Jaardocument 2013 Johanniter Opvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013 Johanniter Opvang"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Johanniter Opvang Jaardocument 2013 Johanniter Opvang

2 Jaardocument Johanniter Opvang

3 Jaardocument Johanniter Opvang 2013 Ede, april 2014 Jaardocument Johanniter Opvang

4 Jaardocument Johanniter Opvang

5 Inhoudsopgave Pagina Deel 1 Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten Cliënten, capaciteit en medewerkers Werkgebieden Externe relaties 11 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Personeelsvertegenwoordiging 13 4 Beleid, inspanning en prestaties Missie en Visie Algemeen Beleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliëntenoordeel extern onderzoek Klachten Melding ongevallen, onveilige situaties, agressie Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid AWBZ Gemeenten Giften Algemeen 17 Deel 2 Jaarrekening Bijlage: Registratiegegevens Johanniter Crisisopvang Jaardocument Johanniter Opvang

6 Jaardocument Johanniter Opvang

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Het jaardocument 2013 van de Johanniter Opvang is opgesteld volgens de regeling Jaarverslaglegging Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De Johanniter Opvang heeft te maken met meerdere registratie- en verantwoordingsregimes. Naast toelating als zorginstelling heeft de Johanniter Opvang subsidieafspraken met meerdere gemeenten. De verantwoording als AWBZ-instelling en de verantwoording naar de gemeenten zijn in dit verslag opgenomen. De Johanniter Opvang is een professionele organisatie waarin vrijwilligers nog steeds een belangrijke bijdrage leveren en onmisbaar zijn. Al jaren heeft de Johanniter Opvang aan veel cliënten opvang, onderdak, begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Vanwege forse bezuinigingen heeft de Johanniter Opvang in 2013 een moeilijk besluit moeten nemen. Het Johanniter Opvanghuis aan de Pasteurlaan in Bennekom is, na 28 jaar, gesloten per 1 juni Deze opvang was financieel gezien niet langer haalbaar. Dit was een moeilijk besluit, vooral omdat het Johanniter Opvanghuis een belangrijke functie vervulde in de regio. Voor een deel van onze medewerkers betekende dit besluit helaas hun ontslag. Medewerkers die zich vanuit betrokkenheid met de doelgroep en met de organisatie vaak al jarenlang hebben ingezet. Tegelijkertijd is er een plan voor een doorstart van de crisisopvang ontwikkeld. We hebben gekozen voor een andere vorm van opvang: individuele crisisopvang per cliënt/gezin in een woning in de wijk. We gaan voor dezelfde doelgroep en voor hetzelfde aantal cliënten opvang bieden in individuele woningen verspreid over de Valleiregio. Wel willen we in verhouding meer gezinnen op gaan vangen dan in het Johanniter Opvanghuis mogelijk was. De crisiswoningen huren we van de woningstichtingen in Ede en Wageningen. De cliënten verblijven in de nieuwe vorm niet langer in een groep. Zij komen tijdelijk te wonen in een gemeubileerde zelfstandige woning. Binnen 3 maanden dienen zij uit te stromen en krijgen in die periode begeleiding vanuit de Johanniter Opvang in samenwerking met onze ketenpartners. Wij denken een goede vorm gevonden te hebben om door te kunnen gaan met de crisisopvang. Een vorm die past bij deze tijd en alle ontwikkelingen. Cliënten zo veel mogelijk uit de instellingen, zo gewoon mogelijk en zo zelfstandig mogelijk wonend in de wijk. We zijn verheugd dat hiermee de doorstart van de Johanniter Opvang, die heel succesvol functioneerde, feitelijk gestalte wordt gegeven. Dit jaardocument omvat het maatschappelijk verslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring, evenals de bijlage met de registratiegegevens. In het maatschappelijk verslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: profiel van de organisatie; bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; beleid, inspanningen en prestaties. nawoord De jaarverslaggeving wordt openbaar gemaakt en kan gevonden worden via de website: Jaardocument Johanniter Opvang

8 Jaardocument Johanniter Opvang

9 2. Profiel van de organisatie De Johanniter Opvang is een instelling voor maatschappelijke opvang. De Johanniter Opvang biedt opvang en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van hun zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. De Johanniter Opvang heeft een Protestants Christelijk karakter, maar staat open voor iedereen. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Johanniter Opvang Adres Leeghwaterstraat 7 Postcode 6717 CX Plaats Ede Telefoonnummer Identificatienummer KvK Website 2.2 Structuur van de organisatie De Johanniter Opvang hanteert het Raad van Toezichtmodel. De Johanniter Opvang biedt de volgende mogelijkheden voor opvang, huisvesting, ondersteuning en begeleiding: 1. De Johanniter Crisisopvang voorziet in tijdelijke opvang, huisvesting en crisisbegeleiding voor mensen in noodsituaties. 2. Soloplus bestaat uit appartementen voor alleenstaanden met een ontmoetingsruimte voor sociale contacten. De Johanniter Crisisopvang en Soloplus hebben elk een eigen hulpverlenend team bestaande uit beroepskrachten, stagiairs en vrijwilligers. De Johanniter Opvang is toegelaten als instelling voor de AWBZ-functie Begeleiding. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten De Johanniter Opvang wordt gedeeltelijk uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gefinancierd en ontvangt financiële bijdragen van kerken en fondsen. De crisisopvang ontvangt daarnaast subsidie van de gemeenten Ede en Veenendaal. De kernactiviteit van de Johanniter Crisisopvang is het bieden van kortdurend tijdelijk verblijf, gekoppeld aan crisisbegeleiding, aan mannen, vrouwen, en hun kinderen in een bedreigende of acute crisissituatie. Bij de cliënten is sprake van multi problematiek. De doelstelling van de Johanniter Opvang is dat cliënten zo snel mogelijk, en na maximaal drie maanden, de stap kunnen maken naar zelfstandige woonruimte. Dit betekent alleen crisisopvang en met de cliënten een start maken op weg naar eigen woonruimte en regie over hun leven. De focus bij dit alles ligt op integratie in de samenleving. Dit betekent dat zelfredzaamheid, participatie en de opbouw van een sociaal netwerk belangrijke pijlers zijn in de begeleiding. Het is het doel dat cliënten geen maatschappelijke opvang meer nodig hebben en zo snel mogelijk verder kunnen met steun van een eigen sociaal netwerk en met gebruikmaking van regulier beschikbare (gemeentelijke) basisvoorzieningen. Jaardocument Johanniter Opvang

10 Het motto van Soloplus is: Solo samen. De kerntaak van Soloplus is het bieden van zelfstandige woonruimte en een ontmoetingsruimte voor sociale contacten met als doel dat de cliënten zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Tot de doelgroep van Soloplus behoren alleenstaande volwassenen, die door diverse problematiek beperkingen hebben op het gebied van sociale zelfredzaamheid en relaties. Zij kunnen zelfstandig wonen, mits zij beschikken over een veilige woonomgeving en ondersteuning bij de ontmoeting met anderen Cliënten, capaciteit en medewerkers In het verslagjaar zijn 26 volwassenen en 6 kinderen (totaal 32 personen) opgenomen in het Johanniter Opvanghuis/ bij de Crisisopvang. Vanwege de reorganisatie zijn dit minder mensen dan voorgaande jaren. Bij de Johanniter Crisisopvang stonden de laatste maanden van het jaar mensen in crisis (met name gezinnen) 3 maanden of soms langer op de wachtlijst. Een onwenselijke situatie. Zeker voor kinderen. Aan het eind van het verslagjaar was de capaciteit 6 crisiswoningen: 3 voor gezinnen en 3 voor alleenstaanden. De bedoeling is om deze capaciteit uit te breiden naar negen crisiswoningen: 5 voor gezinnen en 4 voor alleenstaanden. Bij Soloplus heeft 1 mutatie plaatsgevonden. Er is één cliënt naar een verzorgingstehuis vertrokken en er is één nieuwe cliënt bij Soloplus komen wonen. In totaal wonen 24 cliënten bij Soloplus. Medewerkers (aan het eind van het jaar) De personeelsleden zijn: - bestuurder/directeur(deeltijd); - 4 Crisisbegeleiders (deeltijd); - Coördinator Soloplus (deeltijd); - Secretaresse (deeltijd) Omgerekend in fulltime formatieplaatsen resulteert dit aan het eind van het jaar in 3.35 fte. Per voorziening: Crisisopvang 1,4 fte Soloplus 0,42 fte; Algemeen 1 fte. In het verslagjaar heeft de Johanniter Opvang aan 3 stagiairs een stageplaats kunnen bieden. Deze stagiairs waren afkomstig van de Christelijke Hogeschool Ede en ROC A12 en volgden de opleiding voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogisch Werk. De stagiairs volgden de opleiding in deeltijd of voltijd. Er zijn twee Johanniter vrijwilligersgroepen; één voor de Johanniter Crisisopvang en één voor Soloplus. In de crisisopvang wordt voor elke cliënt een vrijwilliger als eigen maatje geregeld i.v.m.: het opvangen en wegwijs maken in de crisiswoning informele contacten; helpen met formulieren invullen; ondersteunen bij bezoek aan instanties; ondersteunen bij aangaan externe activiteiten en contacten; ontspannen activiteiten ook met kinderen; opvoedingsondersteuning; helpen bij de verhuizing naar vervolgplek. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als schilder, behanger, klusser en verhuizer helpen bij het opknappen, inrichten en het onderhoud van de nieuwe crisiswoningen. Zonder de inzet van vrijwillige krachten zou het onmogelijk zijn om de Johanniter Crisisopvang te laten functioneren. Ook Soloplus zou zonder vrijwilligers niet kunnen bestaan. Jaardocument Johanniter Opvang

11 Er is grote waardering voor de belangeloze medewerking en inzet van velen voor deze voorzieningen. Een 25-jarig jubileum van één van de vrijwilligers is gevierd met een high tea. De vrijwilligers bij Soloplus zijn nu opgedeeld in een kookteam die maaltijden verzorgt en een team die de openstelling van de ontmoetingruimte invult. Er zijn 5 nieuwe vrijwilligers geworven. Met hun hulp is het mogelijk geworden dat er elke week een maaltijd voor de cliënten wordt verzorgd Werkgebieden De Johanniter Opvang is gevestigd in de gemeente Ede en heeft productieafspraken met het Zorgkantoor Menzis. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Ede en Veenendaal. Vanaf 2013 is de gemeente Ede overgegaan van budgetsubsidiering naar trajectfinanciering. Dit betekende voor de Johanniter Opvang een andere werkwijze wat meer werk met zich meebrengt. Ook dienden er nog veel onduidelijkheden wat betreft de trajectfinanciering geregeld en opgelost te worden. Daarvoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeenten en overleggen met ketenpartners. Ook is er contact geweest met wethouders en ambtenaren uit de Valleiregio over de sluiting en doorstart van de Johanniter Crisisopvang. Er is gesproken over inkomen, budgetbeheer en schulden. Dit heeft geresulteerd in afspraken over WWB-uitkeringen, zak- en kleedgeld en eigen bijdragen. Met de gemeente Veenendaal is afgesproken dat de Crisisopvang per jaar 5 à 6 inwoners uit de gemeente Veenendaal op neemt. 2.4 Externe relaties De Johanniter Opvang heeft met diverse hulpverlenende instellingen, woningstichtingen en sociale diensten contacten vanwege verwijzingen en samenwerking rond individuele cliënten. De Johanniter Opvang heeft contact gehad en afspraken met de volgende personen en organisaties: - De Binnenvest in Leiden. Zij hebben ons geïnformeerd over hun ambulante crisisopvang. - Woonstede Ede en de Woningstichting Wageningen in verband met het huren van nieuwe crisiswoningen. Hierover zijn huurafspraken gemaakt. - de Maatschappelijke Dienstverlening Opella inzake de nieuwe overeenkomst over de inzet van hun vertrouwenspersonen voor de Johanniter Opvang. - De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei over aansluiting bij hun bereikbaarheidsdienst. Afgesproken is om dit in te laten gaan per en dit vast te leggen in een overeenkomst. - de woningcorporatie Woonstede. De cliënten van Soloplus huren rechtstreeks van Woonstede op voordracht van de Johanniter Opvang. - Philadelphia, CFF (PGB en mentoraat), RIBW, Siza Dorp Groep en Opella inzake hoofd- en onderaannemerschap. - Menzis Zorgkantoren regio Arnhem. De overeenkomst heeft betrekking op de functie Begeleiding. - Ambtenaren gemeente Ede over uitkeringen, zak- en kleedgeld, eigen bijdragen, budgetbeheer, schulden. - Deelgenomen aan een ronde tafelgesprek over de maatschappelijke opvang georganiseerd oor CDA en SGP. De Johanniter Opvang participeert in: - het directieoverleg van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deelnemers zijn de hoofdaannemers binnen de maatschappelijke opvang: Johanniter Opvang, Leger des Heils en Iriszorg. De VGGM is voorzitter van dit overleg. Elk directieoverleg vindt in principe plaats een week na oplevering van de rapportages van de VGGM over het cliëntvolgsysteem. Jaardocument Johanniter Opvang

12 Bijzondere samenwerkingsverbanden bestaan met: - De kerken in Bennekom. Jaarlijks ontvangt Soloplus een bijdrage om te gebruiken voor extra activiteiten voor de cliënten van Soloplus. - De Johanniter Hulpverlening, de vrijwilligersorganisatie van de Johanniter Orde. De vrijwilligers zijn daar ingeschreven en vallen (tijdens hun werkzaamheden) onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Vrijwilligers die minimaal een jaar actief zijn, krijgen de Johanniterspeld uitgereikt. - De Johanniter Hulpverlening biedt de coördinatoren ondersteuning bij het vrijwilligerswerk door het organiseren van een jaarvergadering, coördinatorenoverleg en workshops. De instelling kan advies verkrijgen over zaken als vrijwilligersbeleid, taakomschrijvingen, etc. - Met de vrijwilligerscentrale de Medewerker bestaan contacten voor de activiteiten op lokaal niveau. In september heeft de Commanderij een uitstapje voor cliënten van Soloplus georganiseerd. 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode De Zorgbrede Governancecode bevat gedragsregels voor een heldere verantwoording, geformuleerd vanuit de bijzondere maatschappelijke positie die zorginstellingen hebben. De algemene beginselen worden onderschreven door de Johanniter Opvang. Het feit dat de Johanniter Opvang een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is, blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - de Johanniter Opvang stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daarvoor ter beschikking staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk aangewend worden; - de door de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen. Gebaseerd op directe communicatie met de verschillende belanghebbenden (cliënt, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoor en gemeenten) worden afspraken gemaakt en doelstellingen beschreven. Registratie en administratie vinden plaats conform de regels die gelden voor zorginstellingen. Het jaardocument wordt gebruikt als externe communicatie- en verantwoordingsmogelijkheid. Bestuur Bestuur Naam mevrouw C.J. van Eck Functie bestuurder/directeur De bestuurder/directeur heeft een dienstverband van 20 uur per week en wordt bezoldigd conform de adviesregeling van de Maatschappelijke Ondernemingsgroep Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Jaardocument Johanniter Opvang

13 Naam M.J. van Bergeijk Voorzitter (tot ) Ing. P. Vreugdenhil Ir F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken Mw M.J.A. Brouwer-Van Helden plv. voorzitter ( tot ) Jhr M.L.P. Quarles van Ufford Voorzitter (vanaf ) Mw E.A. Zwijnenburg-van Leerdam E. van Duyl De Raad van Toezicht heeft in 2013 acht maal vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder/directeur aanwezig. Tijdens die vergaderingen zijn de jaarrekening, begroting en jaarverslag vastgesteld. Daarnaast kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde: Plan sluiting en doorstart Johanniter Crisisopvang, verkoop pand Pasteurlaan, de overgang van een Raad van Toezicht model naar een Raad van Bestuursmodel en de functieomschrijving van de algemeen coördinator. De externe accountant bespreekt de jaarrekening met de bestuurder/directeur en geeft een schriftelijke toelichting ten behoeve van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering. Zij kunnen wel een beroep doen op een onkostenvergoeding zoals een reiskostenvergoeding. 3.2 Bedrijfsvoering De administratie en met name de administratie rondom personeelszaken heeft de Johanniter Opvang uitbesteed aan een extern kantoor, Alfa Accountants. Dit kantoor stelt, in overleg met de bestuurder/directeur, een begroting met deelbegrotingen per voorziening op. De Raad van Toezicht stelt de begroting vast. Per voorziening wordt per vier weken een vergelijking opgesteld tussen de begrote AWBZ-productie en de realisatie hiervan. Daarnaast wordt per kwartaal een overzicht opgesteld van de geleverde bouwstenen conform de trajectfinanciering van de gemeente Ede. Het administratiekantoor stelt halfjaar- en jaarcijfers op. Vervolgens legt de bestuurder/directeur verantwoording af aan de Raad van Toezicht in zijn vergaderingen. Zij doet dit, voorafgaand aan de vergaderingen, schriftelijk en licht de informatie mondeling toe tijdens de vergaderingen. Hierbij worden tevens bijzondere gebeurtenissen vermeld, zoals ernstige incidenten en calamiteiten. 3.3 Cliëntenraad In het afgelopen jaar heeft de Clëntenraad drie keer vergaderd. Gespreksonderwerpen waren o.a. de samenstelling en werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Ook het plan sluiting Johanniter Opvanghuis en doorstart Johanniter Crisisopvang is besproken. De cliëntenraad had hierover een aantal waardevolle ervarings -tips gegeven. Tevens zijn het Jaardocument en het rapport Cliënttevredenheidsmeting besproken. 3.4 Personeelsvertegenwoordiging De instelling is te klein voor een ondernemingsraad, maar dient wel een personeelsvertegenwoordiging (PV) te regelen. Slechts één medewerker wilde zitting nemen in een PV. Daarmee was deze vertegenwoordiging niet haalbaar voor de instelling. Afgesproken is om in de gebruikelijke werkoverleggen zonodig tijd in te ruimen voor personeelszaken en indien gewenst een personeelsbijeenkomst met de bestuurder/directeur te organiseren. Jaardocument Johanniter Opvang

14 Er zijn in het verslagjaar meerdere personeelsbijeenkomsten geweest vanwege de sluiting en doorstart van de opvang. Ook met de vrijwilligers van het Johanniter Opvanghuis zijn extra bijeenkomsten geweest 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Missie en visie De missie van de Johanniter Opvang luidt: De Johanniter Opvang biedt huisvesting en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. Wij doen actief een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten. Daarin vinden wij aanknopingspunten voor begeleiding op maat, terug naar een passende plaats in de samenleving. Wij accepteren mensen zoals zij met ons in contact komen, ongeacht geloof, etniciteit of geaardheid. Wij baseren onze dienstverlening op de Bijbelse opdracht om betrokken en respectvol hulp te bieden aan onze medemens. Bovenstaande missie vertaalt zich in de volgende visie: De Johanniter Opvang biedt haar cliënten huisvesting en begeleiding waar dit nodig is. De vraag van de cliënt staat hierbij centraal. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, in wonen, werken, relaties onderhouden en het gebruik maken van voorzieningen, hebben behoefte aan hulp. Ook de samenleving is gebaat bij een goede integratie van deze mensen. De Johanniter Opvang versterkt met haar aanpak de eigen autonomie en vrijheid van haar cliënten, zodat zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren. De Johanniter Opvang zorgt voor deskundige beroepskrachten die deze begeleiding op maat kunnen bieden. Zij zorgt ook voor betrokken vrijwilligers om haar cliënten informeel te ondersteunen. Hierbij houdt zij rekening met de diversiteit van haar medewerkers en cliënten. De Johanniter Opvang werkt samen met andere organisaties om gezamenlijk een signaal- en vangnetfunctie te vervullen zodat niemand buiten de boot valt en iedereen bemiddeld kan worden naar gespecialiseerde hulpverlening als dit nodig is. 4.2 Algemeen beleid Begin 2013 is vanwege een forse korting op het budget besloten om het Johanniter Opvanghuis te sluiten. Het personeel is geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst. Voor velen betekende deze sluiting ontslag na vaak jarenlange inzet met veel betrokkenheid bij het werk in het Johanniter Opvanghuis. Begin juni is de sluiting gerealiseerd en is er een waardige afscheidsbijeenkomst geweest met alle medewerkers van het Johanniter Opvanghuis en met de leden van de Raad van Toerzicht. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Verder heeft het verslagjaar naast de sluiting en de ontslagen in het teken gestaan van het plan Johanniter Crisisopvang nieuwe stijl. Het plan is ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van de Binnenvest een instelling voor maatschappelijke opvang in Leiden. Het plan is getoetst op financiële haalbaarheid. Er is overleg gevoerd met de woningstichtingen wat geresulteerd heeft in het huren van crisiswoningen. Verschillende overleggen zijn er geweest met ambtenaren van vooral van de gemeente Ede over uitkeringen, leefgeld, zak- en kleedgeld en eigen bijdragen in de nieuwe opvang en er zijn afspraken gemaakt. De gehuurde woningen zijn opgeknapt en ingericht. Aanvragen zijn gedaan bij fondsen voor de inrichtingskosten. De werkwijze voor de nieuwe crisisopvang is beschreven. Daarvoor zijn documenten aangepast of nieuw opgesteld. Jaardocument Johanniter Opvang

15 Aan het eind van het jaar waren 4 nieuwe crisiswoningen in gebruik en werden 2 gezinnen opgevangen in het pand van het Johanniter Opvanghuis in Bennekom. Dit pand is verkocht, maar blijven we gebruiken tot de overdracht per 1 juli De bedoeling is om in de loop van crisiswoningen in gebruik te hebben: 5 gezinsappartementen en 4 éénkamerappartementen. 4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliënttevredenheidsonderzoek In het Opvanghuis/crisisopvang heeft een intern onderzoek plaatsgevonden De algemene indruk is goed. Er zijn geen bijzonderheden aangegeven door cliënten. De cliënten geven voor wonen en begeleiding een 7,9 en een 7 voor de opvang van kinderen Klachten De Johanniter Opvang is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. In het verslagjaar zijn er bij deze commissie geen meldingen van klachten ontvangen en er is geen beroep op de vertrouwenspersonen gedaan Melding van ongevallen, onveilige situaties, agressie Er zijn 8 meldingen gedaan die volgens protocol zijn afgehandeld. We kunnen concluderen dat het positief is dat er meer meldingen worden gedaan waardoor zaken sneller worden opgelost Veiligheidsbeleid en hygiëne Conform het beheersplan Legionellapreventie heeft bacteriologisch onderzoek plaatsgevonden in het opvanghuis. Verder zijn elke maand brandinstructies aan cliënten gegeven en rookmelders gecontroleerd. Vanwege de sluiting van het opvanghuis is ons beleid ten aanzien van Bedrijfshulpverlening en de Hygiënecode niet meer van toepassing. 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Het door de Johanniter Opvang gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Welzijn en Dienstverlening. In 2013 vond een externe audit door KIWA plaats. Er zijn twee tekortkoming geconstateerd op het gebied van analyse en kwaliteitsdoelen. Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak opgesteld. De nieuwe documenten voor de Johanniter Crisisopvang zijn door KIWA zeer positief beoordeeld Er vindt regelmatig werkoverleg plaats. Een medewerker heeft deelgenomen aan het congres Uit de zorgval over de presentiebenadering. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben voor de Johanniter Opvang een onderzoek uitgevoerd voor het betrekken en activeren van het sociaal netwerk van de cliënt bij de begeleiding en een handleiding met een 5-Stappenplan opgesteld. Er is een bijeenkomst geweest met de medewerkers over dit onderwerp. Dit zal een vervolg krijgen in Met 365 Arboned is een contract afgesloten in verband met de arbodienstverlening. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 2,85 Dit percentage is lager dan in 2012 (3,29 %) en in 2011 (4,6 %). Jaardocument Johanniter Opvang

16 Verloop personeel Aantal personeelsleden Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 3 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 12 In verband met de sluiting en doorstart van de crisisbegeleiding hebben wij 9 mensen moeten ontslaan: alle medewerkers die slaapdiensten verrichtten, de kookdames en heer en 1 hulpverlener. Een medewerker is met pensioen gegaan en 2 hulpverleners hebben ontslag genomen vanwege een andere baan. Er zijn aan het eind van het jaar 3 crisisbegeleiders benoemd. Vanwege de opbouwfase van de nieuwe crisisopvang met een 0-urencontract. 4.5 Samenleving De Johanniter Opvang heeft een bijzondere plaats in de Valleiregio. De organisatie is lokaal goed verankerd, mede door haar kerkelijk netwerk. Sinds de oprichting is uit dit netwerk een groot team aan vrijwilligers beschikbaar. De Johanniter Opvang blijkt in staat deze vrijwilligers voor jaren aan zich te binden door de voldoening die het werk biedt en de aandacht en waardering vanuit de Johanniter Opvang en de landelijke Johanniter Hulpverlening. De inzet van vrijwilligers is voor een belangrijk deel bepalend voor de aanpak en de sfeer bij de Johanniter Opvang. De vrijwilligers hebben vooral een belangrijke rol in de informele ondersteuning van de cliënten. De individuele begeleiding bij de crisisopvang wordt uitgevoerd door professionals. De combinatie van het werken met professionals en vrijwilligers doet een appèl op de cliënt, het versterkt de normale omgang met elkaar en werkt preventief. De vrijwilligers in Soloplus behoren tot het informele netwerk van de cliënten en nemen daardoor een deel van de eenzaamheid weg. Dit stelt de cliënten in staat zelfstandig te blijven wonen met een minimum aan professionele inzet. De Johanniter Opvang werkt voor individuele cliënten samen met diverse hulpverlenende instellingen en heeft samenwerkingsafspraken met meerdere instellingen, sociale diensten en woningcorporaties. 4.6 Financieel beleid AWBZ Als AWBZ erkende instelling voor Begeleiding konden voor het verslagjaar opnieuw voor beide voorzieningen productieafspraken worden gemaakt met het Zorgkantoor. Het resultaat is een productie voor een totaalbedrag van De Johanniter Opvang biedt voor de volgende instellingen begeleiding als onderaannemer: RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Siza en Opella en is hoofdaannemer bij CFF Gemeenten Voor de Johanniter Crisisopvang is een subsidieafspraak gemaakt met de gemeente Ede als Centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang voor de Valleiregio. Vanaf 2013 financiert de gemeente Ede via trajectfinanciering en niet langer via budgetsubsidiering. Van de gemeente Ede ontvingen we een bedrag Daarnaast ontvingen we van de gemeente Veenendaal Deze bijdragen zijn bestemd voor het bieden van huisvesting, voeding en begeleiding van cliënten. De gemeente Veenendaal heeft subsidie toegekend met als voorwaarde dat gemiddeld per jaar 5 à 6 inwoners uit Veenendaal worden opgenomen. Dit aantal is in 2013 gehaald met de opname van 6 inwoners uit Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft vanwege bezuinigingen besloten om vanaf 2014 geen subsidie meer te verlenen. Jaardocument Johanniter Opvang

17 In verband met de nieuw ingevoerde trajectfinanciering stelt de gemeente Ede de eigen bijdragen van cliënten vast. Voor niet WWB-cliënten dient de Johanniter Opvang zelf de eigen bijdragen te innen. Voor WWB-cliënten ontvangt de Johanniter Opvang een vergoeding via de trajectfinanciering Giften Van de Stichting Johanniter Tehuis Oud Vossenhol werd in het verslagjaar zeer gewaardeerde bijdragen ontvangen van totaal ,--. In het verslagjaar hebben wij giften ontvangen van de Gereformeerde kerk en van de Hervormde gemeente te Bennekom ( 5.719).Verder ontvingen we bijdragen van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht ( ), van de Soroptimisten ( 500), van de Stichting Woonstede ( 180,-) bestemd voor de bewonerscommissie Soloplus, van privépersonen ( 1.675,-) en via het premieplan van de Johanniter Orde ( 500). De Johanniter Opvang is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Algemeen De goedgekeurde jaarrekening van de stichting is aan dit verslag toegevoegd samen met de bijbehorende accountantsverklaring. Het verslagjaar werd uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van Jaardocument Johanniter Opvang

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen Jaardocument Jeugdformaat 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Ontstaan 5 2.3 Doelgroep 5 2.4 Werkwijze 5

Nadere informatie

Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen

Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag Stichting Solidez April 2012 Renkum/Wageningen Inhoud Pagina 1. Verslag van de Raad van Toezicht 03 2. Inleiding 07 3. Profiel van de organisatie 12 4. Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2. HVO-Querido jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.4 Belanghebbenden 3 Governance 3.1 Toezicht en bestuur 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Cli├źntenraad

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2013

Jaarverslaglegging 2013 Jaarverslaglegging 2013 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 4 2.3. KERNGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Maaszicht biedt uitzicht

Maaszicht biedt uitzicht Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 arverantwoording zorginstellingen 2007 Stichting Cardia Den Haag (inclusief Stichting Onderwatershof) Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag... 4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008. Riwis Zorg & Welzijn. (Stg. RIBW Oost-Veluwe / Stg. Woonzorgcentra Iselgouw)

Maatschappelijk Verslag 2008. Riwis Zorg & Welzijn. (Stg. RIBW Oost-Veluwe / Stg. Woonzorgcentra Iselgouw) Maatschappelijk Verslag 2008 Riwis Zorg & Welzijn (Stg. RIBW Oost-Veluwe / Stg. Woonzorgcentra Iselgouw) Riwis Zorg & Welzijn Redactie: A.C. Kruitbosch Eindredactie: J.L. van Dooren B MScN, Secretaris

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie