Jaardocument 2013 Johanniter Opvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013 Johanniter Opvang"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Johanniter Opvang Jaardocument 2013 Johanniter Opvang

2 Jaardocument Johanniter Opvang

3 Jaardocument Johanniter Opvang 2013 Ede, april 2014 Jaardocument Johanniter Opvang

4 Jaardocument Johanniter Opvang

5 Inhoudsopgave Pagina Deel 1 Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten Cliënten, capaciteit en medewerkers Werkgebieden Externe relaties 11 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Personeelsvertegenwoordiging 13 4 Beleid, inspanning en prestaties Missie en Visie Algemeen Beleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliëntenoordeel extern onderzoek Klachten Melding ongevallen, onveilige situaties, agressie Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid AWBZ Gemeenten Giften Algemeen 17 Deel 2 Jaarrekening Bijlage: Registratiegegevens Johanniter Crisisopvang Jaardocument Johanniter Opvang

6 Jaardocument Johanniter Opvang

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Het jaardocument 2013 van de Johanniter Opvang is opgesteld volgens de regeling Jaarverslaglegging Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De Johanniter Opvang heeft te maken met meerdere registratie- en verantwoordingsregimes. Naast toelating als zorginstelling heeft de Johanniter Opvang subsidieafspraken met meerdere gemeenten. De verantwoording als AWBZ-instelling en de verantwoording naar de gemeenten zijn in dit verslag opgenomen. De Johanniter Opvang is een professionele organisatie waarin vrijwilligers nog steeds een belangrijke bijdrage leveren en onmisbaar zijn. Al jaren heeft de Johanniter Opvang aan veel cliënten opvang, onderdak, begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Vanwege forse bezuinigingen heeft de Johanniter Opvang in 2013 een moeilijk besluit moeten nemen. Het Johanniter Opvanghuis aan de Pasteurlaan in Bennekom is, na 28 jaar, gesloten per 1 juni Deze opvang was financieel gezien niet langer haalbaar. Dit was een moeilijk besluit, vooral omdat het Johanniter Opvanghuis een belangrijke functie vervulde in de regio. Voor een deel van onze medewerkers betekende dit besluit helaas hun ontslag. Medewerkers die zich vanuit betrokkenheid met de doelgroep en met de organisatie vaak al jarenlang hebben ingezet. Tegelijkertijd is er een plan voor een doorstart van de crisisopvang ontwikkeld. We hebben gekozen voor een andere vorm van opvang: individuele crisisopvang per cliënt/gezin in een woning in de wijk. We gaan voor dezelfde doelgroep en voor hetzelfde aantal cliënten opvang bieden in individuele woningen verspreid over de Valleiregio. Wel willen we in verhouding meer gezinnen op gaan vangen dan in het Johanniter Opvanghuis mogelijk was. De crisiswoningen huren we van de woningstichtingen in Ede en Wageningen. De cliënten verblijven in de nieuwe vorm niet langer in een groep. Zij komen tijdelijk te wonen in een gemeubileerde zelfstandige woning. Binnen 3 maanden dienen zij uit te stromen en krijgen in die periode begeleiding vanuit de Johanniter Opvang in samenwerking met onze ketenpartners. Wij denken een goede vorm gevonden te hebben om door te kunnen gaan met de crisisopvang. Een vorm die past bij deze tijd en alle ontwikkelingen. Cliënten zo veel mogelijk uit de instellingen, zo gewoon mogelijk en zo zelfstandig mogelijk wonend in de wijk. We zijn verheugd dat hiermee de doorstart van de Johanniter Opvang, die heel succesvol functioneerde, feitelijk gestalte wordt gegeven. Dit jaardocument omvat het maatschappelijk verslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring, evenals de bijlage met de registratiegegevens. In het maatschappelijk verslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: profiel van de organisatie; bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; beleid, inspanningen en prestaties. nawoord De jaarverslaggeving wordt openbaar gemaakt en kan gevonden worden via de website: Jaardocument Johanniter Opvang

8 Jaardocument Johanniter Opvang

9 2. Profiel van de organisatie De Johanniter Opvang is een instelling voor maatschappelijke opvang. De Johanniter Opvang biedt opvang en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van hun zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. De Johanniter Opvang heeft een Protestants Christelijk karakter, maar staat open voor iedereen. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Johanniter Opvang Adres Leeghwaterstraat 7 Postcode 6717 CX Plaats Ede Telefoonnummer Identificatienummer KvK Website 2.2 Structuur van de organisatie De Johanniter Opvang hanteert het Raad van Toezichtmodel. De Johanniter Opvang biedt de volgende mogelijkheden voor opvang, huisvesting, ondersteuning en begeleiding: 1. De Johanniter Crisisopvang voorziet in tijdelijke opvang, huisvesting en crisisbegeleiding voor mensen in noodsituaties. 2. Soloplus bestaat uit appartementen voor alleenstaanden met een ontmoetingsruimte voor sociale contacten. De Johanniter Crisisopvang en Soloplus hebben elk een eigen hulpverlenend team bestaande uit beroepskrachten, stagiairs en vrijwilligers. De Johanniter Opvang is toegelaten als instelling voor de AWBZ-functie Begeleiding. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten De Johanniter Opvang wordt gedeeltelijk uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gefinancierd en ontvangt financiële bijdragen van kerken en fondsen. De crisisopvang ontvangt daarnaast subsidie van de gemeenten Ede en Veenendaal. De kernactiviteit van de Johanniter Crisisopvang is het bieden van kortdurend tijdelijk verblijf, gekoppeld aan crisisbegeleiding, aan mannen, vrouwen, en hun kinderen in een bedreigende of acute crisissituatie. Bij de cliënten is sprake van multi problematiek. De doelstelling van de Johanniter Opvang is dat cliënten zo snel mogelijk, en na maximaal drie maanden, de stap kunnen maken naar zelfstandige woonruimte. Dit betekent alleen crisisopvang en met de cliënten een start maken op weg naar eigen woonruimte en regie over hun leven. De focus bij dit alles ligt op integratie in de samenleving. Dit betekent dat zelfredzaamheid, participatie en de opbouw van een sociaal netwerk belangrijke pijlers zijn in de begeleiding. Het is het doel dat cliënten geen maatschappelijke opvang meer nodig hebben en zo snel mogelijk verder kunnen met steun van een eigen sociaal netwerk en met gebruikmaking van regulier beschikbare (gemeentelijke) basisvoorzieningen. Jaardocument Johanniter Opvang

10 Het motto van Soloplus is: Solo samen. De kerntaak van Soloplus is het bieden van zelfstandige woonruimte en een ontmoetingsruimte voor sociale contacten met als doel dat de cliënten zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Tot de doelgroep van Soloplus behoren alleenstaande volwassenen, die door diverse problematiek beperkingen hebben op het gebied van sociale zelfredzaamheid en relaties. Zij kunnen zelfstandig wonen, mits zij beschikken over een veilige woonomgeving en ondersteuning bij de ontmoeting met anderen Cliënten, capaciteit en medewerkers In het verslagjaar zijn 26 volwassenen en 6 kinderen (totaal 32 personen) opgenomen in het Johanniter Opvanghuis/ bij de Crisisopvang. Vanwege de reorganisatie zijn dit minder mensen dan voorgaande jaren. Bij de Johanniter Crisisopvang stonden de laatste maanden van het jaar mensen in crisis (met name gezinnen) 3 maanden of soms langer op de wachtlijst. Een onwenselijke situatie. Zeker voor kinderen. Aan het eind van het verslagjaar was de capaciteit 6 crisiswoningen: 3 voor gezinnen en 3 voor alleenstaanden. De bedoeling is om deze capaciteit uit te breiden naar negen crisiswoningen: 5 voor gezinnen en 4 voor alleenstaanden. Bij Soloplus heeft 1 mutatie plaatsgevonden. Er is één cliënt naar een verzorgingstehuis vertrokken en er is één nieuwe cliënt bij Soloplus komen wonen. In totaal wonen 24 cliënten bij Soloplus. Medewerkers (aan het eind van het jaar) De personeelsleden zijn: - bestuurder/directeur(deeltijd); - 4 Crisisbegeleiders (deeltijd); - Coördinator Soloplus (deeltijd); - Secretaresse (deeltijd) Omgerekend in fulltime formatieplaatsen resulteert dit aan het eind van het jaar in 3.35 fte. Per voorziening: Crisisopvang 1,4 fte Soloplus 0,42 fte; Algemeen 1 fte. In het verslagjaar heeft de Johanniter Opvang aan 3 stagiairs een stageplaats kunnen bieden. Deze stagiairs waren afkomstig van de Christelijke Hogeschool Ede en ROC A12 en volgden de opleiding voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogisch Werk. De stagiairs volgden de opleiding in deeltijd of voltijd. Er zijn twee Johanniter vrijwilligersgroepen; één voor de Johanniter Crisisopvang en één voor Soloplus. In de crisisopvang wordt voor elke cliënt een vrijwilliger als eigen maatje geregeld i.v.m.: het opvangen en wegwijs maken in de crisiswoning informele contacten; helpen met formulieren invullen; ondersteunen bij bezoek aan instanties; ondersteunen bij aangaan externe activiteiten en contacten; ontspannen activiteiten ook met kinderen; opvoedingsondersteuning; helpen bij de verhuizing naar vervolgplek. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als schilder, behanger, klusser en verhuizer helpen bij het opknappen, inrichten en het onderhoud van de nieuwe crisiswoningen. Zonder de inzet van vrijwillige krachten zou het onmogelijk zijn om de Johanniter Crisisopvang te laten functioneren. Ook Soloplus zou zonder vrijwilligers niet kunnen bestaan. Jaardocument Johanniter Opvang

11 Er is grote waardering voor de belangeloze medewerking en inzet van velen voor deze voorzieningen. Een 25-jarig jubileum van één van de vrijwilligers is gevierd met een high tea. De vrijwilligers bij Soloplus zijn nu opgedeeld in een kookteam die maaltijden verzorgt en een team die de openstelling van de ontmoetingruimte invult. Er zijn 5 nieuwe vrijwilligers geworven. Met hun hulp is het mogelijk geworden dat er elke week een maaltijd voor de cliënten wordt verzorgd Werkgebieden De Johanniter Opvang is gevestigd in de gemeente Ede en heeft productieafspraken met het Zorgkantoor Menzis. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Ede en Veenendaal. Vanaf 2013 is de gemeente Ede overgegaan van budgetsubsidiering naar trajectfinanciering. Dit betekende voor de Johanniter Opvang een andere werkwijze wat meer werk met zich meebrengt. Ook dienden er nog veel onduidelijkheden wat betreft de trajectfinanciering geregeld en opgelost te worden. Daarvoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeenten en overleggen met ketenpartners. Ook is er contact geweest met wethouders en ambtenaren uit de Valleiregio over de sluiting en doorstart van de Johanniter Crisisopvang. Er is gesproken over inkomen, budgetbeheer en schulden. Dit heeft geresulteerd in afspraken over WWB-uitkeringen, zak- en kleedgeld en eigen bijdragen. Met de gemeente Veenendaal is afgesproken dat de Crisisopvang per jaar 5 à 6 inwoners uit de gemeente Veenendaal op neemt. 2.4 Externe relaties De Johanniter Opvang heeft met diverse hulpverlenende instellingen, woningstichtingen en sociale diensten contacten vanwege verwijzingen en samenwerking rond individuele cliënten. De Johanniter Opvang heeft contact gehad en afspraken met de volgende personen en organisaties: - De Binnenvest in Leiden. Zij hebben ons geïnformeerd over hun ambulante crisisopvang. - Woonstede Ede en de Woningstichting Wageningen in verband met het huren van nieuwe crisiswoningen. Hierover zijn huurafspraken gemaakt. - de Maatschappelijke Dienstverlening Opella inzake de nieuwe overeenkomst over de inzet van hun vertrouwenspersonen voor de Johanniter Opvang. - De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei over aansluiting bij hun bereikbaarheidsdienst. Afgesproken is om dit in te laten gaan per en dit vast te leggen in een overeenkomst. - de woningcorporatie Woonstede. De cliënten van Soloplus huren rechtstreeks van Woonstede op voordracht van de Johanniter Opvang. - Philadelphia, CFF (PGB en mentoraat), RIBW, Siza Dorp Groep en Opella inzake hoofd- en onderaannemerschap. - Menzis Zorgkantoren regio Arnhem. De overeenkomst heeft betrekking op de functie Begeleiding. - Ambtenaren gemeente Ede over uitkeringen, zak- en kleedgeld, eigen bijdragen, budgetbeheer, schulden. - Deelgenomen aan een ronde tafelgesprek over de maatschappelijke opvang georganiseerd oor CDA en SGP. De Johanniter Opvang participeert in: - het directieoverleg van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deelnemers zijn de hoofdaannemers binnen de maatschappelijke opvang: Johanniter Opvang, Leger des Heils en Iriszorg. De VGGM is voorzitter van dit overleg. Elk directieoverleg vindt in principe plaats een week na oplevering van de rapportages van de VGGM over het cliëntvolgsysteem. Jaardocument Johanniter Opvang

12 Bijzondere samenwerkingsverbanden bestaan met: - De kerken in Bennekom. Jaarlijks ontvangt Soloplus een bijdrage om te gebruiken voor extra activiteiten voor de cliënten van Soloplus. - De Johanniter Hulpverlening, de vrijwilligersorganisatie van de Johanniter Orde. De vrijwilligers zijn daar ingeschreven en vallen (tijdens hun werkzaamheden) onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Vrijwilligers die minimaal een jaar actief zijn, krijgen de Johanniterspeld uitgereikt. - De Johanniter Hulpverlening biedt de coördinatoren ondersteuning bij het vrijwilligerswerk door het organiseren van een jaarvergadering, coördinatorenoverleg en workshops. De instelling kan advies verkrijgen over zaken als vrijwilligersbeleid, taakomschrijvingen, etc. - Met de vrijwilligerscentrale de Medewerker bestaan contacten voor de activiteiten op lokaal niveau. In september heeft de Commanderij een uitstapje voor cliënten van Soloplus georganiseerd. 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode De Zorgbrede Governancecode bevat gedragsregels voor een heldere verantwoording, geformuleerd vanuit de bijzondere maatschappelijke positie die zorginstellingen hebben. De algemene beginselen worden onderschreven door de Johanniter Opvang. Het feit dat de Johanniter Opvang een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is, blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - de Johanniter Opvang stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daarvoor ter beschikking staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk aangewend worden; - de door de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen. Gebaseerd op directe communicatie met de verschillende belanghebbenden (cliënt, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoor en gemeenten) worden afspraken gemaakt en doelstellingen beschreven. Registratie en administratie vinden plaats conform de regels die gelden voor zorginstellingen. Het jaardocument wordt gebruikt als externe communicatie- en verantwoordingsmogelijkheid. Bestuur Bestuur Naam mevrouw C.J. van Eck Functie bestuurder/directeur De bestuurder/directeur heeft een dienstverband van 20 uur per week en wordt bezoldigd conform de adviesregeling van de Maatschappelijke Ondernemingsgroep Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Jaardocument Johanniter Opvang

13 Naam M.J. van Bergeijk Voorzitter (tot ) Ing. P. Vreugdenhil Ir F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken Mw M.J.A. Brouwer-Van Helden plv. voorzitter ( tot ) Jhr M.L.P. Quarles van Ufford Voorzitter (vanaf ) Mw E.A. Zwijnenburg-van Leerdam E. van Duyl De Raad van Toezicht heeft in 2013 acht maal vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder/directeur aanwezig. Tijdens die vergaderingen zijn de jaarrekening, begroting en jaarverslag vastgesteld. Daarnaast kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde: Plan sluiting en doorstart Johanniter Crisisopvang, verkoop pand Pasteurlaan, de overgang van een Raad van Toezicht model naar een Raad van Bestuursmodel en de functieomschrijving van de algemeen coördinator. De externe accountant bespreekt de jaarrekening met de bestuurder/directeur en geeft een schriftelijke toelichting ten behoeve van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering. Zij kunnen wel een beroep doen op een onkostenvergoeding zoals een reiskostenvergoeding. 3.2 Bedrijfsvoering De administratie en met name de administratie rondom personeelszaken heeft de Johanniter Opvang uitbesteed aan een extern kantoor, Alfa Accountants. Dit kantoor stelt, in overleg met de bestuurder/directeur, een begroting met deelbegrotingen per voorziening op. De Raad van Toezicht stelt de begroting vast. Per voorziening wordt per vier weken een vergelijking opgesteld tussen de begrote AWBZ-productie en de realisatie hiervan. Daarnaast wordt per kwartaal een overzicht opgesteld van de geleverde bouwstenen conform de trajectfinanciering van de gemeente Ede. Het administratiekantoor stelt halfjaar- en jaarcijfers op. Vervolgens legt de bestuurder/directeur verantwoording af aan de Raad van Toezicht in zijn vergaderingen. Zij doet dit, voorafgaand aan de vergaderingen, schriftelijk en licht de informatie mondeling toe tijdens de vergaderingen. Hierbij worden tevens bijzondere gebeurtenissen vermeld, zoals ernstige incidenten en calamiteiten. 3.3 Cliëntenraad In het afgelopen jaar heeft de Clëntenraad drie keer vergaderd. Gespreksonderwerpen waren o.a. de samenstelling en werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Ook het plan sluiting Johanniter Opvanghuis en doorstart Johanniter Crisisopvang is besproken. De cliëntenraad had hierover een aantal waardevolle ervarings -tips gegeven. Tevens zijn het Jaardocument en het rapport Cliënttevredenheidsmeting besproken. 3.4 Personeelsvertegenwoordiging De instelling is te klein voor een ondernemingsraad, maar dient wel een personeelsvertegenwoordiging (PV) te regelen. Slechts één medewerker wilde zitting nemen in een PV. Daarmee was deze vertegenwoordiging niet haalbaar voor de instelling. Afgesproken is om in de gebruikelijke werkoverleggen zonodig tijd in te ruimen voor personeelszaken en indien gewenst een personeelsbijeenkomst met de bestuurder/directeur te organiseren. Jaardocument Johanniter Opvang

14 Er zijn in het verslagjaar meerdere personeelsbijeenkomsten geweest vanwege de sluiting en doorstart van de opvang. Ook met de vrijwilligers van het Johanniter Opvanghuis zijn extra bijeenkomsten geweest 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Missie en visie De missie van de Johanniter Opvang luidt: De Johanniter Opvang biedt huisvesting en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. Wij doen actief een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten. Daarin vinden wij aanknopingspunten voor begeleiding op maat, terug naar een passende plaats in de samenleving. Wij accepteren mensen zoals zij met ons in contact komen, ongeacht geloof, etniciteit of geaardheid. Wij baseren onze dienstverlening op de Bijbelse opdracht om betrokken en respectvol hulp te bieden aan onze medemens. Bovenstaande missie vertaalt zich in de volgende visie: De Johanniter Opvang biedt haar cliënten huisvesting en begeleiding waar dit nodig is. De vraag van de cliënt staat hierbij centraal. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, in wonen, werken, relaties onderhouden en het gebruik maken van voorzieningen, hebben behoefte aan hulp. Ook de samenleving is gebaat bij een goede integratie van deze mensen. De Johanniter Opvang versterkt met haar aanpak de eigen autonomie en vrijheid van haar cliënten, zodat zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren. De Johanniter Opvang zorgt voor deskundige beroepskrachten die deze begeleiding op maat kunnen bieden. Zij zorgt ook voor betrokken vrijwilligers om haar cliënten informeel te ondersteunen. Hierbij houdt zij rekening met de diversiteit van haar medewerkers en cliënten. De Johanniter Opvang werkt samen met andere organisaties om gezamenlijk een signaal- en vangnetfunctie te vervullen zodat niemand buiten de boot valt en iedereen bemiddeld kan worden naar gespecialiseerde hulpverlening als dit nodig is. 4.2 Algemeen beleid Begin 2013 is vanwege een forse korting op het budget besloten om het Johanniter Opvanghuis te sluiten. Het personeel is geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst. Voor velen betekende deze sluiting ontslag na vaak jarenlange inzet met veel betrokkenheid bij het werk in het Johanniter Opvanghuis. Begin juni is de sluiting gerealiseerd en is er een waardige afscheidsbijeenkomst geweest met alle medewerkers van het Johanniter Opvanghuis en met de leden van de Raad van Toerzicht. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Verder heeft het verslagjaar naast de sluiting en de ontslagen in het teken gestaan van het plan Johanniter Crisisopvang nieuwe stijl. Het plan is ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van de Binnenvest een instelling voor maatschappelijke opvang in Leiden. Het plan is getoetst op financiële haalbaarheid. Er is overleg gevoerd met de woningstichtingen wat geresulteerd heeft in het huren van crisiswoningen. Verschillende overleggen zijn er geweest met ambtenaren van vooral van de gemeente Ede over uitkeringen, leefgeld, zak- en kleedgeld en eigen bijdragen in de nieuwe opvang en er zijn afspraken gemaakt. De gehuurde woningen zijn opgeknapt en ingericht. Aanvragen zijn gedaan bij fondsen voor de inrichtingskosten. De werkwijze voor de nieuwe crisisopvang is beschreven. Daarvoor zijn documenten aangepast of nieuw opgesteld. Jaardocument Johanniter Opvang

15 Aan het eind van het jaar waren 4 nieuwe crisiswoningen in gebruik en werden 2 gezinnen opgevangen in het pand van het Johanniter Opvanghuis in Bennekom. Dit pand is verkocht, maar blijven we gebruiken tot de overdracht per 1 juli De bedoeling is om in de loop van crisiswoningen in gebruik te hebben: 5 gezinsappartementen en 4 éénkamerappartementen. 4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliënttevredenheidsonderzoek In het Opvanghuis/crisisopvang heeft een intern onderzoek plaatsgevonden De algemene indruk is goed. Er zijn geen bijzonderheden aangegeven door cliënten. De cliënten geven voor wonen en begeleiding een 7,9 en een 7 voor de opvang van kinderen Klachten De Johanniter Opvang is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. In het verslagjaar zijn er bij deze commissie geen meldingen van klachten ontvangen en er is geen beroep op de vertrouwenspersonen gedaan Melding van ongevallen, onveilige situaties, agressie Er zijn 8 meldingen gedaan die volgens protocol zijn afgehandeld. We kunnen concluderen dat het positief is dat er meer meldingen worden gedaan waardoor zaken sneller worden opgelost Veiligheidsbeleid en hygiëne Conform het beheersplan Legionellapreventie heeft bacteriologisch onderzoek plaatsgevonden in het opvanghuis. Verder zijn elke maand brandinstructies aan cliënten gegeven en rookmelders gecontroleerd. Vanwege de sluiting van het opvanghuis is ons beleid ten aanzien van Bedrijfshulpverlening en de Hygiënecode niet meer van toepassing. 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Het door de Johanniter Opvang gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Welzijn en Dienstverlening. In 2013 vond een externe audit door KIWA plaats. Er zijn twee tekortkoming geconstateerd op het gebied van analyse en kwaliteitsdoelen. Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak opgesteld. De nieuwe documenten voor de Johanniter Crisisopvang zijn door KIWA zeer positief beoordeeld Er vindt regelmatig werkoverleg plaats. Een medewerker heeft deelgenomen aan het congres Uit de zorgval over de presentiebenadering. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben voor de Johanniter Opvang een onderzoek uitgevoerd voor het betrekken en activeren van het sociaal netwerk van de cliënt bij de begeleiding en een handleiding met een 5-Stappenplan opgesteld. Er is een bijeenkomst geweest met de medewerkers over dit onderwerp. Dit zal een vervolg krijgen in Met 365 Arboned is een contract afgesloten in verband met de arbodienstverlening. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 2,85 Dit percentage is lager dan in 2012 (3,29 %) en in 2011 (4,6 %). Jaardocument Johanniter Opvang

16 Verloop personeel Aantal personeelsleden Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 3 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 12 In verband met de sluiting en doorstart van de crisisbegeleiding hebben wij 9 mensen moeten ontslaan: alle medewerkers die slaapdiensten verrichtten, de kookdames en heer en 1 hulpverlener. Een medewerker is met pensioen gegaan en 2 hulpverleners hebben ontslag genomen vanwege een andere baan. Er zijn aan het eind van het jaar 3 crisisbegeleiders benoemd. Vanwege de opbouwfase van de nieuwe crisisopvang met een 0-urencontract. 4.5 Samenleving De Johanniter Opvang heeft een bijzondere plaats in de Valleiregio. De organisatie is lokaal goed verankerd, mede door haar kerkelijk netwerk. Sinds de oprichting is uit dit netwerk een groot team aan vrijwilligers beschikbaar. De Johanniter Opvang blijkt in staat deze vrijwilligers voor jaren aan zich te binden door de voldoening die het werk biedt en de aandacht en waardering vanuit de Johanniter Opvang en de landelijke Johanniter Hulpverlening. De inzet van vrijwilligers is voor een belangrijk deel bepalend voor de aanpak en de sfeer bij de Johanniter Opvang. De vrijwilligers hebben vooral een belangrijke rol in de informele ondersteuning van de cliënten. De individuele begeleiding bij de crisisopvang wordt uitgevoerd door professionals. De combinatie van het werken met professionals en vrijwilligers doet een appèl op de cliënt, het versterkt de normale omgang met elkaar en werkt preventief. De vrijwilligers in Soloplus behoren tot het informele netwerk van de cliënten en nemen daardoor een deel van de eenzaamheid weg. Dit stelt de cliënten in staat zelfstandig te blijven wonen met een minimum aan professionele inzet. De Johanniter Opvang werkt voor individuele cliënten samen met diverse hulpverlenende instellingen en heeft samenwerkingsafspraken met meerdere instellingen, sociale diensten en woningcorporaties. 4.6 Financieel beleid AWBZ Als AWBZ erkende instelling voor Begeleiding konden voor het verslagjaar opnieuw voor beide voorzieningen productieafspraken worden gemaakt met het Zorgkantoor. Het resultaat is een productie voor een totaalbedrag van De Johanniter Opvang biedt voor de volgende instellingen begeleiding als onderaannemer: RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Siza en Opella en is hoofdaannemer bij CFF Gemeenten Voor de Johanniter Crisisopvang is een subsidieafspraak gemaakt met de gemeente Ede als Centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang voor de Valleiregio. Vanaf 2013 financiert de gemeente Ede via trajectfinanciering en niet langer via budgetsubsidiering. Van de gemeente Ede ontvingen we een bedrag Daarnaast ontvingen we van de gemeente Veenendaal Deze bijdragen zijn bestemd voor het bieden van huisvesting, voeding en begeleiding van cliënten. De gemeente Veenendaal heeft subsidie toegekend met als voorwaarde dat gemiddeld per jaar 5 à 6 inwoners uit Veenendaal worden opgenomen. Dit aantal is in 2013 gehaald met de opname van 6 inwoners uit Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft vanwege bezuinigingen besloten om vanaf 2014 geen subsidie meer te verlenen. Jaardocument Johanniter Opvang

17 In verband met de nieuw ingevoerde trajectfinanciering stelt de gemeente Ede de eigen bijdragen van cliënten vast. Voor niet WWB-cliënten dient de Johanniter Opvang zelf de eigen bijdragen te innen. Voor WWB-cliënten ontvangt de Johanniter Opvang een vergoeding via de trajectfinanciering Giften Van de Stichting Johanniter Tehuis Oud Vossenhol werd in het verslagjaar zeer gewaardeerde bijdragen ontvangen van totaal ,--. In het verslagjaar hebben wij giften ontvangen van de Gereformeerde kerk en van de Hervormde gemeente te Bennekom ( 5.719).Verder ontvingen we bijdragen van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht ( ), van de Soroptimisten ( 500), van de Stichting Woonstede ( 180,-) bestemd voor de bewonerscommissie Soloplus, van privépersonen ( 1.675,-) en via het premieplan van de Johanniter Orde ( 500). De Johanniter Opvang is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Algemeen De goedgekeurde jaarrekening van de stichting is aan dit verslag toegevoegd samen met de bijbehorende accountantsverklaring. Het verslagjaar werd uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van Jaardocument Johanniter Opvang

Jaarverslag 2014. Beschermende Woonvorm De Reling

Jaarverslag 2014. Beschermende Woonvorm De Reling Jaarverslag 2014 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Stichting De Steenrots... 3 1.1. Visie en Missie... 3 1.2. Bestuur Stichting De Steenrots... 3 1.3. Raad van Advies en Beroep...

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PLANNING EN BEMENSING 2.1 Terugblik 2.2 Organisatiestructuur 2012 / 2013 3. UITVOERING 3.1 Cliëntengroep 3.2 Sterke & zwakke kanten

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje geeft hulp bij schulden. Dit initiatief van de landelijke kerken in Nederland is een antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013)

Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 114 Naam Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 20 november 2013 Opmerkingen - Vaststelling

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT "Wanneer je vertrouwelijk wilt praten over iets wat je erg bezighoudt, luisteren wij. Wij denken met je mee, staan even naast je. Met tijd

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Meebuigen in 2015 MensGoed 01/01/2015

Meebuigen in 2015 MensGoed 01/01/2015 Meebuigen in 2015 MensGoed 01/01/2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PLANNING EN BEMENSING 2.1 Terugblik 2.2 Organisatiestructuur 2014 3. UITVOERING 3.1 Cliëntengroep 3.2 Sterke & zwakke kanten van de organisatie

Nadere informatie

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 26-02-2016 Type

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) en/of de Regionale Sociale

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Beleidsregels Eigen bijdragen Opvang Wmo 2015

Beleidsregels Eigen bijdragen Opvang Wmo 2015 Beleidsregels Eigen bijdragen Opvang Wmo 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT: Vast te stellen het volgende Beleidsregels

Nadere informatie

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2013 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

woonzorgcentrum Verhuur woningen

woonzorgcentrum Verhuur woningen woonzorgcentrum Verhuur woningen [2] Verhuur woningen Algemeen Woonzorgcentrum Rosengaerde beheert en exploiteert woningen op een aantal locaties. Het betreffen de navolgende woonzorgcomplexen: Schoolstraat

Nadere informatie

Follow-up rapport van de inspectiebezoeken aan Stichting Job Lanceer te Tiel op 24 november 2014 en 9 april 2015.

Follow-up rapport van de inspectiebezoeken aan Stichting Job Lanceer te Tiel op 24 november 2014 en 9 april 2015. Follow-up rapport van de inspectiebezoeken aan Stichting Job Lanceer te Tiel op 24 november 2014 en 9 april 2015 Utrecht Juni 2015 Inleiding Op 24 november 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Het belang van de cliëntenraad Om de zorg van Carinova zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Talud

Beleidsplan Stichting Talud Beleidsplan Stichting Talud 1. De stichting 1.1 Gegevens Stichting Talud is gevestigd op: Strawinskylaan 653 1077 XX Amsterdam De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie