Inhoudsopgave LSB-plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave LSB-plan Voorwoord INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID WETTELIJK KADER ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN WERKAFSPRAKEN OCMW EN GEMEENTE ONTWERPPROCES COÖRDINATIESTRUCTUUR PROCESOMSCHRIJVING STRUCTUUR VAN HET PLAN GEÏNTEGREERDE VISIE OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID EEN GEÏNTEGREERD LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Wat betekent een geïntegreerd beleid? Afstemming sectorale plannen GEÏNTEGREERDE VISIE VAN HET LOKAAL BESTUUR OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID SOCIAAL HUIS HET IDEE ACHTER HET SOCIAAL HUIS UITDAGINGEN VOOR HET SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis, in werking op 22 mei Het Sociaal Huis, binnen dit lokaal sociaal beleidsplan GESELECTEERDE BELEIDSKEUZES T.A.V. DE UITBOUW VAN EEN SOCIAAL HUIS OMGEVINGSANALYSE GEOGRAFISCH EN DEMOGRAFISCH PROFIEL VAN DE GEMEENTE ANALYSE PER THEMA Sociale dienstverlening Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes Zorg en gezondheid Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes Wonen Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes

2 5.2.4 Kinderopvang en kinder- en jeugdzorg Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes Culturele en maatschappelijke ontplooiing Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes MEERJARENPLAN SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG EN GEZONDHEID WONEN KINDEROPVANG EN KINDER- EN JEUGDZORG CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING SOCIAAL HUIS BLIK OP DE TOEKOMST Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Initiële kwantitatieve omgevingsanalyse Lijst lokale actoren themacafés Topiclijsten themacafés Statuten van het LOK Kapellen (Lokaal Overleg Kinderopvang) Verslagen, ontwerpteksten LOK Kapellen en advies rond LSB-plan Bijlage 6: Lokaal beleidsplan Kinderopvang Bijlage 7: Bijlage 8: Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan: uittreksel uit gemeenteraad Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan: uittreksel uit de raad voor maatschappelijk welzijn - 2 -

3 Voorwoord Voor u ligt het Lokaal Sociaal Beleidsplan Kapellen Dit Lokaal Sociaal Beleidsplan is het resultaat van maandenlang, intens overleg met diverse lokale actoren enerzijds, ambtenaren en politici anderzijds, die elk hun bijdrage hebben geleverd aan het groeiproces van dit plan. Dit overleg heeft tot resultaat een lijst van doelstellingen en acties met betrekking op kansarmoede, zorg, gezondheid, senioren, huisvesting, tewerkstelling, kinderopvang, culturele en maatschappelijke ontplooiing, met als maatschappelijk doel de dienstverlening optimaliseren. Het is nu de uitdaging om deze doelstellingen te realiseren vooral de komende 5 jaar, maar ook later. We zullen nagaan in hoeverre de timing en de resultaten gehaald worden en of de visie, doelstellingen, acties en middelen na tussentijdse evaluatie niet bijgestuurd moeten worden. De centrale doelstelling van het decreet van 19 maart 2004 is immers de toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger te verhogen. Vandaag vinden mensen nog onvoldoende de weg naar de juiste hulpverlening, is informatie niet steeds toegankelijk, en is de dienstverlening soms ontoereikend. Dit geldt voor alle Kapellenaren wel eens, maar mensen die kwetsbaar zijn, mensen die minder kansen hebben worden hier vaker mee geconfronteerd. Zij verdienen extra aandacht en stimulans. Meer samenwerking, afstemming en coördinatie op verscheidene niveaus moeten zorgen voor een efficiënter, doorzichtiger en dus toegankelijker aanbod van de dienstverlening. Dit vereist blijvend overleg tussen de openbare besturen en de private lokale actoren. Gezamenlijk moeten we bepalen aan welke noden op welzijnsvlak we verder moeten werken de volgende jaren om de sociale grondrechten voor elke burger te garanderen. Het uitwerken van het concept Sociaal Huis is eveneens eenbelangrijke uitdaging voor Tot slot willen wij besluiten met een woord van dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het opmaken van dit plan, in het bijzonder onze coördinator Karolien Van de Steene, stafmedewerker van Kina. En laat dit Lokaal Sociaal beleidsplan helpen om van Kapellen een warme gemeente te maken, een gemeente waar het goed leven is voor iedereen, een gemeente waarin de toegang tot de sociale grondrechten optimaal gegarandeerd zijn. Namens de OCMW-raad, Namens de gemeenteraad, An Stokmans Paula Verhoeven Luc Janssens Hedwig Vandewalle Voorzitter Secretaris Wnd. Burgemeester Wnd. Secretaris - 3 -

4 1 INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID 1.1 WETTELIJK KADER Op 3 maart 2004 werd het decreet lokaal sociaal beleid goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. In dit decreet werd gesteld dat ieder lokaal bestuur tegen 31 december 2007 een plan diende uit te werken waarin het sociale beleid in de gemeente voor de komende zes jaar, nl. de periode , werd uitgetekend. Het lokaal sociaal beleid wordt in het decreet omschreven als het geheel van de beleidsbepaling en acties van lokaal bestuur en de acties van lokale actoren, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de rechten, vastgelegd in artikel 23 en artikel 24 3, van de Grondwet. Deze artikels moeten ieder mens verzekeren van het recht een menswaardig leven te leiden. De Belgische wetgeving waarborgt zo de algemene economische, sociale en culturele rechten, met expliciete aandacht voor (art. 23): 1 Het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid. Het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen. 2 Het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand. 3 Het recht op een behoorlijke huisvesting. 4 Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. 5 Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. En, in toevoeging (art.24 3): 6 Het recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. Het uiteindelijke streefdoel van het lokaal sociaal beleid is een dienstverlening die optimaal inspeelt op vraag en aanbod, die samenwerkt, communiceert,detecteert Om dit doel te bereiken dient het bestaande dienstverleningsveld op sociaal vlak, zowel in de private als in de overheidssector, op elkaar te worden afgestemd. Het lokaal sociaal beleidsplan is echter meer dan afstemming van dienstverlening alleen: het bevat de prioriteiten van gemeentebestuur en OCMW en maakt lokale beleidskeuzes publiek. In die zin is het een instrument voor permanente wisselwerking met andere openbare en private diensten. Hierin krijgen de lokale besturen, dus gemeentebestuur en OCMW samen, een sterke coördinerende rol toegewezen. Om te komen tot doelstellingen en acties die ook werkelijk het verschil kunnen maken, dient het lokaal sociaal beleidsplan volgens het decreet lokaal sociaal beleid en het uitvoeringsbesluit van 24 februari 2006 een aantal verplichte elementen te bevatten: - 4 -

5 Een omgevingsanalyse gestoeld op onder meer de gegevens van de sociale conjunctuurbarometer. Een geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid, waarin beschreven wordt op welke wijze alle andere lokale beleidsplannen van het lokaal bestuur die implicaties hebben op het lokaal sociaal beleid afgestemd worden op het lokaal sociaal beleidsplan. Een meerjarenplan met betrekking tot de gewenste acties en inzet van de lokale middelen, met ten minste: - een verantwoording van de keuze van de doelstellingen en acties - de te verwachten resultaten Taakverdeling en werkafspraken tussen de gemeente en het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn m.b.t. de uitvoering van het meerjarenplan en de coördinerende rol van het lokaal bestuur. Een beschrijving van de wijze waarop de bevolking en lokale actoren bij de voorbereiding van het beleidsplan betrokken werden en bij de uitvoering en voortgang van het beleidsplan en van het lokaal sociaal beleid zullen betrokken worden Een beschrijving van de ontwikkeling ten opzichte van het vorig lokaal sociaal beleidsplan Opname van de sectorale plannen die het lokaal bestuur wenst te integreren in het lokaal sociaal beleidsplan Belangrijk is dat het lokaal sociaal beleidsplan moet worden ingebed in een nog uitvoeriger project: de oprichting van een Sociaal Huis, gericht op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de doelgroep. 1.2 ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN In de omzendbrieven die volgden op het decreet lokaal sociaal beleid (oktober 04 en 05) werd het eerste lokaal sociaal beleidsplan beperkt tot een stappenplan voor de periode Dit stappenplan moest een concrete timing bevatten, de werkwijze waarop lokale actoren en bevolking zouden betrokken worden bij het proces van het lokaal sociaal beleid, en de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en OCMW. Lokaal bestuur Kapellen verbond zich er in haar stappenplan toe een algemeen gedragen en lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid uit te werken voor de periode De inhoud van het lokaal sociaal beleidsplan diende conform te zijn aan volgende vier principes: 1) Maximale integratie van de beleidsnota s van beide besturen betrefende het sociaal en welzijnsbeleid. 2) Streven naar continuïteit in het beleid en de projecten

6 3) Regelmatige terugkoppeling naar de gemeentelijke adviesraden, zoals de gezondheidsraad, cultuurraad, seniorenraad, gezinsraad, jeugdraad, sportraad en nu nieuw: het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), zodat het beleid en de dienstverlening voortdurend kan geëvalueerd en bijgestuurd worden. 4) Streven naar de één gezamenlijk en fysiek Sociaal Huis, waar gemeente en OCMW samen kunnen werken aan een geïntegreerde, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening. In het ontwerpproces, zoals dit in een volgend punt zal worden beschreven, werden deze principes nauwgezet opgevolgd. Rekening houdend met de verschillende onderdelen van het lokaal sociaal beleidsplan, werd een logisch en werkbaar tijdsschema uitgedacht. De timing in het stappenplan voor de uitwerking van de diverse hoofdstukken voor het voorliggende plan werd net niet gehaald. Uitstel werd aangevraagd opdat het LSB-plan een ruim gedragen en praktisch werkbaar plan werd wat als leidraad kan gebruikt worden door de verschillende partners in het Welzijnsveld. Om deze dynamiek op gang te brengen hadden we 2 maand (tot februari 2008) extra nodig om tot de uitwerking van ons LSB-plan te komen. Het resultaat van deze extra inspanningen mag er zijn. 1.3 WERKAFSPRAKEN OCMW EN GEMEENTE Er bestond reeds voor de opmaak van dit plan een ontwerp voor taakafspraken en samenwerking tussen het OCMW en de gemeente (zie onder protocol tussen gemeente en OCMW Kapellen ). Voor het lokaal sociaal beleid is van belang dat OCMW en gemeente in de toekomst meer gaan samenwerken om de sociale inslag in de verschillende beleidsdomeinen te kunnen verwezenlijken. Enkel op die manier kunnen inwoners op een snelle en efficiënte manier gebruik maken van de verschillende bestaande sociale voorzieningen. De basis van dit ontwerp van samenwerking blijft bestaan voor de toekomst, al zal dit verder met de oprichting van een Sociaal Huis worden gespecificeerd voor wat betreft de sociale toets binnen elk beleidsdomein. Het wordt erg belangrijk dat gemeente en OCMW samen werken aan de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening voor ALLE inwoners van de gemeente. Ook samenwerking met andere lokale actoren binnen het welzijnsveld is daarbij uiterst belangrijk en dus een essentieel aspect van dit plan. In het meerjarenplan (zie hoofdstuk 6) wordt meermaals naar deze toekomstige samenwerking verwezen bij de kolommen verantwoordelijke(n) en samenwerking

7 PROTOCOL TUSSEN GEMEENTE EN OCMW KAPELLEN Artikel 88 1 van de organieke OCMW wet bepaalt dat het meerjarenplan als bijlage een protocol bevat, in consensus opgesteld door het overlegcomité, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het OCMW en gemeente vastlegt. Gemeente en OCMW hebben als lokale besturen een coördinerende rol in de opmaak en uitvoering van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid, in samenwerking met de lokale actoren die actief zijn op het welzijnsvlak. Logischerwijze dienen er dus werkafspraken en taakverdelingen tussen het OCMW en gemeente op punt gesteld te worden. De wijze waarop beide besturen samenwerken en hoe de taken geconcretiseerd worden, dienen in dit protocol te worden opgenomen. Gemeente en OCMW overleggen nauw samen en de opvolging van het lokale sociale beleid wordt tevens een vast agendapunt in het overlegcomité tussen OCMW en gemeente. Gemeente en OCMW nemen een aantal specifieke welzijnszaken op zich, die complementair zijn. OCMW en gemeente zijn goed op de hoogte van elkaars dienstverlening en verwijzen de burger door indien het een welzijnsdomein betreft dat het andere bestuur behartigt. De taakverdeling van beide besturen zal tevens duidelijk naar de inwoners worden gecommuniceerd in een gezamenlijke infogids en in themabrochures die zullen opgemaakt worden rond specifieke welzijnsdomeinen. De welzijnsopdracht van het OCMW is wettelijk verankerd in artikel 1 van de OCMW wet. Het OCMW is bijgevolg het eerste aanspreekpunt voor kwetsbare en kansarme groepen. De taakverdelingen worden als volgt vastgelegd, hierna opgesplitst per doelgroep. Verdere werkafspraken dienen geconcretiseerd te worden bij de uitwerking van de meerjarenplanning (zie hoofdstuk 6). DOELGROEP OCMW GEMEENTE KANSARMEN individuele sociale dienstverlening leefloon verlenen steun huurwaarborgen actief tewerkstellingsbeleid (sociale tewerkstelling, tewerkingstelling activa, tewerkstelling via systeem dienstencheques) budgetbeheer & schuldbemiddeling lokale adviescommissie voor levering gas en elektriciteit bedeling levensmiddelen gezondheidsraad gezinsraad tewerkstelling in bestuur webplus samenwerking met PWA en werkwinkel - 7 -

8 OUDEREN PERSONEN MET EEN HANDICAP JEUGD EN JONG- VOLWASSENEN ASIELZOEKERS gezinszorg poetshulp aan huis thuisopvang klusjesdienst maaltijden aan huis werking dienstencentrum werking rond vereenzaming hulp bij dagelijkse hygiëne (pedicure, kapster, bloeddrukmeting) restaurant ontmoetingsruimte ontspannende en vormende activiteiten sociale appartementen voor senioren (aantal=15) minder mobielen centrale (MMC) handicar samenwerking Ariadne voor het aanbod van zinvolle ontspanning en vorming voor gehandicapten en chronisch zieken, jonger dan 60 jaar. afsluiten geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (jongeren 25j) voogdij kinderen schooltoelagen tussenkomst in abonnementen openbaar vervoer voor jongvolwassenen wordt dezelfde vorm van steunverlening geboden als voor kansarmen (leefloon, financiële steun, huurwaarborgen) + intensieve samenwerking rond tewerkstelling. sociale dienstverlening steun à rato van het leefloon huurwaarborgen aanvraag pensioenen aanvraag inkomensgarantie voor ouderen tegemoetkoming hulp voor bejaarden met verminderde zelfredzaamheid uitreiken drie-plus-pas senioren- en gezondheidsraad sociaal telefoontarief inkomensvervangende tegemoetkoming integratietegemoetkoming reductiekaart openbaar vervoer visueel gehandicapten parkeerkaart blindenstok sociaal medische toelagen buitenschoolse kinderopvang sociaal-pedagogische toelagen dienst voor opvanggezinnen jeugdraad, gezinsraad inburgeringbeleid - 8 -

9 2 ONTWERPPROCES 2.1 COÖRDINATIESTRUCTUUR STUURGROEP GEMEENTERAAD OCMW - RAAD EXTERNE DESKUNDIGEN Een beleidsproces dat zo omvangrijk is als het ontwerp van een lokaal sociaal beleidsplan, heeft een stuurgroep nodig. Zulk een stuurgroep vraagt een beperkt aantal geëngageerde beleidsmensen en ambtenaren om de verschillende werkzaamheden uit het beleidsproces te sturen en voor te bereiden. De gemeente Kapellen koos ervoor om te werken met een ruim samengestelde gemotiveerde stuurgroep, waardoor de gedragenheid door zowel gemeentebestuur als OCMW verzekerd werd. Volgende personen maken deel uit van de stuurgroep lokaal sociaal beleid: - de OCMW-voorzitter, mevr. An Stokmans (VLD) - afgevaardigden uit de raad voor maatschappelijk welzijn: dhr. Roger Verbiest (CD&V) en mevr. Inge Wagemans (VLD) - de schepen voor sociale zaken, wonen, emancipatiebeleid, gezondheidsbeleid en senioren, Mevr. Ria Janssens-Van Oncen (VLD) - de schepen voor mobiliteit, verkeersveiligheid en gezinsbeleid, mevr. Lieve De Block (VLD) - de schepen voor ruimtelijke ordening, dhr. Marc De Smet - de OCMW-secretaris, mevr. Paula Verhoeven - stafmedewerker OCMW, dhr. Tim Engels - beleidscoördinator burgerzaken van de gemeente: dhr. Vincent Gabriëls - hoofddeskundige gezinsdienst en sociale zaken gemeentebestuur: mevr. Anita Van Den Broeck In de voorbereiding van het lokaal sociaal beleidsplan kwam de stuurgroep op zeer regelmatige basis samen. In elke fase van het ontwerp van het plan werd overlegd over de inhoudelijke vorderingen en de te nemen stappen. Er werden beleidsvoorstellen geformuleerd en de stuurgroep zorgde voor terugkoppeling tijdens de verschillende fases van het planningsproces naar: - het overlegcomité tussen gemeente en OCMW - de betrokken ambtenaren van OCMW en gemeente het schepencollege en de raad voor maatschappelijk welzijn) - de gemeentelijke adviesraden - 9 -

10 Naast de stuurgroep bestaat er in Kapellen eveneens een groep externe deskundigen lokaal sociaal beleid. Deze groep werd gecoördineerd door de OCMWsecretaris. Deze personen werden belast met de taak voorbereidende documenten te maken die dienden ter stoffering en ondersteuning van de stuurgroep. Zij bewaakten de planning, timing en de doelstellingen die decretaal gezien moesten gerealiseerd worden om te komen tot een eerste ontwerp lokaal sociaal beleid. Voor de betrefende beleidsthema s werd telkens een ervaren ambtenaar betrokken die vanuit zijn of haar ervaring advies kon geven over één van de vijf geselecteerde beleidsthema s lokaal sociaal beleid. Volgende personen/diensten maken deel uit van de groep externe deskundigen: - clusterverantwoordelijke sociale dienstverlening; mevr. Ann Parein, maatschappelijk assistente sociale dienst OCMW - clusterverantwoordelijke zorg en gezondheid; dhr. Tim Engels, centrumleider lokaal dienstencentrum OCMW t Ertbrandje - clusterverantwoordelijke wonen; mevr. Indra Mommen, diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke ordening gemeente - clusterverantwoordelijke kinderopvang en kinder- en jeugdzorg; mevr. Anita Van Den Broeck, hoofddeskundige gezinsdienst en sociale zaken gemeente - clusterverantwoordelijke culturele en maatschappelijke ontplooiing; mevr. Kaat Wouters, beleidscoördinator vrije tijd gemeente - stafmedewerker lokaal sociaal beleid KINA p.v., Mevr. Karolien Van de Steene Er werd gekozen om de werkgroep samen te stellen uit vertegenwoordigers van de beide besturen aangezien het lokaal bestuur een coördinerende rol heeft bij het opmaken van het lokaal sociaal beleidsplan en het realiseren van het sociaal huis. Via de werkgroep werd aldus een politiek draagvlak gecreëerd. Door de actieve inbreng van betrokken personeelsleden, van zowel het OCMW als de gemeente zorgde de werkgroep voor een brug tussen het uitvoerend niveau en het beleidsniveau. Tijdens de uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan werd op regelmatige basis terug gekoppeld naar het schepencollege en OCMW-raad. Dit is een noodzaak, vermits zij immers de eindverantwoordelijkheid van het lokaal sociaal beleid dragen. 2.2 PROCESOMSCHRIJVING Op basis van het decreet lokaal sociaal beleid werden de opgelegde onderdelen van het plan in logische volgorde uitgewerkt. Een aantal hoofdstukken vereisten een parallelle aanpak. Zo werd de betrokkenheid van lokale actoren en bevolking als rode draad beschouwd doorheen het ontwerp van het plan. De visie op het lokaal sociaal beleid groeide met het plan mee en werd steeds meer geïntegreerd naarmate het plan vastere vorm kreeg. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de gevolgde methodiek: In eerste instantie werden door de stuurgroep een aantalthema svastgelegd die prioriteit verdienen in het lokaal sociaal beleidsplan. Deze beleidsthema s zijn in

11 grote lijnen gebaseerd op de sociale grondrechten en bestrijken op die manier een zeer overkoepelend werk- en ervaringsveld: 1) sociale dienstverlening en werken 2) zorg en gezondheid en vrijwilligerswerk 3) wonen 4) kinderopvang en kinder- en jeugdzorg 5) culturele en maatschappelijke ontplooiing De omgevingsanalyse in het kader van het lokaal sociaal beleid werd zowel kwantitatief als kwalitatief opgevat. In 2007 werd gestart met de opmaak van het kwantitatieve of statistische luik van de analyse. Hiervoor werden een aantal internetbronnen geraadpleegd, waaruit de meest relevante cijfers werden geselecteerd. Het ging hier niet enkel om algemeen bestuurlijke of demografische gegevens, maar ook om cijfers rond de prioritaire thema s bv. werkloosheid, sociale huisvesting, tegemoetkomingen, programmatie-cijfers... Enkele websites: (gemeentelijke woondossiers en sociaal kompas) Verder werden individuele cijfers opgevraagd bij RVA, Sociaal Verhuurkantoor, Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid... Daarnaast werden ook interne data verzameld uit onder meer jaarverslagen van OCMW en gemeente, jeugdwerkbeleidsplan, ruimtelijk structuurplan, plan voor de kinderopvang, seniorenbehoeftenonderzoek... De grafieken en tabellen uit de analyse werden telkens geïnterpreteerd in leesbare tekst. De kwalitatieve analyse van de dienstverlening te Kapellen gebeurde onder de vorm van georganiseerde themacafés met betrekking tot 4 gekozen thema s: sociale dienstverlening en werken (1), zorg en gezondheid en vrijwilligerswerk (2), wonen (3) en kinderopvang met kinder- en jeugdzorg (4). Voor het thema culturele en maatschappelijke ontplooiing werd beslist geen themacafé te organiseren, vermits een recente bevraging van het werkveld reeds recentelijk gebeurt, was in het kader van de opmaak van het jeugdbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan en het sportbeleidsplan Betrokkenheid van lokale dienstverleners en burgers/gebruikers bij de voorbereiding en opvolging van het plan vormt een apart hoofdstuk in het decreet. De gemeente Kapellen wil participatie, overleg en samenwerking echter niet als een apart onderwerp beschouwen. Betrokkenheid was van begin af aan één van de zwaartepunten van het plan: tussen gemeente en OCMW onderling, maar ook met professionele betrokkenen en bevoorrechte getuigen. Deze wisselwerking werd in de praktijk omgezet via de stuurgroepvergaderingen, themacafés en terugkoppeling via (advies)raden en verenigingen. Door samen domeingericht rond de tafel te zitten, konden de verschillende doelgroepen een stem krijgen in het lokaal sociaal beleid:

12 kansarmen, jongeren, senioren, personen met een mentale of fysieke beperking, vreemdelingen Allereerst deelde de stuurgroep de sociale kaart in Kapellen op volgens de geselecteerde thema s. Op die manier werd een contactlijst opgemaakt op basis waarvan de actoren (beleid, ambtenaren, private dienstverleners, verenigingen...) in evenwichtige aantallen werden verdeeld over de themacafés (bijlage 2: Lijst lokale actoren themacafés). De leden uitgenodigd voor het luik sociale en culturele ontplooiing namen vanuit hun visie deel aan de vier andere themagroepen. Iedere deelnemer kon participeren aan 2 themagroepen, mede om andere invalshoeken te verkrijgen op de thema s. Van de 300 genodigden, kwamen er een 90-tal opdagen. Dit betekent een zeer hoge participatiegraad. Het doel van de themacafés van 13 november 2007, was te weten te komen hoe de dienstverlening binnen de gemeente precies werkt, wie de verschillende spelers zijn op het veld, wat ieders mogelijkheden en beperkingen zijn, waar nog kansen liggen, welke noden ervaren worden op het werkveld, welke wensen verenigingen en gebruikers hebben Om op al deze vragen een antwoord te vinden, werd door de stuurgroep en de externe deskundigen per beleidsthema een basistopiclijst opgesteld. Deze topiclijst werd door de gespreksmoderatoren gebruikt als leidraad voor de gesprekken tijdens het themacafé. Op basis van de output uit de omgevingsanalyse (themacafés én cijferanalyse) werd voor 4 thema s (sociale dienstverlening, zorg en gezondheid, wonen en kinderopvang met kinder- en jeugdzorg) een SWOT-analyse opgesteld. Hierin worden de interne sterke en zwakke punten van het lokaal bestuur per thema geanalyseerd. Tevens worden de externe kansen bekeken die ervoor kunnen zorgen dat zwakke punten worden omgebogen naar sterktes en ook de externe bedreigingen die deze positieve evolutie in de weg kunnen staan. In een document Aan de slag., werden mogelijke actiepunten voor elk thema opgelijst. De mandatarissen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn selecteerden uit deze lijst de prioriteiten voor het lokaal sociaal beleid voor de periode Deze zijn terug te vinden onder het onderdeel geselecteerde beleidskeuzes (zie omgevingsanalyse: analyse per thema). In januari 2008 werd een overlegvergadering gehouden om vanuit de geselecteerde acties een denkstap verder te zetten in de richting van operationele en strategische doelstellingen waarrond het lokaal bestuur in de toekomst zal gaan werken. Voor de formulering van doelstellingen en acties werd er in de eerste plaats op toegezien dat het meerjarenplan een werkplan zou blijven, dat in de praktijk kan worden omgezet en dynamisch is. Bijsturing en evaluatie zijn tussentijds nog altijd mogelijk en wenselijk. Richtlijnen voor het lezen van doelstelingen en acties: o De strategische doelstellingen worden steeds als een einddoel geformuleerd. Er worden geen werkwoorden gebruikt om een krachtige zegging te bekomen. o Voor de operationele doelstelingen wordt steeds een ruimte-werkwoord gebruikt, waarbij duidelijk wordt naar waar het lokaal bestuur wil evolueren

13 o De acties vertalen zich in actieve werkwoorden waarbij de nadruk ligt op het handelen en doen. Ook worden steeds verantwoordelijkheden, samenwerkingsverbanden, een timing, (evaluatie-)indicatoren en, middelen/budget gekoppeld aan de acties. Lokaal bestuur Kapellen ontwikkelde gaandeweg haar visie op het lokaal sociaal beleid. Enerzijds is de visie geënt op de omgevingsanalyse, anderzijds weerspiegelt ze zich in de opgemaakte doelstellingen. Voor de formulering van een geïntegreerde visie werden de prioriteiten voor, tijdens en na het analyseproces belicht en herbelicht door de stuurgroep. Aan de hand van hun visie maken OCMW en gemeente duidelijk waar de accenten liggen, wat het toekomstperspectief is en welke wegen er op de diverse terreinen zullen bewandeld worden. Het lokaal bestuur neemt een expliciet engagement. Tijdens het gehele werkproces werd rekening gehouden met de afstemming tussen lokaal sociaal beleid en de verschillende sectorale verplichtingen (zie hoofdstuk 3). Er werd te allen tijde een geïntegreerd beleid nagestreefd. De uitbouw van het Sociaal Huis, waar mensen terecht kunnen met hun vragen en waar een antwoord op maat geboden wordt, past perfect in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan. Hoewel de streefdatum voor de realisatie van het Sociaal Huis wat verder ligt, nl. op 22 mei 2009, krijgt dit project al binnen dit lokaal sociaal beleidsplan een speciale aandacht. In elk van de themacafés werd consequent gepeild naar de rode draad thema s van het Sociaal Huis: toegankelijkheid, samenwerking, overleg, doorverwijzing, communicatie, informatie, participatie... Om een goede afstemming met de sectorale plannen te bekomen, werden deze plannen al in de beginfase in de omgevingsanalyse betrokken. Ook werd ervoor gezorgd dat het meerjarenplan overkoepelend was voor de verschillende sectoren en dat gezamenlijke en/of verwante doelstellingen aan elkaar werden afgetoetst. (zie hoofdstuk 3) 2.3 STRUCTUUR VAN HET PLAN Bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleidsplan werd gewerkt rond volgende pijlers van het lokaal sociaal beleid: samenwerking betrokkenheid Omgevingsanalyse Visie Meerjarenplan integratie ontwikkeling SOCIAAL HUIS Alle verplichte hoofdstukken van het decreet worden apart of geïntegreerd behandeld in dit lokaal sociaal beleidsplan

14 3 GEÏNTEGREERDE VISIE OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID 3.1 EEN GEÏNTEGREERD LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 3.1.1Wat betekent een geïntegreerd beleid? De centrale doelstelling, omschreven in het besluit ter uitvoering van het Vlaamse decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004, is het verhogen van de toegankelijkheid tot de bestaande dienst- en hulpverlening voor elke burger, met specifieke aandacht voor de kwetsbare groepen. Het lokaal sociaal beleid van Kapellen wil bijdragen tot een warme samenleving in de gemeente met aandacht voor iedereen, en wil een inclusief sociaal beleid zijn dat oog heeft voor ALLE sociale aspecten binnen verschillende beleidsdomeinen. Voor ons lokaal bestuur is het lokaal sociaal beleidsplan in de eerste plaats een gezamenlijk project van OCMW en gemeente. Het plan moet ieder individueel denken en doen overstijgen en ertoe leiden dat in alle materies de verschillende sociale aspecten worden onderkend. OCMW en gemeente willen een éénduidige boodschap brengen vanuit een gedragen zienswijze. Het lokaal bestuur streeft naar een bredere toegang, verhoogde kansen en een grotere zelfredzaamheid voor elk individu en specifiek voor kansengroepen. Het wil maatschappelijke achterstalling wegwerken. De kwaliteit van het lokaal sociaal beleidsplan wordt dan ook afgemeten aan de wijze waarop men erin slaagt alle burgers te laten participeren aan de maatschappelijke voorzieningen. Het opzet van het plan is dan ook overkoepelend en ambitieus: het wil méér zijn dan zomaar een plan erbij. Het heeft betrekking op ALLE domeinen die sociaal gelinkt zijn. Dit wil zeggen dat niet aleen het domein welzijn aan bod komt, maar ook thema s als werken, wonen, zorg, gezondheid, onderwijs, vrije tijd, cultuur, kinderopvang... Ook dienen ALLE doelgroepen bij de uitwerking van dit plan te worden betrokken Afstemming sectorale plannen Het lokaal bestuur koos ervoor om de sectorale plannen die volgens het besluit van 19 maart 2004, artikel 2, in het plan kunnen worden opgenomen, te integreren in dit lokaal sociaal beleidsplan. Volgende plannen zijn geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in dit plan: 1 e het algemeen welzijnswerk 2 e de kinderopvang 3 e het maatschappelijk opbouwwerk 4 e de voorzieningen voor bejaarden 5 e de voorzieningen in de thuiszorg 6 e de diensten voor oppashulp 7 e het beleid rond ouderenparticipatie Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007, houdende het lokaal beleid kinderopvang, geeft een duidelijke omschrijving van hoe het lokaal beleid kinderopvang binnen het lokaal sociaal beleidsplan kan worden opgenomen. Het

15 lokaal bestuur opteerde voor een maximale integratie van het lokaal beleidsplan kinderopvang in het lokaal sociaal beleidsplan. Dit houdt in dat de onderdelen van het lokaal beleidsplan kinderopvang volledig verweven zijn binnen dit lokaal sociaal beleidsplan. Ze zijn wel traceerbaar. Zo wordt kinderopvang als apart onderdeel omschreven binnen zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve omgevingsanalyse. Daarnaast werd door de stuurgroep geopteerd voor een apart themacafé rond kinderopvang. De visie voor het lokaal beleidsplan kinderopvang is hierna terug te vinden binnen de overkoepelende visie lokaal sociaal beleid. Algemene doelstellingen en concrete acties rond kinderopvang zijn opgenomen binnen de meerjarenplanning voor de periode Het LOK Kapellen (Lokaal Overleg Kinderopvang) dat een wijziging van de statuten heeft ondergaan (Bijlage 4: Statuten van het LOK Kapellen (Lokaal Overleg Kinderopvang)), conform het nieuwe decreet, werd verankerd als gemeentelijke adviesraad. Het LOK Kapellen werd verschillende malen betrokken bij de opmaak van dit plan. Het LOK formuleerde een advies over de geformuleerde doelstellingen. Dit advies vindt u terug in bijlage 5 (Bijlage 5: Verslagen LOK Kapellen en advies rond LSB (beleidsplan) kinderopvang. Het lokaal beleid ouderenparticipatie werd deels geïntegreerd binnen dit plan. Het besluit van 30 april 2004, houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, geeft echter geen omschrijving van hoe het plan dient geïntegreerd te worden in het lokaal sociaal beleidsplan. Wel werd binnen dit plan extra aandacht gegeven aan de doelgroep ouderen, die vaak een kansengroep vormt als het gaat om de toegankelijkheid van sociale diensten. Ouderen werden, via de gemeentelijke seniorenraad betrokken bij de opmaak van dit lokaal sociaal beleidsplan. Daarnaast werd ook een uitgebreid seniorenbehoeftenonderzoek uitgevoerd dat veel nieuwe informatie rond ouderen in de gemeente Kapellen kon aanreiken. Voor de overige vijf sectorale plannen werd tot op heden door de Vlaamse Regering niet bepaald hoe zij geheel of gedeeltelijk door het lokaal sociaal beleidsplan kunnen worden vervangen. Dit heeft het lokaal bestuur Kapellen echter niet belet om deze thema s toch op te nemen binnen dit plan. De sectorale plannen algemeen welzijnswerk en maatschappelijk opbouwwerk zijn deels terug te vinden in de uitwerking van het thematisch beleidsveld sociale dienstverlening. De sectorale plannen de voorzieningen in de thuiszorg, de voorzieningen voor bejaarden en de dienstenvoor oppashulp zijn deels terug te vinden in de uitwerking van de thematische beleidsvelden; zorg en gezondheid en wonen. 3.2 GEÏNTEGREERDE VISIE VAN HET LOKAAL BESTUUR OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID Rond de zes sociale rechtsclusters (zie supra) hebben zich vijf thematische beleidsvelden ontwikkeld met eigen reglementen en organisatiestructuren, waarrond het lokaal sociaal beleid van Kapellen ook in de toekomst verder wil werken: - Sociale dienstverlening - Zorg en gezondheid - Wonen

16 - Kinderopvang en kinder- en jeugdzorg - Culturele en maatschappelijke ontplooiing (~ onderwijs, vorming vrije tijd en cultuur) De missie van het OCMW zit vervat in artikel 1 van de OCMW-wet: er voor zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De lokale besturen, gemeente en OCMW, willen dan ook een Lokaal Sociaal Beleid realiseren om voor elke burger de toegang tot de sociale grondrechten te garanderen, opdat iedereen in menselijke waardigheid kan leven in alle fasen van het leven. Het beleid heeft hierin specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, ouderen en kansarmen. Omdat arbeid een hefboom is tegen armoede wordt bijzondere aandacht besteed aan tewerkstelling. Onze senioren vormen tevens een belangrijke aandachtsgroep in onze gemeente, waar de vergrijzing boven het gemiddelde ligt. Wij willen onze bejaarden zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun eigen woonomgeving laten verblijven door het ondersteunen van een waaier van thuisdiensten en het versterken van een sociaal weefsel tegen vereenzaming door de verdere uitbouw van twee dienstencentra Het lokaal sociaal beleidsplan verzekert en coördineert de uitbouw van een maatschappelijke dienst- en hulpverlening door acties te realiseren: enerzijds vanuit eigen diensten, anderzijds via samenwerking met lokale actoren in openheid en dialoog, oa door overleg met adviesraden, commissies en wijkvergaderingen. Bij de organisatie van laagdrempelige maatschappelijke dienst- en hulpverlening staat de cliënt centraal. Iedereen kan met zijn hulpvraag terecht aan één loket, georganiseerd door gemeente en OCMW samen, waar hij/zij op de meest klantvriendelijke en efficiënte manier wordt verder geholpen of doorverwezen. Dit engagement zal resulteren in de uitwerking van het concept Sociaal Huis tegen 22 mei Het lokaal bestuur streeft er in hun visie naar het lokaal sociaal beleid in Kapellen op langere termijn voor de volgende beleidsthema s te laten uitgroeien naar een gemeente waar voor...sociale dienstverlening De gemeente en het OCMW zullen drempelverlagend werken door het organiseren van een gezamenlijk uitgebouwde loketfunctie op één locatie, het Sociaal Huis, waar iedere Kapelse inwoner terecht kan met al zijn vragen van uiteenlopende aard. Voor de integratie van beide diensten met extra aandacht voor een uitgebouwde loketfunctie worden renovatiewerken uitgevoerd. De organisatie en de werking van diverse sociale voorzieningen in duidelijke themabrochures zullen toegelicht worden en gratis ter beschikking worden gesteld zowel bij de geïnteresseerde burgers als bij de sociale lokale actoren. De sociale kaart wordt geactualiseerd en momenten van welzijnsoverleg worden gepland voor de verschillende lokale partners die actief zijn in het welzijnsbeleid. Via de dienst arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW worden cliënten actief begeleid op de arbeidsmarkt. Samenwerking zal verder uitgebouwd worden met de lokale werkwinkel met het oog op tewerkstelling van kansarmen

17 Een preventiewerking (budgetschool) zal uitgebouwd worden in samenwerking met scholen zodat in de toekomst minder burgers geconfronteerd zullen worden met een schuldenproblematiek....zorg en gezondheid Het is ons streefdoel om de inwoners zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis te laten wonen. Hiervoor worden een aantal thuiszorgdiensten verder geoptimaliseerd. Ook via ergotherapie aan huis zullen senioren professioneel advies kunnen bekomen zodat ze langer in een thuissituatie kunnen verblijven. Daarnaast dienen senioren ook gestimuleerd te worden om lichamelijk actief te blijven zodat voldoende aandacht dient besteed te worden aan sport voor senioren, desgevallend in samenwerking met fitnesscentra. Bijzondere aandacht zal eveneens besteed worden aan vereenzaming en hiervoor is het nodig om een goed vrijwilligersnetwerk uit te bouwen met voldoende ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers. Voor de rolwagengebruikers zal een handicar aangekocht worden om de mobiliteit te verhogen en vereenzaming tegen te gaan. Om de fysieke toegankelijkheid voor rolwagengebruikers verder te verhogen zal bij renovatiewerken van overheidsgebouwen vooraf een toegankelijkheidsstudie uitgevoerd worden....wonen Het woonbeleid in onze gemeente zal in de toekomst meer gericht zijn op ondersteuning van senioren die zelfstandig willen blijven wonen en initiatieven om jonge mensen in onze gemeente te laten blijven wonen. Voor de senioren is er al de ondersteuning van thuisdiensten. Daarnaast zal er bij bouwaanvragen aandacht worden besteed aan seniorvriendelijke voorzieningen in het centrum en in de nabijheid van winkels en voorzieningen. Er zal onderzocht worden of er subsidiëringmogelijkheden zijn. Door de toetreding tot het sociaal verhuurkantoor Voorkempen krijgt het sociaal gericht wonen een nieuwe impuls. Informatieverstrekking over huursubsidies voor de kandidaat-huurders en renovatiepremies voor eigenaren is een eerste stap. De uitbouw van een woonloket waarin alle informatie kan bekomen worden over huisvestingsmaatregelen, steunmaatregelen, huuraangelegenheden wordt eveneens gepland. Bij nieuwe verkavelingen zal prioriteit verleend worden voor kleine kavels en een deel van de verkaveling zal voorbehouden worden voor bescheiden woningen....kinderopvang en kinder- en jeugdzorg We willen voor ouders een gevarieerd aanbod van kinderopvang met een evenwicht tussen de gesubsidieerde en zelfstandige sector. Waar iedere opvang zijn eigenheid behoudt, zodat elke ouder (ook de kwetsbare groepen en kansarmen) een keuze van opvang kan maken. We opteren voor een goed kwalitatief basisaanbod. Elke opvang verbindt zich ertoe om blijvend te werken

18 aan de basiskwaliteit. Hier rond kunnen gezamenlijke initiatieven ontwikkeld worden en beogen we een optimale samenwerking. We streven naar uitbreiding in de zin van het creëren van bijkomende plaatsen: werving onthaalouders, ondersteuning startende initiatieven, zoeken naar bijkomende ruimte/personeel voor buitenschoolse kinderopvang en uitbreiding van vakantie-initiatieven. In het belang van het kind wordt een uitbreiding van de opvanguren niet overwogen. Er bestaat al flexibele opvang bij onthaalouders, thuisopvang met dienstencheques, mogelijkheid tot gebruik babysit voor late uren. Om aan de nood van ouders tegemoet te komen, streven we naar een duidelijk informatiebeleid, om op lange termijn te komen tot een centraal meldpunt. Ouders kunnen veel minder beroep doen op familiale en sociale ondersteuning, we zien dan ook opvoedingsondersteuning als een bijkomende taak van de kinderopvang. Dit kan door personeel op te leiden voor deze ondersteuning en de mogelijkheden van opvoedingsondersteuning in kaart te brengen zodat ouders die hier nood aan hebben, correct worden doorverwezen....culturele en maatschappelijke ontplooiing Kansarmen zijn helaas vaak te veel gefocust op hun basisbehoeften en verwaarlozen hun culturele en sociale ontplooiing, omdat ze hiervoor geen middelen hebben. In samenwerking met de sportdienst en het cultureel centrum zal extra aandacht besteed worden aan deze kwetsbare groep via diverse initiatieven, zoals gratis kaarten ter beschikking stellen e.a. Opdat kansarmen en senioren niet het slachtoffer mogen worden van een digitale kloof zal in het dienstencentrum het informaticalokaal volledig gemoderniseerd worden en worden vrijwilligers aangetrokken om deze mensen te begeleiden

19 4 SOCIAAL HUIS 4.1 HET IDEE ACHTER HET SOCIAAL HUIS 1 Het lokaal sociaal beleid richt zich op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de meest kwetsbare doelgroepen. Om deze doelstelling te realiseren bepaalt het decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 onder artikel 18 dat ieder lokaal bestuur een Sociaal Huis dient te realiseren met minimaal een informatie-, een loket- en een doorverwijsfunctie tegen 1 januari 2007 (Een uitstel is mogelijk tot 22 mei jaar na de inwerkingtreding van het decreet). Informatie: over bestaande voorzieningen, opvang- en hulpvormen... Loket: gezamenlijk loket, fysiek of virtueel, dat op een geïntegreerde wijze toegang verleent tot de sociale dienstverlening van een lokaal bestuur. Doorverwijzing: impliceert een ruime samenwerking met lokale actoren. Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening verder te concretiseren en de drempels waar kansengroepen momenteel mee worden geconfronteerd zo laag mogelijk te houden, vormt de uitwerking van een cliëntvolgsysteem binnen het Sociaal Huis een grote kans voor een meer efficiënte sociale dienstverlening. Op die manier wordtvermeden dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het Sociaal Huis belichaamt in de eerste plaats de samenwerking tussen OCMW, gemeente en lokale sociale actoren. Door de samenwerking tussen al deze partners te optimaliseren, moeten bovenstaande functies bewerkstelligd worden. Essentieel is dat niet alleen de traditionele welzijnsdomeinen toegankelijker worden, maar dat ook de andere sociaal gelinkte beleidsdomeinen betrokken worden, zoals werkgelegenheid, huisvesting, kinderopvang, onderwijs en cultuur Al deze functies hoeven niet noodzakelijk ondergebracht te worden in een fysiek Sociaal Huis. Het lokaal bestuur te Kapellen oordeelde dat voor hun gemeente deze optie echter de beste kansen biedt voor de realisatie van een optimale toegankelijke sociale dienstverlening. De invuling van het concept Sociaal Huis is een operationeel middel om te werken aan een toegankelijke sociale dienst- en hulpverlening. Ook op beleidsniveau kan gewerkt worden aan het toegankelijker maken van de sociale dienst- en hulpverlening door bijvoorbeeld: na analyse te komen tot een inventaris van huidige en toekomstige problemen en leemtes betreffende integraal sociaal beleid meer coördinatie op beleidsniveau waardoor het aanbod rationeler gestructureerd wordt meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende aanbodverstrekkers waardoor leemtes worden opgevuld (effectiviteitstijging) en overlappingen ongedaan gemaakt worden (efficiëntiestijging) 1 Bronnen: Cel lokaal sociaal beleid KINA p.v., Ontwerp draaiboek Lokaal Sociaal Beleidsplan Informatieve bundel in het kader van de ervaringsuitwisseling tussen 32 besturen van de arondissementen Antwerpen en Mechelen, begeleid door KINA p.v. en VVSG-nota Het Sociaal Huis binnen Lokaal Sociaal Beleid

20 het aanbod van OCMW en Gemeente zo te organiseren dat het doorzichtig wordt voor de burger een strategische, gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de communicatie over de sociale dienst- en hulpverlening hulpverlening naar de burger brengen via decentralisatie van de dienstverlening, vormen van wijkwerking, out-reaching werken 4.2 UITDAGINGEN VOOR HET SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis, in werking op 22 mei Het bestuur van Kapellen vertrekt van de doelstelling dat de lokale sociale dienstverlening op die manier dient georganiseerd te zijn dat ALLE inwoners van Kapellen, ook diegenen die vaak moeilijk toegang krijgen tot het hulpverleneraanbod, in de mogelijkheid gesteld worden een menswaardig leven te leiden en hiervoor kunnen gebruik maken van de kwaliteitsvolle hulpverlening waarop ze recht hebben. In de toekomst streeft het lokaal bestuur na elke vraag op de juiste dienst te laten terechtkomen en de burger zo snel mogelijk het juiste antwoord te geven. Deze vooropgestelde doelsteling houdt veel meer in dan enkel het geven van een andere naam aan het huidig OCMW. Hiervoor dient een operationeel concept Sociaal Huis te worden uitgebouwd waarin de informatie-, loket- en doorverwijsfunctie optimaal worden uitgewerkt. Een volgende te nemen stap in dit proces is de uitwerking van een doorgedreven cliëntvolgsysteem. Voor de praktische uitwerking van het concept Sociaal Huis en het fysieke gebouw, werd op 21 maart 2007 uitstel aangevraagd aan toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Inge Vervotte. Zij bevestigde schriftelijk op 23 april 2007 dat het aangevraagd uitstel werd ingewilligd tot 22 mei Het Sociaal Huis, binnen dit lokaal sociaal beleidsplan Bij de analyseactiviteiten die hebben geleid tot de totstandkoming van dit lokaal sociaal beleidsplan, werd systematisch aandacht besteed aan samenwerking, doorverwijzing, toegankelijkheid, overleg, informatie, loket... Op die manier is het lokaal bestuur tot een visieontwikkeling gekomen met betrekking tot de invulling van het concept Sociaal Huis. Zonder er specifiek naar te vragen, kwam het Sociaal Huis in elke themacafé naar voor als rode-draad-thema. In wat volgt zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij die het lokaal bestuur in de uitwerking van het Sociaal Huis wil gerealiseerd zien. OCMW en gemeente willen het Sociaal Huis realiseren, ook fysiek op één locatie met één ruime onthaalbalie die werkelijk zal fungeren als één open toegangspoort naar het welzijnslandschap. Het welzijnsloket zal bemand worden, gezamenlijk door onthaalbedienden van gemeente en OCMW. Iedereen zal dus met zijn hulpvraag terecht kunnen aan één loket, georganiseerd door gemeente en OCMW samen, waar

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE Nieuw Administratief Centrum Herent 1 Inleidende beschouwingen. Gemeente en Sociaal Huis zijn in het NAC project gelijkwaardige

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Syllabus

Sociale Plattegrond Syllabus 2013 Sociale Plattegrond Syllabus Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Sociale Planning 24-10-2013 Inhoud Inhoud ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten aan Howest: onderzoek en aanpak

Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten aan Howest: onderzoek en aanpak Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader juli 12 Steven Rommel Chris Truyens In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader [DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] Dit is het draaiboek voor de deelnemende pilootgemeentes aan het project Lokaal

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie