Jaardocument 2013 Johanniter Opvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013 Johanniter Opvang"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Johanniter Opvang Jaardocument 2013 Johanniter Opvang

2 Jaardocument Johanniter Opvang

3 Jaardocument Johanniter Opvang 2013 Ede, april 2014 Jaardocument Johanniter Opvang

4 Jaardocument Johanniter Opvang

5 Inhoudsopgave Pagina Deel 1 Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten Cliënten, capaciteit en medewerkers Werkgebieden Externe relaties 11 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Personeelsvertegenwoordiging 13 4 Beleid, inspanning en prestaties Missie en Visie Algemeen Beleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliëntenoordeel extern onderzoek Klachten Melding ongevallen, onveilige situaties, agressie Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid AWBZ Gemeenten Giften Algemeen 17 Deel 2 Jaarrekening Bijlage: Registratiegegevens Johanniter Crisisopvang Jaardocument Johanniter Opvang

6 Jaardocument Johanniter Opvang

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Het jaardocument 2013 van de Johanniter Opvang is opgesteld volgens de regeling Jaarverslaglegging Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De Johanniter Opvang heeft te maken met meerdere registratie- en verantwoordingsregimes. Naast toelating als zorginstelling heeft de Johanniter Opvang subsidieafspraken met meerdere gemeenten. De verantwoording als AWBZ-instelling en de verantwoording naar de gemeenten zijn in dit verslag opgenomen. De Johanniter Opvang is een professionele organisatie waarin vrijwilligers nog steeds een belangrijke bijdrage leveren en onmisbaar zijn. Al jaren heeft de Johanniter Opvang aan veel cliënten opvang, onderdak, begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Vanwege forse bezuinigingen heeft de Johanniter Opvang in 2013 een moeilijk besluit moeten nemen. Het Johanniter Opvanghuis aan de Pasteurlaan in Bennekom is, na 28 jaar, gesloten per 1 juni Deze opvang was financieel gezien niet langer haalbaar. Dit was een moeilijk besluit, vooral omdat het Johanniter Opvanghuis een belangrijke functie vervulde in de regio. Voor een deel van onze medewerkers betekende dit besluit helaas hun ontslag. Medewerkers die zich vanuit betrokkenheid met de doelgroep en met de organisatie vaak al jarenlang hebben ingezet. Tegelijkertijd is er een plan voor een doorstart van de crisisopvang ontwikkeld. We hebben gekozen voor een andere vorm van opvang: individuele crisisopvang per cliënt/gezin in een woning in de wijk. We gaan voor dezelfde doelgroep en voor hetzelfde aantal cliënten opvang bieden in individuele woningen verspreid over de Valleiregio. Wel willen we in verhouding meer gezinnen op gaan vangen dan in het Johanniter Opvanghuis mogelijk was. De crisiswoningen huren we van de woningstichtingen in Ede en Wageningen. De cliënten verblijven in de nieuwe vorm niet langer in een groep. Zij komen tijdelijk te wonen in een gemeubileerde zelfstandige woning. Binnen 3 maanden dienen zij uit te stromen en krijgen in die periode begeleiding vanuit de Johanniter Opvang in samenwerking met onze ketenpartners. Wij denken een goede vorm gevonden te hebben om door te kunnen gaan met de crisisopvang. Een vorm die past bij deze tijd en alle ontwikkelingen. Cliënten zo veel mogelijk uit de instellingen, zo gewoon mogelijk en zo zelfstandig mogelijk wonend in de wijk. We zijn verheugd dat hiermee de doorstart van de Johanniter Opvang, die heel succesvol functioneerde, feitelijk gestalte wordt gegeven. Dit jaardocument omvat het maatschappelijk verslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring, evenals de bijlage met de registratiegegevens. In het maatschappelijk verslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: profiel van de organisatie; bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; beleid, inspanningen en prestaties. nawoord De jaarverslaggeving wordt openbaar gemaakt en kan gevonden worden via de website: Jaardocument Johanniter Opvang

8 Jaardocument Johanniter Opvang

9 2. Profiel van de organisatie De Johanniter Opvang is een instelling voor maatschappelijke opvang. De Johanniter Opvang biedt opvang en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van hun zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. De Johanniter Opvang heeft een Protestants Christelijk karakter, maar staat open voor iedereen. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Johanniter Opvang Adres Leeghwaterstraat 7 Postcode 6717 CX Plaats Ede Telefoonnummer Identificatienummer KvK Website 2.2 Structuur van de organisatie De Johanniter Opvang hanteert het Raad van Toezichtmodel. De Johanniter Opvang biedt de volgende mogelijkheden voor opvang, huisvesting, ondersteuning en begeleiding: 1. De Johanniter Crisisopvang voorziet in tijdelijke opvang, huisvesting en crisisbegeleiding voor mensen in noodsituaties. 2. Soloplus bestaat uit appartementen voor alleenstaanden met een ontmoetingsruimte voor sociale contacten. De Johanniter Crisisopvang en Soloplus hebben elk een eigen hulpverlenend team bestaande uit beroepskrachten, stagiairs en vrijwilligers. De Johanniter Opvang is toegelaten als instelling voor de AWBZ-functie Begeleiding. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten De Johanniter Opvang wordt gedeeltelijk uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gefinancierd en ontvangt financiële bijdragen van kerken en fondsen. De crisisopvang ontvangt daarnaast subsidie van de gemeenten Ede en Veenendaal. De kernactiviteit van de Johanniter Crisisopvang is het bieden van kortdurend tijdelijk verblijf, gekoppeld aan crisisbegeleiding, aan mannen, vrouwen, en hun kinderen in een bedreigende of acute crisissituatie. Bij de cliënten is sprake van multi problematiek. De doelstelling van de Johanniter Opvang is dat cliënten zo snel mogelijk, en na maximaal drie maanden, de stap kunnen maken naar zelfstandige woonruimte. Dit betekent alleen crisisopvang en met de cliënten een start maken op weg naar eigen woonruimte en regie over hun leven. De focus bij dit alles ligt op integratie in de samenleving. Dit betekent dat zelfredzaamheid, participatie en de opbouw van een sociaal netwerk belangrijke pijlers zijn in de begeleiding. Het is het doel dat cliënten geen maatschappelijke opvang meer nodig hebben en zo snel mogelijk verder kunnen met steun van een eigen sociaal netwerk en met gebruikmaking van regulier beschikbare (gemeentelijke) basisvoorzieningen. Jaardocument Johanniter Opvang

10 Het motto van Soloplus is: Solo samen. De kerntaak van Soloplus is het bieden van zelfstandige woonruimte en een ontmoetingsruimte voor sociale contacten met als doel dat de cliënten zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Tot de doelgroep van Soloplus behoren alleenstaande volwassenen, die door diverse problematiek beperkingen hebben op het gebied van sociale zelfredzaamheid en relaties. Zij kunnen zelfstandig wonen, mits zij beschikken over een veilige woonomgeving en ondersteuning bij de ontmoeting met anderen Cliënten, capaciteit en medewerkers In het verslagjaar zijn 26 volwassenen en 6 kinderen (totaal 32 personen) opgenomen in het Johanniter Opvanghuis/ bij de Crisisopvang. Vanwege de reorganisatie zijn dit minder mensen dan voorgaande jaren. Bij de Johanniter Crisisopvang stonden de laatste maanden van het jaar mensen in crisis (met name gezinnen) 3 maanden of soms langer op de wachtlijst. Een onwenselijke situatie. Zeker voor kinderen. Aan het eind van het verslagjaar was de capaciteit 6 crisiswoningen: 3 voor gezinnen en 3 voor alleenstaanden. De bedoeling is om deze capaciteit uit te breiden naar negen crisiswoningen: 5 voor gezinnen en 4 voor alleenstaanden. Bij Soloplus heeft 1 mutatie plaatsgevonden. Er is één cliënt naar een verzorgingstehuis vertrokken en er is één nieuwe cliënt bij Soloplus komen wonen. In totaal wonen 24 cliënten bij Soloplus. Medewerkers (aan het eind van het jaar) De personeelsleden zijn: - bestuurder/directeur(deeltijd); - 4 Crisisbegeleiders (deeltijd); - Coördinator Soloplus (deeltijd); - Secretaresse (deeltijd) Omgerekend in fulltime formatieplaatsen resulteert dit aan het eind van het jaar in 3.35 fte. Per voorziening: Crisisopvang 1,4 fte Soloplus 0,42 fte; Algemeen 1 fte. In het verslagjaar heeft de Johanniter Opvang aan 3 stagiairs een stageplaats kunnen bieden. Deze stagiairs waren afkomstig van de Christelijke Hogeschool Ede en ROC A12 en volgden de opleiding voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogisch Werk. De stagiairs volgden de opleiding in deeltijd of voltijd. Er zijn twee Johanniter vrijwilligersgroepen; één voor de Johanniter Crisisopvang en één voor Soloplus. In de crisisopvang wordt voor elke cliënt een vrijwilliger als eigen maatje geregeld i.v.m.: het opvangen en wegwijs maken in de crisiswoning informele contacten; helpen met formulieren invullen; ondersteunen bij bezoek aan instanties; ondersteunen bij aangaan externe activiteiten en contacten; ontspannen activiteiten ook met kinderen; opvoedingsondersteuning; helpen bij de verhuizing naar vervolgplek. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als schilder, behanger, klusser en verhuizer helpen bij het opknappen, inrichten en het onderhoud van de nieuwe crisiswoningen. Zonder de inzet van vrijwillige krachten zou het onmogelijk zijn om de Johanniter Crisisopvang te laten functioneren. Ook Soloplus zou zonder vrijwilligers niet kunnen bestaan. Jaardocument Johanniter Opvang

11 Er is grote waardering voor de belangeloze medewerking en inzet van velen voor deze voorzieningen. Een 25-jarig jubileum van één van de vrijwilligers is gevierd met een high tea. De vrijwilligers bij Soloplus zijn nu opgedeeld in een kookteam die maaltijden verzorgt en een team die de openstelling van de ontmoetingruimte invult. Er zijn 5 nieuwe vrijwilligers geworven. Met hun hulp is het mogelijk geworden dat er elke week een maaltijd voor de cliënten wordt verzorgd Werkgebieden De Johanniter Opvang is gevestigd in de gemeente Ede en heeft productieafspraken met het Zorgkantoor Menzis. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Ede en Veenendaal. Vanaf 2013 is de gemeente Ede overgegaan van budgetsubsidiering naar trajectfinanciering. Dit betekende voor de Johanniter Opvang een andere werkwijze wat meer werk met zich meebrengt. Ook dienden er nog veel onduidelijkheden wat betreft de trajectfinanciering geregeld en opgelost te worden. Daarvoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeenten en overleggen met ketenpartners. Ook is er contact geweest met wethouders en ambtenaren uit de Valleiregio over de sluiting en doorstart van de Johanniter Crisisopvang. Er is gesproken over inkomen, budgetbeheer en schulden. Dit heeft geresulteerd in afspraken over WWB-uitkeringen, zak- en kleedgeld en eigen bijdragen. Met de gemeente Veenendaal is afgesproken dat de Crisisopvang per jaar 5 à 6 inwoners uit de gemeente Veenendaal op neemt. 2.4 Externe relaties De Johanniter Opvang heeft met diverse hulpverlenende instellingen, woningstichtingen en sociale diensten contacten vanwege verwijzingen en samenwerking rond individuele cliënten. De Johanniter Opvang heeft contact gehad en afspraken met de volgende personen en organisaties: - De Binnenvest in Leiden. Zij hebben ons geïnformeerd over hun ambulante crisisopvang. - Woonstede Ede en de Woningstichting Wageningen in verband met het huren van nieuwe crisiswoningen. Hierover zijn huurafspraken gemaakt. - de Maatschappelijke Dienstverlening Opella inzake de nieuwe overeenkomst over de inzet van hun vertrouwenspersonen voor de Johanniter Opvang. - De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei over aansluiting bij hun bereikbaarheidsdienst. Afgesproken is om dit in te laten gaan per en dit vast te leggen in een overeenkomst. - de woningcorporatie Woonstede. De cliënten van Soloplus huren rechtstreeks van Woonstede op voordracht van de Johanniter Opvang. - Philadelphia, CFF (PGB en mentoraat), RIBW, Siza Dorp Groep en Opella inzake hoofd- en onderaannemerschap. - Menzis Zorgkantoren regio Arnhem. De overeenkomst heeft betrekking op de functie Begeleiding. - Ambtenaren gemeente Ede over uitkeringen, zak- en kleedgeld, eigen bijdragen, budgetbeheer, schulden. - Deelgenomen aan een ronde tafelgesprek over de maatschappelijke opvang georganiseerd oor CDA en SGP. De Johanniter Opvang participeert in: - het directieoverleg van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deelnemers zijn de hoofdaannemers binnen de maatschappelijke opvang: Johanniter Opvang, Leger des Heils en Iriszorg. De VGGM is voorzitter van dit overleg. Elk directieoverleg vindt in principe plaats een week na oplevering van de rapportages van de VGGM over het cliëntvolgsysteem. Jaardocument Johanniter Opvang

12 Bijzondere samenwerkingsverbanden bestaan met: - De kerken in Bennekom. Jaarlijks ontvangt Soloplus een bijdrage om te gebruiken voor extra activiteiten voor de cliënten van Soloplus. - De Johanniter Hulpverlening, de vrijwilligersorganisatie van de Johanniter Orde. De vrijwilligers zijn daar ingeschreven en vallen (tijdens hun werkzaamheden) onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Vrijwilligers die minimaal een jaar actief zijn, krijgen de Johanniterspeld uitgereikt. - De Johanniter Hulpverlening biedt de coördinatoren ondersteuning bij het vrijwilligerswerk door het organiseren van een jaarvergadering, coördinatorenoverleg en workshops. De instelling kan advies verkrijgen over zaken als vrijwilligersbeleid, taakomschrijvingen, etc. - Met de vrijwilligerscentrale de Medewerker bestaan contacten voor de activiteiten op lokaal niveau. In september heeft de Commanderij een uitstapje voor cliënten van Soloplus georganiseerd. 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode De Zorgbrede Governancecode bevat gedragsregels voor een heldere verantwoording, geformuleerd vanuit de bijzondere maatschappelijke positie die zorginstellingen hebben. De algemene beginselen worden onderschreven door de Johanniter Opvang. Het feit dat de Johanniter Opvang een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is, blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - de Johanniter Opvang stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daarvoor ter beschikking staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk aangewend worden; - de door de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen. Gebaseerd op directe communicatie met de verschillende belanghebbenden (cliënt, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoor en gemeenten) worden afspraken gemaakt en doelstellingen beschreven. Registratie en administratie vinden plaats conform de regels die gelden voor zorginstellingen. Het jaardocument wordt gebruikt als externe communicatie- en verantwoordingsmogelijkheid. Bestuur Bestuur Naam mevrouw C.J. van Eck Functie bestuurder/directeur De bestuurder/directeur heeft een dienstverband van 20 uur per week en wordt bezoldigd conform de adviesregeling van de Maatschappelijke Ondernemingsgroep Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Jaardocument Johanniter Opvang

13 Naam M.J. van Bergeijk Voorzitter (tot ) Ing. P. Vreugdenhil Ir F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken Mw M.J.A. Brouwer-Van Helden plv. voorzitter ( tot ) Jhr M.L.P. Quarles van Ufford Voorzitter (vanaf ) Mw E.A. Zwijnenburg-van Leerdam E. van Duyl De Raad van Toezicht heeft in 2013 acht maal vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder/directeur aanwezig. Tijdens die vergaderingen zijn de jaarrekening, begroting en jaarverslag vastgesteld. Daarnaast kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde: Plan sluiting en doorstart Johanniter Crisisopvang, verkoop pand Pasteurlaan, de overgang van een Raad van Toezicht model naar een Raad van Bestuursmodel en de functieomschrijving van de algemeen coördinator. De externe accountant bespreekt de jaarrekening met de bestuurder/directeur en geeft een schriftelijke toelichting ten behoeve van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering. Zij kunnen wel een beroep doen op een onkostenvergoeding zoals een reiskostenvergoeding. 3.2 Bedrijfsvoering De administratie en met name de administratie rondom personeelszaken heeft de Johanniter Opvang uitbesteed aan een extern kantoor, Alfa Accountants. Dit kantoor stelt, in overleg met de bestuurder/directeur, een begroting met deelbegrotingen per voorziening op. De Raad van Toezicht stelt de begroting vast. Per voorziening wordt per vier weken een vergelijking opgesteld tussen de begrote AWBZ-productie en de realisatie hiervan. Daarnaast wordt per kwartaal een overzicht opgesteld van de geleverde bouwstenen conform de trajectfinanciering van de gemeente Ede. Het administratiekantoor stelt halfjaar- en jaarcijfers op. Vervolgens legt de bestuurder/directeur verantwoording af aan de Raad van Toezicht in zijn vergaderingen. Zij doet dit, voorafgaand aan de vergaderingen, schriftelijk en licht de informatie mondeling toe tijdens de vergaderingen. Hierbij worden tevens bijzondere gebeurtenissen vermeld, zoals ernstige incidenten en calamiteiten. 3.3 Cliëntenraad In het afgelopen jaar heeft de Clëntenraad drie keer vergaderd. Gespreksonderwerpen waren o.a. de samenstelling en werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Ook het plan sluiting Johanniter Opvanghuis en doorstart Johanniter Crisisopvang is besproken. De cliëntenraad had hierover een aantal waardevolle ervarings -tips gegeven. Tevens zijn het Jaardocument en het rapport Cliënttevredenheidsmeting besproken. 3.4 Personeelsvertegenwoordiging De instelling is te klein voor een ondernemingsraad, maar dient wel een personeelsvertegenwoordiging (PV) te regelen. Slechts één medewerker wilde zitting nemen in een PV. Daarmee was deze vertegenwoordiging niet haalbaar voor de instelling. Afgesproken is om in de gebruikelijke werkoverleggen zonodig tijd in te ruimen voor personeelszaken en indien gewenst een personeelsbijeenkomst met de bestuurder/directeur te organiseren. Jaardocument Johanniter Opvang

14 Er zijn in het verslagjaar meerdere personeelsbijeenkomsten geweest vanwege de sluiting en doorstart van de opvang. Ook met de vrijwilligers van het Johanniter Opvanghuis zijn extra bijeenkomsten geweest 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Missie en visie De missie van de Johanniter Opvang luidt: De Johanniter Opvang biedt huisvesting en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. Wij doen actief een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten. Daarin vinden wij aanknopingspunten voor begeleiding op maat, terug naar een passende plaats in de samenleving. Wij accepteren mensen zoals zij met ons in contact komen, ongeacht geloof, etniciteit of geaardheid. Wij baseren onze dienstverlening op de Bijbelse opdracht om betrokken en respectvol hulp te bieden aan onze medemens. Bovenstaande missie vertaalt zich in de volgende visie: De Johanniter Opvang biedt haar cliënten huisvesting en begeleiding waar dit nodig is. De vraag van de cliënt staat hierbij centraal. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, in wonen, werken, relaties onderhouden en het gebruik maken van voorzieningen, hebben behoefte aan hulp. Ook de samenleving is gebaat bij een goede integratie van deze mensen. De Johanniter Opvang versterkt met haar aanpak de eigen autonomie en vrijheid van haar cliënten, zodat zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren. De Johanniter Opvang zorgt voor deskundige beroepskrachten die deze begeleiding op maat kunnen bieden. Zij zorgt ook voor betrokken vrijwilligers om haar cliënten informeel te ondersteunen. Hierbij houdt zij rekening met de diversiteit van haar medewerkers en cliënten. De Johanniter Opvang werkt samen met andere organisaties om gezamenlijk een signaal- en vangnetfunctie te vervullen zodat niemand buiten de boot valt en iedereen bemiddeld kan worden naar gespecialiseerde hulpverlening als dit nodig is. 4.2 Algemeen beleid Begin 2013 is vanwege een forse korting op het budget besloten om het Johanniter Opvanghuis te sluiten. Het personeel is geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst. Voor velen betekende deze sluiting ontslag na vaak jarenlange inzet met veel betrokkenheid bij het werk in het Johanniter Opvanghuis. Begin juni is de sluiting gerealiseerd en is er een waardige afscheidsbijeenkomst geweest met alle medewerkers van het Johanniter Opvanghuis en met de leden van de Raad van Toerzicht. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Verder heeft het verslagjaar naast de sluiting en de ontslagen in het teken gestaan van het plan Johanniter Crisisopvang nieuwe stijl. Het plan is ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van de Binnenvest een instelling voor maatschappelijke opvang in Leiden. Het plan is getoetst op financiële haalbaarheid. Er is overleg gevoerd met de woningstichtingen wat geresulteerd heeft in het huren van crisiswoningen. Verschillende overleggen zijn er geweest met ambtenaren van vooral van de gemeente Ede over uitkeringen, leefgeld, zak- en kleedgeld en eigen bijdragen in de nieuwe opvang en er zijn afspraken gemaakt. De gehuurde woningen zijn opgeknapt en ingericht. Aanvragen zijn gedaan bij fondsen voor de inrichtingskosten. De werkwijze voor de nieuwe crisisopvang is beschreven. Daarvoor zijn documenten aangepast of nieuw opgesteld. Jaardocument Johanniter Opvang

15 Aan het eind van het jaar waren 4 nieuwe crisiswoningen in gebruik en werden 2 gezinnen opgevangen in het pand van het Johanniter Opvanghuis in Bennekom. Dit pand is verkocht, maar blijven we gebruiken tot de overdracht per 1 juli De bedoeling is om in de loop van crisiswoningen in gebruik te hebben: 5 gezinsappartementen en 4 éénkamerappartementen. 4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliënttevredenheidsonderzoek In het Opvanghuis/crisisopvang heeft een intern onderzoek plaatsgevonden De algemene indruk is goed. Er zijn geen bijzonderheden aangegeven door cliënten. De cliënten geven voor wonen en begeleiding een 7,9 en een 7 voor de opvang van kinderen Klachten De Johanniter Opvang is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. In het verslagjaar zijn er bij deze commissie geen meldingen van klachten ontvangen en er is geen beroep op de vertrouwenspersonen gedaan Melding van ongevallen, onveilige situaties, agressie Er zijn 8 meldingen gedaan die volgens protocol zijn afgehandeld. We kunnen concluderen dat het positief is dat er meer meldingen worden gedaan waardoor zaken sneller worden opgelost Veiligheidsbeleid en hygiëne Conform het beheersplan Legionellapreventie heeft bacteriologisch onderzoek plaatsgevonden in het opvanghuis. Verder zijn elke maand brandinstructies aan cliënten gegeven en rookmelders gecontroleerd. Vanwege de sluiting van het opvanghuis is ons beleid ten aanzien van Bedrijfshulpverlening en de Hygiënecode niet meer van toepassing. 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Het door de Johanniter Opvang gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Welzijn en Dienstverlening. In 2013 vond een externe audit door KIWA plaats. Er zijn twee tekortkoming geconstateerd op het gebied van analyse en kwaliteitsdoelen. Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak opgesteld. De nieuwe documenten voor de Johanniter Crisisopvang zijn door KIWA zeer positief beoordeeld Er vindt regelmatig werkoverleg plaats. Een medewerker heeft deelgenomen aan het congres Uit de zorgval over de presentiebenadering. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben voor de Johanniter Opvang een onderzoek uitgevoerd voor het betrekken en activeren van het sociaal netwerk van de cliënt bij de begeleiding en een handleiding met een 5-Stappenplan opgesteld. Er is een bijeenkomst geweest met de medewerkers over dit onderwerp. Dit zal een vervolg krijgen in Met 365 Arboned is een contract afgesloten in verband met de arbodienstverlening. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 2,85 Dit percentage is lager dan in 2012 (3,29 %) en in 2011 (4,6 %). Jaardocument Johanniter Opvang

16 Verloop personeel Aantal personeelsleden Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 3 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 12 In verband met de sluiting en doorstart van de crisisbegeleiding hebben wij 9 mensen moeten ontslaan: alle medewerkers die slaapdiensten verrichtten, de kookdames en heer en 1 hulpverlener. Een medewerker is met pensioen gegaan en 2 hulpverleners hebben ontslag genomen vanwege een andere baan. Er zijn aan het eind van het jaar 3 crisisbegeleiders benoemd. Vanwege de opbouwfase van de nieuwe crisisopvang met een 0-urencontract. 4.5 Samenleving De Johanniter Opvang heeft een bijzondere plaats in de Valleiregio. De organisatie is lokaal goed verankerd, mede door haar kerkelijk netwerk. Sinds de oprichting is uit dit netwerk een groot team aan vrijwilligers beschikbaar. De Johanniter Opvang blijkt in staat deze vrijwilligers voor jaren aan zich te binden door de voldoening die het werk biedt en de aandacht en waardering vanuit de Johanniter Opvang en de landelijke Johanniter Hulpverlening. De inzet van vrijwilligers is voor een belangrijk deel bepalend voor de aanpak en de sfeer bij de Johanniter Opvang. De vrijwilligers hebben vooral een belangrijke rol in de informele ondersteuning van de cliënten. De individuele begeleiding bij de crisisopvang wordt uitgevoerd door professionals. De combinatie van het werken met professionals en vrijwilligers doet een appèl op de cliënt, het versterkt de normale omgang met elkaar en werkt preventief. De vrijwilligers in Soloplus behoren tot het informele netwerk van de cliënten en nemen daardoor een deel van de eenzaamheid weg. Dit stelt de cliënten in staat zelfstandig te blijven wonen met een minimum aan professionele inzet. De Johanniter Opvang werkt voor individuele cliënten samen met diverse hulpverlenende instellingen en heeft samenwerkingsafspraken met meerdere instellingen, sociale diensten en woningcorporaties. 4.6 Financieel beleid AWBZ Als AWBZ erkende instelling voor Begeleiding konden voor het verslagjaar opnieuw voor beide voorzieningen productieafspraken worden gemaakt met het Zorgkantoor. Het resultaat is een productie voor een totaalbedrag van De Johanniter Opvang biedt voor de volgende instellingen begeleiding als onderaannemer: RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Siza en Opella en is hoofdaannemer bij CFF Gemeenten Voor de Johanniter Crisisopvang is een subsidieafspraak gemaakt met de gemeente Ede als Centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang voor de Valleiregio. Vanaf 2013 financiert de gemeente Ede via trajectfinanciering en niet langer via budgetsubsidiering. Van de gemeente Ede ontvingen we een bedrag Daarnaast ontvingen we van de gemeente Veenendaal Deze bijdragen zijn bestemd voor het bieden van huisvesting, voeding en begeleiding van cliënten. De gemeente Veenendaal heeft subsidie toegekend met als voorwaarde dat gemiddeld per jaar 5 à 6 inwoners uit Veenendaal worden opgenomen. Dit aantal is in 2013 gehaald met de opname van 6 inwoners uit Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft vanwege bezuinigingen besloten om vanaf 2014 geen subsidie meer te verlenen. Jaardocument Johanniter Opvang

17 In verband met de nieuw ingevoerde trajectfinanciering stelt de gemeente Ede de eigen bijdragen van cliënten vast. Voor niet WWB-cliënten dient de Johanniter Opvang zelf de eigen bijdragen te innen. Voor WWB-cliënten ontvangt de Johanniter Opvang een vergoeding via de trajectfinanciering Giften Van de Stichting Johanniter Tehuis Oud Vossenhol werd in het verslagjaar zeer gewaardeerde bijdragen ontvangen van totaal ,--. In het verslagjaar hebben wij giften ontvangen van de Gereformeerde kerk en van de Hervormde gemeente te Bennekom ( 5.719).Verder ontvingen we bijdragen van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht ( ), van de Soroptimisten ( 500), van de Stichting Woonstede ( 180,-) bestemd voor de bewonerscommissie Soloplus, van privépersonen ( 1.675,-) en via het premieplan van de Johanniter Orde ( 500). De Johanniter Opvang is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Algemeen De goedgekeurde jaarrekening van de stichting is aan dit verslag toegevoegd samen met de bijbehorende accountantsverklaring. Het verslagjaar werd uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van Jaardocument Johanniter Opvang

Jaardocument 2015 Stichting Johanniter Opvang

Jaardocument 2015 Stichting Johanniter Opvang Jaardocument 2015 Stichting Johanniter Opvang Jaardocument 2015 Johanniter Opvang 1 Jaardocument Stichting Johanniter Opvang 2015 Ede, mei 2016 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord bestuur 6 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Beschermende Woonvorm De Reling

Jaarverslag 2014. Beschermende Woonvorm De Reling Jaarverslag 2014 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Stichting De Steenrots... 3 1.1. Visie en Missie... 3 1.2. Bestuur Stichting De Steenrots... 3 1.3. Raad van Advies en Beroep...

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PLANNING EN BEMENSING 2.1 Terugblik 2.2 Organisatiestructuur 2012 / 2013 3. UITVOERING 3.1 Cliëntengroep 3.2 Sterke & zwakke kanten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang gemeente s- Hertogenbosch 2014.

Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang gemeente s- Hertogenbosch 2014. Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang gemeente s- Hertogenbosch 2014. Gelet op: De Wet maatschappelijke ondersteuning, Staatsblad 2006 nr. 351, Artikel 1, lid 1 aanhef en

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013)

Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 114 Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 20 november 2013 Opmerkingen - Vaststelling

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje geeft hulp bij schulden. Dit initiatief van de landelijke kerken in Nederland is een antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN 2015-2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Huisvesting 3.1 Automatisering 3.2 Algemeen personeelsbeleid 3.3 Taken coördinator Open Huis 3.4 Taken coördinator

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

JOHANNITER NEDERLAND. Begroting

JOHANNITER NEDERLAND. Begroting JOHANNITER NEDERLAND Stichting Johanniter Hulpverlening 2017 Datum vaststelling: Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Naam Statutaire naam Johanniter Nederland Stichting Johanniter Hulpverlening Adres Lange Voorhout

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT "Wanneer je vertrouwelijk wilt praten over iets wat je erg bezighoudt, luisteren wij. Wij denken met je mee, staan even naast je. Met tijd

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Meebuigen in 2015 MensGoed 01/01/2015

Meebuigen in 2015 MensGoed 01/01/2015 Meebuigen in 2015 MensGoed 01/01/2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PLANNING EN BEMENSING 2.1 Terugblik 2.2 Organisatiestructuur 2014 3. UITVOERING 3.1 Cliëntengroep 3.2 Sterke & zwakke kanten van de organisatie

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord voorzitter... 3 Verslag van het bestuur... 4 Gebeurtenissen 2016... 4 Personeelszaken... 4 Projecten... 4 Jubileum Support

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning.

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning. OZL Plus Zelfstandig wonen Gericht op doorstroom naar OZL Zwaar Criteria Inhoudelijke criteria (doelgroep) Specifieke eisen Omschrijving Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Jaarverslag van de Zorgnijverij

Jaarverslag van de Zorgnijverij 2015 Jaarverslag van de Zorgnijverij Erna Noordijk De Zorgnijverij Juni 2016 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Gegevens 4. Highlights 4.1.1. Strategisch 4.1.2. Organisatiestructuur 4.1.3. Organisatorisch

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders INKOOPDOCUMENT WLZ 2017 ZORGKANTOOR FRIESLAND Juni 2016 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland 1 1. Inleiding Zoals

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

1. Instructie ten aanzien van een cliënt met een BW-beschikking die in verblijf komt NAAM Actie Aandachtspunten Centrumgemeente Ede (CG)

1. Instructie ten aanzien van een cliënt met een BW-beschikking die in verblijf komt NAAM Actie Aandachtspunten Centrumgemeente Ede (CG) Procesbeschrijving voor het aan- en afmelden van cliënten die beschermd gaan wonen of uitstromen uit beschermd wonen. In het kader van de Eigen bijdrage. Context: In artikel 3.11 en 3.12 van het uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2013 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Jaarrekening 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 2015 2014 Vlottende activa Te ontvangen afdrachten 60.432 46.177 Bisdom Rotterdam inzake Steunfonds DCI 55.370 54.322 Bisdom Rotterdam inzake DCI 19.073

Nadere informatie

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Modeltekst voor publieksversie van de Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Overeenkomst en de kleine lettertjes Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

3.1 Balans per 31 december 2015

3.1 Balans per 31 december 2015 3.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12- ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inventarissen 1.439 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 2 85.226

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Een opvangcentrum in de gemeente. Uitkeringen Faciliteitenbesluit Opvangcentra

Een opvangcentrum in de gemeente. Uitkeringen Faciliteitenbesluit Opvangcentra Een opvangcentrum in de gemeente Uitkeringen Faciliteitenbesluit Opvangcentra Inhoudsopgave 1. Uitkeringen Faciliteitenbesluit Opvangcentra..p. 3 2. Reguliere uitkering aan gemeenten met opvangcentrum..p.

Nadere informatie

Waar je ook gaat, daar ben je

Waar je ook gaat, daar ben je Verkort Jaarverslag 2014 Waar je ook gaat, daar ben je Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Schorem doet mee met CVD Makes My Day Ketenpartnerontbijt Sport en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg . Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 1 Jaarverslag Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 2015 Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie