Brussel, 2 mei _Aanbeveling Implementatie ESF Aanbeveling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling"

Transcriptie

1 Brussel, 2 mei _Aanbeveling Implementatie ESF Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van de Europese structuurfondsen in Vlaanderen

2 Krachtlijnen van de aanbeveling Betreffende EFRO kan de raad kan zich vinden in het voorstel om ook voor EFRO te werken met één Operationeel Programma voor heel Vlaanderen. Daarbij blijft de vraag gesteld of bij de verdere operationalisering nog wordt voorzien in specifieke budgetten voor afgebakende gebieden binnen Vlaanderen. De EFRO-middelen moeten in de toekomst prioritair ingezet worden voor de projecten die van strategisch belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen als geheel en in het bijzonder voor de doelstellingen van het herziene Pact van Vilvoorde. Het is cruciaal om hierbij de inbreng vanuit de RESOC s in rekening te brengen, in twee richtingen: een prioretisering van strategische projecten die rekening houdt met de hefboomprojecten die via de streekpacten worden voorgesteld; een advisering vanuit de RESOC s over de strategische projecten die centraal worden voorgesteld en die repercussies hebben op de betrokken streek/streken. Op deze wijze wordt het Europese structuurbeleid een versterking van het Vlaamse beleid. Verder vragen de sociale partners dat zij op VESOC-matige wijze en volwaardig worden betrokken bij het Vlaamse monitoringcomité en eventuele stuurgroepen. De sociale partners kunnen zich globaal terugvinden in de EFRO-prioriteiten die de Vlaamse regering naar voren schuift. In het licht van de realisatie van het vernieuwde Pact van Vilvoorde schuiven de sociale partners evenwel nog een aantal bijkomende accenten naar voren: een beleid m.b.t. de problematiek van opvolging en overnames van bedrijven; een preventief bedrijfsbeleid; een breedsporend innovatiebeleid met ook aandacht op de vernieuwing van arbeidsorganisaties; een performant beleid m.b.t. het aantrekken en ondersteunen van buitenlandse investeringen; investeringen in logistieke knooppunten en vervoersinfrastructuur; investeringen in hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkracht, bio-energie, ). Het ESF-luik van de aanbeveling formuleert ten eerste enkele essentialia in verband met de globale doelstelling van de ESF-middelen. Zo vindt de raad dat de ESF-middelen het Vlaams beleid moeten versterken: het dienen hefbomen te zijn voor onder meer de realisatie van de doelstellingen opgenomen in het Vlaams Hervormingsprogramma en voor het 2

3 aanpakken van de delivery gabs in de verwezenlijking van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde. Ten tweede vraagt de SERV een meer transparante berekening van het aandeel van Vlaamse ESF-middelen dat gaat naar de Geïntegreerde Richtsnoeren, inclusief een berekening op het niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten. Verder is de raad van mening dat structureel beleid ook structurele financiering vereist. Momenteel wordt de financiering van vele structurele beleidsmaatregelen doorgeschoven naar ESF-financiering. Voor de raad omvat het ESF-beleid een beleid op langere termijn en het programma mag dan ook niet volledig in het teken staan van beleidsuitdagingen op korte of middenlange termijn. Verder hoeft er voor de raad geen federaal luik meer voorzien worden en mag de cofinanciering niet enkel voorbehouden worden voor publieke financiering. De Vlaamse Regering dient dit laatste standpunt te verdedigen bij de federale en Europese overheden. Tenslotte betreuren de sociale partners expliciet dat ze pas in laatste instantie formeel betrokken zouden worden bij het uitwerken van de Vlaamse bijdrage. In een twee gedeelte gaat de SERV in op de inhoudelijke klemtonen die gelegd moeten worden bij het uitwerken van het ESF-programma De Vlaamse regering omschreef vier prioriteiten. Volgens de raad bevat iedere prioriteit een aantal belangrijke, soms vernieuwende, invalshoeken. Toch mist de raad ook enkele thema s. Daarenboven wenst de raad algemeen aan te geven dat ESF-projecten ook het ondernemerschap en de ondernemingszin als focus moeten hebben en verwijst het naar de werkzaamheden die zijn opgestart omtrent de Competentieagenda De uitkomst van dit laatste moet voor de raad geïmplementeerd worden in de uitwerking van prioriteit 3 en prioriteit 4. Verder moet bij de uitwerking van de prioriteiten ook de bedrijfsopleidingen een belangrijke plaats krijgen. Betreffende prioriteit 1 moet voor de raad uitgebreide aandacht gaan naar het alternerend leren. Hierbij is de finale doelstelling te komen tot een sluitende aanpak voor elke deeltijds leerplichtige. In dit kader is een evaluatie van de brugprojecten en voortrajecten aangewezen. Verder moet er voor de raad ook een debat komen omtrent de rol van ESF bij de uitbouw van alternerend leren voor 18 tot 24 jarigen en suggereert de raad een evaluatie van het stimuleringsbeleid voor werkgevers. Bij de uitwerken van prioriteit 1 zijn ook het garanderen van de kwaliteit van het werkplekleren en het in goede banen leiden van de herstructureringen belangrijke thema s. Wat de sluitende aanpak betreft, mist de raad aandacht voor de remediëring bij langdurige werklozen. Conform het Samen voor meer banen plan, moet voor de raad aandacht gaan naar het uitbouwen van de aanpak van de harde kern van langdurige werklozen. Binnen deze prioriteit dienen ook werkloosheidsvallen te worden meegenomen. Bij prioriteit 2 is de raad tevreden met de categoriale aandacht voor allochtonen, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden en ouderen. Specifiek voor die laatste groep vraagt de raad nogmaals de acties naar werkenden niet te versmallen tot de groep van +50-jarigen. Het 3

4 is verder wel noodzakelijk dat de projecten effectief afgestemd zijn op de noden van de categoriale doelgroep. Voor de raad is het aanbieden van werkervaringsplaatsen een belangrijk toeleidingsinstrument voor kansengroepen. Bij tewerkstelling binnen de sociale economie is het belangrijk dat dit gebeurt binnen de idee van een loopbaantraject. Het nieuwe ESF-programma moet dan ook aandacht hebben voor de integratie van werknemers sociale economie in de reguliere economie. Ondanks de bijval voor de categoriale accenten mag voor de raad het programma niet beperkt worden tot categoriale maatregelen. Daarom bevat deze aanbeveling ook enkele hefbomen voor een globaal diversiteitsbeleid. Onder meer vertrekkende van de aandacht voor bredere inzetbaarheid van de arbeidskrachten en het stimuleren van de arbeidsmobiliteit is levenslang leren een belangrijk thema binnen prioriteit 3. In deze moet ook de rol van opleidingen op eigen initiatief van de werkende verder uitgewerkt worden. Betreffende de loopbaanbegeleidingsdiensten vraagt de raad een betere omkadering, aandacht voor toeleiding van kansengroepen en de ontwikkeling van een methodiek voor werkenden die zich wensen om te schakelen van een zwaar naar een licht beroep. Ook aan de EVC-weg moet verder getimmerd worden in de komende programmaperiode. Hierbij zijn het verder uitbouwen van de titels en de aandacht voor EVC binnen opleidings- en begeleidingstrajecten voor de raad belangrijke aandachtpunten. Prioriteit 4 focust op het ondersteunen en verbreden van strategische HRM-processen. Voor de raad zal hierbij terecht aandacht besteed worden aan de balans tussen werken en privé en aan gelijke kansen. Zelf vraagt de raad dat er voldoende ondersteuning komt van de kleine en middelgrote ondernemingen die op het vlak van HRM-processen een specifieke nood hebben. Opleidingen binnen de onderneming vormen een belangrijk instrument in het vervullen van de HRM-processen en de ESF-middelen moeten dan ook verder aangewend worden om de opleidingen verder uit te bouwen, dit met de nodige aandacht voor het bereiken van kortgeschoolden en oudere werknemers. Ten slotte moet ook de inspanningen betreffende werkbaar werk in de volgende programmaperiode gecontinueerd worden. De Vlaamse regering schuift drie horizontale thema s naar voor. Voor de raad is het niet onlogisch dat innovatie hiertoe behoort. Het is belangrijk dat innovatie in iedere prioriteit voldoende aandacht krijgt wat kan door binnen iedere prioriteit een percentage van de middelen hiervoor te reserveren. Gelijke kansen als horizontaal thema kan worden geïmplementeerd door enerzijds binnen iedere prioriteit projecten hier op te focussen en anderzijds op het niveau van de oproep een diversiteitstoets uit te voeren. Voor het laatste horizontale thema, het transnationale, is investeren in de internationale uitwisseling prioritair. Enkele aanbevelingen betreffende het beheer van het programma vormen het slot van deze aanbeveling. Hierbij vragen de sociale partners dat hun betrokkenheid bij de uitvoering van het programma gecontinueerd wordt en suggereren ze dat ook doelgroeporganisaties en lokale 4

5 actoren, waar relevant, meer betrokken worden bij de uitwerking van het programma. De sociale partners blijven ook verder administratieve vereenvoudiging bepleiten. Dit kan onder meer bekomen door het verder uitwerken van het éénloketprincipe. De inspanningen omtrent de kwaliteitsbewaking geleverd in de vorige programmaperiode moeten verder gezet worden en bij het begin van de nieuwe programmaperiode is het aangewezen om de werking van de promotoren te evalueren zodoende organisatorische verbetervoorstellen te kunnen integreren in het nieuwe programma. Verder pleiten sociale partners voor een concentratie van de ingezette middelen waarbij een goede mix moet gevonden worden tussen meerjarenerkenningen en tijdelijke contracten. De raad vraagt ook dat enkel arbeidsmarktvoorzieningen die in orde zijn met het uitvoeringsbesluit op de evenredige arbeidsdeelname van 30 januari 2004 in aanmerking komen voor ESF-subsidiëring. Betreffende het cliëntvolgsysteem moet er naar gestreefd worden om, waar relevant, het te integreren in de nieuwe beleidsmaatregelen. De controle van de mate waarin de promotoren hun activiteiten registreren in het CVS valt voor de raad onder de kwaliteitsborging. Ten slotte moeten alle competentieversterkende maatregelen leiden tot een leerbewijs en liefst ook een competentiebewijs. 5

6 Krachtlijnen van de aanbeveling... 2 Situering van de aanbeveling... 8 Deel 1 Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Context Algemene uitgangshouding Betrokkenheid van de sociale partners bij het tot stand komen, het uitvoeren en het monitoren van het operationeel programma Inzake de prioriteiten Overgang van het huidige naar het nieuwe programma Deel 2 Het Europees Sociaal Fonds Essentialia in verband met de globale doelstelling ESF-midelen ESF-middelen moeten Vlaamse beleid verstrekken Nood aan een transparante berekening van het aandeel Vlaamse ESF-middelen dat gaat naar de Geïntegreerde Richtsnoeren Structureel beleid ook structureel financieren ESF-beleid is beleid voor de lange termijn Geen nood aan een federaal luik Cofinanciering mag niet enkel via publieke financiering Betrokkenheid sociale partners bij het opstellen van de Vlaamse inbreng is belangrijk De inhoudelijke invulling van de ESF-middelen De voorgestelde prioriteiten van de Vlaamse regering De klemtonen die de raad wenst te leggen Prioriteit Prioriteit Prioriteit Prioriteit De horizontale thema s Het beheer van het programma Continuering van de betrokkenheid van sociale partners bij uitvoering het programma Betrekken van de doelgroeporganisaties en lokale actoren bij uitwerken van het programma

7 3.3. Administratieve vereenvoudiging verder uitwerken, onder meer door veralgemening éénloketprincipe Kwaliteitsbewaking hoog in het vaandel blijven houden Concentratie van de middelen en mix meerjarenerkenning en tijdelijke contracten Enkel arbeidsmarktvoorzieningen die in orde met het uitvoeringsbesluit van 30 januari Van een cliëntvolgsysteem naar een loopbaanvolgsysteem Veralgemeende leer- en competentiebewijzen

8 Situering van de aanbeveling Op 24 maart 2006 stemde de Vlaams regering in met de nota Strategische keuzes met betrekking tot de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met het oog op de implementatie van de Europese Structuurfondsen in Vlaanderen. In deze nota bepaalde de Vlaamse Regering voor de nieuwe periode onder meer vijf prioriteiten, voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en vier prioriteiten voor door het Europees Sociaal Fonds gecofinancieerde acties. In de nota Aanpak en strategie van de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van de Europese Structuurfondsen in Vlaanderen, goedgekeurd op 27 januari 2006, bepaalt de Vlaamse Regering ook de aanpak op Vlaams Niveau van dit dossier. Deze aanpak voorziet een principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van de bijdrage van Vlaanderen voor begin mei Pas na die principiële goedkeuring zal de tekst aan de sociale partners worden voorgelegd. Omdat de sociale partners overtuigd zijn van de rol die ze kunnen spelen in en de bijdrage die ze kunnen leveren aan dit besluitvormingsproces, formuleert de SERV nu reeds een aanbeveling omtrent de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van de Europese structuurfondsen Deze aanbeveling bestaat uit twee delen: een luik betreffende de implementatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en een luik betreffende het Europese Sociaal Fonds. In het deel betreffende de implementatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling geeft de aanbeveling de inhoudelijke aandachtspunten die voor de SERV van belang zijn bij de uitwerking voor de initiatieven in het kader van het EFRO, meer specifiek met betrekking tot de territoriale accenten. Het luik betreffende het Europees Sociaal Fonds vangt aan met enkele essentialia in verband met de globale doelstelling ESF. In een tweede gedeelte gaat de raad dieper in op de inhoudelijke opties. Opmerkingen betreffende het beheer van ESF vormen het slot van deze aanbeveling. 8

9 Deel 1: Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1. Context Vandaag zijn de middelen die in het kader van EFRO worden ingezet in Vlaanderen territoriaal toegespitst in het kader van de zogenaamde doelstelling 2 waarin naast stedelijke accenten tevens industriële, plattelands- en visserijaccenten zijn ingevuld en territoriaal toegewezen. Deze toewijzing gebeurde op basis van vastgelegde criteria, waarbij de geselecteerde gebieden dienden te voldoen aan grenswaarden. Als gevolg van de algemene economische ontwikkeling van België en Vlaanderen en het als gevolg daarvan beperkte bevolkingsplafond dat aan België/Vlaanderen werd toegewezen, zijn de tot einde 2006 erkende doelstellinggebieden klein en versnipperd, wat ook blijkt uit bijgaande kaart. DOELSTELLING 2 GEBIEDEN PERIODE VLAANDEREN EN BRUSSEL Km TYPE STEDELIJK VISSERIJ INDUSTRIÊEL LANDELIJK PHASING OUT Naast deze vaststelling formuleert de Vlaamse regering nog volgende elementen om te kiezen voor één operationeel programma voor geheel Vlaanderen: Een gebiedsgerichte afbakening leidde in het verleden vaak tot een beperkte zonering met bijhorende moeilijkheden voor de uitvoering van de programma s. Zo was de gebiedsafbakening vaak te beperkend voor de realisatie van projecten, vooral wanneer geen rekening werd gehouden met natuurlijke socio-economische entiteiten en de 9

10 bestaande regio-identiteit en -dynamiek. Tevens hield dit in dat bepaalde gedeelten van een gemeente voor steunverlening in aanmerking kwamen en andere niet. Dit stuitte uiteraard vaak op onbegrip bij de projectpromotoren. In lijn met het voorgaande argument en rekening houdend met het feit dat de programma s worden opgesteld voor een periode van zeven jaar, wordt aangehaald dat het opstellen van gebiedsgerichte Operationele Programma s beperkingen voor de toekomst inhoudt; acties die binnen vier jaar uiterst relevant zijn maar waar vandaag nog niet aan wordt gedacht, kunnen misschien wel worden uitgesloten door de gebiedsgerichte benadering. Eén Operationeel Programma biedt de grootste keuzevrijheid in een later stadium en laat bovendien toe om beter op de noden van het moment in te spelen, ongeacht het feit dat wordt voorzien in de mogelijkheid om Operationele Programma s te herzien. De thema s zoals vervat in de Communautaire Strategische Richtsnoeren die de domeinen aanduiden waar het Europees structuur- en cohesiebeleid het best kan bijdragen tot de communautaire doelstellingen, met name die m.b.t. de Lissabonstrategie hebben betrekking op het verhogen van de aantrekkelijkheid van lidstaten, regio s en steden, innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie en meer en betere banen. Gezien de horizontale aard van deze thema s lijkt het aangewezen om per fonds één Operationeel Programma voor geheel Vlaanderen op te stellen. De Europese Commissie dringt vanuit het oogpunt van efficiëntie zelf aan op schaalvergroting en een beperking van het aantal programma s. 2. Algemene uitgangshouding De raad kan zich vinden in het voorstel om ook voor EFRO te werken met één Operationeel Programma voor heel Vlaanderen. Daarbij blijft de vraag gesteld of bij de verdere operationalisering nog wordt voorzien in specifieke budgetten voor afgebakende gebieden binnen Vlaanderen. De raad pleit er voor dat de EFRO-middelen in de toekomst prioritair worden ingezet voor de projecten die van strategisch belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen als geheel en in het bijzonder voor de doelstellingen van het herziene Pact van Vilvoorde. Daarbij is het evenwel cruciaal de aanbreng vanuit de RESOC s in rekening te brengen, in twee richtingen: een prioretisering van strategische projecten die rekening houdt met de hefboomprojecten die via de streekpacten worden voorgesteld met aandacht voor de projecten van de huidige perioden waarbij opvolging aangewezen is en met prioriteit voor de reeds aanvaarde streekpacten; een advisering vanuit de RESOC s over de strategische projecten die centraal worden voorgesteld en die repercussies hebben op de betrokken streek/streken. 10

11 Deze algemene uitgangshouding is in overeenstemming met de recente aanbeveling van de SERV (11 mei ) waarin de raad stelde dat er geen verschillende soorten streekbeleid naast mekaar kunnen bestaan zonder dat deze op mekaar zijn afgesteld. Op het gebied van het Europese regionaal beleid werd gesteld dat het logisch is dat de Europese programma's die ontwikkeld worden voor de regionaal-economische aspecten, passen in de visie van het betrokken RESOC. Het Europese structuurbeleid is aldus een versterking van het Vlaamse beleid. 3. Betrokkenheid van de sociale partners bij het tot stand komen, het uitvoeren en het monitoren van het operationeel programma Omdat er één operationeel programma wordt opgemaakt kan men aannemen dat het gewicht komt te liggen bij het Vlaamse monitoringcomité en eventuele stuurgroepen op Vlaams vlak daaronder (zoals bij ESF). De sociale partners vragen dat zij op de beide niveaus volwaardig worden betrokken, op VESOC-matige wijze, d.w.z. tripartiete samenstelling met medebeslissingsbevoegdheid voor de sociale partners, zoals dit inmiddels voor ESF gebeurt. 4. Inzake de prioriteiten De Vlaamse regering stelt volgende vijf prioriteiten voor in het kader van EFRO: 1. Het bevorderen van kenniseconomie en innovatie, o.m. door de verdere uitbouw van het kennispotentieel, het stimuleren van kennistransfer en valorisatie van onderzoeksresultaten, de begeleiding en professionalisering van het innovatieproces in KMO s en het stimuleren van netwerking en clusters, en o.m. gericht op de vermindering van het directe gebruik van primaire grondstoffen en energiebronnen. 2. Het stimuleren van het ondernemerschap, o.m. door het bevorderen van de ondernemingszin, de begeleiding van startende en groeiende ondernemingen, het stimuleren van samenwerking en netwerkvorming en aandacht voor de overnamemarkt (groeiend aanbod van over te laten bedrijven). 3. Het verbeteren van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren, o.m. door de ontwikkeling van nieuwe en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en brownfields, het bevorderen van duurzaam bedrijventerreinenbeheer en het benutten van verduurzamingspotenties, het voorzien van kwaliteitsvolle bedrijfshuisvestings- 1 Aanbeveling, De verdere ontwikkeling van een sociaal-economisch streekbeleid in de context van de RESOC en SERR. Belangrijke aandachtspunten van de sociale partners bij de inhoudelijke invulling van het sociaaleconomisch streekbeleid. 11

12 mogelijkheden en het verbeteren van de bereikbaarheid en de daartoe noodzakelijke infrastructuur. 4. Het bevorderen van de stedelijke ontwikkeling, hoofdzakelijk door het voeren van een actief economisch beleid en het verbeteren van de leefkwaliteit om innovatie en ondernemerschap te ondersteunen en door het stimuleren van de werkgelegenheid, duurzaam stedelijk vervoer en het ondersteunen van toeristische en economische projecten met internationale uitstraling (versterking van de eigen identiteit). 5. De duurzame economische ontwikkeling van het platteland door het uitbouwen van een sterke flankerende plattelandseconomie in kleinstedelijke gebieden en dorpen met aandacht voor hun intrinsieke kwaliteiten. Dit gebeurt via maatregelen ter stimulering van innovatie, ondernemerschap en ter verbetering van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren. De sociale partners kunnen zich globaal terugvinden in deze prioriteiten. Toch verwijzen de sociale partners hierbij ook naar de sociaal-economische prioriteiten die zij op 14 juni 2005 naar voren schoven in kader van Pact van Vilvoorde. Het is inderdaad belangrijk dat de prioriteiten inzake EFRO mee een de realisatie van de doelstellingen in het vernieuwde Pact van Vilvoorde kunnen bevorderen. In de lijn van het vernieuwde Pact van Vilvoorde schuiven de sociale partners daarom nog een aantal bijkomende accenten naar voren: een beleid m.b.t. de problematiek van opvolging en overnames van bedrijven; een preventief bedrijfsbeleid; een breedsporend innovatiebeleid met ook aandacht op de vernieuwing van arbeidsorganisaties; een performant beleid m.b.t. het aantrekken en ondersteunen van buitenlandse investeringen; investeringen in logistieke knooppunten en vervoersinfrastructuur; investeringen in hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkracht, bio-energie, ). 5. Overgang van het huidige naar het nieuwe programma Op projectniveau kan zich de problematiek stellen van continuïteit wanneer de nieuwe programmaperiode ingaat. Dit is ondermeer een gevolg van de trage opstart en het gegeven dat op niveau van vergunningen het soms langer heeft geduurd dan aanvankelijk begroot. De sociale partners menen dat het op project niveau inderdaad moet mogelijk zijn om aangezette projecten ook daadwerkelijk te kunnen finaliseren. 12

13 Deel 2: Het Europees Sociaal Fonds 1. Essentialia in verband met de globale doelstelling ESF-midelen 1.1. ESF-middelen moeten Vlaamse beleid verstrekken In het standpunt van 14 juli 1999 omschreef de SERV enkele uitgangspunten voor de invulling van het Europees structuurbeleid in Vlaanderen voor de programmaperiode Hierbij stelde de SERV expliciet dat het Europees structuurbeleid niet parallel mag en kan ontwikkeld worden maar een versterking moet zijn van het Vlaamse beleid. Ook voor de nieuwe programmaperiode is dit het uitgangspunt. De Europese Commissie geeft expliciet aan dat de middelen van de Europese structuurfondsen in hoofdzaak moeten worden ingezet om de EU-prioriteiten, uitgedrukt in de Geïntegreerde Richtsnoeren, te verwezenlijken. In het kader van doelstelling 2 regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid wenst de Europese Commissie dan ook dat 75% van de middelen gaat naar projecten die de Lissabondoelstellingen bevorderen. De raad kan zich vinden in de focus op Geïntegreerde Richtsnoeren met die verstande dat ze dient om het Vlaamse beleid te versterken. Dit betekent dat de ESF-middelen onder meer als hefbomen kunnen fungeren voor de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het Vlaams Hervormingsprogramma en in het bijzonder voor het aanpakken van de delivery gaps in de verwezenlijking van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde. De raad verwijst betreffende dit laatste dan ook naar de recente actualisering van het Pact van Vilvoorde en de prioriteiten die de raad hierbij vooropstelde Nood aan een transparante berekening van het aandeel Vlaamse ESF-middelen dat gaat naar de Geïntegreerde Richtsnoeren Uit de nota van de Vlaams regering (27 januari 2006) valt af te leiden dat de Europese Commissie een lijst opstelde met categorieën van uitgaven die beschouwd worden als bijdragend tot de realisatie van de Lissabondoelstellingen. Uit de lijst van de Geïntegreerde Richtsnoeren heeft zij 15 richtsnoeren gedistilleerd en gegroepeerd in vijf clusters van prioritaire thema s waarvan volgende vier clusters betrekking hebben op doelstelling 2: 13

14 Richtsnoeren 7, 8 en 9, gerelateerd aan Onderzoek en Ontwikkeling, innovatie en de informatiemaatschappij (voor Doelstelling 2, evenwel met uitsluiting van ICT-infrastructuur); Richtsnoeren 10 en 15, gerelateerd aan het verbeteren van de omgeving waarin in ondernemingen en in het bijzonder KMO s werken; Richtsnoer 11 in verband met het duurzaam gebruik van hulpbronnen; Richtsnoeren 17 en 24, gerelateerd aan arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en werkgelegenheidsbeleid. Voor de programmaperiode berekende de Europese Commissie dat België globaal genomen 53% van de fondsen heeft besteed aan projecten die in de lijn liggen van de Lissabondoelstellingen. Hiermee bevindt België zich op het Europese gemiddelde. De Europese Commissie stelt echter vast dat slechts een kwart van de middelen werd aangewend in functie van de cluster van de werkgelegenheidsrichtsnoeren (richtlijnen 17 tot 24). De raad verbaast zich sterk over dit percentage. De raad vraagt expliciet een meer transparante analyse van de aanwendingen van de middelen. Hierbij is een duidelijke omschrijving van de toewijzingscriteria noodzakelijk. Volgens de raad kan enkel een transparante analyse aan de hand van duidelijke criteria sturend werken. Dergelijke analyse geeft ook aan op welke vlakken bijkomende inspanningen nodig zijn. Het ontbreken van deze transparantie zorgt voor onduidelijkheid. Zo is het het aanvoelen van de sociale partners dat, in elk geval voor wat Vlaanderen betreft, het aandeel van de middelen besteed in functie van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren in realiteit een stuk hoger ligt. Meer transparantie betekent voor de raad in elk geval dat de analyse eveneens op het niveau van de Gemeenschappen en Gewesten gebeurt. Nu is enkel een globaal cijfer voor België gekend. Bij het uitwerken van de Vlaamse bijdrage is het voor de raad noodzakelijk te beschikken over de gegevens op het niveau van Vlaanderen Structureel beleid ook structureel financieren De ESF-financiering maakt een niet-gering gedeelte uit van de Vlaamse arbeidsmarktmiddelen. De sociale partners constateren dat momenteel de financiering van vele structurele beleidsmaatregelen doorgeschoven wordt naar ESF-financiering. Dit maakt dat de uitvoering van die structurele maatregelen ook in de toekomst afhankelijk blijft van de beschikbaarheid van de ESF-middelen en de bijzondere complexe procedures die ESF-financiering met zich meebrengt. De raad denkt hierbij aan de sluitende aanpak binnen de VDAB, het geheel van initiatieven m.b.t. het alternerend leren voor deeltijds leerplichtingen en BUSO-leerlingen, de loopbaanbegeleidingsdiensten, de financiering van begeleidings- en beoordelingscentra voor de titels van beroepsbekwaamheid,.. Het is volgens de raad aangewezen dat een aantal beleidsinitiatieven ook op vlak van de financiering een structurele verankering krijgen. Door in te gaan op de vraag om bepaalde aspecten structureel te financieren, creëert de overheid 14

15 bovendien ruimte om aan nieuwe behoeftes te voldoen en nieuwe thema s uit te werken. In punt 3.3 doet de raad enkele suggesties voor te ontwikkelen nieuwe thema s. Wat het altenerend leren betreft, houdt de raad er aan te verwijzen naar de aanbeveling van 7 oktober Hierin vraagt de SERV met aandrang dat het beleid inzake alternerend leren structureel vorm zou krijgen in plaats van afhankelijk te worden gehouden van ESFfinanciering. Deze vraag maakt ook deel uit van de SERV Platformtekst alternerend leren van 28 augustus 2003 die ook door het werkveld werd onderschreven ESF-beleid is beleid voor de lange termijn Bij de opstelling van een nieuw ESF-programma moet men er zich rekenschap van geven dat het hier gaat om opties voor de lange termijn: een programma voor , maar met een te verwachten doorloop tot en met Daar vloeien volgende twee uitdagingen uit voort: vermijden dat het ESF-programma volledig in het teken komt te staan van de beleidsuitdagingen van de korte of middellange termijn, zonder oog voor de lange termijn; voldoende flexibiliteit inbouwen, rekening houdende ook met de sterke volatiliteit van onze economie en arbeidsmarkt en van toekomstige beleidsuitdagingen. Binnen het ESF-kader moet in elk geval voldoende ruimte zijn om tijdens de programmaperiode op veranderingen in te spelen en nieuwe accenten te leggen. De context kan in de loop van de programmaperiode mogelijks grondig wijzigen. De economische situatie kan veranderen, het beleid kan nieuwe beleidsopties nemen, het werkveld kan andere accenten leggen, Daarom moet men zich er voor hoeden nu reeds het programma volledig vast te leggen. Het uitgewerkte programma dient dan ook de nodige flexibiliteit toe te laten. Voor de raad zijn de ESF-doelstellingen lange termijn doelstellingen. De nieuwe programmaperiode loopt immers van 2007 tot De sociale partners willen van deze aanbeveling dan ook gebruik maken om het beleid uit te nodigen om, nu het jaar 2010 dichterbij komt, samen na te denken over nieuwe lange termijndoelstellingen voor Vlaanderen na Deels zullen deze in het verlengde liggen van de huidige doelstellingen van het Pact van Vilvoorde, omdat nu reeds duidelijk is dat een aantal doelstellingen, gegeven de huidige vertaling in het beleid, niet haalbaar zijn tegen Deels zal het gaan om nieuwe doelstellingen. 2 De initiatiefnemers van deze platformtekst waren de sociale partners vertegenwoordigd in de SERV, de representatieve verenigingen van onderwijs en het gemeenschapsonderwijs, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de Dienst Beroepsopleiding van het departement onderwijs, het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen, de koepelorganisatie van de vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding en de Centra voor Deeltijdse Vorming. 15

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen

Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen 12 prioriteiten van de SERV Brussel, 9 februari 2007 Vooraf De SERV is altijd voorstander geweest van een breed maatschappelijk gedragen lange termijnvisie op de

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË

Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË Vooruitgangsrapport 2009 www.be2010.eu Inhoudstafel Inleiding 1 1. Context 1 2. Grote ontwikkelingen 2 2.1. Federaal Relanceplan 3 2.2.

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

De Vlaamse Regering 2009-2014

De Vlaamse Regering 2009-2014 De Vlaamse Regering 2009-2014 Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving DE VLAAMSE REGERING 2009-2014 EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 20130708 Aanduiding van een expert voor de ondersteuning van de thematische werking opleidingen in

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel

Nadere informatie

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009 Evaluatie van de proeftuin trajecttendering Achtergrondrapport In opdracht van: VDAB Uitgevoerd door: IDEA Consult: Stephanie Devisscher Debbie Sanders An Van Pelt Brussel, 30 juni 2009 IDEA Consult nv

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking van het ESF-Agentschap 4 3 Beleidsuitvoering en planning 6 3.1 Strategische en operationele

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie