ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

2 INHOUDSTAFEL A.INLEIDING p.3 B. ACTIEPLANNEN ENTITEITEN BELEIDSDOMEIN WSE I. ACTIEPLAN VDAB...p.4 II. ACTIEPLAN DEP WSE.p.31 III. ACTIEPLAN VSAWSE p.44 IV. ACTIEPLAN SYNTRA-VLAANDEREN.p.55 C. CONTACTGEGEVENS p.61 Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

3 A. INLEIDING Op 8 en 9 maart 2007 kondigde de Europese Raad aan dat administratieve lasten verbonden aan Europese regelgeving tegen 2012 met 25% verminderd moeten worden. Daarbij stelde de Europese Raad dat, rekening houdend met de verschillende uitgangsposities en tradities, de lidstaten elk voor zich en uiterlijk in 2008 binnen hun eigen bevoegdheidssfeer nationale streefcijfers met een vergelijkbaar ambitieniveau moesten vaststellen. Door middel van gerichte inspanningen wil Vlaanderen een topregio worden op het vlak van regelgevingskwaliteit en administratieve vereenvoudiging. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 29 juni 2007 over te gaan tot het meten van de administratieve lasten verbonden aan alle Vlaamse regelgeving (VR/2006/29.06/DOC.0675). Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie nam daarbij een voortrekkersrol op. Einde 2007 begin 2008 voerde het beleidsdomein WSE een nulmeting van de administratieve lasten uit. Het onderzoekskader, de aanpak van de meting, de leereffecten, de meetresultaten en de vereenvoudigingssuggesties van de doelgroep werden neergeschreven in het meetverslag Nulmeting van de administratieve lasten van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (mei 2008). Dit meetverslag vormt de basis voor het voorliggend actieplan. Het actieplan bundelt en licht de initiatieven toe die de entiteiten van het beleidsdomein WSE zullen nemen om een daadwerkelijke lastenvermindering door te voeren. Het actieplan is een rollend actieplan; het actieplan kan door de entiteiten van het beleidsdomein WSE bijgestuurd worden door projecten toe te voegen of aan te passen waar nodig. Op basis van eventuele aanpassingen aan het actieplan kan ook de reductiedoelstelling aangepast worden. Jaarlijks wordt een specifiek voortgangsrapport opgemaakt waarin over de voortgang van het specifiek rollend actieplan wordt gerapporteerd. Het voortgangsrapport is een tussentijdse stand van zaken en geeft weer in welke mate de reductiedoelstelling in 2012 gehaald zal worden. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt ook de reductiedoelstelling geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Op basis van de initiatieven ambieert het beleidsdomein WSE een reductiedoelstelling van 20% administratieve lastenvermindering. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

4 B. ACTIEPLANNEN ENTITEITEN BELEIDSDOMEIN WSE I. ACTIEPLAN VDAB De bijdrage vanuit VDAB binnen het Actieplan Administratieve Lastenverlaging van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) steunt op het actieplan dat de dienst Wetsmatiging (DWM) voorbereidde op basis van het eindrapport van de nulmeting van de administratieve lasten. Er wordt enerzijds een antwoord geformuleerd op de suggesties die het veld aanreikte tijdens het uitvoeren van de bewuste nulmeting en de theoretische instrumenten naar administratieve vereenvoudiging van de DWM, anderzijds worden de lopende of geplande projecten opgelijst die bijdragen tot administratieve vereenvoudiging met een externe weerslag. Ook projecten uit de periode worden kort vermeld. 1. VERTALING HAALBARE SUGGESTIES IN CONCRETE VEREENVOUDIGINGSPROJECTEN De weergave van deze bijdrage is projectspecifiek op het niveau van de informatieverplichting en/of administratieve handeling en vormt in eerste instantie een antwoord op de gemeten informatieverplichtingen die, volgens de door de DWM gehanteerde analysemethodieken, prioritair te vereenvoudigingen zijn (zie tabel 1.1). De omschrijving van de vermelde informatieverplichtingen vindt u terug in bijlage 1. Criteria Nummer informatieverplichting Absolute waarde 1, 2, 10, 45, 47 Gemiddelde AL per actor 31, 33, 53, 40, 38, 51 AnalyseMatrix Administratieve Lasten (AMAL) 1, 2, 5, 23, 24, 31, 33, 42,47 (= kwadrant 4) 10, 38, 40, 44, 51, 53 Tabel 1.1: Prioritair te onderzoeken informatieverplichtingen Uit de AnalyseMatrix Administratieve Lasten (zie figuur 1.1) blijkt dat er negen informatieverplichtingen in het problematische, vierde kwadrant liggen (rechts bovenaan). Daarnaast zijn er informatieverplichtingen die in het oranje gebied liggen. Dit zijn de nummers 10, 38, 40, 44, 51 en 53. Deze informatieverplichtingen behalen met andere woorden vrij extreme waarden op een van de twee parameters (Op de horizontale as is dit het aantal administratieve handelingen per informatieverplichting per jaar; op de verticale as is dit de tijd in uren die besteed wordt aan de informatieverplichting). Al deze informatieverplichtingen worden in dit actieplan onderzocht op mogelijke vereenvoudigingen. Doordat de regelgeving betreffende Personen met een Arbeidshandicap volledig vernieuwd werd en wordt, komen in principe ook al deze bijhorende informatieverplichtingen aan bod. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

5 Figuur 1.1: AnalyseMatrix Administratieve Lasten (AMAL) De vertaling van de haalbare suggesties naar concrete vereenvoudigingprojecten wordt in onderstaande volgorde behandeld: Nummer informatieverplichting Omschrijving 1 Inschrijving werkzoekende bij subregionale tewerkstellingsdienst (zie 1.1) 2 Ondergaan van geneeskundig, profiel- of psychologisch onderzoek met oog op opleiding of werkaanbieding (zie 1.2) 5 10 Restcategorie Statistieken van gedane plaatsingen bezorgen door erkende BKA s aan subregionale tewerkstellingsdienst (zie 1.3) Aanvraag opleidingscheques door werknemer bij de VDAB (zie 1.4) Informatieverplichtingen die betrekking hebben op personen met een arbeidshandicap (zie 1.5)s Tabel 1.2: Overzicht behandelde informatieverplichtingen Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

6 1.1 Inschrijving werkzoekende bij subregionale tewerkstellingsdienst Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Publiek doel De missie van de VDAB is om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden, enerzijds arbeidsbemiddeling en anderzijds de begeleiding en de opleiding met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers te verzekeren, te organiseren en te bevorderen. Met het oog op een goede dienstverlening is het belangrijk de gegevens van deze werkzoekenden te kennen. Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 1 uit AMAL) bevindt zich in het vierde AMAL-kwadrant (hoge tijdsbesteding en hoge frequentie) en wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een hoge absolute waarde aan administratieve lasten. Oorzaak hiervan is vooral het hoge aantal actoren waarop deze informatieverplichting van toepassing is. De gemiddelde administratieve lasten van deze verplichting is laag. Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich bijgevolg vooral op spoor 3 (verminderen tijdsbesteding). Opties De suggesties die de betrokken actoren aanbrachten, tijdens het veldonderzoek uit de nulmeting, houdt een onderzoek in naar de gebruiksvriendelijkheid en actualisering van de bestaande webapplicatie en suggereert hiermee een vermindering van het aantal bijhorende handelingen en dus van de benodigde tijdsbesteding. Andere, meer theoretische opties die worden voorgesteld, zijn onder meer: het afstemmen van de gegevensopvraging van de diensten en het optimaal gebruik maken van het principe van de unieke gegevensbevraging (zie ook Bijlage 2). Momenteel herwerkt de VDAB het systeem voor de inschrijvingsmodule en komt hiermee tegemoet aan de vraag naar een gebruiksvriendelijkere toepassing. Dit voorstel moet echter in een ruimer kader gezien worden, namelijk dat van het strategisch project Mijn Loopbaan (zie onder) dat op haar beurt verschillende deelprojecten met zich meebrengt en zodoende onder meer ingaat op de suggesties van een unieke gegevensbevraging en de afstemming van de gegevensopvraging Mijn Loopbaan Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Voor de ondersteuning van het gebruik van de e-portfolio Mijn Loopbaan wordt een transparante helpdesk uitgebouwd evenals een training ten aanzien van de consulenten basisdienstverlening. Voor de invulling, het gebruik en beheer van 'Mijn Loopbaan' zal de gebruiker steeds beroep kunnen doen op deze consulenten. Zelfsturing wordt hierin echter gestimuleerd. Dit kan onder meer via de mogelijkheid tot gepersonaliseerde toepassingen. Gezien 'Mijn Loopbaan' een online toepassing is, wordt de toegang mogelijk gemaakt zowel via ter beschikking gestelde PC's in de werkwinkel, als elke externe computer met internetaansluiting. Dit laatste zou om evidente redenen tot een verminderde tijdsbesteding bij werkzoekenden moeten leiden. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

7 Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project De introductie van Mijn Loopbaan gebeurt via diverse projecten, waarvan de eerste het project Mijn Loopbaan -25-jarigen is, gericht naar de doelgroep -25 jarigen. Doelstelling van het project Met Mijn Loopbaan beoogt de VDAB de introductie van een persoonsgebonden e-portfolio met een grote set van bijhorende toepassingen (diensten) voor iedere Vlaamse burger, alsook andere instellingen. De e-portfolio met bijhorende diensten zal gebaseerd zijn op een nieuw IT-platform dat voorlopig zal losstaan van bestaande applicaties. Op langere termijn zullen deze bestaande applicaties evenwel geconverteerd worden naar het nieuwe platform. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Nee Is het een e-gov-project? Ja Budget Voor dit eerste luik (investering ontwikkeling Portaal Mijn Loopbaan + specifieke diensten) wordt, volgens een eerste ruwe schatting, 5 miljoen euro voorzien. Onderhoudskosten voor de hosting zijn hier niet bij opgenomen Timing Lancering van het eerste luik (-25-jarigen) is gepland in juni De volledige oplevering van het project Mijn Loopbaan wordt in 2011 voorzien Contactpersoon Competent (inclusief ROME v3) Doordat het strategisch project Mijn Loopbaan' (zie hoger) zoveel mogelijk automatische input wil genereren in het dossier van de burger en de manuele input met andere woorden maximaal wil beperken is de koppeling met de databanken van de belangrijkste leveranciers van diverse certificaten cruciaal voor de gebruikswaarde. De projecten Competent en ROME v3 moeten hier in dit kader worden begrepen. Competent is een SERV-project dat in samenwerking met de VDAB wordt uitgewerkt Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Binnen het strategische project Mijn Loopbaan (zie hoger) wordt er een specifieke zone voorzien met het competentieprofiel van de klant. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

8 Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Zowel burgers, als bedrijven, evenals overige instellingen. Doelstelling van het project Competent ondersteunt drie belangrijke vernieuwingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Hierdoor wordt namelijk voor de eerste maal een competentiemanagementsysteem beschikbaar dat, zowel op het niveau van de beroepenclusters als op het niveau van de beroepen en/of deelberoepen en standaarden: - maximaal informatie biedt onder de vorm van gestructureerde data. Dit verhoogt niet alleen de verstaanbaarheid maar ook de herinzetbaarheid van deze informatie voor individuele eindgebruikers (vb bedrijfsleiders KMO s), maar ook de inzetbaarheid voor allerlei vormen van ICT-ondersteunde dienstverlening - informatie biedt die gevalideerd is door de sociale partners, wat een meer solide referentiekader biedt, zowel voor de vraagzijde als de aanbodzijde op de arbeidsmarkt, als voor de intermediaire organisaties - de samenwerking met partners actief ondersteunt, zowel op Vlaams niveau als op nationaal en Europees niveau (dit door Competent, met inbegrip van ROME v3 naar voor te schuiven als standaard voor data-uitwisseling) Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen. Is het een e-gov-project? Ja Budget In een eerste fase werd door de SERV hiervoor euro uitgetrokken. Overige budgetten dienen nog verder te worden vastgelegd Timing Het onderzoek m.b.t. de mogelijkheden voor hergebruik van een bestaand competentiemanagementsysteem is afgerond. De functionele analyse voor het luik van Competent dat de werkprocessen van de SERV ondersteunt op vlak van de ontwikkeling en de updating van de beroepscompetentieprofielen en de standaarden in samenwerking met de sociale partners en externe experten is afgerond. De voorbereiding van de onderliggende technische architectuur voor het systeem Competent is uitgevoerd. Verwacht wordt dat ROME v3 in 2010 als basis zal dienen voor het aanduiden van beroepen Contactpersonen Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

9 1.1.3 Vlaamse leer- en ervaringsbewijzendatabank Doordat het strategisch project Mijn Loopbaan' (zie hoger) zoveel mogelijk automatische input wil genereren in het dossier van de burger en de manuele input met andere woorden maximaal wil beperken is de koppeling met de databanken van de belangrijkste leveranciers van diverse certificaten cruciaal voor de gebruikswaarde. Het project Vlaamse leer- en ervaringsbewijzen moet hier in dit kader worden begrepen. De VDAB is voor genoemd project slechts één van de initiatiefnemers, naast het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, het Departement Werk en Sociale Economie en Syntra Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Opnieuw vormt dit project een cruciale bouwsteen in het kader van de e-portfolio Mijn Loopbaan. Momenteel is de certificaat-notitie in het klantendossier op verklaring van de werkzoekende (burger). De koppeling aan de authentieke bron vervangt de bevraging van de burger en valideert deze data. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Elke inwoner van Vlaanderen. Doelstelling van het project Eén van de globale einddoelstellingen is de efficiëntiewinst voor de burger door verminderde bevraging en op termijn gekoppelde functionaliteiten via 'Mijn Loopbaan'. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen. Is het een e-gov-project? Ja Budget Voorlopig loopt er enkel een analyseproject dat bovendien bekostigd wordt door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: euro. Raming van de supplementaire vereiste analyse van het pure VDAB-luik van het project: euro Timing Oplevering is voorzien in 2011 met een tussentijdse oplevering in juni Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

10 1.2 Ondergaan van geneeskundig, profiel- of psychologisch onderzoek met oog op opleiding of werkaanbieding Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Publiek doel Om haar missie te kunnen volbrengen moet de VDAB bepaalde taken uitvoeren. Een efficiënte screening is één van die taken. Het doel is om de klant op een gepaste manier te begeleiden en of te bemiddelen naar werk. Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 2 in AMAL) bevindt zich in het vierde kwadrant van AMAL (hoge tijdsbesteding en hoge frequentie) en wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een hoge absolute waarde aan administratieve lasten. Oorzaak hiervan is vooral het hoge aantal actoren waarop deze informatieverplichting van toepassing is, gecombineerd met een hoge tijdsbesteding. Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich dus op sporen 1 (verminderen aantal actoren) en 4 (driesporenwerking). Opties Vanuit het theoretisch instrumentarium (zie Bijlage 2) worden er twee vereenvoudigingsuggesties naar voren geschoven. Invoeren van een drempel voor de informatieverplichting (vb. enkel de risicogroepen) Verlaging instapnormen voor een opleiding Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Vastleggen van uniforme en zo laag mogelijke instapvoorwaarden per opleiding. Wijzigingen in de eigen regelgeving Per opleiding wordt het traject alvorens te starten met een opleiding aangepast. Een medisch of psychologisch onderzoek zal enkel georganiseerd zijn voor welbepaalde (beperkt aantal) opleidingen, omwille van sectorale/wettelijke afspraken (met focus op tewerkstelling). Doelgroep van het project werkzoekenden. Doelstelling van het project - kwaliteitsvolle regelgeving: door de implementatie van deze instapnorm krijgt elke werkzoekende de kans om met een opleiding te starten, onafhankelijk van het begin-niveau van de cursist. - administratieve vereenvoudiging: uniformiteit per opleiding; minder tussenstappen alvorens men kan starten met een opleiding. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

11 Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn Neen Is het een e-gov-project? Neen Budget Voor dit project is geen extra budget voorzien Timing Korte termijn: implementatie is gestart, vanaf 2009 eerste effecten zichtbaar. Project is lopende Contactpersoon Ter aanvulling Zowel voor het medisch als het psychologisch onderzoek zijn het welomschreven groepen die onderworpen worden aan deze informatieverplichting. Er bestaat met andere woorden reeds een drempel. Bij het psychologisch onderzoek worden in grote lijnen twee groepen benaderd: 1. In het kader van de opleiding wordt er psychologisch onderzoek uitgevoerd voor wel bepaalde opleidingen met name opleidingen waarbij het veiligheidsaspect (voor de cursist en voor de omgeving) of het interpersoonlijk aspect van cruciaal belang zijn (Polyvalent Verzorgende, ADL-assistent, Bouwplaatsmachinist, Torenkraanbestuurder, Autobus-/Autocarbestuurder, Vrachtwagenbestuurder, Taxibestuurder). Om na te gaan in welke mate de kandidaat cursist kan omgaan met deze veiligheids- en/of sociale vereisten is een psychologisch onderzoek nodig. Het gaat hier om ongeveer 6000 werkzoekenden die jaarlijks onderzocht worden voor ze kunnen instappen in de opleiding. 2. In het kader van de begeleiding naar werk wordt het psychologisch onderzoek ingeschakeld om via een doorgedreven screening zicht te krijgen op bepaalde problematieken die een vlotte overgang naar werk belemmeren. De bedoeling van deze screening is om maatgericht te kunnen inspelen op de mogelijke problematieken. De groep die hiervoor in aanmerking komt is bijna per definitie een risicogroep. Ook bij het medisch onderzoek worden grosso modo twee groepen benaderd: 1. Cursisten bij de VDAB worden volgens de wetgeving beschouwd als werknemers en zijn bijgevolg onderworpen aan dezelfde arbeidsgeneeskundige bepalingen. Op basis van deze wetgeving bestaat er bij de VDAB een strikte lijst van opleidingen waarvoor een medisch onderzoek verplicht is. 2. In het kader van de begeleiding van werkzoekende naar werk wordt er in bepaalde gevallen een medisch onderzoek gevraagd. Dit is meestal in het kader van een traject naar werk, wanneer een klant aangeeft bepaalde taken niet meer te kunnen uitvoeren omwille van medische redenen. Aan de arbeidsgeneeskundige dienst wordt dan gevraagd om via een medisch onderzoek na te gaan welke activiteiten de klant nog wel kan uitvoeren om op basis hiervan een gepaste job te kunnen aanbieden aan de klant. Het is niet opportuun om deze onderzoeken en uitspraken door de huisarts te laten verrichten, enerzijds vanuit neutraliteitsoverwegingen, anderzijds is het enkel de arbeidsgeneesheer die een adequate match kan vormen tussen geneeskunde en arbeidsmarkt. Afschaffen informatieverplichting na onderzoek beleidsmeerwaarde: aantal actoren, periodiciteit, complexiteit van de handelingen, te veel handelingen Het afschaffen van deze informatieverplichting zou betekenen dat de VDAB niet meer gepast kan inspelen op de noden van zijn klanten en bijgevolg niet meer volledig kan voldoen aan haar missie. Het is immers door deze screenende acties (medisch en psychologisch onderzoek) dat de VDAB gericht kan inspelen op de noden van zijn klanten (in het bijzonder de kansengroepen). Daarnaast zou er ook voorbijgegaan worden aan de activerende taak die de VDAB heeft volgens zijn beheersovereenkomst. Het is enkel via een doorgedreven screening dat men een duidelijk zicht kan krijgen op de mogelijkheden en de beperkingen van de klanten. De VDAB voert deze acties zelf uit omdat zij de nodige kennis heeft van de arbeidsmarkt om vraag en aanbod, op een gepaste wijze op elkaar af te stemmen. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

12 Nieuw Beheer Opleidingen: efficiënte opleidingsplanning Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen - Vereenvoudiging van het opleidingsaanbod, vermindering van het aantal opleidingscodes. - Betere planning van de selectiemomenten voor een opleiding: bijv. psychologisch onderzoek en motivatiegesprek op 1 dag plannen. - De planning van het opleidingsaanbod wordt op een systematische (geautomatiseerde) manier up to date gehouden. Wijzigingen in de eigen regelgeving: invoeren van een efficiënte registratie ifv de planning De onderrichtingen terzake zullen wijzigen. Doelgroep van het project Klanten van VDAB: werkzoekenden, werknemers en werkgevers, leerlingen, leerkrachten en scholen. Doelstelling van het project Duidelijke en snelle informatie verstrekken aan de klant over de startdatum van de opleiding. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn Neen Is het een e-gov-project? Neen Budget ICT-ontwikkelingskosten, interne opleiding en te ondernemen acties Timing Korte termijn: principes van planning opmaken. Langere termijn in functie van ICT planning: automatiseren van deopeidingsplanning. Oplevering van deze sprint is voorzien eind Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

13 1.3 Statistieken van gedane plaatsingen bezorgen door erkende BKA s aan subregionale tewerkstellingsdienst Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Publiek doel Streven naar een transparante arbeidsmarkt, opdat de dienstverlening zo optimaal mogelijk kan verlopen. Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 5 uit AMAL) bevindt zich in het vierde kwadrant van AMAL (hoge tijdsbesteding en hoge frequentie). Oorzaak hiervan is de relatief hoge tijdsbesteding, gecombineerd met een hoge periodiciteit. Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich dus op sporen 1 (verminderen aantal actoren), 2 (verminderen periodiciteit), 3 (verminderen tijdsbesteding) en 4 (driesporenwerking). Opties Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassing van het VDAB-besluit en de volledige herziening van de procedure tot erkenning en evaluatie van de Bureaus tot Kosteloze Arbeidsbemiddeling. Een klein onderdeel hiervan zijn de statistieken van de gedane plaatsingen door de BKA's. In de volgende lijst worden mogelijke instrumenten aangeduid die deze informatieverplichting kunnen vereenvoudigen. Periodiciteit verminderen De periodiciteit is wettelijk bepaald en wordt in het kader van genoemde herziening wellicht aangepast (verminderd). Optimaliseren van (bestaande) webapplicaties inzake integratie verschillende handelingen. Optimaliseren communicatiestromen, vb. informatiseren van de gegevensuitwisseling tussen actor en administratie, optimalisatie webapplicaties, Afstemmen gegevensopvraging (regionale) diensten. Optimaliseren sjablonen, formulieren en formats. Doelgroepgericht communiceren. Informatieopvraging afstemmen op standaarddocumenten. Thans wordt door de dienst onderzocht om de erkende BKA s te verplichten de genoemde gegevens te laten registreren in het bestaande Cliëntvolgsysteem (CVS). 1.4 Aanvraag opleidingscheques door werknemer bij de VDAB Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers. Publiek doel De werknemer de mogelijkheid bieden om zijn positie op de arbeidsmarkt te verbreden door een tussenkomst in diens opleidingskost. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

14 Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 10 uit AMAL) bevindt zich in kwadrant IIb van AMAL (hoge frequentie) en wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een hoge absolute waarde aan administratieve lasten. Oorzaak hiervan is vooral het hoge aantal actoren waarop deze informatieverplichting van toepassing is. Aangezien het hier gaat om een subsidiesysteem wijst een groot aantal actoren op een groot succes van de maatregel. Opties Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich in principe dus niet zozeer op spoor 1 (verminderen aantal actoren) maar wel op spoor 3 (verminderen tijdsbesteding). De SERV-partners lichten op dit ogenblik de huidige systemen voor opleidings- en studiefinaciering voor volwassenen door; ook die binnen het volwassenenonderwijs. De resultaten van deze doorlichting zullen worden gebenchmarkt met de systemen die andere EU-landen aanwenden. Op basis daarvan zullen de SERV-partners concrete voorstellen formuleren aan de Vlaamse regering. In afwachting wordt het systeem van de opleidingscheques voor werknemers verdergezet. Het optimaliseren van de bestaande applicaties (cfr. theoretisch instrumentarium aangereikt door DWM) is in dit kader immers niet wenselijk en binnen het bestaande budget bovendien niet uitvoerbaar. De benchmarking zal vermoedelijk in september 2008 afgerond zijn. Afhankelijk van dit resultaat kunnen eventuele vereenvoudigingspistes gevolgd worden. Het doelgroepgericht communiceren is niet mogelijk zolang er geen centrale databank bestaat waarin alle gegevens geconsolideerd zijn in opgenomen (zie hoger). 1.5 Regelgeving inzake Personen met een Arbeidshandicap Sinds 1 april 2006 is de bevoegdheid voor het domein werk voor personen met een arbeidshandicap overgeheveld van het voormalige Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) naar VDAB. In de overgangsfase werd nog volgens de vroeger vigerende regelgeving gewerkt om de continuïteit van de dienstverlening voor de externe klanten te waarborgen. Tegelijkertijd werd een vernieuwing van het regelgevende kader uitgewerkt. Dit resulteert in 2 besluiten. Bij de implementatie van de nieuwe regelgeving zal de integratie van de dienstverlening aan personen met een arbeidshandicap binnen de totale dienstverlening van de VDAB gerealiseerd worden Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Wijzigingen (De omschrijving van de vermelde informatieverplichtingen vindt u terug in bijlage 1.) Artikel 2 5 vervangt informatieverplichting 47: 1. Wordt gekaderd binnen de totale trajectwerking 2. Maximale gegevensuitwisseling met andere officiële instanties wordt nagestreefd Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

15 3. Gegevensuitwisseling tussen diverse actoren door registratie in uniek systeem dat tevens gebruikt wordt in kader van de monitoring Artikel 6.6 vervangt informatieverplichting 51: 1. Gegevensuitwisseling tussen diverse actoren door registratie in uniek systeem dat tevens gebruikt wordt in kader van de monitoring 2. ICT-technische aanpassingen in functie van vlotte registratie en verwerking van gegevens 3. Opmaak werkingsverslag niet nodig gezien gegevens nodig voor monitoring uit registratie kunnen gedistilleerd worden Artikel 7 vervangt informatieverplichting 42: 1. Er wordt niet langer een apart boekhoudkundig model opgelegd 2. Er wordt niet langer gevraagd naar een extra model van kwaliteitscontrole Artikel 7.6 vervangt informatieverplichting 44 en 45: 1. Er wordt niet langer een apart boekhoudkundig model opgelegd 2. Informaticatools van VDAB worden voor derden toegankelijk gemaakt voor registratie door derden 3. Derden worden betrokken bij aanpassingen op informaticatechnisch vlak Artikel 8.5 vervangt informatieverplichting 31: 1. Gegevensuitwisseling tussen diverse actoren door registratie in uniek systeem dat tevens gebruikt wordt in kader van de monitoring 2. Informaticatools van VDAB worden voor derden toegankelijk gemaakt voor registratie door derden Artikel 8.7 vervangt informatieverplichting 38: 1. Er wordt niet langer gevraagd naar een extra model van kwaliteitscontrole 2. Principe van unieke gegevensbevraging wordt ingevoerd Artikel 9 vervangt informatieverplichting 53: 1. Er wordt niet langer een apart boekhoudkundig model opgelegd Artikel 11 vervangt informatieverplichting 40: 1. Verdeelsleutel voor subsidiëring zal afhankelijk worden van noden aan begeleiding en opleiding zoals die vanuit registratie in jaar X-2 geregistreerd werden Doelgroep van het project Dienst voor gespecialiseerde trajectbepaling en trajectbegeleiding, de diensten voor gespecialiseerd arbeidsonderzoek, de diensten voor gespecialiseerde opleiding en bemiddeling. Doelstelling van het project Het besluit stimuleert enkele van de belangrijkste regeringsdoelstellingen, namelijk het uitwerken van het inclusieve tewerkstellingsbeleid, verhogen van de efficiëntie, en de beoogde stijging van het aantal werknemers met een arbeidshandicap (en dus een daling van het aantal werkzoekende arbeidshandicapten) door een hechte samenwerking. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

16 De VDAB geeft hiermee uiting aan haar regierol door een duidelijke, eenvoudige regelgeving, het vooropstellen van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen aan de partners, en deze te monitoren. Er zijn financiële consequenties verbonden aan het niet halen van de doelstellingen. In het gehele proces van voorbereiding van de wetswijziging werden diverse afgevaardigden van de eerder genoemde doelgroepen betrokken. Er werd ook systematisch een delegatie van de gebruikers betrokken in het veranderingsproces. Het proces werd mee ondersteund door een externe consultant. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen. Is het een e-gov-project? Nee Budget Voor dit vereenvoudigingsproject zijn geen specifieke middelen uitgetrokken Timing Besluit werd goedgekeurd door Vlaamse regering op (Datum Inwerkingtreding: ) Contactpersonen Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen (De omschrijving van de vermelde informatieverplichtingen vindt u terug in bijlage 1.) Beide informatieverplichtingen (23 en 24) bevinden zich in het vierde kwadrant. Hiermee wordt onder meer gesuggereerd om het aantal actoren te verminderen. Dit is echter niet wenselijk: het is de bedoeling om personen met een arbeidshandicap die nood hebben aan een aanpassing deze aanpassing ook te geven. Gezien de nood aan maatwerk dient elk individu steeds een individuele aanvraag op te maken. -Indicatie van arbeidshandicap wordt geïntegreerd in de werking van VDAB; -Bepaling of personen met een arbeidshandicap recht hebben op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen wordt binnen VDAB gedaan; -Inhoudelijk worden diverse maatregelen veranderd en bijgestuurd, zoals: arbeidspost, arbeidsgereedschap, verplaatsingskosten van en naar werk, ondersteuning door tolken, CAO 26 en VIP worden VOP, Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

17 Wijzigingen in de eigen regelgeving Artikel 15 vervangt informatieverplichting mogelijkheid om rechtstreekse aanvragen te doen via diverse kanalen 2. unieke gegevensbevraging Artikel 39 vervangt informatieverplichting mogelijkheid om rechtstreekse aanvragen te doen via diverse kanalen 2. unieke gegevensbevraging Doelgroep van het project - Diverse diensten die operationeel zijn op vlak van begeleiding en opleiding van personen met arbeidshandicap - Personen met arbeidshandicap - Werkgevers Doelstelling van het project Het besluit stimuleert enkele van de belangrijkste regeringsdoelstellingen, namelijk het uitwerken van het inclusieve tewerkstellingsbeleid, verhogen van de efficiëntie, en de beoogde stijging van het aantal werknemers met een arbeidshandicap (en dus een daling van het aantal werkzoekende arbeidshandicapten) door een hechte samenwerking. De VDAB geeft hiermee uiting aan haar regierol door een duidelijke, eenvoudige regelgeving, het vooropstellen van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen aan de partners, en deze te monitoren. In het gehele proces van voorbereiding van de wetswijziging werden diverse afgevaardigden van de eerder genoemde doelgroepen betrokken. Er werd ook systematisch een delegatie van de gebruikers betrokken in het veranderingsproces. Het proces werd mee ondersteund door een externe consultant. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Neen Budget Voor dit vereenvoudigingsproject zijn geen specifieke middelen uitgetrokken Timing Besluit wordt operationeel per Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

18 Uitwisseling van indicaties Arbeidshandicap van VAPH naar VDAB Dit project wordt aangestuurd door een gezamelijke stuurgroep VAPH-VDAB Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Voor de reguliere sector (Normaal Economisch Circuit) zal de VDAB de voorzieningen (centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een arbeidshandicap, centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze, diensten voor arbeidstrajectbegeleiding van personen met een arbeidshandicap) erkennen en betoelagen, met inbegrip van de investerings- en werkingssubsidies en de nodige tussenkomsten aan individuen ten laste nemen (verplaatsingskosten, diverse uitkeringen, loonsubsidies, meerkost van aangepaste arbeidsposten en arbeidsgereedschap, ). Gezien de VDAB de bevoegdheid krijgt om personen met een arbeidshandicap te erkennen moeten de nodige gegevens bewaard worden rond vermoedens van een arbeidshandicap, indicaties (bewijzen) van organisaties rond een mogelijke handicap en het beheren van de rechten naar tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Het project kadert in de gegevenscaptatiefase waarbij externe informatie van het VAPH ontvangen en vertaald wordt naar bewezen indicaties en rechten voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen zonder extra belasting voor de betrokkene zelf. Ook zullen werknemers evenals de werkgevers de mogelijkheid krijgen om aanvragen voor premies van tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor arbeidsgehandicapten digitaal aan te vragen. De verwerking van de aanvragen gebeurt op basis van informatie ontvangen in de aanvraag maar eveneens op basis van bestaande gegevens van het individu alsook de werkgever. Deze gegevens worden actueel gehouden op basis van gegevensuitwisseling met KSZ, VKBO en RVA. De betalingen van de premies voor werkgevers wordt gedaan op basis van DMFA gegevens en DIMONA gegevens om de administratieve belasting voor de werkgever te minimaliseren. Wijzigingen in de eigen regelgeving (zie hoger) Doelgroep van het project Het gaat om personen met een indicatie van een arbeidshandicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Doelstelling van het project De uitwisseling van informatie vanuit het VAPH naar de VDAB heeft tot doel om op basis van gelijkaardige informatie komende van een officiële organisatie een betere dienstverlening te geven naar kansengroepen en om minder lasten te bezorgen aan de betrokken personen met een arbeidshandicap door het herbruiken van reeds bestaande resultaten uit medische onderzoeken. (Administratieve vereenvoudiging via authentieke gegevens.) Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Ja Budget Mogelijk deels als VIP-project 2008 bekostigd. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

19 Timing Dit project werd als VIP-project 2008 ingediend bij CORVE. Analyses te finaliseren voor Contactpersoon 2. OVERZICHT LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN MET IMPACT OP EXTERNE ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING 2.1 Online matching Concrete omschrijving van de vereenvoudiging Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Onmiddellijk verwittigen van werkzoekende jongere via en SMS: een vacature wordt ingebracht door een consulent en wordt dadelijk na het goedkeuren door de consulent gematcht met de doelgroep. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Jongeren (-25-jarigen). Doelstelling van het project Het project bestaat uit het automatisch matchen van vacatures en het in realtime communiceren van deze vacatures aan werkzoekenden. Jongeren worden op die manier sneller aan het werk geholpen (snellere doorlooptijd). Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Ja Budget Ontwikkelingskost 2007: euro Timing Volledige roll-out gepland in 2008 (beperkte kost). Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

20 Contactpersonen 2.2 ORG Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Bedrijven dienen niet langer gegevens aan te leveren die via het VKBO gekend zijn. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Bedrijven. Doelstelling van het project Komen tot een uniek bedrijfsdossier door gebruik te maken van authentieke bronnen. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Ja Budget Periode : euro Timing De koppeling met het MAGDA-platform (VKBO) is gemaakt, maar deze connectie is nog niet in productie. Wordt afgerond in Contactpersonen 2.3 Werkgroep ter vereenvoudiging van interne processen en procedures Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Een interne werkgroep ter vereenvoudiging van processen en procedures werkt in samenspraak met de betrokken diensten nieuwe scenario s voor de aanmaak, verspreiding Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

21 en onderhoud van onderrichtingen uit. Acties die ook een positief effect zullen ressorteren naar de externe klanten zijn -Elektronisch beheren van beslissingen tot goedkeuring projecten in het sociaal economisch circuit. Hierdoor zullen externe klanten minder lange wachttijd kennen doordat meer medewerkers vlot aan de nodige informatie geraken; -Beheer tenderprojecten: elektronisch beschikbaar stellen van statistieken die de opvolging van een project voor de partners efficiënter maken; -Aanpassing portaalsite VDAB: volwaardig luik partners waardoor de zichtbaarheid van de toegang vergroot en de partners sneller de nodige bronnen kunnen raadplegen. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project In eerste instantie is dit de ganse interne organisatie, maar verwacht mag worden dat de optimalisatie van de interne processen en procedures eveneens een positieve invloed zal hebben op de administratieve last (doorlooptijden) voor de verschillende actoren. Doelstelling van het project In eerste instantie: interne vereenvoudiging niet noodzakelijk louter administratief. De werkgroep stelt een aantal beheersmaatregelen voor door reactivering van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe. Daarnaast gaat zij ook de effectiviteit en efficiëntie van enkele processen en procedures beoordelen. Indien wenselijk worden aanpassingsvoorstellen op deze processen en procedures gedaan om efficiëntie- en effectiviteitverhoging te bekomen. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Niet van toepassing. Is het een e-gov-project? Neen Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog vastgelegd worden Timing Dit project wordt afgewerkt binnen deze legislatuur Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

22 2.4 Verlenen van het recht aan partners om het uitgebreid werkzoekendendossier aan te passen Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Vanaf juni zullen derden waarmee VDAB samenwerkt en die in het Cliëntvolgsysteem (CVS) begeleidings- en opleidingsacties registreren, naast het louter registreren van hun acties ook wijzigingen in de algemene persoonsgegevens (adreswijzigingen, wijziging categorie werkzoekende) en in het uitgebreid dossier (toevoegen diploma, beroep, arbeidsregime, regio tewerkstelling,.) kunnen doen. De vereenvoudiging bestaat erin dat de klant, wanneer deze in begeleiding is bij een derdenpartner, niet hoeft doorverwezen te worden naar de VDAB voor deze wijzigingen aan het dossier. De partners zullen gesensibiliseerd worden rond de uitbreiding van hun rechten en opgeleid worden via het ter beschikking stellen van een webcursus. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Derdenpartners en indirect de klant-werkzoekende die bij de derden-partner in opleiding/begeleiding is. Doelstelling van het project Planlastverlaging voor VDAB-consulenten, betere dienstverlening en vereenvoudiging van de dienstverlening naar de klant-werkzoekende toe (partner waarbij klant-werkzoekende in opleiding is, kan niet alleen acties registreren maar ook persoonsgegevens en uitgebreid dossier wijzigen, soort een-loket). Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Nee. Is het een e-gov-project? Nee Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog vastgesteld worden Timing vanaf juni 2008 in voege; Contactpersonen Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

23 2.5 Herziening cursistenvergoedingen vanaf 2008 Het bestaande vergoedingenstelsel dateerde van 1988 en was onvoldoende geëvolueerd. De vergoedingen beantwoordden niet meer aan de noden van de werkzoekenden en waren niet langer toereikend om het beleid te ondersteunen. De VDAB wil de drempels voor de participatie aan opleidingen wegwerken door een kosteloos, vraaggericht en kwaliteitsvol opleidingsaanbod te realiseren door een doelmatiger en vraaggericht inzetten van de beschikbare middelen Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Bepaalde vergoedingen zijn afgeschaft waardoor de aldus vrijgekomen middelen worden herbestemd om meer te investeren in oriëntatie- en motivatiemodules en de meest kansarme en hulpbehoevende werkzoekenden te stimuleren tot het volgen van een intensieve en langdurige opleiding. Door de herziening van de vergoedingen dienen geen onkostennota s m.b.t. verplaatsingsvergoedingen meer bijgehouden te worden, de schermen in de registratietool van de opleidingen werden in die zin aangepast zodat er automatische berekeningen in de tool gebeuren m.b.t. het recht op stimulanspremie. Met een snellere doorlooptijd voor de betrokkenen tot gevolg. Wijzigingen in de eigen regelgeving Het besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding werd aan de herziening van de vergoedingen aangepast (i.h.b. artikel 101). Doelgroep van het project Klanten-werkzoekenden bezig in opleiding of voor wie een opleiding aangewezen is in het kader van hun inschakeling op de arbeidsmarkt. Doelstelling van het project Efficiëntere besteding van middelen ter stimulering van het volgen van opleidingen met het oog op inschakeling op de arbeidsmarkt, vooral ter stimulering van langdurig werkzoekenden uit de kansengroepen. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Nee Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog vastgesteld worden Timing Vereenvoudiging m.b.t. premies is sinds januari 2008 in voege Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

24 2.6 Elektronisch doorverwijzen van klanten naar partners-begeleiders Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Sinds april kunnen zowel VDAB-, werkwinkel- en derdenconsulenten in de klantendossiers in Dossiermanager (registratietool m.b.t. werkzoekendendossiers) doorverwijzingen registreren naar andere partners die een of verscheidene acties binnen het traject voor hun rekening nemen. De vereenvoudiging bestaat erin dat : -via de registratie en het bewerken van de doorverwijzingslijn, waarbij ook berichten tussen de betrokken partners getriggerd worden en doorverwijskaarten elektronisch verzonden worden, deze beide betrokken partijen op de hoogte blijven van de stand van zaken van de doorverwijzing (klant zal op datum x op afspraak komen; is klant daadwerkelijk geweest?; heeft klant afgemeld?; is klant in begeleiding genomen?;...); -afspraken i.v.m. toeleidingen en wachttijden sluitend kunnen opgevolgd worden; -bij registratie van de doorverwijzing naar een CVS-partner onmiddellijk ook inzagerechten in het dossier worden verleend (daar waar dit vroeger aan een VDAB-consulent diende aangevraagd te worden). Samengevat: Er dienen minder manuele inzagerechten te worden toegekend. De partner naar wie doorverwezen wordt, wordt via geïnformeerd over de doorverwijzing, waarbij hij ook de doorverwijskaart kan consulteren. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Externe partners, klanten-werkzoekenden die in het kader van hun inschakeling op de arbeidsmarkt, worden doorverwezen naar een partner die hen het best kan begeleiden. Doelstelling van het project Administratieve vereenvoudiging en correctere en efficiëntere opvolging. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Nee Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog bepaald worden Timing Geïmplementeerd sinds april Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

25 Contactpersoon 3. AFGELOPEN PROJECTEN (PERIODE ) Doordat de nulmeting in principe terugging naar de situatie van januari 2005 kunnen ook algemene vereenvoudigingsprojecten uit de periode in aanmerking worden genomen. Deze worden hierbij kort aangestipt. 3.1 Afschaffen van de stempelcontrole Dit was een gezamenlijk project van de RVA en de gewestelijke en gemeenschapsinstellingen VDAB, BGDA, FOREM. Er werd gestreefd naar nieuwe procedures die de werkzoekenden niet belasten maar die het mogelijk maakten te werken met correcte werkzoekendendossiers en in het kader van de beleidsvoorbereiding en opvolging toch over voldoende gegevens te beschikken. Het complexe administratieve proces van de stempelcontrole verdween volledig voor de werklozen en de gemeenten. Timing: RSS Really Simple Syndication of Rich Sicht Summary is gebaseerd op XML. Het biedt surfers de mogelijkheid om, in plaats van zelf elke dag zelf effectief op zoek te gaan naar nieuwtjes op hun favoriete websites, deze informatie automatisch naar hen toe te laten komen. VDAB speelde hierop in door feeds aan te bieden voor een aantal rubrieken (overzicht arbeidsmarktnieuws, de agenda, nieuw op de VDAB-site, het MagEzine) en voor job- en/of opleidingsselecties. Timing: Stratenplannen Op de website of kiosken vond de klant voorheen vaak enkel de adresgegevens. Naast de adresgegevens werd het mogelijk om door te klikken naar een landkaart met de exacte bepaling van de locatie. Navigeren werd zo ook mogelijk zodat een eventuele reisroute meteen kon uitgestippeld worden. Deze toepassing wordt zowel op de website als op de kiosken aangeboden. Timing: Automatische gegevensuitwisseling onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands 3.5. Campagnemanagement Campagnemanagement laat toe om contacten te automatiseren en ondersteunt bestaande en nieuwe processen met geïntegreerde acties uitgaande van een optimale kanalenmix, integrale Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

26 service en een efficiënte klantgerichte benadering. Een goed campagnemanagement zorgt voor een verhoogde rentabiliteit van diverse services (invulling van vacatures, verhoging van de bezettingsgraad cursussen, kandidaten webleren, ). In bepaalde settings is het eveneens mogelijk voor klanten (vb. bedrijven in volle expansie, bedrijven met knelpuntvacatures, ) campagnes te managen (al dan niet in een commercieel model). Timing: Podcasting Podcasting is het aanbieden (op regelmatige basis) van (vooral) audiobestanden op een website. Wanneer deze bestanden vervolgens worden voorzien van een rss-feed, kan de abonnee de nieuwste audiobestanden automatisch downloaden op zijn PC of mp3-speler door middel van speciale software. Met deze podcasts zette de VDAB een nieuw communicatiekanaal op om zijn klanten te informeren. Daarenboven is podcast het ideale communicatiemiddel voor enkele van onze doelgroepen (slechtzienden, laaggeschoolden). Slechthorenden kunnen de uitgeschreven versie (pdf-bestand) van de podcast raadplegen. Timing: Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

27 BIJLAGE 1: Gemeten informatieverplichtingen VDAB Onderstaande tabel toont de 53 gemeten informatieverplichtingen die betrekking hebben op de wetgeving van de VDAB. Code Kwadrant Naam informatieverplichting AL AL per Actor 1. IV Inschrijving werkzoekende bij subregionale tewerkstellingsdienst 2. IV Ondergaan van geneeskundig, profiel- of psychologisch onderzoek met oog op opleiding of werkaanbieding 3. III a Aanvraag erkenning als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling 4. I Toezicht krijgen op naleving erkenningsvoorwaarden: invullen evaluatieformulieren (jaar erkenning) schriftelijk 5. IV Statistieken van gedane plaatsingen bezorgen door erkende BKA s aan subregionale tewerkstellingsdienst 6. II b Aanvraag tewerkstellingspremies door ,5 onderneming bij VDAB en informatie verstrekking door onderneming aan VDAB voor controle van de toekenningsvoorwaarden 7. / Aangifte van veranderende nb nb toekenningsvoorwaarden van tewerkstellingspremie door onderneming bij VDAB 8. / Aanvraag van erkenning als nb nb opleidingsverstrekker 9. / Aanvraag van erkenning als nb nb begeleidingsverstrekker 10. II b Aanvraag opleidingscheques door werknemer bij de VDAB / Indienen opleidingscheques door erkende verstrekker bij uitgever van de opleidingscheques 12. I Bewijs leveren van het voldoen aan de voorwaarden voor terugbetaling individueel vervoer 13. I Voorleggen van taxifacturen die de werkelijkheid van de ingeroepen kosten staven 14. I Bewijs leveren van het voldoen aan de voorwaarden voor terugbetaling verblijfskosten 15. I Levering geneeskundig attest waaruit blijkt dat verplaatsingen te voet >300m niet mogelijk zijn / leveren bewijs rolstoelgebruiker 16. I Indienen aanvraag tot verkrijgen van tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten 17. / Drievoudige opmaak overeenkomst inzake bedrijfsopleiding tussen persoon met handicap en werkgever 18. / Melden betwisting omtrent uitvoering van de overeenkomst door werkgever aan VDAB 19. / Melden betwisting omtrent uitvoering van de overeenkomst door persoon met een handicap aan VDAB 20. / Melden schorsing van overeenkomst door betrokken partij aan VDAB 21. / Ontvangen aangetekend schrijven bij intrekking van de goedkeuring van de bedrijfsopleiding en melden beëindiging overeenkomst van werkgever aan VDAB nb nb Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

28 22. / Voorleggen bewijsstukken voor terugbetaling 0 0 patronale zekerheidsbijdrage van VDAB aan werkgever 23. IV Indienen aanvraagdossier voor tenlasteneming van bijkomende uitgaven voor professionele integratie bij VDAB 24. IV Inspectie door VDAB om noodzaak en omvang van de aanpassing te controleren (alle bescheiden voorleggen) ikv arbeidsgereedschap 25. II a Inspectie door VDAB om noodzaak en omvang van de aanpassing te controleren (alle bescheiden voorleggen) ikv arbeidspost 26. II a Toekenningsaanvraag indienen bij sociale inspectie 27. II b Indienen aanvraag tot uitbetaling van loonsubsidie (incl. bewijsstukken) bij VDAB 28. II a Invullen aanvraagformulier inschakelingspremie ,5 29. II b Aanvraagdocument opsturen voor de uitbetaling van de inschakelingspremie naar de provinciale VDAB-dienst 30. III a Indienen aanvraag erkenning van centrum voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap 31. IV Bijhouden van een cliëntopvolging- en registratiesysteem ter controle van de gerealiseerde doelstellingen 32. II b Voorleggen van een werkingsjaarverslag aan VDAB 33. IV Opmaak attesten ikv opleidings- en begeleidingsplan 34. II a Opmaak opleidings- en begeleidingsplan per persoon met een handicap 35. II a Ondertekenen van overeenkomst volgend uit het opleidings- en begeleidingsplan 36. II a Vernieuwen van een contract III a Extra tijd voor het voeren van een boekhouding door nadere regels die VDAB oplegt 38. III b Audits en inspectie III b Projectwerking (uitschrijven projectvoorstellen) III b taakverdeling onder de centra met het oog op een optimale dienstverlening en voorstel van verdeelsleutel voor de toekenning van de subsidie 41. III b Afspraken rond coördinatie en afstemming van de werking van de centra 42. III a - IV Opmaak en indiening aanvraagdossier, bijhouden instrumenten voor VDAB en erkenningsaudit 43. II b Registratie van klanten in CVS III b Opmaken en indienen werkingsverslag en boekhoudkundig verslag 45. II b Bijhouden individueel dossier per persoon in consultatie 46. II b Afsluiten overeenkomst tussen de te ,3 begeleidende persoon en de arbeidstrajectbegeleidingsdienst 47. IV Opstellen trajectplan door cliënt in nauw overleg met trajectbegeleider + tussentijds evalueren 48. I Afsluiten samenwerkingsovereenkomsten tussen ATB-dienst en deskundige diensten en Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

29 organisaties 49. III b Opstellen actieplan door jobfinder in overleg met de partners van de ATB-dienst inzake sensibilisering van werkgevers 50. III b Aanvraag erkenning als ATB-dienst III b Voorleggen werkingsverslag en rekeningen aan VDAB 52. I Kopie van arbeidscontract, functieomschrijving en periodische sociale zekerheidsstaten van elk personeelslid aan de VDAB opsturen 53. III b Extra tijd voor het voeren van een boekhouding door nadere regels die VDAB oplegt Totaal AL Bron: Nota Dienst Wetsmatiging. Nulmeting van de administratieve lasten van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. BIJLAGE 2: Sporen naar vereenvoudiging Voor elk van de prioritair te vereenvoudigen informatieverplichtingen werd onderzocht hoe ze kunnen vereenvoudigd worden. Gebaseerd op de formule voor het berekenen van administratieve lasten zijn er vier sporen naar administratieve vereenvoudiging: 1. Men kan het aantal actoren op wie de informatieverplichting van toepassing is doen dalen. 2. Men kan de periodiciteit van de informatieverplichting verminderen (vb. is het nodig dat er per kwartaal een bepaald document wordt overgemaakt aan de administratie). 3. Men kan inspelen op de tijdsparameter wat overeenkomt met een vereenvoudiging van de administratieve procedure op basis van twee pistes: Het aantal handelingen per informatieverplichting kan worden verminderd (door bv. optimaal gebruik van het principe van de unieke gegevensbevraging). De complexiteit of kostprijs in ruime zin van de individuele handelingen kan worden aangepakt (door vb. de informatisering van bepaalde administratieve tussenstappen of door een efficiëntere externe communicatie waardoor actoren de procedure als routine gaan beschouwen of door een informatisering van de wijze van informatiebezorging waardoor de out-of-pocketkosten kunnen dalen). Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers BESTUURSOVEREENKOMST 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities...

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 20130708 Aanduiding van een expert voor de ondersteuning van de thematische werking opleidingen in

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Operationele planning 2008. Departement LNE

Operationele planning 2008. Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Inhoudsopgave Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst...3 Afdeling Centraal Databeheer.14 Afdeling

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 121031-02 Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Bestuursovereenkomst voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening BESTUURS OVEREENKOMST Inhoud Inleiding... 6 TITEL I: Begripsbepalingen... 8 TITEL II:

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie