Auteursinstructie JurisDidact versie 3 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteursinstructie JurisDidact versie 3 februari 2015"

Transcriptie

1 Auteursinstructie JurisDidact versie 3 februari 2015 U gaat een cursus schrijven voor JurisDidact. JurisDidact verzorgt (multimediaal) afstandsonderwijs in de vorm van elearning en een naslagwerk (cahier). In dit document treft u belangrijke informatie aan over de gewenste vorm van uw cursus en de wijze van aanlevering van uw kopij. Het is van groot belang dat u zich realiseert dat schrijven voor JurisDidact in essentie niet anders is dan het schrijven van een normale (lees: face-to-face) cursus. Alleen de opzet is verschillend, omdat het contact schriftelijk is. Redactionele formule Een cursus geeft inzicht over een deelonderwerp en geeft antwoord op de vraag: hoe is de stand van zaken? De theorie in termen van jurisprudentie en wetgeving is leidend in uw cursus, de casuïstiek biedt ondersteuning. Een cursus kent een gemiddelde houdbaarheid van circa 2 jaar. Taalgebruik Ik wil u vragen om formeel en ouderwets taalgebruik graag zo veel mogelijk te voorkomen en bij voorkeur actieve zinnen te gebruiken. In plaats van ten behoeve van liever voor gebruiken, voordat in plaats van alvorens en De misdadiger begaat een misstap in plaats van Een misstap wordt door de misdadiger begaan. De huisregels voor de kopij van JurisDidact Onderstaande regels zijn dwingend. Alleen indien alle beschreven elementen aanwezig zijn, kunnen we uw bijdrage accepteren. Ieder cursusblok heeft ongeveer 1,5 uur doorwerktijd. Een volledige cursus beslaat ten minste 3 uur netto-onderwijs. De toetsvragen en -antwoorden maken deel uit van deze netto-onderwijstijd. Als u de cursus in 3 blokken indeelt, dan is de doorwerktijd ongeveer 1 uur per cursusblok. Stel 10 pre-toetsvragen op. Deze pre-toets stelt de cursist in staat om zijn voorkennis van het onderwerp te meten. Hanteer de antwoordcategorieën a, b, c, d. Er mag één antwoord het juiste zijn. Zorg ervoor dat de helft van deze vragen relatief eenvoudig te beantwoorden is om de cursist aan te moedigen, de overige vijf hebben een hogere moeilijkheidsgraad. Neem een verklarend antwoordblad op bij de pre-toets. In de inleiding omschrijft u in het kort (circa 300 woorden) het belang van het onderwerp voor de doelgroep (nieuwe wetgeving/jurisprudentie, nieuwe inzichten, actualiteit, etc.). Formuleer de leerdoelen in eindtermen. Neem een korte omschrijving van uzelf op in maximaal 50 woorden. Ieder onderdeel kent een heldere en logische structuur met paragrafen en sub-paragrafen. Gebruik allen nummerkoppen op het niveau A1, A2, B1, B2 e.d. Daaronder geen nummerkopjes gebruiken. Neem (voor zover relevant) per paragraaf een aantal interessante links naar relevante websites op, voor verder informatie (verder lezen) over het desbetreffende onderwerp. Neem per cursusblok maximaal 3 casus op. U geeft het einde van de casus aan met de code: [einde casus]. Neem per casus circa 3 open vragen op en schrijf bij elke open vraag een korte toelichting (zie ook Nadere bespreking pre-toets en casuïstiek). 1

2 2 Gebruik maximaal 3 niveaus koppen. Nummer alleen A1, A2, B1, B2 etc. Literatuurreferenties neemt u op in een aparte, genummerde literatuurlijst. Gebruik nummers per literatuurverwijzing Denk er aan deze ook aan te geven in de lopende tekst met het nummer tussen blokhaken (bijv. Asser[1] stelt dat ). Voor de notatiewijze van literatuur wordt verwezen naar de Juridische Leidraad hieronder. Indien u naar rechtspraak verwijst, vermeldt u het ECLI-nummer en geeft u in de tekst in het kort de essentie van de uitspraak weer, eventueel gevolgd door een bronverwijzing naar een tijdschrift. Zie ook de Juridische Leidraad hieronder. Neem in Nadere bespreking pre-toets en casuïstiek kort de antwoorden bij de pre-toets en bij de casuïstiek op. Ieder cursusprogramma eindigt met een toets van 10 meerkeuzevragen waarbij een verklarend antwoordblad van maximaal 900 woorden hoort. Hanteer antwoordcategorie a, b, c, d. Er mag maar één antwoord het juiste zijn. Zie hieronder bij Toetsvragen voor voorbeelden. Het opgegeven aantal woorden mag niet worden overschreden. U kunt uitgaan van woorden. Dit is exclusief inhoudsopgave, tussenvragen, literatuur, en toetsvragen + bijbehorend antwoordblad. Alle kopij moet zo kaal mogelijk worden aangeleverd. Alleen de volgende opmaak wordt gehanteerd: gebruik van cursief en sporadisch vet om iets te benadrukken of de koppenhiërarchie aan te geven; onderstrepen is niet toegestaan. Geef figuren en tabellen aparte opeenvolgende nummers en een titel (overleg voor kwaliteit van beeldmateriaal met de uitgever Igno Ketelaars Drukproef De redacteur, de uitgever en correctoren beoordelen de drukproef. U kunt, indien gewenst, ook een drukproef ontvangen. Schematische opzet van de cursus Inleiding Pre-toets en antwoordblad (inclusief toelichtingen) Blok A Onderdeel A1 (start met casus, gevolgd door theorie) Onderdeel A2 (start met casus, gevolgd door theorie) Onderdeel A3 (idem) Blok B Onderdeel B1 (start met (vervolg-)casus, gevolgd door theorie) Onderdeel B2 (start met (vervolg-)casus, gevolgd door theorie) Onderdeel B3 (idem) Nadere bespreking pre-toets en casuïstiek Literatuur Afkortingenlijst Afsluitende toets en antwoordblad (inclusief toelichtingen)

3 Pre-toets Conform toetsvragen. Zorg ervoor dat de helft van deze vragen relatief eenvoudig te beantwoorden is om de cursist aan te moedigen, de overige vijf hebben een hogere moeilijkheidsgraad. Probeer zo weinig mogelijk overlap te creëren tussen pre-toetsvragen en eindtoetsvragen. Toetsvragen en toelichtingen U kunt twee typen toetsvragen maken: kennisvragen en inzichtvragen. Bij kennisvragen dient het antwoord terug te vinden zijn in de tekst. Inzichtvragen worden voorafgegaan door een casus of door stellingen. Het juiste antwoord is niet terug te vinden in de tekst maar volgt uit inzicht in het onderwerp. NB.Uw toets dient voor minstens 50% te bestaan uit kennisvragen die relatief eenvoudig te beantwoorden zijn. Schrijf bij alle antwoorden een toelichting waarom het juiste antwoord juist is en bij stellingen waarom de juiste stelling juist en de onjuiste stelling onjuist is. De antwoorden mogen samengesteld zijn. Voorbeeld toetsvraag, type kennisvraag Op welke manieren kan juridisch vaderschap ontstaan: a) Huwelijk b) Erkenning c) Adoptie d) Samenlevingscontract Antwoord: 1. a, b en c 2. b en d 3. a, c en d 4. a en d Het juiste antwoord op de vraag is: 1. Toelichting: Par. A1, eerste alinea: De hoofdregel is dat als de vrouw die het kind baart op het moment van de geboorte getrouwd is met een man, deze man als de juridische vader wordt aangemerkt en als zodanig op de geboorteakte wordt vermeld. Idem toelichting geven voor Erkenning en Adoptie. Geef hierbij zo veel mogelijk het antwoord op de vraag door het stuk tekst uit uw bijdrage te kopiëren en te plakken bij het antwoord. Het antwoord moet terug te vinden zijn in de tekst. Leg in elk geval uit waarom het antwoord 1 juist is en de andere antwoorden niet. 3

4 Voorbeelden toetsvraag, type inzichtvraag Zola en Mick hebben een affectieve relatie gehad. Nadat ze uit elkaar zijn gegaan, blijkt dat Zola zwanger is. Mick is de biologische vader van het nog ongeboren kindje en hij geeft Zola te kennen dat hij het kind ook wil erkennen. Zola voelt daar niets voor en zij weigert Mick de benodigde toestemming te verlenen. Mick dient bij de rechtbank een verzoek in tot vervangende toestemming. Tijdens de zitting, die plaatsvindt na de geboorte van het kind, betoogt de advocaat van Zola dat erkenning helemaal niet mogelijk is, omdat het kind al een vader heeft, te weten de nieuwe vriend van Zola, die het kind intussen met toestemming van Zola heeft erkend. Kan Mick het kind erkennen? a) Nee, erkenning is niet meer mogelijk. b) Ja, want de erkenning door een ander dan de biologische vader is nietig. c) Ja, maar alleen als de erkenning door de rechter wordt vernietigd. d) Nee, maar zijn vaderschap kan wel gerechtelijk worden vastgesteld. Het juiste antwoord op de vraag is: c. Toelichting: De rechter kan de erkenning van de nieuwe vriend vernietigen op de grond dat Zola misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om hem toestemming tot erkenning te geven. Vanaf het moment dat Mick zijn verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming had ingediend, kon Zola nog slechts aan een ander voorwaardelijke toestemming tot erkenning kan verlenen. Die toestemming heeft alleen gevolg als de door Mick gevraagde toestemming door de rechter wordt geweigerd. Welke van onderstaande stellingen is/zijn juist? 1. Een man die een kind verwekt bij een vrouw met wie hij geen affectieve relatie heeft, kan dat kind bij de geboorte niet erkennen zonder de toestemming van de moeder. 2. Een man kan geen verzoek indienen tot gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap. a) De eerste stelling is juist. b) De tweede stelling is juist. c) Beide stellingen zijn juist. d) Beide stellingen zijn onjuist. Het juiste antwoord op de vraag is: b. Toelichting: Stelling 1 is onjuist, omdat de man vervangende toestemming van de rechter kan vragen, welk verzoek wordt toegewezen, tenzij de rechter oordeelt dat de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind zal schaden. 4

5 Stelling 2 is juist, art. 1:207: alleen de moeder en het kind kunnen het verzoek indienen. Juridische Leidraad Voorbeeld boekreferentie W.C.L. van der Grinten, Handboek voor erfrecht, Deventer: Kluwer NB. Verwijs in de tekst verkort: Van der Grinten, blz. 24. Tijdschrift C.J.M. Schuyt, Het symbolische kapitaal van de politie, NJB 2010, 42 Jurisprudentie Hof Amsterdam, 2 juni 2010, ECLI:NL:GHARN:1998:AA1124 Wetsverwijzing Art. 77s, eerste lid, Sr Art. 2, eerste lid, Boek 6 BW Art. 5, eerste lid, aanhef en onder a, Opiumwet Webpagina BLKB , Inkomstenbelasting, Box 3, Bij ingeburgerde sites kan de vermelding van de website achterwege blijven. Het is voldoende om met ECLI te verwijzen naar uitspraken op Kopijadres U kunt uw kopij sturen ter attentie van de uitgever: per Bijlage: integrale voorbeeldtoets 5

6 Bijlage integrale voorbeeldtoets Toetsvragen U kunt de toets online maken nadat u bent ingelogd op de website Als u de toets succesvol hebt afgelegd, vindt u daar ook een toelichting bij de juiste antwoorden en de toegang tot het behaalde certificaat. 1 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? Op 1 augustus 2013 om uur krijgt de politie een melding binnen dat twee jongens de bliksemafleider van het dak van een basisschool proberen te stelen. Zij worden door de melder herkend als twee leerlingen aan diezelfde school; Bart (geboren 11 november 2001) en zijn vriend Daan (geboren 1 september 2000). Als de politie naar de locatie snelt kunnen zij Daan nog aanhouden, maar Bart ontsnapt. I De politie mag Bart op een later moment alsnog thuis aanhouden en meenemen voor verhoor. II Het gereedschap en een stukje koperdraad dat bij Daan worden aangetroffen mogen in beslag worden genomen. III Daan mag, bij aankomst op het bureau om uur, tot maximaal uur worden vastgehouden ten behoeve van verhoor. IV De politie heeft na het verhoor van de jongens enkel nog de mogelijkheid om een aantekening te maken in het Cliëntvolgsysteem-Jeugdcriminaliteit en indien noodzakelijk door te geleiden naar Bureau Jeugdzorg. A Alle stellingen zijn juist. B Alleen stelling I en II zijn juist. C Alleen stelling III en IV zijn juist. D Geen van de stellingen is juist. Het juiste antwoord is B. Bart is elf jaar oud, hij is niet strafrechtelijk vervolgbaar. Hij kan wel buiten heterdaad worden aangehouden op grond van art. 486 jo. art. 54 Sv. Daan is met zijn twaalf jaar oud wel strafrechtelijk vervolgbaar. Zijn zaak leent zich voor verdere strafrechtelijke afdoening. De gestolen zaken kunnen in beslag worden genomen. Hij mag, de tijd tussen en uur niet meegerekend, maximaal zes uur worden vastgehouden. 2 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? U staat ter zitting van de kinderrechter de achttienjarige Ahmed bij, die wordt verdacht van een diefstal met geweld, schuldheling en het rijden op een brommer onder invloed van alcohol. Ten tijde van het plegen van de feiten was hij zeventien jaar oud. Op zitting kaart de OvJ aan dat Ahmed tevens wordt verdacht van een diefstal die hij op zijn achttiende verjaardag heeft gepleegd. I De openstaande zaak kan gevoegd worden behandeld door de kinderrechter. II Indien door de Raad voor de Kinderbescherming geadviseerd, is het mogelijk om de zaken, inclusief de openstaande zaak met toepassing van art. 77c Sr, af te doen met een GBM. III De overtreding van de Wegenverkeerswet dient apart te worden gesanctioneerd. IV Indien Ahmed niet op de zitting verschijnt is de kinderrechter niet verplicht om een bevel medebrenging te gelasten en de zaak opnieuw op zitting te brengen. A Alle stellingen zijn juist. B Alleen stelling I en III zijn juist. C Alleen stelling II en IV zijn juist. D Geen van de stellingen is juist. Het juiste antwoord is C. Een gevoegde behandeling door de kinderrechter is niet mogelijk. De volwassenzaak zal voor de politierechter worden gedagvaard. Een gecombineerde dagvaarding voor de kinderrechter/politierechter biedt mogelijk ook uitkomst. Oplegging van een GBM door de unusrechter in één 6

7 vonnis in zaken rondom de meerderjarigheid kan procesrechtelijk niet door de beugel, maar is in de praktijk al wel eens gedaan. Art. 62 Sr is niet van toepassing verklaard in art. 77a Sr, zodat voor een overtreding naast een misdrijf geen aparte straf hoeft te worden bepaald. Zodra de verdachte achttien jaar of ouder is, is er niet langer sprake van een verschijningsplicht, zo volgt uit art. 495a Sv. 3 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Indien de rechter een zaak met toepassing van art. 77b Sr wenst af te doen dient hij dit afdoende duidelijk te motiveren in de uitspraak door onderbouwd uitleg te geven welke grond(en) van toepassing is. II Bij ernstige groepsdelicten waarbij zowel meerderjarige daders als minderjarige daders zijn betrokken, kan met een gerechtvaardigd beroep op art. 77c Sr consistentie in de afdoening van de zaken worden bereikt. Het juiste antwoord is D. Voor de toepassing van art. 77b Sr volstaat in de praktijk een standaard formulering. De Hoge Raad acht het voldoende dat de grond of gronden die de rechter van toepassing acht en die in art. 77b Sr worden genoemd in het vonnis wordt/worden aangehaald. Art. 77c Sr is niet bedoeld om ernstige groepsdelicten waarbij zowel meerderjarige daders als minderjarige daders zijn betrokken consistent af te doen. Die overweging gaat eerder op bij een beroep op de omstandigheden van het geval in art. 77b Sr. 4 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I De tenuitvoerlegging van een op grond van art. 77c Sr opgelegde jeugddetentie vindt plaats in een justitiële jeugdinrichting voor jongvolwassenen II De bevoegde rechter is verplicht ten aanzien van alle achttien- tot drieëntwintigjarige verdachten in zijn uitspraak te motiveren waarom hij géén aanleiding ziet tot toepassing van het jeugdstrafrecht. Het juiste antwoord is D. Art. 77c Sr is niet voorzien van een motiveringsverplichting. 5 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I De jeugdsanctiemodaliteiten zijn voor poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid anders dan die voor het voltooide misdrijf. II Hoewel de aanleiding voor een adolescentenstrafrecht wordt gevonden in de nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van een maatschappelijk verschijnsel (de groep jongvolwassenen toont fasegebonden gedrag en zou dienovereenkomstig moeten worden berecht), sluit het doel juist aan bij de bescherming van een kwetsbare groep jongvolwassenen, die zich in een leeftijdsfase bevinden waarin psychiatrische stoornissen veel vaker voorkomen dan in de leeftijdsfase ervoor of erna. Het juiste antwoord is C. In art. 77gg, eerste lid, Sr is (anders dan in het commune strafrecht) bepaald dat er geen beperking in de straftoemetingsruimte geldt bij poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid. 6 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Een aangehouden minderjarige verdachte heeft het recht op aanwezigheid van een ouder tijdens het verhoor door de politie. 7

8 II A B C D Indien een minderjarige verdachte niet op juiste wijze in de gelegenheid is gesteld om een advocaat te consulteren dan is er sprake van een vormverzuim in de zin van art. 359a Sv, dat moet leiden tot strafvermindering. Beide stellingen zijn juist. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. Beide stellingen zijn onjuist. Het juiste antwoord is B. Minderjarige verdachten hebben recht op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor. Het niet naleven van de consultatiebijstand is een vormverzuim en leidt tot uitsluiting van de verklaring(en). 7 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? De veertienjarige Youssouf wordt verdacht van verkrachting (art. 242 Sr). Hij is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verhoor. I Audiovisuele registratie van het verhoor is verplicht. II Youssouf kan afstand doen van consultatie. Het juiste antwoord is B. De leeftijd en de aard van het delict (zedendelict met een strafbedreiging van acht jaar of meer) maken audiovisuele registratie van het verhoor verplicht. Het betreft in verband met de leeftijd van Youssouf en het feit dat het een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, een zogenoemd categorie A-feit, zodat afstand van consultatie niet mogelijk is. 8 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Voor toepassing van het jeugdstrafprocesrecht geldt de leeftijd van de jeugdige op het moment waarop de vervolging aanving. II In beginsel vindt een ambtshalve toevoeging niet plaats in kantonzaken, behoudens leerplichtzaken. Het juiste antwoord is D. Voor toepassing van het jeugdstrafprocesrecht geldt, op gelijke wijze als het materiële jeugdstrafrecht, het daadcriterium. De leeftijd van de jongere ten tijde van het plegen van het delict is bepalend. Ambtshalve toevoeging vindt niet plaats in kantonzaken. Het is overigens niet noodzakelijk dat het bij overtreding van de Leerplichtwet tot een zitting bij de kantonrechter komt; in het kader van een door de OvJ geïnitieerd onderhoud ten parkette kunnen dergelijke delicten met een strafbeschikking worden afgedaan. 9 Welk antwoord is juist? Vaste deelnemers aan het ZSM zijn: A Openbaar Ministerie, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. B Openbaar Ministerie, politie en kinderrechter. C Openbaar Ministerie, jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. D Openbaar Ministerie, gemeente en jeugdreclassering. Het juiste antwoord is A. Aan het JCO nemen belangrijke ketenpartners deel die zich bewegen op het grensvlak van de jeugdbescherming en het jeugdstrafrecht, waaronder in elk geval het Openbaar Ministerie, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming en in menig geval ook de jeugdreclassering. Op basis van de in het overleg ingebrachte informatie kan een door het OM voorgenomen afdoeningsbeslissing worden gewijzigd of bevestigd. 8

9 10 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Een minderjarige verdachte kan zelf vragen stellen aan getuigen. II U kunt als advocaat van een zeventienjarige cliënt zonder diens expliciete machtiging rechtsmiddelen instellen, intrekken, dan wel daar afstand van doen. A B C D Beide stellingen zijn juist. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. Beide stellingen zijn onjuist. Het juiste antwoord is B. Alle bevoegdheden die een verdachte toekomen, komen op gelijke wijze aan jeugdige verdachten toe. Afwijkend van het commune strafrecht komen deze bevoegdheden ook toe aan de advocaat van verdachten die jonger zijn dan zestien jaar (art. 503, eerste lid, Sv). Het is dus mogelijk dat een jeugdige verdachte zelf vragen stelt aan getuigen (art. 292, derde lid, Sv). Maar het is evenzeer mogelijk, en zelfs gebruikelijk, dat u als advocaat rechtsmiddelen instelt of intrekt (art. 503, tweede lid, Sv). Uw cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger kunnen hier nadien (binnen drie dagen nadat de termijn voor het instellen van het rechtsmiddel is verstreken) een bezwaarschrift tegen indienen mochten zij het hier niet mee eens zijn. In dit geval is uw cliënt zeventien jaar oud en gaat de regel in art. 503, eerste lid, Sv niet op, zodat u eerst toestemming behoeft van uw cliënt. 9

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Salduz en verhoorbijstand

Salduz en verhoorbijstand Salduz en verhoorbijstand Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Idee en realisatie: Leendert van der Welle Hoofdagent Politie Zeeland-West-Brabant in samenwerking met de Nationale Politie en

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Februari 2014 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (artt.486 t/m 505 Sv)

Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (artt.486 t/m 505 Sv) DISCUSSIESTUK Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (artt.486 t/m 505 Sv) In 2012 is het programma Versterking prestaties in de strafrechtketen (VPS) van start gegaan. Onderdeel daarvan

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W.

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W. Contactpersoon Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Nummei www.klnderbescherming.nl 3501 D Utrecht 1, S Landelijke Directie Ministerie van Justitie - (J Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden (fiscaal opleidingsartikel) PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Versie: 2 juni 2015

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden (fiscaal opleidingsartikel) PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Versie: 2 juni 2015 Auteursinstructie en publicatievoorwaarden (fiscaal opleidingsartikel) PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Versie: 2 juni 2015 In dit document treft u belangrijke informatie aan over de gewenste vorm

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Literatuur: Verheugt, J. W. P. (2011). Inleiding in het Nederlandse recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Meerkeuzevragen

Nadere informatie

Berechting. A.Th.J. Eggen

Berechting. A.Th.J. Eggen 6 Berechting A.Th.J. Eggen Jaarlijks behandelt de rechter in eerste aanleg circa 130.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven. Ruim 80% van de zaken wordt afgedaan door de politierechter. Het aandeel

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Aanwijzing taakstraffen

Aanwijzing taakstraffen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.52 Aanwijzing taakstraffen tekst bronnen Staatscourant 2011, nr. 19453, d.d. 31.10.2011 datum inwerkingtreding 1.11.2011 Deze aanwijzing en de Aanwijzing kader voor

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Als u getuige of slachtoffer bent geweest van een strafbaar feit kan u worden gevraagd een getuigenverklaring af te leggen. De rechter die over de zaak beslist, kan deze

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :...

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :... TOETSVRAGEN ONDERDEEL BURGERLIJK PROCESRECHT VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 120

Nadere informatie

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing 3.2 De bevoegdheid van de officier van justitie tot het geven van een gedragsaanwijzing 3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing Zoals in het voorgaande aan de orde kwam, kunnen bepaalde tot ernstige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel

Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel Definitieve status, d.d. 9 november 2010 1. Betrokken partijen en hun taken en verantwoordelijkheden Jeugdreclassering: De Jeugdreclassering is samen met

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Inhoud Inleiding 2 DNA-onderzoek 2 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 Voor wie? 4 Waar? 6 De afname 7 Hoe lang blijven gegevens bewaard? 7 Voordelen 8 Bezwaar

Nadere informatie

Jeugdstrafrecht In vraag & antwoord

Jeugdstrafrecht In vraag & antwoord Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Landelijk Bureau Utrecht Jeugdstrafrecht In vraag & antwoord Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 8 Waarom deze reader? 8 Wat staat er

Nadere informatie

Preadvies. van de. Adviescommissie Strafrecht. inzake

Preadvies. van de. Adviescommissie Strafrecht. inzake Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht inzake Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet educatie en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 575 Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en penbaar Ministerie 05 Folder_DAG_A5.indd 1 12-05-10 16:34 Twee Gouden regels Regel 1 Doe geen onnodig werk. Bepaal vooraf gezamenlijk met de politie welke

Nadere informatie

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften Protocol ten aanzien van kinderporno Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften - Van alle relevante stukken in het dossier worden

Nadere informatie

2010 -- Formeel recht -- Deel 3

2010 -- Formeel recht -- Deel 3 Formeel belastingrecht (FE) les 3 programma Rechtsmiddelen Bezwaar Beroep Hoger beroep Beroep in cassatie Rechtsmiddelen In Nederland kennen wij de volgende rechtsmiddelen Rechtsmiddel Indienen bij bezwaar

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Februari 2014 J-22221

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen 23 oktober 2012 Inleiding Beroering rond voorwaardelijke invrijheidstelling Michèle Martin

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Protocol informatieverstrekking school naar leerlingen en ouders, voogden en verzorgers

Protocol informatieverstrekking school naar leerlingen en ouders, voogden en verzorgers Protocol informatieverstrekking school naar leerlingen en ouders, voogden en verzorgers De Thermiek heeft te maken met verschillende groepen die in meerdere of mindere mate rechten kunnen doen gelden op

Nadere informatie

Aangepast strafrecht de rol van leeftijd en ontwikkeling

Aangepast strafrecht de rol van leeftijd en ontwikkeling Aangepast strafrecht de rol van leeftijd en ontwikkeling Prof. mr. T. (Ton) Liefaard SWR-conferentie, 27 september 2014 Opbouw 1. Leeftijdsgrenzen in het strafrecht Welke leeftijdsgrenzen kennen we en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2739 31 december 2008 Aanwijzing taakstraffen Categorie: Strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. art. 130,

Nadere informatie

Overzicht van roze ouderschapsvormen Gezag en juridisch ouderschap

Overzicht van roze ouderschapsvormen Gezag en juridisch ouderschap Versie 1.4, 20 juni 2015 Overzicht van roze ouderschapsvormen ezag en juridisch ouderschap uni 2015 Dit werk valt onder een Crea>ve Commons Naamsvermelding- NietCommercieel- elijkdelen 4.0 Interna>onaal-

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Handreiking 13 De zitting: gang van zaken en voorbereiding van de jongere

Handreiking 13 De zitting: gang van zaken en voorbereiding van de jongere Handreiking 13 De zitting: gang van zaken en voorbereiding van de jongere 1 De gang van zaken tijdens een zitting Tijdens de zitting moet de rechter tot een oordeel komen over de vraag of de jongere schuldig

Nadere informatie

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters )

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK 12-7108; 96507/FA RK 12-71111; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) [Verzoekster] te [adres verzoekster], verzoekster, advocaat: mr. M. Huisman

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA)

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA) Hoofdstuk 16 Ordemaatregelen en disciplinaire straffen Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 16.1 het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd

Nadere informatie

Eindrapportage Werkwijze ZSM en Rechtsbijstand

Eindrapportage Werkwijze ZSM en Rechtsbijstand Eindrapportage Werkwijze ZSM en Rechtsbijstand Document titel Eindrapportage Werkwijze ZSM en Rechtsbijstand Document versie 28 september 2015 Schrijvers Erasmus Universiteit Rotterdam Gabriele Jacobs,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ~ 2500 GC Den Haag

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ~ 2500 GC Den Haag Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ~ 2500 GC Den Haag ~ Telefoon Fax algemeen (070) (070) 361 93361 009310 Fax rechtspraak (070) 361 9315 Aan de

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de adoptie Nr. 8 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 21 oktober 1996 Wij Beatrix,

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Help voor het Verjaringsprogramma zeden

Help voor het Verjaringsprogramma zeden Help voor het Verjaringsprogramma zeden Inleiding Het is voor de professional in het zedenvakgebied steeds gecompliceerder geworden om de verjaring van een zedenzaak te berekenen. Dit is het gevolg van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35062 17 december 2013 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer.

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer. 3.8 Meningen van bevraagden ten aanzien van de verstekregeling 3.8.1 Verruiming mogelijkheden verdachte? Uit de verkregen reacties wordt duidelijk dat er uiteenlopende antwoorden zijn gegeven op de vraag

Nadere informatie