ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

2 INHOUDSTAFEL A.INLEIDING p.3 B. ACTIEPLANNEN ENTITEITEN BELEIDSDOMEIN WSE I. ACTIEPLAN VDAB...p.4 II. ACTIEPLAN DEP WSE.p.31 III. ACTIEPLAN VSAWSE p.44 IV. ACTIEPLAN SYNTRA-VLAANDEREN.p.55 C. CONTACTGEGEVENS p.61 Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

3 A. INLEIDING Op 8 en 9 maart 2007 kondigde de Europese Raad aan dat administratieve lasten verbonden aan Europese regelgeving tegen 2012 met 25% verminderd moeten worden. Daarbij stelde de Europese Raad dat, rekening houdend met de verschillende uitgangsposities en tradities, de lidstaten elk voor zich en uiterlijk in 2008 binnen hun eigen bevoegdheidssfeer nationale streefcijfers met een vergelijkbaar ambitieniveau moesten vaststellen. Door middel van gerichte inspanningen wil Vlaanderen een topregio worden op het vlak van regelgevingskwaliteit en administratieve vereenvoudiging. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 29 juni 2007 over te gaan tot het meten van de administratieve lasten verbonden aan alle Vlaamse regelgeving (VR/2006/29.06/DOC.0675). Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie nam daarbij een voortrekkersrol op. Einde 2007 begin 2008 voerde het beleidsdomein WSE een nulmeting van de administratieve lasten uit. Het onderzoekskader, de aanpak van de meting, de leereffecten, de meetresultaten en de vereenvoudigingssuggesties van de doelgroep werden neergeschreven in het meetverslag Nulmeting van de administratieve lasten van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (mei 2008). Dit meetverslag vormt de basis voor het voorliggend actieplan. Het actieplan bundelt en licht de initiatieven toe die de entiteiten van het beleidsdomein WSE zullen nemen om een daadwerkelijke lastenvermindering door te voeren. Het actieplan is een rollend actieplan; het actieplan kan door de entiteiten van het beleidsdomein WSE bijgestuurd worden door projecten toe te voegen of aan te passen waar nodig. Op basis van eventuele aanpassingen aan het actieplan kan ook de reductiedoelstelling aangepast worden. Jaarlijks wordt een specifiek voortgangsrapport opgemaakt waarin over de voortgang van het specifiek rollend actieplan wordt gerapporteerd. Het voortgangsrapport is een tussentijdse stand van zaken en geeft weer in welke mate de reductiedoelstelling in 2012 gehaald zal worden. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt ook de reductiedoelstelling geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Op basis van de initiatieven ambieert het beleidsdomein WSE een reductiedoelstelling van 20% administratieve lastenvermindering. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

4 B. ACTIEPLANNEN ENTITEITEN BELEIDSDOMEIN WSE I. ACTIEPLAN VDAB De bijdrage vanuit VDAB binnen het Actieplan Administratieve Lastenverlaging van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) steunt op het actieplan dat de dienst Wetsmatiging (DWM) voorbereidde op basis van het eindrapport van de nulmeting van de administratieve lasten. Er wordt enerzijds een antwoord geformuleerd op de suggesties die het veld aanreikte tijdens het uitvoeren van de bewuste nulmeting en de theoretische instrumenten naar administratieve vereenvoudiging van de DWM, anderzijds worden de lopende of geplande projecten opgelijst die bijdragen tot administratieve vereenvoudiging met een externe weerslag. Ook projecten uit de periode worden kort vermeld. 1. VERTALING HAALBARE SUGGESTIES IN CONCRETE VEREENVOUDIGINGSPROJECTEN De weergave van deze bijdrage is projectspecifiek op het niveau van de informatieverplichting en/of administratieve handeling en vormt in eerste instantie een antwoord op de gemeten informatieverplichtingen die, volgens de door de DWM gehanteerde analysemethodieken, prioritair te vereenvoudigingen zijn (zie tabel 1.1). De omschrijving van de vermelde informatieverplichtingen vindt u terug in bijlage 1. Criteria Nummer informatieverplichting Absolute waarde 1, 2, 10, 45, 47 Gemiddelde AL per actor 31, 33, 53, 40, 38, 51 AnalyseMatrix Administratieve Lasten (AMAL) 1, 2, 5, 23, 24, 31, 33, 42,47 (= kwadrant 4) 10, 38, 40, 44, 51, 53 Tabel 1.1: Prioritair te onderzoeken informatieverplichtingen Uit de AnalyseMatrix Administratieve Lasten (zie figuur 1.1) blijkt dat er negen informatieverplichtingen in het problematische, vierde kwadrant liggen (rechts bovenaan). Daarnaast zijn er informatieverplichtingen die in het oranje gebied liggen. Dit zijn de nummers 10, 38, 40, 44, 51 en 53. Deze informatieverplichtingen behalen met andere woorden vrij extreme waarden op een van de twee parameters (Op de horizontale as is dit het aantal administratieve handelingen per informatieverplichting per jaar; op de verticale as is dit de tijd in uren die besteed wordt aan de informatieverplichting). Al deze informatieverplichtingen worden in dit actieplan onderzocht op mogelijke vereenvoudigingen. Doordat de regelgeving betreffende Personen met een Arbeidshandicap volledig vernieuwd werd en wordt, komen in principe ook al deze bijhorende informatieverplichtingen aan bod. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

5 Figuur 1.1: AnalyseMatrix Administratieve Lasten (AMAL) De vertaling van de haalbare suggesties naar concrete vereenvoudigingprojecten wordt in onderstaande volgorde behandeld: Nummer informatieverplichting Omschrijving 1 Inschrijving werkzoekende bij subregionale tewerkstellingsdienst (zie 1.1) 2 Ondergaan van geneeskundig, profiel- of psychologisch onderzoek met oog op opleiding of werkaanbieding (zie 1.2) 5 10 Restcategorie Statistieken van gedane plaatsingen bezorgen door erkende BKA s aan subregionale tewerkstellingsdienst (zie 1.3) Aanvraag opleidingscheques door werknemer bij de VDAB (zie 1.4) Informatieverplichtingen die betrekking hebben op personen met een arbeidshandicap (zie 1.5)s Tabel 1.2: Overzicht behandelde informatieverplichtingen Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

6 1.1 Inschrijving werkzoekende bij subregionale tewerkstellingsdienst Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Publiek doel De missie van de VDAB is om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden, enerzijds arbeidsbemiddeling en anderzijds de begeleiding en de opleiding met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers te verzekeren, te organiseren en te bevorderen. Met het oog op een goede dienstverlening is het belangrijk de gegevens van deze werkzoekenden te kennen. Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 1 uit AMAL) bevindt zich in het vierde AMAL-kwadrant (hoge tijdsbesteding en hoge frequentie) en wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een hoge absolute waarde aan administratieve lasten. Oorzaak hiervan is vooral het hoge aantal actoren waarop deze informatieverplichting van toepassing is. De gemiddelde administratieve lasten van deze verplichting is laag. Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich bijgevolg vooral op spoor 3 (verminderen tijdsbesteding). Opties De suggesties die de betrokken actoren aanbrachten, tijdens het veldonderzoek uit de nulmeting, houdt een onderzoek in naar de gebruiksvriendelijkheid en actualisering van de bestaande webapplicatie en suggereert hiermee een vermindering van het aantal bijhorende handelingen en dus van de benodigde tijdsbesteding. Andere, meer theoretische opties die worden voorgesteld, zijn onder meer: het afstemmen van de gegevensopvraging van de diensten en het optimaal gebruik maken van het principe van de unieke gegevensbevraging (zie ook Bijlage 2). Momenteel herwerkt de VDAB het systeem voor de inschrijvingsmodule en komt hiermee tegemoet aan de vraag naar een gebruiksvriendelijkere toepassing. Dit voorstel moet echter in een ruimer kader gezien worden, namelijk dat van het strategisch project Mijn Loopbaan (zie onder) dat op haar beurt verschillende deelprojecten met zich meebrengt en zodoende onder meer ingaat op de suggesties van een unieke gegevensbevraging en de afstemming van de gegevensopvraging Mijn Loopbaan Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Voor de ondersteuning van het gebruik van de e-portfolio Mijn Loopbaan wordt een transparante helpdesk uitgebouwd evenals een training ten aanzien van de consulenten basisdienstverlening. Voor de invulling, het gebruik en beheer van 'Mijn Loopbaan' zal de gebruiker steeds beroep kunnen doen op deze consulenten. Zelfsturing wordt hierin echter gestimuleerd. Dit kan onder meer via de mogelijkheid tot gepersonaliseerde toepassingen. Gezien 'Mijn Loopbaan' een online toepassing is, wordt de toegang mogelijk gemaakt zowel via ter beschikking gestelde PC's in de werkwinkel, als elke externe computer met internetaansluiting. Dit laatste zou om evidente redenen tot een verminderde tijdsbesteding bij werkzoekenden moeten leiden. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

7 Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project De introductie van Mijn Loopbaan gebeurt via diverse projecten, waarvan de eerste het project Mijn Loopbaan -25-jarigen is, gericht naar de doelgroep -25 jarigen. Doelstelling van het project Met Mijn Loopbaan beoogt de VDAB de introductie van een persoonsgebonden e-portfolio met een grote set van bijhorende toepassingen (diensten) voor iedere Vlaamse burger, alsook andere instellingen. De e-portfolio met bijhorende diensten zal gebaseerd zijn op een nieuw IT-platform dat voorlopig zal losstaan van bestaande applicaties. Op langere termijn zullen deze bestaande applicaties evenwel geconverteerd worden naar het nieuwe platform. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Nee Is het een e-gov-project? Ja Budget Voor dit eerste luik (investering ontwikkeling Portaal Mijn Loopbaan + specifieke diensten) wordt, volgens een eerste ruwe schatting, 5 miljoen euro voorzien. Onderhoudskosten voor de hosting zijn hier niet bij opgenomen Timing Lancering van het eerste luik (-25-jarigen) is gepland in juni De volledige oplevering van het project Mijn Loopbaan wordt in 2011 voorzien Contactpersoon Competent (inclusief ROME v3) Doordat het strategisch project Mijn Loopbaan' (zie hoger) zoveel mogelijk automatische input wil genereren in het dossier van de burger en de manuele input met andere woorden maximaal wil beperken is de koppeling met de databanken van de belangrijkste leveranciers van diverse certificaten cruciaal voor de gebruikswaarde. De projecten Competent en ROME v3 moeten hier in dit kader worden begrepen. Competent is een SERV-project dat in samenwerking met de VDAB wordt uitgewerkt Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Binnen het strategische project Mijn Loopbaan (zie hoger) wordt er een specifieke zone voorzien met het competentieprofiel van de klant. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

8 Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Zowel burgers, als bedrijven, evenals overige instellingen. Doelstelling van het project Competent ondersteunt drie belangrijke vernieuwingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Hierdoor wordt namelijk voor de eerste maal een competentiemanagementsysteem beschikbaar dat, zowel op het niveau van de beroepenclusters als op het niveau van de beroepen en/of deelberoepen en standaarden: - maximaal informatie biedt onder de vorm van gestructureerde data. Dit verhoogt niet alleen de verstaanbaarheid maar ook de herinzetbaarheid van deze informatie voor individuele eindgebruikers (vb bedrijfsleiders KMO s), maar ook de inzetbaarheid voor allerlei vormen van ICT-ondersteunde dienstverlening - informatie biedt die gevalideerd is door de sociale partners, wat een meer solide referentiekader biedt, zowel voor de vraagzijde als de aanbodzijde op de arbeidsmarkt, als voor de intermediaire organisaties - de samenwerking met partners actief ondersteunt, zowel op Vlaams niveau als op nationaal en Europees niveau (dit door Competent, met inbegrip van ROME v3 naar voor te schuiven als standaard voor data-uitwisseling) Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen. Is het een e-gov-project? Ja Budget In een eerste fase werd door de SERV hiervoor euro uitgetrokken. Overige budgetten dienen nog verder te worden vastgelegd Timing Het onderzoek m.b.t. de mogelijkheden voor hergebruik van een bestaand competentiemanagementsysteem is afgerond. De functionele analyse voor het luik van Competent dat de werkprocessen van de SERV ondersteunt op vlak van de ontwikkeling en de updating van de beroepscompetentieprofielen en de standaarden in samenwerking met de sociale partners en externe experten is afgerond. De voorbereiding van de onderliggende technische architectuur voor het systeem Competent is uitgevoerd. Verwacht wordt dat ROME v3 in 2010 als basis zal dienen voor het aanduiden van beroepen Contactpersonen Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

9 1.1.3 Vlaamse leer- en ervaringsbewijzendatabank Doordat het strategisch project Mijn Loopbaan' (zie hoger) zoveel mogelijk automatische input wil genereren in het dossier van de burger en de manuele input met andere woorden maximaal wil beperken is de koppeling met de databanken van de belangrijkste leveranciers van diverse certificaten cruciaal voor de gebruikswaarde. Het project Vlaamse leer- en ervaringsbewijzen moet hier in dit kader worden begrepen. De VDAB is voor genoemd project slechts één van de initiatiefnemers, naast het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, het Departement Werk en Sociale Economie en Syntra Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Opnieuw vormt dit project een cruciale bouwsteen in het kader van de e-portfolio Mijn Loopbaan. Momenteel is de certificaat-notitie in het klantendossier op verklaring van de werkzoekende (burger). De koppeling aan de authentieke bron vervangt de bevraging van de burger en valideert deze data. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Elke inwoner van Vlaanderen. Doelstelling van het project Eén van de globale einddoelstellingen is de efficiëntiewinst voor de burger door verminderde bevraging en op termijn gekoppelde functionaliteiten via 'Mijn Loopbaan'. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen. Is het een e-gov-project? Ja Budget Voorlopig loopt er enkel een analyseproject dat bovendien bekostigd wordt door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: euro. Raming van de supplementaire vereiste analyse van het pure VDAB-luik van het project: euro Timing Oplevering is voorzien in 2011 met een tussentijdse oplevering in juni Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

10 1.2 Ondergaan van geneeskundig, profiel- of psychologisch onderzoek met oog op opleiding of werkaanbieding Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Publiek doel Om haar missie te kunnen volbrengen moet de VDAB bepaalde taken uitvoeren. Een efficiënte screening is één van die taken. Het doel is om de klant op een gepaste manier te begeleiden en of te bemiddelen naar werk. Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 2 in AMAL) bevindt zich in het vierde kwadrant van AMAL (hoge tijdsbesteding en hoge frequentie) en wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een hoge absolute waarde aan administratieve lasten. Oorzaak hiervan is vooral het hoge aantal actoren waarop deze informatieverplichting van toepassing is, gecombineerd met een hoge tijdsbesteding. Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich dus op sporen 1 (verminderen aantal actoren) en 4 (driesporenwerking). Opties Vanuit het theoretisch instrumentarium (zie Bijlage 2) worden er twee vereenvoudigingsuggesties naar voren geschoven. Invoeren van een drempel voor de informatieverplichting (vb. enkel de risicogroepen) Verlaging instapnormen voor een opleiding Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Vastleggen van uniforme en zo laag mogelijke instapvoorwaarden per opleiding. Wijzigingen in de eigen regelgeving Per opleiding wordt het traject alvorens te starten met een opleiding aangepast. Een medisch of psychologisch onderzoek zal enkel georganiseerd zijn voor welbepaalde (beperkt aantal) opleidingen, omwille van sectorale/wettelijke afspraken (met focus op tewerkstelling). Doelgroep van het project werkzoekenden. Doelstelling van het project - kwaliteitsvolle regelgeving: door de implementatie van deze instapnorm krijgt elke werkzoekende de kans om met een opleiding te starten, onafhankelijk van het begin-niveau van de cursist. - administratieve vereenvoudiging: uniformiteit per opleiding; minder tussenstappen alvorens men kan starten met een opleiding. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

11 Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn Neen Is het een e-gov-project? Neen Budget Voor dit project is geen extra budget voorzien Timing Korte termijn: implementatie is gestart, vanaf 2009 eerste effecten zichtbaar. Project is lopende Contactpersoon Ter aanvulling Zowel voor het medisch als het psychologisch onderzoek zijn het welomschreven groepen die onderworpen worden aan deze informatieverplichting. Er bestaat met andere woorden reeds een drempel. Bij het psychologisch onderzoek worden in grote lijnen twee groepen benaderd: 1. In het kader van de opleiding wordt er psychologisch onderzoek uitgevoerd voor wel bepaalde opleidingen met name opleidingen waarbij het veiligheidsaspect (voor de cursist en voor de omgeving) of het interpersoonlijk aspect van cruciaal belang zijn (Polyvalent Verzorgende, ADL-assistent, Bouwplaatsmachinist, Torenkraanbestuurder, Autobus-/Autocarbestuurder, Vrachtwagenbestuurder, Taxibestuurder). Om na te gaan in welke mate de kandidaat cursist kan omgaan met deze veiligheids- en/of sociale vereisten is een psychologisch onderzoek nodig. Het gaat hier om ongeveer 6000 werkzoekenden die jaarlijks onderzocht worden voor ze kunnen instappen in de opleiding. 2. In het kader van de begeleiding naar werk wordt het psychologisch onderzoek ingeschakeld om via een doorgedreven screening zicht te krijgen op bepaalde problematieken die een vlotte overgang naar werk belemmeren. De bedoeling van deze screening is om maatgericht te kunnen inspelen op de mogelijke problematieken. De groep die hiervoor in aanmerking komt is bijna per definitie een risicogroep. Ook bij het medisch onderzoek worden grosso modo twee groepen benaderd: 1. Cursisten bij de VDAB worden volgens de wetgeving beschouwd als werknemers en zijn bijgevolg onderworpen aan dezelfde arbeidsgeneeskundige bepalingen. Op basis van deze wetgeving bestaat er bij de VDAB een strikte lijst van opleidingen waarvoor een medisch onderzoek verplicht is. 2. In het kader van de begeleiding van werkzoekende naar werk wordt er in bepaalde gevallen een medisch onderzoek gevraagd. Dit is meestal in het kader van een traject naar werk, wanneer een klant aangeeft bepaalde taken niet meer te kunnen uitvoeren omwille van medische redenen. Aan de arbeidsgeneeskundige dienst wordt dan gevraagd om via een medisch onderzoek na te gaan welke activiteiten de klant nog wel kan uitvoeren om op basis hiervan een gepaste job te kunnen aanbieden aan de klant. Het is niet opportuun om deze onderzoeken en uitspraken door de huisarts te laten verrichten, enerzijds vanuit neutraliteitsoverwegingen, anderzijds is het enkel de arbeidsgeneesheer die een adequate match kan vormen tussen geneeskunde en arbeidsmarkt. Afschaffen informatieverplichting na onderzoek beleidsmeerwaarde: aantal actoren, periodiciteit, complexiteit van de handelingen, te veel handelingen Het afschaffen van deze informatieverplichting zou betekenen dat de VDAB niet meer gepast kan inspelen op de noden van zijn klanten en bijgevolg niet meer volledig kan voldoen aan haar missie. Het is immers door deze screenende acties (medisch en psychologisch onderzoek) dat de VDAB gericht kan inspelen op de noden van zijn klanten (in het bijzonder de kansengroepen). Daarnaast zou er ook voorbijgegaan worden aan de activerende taak die de VDAB heeft volgens zijn beheersovereenkomst. Het is enkel via een doorgedreven screening dat men een duidelijk zicht kan krijgen op de mogelijkheden en de beperkingen van de klanten. De VDAB voert deze acties zelf uit omdat zij de nodige kennis heeft van de arbeidsmarkt om vraag en aanbod, op een gepaste wijze op elkaar af te stemmen. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

12 Nieuw Beheer Opleidingen: efficiënte opleidingsplanning Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen - Vereenvoudiging van het opleidingsaanbod, vermindering van het aantal opleidingscodes. - Betere planning van de selectiemomenten voor een opleiding: bijv. psychologisch onderzoek en motivatiegesprek op 1 dag plannen. - De planning van het opleidingsaanbod wordt op een systematische (geautomatiseerde) manier up to date gehouden. Wijzigingen in de eigen regelgeving: invoeren van een efficiënte registratie ifv de planning De onderrichtingen terzake zullen wijzigen. Doelgroep van het project Klanten van VDAB: werkzoekenden, werknemers en werkgevers, leerlingen, leerkrachten en scholen. Doelstelling van het project Duidelijke en snelle informatie verstrekken aan de klant over de startdatum van de opleiding. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn Neen Is het een e-gov-project? Neen Budget ICT-ontwikkelingskosten, interne opleiding en te ondernemen acties Timing Korte termijn: principes van planning opmaken. Langere termijn in functie van ICT planning: automatiseren van deopeidingsplanning. Oplevering van deze sprint is voorzien eind Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

13 1.3 Statistieken van gedane plaatsingen bezorgen door erkende BKA s aan subregionale tewerkstellingsdienst Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Publiek doel Streven naar een transparante arbeidsmarkt, opdat de dienstverlening zo optimaal mogelijk kan verlopen. Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 5 uit AMAL) bevindt zich in het vierde kwadrant van AMAL (hoge tijdsbesteding en hoge frequentie). Oorzaak hiervan is de relatief hoge tijdsbesteding, gecombineerd met een hoge periodiciteit. Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich dus op sporen 1 (verminderen aantal actoren), 2 (verminderen periodiciteit), 3 (verminderen tijdsbesteding) en 4 (driesporenwerking). Opties Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassing van het VDAB-besluit en de volledige herziening van de procedure tot erkenning en evaluatie van de Bureaus tot Kosteloze Arbeidsbemiddeling. Een klein onderdeel hiervan zijn de statistieken van de gedane plaatsingen door de BKA's. In de volgende lijst worden mogelijke instrumenten aangeduid die deze informatieverplichting kunnen vereenvoudigen. Periodiciteit verminderen De periodiciteit is wettelijk bepaald en wordt in het kader van genoemde herziening wellicht aangepast (verminderd). Optimaliseren van (bestaande) webapplicaties inzake integratie verschillende handelingen. Optimaliseren communicatiestromen, vb. informatiseren van de gegevensuitwisseling tussen actor en administratie, optimalisatie webapplicaties, Afstemmen gegevensopvraging (regionale) diensten. Optimaliseren sjablonen, formulieren en formats. Doelgroepgericht communiceren. Informatieopvraging afstemmen op standaarddocumenten. Thans wordt door de dienst onderzocht om de erkende BKA s te verplichten de genoemde gegevens te laten registreren in het bestaande Cliëntvolgsysteem (CVS). 1.4 Aanvraag opleidingscheques door werknemer bij de VDAB Achterliggende regelgeving Besluit Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers. Publiek doel De werknemer de mogelijkheid bieden om zijn positie op de arbeidsmarkt te verbreden door een tussenkomst in diens opleidingskost. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

14 Probleemstelling Deze informatieverplichting (code 10 uit AMAL) bevindt zich in kwadrant IIb van AMAL (hoge frequentie) en wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een hoge absolute waarde aan administratieve lasten. Oorzaak hiervan is vooral het hoge aantal actoren waarop deze informatieverplichting van toepassing is. Aangezien het hier gaat om een subsidiesysteem wijst een groot aantal actoren op een groot succes van de maatregel. Opties Mogelijkheden tot vereenvoudiging situeren zich in principe dus niet zozeer op spoor 1 (verminderen aantal actoren) maar wel op spoor 3 (verminderen tijdsbesteding). De SERV-partners lichten op dit ogenblik de huidige systemen voor opleidings- en studiefinaciering voor volwassenen door; ook die binnen het volwassenenonderwijs. De resultaten van deze doorlichting zullen worden gebenchmarkt met de systemen die andere EU-landen aanwenden. Op basis daarvan zullen de SERV-partners concrete voorstellen formuleren aan de Vlaamse regering. In afwachting wordt het systeem van de opleidingscheques voor werknemers verdergezet. Het optimaliseren van de bestaande applicaties (cfr. theoretisch instrumentarium aangereikt door DWM) is in dit kader immers niet wenselijk en binnen het bestaande budget bovendien niet uitvoerbaar. De benchmarking zal vermoedelijk in september 2008 afgerond zijn. Afhankelijk van dit resultaat kunnen eventuele vereenvoudigingspistes gevolgd worden. Het doelgroepgericht communiceren is niet mogelijk zolang er geen centrale databank bestaat waarin alle gegevens geconsolideerd zijn in opgenomen (zie hoger). 1.5 Regelgeving inzake Personen met een Arbeidshandicap Sinds 1 april 2006 is de bevoegdheid voor het domein werk voor personen met een arbeidshandicap overgeheveld van het voormalige Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) naar VDAB. In de overgangsfase werd nog volgens de vroeger vigerende regelgeving gewerkt om de continuïteit van de dienstverlening voor de externe klanten te waarborgen. Tegelijkertijd werd een vernieuwing van het regelgevende kader uitgewerkt. Dit resulteert in 2 besluiten. Bij de implementatie van de nieuwe regelgeving zal de integratie van de dienstverlening aan personen met een arbeidshandicap binnen de totale dienstverlening van de VDAB gerealiseerd worden Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Wijzigingen (De omschrijving van de vermelde informatieverplichtingen vindt u terug in bijlage 1.) Artikel 2 5 vervangt informatieverplichting 47: 1. Wordt gekaderd binnen de totale trajectwerking 2. Maximale gegevensuitwisseling met andere officiële instanties wordt nagestreefd Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

15 3. Gegevensuitwisseling tussen diverse actoren door registratie in uniek systeem dat tevens gebruikt wordt in kader van de monitoring Artikel 6.6 vervangt informatieverplichting 51: 1. Gegevensuitwisseling tussen diverse actoren door registratie in uniek systeem dat tevens gebruikt wordt in kader van de monitoring 2. ICT-technische aanpassingen in functie van vlotte registratie en verwerking van gegevens 3. Opmaak werkingsverslag niet nodig gezien gegevens nodig voor monitoring uit registratie kunnen gedistilleerd worden Artikel 7 vervangt informatieverplichting 42: 1. Er wordt niet langer een apart boekhoudkundig model opgelegd 2. Er wordt niet langer gevraagd naar een extra model van kwaliteitscontrole Artikel 7.6 vervangt informatieverplichting 44 en 45: 1. Er wordt niet langer een apart boekhoudkundig model opgelegd 2. Informaticatools van VDAB worden voor derden toegankelijk gemaakt voor registratie door derden 3. Derden worden betrokken bij aanpassingen op informaticatechnisch vlak Artikel 8.5 vervangt informatieverplichting 31: 1. Gegevensuitwisseling tussen diverse actoren door registratie in uniek systeem dat tevens gebruikt wordt in kader van de monitoring 2. Informaticatools van VDAB worden voor derden toegankelijk gemaakt voor registratie door derden Artikel 8.7 vervangt informatieverplichting 38: 1. Er wordt niet langer gevraagd naar een extra model van kwaliteitscontrole 2. Principe van unieke gegevensbevraging wordt ingevoerd Artikel 9 vervangt informatieverplichting 53: 1. Er wordt niet langer een apart boekhoudkundig model opgelegd Artikel 11 vervangt informatieverplichting 40: 1. Verdeelsleutel voor subsidiëring zal afhankelijk worden van noden aan begeleiding en opleiding zoals die vanuit registratie in jaar X-2 geregistreerd werden Doelgroep van het project Dienst voor gespecialiseerde trajectbepaling en trajectbegeleiding, de diensten voor gespecialiseerd arbeidsonderzoek, de diensten voor gespecialiseerde opleiding en bemiddeling. Doelstelling van het project Het besluit stimuleert enkele van de belangrijkste regeringsdoelstellingen, namelijk het uitwerken van het inclusieve tewerkstellingsbeleid, verhogen van de efficiëntie, en de beoogde stijging van het aantal werknemers met een arbeidshandicap (en dus een daling van het aantal werkzoekende arbeidshandicapten) door een hechte samenwerking. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

16 De VDAB geeft hiermee uiting aan haar regierol door een duidelijke, eenvoudige regelgeving, het vooropstellen van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen aan de partners, en deze te monitoren. Er zijn financiële consequenties verbonden aan het niet halen van de doelstellingen. In het gehele proces van voorbereiding van de wetswijziging werden diverse afgevaardigden van de eerder genoemde doelgroepen betrokken. Er werd ook systematisch een delegatie van de gebruikers betrokken in het veranderingsproces. Het proces werd mee ondersteund door een externe consultant. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen. Is het een e-gov-project? Nee Budget Voor dit vereenvoudigingsproject zijn geen specifieke middelen uitgetrokken Timing Besluit werd goedgekeurd door Vlaamse regering op (Datum Inwerkingtreding: ) Contactpersonen Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen (De omschrijving van de vermelde informatieverplichtingen vindt u terug in bijlage 1.) Beide informatieverplichtingen (23 en 24) bevinden zich in het vierde kwadrant. Hiermee wordt onder meer gesuggereerd om het aantal actoren te verminderen. Dit is echter niet wenselijk: het is de bedoeling om personen met een arbeidshandicap die nood hebben aan een aanpassing deze aanpassing ook te geven. Gezien de nood aan maatwerk dient elk individu steeds een individuele aanvraag op te maken. -Indicatie van arbeidshandicap wordt geïntegreerd in de werking van VDAB; -Bepaling of personen met een arbeidshandicap recht hebben op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen wordt binnen VDAB gedaan; -Inhoudelijk worden diverse maatregelen veranderd en bijgestuurd, zoals: arbeidspost, arbeidsgereedschap, verplaatsingskosten van en naar werk, ondersteuning door tolken, CAO 26 en VIP worden VOP, Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

17 Wijzigingen in de eigen regelgeving Artikel 15 vervangt informatieverplichting mogelijkheid om rechtstreekse aanvragen te doen via diverse kanalen 2. unieke gegevensbevraging Artikel 39 vervangt informatieverplichting mogelijkheid om rechtstreekse aanvragen te doen via diverse kanalen 2. unieke gegevensbevraging Doelgroep van het project - Diverse diensten die operationeel zijn op vlak van begeleiding en opleiding van personen met arbeidshandicap - Personen met arbeidshandicap - Werkgevers Doelstelling van het project Het besluit stimuleert enkele van de belangrijkste regeringsdoelstellingen, namelijk het uitwerken van het inclusieve tewerkstellingsbeleid, verhogen van de efficiëntie, en de beoogde stijging van het aantal werknemers met een arbeidshandicap (en dus een daling van het aantal werkzoekende arbeidshandicapten) door een hechte samenwerking. De VDAB geeft hiermee uiting aan haar regierol door een duidelijke, eenvoudige regelgeving, het vooropstellen van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen aan de partners, en deze te monitoren. In het gehele proces van voorbereiding van de wetswijziging werden diverse afgevaardigden van de eerder genoemde doelgroepen betrokken. Er werd ook systematisch een delegatie van de gebruikers betrokken in het veranderingsproces. Het proces werd mee ondersteund door een externe consultant. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Neen Budget Voor dit vereenvoudigingsproject zijn geen specifieke middelen uitgetrokken Timing Besluit wordt operationeel per Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

18 Uitwisseling van indicaties Arbeidshandicap van VAPH naar VDAB Dit project wordt aangestuurd door een gezamelijke stuurgroep VAPH-VDAB Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Voor de reguliere sector (Normaal Economisch Circuit) zal de VDAB de voorzieningen (centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een arbeidshandicap, centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze, diensten voor arbeidstrajectbegeleiding van personen met een arbeidshandicap) erkennen en betoelagen, met inbegrip van de investerings- en werkingssubsidies en de nodige tussenkomsten aan individuen ten laste nemen (verplaatsingskosten, diverse uitkeringen, loonsubsidies, meerkost van aangepaste arbeidsposten en arbeidsgereedschap, ). Gezien de VDAB de bevoegdheid krijgt om personen met een arbeidshandicap te erkennen moeten de nodige gegevens bewaard worden rond vermoedens van een arbeidshandicap, indicaties (bewijzen) van organisaties rond een mogelijke handicap en het beheren van de rechten naar tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Het project kadert in de gegevenscaptatiefase waarbij externe informatie van het VAPH ontvangen en vertaald wordt naar bewezen indicaties en rechten voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen zonder extra belasting voor de betrokkene zelf. Ook zullen werknemers evenals de werkgevers de mogelijkheid krijgen om aanvragen voor premies van tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor arbeidsgehandicapten digitaal aan te vragen. De verwerking van de aanvragen gebeurt op basis van informatie ontvangen in de aanvraag maar eveneens op basis van bestaande gegevens van het individu alsook de werkgever. Deze gegevens worden actueel gehouden op basis van gegevensuitwisseling met KSZ, VKBO en RVA. De betalingen van de premies voor werkgevers wordt gedaan op basis van DMFA gegevens en DIMONA gegevens om de administratieve belasting voor de werkgever te minimaliseren. Wijzigingen in de eigen regelgeving (zie hoger) Doelgroep van het project Het gaat om personen met een indicatie van een arbeidshandicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Doelstelling van het project De uitwisseling van informatie vanuit het VAPH naar de VDAB heeft tot doel om op basis van gelijkaardige informatie komende van een officiële organisatie een betere dienstverlening te geven naar kansengroepen en om minder lasten te bezorgen aan de betrokken personen met een arbeidshandicap door het herbruiken van reeds bestaande resultaten uit medische onderzoeken. (Administratieve vereenvoudiging via authentieke gegevens.) Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Ja Budget Mogelijk deels als VIP-project 2008 bekostigd. Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

19 Timing Dit project werd als VIP-project 2008 ingediend bij CORVE. Analyses te finaliseren voor Contactpersoon 2. OVERZICHT LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN MET IMPACT OP EXTERNE ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING 2.1 Online matching Concrete omschrijving van de vereenvoudiging Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Onmiddellijk verwittigen van werkzoekende jongere via en SMS: een vacature wordt ingebracht door een consulent en wordt dadelijk na het goedkeuren door de consulent gematcht met de doelgroep. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Jongeren (-25-jarigen). Doelstelling van het project Het project bestaat uit het automatisch matchen van vacatures en het in realtime communiceren van deze vacatures aan werkzoekenden. Jongeren worden op die manier sneller aan het werk geholpen (snellere doorlooptijd). Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Ja Budget Ontwikkelingskost 2007: euro Timing Volledige roll-out gepland in 2008 (beperkte kost). Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

20 Contactpersonen 2.2 ORG Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Bedrijven dienen niet langer gegevens aan te leveren die via het VKBO gekend zijn. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Bedrijven. Doelstelling van het project Komen tot een uniek bedrijfsdossier door gebruik te maken van authentieke bronnen. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Ja Budget Periode : euro Timing De koppeling met het MAGDA-platform (VKBO) is gemaakt, maar deze connectie is nog niet in productie. Wordt afgerond in Contactpersonen 2.3 Werkgroep ter vereenvoudiging van interne processen en procedures Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Een interne werkgroep ter vereenvoudiging van processen en procedures werkt in samenspraak met de betrokken diensten nieuwe scenario s voor de aanmaak, verspreiding Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

21 en onderhoud van onderrichtingen uit. Acties die ook een positief effect zullen ressorteren naar de externe klanten zijn -Elektronisch beheren van beslissingen tot goedkeuring projecten in het sociaal economisch circuit. Hierdoor zullen externe klanten minder lange wachttijd kennen doordat meer medewerkers vlot aan de nodige informatie geraken; -Beheer tenderprojecten: elektronisch beschikbaar stellen van statistieken die de opvolging van een project voor de partners efficiënter maken; -Aanpassing portaalsite VDAB: volwaardig luik partners waardoor de zichtbaarheid van de toegang vergroot en de partners sneller de nodige bronnen kunnen raadplegen. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project In eerste instantie is dit de ganse interne organisatie, maar verwacht mag worden dat de optimalisatie van de interne processen en procedures eveneens een positieve invloed zal hebben op de administratieve last (doorlooptijden) voor de verschillende actoren. Doelstelling van het project In eerste instantie: interne vereenvoudiging niet noodzakelijk louter administratief. De werkgroep stelt een aantal beheersmaatregelen voor door reactivering van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe. Daarnaast gaat zij ook de effectiviteit en efficiëntie van enkele processen en procedures beoordelen. Indien wenselijk worden aanpassingsvoorstellen op deze processen en procedures gedaan om efficiëntie- en effectiviteitverhoging te bekomen. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Niet van toepassing. Is het een e-gov-project? Neen Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog vastgelegd worden Timing Dit project wordt afgewerkt binnen deze legislatuur Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

22 2.4 Verlenen van het recht aan partners om het uitgebreid werkzoekendendossier aan te passen Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Vanaf juni zullen derden waarmee VDAB samenwerkt en die in het Cliëntvolgsysteem (CVS) begeleidings- en opleidingsacties registreren, naast het louter registreren van hun acties ook wijzigingen in de algemene persoonsgegevens (adreswijzigingen, wijziging categorie werkzoekende) en in het uitgebreid dossier (toevoegen diploma, beroep, arbeidsregime, regio tewerkstelling,.) kunnen doen. De vereenvoudiging bestaat erin dat de klant, wanneer deze in begeleiding is bij een derdenpartner, niet hoeft doorverwezen te worden naar de VDAB voor deze wijzigingen aan het dossier. De partners zullen gesensibiliseerd worden rond de uitbreiding van hun rechten en opgeleid worden via het ter beschikking stellen van een webcursus. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Derdenpartners en indirect de klant-werkzoekende die bij de derden-partner in opleiding/begeleiding is. Doelstelling van het project Planlastverlaging voor VDAB-consulenten, betere dienstverlening en vereenvoudiging van de dienstverlening naar de klant-werkzoekende toe (partner waarbij klant-werkzoekende in opleiding is, kan niet alleen acties registreren maar ook persoonsgegevens en uitgebreid dossier wijzigen, soort een-loket). Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Nee. Is het een e-gov-project? Nee Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog vastgesteld worden Timing vanaf juni 2008 in voege; Contactpersonen Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

23 2.5 Herziening cursistenvergoedingen vanaf 2008 Het bestaande vergoedingenstelsel dateerde van 1988 en was onvoldoende geëvolueerd. De vergoedingen beantwoordden niet meer aan de noden van de werkzoekenden en waren niet langer toereikend om het beleid te ondersteunen. De VDAB wil de drempels voor de participatie aan opleidingen wegwerken door een kosteloos, vraaggericht en kwaliteitsvol opleidingsaanbod te realiseren door een doelmatiger en vraaggericht inzetten van de beschikbare middelen Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Bepaalde vergoedingen zijn afgeschaft waardoor de aldus vrijgekomen middelen worden herbestemd om meer te investeren in oriëntatie- en motivatiemodules en de meest kansarme en hulpbehoevende werkzoekenden te stimuleren tot het volgen van een intensieve en langdurige opleiding. Door de herziening van de vergoedingen dienen geen onkostennota s m.b.t. verplaatsingsvergoedingen meer bijgehouden te worden, de schermen in de registratietool van de opleidingen werden in die zin aangepast zodat er automatische berekeningen in de tool gebeuren m.b.t. het recht op stimulanspremie. Met een snellere doorlooptijd voor de betrokkenen tot gevolg. Wijzigingen in de eigen regelgeving Het besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding werd aan de herziening van de vergoedingen aangepast (i.h.b. artikel 101). Doelgroep van het project Klanten-werkzoekenden bezig in opleiding of voor wie een opleiding aangewezen is in het kader van hun inschakeling op de arbeidsmarkt. Doelstelling van het project Efficiëntere besteding van middelen ter stimulering van het volgen van opleidingen met het oog op inschakeling op de arbeidsmarkt, vooral ter stimulering van langdurig werkzoekenden uit de kansengroepen. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Nee Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog vastgesteld worden Timing Vereenvoudiging m.b.t. premies is sinds januari 2008 in voege Contactpersoon Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

24 2.6 Elektronisch doorverwijzen van klanten naar partners-begeleiders Omschrijving van het vereenvoudigingsproject Inhoudelijke (procedurele) wijzigingen Sinds april kunnen zowel VDAB-, werkwinkel- en derdenconsulenten in de klantendossiers in Dossiermanager (registratietool m.b.t. werkzoekendendossiers) doorverwijzingen registreren naar andere partners die een of verscheidene acties binnen het traject voor hun rekening nemen. De vereenvoudiging bestaat erin dat : -via de registratie en het bewerken van de doorverwijzingslijn, waarbij ook berichten tussen de betrokken partners getriggerd worden en doorverwijskaarten elektronisch verzonden worden, deze beide betrokken partijen op de hoogte blijven van de stand van zaken van de doorverwijzing (klant zal op datum x op afspraak komen; is klant daadwerkelijk geweest?; heeft klant afgemeld?; is klant in begeleiding genomen?;...); -afspraken i.v.m. toeleidingen en wachttijden sluitend kunnen opgevolgd worden; -bij registratie van de doorverwijzing naar een CVS-partner onmiddellijk ook inzagerechten in het dossier worden verleend (daar waar dit vroeger aan een VDAB-consulent diende aangevraagd te worden). Samengevat: Er dienen minder manuele inzagerechten te worden toegekend. De partner naar wie doorverwezen wordt, wordt via geïnformeerd over de doorverwijzing, waarbij hij ook de doorverwijskaart kan consulteren. Wijzigingen in de eigen regelgeving Nihil. Doelgroep van het project Externe partners, klanten-werkzoekenden die in het kader van hun inschakeling op de arbeidsmarkt, worden doorverwezen naar een partner die hen het best kan begeleiden. Doelstelling van het project Administratieve vereenvoudiging en correctere en efficiëntere opvolging. Is er een link met de Europese Diensten Richtlijn? Neen Is het een e-gov-project? Nee Budget Het budget voor dit vereenvoudigingsproject moet nog bepaald worden Timing Geïmplementeerd sinds april Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

25 Contactpersoon 3. AFGELOPEN PROJECTEN (PERIODE ) Doordat de nulmeting in principe terugging naar de situatie van januari 2005 kunnen ook algemene vereenvoudigingsprojecten uit de periode in aanmerking worden genomen. Deze worden hierbij kort aangestipt. 3.1 Afschaffen van de stempelcontrole Dit was een gezamenlijk project van de RVA en de gewestelijke en gemeenschapsinstellingen VDAB, BGDA, FOREM. Er werd gestreefd naar nieuwe procedures die de werkzoekenden niet belasten maar die het mogelijk maakten te werken met correcte werkzoekendendossiers en in het kader van de beleidsvoorbereiding en opvolging toch over voldoende gegevens te beschikken. Het complexe administratieve proces van de stempelcontrole verdween volledig voor de werklozen en de gemeenten. Timing: RSS Really Simple Syndication of Rich Sicht Summary is gebaseerd op XML. Het biedt surfers de mogelijkheid om, in plaats van zelf elke dag zelf effectief op zoek te gaan naar nieuwtjes op hun favoriete websites, deze informatie automatisch naar hen toe te laten komen. VDAB speelde hierop in door feeds aan te bieden voor een aantal rubrieken (overzicht arbeidsmarktnieuws, de agenda, nieuw op de VDAB-site, het MagEzine) en voor job- en/of opleidingsselecties. Timing: Stratenplannen Op de website of kiosken vond de klant voorheen vaak enkel de adresgegevens. Naast de adresgegevens werd het mogelijk om door te klikken naar een landkaart met de exacte bepaling van de locatie. Navigeren werd zo ook mogelijk zodat een eventuele reisroute meteen kon uitgestippeld worden. Deze toepassing wordt zowel op de website als op de kiosken aangeboden. Timing: Automatische gegevensuitwisseling onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands 3.5. Campagnemanagement Campagnemanagement laat toe om contacten te automatiseren en ondersteunt bestaande en nieuwe processen met geïntegreerde acties uitgaande van een optimale kanalenmix, integrale Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

26 service en een efficiënte klantgerichte benadering. Een goed campagnemanagement zorgt voor een verhoogde rentabiliteit van diverse services (invulling van vacatures, verhoging van de bezettingsgraad cursussen, kandidaten webleren, ). In bepaalde settings is het eveneens mogelijk voor klanten (vb. bedrijven in volle expansie, bedrijven met knelpuntvacatures, ) campagnes te managen (al dan niet in een commercieel model). Timing: Podcasting Podcasting is het aanbieden (op regelmatige basis) van (vooral) audiobestanden op een website. Wanneer deze bestanden vervolgens worden voorzien van een rss-feed, kan de abonnee de nieuwste audiobestanden automatisch downloaden op zijn PC of mp3-speler door middel van speciale software. Met deze podcasts zette de VDAB een nieuw communicatiekanaal op om zijn klanten te informeren. Daarenboven is podcast het ideale communicatiemiddel voor enkele van onze doelgroepen (slechtzienden, laaggeschoolden). Slechthorenden kunnen de uitgeschreven versie (pdf-bestand) van de podcast raadplegen. Timing: Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

27 BIJLAGE 1: Gemeten informatieverplichtingen VDAB Onderstaande tabel toont de 53 gemeten informatieverplichtingen die betrekking hebben op de wetgeving van de VDAB. Code Kwadrant Naam informatieverplichting AL AL per Actor 1. IV Inschrijving werkzoekende bij subregionale tewerkstellingsdienst 2. IV Ondergaan van geneeskundig, profiel- of psychologisch onderzoek met oog op opleiding of werkaanbieding 3. III a Aanvraag erkenning als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling 4. I Toezicht krijgen op naleving erkenningsvoorwaarden: invullen evaluatieformulieren (jaar erkenning) schriftelijk 5. IV Statistieken van gedane plaatsingen bezorgen door erkende BKA s aan subregionale tewerkstellingsdienst 6. II b Aanvraag tewerkstellingspremies door ,5 onderneming bij VDAB en informatie verstrekking door onderneming aan VDAB voor controle van de toekenningsvoorwaarden 7. / Aangifte van veranderende nb nb toekenningsvoorwaarden van tewerkstellingspremie door onderneming bij VDAB 8. / Aanvraag van erkenning als nb nb opleidingsverstrekker 9. / Aanvraag van erkenning als nb nb begeleidingsverstrekker 10. II b Aanvraag opleidingscheques door werknemer bij de VDAB / Indienen opleidingscheques door erkende verstrekker bij uitgever van de opleidingscheques 12. I Bewijs leveren van het voldoen aan de voorwaarden voor terugbetaling individueel vervoer 13. I Voorleggen van taxifacturen die de werkelijkheid van de ingeroepen kosten staven 14. I Bewijs leveren van het voldoen aan de voorwaarden voor terugbetaling verblijfskosten 15. I Levering geneeskundig attest waaruit blijkt dat verplaatsingen te voet >300m niet mogelijk zijn / leveren bewijs rolstoelgebruiker 16. I Indienen aanvraag tot verkrijgen van tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten 17. / Drievoudige opmaak overeenkomst inzake bedrijfsopleiding tussen persoon met handicap en werkgever 18. / Melden betwisting omtrent uitvoering van de overeenkomst door werkgever aan VDAB 19. / Melden betwisting omtrent uitvoering van de overeenkomst door persoon met een handicap aan VDAB 20. / Melden schorsing van overeenkomst door betrokken partij aan VDAB 21. / Ontvangen aangetekend schrijven bij intrekking van de goedkeuring van de bedrijfsopleiding en melden beëindiging overeenkomst van werkgever aan VDAB nb nb Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

28 22. / Voorleggen bewijsstukken voor terugbetaling 0 0 patronale zekerheidsbijdrage van VDAB aan werkgever 23. IV Indienen aanvraagdossier voor tenlasteneming van bijkomende uitgaven voor professionele integratie bij VDAB 24. IV Inspectie door VDAB om noodzaak en omvang van de aanpassing te controleren (alle bescheiden voorleggen) ikv arbeidsgereedschap 25. II a Inspectie door VDAB om noodzaak en omvang van de aanpassing te controleren (alle bescheiden voorleggen) ikv arbeidspost 26. II a Toekenningsaanvraag indienen bij sociale inspectie 27. II b Indienen aanvraag tot uitbetaling van loonsubsidie (incl. bewijsstukken) bij VDAB 28. II a Invullen aanvraagformulier inschakelingspremie ,5 29. II b Aanvraagdocument opsturen voor de uitbetaling van de inschakelingspremie naar de provinciale VDAB-dienst 30. III a Indienen aanvraag erkenning van centrum voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap 31. IV Bijhouden van een cliëntopvolging- en registratiesysteem ter controle van de gerealiseerde doelstellingen 32. II b Voorleggen van een werkingsjaarverslag aan VDAB 33. IV Opmaak attesten ikv opleidings- en begeleidingsplan 34. II a Opmaak opleidings- en begeleidingsplan per persoon met een handicap 35. II a Ondertekenen van overeenkomst volgend uit het opleidings- en begeleidingsplan 36. II a Vernieuwen van een contract III a Extra tijd voor het voeren van een boekhouding door nadere regels die VDAB oplegt 38. III b Audits en inspectie III b Projectwerking (uitschrijven projectvoorstellen) III b taakverdeling onder de centra met het oog op een optimale dienstverlening en voorstel van verdeelsleutel voor de toekenning van de subsidie 41. III b Afspraken rond coördinatie en afstemming van de werking van de centra 42. III a - IV Opmaak en indiening aanvraagdossier, bijhouden instrumenten voor VDAB en erkenningsaudit 43. II b Registratie van klanten in CVS III b Opmaken en indienen werkingsverslag en boekhoudkundig verslag 45. II b Bijhouden individueel dossier per persoon in consultatie 46. II b Afsluiten overeenkomst tussen de te ,3 begeleidende persoon en de arbeidstrajectbegeleidingsdienst 47. IV Opstellen trajectplan door cliënt in nauw overleg met trajectbegeleider + tussentijds evalueren 48. I Afsluiten samenwerkingsovereenkomsten tussen ATB-dienst en deskundige diensten en Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

29 organisaties 49. III b Opstellen actieplan door jobfinder in overleg met de partners van de ATB-dienst inzake sensibilisering van werkgevers 50. III b Aanvraag erkenning als ATB-dienst III b Voorleggen werkingsverslag en rekeningen aan VDAB 52. I Kopie van arbeidscontract, functieomschrijving en periodische sociale zekerheidsstaten van elk personeelslid aan de VDAB opsturen 53. III b Extra tijd voor het voeren van een boekhouding door nadere regels die VDAB oplegt Totaal AL Bron: Nota Dienst Wetsmatiging. Nulmeting van de administratieve lasten van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. BIJLAGE 2: Sporen naar vereenvoudiging Voor elk van de prioritair te vereenvoudigen informatieverplichtingen werd onderzocht hoe ze kunnen vereenvoudigd worden. Gebaseerd op de formule voor het berekenen van administratieve lasten zijn er vier sporen naar administratieve vereenvoudiging: 1. Men kan het aantal actoren op wie de informatieverplichting van toepassing is doen dalen. 2. Men kan de periodiciteit van de informatieverplichting verminderen (vb. is het nodig dat er per kwartaal een bepaald document wordt overgemaakt aan de administratie). 3. Men kan inspelen op de tijdsparameter wat overeenkomt met een vereenvoudiging van de administratieve procedure op basis van twee pistes: Het aantal handelingen per informatieverplichting kan worden verminderd (door bv. optimaal gebruik van het principe van de unieke gegevensbevraging). De complexiteit of kostprijs in ruime zin van de individuele handelingen kan worden aangepakt (door vb. de informatisering van bepaalde administratieve tussenstappen of door een efficiëntere externe communicatie waardoor actoren de procedure als routine gaan beschouwen of door een informatisering van de wijze van informatiebezorging waardoor de out-of-pocketkosten kunnen dalen). Actieplan Beleidsdomein WSE - juni

Voortgangsrapport 2009

Voortgangsrapport 2009 Voortgangsrapport 2009 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Projecten actieplan 2009 Project (rd; ld; lopend; ) 1 (rd; ld; lopend; ) pbaan Introductie van een persoonsgebonden e- portfolio met een grote

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Innovatie in de Overheidsdienstverlening

Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatiemanagement in de VDAB F.Leroy Chief Executive Officer Overzicht van de presentatie Waarvoor staat de VDAB? Innovatieve arbeidsmarktconcepten: -Transitionele

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

voortgangsrapportage 2011_actieplan administratieve vereenvoudiging 1

voortgangsrapportage 2011_actieplan administratieve vereenvoudiging 1 ,, geannuleerd) WSE-001 Het elektronisch inspectiedossier WSE-002 Diversiteitsplannen Online Electronisch inspectiedossier Diversiteit Online: aanvraag tussenkomst voor diversiteitsplan via elektronische

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Voorstelling van het project Vesta

Voorstelling van het project Vesta Voorstelling van het project Vesta Erna Scheers Stefaan Marien Team Eerstelijn en Thuiszorg Overzicht Aanleiding Doelstellingen Voordelen voor de diensten Bouwstenen Aanleiding voor het project Aanleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën.

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 451 van EMMILY TALPE datum: 20 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT ICF-screening werkzoekenden - Duurtijd indicering 1. VDAB heeft

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG)

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) INHOUD 1 Omschrijving 2 Tegemoetkoming in de kosten voor arbeidsgereedschap

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Expert dossier- en gegevensbeheer

Functiebeschrijving: Expert dossier- en gegevensbeheer Functiebeschrijving: Expert dossier- en gegevensbeheer Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieven Mariën, diensthoofd Ann Van den Cruyce,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 22/2012 van 17 oktober 2012 Betreft: aanvraag tot wijziging van de machtiging VTC 04/2011 van het Agentschap

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/096 BERAADSLAGING NR. 15/036 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/113 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap.

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Seminarie Mimiek AZ ALMA SIJSL 20 november 2009 Luc Henau algemeen directeur GTB Van verandering tot visie In het kader

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 78/2013 van 11 december 2013 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot

Nadere informatie

ACTIEPLAN VOOR DE VERMINDERING VAN ADMINISTRATIEVE LASTEN BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

ACTIEPLAN VOOR DE VERMINDERING VAN ADMINISTRATIEVE LASTEN BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN ACTIEPLAN VOOR DE VERMINDERING VAN ADMINISTRATIEVE LASTEN BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN 2 INHOUDSTAFEL I. ALGEMENE INLEIDING... 5 II. ACTIEPLAN AGENTSCHAP TOERISME VLAANDEREN (TVL)... 6 1 Doelstelling

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie