Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding"

Transcriptie

1 Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas

2 Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum Status Concept Opstellers Naam Pim de Glas Inge Kouijzer Antonie Bok Functie Teamleider dienstverlening Projectondersteuner AWBZ en Wmo Beleidsmedewerker afdeling samenleving Document Historie Versie Auteur Datum Reden 0.1 Inge Kouijzer Aanpassingen 0.2 Inge Kouijzer Aanpassingen 0.3 Inge Kouijzer Aanpassingen 0.4 Pim de Glas Aanpassingen 0.5 Pim de Glas Aanpassingen 0.6 Pim de Glas Aanpassingen 0.7 Pim de Glas Aanpassingen Pagina 2 van 26

3 INHOUDSOPGAVE 1. PROCES PROCESDEFINITIE PROBLEEMSTELLING PROCESEIGENAAR BETROKKEN ANDERE PARTIJEN DOELSTELLING EN VERWACHTINGEN WELKE DOELEN EN RESULTATEN MOETEN ER BEREIKT WORDEN? ORGANISATIE & FINANCIERING PLANNING EN REALISATIE PROJECT BENADERING INDICATIE VAN DE PLANNING VERANTWOORDING FINANCIËN VERPLICHTINGEN RAMING KOSTEN DEKKING BIJLAGE 1: PLANNING Pagina 3 van 26

4 1. PROCES 1.1 PROCESDEFINITIE Ontwikkeling van een brede balie voor welzijn, zorg een opvoeding binnen het Gezondheidscentrum. Onderstaande visieplaat geeft een beeld van de toekomstige situatie in het Gezondheidscentrum, welke ook is opgenomen in de visienotie. Balie Welzijn, Zorg en Opvoeding Balie met CJG, Meldpunt, MEE en Kwadraad Korte screening vraag en kanteling Eigen kracht en Eigen aandeel Sociale omgeving Vrijwilligers Mantelzorg 20% Ondersteuningsvragen 80% Complexere melding eenvoudige melding Wmo Kwadraad CJG Regisseur op cliëntniveau Gecombineerd loket Geïntegreerd loket Vraagverheldering keukentafelgesprek Beoordeling Ondersteuningsplan Besluit Advies Professional Ondersteuningsarrangement Eigen kracht en lokaal ondersteuningsnetwerk Algemene en/of voorliggende voorziening Aanbieders Individueel en/of collectieve voorziening 80% 20% 1.2 PROBLEEMSTELLING Door landelijke ontwikkelingen krijgt de gemeente méér taken en een grotere verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen, die tussen de wal en het schip dreigen te vallen en via andere wegen zorg en ondersteuning gaan zoeken. Daarnaast wordt de gemeente door de decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en de participatiewet) binnen het sociale domein verantwoordelijk voor een steeds grotere en diverse groep inwoners, met de verplichting om hen te compenseren in hun beperking bij het deelnemen aan de maatschappij. Daar komt bij dat de gemeente minder middelen krijgt om dit te realiseren. Uit de AWBZ worden begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo overgeheveld, dit gaat gepaard met een bezuiniging van 1,6 miljard: 25% van het huidige budget. Het budget voor de huishoudelijke hulp wordt gekort met 1,2 miljard, dit is 75% van het huidige budget. Het leggen van verbindingen binnen het sociaal domein, zowel op doelgroep als op soort ondersteuning, is daarom noodzakelijk om doublures te voorkomen. Maar méér nog om de gewenste kwaliteit te bieden door verbindingen te leggen tussen informele en formele zorg, tussen front- en backoffice, tussen partners in welzijn, zorg, wonen en opvoeding (in de toekomst mogelijk ook werk en inkomen). Voor het Wmo-loket en andere toegangspoorten ligt er een uitdaging in het doorvoeren van de kantelingsgedachte; van aanbodgericht naar vraag achter de vraag, van individuele voorziening naar collectieve voorziening, van professionele zorg naar informele zorg door burgers, van zorgen voor naar zelfzorg en eigen kracht. Pagina 4 van 26

5 Eén centraal punt waar burgers met vragen, advies, informatie of voorlichting terecht kunnen over het sociale domein, is gewenst. Vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid valt te overwegen om tot één Wmo-loket te komen, waarbij de inwoner één toegangspoort heeft voor al zijn vragen over welzijn, zorg en opvoeding. Het streven naar een integrale benadering van een ondersteuningsvraag, de doorvoering van de kanteling, het realiseren van een kostenbesparing en landelijke ontwikkelingen hebben geleid tot het opstellen van een visienota om te komen tot één integraal loket voor inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel op het gebied van welzijn, zorg en opvoeding in het Gezondheidscentrum. De visienota adviseert om over te gaan tot de vorming van één loket welzijn, zorg en opvoeding en dit te positioneren in het nieuwe Gezondheidscentrum en daarbij aan te sluiten bij de balie en samenwerkingsstructuur die nu gevormd wordt door het Meldpunt, Kwadraad en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De transitie van de Jeugdzorg vraagt om een uitbreiding van het huidige (veelal) preventieve aanbod van het CJG. Een groot deel van de jeugdzorgtaken, die nu buiten het CJG vallen, dienen lokaal, gebiedsgericht ondergebracht te worden. Hiertoe dient een CJG-team samengesteld te worden, waarbij ondersteuning bij opvoeden en opgroeien ingezet kan worden, die gericht is op herstel van de opvoedomgeving. In dit team wordt (samen-)gewerkt met de organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp, (Passend) Onderwijs, jeugd-ggz, jeugd-lvg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De professionals binnen dit team dienen te beschikken over generalistische competenties en werken nauw samen met de organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, die zich bezighouden met het herstellen, bevorderen en verbeteren van de zelfredzaamheid van ouders. In verband met deze ontwikkelingen in het jeugddomein is aan CJG Rijnmond gevraagd om de team van generalisten en het diagnostisch team in te richten binnen de kaders van de balie Welzijn, zorg en opvoeden (zie bijlage 2). 1.3 PROCESEIGENAAR Teamleider Dienstverlening is proceseigenaar en kan eventueel de aangestelde projectleider mandateren. 1.4 BETROKKEN ANDERE PARTIJEN Naast de gemeente zijn ook de ketenpartners die zowel de balie als het geïntegreerd loket vormen betrokken bij het project; - MEE; - Meldpunt; - CJG (netwerkorganisatie); - Kwadraad. Daarnaast is ook klankbordgroep Balie onderdeel van de projectorganisatie. Pagina 5 van 26

6 2. DOELSTELLING EN VERWACHTINGEN 2.1 WELKE DOELEN EN RESULTATEN MOETEN ER BEREIKT WORDEN? Gestreefd wordt naar een realisering van de nieuwe situatie per 1 januari Daarom worden de jaren 2013 en 2014 als overgangsjaren gebruikt voor de implementatie van de nieuwe werkwijze. Om de visie en plannen te realiseren, zijn een groot aantal wijzigingen noodzakelijk in de structuur, processen en werkwijze bij de samenwerkende partijen. Om die reden is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een projectplan en het aanstellen van een projectteam. Dit projectplan geeft op hoofdlijnen weer wat de projectstructuur wordt en welke hoofd- en deelactiviteiten gerealiseerd moeten worden. 2.2 ORGANISATIE & FINANCIERING De projectorganisatie voor de implementatie van de visienota voor de brede balie welzijn, zorg een opvoeding wordt hieronder weergegeven. Er wordt gekozen om de werkzaamheden te laten uitvoeren door een X aantal werkgroepen. De werkgroepen kunnen extern advies en informatie inroepen van specialisten, wanneer dit nodig is. Dit voorkomt permanente deelnemers met specialistische kennis binnen de verschillende werkgroepen. De werkgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de projectleider. Directeur Samenleving Teamleider Dienstverlening Gemeentelijke projectgroep Klankbordgroep Balie Welzijn, Zorg en Opvoeding Projectleider Balie Informatie & Advies Integraal Loket Projectleider De projectleider is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de werkgroepen. De projectleider is verantwoordelijk voor de realisering van de visienota en informeert de klankbordgroep over de vorderingen van de werkgroepen. Daarnaast legt de projectleider alle projectresultaten voor aan de projectgroep ter informering en inzage en kan advies vragen. Tevens is de projectleider verantwoordelijk voor de budgetbewaking en het opstellen van een gedetailleerd implementatieplan voor alle werkgroepen. Daarnaast is het de taak van de projectleider om een gedetailleerde begroting op te stellen van de verwachte en gerealiseerde uitgaven binnen het project. De projectleider legt verantwoording af aan de teamleider Dienstverlening. Klankbordgroep Balie In de klankbordgroep zijn de partners van de balie vertegenwoordigd; het CJG Krimpen, het Meldpunt, MEE en Kwadraad. Dit zijn dezelfde leden die momenteel in de stuurgroep Balie zitten. De klankbordgroep wordt maandelijks geïnformeerd over de voortgang van het project door de projectleider en heeft een adviserende functie richting de projectleider over de projectresultaten en werkzaamheden. Ook na het project blijft de klankbordgroep bestaan. Pagina 6 van 26

7 Gemeentelijke projectgroep Binnen de gemeente is een projectgroep geformeerd die verantwoordelijk is voor de afstemming tussen beleid en uitvoering inzake de balie en de 3 transities. en De werkgroepen worden gevormd nadat het dienstverleningsconcept en het implementatieplan is vastgesteld door de gemeente. Om de activiteiten en werkzaamheden van de werkgroepen vorm te geven is in bijlage 1 een eerste aanzet gemaakt van de projectresultaten en werkzaamheden. Het is de vraag of de werkgroepen georgansieerd worden op basis van hoofdwerkzaamheden, op basis van een projectresultaat per fase of op basis van hoofdactoren (balie en geintregreerd loket). De medewerkers van de werkgroepen worden naar verwachting geleverd door de deelnemende partners. Het uitgangspunt is dat de inzet van de projectmedewerkers gevormd worden door interne uren en met een gesloten portomonnee. Specifieke werkgroepen in verband met ontwikkelingen in het jeugddomein. Het CJG, is zoals u weet een netwerkorganisatie, CJG Rijnmond is daarbij belast met een aantal overall CJG taken, zoals ondermeer de CJG regie. Aan CJG Rijmond is gevraagd om het team van generalisten en het diagnostisch team vorm te geven. Hiertoe worden een tweetal werkgroepen gevormd. De CJG regisseur legt, als trekker van de werkgroepen, verbinding met de projectleider van de balie welzijn, zorg en opvoeden. Pagina 7 van 26

8 3. PLANNING EN REALISATIE 3.1 PROJECT BENADERING In de visienota wordt aangegeven dat de implementatie van de brede balie welzijn, zorg en opvoeding operationeel moet zijn per 1 januari De werkzaamheden en de projectresultaten van het projectteam kunnen in verschillende fasen worden opgedeeld. Waarbij de fase implementatie aan de hand van het dienstverleningsconcept en het gedetailleerde implementatieplan nog nader verdeeld kan worden in specifieke fasen. 3.2 INDICATIE VAN DE PLANNING Fase Hoofdactiviteiten Tijdspad Voorbereiding Bespreken visienota en projectplan met het KCC apr 13 okt 13 Organiseren bijeenkomst samenwerkingspartners visienota Vaststelling visienota en projectplan door college en raad Projectleider aanstellen Vaststellen dienstverleningsconcept Organiseren bijeenkomst samenwerkingspartners dienstverleningsconcept Vormen werkgroepen Opstellen en vaststellen implementatieplan projectleider Implementatie Uitvoering implementatie door werkgroep balie/ geïntegreerd loket nov 13 nov 14 Nazorg Overdrachtsdocumenten Evaluatie projectresultaten Evaluatie samenwerking implementatieperiode november 2014 Zie voor de planning en hoofdwerkzaamheden bijlage VERANTWOORDING Elke werkgroep kent een eindverantwoordelijke. De taken van de eindverantwoordelijke zijn: Rapporteren voortgang (tijd, geld en resultaten) aan de projectleider; De actielijst wordt actueel gehouden en met de projectleider afgestemd; Afstemmen tussen de werkgroepen; Succesvol realiseren van de werkzaamheden en projectresultaten conform planning. Er moeten een aantal praktische afspraken worden gemaakt betreffende de communicatie tussen de projectmedewerkers. Deze worden hieronder kort opgesomd. Elke twee weken vindt er een voortgangsoverleg plaats met de projectleider en de eindverantwoordelijke van de werkgroepen. Bij elk overleg zal een voortgangsrapportage worden opgeleverd, bestaande uit een activiteitenlijst en een statusvermelding. Ook zal de onderlinge afstemming tussen de werkgroepen worden geborgd middels deze overleggen; De werkgroepen bepalen wanneer en hoe vaak er onderling overleg plaats vindt, dit is tenminste eens per maand; Alle informatie rondom het project wordt geüpload en verzameld op een afgeschermde digitale omgeving. De eindverantwoordelijke upload hier relevante en nuttige documenten onder de juiste werkmap, denk hierbij aan dropbox of sharepoint; Bij tijds- of budgetoverschrijding of aanpassingen in de planning wordt dit direct gecommuniceerd richting de projectleider. Pagina 8 van 26

9 4. FINANCIËN 4.1 VERPLICHTINGEN Via diverse subsidiebeschikkingen zijn diverse kosten al gedekt voor de uitvoering van het project. Deze opgave is wel opgenomen om in beeld te krijgen welke investeringen en verplichtingen op dit vlak zijn overeengekomen. Beschikbare middelen in Meldpunt (verplichtingen aan het Meldpunt) 1.Instandhouding, coördineren en doorontwikkelen balie welzijn, zorg en opvoeding 2.Onderzoek cliënt ondersteuning begeleiding AWBZ; ontwikkelen digitale sociale kaart 3.Verbetering Wmo-loketfunctie; verschuiving formele naar informele zorg 4.Onderzoek Wmo-loket nieuw Gezondheidscentrum; registratiesysteem en deskundigheidsbevordering Kwadraad (verplichtingen aan Kwadraad) Balie tweede stoel inclusief vervanging CJG Rijnmond (verplichtingen aan het CJG Rijnmond) 6.Balie (personele lasten) RAMING KOSTEN Inspanningen van de realisatie van de brede balie welzijn, zorg en opvoeding moet gebeuren met een gesloten portemonnee van alle deelnemende partijen. Een eerste financieel kader wordt getoond in de deze paragraaf met een overzicht van de verwachten kosten om de projectresultaten te realiseren. In het implementatieplan volgt een nadere uitwerking van de verschillende kosten en de dekking daarvan om te komen tot een succesvolle uitwerking. Elke post wordt onder de tabel kort toegelicht. Kosten in Salaris projectleider Salaris kwaliteitsmedewerker Interne uren Interne uren 3.Inzet projectmedewerkers Interne uren Interne uren 4.Communicatiemateriaal en opening Fysieke inrichting Gezondheidscentrum - PM 6.Aanschaf registratiesysteem balie - 7.Automatisering/cliëntvolgsysteem Ontwikkeling website Ontwikkeling sociale kaart Klantentevredenheidsonderzoek CJG Rijnmond: generalisten en diagnostisch PM team Totaal De transitie AWBZ/Wmo zorgt voor een toename van de werkzaamheden op het snijvlak van beleid en uitvoering. Vanuit het Rijk worden invoeringsmiddelen beschikbaar gesteld. Voor een periode van 1 juli 2013 tot en met 1 januari 2015 zal een vacature worden opengesteld om deze extra werkzaamheden op te vangen. Voor 2014 zal het transitiebudget bedragen. Pagina 9 van 26

10 Naast het projectleiderschap van het loket kan ook de implementatie van de Persoonlijke verzorging en begeleiding bij deze functionaris worden neergelegd. Dit voorkomt dat we voor elke deelactiviteit een externe adviseur in moeten huren. Dit betreft een functie niveau sk 10. Financiering van deze functie zal worden gerealiseerd via de invoeringsmiddelen 2013 en De werkzaamheden van de projectleider zullen bij deze functionaris worden ondergebracht. De kwaliteitsmedewerker bevindt zich binnen de huidige formatie van de afdeling Samenleving van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 2. Inzet projectmedewerkers van de diverse partijen gebeurt op basis van de huidige formatie en subsidieverlening, op basis van de subsidie overeenkomsten met het Meldpunt, CJG Rijnmond en Kwadraad. Het Meldpunt heeft structureel ( ) beschikbaar voor het in standhouden, coördineren en doorontwikkelen van de balie welzijn, zorg en opvoeding. Kwadraad heeft structureel beschikbaar voor de bezetting van de tweede stoel binnen de balie, inclusief vervanging. CJG Rijnmond krijgt structureel via subsidie voor de balie in het Gezondheidscentrum (zie beschikbare middelen 1, 5 en 6). 3. Communicatiemateriaal zal intern gedrukt en ontworpen worden in 2014, eind van dit jaar vindt tevens de opening plaats. 4. Het is nog zeer onduidelijk of er sprake dient te zijn van een aanpassing binnen het gezondheidscentrum. Een werkgroep gaat onderzoeken of en op welke wijze er fysieke aanpassingen nodig zijn. 5. De aanschaf van een registratiesysteem voor de Balie in het Gezondheidscentrum wordt momenteel onderzocht door het Meldpunt. Hiervoor is een subsidie beschikbaar gesteld van (zie beschikbare middelen 4). 6. Automatisering (7, 8 en 9) Om het loket goed te laten functioneren zijn er diverse applicaties noodzakelijk. De volgende functionaliteiten zijn nodig: o communicatie met diverse deelnemende partijen over diagnostiek en aanpak van de klant o kennisdeling onderling tussen de deelnemende partijen Momenteel worden er diverse applicaties ontwikkeld. Ook wordt er vanuit KING gewerkt aan een Programma van eisen voor de integrale samenwerking tussen diverse zorg partijen. Vanuit het project decentralisatie Jeugdzorg is voor deze problematiek een bedrag van gereserveerd. Daarnaast zijn bij de subsidieafspraken met het Meldpunt ook bepaalde taken bij hen weggelegd. 7. De ontwikkeling van een integrale website wordt momenteel opgepakt door het Meldpunt en is een prestatie afspraak uit de subsidieovereenkomst, de subsidie omvang hiervan is momenteel (zie beschikbare middelen 3). 8. Het Meldpunt heeft een subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een digitale sociale kaart van Mogelijk moet deze sociale kaart worden doorontwikkeld door de landelijke decentralisatie- en automatiseringsontwikkelingen. 9. De kosten voor een klantentevredenheidsonderzoek naar de kwaliteit en tevredenheid van het toegangsproces zijn reeds opgenomen in de begroting. 10. De kosten voor de inzet van CJG Rijnmond zijn voor 2013 begroot op De kosten voor 2014 zullen naar verwachting in het najaar van 2013 duidelijk worden. 4.3 DEKKING Invoeringsbudget transitie Wmo/AWBZ Transitiebudget Jeugd PM Totaal Pagina 10 van 26

11 BIJLAGE 1: PLANNING Per fase wordt in onderstaande tabellen een overzicht gegeven van de hoofdactiviteiten per onderwerp. Deze opsomming is niet uitputtend en kan worden aangepast aan de hand van het dienstverleningsconcept in het implementatieplan. Het implementatieplan wordt opgesteld door de projectleider. Fase: voorbereiding Onderwerp Hoofdactiviteiten Uitvoerder Planning Beleid Bespreken nota met het KCC Irma Gereed Bespreken projectplan met het KCC en Pim Gereed medewerkers Wmo Definitieve visienota en projectplan en voorlopige Irma Gereed vaststelling door college Informeren samenwerkingspartners visienota Irma Gereed Visienota en projectplan naar college en raad Irma september definitieve vaststelling Advies vragen aan Wmo adviesraad en College 18 juni seniorenplatform Projectleider aanstellen Steven Augustus Vaststellen visienota door gemeenteraad Raad September Maken en vaststellen dienstverleningsconcept Pim/Projectleider Juli/ - Hoofdprocesstappen vaststellen augustus - Ontvlechting met het KCC - Ontwikkeling standaard indicatieproces - Inrichting toegangspoorten (balie, telefoon, internet) - Richtlijnen cliëntbenadering Opstellen implementatieplan werkgroepen Projectleider Augustus Vormgeven werkgroepen Projectleider September Informeren samenwerkingspartners concept Projectleider September dienstverlening- en implementatieplan Omvorming stuurgroep balie in klankbordgroep Projectleider Oktober Opstellen samenwerkingscontract partners Projectleider Oktober Fase: implementatie In het implementatieplan worden onderstaande activiteiten nader uitgewerkt in concrete projectresultaten en waar mogelijk ingedeeld per fase zodat de prioritering wordt weergegeven en afzet tegen een planning. Onderwerp Activiteit Uitvoerder Planning Personeel en Opstellen functieprofielen Projectleider organisatie Taken en bevoegdheden per processtap Vaststellen en invulling van de formatie balie Projectleider Vaststellen en invulling van de formatie Projectleider gecombineerd loket Werving en aanstelling coördinator Steven Opleiding en deskundigheidsbevordering partners Formalisering samenwerking en inzet partners Projectgroep Pagina 11 van 26

12 Communicatie Huisvesting Kwaliteit Financiën ICT Werk processen en Bepalen functionerings- en beoordelingsmodel coördinator en gecombineerd loket Opstellen communicatieplan intern en extern Functioneel ontwerp ontwikkelen en realisatie website Ontwikkeling huisstijl en communicatie/promotie materiaal Aanpassing communicatiemateriaal partners Doorontwikkeling sociale kaart Organiseren feestelijke opening Communicatieprotocol opstellen partners voor benadering van de klant (incl. specifieke doelgroepen) Ontwikkeling kernboodschap Onderzoek en inrichting fysieke inrichting balie Onderzoek toegangspoort tot de participatiewet Verbeteren van de toegankelijkheid en herkenbaarheid Fysieke inrichting gecombineerd loket Ontwikkeling en ondertekenen service en kwaliteitsnormen Opstellen prestatie indicatoren partners Ontwikkelen en laten uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek indicatieproces Bepaling benodigde managementinformatie Ontwikkeling uniforme klachtenprocedure Ontwikkeling privacyregeling voor alle partners Ontwikkeling meet/monitoringssysteem Vaststellen subsidie partners voor deelname Opstellen verantwoordingstructuur aan coördinator en gemeente Opstellen meerjarenbegroting balie en geïntegreerd loket (incidentele en structurele kosten) Bepalen en implementatie registratiesysteem balie Vaststellen mogelijkheden voor cliëntvolgsysteem in 2014 Overdracht cliëntinformatie vormgegeven - Van balie naar partners - Partners onderling Ontwikkeling intranet voor partners Ontwikkeling en vastlegging werkprocessen balie Ontwikkeling en vastlegging werkproces registratiesysteem balie Aanpassen werkprocessen partners Ontwikkeling en vastlegging werkproces partners en coördinator Ontwikkeling en vastlegging werkprocessen coördinator Projectgroep Meldpunt Meldpunt Projectgroep Projectleider Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep Pagina 12 van 26

13 Documenten Ontwikkeling en vastlegging werkprocessen gecombineerd loket Werkinstructie balie Handboek cliëntbenadering Formulieren balie Formulieren partners Formulieren gecombineerd loket Fase nazorg Onderwerp Hoofdwerkzaamheden Uitvoerder Planning Evaluatie projectteam en projectleider en Projectgroep werkzaamheden Evaluatie Opstellen verbeterplan 2014 en verder Projectleider Overdracht resultaten en werkzaamheden van Projectleider projectleider aan coördinator Ontbinding werkgroepen en borging kennis Projectgroep Pagina 13 van 26

14 BIJLAGE 2: VOORSTEL CJG TEAM EN DIAGNOSE TEAM Krimpen a/d IJssel Voorstel uitwerking Gebiedsgericht werken en diagnoseteams Pagina 14 van 26

15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING BELEIDSCONTEXT INRICHTING VAN CO-CREATIE OPDRACHT KRIMPENS CJG TEAM DIAGNOSETEAM REALISATIE Pagina 15 van 26

16 INLEIDING Krimpen a/d IJssel is zich aan het oriënteren op haar nieuwe rol in het jeugdstelsel vanaf 1 januari In een aantal ambtelijke en bestuurlijke- gesprekken tussen de gemeente en CJG Rijnmond is uitgewisseld wat de mogelijkheden zouden zijn om de gemeente te ondersteunen bij haar opgave in de transitie en transformatie. In bijgaand voorstel wordt ingegaan wat de beleidscontext is waarbinnen Krimpen het jeugdstelsel gaat vormgeven, hoe CJG Rijnmond daarop aansluit en wat dat betekent voor de opdracht en de uitvoering. We zien uit naar het samen uitwerken van de Krimpense opgave. BELEIDSCONTEXT 2.1. INLEIDING In de gemeente Krimpen a/d IJssel wordt momenteel een beleidskader ontwikkeld voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit de nieuwe Jeugdwet. Dit beleidskader bouwt voort op de visiedocumenten Sociaal domein en Het Wmo-loket. Deze twee documenten zijn beiden in het besluitvormende proces ter vaststelling. Het beleidskader voor het jeugdstelsel moet de komende tijd richting geven aan de uitwerking van de vraagstukken die op de gemeente afkomen. Hierin wordt uitgewerkt wat bereikt moet worden, wat de uitgangspunten zijn, hoe de aansluiting is met het lokale veld en de reeds ingezette ontwikkelingen, wat er wordt verstaan onder de verschillende vormen van ondersteuning die de gemeente gaat bieden, hoe de toegang tot zorg wordt geregeld en de aansluiting op regionaal georganiseerde (gedwongen) zorg. Ook de rol van CJG Rijnmond wordt beschreven. Voor de Krimpense situatie is de verbreding van de loketfunctie naar een nieuwe balie welzijn, zorg en opvoeding in het gezondheidscentrum een belangrijke ontwikkeling. Deze balie moet voor de burgers van Krimpen de laagdrempelige eerste kennismaking zijn. De ontwikkeling om gebiedsgericht hulp, zorg en ondersteuning te gaan bieden, moet aansluiten op deze balie. Hoe dat wordt gedaan moet worden gerelateerd aan het visiedocument Sociaal domein en het beleidskader dat in ontwikkeling is voor het jeugdstelsel. Aangezien het laatste document nog niet definitief is, en de visiedocumenten al wel in het besluitvormende proces zijn ingebracht, wordt uit deze de relevante context hieronder aangehaald BALIE WELZIJN, ZORG EN OPVOEDING Er is een goede start gemaakt met de inrichting van een brede balie in het gezondheidscentrum, de lokale en landelijke ontwikkelingen vereisen echter een doorontwikkeling van deze brede balie voor welzijn, zorg en opvoeding. Een gezamenlijke huisvesting en het gezamenlijk vorm geven aan deze brede baliefunctie biedt een unieke kans om verbindingen te leggen tussen de betreffende werkvelden. De Wmo-loketfunctie van het KCC van de gemeente wordt geïntegreerd in de balie welzijn, zorg en opvoeding in het gezondheidscentrum. Het geïntegreerd loket wordt gevormd door de gemeente, CJG (inclusief casuïstiek overleg jeugd), Kwadraad en een multidisciplinair overleg. De gemeente is nadrukkelijk partner binnen de brede balie welzijn, zorg en opvoeding. De landelijke en lokale ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het Wmo-loket. Voor het sociaal domein ligt er een uitdaging in het doorvoeren van de kantelingsgedachte; van aanbod naar vraag achter de vraag, van individuele voorziening naar collectieve voorziening, van professionele zorg naar informele zorg door burgers, van zorgen voor naar zorgen dat. Dat vraagt onder andere: Vroegtijdig en laagdrempelig geven van informatie en advies, Pagina 16 van 26

17 Outreachend werken naar zorgmijders, Samenwerken en inzetten van informele zorg (vrijwilligers en mantelzorgers), Samenwerken door en met het professionele aanbod van het geïntegreerde loket voor het bieden van arrangementen en het vroegtijdig signaleren, Dwarsverbanden zoeken tussen zorg, wonen, welzijn, opvoeden en werk/inkomen, Het kunnen inzetten van collectieve voorzieningen. De indicatie en inzet voor individuele voorzieningen blijft belegd bij de gemeente, bij de Wmoconsulenten. Het bovenstaande geldt ook in de dwarsverbanden tussen jeugd en opvoeders. Een proces dat onder andere door Welzijn Nieuwe Stijl gestalte moet gaan krijgen GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN We willen dat meer kinderen en jongeren in Krimpen aan den IJssel gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. In concreto betekent dit Meer Krimpense kinderen en jongeren groeien op tot zelfredzame en zich bij elkaar betrokken voelende Krimpenenaren. Meer Krimpense opvoeders zijn zelfredzaam. Jeugdhulp is passend, niet te zwaar en niet te licht. Hulp voor de jeugd is sneller beschikbaar. De kosten voor de hulp voor de jeugd is aanvaardbaar. Ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid. Ondersteuning is integraal, vanuit het principe één gezin/ huishouden, één plan Ondersteuning vindt zoveel mogelijk dichtbij plaats Ondersteuning vindt vloeiend plaats van welzijn naar zorg en vice versa. Ondersteuning wordt waar kan ingevuld door algemene- en voorliggende voorzieningen. Ondersteuning is vraaggericht en op maat. Ondersteuning wordt resultaatgericht ingezet. Ondersteuning met ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen Ondersteuning, met zo nodig specialistische hulp er bij halen Ondersteuning, Er op af! Ondersteuning, met oog voor kostenbeheersing NIEUWE JEUGDWET, SAMENWERKING EN UITWERKING In de regio Rotterdam werken de gemeenten gezamenlijk om hun nieuwe taken in het kader van de jeugdwet (nu nog concept) vorm te geven. Hierbij wordt met elkaar verkend hoe het functioneel ontwerp van het nieuwe jeugdstelsel er uit moet komen te zien en welke taken regionaal en welke taken lokaal opgepakt kunnen worden. Het versterken van de pedagogische civil society, het inzetten van een generalist, die indien het nodig is er specialistische hulp bij haalt zal naar verwachting de kern van het nieuwe stelsel worden. Dit betekent dat vergelijkbaar met de ontwikkelingen Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling wordt ook in het jeugdbeleid ingezet op een transformatie. Het CJG staat namelijk naast de ouder(s), gebruikt het sociaal netwerk van het gezin/de jongere, versterkt de eigen kracht van opvoeders én helpt daadwerkelijk het gezin/de jongere. Om dit te bereiken is de afgelopen jaren al geïnvesteerd in samenwerking met de partners in het CJG Krimpen. Door het gezondheidscentrum wordt de samenwerking met (zorg)partners verder geïntensiveerd. Daarnaast werkt het CJG Krimpen ook samen met scholen en welzijnsorganisaties. Voor het versterken van de pedagogische civil society is de verbinding tussen zorg en welzijn van belang. Bij problemen rondom jeugd en opvoeden is het van belang dat het gehele gezinssysteem wordt bekeken. Daarnaast is het belangrijk om breed te kijken aangezien opvoedproblemen nooit op zich staan, ook ouders kunnen problemen hebben, die doorwerken in de gezinssituatie. Zoals gezegd de gemeenten in de stadsregio Rotterdam hebben een gezamenlijke basis in het vormgeven van bijvoorbeeld het jeugdbeleid en volksgezondheidsbeleid. Er wordt al een aantal jaren gezamenlijk gewerkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van hulp aan kinderen en Pagina 17 van 26

18 gezinnen. Er ligt daardoor een basis om het jeugdbeleid in de gemeenten van de stadsregio nog efficiënter en bovenal effectiever te maken. Het ligt dan ook voor de hand om de wettelijk verplichte taken zoals de uitvoering jeugdbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en de gesloten jeugdhulp, en in het verlengde daarvan ook crisisinterventieteam samen met de gemeenten in de regio Rotterdam op te pakken. De 3D s en het Passend onderwijs vormen (in hun onderling verband) een opgave die een gemeente van bijna inwoners bijna te boven gaat. Bij de ontwikkeling van Jeugdzorg vindt al een verregaande samenwerking plaats binnen de stadsregio. Ook de lokale netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin is ontworpen om de kracht van lokale en regionale instellingen te verbinden, met inbreng van de Krimpense burger. Reden genoeg om niet alleen de veerkracht van het Krimpense sociaal domein te testen en te verstevigen, maar ook om na te gaan of met inbreng via een grotere schaal (van regionale instellingen resp. andere gemeenten) grote financiële risico s kunnen worden opgevangen. We continueren de samenwerking met de gemeenten in de regio Rotterdam (inclusief Zuidplas) waarbij we oog houden voor couleur locale. De gezamenlijke gemeenten in de regio Rijnmond bepalen bijvoorbeeld met elkaar welk aanbod regionaal ingekocht gaat worden en hoe we een gezamenlijk (toegangs) procedure vorm gaan geven. Hierbij wordt ook in samenspraak met vertegenwoordigers van zorgaanbieders een vloeiende overgang van bestaande cliënten naar het nieuwe stelsel geregeld. Uit bovenstaande blijkt dat er al veel is uitgedacht, maar ook nog veel in ontwikkeling is. Dat is een proces dat samen met de uitvoerende partners moet worden doorlopen. CJG Rijnmond vindt dit een enorme uitdaging, passend bij de manier waarop in de afgelopen jaren samen met de gemeenten is gesproken over de doorontwikkeling van het jeugdbeleid ROL CJG RIJNMOND Zoals uit bovenstaand kader blijkt streeft de gemeente naar het benutten van de voordelen van samenwerking en ontwikkelingen die al gaande zijn. Hierin neemt CJG Rijnmond een bijzondere positie in, omdat door de sturing van de Raad van Publiek Belang op de dienstverlening van CJG Rijnmond is gewaarborgd dat gemeenten maximale zeggenschap hebben over de uitvoering die plaatsvindt. CJG Rijnmond is onder Ieder Kind Wint één opgericht om gemeenten een platform te geven de verbeteringen in het jeugdbeleid te kunnen doorvoeren. Daarbij ging het om het benutten van schaalgrootte, het verbeteren van de kwaliteit en kunnen realiseren van effciëncy. De gemeenten zijn destijds ondersteund door de stadsregio Rotterdam voor de vorming van het lokale CJG, zowel op proces als op inhoud. Iedere gemeente kon op basis van het algemene kader Stap naar een sprong de 5 Wmo taken inbedden. Afhankelijk van de wensen van de betreffende gemeente heeft dit geleid tot uitvoering van maatwerk door CJG Rijnmond. Ook Krimpen a/d IJssel is voortvarend aan de slag gegaan om het het lokale CJG vorm te geven. De gemeente heeft dit bij de uitwerking ervoor gekozen de CJG regisseur van CJG Rijnmond te betrekken. Doordat deze regisseur bij CJG Rijnmond deel uitmaakt van een grote groep van regisseurs kan over en weer gebruik gemaakt worden van elkaar expertise en ervaring. Hiervoor hebben zij regelmatig overleg. De manager van CJG Rijnmond speelt een rol in het verbinden van de partners in het CJG om uitvoering te geven aan de beleidsdoelstellingen. CJG Rijnmond heeft zich al vroeg gerealiseerd dat deze twee functionarissen een cruciale rol gaan vervullen bij de realisatie van de transformatie jeugdzorg. De verplichte deelname van de CJG regisseurs en managers aan de door CJG Rijnmond geïnitieerde leergang over de transitie jeugdzorg heeft bijgedragen aan de bewustwording over de aankomende veranderingen. In 2013 ziet CJG Rijnmond dat de gemeenten zover zijn dat zij invulling willen gaan geven op aan de beleidsontwikkelingen waar de afgelopen tijd aan is gewerkt. Wij worden gevraagd mee te denken of en hoe CJG Rijnmond hier een rol in kan vervullen. Voorloper in dit traject is de gemeente Rotterdam. Deze opdrachtgever heeft vanaf het begin een groot aantal taken bij CJG Rijnmond gepositioneerd. Hierop voortbouwend wordt ook de organisatie van Rotterdamse wijkteams (wijkgericht werken) en Pagina 18 van 26

19 diagnoseteams bij CJG Rijnmond neergelegd. Vanwege de veelzijdigheid van deze stad voor wat betreft samenstelling van wijken en problematiek wordt een breed spectrum aan ervaring door CJG Rijnmond opgedaan. Die kennis kan worden benut door onze andere opdrachtgevers. Natuurlijk uitgaande van de couleur locale. Ook de gemeente Krimpen a/d IJssel kan hier haar voordeel meedoen. Passend bij de lokale structuren, bijvoorbeeld de balie zorg, welzijn en opvoeding, en beleidskaders kan de opgave worden uitgewerkt met de kennis die is opgedaan. Ook kan door de benutting van schaalvoordelen effeciënt worden gewerkt en de kwaliteit worden bewaakt. Dat scheelt inzet van tijd en middelen. 3. PROJECT UITVOERING De gemeente Krimpen a/d IJssel wil graag gebruik maken van de kennis die bij CJG Rijnmond wordt ontwikkeld voor de totstandkoming van de CJG-teams en diagnoseteams in haar werkgebied. Binnen de kaders van het Krimpens jeugdstelsel kan CJG Rijnmond hierin zeker een rol vervullen. Hiervoor willen wij graag in samenspraak komen tot een werkgroep CJG-team en diagnoseteam. Hierin vervult de projectleider van CJG Rijnmond een verbindende en sturende rol om de project doelstellingen te behalen. Hierdoor wordt ook de verbinding gelegd met andere ontwikkelingen in werkgebied van CJG Rijnmond en kan over en weer gebruik worden gemaakt van ontwikkelingen, kennis en uitwerkingsvoorstellen. De CJG regisseur vervult de rol om de uitkomsten van de werkgroep CJG-team en diagnoseteams te verbinden op inhoud en structuur van het Krimpens CJG en om de beleidscontext in de praktijk te gaan uitvoeren. De CJG regisseur stemt periodiek af met de gemeente Krimpen a/d IJssel over de regionale en lokale ontwikkelingen. De sturing van deze werkgroep kan worden geregeld via de stuurgroep die op hoofdlijnen betrokken wordt bij de realisatie van de plannen en besluitvorming wordt voorgelegd voor go/no go momenten. Als de gemeente Krimpen a/d IJssel de opdracht aan CJG Rijnmond geeft wordt een plan van aanpak gemaakt waarin een nadere uitwerking van de opdracht wordt weergegeven. 4. OPDRACHT Hieronder wordt op basis van de contouren van de beleidscontext aangegeven wat CJG Rijnmond ziet als opdracht. Bij een concrete opdrachtverlening zal een en ander nader worden uitgewerkt in een plan van aanpak KRIMPENS CJG TEAM De transitie van de Jeugdzorg vraagt om een uitbreiding van het huidige (veelal) preventieve aanbod van het CJG. Een groot deel van de jeugdzorgtaken, die nu buiten het CJG vallen, dienen lokaal, gebiedsgericht ondergebracht te worden. Hiertoe wordt een CJG-team samengesteld, waarbij ondersteuning bij opvoeden en opgroeien ingezet kan worden, die gericht is op herstel van de opvoedomgeving. In dit team wordt (samen-)gewerkt met de organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp, (Passend) Onderwijs, jeugd-ggz, jeugd-lvg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De professionals binnen dit team beschikken over generalistische competenties en werken nauw samen met de organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, die zich bezighouden met het herstellen, bevorderen en verbeteren van de zelfredzaamheid van ouders. De CJG regisseur legt, als trekker van de werkgroep CJG team, verbinding met de projectleider van de balie welzijn, zorg en opvoeden. De hulp, ondersteuning en zorg het bij opvoeden en opgroeien, die de generalistische professionals in het Krimpens CJG team bieden, hebben tot doel: - Het bevorderen van de eigen kracht van het gezin, - Het in evenwicht brengen draagkracht en draaglast, - Het verminderen van het aantal en de ernst van de problemen. Pagina 19 van 26

20 Naar welk resultaat wordt toegewerkt 1. Ontwikkelen inhoudelijke werkwijze (met aandacht voor identiteitsgebonden zorg) 2. Implementatie van deze werkwijze 3. Levert input voor de raming van de kosten (Jeugd) voor de gemeente Krimpen a/d IJssel 2014 Welke opdracht wordt uitgewerkt 1. De organisatie van het team: a. Welke werkzaamheden worden verricht om het team te organiseren en in stand te houden gelet op onderstaande uitwerking. b. Wat is de relatie tot: i. de werkzaamheden en de partners van de collectieve voorzieningen, ii. het diagnoseteam, iii. de voorzieningen op het onderwijs, iv. de zorg in het onderwijs. b. Wat is de relatie met jeugdbescherming(-splein) en veiligheidshuis. c. Welke inzet in van de partners in FTE moet worden geleverd op basis van doelgroepgrootte, (veronderstelde) problematiek en geografie en de aanwezige voorzieningen (voorschoolse voorzieningen, onderwijs, kinderopvan, etc.) 2. Het functioneren van het team: a. Welke partners nemen deel met welke functies dan wel aanbod voor het adresseren van: i. Problemen die vallen onder verhoogde opvoedspanning, ii. Problemen die vallen onder opvoedingsnood, iii. Problemen die vallen onder crisis 1, iv. Geef aan door wie de relatie gelegd wordt met de organisaties voor maatschappelijke ondersteuning om de problematiek ten aanzien van de zelfredzaamheid van ouders te adresseren, v. Geef aan door wie de relatie wordt gelegd met zorg die geboden wordt in relatie tot Passend Onderwijs. b. Wat betekent de inzet van de generalist in relatie tot het eigen netwerk en vrijwilligers, het realiseren van op- en afschalen van hulp, zorg en ondersteuning rekening houdend met de principes van zorgcoördinatie. c. Wat wordt verstaan onder het generalistisch handelen. d. Wanneer kan en mag het het diagnoseteam worden bevraagd voor i. Advies en consultatie, ii. Een diagnose. e. Welke middelen gebruiken leden van het team voor hun werkzaamheden. 3. De verbinding van het team: a. Op welke wijze hebben ouders/verzorgers en jeugdigen toegang tot de professionals van het team b. Op welke wijze is de aansluiting van het team geregeld ten aanzien van a. De werkzaamheden van de collectieve voorzieningen, b. de zorgstructuur op (voor-)schoolse voorzieningen, c. de zorgstructuur op het onderwijs en wat betekent dit in het bijzonder voor de positionering van de schoolmaatschappelijk werker (met aandacht voor identiteitsgeboden zorg). d. op welke wijze wordt de relatie met jeugdbescherming(-splein) en veiligheidshuis ingevuld. e. De aanbieders van specialistische hulp (met aandacht voor identiteitsgeboden zorg). 1 Bovenstaande onderverdeling is overgenomen uit het Ernstaxatiemodel van de jeugdgezondheidszorg. Hierin is onder omgevingsfactoren omstandigheden opgenomen. De problematiek ten aanzien van zelfredzaamheid van ouders is hierin vertegenwoordigd. Pagina 20 van 26

21 c. Op welke wijze is de aansluiting op het diagnoseteam georganiseerd. a. Hoe wordt de relatie met de huisarts vormgegeven. Wat is de rol, functie en positie van de huisarts in relatie tot het CJG-team. 4. De randvoorwaarden: a. Bij de beschrijving worden de afspraken over zorgcoördinatie (1 gezin/ 1 plan) in acht genomen, met name de principes van opschaling en afschaling, normaliseren van de hulpvraag en het kunnen voeren van casusregie met behulp van de activiteiten van het CJG-team. b. Duidelijke afspraken over communicatie en rollen op gebiedsniveau. c. Afspraken door de gemeente Krimpen a/d IJssel met de aanbieders van hulp, zorg en ondersteuning voor het gebiedsgericht inzetten van medewerkers in het team (de werkgroep levert input voor de raming van de kosten (Jeugd) voor d. Welke werkprocessen, handelingsprotocollen en werkinstructies moeten worden uitgewerkt. e. Welke competenties en vaardigheden moeten aanwezig zijn bij de medewerkers om invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden. f. Als de bedoelde competenties en vaardigheden onder niet aanwezig zijn, wat moet er gebeuren om dit te realiseren. g. Welke middelen zijn er nodig en welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om de werkzaamheden onder te kunnen uitvoeren. Denk hierbij privacy bescherming, het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, verleningsbeschikking, ICT voorzieningen, huisvesting etc. 5. Implementatie: a. De verkregen inzichten worden vertaald naar aandachtspunten ten behoeve van de migratie van oud naar nieuw. a. Op basis van bovenstaande resultaten wordt in samenspraak met de gemeente Krimpen a/s IJssel een implementatieplan gemaakt. Vanuit welk inhoudelijk kader wordt gewerkt - Wettelijk kader, - Beleidskader Krimpen a/d IJssel De relatie met overige ontwikkelingen Het team voert haar werkzaamheden in nauwe samenwerking uit met de ondersteuning vanuit een diagnoseteam. Bij de uitwerking van deze opdracht moet dus samenhang worden gevonden met de uitwerking voor diagnoseteams. Voor de ondersteuning van volwassenen zijn de organisaties voor maatschappelijke ondersteuning actief. De toegang voor alle vormen van zorg gaat via de brede balie Welzijn, Zorg en Opvoeden. In de opdracht wordt meegenomen op welke manier de aansluiting met de volwassenenzorg is geregeld. Samenstelling werkgroep De samenstelling van de werkgroep wordt nog bepaald. Na de zomer is de definitieve samenstelling helder. Gedacht wordt aan: - CJG Regisseur (trekker van de werkgroep) - Jeugdarts - Jeugdverpleegkundige/SMW er - Orthopedagoog - Medewerker Bureau Jeugdzorg toegang - Vertegenwoordiger Jeugdbescherming - Vertegenwoordiger Mee - Vertegenwoordiger GGZ instelling - Vertegenwoordiger gemeente - Coördinator van de balie zorg, welzijn en opvoeden (tbv relatie welzijn en zorg) - Vertegenwoordiger werkplein Jeugd (tbv relatie werk) Pagina 21 van 26

22 4.2. DIAGNOSETEAM De ontwikkeling van het diagnoseteam wordt mede bepaald door de visie- en beleidsdocumenten die door de gemeente Krimpen a/d IJssel worden opgeleverd. De professionals binnen het Krimpens CJG team kunnen het diagnoseteam consulteren en advies vragen bij de werkzaamheden die zij uitvoeren. Tevens vragen de professionals analyse en diagnostiek aan voor gezinnen en kinderen, teneinde de vragen/problemen die er zijn te ontrafelen en de juiste (specialistische) zorg, op tijd in te zetten. Hieronder wordt de opdracht beschreven, zoals op basis van de huidige informatie kan worden uitgewerkt. Context Bij de ontwikkeling van de diagnoseteams jeugd en gezin wordt het volgende in acht genomen: - Er moet worden bezien wat de ontwikkeling bij Passend Onderwijs betekent in relatie tot de vorming van diagnoseteams jeugd en gezin. Voor toeleiding naar speciaal onderwijs en het bieden van zorg in het kader van Passend Onderwijs wordt vanuit deze ontwikkeling ook een diagnoseteam gevormd. Samenhang is van essentieel belang om voor jeugdigen en hun ouders beide werelden van school en gezin op elkaar te laten aansluiten en versterking te realiseren. - Bij Bureau Jeugdzorg is het KSCD (Kennis- en Service Centrum Diagnose) aanwezig. In de uitwerking van de diagnoseteams moet worden onderzocht of dit team (naast dat zij versterking kunnen gaan bieden aan de gebiedsgerichte diagnoseteams) kan worden ingezet met specifieke expertise uit andere kennisgebieden om een regionaal expertisebureau te vormen. Het expertisebureau zou het volgende kunnen gaan leveren: - Secundaire toetsing ten behoeve van dure vormen van zorg onder andere: Jeugd-LVB PGB; Jeugd-GGZ PGB; 24-uur zorg en intensieve gezinsbegeleiding. - Kwaliteitsondersteuning voor diagnosefunctie: aanvullende expertise ten behoeve van zeer zware problematiek, second opinion, intervisie, kwaliteitsbewaking, enz. Gezien de aard en omvang van het expertisebureau ligt het voor de hand om dit regionaal te organiseren. Naar welk resultaat wordt toegewerkt Ten aanzien van de structuur Er is een diagnoseteam beschikbaar met vaste professionals vanuit CJG Rijnmond (jeugdarts en orthopedagoog) en expertise uit andere kennisgebieden (in samenwerking met de betreffende organisaties), die consultatie & advies en analyse & diagnose bieden. Ten aanzien van de inhoud 1. Vaststellen aard en omvang van het diagnoseteam in relatie tot doelgroep, problematiek en geografie, en de verhouding advies & consultatie versus analyse & diagnose 2. Vaststellen van het inhoudelijk kader ten behoeve van de werkwijze van het diagnoseteam (en expertisebureau). Welke opdracht wordt uitgewerkt 1. De organisatie van het diagnoseteam a. Wat betekent onderstaande uitwerking voor de inrichting van het diagnoseteam rekening houdend met doelgroepgrootte, problematiek en geografie en verwachte aantallen voor het aantal FTE per kennisveld van het diagnoseteam b. Wat betekent dat voor de inzet van medewerkers van het KSCD van Bureau Jeugdzorg. c. Wat is de rol, functie en positie van de huisarts in relatie tot het diagnoseteam. 2. Het functioneren van het diagnoseteam: a. Wat wordt verstaan onder: i. Vraaganalyse, ii. Advies & consultatie, Pagina 22 van 26

23 iii. Analyse & diagnose met in acht name van het Ernsttaxatiemodel 2 en de Zelfredzaamheidsmatrix 3 en de inhoudelijke kaders van de gemeente Krimpen a/d IJssel. b. Welke kennisvelden, competenties en vaardigheden moeten aanwezig zijn bij de leden van het diagnoseteam om invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden onder a. en bij welke partners in het jeugdveld is deze aanwezig. c. Wat is de rol en functie van het diagnoseteam in relatie tot het bieden van jeugdbescherming. d. Wat is de rol en functie van het diagnoseteam in relatie tot aansluiting van de justitiële keten. e. Wat is de rol en functie ten behoeve van de inzet van specialistische hulp. f. Wat is de rol en functie ten behoeve van de zorg in het (speciaal) onderwijs. g. Voor welke doelgroepen dan wel welke vormen van jeugdhulp het diagnoseteam een toeleidingsdiagnose stelt. h. Welke informatie is nodig om een verleningsbeschikking af te kunnen geven. i. Wat houden de werkzaamheden niet in. 3. De verbinding van het diagnoseteam: a. Wat is de relatie tot de balie welzijn, zorg en opvoeden en hoe wordt dit ingevuld. b. Wat is de relatie met tot het CJG team en door wie wordt dit ingevuld. c. Hoe wordt de relatie met de huisartsen vormgegeven. d. Wat is de relatie tot de diagnoseteams die worden gevormd in het kader van Passend Onderwijs en door wie wordt deze op welke wijze ingevuld. e. Door wie en hoe wordt de relatie tot jeugdbescherming ingevuld. f. Door wie en hoe wordt de relatie met de justitiële keten ingevuld. 4. Randvoorwaarden: a. Bij de beschrijving worden de afspraken over zorgcoördinatie, volgens het principe één gezin, één plan in acht genomen, met name de principes van opschaling en afschaling, normaliseren van de hulpvraag en het kunnen voeren van casusregie met behulp van de activiteiten van het diagnoseteam. b. Samenstelling diagnoseteam moet in relatie staan tot geografische indeling en verbinding met de diagnostiek in het onderwijs. c. Afspraken met de aanbieders voor het inzetten van de betreffende medewerkers in de diagnoseteams. d. Welke middelen zijn er nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zoals privacy bescherming, samenwerkingsafspraken, het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, ICT voorzieningen, huisvesting etc. e. Welke werkprocessen, handelingsprotocollen en werkinstructies moeten worden uitgewerkt. 5. Implementatie: a. De verkregen inzichten worden vertaald naar aandachtspunten ten behoeve van de migratie van oud naar nieuw. b. Op basis van bovenstaande resultaten wordt in samenspraak met de gemeente een implementatieplan gemaakt. Vanuit welk inhoudelijk kader wordt gewerkt: - De notitie Signalering, diagnosestelling en zorgtoeleiding van de stadsregionale werkgroep, - Beleidskaders gemeente Krimpen a/d IJssel, - Relevante informatie van het NJI. 2 Zoals vastgesteld door CJG Rijnmond 3 Zoals gebruikt bij de Maatschappelijke Opvang Pagina 23 van 26

24 De relatie met overige werkzaamheden De te vormen diagnoseteams zijn verbonden met de hulp, zorg en ondersteuning aan gezinnen. De ontwikkeling van de diagnoseteams kunnen daarom niet los worden gezien van het te vormen CJG team. Samenstelling werkgroep Onder leiding van de CJG Regisseur: 1. Jeugdarts 2. Orthopedagoog 3. Vertegenwoordiger jeugd-ggz 4. Vertegenwoordiger jeugd- LVB 5. Vertegenwoordiger Jeugdbescherming 6. Vertegenwoordiger (Speciaal) Onderwijs 7. Vertegenwoordiger gemeente 5. REALISATIE Tijdpad Een globale invulling van het tijdpad laat het volgende zien: p r o c e s Visiebepaling door Krimpen a/d IJssel Strategiebepaling ism partners Wmo, jeugdveld, huisartsen etc. Ontwikkeling balie 1 voorbereiding implementatie Krimpens 2 CJG team voorbereiding implementatie i n h o u d Formeren kerngroep 2a 2b Aansluiting bij niet wijkgebonden zorg J.B.plein/ Veiligheidshuis Aansluiting CJGteam Voorbereiding passend onderwijs 2c Aansluiting Diagnoseteam voorbereiding 3 implementatie R a n d v. w. Zorgcoördinatie Sociale kaart Huisvesting / ICT Opleidingen 2014 Tijd Roadmap indruk voor uitwerking plannen De blauwe bolletjes vertegenwoordigen een mijlpaal in de ontwikkeling. Deze moeten in nader overleg gespecificeerd worden wat wordt gezien als een cruciaal moment in de ontwikkeling en een go/no go moment oplevert en wat dat betekent voor besluitvorming in de stuurgroep. Pagina 24 van 26

25 Middelen In overleg met de gemeente Krimpen a/d IJssel beperkt dit voorstel zich tot de inzet in De inzet voor 2014 wordt bepaald in het derde kwartaal Vooralsnog zien we voor dit jaar de inzet van de CJG regisseur, projectbegeleiding en de inzet van een arts en jeugdverpleegkundige voor de werkgroep en aanverwante werkzaamheden als kostenposten ten behoeve van CJG Rijnmond. De inzet van professionals uit andere organisaties, ondersteuning van het project, zoals verslaglegging, beschrijving van de inhoud e.d. is niet in dit voorstel opgenomen. Voor de projectondersteuning gaan we uit van de inzet van de gemeente. Natuurlijk kan CJG Rijnmond ook de projectondersteuning leveren. Als de gemeente dit wenselijk vindt, dan zal een aanvullend voorstel worden opgesteld. Dit geldt ook voor het inzetten van ondersteunende diensten zoals communicatie en dergelijke. Mocht hier behoefte aan zijn, dan wordt ook hiervoor een aanvullend voorstel opgesteld. Dit betekent tot het einde van dit jaar, gebaseerd op 16 weken netto: Uitbreiding uren CJG regisseur - 16x 8 uur = 128 uur x 95,= ,= Jeugdarts - 16x 2 uur = 32 uur x 100,= 3.200,= Jeugdverpleegkundige - 16 x 1 uur = 16 x 70,= 1.120,= Projectbegeleiding - 16 x 2 uur = 32 x 70,= 2.240,= Onvoorzien t.b.v. projectondersteuning 1.280,= Totaal ,= *SMW/Orthopedagoog leveren bijdrage aan werkgroep op basis van beschikbare algemene uren. *J-GGZ, LVB, JZ (aanbierders) leveren bijdrage aan werkgroep op basis van afspraken met Stadsregio en Zorgverzekeraars. Ter informatie is een bijlage bijgevoegd waarin op basis van de verdeelsystematiek per gemeente (bron VWS) van de stadsregio Rotterdam een doorrekening is gemaakt voor alle nieuwe verantwoordelijkheden die naar de gemeente Krimpen a/d IJssel komen. Pagina 25 van 26

26 Bijlage bij VOORSTEL CJG TEAM EN DIAGNOSE TEAM Doorrekening zorgkosten voor Krimpen a/d IJssel Pagina 26 van 26

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Leeswijzer: In hoofdstuk 1 treft u de tekst over het regionaal diagnostisch team aan zoals deze is opgenomen in het

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Behandelend ambtenaar: D.A.M. Schipper Voorstel: 1. instemmen met het oprichten

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Naam van het project Inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara

Nadere informatie

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel Bijlage - Communicatieplan Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel 7Versie 0.1 september 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Doel plan...3 3. Visie...4 4. Ambitie...4 5.

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving)

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) 1.1 Over deze organisatiebeschrijving Met de decentralisaties binnen het sociale domein komen er verschillende extra zorgtaken (jeugdzorg,

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad, Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 01-005 Raadsvergadering : 30 januari 2014 Naam opsteller : Martine Zweers Informatie op te vragen bij : M. Zweers Portefeuillehouders : Wethouder Mesu Registratienummer

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

in te stemmen met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen

in te stemmen met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen Riedsútstel Ried : 28 augustus 2014 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke : Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Aan: Algemeen bestuur Jeugdhulp Rijnmond Door: René Meuwissen, voorzitter stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Aanleiding

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Memo Postregistratienummer: 2013i01513 Aan: Raadsleden Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17

Nadere informatie

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG Deel 1 Algemene projectgegevens Naam project Programma Portefeuillehouder Gemeente

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp KST Basisteam Complexe Volwassenen Zorg

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp KST Basisteam Complexe Volwassenen Zorg COLLEGEVOORSTEL Onderwerp KST Basisteam Complexe Volwassenen Zorg Te besluiten om 1. Binnen het KST een basisteam Complexe Volwassenen Zorg op te richten. 2. Aan de Zellingen en Leliezorggroep een projectsubsidie

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad Raadd.d. ** '* Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Raadsvoorstel no. R2014.0044 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Aan de gemeenteraad Probleemstelling:

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie