Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Justitiële Inrichtingen Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 6 oktober Inleiding Op 4 februari 1994 bracht de toenmalige minister van Justitie de nota Werkzame Detentie uit. Deze nota beschreef op hoofdlijnen het penitentiaire beleid voor de komende jaren. In april van dat jaar werd de nota besproken in een uitgebreide Commissievergadering van de vaste commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer. De vergadering stemde in met de uitgangspunten die in de nota zijn verwoord. Bij de aanbieding van de nota werd toegezegd de Tweede Kamer door middel van voortgangsberichten over de implementatie van het nieuwe beleid te informeren. In juni 1995 werd een eerste bericht aan uw Kamer gezonden (22 999, nr. 28). In voorliggend schrijven bericht ik u over de recente uitwerking en invoering van de belangrijkste thema s uit de nota en over de flankerende ontwikkelingen die hierbij een rol gespeeld hebben. De invoering van Werkzame Detentie zal op korte termijn geëvalueerd worden door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Naar aanleiding van dat onderzoek zult u, naar verwachting in de loop van 1998, middels een meer uitgebreid eindrapport geïnformeerd worden over de invoering van Werkzame Detentie. 2. Aanleiding en kernbegrippen De nota Werkzame Detentie kende een viertal aanleidingen: de veranderende eisen aan het gevangeniswezen vanuit het streven naar een integraal criminaliteitsbeleid binnen de keten voor rechtshandhaving; de verzwaring van de gedetineerdenpopulatie; KST24280 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1997 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 1

2 de verharding van de ontvluchtingspogingen, met name het voorkomen van gijzelingsincidenten; de aanzienlijke capaciteitsuitbreidingen. De nota is opgebouwd rond de kernbegrippen: veiligheid, menswaardigheid en doelmatigheid. De veiligheid van de samenleving staat centraal. Deze kan gewaarborgd worden door realisatie van voldoende capaciteit, het voorkomen van onttrekkingen aan de detentie en een verantwoorde integratie van ex-gedetineerden in de samenleving. De menswaardigheid van het regime blijft gegarandeerd, maar een zekere versobering wordt wenselijk geacht. Doelmatigheid is een tweede randvoorwaarde voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. Een efficiënte inzet van middelen krijgt gestalte in een gedifferentieerd regimesaanbod: een versoberd, goed leefbaar standaardregime als uitgangspunt voor de meeste, minder gemotiveerde gedetineerden, en bijzondere op maatschappelijke integratie gerichte activiteiten voor hen die zorgbehoevend of aantoonbaar gemotiveerd zijn. 3. Regime 3.1 Projectopzet Begin 1994 ging het project Regime van start met als opdracht de regimaire uitgangspunten uit de nota Werkzame Detentie uit te werken en het nieuwe beleid in te voeren in een aantal inrichtingen. Medio 1995 stuurde ik hierover een tussenrapportage aan uw Kamer. Het nieuwe beleid draaide om vier thema s: «standaardregime», «psychisch gestoorde gedetineerden», «verslavingszorg» en «maatschappelijke integratie». Werkzame Detentie is medio 1995 in elf pilotinrichtingen geïmplementeerd. Begin 1996 is de implementatie intern geëvalueerd. 3.2 Standaardregime In de nota Werkzame Detentie is een versoberde regimesopzet geïntroduceerd waarin de arbeid centraal staat. Met name de evenwichtigheid en uitvoerbaarheid van de dagprogrammering zijn bij de uitwerking als leidende elementen gehanteerd. De beschikbare tijd voor bedrijfseconomische arbeid is uitgebreid en er is nadrukkelijk aandacht besteed aan verdere professionalisering van de arbeid. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van het aantal effectieve uren arbeid per week met ruim 30 procent. Deze kon mede gerealiseerd worden door een sterk verbeterde acquisitie. Het deelnemerspercentage aan de arbeid is in de pilotinrichtingen eveneens aanzienlijk gestegen. De beperkte (financiële) mogelijkheden tot uitbreiding van de arbeidszalen, vooral in de bestaande inrichtingen, bepalen daarbij de bovengrens. Tegenover de toename van de arbeid stond, zoals voorzien, een zekere afname van sociaal-culturele activiteiten en een toename van het verblijf op cel. Een verdere uitbreiding van het aantal arbeidsuren wordt nagestreefd, waarbij het verblijf op cel dienovereenkomstig zal worden beperkt. De beoogde versobering van het regime heeft, blijkens het evaluatieonderzoek, op brede schaal vorm gekregen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 2

3 3.3 Maatschappelijke integratie Psychisch gestoorde gedetineerden Tegenover voornoemde versobering staat dat er aanzienlijke aandacht is gegeven aan een inhoudelijke verbetering van de zorg voor psychisch gestoorde gedetineerden. Deze zorg door multidisciplinaire teams is in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd en deels gemedicaliseerd. Inmiddels zijn in nagenoeg alle inrichtingen zogeheten Psycho-Medische Teams operationeel. Het aantal plaatsen op regionaal werkende Individuele Begeleidingsafdelingen is uitgebreid (van 127 in 1994 tot 177 in 1996), terwijl eveneens een programmatische verdieping op deze afdelingen tot stand gekomen is. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn het versterken van de regionale functie van Individuele Begeleidingsafdelingen en het bevorderen van de uitstroom van gedetineerden met een psychische stoornis, onder meer door het versterken van contacten met externe vervolgvoorzieningen. Toegenomen aandacht voor de uitstroom naar vervolgvoorzieningen buiten het gevangeniswezen heeft ertoe geleid dat deze uitstroom vanuit de huizen van bewaring is gestegen (van 225 in 1994 tot 905 in 1996). Verdere verbetering van de voorwaarden voor uitstroom zijn aangegeven in het rapport Forensische Zorg, geconcipieerd door een gezamenlijke werkgroep van VWS en Justitie. Ook zijn de mogelijkheden nader uitgewerkt om psychisch kwetsbare gedetineerden binnen het standaardregime bijzondere zorg te verlenen ondermeer door intensievere individuele bejegening. Tevens wordt voor deze gedetineerden niet het accent gelegd op deelname en inzet bij de arbeid. In dat kader is besloten dat elke gesloten inrichting dient te beschikken over een lokaal werkende afdeling waar bijzondere zorg verleend wordt. Ten tijde van het evaluatie-onderzoek was hiervan reeds bij een derde van de inrichtingen sprake. Verslavingszorg Eind 1997 zal het aantal plaatsen op bovenlokale Verslaafden Begeleidingsafdelingen (VBA s) worden uitgebreid tot in totaal bijna 500. Met het oog op de toeleiding vanuit inrichtingen zonder VBA naar inrichtingen met een VBA, alsmede de uitstroom naar vervolgvoorzieningen (verslavingsklinieken en ambulante verslavingszorg), is een daarop gericht pilotproject in de penitentiaire inrichtingen De Toorenburgh in Heerhugowaard gestart. Onderwijs en arbeidstoeleiding Gedetineerden die aantoonbaar gemotiveerd en geschikt zijn voor arbeidstoeleiding worden hiertoe in de gelegenheid gesteld, na te zijn voorbereid in het standaardregime. Onderwijs is hierbij een voorwaarde. Er zal onderzoek worden verricht naar een aanpak die meer specifiek is gericht op de grote groep allochtone gedetineerden. Voor het toeleiden van gedetineerden naar betaald werk na de detentie is de zogeheten individuele trajectbegeleiding ontwikkeld. In dit kader is tevens een cliëntvolgsysteem opgezet dat in 1998 geïmplementeerd wordt. De samenwerking tussen betrokken Justitie-onderdelen alsmede met externe partners is verbeterd. In het vervolgtraject zal aandacht besteed worden aan verdere methodische verdieping en afstemming van lokale initiatieven op regionaal en landelijk niveau. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 3

4 Het aantal gedetineerden voor wie een arbeidsplaats, arbeidservaringsof scholingsproject gerealiseerd wordt, is verdubbeld van 400 in 1994 naar 800 in Selectie, detentieplanning en regionalisering In 1996 is een nieuw selectiesysteem ontwikkeld dat enerzijds moet voorzien in een vroegtijdige herkenning van geschikte gedetineerden voor toeleiding naar de bijzondere regimes in het kader van Werkzame Detentie en dat anderzijds bijdraagt aan verdere regionalisering, ofwel detentie en integratie in de regio van herkomst van de gedetineerden. De verschillende elementen van het selectiesysteem worden in 1997 en 1998 geïmplementeerd. 4. Beveiliging Het aantal ontvluchte gedetineerden is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen. In 1996 was het aantal ontvluchte gedetineerden per 1000 bezette cellen gedaald tot 1,8, terwijl dit aantal over de vijf jaren daaraan voorafgaand gemiddeld 5,9 betrof. Langzamerhand gaat het aantal ontvluchtingen, zeker waar het de gesloten inrichtingen betreft, naar een absoluut minimum. Niettemin vergt deze kerntaak van het gevangeniswezen een continue aandacht en inspanning, langs de lijnen die in de nota Werkzame Detentie zijn uitgezet. Dat geldt op de eerste plaats het anti-gijzelingsbeleid, waarvan het belang immers groter wordt naarmate de «klassieke» ontvluchtingsmogelijkheden afnemen. In de afgelopen jaren hebben zich gelukkig geen gijzelingsincidenten voorgedaan. Om deze situatie te handhaven is een integraal gijzelingsbeleid ontwikkeld dat inmiddels in de sterkst beveiligde inrichtingen is geïmplementeerd. Een algehele invoering van dit beleid zal naar verwachting in 1998 gerealiseerd worden. In het kader van het gijzelingsbeleid zijn bouwkundige voorzieningen getroffen en hebben betrokken personeelsleden deelgenomen aan weerbaarheidstrainingen en crisismanagement. Er is een beveiligingsanalysemodel ontwikkeld voor het in kaart brengen van de beveiligingsvoorzieningen van de verschillende gesloten inrichtingen. Dit model maakt ook een verantwoord plaatsingsbeleid mogelijk, dat afgestemd is op het risicoprofiel van de diverse categorieën gedetineerden. Dit profiel is in de nieuwe Penitentiaire beginselenwet voorzien als een van de formele plaatsingcriteria voor gedetineerden, evenals het beveiligingsniveau een formeel kenmerk van de bestemming van een penitentiaire inrichting wordt. Het beveiligingsanalysemodel was aanleiding voor een verhoging van het beveiligingsniveau in een belangrijk aantal penitentiaire inrichtingen. Voor gedetineerden met het hoogste vluchtrisico is recent de nieuwe Extra Beveiligde Inrichting in Vught in gebruik genomen. Zelfmelders melden zich vanuit de vrije maatschappij bij een halfopen inrichting voor het ondergaan van hun detentie. Om in te kunnen spelen op de verzwaring van deze populatie in de afgelopen jaren is, conform het voornemen in de nota Werkzame Detentie, in de halfopen inrichting Maashegge/Ter Peel sinds kort een gesloten afdeling gerealiseerd met de functie van inkomstenafdeling en interne differentiatie. Een begeleidingscommissie adviseert medio 1998 over de opzet van gesloten afdelingen in andere halfopen inrichtingen. Ook het weekendverlof wordt op de zwaardere populatie aangepast, door de toekenning hiervan te laten afhangen van het gedrag van de gedetineerden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 4

5 5. Capaciteit 5.1 Uitbreiding van capaciteit en capaciteitsbenutting Als uitvloeisel van de nota Werkzame Detentie is de capaciteit uitgebreid van 9439 eind 1994 tot eind De uitbreiding van de capaciteit heeft tot gevolg gehad dat het aantal heenzendingen, wegens een tekort aan plaatsen, is teruggebracht van 5316 in 1994 tot 1809 in Voor de komende jaren is een verdere uitbreiding van de capaciteit gepland tot een totaal van ruim plaatsen in De uitbreiding zal met name de huidige druk op de capaciteit voor vrouwen en vreemdelingen opvangen. Teneinde een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren is het systeem ter benutting van de capaciteit geautomatiseerd (ICTIS). Op beperkte schaal wordt ook een meervoudig gebruik van celruimtes toegepast, met name voor preventief gehechten. 5.2 Andere voorzieningen met capaciteitseffecten Om de groeiende behoefte aan capaciteit te matigen zijn ook andere voorzieningen uitgewerkt met een gunstig effect op de capaciteit. Met de voorgenomen invoering van de Penitentiaire beginselenwet begin 1998 zullen de mogelijkheden tot extramurale executie verder verruimd worden door de introductie van het penitentiaire programma. Dit biedt sommige gedetineerden in een gevorderde fase van de detentie de mogelijkheid om zich, onder voorwaarden, buiten de inrichting voor te bereiden op integratie in de samenleving. In dit kader behoort ook elektronisch toezicht als bijzondere voorwaarde bij een penitentiair programma tot de mogelijkheden. Over het penitentiair programma heb ik tijdens de behandeling van de PBW uitvoerig met de Tweede Kamer van gedachten gewisseld. Conform de derde nota van wijziging (vergaderjaar , nummer , 10 april 1997) zullen de nadere regels over het penitentiair programma bij de Tweede Kamer worden voorgehangen. Tegelijkertijd zal ik, zoals toegezegd, een afzonderlijke brief over de vervroegde invrijheidstelling aan uw Kamer toezenden. Zoals ik aan het begin van deze brief aangaf start op korte termijn de evaluatie van de invoering van Werkzame Detentie door het WODC, over de uitkomsten waarvan u naar verwachting in de loop van 1998 zult worden bericht. Ik vertrouw erop u voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. De Minister van Justitie, W. Sorgdrager Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 24 587 Justitiële Inrichtingen 28 979 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik

Nadere informatie

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel Advies d.d. 17 augustus 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Aanleiding en context 7 1.1 Aanleiding; reikwijdte van dit advies 7 1.2 Context

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de zes pijlers van VPS: 1. ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit

Nadere informatie

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 077 Drugbeleid Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 159 BRIEF

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie 2009/06-101 101 - samenwerkingsmodel volwassen ex-gedetineerden - omslag.indd 1 26-6-2009 12:45:32 Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Gevangeniswezen in getal

Gevangeniswezen in getal Gevangeniswezen in getal 2009-2013 juli 2014 Colofon Directie Afdeling Contactpersoon Auteurs Bestuursondersteuning Analyse, Strategie & Kennis Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den

Nadere informatie

In de grondverf zetten

In de grondverf zetten Cahier 2009-14 In de grondverf zetten Planevaluatie van de prétherapie voor zedendelinquenten in PI Breda M.H. Nagtegaal J. Mulder Bestelgegevens Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Maatschappelijke re-integratie en nazorg voor ex-gedetineerden

Maatschappelijke re-integratie en nazorg voor ex-gedetineerden Doorpakken Maatschappelijke re-integratie en nazorg voor ex-gedetineerden advies 17 september 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Inleiding 7 Conclusies en aanbevelingen 9 1. Uitgangspunten voor re-integratie

Nadere informatie

Veiligheid begint bij Voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voortgangsrapportage. Oktober 2009

Veiligheid begint bij Voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voortgangsrapportage. Oktober 2009 Veiligheid begint bij Voorkomen Voortbouwen aan een veiliger samenleving Tweede voortgangsrapportage Oktober 2009 30 0ktober 2009 1. INLEIDING... 3 2. REALISATIE DOELSTELLINGEN... 4 2.1 METING INTEGRALE

Nadere informatie

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459)

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459) Bijlage 1 (zie blz. 1459) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Justitie

Nadere informatie

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Advies d.d. 8 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanleiding en context voor dit advies 9 Opbouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

ISD en SOV vergeleken

ISD en SOV vergeleken ISD en SOV vergeleken EERSTE INVENTARISATIE MEERWAARDE INRICHTING VOOR STELSELMATIGE DADERS BOVEN EERDERE STRAFRECHTELIJKE OPVANG VOOR VERSLAAFDEN S. Biesma M. van Zwieten J. Snippe B. Bieleman ISD en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie