Ter inzage Raad JAARPROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter inzage Raad 27.03.08 JAARPROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID 2008"

Transcriptie

1 Ter inzage Raad JAARPROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID 2008 Inleiding: Het jaarprogramma integrale veiligheid 2008 is samengesteld op basis van de kadernota IV en het daarin gehanteerde kernbeleid veiligheid. In de kadernota Integrale Veiligheid is al aangekondigd dat de diverse genoemde veiligheidsvelden nader zouden worden uitgewerkt in "formats"(meer gedetailleerde beschrijvingen). Deze formats geven een beeld van alle werkzaamheden die een verband houden met veiligheid. De formats haken aan op bestaande beleidsprogramma's en de programmabegroting van Gebruik formats: Dit overzicht dient meerdere doelen. In de eerste plaats is het te beschouwen als een "0-meting". Een beschrijving van de huidige stand van zaken. Door dit regelmatig te herhalen, kan een goed inzicht worden verkregen in de voortgang van de werkzaamheden en vooral in het effect daarvan. In de tweede plaats dient het als bouwsteen voor het jaarprogramma IV (2008)en met name de speerpunten. Door gebruikmaking van formats worden zaken SMART gemaakt. Ten derde geven de formats voor het gemeentebestuur, voor de ambtelijke medewerkers en voor de andere partners in veiligheid een goed overzicht, wie waarmee bezig is. Het effect hiervan is dat de onderlinge betrokkenheid toeneemt. Beschrijving actie's in 2008 per hoofdonderwerp: Het kernbeleid veiligheid van de VNG, waarop de kadernotitie , het integraal veiligheidsplan en het jaarprogramma 2008 zijn gebaseerd, kent vijf hieronder aangegeven veiligheidsvelden. Binnen deze veiligheidsvelden worden veiligheidsthema's onderscheiden. In dit jaarprogramma worden de ambities en de aanpak op de vijf veiligheidsvelden beschreven aan de hand van bijgevoegde formats. VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING Keurmerk veilig wonen Het toepassen van het Politiekeurmerk veilig wonen (PKVW) bij nieuwbouwprojecten leidt tot een afname van de onveiligheid en criminaliteit in de directe woonomgeving. Bij alle nieuwbouwprojecten wordt al in de planontwikkelingsfase meegekeken in hoeverre het mogelijk is alle drie de deelcertificaten te halen. (veilige woning, veilig wooncomplex en veilige omgeving) In de gemeente Maasdriel is het besluit tot het invoeren van de keurmerken bij nieuwbouwwijken al genomen in Doel gemeente is woninginbraken te verminderen samen met politie (gemeente preventie). Bestaand beleid wordt voortgezet. openbare verlichting; afdeling openbare werken stelt een openbaar verlichting beleidsplan op. In dit plan wordt uitgebreid stilgestaan bij de effecten van een goede openbare verlichting op het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte (zie programmabegroting ) leefbaarheidsplan kernen; Om een leefbare samenleving te creëren in alle kernen waarbij gekeken wordt naar het voorzieningenniveau wordt vanuit het cluster welzijn gestart met het uitvoeringsplan leefbaarheid Heerewaarden. Dit project dient als pilot voor alle kernen. (zie programmabegroting ) Huiselijk geweld; Het onderwerp huiselijk geweld wordt ook in onze regio regionaal opgepakt en vorm gegeven. Huiselijk geweld valt onder het domein van openbare geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Samen met de regiogemeenten, wordt vorm gegeven aan een gestructureerde aanpak van huiselijk geweld. In 2006 is de inrichting van een regionaal advies- en steunpunt huiselijk geweld gerealiseerd. Dit advies- en steunpunt is onderdeel van het reeds bestaande meldpunt bijzonder zorg. In 2008 wordt het bestaand beleid voortgezet.

2 BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO). In 2005 is voor bedrijventerrein de Geerden in Velddriel samenwerking op gang gekomen tussen de Kamer van Koophandel (KvK), de brandweer, de politie, de gemeenten en ondernemers op het gebied van het KVO. In gezamenlijkheid is gewerkt aan het verminderen van de criminaliteit en het verbeteren van de veiligheid op de bestaande bedrijventerreinen waarbij ook gelet is op de specifieke problemen per terrein. Voor bedrijventerrein "De Geerden" is het keurmerk veilig ondernemen afgegeven. In 2008 actualisatie en voortzetting bestaand beleid. Toepassing van het keurmerk zal ook worden bekeken bij nieuw te bouwen bedrijventerreinen. Convenant veilig uitgaan De roep om maatregelen tegen uitgaansoverlast is landelijk gezien de laatste tijd sterk toegenomen. In reactie hierop is in 2001 het convenant veilig uitgaan ontwikkeld. Het is een samenwerkingsverband tussen justitie, politie, horecaondernemers, omwonenden en gemeente die hun bijdrage leveren aan een veilig uitgaansgebied. Zowel de wijze van samenwerking als de maatregelen komen aan bod. Groot voordeel van het convenant is dat de naleving van de afspraken meetbaar wordt. Sinds 2001 heeft de kern Kerkdriel een convenant 'veilig uitgaan. We constateren dat de overlastproblemen sinds de komst van het convenant veilig uitgaan sterk zijn gedaald. Ook in 2008 blijft dit convenant gehandhaafd. JEUGD EN VEILIGHEID Versterking ketenaanpak (zie verderop bij speerpunten: aanpak veelplegers, risicojongeren) Overlast (hang)jeugd; Sinds 2007 is het project 'hou hangen leuk' gestart ism politie. Overlastgevende jeugd wordt in beeld gebracht en aangepakt op groeps en individueel niveau. Mede in verband hiermee beschikt Maasdriel sinds kort op projectbasis voor 10 uur per week over een straathoekwerker. Een van zijn taken is de hangplekken te bezoeken, contact te leggen met hangjeugd en lijsten bij te houden met achtergronden namen en gezinssituaties. Voor de organisatie/ondersteuning van preventieve activiteiten voor de jeugd is sinds kort een medewerker jeugd aangesteld. Zij werkt nauw samen met straathoekwerker, beleidsmedewerker jeugd en IV-ambtenaar. Project Aanpakken Het project Aanpakken van Provincie Gelderland richt zich op de problematiek rondom jeugd en veiligheid. Hoe kunnen de gemeenten adequaat reageren op de problemen veroorzaakt door de jeugd, problemen die niet alleen gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van de burgers, maar ook voor de jongeren zelf. Het project 'Aanpakken' probeert daar iets aan te doen. Het doel is om kleine en middengrote Gelderse gemeenten te versterken bij het invullen van hun regierol ten opzichte van jeugd en veiligheidsvraagstuk door middel van advies/ consultatie en deskundigheidsbevordering. De kern Heerewaarden is als pilot gebruikt voor het project. De uitvoering van het project loopt door in FYSIEKE VEILIGHEID Verkeersveiligheid. In het 2e kwartaal van 2008 wordt een mobiliteitsplan vastgesteld opgemaakt door afdeling openbare werken. In het plan bepalen we een visie en strategie op het gebied van bereikbaarheid, parkeren, verkeersveiligheid en circulatie voor de fietser, voetganger automobilist en de openbaar vervoer reiziger. (zie programmabegroting )

3 Externe veiligheid In het kader van nieuwe wetgeving op het gebied van externe veiligheid (EV) (de veiligheid die verband houdt met productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen) hebben de gemeenten de risicovolle bedrijven geïnventariseerd en de gegevens daarvan ingevoerd dan wel aangeleverd voor het register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) en de (provinciale risicokaart). Voorts is en wordt door diverse gemeentelijke functionarissen deelgenomen aan de regionale projecten op EV-gebied. Voorbeelden hiervan zijn het kennis- en implementatieproject, het ontwikkelen van een (beperkte) beleidsvisie externe veiligheid, het verbeteren van risicocommunicatie, en het actualiseren milieu vergunningen van risicovolle inrichtingen. (zie ook bijlage in IV-plan; risico-inventarisatie van brandweer) Brandveiligheid; gebruiksvergunningen Eind 2007 zijn de plannen opgesteld waarin de preventie en repressiekwaliteiten voor de brandweer in Maasdriel zijn vastgelegd. Voor de preventie van ongevallen bij brand en het voorkomen van brand, worden gebruiksvergunningen afgegeven. Daarnaast wordt er voorlichting en adviezen verstrekt. Bij brand (repressie) is het nodig om 365 dagen en 24 uur per dag paraat te zijn. De kwaliteit en veiligheid van het materieel, materiaal en het brandweerpersoneel zijn van groot belang om deze taak goed te kunnen uitvoeren. We willen binnen 5 minuten na alarmering het potentieel kunnen laten uitrukken. Crisisbeheersing (rampenbestrijding) Onder een crisis wordt volgens het Crisisbeheersing verstaan een ernstige verstoring van de basisstructuren dan wel aantasting van de fundamentele waarden en normen van het maatschappelijk systeem. Binnen die definitie is een ramp een bijzondere vorm van een crisis. In een traditionele rampsituatie wordt het leven en de gezondheid van personen, het milieu en/ of grote materiele belangen in ernstige mate bedreigd of geschaad waardoor een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid ontstaat of dreigt te ontstaan. Een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen en/ of de schadelijke gevolgen te beperken. De primaire verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding ligt bij de gemeenten. In het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding stelt de gemeente (het college) een rampenplan vast. Het rampenplan van de gemeente Maasdriel is vastgesteld in Het plan voldoet aan de wettelijke eisen. Opleiden en oefenen behoort ook tot de voorbereiding op de rampenbestrijding. De laatste jaren zijn ook binnen Maasdriel de opleidings- en oefenmogelijkheden van gemeentelijke functionarissen vergroot. Qua opleidingen is/wordt ingezet op een inhaalslag. Die inhaalslag wordt echter in een aantal gevallen weer belemmerd door het (natuurlijk) verloop binnen een gemeentelijke organisatie. Naast het rampenplan zijn in de achter ons liggende periode enkele regionale rampbestrijdingsplannen ontwikkeld. Daar waar het rampenplan het kenmerk heeft van een organisatieplan, heeft een rampbestrijdingsplan het karakter van een (operationeel) bestrijdingsplan. Wij noemen hier de nieuwe intergemeentelijke rampbestrijdingsplannen dijkdoorbraak en overstroming, Betuweroute, Massavaccinatie en Waterwegen (oevergemeenten Gelderland- Zuid). Maasdriel heeft ook gemeentelijke rampbestrijdingsplannen voor 3 LPG-tankstations.

4 INTEGRITEIT EN VEILIGHEID Organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit Deze problematiek speelt zich over het algemeen meer af in grote steden, zodat in het kader van deze nota niet uitgebreid op in zal worden gegaan. Wel is het van belang om de wet te bevordering integriteit beoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) te noemen. Deze is wettelijk op 1 juni 2003 in werking getreden en maakt het mogelijk om ongewilde facilitering door de overheid van criminele organisaties tegen te gaan. Bepaalde vergunningen of subsidies mogen worden geweigerd of ingetrokken als er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning of subsidie wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. Wat betreft aanbestedingen kunnen gegadigden van bepaalde overheidsopdrachten uitgesloten worden als er sprake is van gevaar. Bij het bureau BIBOB kan het overheidsorgaan om advies vragen. Het bureau BIBOB kan bronnen raadplegen die bestuursorganen niet kunnen raadplegen, zoals Belastingdienst en justitiële bronnen. Maasdriel past mogelijkheden voor toetsing van wet Bibob toe bij aanvragen drank- en horecavergunning en exploitatievergunningen voor seksinrichtingen.

5 Speerpunten 2008: Voor het overgrote deel betreft het jaarprogramma reguliere werkzaamheden en (kortlopende) projecten. Op basis van actuele (landelijke en gemeentelijke)ontwikkelingen, politieke prioriteiten en op basis van cijfers uit het politiewerkplan, zijn de volgende speerpunten voor 2008 tot stand gekomen. Die liggen vooral bij de veiligheidsvelden "Jeugd en Veiligheid" en "Veilige Woonomgeving." Het accent ligt daarbij op preventie. De bestrijding van drugsgebruik. Drugsgebruik en vooral de gevolgen ervan worden in de beleving in toenemende mate als een probleem ervaren. Uit meldingen bij politie blijkt dat in 2006 en 2007 een aantal meldingen binnengekomen zijn betrekking hebbende op kwekerijen, gebruik en mogelijk dealen. Dit heeft vooral te maken met de aandacht die de politie inzet op deze vorm van criminaliteit. Om een meer structurele oplossing voor dit probleem te kunnen bieden is een integrale aanpak gewenst en daarom verdient de aanpak van deze vorm van criminaliteit in 2008 extra aandacht. Een strafrechtelijke aanpak alleen brengt dealers wel achter de tralies, maar geeft geen oplossing voor het dealen en het gebruik. Uit het gezondheidsprofiel Rivierenland 2007 blijkt tevens dat Maasdriel hoog scoort met alcohol en drugsgebruik. Zie bijlage. Groene golf protocol De politie district De Waarden constateert dat er vaker sprake is van hennepkwekerijen in (huur)woningen, (huur)woonwagens, schuren, kassen en (bedrijfs)hallen. Het (doen) exploiteren van een hennepkwekerij is strafbaar, veroorzaakt eventueel overlast en brandweer. Tevens wordt het woon- en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel van omwonenden aangetast. Door de winsten van deze criminele activiteit kan grote ongelijkheid in sociale gemeenschappen en branches ontstaan. Om toch adequaat op te treden tegen deze ongewenste ontwikkeling ten aanzien van hennepkwekerijen hebben de partners in een protocol vastgelegd om enkele keren per jaar in een integrale Groene Golf Actie meerdere hennepkwekerijen tegelijk aan te pakken. Waarschijnlijk zal in 2008 binnen de veiligheidsregio een uniform protocol worden ontwikkeld Prostitutie en coffeeshops Maasdriel hanteert op het gebied van coffeeshops een nul beleid. Op het gebied van prostitutie mogen maximaal 2 seksinrichtingen gevestigd zijn. Er is geen aanleiding dit beleid bij te stellen. Overlast en jeugdcriminaliteit Het landelijk veiligheidsbeleid stelt dat aandacht gegeven dient te worden aan : Agressie en geweld, criminaliteit en bedrijfsleven, georganiseerde criminaliteit, overlast en verloedering en de persoongerichte aanpak. Afgezien van de georganiseerde criminaliteit is op de overige aandachtsgebieden ingezet; de aanpak op de bedrijventerreinen heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van het aantal bedrijfsinbraken. Het jeugdoverleg brengt jongeren in contact met hun omgeving om door middel van een integrale samenwerking overlast te trachten te verminderen. In deze aanpak ontbrak echter de persoongerichte aanpak waardoor interventie in jongerengroepen nog effectiever kan zijn. Derhalve is als speerpunt voor 2008 gekozen om deze persoongerichte aanpak op twee fronten te versterken: Aanpak veelplegers Dit behelst een sluitende aanpak op het individu. Er worden afspraken gemaakt met die instellingen die op grond van de problematiek betrokken dienen te worden in de zorg rond een veelpleger. Een veelpleger wordt gebonden door een persoonlijk begeleidingscontract dat tevens van een justitieel traject is voorzien. De zorg- en de justitiële ketens worden zo met elkaar verbonden. De afspraken worden gevolgd via een cliëntvolgsysteem. Voor het gehele district De Waarden zijn 33 veelplegers geselecteerd die dit jaar een traject aangeboden moeten krijgen.

6 De gemeente Tiel neemt de rol van regisseur op zich. De veelplegers zijn verantwoordelijk voor veel feiten die vooral op het terrein van overlast, agressie en geweld liggen. In de evaluatie, die eind 2008 zal plaatsvinden zal een reductie van het aantal aangiften en meldingen op deze terreinen merkbaar moeten zijn. Risico-jongeren Voor de overleggen rond risicojongeren geldt dat de regierol versterkt dient te worden om afspraken rond deze jongeren te bundelen en te monitoren. Ook hiervoor kan het cliëntvolgsysteem dienst doen. Eind 2008 dienen deze overlegvormen te zijn geprofessionaliseerd waarna de voorzitters van deze overleggen hun regierol adequaat kunnen oppakken en waarbij aan de hand van het aantal integraal in zorg gezette risicojongeren het succes van de aanpak kan worden bepaald. Jeugd en veiligheid Lokaal alcoholmatigingsbeleidprogramma ontwikkelen voor toenemende probleem. Dit in aansluiting op landelijk en regionaal te ontwikkelen programma. Handhaving: Belangrijke ontwikkelingen in 2008 zijn de professionalisering van de gemeentelijke toezichtorganisatie, de voorbereiding van de omgevingsverguning en de komst van een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA). Komst BOA Doel van de BOA is de kwaliteit van het gemeentelijke toezicht op de terreinen kleine ergernissen, horeca, openbare ruimte, parkeren en hondenbeleid op voldoende niveau te brengen. Wens is gekwalificeerde Buitengewone Toezichthouders (BOA's) die bovendien zijn bijgeschoold op een specifiek terrein. Zo'n specialisatie kan bijvoorbeeld horeca, of hondenbeleid zijn. Bij de selectie van deze toezichthouders zal er met name aandacht moeten zijn voor de aspecten taalbeheersing en sociale vaardigheden. Voortgang bestuurlijke boete en strafbeschikking De finale behandeling (vaststelling) door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel bestuurlijke boete zal samen met de het voorstel inzake de strafbeschikking plaatsvinden. Vanuit het ministerie van Justitie zijn er plannen om per oktober 2008 de strafbeschikking ook op gemeentelijke regelgeving van toepassing te laten zijn. Het lijkt er daarom op dat we in 2008 eindelijk een afweging kunnen maken met de toepassing van de bestuurlijke boete en dat medio 2009 de strafbeschikking zal volgen. Handhaving openbare orde bij evenementen Jaarlijks wordt in Maasdriel een aantal evenementen georganiseerd. De bekende grootschalige evenementen die jaarlijks terugkomen zijn: de Hedelse paardenmarkt, het evenement Alempop en de Kerkdrielse kermis. Openbare orde toezicht is hierbij van belang. Introductie Omgevingsvergunning De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de kaders aan voor de (zogeheten) omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Daarmee vervangt de Wabo 25 bestaande vergunningstelsels. Voor het onderdeel handhaving is relevant dat het bevoegd gezag (meestal de gemeente) het toezicht onderling moet afstemmen en moet zorgen voor één handhavingstraject, dat indien nodig wordt afgestemd. Dat betekent dus dat de gemeente gecoördineerd toezicht moet kunnen organiseren en moet kunnen optreden als één bestuursrechtelijk handhavings-orgaan. Het (ontwerp)besluit omgevingsrecht (Bor) bevat onder meer kwaliteitseisen voor handhavingsorganisaties. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de kwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op het model van het adequate handhavingsproces en moeten leiden tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de handhaving.

7 In hoofdlijnen moet een gemeente het volgende leveren: 1 - een handhavingsbeleid dat inzicht geeft in de prioriteitenstelling, de wijze waarop wordt nagegaan of doelen worden bereikt, de handhavingsstrategie, en de afstemming van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en in de afspraken met betrokken derden. - een jaarlijks uitvoeringsprogramma - een jaarlijkse evaluatie De handhaving van de omgevingsvergunning vraagt dus om een integrale aanpak of op z'n minst gecoördineerde aanpak. Binnen de organisatie zijn diverse afdelingen betrokken bij handhaving van de omgevingsvergunning, verdeeld over zeven productgroepen. Integrale aanpak vraagt om centrale aansturing, immers de input van de diverse productgroepen moet bij elkaar worden gebracht om te komen tot het vereiste handhavingsbeleid, uitvoeringsplan en evaluatie. Aan de kwaliteitseisen van het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer is door de gemeente voldaan door het opstellen van het VROM-lexicon in In 2007 is vervolgens het Vergunningenen Handhavingsbeleidsplan (VHP) vastgesteld, waarin het vergunningen- en handhavingsbeleid voor de taakvelden bouwen, ruimtelijke ordening en milieu is opgenomen. Het VROM-lexicon zal vervolgens geëvalueerd worden en - waar nodig - in het VHP worden geïntegreerd. In 2008 wordt tevens gewerkt aan een Implementatieplan van de omgevingsvergunning. Vanwege de brede impact van de Wabo voor zowel vergunning-verlening als handhaving, zal de introductie van de omgevingsvergunning voor een groot deel van de organisatie consequenties hebben. Tenslotte: De kadernota IV , de jaarprogramma's en de deelonderwerpbeschrijvingen vormen een onlosmakelijk geheel, als instrument om de gemeentelijke regierol op het gebied van de veiligheid waar te maken. Deze regierol is wettelijk vastgelegd in een bestuursaccoord tussen minister Ter Horst van BZK en de VNG op 4 juni Het IV-plan is gekoppeld aan het teamwerkplan van de politie. Daarnaast vindt regelmatig afstemming met de parate diensten en onderdelen van de gemeentelijke organisatie plaats. Voor het overige komt de samenwerking met derden terug in de afzonderlijke formats. 1 Bron: concept-plan 'Implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Tiel'

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 3 Veiligheid Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 3.01 Integrale veiligheid & Handhaving Objectieve en

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen Vastgesteld door het college van B&W op 16 mei 2006, herzien op 4 maart 2008 en op 19 oktober 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014

Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 Pagina 1 Samenvatting Eind 2010 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 van de gemeente Dalfsen vastgesteld door de gemeenteraad. De kadernota

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn vergunningen

Bibob-beleidslijn vergunningen Bibob-beleidslijn vergunningen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Klantenbalie Vaststelling Handhavings- en sanctiekader Dranken Horecawet gemeente Beesel 2014-2018/ (art. 43a DHW) Afdelingshoofd Auteur : Bremmers,

Nadere informatie

Visie boa in de openbare ruimte

Visie boa in de openbare ruimte Visie boa in de openbare ruimte Inleiding De vraag naar veiligheid in de samenleving is onverminderd groot. Als reactie op de kerntaken discussie die in de jaren 90 door de politie is gevoerd, ontstond

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid B en W voorstel 15INT03349 Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid Samenvatting voorstel Om de nieuwe mogelijkheden van de Wet Bibob toe te kunnen passen, dient het huidige Bibob-beleid hierop aangepast te

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze?

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2012D08796 1 Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2 Welke maatregelen heeft de rijksoverheid sinds 2003, toen voor het eerste bleek dat de brandveiligheid bij zorginstellingen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies Gemeente Breda Bibob-Beleidslijn Subsidies Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet Bibob 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Beleidsuitgangspunten 3 3. Begripsomschrijving 4 3.1 Risico analyse 4 3.2 Start onderzoek 4 3.3 Onderzoek

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Publiekssamenvatting. Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015. Gemeente Helmond,

Publiekssamenvatting. Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015. Gemeente Helmond, Publiekssamenvatting Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Gemeente Helmond, Juli 2011 1 1. Inleiding Waarom een nieuw horecabeleidsplan? De looptijd van het Horecabeleidsplan Helmond 2000-2010 De smaak

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Programma 3 Veiligheid

Programma 3 Veiligheid Programma 3 Veiligheid Burgemeester W.J.F.M. van Beek Algemeen doel (Wat willen we bereiken?) Het binnen de wetgeving en door o.a. gemeentebestuur aangegeven kaders waarborgen van de fysieke en sociale

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Kadernota December 2014

Kadernota December 2014 Kadernota December 2014 Oisterwijk Veilig 2015 2018 Kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 - Pagina 2 van 9 Inleiding Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente te zijn,

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2015... 4 3. Milieutoezicht... 5 4. Bouwtoezicht en Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 2011-2014 District Maas en Leijgraaf Gemeente Grave KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Flankerend beleid...

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie