CONTINUITEIT EN VERNIEUWING IN DE WMO IN SINT-MICHIELSGESTEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTINUITEIT EN VERNIEUWING IN DE WMO IN SINT-MICHIELSGESTEL"

Transcriptie

1 CONTINUITEIT EN VERNIEUWING IN DE WMO IN SINT-MICHIELSGESTEL Lokale oplegger bij het regionale beleidsplan Wmo Sint-Michielsgestel 1. Inleiding. Het Kabinet Rutte II stak in op een hervorming van de langdurige zorg, waarbij gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor een aantal functies die in de AWBZ zitten: de decentralisatie AWBZ. Gemeenten krijgen daarmee een uitbreiding van het takenpakket Wmo. Het gaat niet alleen om het overhevelen van taken naar de gemeenten en het verleggen van de financiële verantwoording (transitie) maar ook om verandering (transformatie) van het huidige zorgsysteem. Er komt per 1 januari 2015 een nieuwe afbakening tussen de AWBZ, Wmo en Zvw. Deze kern-awbz, heet vanaf 2015 de Wet Langdurige Intensieve Zorg en biedt zorg in een beschermde/intramurale omgeving voor de meest kwetsbare mensen die niet langer kunnen deelnemen aan de samenleving. De nieuwe Wmo (eveneens per 1 januari 2015) biedt hulp aan kwetsbare mensen in de eigen leefomgeving, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en kunnen deelnemen aan de samenleving. De Zorgverzekeringswet 2015 is gericht op herstel van een aandoening of het tegengaan van verslechtering. Met deze hervorming worden drie doelen nagestreefd: 1. verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning; 2. vergroten van de betrokkenheid van mensen bij elkaar in de samenleving; 3. waarborgen van de financiële houdbaarheid. Met ingang van 1 januari 2007 werden gemeenten al verantwoordelijk voor het 1 e tracé van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als opvolger van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nog meer Wmo-taken. Uitvoeringstaken die een uitdaging voor de gemeenten zijn. Maar ook met keerzijden. Dit in verband onduidelijkheden binnen de wet, financiële risico s (open eindfinanciering) die gemeenten nog niet kunnen overzien en vage afbakeningsgrenzen tussen de WLZ/de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Samengevat worden gemeenten in 2015 (Wmo)verantwoordelijk voor: De maatschappelijke ondersteuning van haar burgers voor het bevorderen van de sociale samenhang, informele zorg en leefbaarheid in de gemeente en het zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen en het bieden van opvang. 2. Lopende Wmo-beleid (vanaf 2007) en huidige taken. Met de Wmo 2007 kwam de Huishoudelijke Hulp als een nieuw (zorg)product binnen de geledingen van onze gemeente (WegWijs). Om HH-ervaringen op te doen werd 2007 als overgangsjaar gezien. Het productenpakket bestond (naast de informatietaak en doorverwijsfunctie) daarmee uit; a. hulpmiddelen, rolstoelen en scootmobielen; b. woonvoorzieningen; c. vervoersvoorzieningen; d. huishoudelijke hulp (HH). Daarnaast is het mogelijk via WegWijs een aanvraag te doen voor een gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), voor minimaregelingen/schuldhulpverlening of bijzondere bijstand (producten Optimisd). Later zijn producten als de uitvoering Wet op de Lijkbezorging en Nazorg (ex)gedetineerden aan WegWijs toegevoegd. Het nemen van de regierol, het sturen-aan-de-voordeur (d.w.z. vanaf het 1 e uur resultaatgericht de vraag oppakken), de keuken-tafel-gesprekken (d.w.z. samen met burgers naar eigen kansen/oplossingen zoeken) en de kanteling (d.w.z. burgers meenemen in eigen kracht/het anders denken) zijn de ingrediënten voor de formule achter WegWijs. Met een sober doch humaan Wmo-beleid hebben wij door de jaren, steeds in goed overleg met uw raad en de Adviesraad Wmo,Sint-Michielsgestel, een betaalbaar Wmo-beleid weten uit te dragen met een minimaal aantal bezwaarschriften/beroepszaken. Gelet op de financiële risico s en ongewisheden die de nieuwe Wmo 2015 met zich meebrengt willen wij voorstaande werkwijze (resultaatgerichte regierol WegWijs) naar de toekomst continueren. Op deze manier

2 denken wij, samen met het Sociaal Team (ST), na een 1 e toets van zelfredzaamheid/eigen mogelijkheden de Wmo naar de toekomst te kunnen borgen en betaalbaar te houden. Ondanks de extra-muraliseringen (AWBZ), enkele dure Wmo-woonvoorzieningen, druk op de HH en lokale vergrijzing wist WegWijs in 2013 de Wmo-uitgaven nabij het level van de begroting (dicht bij de 0-lijn) af te sluiten. Het jaar ervoor is WegWijs met een 2 e plaats onder de Wmo-loketten (Vraagwijzer) bedeeld. 3. Wat is er eerder al besloten voor de transitie AWBZ-Wmo? In januari 2014 hebben de gemeenteraden van de gemeenten in de Meierij (Boxtel, Haaren, Schijndel, s- Hertogenbosch, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode en Vught ) ingestemd met het Functioneel Ontwerp Wmo. Daarmee zijn de kaders aangegeven waarbinnen de decentralisatie van de taken van de AWBZ naar de Wmo 2015 binnen deze sub-regio plaatsvindt. Dit Functioneel Ontwerp (FO) is tevens ter advisering voorgelegd aan de Wmo-Adviesraden. Het nu voorliggende Beleidsplan Wmo 2015 is een vervolg daarop, een update van het FO op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten (februari - september 2014). Binnen de kaders van het FO hebben de colleges de implementatie van de Wmo 2015 verder voorbereid. Belangrijke onderdelen hebben meer handen en voeten gekregen, zoals de manier waarop de sociale (wijk)teams (ST) zouden kunnen gaan functioneren, de wijze waarop de toegang naar maatwerkvoorzieningen plaatsvindt, de ondersteuning van vrijwilligers, visie op mantelzorgers en burgerinitiatieven, het persoonsgebonden budget (pgb), de inkoop van (specialistische)hulp, enz. Met deze uitwerking voldoen de gemeenten van de Meierij aan de eisen die de Wmo 2015 stelt aan het beleidsplan. Daarnaast hebben de colleges een verordening Wmo 2015 opgesteld. Deze nieuwe verordening heeft betrekking op de bestaande Wmo-taken (d.w.z. HH, hulpmiddelen, woonvoorzieningen en vervoer) alsmede op de nieuwe Wmo-taken (d.w.z. de begeleiding, dagbesteding indien nodig inclusief vervoer, kortdurend verblijf, beschermd wonen en opvang en persoonlijke verzorging in relatie tot dagbesteding en begeleiding). Op 24 april 2014 werd het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen in de Tweede Kamer. Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer vervolgens het wetsvoorstel Wmo 2015 behandeld en hiermee zijn de wettelijke kaders definitief duidelijk. Hoewel er nog diverse onduidelijkheden/ongewisheden zijn, een scherpe scheiding/ afbakening tussen de WLZ en Wmo niet altijd even helder is, sommige cliëntgroepen in de nieuwe wet zijn vergeten en het budget ter discussie staat zullen gemeenten per 1 januari 2015 met de nieuwe cliënten aan de slag moeten. Het Wmo-beleidsplan 2015 en de nieuwe Wmo-verordening 2015 moeten volgens de wet voor 1 november 2014 worden vastgesteld door de gemeenteraden. Welke besluitvorming en documenten liggen nu voor? Momenteel liggen het Beleidsplan Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 2015 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Tezamen met een lokale oplegger Continuïteit en vernieuwing in de Wmo in Sint-Michielsgestel. Van de oude naar de nieuwe Wmo 2015 De decentralisatie AWBZ betekend zoals hiervoor aangegeven een uitbreiding van de gemeentelijke verantwoordelijkheden waarbij de volgende functies aan de Wmo toegevoegd gaan worden: Individuele begeleiding (bieden van structuur, hulp bij zelfstandig wonen etc.); Groepsbegeleiding of dagbesteding (incl. vervoer); Kortdurend verblijf (logeren); Beschermd wonen gericht op participatie (voor mensen met een psychiatrische stoornis); Persoonlijke verzorging (5% gemeenten en 95% Zvw/zorgverzekeraars). Gemeenten hebben nog geen ervaringen met deze specifieke doelgroepen kunnen opdoen. Inhoudelijke kennis ontbreekt grotendeels. Samen met te contracteren partijen zullen wij voor het belang en maatwerk voor onze burgers gaan. Ruimte voor fouten zal ons in het leerjaar 2015 gegeven moeten worden. Daar waar het (onbedoeld) mis gaat zullen wij op basis van maatwerk (samen met betreffende burger/de familie of mantelzorger) naar passende oplossingen zoeken. Evaluaties zullen, zoals bij de Wmo-oud al gebruikelijk is, ook in 2015 e.v. een punt van aandacht zijn. Hierbij is (naast kengetallen WegWijs) te denken aan de kwaliteit van zorg, het volume, risicoanalyses, cliënttevredenheid, 1 team respectievelijk 2 teams (ST /BJG), ontwikkeltaken, voortgang, contractbeheer et cetera. Het jaar 2015 zal een jaar van continue leren, evalueren en bijstellen/bijsturen zijn.

3 Doelen die wij ons voor 2015 met de Wmo-nieuw en Wmo-oud stellen, wij borduren daarbij verder op een traject dat met de Kanteling al is ingezet, zijn onder andere; 1. Burgers naar ieders eigen vermogen mee laten doen; 2. Uitvoeren van nieuwe/onbekende Wmo-taken; 3. Verschuiving (waar verantwoord) van individueel maatwerk naar collectief (kantelen); 4. Zorg dichterbij, waar mogelijk dorps-/wijkgericht; 5. Binnen de Wmo-budgetten dan wel dicht bij de 0-nul blijven; 6. Integrale dienstverlening (1 plan, 1 regisseur etc); 7. Verstrekking van de eigen kracht (mantelzorg, vrijwilligerswerk, laagdrempelige collectieve voorzieningen) Over de uitkomsten van de evaluaties en bereikte doelen zullen wij de gemeenteraad medio 2015 informeren. Schema met functies die vanaf 2015 uit de AWBZ verdwijnen en onder de nieuwe Wmo en Zvw vallen: Regionaal versus lokaal De Meierij-gemeenten (Boxtel, Haaren, s-hertogenbosch, Sint- Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Vught) bereiden de decentralisatie AWBZ-Wmo (2015) met elkaar voor. Uw raad heeft op 23 januari 2014 een Functioneel Ontwerp Wmo vastgesteld. Voorliggende stukken zijn hier een uitwerking van. Bij het (vervolg) traject allerlei organisaties/aanbieders uit het veld betrokken geweest, zijn (regionaal) cliëntenraden/adviesraden gehoord/geconsulteerd en is de gemeenteraad bijgepraat. De komende maanden zullen wij de communicatie naar onze burgers uitrollen. Dat zullen ook de uitvoerders (o.a. SVB/CAK en Zorgkantoren), de geselecteerde (zorg) aanbieders en het Rijk gaan doen. In het totaal gaat het in de Meierij om ongeveer personen van 18 jaar en ouder die extramurale begeleiding, kortdurend verblijf (incl. vervoer) en persoonlijke verzorging (Wmo-deel) krijgen. Dit is ongeveer 2% van de Meierij bevolking. De specialistische inkoop gebeurd regionaal met, waar mogelijk, een lokale benadering/invulling (o.b.v. maatwerk). Welke burgers en indicaties/percentages betreft het in de gemeente Sint-Michielsgestel? Met ingang van 2015 zullen wij navolgende 4 nieuwe Wmo groepen gaan ontmoeten. Het gaat hierbij 270 unieke klanten die tezamen 337 indicaties hebben. Om de gemeenteraad een helder beeld te geven waar het in aantallen, doelgroepen en percentages over gaat is bijlage 1 toegevoegd. Tevens is een overzicht van het beschermd wonen (centrumgemeente s-hertogenbosch) toegevoegd. 1. Begeleiding in groepsverband en grondslag; 2. Begeleiding individueel en grondslag; 3. Persoonlijke verzorging en grondslag; 4. Verblijf tijdelijk en grondslag. Van wettelijke kaders naar een lokale vertaling In alle 7 Meierij-gemeenten hebben de gemeenteraden in 2012/2013 de ambitie en doelstellingen voor de decentralisatie begeleiding AWBZ vastgesteld: Burgers met beperkingen doen naar vermogen mee aan de samenleving. Ze handelen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid. Ze behouden zo lang mogelijk zelf de regie op het vinden van oplossingen voor problemen die het meedoen in de weg staan. Ze hebben niet alleen een verantwoordelijkheid naar zichzelf, maar ook naar anderen.

4 Wanneer burgers niet op eigen kracht kunnen meedoen, moeten zij kunnen rekenen op een (professioneel) vangnet met algemene en collectieve voorzieningen in de sociale omgeving en basishulp en, indien noodzakelijk, individuele (maatwerk)oplossingen in de gespecialiseerde hulp. Al deze stappen zijn door 7 samenwerkende gemeenten in de Meierij ontwikkeld/gezet en was de gemeente s-hertogenbosch kartrekker. De Wmo-verordening is regionaal voor alle gemeenten gelijk en het regionale beleidsplan ook. Lokale inkleuring (maatwerk) blijft mogelijk en noodzakelijk. Waar wij lokaal voor staan is o.a. het inrichten van een Wijkteam (Sociaal Team), naast het Basisteam Jeugd & Gezin (BJG). Het borgen en betaalbaar houden van de Wmo-oud (2007) respectievelijk de Wmo-nieuw (2015). Een opdracht die het college heeft opgepakt n.a.v. het functioneel ontwerp (januari 2014). Daarom is lokaal deze oplegger opgesteld en voorzien van een bijlage waarin de gemeenteraad een beeld krijgt over welke doelgroepen en verhoudingen het in Sint- Michielsgestel gaat. Zoals ook al (bij de Wmo-oud) het geval is zullen wij maandelijkse monitoren op voortgang / resultaten /kosten en risico s. Wij zullen samen met burgers, (zorg)aanbieders, buurthuizen et cetera zoeken naar goedkope adequate inventieve creatieve oplossingen voor vraagstukken Wmo-betreffend (o.a. pilots). In 2015 zullen wij een samenhangende visie voor het sociaal domein (door)ontwikkelen Samenhang drie decentralisaties De drie decentralisaties (AWBZ-Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) hangen met elkaar samen. De doelen van deze wetten sluiten op elkaar aan: Doel van de nieuwe Wmo en Jeugdwet is meer preventie en eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht, minder snel problematiseren en medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Een ander doel is de continuïteit van hulp als kinderen volwassen worden. De participatiewet is erop gericht om meer mensen (met een beperking) aan een zinvolle dagbesteding of een gewone baan te helpen. Het bieden van een zinvolle dagbesteding is ook een Wmo-doel. Wij gaan uit van het principe één huishouden met één plan en één regisseur. We staan integraliteit voor op onderwerpen als aanpak jeugdwerkloosheid, dagbesteding voor mensen met beperkingen, social return bij inkoop, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, tegemoetkoming zorgkosten en armoedebeleid. Uiteindelijk moet hulp daardoor effectiever en goedkoper worden. De drie nieuwe wetten vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarvoor moeten gemeenten in korte tijd beleid ontwikkelen enimplementeren (transitie). De achterliggende bedoeling van de decentralisaties gaat alleen werken wanneer we een enorme cultuuromslag hebben gemaakt als burgers, professionals, ambtenaren, politici en bestuurders (transformatie). Dat vraagt nog heel veel aan anders denken en handelen. Ook moet er ontwikkelruimte zijn voor 'eigen kracht': wat kan/doet de burger al zelf. Op wijk-/dorpsniveau zal geëxperimenteerd gaan worden. O.a. ter versterking van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Ook wijk-/dorpsgericht werken en bestrijding van eenzaamheid zijn voor ons aandachtspunten. Ons streven is een cliëntvolgsysteem de komende jaren verder te ontwikkelen en uit te bouwen waartoe bij voorkeur ook diverse partners toegang hebben. We volgen landelijke ontwikkelingen/discussies (KING, VISD) en regels rondom privacy en veiligheid. Wat ligt er ten grondslag aan het Wijkteam (Sociaal Team) Sint-Michielsgestel? Allereerst de keuze om een integraal team voor het gehele sociale domein te formeren of apart voor hoofdzakelijk Wmo en Jeugd. Gezien de aard van de taken en werkzaamheden van beide teams is om inhoudelijke redenen gekozen om te starten met 2 verschillende teams, waarbij uiteraard wordt gezorgd voor een nauwe verbinding. Elke transitie behelst al zoveel wijzigingen, dat wij het vanaf de start niet direct nog complexer willen maken. Wij willen eerst beide stromen goed laten verlopen. Bovendien zijn taken rondom de Wmo ook echt anders als bij de Jeugd. Bijvoorbeeld bij de Wmo is er geen rechterlijke macht van toepassing (t.a.v. veiligheid van kinderen). De werkprocessen moeten staan voor; één huishouden/gezin, één plan, één casusregisseur, ook al is er geen volledig integraal team. Dit hoeft integraal werken niet in de weg te staan. Voor BJG kan worden voortgeborduurd op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het Sociaal Team kan voortborduren op de bestaande netwerken m.n. ouderzorg. Ook is er met het zorgloket WegWijs al veel expertise van de Wmo-oud (HH/vervoer/hulpmiddelen/wonen/GPK) binnen onze gemeente (regiehouder) aanwezig. Ketensamenwerking is bij WegWijs van alledag en keuken-tafel-gesprekken respectievelijk het regiesturend/ maatwerkgericht werken zijn voor de medewerkers geen nieuwe items. Voor Wmoverstrekkingen /-ondersteuningszaken hebben mensen zelf vaak al een vraag. Opvoeders (jeugdtransitie) willen het probleem soms nog niet zien terwijl het veld ze juist wel signaleert. Tenslotte blijkt uit onderzoeken dat hoe kleiner het team is, hoe slagvaardiger het kan opereren. Er is ook geen blauwdruk voor de wijkteams/sociale teams. Uiteraard zijn er in het land voorbeelden zodat wij het wiel niet volledig uit hoeven te vinden. Toch wordt een lokale kleur in Sint-Michielsgestel voorgestaan. Bij voorkeur met instellingen die hier al werkzaam zijn. Zo komen er voor het ST veel (kleine) lokale partijen in beeld. Partijen die vaak goede netwerken in onze dorpskernen hebben. Het netwerk wordt mogelijk ook juist de kracht van het ST.

5 Het ST is de spil in het ondersteunen van alleenstaanden en huishoudens (met/zonder kinderen) met meervoudige problemen en stimuleren en organiseren hun zelfredzaamheid. Dat betekent soms een faciliterende, uitvoerende en/of coördinerende rol met als uitgangspunten het positief benaderen van het huishouden en het uitgaan van hun talenten. De leefwereld van onze inwoners staat centraal en het huishouden is coproducent, waarbij de draagkracht van de mantelzorger een punt van aandacht en zorg is. De werkers uit het ST arrangeren de hulp in het huishouden op basis van het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. Ze zorgen ervoor dat de hulp binnen een huishouden niet versnippert raakt en schakelen tijdig diagnostiek en passende ondersteuning en hulp in. De werkers in het ST zijn generalistische professionals met ieder een eigen expertise. De werkers zijn het eerste aanspreekpunt voor het huishouden, ook in het geval van specialistische ondersteuning of tijdens onderzoeksperioden. Zij zijn de spin in het web bij een integrale aanpak. Als het traject is afgesloten houdt de werker, op afstand, de vinger aan de pols. Ze signaleren tijdig risicofactoren en leveren een bijdrage om deze te voorkomen en/of te verminderen. Daarnaast leveren de werkers input voor het ontwikkelen van collectieve activiteiten in de wijk/het dorp gebaseerd op hun ervaringen met individuele ondersteuning. Daar is de dorpsgemeenschap coproducent voor zelfredzaamheid. Dit vraagt om het continueren en verstrekken van het vrijwilligerswerk en van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten in de dorpen (gemeenschapshuizen). De bestrijding van eenzaamheid heeft onze aandacht en zal nader worden uitgewerkt. Organisatiestructuur Sociaal Team (ST) Sint-Michielgestel Wij starten met een ST in de gemeente Sint-Michielsgestel onder gemeentelijke aansturing door middel van één teamleider. In het team zijn (brede) professionals van verschillende moederorganisaties werkzaam, dit komt vanwege bestaande financieringsstromen. Op basis van een startnotitie spreken wij bewust van expertises binnen het ST i.p.v. organisaties. De markt van het sociale domein is in beweging en wij willen naar de toekomst de mogelijkheid houden om (andere) keuzes te maken. Wij willen eerst ervaring opdoen. Er wordt een convenant door de gemeente (regiehouder) met de participerende instellingen opgesteld. Daarin zullen duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. Ondertussen kan ook de vorm van ter beschikking stellen van medewerkers (als variant op detacheren) worden onderzocht. Wij kunnen de transitie niet alleen organiseren en hebben bepaalde organisaties nodig i.v.m. aldaar voorhanden zijnde kennis en om samen het ST door te ontwikkelen. Het implementeren van het ST is de eerste opdracht voor de kwartiermaker/teamleider. Per 1 januari 2015 dient het ST operationeel te zijn. Naast het ST vormt ook het BJG onderdeel van het brede sociale domein waarbij 4 decentralisaties spelen (Jeugdzorg, AWBZ/Wmo, Participatiewet en Passend Onderwijs), maar waarin dezelfde principes leidend zijn. Daarnaast speelt een 5 e decentralisatie (AWBZ) n.l. de extra-muralisering waarbij sprake is van het vanuit een zorginstelling in de wijk gaan wonen. Daarmee verschuift de AWBZ-bekostiging richting de Wmo (risico gemeente) Het ST staat in nauwe verbinding met het BJG omdat ze diverse raakvlakken hebben en professionals elkaar nodig hebben. Beide teams (ST en BJG) werken samen met instanties op alle leefgebieden van onze inwoners. De coördinatie van zorg wordt overgedragen aan de meest geëigende partij (d.w.z. alwaar het zwaartepunt van de problematiek ligt). Dit wil echter niet zeggen dat het ST dan geen rol meer speelt, maar een deeltaak kan hebben in het volledige plan (bijvoorbeeld voortgangs-/kwaliteitsbewaking). Een volledige omschrijving van de ST-taken is opgenomen in het Beleidsplan Wmo In september 2014 is een teamleider ST van start gegaan. Halt Huisartsen (en praktijkondersteuners) Jeugdagent / Wijkagent Woningbouwverenigingen SWO Consultatiebureau Integrale vroeghulp Zorgcoördinatoren BO-VO- MBO, voorscholen / opvang Samenwerkingsverband Meierij RBL - RMC Jongerenwerk Basisteam Jeugd & Gezin* Sociaal Team WegWijs Thuiszorgorganisaties KBO s

6 Beleidsplan Wmo Het beleidsplan is een omvangrijk document dat (conceptversie 26 juni 2014) eerder aan uw raad en Adviesraad Wmo ter beschikking is gesteld. Het is een statisch document van een zeer complex terrein. Het is echter (nog) niet volledig en zal komende jaren naar verwachting o.b.v. opgedane praktijkervaringen moeten worden bijgesteld. Een aantal zaken wordt momenteel nog ontwikkeld/onderzocht, waaronder het pgbbeleid. Wij willen voor zowel de Wmo als de Jeugdzorg met een pgb-notitie (financieel besluit) komen waarin nadere beleidsregels, budgetten en voorwaarden zijn opgenomen m.b.t. de pgb voor Wmo-oud/Wmo-nieuw en de Jeugd. Dit volgt in een veegvoorstel (december 2014) aan uw raad om per 1 januari 2015 startklaar te zijn. Recente ontwikkelingen m.b.t. de transitie AWBZ-Wmo (aug2014): A. Indicatiebesluiten CIZ. Tot 1 september 2014 geeft het CIZ indicatiebesluiten voor extramurale zorg af met een verkorte geldigheidsduur van maximaal 8 maanden. Vanaf 1 september is de maximale geldigheidsduur gesteld op 6 maanden. Voor indicaties beschermd wonen (ZZP/C- indicaties) wordt de maximale geldigheidsduur op 5 jaar gezet. Per 1 januari 2015 zullen wij deze burgers nog niet met een aanvraag ontmoeten. B. Gegevensoverdrachten Het overdrachtproces cliëntgegevens is in augustus 2014 gestart. In de CAK-portaal staan bestanden met gegevens op individueel cliëntniveau van AWBZ cliënten per 1 januari 2015 onder het overgangsrecht van de Wmo 2015 vallen. Wij gaan deze bestanden ophalen/ inlezen en de cliënten in onze gemeente gericht gaan benaderen. De bestanden krijgen overigens nog enkele updates en worden t.z.t. aangevuld met PGB-bedragen (in september, november 2014 en eind februari 2015). Het is o.a. van belang dat onze centrumgemeente ( s-hertogenbosch) wordt voorzien van de cliëntgegevens die betrekking hebben op beschermd wonen (ZZP-C indicaties). C. De huishoudelijke hulp (HH) toelage Het kabinet stelt in zowel 2015 als in miljoen per jaar extra beschikbaar voor de HH-toelage (voor Sint-Michielsgestel ). Met deze middelen kunnen ongeveer 10 duizend mensen extra in de HH in loondienst blijven werken. Het Kabinet verwacht dat (i.v.m.arbeidsmarkteffecten die gepaard gaan met beslissingen omtrent de inkoop van ondersteuning) deze middelen worden betrokken bij gemeentelijke beslissingen daaromtrent. Voor de arbeidsmarkt is het van groot belang dat, ongeacht lokale uitwerking van de HH-toelage, het reguliere inkooptraject voor de HH zo snel mogelijk wordt afgerond. De HH-hulp toelage leidt ertoe dat gemeenten sneller tot afspraken kunnen komen en de toelage betrekken in het overleg met de aanbieders en gemeenten. Partijen zullen de komende periode elk kwartaal overleg voeren teneinde afspraken te concretiseren.de effectiviteit van de plannen moet kunnen worden beoordeeld (monitoring). Het aantal verstrekte toelagen wordt daarom door gemeenten geregistreerd en landelijk bijgehouden. Over de exacte vorm waarin dat gebeurt vindt nog nader overleg plaats met gemeenten. D. Communicatie hervorming langdurige zorg HLZ)., Het rijk zal in algemene zin informeren over de HLZ via berichtgeving in kranten en folders en op websites, radio, televisie en Ondersteuningsbijeenkomsten. De landelijke campagne start in september. Er komen geen brieven aan individuele cliënten. Gemeenten moeten inwoners informeren over de gevolgen die de Wmo 2015 en de veranderingen in het sociaal domein hebben in individuele situaties. Ook zorgkantoren, het CAK, het CIZ en de SVB zullen individuele cliënten informeren over veranderingen vanaf 2015.

7 Bijlage 1: Navolgende schijfdiagrammen/staafdiagrammen (cijfers 2013) zijn de grondslagen van inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel (doelgroepen a t/m d, 16 functiestoornissen). O.b.v. de Vektis-bestanden totaal 270 unieke cliënten die tezamen totaal 337 indicaties hebben. Daarnaast (peildatum 17sep2014) nog een 30-tal indicaties uit vergeten groepen (VWS) die niet in de Vektis-bestanden zitten en t.z.t. nog aan deze schijfdiagrammen/staafdiagrammen toegevoegd moeten worden. Er zijn in totaal 111 cliënten met een indicatie voor begeleiding in groepsverband. De verdeling per grondslag is als volgt:

8 Er zijn in totaal 194 cliënten met een indicatie voor begeleiding individueel. De verdeling per grondslag is als volgt:

9 Er zijn in totaal 21 cliënten met een indicatie voor persoonlijke verzorging. De verdeling per grondslag is als volgt:

10 Er zijn in totaal 11 cliënten met een indicatie voor tijdelijk verblijf. De verdeling per grondslag is als volgt:

11 Aantal indicaties begeleiding groep en individueel in Sint- Michielsgestel (2013).

12 Lokale oplegger beleidsplan Wmo versie 9 (incl.bijlage)

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Grip op nieuwe taken van Leiden

Grip op nieuwe taken van Leiden Grip op nieuwe taken van Leiden Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Grip op nieuwe taken van Leiden dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen DECENTRALISATIE JEUGDZORG EN WMO/AWBZ IN TERNEUZEN

Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen DECENTRALISATIE JEUGDZORG EN WMO/AWBZ IN TERNEUZEN Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen Onderzoeksrapport DECENTRALISATIE JEUGDZORG EN WMO/AWBZ IN TERNEUZEN Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen 13 februari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo Het 3D-projectteam Venlo Verbindt 2 juli 2014 1 1 Inleiding... 5 1.1 Wat vooraf ging... 5 1.2 Eén beleidsplan voor drie wetten...

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie