Verhuisadviseur Senioren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuisadviseur Senioren"

Transcriptie

1 1 Verhuisadviseur Senioren Voorlopige eindrapportage 1 december 2013 tot 1 november 2014 Stade Advies Claartje Sadée 31 oktober 2014

2 2

3 3 Voorlopige eindrapportage Verhuisadviseur Senioren 1 december tot 1 november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting 2. Resultaten 3. Klanttevredenheid 4. Communicatie 5. Bereikbaarheid en zichtbaarheid 6. Samenwerking corporaties, Woningnet, Vierde Huis 7. Meten, registreren en rapporteren 8. Overleg opdrachtgever 9. Bijlagen

4 4

5 5 1) Inleiding en samenvatting Voor u ligt de voorlopige eindrapportage van de Verhuisadviseur Senioren in Utrecht. De rapportage geeft een overzicht van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode 1 december 2013 tot 1 november 2014 en biedt inzicht in de resultaten. Daarnaast zal het rapport specifiek ingaan op de activiteiten en resultaten in de periode 1 juni tot 1 november. In deze voorlopige eindrapportage zijn nog geen conclusies en aanbevelingen verwerkt. Wel zijn op basis van de uitkomsten van deze rapportage in een los document - drie scenario s uitgewerkt voor de mogelijke voortzetting van de Verhuisadviseur in Het aantal cliënten is in de afgelopen vijf maanden verdubbeld: op dit moment hebben 168 senioren zich aangemeld voor advies en begeleiding bij de Verhuisadviseur. Een groot succes is de mailing van Bo-Ex, Mitros en Portaal naar 3000 senioren die een grote woning achterlaten. Deze mailing vond rond 1 september plaats en heeft in twee maanden tijd tot 60 nieuwe aanmeldingen geleid. Een mailing vanuit GroenWest ligt nog op de plank om verstuurd te worden na een besluit over eventuele voortzetting van de Verhuisadviseur. Doordat deze mailing was gericht op huurders in een grote woning, is ook het aandeel van cliënten die een grote woning achterlaten, gestegen. Was dit percentage tot 1 juni 37 procent, in de periode 1 juni tot 1 november is dit 66 procent. Gemiddeld over de gehele periode heeft 50 procent van de cliënten van de verhuisadviseur een grote woning om achter te laten. De mailing is tevens verzonden in het kader van de inwerking treding van de voorrangsregeling voor senioren op 10 september. Na enkele weken waarin de regeling niet (goed) functioneerde, is deze vanaf ongeveer 1 oktober goed in werking. De eerste vruchten moeten nog door de cliënten worden geplukt. Bedroeg het aantal verhuizingen tot 1 juni nog 6 in aantal, in de maanden juni tot en met oktober zijn daar 20 verhuizingen bijgekomen, waardoor in totaal 26 verhuizingen zijn gerealiseerd. Het aantal verhuizingen is de laatste maanden sterk gestegen, en we vermoeden dat op 1 december het aantal van 30 verhuizingen is gehaald. Het streven van 50 verhuizingen is daarmee nog niet bereikt. Hoe dat komt, staat verder op in dit verslag. Stade Advies heeft een kort telefonisch klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ongeveer eenderde van het cliëntbestand. De resultaten van dit onderzoek laten een overwegend zeer positief beeld zien van de ondersteuning zoals die is ervaren door de cliënten. De verhuisadviseur heeft goede informatie verstrekt en goed meegedacht met de cliënt. In ongeveer de helft van de gevallen droeg dit concreet bij aan het nemen van stappen om te verhuizen.

6 6 2) Resultaten Tussen 1 december en 31 oktober hebben 168 cliënten zich aangemeld voor advies en begeleiding van de verhuisadviseur. In onderstaand diagram ziet u het verloop van het aantal aanmeldingen per maand. 40 Verloop van het aantal aanmeldingen December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober Opvallend is het grote aantal aanmeldingen in september en oktober. Dit heeft te maken met de (papieren) mailing die de corporaties en de gemeente in samenwerking met de Verhuisadviseur hebben verstuurd. Bo-ex, Portaal en Mitros hebben de brief rond 1 september naar 3000 oudere huurders met een grote woning verzonden. In de brief wordt de nieuwe voorrangsregeling aangekondigd en uitgelegd, en wordt de Verhuisadviseur onder de aandacht gebracht. Bij GroenWest ligt de mailing nog op de plank met de bedoeling om deze na de besluitvorming over de voortzetting van de verhuisadviseur te verzenden naar 1500 oudere huurders met een grote woning. Op de volgende pagina volgt de herkomst van de cliënten naar woningeigenaar. Toelichting Van de 8 woningen die onder sociale huur staan vermeld, is nog niet bekend van welke woningcorporatie ze zijn. Een aantal woningen zijn particuliere huur of in eigendom. Conform afspraak worden deze mensen wel telefonisch en soms ook per mail van advies voorzien. Een intensievere begeleiding is echter niet aan de orde.

7 7 Eigenaar woning Mitros SSH BOEX Portaal GroenWest Sociale huur 26 Part. Huur Part. Eigendom Overig/onbekend 19 1 Laat niets achter Onderstaand diagram toont in welke begeleidingsfase de cliënten zich op dit moment bevinden. De toelichting leest u op de volgende pagina. Stand van zaken begeleiding/cliënt Afgerond Geparkeerd Intake Hulpfase Zelf bezig 35

8 8 Toelichting Afgerond: Bij 35 cliënten is de begeleiding afgerond. 26 hebben een andere woning gevonden. Geparkeerd: Bij 13 cliënten is de begeleiding tijdelijk stopgezet wegens bijvoorbeeld ziekte, verblijf in het buitenland, of om financiële redenen (geen geld voor de verhuizing). Intake: bij 11 cliënten dient de telefonische intake nog plaats te vinden. Zij staan momenteel op een korte wachtlijst van zo n twee weken. Hulpfase: 34 cliënten worden momenteel actief begeleid. Voor 22 van hen zoekt en reageert de Verhuisadviseur op woningadvertenties. Zelf bezig: 75 cliënten zijn zelf bezig; bij een aantal van hen houdt de Verhuisadviseur vinger aan de pols en worden soms of regelmatig tips voor woningadvertenties doorgespeeld. Hieronder ziet u een overzicht van het aantal verhuizingen dat maandelijks heeft plaatsgevonden Aantal verhuizingen December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober Toelichting In de eerste zes maanden hebben 6 verhuizingen plaatsgevonden. In de vijf maanden daarna zijn er 20 verhuizingen geweest. Vooral de maand oktober betreft een uitschieter met 9 verhuizingen. De eerste lichting verhuizingen betrof met name cliënten die: (1) zich al aan het oriënteren waren voordat zij contact met de verhuisadviseur opnamen, (2) mensen in een urgentie situatie (dakloos, gezondheidssituatie) en/of (3) snelle beslissers. De verhuizingen die vanaf de tweede helft plaatsvinden, betreffen steeds vaker ook cliënten die hun oriëntatie zijn gestart bij de verhuisadviseur, maar die ófwel de tijd nodig hebben om stappen te gaan zetten, ófwel tegen belemmeringen oplopen die niet zo snel zijn op te lossen. Het totaal aantal verhuizingen op 1 november op 26. We vermoeden dat op 1 december het aantal van 30 verhuizingen is gehaald. Dit zijn weliswaar niet de 50 verhuizingen waarnaar we streefden, maar de prognoses voor de komende maanden zijn, mits er voldoende passend aanbod is, goed.

9 9 Belemmeringen In de tweede kwartaalrapportage zijn wij uitgebreid ingegaan op de belemmeringen die cliënten ervaren bij het zoeken en vinden van een geschikte woning. Voor deze voorlopige eindrapportage volstaan wij met het kort opnoemen van de belangrijkste 6 belangrijkste belemmeringen. 1. Beperkt (aanbod) zoekgebied Vrijwel elke cliënt heeft één of enkele voorkeurswijken waar men wil wonen, meestal de wijk waar men nu (vaak al tientallen jaren) woont. Zodra een cliënt slechts één voorkeurswijk heeft, wordt de kans op het snel vinden van een woning wat minder. Daarnaast is het aanbod van seniorenwoningen in sommige Utrechtse wijken een stuk geringer, bijvoorbeeld in Utrecht Oost. Ook is (het ontbreken van) een bepaalde kwaliteit van het aanbod een belemmerende factor, bijvoorbeeld de afstand tot voorzieningen, de grootte van de woning of de kwaliteit van de woonomgeving (overlastsituaties). 2. Korte inschrijftijd Voor cliënten met een korte inschrijftijd (korter dan 1,5 jaar) die bovendien niet in aanmerking komen voor een van de voorrangsregelingen, kan het erg lastig zijn om op kortere termijn een woning in hun zoekgebied te vinden. 3. Beperkt aanbod tot 500/550 Een aantal cliënten kan geen huur hoger dan betalen. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, schulden, onzekere toekomst t.a.v. de hoogte van de AOW. Het aanbod aan huurwoningen in de categorie tot 550 is laag. De meeste huren zitten boven de Sociale, psychologische of gezondheidsproblematiek Een aantal cliënten heeft (geestelijke) gezondheidsproblemen, zijn sociaal kwetsbaar en/of hebben geen sociaal netwerk waarop zij kunnen terugvallen. Het begeleiden van dergelijke cliënten soms in samenwerking met hulpverleners verloopt soms moeizaam. 5. Weinig aanbod servicewoningen voor 2 personen Het aanbod aan ruimere servicewoningen (driekamerwoningen) die geschikt zijn voor echtparen, is beperkt in Utrecht. 6. Beperkt aanbod voor middeninkomens Ouderen met een middeninkomen zijn afhankelijk van de keren dat een sociale huurwoning wordt geadverteerd voor (lage) middeninkomens, of zij moeten uitwijken naar een vrije sectorwoning. In de vrije sector worden hoge inkomenseisen gesteld (vooral aan tweepersoonshuishoudens) waaraan zij meestal niet voldoen. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de soorten begeleiding die hebben plaatsgevonden.

10 10 Type begeleiding/advies Alleen standaard advies Standaardadvies en huisbezoek Standaardadvies en extra hulp Standaardadvies en huisbezoek en extra hulp 30 Toelichting Standaard advies Een standaard advies bestaat uit een uitgebreide telefonische intake en indien mogelijk direct een telefonisch advies, eventueel aangevuld met het sturen van (aanvullende) informatie per post of per . In een kwart van de gevallen volstaat een standaard advies. Huisbezoek Een huisbezoek gebeurt in vervolg op de telefonische intake. Er hebben 89 huisbezoeken plaatsgevonden; dit is in ruim de helft van de gevallen oftewel 55 procent. Tijdens het huisbezoek komen uiteenlopende zaken aan bod zoals het waarom van verhuizen, de woonwensen, de gezondheidssituatie, de financiële situatie, de inschrijving bij Woningnet, eventuele indicaties en urgenties, voorrangs- en/of kortingsregelingen waar men gebruik van kan maken, en het mogelijk inschakelen van het sociale netwerk. Vervolgens wordt uitgebreide informatie gegeven over het woningaanbod (aan de hand van een klapper met alle senioren-, service-, en zorgwoningen in Utrecht) en wordt de cliënt indien gewenst en mogelijk geholpen met het invullen van gegevens en woonwensen op MijnWoningnet. Extra hulp In meer dan de helft van de gevallen (55 procent) vindt (daarna) tevens extra hulp plaats. Bijvoorbeeld het leggen van contacten met familieleden of hulpverleners, het aanvragen van een indicatie of urgentie, het opvragen van informatie over woningcomplexen, het voorleggen van uitzonderlijke situaties aan de woningcorporaties, overleg met bewindvoerders en huisartsen, het maken van een proefberekening voor de huurtoeslag, het inschakelen van vrijwilligersdiensten of het zoeken en reageren op woningen.

11 11 Tot slot hieronder een overzicht van de leeftijd van de cliënten Leeftijd cliënten < <

12 12 3) Klanttevredenheid Stade Advies heeft een kort telefonisch klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder iets minder dan één-derde van het cliëntbestand (48 cliënten). Deze cliënten zijn volgens een systematische steekproef geselecteerd. Vervolgens is hen een drietal stellingen voorgelegd: 1. De verhuisadviseur heeft mij nuttige informatie verstrekt. 2. De verhuisadviseur heeft voldoende met mij meegedacht. 3. De dienstverlening van de verhuisadviseur heeft mij een stap verder gebracht in de keuze om te verhuizen Tevens is gevraagd naar tips en opmerkingen. Zie bijlage 1 voor de vragenlijst, en bijlage 2 voor de tips en opmerkingen. De resultaten van dit korte onderzoek laten een overwegend positief beeld zien van de ondersteuning zoals die is ervaren door de cliënten. De verhuisadviseur heeft nuttige informatie verstrekt en goed meegedacht met de cliënt. In ongeveer de helft van de gevallen droeg dit concreet bij aan het nemen van stappen om te verhuizen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 0 2. De verhuisadviseur heeft mij nuttige informatie verstrekt.

13 Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens De verhuisadviseur heeft voldoende met mij meegedacht Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 0 4. De dienstverlening van de verhuisadviseur heeft mij een stap verder gebracht in de keuze om te verhuizen

14 14 4) Communicatie-activiteiten Eerste kwartaal - Communicatieplan geschreven - Huisstijl ontwikkeld inclusief logo, folder en webpagina; - Een nieuwsbrief met de folder is verspreid onder 250 individuele professionals, organisaties voor zorg en welzijn en belangenorganisaties; - Er is een persbericht verzonden naar de lokale pers; - Er is een interview met de VA afgenomen; De corporaties is gevraagd om het interview samen met de folder, te verspreiden onder woonconsulenten en buurtbeheerders; - De corporaties hebben een stukje opgenomen in hun bewonersbladen; - De corporaties hebben folders van de Verhuisadviseur bij de balie gelegd. - De corporaties en de overige organisaties is gevraagd informatie over de verhuisadviseur op de eigen website te plaatsen met een link naar de webpagina van de verhuisadviseur en het intakeformulier. Tweede kwartaal - Op 6 maart is de verhuisadviseur aanwezig geweest op het lijsttrekkersdebat georganiseerd door de Advies Commissie Ouderen. - Op 18 maart heeft wethouder Isabella een felicitatiebezoek gebracht aan de eerste cliënt die met hulp van de verhuisadviseur is verhuisd. Daarbij was de lokale pers aanwezig. Dit heeft geleid tot twee artikelen met foto in het Algemeen Dagblad en in de Dichtbij. - Op 21 maart heeft een artikel van de verhuisadviseur in de Bewonerskrant van Mitros gestaan. Dit heeft tot veel extra aanmeldingen geleid. - Op 28 maart heeft een interview plaatsgevonden t.b.v. een artikel in de Nieuwsbrief van het Stedelijk Bewonersplatform De Bundeling. - Op paaszaterdag 19 april heeft de NOS ruim aandacht besteed aan de verhuisadviseur in de journaals van 18.00, en uur. Het betrof het openings-item. Op 18 april hebben hiervoor opnames plaatsgevonden bij een van de cliënten thuis. Daarbij zijn interviews afgenomen met de verhuisadviseur en het betreffende echtpaar. Ook is een bericht geplaatst op de site van de NOS inclusief de video. - N.a.v. een artikel, geschreven voor Binnenlands Bestuur, heeft op 28 mei een interview plaatsgevonden met het Reformatorisch Dagblad. Dit artikel is op 3 juni gepubliceerd. - De verhuisadviseur heeft in maart informatie aangeleverd voor de Plusgids Utrecht. Zij staat nu vermeld in zowel de papieren als digitale versie. Derde en vierde kwartaal - Rond 1 september hebben de corporaties, gemeente en verhuisadviseur een brief verstuurd aan 3000 oudere huurders die een grote woning achterlaten. - Op 1 oktober heeft de VA een presentatie gegeven voor de Adviescommissie Ouderenbeleid. - Op 1 oktober heeft de VA met een informatiestand deelgenomen aan de Dag van de Ouderen Zoals u ziet hebben er in de tweede helft van het jaar, behalve bovengenoemde 3 activiteiten, geen communicatieactiviteiten plaatsgevonden. Op de mailing in september zijn dermate veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen, dat er bewust voor is gekozen om op dit moment géén publiciteitsacties uit te zetten. Prioriteit heeft het zo snel mogelijk kunnen helpen van mensen die zich aanmelden, en het tijdig en volledig kunnen begeleiden van mensen in de hulpfase.

15 15 5) Bereikbaarheid en zichtbaarheid van de Verhuisadviseur Algemene bereikbaarheid: De afspraken over de algemene bereikbaarheid zijn gehandhaafd, namelijk telefonische bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag van tot uur. Door het inzetten van een vrijwilligster is de bereikbaarheid ook in perioden van grote drukte verzekerd. Bijeenkomsten (op locatie) In het vierde kwartaal heeft de Verhuisadviseur in samenwerking met Zorginstelling Vecht en IJssel een goed bezochte bezichtiging van het complex Zuylenstede georganiseerd. Er waren 10 cliënten aanwezig. Van deze 10 hebben zich uiteindelijk 5 cliënten op de wachtlijst voor een servicewoning laten plaatsen. De bezichtiging was zeer succesvol: de deelnemers konden een aantal appartementen en de voorzieningen bezichtigen en kregen veel informatie. Een huidige bewoonster vertelde een enthousiast verhaal over waarom zij tevreden was in Zuylenstede. En door de vragen vanuit de deelnemers zélf, raakten mensen goed geïnformeerd over zaken die voor de doelgroep zelf belangrijk zijn. Het is aan te bevelen om dit middel in de toekomst vaker te gaan inzetten. 6) Samenwerking corporaties, Woningnet en Vierde Huis Corporaties Er heeft in het totaal twee keer een werkoverleg plaatsgevonden tussen de verhuisadviseur, de woningcorporaties en de gemeente. Een derde overleg zal in november plaatsvinden. Er zijn tussentijdse werkcontacten per mail en telefoon met de contactpersonen bij Bo-Ex, Portaal, Mitros, GroenWest, SSH en Woonzorg Nederland. Ook heeft de verhuisadviseur overleggen bijgewoond van de woonconsulenten van Mitros, Bo-Ex en Portaal. Woningnet De verhuisadviseur heeft sinds juni beschikking over Fleximatch en kan daarmee de gegevens van woningzoekenden raadplegen. Vóór die tijd heeft de verhuisadviseur daarvoor contact moeten opnemen via het centrale nummer van Woningnet. De beschikking over Fleximatch geeft veel voordelen, met name óók ten aanzien van de stand van zaken van geplaatste reacties. Vierde Huis De Verhuisadviseur neemt contact op met het Vierde Huis als er vragen zijn omtrent het aanvragen van een woonvormindicatie of urgentie, de stand van zaken van een aanvraag of de reden van afwijzing. 7) Signaleringsnetwerk opbouwen Een van de eerste acties van de verhuisadviseur was, samen met de gemeente (Dienst REO en Dienst MO), het verzamelen van adressen van professionals ten behoeve van het opbouwen van een netwerk. Deze professionals moesten een belangrijke rol spelen in het signaleren van mogelijke verhuisbehoeften van oudere huurders. We hebben ruim 250 adressen verzameld. Medio december is naar deze professionals een nieuwsbrief verstuurd. De samenwerking met deze professionals is uitstekend. Nog steeds worden cliënten aangemeld via hulpverleners van bijvoorbeeld de buurteams, thuiszorginstellingen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

16 16 8) Meten, registreren en rapporteren Persoonlijke registratie Voor de registratie van de persoonlijke gegevens van de cliënt is in het eerste kwartaal een intakeformulier gemaakt, dat in het tweede kwartaal met enkele vragen is uitgebreid. Projectregistratie De projectregistratie gebeurt in Excel, en dient tevens als cliëntvolgsysteem. In het tweede kwartaal is de registratie uitgebreid met een aantal gegevens, om het volgen van cliënten te vergemakkelijken. Monitoring Op dit moment wordt een verhuisketenanalyse uitgevoerd over de verhuizingen die tot 1 oktober hebben plaatsgevonden. Deze analyse was nog niet gereed op 31 oktober. De verhuisketenanalyse heeft tot doel om de resultaten t.a.v. de doorstroming te meten. Rapporteren De verhuisadviseur heeft rapportages afgeleverd over het eerste en tweede kwartaal. De onderhavige rapportage is een voorlopige eindrapportage en zal rond 1 december resulteren in een definitieve eindrapportage. 9) Overleg Opdrachtgever Over het gehele jaar heeft drie keer overleg met de opdrachtgever plaatsgevonden. Daarnaast vindt regelmatig afstemming plaats per mail en telefoon. 10) Bijlagen 1 Enquête klanttevredenheidsonderzoek 2 Tips en opmerkingen n.a.v. het klanttevredenheidsonderzoek 3 De brief behorend bij de septembermailing 4 Doorstroming, verhuisketenanalyse en financiële opbrengst

17 Bijlage 1 Klanttevredenheidsonderzoek Verhuisadviseur Naam cliënt. Registratienummer VAS U spreekt met van Stade Advies. Wij doen in opdracht van de Verhuisadviseur voor Senioren een kort tevredenheidsonderzoek onder de clienten van de verhuisadviseur. En u bent in de afgelopen periode geholpen door de verhuisadviseur, of u wordt momenteel geholpen. Wij horen graag of u tevreden bent over de hulp die de verhuisadviseur aan u geboden heeft. De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt in een eindrapport dat wordt aangeboden aan de gemeente. Op basis daarvan wordt besloten of de Verhuisadviseur ook volgend jaar weer wordt ingezet. Bent u bereid mee te doen? Het duurt maximaal vijf minuten. 1. Heeft u wellicht al een andere woning gevonden? Ja O Nee O Zo ja, wat is uw nieuwe woonadres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats):. Dan leg ik u nu drie stellingen voor. Daarop kunt u op de volgende manier antwoorden: Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 2. De verhuisadviseur heeft mij nuttige informatie verstrekt. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens O O O O O

18 3. De verhuisadviseur heeft voldoende met mij meegedacht. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens O O O O O 4. De dienstverlening van de verhuisadviseur heeft mij een stap verder gebracht in de keuze om te verhuizen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens O O O O O 5. Heeft u nog een opmerking of een tip voor de Verhuisadviseur? Alleen voor clienten die zelf bezig zijn: 6. Kunt u verder met uw zoekproces of heeft u nog een concrete vraag of een verzoek aan de verhuisadviseur? Afsluiting Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. Na 1 december is duidelijk of de verhuisadviseur wordt voortgezet of niet. U ontvangt hierover tegen die tijd bericht.

19 Bijlage 2 Tips en opmerkingen uit de klantevaluatie Heeft u nog een opmerking of een tip voor de Verhuisadviseur? Ga zo door! Heel blij met zorg Goed geholpen tip: toon meer inlevingsvermogen Van mij mag ze blijven Goed Zeer uitvoerig. Veel aandacht 10+griffel Niet altijd bereikbaar, door vakantie of begrafenis Probeerde haar naar Zylenstede te krijgen, maar wil huis a.d. Vecht Verhuisadviseur is belangrijk; ouderen weten niet waar te zoeken Goed geholpen. Goed dat er verhuisadviseur is. Ga zo door! Goed op weg geholpen. Zeer positief! Heel sympathiek Contact met verhuisadviseur was heel prettig. Fijn dat er iemand mee denkt. Prettig gesprek gehad. Nav het gesprek heb ik actie ondernomen om me niet meer alleen te voelen. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en een vrijwilligersbaan gevonden. Heel goed geholpen We hopen dat ze haar werk mag voortzetten. Tante Pop en ik zijn heel blij met haar. Graag weer contact. Operatie is uitgesteld, dus wil graag weer hulp Graag weer contact. Zoeken is moeilijk, dochter heeft het te druk om te helpen Deed het hartstikke goed Fijn dat de verhuisadviseur bestaat, goed advies gehad. Misschien kan de adviseur meer invloed uitoefenen. Extra ondersteuning Verhuizen was eigen keuze Na 1e gesprek geen contact meer gehad. Nu stappen ondernomen om te verhuizen, aangezien er veel problemen zijn met de buren Veel aan gehad, tijd nog moeite gespaard. Maakt attent op dingen waar je zelf niet bij stil staat. Vooral zo doorgaan, erg tevreden met hulp Keuze zelf gemaakt om te verhuizen. Moet wel ivm ziekte, wordt verzorgd Keuze zelf gemaakt. Verhuisadviseur kan niks doen. Zou graag nog eens terugkoppeling willen Keuze zelf gemaakt. Erg fijn gesprek, heel duidelijk Geweldig! Heel content mee. Echt nodig. Nuttige tips gehad, binnen 1 week geregeld. Dolbij Positief, vriendelijk, behulpzaam. Alleen teveel folders toegestuurd, liever een goede selectie.

20 Bijlage 3 Utrecht, 29 augustus 2014 Betreft: Voorrang en verhuishulp voor woningzoekende senioren Geachte heer, mevrouw, De gemeente Utrecht en de woningcorporaties vinden het belangrijk dat ouderen prettig kunnen wonen in een huis dat past bij hun wensen en behoeften. Daarom ondersteunen wij senioren die willen verhuizen naar een andere woning. Graag komen wij in contact met ouderen die willen of moeten verhuizen en daar hulp bij kunnen gebruiken. Kent u mensen in uw buurt die een andere woning nodig hebben? Bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een (onveilige) trap in de woning? Omdat het huis of de tuin te groot is om te onderhouden? Of omdat zij een woning met zorg willen of samen willen wonen met andere senioren? Misschien is deze situatie wel op u van toepassing? Wij maken deze senioren graag attent op de volgende mogelijkheden: Voorrangsregeling voor senioren Vanaf 10 september 2014 geldt in de gemeente Utrecht een voorrangsregeling voor huurders van 55 jaar en ouder die (1) een grote huurwoning achterlaten en (2) willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning zonder trap. Woningzoekenden die voldoen aan deze criteria, krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Lees meer hierover op de achterkant van deze brief. Verhuisadviseur Senioren Utrechtse huurders van 60 jaar en ouder kunnen hulp krijgen van de Verhuisadviseur Senioren. De Verhuisadviseur helpt bij het vinden van een andere woning. Senioren krijgen informatie over geschikte woningen en de mogelijkheden om te zoeken. Zijn er belemmeringen om te verhuizen, dan zoekt de Verhuisadviseur naar oplossingen. Zij kan ook helpen met zoeken. Meer informatie Wilt u meer weten over deze twee regelingen? Neem dan contact op met uw eigen woningcorporatie of met de Verhuisadviseur Senioren. De contactgegevens staan op de achterkant van deze brief. Wij stellen het ook erg op prijs als u deze informatie wilt doorgeven aan mensen die een dergelijk steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

21 Voorrangsregeling voor senioren De voorrangsregeling voor senioren houdt het volgende in: 1. De regeling geldt voor huurders van 55 jaar en ouder. 2. De huurder huurt een woning van een corporatie. 3. De huurder woont in een eengezinswoning of appartement van minimaal 80m 2 óf met minimaal 5 kamers. Maisonnettes en boven- en benedenwoningen vallen ook binnen de categorie appartementen. 4. De voorrang geldt voor gelijkvloerse en zonder trap toegankelijke 1- tot 3-kamerwoningen, verhuurd door Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH of GroenWest. 5. Zijn er méér mensen die reageren op een woning en gebruik maken van de voorrangsregeling, dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door de inschrijftijd. 6. De huurovereenkomst van de achter te laten grote woning moet worden opgezegd. Oppervlakte De oppervlakte van uw woning is gebaseerd op het Woning Waarderings Stelsel. De oppervlakte kunt u vinden op de achterkant van de brief over de jaarlijkse huurverhoging of in de huurovereenkomst. Uiteraard kunt u de oppervlakte ook opvragen bij uw woningcorporatie. In Overvecht zijn alle 5-kamerappartementen minimaal 80 m 2. Ingangsdatum De regeling gaat in per 10 september Hoe komt u in aanmerking? Voldoet u aan de criteria? En wilt u via Woningnet reageren op een gelijkvloerse 1- tot 3- kamerwoning? Dan hoeft u niets te doen. Als u hebt gereageerd, controleert WoningNet automatisch uw gegevens. Zij zien dan vanzelf of u aan de eisen voldoet en voorrang krijgt. Let op: mensen met een urgentie hebben voorrang op senioren die gebruik maken van deze regeling. Verhuisadviseur Senioren Claartje Sadée Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van tot uur. Telefoon: (030) Website: (onder het kopje Actueel vindt u informatie over de verhuisadviseur) De verhuisadviseur is ingesteld voor de (voorlopige) periode van één jaar tot 1 december Klantenservice van uw woningcorporatie Bo-Ex (030) GroenWest (030) Mitros: (030) Portaal: (met een mobiele telefoon belt u )

22 Bijlage 4 Doorstroming, verhuisketenanalyse en financiële opbrengst Resultaten van de Verhuisadviseur Senioren tussen 1 december 2013 en 31 oktober 2014 (bijlage bij voorlopige eindrapportage) De verhuisadviseur is primair in het leven geroepen om de doorstroming op de Utrechtse sociale woningmarkt te bevorderen. Hieronder leest u wat de resultaten tot nu toe zijn op dit vlak. Grote woning Gemiddeld gesproken, over de periode 1 december 2013 tot 31 oktober 2014, laat 50 procent van de cliënten van de verhuisadviseur een grote woning achter. Het aantal cliënten met een grote woning is in de loop van het jaar flink gestegen. Van de cliënten die zich tot 1 juni zich hebben aangemeld, laat 37 procent een grote woning achter. Van de cliënten die zich daarna hebben aangemeld laat 66 procent een grote woning achter. De oorzaak achter deze ontwikkeling is gelegen in het feit, dat in de tweede helft van het jaar gericht is gecommuniceerd over de verhuisadviseur (en de voorrangsregeling) naar senioren met een grote huurwoning. Dit heeft veel aanmeldingen in deze categorie opgeleverd. Verhuisketenanalyse Woningnet heeft een verhuisketenanalyse uitgevoerd over 21 verhuizingen die tot medio oktober hebben plaatsgevonden. Dit heeft de volgende gegevens opgeleverd: Eerste schakel in de keten: Van 13 woningen die zijn achtergelaten is (nog) niets bekend over een nieuwe verhuring. De volgende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: - 4 verhuizingen zijn van recente datum; er heeft dus nog geen nieuwe verhuring plaatsgevonden; - Bij 4 verhuizingen werd geen woning achtergelaten, aangezien deze woningzoekenden dakloos waren of inwonend waren bij familie; - 2 verhuizingen vonden plaats vanuit de particuliere huursector; - Van 3 verhuizingen is onduidelijk waarom deze geen nieuwe verhuring hebben opgeleverd. Wij verwachten dat deze drie (eengezins) woningen ófwel in de verkoop zijn gebracht, ófwel naar de vrije sector zijn gegaan. Woningnet zal de precieze reden nog onderzoeken. Van de 8 woningen waar wel een nieuwe verhuring heeft plaatsgevonden, kan het volgende worden gemeld: - Vier van deze woningen zijn grote woningen, en vier zijn kleine woningen; - Vijf van deze woningen zijn verhuurd aan een doorstromer, 3 aan een overige woningzoekende; - De vier grote woningen zijn allen verhuurd aan een doorstromer, en 3 van deze huishoudens betreffen een gezin met 2 of meer kinderen; - Van de vier kleine woningen is er één verhuurd aan een doorstromer en zijn er 3 verhuurd aan overige woningzoekenden. 2 van deze woningen zijn verhuurd aan een gezin, en 2 aan een alleenstaande.

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam Dorieke Wewerinke Linda van den Dries Judith Wolf Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie