CONTINUITEIT EN VERNIEUWING IN DE WMO IN SINT-MICHIELSGESTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTINUITEIT EN VERNIEUWING IN DE WMO IN SINT-MICHIELSGESTEL"

Transcriptie

1 CONTINUITEIT EN VERNIEUWING IN DE WMO IN SINT-MICHIELSGESTEL Lokale oplegger bij het regionale beleidsplan Wmo Sint-Michielsgestel 1. Inleiding. Het Kabinet Rutte II stak in op een hervorming van de langdurige zorg, waarbij gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor een aantal functies die in de AWBZ zitten: de decentralisatie AWBZ. Gemeenten krijgen daarmee een uitbreiding van het takenpakket Wmo. Het gaat niet alleen om het overhevelen van taken naar de gemeenten en het verleggen van de financiële verantwoording (transitie) maar ook om verandering (transformatie) van het huidige zorgsysteem. Er komt per 1 januari 2015 een nieuwe afbakening tussen de AWBZ, Wmo en Zvw. Deze kern-awbz, heet vanaf 2015 de Wet Langdurige Intensieve Zorg en biedt zorg in een beschermde/intramurale omgeving voor de meest kwetsbare mensen die niet langer kunnen deelnemen aan de samenleving. De nieuwe Wmo (eveneens per 1 januari 2015) biedt hulp aan kwetsbare mensen in de eigen leefomgeving, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en kunnen deelnemen aan de samenleving. De Zorgverzekeringswet 2015 is gericht op herstel van een aandoening of het tegengaan van verslechtering. Met deze hervorming worden drie doelen nagestreefd: 1. verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning; 2. vergroten van de betrokkenheid van mensen bij elkaar in de samenleving; 3. waarborgen van de financiële houdbaarheid. Met ingang van 1 januari 2007 werden gemeenten al verantwoordelijk voor het 1 e tracé van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als opvolger van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nog meer Wmo-taken. Uitvoeringstaken die een uitdaging voor de gemeenten zijn. Maar ook met keerzijden. Dit in verband onduidelijkheden binnen de wet, financiële risico s (open eindfinanciering) die gemeenten nog niet kunnen overzien en vage afbakeningsgrenzen tussen de WLZ/de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Samengevat worden gemeenten in 2015 (Wmo)verantwoordelijk voor: De maatschappelijke ondersteuning van haar burgers voor het bevorderen van de sociale samenhang, informele zorg en leefbaarheid in de gemeente en het zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen en het bieden van opvang. 2. Lopende Wmo-beleid (vanaf 2007) en huidige taken. Met de Wmo 2007 kwam de Huishoudelijke Hulp als een nieuw (zorg)product binnen de geledingen van onze gemeente (WegWijs). Om HH-ervaringen op te doen werd 2007 als overgangsjaar gezien. Het productenpakket bestond (naast de informatietaak en doorverwijsfunctie) daarmee uit; a. hulpmiddelen, rolstoelen en scootmobielen; b. woonvoorzieningen; c. vervoersvoorzieningen; d. huishoudelijke hulp (HH). Daarnaast is het mogelijk via WegWijs een aanvraag te doen voor een gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), voor minimaregelingen/schuldhulpverlening of bijzondere bijstand (producten Optimisd). Later zijn producten als de uitvoering Wet op de Lijkbezorging en Nazorg (ex)gedetineerden aan WegWijs toegevoegd. Het nemen van de regierol, het sturen-aan-de-voordeur (d.w.z. vanaf het 1 e uur resultaatgericht de vraag oppakken), de keuken-tafel-gesprekken (d.w.z. samen met burgers naar eigen kansen/oplossingen zoeken) en de kanteling (d.w.z. burgers meenemen in eigen kracht/het anders denken) zijn de ingrediënten voor de formule achter WegWijs. Met een sober doch humaan Wmo-beleid hebben wij door de jaren, steeds in goed overleg met uw raad en de Adviesraad Wmo,Sint-Michielsgestel, een betaalbaar Wmo-beleid weten uit te dragen met een minimaal aantal bezwaarschriften/beroepszaken. Gelet op de financiële risico s en ongewisheden die de nieuwe Wmo 2015 met zich meebrengt willen wij voorstaande werkwijze (resultaatgerichte regierol WegWijs) naar de toekomst continueren. Op deze manier

2 denken wij, samen met het Sociaal Team (ST), na een 1 e toets van zelfredzaamheid/eigen mogelijkheden de Wmo naar de toekomst te kunnen borgen en betaalbaar te houden. Ondanks de extra-muraliseringen (AWBZ), enkele dure Wmo-woonvoorzieningen, druk op de HH en lokale vergrijzing wist WegWijs in 2013 de Wmo-uitgaven nabij het level van de begroting (dicht bij de 0-lijn) af te sluiten. Het jaar ervoor is WegWijs met een 2 e plaats onder de Wmo-loketten (Vraagwijzer) bedeeld. 3. Wat is er eerder al besloten voor de transitie AWBZ-Wmo? In januari 2014 hebben de gemeenteraden van de gemeenten in de Meierij (Boxtel, Haaren, Schijndel, s- Hertogenbosch, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode en Vught ) ingestemd met het Functioneel Ontwerp Wmo. Daarmee zijn de kaders aangegeven waarbinnen de decentralisatie van de taken van de AWBZ naar de Wmo 2015 binnen deze sub-regio plaatsvindt. Dit Functioneel Ontwerp (FO) is tevens ter advisering voorgelegd aan de Wmo-Adviesraden. Het nu voorliggende Beleidsplan Wmo 2015 is een vervolg daarop, een update van het FO op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten (februari - september 2014). Binnen de kaders van het FO hebben de colleges de implementatie van de Wmo 2015 verder voorbereid. Belangrijke onderdelen hebben meer handen en voeten gekregen, zoals de manier waarop de sociale (wijk)teams (ST) zouden kunnen gaan functioneren, de wijze waarop de toegang naar maatwerkvoorzieningen plaatsvindt, de ondersteuning van vrijwilligers, visie op mantelzorgers en burgerinitiatieven, het persoonsgebonden budget (pgb), de inkoop van (specialistische)hulp, enz. Met deze uitwerking voldoen de gemeenten van de Meierij aan de eisen die de Wmo 2015 stelt aan het beleidsplan. Daarnaast hebben de colleges een verordening Wmo 2015 opgesteld. Deze nieuwe verordening heeft betrekking op de bestaande Wmo-taken (d.w.z. HH, hulpmiddelen, woonvoorzieningen en vervoer) alsmede op de nieuwe Wmo-taken (d.w.z. de begeleiding, dagbesteding indien nodig inclusief vervoer, kortdurend verblijf, beschermd wonen en opvang en persoonlijke verzorging in relatie tot dagbesteding en begeleiding). Op 24 april 2014 werd het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen in de Tweede Kamer. Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer vervolgens het wetsvoorstel Wmo 2015 behandeld en hiermee zijn de wettelijke kaders definitief duidelijk. Hoewel er nog diverse onduidelijkheden/ongewisheden zijn, een scherpe scheiding/ afbakening tussen de WLZ en Wmo niet altijd even helder is, sommige cliëntgroepen in de nieuwe wet zijn vergeten en het budget ter discussie staat zullen gemeenten per 1 januari 2015 met de nieuwe cliënten aan de slag moeten. Het Wmo-beleidsplan 2015 en de nieuwe Wmo-verordening 2015 moeten volgens de wet voor 1 november 2014 worden vastgesteld door de gemeenteraden. Welke besluitvorming en documenten liggen nu voor? Momenteel liggen het Beleidsplan Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 2015 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Tezamen met een lokale oplegger Continuïteit en vernieuwing in de Wmo in Sint-Michielsgestel. Van de oude naar de nieuwe Wmo 2015 De decentralisatie AWBZ betekend zoals hiervoor aangegeven een uitbreiding van de gemeentelijke verantwoordelijkheden waarbij de volgende functies aan de Wmo toegevoegd gaan worden: Individuele begeleiding (bieden van structuur, hulp bij zelfstandig wonen etc.); Groepsbegeleiding of dagbesteding (incl. vervoer); Kortdurend verblijf (logeren); Beschermd wonen gericht op participatie (voor mensen met een psychiatrische stoornis); Persoonlijke verzorging (5% gemeenten en 95% Zvw/zorgverzekeraars). Gemeenten hebben nog geen ervaringen met deze specifieke doelgroepen kunnen opdoen. Inhoudelijke kennis ontbreekt grotendeels. Samen met te contracteren partijen zullen wij voor het belang en maatwerk voor onze burgers gaan. Ruimte voor fouten zal ons in het leerjaar 2015 gegeven moeten worden. Daar waar het (onbedoeld) mis gaat zullen wij op basis van maatwerk (samen met betreffende burger/de familie of mantelzorger) naar passende oplossingen zoeken. Evaluaties zullen, zoals bij de Wmo-oud al gebruikelijk is, ook in 2015 e.v. een punt van aandacht zijn. Hierbij is (naast kengetallen WegWijs) te denken aan de kwaliteit van zorg, het volume, risicoanalyses, cliënttevredenheid, 1 team respectievelijk 2 teams (ST /BJG), ontwikkeltaken, voortgang, contractbeheer et cetera. Het jaar 2015 zal een jaar van continue leren, evalueren en bijstellen/bijsturen zijn.

3 Doelen die wij ons voor 2015 met de Wmo-nieuw en Wmo-oud stellen, wij borduren daarbij verder op een traject dat met de Kanteling al is ingezet, zijn onder andere; 1. Burgers naar ieders eigen vermogen mee laten doen; 2. Uitvoeren van nieuwe/onbekende Wmo-taken; 3. Verschuiving (waar verantwoord) van individueel maatwerk naar collectief (kantelen); 4. Zorg dichterbij, waar mogelijk dorps-/wijkgericht; 5. Binnen de Wmo-budgetten dan wel dicht bij de 0-nul blijven; 6. Integrale dienstverlening (1 plan, 1 regisseur etc); 7. Verstrekking van de eigen kracht (mantelzorg, vrijwilligerswerk, laagdrempelige collectieve voorzieningen) Over de uitkomsten van de evaluaties en bereikte doelen zullen wij de gemeenteraad medio 2015 informeren. Schema met functies die vanaf 2015 uit de AWBZ verdwijnen en onder de nieuwe Wmo en Zvw vallen: Regionaal versus lokaal De Meierij-gemeenten (Boxtel, Haaren, s-hertogenbosch, Sint- Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Vught) bereiden de decentralisatie AWBZ-Wmo (2015) met elkaar voor. Uw raad heeft op 23 januari 2014 een Functioneel Ontwerp Wmo vastgesteld. Voorliggende stukken zijn hier een uitwerking van. Bij het (vervolg) traject allerlei organisaties/aanbieders uit het veld betrokken geweest, zijn (regionaal) cliëntenraden/adviesraden gehoord/geconsulteerd en is de gemeenteraad bijgepraat. De komende maanden zullen wij de communicatie naar onze burgers uitrollen. Dat zullen ook de uitvoerders (o.a. SVB/CAK en Zorgkantoren), de geselecteerde (zorg) aanbieders en het Rijk gaan doen. In het totaal gaat het in de Meierij om ongeveer personen van 18 jaar en ouder die extramurale begeleiding, kortdurend verblijf (incl. vervoer) en persoonlijke verzorging (Wmo-deel) krijgen. Dit is ongeveer 2% van de Meierij bevolking. De specialistische inkoop gebeurd regionaal met, waar mogelijk, een lokale benadering/invulling (o.b.v. maatwerk). Welke burgers en indicaties/percentages betreft het in de gemeente Sint-Michielsgestel? Met ingang van 2015 zullen wij navolgende 4 nieuwe Wmo groepen gaan ontmoeten. Het gaat hierbij 270 unieke klanten die tezamen 337 indicaties hebben. Om de gemeenteraad een helder beeld te geven waar het in aantallen, doelgroepen en percentages over gaat is bijlage 1 toegevoegd. Tevens is een overzicht van het beschermd wonen (centrumgemeente s-hertogenbosch) toegevoegd. 1. Begeleiding in groepsverband en grondslag; 2. Begeleiding individueel en grondslag; 3. Persoonlijke verzorging en grondslag; 4. Verblijf tijdelijk en grondslag. Van wettelijke kaders naar een lokale vertaling In alle 7 Meierij-gemeenten hebben de gemeenteraden in 2012/2013 de ambitie en doelstellingen voor de decentralisatie begeleiding AWBZ vastgesteld: Burgers met beperkingen doen naar vermogen mee aan de samenleving. Ze handelen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid. Ze behouden zo lang mogelijk zelf de regie op het vinden van oplossingen voor problemen die het meedoen in de weg staan. Ze hebben niet alleen een verantwoordelijkheid naar zichzelf, maar ook naar anderen.

4 Wanneer burgers niet op eigen kracht kunnen meedoen, moeten zij kunnen rekenen op een (professioneel) vangnet met algemene en collectieve voorzieningen in de sociale omgeving en basishulp en, indien noodzakelijk, individuele (maatwerk)oplossingen in de gespecialiseerde hulp. Al deze stappen zijn door 7 samenwerkende gemeenten in de Meierij ontwikkeld/gezet en was de gemeente s-hertogenbosch kartrekker. De Wmo-verordening is regionaal voor alle gemeenten gelijk en het regionale beleidsplan ook. Lokale inkleuring (maatwerk) blijft mogelijk en noodzakelijk. Waar wij lokaal voor staan is o.a. het inrichten van een Wijkteam (Sociaal Team), naast het Basisteam Jeugd & Gezin (BJG). Het borgen en betaalbaar houden van de Wmo-oud (2007) respectievelijk de Wmo-nieuw (2015). Een opdracht die het college heeft opgepakt n.a.v. het functioneel ontwerp (januari 2014). Daarom is lokaal deze oplegger opgesteld en voorzien van een bijlage waarin de gemeenteraad een beeld krijgt over welke doelgroepen en verhoudingen het in Sint- Michielsgestel gaat. Zoals ook al (bij de Wmo-oud) het geval is zullen wij maandelijkse monitoren op voortgang / resultaten /kosten en risico s. Wij zullen samen met burgers, (zorg)aanbieders, buurthuizen et cetera zoeken naar goedkope adequate inventieve creatieve oplossingen voor vraagstukken Wmo-betreffend (o.a. pilots). In 2015 zullen wij een samenhangende visie voor het sociaal domein (door)ontwikkelen Samenhang drie decentralisaties De drie decentralisaties (AWBZ-Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) hangen met elkaar samen. De doelen van deze wetten sluiten op elkaar aan: Doel van de nieuwe Wmo en Jeugdwet is meer preventie en eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht, minder snel problematiseren en medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Een ander doel is de continuïteit van hulp als kinderen volwassen worden. De participatiewet is erop gericht om meer mensen (met een beperking) aan een zinvolle dagbesteding of een gewone baan te helpen. Het bieden van een zinvolle dagbesteding is ook een Wmo-doel. Wij gaan uit van het principe één huishouden met één plan en één regisseur. We staan integraliteit voor op onderwerpen als aanpak jeugdwerkloosheid, dagbesteding voor mensen met beperkingen, social return bij inkoop, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, tegemoetkoming zorgkosten en armoedebeleid. Uiteindelijk moet hulp daardoor effectiever en goedkoper worden. De drie nieuwe wetten vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarvoor moeten gemeenten in korte tijd beleid ontwikkelen enimplementeren (transitie). De achterliggende bedoeling van de decentralisaties gaat alleen werken wanneer we een enorme cultuuromslag hebben gemaakt als burgers, professionals, ambtenaren, politici en bestuurders (transformatie). Dat vraagt nog heel veel aan anders denken en handelen. Ook moet er ontwikkelruimte zijn voor 'eigen kracht': wat kan/doet de burger al zelf. Op wijk-/dorpsniveau zal geëxperimenteerd gaan worden. O.a. ter versterking van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Ook wijk-/dorpsgericht werken en bestrijding van eenzaamheid zijn voor ons aandachtspunten. Ons streven is een cliëntvolgsysteem de komende jaren verder te ontwikkelen en uit te bouwen waartoe bij voorkeur ook diverse partners toegang hebben. We volgen landelijke ontwikkelingen/discussies (KING, VISD) en regels rondom privacy en veiligheid. Wat ligt er ten grondslag aan het Wijkteam (Sociaal Team) Sint-Michielsgestel? Allereerst de keuze om een integraal team voor het gehele sociale domein te formeren of apart voor hoofdzakelijk Wmo en Jeugd. Gezien de aard van de taken en werkzaamheden van beide teams is om inhoudelijke redenen gekozen om te starten met 2 verschillende teams, waarbij uiteraard wordt gezorgd voor een nauwe verbinding. Elke transitie behelst al zoveel wijzigingen, dat wij het vanaf de start niet direct nog complexer willen maken. Wij willen eerst beide stromen goed laten verlopen. Bovendien zijn taken rondom de Wmo ook echt anders als bij de Jeugd. Bijvoorbeeld bij de Wmo is er geen rechterlijke macht van toepassing (t.a.v. veiligheid van kinderen). De werkprocessen moeten staan voor; één huishouden/gezin, één plan, één casusregisseur, ook al is er geen volledig integraal team. Dit hoeft integraal werken niet in de weg te staan. Voor BJG kan worden voortgeborduurd op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het Sociaal Team kan voortborduren op de bestaande netwerken m.n. ouderzorg. Ook is er met het zorgloket WegWijs al veel expertise van de Wmo-oud (HH/vervoer/hulpmiddelen/wonen/GPK) binnen onze gemeente (regiehouder) aanwezig. Ketensamenwerking is bij WegWijs van alledag en keuken-tafel-gesprekken respectievelijk het regiesturend/ maatwerkgericht werken zijn voor de medewerkers geen nieuwe items. Voor Wmoverstrekkingen /-ondersteuningszaken hebben mensen zelf vaak al een vraag. Opvoeders (jeugdtransitie) willen het probleem soms nog niet zien terwijl het veld ze juist wel signaleert. Tenslotte blijkt uit onderzoeken dat hoe kleiner het team is, hoe slagvaardiger het kan opereren. Er is ook geen blauwdruk voor de wijkteams/sociale teams. Uiteraard zijn er in het land voorbeelden zodat wij het wiel niet volledig uit hoeven te vinden. Toch wordt een lokale kleur in Sint-Michielsgestel voorgestaan. Bij voorkeur met instellingen die hier al werkzaam zijn. Zo komen er voor het ST veel (kleine) lokale partijen in beeld. Partijen die vaak goede netwerken in onze dorpskernen hebben. Het netwerk wordt mogelijk ook juist de kracht van het ST.

5 Het ST is de spil in het ondersteunen van alleenstaanden en huishoudens (met/zonder kinderen) met meervoudige problemen en stimuleren en organiseren hun zelfredzaamheid. Dat betekent soms een faciliterende, uitvoerende en/of coördinerende rol met als uitgangspunten het positief benaderen van het huishouden en het uitgaan van hun talenten. De leefwereld van onze inwoners staat centraal en het huishouden is coproducent, waarbij de draagkracht van de mantelzorger een punt van aandacht en zorg is. De werkers uit het ST arrangeren de hulp in het huishouden op basis van het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. Ze zorgen ervoor dat de hulp binnen een huishouden niet versnippert raakt en schakelen tijdig diagnostiek en passende ondersteuning en hulp in. De werkers in het ST zijn generalistische professionals met ieder een eigen expertise. De werkers zijn het eerste aanspreekpunt voor het huishouden, ook in het geval van specialistische ondersteuning of tijdens onderzoeksperioden. Zij zijn de spin in het web bij een integrale aanpak. Als het traject is afgesloten houdt de werker, op afstand, de vinger aan de pols. Ze signaleren tijdig risicofactoren en leveren een bijdrage om deze te voorkomen en/of te verminderen. Daarnaast leveren de werkers input voor het ontwikkelen van collectieve activiteiten in de wijk/het dorp gebaseerd op hun ervaringen met individuele ondersteuning. Daar is de dorpsgemeenschap coproducent voor zelfredzaamheid. Dit vraagt om het continueren en verstrekken van het vrijwilligerswerk en van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten in de dorpen (gemeenschapshuizen). De bestrijding van eenzaamheid heeft onze aandacht en zal nader worden uitgewerkt. Organisatiestructuur Sociaal Team (ST) Sint-Michielgestel Wij starten met een ST in de gemeente Sint-Michielsgestel onder gemeentelijke aansturing door middel van één teamleider. In het team zijn (brede) professionals van verschillende moederorganisaties werkzaam, dit komt vanwege bestaande financieringsstromen. Op basis van een startnotitie spreken wij bewust van expertises binnen het ST i.p.v. organisaties. De markt van het sociale domein is in beweging en wij willen naar de toekomst de mogelijkheid houden om (andere) keuzes te maken. Wij willen eerst ervaring opdoen. Er wordt een convenant door de gemeente (regiehouder) met de participerende instellingen opgesteld. Daarin zullen duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. Ondertussen kan ook de vorm van ter beschikking stellen van medewerkers (als variant op detacheren) worden onderzocht. Wij kunnen de transitie niet alleen organiseren en hebben bepaalde organisaties nodig i.v.m. aldaar voorhanden zijnde kennis en om samen het ST door te ontwikkelen. Het implementeren van het ST is de eerste opdracht voor de kwartiermaker/teamleider. Per 1 januari 2015 dient het ST operationeel te zijn. Naast het ST vormt ook het BJG onderdeel van het brede sociale domein waarbij 4 decentralisaties spelen (Jeugdzorg, AWBZ/Wmo, Participatiewet en Passend Onderwijs), maar waarin dezelfde principes leidend zijn. Daarnaast speelt een 5 e decentralisatie (AWBZ) n.l. de extra-muralisering waarbij sprake is van het vanuit een zorginstelling in de wijk gaan wonen. Daarmee verschuift de AWBZ-bekostiging richting de Wmo (risico gemeente) Het ST staat in nauwe verbinding met het BJG omdat ze diverse raakvlakken hebben en professionals elkaar nodig hebben. Beide teams (ST en BJG) werken samen met instanties op alle leefgebieden van onze inwoners. De coördinatie van zorg wordt overgedragen aan de meest geëigende partij (d.w.z. alwaar het zwaartepunt van de problematiek ligt). Dit wil echter niet zeggen dat het ST dan geen rol meer speelt, maar een deeltaak kan hebben in het volledige plan (bijvoorbeeld voortgangs-/kwaliteitsbewaking). Een volledige omschrijving van de ST-taken is opgenomen in het Beleidsplan Wmo In september 2014 is een teamleider ST van start gegaan. Halt Huisartsen (en praktijkondersteuners) Jeugdagent / Wijkagent Woningbouwverenigingen SWO Consultatiebureau Integrale vroeghulp Zorgcoördinatoren BO-VO- MBO, voorscholen / opvang Samenwerkingsverband Meierij RBL - RMC Jongerenwerk Basisteam Jeugd & Gezin* Sociaal Team WegWijs Thuiszorgorganisaties KBO s

6 Beleidsplan Wmo Het beleidsplan is een omvangrijk document dat (conceptversie 26 juni 2014) eerder aan uw raad en Adviesraad Wmo ter beschikking is gesteld. Het is een statisch document van een zeer complex terrein. Het is echter (nog) niet volledig en zal komende jaren naar verwachting o.b.v. opgedane praktijkervaringen moeten worden bijgesteld. Een aantal zaken wordt momenteel nog ontwikkeld/onderzocht, waaronder het pgbbeleid. Wij willen voor zowel de Wmo als de Jeugdzorg met een pgb-notitie (financieel besluit) komen waarin nadere beleidsregels, budgetten en voorwaarden zijn opgenomen m.b.t. de pgb voor Wmo-oud/Wmo-nieuw en de Jeugd. Dit volgt in een veegvoorstel (december 2014) aan uw raad om per 1 januari 2015 startklaar te zijn. Recente ontwikkelingen m.b.t. de transitie AWBZ-Wmo (aug2014): A. Indicatiebesluiten CIZ. Tot 1 september 2014 geeft het CIZ indicatiebesluiten voor extramurale zorg af met een verkorte geldigheidsduur van maximaal 8 maanden. Vanaf 1 september is de maximale geldigheidsduur gesteld op 6 maanden. Voor indicaties beschermd wonen (ZZP/C- indicaties) wordt de maximale geldigheidsduur op 5 jaar gezet. Per 1 januari 2015 zullen wij deze burgers nog niet met een aanvraag ontmoeten. B. Gegevensoverdrachten Het overdrachtproces cliëntgegevens is in augustus 2014 gestart. In de CAK-portaal staan bestanden met gegevens op individueel cliëntniveau van AWBZ cliënten per 1 januari 2015 onder het overgangsrecht van de Wmo 2015 vallen. Wij gaan deze bestanden ophalen/ inlezen en de cliënten in onze gemeente gericht gaan benaderen. De bestanden krijgen overigens nog enkele updates en worden t.z.t. aangevuld met PGB-bedragen (in september, november 2014 en eind februari 2015). Het is o.a. van belang dat onze centrumgemeente ( s-hertogenbosch) wordt voorzien van de cliëntgegevens die betrekking hebben op beschermd wonen (ZZP-C indicaties). C. De huishoudelijke hulp (HH) toelage Het kabinet stelt in zowel 2015 als in miljoen per jaar extra beschikbaar voor de HH-toelage (voor Sint-Michielsgestel ). Met deze middelen kunnen ongeveer 10 duizend mensen extra in de HH in loondienst blijven werken. Het Kabinet verwacht dat (i.v.m.arbeidsmarkteffecten die gepaard gaan met beslissingen omtrent de inkoop van ondersteuning) deze middelen worden betrokken bij gemeentelijke beslissingen daaromtrent. Voor de arbeidsmarkt is het van groot belang dat, ongeacht lokale uitwerking van de HH-toelage, het reguliere inkooptraject voor de HH zo snel mogelijk wordt afgerond. De HH-hulp toelage leidt ertoe dat gemeenten sneller tot afspraken kunnen komen en de toelage betrekken in het overleg met de aanbieders en gemeenten. Partijen zullen de komende periode elk kwartaal overleg voeren teneinde afspraken te concretiseren.de effectiviteit van de plannen moet kunnen worden beoordeeld (monitoring). Het aantal verstrekte toelagen wordt daarom door gemeenten geregistreerd en landelijk bijgehouden. Over de exacte vorm waarin dat gebeurt vindt nog nader overleg plaats met gemeenten. D. Communicatie hervorming langdurige zorg HLZ)., Het rijk zal in algemene zin informeren over de HLZ via berichtgeving in kranten en folders en op websites, radio, televisie en Ondersteuningsbijeenkomsten. De landelijke campagne start in september. Er komen geen brieven aan individuele cliënten. Gemeenten moeten inwoners informeren over de gevolgen die de Wmo 2015 en de veranderingen in het sociaal domein hebben in individuele situaties. Ook zorgkantoren, het CAK, het CIZ en de SVB zullen individuele cliënten informeren over veranderingen vanaf 2015.

7 Bijlage 1: Navolgende schijfdiagrammen/staafdiagrammen (cijfers 2013) zijn de grondslagen van inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel (doelgroepen a t/m d, 16 functiestoornissen). O.b.v. de Vektis-bestanden totaal 270 unieke cliënten die tezamen totaal 337 indicaties hebben. Daarnaast (peildatum 17sep2014) nog een 30-tal indicaties uit vergeten groepen (VWS) die niet in de Vektis-bestanden zitten en t.z.t. nog aan deze schijfdiagrammen/staafdiagrammen toegevoegd moeten worden. Er zijn in totaal 111 cliënten met een indicatie voor begeleiding in groepsverband. De verdeling per grondslag is als volgt:

8 Er zijn in totaal 194 cliënten met een indicatie voor begeleiding individueel. De verdeling per grondslag is als volgt:

9 Er zijn in totaal 21 cliënten met een indicatie voor persoonlijke verzorging. De verdeling per grondslag is als volgt:

10 Er zijn in totaal 11 cliënten met een indicatie voor tijdelijk verblijf. De verdeling per grondslag is als volgt:

11 Aantal indicaties begeleiding groep en individueel in Sint- Michielsgestel (2013).

12 Lokale oplegger beleidsplan Wmo versie 9 (incl.bijlage)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context Wmo 2015 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Waarborgen Ondersteuningsaanbod Kwaliteit Overgangsrecht 3. Financiële kaders Hervorming

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2016

Beleidsplan Wmo 2015-2016 Beleidsplan Wmo 2015-2016 Regio Meierij: Boxtel Haaren Schijndel s-hertogenbosch Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught Versie 2 september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Toelichting op beleidsplan 4

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013 PowerPoint presentatie Lelystad Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL 15 oktober 2013 Hervorming langdurige zorg Beeldende uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=82c3wtrk99k&feature=youtu.be PowerPoint presentatie

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 30 september 2014 beleidsplan en verordening Wmo 2015 37194

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 30 september 2014 beleidsplan en verordening Wmo 2015 37194 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 30 september 2014 onderwerp beleidsplan en verordening Wmo 2015 37194 zaakkenmerk Inleiding We staan aan de vooravond van een van de meest

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2016

Beleidsplan Wmo 2015-2016 Beleidsplan Wmo 2015-2016 Regio Meierij: Boxtel Haaren Schijndel s-hertogenbosch Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught versie 20 oktober 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Toelichting op beleidsplan 4

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Nieuwe doelgroepen en bestaande kaders 1.1 Nieuwe doelgroepen 1.2 Nieuwe aanvraagprocedure 2. Aanvullende kaders A. Samenhang in

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063. ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063. ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015 RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063 ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015 GEMEENTE BEDUM VOORGESTELD BESLUIT : De raad besluit: - het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018 en de Verordening jeugdhulp

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 *ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30738/DV.14-404, afdeling Samenleving. Sellingen, 20 november2014 Onderwerp: Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016 Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang Stand van zaken 18 januari 2016 Kaders: Nieuwe Wmo 2015 Wmo Wmo beleidsplan 2013-2016 Inrichting Sociale infrastructuur 26-05-2014 Verordening Wmo (29-09-2014)

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: vragen art. 61 Rvo H. Vonk D66 over beleidsplan Wmo

Collegevoorstel. Zaaknummer: vragen art. 61 Rvo H. Vonk D66 over beleidsplan Wmo Zaaknummer: 00419678 Onderwerp: vragen art. 61 Rvo H. Vonk D66 over beleidsplan Wmo Collegevoorstel Inleiding Raadslid H. Vonk van D66 Heusden stelt in een brief van 24 december 2014 vragen op grond van

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Samen leven, samen sterk. Beleidsplan WMO 2015-2019

Samen leven, samen sterk. Beleidsplan WMO 2015-2019 Samen leven, samen sterk Beleidsplan WMO 2015-2019 Beleidsplan Wmo 2015-2019 Samen Leven, Samen Sterk 0 Beleidsplan Wmo 2015-2019 Samen Leven, Samen Sterk Inhoud Algemeen 2 1.1. Inleiding 2 1.2. Afstemming

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie