Inhoudsopgave LSB-plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave LSB-plan Voorwoord INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID WETTELIJK KADER ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN WERKAFSPRAKEN OCMW EN GEMEENTE ONTWERPPROCES COÖRDINATIESTRUCTUUR PROCESOMSCHRIJVING STRUCTUUR VAN HET PLAN GEÏNTEGREERDE VISIE OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID EEN GEÏNTEGREERD LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Wat betekent een geïntegreerd beleid? Afstemming sectorale plannen GEÏNTEGREERDE VISIE VAN HET LOKAAL BESTUUR OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID SOCIAAL HUIS HET IDEE ACHTER HET SOCIAAL HUIS UITDAGINGEN VOOR HET SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis, in werking op 22 mei Het Sociaal Huis, binnen dit lokaal sociaal beleidsplan GESELECTEERDE BELEIDSKEUZES T.A.V. DE UITBOUW VAN EEN SOCIAAL HUIS OMGEVINGSANALYSE GEOGRAFISCH EN DEMOGRAFISCH PROFIEL VAN DE GEMEENTE ANALYSE PER THEMA Sociale dienstverlening Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes Zorg en gezondheid Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes Wonen Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes

2 5.2.4 Kinderopvang en kinder- en jeugdzorg Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes Culturele en maatschappelijke ontplooiing Inleiding Cijfergegevens Kwalitatieve analyse SWOT-model Geselecteerde beleidskeuzes MEERJARENPLAN SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG EN GEZONDHEID WONEN KINDEROPVANG EN KINDER- EN JEUGDZORG CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING SOCIAAL HUIS BLIK OP DE TOEKOMST Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Initiële kwantitatieve omgevingsanalyse Lijst lokale actoren themacafés Topiclijsten themacafés Statuten van het LOK Kapellen (Lokaal Overleg Kinderopvang) Verslagen, ontwerpteksten LOK Kapellen en advies rond LSB-plan Bijlage 6: Lokaal beleidsplan Kinderopvang Bijlage 7: Bijlage 8: Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan: uittreksel uit gemeenteraad Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan: uittreksel uit de raad voor maatschappelijk welzijn - 2 -

3 Voorwoord Voor u ligt het Lokaal Sociaal Beleidsplan Kapellen Dit Lokaal Sociaal Beleidsplan is het resultaat van maandenlang, intens overleg met diverse lokale actoren enerzijds, ambtenaren en politici anderzijds, die elk hun bijdrage hebben geleverd aan het groeiproces van dit plan. Dit overleg heeft tot resultaat een lijst van doelstellingen en acties met betrekking op kansarmoede, zorg, gezondheid, senioren, huisvesting, tewerkstelling, kinderopvang, culturele en maatschappelijke ontplooiing, met als maatschappelijk doel de dienstverlening optimaliseren. Het is nu de uitdaging om deze doelstellingen te realiseren vooral de komende 5 jaar, maar ook later. We zullen nagaan in hoeverre de timing en de resultaten gehaald worden en of de visie, doelstellingen, acties en middelen na tussentijdse evaluatie niet bijgestuurd moeten worden. De centrale doelstelling van het decreet van 19 maart 2004 is immers de toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger te verhogen. Vandaag vinden mensen nog onvoldoende de weg naar de juiste hulpverlening, is informatie niet steeds toegankelijk, en is de dienstverlening soms ontoereikend. Dit geldt voor alle Kapellenaren wel eens, maar mensen die kwetsbaar zijn, mensen die minder kansen hebben worden hier vaker mee geconfronteerd. Zij verdienen extra aandacht en stimulans. Meer samenwerking, afstemming en coördinatie op verscheidene niveaus moeten zorgen voor een efficiënter, doorzichtiger en dus toegankelijker aanbod van de dienstverlening. Dit vereist blijvend overleg tussen de openbare besturen en de private lokale actoren. Gezamenlijk moeten we bepalen aan welke noden op welzijnsvlak we verder moeten werken de volgende jaren om de sociale grondrechten voor elke burger te garanderen. Het uitwerken van het concept Sociaal Huis is eveneens eenbelangrijke uitdaging voor Tot slot willen wij besluiten met een woord van dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het opmaken van dit plan, in het bijzonder onze coördinator Karolien Van de Steene, stafmedewerker van Kina. En laat dit Lokaal Sociaal beleidsplan helpen om van Kapellen een warme gemeente te maken, een gemeente waar het goed leven is voor iedereen, een gemeente waarin de toegang tot de sociale grondrechten optimaal gegarandeerd zijn. Namens de OCMW-raad, Namens de gemeenteraad, An Stokmans Paula Verhoeven Luc Janssens Hedwig Vandewalle Voorzitter Secretaris Wnd. Burgemeester Wnd. Secretaris - 3 -

4 1 INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID 1.1 WETTELIJK KADER Op 3 maart 2004 werd het decreet lokaal sociaal beleid goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. In dit decreet werd gesteld dat ieder lokaal bestuur tegen 31 december 2007 een plan diende uit te werken waarin het sociale beleid in de gemeente voor de komende zes jaar, nl. de periode , werd uitgetekend. Het lokaal sociaal beleid wordt in het decreet omschreven als het geheel van de beleidsbepaling en acties van lokaal bestuur en de acties van lokale actoren, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de rechten, vastgelegd in artikel 23 en artikel 24 3, van de Grondwet. Deze artikels moeten ieder mens verzekeren van het recht een menswaardig leven te leiden. De Belgische wetgeving waarborgt zo de algemene economische, sociale en culturele rechten, met expliciete aandacht voor (art. 23): 1 Het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid. Het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen. 2 Het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand. 3 Het recht op een behoorlijke huisvesting. 4 Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. 5 Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. En, in toevoeging (art.24 3): 6 Het recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. Het uiteindelijke streefdoel van het lokaal sociaal beleid is een dienstverlening die optimaal inspeelt op vraag en aanbod, die samenwerkt, communiceert,detecteert Om dit doel te bereiken dient het bestaande dienstverleningsveld op sociaal vlak, zowel in de private als in de overheidssector, op elkaar te worden afgestemd. Het lokaal sociaal beleidsplan is echter meer dan afstemming van dienstverlening alleen: het bevat de prioriteiten van gemeentebestuur en OCMW en maakt lokale beleidskeuzes publiek. In die zin is het een instrument voor permanente wisselwerking met andere openbare en private diensten. Hierin krijgen de lokale besturen, dus gemeentebestuur en OCMW samen, een sterke coördinerende rol toegewezen. Om te komen tot doelstellingen en acties die ook werkelijk het verschil kunnen maken, dient het lokaal sociaal beleidsplan volgens het decreet lokaal sociaal beleid en het uitvoeringsbesluit van 24 februari 2006 een aantal verplichte elementen te bevatten: - 4 -

5 Een omgevingsanalyse gestoeld op onder meer de gegevens van de sociale conjunctuurbarometer. Een geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid, waarin beschreven wordt op welke wijze alle andere lokale beleidsplannen van het lokaal bestuur die implicaties hebben op het lokaal sociaal beleid afgestemd worden op het lokaal sociaal beleidsplan. Een meerjarenplan met betrekking tot de gewenste acties en inzet van de lokale middelen, met ten minste: - een verantwoording van de keuze van de doelstellingen en acties - de te verwachten resultaten Taakverdeling en werkafspraken tussen de gemeente en het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn m.b.t. de uitvoering van het meerjarenplan en de coördinerende rol van het lokaal bestuur. Een beschrijving van de wijze waarop de bevolking en lokale actoren bij de voorbereiding van het beleidsplan betrokken werden en bij de uitvoering en voortgang van het beleidsplan en van het lokaal sociaal beleid zullen betrokken worden Een beschrijving van de ontwikkeling ten opzichte van het vorig lokaal sociaal beleidsplan Opname van de sectorale plannen die het lokaal bestuur wenst te integreren in het lokaal sociaal beleidsplan Belangrijk is dat het lokaal sociaal beleidsplan moet worden ingebed in een nog uitvoeriger project: de oprichting van een Sociaal Huis, gericht op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de doelgroep. 1.2 ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN In de omzendbrieven die volgden op het decreet lokaal sociaal beleid (oktober 04 en 05) werd het eerste lokaal sociaal beleidsplan beperkt tot een stappenplan voor de periode Dit stappenplan moest een concrete timing bevatten, de werkwijze waarop lokale actoren en bevolking zouden betrokken worden bij het proces van het lokaal sociaal beleid, en de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en OCMW. Lokaal bestuur Kapellen verbond zich er in haar stappenplan toe een algemeen gedragen en lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid uit te werken voor de periode De inhoud van het lokaal sociaal beleidsplan diende conform te zijn aan volgende vier principes: 1) Maximale integratie van de beleidsnota s van beide besturen betrefende het sociaal en welzijnsbeleid. 2) Streven naar continuïteit in het beleid en de projecten

6 3) Regelmatige terugkoppeling naar de gemeentelijke adviesraden, zoals de gezondheidsraad, cultuurraad, seniorenraad, gezinsraad, jeugdraad, sportraad en nu nieuw: het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), zodat het beleid en de dienstverlening voortdurend kan geëvalueerd en bijgestuurd worden. 4) Streven naar de één gezamenlijk en fysiek Sociaal Huis, waar gemeente en OCMW samen kunnen werken aan een geïntegreerde, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening. In het ontwerpproces, zoals dit in een volgend punt zal worden beschreven, werden deze principes nauwgezet opgevolgd. Rekening houdend met de verschillende onderdelen van het lokaal sociaal beleidsplan, werd een logisch en werkbaar tijdsschema uitgedacht. De timing in het stappenplan voor de uitwerking van de diverse hoofdstukken voor het voorliggende plan werd net niet gehaald. Uitstel werd aangevraagd opdat het LSB-plan een ruim gedragen en praktisch werkbaar plan werd wat als leidraad kan gebruikt worden door de verschillende partners in het Welzijnsveld. Om deze dynamiek op gang te brengen hadden we 2 maand (tot februari 2008) extra nodig om tot de uitwerking van ons LSB-plan te komen. Het resultaat van deze extra inspanningen mag er zijn. 1.3 WERKAFSPRAKEN OCMW EN GEMEENTE Er bestond reeds voor de opmaak van dit plan een ontwerp voor taakafspraken en samenwerking tussen het OCMW en de gemeente (zie onder protocol tussen gemeente en OCMW Kapellen ). Voor het lokaal sociaal beleid is van belang dat OCMW en gemeente in de toekomst meer gaan samenwerken om de sociale inslag in de verschillende beleidsdomeinen te kunnen verwezenlijken. Enkel op die manier kunnen inwoners op een snelle en efficiënte manier gebruik maken van de verschillende bestaande sociale voorzieningen. De basis van dit ontwerp van samenwerking blijft bestaan voor de toekomst, al zal dit verder met de oprichting van een Sociaal Huis worden gespecificeerd voor wat betreft de sociale toets binnen elk beleidsdomein. Het wordt erg belangrijk dat gemeente en OCMW samen werken aan de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening voor ALLE inwoners van de gemeente. Ook samenwerking met andere lokale actoren binnen het welzijnsveld is daarbij uiterst belangrijk en dus een essentieel aspect van dit plan. In het meerjarenplan (zie hoofdstuk 6) wordt meermaals naar deze toekomstige samenwerking verwezen bij de kolommen verantwoordelijke(n) en samenwerking

7 PROTOCOL TUSSEN GEMEENTE EN OCMW KAPELLEN Artikel 88 1 van de organieke OCMW wet bepaalt dat het meerjarenplan als bijlage een protocol bevat, in consensus opgesteld door het overlegcomité, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het OCMW en gemeente vastlegt. Gemeente en OCMW hebben als lokale besturen een coördinerende rol in de opmaak en uitvoering van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid, in samenwerking met de lokale actoren die actief zijn op het welzijnsvlak. Logischerwijze dienen er dus werkafspraken en taakverdelingen tussen het OCMW en gemeente op punt gesteld te worden. De wijze waarop beide besturen samenwerken en hoe de taken geconcretiseerd worden, dienen in dit protocol te worden opgenomen. Gemeente en OCMW overleggen nauw samen en de opvolging van het lokale sociale beleid wordt tevens een vast agendapunt in het overlegcomité tussen OCMW en gemeente. Gemeente en OCMW nemen een aantal specifieke welzijnszaken op zich, die complementair zijn. OCMW en gemeente zijn goed op de hoogte van elkaars dienstverlening en verwijzen de burger door indien het een welzijnsdomein betreft dat het andere bestuur behartigt. De taakverdeling van beide besturen zal tevens duidelijk naar de inwoners worden gecommuniceerd in een gezamenlijke infogids en in themabrochures die zullen opgemaakt worden rond specifieke welzijnsdomeinen. De welzijnsopdracht van het OCMW is wettelijk verankerd in artikel 1 van de OCMW wet. Het OCMW is bijgevolg het eerste aanspreekpunt voor kwetsbare en kansarme groepen. De taakverdelingen worden als volgt vastgelegd, hierna opgesplitst per doelgroep. Verdere werkafspraken dienen geconcretiseerd te worden bij de uitwerking van de meerjarenplanning (zie hoofdstuk 6). DOELGROEP OCMW GEMEENTE KANSARMEN individuele sociale dienstverlening leefloon verlenen steun huurwaarborgen actief tewerkstellingsbeleid (sociale tewerkstelling, tewerkingstelling activa, tewerkstelling via systeem dienstencheques) budgetbeheer & schuldbemiddeling lokale adviescommissie voor levering gas en elektriciteit bedeling levensmiddelen gezondheidsraad gezinsraad tewerkstelling in bestuur webplus samenwerking met PWA en werkwinkel - 7 -

8 OUDEREN PERSONEN MET EEN HANDICAP JEUGD EN JONG- VOLWASSENEN ASIELZOEKERS gezinszorg poetshulp aan huis thuisopvang klusjesdienst maaltijden aan huis werking dienstencentrum werking rond vereenzaming hulp bij dagelijkse hygiëne (pedicure, kapster, bloeddrukmeting) restaurant ontmoetingsruimte ontspannende en vormende activiteiten sociale appartementen voor senioren (aantal=15) minder mobielen centrale (MMC) handicar samenwerking Ariadne voor het aanbod van zinvolle ontspanning en vorming voor gehandicapten en chronisch zieken, jonger dan 60 jaar. afsluiten geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (jongeren 25j) voogdij kinderen schooltoelagen tussenkomst in abonnementen openbaar vervoer voor jongvolwassenen wordt dezelfde vorm van steunverlening geboden als voor kansarmen (leefloon, financiële steun, huurwaarborgen) + intensieve samenwerking rond tewerkstelling. sociale dienstverlening steun à rato van het leefloon huurwaarborgen aanvraag pensioenen aanvraag inkomensgarantie voor ouderen tegemoetkoming hulp voor bejaarden met verminderde zelfredzaamheid uitreiken drie-plus-pas senioren- en gezondheidsraad sociaal telefoontarief inkomensvervangende tegemoetkoming integratietegemoetkoming reductiekaart openbaar vervoer visueel gehandicapten parkeerkaart blindenstok sociaal medische toelagen buitenschoolse kinderopvang sociaal-pedagogische toelagen dienst voor opvanggezinnen jeugdraad, gezinsraad inburgeringbeleid - 8 -

9 2 ONTWERPPROCES 2.1 COÖRDINATIESTRUCTUUR STUURGROEP GEMEENTERAAD OCMW - RAAD EXTERNE DESKUNDIGEN Een beleidsproces dat zo omvangrijk is als het ontwerp van een lokaal sociaal beleidsplan, heeft een stuurgroep nodig. Zulk een stuurgroep vraagt een beperkt aantal geëngageerde beleidsmensen en ambtenaren om de verschillende werkzaamheden uit het beleidsproces te sturen en voor te bereiden. De gemeente Kapellen koos ervoor om te werken met een ruim samengestelde gemotiveerde stuurgroep, waardoor de gedragenheid door zowel gemeentebestuur als OCMW verzekerd werd. Volgende personen maken deel uit van de stuurgroep lokaal sociaal beleid: - de OCMW-voorzitter, mevr. An Stokmans (VLD) - afgevaardigden uit de raad voor maatschappelijk welzijn: dhr. Roger Verbiest (CD&V) en mevr. Inge Wagemans (VLD) - de schepen voor sociale zaken, wonen, emancipatiebeleid, gezondheidsbeleid en senioren, Mevr. Ria Janssens-Van Oncen (VLD) - de schepen voor mobiliteit, verkeersveiligheid en gezinsbeleid, mevr. Lieve De Block (VLD) - de schepen voor ruimtelijke ordening, dhr. Marc De Smet - de OCMW-secretaris, mevr. Paula Verhoeven - stafmedewerker OCMW, dhr. Tim Engels - beleidscoördinator burgerzaken van de gemeente: dhr. Vincent Gabriëls - hoofddeskundige gezinsdienst en sociale zaken gemeentebestuur: mevr. Anita Van Den Broeck In de voorbereiding van het lokaal sociaal beleidsplan kwam de stuurgroep op zeer regelmatige basis samen. In elke fase van het ontwerp van het plan werd overlegd over de inhoudelijke vorderingen en de te nemen stappen. Er werden beleidsvoorstellen geformuleerd en de stuurgroep zorgde voor terugkoppeling tijdens de verschillende fases van het planningsproces naar: - het overlegcomité tussen gemeente en OCMW - de betrokken ambtenaren van OCMW en gemeente het schepencollege en de raad voor maatschappelijk welzijn) - de gemeentelijke adviesraden - 9 -

10 Naast de stuurgroep bestaat er in Kapellen eveneens een groep externe deskundigen lokaal sociaal beleid. Deze groep werd gecoördineerd door de OCMWsecretaris. Deze personen werden belast met de taak voorbereidende documenten te maken die dienden ter stoffering en ondersteuning van de stuurgroep. Zij bewaakten de planning, timing en de doelstellingen die decretaal gezien moesten gerealiseerd worden om te komen tot een eerste ontwerp lokaal sociaal beleid. Voor de betrefende beleidsthema s werd telkens een ervaren ambtenaar betrokken die vanuit zijn of haar ervaring advies kon geven over één van de vijf geselecteerde beleidsthema s lokaal sociaal beleid. Volgende personen/diensten maken deel uit van de groep externe deskundigen: - clusterverantwoordelijke sociale dienstverlening; mevr. Ann Parein, maatschappelijk assistente sociale dienst OCMW - clusterverantwoordelijke zorg en gezondheid; dhr. Tim Engels, centrumleider lokaal dienstencentrum OCMW t Ertbrandje - clusterverantwoordelijke wonen; mevr. Indra Mommen, diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke ordening gemeente - clusterverantwoordelijke kinderopvang en kinder- en jeugdzorg; mevr. Anita Van Den Broeck, hoofddeskundige gezinsdienst en sociale zaken gemeente - clusterverantwoordelijke culturele en maatschappelijke ontplooiing; mevr. Kaat Wouters, beleidscoördinator vrije tijd gemeente - stafmedewerker lokaal sociaal beleid KINA p.v., Mevr. Karolien Van de Steene Er werd gekozen om de werkgroep samen te stellen uit vertegenwoordigers van de beide besturen aangezien het lokaal bestuur een coördinerende rol heeft bij het opmaken van het lokaal sociaal beleidsplan en het realiseren van het sociaal huis. Via de werkgroep werd aldus een politiek draagvlak gecreëerd. Door de actieve inbreng van betrokken personeelsleden, van zowel het OCMW als de gemeente zorgde de werkgroep voor een brug tussen het uitvoerend niveau en het beleidsniveau. Tijdens de uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan werd op regelmatige basis terug gekoppeld naar het schepencollege en OCMW-raad. Dit is een noodzaak, vermits zij immers de eindverantwoordelijkheid van het lokaal sociaal beleid dragen. 2.2 PROCESOMSCHRIJVING Op basis van het decreet lokaal sociaal beleid werden de opgelegde onderdelen van het plan in logische volgorde uitgewerkt. Een aantal hoofdstukken vereisten een parallelle aanpak. Zo werd de betrokkenheid van lokale actoren en bevolking als rode draad beschouwd doorheen het ontwerp van het plan. De visie op het lokaal sociaal beleid groeide met het plan mee en werd steeds meer geïntegreerd naarmate het plan vastere vorm kreeg. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de gevolgde methodiek: In eerste instantie werden door de stuurgroep een aantalthema svastgelegd die prioriteit verdienen in het lokaal sociaal beleidsplan. Deze beleidsthema s zijn in

11 grote lijnen gebaseerd op de sociale grondrechten en bestrijken op die manier een zeer overkoepelend werk- en ervaringsveld: 1) sociale dienstverlening en werken 2) zorg en gezondheid en vrijwilligerswerk 3) wonen 4) kinderopvang en kinder- en jeugdzorg 5) culturele en maatschappelijke ontplooiing De omgevingsanalyse in het kader van het lokaal sociaal beleid werd zowel kwantitatief als kwalitatief opgevat. In 2007 werd gestart met de opmaak van het kwantitatieve of statistische luik van de analyse. Hiervoor werden een aantal internetbronnen geraadpleegd, waaruit de meest relevante cijfers werden geselecteerd. Het ging hier niet enkel om algemeen bestuurlijke of demografische gegevens, maar ook om cijfers rond de prioritaire thema s bv. werkloosheid, sociale huisvesting, tegemoetkomingen, programmatie-cijfers... Enkele websites: (gemeentelijke woondossiers en sociaal kompas) Verder werden individuele cijfers opgevraagd bij RVA, Sociaal Verhuurkantoor, Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid... Daarnaast werden ook interne data verzameld uit onder meer jaarverslagen van OCMW en gemeente, jeugdwerkbeleidsplan, ruimtelijk structuurplan, plan voor de kinderopvang, seniorenbehoeftenonderzoek... De grafieken en tabellen uit de analyse werden telkens geïnterpreteerd in leesbare tekst. De kwalitatieve analyse van de dienstverlening te Kapellen gebeurde onder de vorm van georganiseerde themacafés met betrekking tot 4 gekozen thema s: sociale dienstverlening en werken (1), zorg en gezondheid en vrijwilligerswerk (2), wonen (3) en kinderopvang met kinder- en jeugdzorg (4). Voor het thema culturele en maatschappelijke ontplooiing werd beslist geen themacafé te organiseren, vermits een recente bevraging van het werkveld reeds recentelijk gebeurt, was in het kader van de opmaak van het jeugdbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan en het sportbeleidsplan Betrokkenheid van lokale dienstverleners en burgers/gebruikers bij de voorbereiding en opvolging van het plan vormt een apart hoofdstuk in het decreet. De gemeente Kapellen wil participatie, overleg en samenwerking echter niet als een apart onderwerp beschouwen. Betrokkenheid was van begin af aan één van de zwaartepunten van het plan: tussen gemeente en OCMW onderling, maar ook met professionele betrokkenen en bevoorrechte getuigen. Deze wisselwerking werd in de praktijk omgezet via de stuurgroepvergaderingen, themacafés en terugkoppeling via (advies)raden en verenigingen. Door samen domeingericht rond de tafel te zitten, konden de verschillende doelgroepen een stem krijgen in het lokaal sociaal beleid:

12 kansarmen, jongeren, senioren, personen met een mentale of fysieke beperking, vreemdelingen Allereerst deelde de stuurgroep de sociale kaart in Kapellen op volgens de geselecteerde thema s. Op die manier werd een contactlijst opgemaakt op basis waarvan de actoren (beleid, ambtenaren, private dienstverleners, verenigingen...) in evenwichtige aantallen werden verdeeld over de themacafés (bijlage 2: Lijst lokale actoren themacafés). De leden uitgenodigd voor het luik sociale en culturele ontplooiing namen vanuit hun visie deel aan de vier andere themagroepen. Iedere deelnemer kon participeren aan 2 themagroepen, mede om andere invalshoeken te verkrijgen op de thema s. Van de 300 genodigden, kwamen er een 90-tal opdagen. Dit betekent een zeer hoge participatiegraad. Het doel van de themacafés van 13 november 2007, was te weten te komen hoe de dienstverlening binnen de gemeente precies werkt, wie de verschillende spelers zijn op het veld, wat ieders mogelijkheden en beperkingen zijn, waar nog kansen liggen, welke noden ervaren worden op het werkveld, welke wensen verenigingen en gebruikers hebben Om op al deze vragen een antwoord te vinden, werd door de stuurgroep en de externe deskundigen per beleidsthema een basistopiclijst opgesteld. Deze topiclijst werd door de gespreksmoderatoren gebruikt als leidraad voor de gesprekken tijdens het themacafé. Op basis van de output uit de omgevingsanalyse (themacafés én cijferanalyse) werd voor 4 thema s (sociale dienstverlening, zorg en gezondheid, wonen en kinderopvang met kinder- en jeugdzorg) een SWOT-analyse opgesteld. Hierin worden de interne sterke en zwakke punten van het lokaal bestuur per thema geanalyseerd. Tevens worden de externe kansen bekeken die ervoor kunnen zorgen dat zwakke punten worden omgebogen naar sterktes en ook de externe bedreigingen die deze positieve evolutie in de weg kunnen staan. In een document Aan de slag., werden mogelijke actiepunten voor elk thema opgelijst. De mandatarissen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn selecteerden uit deze lijst de prioriteiten voor het lokaal sociaal beleid voor de periode Deze zijn terug te vinden onder het onderdeel geselecteerde beleidskeuzes (zie omgevingsanalyse: analyse per thema). In januari 2008 werd een overlegvergadering gehouden om vanuit de geselecteerde acties een denkstap verder te zetten in de richting van operationele en strategische doelstellingen waarrond het lokaal bestuur in de toekomst zal gaan werken. Voor de formulering van doelstellingen en acties werd er in de eerste plaats op toegezien dat het meerjarenplan een werkplan zou blijven, dat in de praktijk kan worden omgezet en dynamisch is. Bijsturing en evaluatie zijn tussentijds nog altijd mogelijk en wenselijk. Richtlijnen voor het lezen van doelstelingen en acties: o De strategische doelstellingen worden steeds als een einddoel geformuleerd. Er worden geen werkwoorden gebruikt om een krachtige zegging te bekomen. o Voor de operationele doelstelingen wordt steeds een ruimte-werkwoord gebruikt, waarbij duidelijk wordt naar waar het lokaal bestuur wil evolueren

13 o De acties vertalen zich in actieve werkwoorden waarbij de nadruk ligt op het handelen en doen. Ook worden steeds verantwoordelijkheden, samenwerkingsverbanden, een timing, (evaluatie-)indicatoren en, middelen/budget gekoppeld aan de acties. Lokaal bestuur Kapellen ontwikkelde gaandeweg haar visie op het lokaal sociaal beleid. Enerzijds is de visie geënt op de omgevingsanalyse, anderzijds weerspiegelt ze zich in de opgemaakte doelstellingen. Voor de formulering van een geïntegreerde visie werden de prioriteiten voor, tijdens en na het analyseproces belicht en herbelicht door de stuurgroep. Aan de hand van hun visie maken OCMW en gemeente duidelijk waar de accenten liggen, wat het toekomstperspectief is en welke wegen er op de diverse terreinen zullen bewandeld worden. Het lokaal bestuur neemt een expliciet engagement. Tijdens het gehele werkproces werd rekening gehouden met de afstemming tussen lokaal sociaal beleid en de verschillende sectorale verplichtingen (zie hoofdstuk 3). Er werd te allen tijde een geïntegreerd beleid nagestreefd. De uitbouw van het Sociaal Huis, waar mensen terecht kunnen met hun vragen en waar een antwoord op maat geboden wordt, past perfect in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan. Hoewel de streefdatum voor de realisatie van het Sociaal Huis wat verder ligt, nl. op 22 mei 2009, krijgt dit project al binnen dit lokaal sociaal beleidsplan een speciale aandacht. In elk van de themacafés werd consequent gepeild naar de rode draad thema s van het Sociaal Huis: toegankelijkheid, samenwerking, overleg, doorverwijzing, communicatie, informatie, participatie... Om een goede afstemming met de sectorale plannen te bekomen, werden deze plannen al in de beginfase in de omgevingsanalyse betrokken. Ook werd ervoor gezorgd dat het meerjarenplan overkoepelend was voor de verschillende sectoren en dat gezamenlijke en/of verwante doelstellingen aan elkaar werden afgetoetst. (zie hoofdstuk 3) 2.3 STRUCTUUR VAN HET PLAN Bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleidsplan werd gewerkt rond volgende pijlers van het lokaal sociaal beleid: samenwerking betrokkenheid Omgevingsanalyse Visie Meerjarenplan integratie ontwikkeling SOCIAAL HUIS Alle verplichte hoofdstukken van het decreet worden apart of geïntegreerd behandeld in dit lokaal sociaal beleidsplan

14 3 GEÏNTEGREERDE VISIE OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID 3.1 EEN GEÏNTEGREERD LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 3.1.1Wat betekent een geïntegreerd beleid? De centrale doelstelling, omschreven in het besluit ter uitvoering van het Vlaamse decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004, is het verhogen van de toegankelijkheid tot de bestaande dienst- en hulpverlening voor elke burger, met specifieke aandacht voor de kwetsbare groepen. Het lokaal sociaal beleid van Kapellen wil bijdragen tot een warme samenleving in de gemeente met aandacht voor iedereen, en wil een inclusief sociaal beleid zijn dat oog heeft voor ALLE sociale aspecten binnen verschillende beleidsdomeinen. Voor ons lokaal bestuur is het lokaal sociaal beleidsplan in de eerste plaats een gezamenlijk project van OCMW en gemeente. Het plan moet ieder individueel denken en doen overstijgen en ertoe leiden dat in alle materies de verschillende sociale aspecten worden onderkend. OCMW en gemeente willen een éénduidige boodschap brengen vanuit een gedragen zienswijze. Het lokaal bestuur streeft naar een bredere toegang, verhoogde kansen en een grotere zelfredzaamheid voor elk individu en specifiek voor kansengroepen. Het wil maatschappelijke achterstalling wegwerken. De kwaliteit van het lokaal sociaal beleidsplan wordt dan ook afgemeten aan de wijze waarop men erin slaagt alle burgers te laten participeren aan de maatschappelijke voorzieningen. Het opzet van het plan is dan ook overkoepelend en ambitieus: het wil méér zijn dan zomaar een plan erbij. Het heeft betrekking op ALLE domeinen die sociaal gelinkt zijn. Dit wil zeggen dat niet aleen het domein welzijn aan bod komt, maar ook thema s als werken, wonen, zorg, gezondheid, onderwijs, vrije tijd, cultuur, kinderopvang... Ook dienen ALLE doelgroepen bij de uitwerking van dit plan te worden betrokken Afstemming sectorale plannen Het lokaal bestuur koos ervoor om de sectorale plannen die volgens het besluit van 19 maart 2004, artikel 2, in het plan kunnen worden opgenomen, te integreren in dit lokaal sociaal beleidsplan. Volgende plannen zijn geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in dit plan: 1 e het algemeen welzijnswerk 2 e de kinderopvang 3 e het maatschappelijk opbouwwerk 4 e de voorzieningen voor bejaarden 5 e de voorzieningen in de thuiszorg 6 e de diensten voor oppashulp 7 e het beleid rond ouderenparticipatie Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007, houdende het lokaal beleid kinderopvang, geeft een duidelijke omschrijving van hoe het lokaal beleid kinderopvang binnen het lokaal sociaal beleidsplan kan worden opgenomen. Het

15 lokaal bestuur opteerde voor een maximale integratie van het lokaal beleidsplan kinderopvang in het lokaal sociaal beleidsplan. Dit houdt in dat de onderdelen van het lokaal beleidsplan kinderopvang volledig verweven zijn binnen dit lokaal sociaal beleidsplan. Ze zijn wel traceerbaar. Zo wordt kinderopvang als apart onderdeel omschreven binnen zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve omgevingsanalyse. Daarnaast werd door de stuurgroep geopteerd voor een apart themacafé rond kinderopvang. De visie voor het lokaal beleidsplan kinderopvang is hierna terug te vinden binnen de overkoepelende visie lokaal sociaal beleid. Algemene doelstellingen en concrete acties rond kinderopvang zijn opgenomen binnen de meerjarenplanning voor de periode Het LOK Kapellen (Lokaal Overleg Kinderopvang) dat een wijziging van de statuten heeft ondergaan (Bijlage 4: Statuten van het LOK Kapellen (Lokaal Overleg Kinderopvang)), conform het nieuwe decreet, werd verankerd als gemeentelijke adviesraad. Het LOK Kapellen werd verschillende malen betrokken bij de opmaak van dit plan. Het LOK formuleerde een advies over de geformuleerde doelstellingen. Dit advies vindt u terug in bijlage 5 (Bijlage 5: Verslagen LOK Kapellen en advies rond LSB (beleidsplan) kinderopvang. Het lokaal beleid ouderenparticipatie werd deels geïntegreerd binnen dit plan. Het besluit van 30 april 2004, houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, geeft echter geen omschrijving van hoe het plan dient geïntegreerd te worden in het lokaal sociaal beleidsplan. Wel werd binnen dit plan extra aandacht gegeven aan de doelgroep ouderen, die vaak een kansengroep vormt als het gaat om de toegankelijkheid van sociale diensten. Ouderen werden, via de gemeentelijke seniorenraad betrokken bij de opmaak van dit lokaal sociaal beleidsplan. Daarnaast werd ook een uitgebreid seniorenbehoeftenonderzoek uitgevoerd dat veel nieuwe informatie rond ouderen in de gemeente Kapellen kon aanreiken. Voor de overige vijf sectorale plannen werd tot op heden door de Vlaamse Regering niet bepaald hoe zij geheel of gedeeltelijk door het lokaal sociaal beleidsplan kunnen worden vervangen. Dit heeft het lokaal bestuur Kapellen echter niet belet om deze thema s toch op te nemen binnen dit plan. De sectorale plannen algemeen welzijnswerk en maatschappelijk opbouwwerk zijn deels terug te vinden in de uitwerking van het thematisch beleidsveld sociale dienstverlening. De sectorale plannen de voorzieningen in de thuiszorg, de voorzieningen voor bejaarden en de dienstenvoor oppashulp zijn deels terug te vinden in de uitwerking van de thematische beleidsvelden; zorg en gezondheid en wonen. 3.2 GEÏNTEGREERDE VISIE VAN HET LOKAAL BESTUUR OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID Rond de zes sociale rechtsclusters (zie supra) hebben zich vijf thematische beleidsvelden ontwikkeld met eigen reglementen en organisatiestructuren, waarrond het lokaal sociaal beleid van Kapellen ook in de toekomst verder wil werken: - Sociale dienstverlening - Zorg en gezondheid - Wonen

16 - Kinderopvang en kinder- en jeugdzorg - Culturele en maatschappelijke ontplooiing (~ onderwijs, vorming vrije tijd en cultuur) De missie van het OCMW zit vervat in artikel 1 van de OCMW-wet: er voor zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De lokale besturen, gemeente en OCMW, willen dan ook een Lokaal Sociaal Beleid realiseren om voor elke burger de toegang tot de sociale grondrechten te garanderen, opdat iedereen in menselijke waardigheid kan leven in alle fasen van het leven. Het beleid heeft hierin specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, ouderen en kansarmen. Omdat arbeid een hefboom is tegen armoede wordt bijzondere aandacht besteed aan tewerkstelling. Onze senioren vormen tevens een belangrijke aandachtsgroep in onze gemeente, waar de vergrijzing boven het gemiddelde ligt. Wij willen onze bejaarden zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun eigen woonomgeving laten verblijven door het ondersteunen van een waaier van thuisdiensten en het versterken van een sociaal weefsel tegen vereenzaming door de verdere uitbouw van twee dienstencentra Het lokaal sociaal beleidsplan verzekert en coördineert de uitbouw van een maatschappelijke dienst- en hulpverlening door acties te realiseren: enerzijds vanuit eigen diensten, anderzijds via samenwerking met lokale actoren in openheid en dialoog, oa door overleg met adviesraden, commissies en wijkvergaderingen. Bij de organisatie van laagdrempelige maatschappelijke dienst- en hulpverlening staat de cliënt centraal. Iedereen kan met zijn hulpvraag terecht aan één loket, georganiseerd door gemeente en OCMW samen, waar hij/zij op de meest klantvriendelijke en efficiënte manier wordt verder geholpen of doorverwezen. Dit engagement zal resulteren in de uitwerking van het concept Sociaal Huis tegen 22 mei Het lokaal bestuur streeft er in hun visie naar het lokaal sociaal beleid in Kapellen op langere termijn voor de volgende beleidsthema s te laten uitgroeien naar een gemeente waar voor...sociale dienstverlening De gemeente en het OCMW zullen drempelverlagend werken door het organiseren van een gezamenlijk uitgebouwde loketfunctie op één locatie, het Sociaal Huis, waar iedere Kapelse inwoner terecht kan met al zijn vragen van uiteenlopende aard. Voor de integratie van beide diensten met extra aandacht voor een uitgebouwde loketfunctie worden renovatiewerken uitgevoerd. De organisatie en de werking van diverse sociale voorzieningen in duidelijke themabrochures zullen toegelicht worden en gratis ter beschikking worden gesteld zowel bij de geïnteresseerde burgers als bij de sociale lokale actoren. De sociale kaart wordt geactualiseerd en momenten van welzijnsoverleg worden gepland voor de verschillende lokale partners die actief zijn in het welzijnsbeleid. Via de dienst arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW worden cliënten actief begeleid op de arbeidsmarkt. Samenwerking zal verder uitgebouwd worden met de lokale werkwinkel met het oog op tewerkstelling van kansarmen

17 Een preventiewerking (budgetschool) zal uitgebouwd worden in samenwerking met scholen zodat in de toekomst minder burgers geconfronteerd zullen worden met een schuldenproblematiek....zorg en gezondheid Het is ons streefdoel om de inwoners zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis te laten wonen. Hiervoor worden een aantal thuiszorgdiensten verder geoptimaliseerd. Ook via ergotherapie aan huis zullen senioren professioneel advies kunnen bekomen zodat ze langer in een thuissituatie kunnen verblijven. Daarnaast dienen senioren ook gestimuleerd te worden om lichamelijk actief te blijven zodat voldoende aandacht dient besteed te worden aan sport voor senioren, desgevallend in samenwerking met fitnesscentra. Bijzondere aandacht zal eveneens besteed worden aan vereenzaming en hiervoor is het nodig om een goed vrijwilligersnetwerk uit te bouwen met voldoende ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers. Voor de rolwagengebruikers zal een handicar aangekocht worden om de mobiliteit te verhogen en vereenzaming tegen te gaan. Om de fysieke toegankelijkheid voor rolwagengebruikers verder te verhogen zal bij renovatiewerken van overheidsgebouwen vooraf een toegankelijkheidsstudie uitgevoerd worden....wonen Het woonbeleid in onze gemeente zal in de toekomst meer gericht zijn op ondersteuning van senioren die zelfstandig willen blijven wonen en initiatieven om jonge mensen in onze gemeente te laten blijven wonen. Voor de senioren is er al de ondersteuning van thuisdiensten. Daarnaast zal er bij bouwaanvragen aandacht worden besteed aan seniorvriendelijke voorzieningen in het centrum en in de nabijheid van winkels en voorzieningen. Er zal onderzocht worden of er subsidiëringmogelijkheden zijn. Door de toetreding tot het sociaal verhuurkantoor Voorkempen krijgt het sociaal gericht wonen een nieuwe impuls. Informatieverstrekking over huursubsidies voor de kandidaat-huurders en renovatiepremies voor eigenaren is een eerste stap. De uitbouw van een woonloket waarin alle informatie kan bekomen worden over huisvestingsmaatregelen, steunmaatregelen, huuraangelegenheden wordt eveneens gepland. Bij nieuwe verkavelingen zal prioriteit verleend worden voor kleine kavels en een deel van de verkaveling zal voorbehouden worden voor bescheiden woningen....kinderopvang en kinder- en jeugdzorg We willen voor ouders een gevarieerd aanbod van kinderopvang met een evenwicht tussen de gesubsidieerde en zelfstandige sector. Waar iedere opvang zijn eigenheid behoudt, zodat elke ouder (ook de kwetsbare groepen en kansarmen) een keuze van opvang kan maken. We opteren voor een goed kwalitatief basisaanbod. Elke opvang verbindt zich ertoe om blijvend te werken

18 aan de basiskwaliteit. Hier rond kunnen gezamenlijke initiatieven ontwikkeld worden en beogen we een optimale samenwerking. We streven naar uitbreiding in de zin van het creëren van bijkomende plaatsen: werving onthaalouders, ondersteuning startende initiatieven, zoeken naar bijkomende ruimte/personeel voor buitenschoolse kinderopvang en uitbreiding van vakantie-initiatieven. In het belang van het kind wordt een uitbreiding van de opvanguren niet overwogen. Er bestaat al flexibele opvang bij onthaalouders, thuisopvang met dienstencheques, mogelijkheid tot gebruik babysit voor late uren. Om aan de nood van ouders tegemoet te komen, streven we naar een duidelijk informatiebeleid, om op lange termijn te komen tot een centraal meldpunt. Ouders kunnen veel minder beroep doen op familiale en sociale ondersteuning, we zien dan ook opvoedingsondersteuning als een bijkomende taak van de kinderopvang. Dit kan door personeel op te leiden voor deze ondersteuning en de mogelijkheden van opvoedingsondersteuning in kaart te brengen zodat ouders die hier nood aan hebben, correct worden doorverwezen....culturele en maatschappelijke ontplooiing Kansarmen zijn helaas vaak te veel gefocust op hun basisbehoeften en verwaarlozen hun culturele en sociale ontplooiing, omdat ze hiervoor geen middelen hebben. In samenwerking met de sportdienst en het cultureel centrum zal extra aandacht besteed worden aan deze kwetsbare groep via diverse initiatieven, zoals gratis kaarten ter beschikking stellen e.a. Opdat kansarmen en senioren niet het slachtoffer mogen worden van een digitale kloof zal in het dienstencentrum het informaticalokaal volledig gemoderniseerd worden en worden vrijwilligers aangetrokken om deze mensen te begeleiden

19 4 SOCIAAL HUIS 4.1 HET IDEE ACHTER HET SOCIAAL HUIS 1 Het lokaal sociaal beleid richt zich op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de meest kwetsbare doelgroepen. Om deze doelstelling te realiseren bepaalt het decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 onder artikel 18 dat ieder lokaal bestuur een Sociaal Huis dient te realiseren met minimaal een informatie-, een loket- en een doorverwijsfunctie tegen 1 januari 2007 (Een uitstel is mogelijk tot 22 mei jaar na de inwerkingtreding van het decreet). Informatie: over bestaande voorzieningen, opvang- en hulpvormen... Loket: gezamenlijk loket, fysiek of virtueel, dat op een geïntegreerde wijze toegang verleent tot de sociale dienstverlening van een lokaal bestuur. Doorverwijzing: impliceert een ruime samenwerking met lokale actoren. Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening verder te concretiseren en de drempels waar kansengroepen momenteel mee worden geconfronteerd zo laag mogelijk te houden, vormt de uitwerking van een cliëntvolgsysteem binnen het Sociaal Huis een grote kans voor een meer efficiënte sociale dienstverlening. Op die manier wordtvermeden dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het Sociaal Huis belichaamt in de eerste plaats de samenwerking tussen OCMW, gemeente en lokale sociale actoren. Door de samenwerking tussen al deze partners te optimaliseren, moeten bovenstaande functies bewerkstelligd worden. Essentieel is dat niet alleen de traditionele welzijnsdomeinen toegankelijker worden, maar dat ook de andere sociaal gelinkte beleidsdomeinen betrokken worden, zoals werkgelegenheid, huisvesting, kinderopvang, onderwijs en cultuur Al deze functies hoeven niet noodzakelijk ondergebracht te worden in een fysiek Sociaal Huis. Het lokaal bestuur te Kapellen oordeelde dat voor hun gemeente deze optie echter de beste kansen biedt voor de realisatie van een optimale toegankelijke sociale dienstverlening. De invuling van het concept Sociaal Huis is een operationeel middel om te werken aan een toegankelijke sociale dienst- en hulpverlening. Ook op beleidsniveau kan gewerkt worden aan het toegankelijker maken van de sociale dienst- en hulpverlening door bijvoorbeeld: na analyse te komen tot een inventaris van huidige en toekomstige problemen en leemtes betreffende integraal sociaal beleid meer coördinatie op beleidsniveau waardoor het aanbod rationeler gestructureerd wordt meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende aanbodverstrekkers waardoor leemtes worden opgevuld (effectiviteitstijging) en overlappingen ongedaan gemaakt worden (efficiëntiestijging) 1 Bronnen: Cel lokaal sociaal beleid KINA p.v., Ontwerp draaiboek Lokaal Sociaal Beleidsplan Informatieve bundel in het kader van de ervaringsuitwisseling tussen 32 besturen van de arondissementen Antwerpen en Mechelen, begeleid door KINA p.v. en VVSG-nota Het Sociaal Huis binnen Lokaal Sociaal Beleid

20 het aanbod van OCMW en Gemeente zo te organiseren dat het doorzichtig wordt voor de burger een strategische, gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de communicatie over de sociale dienst- en hulpverlening hulpverlening naar de burger brengen via decentralisatie van de dienstverlening, vormen van wijkwerking, out-reaching werken 4.2 UITDAGINGEN VOOR HET SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis, in werking op 22 mei Het bestuur van Kapellen vertrekt van de doelstelling dat de lokale sociale dienstverlening op die manier dient georganiseerd te zijn dat ALLE inwoners van Kapellen, ook diegenen die vaak moeilijk toegang krijgen tot het hulpverleneraanbod, in de mogelijkheid gesteld worden een menswaardig leven te leiden en hiervoor kunnen gebruik maken van de kwaliteitsvolle hulpverlening waarop ze recht hebben. In de toekomst streeft het lokaal bestuur na elke vraag op de juiste dienst te laten terechtkomen en de burger zo snel mogelijk het juiste antwoord te geven. Deze vooropgestelde doelsteling houdt veel meer in dan enkel het geven van een andere naam aan het huidig OCMW. Hiervoor dient een operationeel concept Sociaal Huis te worden uitgebouwd waarin de informatie-, loket- en doorverwijsfunctie optimaal worden uitgewerkt. Een volgende te nemen stap in dit proces is de uitwerking van een doorgedreven cliëntvolgsysteem. Voor de praktische uitwerking van het concept Sociaal Huis en het fysieke gebouw, werd op 21 maart 2007 uitstel aangevraagd aan toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Inge Vervotte. Zij bevestigde schriftelijk op 23 april 2007 dat het aangevraagd uitstel werd ingewilligd tot 22 mei Het Sociaal Huis, binnen dit lokaal sociaal beleidsplan Bij de analyseactiviteiten die hebben geleid tot de totstandkoming van dit lokaal sociaal beleidsplan, werd systematisch aandacht besteed aan samenwerking, doorverwijzing, toegankelijkheid, overleg, informatie, loket... Op die manier is het lokaal bestuur tot een visieontwikkeling gekomen met betrekking tot de invulling van het concept Sociaal Huis. Zonder er specifiek naar te vragen, kwam het Sociaal Huis in elke themacafé naar voor als rode-draad-thema. In wat volgt zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij die het lokaal bestuur in de uitwerking van het Sociaal Huis wil gerealiseerd zien. OCMW en gemeente willen het Sociaal Huis realiseren, ook fysiek op één locatie met één ruime onthaalbalie die werkelijk zal fungeren als één open toegangspoort naar het welzijnslandschap. Het welzijnsloket zal bemand worden, gezamenlijk door onthaalbedienden van gemeente en OCMW. Iedereen zal dus met zijn hulpvraag terecht kunnen aan één loket, georganiseerd door gemeente en OCMW samen, waar

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan Kalmthout 2008-2013

Lokaal Sociaal Beleidsplan Kalmthout 2008-2013 Lokaal Sociaal Beleidsplan Kalmthout 2008-2013 2 Inhoudstafel 1. Inleiding op het lokaal sociaal beleid 4 1.1. Wettelijk kader 4 1.2. Ontwikkelingen tegenover het stappenplan 2006-2007 5 1.3. Werkafspraken

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Het decreet betreffende lokaal sociaal beleid bestaat uit vijf pijlers:

Het decreet betreffende lokaal sociaal beleid bestaat uit vijf pijlers: INLEIDING WAT IS LOKAAL SOCIAAL BELEID? In het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid staat de volgende definitie: het geheel van de beleidsbepalingen en acties van het lokaal bestuur en de acties

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN (LSBP) ( decreet van 03/03/2004 en de omzendbrief van 27/10/2004) 1. Wie coördineert in het kader van

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring VR 2017 2402 DOC.0170/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven OCMW-wet 1976: vertrek van een nieuw maatschappijproject Artikel 1: Elke persoon

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Huizen van het kind naast of binneneen lokaal gezinsbeleid?

Huizen van het kind naast of binneneen lokaal gezinsbeleid? Huizen van het kind naast of binneneen lokaal gezinsbeleid? Dirk Luyten HIG-HUB Inleiding Beleidsprogramma Huizen v/h Kind Voorontwerp van decreet Memorie van toelichting HIG-Beleidsanalyse Product, doelgroep,

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels

Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels Context voorgeschiedenis Herenthout (8717 inwoners) is gelegen in de Antwerpse Kempen. Eind 2005 werd het eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007 (=stappenplan)

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

GEZOND WONEN. RESULTAAT VAN EEN DOORGEDREVEN LOKAAL SOCIAAL BELEID. Lize Van Dijck OCMW Boom

GEZOND WONEN. RESULTAAT VAN EEN DOORGEDREVEN LOKAAL SOCIAAL BELEID. Lize Van Dijck OCMW Boom GEZOND WONEN. RESULTAAT VAN EEN DOORGEDREVEN LOKAAL SOCIAAL BELEID Lize Van Dijck OCMW Boom Inhoud 2 Boom? Wonen in Boom Lokaal sociaal beleid Project Opstart Doelstellingen Doelgroep Inhoud Promotie Samenwerking

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Mogelijke regionale strategische prioriteiten Socio-economisch streekpact voor Midden-West-Vlaanderen

Mogelijke regionale strategische prioriteiten Socio-economisch streekpact voor Midden-West-Vlaanderen Sectie Burger en Welzijn Datum : 18 april 2006 Contactpersoon : Bart Marichal Toestelnummer : 051/262 184 Mogelijke regionale strategische prioriteiten Socio-economisch streekpact voor Midden-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62 Inhoud Lijst met tabellen 11 Lijst met figuren 15 Voorwoord 19 Deel 1 Inleiding 21 1 Opzet en structuur 23 Deel 2 Gezinsbeleid 29 2 Waarom zich met gezinnen bemoeien? 31 2.1 Hedendaagse gezinnen: dynamisch,

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Dirk Meulemans Stafmedewerker Management en Organisatie. de positie van projectverantwoordelijke in een gemiddeld bestuur Hoe zou ik dat nu aanpakken?

Dirk Meulemans Stafmedewerker Management en Organisatie. de positie van projectverantwoordelijke in een gemiddeld bestuur Hoe zou ik dat nu aanpakken? Inspiratiedag Kinderopvang: Huizen van het Kind: in de praktijk Dirk Meulemans Stafmedewerker Management en Organisatie Inleiding Wie ben ik niet? Vertrekpunt: de positie van projectverantwoordelijke in

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is als ledenvereniging van alle gemeente- en OCMW-besturen wellicht een vertrouwde organisatie. De VVSG

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 28158 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. B E L E I D S N O T A 2008-2010 Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008 De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de beleidsopties ten aanzien

Nadere informatie