2011 zonder afwijkingen verlengd. De Eburon voert ook het keurmerk kwaliteit laat je zien van de federatie Landbouw & Zorg dat als brancheorganisatie fungeert voor zorgboerderijen. Ook dit keurmerk is verlengd. Het keurmerk kwaliteit laat je zien levert niet direct een meerwaarde voor de kwaliteit van zorg in combinatie met het HKZ/ ISO kwaliteitssysteem. Dit keurmerk is nu echter nog voorwaarde voor lidmaatschap van de brancheorganisatie. Mogelijk gaat dit in 2012 veranderen en komt dit keurmerk voor De Eburon te vervallen. De kernbegrippen van kwaliteitszorg op De Eburon zijn communicatie, dienstbaarheid, zorgvuldigheid, taakgerichtheid en doelgerichtheid. Kwaliteitszorg is daarmee een doorlopend proces en een verantwoordelijkheid van iedere medewerker van De Eburon. Het kwaliteitsbeleid vormt daarvoor het kader. 8.2 Klanttevredenheid Dit kwaliteitsbeleid genereert een aantal kwaliteitsdoelstellingen, zoals een minimumscore van 7 op de schaal van 1 tot 10 met het klanttevredenheidsonderzoek en een positief oordeel van de ketenpartners. Deze tevredenheidsonderzoeken worden éénmaal per jaar uitgevoerd onder ouders/ de sociale omgeving van deelnemers en onze ketenpartners. Onder deelnemers wordt de tevredenheid tweemaal per jaar gemeten doormiddel van dag evaluaties over een periode van 3 weken. De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van september, welke ook op de website te lezen is. Het oordeel van ouders/ sociale systemen leverde een score op van een 8,5 gemiddeld en een aantal punten ter verbetering van het onderzoek. Het tevredenheidsonderzoek onder deelnemers levert ons inzichten in het begeleidingsproces, hoe dit wordt ervaren en welke factoren deze beleving beïnvloeden. De geboden begeleiding wordt overwegend als prettig en als meerwaarde ervaren. Het oordeel van onze ketenpartners was evenals voorgaande jaren positief. Grote voordelen en kansen worden gezien in de ligging, de kleinschaligheid en de professionaliteit en bereikbaarheid van het team van de Eburon. 8.3 Hygiëne en veiligheid Hygiëne en veiligheid behoren ook tot het kwaliteitsbeleid. Deze kennen echter twee aspecten van kwaliteit. Enerzijds zijn hygiëne en veiligheid een gevoel en worden daarom gemeten in het klanttevredenheidsonderzoek. Anderzijds zijn hygiëne en veiligheid fysieke resultaten van het kwaliteitsbeleid. De resultaten worden jaarlijks gemeten en periodiek getoetst door uitvoering van een risico inventarisatie en evaluatie. Dit levert actiepunten op die vervolgens in een plan worden uitgewerkt. Wij zijn van mening dat De Eburon op dit gebied ruimschoots voldoet. In het voorjaar van 2012 zal de RI&E extern worden getoetst.

15 14 Er zijn tal van maatregelen getroffen op het gebied van brandveiligheid en arbeidsomstandigheden, waarmee aan meer dan de eisen van de wet wordt voldaan. De werkwijze en activiteiten worden ondersteund met protocollen die helpen om adequaat om te gaan en te reageren op de risico s tijdens de uitvoering. Ondanks alle voorzieningen en maatregelen hebben zich afgelopen jaar twee kleine incidenten voorgedaan op de werkvloer. De incidenten zijn gemeld en verwerkt zoals vermeld in het HKZ-handboek. De preventieve en / of corrigerende maatregelen zoals afgesproken tijdens de incidentbespreking zijn allen verwerkt. Geen van beide incidenten heeft overigens tot letsel geleidt. In 2011 zijn alle gereedschappen gekeurd en waar nodig vervangen of gerepareerd bij de jaarlijkse VCA keuring. Alle blusmiddelen zijn gekeurd en waar nodig vervangen. Alle deelnemers en begeleiders op De Eburon hebben deelgenomen aan de jaarlijkse themadag Arbo en Veiligheid en allen zijn hier voor hun BHV diploma geslaagd. De werkkleding van deelnemers wordt door De Eburon verstrekt en voldoet aan de eisen van de Arbowet. De Eburon ziet hierbij verder toe op kledingvoorschriften vastgelegd in het huisreglement, bewassing/ hygiëne, comfort en het juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het kledingpakket is eind 2011 vervangen en uitgebreid met het oog op veiligheid, hygiëne en comfort. Gelijkertijd is de uitstraling van de werkkleding veranderd. Er is gekozen voor een nieuwe kleurstelling (groen-zwart) en het nieuwe logo van het leerwerkbedrijf, zoals op de website van Landschapsakker De Oude Belg, getoond.

16 15 9. Privacy beleid en bejegening Een goede begeleiding gaat samen met duidelijke afspraken omtrent privacy en een respectvolle, maar effectieve bejegening. Afspraken hierover zijn vastgelegd in onder andere de huisregels & omgangsvormen en het privacyreglement. In het privacyreglement staat hoe er met persoonlijke informatie wordt omgegaan. Hierbij is de wet bescherming persoonsgegevens leidend. In de praktijk is het zo, dat voor iedere deelnemer een papieren dossier wordt aangelegd. Dit dossier staat in een afgesloten kast opgeborgen, welke alleen toegankelijk is voor begeleiders. Het dossier is echter te allen tijde ter inzage beschikbaar voor ouders en/ of deelnemers. Naast het papieren dossier wordt sinds 2011 ook een digitaal dossier gebruikt. Deze dossiers zijn onderdeel van het cliëntvolgsysteem, waarin ook rapportages worden aangemaakt. Niets uit deze dossiers kan worden gedupliceerd en toegang kan worden afgeschermd. Dit wordt geregeld via de directie. Alle gegevens in dit programma (Qurentis) worden om veiligheidsredenen opgeslagen op een externe server van de programmabeheerder. Hier zijn de gegevens optimaal beschermd tegen misbruik. Bejegening is eveneens vastgelegd in een aantal formele documenten, naast de huisregels & omgangsvormen, zoals de protocollen omgaan met ongewenste intimiteiten en omgaan met agressie. Daarnaast worden werknemers gehouden aan wet en regelgeving, beroeps- en gedragscodes, zoals die in deze branche gelden. Er is, net als in voorgaande jaren, in 2011 geen gebruik gemaakt van de klachtenprocedure die De Eburon hanteert. Informele klachten zijn serieus behandeld en hebben in sommige gevallen geresulteerd in verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen worden waar gewenst in het beleid van De Eburon verwerkt.

17 Ketenpartners De Eburon zoekt daar waar mogelijk samenwerking met andere partijen om doelstellingen en ontwikkeling van deelnemers te ondersteunen. De Eburon werkt samen met tal van organisaties en bedrijven die hierin hun bijdrage willen leveren. Gek genoeg zijn samenwerkingspartners gemakkelijker te vinden buiten de zorg- en welzijnssector. De meeste instellingen in de sector zijn zeer gesloten en zijn niet genegen samenwerking aan te gaan. Samenwerking in deze sector wordt gezien als overdracht en uitwisseling van informatie om de eigen zorg/ begeleiding te kunnen uitvoeren. Samenwerking in de vorm van gezamenlijke inspanningen in het belang van de hulpvrager, wordt zelden gevonden. Gelukkig zijn daar uitzonderingen in. De Eburon ondervindt een dergelijke wil tot samenwerking onder andere bij MEE Eindhoven, Novadic Kentron en de Raad Voor De Kinderbescherming. De gemeente Bergeijk en de Provincie Noord Brabant hebben veel betekend om de uitvoering van ons strategische beleid mogelijk te maken en zijn daarmee belangrijke meewerkende partners. Wij hopen met de gemeente Bergeijk een samenwerkingsverband aan te kunnen gaan voor wat betreft de uitvoering van de AWBZ functie, begeleiding groep.

18 Terugblik 2011 / Vooruitblik 2012 Over het jaar dat De Eburon vijf jaar bestaat gesproken, mogen we gerust verder dan een jaar terug kijken. De Eburon is in september 2006 opgericht en gestart als zorgboerderij. Vanaf het begin heeft De Eburon gewerkt met een heldere missie/ visie en een passie voor het werk. We hadden destijds echter niet kunnen vermoeden waar dit ons na vijf jaar brengen zou. We hebben ons hiermee in ieder geval kunnen profileren als professionele organisatie en een waardig partner in hulpverleningscasussen. Onze flexibiliteit bij instroom, de menselijke maat en gedrevenheid in begeleiding en open communicatie over processen, hebben hun functionaliteit daarin bewezen. De aard van begeleiding en de begeleidingsmogelijkheden zijn enigszins veranderd. De uitgangspunten/ waarden en achterliggende visie zijn dan wel nagenoeg onveranderd, maar er heeft zich toch ook een verandering voorgedaan in hoe deze begeleiding eruit ziet. Op de eerste plaats is de doelgroep ouder geworden. In 2006 lag de gemiddelde leeftijd van deelnemers op 16 jaar, waar dit de afgelopen jaren verschoven is naar een gemiddelde leeftijd van jaar. De oorzaak ligt wellicht in keuzes die wij de afgelopen jaren, minder bewust, gemaakt hebben. Er zijn nu echter andere ketenpartners in beeld en de vraag van de markt is enigszins veranderd. De Eburon heeft zich in eerste jaren vooral gericht op vroegtijdig schoolverlaters met gedragsproblematiek. Om dat bij deze doelgroep vaak nog veel partijen/ hulpverleners in beeld waren, kwam het veelvuldig voor dat meerdere strategieën uitgezet werden en dat er veel langs elkaar heen gewerkt werd. Dit met als gevolg dat begeleidingstrajecten vaak ingezet werden als overbruggingszorg en daardoor ook niet met goed resultaat konden worden afgerond. De oplossing werd veelal gezocht in uithuisplaatsing en/of opname door een grote instelling. Deze werkwijze had veel elementen in zich die ons frustreerden of zelfs nu nog tegenstaan. Hierbij opgemerkt dat dit een enorm mooie en leuke tijd geweest is, waarin we leuke jongeren hebben mogen begeleiden en waarin we alle ruimte hebben gekregen om te pionieren. Dit voelt als een natuurlijk proces. Het heeft ons doen groeien in het ontwikkelen en besturen van een organisatie als De Eburon. We zijn hier in gegroeid, zowel als professionals in zorg/ begeleiding, dan als bestuurders van De Eburon. Het heeft ons een nog sterkere focus gegeven op dat waar wij met De Eburon voor willen staan. Alle ontwikkelingen en het duidelijke beeld dat is ontstaan worden logisch opgevolgd. U hebt in dit verslag kunnen lezen waar we nu staan en hoe het van hier verder zal gaan leest u in de komende jaarverslagen. Over vijf jaar hoop ik met u op eenzelfde wijze terug te kijken naar waar het ooit begon en hoe het ons is vergaan. Uiteraard werken we vanaf nu, te beginnen bij 2012, toe naar die toekomst. Zonder focus op die toekomst en een bijbehorend beeld van die toekomst gaat dit echter niet lukken. Ik zal u proberen ons toekomstbeeld te schetsen.

19 18 Primair blijven we ons focussen op onze scope; Zorgboerderij De Eburon, voor praktische begeleiding, vorming en educatie van jongeren met een hulpvraag. Dat is wat we willen en wat we kunnen, onze missie. Onze visie zal zich mogelijk ontwikkelen met het klimaat waarin wij onze begeleiding bieden, maar de universele waarden blijven overeind. Het is, volgens ons, een universeel recht en een plicht van ieder mens om maatschappelijk te participeren en te leven in welzijn. Voor ons een maatschappelijk doel met een individuele focus. Die individuele focus richt zich op dat wat mensen nodig hebben aan uitrusting om deze doelstelling te behalen. Ook hierbij zijn collectieve behoeften als uitgangspunt te nemen. Het vertrekpunt is voor iedereen anders en ook de nuances in deze behoeften zijn verschillend. Doelstellingen moeten in perspectief gebracht met individuele wensen en mogelijkheden. Hiervoor is het vaak nodig een plan van aanpak op meerdere sporen uit te zetten. Dit maatwerkpakket wil De Eburon volledig kunnen aanbieden of in ieder geval aansturen. In deze aanpak is ook een rode lijn te herkennen, een logische ontwikkeling. Mensen dienen eerst een innerlijke rust te vinden en een positief zelfbeeld te krijgen. Hiervoor dienen bestaande problemen te worden aangepakt en opgelost. Problemen moeten plaats maken voor uitdagingen met een toekomstgerichte focus en een intrinsieke motivatie. De universele uitdagingen zijn nauw verbonden met een behoeftehiërarchie. Ieder mens heeft behoefte aan maatschappelijke partipatie. Uitsluiting en onttrekking hebben veelal hun oorsprong bij het individu en kunnen worden veranderd. Factoren als het verrichten van arbeid (al dan niet betaald), het wonen (al dan niet zelfstandig), het hebben van een relatie (al dan niet vriendschappelijk), kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren. Het beleven van welzijn in vrijheid en zelfstandigheid (zelfbeschikking) is in deze context maakbaar. Dit is de begeleiding die De Eburon wil en kan bieden. De faciliteiten die daarvoor nodig zijn hopen wij over twee jaren gerealiseerd te hebben. Dit betekend in ieder geval dat De Eburon kan beschikken over een leerwerkbedrijf in de vorm van Landschapsakker De Oude Belg en de aangrenzende landschapscamping De Kleine Witrijt. De geboden begeleidingstrajecten blijven hun therapeutische functie behouden voor revalidatie, resocialisatie en bezinning. Hieraan gekoppeld zien wij een arbeidsre-integratiedienst met een intensief arbeidsadviestraject, een bemiddelingstraject en een jobcoach-traject voor de individuele deelnemer. Wensen liggen hier nog op het terrein van erkend onderwijs en inzet van therapeuten. De capaciteit voor mensen in begeleiding hier ligt dan op circa 12 deelnemers.

20 19 Daarnaast blijft de zelfstandigheidtraining op en rondom het terrein van De Eburon gehandhaafd en verbeterd waar mogelijk. De capaciteit zal waarschijnlijk de 5 plaatsen niet overschrijden. De in 2012 te realiseren woningen ten behoeve van de module zelfstandig wonen zullen blijven bestaan en mogelijk uitgebreid met nog eens drie woonunits. De capaciteit zou daarmee op 6 plaatsen komen voor het zelfstandig wonen. Deze module zien wij als een generale repetitie voor hen die doorstromen vanuit de zelfstandigheidtraining, waarna via de woningstichting zelfstandige woonruimte kan worden toegewezen. Ook dan wil De Eburon de nazorg blijven bieden in de vorm van ambulante begeleiding, zolang en wanneer de deelnemer dit nodig acht. Dit gerealiseerd hebbende zijn wij op het punt waarvan wij nu menen een uitgebreid en dekkend begeleidingsaanbod te kunnen doen. Met diverse, logisch opvolgende, zorgmodulen en -arrangementen. De bijbehorende werkwijzen volgens onze visie, zouden dat uitgewerkt moeten zijn. De Eburon biedt de maatschappij dan een in de praktijk ontwikkelde en getoetste werkwijze en organisatievorm, waarmee jongeren optimaal kunnen worden begeleid.

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl Kwaliteitsjaarverslag 2012 Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl Kwaliteitsjaarverslag 2012 1 Kwaliteitsjaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Wasven Boerderijnummer: 2109

Wasven Boerderijnummer: 2109 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Wasven Boerderijnummer: 2109 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Hoeve de Kaolder Boerderijnummer: 885 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Hoeve de Kaolder Boerderijnummer: 885 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Hoeve de Kaolder Boerderijnummer: 885 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voorwoord. Zorgcoöperatie West-Friesland

Voorwoord. Zorgcoöperatie West-Friesland Jaarverslag 2016 Voorwoord Jaarlijks schrijft de secretaris van de zorgcoöperatie West-Friesland (ZC-WF) het jaarverslag welke ter vaststelling wordt aangeboden aan de leden. In het jaarverslag wordt o.a.

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Hardel Hoeve

Zorgboerderij de Hardel Hoeve Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij de Hardel Hoeve Boerderijnummer: 1601 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Beleid veiligheid en gezondheid

Beleid veiligheid en gezondheid Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Beleid veiligheid en gezondheid 1. Inleiding De Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (IKK) is gebaseerd op vier pijlers. Dat zijn: 1. De ontwikkeling van het

Nadere informatie

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO Handreiking inzet van e-learning in de SW 2 Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden Wachtlijst

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Dagbesteding Landrust Boerderijnummer: 1216

Dagbesteding Landrust Boerderijnummer: 1216 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Dagbesteding Landrust Boerderijnummer: 1216 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

D'n Aoverstep. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

D'n Aoverstep. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 D'n Aoverstep Boerderijnummer: 566 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5 1 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Doelstelling van de stichting 5 Aanschrijving fondsen

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie