Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein"

Transcriptie

1 Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein Gemeente Rijswijk Corsanr Juli 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Toegang tot het Sociaal Domein Entiteiten en functionaliteiten in de Toegang De Toegangspoorten: het eerste contact Entiteit KCC i.r.t. Sociaal Domein Entiteit Vakafdeling Sociaal Domein Entiteit Sociaal Wijkteam Entiteit Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Entiteit MPA-functionaris Verleningsbesluiten ICT-ondersteuning Raakvlakken met verschillend beleid en uitvoering Kwaliteit Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Planning en Acties Zelfredzaamheidmatrix Uitwerkingsnotitie Quick Scan 2

3 Voorwoord Uit wikipedia-artikel: Deltawerken Deltaplan Op 21 februari 1953, twintig dagen na de watersnoodramp, installeerde Jacob Algera, toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, de Deltacommissie onder leiding van A.G. Maris, directeurgeneraal van Rijkswaterstaat. Deze commissie kreeg de opdracht om met plannen op tafel te komen die een dergelijke ramp in de toekomst zou moeten voorkomen. In ieder geval stond men voor twee keuzes: óf het verhogen en versterken van ruim duizend kilometer dijklengte, óf het afsluiten van enkele zeegaten waardoor de door stormvloeden bedreigde kustlijn zou worden verkort. Het enige vereiste betrof een deel van het plan, namelijk dat de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg open moesten blijven om een goede bereikbaarheid van de havens van Antwerpen, Gent en Rotterdam te waarborgen. De transities binnen het Sociaal Domein zijn gelukkig niet ingezet naar aanleiding van een ramp waarvoor destijds het Deltaplan is opgesteld. Toch heeft deze notitie de naam Deltaplan gekregen omdat het gaat over het onderwerp Toegang waarvoor één plan moet komen. Eén degelijke plan voor toegang tot het Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk ter voorkoming dat inwoners met een ondersteuningsbehoefte tussen wal en schip raken. 3

4 1. Inleiding Dit Deltaplan is geschreven voor de transitie en transformatieopgave op het Sociaal Domein, waarvoor de gemeente Rijswijk staat. Het Deltaplan volgt op een eerder vastgestelde kadernota Sociaal Domein 1, die met algemene stemmen is aangenomen in de gemeenteraad van Rijswijk op 11 maart In de zienswijze op de Kadernota Sociaal Domein zijn veel opmerkingen geplaatst bij de uitwerking van de Kadernota. Omdat dit Deltaplan een uitwerking van de Kadernota is, zijn de betreffende zienswijzen nadrukkelijk betrokken bij dit Deltaplan voor zover deze over de reikwijdte van dit Deltaplan gaan. Het Deltaplan gaat in op het vraagstuk van de Toegang tot het Sociaal Domein tot en met ondersteuning. Daarmee is het Deltaplan onderdeel van de beleidsvorming die noodzakelijk is om richting te geven aan en samenhang te brengen tussen nieuwe en bestaande gemeentelijke taken in het Sociaal Domein. Toegang tot het Sociaal Domein heeft raakvlakken met: 1. Initiatieven om de zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers te vergroten, 2. De daadwerkelijke product- en dienstverlening van algemene (collectieve) en maatwerk/individuele voorzieningen, 3. (door)ontwikkeling en inkoop van (nieuw) aanbod, 4. Kwaliteitsaspecten voor het totale Sociaal Domein. Het Deltaplan benoemt deze raakvlakken in aparte hoofdstukken. Dit geldt ook voor het aanpalend beleid. De vraagstukken zoals die onder 1 t/m 4 benoemd zijn krijgen daarnaast aandacht in aparte notities, zoals de innovatieagenda s en de verordeningen. Ook is in reeds bestaand beleid een en ander geborgd. Toegang tot het Sociaal Domein bevat veel beleidsvrijheid op lokaal niveau. Juist omdat het ook over bestaande gemeentelijke taken gaat en bestaand aanbod dat overkomt, is inpassing noodzakelijk. De volledige aanpassing van Toegang tot het Sociaal Domein neemt een tijdsbestek in beslag dat over de transitiedatum van 1 januari 2015 heen gaat. Gedurende deze tijd dient kwaliteit van dienstverlening te worden gewaarborgd. Toegang tot het Sociaal Domein (hierna te noemen: Toegang) gaat voornamelijk over de vraag op welke wijze inwoners geholpen zullen worden, wanneer er een ondersteuningsvraag ontstaat. In het Deltaplan wordt de volle breedte, van advies door de samenleving tot vergaand ingrijpen in het leven van onze inwoners, bij geëscaleerde multiproblematiek beschreven. 1 Kadernota Sociaal Domein Van zorgen voor, naar zorgen dat 4

5 2. Toegang tot het Sociaal Domein De Toegang tot ondersteuning is voornamelijk een inrichtingsvraagstuk. Een inrichtingsvraagstuk, waarvan de oplossing moet passen bij de lokale situatie. Rijswijk wil laagdrempelig, eenduidig en maatwerk biedend zijn aan haar inwoners conform de uitgangspunten van de Kadernota Sociaal Domein. Om mogelijk te maken, zijn de volgende punten van belang voor een goede toegang: Laagdrempelig Een goede bekendheid van de Toegang(spoorten) bij alle inwoners en professionals zorgt er onder andere voor dat zij hun verwijs en signaalfunctie kunnen oppakken. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Een ander aspect om de laagdrempeligheid te bevorderen is om te zorgen dat de professionals op de vindplaatsen aanwezig zijn. Denk hierbij aan scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven etc) De toegangspoorten zijn zowel fysiek, digitaal, telefonisch als schriftelijk bereikbaar Eenduidig Uniformiteit bij het afhandelen van ondersteuningsvragen is belangrijk als er meerdere toegangspoorten zijn waar inwoners terecht kunnen. Dit proces kan verder gestandaardiseerd worden. Onder andere via een Quick Scan waardoor een vraag snel terecht komt op de plek waar het antwoord is. Of op de plek waar toegewerkt kan worden naar een oplossing/antwoord. Het gaat hier om alle vragen op alle leefgebieden binnen het sociaal domein. Dit betekent ook, dat de oplossing ook buiten de gemeente gevonden kan worden. Maatwerk biedend Zelfredzame inwoners krijgen snel antwoord. Inwoners die het overzicht over hun problemen kwijt zijn en daarmee de oplossingen(in bepaalde mate regieverlies), krijgen ondersteuning. Inwoners waarbij zich grote problemen voordoen, worden adequaat ondersteund door een doortastende multiproblem aanpak Deze drie uitgangspunten vormen de rode draad bij de oplossing van het inrichtingsvraagstuk Toegang. 5

6 Functionaliteiten 3. Entiteiten en functionaliteiten in de Toegang Voor het realiseren van de Toegang is een blauwdruk nodig van de manier waarop dat georganiseerd kan worden. In deze nota wordt uitgaan van het onderstaande schema, waarin zes entiteiten worden onderscheiden voor de Toegang met de functionaliteiten die zij toegekend krijgen. Entiteiten Figuur 1: Entiteiten en Functionaliteiten in de Toegang tot Ondersteuning van het Sociaal Domein Rijswijk Het plan gaat in op de invulling van de functionaliteiten per entiteit en de samenhang daartussen. Opschaling vindt plaats naarmate de zelfredzaamheid van de inwoner afneemt en dus het regieverlies toeneemt. Onder de genoemde functionaliteiten wordt verstaan: Signaleren & Verwijzen Weten waar inwoners en professionals naar toe moeten met signalen uit hun omgeving/werkveld. Informatie & Vraagverkenning Het door de medewerkers aan de Toegang verstrekken van informatie aan inwoners en professionals en het verkennen/herleiden van de ondersteuningsvraag van inwoners voor doorverwijzing naar de juiste entiteit. De mate van regieverlies bij de inwoner is hierbij leidend. 6

7 Vraagverheldering Hier gaat het om het scherp krijgen van de ondersteuningbehoefte; de vraag achter de vraag. Onderzocht wordt wat de inwoner zelf kan of wat de mogelijkheden zijn binnen zijn sociale netwerk in relatie tot zijn of haar ondersteuningsbehoefte. Als dit niet of deels mogelijk blijkt wordt onderzocht welke voorziening of voorzieningen (collectief of individueel) oplossing biedt of bieden. Ondersteuning Van ondersteuning is sprake bij mutliproblematiek.(lees: regieverlies). De regisseur heeft hier een belangrijke taak namelijk het samen met de inwoner opstellen en uitvoeren van plan van aanpak in het kader van Eén gezin, één plan, één regisseur. Het biedt overzicht wie wat wanneer doet om de problemen samen met de inwoner op te lossen. Nadruk bij deze functionaliteit ligt bij het zoveel mogelijk in eigen kracht zetten van de inwoner. Multiproblem aanpak bij escalatie In sommige gevallen kan er een situatie zijn of ontstaan waarbij er direct door iemand ingegrepen moeten worden om (nog) erger te voorkomen. Het van toepassing zijnde proces valt onder deze functionaliteit. Huidige situatie Onder de huidige wetgeving van AWBZ en Wet op de Jeugdzorg is toegang tot geïndiceerde zorg volledig losgekoppeld van het preventieve zorg- en welzijnsveld. Indicaties worden hoofdzakelijk aangevraagd bij het CIZ en Bureau Jeugdzorg. De huisartsen hadden en hebben in de Jeugdwet daarnaast nog een rechtstreekse bevoegdheid tot het verwijzen naar jeugdzorg. Het verkrijgen van een indicatie is een lastige opgave, waar niet iedere burger uitkomt. De ondersteuning bij het verkrijgen van de indicatie wordt geboden, door zorginstellingen, huisartsen of cliëntondersteuninginstellingen (MEE). Dit systeem heeft een aantal gevolgen, waardoor er onvoldoende rem zit op de groeiende dure zorgvraag. Een van de gevolgen van het systeem is dat de belangen van zorginstellingen, huisartsen en cliënt ondersteuningsinstellingen te veel gescheiden zijn van de budgettaire belangen van het rijk (CIZ, Bureau Jeugdzorg). Het systeem stuurde daarnaast op productie van zorg in plaats van een gekantelde benadering. Met zorginstellingen die dan cliënten zelf begeleiden bij het aanvragen van zorg, kan dat de kat op het spek binden zijn. Toekomstige situatie Om het eenvoudiger voor inwoners te maken, maar ook de onafhankelijke cliëntondersteuning te borgen en de belangen van inwoners, overheid en zorgaanbieders in balans te brengen, is een goede inrichting van de Toegang tot ondersteuning noodzakelijk. Hier ligt de essentie van het maken van een Deltaplan Toegang. De toegang (inclusief de cliëntondersteuning) komt bij cliëntondersteuners te liggen in plaats van bij de zorginstellingen zelf. Deze cliëntondersteuners werken vanuit eenzelfde gekantelde werkwijze, waarbij enerzijds de zorgvraag geremd wordt en de inzet puur gericht is om de inwoner zo snel mogelijk in eigen kracht weer te laten participeren in de samenleving. Deze basisgedachte is in dit Deltaplan verder uitgewerkt. 7

8 4. Entiteit Samenleving Functionaliteit Signaleren en Verwijzen In onze complexe samenleving is het voor burgers, maar ook voor professionals niet altijd duidelijk waar zij moeten zijn om geholpen te worden of zorgwekkende signalen te delen. Hierin schuilt het risico van niet tijdig de juiste ondersteuning krijgen. Met als mogelijk gevolg dat in een later stadium intensievere (en vaak duurdere) ondersteuning noodzakelijk is. Met kwalitatief goede verwijzers en signaleerders kan de basis gelegd worden voor het keren/kantelen van een (toenemende) ondersteuningsvraag. Doelgroep Verwijzers en signaleerders zijn de inwoners van onze stad en de professionals in onze stad, die niet primair werkzaam zijn binnen de uitvoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en/of de Participatiewet. In voorbeelden: Van buurvrouw tot leerkracht in het primair onderwijs, van buurman tot huisarts. Voor professionals die werkzaam zijn binnen de werking van de wetten geldt dat ook zij moeten kunnen verwijzen of signaleren naar het juiste loket. Daarmee valt de doelgroep van verwijzers in 3 subgroepen uiteen: 1. Inwoners 2. Professionals niet primair werkzaam binnen de uitvoering van de transitiewetten 3. Professionals werkzaam binnen de transitiewetten Civil Society Het begrip Civil Society wordt steeds vaker gebruikt en valt binnen subgroep 1 en 2. Eigen kracht en zelfredzaamheid staan voorop in de aanpak van de sociale problemen in een wijk. (Vrijwilligers)organisaties, verenigingen, bewoners- en ondernemersnetwerken spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van de sociale problematiek in een wijk en leveren een grote bijdrage aan het bevorderen van de sociale cohesie en zelfredzaamheid. Zo organiseren zij bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten voor oudere geïsoleerde bewoners, motiveren de buurt om een schoonmaakactie te houden en zijn zij partner in het aanpakken van overlastsituaties. De wijk leeft door de inzet van haar bewoners en organisaties. Bewoners, partners en ondernemers kennen hun wijk ook als geen ander. Zij zijn verankerd met de buurt, hebben hun sociale contacten en weten wat er speelt. Zij vormen samen de civil society. De dynamiek van de civil society ontstaat door een combinatie van langdurige, flexibele en tijdelijke initiatieven. De mate waarin deze civil society zich in kan zetten voor de buurt is afhankelijk van meerdere factoren. Dit zijn bijvoorbeeld bestaande netwerken en vrijwilligersorganisaties in een buurt, de sociale samenstelling van een buurt en de aard van de sociale problematiek. Niet alleen in bestaande organisatieverbanden liggen mogelijkheden om de wijk te verbeteren, ook tijdelijke initiatieven die via social media of nieuwe samenwerkingscoalities tot stand komen,hebben veel potentie. Doel Het belangrijkste doel is kennis van de Toegang zo breed mogelijk bekend te maken bij de te onderscheiden doelgroepen. Zodat enerzijds hulp kan worden geboden en anderzijds signalen kunnen worden afgegeven. Benodigde middelen Actuele digitale informatie op websites (gemeente, CJG, Sociale Wijkteams) Integraal Klantbeeld (zie hoofdstuk 12) Mogelijkheid tot berichtenverkeer tussen entiteiten (zie hoofdstuk 12) Digitale Sociale Kaart Keerpunt campagne Zie bijlage 1 voor bijbehorende planning en acties. 8

9 Casus Er zijn concept samenwerkingsafspraken gemaakt met Rijswijk Wonen die betrekking hebben op twee interventies: -Vroegtijdige signalering van kwetsbare burgers door de buitenmedewerkers -Voorkomen van huisuitzettingen door samenwerking met de afdeling incasso Om de vroegtijdige signalering door de buitenmedewerkers te realiseren zijn door de coördinator van de woonconsulenten en het Sociaal Wijkteam twee bijeenkomsten en een signaleringskaart gerealiseerd. In deze betreffende casus kwam een van de buitenmedewerkers bij het Sociaal Wijkteam binnen lopen. De aanleiding van het signaal was een volle brievenbus. Na een gesprekje met de betreffende huurder bleek er meer aan de hand. Er was sprake van een depressie, maar er waren ook financiële problemen: huurachterstand en dreigende afsluiting van gas en licht. De casemanager is na het eerste gesprek hiermee direct aan de slag gegaan. De afgelopen week werd de casemanager door cliënte opgebeld: ze 'moest' van de medewerker van Rijswijk Wonen eerlijk zijn. Ze moest me vertellen dat ze verslaafd aan alcohol was. Er zijn samen aanvullende afspraken gemaakt over het alcoholprobleem. In de korte tijd is er heel veel gebeurd in de dienstverleningsrelatie tussen cliënte en casemanager. Zij weten in zeer korte tijd wat ze aan elkaar hebben en dat lijkt de basis om het traject in te gaan. 9

10 5. De Toegangspoorten: het eerste contact Het huidige sociaal domein heeft vele toegangspoorten. De verschillende loketten, al dan niet wettelijk verplicht, hebben voor een vergaande complexiteit van de toegang gezorgd. Vereenvoudiging van de toegang is noodzakelijk om laagdrempelig te kunnen zijn, vroegtijdig te kunnen signaleren en daarmee preventief te kunnen werken. In Rijswijk zijn de toegangspoorten teruggebracht naar drie. Dit zijn de Sociale Wijkteams, het CJG en de gemeente. Oorspronkelijk kennen deze toegangspoorten hun eigen doelgroepen. Om de laagdrempeligheid te bevorderen, moeten onze inwoners verder geholpen kunnen worden aan elk van de verschillende toegangspoorten.een eenduidige werkwijze, een onderlinge verwijzing en warme overdracht tussen de entiteiten is daarvoor essentieel. Voor deze drie toegangspoorten is gekozen om een zo sluitend mogelijk netwerk te hebben waar inwoners met hun ondersteuningsvragen terecht kunnen. Sociaal Wijkteam ( 3x1 ) Gemeente CJG Figuur 2: Toegangspoorten Sociaal Domein gemeente Rijswijk Het eerste contact krijgt vorm (in willekeurige volgorde): bij het KCC van de gemeente (inclusief RWC en loket Samenlevingszaken) bij de bureaudienst van het Sociaal Wijkteam bij de balie van het CJG of de vindplaatsen (bv. scholen) waar de partners vanuit het CJG zitten De toegangspoorten zijn zowel fysiek, digitaal, telefonisch als schriftelijk bereikbaar 10

11 Eenduidige werkwijze Bij het werken met meerdere toegangspoorten wordt de laagdrempeligheid vergroot. Echter er ontstaat hierbij het risico van een versnipperde aanpak met alle gevolgen van dien. Om de kwaliteit en eenduidigheid in de toegangspoorten te garanderen, wordt bij de vraagverkenningsprocedure 2 een eenduidige werkwijze gehanteerd. Herleiden van de ondersteuningsvraag Eén van belangrijkste uitdagingen met betrekking tot de toegang tot het Sociaal Domein is ervoor zorgen, dat ondersteuningsvraag van de burger, ongeacht bij welke toegangspoort de burger aanklopt, goed wordt herleid en vervolgens goed wordt doorgezet naar de juiste professional(s). Hiervoor zullen de medewerkers aan de toegang de volgende tools ter beschikking krijgen: Quick Scan (zie bijlage 3): De Quick Scan is een korte uitvraag over de vijf leefgebieden binnen het Sociaal Domein. Integraal klantbeeld: Onder integraal klantbeeld wordt verstaan, dat binnen de kaders van de privacywetgeving de medewerker aan de toegang in één oogopslag in het systeem kan zien binnen welke afdelingen/entiteiten van het Sociaal Domein de burger bekend is. Elektronisch berichtenverkeer: Mogelijkheid tot het elektronisch doorzetten van de herleide ondersteuningsvraag naar de juiste professional(s). Bij het herleiden van de ondersteuningsvraag gaat het om het maken van onderscheid tussen: Multiproblematiek; Enkel- of meervoudige vraag. Het verschil hiertussen wordt bepaald door de mate van regieverlies bij de burger. Zie hiervoor de onderstaande definities: Multiproblematiek Ondersteuningsvraag van de burger op het gebied van het sociaal domein die zich uitstrekt over minimaal één maar vaak meerdere leefgebieden waarbij de burger niet in staat is zelf de benodigde stappen te ondernemen om tot oplossingen te komen (regieverlies). Hiervoor is ondersteuning van regisseur nodig. Enkelvoudige vraag Ondersteuningsvraag van de burger op het gebied van het sociaal domein, die is beperkt tot één leefgebied. Deze vraag is met doorverwijzing door de medewerker aan de toegang naar de vakafdeling(en) of met doorverwijzing naar het specialisten- en kennisnetwerk afgehandeld als uit de quick scan blijkt, dat inzet van een generalist uit het Sociaal Wijkteam niet noodzakelijk is. Meervoudige vraag Ondersteuningsvraag van de burger op het gebied van het sociaal domein, die zich uitstrekt over meerdere leefgebieden. Deze vraag is met doorverwijzing door de medewerker aan de toegang naar de vakafdeling(en) of met doorverwijzing naar het specialisten- en kennisnetwerk afgehandeld als uit de quick scan blijkt, dat inzet van een generalist uit het Sociaal Wijkteam niet noodzakelijk is. 2 Uitgangspunt A4 van de kadernota Sociaal Domein 11

12 Doorzetten van de ondersteuningsvraag Na het herleiden van de vraag wordt de uitkomst vastgelegd en doorgezet naar: het Sociaal Wijkteam of CJG bij multiproblematiek; vakafdeling(en) van de gemeente of CJG bij enkel- of meervoudige vragen. Uniforme werkwijze toegang Het herleiden en doorzetten van ondersteuningsvragen zal op uniforme werkwijze bij de verschillende toegangspoorten uitgevoerd worden. Medewerkers Toegang Herleiden en.. doorzetten via berichtenverkeer van de ondersteuningsvraag vraag Informatie en vraagverkenning Tools: Quick Scan Integraal Klantbeeld Multiproblematiek Enkel- of meervoudige vraag Sociaal Wijkteam of CJG Vakafdeling(en) Gemeente of CJG Figuur 3: Uniforme werkwijze medewerkers toegang Benodigde middelen Integraal Klantbeeld (zie hoofdstuk 12) Klantvolgsysteem (zie hoofdstuk 12) Elektronisch berichtenverkeer (zie hoofdstuk 12) Quick Scan Ontwikkelen digitale toegangspoort naar het voorbeeld van bijvoorbeeld sociaal wijteam Zie bijlage 1 voor bijbehorende planning en acties. 12

13 Casus Ondersteuningsvraag: Mijnheer Cas vraagt bij het zorgloket om een Voorrangsverklaringsformulier voor zijn zoon en diens zwangere vriendin. Huidige aanpak (niet gekanteld) De loketmedewerker vraagt of de zoon in Rijswijk woont. Legt uit dat de kosten voor het aanvragen van de voorrangsverklaring niet terugbetaald worden bij een afwijzing en geeft het formulier mee. Toekomstige (gekantelde) aanpak De loketmedewerker start aan de hand van de Quickscan het gesprek met de volgende vragen: Hoe komt het dat uw zoon niet zelf komt? Wat is zijn huidige situatie? Mijnheer Cas vertelt wat de situatie van zijn zoon Tim is. Tim is 20 jaar woont nog thuis bij zijn ouders en werkt overdag. Daarom komt de heer Cas. Tim heeft een relatie met een 17-jarig meisje, Christie. Zij woont bij haar alleenstaande moeder en is hoog zwanger. Christie zit in het laatste jaar van haar opleiding en hoopt nog in mei, voor de bevalling, eindexamen te kunnen doen. De relatie met haar moeder is ernstig verstoord en Christie kan daar niet blijven wonen Vandaar de vraag om een Voorrangsverklaring. Christie heeft studiefinanciering. Tim verdient het minimum jeugdloon. Loketmedewerker kijkt naar het integrale klantbeeld van mijnheer Cas : Ik zie dat u bekend bent bij onze afdeling WMO. Zijn er soms nog meer zaken van invloed op deze situatie? Mijnheer Cas vertelt, dat Christie niet bij hen kan komen inwonen vanwege de situatie van zijn vrouw. Zij heeft longkanker. Mijnheer heeft zijn handen vol aan de verzorging van zijn vrouw. Vanwege haar gezondheidssituatie zijn er woningaanpassingen nodig. Een jonge vrouw met een baby kunnen ze er niet bij hebben. Zij maken zich grote zorgen hoe het verder moet met het stel en straks de baby. Dit is niet bevorderlijk is voor het verloop van de ziekte van zijn vrouw. Zij mag namelijk geen stress hebben. De heer Cas wil wel wil helpen, maar hij heeft zijn handen al vol. Hij kan er niet veel meer bij hebben. En zijn zoon en diens vriendin, weten ook niet hoe nu verder. De baliemedewerker heeft in dit gesprek de leefgebieden gescand voor het gezin (vader, moeder en Tim), inclusief de zwangere vriendin Christie. Op grond van deze Quick scan (kort gesprekje/uitvraag) en het integrale klantbeeld komt de medewerker tot de conclusie dat er sprake is van een multiproblematiek en mogelijk regieverlies ( niet pluis gevoel ), zowel bij heer Cas als bij zoon Tim en diens zwangere vriendin. De medewerker legt de heer Cas uit wat het Sociaal wijkteam/cjg is en doet en vraagt of hij een gesprek met een medewerker daarvan wil. De heer Cas wil dit graag. Hij geeft aan dat hij zijn zoon en vriendin daar ook bij gaat betrekken. De medeweker zet de via het berichtenverkeer door naar het Sociaal wijkteam/cjg. 13

14 6. Entiteit KCC i.r.t. Sociaal Domein Definitie Het Klantencontact Centrum (KCC) is de toegangspoort voor de gemeentelijke organisatie waar inwoners terecht kunnen met vragen over alle producten en diensten die de gemeente biedt. Het KCC werkt met een uniforme dienstverlening over alle kanalen (fysiek, digitaal, telefonisch en schriftelijk). De gemeente heeft zichzelf tot doel gesteld, dat inwoners hetzelfde antwoord of dienst/product ontvangen ongeacht welk kanaal gebruikt wordt. Van alle klantcontacten die bij het KCC binnenkomen moet 80 % daadwerkelijk door het KCC worden afgehandeld. Circa 20 % van de vragen en verzoeken zal in samenwerking met de verschillende vakafdelingen worden afgehandeld. Bij het KCC komen dus vragen terecht over alle producten en diensten van de gemeente. In deze notitie gaat het alleen om informatievragen en ondersteuningsvragen op het gebied van het Sociaal Domein. Onder het KCC vallen alle baliefuncties, dus ook RWC en loket Samenlevingszaken. Functionaliteit Signaleren en Verwijzen Net zoals van de samenleving wordt ook van de KCC-medewerker verwacht alert te zijn op signalen en indien nodig de inwoner te verwijzen. Functionaliteit Informatie en Vraagverkenning Het is de taak van de KCC-medewerker om de vraag van een burger met een informatie c.q. ondersteuningsbehoefte in het sociaal domein te herleiden tot enkel/meervoudige problematiek (geen regieverlies) of multiproblematiek (wel regieverlies) en vervolgens door te zetten door middel van elektronisch berichtenverkeer naar de juiste entiteit. Zoals beschreven in het hoofdstuk 5 krijgen de medewerkers aan de Toegang voor het herleiden van de vraag twee hulpmiddelen aangereikt: Quick Scan 3 Integraal Klantbeeld Het KCC maakt voor het beantwoorden van vragen van inwoners gebruik van het systeem SugarCRM. Met betrekking tot het Sociaal Domein kan dit systeem gebruikt blijven worden zolang het statusvragen betreft (bijvoorbeeld: Is mijn uitkering al uitbetaald?). Voor ondersteuningsvragen op het gebied van het Sociaal Domein zal het KCC gebruik gaan maken van de hulpmiddelen applicatie Integraal Klantbeeld en Quick Scan voor de vraagverkenning. 3 Zie bijlage 3 14

15 Doelgroep van het KCC Alle inwoners van de gemeente met een informatiebehoefte of ondersteuningsvraag op het gebied van het Sociaal Domein. Doel van KCC Het doel van het KCC is om de inwoner met een vraag of ondersteuningsbehoefte op het gebied van het Sociaal Domein op een eenduidige, adequate manier te informeren, verwijzen of over te dragen. Benodigde middelen Om op een goede en juiste wijze de burger met zijn informatie en/of ondersteuningsbehoefte te kunnen informeren, verwijzen of overdragen is het van belang, dat de KCC-medewerker (medewerker Toegang) voldoende is opgeleid en beschikt over de juiste competenties. Voor het efficiënt overdragen naar het Sociaal Wijkteam, vakafdeling(en) of CJG wordt onderzocht of gebruikt kan worden gemaakt van elektronisch berichtenverkeer (zie hoofdstuk 12). De medewerkers aan de toegangspoorten moeten voor doorverwijzing goede kennis hebben van de sociale kaart van Rijswijk. Integraal Klantbeeld (zie hoofdstuk 12) Ontwikkelen digitale toegangspoort naar het voorbeeld van bijvoorbeeld of VIND Zie bijlage 1 voor bijbehorende planning en acties. 15

16 7. Entiteit Vakafdeling Sociaal Domein Definitie De vakafdeling is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie, waar een deel van de toegang tot ondersteuning in de werkingsfeer van het sociaal domein wordt georganiseerd. Bij het sturingsprincipe regierol uit de Kadernota Sociaal Domein is gedefinieerd dat de gemeente alleen daar taken uitvoert, waar dat door marktpartijen niet kan worden gedaan. Hierbij gaat het voornamelijk om de toegang tot dure maatwerkvoorzieningen. Deze voorzieningen 4 laten zich omschrijven in de volgende hoofdproducten: Algemene en bijzondere bijstand; Re-ïntegratietrajecten naar werk; Schuldhulpverlening; maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugd Binnen de entiteit Vakafdelingen Sociaal Domein loopt de toegang door tot en met de functionaliteit Vraagverheldering. De vraagverheldering kan leiden tot inzet en/of aanvraag van voorzieningen maar het daadwerkelijk verlenen hiervan is geen functionaliteit binnen de Toegang. Functionaliteit Signaleren en Verwijzen Net zoals van de samenleving wordt ook van de vakafdelingen verwacht alert te zijn op signalen en indien nodig de inwoner te verwijzen. Functionaliteit Informatie en Vraagverkenning Zoals in hoofdstuk 3 beschreven zijn het de medewerkers Toegang die de ondersteuningsvragen van inwoners herleiden en vervolgens doorzetten naar de juiste entiteit. Functionaliteit Vraagverheldering Het doel van vraagverheldering is integraal een beeld te krijgen van de daadwerkelijke vraag van de inwoner. Hierbij wordt de vraag achter de vraag onderzocht en de principes van De Kanteling gehanteerd. De gesprekspartner van de inwoner onderzoekt in hoeverre, de ondersteuningsvraag opgelost kan worden 5. : -in eigen kracht; -door inzet van het eigen sociaal netwerk; -via collectieve voorzieningen; -en uiteindelijk via individueel maatwerk. Hiervoor is het noodzakelijk dat de nog vast te stellen verschillende verordeningen deze werkwijze zoveel mogelijk faciliteren. Deze genoemde gekantelde verordeningen dragen bij aan een vraag-, oplossings- en resultaatgericht werkwijze ten opzichte van de huidige claim- en aanbodgerichte werkwijze 6. Vraagverhelderingsgesprekken Wet- en regelgeving staat niet toe dat de gemeente slechts één vorm van vraagverhelderingsgesprekken voert. Voor vraagverhelderingsgesprekken op het gebied van werk en inkomen is huisbezoek namelijk niet zonder meer toegestaan terwijl dit voor primaire problemen op het gebied van zorg, welzijn en jeugd dit juist essentieel wordt geacht. In de gemeentelijke terminologie vallen beiden gesprekken uiteen in Intake (werk en inkomen) en Keukentafelgesprek (Welzijn/Zorg en Jeugd). 4 Op dit moment zit de afdeling Sociale Zaken in een transformatieproces waarbij ook kritisch gekeken wordt welke taken waar zijn belegd. 5 Uitgangspunt A6 van de Kadernota Sociaal Domein 6 Uitgangspunt C1 van de Kadernota Sociaal Domein 16

17 Om de integraliteit zoveel mogelijk te borgen is het zaak om de leefgebieden te verkennen om De Kanteling gestalte te kunnen geven. De Zelfredzaamheidmatrix en het GIZ (voor Jeugd) 7 zijn hier goede voorbeelden van voor zowel intake als keukentafelgesprek. Daarnaast kunnen intake en keukentafelgesprek geclusterd worden. Zo kan de intake voor schuldhulp, inkomen en werk integraal worden gemaakt en de keukentafelgesprekken voor zorg, welzijn en jeugd. Intake voor inkomen, werk en schulddienstverlening vindt dan plaats door intakers op het Rijswijks Werkcentrum. Keukentafelgesprekken voor de Jeugdwet en de nieuwe Wmo vinden dan plaats bij de mensen thuis, omdat daar de situatie, noodzakelijk om de kanteling door te voeren het meest zichtbaar is. Doelgroep - Inwoners met enkelvoudige of meervoudige ondersteuningsvragen zonder een vorm van regieverlies. - Inwoners met multiproblematiek, zo nodig met behulp, van een regisseur. Doel vakafdeling De vakafdeling heeft tot doel zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de ondersteuningsvragen van de burger. en aansluitend te bepalen op welke wijze de ondersteuningsvraag het best beantwoord kan worden ( eigen kracht, netwerk, collectieve voorziening, maatwerk). Benodigde middelen Doorontwikkelen vakafdelingen naar één afdeling Sociaal Domein Doorontwikkelen intake en keukentafelgesprek (integraal, kanteling)) ook in competenties medewerkers Implementatie Integraal Klantbeeld en Quick Scan in werkprocessen afdeling(en) Sociaal Domein Elektronisch berichtenverkeer Organiseren van werkprocessen voor zorgvuldige en volledige overdracht tussen consulenten, regisseurs (zie figuur 2) en uiteindelijk de, verleners van verleningsbesluiten. Zie bijlage 1 voor bijbehorende planning en acties. 7 Zie bijlage 2 17

18 8. Entiteit Sociaal Wijkteam Definitie Het Sociaal Wijkteam is een integraal en generalistisch team in de wijk dat kwetsbare bewoners ondersteunt om: de zelfregie te pakken; zelf problemen te voorkomen; zelf problemen op te lossen. Dit samen met de mensen om hen heen. Vroegtijdig (preventieve) ondersteuning is zo beschikbaar op alle leefgebieden, waardoor de aanpak of preventie van multiproblematiek wordt aangepakt. De focus ligt niet op procedures maar op resultaat. Omdat het Sociaal Wijkteam een zelfstandige entiteit is, dienen alle functionaliteiten goed uitgewerkt te worden. Het zwaartepunt van het team ligt op de functionaliteit ondersteuning en kortdurende begeleiding. Functionaliteit Verwijzen en Signaleren Signalen en informatievragen kunnen bij het Sociaal Wijkteam binnen komen. Relevante organisaties worden getraind in het signaleren, zoals buitenmedewerkers van Rijswijk Wonen en sociale werkers van Welzijn Rijswijk. Vrijwilligers organiseren de fysieke ontvangst op locatie. Zij vangen eenvoudige informatievragen zo goed als mogelijk af en schakelen de bureaudienst in als er complexe vragen zijn. Het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig en werkt outreachend. Daarmee komen bij het Sociaal Wijkteam ook signalen binnen die bedoeld zijn voor de vakafdelingen van de gemeente, het CJG of MPA-functionaris (andere toegangspoorten). Hiervoor worden duurzame verbanden gelegd met deze entiteiten in de toegang. Het Sociaal Wijkteam onderhoudt een functioneel netwerk van verwijzers en signaleerders. Politie, woningbouwcoöperaties en huisartsen zijn hiervan voorbeelden. Ook onderhoudt het team contacten met de vakafdelingen van de gemeente, het CJG en de MPA-functionaris. Functionaliteit Informatie en Vraagverkenning De bureaudienst voert vraagverkenning uit. Op basis van de vraagverkenning wordt bepaald of het signaal of de inwoner op de juiste plek is beland. Signalen of inwoners die niet voor het Sociaal Wijkteam bedoeld zijn (zie doel) moeten zo compleet mogelijk aan de betreffende vakafdeling(en) van de gemeenten, het CJG of de MPA-functionaris worden overgedragen. Dit d.m.v. elektronisch berichtenverkeer. Een hulpmiddel bij de vraagverkenning is de Quick Scan. Het is daarom van belang dat het Sociaal Wijkteam kennis heeft van de Quick Scan en in staat is deze te gebruiken. Functionaliteit Vraagverheldering De regisseurs uit het Sociaal Wijkteam maken voor het verkrijgen van een klantbeeld (lees: vraag achter de vraag ) gebruik van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM) waarbij alle leefgebieden uitgebreid aan bod komen. Deze vorm van domeincheck wordt geïntegreerd in het Klantvolgsysteem (zie hoofdstuk 12) en is alleen toegankelijk voor de regisseurs in een Sociaal Wijkteam, het CJG en de MPA-functionaris. De uitkomst van deze integrale intake vormt de basis voor het Eén plan in het kader van Eén gezin, één plan, één regisseur. Functionaliteit Ondersteuning De gegevens van de inwoner uit de vraagverheldering wordt ingebracht in het werkoverleg van de generalisten en toebedeeld aan de generalist met een plus (kennis) op de leefgebieden. Zo nodig wordt er een keuze gemaakt voor een meer specialistische insteek, het gebied waar de cliënt zijn dominante problemen ondervindt en dat niet generalistisch opgepakt kan worden. De betreffende regisseur neemt het plan op in het eerder genoemde Klantvolgsysteem. Het Klantvolgsysteem heeft een deel in zich dat alleen raadpleegbaar is voor de begeleidende regisseur en de coördinator van het Sociaal Wijkteam. In dit afgeschermde deel wordt informatie opgenomen, waarmee de beroepsethiek 18

19 van de generalist en privacy van de cliënt geborgd is. Ook de inwoner zelf kan toegang krijgen tot (delen van) zijn of haar plan. Als het plan onderdelen bevat waarvoor maatwerkvoorzieningen noodzakelijk zijn, waarop een verleningsbesluit van toepassing is, dan bevat het Klantvolgsysteem een mogelijkheid dat een indicatiesteller/verlener hiervan automatisch een signaal krijgt. De indicatiesteller krijgt hiermee informatie die nodig is voor het doorzetten van de maatwerkvoorziening. Het Sociaal Wijkteam kan binnen de gesprekken die zij met de cliënt voert ook ondersteuning en kortdurende begeleiding bieden, waardoor het beroep op niet-vrije zorg verlaagd of vermeden wordt. De generalist gaat met de inwoner ondersteund door de zelfredzaamheidsmatrix op zoek naar de juiste inzet van middelen 8. Doel van het Sociaal Wijkteam Duurdere zorg zoveel mogelijk voorkomen, door preventie, vroegsignalering en/of het bieden van ondersteuning en kortdurende begeleiding. Doelgroep van Sociaal Wijkteam Cliënten met een vraag en bepaalde mate van regieverlies (komen uit het KCC/Loketten of verwijzers/cjg) Benodigde middelen Een uitvoeringsnotitie waarin de verdere werking, samenstelling en financiering van Sociaal Wijkteams in Rijswijk geborgd is 9. Klantvolgsysteem (zie hoofdstuk 12) Zie bijlage 1 voor bijbehorende planning en acties. Casus Cliënte kwam via schoolmaatschappelijk werk van Kwadraad naar het Sociaal Wijkteam. Vraagstelling: Ik voel mij zo geïrriteerd door de kinderen. De schoolmaatschappelijk werker maakte zich zorgen om deze vrouw, de focus lag niet op de opvoeding, die bleek goed te lopen. Na eerste gesprek met cliënt werd duidelijk dat zij moe is en weinig energie heeft, daardoor kan zij niet veel van de kinderen hebben. Zij is samen met haar man en twee kinderen drie jaar geleden geëmigreerd uit Griekenland. Haar man heeft goede baan in Rijswijk. Ze spreekt Nederlands (basiscursus) maar wil dit veel beter spreken. Ze heeft verdieping nodig. De gesprekken van de casemanager en de client gaan deels in het Nederlands en deels in het Frans. Cliënte is het ook zat om als huisvrouw thuis te zitten. Ze wil wel werken maar weet niet zo goed wat. Ze kookt voor thuis afgehaald Griekse maaltijden. Dit vindt zij wel leuk. Zij heeft een klein sociaal netwerk; allemaal Griekse mensen. Ze heeft behoefte aan Nederlandse vriendinnen. Na twee gesprekken hebben de cliente en casemanager de volgende doelen helder: -Cliente gaat lijstje maken van energiegevers. -Cliente gaat met haar man de taakverdeling in het huishouden bespreken. -Cliente gaat onderzoeken welk werk ze wil doen en wat daar voor nodig is. -Cliente gaat samen met de casemanager kijken waar en hoe ze in contact kan komen met Nederlandse vrouwen, zodat ze haar netwerk kan versterken en haar Nederlands kan verbeteren. Mw. vertelt in 2 e gesprek dat zij nog niet minder moe is, maar ze is blij dat ze kan praten over haar situatie en dat zij zelf kan kijken (met steun van ons) hoe ze haar (nabije) toekomst anders vorm kan geven. Haar irritaties ten opzichte van de kinderen zijn wel afgenomen. 8 Uitgangspunt A8, B5, C1 t/m 3 van de Kadernota Sociaal Domein 9 Uitgangspunt D a en E van de Kadernota Sociaal Domein 19

20 9. Entiteit Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Definitie CJG Het CJG is er voor ouders, opvoeders, jongeren en professionals met vragen over opgroeien en opvoeden. Alle vragen die binnen komen bij de front-office van het CJG (balie, telefoon en mail) worden binnen 48 uur beantwoord. De hulpvragen worden doorgespeeld naar de back- office van het CJG. De backoffice bestaat uit de zorgregisseurs van het CJG, hier kunnen ouders direct mee in gesprek. Verder kunnen vragen doorgespeeld worden naar het telefonische contactbureau van de jeugdgezondheidszorg of ouders kunnen een afspraak maken met de opvoedadviseurs van het opvoedadviespunt. Als er sprake is van multiproblematiek en/of regieverlies wordt het opgepakt door de CJGzorgnetwerken. Binnen het CJG zijn er twee intergrale generalistische netwerkverbanden rondom jeugdigen opgericht (onder leiding van de zorgregisseurs), te weten: 1. het zorgnetwerk 0-12 jarigen (in 2001) 2. het zorgnetwerk jarigen (in 2008) Doelstelling van de zorgnetwerken is om jeugdigen en hun ouders met problemen en risico s zo snel mogelijk toe te leiden naar passende hulp om de huidige problemen te verminderen en verdere problemen te voorkomen. Dit gebeurt vanuit de cliëntroute en vanuit de invalshoek 1-gezin - 1 plan - 1 regisseur. Kernpartners zijn: Kwadraad, Zebra, Florence, JGZ, Jeugdformaat-Jutters, MEE en BJZ. Aangesloten signaleerders zijn: Politie, Welzijn Rijswijk, Leerplicht, VSV-casemanger, Jongerenconsulenten Sociale Zaken en Opvoedadviespunt. Functionaliteit Signaleren en Verwijzen Signalen kunnen bij het CJG binnen komen. Medewerkers zijn zoveel mogelijk outreachend bij vindplaatsen (denk aan onderwijs en peuterzalen) aanwezig of anderszins aangesloten. Daarnaast komen bij het CJG ook signalen binnen die bedoeld kunnen zijn voor de andere entiteiten. Doorverwijzing vindt dan plaats. Functionaliteit Informatie en Vraagverkenning De baliemedewerkster en de bureaudienst (nu zorgregisseurs, in de toekomst combinatie zorgregisseurs en voormalige medewerkers toegang BJZ) hanteren de Quick Scan. Vragen die niet voor het CJG bedoeld zijn dienen zo compleet mogelijk bij andere toegangspoorten binnen te komen. Het is daarom van belang dat het CJG is aangesloten op de Quick Scan en de mogelijkheid krijgt tot berichtenverkeer (zie hoofdstuk 12). Functionaliteit Vraagverheldering De partners binnen het CJG maken voor het verkrijgen van een klantbeeld (lees: vraag achter de vraag ) gebruik van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM) of Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte (GIZ) waarbij alle leefgebieden uitgebreid aan bod komen. Deze vorm van domeincheck wordt geïntegreerd in het Klantvolgsysteem (zie hoofdstuk 12) en is alleen toegankelijk voor de professionals in een Sociaal Wijkteam, het CJG en de MPA-functionaris. De uitkomst van deze integrale intake vormt de basis voor het Eén plan in het kader van Eén gezin, één plan, één regisseur. Functionaliteit Ondersteuning Het klantbeeld uit de vraagverheldering wordt ingebracht in het CJG en toebedeeld aan de generalist met een plus (kennis) op de leefgebieden, waar de cliënt zijn dominante problemen ondervindt. Daarnaast kan er in overleg met het gezin een coördinator van zorg aangewezen worden die de zorgcoördinatie oppakt. Zorgcoördinatie is het regelen van samenwerking en afstemming tussen cliënt (gezin) en instellingen en/of tussen instellingen onderling ten behoeve van een efficiënte(re) en 20

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Wouter Snel en Hugo de Haan

Wouter Snel en Hugo de Haan Wie zijn wij? Wouter Snel en Hugo de Haan 11 wijkteams Momenteel zijn er 11 wijkteams, per januari 2015 is één wijkteam gesplitst in twee wijkteams. 5 Jeugdteams Er 5 jeugdteams in de gemeente Zaanstad.

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Geleen, 05 augustus 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Aan: Voorzitter gemeenteraadsfractie XXX in Sittard-Geleen Geachte Heer / Mevrouw YYY,

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde Wie zijn wij? Wouter Snel en Eelco Steenvoorde agenda Organisatie van de wijkteams Hoe werken sociale wijkteams? Schulddienstverlening in de wijkteams Vroegsignalering huurachterstanden Zelfredzaamheidsmatrix

Nadere informatie

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang vanuit perspectief inwoners Laagdrempelige toegang voor hulpvragen 1 contactpersoon (casemanager) Inwoner behoudt zelf de regie Snel hulp,

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Memo Postregistratienummer: 2013i01513 Aan: Raadsleden Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave Notitie Sociale w knetwerken Land van Cu k Land van Cuiik Gemeente Boxmeer Gemeente Cuijk Gemeente Grave Gemeente Mill & Sint Hubert Gemeente Sint Anthonis Januori 2075 lnleiding Vanaf 201-5 worden gemeenten

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER)

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) In (bijna) alle gemeentelijke visie- en beleidsplannen over de decentralisaties komen de principes eigen kracht en een integrale aanpak over de verschillende

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Waarom advies? Adviesaanvraag minister voor Jeugd en Gezin Niet of moeizaam duurzame plaats op arbeidsmarkt Afhankelijkheid collectieve voorzieningen

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving)

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) 1.1 Over deze organisatiebeschrijving Met de decentralisaties binnen het sociale domein komen er verschillende extra zorgtaken (jeugdzorg,

Nadere informatie

Jeugdzorg Brabant Noord Oost. 20 september 2013

Jeugdzorg Brabant Noord Oost. 20 september 2013 Jeugdzorg Brabant Noord Oost 20 september 2013 Inhoudsopgave Hoe vindt een gezin de juiste hulp? Hoe organiseren we de juiste hulp? Hoe loopt het proces? Inhoudsopgave 2 Hoe vindt een gezin de juiste hulp?

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN Typering van de living lab gemeenten d.d. 4 februari 2014 ASPECTEN 1. Focus /doelgroep Jongeren Volwassenen Ouderen Alle Alle doelgroepen. Experiment met apart jeugd- en gezinteam Alle doelgroepen. Apart

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 2 De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo. Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht

Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo. Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht Programma 15:30-17:00 Presentatie over de Utrechtse manier van sturing en verantwoording 17:00 17:30 Pauze 17:30

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Buurtteams als vliegwiel verandering Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Filmpje! 21-5-2014 2 Ambitie Hulp en zorg anders organiseren: dichtbij huis snel beschikbaar minder versnipperd meer preventie,

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie