Auteursinstructie JurisDidact versie 3 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteursinstructie JurisDidact versie 3 februari 2015"

Transcriptie

1 Auteursinstructie JurisDidact versie 3 februari 2015 U gaat een cursus schrijven voor JurisDidact. JurisDidact verzorgt (multimediaal) afstandsonderwijs in de vorm van elearning en een naslagwerk (cahier). In dit document treft u belangrijke informatie aan over de gewenste vorm van uw cursus en de wijze van aanlevering van uw kopij. Het is van groot belang dat u zich realiseert dat schrijven voor JurisDidact in essentie niet anders is dan het schrijven van een normale (lees: face-to-face) cursus. Alleen de opzet is verschillend, omdat het contact schriftelijk is. Redactionele formule Een cursus geeft inzicht over een deelonderwerp en geeft antwoord op de vraag: hoe is de stand van zaken? De theorie in termen van jurisprudentie en wetgeving is leidend in uw cursus, de casuïstiek biedt ondersteuning. Een cursus kent een gemiddelde houdbaarheid van circa 2 jaar. Taalgebruik Ik wil u vragen om formeel en ouderwets taalgebruik graag zo veel mogelijk te voorkomen en bij voorkeur actieve zinnen te gebruiken. In plaats van ten behoeve van liever voor gebruiken, voordat in plaats van alvorens en De misdadiger begaat een misstap in plaats van Een misstap wordt door de misdadiger begaan. De huisregels voor de kopij van JurisDidact Onderstaande regels zijn dwingend. Alleen indien alle beschreven elementen aanwezig zijn, kunnen we uw bijdrage accepteren. Ieder cursusblok heeft ongeveer 1,5 uur doorwerktijd. Een volledige cursus beslaat ten minste 3 uur netto-onderwijs. De toetsvragen en -antwoorden maken deel uit van deze netto-onderwijstijd. Als u de cursus in 3 blokken indeelt, dan is de doorwerktijd ongeveer 1 uur per cursusblok. Stel 10 pre-toetsvragen op. Deze pre-toets stelt de cursist in staat om zijn voorkennis van het onderwerp te meten. Hanteer de antwoordcategorieën a, b, c, d. Er mag één antwoord het juiste zijn. Zorg ervoor dat de helft van deze vragen relatief eenvoudig te beantwoorden is om de cursist aan te moedigen, de overige vijf hebben een hogere moeilijkheidsgraad. Neem een verklarend antwoordblad op bij de pre-toets. In de inleiding omschrijft u in het kort (circa 300 woorden) het belang van het onderwerp voor de doelgroep (nieuwe wetgeving/jurisprudentie, nieuwe inzichten, actualiteit, etc.). Formuleer de leerdoelen in eindtermen. Neem een korte omschrijving van uzelf op in maximaal 50 woorden. Ieder onderdeel kent een heldere en logische structuur met paragrafen en sub-paragrafen. Gebruik allen nummerkoppen op het niveau A1, A2, B1, B2 e.d. Daaronder geen nummerkopjes gebruiken. Neem (voor zover relevant) per paragraaf een aantal interessante links naar relevante websites op, voor verder informatie (verder lezen) over het desbetreffende onderwerp. Neem per cursusblok maximaal 3 casus op. U geeft het einde van de casus aan met de code: [einde casus]. Neem per casus circa 3 open vragen op en schrijf bij elke open vraag een korte toelichting (zie ook Nadere bespreking pre-toets en casuïstiek). 1

2 2 Gebruik maximaal 3 niveaus koppen. Nummer alleen A1, A2, B1, B2 etc. Literatuurreferenties neemt u op in een aparte, genummerde literatuurlijst. Gebruik nummers per literatuurverwijzing Denk er aan deze ook aan te geven in de lopende tekst met het nummer tussen blokhaken (bijv. Asser[1] stelt dat ). Voor de notatiewijze van literatuur wordt verwezen naar de Juridische Leidraad hieronder. Indien u naar rechtspraak verwijst, vermeldt u het ECLI-nummer en geeft u in de tekst in het kort de essentie van de uitspraak weer, eventueel gevolgd door een bronverwijzing naar een tijdschrift. Zie ook de Juridische Leidraad hieronder. Neem in Nadere bespreking pre-toets en casuïstiek kort de antwoorden bij de pre-toets en bij de casuïstiek op. Ieder cursusprogramma eindigt met een toets van 10 meerkeuzevragen waarbij een verklarend antwoordblad van maximaal 900 woorden hoort. Hanteer antwoordcategorie a, b, c, d. Er mag maar één antwoord het juiste zijn. Zie hieronder bij Toetsvragen voor voorbeelden. Het opgegeven aantal woorden mag niet worden overschreden. U kunt uitgaan van woorden. Dit is exclusief inhoudsopgave, tussenvragen, literatuur, en toetsvragen + bijbehorend antwoordblad. Alle kopij moet zo kaal mogelijk worden aangeleverd. Alleen de volgende opmaak wordt gehanteerd: gebruik van cursief en sporadisch vet om iets te benadrukken of de koppenhiërarchie aan te geven; onderstrepen is niet toegestaan. Geef figuren en tabellen aparte opeenvolgende nummers en een titel (overleg voor kwaliteit van beeldmateriaal met de uitgever Igno Ketelaars Drukproef De redacteur, de uitgever en correctoren beoordelen de drukproef. U kunt, indien gewenst, ook een drukproef ontvangen. Schematische opzet van de cursus Inleiding Pre-toets en antwoordblad (inclusief toelichtingen) Blok A Onderdeel A1 (start met casus, gevolgd door theorie) Onderdeel A2 (start met casus, gevolgd door theorie) Onderdeel A3 (idem) Blok B Onderdeel B1 (start met (vervolg-)casus, gevolgd door theorie) Onderdeel B2 (start met (vervolg-)casus, gevolgd door theorie) Onderdeel B3 (idem) Nadere bespreking pre-toets en casuïstiek Literatuur Afkortingenlijst Afsluitende toets en antwoordblad (inclusief toelichtingen)

3 Pre-toets Conform toetsvragen. Zorg ervoor dat de helft van deze vragen relatief eenvoudig te beantwoorden is om de cursist aan te moedigen, de overige vijf hebben een hogere moeilijkheidsgraad. Probeer zo weinig mogelijk overlap te creëren tussen pre-toetsvragen en eindtoetsvragen. Toetsvragen en toelichtingen U kunt twee typen toetsvragen maken: kennisvragen en inzichtvragen. Bij kennisvragen dient het antwoord terug te vinden zijn in de tekst. Inzichtvragen worden voorafgegaan door een casus of door stellingen. Het juiste antwoord is niet terug te vinden in de tekst maar volgt uit inzicht in het onderwerp. NB.Uw toets dient voor minstens 50% te bestaan uit kennisvragen die relatief eenvoudig te beantwoorden zijn. Schrijf bij alle antwoorden een toelichting waarom het juiste antwoord juist is en bij stellingen waarom de juiste stelling juist en de onjuiste stelling onjuist is. De antwoorden mogen samengesteld zijn. Voorbeeld toetsvraag, type kennisvraag Op welke manieren kan juridisch vaderschap ontstaan: a) Huwelijk b) Erkenning c) Adoptie d) Samenlevingscontract Antwoord: 1. a, b en c 2. b en d 3. a, c en d 4. a en d Het juiste antwoord op de vraag is: 1. Toelichting: Par. A1, eerste alinea: De hoofdregel is dat als de vrouw die het kind baart op het moment van de geboorte getrouwd is met een man, deze man als de juridische vader wordt aangemerkt en als zodanig op de geboorteakte wordt vermeld. Idem toelichting geven voor Erkenning en Adoptie. Geef hierbij zo veel mogelijk het antwoord op de vraag door het stuk tekst uit uw bijdrage te kopiëren en te plakken bij het antwoord. Het antwoord moet terug te vinden zijn in de tekst. Leg in elk geval uit waarom het antwoord 1 juist is en de andere antwoorden niet. 3

4 Voorbeelden toetsvraag, type inzichtvraag Zola en Mick hebben een affectieve relatie gehad. Nadat ze uit elkaar zijn gegaan, blijkt dat Zola zwanger is. Mick is de biologische vader van het nog ongeboren kindje en hij geeft Zola te kennen dat hij het kind ook wil erkennen. Zola voelt daar niets voor en zij weigert Mick de benodigde toestemming te verlenen. Mick dient bij de rechtbank een verzoek in tot vervangende toestemming. Tijdens de zitting, die plaatsvindt na de geboorte van het kind, betoogt de advocaat van Zola dat erkenning helemaal niet mogelijk is, omdat het kind al een vader heeft, te weten de nieuwe vriend van Zola, die het kind intussen met toestemming van Zola heeft erkend. Kan Mick het kind erkennen? a) Nee, erkenning is niet meer mogelijk. b) Ja, want de erkenning door een ander dan de biologische vader is nietig. c) Ja, maar alleen als de erkenning door de rechter wordt vernietigd. d) Nee, maar zijn vaderschap kan wel gerechtelijk worden vastgesteld. Het juiste antwoord op de vraag is: c. Toelichting: De rechter kan de erkenning van de nieuwe vriend vernietigen op de grond dat Zola misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om hem toestemming tot erkenning te geven. Vanaf het moment dat Mick zijn verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming had ingediend, kon Zola nog slechts aan een ander voorwaardelijke toestemming tot erkenning kan verlenen. Die toestemming heeft alleen gevolg als de door Mick gevraagde toestemming door de rechter wordt geweigerd. Welke van onderstaande stellingen is/zijn juist? 1. Een man die een kind verwekt bij een vrouw met wie hij geen affectieve relatie heeft, kan dat kind bij de geboorte niet erkennen zonder de toestemming van de moeder. 2. Een man kan geen verzoek indienen tot gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap. a) De eerste stelling is juist. b) De tweede stelling is juist. c) Beide stellingen zijn juist. d) Beide stellingen zijn onjuist. Het juiste antwoord op de vraag is: b. Toelichting: Stelling 1 is onjuist, omdat de man vervangende toestemming van de rechter kan vragen, welk verzoek wordt toegewezen, tenzij de rechter oordeelt dat de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind zal schaden. 4

5 Stelling 2 is juist, art. 1:207: alleen de moeder en het kind kunnen het verzoek indienen. Juridische Leidraad Voorbeeld boekreferentie W.C.L. van der Grinten, Handboek voor erfrecht, Deventer: Kluwer NB. Verwijs in de tekst verkort: Van der Grinten, blz. 24. Tijdschrift C.J.M. Schuyt, Het symbolische kapitaal van de politie, NJB 2010, 42 Jurisprudentie Hof Amsterdam, 2 juni 2010, ECLI:NL:GHARN:1998:AA1124 Wetsverwijzing Art. 77s, eerste lid, Sr Art. 2, eerste lid, Boek 6 BW Art. 5, eerste lid, aanhef en onder a, Opiumwet Webpagina BLKB , Inkomstenbelasting, Box 3, Bij ingeburgerde sites kan de vermelding van de website achterwege blijven. Het is voldoende om met ECLI te verwijzen naar uitspraken op Kopijadres U kunt uw kopij sturen ter attentie van de uitgever: per Bijlage: integrale voorbeeldtoets 5

6 Bijlage integrale voorbeeldtoets Toetsvragen U kunt de toets online maken nadat u bent ingelogd op de website Als u de toets succesvol hebt afgelegd, vindt u daar ook een toelichting bij de juiste antwoorden en de toegang tot het behaalde certificaat. 1 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? Op 1 augustus 2013 om uur krijgt de politie een melding binnen dat twee jongens de bliksemafleider van het dak van een basisschool proberen te stelen. Zij worden door de melder herkend als twee leerlingen aan diezelfde school; Bart (geboren 11 november 2001) en zijn vriend Daan (geboren 1 september 2000). Als de politie naar de locatie snelt kunnen zij Daan nog aanhouden, maar Bart ontsnapt. I De politie mag Bart op een later moment alsnog thuis aanhouden en meenemen voor verhoor. II Het gereedschap en een stukje koperdraad dat bij Daan worden aangetroffen mogen in beslag worden genomen. III Daan mag, bij aankomst op het bureau om uur, tot maximaal uur worden vastgehouden ten behoeve van verhoor. IV De politie heeft na het verhoor van de jongens enkel nog de mogelijkheid om een aantekening te maken in het Cliëntvolgsysteem-Jeugdcriminaliteit en indien noodzakelijk door te geleiden naar Bureau Jeugdzorg. A Alle stellingen zijn juist. B Alleen stelling I en II zijn juist. C Alleen stelling III en IV zijn juist. D Geen van de stellingen is juist. Het juiste antwoord is B. Bart is elf jaar oud, hij is niet strafrechtelijk vervolgbaar. Hij kan wel buiten heterdaad worden aangehouden op grond van art. 486 jo. art. 54 Sv. Daan is met zijn twaalf jaar oud wel strafrechtelijk vervolgbaar. Zijn zaak leent zich voor verdere strafrechtelijke afdoening. De gestolen zaken kunnen in beslag worden genomen. Hij mag, de tijd tussen en uur niet meegerekend, maximaal zes uur worden vastgehouden. 2 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? U staat ter zitting van de kinderrechter de achttienjarige Ahmed bij, die wordt verdacht van een diefstal met geweld, schuldheling en het rijden op een brommer onder invloed van alcohol. Ten tijde van het plegen van de feiten was hij zeventien jaar oud. Op zitting kaart de OvJ aan dat Ahmed tevens wordt verdacht van een diefstal die hij op zijn achttiende verjaardag heeft gepleegd. I De openstaande zaak kan gevoegd worden behandeld door de kinderrechter. II Indien door de Raad voor de Kinderbescherming geadviseerd, is het mogelijk om de zaken, inclusief de openstaande zaak met toepassing van art. 77c Sr, af te doen met een GBM. III De overtreding van de Wegenverkeerswet dient apart te worden gesanctioneerd. IV Indien Ahmed niet op de zitting verschijnt is de kinderrechter niet verplicht om een bevel medebrenging te gelasten en de zaak opnieuw op zitting te brengen. A Alle stellingen zijn juist. B Alleen stelling I en III zijn juist. C Alleen stelling II en IV zijn juist. D Geen van de stellingen is juist. Het juiste antwoord is C. Een gevoegde behandeling door de kinderrechter is niet mogelijk. De volwassenzaak zal voor de politierechter worden gedagvaard. Een gecombineerde dagvaarding voor de kinderrechter/politierechter biedt mogelijk ook uitkomst. Oplegging van een GBM door de unusrechter in één 6

7 vonnis in zaken rondom de meerderjarigheid kan procesrechtelijk niet door de beugel, maar is in de praktijk al wel eens gedaan. Art. 62 Sr is niet van toepassing verklaard in art. 77a Sr, zodat voor een overtreding naast een misdrijf geen aparte straf hoeft te worden bepaald. Zodra de verdachte achttien jaar of ouder is, is er niet langer sprake van een verschijningsplicht, zo volgt uit art. 495a Sv. 3 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Indien de rechter een zaak met toepassing van art. 77b Sr wenst af te doen dient hij dit afdoende duidelijk te motiveren in de uitspraak door onderbouwd uitleg te geven welke grond(en) van toepassing is. II Bij ernstige groepsdelicten waarbij zowel meerderjarige daders als minderjarige daders zijn betrokken, kan met een gerechtvaardigd beroep op art. 77c Sr consistentie in de afdoening van de zaken worden bereikt. Het juiste antwoord is D. Voor de toepassing van art. 77b Sr volstaat in de praktijk een standaard formulering. De Hoge Raad acht het voldoende dat de grond of gronden die de rechter van toepassing acht en die in art. 77b Sr worden genoemd in het vonnis wordt/worden aangehaald. Art. 77c Sr is niet bedoeld om ernstige groepsdelicten waarbij zowel meerderjarige daders als minderjarige daders zijn betrokken consistent af te doen. Die overweging gaat eerder op bij een beroep op de omstandigheden van het geval in art. 77b Sr. 4 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I De tenuitvoerlegging van een op grond van art. 77c Sr opgelegde jeugddetentie vindt plaats in een justitiële jeugdinrichting voor jongvolwassenen II De bevoegde rechter is verplicht ten aanzien van alle achttien- tot drieëntwintigjarige verdachten in zijn uitspraak te motiveren waarom hij géén aanleiding ziet tot toepassing van het jeugdstrafrecht. Het juiste antwoord is D. Art. 77c Sr is niet voorzien van een motiveringsverplichting. 5 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I De jeugdsanctiemodaliteiten zijn voor poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid anders dan die voor het voltooide misdrijf. II Hoewel de aanleiding voor een adolescentenstrafrecht wordt gevonden in de nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van een maatschappelijk verschijnsel (de groep jongvolwassenen toont fasegebonden gedrag en zou dienovereenkomstig moeten worden berecht), sluit het doel juist aan bij de bescherming van een kwetsbare groep jongvolwassenen, die zich in een leeftijdsfase bevinden waarin psychiatrische stoornissen veel vaker voorkomen dan in de leeftijdsfase ervoor of erna. Het juiste antwoord is C. In art. 77gg, eerste lid, Sr is (anders dan in het commune strafrecht) bepaald dat er geen beperking in de straftoemetingsruimte geldt bij poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid. 6 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Een aangehouden minderjarige verdachte heeft het recht op aanwezigheid van een ouder tijdens het verhoor door de politie. 7

8 II A B C D Indien een minderjarige verdachte niet op juiste wijze in de gelegenheid is gesteld om een advocaat te consulteren dan is er sprake van een vormverzuim in de zin van art. 359a Sv, dat moet leiden tot strafvermindering. Beide stellingen zijn juist. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. Beide stellingen zijn onjuist. Het juiste antwoord is B. Minderjarige verdachten hebben recht op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor. Het niet naleven van de consultatiebijstand is een vormverzuim en leidt tot uitsluiting van de verklaring(en). 7 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? De veertienjarige Youssouf wordt verdacht van verkrachting (art. 242 Sr). Hij is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verhoor. I Audiovisuele registratie van het verhoor is verplicht. II Youssouf kan afstand doen van consultatie. Het juiste antwoord is B. De leeftijd en de aard van het delict (zedendelict met een strafbedreiging van acht jaar of meer) maken audiovisuele registratie van het verhoor verplicht. Het betreft in verband met de leeftijd van Youssouf en het feit dat het een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, een zogenoemd categorie A-feit, zodat afstand van consultatie niet mogelijk is. 8 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Voor toepassing van het jeugdstrafprocesrecht geldt de leeftijd van de jeugdige op het moment waarop de vervolging aanving. II In beginsel vindt een ambtshalve toevoeging niet plaats in kantonzaken, behoudens leerplichtzaken. Het juiste antwoord is D. Voor toepassing van het jeugdstrafprocesrecht geldt, op gelijke wijze als het materiële jeugdstrafrecht, het daadcriterium. De leeftijd van de jongere ten tijde van het plegen van het delict is bepalend. Ambtshalve toevoeging vindt niet plaats in kantonzaken. Het is overigens niet noodzakelijk dat het bij overtreding van de Leerplichtwet tot een zitting bij de kantonrechter komt; in het kader van een door de OvJ geïnitieerd onderhoud ten parkette kunnen dergelijke delicten met een strafbeschikking worden afgedaan. 9 Welk antwoord is juist? Vaste deelnemers aan het ZSM zijn: A Openbaar Ministerie, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. B Openbaar Ministerie, politie en kinderrechter. C Openbaar Ministerie, jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. D Openbaar Ministerie, gemeente en jeugdreclassering. Het juiste antwoord is A. Aan het JCO nemen belangrijke ketenpartners deel die zich bewegen op het grensvlak van de jeugdbescherming en het jeugdstrafrecht, waaronder in elk geval het Openbaar Ministerie, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming en in menig geval ook de jeugdreclassering. Op basis van de in het overleg ingebrachte informatie kan een door het OM voorgenomen afdoeningsbeslissing worden gewijzigd of bevestigd. 8

9 10 Welke stelling(en) is/zijn (on)juist? I Een minderjarige verdachte kan zelf vragen stellen aan getuigen. II U kunt als advocaat van een zeventienjarige cliënt zonder diens expliciete machtiging rechtsmiddelen instellen, intrekken, dan wel daar afstand van doen. A B C D Beide stellingen zijn juist. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. Beide stellingen zijn onjuist. Het juiste antwoord is B. Alle bevoegdheden die een verdachte toekomen, komen op gelijke wijze aan jeugdige verdachten toe. Afwijkend van het commune strafrecht komen deze bevoegdheden ook toe aan de advocaat van verdachten die jonger zijn dan zestien jaar (art. 503, eerste lid, Sv). Het is dus mogelijk dat een jeugdige verdachte zelf vragen stelt aan getuigen (art. 292, derde lid, Sv). Maar het is evenzeer mogelijk, en zelfs gebruikelijk, dat u als advocaat rechtsmiddelen instelt of intrekt (art. 503, tweede lid, Sv). Uw cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger kunnen hier nadien (binnen drie dagen nadat de termijn voor het instellen van het rechtsmiddel is verstreken) een bezwaarschrift tegen indienen mochten zij het hier niet mee eens zijn. In dit geval is uw cliënt zeventien jaar oud en gaat de regel in art. 503, eerste lid, Sv niet op, zodat u eerst toestemming behoeft van uw cliënt. 9

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Wetboek van Strafrecht in het algemeen Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Casus Een Belgische passagier aan boord van een Nederlands vrachtschip, haalt uit de koffer

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Salduz en verhoorbijstand

Salduz en verhoorbijstand Salduz en verhoorbijstand Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Idee en realisatie: Leendert van der Welle Hoofdagent Politie Zeeland-West-Brabant in samenwerking met de Nationale Politie en

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (artt.486 t/m 505 Sv)

Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (artt.486 t/m 505 Sv) DISCUSSIESTUK Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (artt.486 t/m 505 Sv) In 2012 is het programma Versterking prestaties in de strafrechtketen (VPS) van start gegaan. Onderdeel daarvan

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W.

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W. Contactpersoon Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Nummei www.klnderbescherming.nl 3501 D Utrecht 1, S Landelijke Directie Ministerie van Justitie - (J Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Februari 2014 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 685 Regeling van DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden (fiscaal opleidingsartikel) PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Versie: 2 juni 2015

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden (fiscaal opleidingsartikel) PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Versie: 2 juni 2015 Auteursinstructie en publicatievoorwaarden (fiscaal opleidingsartikel) PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Versie: 2 juni 2015 In dit document treft u belangrijke informatie aan over de gewenste vorm

Nadere informatie

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk?

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk? Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? A.J.M. Nuytinck Published

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808 Instantie Datum uitspraak 12-04-2011 Datum publicatie 19-04-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 200.068.520 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14167 Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, strekkende tot invoering ten behoeve van minderjarige moeders

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

HC 6, , Jeugdrecht (strafrecht)

HC 6, , Jeugdrecht (strafrecht) HC 6, 11-10-2017, Jeugdrecht (strafrecht) Vandaag beginnen we met een paar nieuwsberichten. Ernstige delicten die gepleegd zijn door minderjarigen. In de voorgaande jaren is het voorbeeld genoemd; de Grensrechters-zaak

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Literatuur: Verheugt, J. W. P. (2011). Inleiding in het Nederlandse recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Meerkeuzevragen

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

DNA-onderzoek bij veroordeelden

DNA-onderzoek bij veroordeelden Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.2.3 DNA-onderzoek bij veroordeelden algemene informatie bronnen ministerie van Veiligheid en Justitie: www.rijksoverheid.nl, januari 2011 brochure de wet DNA-onderzoek

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Berechting. A.Th.J. Eggen

Berechting. A.Th.J. Eggen 6 Berechting A.Th.J. Eggen Jaarlijks behandelt de rechter in eerste aanleg circa 130.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven. Ruim 80% van de zaken wordt afgedaan door de politierechter. Het aandeel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 753 Rechtsbijstand Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Datum 17 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Recourt en Rebel over minderjarigen in voorlopige hechtenis

Datum 17 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Recourt en Rebel over minderjarigen in voorlopige hechtenis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 743 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :...

18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS. Cursusgroep :... TOETSVRAGEN ONDERDEEL BURGERLIJK PROCESRECHT VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 juni 2010 10.30-12.30 uur VOORJAARSCYCLUS 2010 en INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 120

Nadere informatie

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Formeel Strafrecht, De Verdachte Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Wat gaan we behandelen? Wat is formeel strafrecht? Doel strafvordering? Artikel 1 Strafvordering Waar vind je strafvordering? De drie fasen

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 487 Wet van 26 september 1996 tot wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting

Nadere informatie

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus EH Den Haag

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus EH Den Haag Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag contactpersoon datum

Nadere informatie

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'.

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Boete en detentie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

In Beeld: Misdaadcijfers

In Beeld: Misdaadcijfers In Beeld: Misdaadcijfers Korte omschrijving werkvorm Leerlingen analyseren grafieken en tabellen die inzicht geven in misdaadcijfers met betrekking tot minderjarigen. Leerlingen leren bijvoorbeeld hoe

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange 6 Vervolging N.E. de Heer-de Lange Dit hoofdstuk beschrijft de fase van vervolging. Hierbij gaat het om de verdachten die worden vervolgd, de strafbare feiten die de basis vormen voor hun strafzaken, en

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. Als u getuige

Nadere informatie

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Een terugkoppeling aan de VNJA en de NVSA op basis van de uitkomsten van het Werkcafé

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Versie: 2015 Inleiding Dit document bevat de instructies voor auteurs die een bijdrage willen leveren aan het Tijdschrift voor Compliance (TvCo). De primaire

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Als u getuige of slachtoffer bent geweest van een strafbaar feit kan u worden gevraagd een getuigenverklaring af te leggen. De rechter die over de zaak beslist, kan deze

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Proefexamen JURIDISCHE KENNIS

Proefexamen JURIDISCHE KENNIS Proefexamen JURIDISCHE KENNIS Beschikbare tijd: 90 minuten 5063 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 CASES, waarbij in het totaal 5 vragen moeten worden beantwoord

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

Handboek PROCES VERBAAL 2018

Handboek PROCES VERBAAL 2018 Handboek PROCES VERBAAL 2018 Domein 1 Openbare Ruimte Met voorbeeld processen verbaal, uitleg en tips over diverse formuleringen aangaande overtredingen van de APV, Wetboek van Strafrecht en bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit Stappenplan strafbare feiten Een stappenplan strafbare feiten geeft richtlijnen over de acties die er kunnen of moeten worden ondernomen als de school wordt geconfronteerd met een strafbaar feit. De noodzakelijkheid

Nadere informatie

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Inhoud Inleiding 2 DNA-onderzoek 2 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 Voor wie? 4 Waar? 6 De afname 7 Hoe lang blijven gegevens bewaard? 7 Voordelen 8 Bezwaar

Nadere informatie

Aanwijzing taakstraffen

Aanwijzing taakstraffen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.52 Aanwijzing taakstraffen tekst bronnen Staatscourant 2011, nr. 19453, d.d. 31.10.2011 datum inwerkingtreding 1.11.2011 Deze aanwijzing en de Aanwijzing kader voor

Nadere informatie