Kwaliteitsjaarverslag Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2011. Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl"

Transcriptie

1 Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk,

2 1 Voorwoord Er is weer een jaar vol gebeurtenissen voorbij is voor ons een jaar geweest waarin veel belangrijke keuzes zijn gemaakt en waarin de ontwikkeling van De Eburon als zorgaanbieder in een stroomversnelling is geraakt door onze beleidskeuzes uit 2010 door te voeren. Zo is er veel geïnvesteerd in uitbreiding van het begeleidingsaanbod en bijbehorende faciliteiten. Het aannemen van personeel kon daarbij uiteraard niet uitblijven en sinds april 2011 staan dan ook twee medewerkers op de loonlijst. Het houdt daarmee niet op en voor 2012 staat dan ook nog heel wat te gebeuren. Wij houden dan ook niet op te investeren in zowel kwaliteit als efficiëntie, omdat we ons bewust zijn van onze primaire doelstelling. Namelijk; het bieden van praktische begeleiding, vorming en educatie aan jongeren (en jong volwassenen) met een hulpvraag. Dit alles in een politiek onrustig klimaat waar het de sector welzijn en zorg betreft. De maatregelen die zijn aangekondigd en die deels zijn doorgevoerd, in het kader van de bezuinigingen, vormen een bedreiging voor het voortbestaan van De Eburon en de zorg/ begeleiding zoals deze nu geboden wordt. Dreiging is echter niet dodelijk. Het houdt je alert en vraagt je om je strategisch beleid aan te passen. In dat licht proberen wij vooral ook de kansen in deze veranderende omstandigheden te zien en daarop te anticiperen. In enkele gevallen is dit niet mogelijk en zullen we moeten incasseren en vervolgens adequaat moeten reageren om de schade te beperken. Veranderingen gaan nooit zonder slag of stoot en zullen soms dan ook als pijnlijk worden ervaren. Door het tonen van veerkracht en door mee te bewegen kan echter veel worden geïncasseerd. Dit vraagt om flexibiliteit van zowel De Eburon als haar ketenpartners en hun klandizie. Voor u ligt het jaarverslag 2011 van zorgboerderij De Eburon. Het is aan mij om hier de bedrijfsfilosofie en strategische koers van De Eburon te beschrijven. Zo komt het dat, u hier voornamelijk in de ik-vorm leest en elders weer over wij en ons. Dit geeft echter de processen goed weer. Uiteindelijk wordt het beleid door het gehele team gedragen en uitgevoerd. De resultaten zijn dan ook eveneens een gezamenlijke prestatie van mijn partner en mij, samen met personeel, stagiaires en vrijwilligers. Dit verslag geeft beknopt weer voor welke taken en keuzes wij in 2011 hebben gestaan en hoe wij daar mee omgegaan zijn. Elke beslissing leidt tot nieuwe acties en zodoende kan er ook een voorschot gegeven worden op het jaar Ik heb geprobeerd om hierbij steeds de beleidskaders en achterliggende visie toe te lichten, waardoor dit verslag wellicht lijviger is dan noodzakelijk maar wel leesbaar. Ik hoop dan ook dat u het prettig leest en daarmee een goed beeld krijgt van dat wat ons beweegt te doen, wat we doen. Theo Smeulders Bergeijk, 15 januari 2012.

3 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inhoud 2 1. Organisatie en beleid Algemeen De Oude Belg Begeleid wonen Arbeidstoeleiding Educatie Kwaliteitszorg 5 2. Missie en Visie 6 3. Meerwaarde 8 4. Activiteiten 9 5. Strategische koers Financiering Personeelsbeleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitszorg Klanttevredenheid Hygiene en veiligheid Privacybeleid en Bejegening Ketenpartners Terugblik 2011 / Vooruitblik Nawoord / Woord van dank 20

4 3 1. Beleid en organisatie 1.1. Algemeen De Eburon heeft, naar mijn mening, in 2011 haar identiteit als innovatief en breed georiënteerde organisatie meer dan waar gemaakt. In 2011 is het aanbod van De Eburon verbreedt en heeft met name het leerwerkbedrijf meer vorm gekregen door de realisatie van Landschapsakker De Oude Belg. Naast de zelfstandigheidstraining wonen, waarmee in oktober 2010 is gestart, gaat De Eburon in 2012 ook de module begeleid wonen aanbieden. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met woningstichting Woonbelang voor een extra woning in Luijksgestel. De bouw van deze woning is gestart en zal medio augustus worden opgeleverd. Het belang van betaalde arbeid voor het persoonlijk welzijn is door De Eburon altijd groot geacht, maar de noodzaak van een intensieve inzet op het gebied van arbeidstoeleiding is het afgelopen jaar toegenomen. De reguliere arbeidsmarkt ligt onder druk en de sociale werkplaatsen nog veel meer. De Eburon heeft onderzocht hoe zij in haar werkwijze meer nadruk kan leggen op arbeidstoeleiding, zonder voorbij te gaan aan persoonlijke ontwikkeling die hiervoor de essentiële basis vormt. Educatie ten slotte is een belangrijk speerpunt in de beleidsvisie van De Eburon. Doormiddel van een thematische benadering van ontwikkelingsprocessen en trainingen tijdens de geboden begeleiding, wordt hier al invulling aan gegeven. Het blijft echter een doel van De Eburon om dit te formaliseren en deelnemers ook daadwerkelijk een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt mee te geven. Alle inspanningen zoals hierboven beschreven zijn gericht op een kwalitatief hoogstaand en efficiënt aanbod van begeleidingsmogelijkheden. Kwaliteit is echter meer dan het creëren van faciliteiten. Het proces is minstens zo belangrijk als het resultaat, zeker waar het gaat om de tevredenheid van deelnemers en ketenpartners. Het is voor ons belangrijk dat mensen een goed beeld hebben van dat waar De Eburon zich voor inzet en dat mensen daarbij een goed gevoel hebben. Resultaten moeten uiteindelijk meetbaar zijn. Hiervoor voert De Eburon ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit onder zowel de deelnemers als hun sociale netwerk. Het behoort tot de doelstellingen van De Eburon om bij deze onderzoeken minstens een 7 te scoren op een schaal van 1 tot 10. Daarnaast vragen wij ook onze ketenpartners om hun oordeel over de dienstverlening van De Eburon.

5 4 1.2 De Oude Belg Landschapsakker De Oude Belg is een initiatief van zorgboerderij De Eburon en maakt daar als zodanig onderdeel van uit. Het leerwerkbedrijf wordt met de realisatie van de landschapsakker een openbaar terrein voor mensen om te beleven, ontspannen en te genieten. De Oude Belg is de naam van het leerwerkbedrijf dat als individuele zorgmodule wordt ingezet. Arrangementen van deelname aan het programma van het leerwerkbedrijf met bijvoorbeeld een zelfstandigheidtraining wonen of begeleid wonen is mogelijk. Dit nieuwe leerwerkbedrijf biedt meer mogelijkheden om vakgerichte werkervaring op te doen, maar ook ruimere trainingsmogelijkheden en leerrendement op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Het begeleiden van mensen naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid/ zelfredzaamheid in welzijn en een evenwichtige persoonlijkheid blijft de kern van de begeleidingsdoelen van De Eburon. Arbeid is daar slechts een (essentieel) onderdeel van. De activiteiten op dit leerwerkbedrijf zullen zeer divers zijn en doen een groot beroep op sociale vaardigheden en logische denkprocessen. De begeleiding wordt daarmee intensiever. Deelnemers kunnen solliciteren op de diverse functies en daarmee hun voorkeur uitspreken. Ter oriëntatie op diverse beroepen zal er ook worden gerouleerd. Beschikbare functies liggen met name op het gebied van groenvoorziening en de agrarische sector, horeca, schoonmaak, de bouwsector en recreatie en toerisme. Dit zijn de beroepssectoren waar volgens onderzoek kansen liggen op het gebied van betaalde arbeid. Het uitgangspunt is in eerste instantie, dat hier kan worden ingestroomd op assistent functies. 1.3 Begeleid wonen Het begeleid wonen wordt in eerste instantie ingezet als vervolgstap op de zelfstandigheidtraining wonen. Het is in principe een generale repetitie van hetgeen deelnemers aan de zelfstandigheid-training hebben geleerd. De woning wordt door De Eburon gehuurd en toewijzing geschied via hetzelfde inwoningsprincipe als op de zorgboerderij zelf. Er zullen nog steeds vaste contactmomenten zijn en in de weekenden wordt er gewerkt met een bereikbaarheidsdienst. Het gaat vooralsnog om drie, volledig ingerichte, appartementen met een woonslaapkamer, een eigen keuken of kitchenette en gezamenlijk gebruik van de tuin, toiletten en wasgelegenheid. De afspraak met de woningstichting is gemaakt dat zij een passende woning zullen zoeken en toewijzen, wanneer begeleiders en directie van De Eburon de deelnemer daarvoor geschikt te achten.

6 5 1.4 Arbeidstoeleiding Er zijn stappen gezet op dit gebied, door een arbeidsonderzoeker in dienst te nemen die de vaardigheden en inzichten van deelnemers toetst en aanvult. Dit gebeurt in de vorm van handvaardigheidslessen. Het arbeidsadvies dat hieruit voortkomt wordt mede vorm gegeven door toepassing van de MELBA methodiek. In 2011 is het besluit genomen om deze methodiek in de werkwijze van De Eburon te implementeren. In 2012 zal de implementatie geschieden door scholing van medewerkers en het toevoegen van arbeidsadviezen aan de bestaande POP s (persoonlijke ontwikkelingsplannen). Met hetzelfde doel van arbeidsre-integratie heeft De Eburon zich als uitvoerder van Individuele reintegratieovereenkomsten van het UWV aangemeld. Een overeenkomst is inmiddels gesloten en vanaf 1 januari 2012 wil De Eburon deze zogeheten IRO trajecten ook in gaan zetten om de kansen op betaalde arbeid te vergroten. Mede door de opleidingsmogelijkheden in deze trajecten verwachten wij hiermee een positieve impuls aan onze inzet op dit gebied te kunnen geven. 1.5 Educatie Naast beroepsgerichte educatie is er in 2011 een thematisch programma ontwikkeld op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden, maatschappij oriëntatie, beroepenoriëntatie en zelfexpressie. Wij hebben ons zelf ten doel gesteld om hier ook taal- en rekenvaardigheden aan toe te voegen. Hiervoor zijn wij tot op heden aangewezen op externe partijen en kunnen wij deze vakken slechts incidenteel of op persoonlijk niveau inzetten. In het nieuwe leerwerkbedrijf is een lesruimte reeds gerealiseerd en gaan wij daar over onder andere een Digibord beschikken om deze lessen beter vorm te geven. 1.6 Kwaliteitszorg De Eburon heeft haar doelstellingen op het gebied van kwaliteitszorg ruimschoots behaald. De faciliteiten van De Eburon voldoen aan de norm volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid en functionaliteit. De uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn positief en bevestigen de goede weg van De Eburon. Alle keurmerken, certificaties en controles op het gebied van kwaliteitszorg waaronder; erkenning kenniscentrum Calibris, BHV-certificaat, Keurmerk zoonosen vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren, VCA-keuringen, kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien, de RI&E en de HKZ-Iso certificering, zijn in 2011 met een jaar verlengd en ondersteunen daarmee de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast is aan de eisen voor verlenging van de inschrijving in het BAMW (beroepsregister) van ondergetekende voldaan. Toch zien wij geen enkele reden om achterover te leunen. Kwaliteitszorg is een doorlopend proces en tevredenheid een zeer kwetsbaar begrip. Wij zullen ons dan ook in 2012 optimaal blijven inzetten om het kwaliteitsniveau van 2011 te behouden, zo niet te verbeteren. Bijzondere aandacht zal er in 2012 uitgaan naar de wettelijke eisen en zorgvuldige uitvoering van onder andere de horeca en de arbeidsreintegratie diensten, maar de nadruk zal zoals altijd liggen op het terrein van efficiënte begeleiding en een hoge mate van klanttevredenheid.

7 6 2. Missie Visie De Eburon wordt met de veranderingen die zij ondergaat ook meer en meer een faciliterend bedrijf op het gebied van begeleiding, waarbij de faciliteiten op zichzelf staande projecten zijn. Dat is zoals wij de toekomst van De Eburon zien. We hebben veel ambities in de vorm van ideeën die nog niet concreet zijn en vanwege haalbaarheid nog vooruit geschoven worden. De behoefte aan een herstructurering zal daarmee echter toenemen. Alleen de woonvormen, met enkel een begeleidingsfunctie, zullen direct aan De Eburon als naam van aanbieder gekoppeld worden. Het betreft hier tot zover dus alleen een herstructurering op naam. De Eburon blijft in 2012 de enige naam waarmee onze activiteiten geregistreerd staan bij de kamer van koophandel. De Eburon is geschapen naar het evenbeeld van de zorgboerderij, maar wil dit niet per definitie uitdragen. Het concept zorgboerderij beschikt over een groot aantal positieve kenmerken, maar legt daarbij ook beperkingen neer. Zoals in de visie van De Eburon beschreven wil zij zich niet laten beperken door vastomlijnde concepten en hanteert daarom bij voorkeur conceptvisies. Het is daarom niet ondenkbaar dat de toevoeging zorgboerderij aan De Eburon zal verdwijnen. In onze visie op begeleiding is wezenlijk niets veranderd en zal ook weinig tot niets veranderen. Er zijn in 2011 geen inzichten of openbaringen geweest die ons, onze visie op begeleiding hebben doen heroverwegen. Uiteraard sluiten wij een veranderende visie voor de toekomst niet uit, wanneer wij wel tot andere inzichten komen. Wat nu door De Eburon wordt uitgevoerd bewijst zijn efficiëntie in behaalde resultaten en de hoge waardering door deelnemers en sociale partners. Wijzigingen die zich in begeleiding hebben voorgedaan of wellicht in 2012 zullen voordoen, zijn gericht op uitvoering passend bij het wisselende aanbod van activiteiten en begeleidingstrajecten. De visie en waarden die daaraan ten grondslag liggen zijn universeel en repeterend. De Missie van De Eburon is om in haar aanbod en werkwijze onderzoekend en innovatief te zijn en daarmee bij te dragen in de ontwikkeling van methodieken, die beter aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van jongeren. Dit houdt in dat werkwijzen soms een experimenteel karakter hebben. Het aanbod sluit aan bij de begeleidingsbehoefte, maar de manier waarop dit aanbod gebracht wordt is essentieel voor de inzet/ motivatie van de deelnemer en daarmee het resultaat. Waar het gaat om inzichten in werkwijzen/ methodieken zijn er in 2011 interessante ervaringen opgedaan. Een verstandelijke beperking of en pervasieve ontwikkelingsstoornis is een niet weg te nemen belemmering in de algehele ontwikkeling. Desondanks hebben wij ervaren dat middels een passende benadering de meest abstracte denkwijzen post kunnen vatten en beklijven. Een sterke toekomstgerichte focus/ motivatie en optimale inzet van de deelnemer is daarbij van essentieel belang. De meeste deelnemers maken een moment mee waarop hun focus ten gunste van het ontwikkelingsproces veranderd (een intrinsieke motivatie wordt gevonden).

8 7 Dit is een punt waar op De Eburon bewust naar toe gewerkt wordt, door confronterend te zijn en daarmee inzichten te verschaffen, alternatieven te bieden en verantwoordelijkheid/ regie steeds bij de deelnemer terug te leggen. Het moment waarop deze resultaat gerichte motivatie zich openbaart is duidelijk herkenbaar en vindt soms heel abrupt plaats, waar het zich bij anderen als een geleidelijk proces is dat zich inzet. Het uiteindelijke doel van deze werkwijze om een bijdrage te leveren aan methodiekontwikkeling kan enkel gerealiseerd worden wanneer ervaringen door medewerkers van De Eburon worden opgetekend en deze uiteindelijk als methodiek worden uitgeschreven. Het is onwaarschijnlijk dat dit doel in 2012 gerealiseerd zal worden, maar mogelijk kan hier een aanzet gemaakt worden. Initiatieven, plannen van aanpak/ draaiboeken, werkwijzen, evaluaties en beleidskeuzes worden verzameld om uiteindelijk een schrijver te vinden die deze informatie uit kan werken tot een kernachtig en consistent verhaal.

9 8 3. Meerwaarde De Eburon vervult een maatschappelijke taak. Met haar missie neemt ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Eburon bediend een doelgroep die door velen als een maatschappelijk probleem, dan wel -vraagstuk beschouwd worden. Deze doelgroep vertoont veel uitval om redenen die hier niet in het jaarverslag kunnen worden uitgelegd. Het is een feit dat het overgrote deel van instroom op De Eburon blijft en goede inzet toont om te kunnen participeren. De meerwaarde van de beleidskeuzes en werkwijze van De Eburon, laat zich hierin blijken, maar zal zich (hopelijk) op langere termijn nog meer openbaren wanneer deze werkwijze breder kan worden toegepast. De huidige kracht van De Eburon zit, naar onze mening, vooral in onze levensfilosofie en mensvisie op zowel individueel als maatschappelijk niveau welke in alle aspecten van begeleiding terugkomen. Ook de beleidskeuzes worden grotendeels hierop gebaseerd, naast een belangrijk deel marktperspectief. Keuzes voor de doelgroep worden bewust gemaakt op basis van levensfase en niet op grondslagen. In tegenstelling tot een keuze op basis van grondslagen (bijv. Verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening) wordt de groep daarmee homogener en is er meer empathie en effect door middel van peereducatie. De culturele horizon wordt daarmee verbreedt doordat deelnemers de diversiteit van eigenheid in een herkenbaar beeld beleven. Begeleiding is gericht op respect voor het individu en verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke samenhang. Het heeft een positieve uitwerking wanneer deelnemers het idee krijgen voorgeschoteld dat vrijheid per definitie niet hetzelfde is als vrijblijvendheid. De vrije keuze om te participeren in het geboden programma van De Eburon brengt een inspanningsverplichting met zich mee. Begeleiding geschied op basis van gelijkwaardigheid in bejegening met duidelijk onderscheid in de verschillende rollen die gespeeld worden. Deelnemers worden verantwoordelijk gehouden voor eigen keuzes en bijbehorende consequenties in plaats van een beheersmatige aanpak toe te passen. Er zijn echter begeleidings- en omgevingsfactoren die hun positieve effect op meerdere locaties dan alleen die van De Eburon bewezen hebben. De kleinschaligheid in aantal deelnemers en schaal van de geboden activiteiten, de landelijke/ prikkelarme omgeving, het fysieke aspect van de begeleidingswijze en het intensieve programma (geen ruimte voor afleiding) zijn een aantal van deze factoren.

10 9 4. Activiteiten Het activiteitenaanbod wordt vorm gegeven naar doelstellingen. Het aanbod is globaal onder te verdelen in een aantal domeinen, die in een kalenderjaar allemaal aan bod komen. Deze domeinen, zijn de domeinen arbeid, educatie & vorming, kunst & cultuur, ontmoeting & recreatie (sport & spel) en samenlevingsopbouw/ maatschappelijke participatie. Dit zijn de domeinen van het sociaal culturele werkveld, aangevuld met andere doelstellingen van begeleiding op De Eburon. De activiteiten dienen een breder doel dan het in beweging brengen van mensen zoals in het sociaal cultureel werk. Het verschil is dat hier meer pedagogische en didactische doelstellingen aan verbonden worden, gericht op het individu. In 2011 zijn deze domeinen ruimschoots aan bod gekomen met een toenemende focus op identiteitsvorming en zelfexpressie in verhouding tot de maatschappelijke positie en -rol.

11 10 5. Strategische koers De strategische koers van De Eburon is in voorbije jaren gericht geweest op het verbreden van het aanbod, het uitbreiden van faciliteiten en daarmee het bereik op de markt van begeleidingstrajecten. Dat is het doel geweest vanuit het perspectief van primaire doelstelling van De Eburon. Een doel dat echter niet ondergeschikt is geweest aan dit primaire doel is risicospreiding. Om het voortbestaan van De Eburon te garanderen hebben wij het noodzakelijk geacht om een commercieel tintje toe te voegen aan de activiteiten. Niet direct met het doel om commercieel te gaan en productie te laten prevaleren boven het begeleidingsdoel, maar door faciliteiten zodanig in te richten dat zij functioneler zijn en een alternatief voor wanneer de geboden begeleiding, vanwege overheidsbesluiten, nog meer onder druk komt te staan. Deze, uit de strategische koers voortkomende, doelstellingen zijn in 2011 grotendeels gerealiseerd. De ontwikkelingen zijn in dit jaar in een grote stroomversnelling gekomen en er is dan ook veel bereikt. Wat ons rest in 2012 van de realisatie van het leerwerkbedrijf zijn punten van afwerking. Uiterlijk 1 april 2012 moeten deze gereed zijn. Medio augustus zal de nieuwbouwwoning voor het begeleid wonen worden opgeleverd is voor De Eburon een jaar waarin de nieuwe faciliteiten met bijbehorende activiteiten moeten worden geïmplementeerd in het dagelijks gebruik en de dagelijkse activiteiten. Dit vraagt vooral veel van de planning en een grote investering in tijd en netwerken om efficiëntie en kwaliteit te waarborgen. Alle grote plannen, anders dan eerder al beschreven, worden verder tot eind 2012 geparkeerd, om ons volledig te kunnen wijden aan een optimale implementatie van hetgeen in 2011 is gerealiseerd.

12 11 6. Financiering Tot op heden is AWBZ geïndiceerde zorg/ begeleiding op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) de belangrijkste financieringsbron geweest voor De Eburon. Dit zal ook in 2012 zo blijven, hoewel de PGB voor dagbesteding/ functie begeleiding groep is opgeheven en de verantwoordelijkheid voor deze trajecten is overgeheveld naar de lokale overheden. Voor het aanbod van het programma op ons leerwerkbedrijf aan bijvoorbeeld thuiswonende (vroegtijdige) schoolverlaters met een zorgindicatie zijn wij aangewezen op het uitvoeringsbeleid van voornamelijk de Kempengemeenten. Er zijn verkennende gesprekken geweest met de gemeente Bergeijk, maar deze lopen net als veel andere gemeenten achter met hun beleidsontwikkeling. Enkel de zorgzwaartepakketten in PGB blijven voorlopig bestaan. Arrangementen van een zelfstandigheidtraining of begeleid wonen (functie verblijf) met een leerwerkplek op ons leerwerkbedrijf blijven mogelijk met een PGB. Ondanks een AWBZ erkenning/ WTZi toelating, waarmee ook zorg in natura (ZIN) geleverd mag worden, is dit nog geen bron van inkomsten. Het inkoopbeleid van de zorgkantoren is dusdanig complex en belemmerend dat dit op persoonlijke titel niet haalbaar is. De Eburon bevindt zich in de oriënterende fase van een collectieve overeenkomst met het zorgkantoor. De Eburon heeft een samenwerkingsovereenkomst met de raad van de kinderbescherming, welke incidenteel zorgt voor instroom. Deze instroom is echter voor zeer kortdurende trajecten. Deze trajecten worden gefinancierd vanuit justitie. Een andere samenwerkingsovereenkomst loopt met het Orthopedagogisch Centrum Brabant (het OCB). Hier is sprake van een constructie van onderaannemerschap waarbij indirect uit de AWBZ pot betaald kan worden. Deze samenwerking beperkt zich echter tot op heden tot het uitwisselen van ideeën. Een nieuwe financieringsbron is gevonden in een samenwerking met het UWV, waarmee een overeenkomst is gesloten om per 1 januari 2012 uitvoering te geven aan de individuele re-integratieovereenkomsten (IRO s). Het is voor organisaties als De Eburon belangrijk om ontwikkelingen te volgen en mee te bewegen met de veranderingen op de markt. Het is echter niet uit te sluiten, op basis van ervaringen in het afgelopen jaar, dat ons door politieke besluitvorming de pas wordt afgesneden. Alle veranderingen bieden zowel kansen als bedreigingen. Wij van De Eburon neigen naar een positieve insteek ten aanzien van kansen/ verwachtingen, maar blijven gelijkertijd zorgelijk om het onvoorspelbare karakter van politiek en niet minder om de logge overheidsinstanties met hun bureaucratische processen en ontoegankelijke werkwijze en besluitvorming.

13 12 7. Personeelsbeleid De Eburon heeft twee medewerkers op de loonlijst, naast de eigenaar en diens partner. Allen beschikken over de juiste kwalificaties, ervaring en een grote affiniteit met de doelgroep en het geboden programma. De visie op begeleiding en het daaruit voortkomende beleid en werkwijze wordt door de medewerkers gesteund. Iedere medewerker heeft zijn/ haar takenpakket, maar de uitvoering is een ieders verantwoordelijkheid. Het team wordt aangevuld met gemiddeld twee stagiaires die over de juiste mentaliteit en flexibiliteit beschikken. De Eburon heeft twee actieve vrijwilligers die zich inzetten voor klussen op het terrein. Het is zeer waarschijnlijk dat het personeelsbestand in 2012 wordt uitgebreid met tenminste twee werknemers. Zowel vaste medewerkers als stagiaires worden ingewerkt volgens een uitgebreid introductie- en inwerkprogramma. Verdere communicatie / afstemming gebeurt door dagelijkse overdracht en/ of werkbesprekingen. Er wordt gewerkt met een weekplanning en dagelijks wordt er door begeleiders gerapporteerd over afspraken en bijzondere voorvallen. Iedere maand is er formeel werkoverleg. Medewerkers worden door de directie bijgepraat over de ontwikkelingen achter de schermen en worden betrokken of anders als eerste op de hoogte gebracht bij besluitvorming. Belangrijke ontwikkelingen worden ook kenbaar gemaakt in een nieuwsbrief en op de sociale media. Medewerkers hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met een van de bedrijfsvoerders van de Eburon. Personeel volgt opleiding en trainingen om te voldoen aan de kaders zoals die in het beleid zijn vormgegeven of om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Cursussen en trainingen in 2011 gevolgd zijn; een BHV cursus, cursus Qurentis (het gebruikte cliëntvolgsysteem) en de cursus horeca vakbekwaamheid. Voor 2012 is een verdere bekwaamheid op deze gebieden, aangevuld met de cursus MELBA (arbeidsreintegratie) het speerpunt in het scholingsbeleid. Op toerbeurt worden daarnaast conferenties en informatiebijeenkomsten bijgewoond om up to date te blijven van de vele ontwikkelingen op de terreinen waarin De Eburon actief is.

14 13 8. Kwaliteitsbeleid 8.1 Kwaliteitszorg Het kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door kwaliteitssystemen, die structuur brengen in processen en verslaglegging. Het HKZ / ISO kwaliteitssysteem is daarbij leidend. De certificering van De Eburon, door TUV NORD, voor het HKZ/ ISO keurmerk is in september 2011 zonder afwijkingen verlengd. De Eburon voert ook het keurmerk kwaliteit laat je zien van de federatie Landbouw & Zorg dat als brancheorganisatie fungeert voor zorgboerderijen. Ook dit keurmerk is verlengd. Het keurmerk kwaliteit laat je zien levert niet direct een meerwaarde voor de kwaliteit van zorg in combinatie met het HKZ/ ISO kwaliteitssysteem. Dit keurmerk is nu echter nog voorwaarde voor lidmaatschap van de brancheorganisatie. Mogelijk gaat dit in 2012 veranderen en komt dit keurmerk voor De Eburon te vervallen. De kernbegrippen van kwaliteitszorg op De Eburon zijn communicatie, dienstbaarheid, zorgvuldigheid, taakgerichtheid en doelgerichtheid. Kwaliteitszorg is daarmee een doorlopend proces en een verantwoordelijkheid van iedere medewerker van De Eburon. Het kwaliteitsbeleid vormt daarvoor het kader. 8.2 Klanttevredenheid Dit kwaliteitsbeleid genereert een aantal kwaliteitsdoelstellingen, zoals een minimumscore van 7 op de schaal van 1 tot 10 met het klanttevredenheidsonderzoek en een positief oordeel van de ketenpartners. Deze tevredenheidsonderzoeken worden éénmaal per jaar uitgevoerd onder ouders/ de sociale omgeving van deelnemers en onze ketenpartners. Onder deelnemers wordt de tevredenheid tweemaal per jaar gemeten doormiddel van dag evaluaties over een periode van 3 weken. De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van september, welke ook op de website te lezen is. Het oordeel van ouders/ sociale systemen leverde een score op van een 8,5 gemiddeld en een aantal punten ter verbetering van het onderzoek. Het tevredenheidsonderzoek onder deelnemers levert ons inzichten in het begeleidingsproces, hoe dit wordt ervaren en welke factoren deze beleving beïnvloeden. De geboden begeleiding wordt overwegend als prettig en als meerwaarde ervaren. Het oordeel van onze ketenpartners was evenals voorgaande jaren positief. Grote voordelen en kansen worden gezien in de ligging, de kleinschaligheid en de professionaliteit en bereikbaarheid van het team van de Eburon. 8.3 Hygiëne en veiligheid Hygiëne en veiligheid behoren ook tot het kwaliteitsbeleid. Deze kennen echter twee aspecten van kwaliteit. Enerzijds zijn hygiëne en veiligheid een gevoel en worden daarom gemeten in het klanttevredenheidsonderzoek. Anderzijds zijn hygiëne en veiligheid fysieke resultaten van het kwaliteitsbeleid. De resultaten worden jaarlijks gemeten en periodiek getoetst door uitvoering van een risico inventarisatie en evaluatie. Dit levert actiepunten op die vervolgens in een plan worden uitgewerkt. Wij zijn van mening dat De Eburon op dit gebied ruimschoots voldoet. In het voorjaar van 2012 zal de RI&E extern worden getoetst.

15 14 Er zijn tal van maatregelen getroffen op het gebied van brandveiligheid en arbeidsomstandigheden, waarmee aan meer dan de eisen van de wet wordt voldaan. De werkwijze en activiteiten worden ondersteund met protocollen die helpen om adequaat om te gaan en te reageren op de risico s tijdens de uitvoering. Ondanks alle voorzieningen en maatregelen hebben zich afgelopen jaar twee kleine incidenten voorgedaan op de werkvloer. De incidenten zijn gemeld en verwerkt zoals vermeld in het HKZ-handboek. De preventieve en / of corrigerende maatregelen zoals afgesproken tijdens de incidentbespreking zijn allen verwerkt. Geen van beide incidenten heeft overigens tot letsel geleidt. In 2011 zijn alle gereedschappen gekeurd en waar nodig vervangen of gerepareerd bij de jaarlijkse VCA keuring. Alle blusmiddelen zijn gekeurd en waar nodig vervangen. Alle deelnemers en begeleiders op De Eburon hebben deelgenomen aan de jaarlijkse themadag Arbo en Veiligheid en allen zijn hier voor hun BHV diploma geslaagd. De werkkleding van deelnemers wordt door De Eburon verstrekt en voldoet aan de eisen van de Arbowet. De Eburon ziet hierbij verder toe op kledingvoorschriften vastgelegd in het huisreglement, bewassing/ hygiëne, comfort en het juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het kledingpakket is eind 2011 vervangen en uitgebreid met het oog op veiligheid, hygiëne en comfort. Gelijkertijd is de uitstraling van de werkkleding veranderd. Er is gekozen voor een nieuwe kleurstelling (groen-zwart) en het nieuwe logo van het leerwerkbedrijf, zoals op de website van Landschapsakker De Oude Belg, getoond.

16 15 9. Privacy beleid en bejegening Een goede begeleiding gaat samen met duidelijke afspraken omtrent privacy en een respectvolle, maar effectieve bejegening. Afspraken hierover zijn vastgelegd in onder andere de huisregels & omgangsvormen en het privacyreglement. In het privacyreglement staat hoe er met persoonlijke informatie wordt omgegaan. Hierbij is de wet bescherming persoonsgegevens leidend. In de praktijk is het zo, dat voor iedere deelnemer een papieren dossier wordt aangelegd. Dit dossier staat in een afgesloten kast opgeborgen, welke alleen toegankelijk is voor begeleiders. Het dossier is echter te allen tijde ter inzage beschikbaar voor ouders en/ of deelnemers. Naast het papieren dossier wordt sinds 2011 ook een digitaal dossier gebruikt. Deze dossiers zijn onderdeel van het cliëntvolgsysteem, waarin ook rapportages worden aangemaakt. Niets uit deze dossiers kan worden gedupliceerd en toegang kan worden afgeschermd. Dit wordt geregeld via de directie. Alle gegevens in dit programma (Qurentis) worden om veiligheidsredenen opgeslagen op een externe server van de programmabeheerder. Hier zijn de gegevens optimaal beschermd tegen misbruik. Bejegening is eveneens vastgelegd in een aantal formele documenten, naast de huisregels & omgangsvormen, zoals de protocollen omgaan met ongewenste intimiteiten en omgaan met agressie. Daarnaast worden werknemers gehouden aan wet en regelgeving, beroeps- en gedragscodes, zoals die in deze branche gelden. Er is, net als in voorgaande jaren, in 2011 geen gebruik gemaakt van de klachtenprocedure die De Eburon hanteert. Informele klachten zijn serieus behandeld en hebben in sommige gevallen geresulteerd in verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen worden waar gewenst in het beleid van De Eburon verwerkt.

17 Ketenpartners De Eburon zoekt daar waar mogelijk samenwerking met andere partijen om doelstellingen en ontwikkeling van deelnemers te ondersteunen. De Eburon werkt samen met tal van organisaties en bedrijven die hierin hun bijdrage willen leveren. Gek genoeg zijn samenwerkingspartners gemakkelijker te vinden buiten de zorg- en welzijnssector. De meeste instellingen in de sector zijn zeer gesloten en zijn niet genegen samenwerking aan te gaan. Samenwerking in deze sector wordt gezien als overdracht en uitwisseling van informatie om de eigen zorg/ begeleiding te kunnen uitvoeren. Samenwerking in de vorm van gezamenlijke inspanningen in het belang van de hulpvrager, wordt zelden gevonden. Gelukkig zijn daar uitzonderingen in. De Eburon ondervindt een dergelijke wil tot samenwerking onder andere bij MEE Eindhoven, Novadic Kentron en de Raad Voor De Kinderbescherming. De gemeente Bergeijk en de Provincie Noord Brabant hebben veel betekend om de uitvoering van ons strategische beleid mogelijk te maken en zijn daarmee belangrijke meewerkende partners. Wij hopen met de gemeente Bergeijk een samenwerkingsverband aan te kunnen gaan voor wat betreft de uitvoering van de AWBZ functie, begeleiding groep.

18 Terugblik 2011 / Vooruitblik 2012 Over het jaar dat De Eburon vijf jaar bestaat gesproken, mogen we gerust verder dan een jaar terug kijken. De Eburon is in september 2006 opgericht en gestart als zorgboerderij. Vanaf het begin heeft De Eburon gewerkt met een heldere missie/ visie en een passie voor het werk. We hadden destijds echter niet kunnen vermoeden waar dit ons na vijf jaar brengen zou. We hebben ons hiermee in ieder geval kunnen profileren als professionele organisatie en een waardig partner in hulpverleningscasussen. Onze flexibiliteit bij instroom, de menselijke maat en gedrevenheid in begeleiding en open communicatie over processen, hebben hun functionaliteit daarin bewezen. De aard van begeleiding en de begeleidingsmogelijkheden zijn enigszins veranderd. De uitgangspunten/ waarden en achterliggende visie zijn dan wel nagenoeg onveranderd, maar er heeft zich toch ook een verandering voorgedaan in hoe deze begeleiding eruit ziet. Op de eerste plaats is de doelgroep ouder geworden. In 2006 lag de gemiddelde leeftijd van deelnemers op 16 jaar, waar dit de afgelopen jaren verschoven is naar een gemiddelde leeftijd van jaar. De oorzaak ligt wellicht in keuzes die wij de afgelopen jaren, minder bewust, gemaakt hebben. Er zijn nu echter andere ketenpartners in beeld en de vraag van de markt is enigszins veranderd. De Eburon heeft zich in eerste jaren vooral gericht op vroegtijdig schoolverlaters met gedragsproblematiek. Om dat bij deze doelgroep vaak nog veel partijen/ hulpverleners in beeld waren, kwam het veelvuldig voor dat meerdere strategieën uitgezet werden en dat er veel langs elkaar heen gewerkt werd. Dit met als gevolg dat begeleidingstrajecten vaak ingezet werden als overbruggingszorg en daardoor ook niet met goed resultaat konden worden afgerond. De oplossing werd veelal gezocht in uithuisplaatsing en/of opname door een grote instelling. Deze werkwijze had veel elementen in zich die ons frustreerden of zelfs nu nog tegenstaan. Hierbij opgemerkt dat dit een enorm mooie en leuke tijd geweest is, waarin we leuke jongeren hebben mogen begeleiden en waarin we alle ruimte hebben gekregen om te pionieren. Dit voelt als een natuurlijk proces. Het heeft ons doen groeien in het ontwikkelen en besturen van een organisatie als De Eburon. We zijn hier in gegroeid, zowel als professionals in zorg/ begeleiding, dan als bestuurders van De Eburon. Het heeft ons een nog sterkere focus gegeven op dat waar wij met De Eburon voor willen staan. Alle ontwikkelingen en het duidelijke beeld dat is ontstaan worden logisch opgevolgd. U hebt in dit verslag kunnen lezen waar we nu staan en hoe het van hier verder zal gaan leest u in de komende jaarverslagen. Over vijf jaar hoop ik met u op eenzelfde wijze terug te kijken naar waar het ooit begon en hoe het ons is vergaan. Uiteraard werken we vanaf nu, te beginnen bij 2012, toe naar die toekomst. Zonder focus op die toekomst en een bijbehorend beeld van die toekomst gaat dit echter niet lukken. Ik zal u proberen ons toekomstbeeld te schetsen.

19 18 Primair blijven we ons focussen op onze scope; Zorgboerderij De Eburon, voor praktische begeleiding, vorming en educatie van jongeren met een hulpvraag. Dat is wat we willen en wat we kunnen, onze missie. Onze visie zal zich mogelijk ontwikkelen met het klimaat waarin wij onze begeleiding bieden, maar de universele waarden blijven overeind. Het is, volgens ons, een universeel recht en een plicht van ieder mens om maatschappelijk te participeren en te leven in welzijn. Voor ons een maatschappelijk doel met een individuele focus. Die individuele focus richt zich op dat wat mensen nodig hebben aan uitrusting om deze doelstelling te behalen. Ook hierbij zijn collectieve behoeften als uitgangspunt te nemen. Het vertrekpunt is voor iedereen anders en ook de nuances in deze behoeften zijn verschillend. Doelstellingen moeten in perspectief gebracht met individuele wensen en mogelijkheden. Hiervoor is het vaak nodig een plan van aanpak op meerdere sporen uit te zetten. Dit maatwerkpakket wil De Eburon volledig kunnen aanbieden of in ieder geval aansturen. In deze aanpak is ook een rode lijn te herkennen, een logische ontwikkeling. Mensen dienen eerst een innerlijke rust te vinden en een positief zelfbeeld te krijgen. Hiervoor dienen bestaande problemen te worden aangepakt en opgelost. Problemen moeten plaats maken voor uitdagingen met een toekomstgerichte focus en een intrinsieke motivatie. De universele uitdagingen zijn nauw verbonden met een behoeftehiërarchie. Ieder mens heeft behoefte aan maatschappelijke partipatie. Uitsluiting en onttrekking hebben veelal hun oorsprong bij het individu en kunnen worden veranderd. Factoren als het verrichten van arbeid (al dan niet betaald), het wonen (al dan niet zelfstandig), het hebben van een relatie (al dan niet vriendschappelijk), kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren. Het beleven van welzijn in vrijheid en zelfstandigheid (zelfbeschikking) is in deze context maakbaar. Dit is de begeleiding die De Eburon wil en kan bieden. De faciliteiten die daarvoor nodig zijn hopen wij over twee jaren gerealiseerd te hebben. Dit betekend in ieder geval dat De Eburon kan beschikken over een leerwerkbedrijf in de vorm van Landschapsakker De Oude Belg en de aangrenzende landschapscamping De Kleine Witrijt. De geboden begeleidingstrajecten blijven hun therapeutische functie behouden voor revalidatie, resocialisatie en bezinning. Hieraan gekoppeld zien wij een arbeidsre-integratiedienst met een intensief arbeidsadviestraject, een bemiddelingstraject en een jobcoach-traject voor de individuele deelnemer. Wensen liggen hier nog op het terrein van erkend onderwijs en inzet van therapeuten. De capaciteit voor mensen in begeleiding hier ligt dan op circa 12 deelnemers.

20 19 Daarnaast blijft de zelfstandigheidtraining op en rondom het terrein van De Eburon gehandhaafd en verbeterd waar mogelijk. De capaciteit zal waarschijnlijk de 5 plaatsen niet overschrijden. De in 2012 te realiseren woningen ten behoeve van de module zelfstandig wonen zullen blijven bestaan en mogelijk uitgebreid met nog eens drie woonunits. De capaciteit zou daarmee op 6 plaatsen komen voor het zelfstandig wonen. Deze module zien wij als een generale repetitie voor hen die doorstromen vanuit de zelfstandigheidtraining, waarna via de woningstichting zelfstandige woonruimte kan worden toegewezen. Ook dan wil De Eburon de nazorg blijven bieden in de vorm van ambulante begeleiding, zolang en wanneer de deelnemer dit nodig acht. Dit gerealiseerd hebbende zijn wij op het punt waarvan wij nu menen een uitgebreid en dekkend begeleidingsaanbod te kunnen doen. Met diverse, logisch opvolgende, zorgmodulen en -arrangementen. De bijbehorende werkwijzen volgens onze visie, zouden dat uitgewerkt moeten zijn. De Eburon biedt de maatschappij dan een in de praktijk ontwikkelde en getoetste werkwijze en organisatievorm, waarmee jongeren optimaal kunnen worden begeleid.

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 MENS is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 inhoud 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie 7 Missie 8 Doelstellingen 2012-2015 10 Cultuur en waarden 12 Wat maakt het verschil 14 Externe analyse 16 Wijze

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie