handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân"

Transcriptie

1 handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân

2 handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân

3 Colofon Tekst Anneke Trinks Redactie Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân Vormgeving Van Kelckhoven bno, Groningen

4 inhoud 1 inleiding inleiding Landelijk beleid De aanpak van meerderjarige veelplegers in Fryslân Peilers Doelstelling veelplegeraanpak 6 definities 7 organisatie 8 uitgangspunten veelplegeraanpak fryslân 10 taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners Regiopolitie Fryslân Openbaar Ministerie Reclasseringsorganisaties DJI Betrokkenheid gemeenten 15 totstandkoming en aanpassing van de veelplegerslijst Werkwijze wijzigen van de veelplegerslijst Werkwijze plaatsing op de ISD-lijst 18 opsporing 19 vervolging 20 advisering en toezicht 21 detentie en nazorg Detentie Nazorg 22 viadesk 24 bijlagen lijst met afkortingen 26 organisatie en werkwijze van het casusoverleg veelplegers (cov) 27 richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers 30 procesbeschrijving veelplegers fryslân 41 brief aan veelpleger bij plaatsing op lijst 44 brief aan veelpleger bij afvoer van lijst 45 concrete beschrijving werking viadesk 46 viadesk: scherm na inloggen 47 viadesk: het persoonsdossier 48 convenant gegevensuitwisseling oersoonsgerichte aanpak veelplegers arrondissement leeuwarden 49

5 1 inleiding Het Veiligheidshuis Als je je vroeger lelijk had misdragen Werd je hardhandig in de kraag gevat En je moest dan, bestemd voor galg en rad, Meteen de cel in met de boevenwagen. Daar werd je in de ketenen geslagen Tot je je straftijd uitgezeten had, Maar daarna wachtte weer het slechte pad Heel anders dus dan nu in onze dagen: De ketenen van toen zijn nu een keten Van partners die tezamen alles weten En borg staan voor ons aller veiligheid. Wie nu een misstap doet, wordt hier op tijd Rechtlijnig naar zijn eigen maat gemeten Hetgeen tot de vereiste aanpak leidt. Driek van Wissen, op dat moment dichter des vaderlands, heeft tijdens de opening van het Veiligheidshuis Groningen op 7 november 2008 op deze wijze het Veiligheidshuis verwoord. Zijn woorden zijn zeker ook van toepassing op de aanpak van meerderjarige veelplegers in Fryslân. 4 voorwoord

6 2 inleiding 2.1 Landelijk beleid De overheid onderneemt actie om Nederland veiliger te maken en de aanpak van veelplegers is daar onderdeel van. De intensieve aanpak van veelplegers hangt samen met het beleidsprogramma Naar een veiliger samenleving (Veiligheidsprogramma) van het Kabinet van oktober In de beleidsbrief van 20 mei 2003 en in het beleidskader isd staat het landelijke beleid nader omschreven. De groep veelplegers is verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de criminaliteit in ons land en vormt daarmee een belangrijke bron voor (gevoelens van) onveiligheid. Het Kabinet heeft gekozen voor een doelgerichte integrale aanpak van de veelplegers. Veelplegers zijn personen die veelvuldig strafbare feiten plegen, die volharden in hun criminele gedrag en daardoor stelselmatig met de politie in aanraking komen. Hoewel het om een beperkte groep criminelen gaat en doorgaans om relatief lichte delicten, veroorzaken die delicten door hun veelheid grote overlast voor de burger en voor bedrijven. Aangezien er sprake is van weliswaar veel, maar relatief lichtere criminaliteit worden veelplegers over het algemeen tot korte vrijheidsstraffen veroordeeld. Dat leidt tot een vicieuze cirkel van opsluiten-vrijlaten-aanhouden-veroordelen-opsluiten. Die vicieuze cirkel kan worden doorbroken met een persoonsgerichte aanpak, waarbij het totale criminele verleden van de veelpleger in beeld wordt gebracht, en waarbij niet alleen afzonderlijke delicten worden berecht. Dat moet leiden tot langere vrijheidsbeneming. Deze persoonsgerichte aanpak concentreert zich op zeer actieve veelplegers, degenen die in het recente verleden het meest frequent delicten hebben gepleegd. De aanpak heeft de volgende doelstellingen: voorkomen dat risicojongeren uitgroeien tot veelpleger; via effectieve sancties stoppen van het veelplegen door jeugdigen; een langere vrijheidsbeneming van meerderjarige veelplegers. De doelstellingen worden ten uitvoer gebracht in een trajectmatige benadering, bestaande uit de volgende elementen: registratie en indicatie door de politie; veelplegers moeten zo vroeg mogelijk als zodanig worden herkend; casusoverleg met betrekking tot jeugdige veelplegers; screening van meerderjarige veelplegers in het huis van bewaring, onder meer om vast te stellen of het zinvol is in gedragsverandering te investeren; penitentiaire en andere voorzieningen voor meerderjarige veelplegers; (na)zorg: gezorgd moet worden voor een goede aansluiting tussen justitiële en maatschappelijke voorzieningen. 5 inleiding

7 2.2 De aanpak van meerderjarige veelplegers in Fryslân Op basis van de landelijke uitgangspunten heeft het Openbaar Ministerie in 2004, in samenwerking met ketenpartners en de gemeente Leeuwarden, een veelplegeraanpak ontwikkeld. Deze aanpak is op 1 april 2004 in Leeuwarden gestart en per 1 november 2004 provinciebreed uitgerold. De veelplegeraanpak is sinds januari 2008 in het Veiligheidshuis Fryslân geïntegreerd. 2.3 Peilers De aanpak van meerderjarige veelplegers richt zich met name op twee peilers: Preventie Het beleid is gericht op een intensieve begeleiding van de veelpleger met als doel het structureren van het leven van de veelpleger in de brede zin van het woord en daarmee het verminderen van recidive. Dit gebeurt door middel van programma s gericht op gedragsverandering, doorverwijzing naar (ambulante of klinische) zorg en interventies ten behoeve van inkomen, arbeid en sociale leefomgeving. Repressie Het beleid is erop gericht het criminele gedrag feitelijk onmogelijk te maken door middel van langdurige vrijheidsbeneming. Tegelijkertijd biedt deze langdurige vrijheidsbeneming de mogelijkheid om, daar waar er aanknopingspunten zijn, programma s aan te bieden die gericht zijn op gedragsverandering teneinde het risico op recidive te beperken. 2.4 Doelstelling veelplegeraanpak Een gezamenlijke inspanning (beschikbaar stellen van voldoende menskracht, deskundigheid en informatie) leveren aan een persoonsgerichte aanpak van meerderjarige veelplegers, die leidt tot: vermindering van criminaliteit en overlast voor burgers in de provincie Fryslân; vermindering van recidive. De inspanningen zijn enerzijds gericht op een sluitende aanpak binnen de politie- en justitieketen (gericht op preventie en repressie) en anderzijds op een effectieve samenwerking tussen de politie- en justitieketen en de gemeenten/sociale teams, die een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle reïntegratie van de veelpleger. Bij de ketenpartners bestaat behoefte aan een handboek voor de dagelijkse praktijk. Het voorliggende handboek heeft de titel handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân en is van toepassing op de geselecteerde zeer actieve veelplegers. 6 inleiding

8 3 definities Wanneer is er nu sprake van een veelpleger? Landelijk zijn definities van veelplegers vastgesteld voor zowel minderjarigen als meerderjarigen. Dit handboek heeft betrekking op meerderjarige veelplegers. In het arrondissement Leeuwarden wordt, conform het omveelplegersbeleid meerderjarigen, de definitie van zeer actieve veelpleger gehanteerd voor het opstellen van de veelplegerslijst. Dus waar wordt gesproken over veelpleger wordt qua definitie de zeer actieve veelpleger bedoeld. Aangezien de veelplegerslijst twee keer per jaar, in juni en december, wordt vastgesteld, kan het peiljaar ook betrekking hebben op de periode juni-mei. Zeer actieve veelpleger (ZAV) Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar (het afgelopen kalenderjaar) of in het lopende kalenderjaar. Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om voor stelselmatige daders een isd-maatregel te eisen. Hieronder zijn de definities van stelselmatige dader en de isd-maatregel opgenomen. Stelselmatige dader Een zeer actieve veelpleger die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. Deze personen kunnen in aanmerking komen voor toepassing van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (cf. de Wet ISD artt. 38m t/m 38u WvSr). isd-maatregel De isd (voluit: Inrichting Stelselmatige Dader) is een strafrechtelijke maatregel, die het mogelijk maakt om veelplegers voor de duur van maximaal twee jaar de vrijheid te ontnemen. In die tijd wordt het plegen van delicten dus feitelijk onmogelijk gemaakt. Deze definities zijn terug te vinden in de Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers (waaronder vordering van de maatregel isd bij stelselmatige daders). In deze richtlijn worden regels gesteld omtrent de strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders. Deze richtlijn is opgenomen in bijlage 3. 7 definities

9 4 organisatie Bij de veelplegeraanpak in het arrondissement Leeuwarden zijn drie gremia betrokken. In figuur: Arrondissementaal Justitieel Beraad Kerngroep Veelplegers Casusoverleg Veelplegers Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB) Het ajb fungeert, onder voorzitterschap van de hoofdofficier van justitie, als stuurgroep. Binnen het ajb worden strategische beslissingen genomen en worden de hoofdlijnen van de veelplegeraanpak vastgesteld. Het ajb maakt jaarlijks bindende afspraken over de aard en omvang van de inzet van ketenpartners. Concreet stelt het ajb de beschikbare capaciteit voor veelplegers vast. Ook stelt het ajb, tweemaal per jaar, de veelplegerslijst definitief vast. Samenstelling Openbaar Ministerie, Regiopolitie Fryslân, Reclassering Noord- Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg Friesland, Het Poortje Jeugdinrichtingen, Slachtofferhulp Nederland (regio Noord) en de Rechtbank Leeuwarden. Het overleg vindt 4 maal per jaar plaats. Kerngroep Veelplegers De kerngroep is verantwoordelijk voor de praktische uitwerking van de in het ajb gemaakte afspraken. In de kerngroep worden tactische beslissingen genomen en vindt beleidsvoorbereiding plaats. Op basis van een voorstel van het casusoverleg veelplegers toetst de kerngroep de veelplegerslijst, inclusief periodieke aanpassingen, en legt dit ter definitieve vaststelling voor aan het ajb. De kerngroep bereidt de vergaderingen van het ajb met betrekking tot het onderwerp veelplegers voor. De kerngroep veelplegers wordt voorgezeten door de accountmanager ajb. Samenstelling Openbaar Ministerie, Regiopolitie Fryslân, Reclassering Noord- Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en de gemeente Leeuwarden. Het cjib is agendalid. Het overleg vindt 4 maal per jaar plaats. 8 organisatie

10 Casusoverleg Veelplegers (COV) Tijdens het casusoverleg veelplegers wordt per veelpleger besloten wat de beste aanpak is om ervoor te zorgen dat een veelpleger zowel op korte als op langere termijn voor minder criminele overlast zorgt. In het cov worden afspraken gemaakt over de plannen van aanpak van de veelplegers die op de veelplegerslijst staan. Samenstelling Openbaar Ministerie (OvJ-veelplegers), Regiopolitie Fryslân (coördinatoren veelplegers), reclasseringswerkers van Reclassering Noord-Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (De Marwei en De Grittenborgh), sociaal team van de gemeente Leeuwarden en de informatiemakelaar van het Veiligheidshuis Fryslân. Het overleg vindt maandelijks plaats. De organisatie en werkwijze van het casusoverleg zijn nader uitgewerkt in bijlage 2. Betrokkenheid gemeenten De gemeenten voeren de regie in het lokale veiligheidsbeleid en zijn verantwoordelijk voor nazorg na detentie. Gemeenten zijn derhalve een belangrijke speler in de veelplegeraanpak. Dit geldt met name voor de gemeente Leeuwarden, waar de meeste veelplegers wonen of verblijven. De gemeente Leeuwarden is vertegenwoordigd in de kerngroep veelplegers. De kerngroep veelplegers heeft expliciet de wens uitgesproken om de nazorg van veelplegers door Friese gemeenten verder te concretiseren en professionaliseren. Het onderwerp veelplegers kan geagendeerd worden voor de lokale driehoeksoverleggen. 9 organisatie

11 5 uitgangspunten veelplegeraanpak fryslân In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten van de ketenbrede aanpak van zeer actieve veelplegers centraal. Het levert het kader voor de samenwerking en de ketenprocesbeschrijving. De stapsgewijs uitgewerkte procesbeschrijving is opgenomen in bijlage 4. Uitgangspunten Lijst zeer actieve veelplegers 1 Er is een (dynamische) lijst van veelplegers. Op deze lijst staan de veelplegers, die voldoen aan de landelijk vastgestelde definitie van zeer actieve veelpleger én die volgens de ketenpartners de meeste overlast veroorzaken. De lijst wordt twee keer per jaar, in juni en in december, vastgesteld door het Arrondissementaal Justitieel Beraad (ajb) op voordracht van het casusoverleg veelplegers (cov) en na toetsing door de kerngroep veelplegers. 2 De drie reclasseringsorganisaties stellen per veelpleger een persoonsdossier samen, waarin een overzicht wordt gegeven van de delictcarrière, relevante interventies van de ketenpartners, en het meest recente plan van aanpak. Deze informatie vormt, samen met de risc 1, de basis voor reclasseringsrapportages (bijvoorbeeld ten behoeve van een voorgeleiding of terechtzitting). Toezicht en begeleiding 3 De geselecteerde veelplegers hebben een brief gekregen met de strekking dat ze moeten ophouden met het plegen van strafbare feiten en dat ze daartoe extra scherp in de gaten zullen worden gehouden. Daarnaast krijgen ze, als ze dat willen en er realistische mogelijkheden zijn, begeleiding aangeboden bij het veranderen van hun leven. 4 Als een veelpleger begeleiding wil, kan hij zich melden bij een van de drie reclasseringsorganisaties. Daar wordt een intake gedaan, een risc afgenomen en bekeken wat er moet gebeuren. Dit kan leiden tot een plan van aanpak, uit te voeren door Verslavingszorg Noord-Nederland (vnn), Reclassering Nederland of Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. 5 In alle gevallen wordt niet alleen vastgesteld wat er aan begeleiding nodig is, maar ook wat van de veelpleger gevraagd wordt. 1 risc: een door de reclasseringsorganisaties te gebruiken diagnostisch instrument met een analyse rondom twaalf leefgebieden, om te bepalen of een persoon beïnvloedbaar is in de zin van gedragsverandering en wat het risico is op recidive. De risc is geen eindrapport, maar de resultaten kunnen worden gebruikt voor de, door de reclassering, op te stellen rapportages. 10 uitgangspunten veelplegeraanpak fryslân

12 6 De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de problematiek van de veelpleger, diens mogelijkheden en de beschikbaarheid van voorzieningen. Te denken valt aan plaatsing in een imc of een andere (intramurale) voorziening, schuldsanering en inkomensbeheer, aandacht voor huisvestingsproblematiek, werk(gewenning), etc. 7 Naast begeleiding van de reclassering krijgt de veelpleger altijd aandacht van de politie. De intensiteit daarvan kan variëren. 8 Als een veelpleger geen hulp accepteert, beperkt de aanpak zich tot het repressieve deel: extra aandacht van politie, hoge(re) strafeisen van het om en het zo lang mogelijk uit roulatie nemen. 9 De veelplegeraanpak veronderstelt goede samenwerking tussen ketenpartners. 10 Alle partners gebruiken het programma viadesk en vullen tijdig de afgesproken gegevens in. 11 Aan elke veelpleger die op de veelplegerslijst staat vermeld, is een reclasseringswerker, de casusregisseur, gekoppeld. De casusregisseur zorgt er in overleg met anderen voor dat het plan van aanpak uitgevoerd wordt. 12 Indien er redenen zijn het plan van aanpak aan te passen, doet de casusregisseur een voorstel aan het casusoverleg. 13 Op alle relevante stukken wordt (door politie en om) door middel van een zichtbaar waarmerk veelpleger aangegeven dat het om een persoon van de veelplegerslijst gaat. Detentie 14 Uitgangspunt is dat veelplegers bij detentie in pi De Marwei worden geplaatst en bij isd in pi De Grittenborgh. 15 Tijdens de detentie is er zo vaak als nodig is contact tussen de pi en de casusregisseur. Binnen de pi worden, vanuit het programma Terugdringen Recidive (tr) en nazorg ex-gedetineerden, de eventueel noodzakelijke activiteiten ontplooid. 16 De vestigingen van pi Noord wijzen contactpersonen veelplegers aan (mmd ers). isd 17 Stelselmatige daders komen indien zij opnieuw een delict plegen in aanmerking voor de maatregel tot plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (isd). 18 Op het moment dat een veelpleger op de isd-lijst wordt geplaatst, wordt door de reclasseringsorganisaties geen enkel hulpaanbod meer gedaan. 19 Het om bepaalt bij welke stelselmatige daders de isd-maatregel gevorderd wordt; zij doet dat na overleg met politie en de reclasseringsorganisaties (in het casusoverleg). 20 De tenuitvoerlegging van de isd-maatregel is de verantwoordelijkheid van het gevangeniswezen (pi De Grittenborgh). De aanpak zal per veroordeelde worden afgestemd in het casusoverleg veelplegers, zowel de aanpak tijdens detentie als tijdens een eventuele extramurale fase van de tenuitvoerlegging van de maatregel. 21 Na éénmaal isd hanteert de OvJ-veelplegers een afwijkend strafvorderingbeleid, waarbij bij een volgend delict gevangenisstraf van zes maanden tot vier jaar wordt geëist. Hierbij vindt bij elk delict een verdubbeling van de strafvordering plaats: eerste keer zes maanden, tweede keer één jaar, derde keer twee jaar, vierde keer vier jaar. 11 uitgangspunten veelplegeraanpak fryslân

13 Resocialisatie 22 In het kader van nazorg ex-gedetineerden inventariseert de mmd er in de pi of er knelpunten zijn rondom identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting en zorg. De casusregisseur van de reclasseringsorganisatie is verantwoordelijk voor het opstellen (in overleg met de pi) en realiseren van een resocialisatieplan. De casusregisseur kan hierbij gebruikmaken van de kennis en vaardigheden van de ketenpartners. 23 Is er sprake van een detentie van meer dan vier maanden, dan komt de gedetineerde in aanmerking voor het programma Terugdringen Recidive (tr). 24 Veelplegers krijgen, indien van toepassing, een (bijstands)- uitkering via de sociale dienst van de gemeente waar ze ingeschreven staan. 25 De desbetreffende gemeente draagt ten behoeve van de (tijdelijke) huisvesting van veelplegers zorg voor voldoende capaciteit van relevante woonvoorzieningen. Einde veelplegerstatus 26 Als een veelpleger een jaar lang, terwijl hij niet in een penitentiaire inrichting of intramurale voorziening verbleef, niet met de politie in aanraking is gekomen, wordt hij van de veelplegerslijst gehaald. Concreet betekent dit dat de veelpleger een jaar lang niet in verzekering mag zijn gesteld voor een strafbaar feit. 27 Op het moment dat de veelpleger van de lijst wordt gehaald ontvangt hij/zij hierover een brief. Registratie 28 Ketenpartners gebruiken viadesk voor de registratie van alle activiteiten die worden ontplooid rondom de veelplegers op de veelplegerslijst. 29 De informatiemakelaar van het Veiligheidshuis heeft hierbij een signalerende én coördinerende rol. Arrondissementaal Justitieel Beraad (ajb) 30 Het ajb bespreekt twee keer per jaar de stand van zaken met betrekking tot de veelplegeraanpak aan de hand van een door de kerngroep veelplegers opgestelde rapportage. 12 uitgangspunten veelplegeraanpak fryslân

14 6 taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners In dit hoofdstuk worden de taken en verantwoordelijkheden per deelnemende organisatie weergegeven. Het geeft inzicht welke afspraken, per organisatie, over de veelplegeraanpak zijn gemaakt. 6.1 Taken en verantwoordelijkheden van de politie Onderwerp 1 Twee keer per jaar (juni en december) wordt een voorstel aan de partners gedaan m.b.t. de samenstelling van de veelplegerslijst. Hierbij wordt de definitie van zeer actieve veelpleger gehanteerd: Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar (het afgelopen kalenderjaar) of in het lopende kalenderjaar. Aangezien de veelplegerslijst twee keer per jaar, in juni en december, wordt vastgesteld, kan het peiljaar ook betrekking hebben op de periode juni-mei. 2 Samen met de betrokken reclasseringsorganisatie wordt de veelpleger verteld dat hij/zij op de veelplegerslijst staat. Tijdens dit gesprek wordt tevens een brief (namens het OM) uitgereikt waarin dit staat vermeld. 3 Veelplegers worden gemarkeerd in het politieregistratiesysteem BVH (Basis Voorzieningen Handhaving). 4 Veelplegers worden in BVH AMAZONE geplaatst. 5 Er is aandacht voor veelplegers bij elke briefing. 6 De processen-verbaal worden voorzien van een zichtbaar waarmerk VEELPLEGER. 7 Aan iedere veelpleger wordt een adoptieagent gekoppeld. De organisatie en omvang van de opsporing is zodanig dat veelplegers geen kans krijgen veel feiten te plegen. 8 Er zijn afspraken op casusniveau met de OvJ-veelplegers en betrokken reclasseringswerker. 9 De politie voert de afgesproken gegevens tijdig in in VIADESK. 10 De politie (coördinatoren veelplegers) is aanwezig bij het casusoverleg. 11 Er worden in het AJB afspraken gemaakt over de gewenste menskracht en noodzakelijke inzet van de politie. 6.2 Taken en verantwoordelijkheden van het Openbaar Ministerie Onderwerp 1 Er is een Officier van Justitie, speciaal belast met de veelplegeraanpak. Deze officier is tevens voorzitter van het casusoverleg (COV). 2 De politie wordt op casusniveau aangestuurd. 13 taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners

15 3 Beoordelen of de door de politie voorgestelde veelplegers op de lijst moeten komen (twee keer per jaar). 4 De OvJ-veelplegers doet een voorstel over de veelplegerslijst aan het COV ter bespreking, de kerngroep ter toetsing en aan het AJB ter besluitvorming. 5 Door de politie en de betrokken reclasseringsorganisatie wordt de veelpleger verteld dat hij/zij op de veelplegerslijst staat. Tijdens dit gesprek wordt tevens een brief (namens het OM) uitgereikt waarin dit staat vermeld. 6 De veelplegers worden geregistreerd in VIADESK. 7 De informatiemakelaar voert de afgesproken gegevens tijdig in in VIADESK. 8 Het OM is aanwezig bij het casusoverleg. 9 Het OM toetst of politie en de reclasseringsorganisaties hebben voldaan aan de afgesproken zaken rondom de registratie (bijvoorbeeld toetsing kwaliteit processen-verbaal, stempels aanwezig, rapportages aanwezig). 10 Het OM past de richtlijnen m.b.t. strafvordering toe (bijvoorbeeld wie wanneer ISD) en motiveert afwijkingen. 11 Het OM heeft afspraken gemaakt met de rechtbank met betrekking tot veelplegers (bijvoorbeeld PR-plus op vrijdag). 6.3 Taken en verantwoordelijkheden van de reclasseringsorganisaties Onderwerp 1 Beoordelen of de door de politie voorgestelde veelplegers op de lijst moeten komen (twee keer per jaar). Op verzoek van het casusoverleg voorstellen doen om een veelpleger van de veelplegerslijst te verwijderen. 2 Samen met de politie wordt de veelpleger verteld dat hij/zij op de veelplegerslijst staat. Tijdens dit gesprek wordt tevens een brief (namens het OM) uitgereikt waarin dit staat vermeld. 3 Veelplegers worden gemarkeerd in het cliëntvolgsysteem (CVS). 4 Aan elke veelpleger wordt een casusregisseur gekoppeld. 5 Bij elke nieuwe veelpleger wordt een RISc afgenomen. 6 Bij een voorgeleiding aan de Rechter-Commissaris wordt altijd een vroeghulp (inclusief vroeghulpinterventie) uitgevoerd. 7 Bij vervolging, respectievelijk de terechtzitting, wordt altijd een voorlichtingsrapport uitgebracht binnen de afgesproken termijn. 8 De rapporteur is altijd aanwezig bij een terechtzitting waar ISD gevorderd zal worden. De casusregisseur is, eventueel op verzoek van het OM, aanwezig bij een terechtzitting waar ISD gevorderd zal worden. De casusregisseur is aanwezig bij andere terechtzittingen als het OM of de rechtbank dat nodig achten. 9 Er zijn afspraken op casusniveau met de OvJ-veelplegers en de politie met betrekking tot de aard en omvang van het toezicht. Deze afspraken zijn vastgelegd in een plan van aanpak en sluiten aan bij de methodiek werken in een gedwongen kader. 10 De casusregisseurs voeren de afgesproken gegevens tijdig in in VIADESK. 11 De casusregisseurs, danwel vertegenwoordigers, zijn aanwezig bij het casusoverleg. 12 De casusregisseurs zorgen voor een actueel plan van aanpak en doen periodiek voorstellen voor aanpassing of continuering. 14 taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners

16 13 De drie reclasseringsorganisaties stellen de genormeerde tijd beschikbaar om het justitieel casemanagement en de toezichten conform de afspraken uit te voeren. 6.4 Taken en verantwoordelijkheden van Dienst Justitiële Inrichtingen Onderwerp 1 Alle veelplegers worden geplaatst in PI De Marwei (regulier) of de PI De Grittenborgh (ISD-maatregel). 2 Binnen tien dagen wordt er binnen de PI door de MMD er een screening gedaan op de onderwerpen identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting en zorg. Hiervoor geldt een vastgesteld format. 3 Indien de screening leidt tot specifieke actiepunten, dan wordt dit door de MMD er in gang gezet. 4 De vertegenwoordiger, namens PI Noord, in het Veiligheidshuis Fryslân draagt zorg voor communicatie van en naar betrokken ketenpartners. Hiervoor wordt VIADESK gebruikt. 5 De PI s bieden de programma s aan, die nodig zijn om het plan van aanpak te kunnen uitvoeren. 6 De PI s voeren de afgesproken gegevens tijdig in in VIADESK. 7 De PI s zijn aanwezig bij het casusoverleg. Vanuit PI Noord is De Marwei vertegenwoordigd bij het casusoverleg. De Grittenborgh is een keer per twee maanden aanwezig bij het casusoverleg. De Grittenborgh onderhoudt tijdens de ISD-periode nauwe contacten met de casusregisseur. 8 PI De Grittenborgh zorgt voor een plan van aanpak voor de veelplegers met een ISD-maatregel (basisregime of trajectregime). Indien een veelpleger onder het basisregime valt wordt minimaal maandelijks besproken of overgang naar een trajectregime mogelijk is. 9 PI De Grittenborgh draagt er zorg voor dat er voldoende programma s aangeboden kunnen worden aan de veelplegers met een ISD-maatregel. 10 Op de dag van invrijheidstelling van de veelpleger is duidelijk welke organisatie/persoon wat doet. Afspraken zijn mede gebaseerd op een actuele inschatting van de kans op recidive en op het plegen van een geweldsdelict. De PI informeert via het Veiligheidshuis betrokken ketenpartners over de invrijheidstelling. 6.5 Taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten Onderwerp 1 Elke gemeente heeft een contactpersoon met betrekking tot de aanpak (inclusief nazorg na detentie) van veelplegers. 2 Elke gemeente heeft interne afspraken en afspraken met externe partijen met betrekking tot identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting en zorg. 3 De gemeente Leeuwarden draagt er mede in het kader van het Grote Steden Beleid zorg voor dat er voldoende capaciteit is voor veelplegers op het gebied van wonen, woonbegeleiding, (toeleiding naar) werk, schuldhulpverlening en inkomensbeheer. 4 Bij veel veelplegers is sprake van meervoudige problematiek (psychische problemen, relatieproblemen, geen werk, schulden, verslavingsproblemen, woonproblemen etc.). Bij de aanpak van deze problematiek kunnen gemeenten gebruikmaken van sociale teams. 15 taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners

17 7 totstandkoming en aanpassing van de veelplegerslijst Nadat in de vorige hoofdstukken is stilgestaan bij de taken en verantwoordelijkheden van de samenwerkende ketenpartners en de uitgangspunten van de veelplegeraanpak wordt in dit hoofdstuk de totstandkoming en aanpassing van de veelplegerslijst beschreven. Het aantal veelplegers op de lijst is afhankelijk van de financiële ruimte en de capaciteit bij de ketenpartners. Het aantal personen op de veelplegerslijst kan jaarlijks fluctueren. Algemeen 1 Het ajb stelt jaarlijks de beschikbare capaciteit voor de veelplegeraanpak vast. 2 Deze capaciteit wordt, na vaststelling, doorgegeven aan de kerngroep veelplegers en het casusoverleg veelplegers (cov). 3 De (aangepaste) veelplegerslijst wordt twee maal per jaar, in juni en december, vastgesteld. 4 Binnen het arrondissement wordt de definitie van zeer actieve veelpleger gehanteerd. Personen die voldoen aan die criteria kunnen op de veelplegerslijst worden geplaatst. 5 De conceptveelplegerslijst wordt besproken in het casusoverleg. 6 Het casusoverleg doet een voorstel aan de kerngroep veelplegers. 7 De kerngroep veelplegers toetst het voorstel van het casusoverleg en legt de lijst voor aan het ajb, die de lijst definitief vaststelt. 7.1 Werkwijze wijzigen van de veelplegerslijst Hoewel de processen feitelijk tegelijkertijd plaatsvinden wordt de werkwijze van het afhalen van de lijst én het toevoegen aan de lijst separaat beschreven. Afhalen van de lijst 1 Uitgangspunt is de bestaande lijst van geprioriteerde zeer actieve veelplegers. 2 Het Openbaar Minister, de Regiopolitie Fryslân en de reclasseringsorganisaties kunnen twee maal per jaar voorstellen doen om veelplegers van de veelplegerslijst af te halen. 3 De informatiemakelaar controleert de justitiële documentatie van deze personen. 4 In juni en december wordt tijdens het casusoverleg besproken welke veelplegers (na stap 2 en 3) van de veelplegerslijst kunnen worden verwijderd. Redenen: een veelpleger heeft, voor zover bekend bij de politie, de laatste 12 maanden geen (veelplegers)delicten gepleegd, terwijl hij niet was gedetineerd of in een gesloten instelling verbleef. 16 totstandkoming en aanpassing van de veelplegerslijst

18 een veelpleger is (permanent) naar een ander arrondissement verhuisd. een veelpleger zal gedurende langere tijd gedetineerd zijn of in een tbs-inrichting verblijven. De veelpleger wordt dan van de lijst afgehaald en zijn gegevens worden in een aparte map in viadesk gearchiveerd. Toevoegen aan de lijst 1 In mei/juni en november/december wordt door de politie een groslijst aangeleverd met potentiële kandidaten voor de veelplegerslijst. 2 Van de potentiële kandidaten met de status zeer actieve veelpleger wordt de justitiële documentatie uitgedraaid door de informatiemakelaar. 3 Er wordt maatwerk geleverd met betrekking tot de minderjarige veelplegers die 18 jaar worden. 4 Binnen het Veiligheidshuis controleren de informatiemakelaar, OvJ-veelplegers én afgevaardigde van de politie de groslijst en de justitiële documentatie op basis van de criteria van zeer actieve veelpleger. Delicten die wel meetellen Voor plaatsing op de lijst wordt gekeken naar delicten waar burgers persoonlijk last van hebben, zoals vermogenscriminaliteit, geweldsmisdrijven in brede zin en andere delicten die leiden tot maatschappelijke onrust. Daarnaast moet er, in het peiljaar, een gevangenisstraf zijn opgelegd en uitgezeten. Delicten die niet meetellen Misdrijven waar de maatschappij in brede zin geen last van heeft. Hierbij valt te denken aan overtredingen vallend onder Opiumwet en Wegenverkeerswet, valsheid in geschrifte en eetpiraterij. 5 Na bovengenoemde check doet het om een voorstel aan het casusoverleg. 6 De voorgestelde kandidaten worden binnen het Veiligheidshuis door vnn, namens de drie reclasseringsorganisaties, gecontroleerd in het cliëntvolgsysteem (cvs) en User (zorgprogramma). Tegelijkertijd wordt gekeken aan welke reclasseringsorganisatie de veelpleger toebedeeld zou kunnen worden. 7 Na bespreking van de personen die van de lijst verwijderd kunnen worden is bekend hoeveel veelplegers aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Op basis van het voorstel van het om wordt bekeken welke personen aan de lijst zullen worden toegevoegd. 8 In ieder geval worden ook die veelplegers toegevoegd, die in een ander arrondissement op de veelplegerslijst staan en sinds de vorige vaststelling naar het arrondissement Leeuwarden zijn verhuisd. Een en ander dient overlegd te zijn tussen beide arrondissementsparketten. 9 In het casusoverleg wordt het definitieve voorstel geformuleerd en met een toelichting voorgelegd aan de kerngroep veelplegers. 10 De kerngroep veelplegers toetst het voorstel en legt het ter vaststelling voor aan het ajb. 17 totstandkoming en aanpassing van de veelplegerslijst

19 Veelplegers informeren Veelplegers die op de veelplegerslijst zijn geplaatst, worden daarover, mede namens de politie en de reclasseringsorganisaties, schriftelijk geïnformeerd door het om. In de brief wordt aangegeven wat het voor de veelpleger betekent om op de veelplegerslijst te staan. De brief wordt uitgereikt door de medewerker van de politie, bij voorkeur samen met de casusregisseur van de reclasseringsorganisatie. Als een veelpleger op het moment van plaatsing op de veelplegerslijst is gedetineerd wordt de brief uitgereikt door dji. De veelpleger die de brief ontvangt tekent hiervoor een akte van uitreiking. De ondertekende akte van uitreiking wordt ingeleverd bij de informatiemakelaar van het Veiligheidshuis. Pas na het overhandigen van de brief worden de nodige acties/interventies uitgewerkt. Een voorbeeld van de brief is opgenomen in bijlage 5. Veelplegers die van de lijst worden afgehaald worden daarover schriftelijk geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Deze brief wordt, bij voorkeur, uitgereikt door de adoptieagent. Een voorbeeld van de brief is opgenomen in bijlage Werkwijze plaatsing op de ISD-lijst 1 Voor plaatsing op de ISD-lijst wordt de definitie van stelselmatige dader gehanteerd: Een stelselmatige dader is een zeer actieve veelpleger die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. 2 Deze screening is een continu proces. 3 Op het moment dat de OvJ veelplegers overweegt om een veelpleger op de isd-lijst te plaatsen, controleert de informatiemakelaar de justitiële documentatie. 4 Het om kan de isd-maatregel uitsluitend vorderen bij stelselmatige daders. De maatregel kan niet samen met een gevangenisstraf worden gevorderd. De vordering tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde (deel voorwaardelijke vrijheidsstraf in combinatie met een vordering isd-maatregel voor het nieuwe feit is mogelijk maar niet wenselijk. Bij de vordering wordt voorts rekening gehouden met de volgende twee uitgangspunten: a Er is capaciteit voor de tenuitvoerlegging beschikbaar. b De stelselmatige dader is niet ontoerekeningsvatbaar als bedoeld in art 39 WvS. (Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers (waaronder vordering van de isd-maatregel) (2009R004): 5 Wanneer de OvJ-veelplegers, na overleg met de casusregisseur, heeft besloten de veelpleger op de isd-lijst te plaatsen doen de reclasseringsorganisaties geen hulpaanbod meer. 18 totstandkoming en aanpassing van de veelplegerslijst

20 8 opsporing De politie is één van de cruciale partners in de veelplegeraanpak. Van de politie wordt verwacht dat er verscherpte aandacht is voor alle veelplegers die niet gedetineerd zijn of in een murale voorziening verblijven. De politie houdt de veelpleger in de gaten, zodat deze snel kan worden opgepakt, zodra hij een misdrijf pleegt. De taak van de politie met betrekking tot de veelplegeraanpak kan als volgt worden samengevat: intensieve aandacht voor iedere veelpleger van de lijst; aan iedere veelpleger is een adoptieagent gekoppeld ; centrale registratie in viadesk en bvh-amazone; dagelijkse briefing; reageren op elk strafbaar feit, hoe gering ook. Hieronder is weergegeven hoe de politie binnen de veelplegeraanpak is geïntegreerd. infomakelaar gemeente Leeuwarden Reclassering Politie officier van justitie infomakelaar ketenpartners VIADESK teamchef aansturing coördinator veelplegers schrijfrechten persoonlijke plannen van aanpak adoptieagent Amazone BVH Recherche BPZ Crimeteam enzovoort 19 opsporing

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Bijlage 7 behorende bij SOKVHF 2017 en 2018; inzet gemeenten en (keten)partners

Bijlage 7 behorende bij SOKVHF 2017 en 2018; inzet gemeenten en (keten)partners Bijlage 7 behorende bij SOKVHF 2017 en 2018; inzet gemeenten en (keten)partners 1 Generieke inzet ten behoeve van maatwerken Alle gemeenten en ketenpartners nemen deel aan maatwerkoverleggen en vaardigen,

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 10 Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Samenvatting voorstel In maart 2006 heeft het Ministerie van Justitie aan alle gemeenten in Nederland verzocht om

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Hoofdlijnen Veelplegersaanpak

Hoofdlijnen Veelplegersaanpak Hoofdlijnen Veelplegersaanpak Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Versie 27 februari 2006 - vastgesteld door de stuurgroep op 6 maart 2006 Auteurs: Paul Bingen Marjet Zeegers Iris Harskamp Pag 2 van 29 Inhoud:

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Monitor 2009 Veelplegers Twente

Monitor 2009 Veelplegers Twente Monitor 29 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN EVENTUELE VERLENGING AUTEURS: FRANK VAN ZUTPHEN, MARJOLEIN GODERIE & JAN JANSSEN SAMENVATTING Aanleiding

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Colofon. Tekst Karin van der Honing en Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân. Redactie Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân

Colofon. Tekst Karin van der Honing en Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân. Redactie Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân jaarverslag 2008 Colofon Tekst Karin van der Honing en Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân Redactie Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân Vormgeving Van Kelckhoven bno, Groningen Printwerk Repro

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge recidive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Voorgeschiedenis protocol VeiligHuis 1 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanwijzing Huiselijk Geweld 2 1.4 Doelstelling 2 1.5 Reikwijdte protocol 3 2. Procedure

Nadere informatie

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010 Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger Workshop oktober 2010 2 Hoger doel Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken, samen met onze partners

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden te verminderen, wordt in het kader van re-integratie al tijdens detentie begonnen met het werken aan de problematiek van gedetineerden.

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Martijn Schippers, AcVZ. Ontwikkelplein informatiedeling (schakelteam verwarde personen) 28 juni 2017

Martijn Schippers, AcVZ. Ontwikkelplein informatiedeling (schakelteam verwarde personen) 28 juni 2017 Martijn Schippers, AcVZ Ontwikkelplein informatiedeling (schakelteam verwarde personen) 28 juni 2017 28 juni 2017 Inleiding (van Top600 naar AcVZ) Het regiemodel Rol van de regisseur ( poortwachter van

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD 1. Inleiding Er zijn veel partijen betrokken bij de nazorg ten behoeve van jeugdige wetsovertreders. Hierdoor wordt het als ingewikkeld ervaren om tot een sluitende

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 08.0689, d.d. 15-07-2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Protocol Gegevensoverdracht Digitaal Platform aansluiting nazorg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 5 Besluit van 14 december 2011, houdende regels inzake het uit te oefenen toezicht bij voorwaardelijke veroordeling (Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze Hoorn, december 2009 1 Ondergetekenden: 1. Stichting Reclassering Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, op het adres Vivaldiplantsoen 100, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Continuïteit en vakmanschap. Beleidsplan

Continuïteit en vakmanschap. Beleidsplan 1 Continuïteit en vakmanschap Beleidsplan 2011-2015 2 Inhoud 3 Hoe zien wij de toekomst Onze kijk op reclasseringsbeleid 4 wat komt op ons af Vrijheid onder voorwaarden 6 hoe reageren wij erop Risicofactoren

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

DNA-onderzoek bij veroordeelden

DNA-onderzoek bij veroordeelden Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.2.3 DNA-onderzoek bij veroordeelden algemene informatie bronnen ministerie van Veiligheid en Justitie: www.rijksoverheid.nl, januari 2011 brochure de wet DNA-onderzoek

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Netwerk- en Trajectkaart

Netwerk- en Trajectkaart 1 / 6 Naam jongere Geboortedatum Gemeente van herkomst + laatst bekende woonadres + gemeente uitstroom, indien afwijkend Huidige JJI + evt locatie of: niet meer in JJI Datum instroom huidige JJI (bij overplaatsing:

Nadere informatie

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW &RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld vallen zoveel slachtoffers. Een substantiële

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wijziging Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

Wijziging Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid Wijziging Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid Hierbij informeer ik u over een wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid. De wijziging houdt in

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Parketnummer Invulinstructies 1. Onder het kopje Info kunt u per uitspraak nagaan of er voldoende informatie

Nadere informatie

Actieprogramma meerderjarige veelplegers

Actieprogramma meerderjarige veelplegers Actieprogramma meerderjarige veelplegers 2005-2006 Gemeente Leeuwarden Juni 2005 Inleiding In het veiligheidsplan 2005-2009 is aangegeven dat de aanpak van veelplegers voor zowel gemeente als haar strafketenpartners

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

jaarverslag jaarplan 2010

jaarverslag jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 Colofon Tekst Karin van der Honing, Veiligheidshuis Fryslân Litho omslag en illustraties binnenwerk Emma Jane Wilson Redactie Melanie Kompier,

Nadere informatie

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving dienstverlening in de praktijk Voor organisaties en instellingen is het Coördinatiepunt hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek 1 Het Roer Om POO0844_FLD_Proeftuin_A5_fc_03_KJ.indd 1 21-06-17 16:27 Zorg en beveiliging op maat Justitiële jeugdinrichting (JJI) Juvaid, onderdeel

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Toelichting Convenant PersoonsGebondenAanpak

Toelichting Convenant PersoonsGebondenAanpak Toelichting Convenant PersoonsGebondenAanpak (aanpak Veelplegers) Inleiding De Kabinetsnota Naar een veiliger samenleving bevat tal van doelstellingen om de veiligheid te bevorderen door een forse reductie

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Factsheet 2010-2 Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Auteurs: G. Weijters, P.A. More, S.M. Alma Juli 2010 Aanleiding Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gedetineerden verblijft

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Stop huiselijk geweld in Amsterdam

Stop huiselijk geweld in Amsterdam Strafrechtelijk convenant Stop huiselijk geweld in Amsterdam april 2004 Hoofdstuk Strafrechtelijk convenant Stop huiselijk geweld in Amsterdam april 2004 Gemeente Amsterdam Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ versiegeschiedenis versie datum Auteur geadresseerden Aanpassingen Versie 0.10 14 oktober

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing 3.2 De bevoegdheid van de officier van justitie tot het geven van een gedragsaanwijzing 3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing Zoals in het voorgaande aan de orde kwam, kunnen bepaalde tot ernstige

Nadere informatie