Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum"

Transcriptie

1 Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk &

2

3 Inhoud Inleiding... 5 Voorwoord Doelmatigheid Rechtmatigheid Minimabeleid Beleidsplan Lijst van afkortingen... 31

4

5 Inleiding Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft de gemeente niet meer de wettelijke verplichting een beleidsverslag te maken. Deze verantwoording wordt nu door het college aan de raad afgelegd en het college biedt daarom het Beleidsverslag Sociale Zaken en Werk gemeente & 2005 aan. Het is in meerdere opzichten een bijzonder beleidsverslag. Ten eerste is de samenwerking tussen de afdelingen sociale zaken van de gemeente en in het jaar 2005 tot stand gekomen en ten tweede is dat gebeurd in het nieuwe gebouw De Beurs, samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De inhoud van het verslag heeft dan ook op beide betrekking. In dit beleidsverslag worden de activiteiten van Sociale Zaken en Werk, doelmatigheid (reïntegratie, hoofdstuk 1) en rechtmatigheid (de uitkering, hoofdstuk 2) en minimabeleid (hoofdstuk 3) in cijfers weergegeven. Ook wordt teruggekeken naar het beleidsplan (hoofdstuk 4). Op de laatste bladzijde staat de betekenis van de afkortingen. 5

6 6

7 Voorwoord Samenwerking Sociale Zaken en Werk Het jaar 2005 is voor de afdeling Sociale Zaken en Werk een bewogen jaar geweest. Het was het jaar van de verhuizing naar het bedrijfsverzamelgebouw (BVG) De Beurs in. Op 1 juli is het samenwerkingsconvenant bekrachtigd door beide colleges. De voorbereiding er naartoe liep al enkele jaren. Het proces liep vertraging op door de uitgestelde bouw. Medio juni zijn de mensen benoemd in hun nieuwe functie. En uiteindelijk is de uitvoering gestart vanaf 9 juli op de nieuwe locatie. Bijzonder aan deze vorm van werken is dat naast de nieuwe afdeling ook de ketenpartners UWV en het CWI werken vanuit het BVG. Systemen Parallel aan deze operatie liepen ook vernieuwende processen in de bedrijfsvoering. Zo is er een implementatie geweest van een nieuw cliëntvolgsysteem (CVS) Stratech. Doordat alle klanten in dit programma gekoppeld zijn aan een consulent, kan uit dit systeem de voortgang van de cliënt gevolgd worden. Ook de trajectkosten worden hierin vastgelegd. Cliënten kunnen hierdoor ook begeleid worden door de consulent bij diens afwezigheid. Door het cliëntvolgsysteem te raadplegen kan een collega inspringen op de actuele situatie. Het systeem genereert ook managementinfo. Duur van trajecten, kosten en in en uitstroom gegevens kunnen worden opgevraagd. Daarnaast zijn alle cliënten van opgevoerd in het uitkeringssysteem van. Deze bestaande module (Civision/ Uitkeringen) van voldeed aan de criteria van het ministerie ten aanzien van registratie en verantwoording. De implementatie heeft wel vertraging opgelopen, maar in september zijn alle klanten opgenomen in deze module. Hierdoor kan vanuit de administratie van Sociale Zaken en Werk transparanter en éénduidiger (uniform) worden gewerkt. De tijd die hiermee is gewonnen wordt in de uitvoeringspraktijk onder andere gebruikt om de ontvangstbalie van Sociale Zaken in het BVG te bemensen. Voor de hele afdeling geldt dat, onder het motto van best praktice, door beide gemeentelijke stromen de beste werkvorm ontwikkeld wordt en aansluitend gehanteerd. Nieuwe werkvorm Vanaf november 2005 worden alle nieuwe aanvragers geconfronteerd met het principe van Work First. Hierbij worden klanten direct vanaf aanmelding uitvoerig geïnformeerd over de WWB (mogelijkheden, rechten en verplichtingen) aansluitend wordt binnen een 8-weeks assessment beoordeeld hoe lang het traject moet gaan duren dat de afdeling inkoopt. Dit traject dient de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten. De consulent is daarbij de gesprekspartner voor de cliënt. Voordeel hierbij is dat de cliënt vanaf het begin met daadkracht begeleid wordt in het vinden van werk. Voorheen werd de procedure van de aanvraag eerst afgehandeld voordat de gesprekken met de klant over werk gingen. Nu wordt bij het begin van de aanvraag gesproken over het vinden van werk en wordt tegelijk de aanvraag ingenomen. Samenwerking Ketenpartners De gemeenten en zijn samen met de gemeente Eemsmond en Bedum aangesloten bij het Regionaal ketenoverleg (REKO). Naast deze vier gemeenten sluiten het CWI en het UWV aan in dit overleg. Doel is om de processen efficiënter te laten verlopen, producten effectiever in te zetten en gezamenlijk beleid te ontwikkelen ten aanzien van arbeidsmarkt. In dit overleg is de gezamenlijke werkgeversbenadering tot stand gekomen. Hierin worden gezamenlijk middelen ingezet om de cliënten direct aan de poort intensiever te begeleiden naar werk. Door de inbreng van producten uit de gemeenten en de kennis en ervaring op het terrein van bemiddeling door het CWI, worden klanten direct doorgeleid naar werk. Hierdoor ontstaat er één contact voor de werkgever waardoor er sneller aangeleverd kan worden. De werkgever wordt op deze manier ook niet door verschillende gemeenten benaderd met dezelfde vraag waardoor ook de gemeente een serieuze gesprekspartner blijft. Dit REKO wordt ook vanuit het ministerie ondersteunt door het BKWI (Bureau Kwaliteitszorg Werk en Inkomen). Deze ondersteuning is er op gericht om nog meer als ketenpartners het belang van de 7

8 klant te gaan dienen. Hierdoor worden de organisaties (gemeente, UWV en CWI) gedwongen te kijken naar hun eigen processen. Onnodige lussen in het werkproces moeten hierdoor tot het verleden gaan behoren. Vragen moeten voortaan één keer worden gesteld door de klant en niet bij iedere instantie worden herhaald. Voor de klant is het niet van belang wie helpt bij het vinden van werk, een geschikt traject of het rechtmatig ontvangen van geld. Het gaat erom dat de hulp geboden wordt en op de meest vlotte en rechtmatige manier. Ontschotting van middelen is daarbij een vorm waar aan gedacht kan worden. Verantwoordingscyclus van de afdeling De dienst stelt zelf een jaarplan op dat wordt voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg. In dit jaarplan: uitvoeringsbegroting van de dienst; jaarplanning met taakstellingen; management verantwoording ; accountantscontrole; beleidsjaarverslag; in en uitstroom resultaten; inzet reïntegratiemiddelen; ketenspiegel. 8

9 1 Doelmatigheid Enkele jaren geleden was de kerntaak van Sociale Zaken het verstrekken van de maandelijkse uitkering. Daarnaast werd voor degene die de mogelijkheid had ook nog iets gedaan om deelname aan het arbeidsproces te bevorderen. In de Algemene bijstandswet (Abw) werd dat al versterkt door de sluitende aanpak, de afspraak dat elke uitkeringsgerechtigde op een traject moest zitten. In de WWB is dit nog duidelijker. Werk staat voorop, daarnaast wordt ook gekeken of er recht op bijstand is. In de WWB is de sluitende aanpak vervallen, gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en bepalen zelf welke groepen meer aandacht kregen. Voor de gemeenten en zijn dat degenen die veel kans maken op de arbeidsmarkt (jongeren tot 30 jaar, alle nieuwe klanten en alleenstaande ouders met mogelijkheden). De rechten en plichten ten aanzien van de reïntegratie zijn vastgelegd in artikel 7 lid 1a, 8, 9 en 10 van de WWB. 1.1 Waddenmodel Sinds 2002 wordt in Noord Groningen het Waddenmodel toegepast. Deze aanpak van jongeren houdt in dat elke schoolverlater door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (Rmc) en de leerplichtambtenaar wordt besproken en de leerplichtambtenaar probeert de jongere terug naar school te krijgen. Doel is dat de jongere een startkwalificatie haalt (Mbo-niveau 2 of hoger, Havo, Vwo). Het traject kan ook worden uitbesteed aan het Rmc. cijfers Waddenmodel per schooljaar 2003/ / / /2005 voortijdig schoolverlaters in traject Rmc naar opleiding naar werk (nog) niet afgerond Voor jongeren vanaf 18 jaar die een uitkering aanvragen en geen startkwalificatie hebben is de leerplichtambtenaar de verantwoordelijke. Voor jongeren met een startkwalificatie is de casemanager Sociale Zaken verantwoordelijk. Het aantal jongeren met een uitkering is door deze aanpak in beide gemeenten relatief laag. aantal uitkeringen op naar leeftijd jaar jaar jaar jaar >65 jaar % 65+ 2% % % % 65+ 2% % % % % 9

10 1.2 Werk- en activeringstraject Sinds 1 november 2005 is er een traject voor nieuwe klanten: een werk- en activeringstraject. Dit traject bestaat uit begeleiding bij het zoeken naar werk en het opdoen van werkritme en ervaring bij Ability in Uithuizen. Doel van het traject is om de klant zo snel mogelijk op weg te helpen naar regulier werk. Soms zal dat tijdens het traject van 8 weken lukken, meestal niet. In het laatste geval zal aan het eind van de periode een goed beeld van de klant zijn ontstaan. Met deze diagnose kan een vervolgtraject voor de klant worden ingezet. Tot 1 januari 2006 zijn alleen de kansrijke klanten op traject gegaan, vanaf 1 januari geldt het aanbod voor alle nieuwe klanten. Er zijn over 2005 nog nauwelijks resultaten bekend omdat er bij het schrijven van dit verslag nauwelijks trajecten beëindigd zijn. In de tussentijdse managementrapportages en het beleidsverslag 2006 zal verslag worden gedaan van dit project. Over de eerste aanmeldingen is het volgende bekend. In december zijn 4 personen uitgenodigd voor een voorlichting en ze zijn bij Ability aangemeld. 2 Personen hebben de aanvraag ingetrokken (werk en WW) en 2 zijn nog met het traject bezig. In het Dagblad van het Noorden heeft hierover een positief artikel gestaan. 1.3 Cliënten en trajecten De WWB bepaalt dat elke uitkeringsgerechtigde recht heeft op begeleiding naar werk. Meestal komt het initiatief van de casemanager. De casemanager bepaalt aan de hand van de kansen en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde of er een traject wordt ingezet en zo ja, welke. Sociale Zaken en Werk heeft hiervoor enkele contracten afgesloten met reïntegratiebedrijven (Agens, Alexander Calder, Ergo Noord en Werkprojectengroep). Deze bedrijven voeren de trajecten uit in opdracht van de casemanager. Er is periodiek contact tussen de reïntegratiebedrijven en Sociale Zaken en Werk. aantal cliënten met traject in 2005 gestart trajecten op beëindigd waarvan naar regulier werk Gestart Trajecten op Beeindigd Regulier werk Agens is gespecialiseerd in de individuele aanpak. Agens gaat na melding door Sociale Zaken meteen op huisbezoek om een goed beeld van de cliënt te krijgen. Het bedrijf is met name goed in trajecten voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alexander Calder richt zich met name op de cliënt die snel bemiddelbaar is. Via de zogeheten Sprintbemiddeling wordt veel aandacht besteed aan solliciteren en vacatures. Werkprojecten Groep heeft meerdere projecten voor degene die een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft en die via een project werkervaring en ritme kan opdoen. Ergo Noord doet arbeidskundig onderzoek, waaronder de REA-toets. Het arbeidskundig onderzoek is soms nodig om het traject te bepalen, maar is zelf geen traject. 10

11 In is bij 41 cliënten geen arbeidsplicht opgelegd, in 75. Redenen hiervan zijn is de gezinssituatie (alleenstaande ouders) of de leeftijd. Daarnaast wordt geen arbeidsplicht opgelegd wanneer dat door sociale- of medische omstandigheden niet kan. Voor het laatste wordt medisch advies gevraagd aan de GGD of wordt een arbeidskundig onderzoek gedaan door Ergo Noord. Bij een aantal cliënten wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, in zijn dat er 7 en in 36. uitstroomgegevens 2005 arbeid in dienstbetrekking inkomsten zelfstandige 4 3 economische eenheid 15 6 verhuizing bereiken 65 jaar 8 3 overig totaal De overige zijn aanvang studie, niet meer gemeld, andere uitkering etc. 1.4 Reïntegratie-instrumenten Via de gemeentelijke Reïntegratieverordening en de daarbij behorende beleidsregels hebben we vastgelegd wat we de klant bieden om terug te keren op de arbeidsmarkt. Meestal worden er meerdere instrumenten ingezet, het geheel van aanbod noemen we een traject. De mogelijke instrumenten die ingezet worden zijn: werken met behoud van uitkering (stage); in dienst van gemeente of reïntegratiebureau en uitgeleend worden aan werkgever (detacheringsbaan); loonkostensubsidie (uitstroombaan); scholing; directe bemiddeling; sociale activering. De reïntegratietrajecten worden uitgevoerd door eerder genoemde reïntegratiebedrijven. Het gesubsidieerd werk neemt hierin een aparte plaats in. De oude regelingen Wiw en I/D worden uitgevoerd door Brug naar Werk, de nieuwe regelingen door Sociale Zaken en Werk zelf. Aan het eind van 2005 kennen we 4 verschillende vormen van gesubsidieerd werk namenlijk de Wiw, I/D-banen, detacheringsbanen en uitstroombanen. De eerste 2 zijn oude regelingen die bijna geheel zijn afgebouwd, de laatste zijn in ontwikkeling. stand gesubsidieerd werk op Wiw 3 6 I/D detachering 0 0 uitstroombaan 3 0 De Wiw dienstbetrekkingen die nu nog bestaan zijn ex-banenpoolers die een contract voor onbepaalde tijd hebben. Met werkgevers die een I/D kandidaat in dienst hebben is afgesproken dat de subsidie wordt afgebouwd en beëindigd zal worden per Daarbij zijn de reïntegratie-instrumenten van de gemeente aangeboden om in te zetten bij de I/D-er. Enkele I/D-ers blijven aan het werk bij de huidige werkgever, maar dan zonder subsidie. 11

12 1.5 Specifieke projecten Fiskersskip Moddergat De stichting it Fiskersskip uit Moddergat, Dongeradeel, heeft als doel een bijdrage te leveren aan het versterken van het cultuurtoerisme in Noord Oost Friesland en mede daardoor aan het verbeteren van de locale economie. Doel: inrichting en exploitatie van een educatief bezoekerscentrum in het voormalige Garnalenfabriekje te Moddergat; het realiseren van een kleinschalige scheepswerf; de bouw van een replica van een historische vissersboot: de Wierumer Aek. Het is de bedoeling dat deze activiteiten worden uitgevoerd in het kader van werkervaringsprojecten. In een werkervaringsproject werken de deelnemers aan hun persoonlijke ontwikkeling waarbij volop aandacht wordt besteed aan het leren van beroepsvaardigheden en aan het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke competenties. De activiteiten zijn sterk praktijkgericht (het doen en het ervaren) en waar nodig ondersteund met aanvullende theorie (certificering van modules, maatwerk). Met iedere deelnemer zal in overleg met de casemanager en de trajectbegeleider een individueel trajectplan worden opgesteld met daarin opgenomen de (persoonlijk) doelstellingen en de uitstroomkansen. De gemeente heeft zich middels een convenant aangesloten aan dit project. Afgesproken is, dat de gemeente per jaar 5 trajecten invult. In 2005 zijn meerdere cliënten aangemeld echter met wisselend succes. Het vervoer naar Moddergat blijkt een groot obstakel te zijn. Per openbaar vervoer van Zoutkamp naar Moddergat vergt ruim 3,5 uur reistijd enkele reis. Op dit moment zijn 3 cliënten uit de gemeente in het project actief, waarvan een uit. Onderzocht wordt of er alternatieve vervoersmogelijkheden zijn. Arboretum Binnen de Notoaristoen te Eenrum zijn veel regelmatig terugkerende werkzaamheden die door de Stichting Arboretum in kaart zijn gebracht. Voor de nieuwe (noodzakelijke) aanplant en onderhoud van het park heeft de stichting reeds bij diverse instanties subsidies aangevraagd. Voor de werkzaamheden heeft zij vrijwilligers ingezet en heeft zij onderdelen van deze werkzaamheden aangeboden voor een project sociale activering. Voorwaarde hiervoor is een deskundige begeleiding, omdat de vele bomen en planten van zeldzame waarde vertegenwoordigen. Het project is in 2005 in samenwerking met Ability Groen afgerond. Ability heeft zorg gedragen voor de deskundige begeleiding en heeft samen met 5 deelnemers werkzaamheden in opdracht van de Stichting Arboretum uitgevoerd. In navolging van het project Arboretum worden op dit moment nog 2 deelnemers in het kader van sociale activering door Ability Groen begeleid 1.6 Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Hoewel de Wsw iets anders is dan de WWB en de Wsw geen reïntegratie-instrument is, wordt deze werkvoorziening wel opgenomen in het beleidsverslag. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geeft gemeenten subsidie voor het scheppen en instandhouden van arbeidsplaatsen voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen. Voor de Wsw-geïndiceerde is het niet meer mogelijk om te werken onder nietaangepaste omstandigheden. 12

13 Aangepaste arbeid kan in het kader van de Wsw op drie manieren worden gerealiseerd: beschutte arbeid in een dienstbetrekking bij de gemeente; detachering vanuit een dienstbetrekking bij de gemeente bij een reguliere werkgever (detachering, CAO Wsw); begeleid werken in dienst van een reguliere werkgever (CAO van betreffende werkgever). De Wsw-doelgroep mag niet verdrongen worden door een oneigenlijke instroom van cliënten uit omliggende voorzieningen als de WIA/WAO, WWB en AWBZ. Zo kan de Wsw als rijksgefinancierde voorzieningen voor gehandicapten een aantrekkelijk alternatief vormen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie reïntegratie op korte termijn niet succesvol zal zijn. Indicatiestelling De indicatiestelling voor de Wsw wordt met ingang van 1 januari 2005 uitgevoerd door Cwi. Een gespecialiseerde medewerker van het Cwi komt op de momenten dat het nodig is in De Beurs om de gesprekken met de kandidaten te houden. Het Cwi beslist over: het wel of niet behoren tot de doelgroep van de Wsw, de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig), de geldigheidsduur van de indicatie. Met de overdracht van de Wsw-indicatiestelling van gemeenten naar CWI wordt beoogd te komen tot een onafhankelijke en meer uniforme uitvoering van de indicatiestelling. Taken gemeente Het is de zorgplicht van de gemeente om aan mensen met een Wsw-indicatie een passende arbeidsplaats en begeleiding te bieden. Gemeenten kunnen het Wsw-beleid zelfstandig uitvoeren of gezamenlijk met andere gemeenten in een zogeheten werkvoorzieningschap. De gemeenten en hebbeen dat gedaan in werkvoorzieningsschap Ability. Ability is een gemeenschappelijke regeling van 4 gemeenten in Noord-Groningen: Bedum, Eemsmond, en. Cijfers Wsw Eind 2003 werkten landelijk ruim personen in de Wsw. Ruim 90% was werkzaam in het Wswbedrijf, circa 9% was vanuit het Wsw-bedrijf gedetacheerd bij een reguliere werkgever en 1% was met gebruikmaking van de Wsw-subsidie in het kader van begeleid werken in dienst van een reguliere werkgever. aantal Wsw in dienst op wachtlijst op uitstroom instroom Het verschil tussen en is moeilijk te verklaren. Een reden kan zijn dat meer een forensendorp is waar sociale problematiek, opleidingsniveau iets anders is dan in de kleine dorpen in de provincie. 13

14 1.7 Financiën restant toegekend uitgegeven restant (meenemen naar 2006) percentage van het toegekende budget 67.5 % 55.4 % In beide gemeenten is het volledige restant op het Werkdeel mee te nemen naar het werkdeel Ten opzichte van het restant van 2004 is het bedrag aanmerkelijk hoger geworden. Maximaal mag over enig jaar 75% naar het volgende budgetjaar worden meegenomen. Het verschil met 2004 is ontstaan door de positieve resultaten in de afbouw van WIW en ID-banen. De afbouw is vooral in De Marne sneller gerealiseerd dan de prognose. Daarnaast is extra ingezet op reguliere reintegratietrajecent (zie 1.3). De uitgaven van 2005 ten opzichte van 2004 zijn in van ruim euro gestegen naar ruim euro. In daalde de inzet van bijna euro naar ruim Het beeld in is enigszins vertekend door het late indienen van een aantal grote facturen van re-integratiebedrijven die niet in de rekening van 2005 maar in de rekening van 2006 worden meegenomen. Tellen we deze facturen mee, dan is de situatie in ongeveer gelijk gebleven. In 2005 zijn veel trajecten opgestart. Pas na realsiatie van een (onderdeel van een) traject volgt de betaling. Deze extra inzet zal zich financieel dan ook pas in 2006 vertalen. 1.8 Conclusie Van het cliëntenbestand heeft een groot gedeelte een traject. In zijn meer trajecten uitgezet dan in, terwijl de uitstroom naar regulier werk in groter is. De ligging van de gemeente speelt hierin een rol. Ondanks het grote aantal trajecten is het budget ruim voldoende. Een reden hiervan is o.a. de snelheid waarmee het aantal gesubsidieerde plaatsen is afgebouwd. Er zal in 2006 meer aan re-integratietrajecten moeten worden uitgegeven om aan de opdracht van het Ministerie te voldoen. Gebeurt dit niet, dan zal over 2006 een te groot restant ontstaan en zal het meerdere dan 75% worden teruggevorderd. In de tweede helft van 2005 zijn een aantal acties ingezet die ervoor moeten zorgen dat deze doelstelling in 2006 zal worden behaald. Extra aandacht voor en inzet van instroombanen, nieuwe inkoopcontracten met de re-integratiebedrijven, work-first en diverse projecten sociale activering zijn reeds opgestart. De effecten ervan zullen in 2006 en 2007 blijken. 1 cijfers kunnen wijzigen, afhankelijk van definitieve jaarrekening en controle accountant 14

15 2 Rechtmatigheid Het recht op bijstand is vastgelegd in de WWB. De gemeente heeft in het kader van die wet enkele verordeningen opgesteld met nadere regels Deze verordeningen zijn: reïntegratieverordening: hierin worden de rechten en plichten wat betreft reïntegratie vastgelegd; handhavingsverordening: hierin staat dat het college nadere regels over handhaven opstelt, dit is gedaan in het Handhavingsbeleidsplan; verordening toeslagen en verlagingen: hierin staat hoe de uitkering verlaagd of verhoogd wordt, afhankelijk van de woonsituatie; afstemmingsverordening: hierin staan de mogelijke (tijdelijke) verlagingen bij onwenselijk gedrag, met name bij onvoldoende meewerken aan het vinden van werk; verordening cliëntenparticipatie: hierin staan de afspraken tussen gemeenten en de cliëntenraad. Bovenstaande verordeningen zijn in 2004 vastgesteld en zijn in 2005 ongewijzigd gebleven. 2.1 Aantal uitkeringen Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2005 toegenomen. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel het er zijn geweest de laatste jaren, per gemeente. stand aantal bijstandsuitkeringen op 1 januari, per jaar (incl. Ioaw/Ioaz, Bbz) Het aantal kan afwijken van eerdere opgave in verband met latere mutaties in het bestand (toekenningen en beëindigingen). aantal bijstandsuitkeringen op naar soort WWB Ioaw Ioaz Bbz

16 De Ioaw, Ioaz en Bbz wordt niet gefinancierd uit het I-deel WWB. 75% Wordt bij het rijk gedeclareerd, voor de overige 25% krijgt de gemeente een vast bedrag. Dit bedrag is voldoende. Het aantal uitkeringen neemt nog steeds toe. Het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) is in de provincie Groningen in 2005 wel gedaald (van naar ) maar dat heeft (nog) geen effect op het WWB bestand. De WWB uitkering wordt om verschillende redenen aangevraagd. reden vaan aanvraag bij toekenning beëindigen relatie beëindigen studie einde WW andere gemeente 5 4 beëindigen bedrijf 8 2 overig totaal Opvallend is dat het aantal overig groot is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de invulmogelijkheden van het oude uitkeringssysteem. Veel uitkeringsgerechtigden lukt het om snel weer werk te vinden, dit blijkt uit de gegevens over de duur van de bijstandsuitkering. aantal bijstandsuitkeringen op naar duur van uitkering 0-1 jaar 1-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar >10 jaar % >10 15% % % % % % >10 16% % % Opvallend is dat bijna de helft van de cliënten langer dan 2 jaar een uitkering heeft. 16

17 2.2 Hoogwaardige Handhaving In 2005 is het project Hoogwaardige Handhaving afgerond. Met een subsidie van het rijk hebben de beide gemeenten het beleid rond fraudepreventie en bestrijding vastgelegd. Kernpunt uit dit beleid is: de cliënten worden goed geïnformeerd zodat de wederzijdse rechten en plichten duidelijk zijn; we maken het de cliënten zo makkelijk mogelijk d.m.v. eenvoudige formulieren etc; we controleren daar waar we denken dat er risico s zijn; wanneer de cliënt zich niet aan de regels houdt dan wordt een maatregel opgelegd. Daarnaast is meteen uitvoering gegeven aan dit beleid. Zo is het maandelijks formulier eenvoudiger gemaakt, is de tekst van de beschikkingen aangepast, is een nieuw heronderzoekplan geschreven, is er voorlichtingsmateriaal gemaakt (Spelregelboekje). 2.3 Heronderzoeken en herbeoordelingen In het kader van de WWB zijn alle uitkeringen opnieuw beoordeeld (omzetten van Abw naar WWB). Op 1 januari 2006 is het herbeoordelen van alle uitkeringen voltooid. Dit heeft niet geleid tot het intrekken van uitkeringen. Na de herbeoordeling werd het nieuwe heronderzoekplan van kracht. Dit nieuwe plan houdt in dat niet alle cliënten standaard op heronderzoek komen, maar afhankelijk van de situatie en de omstandigheden worden uitgenodigd. Uitgangspunt is dat er voldoende reguliere controlemomenten zijn om niet iedereen elk jaar uit te hoeven nodigen. Deze momenten zijn: strenge controle bij aanvraag; maandelijks via het Inlichtingenbureau; maandelijks via schriftelijke verklaring van de cliënt; controle bij signaal (b.v. wijziging doorgegeven door cliënt); contact met cliënt i.v.m. doelmatigheid; eventueel bij aanvraag bijzondere bijstand. Wanneer de situatie niet normaal is, wanneer de inschatting wordt gemaakt dat de kans groter is dat de uitkering niet rechtmatig wordt verstrekt, dan wordt de klant wel (periodiek) uitgenodigd. De gemeente en hebben er voor gekozen de volgende klanten wel periodiek te onderzoeken: klanten die in het verleden hebben gefraudeerd; klanten die kostganger zijn of hebben klanten die parttime werken in de horeca. 2.4 Sociale Recherche (SR) De samenwerking sociale recherche Noord- en Oost Groningen bestaat sinds 1 juli In deze samenwerking van 13 gemeenten zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de sociaal rechercheurs en de bijzonder controleurs. Deze samenwerking bevordert de flexibiliteit en de expertise. Stadskanaal is de kerngemeente. Per kwartaal worden de cijfers gerapporteerd. kerncijfers uren SR uren bijz. controle afgesloten zaken fraudebedrag

18 Het aantal beschikbare uren per gemeente is ongeveer 540. heeft 183 uren niet verbruikt en 184 niet. De Sociaal Rechercheur is sinds augustus 2005 een dagdeel per week in het gebouw De Beurs gestationeerd om nog betere afstemming tussen SR en casemanager te krijgen. Dit bevalt van beide kanten zeer goed. De verbruikte uren zullen daardoor waarschijnlijk toenemen. Bij vermoeden van fraude wordt het dossier besproken met de sociaal rechercheur. Dat gebeurt op de dag dat hij bij Sociale Zaken aanwezig is. Daarnaast is er periodiek overleg tussen de sociaal rechercheur en het hoofd van de afdeling. Naast de SR is er nog het Siod, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Dit landelijk bureau behandelt grote fraudezaken, die regio-overschrijdend zijn, of zelf grensoverschrijdend. Landelijk gaat het om ongeveer 10 zaken per jaar. De SR heeft geen aanmeldingen namens de gemeente of gedaan. In 2005 zijn er enkele thema controles geweest. De eerste 2 kwamen op een ongelegen moment voor Sociale Zaken omdat de samenvoeging en de verhuizing voorbereid werden. Aan deze controles is daarom niet meegedaan. Aan de laatste controle is wel meegedaan. Dit project bestaat uit het vergelijken van de adressen en het waterverbruik. Geen of weinig verbruik zou erop kunnen wijzen dat de woning niet bewoond wordt en dat de bewoner geen recht heeft op bijstand. Dit onderzoek is op het moment nog in volle gang. 2.5 Terugvordering en Verhaal In 2004 is het gezamenlijk terugvorderingsbeleid vastgelegd in het Debiteurenbeheersplan. Dit plan is vastgesteld in het kader van de Hoogwaardige Handhaving. De terugvorderingen bestaan uit teveel uitbetaalde uitkering, al dan niet door fraude ontstaan. Verhaal ontstaat wanneer een onderhoudsplichtige zijn bijdrage niet rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde betaalt. In dat geval probeert Sociale Zaken de bijdrage aan de uitkering te innen. De meeste gevallen van onderhoudsplicht ontstaan wanneer de vrouw door scheiding afhankelijk wordt van de bijstand. bedragen terugvordering in openstaande vorderingen op bijgekomen in afgegaan in openstaande vorderingen op De vorderingen bestaan uit teveel betaalde bijstand, krediethypotheek, bijzondere bijstand, verhaal op onderhoudsplichtigen en leningen aan zelfstandigen. Met name de laatste zijn verantwoordelijk voor een relatief hoog bedrag, in aan het einde van het jaar ongeveer en Bezwaar en beroep Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is het mogelijk tegen een beslissing van het college bezwaar te maken. Via mandatering aan Sociale Zaken en Werk neemt het college honderden beslissingen per jaar. Tegen een klein deel daarvan wordt bezwaar gemaakt. Wanneer bij bezwaar duidelijk is dat de beslissing anders had moeten zijn, door bijvoorbeeld aanvullende informatie, dan wordt de moeite en tijd van klant en Sociale Zaken bespaard en dan wordt de beslissing herzien. 18

19 aantal bezwaarschriften 2005 gegrond verklaard 3 1 ongegrond verklaard 4 4 ontvankelijk verklaard 1 1 ingetrokken door cliënt 4 6 herzien door sociale zaken 4 1 totaal Financiën Hieronder volgt een overzicht van inkomsten en uitgaven van het I-deel WWB. bedragen I-deel WWB in toegekend uitgave verschil De inkomsten zijn lager dan de uitgaven. De raden van beide gemeenten zijn hierover geïnformeerd. De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen de definitieve beschikking. Op 19 januari 2006 is daarover een hoorzitting geweest bij het ministerie. Per beschikking van 6 februari 2006 is het bezwaar afgewezen. Volgens deze laatste beschikking is er geen sprake van onbehoorlijk bestuur en is de verdeelsleutel, de berekening waarop het bedrag is gebaseerd, goed toegepast. 2.8 Conclusie Er vindt een grote mutatie in het uitkeringsbestand plaats. Een gedeelte van het cliëntenbestand (bijna 50%) heeft langer dan 2 jaar een uitkering. Het toegekende budget is ontoereikend. Door nog strenger te zijn aan de poort, onder andere met het werk- en activeringsproject, en nog meer te doen aan uitstroom moet het lukken binnen het budget te blijven. Daarnaast moet het anti-fraude beleid leiden tot minder onterecht verstrekte uitkeringen. 2 definitieve kosten bekend na opmaken jaarrekening 19

20 20

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Papendrecht INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DOELSTELLING 1 WERK HOOFDDOELSTELLING... 3 DOELSTELLING 2 WERK GESUBSIDIEERDE ARBEID... 4 DOELSTELLING

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 323 1 juli 2016 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de bepalingen van de algemene wet

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 1 1 Wettelijke grondslag... 3 2 Algemene bepalingen... 3 2.1 Begripsbepalingen... 3 2.2 Prioritering... 3 2.3 Intake / poortwachter... 3 2.4 Diagnosestelling

Nadere informatie

Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ

Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ 1. Meedoen, meer werk, minder regels en bezuinigingen 2003 was een intensief jaar voor de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe)

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland

Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland CVDR Officiële uitgave van WerkSaam Westfriesland. Nr. CVDR409475_2 9 mei 2017 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding In dit heronderzoeksplan is vastgelegd hoe

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Gemeenteraad 28 maart 2002

Gemeenteraad 28 maart 2002 Gemeenteraad 28 maart 2002 Voorstel Onderwerp Premieverordening Datum 28 maart 2002 Commissie Nummer 02/31 Samenleving Wij stellen u voor: In te trekken de verordening: Premiebeleid Wiw, Abw, Ioaw en Ioaz

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2013

Managementrapportage team sociale zaken 2013 Managementrapportage team sociale zaken 2013 Hierbij de management rapportage 2013 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft werk, inkomen en zorg, waaronder de schuldhulpverlening. In deze rapportage

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 december 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 12 december 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 12 december 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6870 Onderwerp : wijziging sociale zekerheidsverordeningen Stadskanaal, 25 november 2011 Beslispunten 1. De wijzigingen van de "Reïntegratieverordening

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Beleidsverslag afdeling. Werk en Inkomen. gemeente Hoogeveen

Beleidsverslag afdeling. Werk en Inkomen. gemeente Hoogeveen Beleidsverslag 2004 afdeling Werk en Inkomen gemeente Hoogeveen Inleiding Het jaar 2004 heeft voornamelijk betrekking gehad op de implementatie van de verplichtte onderdelen van de Wet werk en bijstand.

Nadere informatie

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen I. Doelgroepen 1. Jongeren < 23 jaar. I.1.1. De gemeente wil jongeren uit de bijstand houden; dit is mogelijk door het instellen van een (virtueel)

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

HERONDERZOEKSPLAN

HERONDERZOEKSPLAN - 1 - HERONDERZOEKSPLAN 2003... 2 INLEIDING... 2 KERNPUNTEN NIEUW HERONDERZOEKSPLAN... 2 RANDVOORWAARDEN... 2 WETTELIJKE BASIS HERONDERZOEKEN... 3 SOORTEN HERONDERZOEKEN... 3 GLOBALE KENMERKEN VAN DE GROEPEN...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2014

Managementrapportage team sociale zaken 2014 Managementrapportage team sociale zaken 2014 Hierbij de managementrapportage 2014 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft het voorzien van inkomen, reintegratie en zorg, waaronder de front office

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 17 december 2012 Besluit nummer : RB 12.0222 Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen.

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2011 Agenda nr: 7 Onderwerp: Beleidsverslag 2010 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel

Nadere informatie

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ.

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. 1155357 Gescand archief datum ^ 22 JUUOT Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. Verordening conform de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend VRAGENLIJST KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 1 PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar 1.2 Bent U O alltaand O alltaande ouder O gehuwd / samenwonend 1.3 Heeft u thuiswonende kinderen onder de 18

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

In dit nummer Nieuwe Richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek vanaf 1 januari 2010

In dit nummer Nieuwe Richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek vanaf 1 januari 2010 NIEUWSBRIEF BIJSTANDSUITKERINGENSTATISTIEK (BUS) Jaargang 2009, nummer 3 (oktober) In dit nummer Nieuwe Richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek vanaf 1 januari 2010 Overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2013. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie