Businessplan. Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gorinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem"

Transcriptie

1 Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gorinchem

2 Naam van de arbeidsmarktregio en locatie: Arbeidsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Centrumgemeente gemeente Gorinchem. Gegevens van ondertekenaars(s) van het businessplan leerwerkloket : Naam organisatie Contactpersoon Handtekening a. Regionale Sociale Dienst AV/ A. Faro Gemeente Gorinchem (centrumgemeente) b. ROC Da Vinci College P. Vrancken c. Uwv Werkbedrijf M. Siebkes Projectleider / contactpersoon tbv. Behandeling van het Businessplan: Naam: P. Lommers Functie: Kwartiermaker Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt In dienst bij: Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Telefoon: adres:

3 Inhoud Businessplan: 1. Strategie-hoofdlijnen. 1.1.a. Strategie en doelstellingen Sinds 1 januari 2013 is de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een zelfstandige arbeidsmarktregio. De regio beschikt op dit moment wel over een eigen werkplein, maar de dienstverlening van het UWV vindt plaats via het Werkplein Dordrecht. Binnen de regio is één groot ROC (Da Vinci College) gevestigd en de gehele regio wordt bestreken door één Regionale Sociale Dienst en één SW-bedrijf (Avelingen-groep). Binnen de regio bestaan al jaren min of meer organische samenwerkingsverbanden tussen deze partijen. Zo participeert het UWV in een gezamenlijk werkgeversservicepunt met de RSD; Geeft het ROC vorm aan Leerwerktrajecten in samenwerking met de Regionale Sociale Dienst en het SW-bedrijf; en is er een Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt waarin (regionale) werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden de verbinding leggen tussen onderwijs/leren en de arbeidsmarkt. Met het voorliggende businessplan in het kader van het leerwerkloket hebben de betrokken organisaties vier aspecten voor ogen: 1) Het oprichten en in stand houden van een loket (fysiek en digitaal) met betrekking tot leren en werken voor werkzoekenden en werknemers (=informeren en verwijzen); 2) Het verstevigen en het leggen van verbindingen tussen betrokken stakeholders met het oog op het verkrijgen van draagvlak voor het creëren van leerwerktrajecten (=verbinden); 3) (De continuering en het borgen van) het vormgeven en (laten) uitvoeren van concrete leerwerktrajecten (= (laten uitvoeren)); en 4) Vraaggericht werken. Het beleid en de uitvoering moeten aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de wensen en behoeften van de werkgevers. Gelet op het bovenstaande kunnen een aantal doelstellingen (niet limitatief) worden geformuleerd die voor alle betrokken partners van belang zijn. 1) Het vergroten van de aandacht voor het thema leren en werken en een leven lang leren. Hieruit vloeit voort dat er in de regio bewustwording ontstaat dat leerwerktrajecten een instrument kunnen zijn om het opleidingsniveau op een gewenst niveau te krijgen; en dat bij werkgevers ruimte wordt gecreëerd voor leerwerktrajecten (EVC-trajecten, scholing door middel van duale trajecten) en stageplekken voor o.a. de entree-opleidingen. 2) In samenspraak met het ROC, het Werkgeversservicepunt Gorinchem en het Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt concrete afspraken maken over de invulling van de gemeentelijke afspraken in het kader van Social Return On Investment (stages en leerwerkbanen). Het B.O.A. zal bovendien in samenspraak met het WSP een spilfunctie gaan bekleden bij het realiseren van een gecoördineerde sectorale gestroomlijnde dienstverlening aan werkzoekenden, werknemers werkgevers en intermediairs met betrekking tot vragen over EVC, scholing en het daarop afgestemde aanbod. 3) Sectorale ondersteuning vanuit SBB/kenniscentra sterker benutten, waarbij privaste middelen beter ingezet kunnen worden. 4) In het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid een ander instrument aanbieden bij voortijdig schoolverlaten, maar ook een nieuw ander perspectief aan jongeren kunnen bieden in de gevolgde afgeronde opleiding geen kansen biedt op het verkrijgen van een positie op de arbeidsmarkt. 5) Door middel van leerwerktrajecten de mogelijkheid bieden om doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen, bijvoorbeeld bij jongeren of in trajecten waar de werk naar werk mobiliteit centraal staat of bij doelgroepen met bijvoorbeeld een oudere leeftijd, waarbij een (hernieuwde) duurzaamheid in werk voor deze doelgroepen kan worden gegarandeerd. 6) Het realiseren van BBL-vacatures voor de betrokken doelgroepen;

4 7) Het optimaal inzetten van het reeds bestaande opleidingenaanbod; 8) Het geven van voorlichting aan stakeholders en de betrokken doelgroepen. 1.1.b. Wijzigingen t.o.v. het vorige businessplan. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige businessplan is dat de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden nu een eigen businessplan indient. Het vorige businessplan is geschreven onder regievoering van de arbeidsmarktregio Drechtsteden waar de regio AV per 1 januari 2013 van is losgekoppeld en in dezen nu een eigen zelfstandige positie bekleed. De twee overige participanten in dit businessplan het UWV en het ROC Da Vinci College waren reeds als partner betrokken bij het vorige businessplan. De gemeenten, i.c. de RSD toen hebben deelgenomen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht. Omdat de regio nu een eigen zelfstandige arbeidsmarktregio is, zullen er voor wat betreft overleg- en afstemmingsstructuren, maar ook voor wat betreft de beleidsinhoudelijke uitgangspunten enige wijzigingen plaats gaan vinden. Voor wat betreft de nieuwe structuur wordt verwezen naar de onderstaande organogram: Hiërarchisch organogram Landelijke aansturing Landelijk Project Manager Marianne Zoetmulder Strategie Beleid Verantwoording Sturing Stuurgroep regio (UWV, Da Vinci, College, RSD) Voorzitter: Nog nader in te vullen Secretaris: projectleider Uitvoering van beleid Activiteiten op projectbasis Themabijeenkomsten BBL (infomarkten) Netwerkbijeenkomsten Projectmatige aansturing LWL Beleidsgroep (UWV, Da Vinci College, RSD, BOA, WSP) Voorzitter: projectleider Leerwerkloket Dagelijkse uitvoering Organiseren van activiteiten (o.a. projecten) vanuit strategie en beleid Leerwerkloket bezetting / front office

5 Stuurgroep is verantwoordelijk voor: Afstemming en beleid binnen de strategische kaders. Hier worden het beleid en de strategie geagendeerd en afgestemd, zodat de actieve praktijkgroep deze hieruit voorvloeiende activiteiten kan uitvoeren. Beleidsgroep is verantwoordelijk voor: Binnen deze groep wordt beleid en strategie uitgewerkt en uitgevoerd, onderwerpen omtrent stages kunnen ook binnen deze groep besproken worden. Wanneer binnen de actieve werkgroep andere inhoudelijke kennis noodzakelijk is, welke niet bij de dagelijkse uitvoering beschikbaar is, zal deze kennis binnen de eigen organisatie opgehaald worden. Teneinde de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog beter te kunnen waarborgen, zijn ook medewerkers van het bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt en het WSP betrokken bij de beleidsgroep. Leerwerkloket bezetting: De medewerkers van het Leerwerkloket/front-office zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Hiërarchisch blijven de medewerkers onder verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. Het UWV en het Da Vinci college die reeds in het vorige businessplan als zelfstandige organisatie hebben geparticipeerd geven aan dat in vergelijking met het vorige businessplan de resultaten meer Smart gemonitord moeten worden. Als nieuwe participant wil de RSD het Leerwerkloket ook gaan inzetten in aanvulling/combinatie met het nieuwe (landelijke) actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid. De drie participanten benadrukken verder dat naast de afstemming en samenwerking in het kader van het businessplan ook de (reguliere) activiteiten en verantwoordelijkheden van ieder van de afzonderlijke organisaties van belang zijn en blijven en vandaar uit ook aanpalende activiteiten zullen worden ontwikkeld. 1.2.a De arbeidsmarkt In de arbeidsmarktregio Gorinchem krimpt het aantal banen, ontstaan er steeds minder vacatures en stijgt het aantal werkzoekenden. De arbeidsmarkt in Gorinchem gaat naar verwachting pas na 2014 herstellen. Door de krimp van de vacaturemarkt en de toename van het aantal werkzoekenden kan de arbeidsmarkt in Gorinchem als ruim kan worden aangeduid. Op termijn gaat vergrijzing wel mogelijkheden bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Uitdagingen voor arbeidsmarkt van de toekomst bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt Om de toekomstige te verwachten krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden én de werkzoekenden optimaal in een zo optimaal mogelijke positie op de arbeidsmarkt te brengen zijn de volgende actiepunten van belang: Verbeterde kwalificering van de beroepsbevolking Gerichte uitbreiding van het aantal banen Het beschikbare aanbod zo breed mogelijk benutten Bevordering van mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt Focus op de kansrijke sectoren Versterken en verduurzamen van de netwerkstructuur binnen de regio Bevorderen van de instroom van leerlingen naar opleidingen voor de kansrijke sectoren Extra inzet op de versterking van de positie van specifieke doelgroepen binnen de werkzoekenden; hierbij valt vooral te denken aan jongeren, ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten Verhoging van de arbeidsparticipatie om het hoofd te bieden aan toekomstige krapte.

6 Onze arbeidsmarktanalyse maakt dat het participanten in de regio Gorinchem tot de onderstaande speerpuntsectoren zijn gekomen. De speerpuntsectoren: Zorg/welzijn Zakelijke dienstverlening (vooral uitzendbranche) Techniek Transport en Logistiek Detailhandel / groothandel Toerisme / recreatie Maritiem / water Overigens geven deze speerpunten zowel de kansen, als de zorgen op de arbeidsmarkt weer. De kansen hebben in dat verband betrekking op de sectoren waar het in de nabije toekomst wat eenvoudiger zal zijn om bijvoorbeeld BBL-trajecten te realiseren (bijvoorbeeld Maritiem). De zorgen daarentegen houden verband met de sectoren waar het moeilijker is om de doelstellingen van het leerwerkloket te kunnen realiseren. 1.2.b Het belang van de partners om deel te nemen aan het leerwerkloket De drie partners hebben meerdere belangen om te participeren in het Leerwerkloket. Gekoppeld aan de doelgroepen zijn dat de volgende belangen: - Werkzoekenden/werknemers: - Versterking van de positie van specifieke groepen. Als zodanig kan het Leerwerkloket bijvoorbeeld een preventieve werking hebben in de richting van jongeren die door leerwerktrajecten juist niet of in ieder geval beter geëquipeerd in een uitkeringssituatie terecht komen. Zo zal er in de regio Gorinchem dan ook uitdrukkelijk gezocht worden naar een verbinding tussen het Leerwerkloket en de bestrijding Jeugdwerkloosheid. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een extra impuls gegeven worden aan de groep voortijdig schoolverlaters en de jongeren met een afgeronde opleiding die hen (op dit moment) onvoldoende arbeidsmarktperspectief biedt. Uiteraard geldt het aspect van onvoldoende arbeidsperspectief ook voor andere groepen. Voor oudere werkzoekenden of oudere werknemers kan bijvoorbeeld ook het aspect van een leven lang leren het uitgangspunt zijn. - Leerwerktrajecten kunnen een impuls zijn om werkzoekenden om- of bij te scholen in de richting van sectoren waar een tekortvraag bestaat en hen op die wijze weer een beter arbeidsmarktperspectief te bieden. - Door informatie en advies kunnen (potentiële) werkzoekenden - meer in het algemeen - een betere keuze maken voor trajecten/banen met een groter arbeidsmarktperspectief. - Werkgevers: - Door de inzet van leerwerktrajecten, maar ook stage-achtige activiteiten worden werkgevers meer betrokken bij de oplossing van problemen rondom werkgelegenheid. - Samenwerking op dit terrein biedt de betrokken partners niet alleen een kans om vanuit een gezamenlijkheid bepaalde problemen rondom werkgelegenheidsvraagstukken aan te pakken, maar biedt ook een mogelijkheid om burgers en werkgevers vanuit de éénloketgedachte te benaderen. - Voor de partners zelf: - De éénloketgedachte van het Leerwerkloket moet de klantgerichtheid vanuit het over-

7 heidshandelen vergroten. - Door gezamenlijk FTE in te zetten voor bijvoorbeeld de werkgeversbenadering kan effectiever en efficiënter met de beschikbare middelen worden omgegaan. 2. De organisatie van het leerwerkloket per a Fysieke loket balie In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zal er een fysieke loket balie worden gevestigd op het werkplein in Gorinchem (= centrumgemeente). Daarnaast zal er een spreekuur worden gehouden op het Da Vinci College in Gorinchem. 2.b Hoe groot is in de personele bezetting in front office en back office De personele bezetting in front en back office bedraagt in totaal 1,7 fte. Hiervan is 1,5 fte beschikbaar voor de front c.q. back office en 0,2 fte voor de projectleider. 2.c E-dienstverlening. E-dienstverlening vindt plaats middels de eigen website leren en werken. Aansluiting van de regionale site op de landelijke gebeurt middels een link. 2.d Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats De strategische/beleidsmatige aansturing vindt plaats vanuit een regionale stuurgroep. Hierin hebben zitting de verantwoordelijke portefeuillehouder van de centrum-gemeente (Gorinchem), de vestigingsmanager van het UWV-werkbedrijf en de locatiedirecteur van het Da Vinci College. De verbinding met het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio is geborgd via de portefeuillehouder van de centrumgemeente die op regionaal niveau ook de bestuurlijk trekker van de arbeidsmarktregio is. Tevens is deze wethouder namens de lokale overheden lid van de bestuurscommissie BOA. Voor het organogram wordt verwezen naar hetgeen hierover is geschreven onder punt 1.1.b. Uit het organogram wordt ook duidelijk op welke wijze de aansluiting is geregeld met het operationele niveau. De projectleider Leren en Werken vervult hierin een centrale rol. Als secretaris van het bestuurlijk overleg en als coördinator van de activiteiten die binnen de front office plaatsvinden fungeert hij als linking pin tussen strategie en uitvoering. De beleidsgroep die tussen strategie en uitvoering is gesitueerd werkt en vertaalt de strategie op beleidsmatig niveau. De personele invulling vanuit de betrokken organisaties zal op beleidsniveau geschieden. 2.e Hoe is op uitvoerend niveau de aansturing geregeld. Op uitvoerend niveau is de projectleider sturend. Hij coördineert de dagelijkse gang van zaken en is de linking pin tussen strategie en beleid enerzijds en de uitvoering anderzijds. 2.d Welke partijen werken er op operationeel niveau samen in het loket. Naast de drie partners die het businessplan hebben ondertekend, werken wij samen met opleidingsfondsen, jongerenloket, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, kenniscentra (SBB) en andere particuliere initiatieven. De Avelingengroep, het regionale SW-bedrijf, is een erkend Leerwerkbedrijf en kan een belangrijke rol gaan spelen bij het vormgeven van concrete Leerwerk-trajecten.

8 Alle bovengenoemde partijen nemen deel in het loket. Hun inzet wordt projectmatig en op afroep vormgegeven. 2.f Worden er nog partijen gemist om op operationeel niveau samen te werken en welke rol wordt er gezien voor de projectleider ten aanzien van het aanjagen van het samenwerken op operationeel niveau? Behoudens de partijen genoemd onder 2 d zijn er geen andere partijen betrokken bij de samenwerking binnen het Leerwerkloket De projectleider krijgt opdrachten uit te voeren vanuit de stuurgroep en geeft terugkoppeling op de stand van zaken/resultaten. De operationele medewerkers worden door hem aangestuurd. 2.g Hoe en door wie worden momenteel de werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? De scholingsmakelaars hebben voor de regio Gorinchem tot op heden gewerkt vanuit het UWV Werkbedrijf in Dordrecht. De werkgevers werden voor de arbeidsmarktregio Gorinchem benaderd door de adviseurs van het werkgeversservicepunt UWV Werkbedrijf, het werkgeverservicepunt van de Regionale Sociale Dienst in Gorinchem, het SW-bedrijf de Avelingengroep en het ROC Da Vinci College. Tot het vertrek van het UWV van het Werkplein Gorinchem per januari 2013 gebeurde dit door het UWV in Gorinchem. Inmiddels wordt er weer gewerkt aan de herstart van deze dienstverlening door het UWV in Gorinchem, onder andere omdat de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inmiddels een zelfstandige arbeidsmarktregio is geworden. Met het oog op de komst van de Participatiewet is binnen de regio Gorinchem gekozen om de werkgeversbenadering op een andere wijze vorm te geven. Het UWV, de RSD en het SW-bedrijf de Avelingengroep gaan de werkgeversbenadering gezamenlijk afstemmen en coördineren vanuit een nieuwe werkorganisatie genaamd: Werkwaard. Ieder van de drie participanten aan het Leerwerkloket werkt in Werkwaard vanuit de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De samenwerking in Werkwaard moet voor werkgevers het eenduidige gezicht naar buiten zijn in het kader van de werkgeversdienstverlening. Overigens zal bij de doorontwikkeling van Werkwaard worden beoordeeld welke andere partijen kunnen aansluiten bij de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Daarnaast speelt het Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt een essentiële rol in de werkgeversbenadering. Dit bureau moet vooral een deel van de behoefte van jongeren in kaart brengen, vooral om te voorkomen dat er jongeren op de arbeidsmarkt komen die geen passende scholing hebben. Daar waar die aansluiting niet goed is, kan het leeerwerkloket worden ingezet als brug. Zowel Werkwaard als het Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt ontslaan de deelnemende participanten niet van hun eigen verantwoordelijkheid om bij hun eigen werkgeverscontacten het belang van leerwerktrajecten scherp op het vizier te houden. Werkwaard, BOA en de drie deelnemende participanten aan dit businessplan zijn op deze wijze een belangrijke leverancier vanuit de werkgevers voor het aanleveren van leerwerktrajecten, stages, etc. Overigens dienen de scholingsmakelaars/medewerkers van de betrokken organisaties met name in verbinding te staan met de domeinen waar de kansen op leerwerkwerktrajecten, stages etc. het grootst zijn. 3. De activiteiten van het leerwerkloket per a Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de Leerwerkactiviteiten

9 a. Het geven van informatie en advies aan bezoekers: 50 % b. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 5 % c. Werving van leerbanen: 10 % d. Competentietests: 10 % e. Voorlichtingsbijeenkomsten: 10 % f. Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site: 5 % g. Andere activiteiten; informeren collega s RSD, UWV e.d., professionalisering, landelijke bijeenkomsten: 10 % 3.b Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Op dit moment wordt in het Leerwerkloket via een excellsheet een klantregistratiesysteem bijgehouden (datum bezoek, naam, bsn, reden bezoek (BOL, BBL), uitstroomreden. De projectleider krijgt de opdracht om het bestaande systeem te finetunen. Het format is bijgevoegd als bijlage II. 3.c Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er? a. Het geven van informatie en advies aan bezoekers: 100 adviezen b. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 80 bezoeken c. Werving van leerbanen: 20 leerbanen d. Competentietests: 30 tests e. Voorlichtingsbijeenkomsten: 15 bijeenkomsten f. Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site: 120 uur g. Andere activiteiten; informeren collega s RSD, UWV, DA Vinci College e.d., professionalisering, landelijke bijeenkomsten: 120 uur Deze cijfers hebben betrekking op het tweede half jaar van Omdat de regio Alblasserwaard een nieuwe arbeidsmarktregio is, zijn bovenstaande cijfers gebaseerd op een schatting. Bij de evaluatie van de resultaten in december 2013 bekijken de deelnemende partijen welke aanpassingen er met betrekking tot de doelstellingen voor 2014 noodzakelijk zijn. 4. De dienstverlening van het Leerwerkloket a Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? - Bij werknemers een leven lang leren (de arbeidspopulatie arbeidsfit houden) stimuleren om groeimogelijkheden te benutten en nieuwe banen te scheppen binnen bedrijven. - Branchegerichte opleidingen kenbaar maken, alsmede de financieringsmogelijkheden; - Het plaatsen op leerwerkbanen; - CTC; - Loopbaan en advies; - Informatie en advies over scholingsmogelijkheden; - Het inzetten van testen/evc; - Plaatsing op scholingstrajecten; - Webleren 4.b Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkgevers? - Informatie en advies (algemeen); - Werkgevers informeren over de voordelen van een erkend leerwerkbedrijf; - Informatie over EVC; - Werkgevers bewust maken van het belang van scholing van personeel; - Ondersteuning door middel van het inrichten van arrangementen; - Het vervullen van bbl-plekken;

10 4.c Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? - In samenwerking met het WSP (in Werkwaard) vacatures matchen met de competenties van werkzoekenden (voordragen BBL-plaatsen); - Informatie en advies geven; - Het inzetten van om-/her-/bijscholingstrajecten; - De inzet van EVC; - Afnemen CTC-testen; - Webleren. Daarnaast specifiek voor jongeren - Aansluiting zoeken bij het nieuwe landelijke actieplan jeugdwerkloosheid; - Ondersteunen bij het maken van een schoolkeuze door de inzet van competentietesten; - Voorbereiden op Entreeonderwijs in samenwerking met ROC. 5. Expertisefunctie 5.1 Op welke wijze gaat de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt worden? Training van het personeel, cliëntvolgsysteem, reactietijden? De bewaking van de kwaliteit van dienstverlening zal worden bewaakt aan de hand van Audits en steekproeven. De uitwerking van deze controlemechanismen zal door de projectleider ter hand worden genomen. Daartoe zullen de doelstellingen verder worden uitgewerkt in prestatieafspraken die Smart zijn geformuleerd, zodat Auditing en monitoring ook op een eenduidige wijze kan plaatsvinden. Noodzakelijke trainingen zullen worden ingekocht; Met betrekking tot het klantvolgsysteem wordt verwezen naar hetgeen hierover is geschreven bij onderdeel 3.b.. De reactietijden zullen onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken die Smart zullen worden geformuleerd Hoe is de afstemming met het werkgeversservicepunt geregeld en met het ROC? Zie daarvoor wat beschreven is onder punt 2.g Hoe is het Leerwerkloket verbonden met andere loketten? De verbondenheid met andere loketten wordt geborgd in de expertoverleggen en daar waar mogelijk rechtstreeks in projecten. 6 Financiering Projectkosten 2013 Loonkosten UWV 0,5 Fte ,-- Loonkosten Da Vinci College 0,5 Fte ,-- Loonkosten RSD 0,5 Fte ,-- Projectleider 0,2 Fte ,-- Materiële kosten (folders, communicatie, advertenties, etc.) ,-- Kosten overhead (huisvesting, telefoon, reiskosten , Totaal ,-- Subsidie ,-- Subsidie UWV 0,5 Fte ,-- Co-financiering RSD 0,5 Fte ,--

11 Co-financiering ROC 0,5 Fte , Totaal ,--

12 BIJLAGE I Functie Projectleider - De projectleider van het LeerWerkloket stuurt de medewerkers functioneel aan en bewaakt de realisatie van de door de begeleidingsgroep vastgestelde doelstellingen/taakstellingen. - De projectleider valt functioneel onder de stuurgroep van de partners en rapporteert de resultaten aan de stuurgroep (de oprichtende en participerende partijen). - De projectleider is daarmee de persoon die op diverse niveaus contacten onderhoudt met (de besturen van) uiteenlopende partijen. Dit vraagt kennis van en affiniteit met het bedrijfsleven, de lokale politiek en het onderwijs. Een netwerker die ook op bestuurlijk niveau kan communiceren. - Een onafhankelijke projectleider is een belangrijke succesfactor in de verankering van het LeerWerkloket in de organisaties van de (kern)partners. Een onafhankelijke projectleider is beter in staat om partijen aan te spreken op gemaakte afspraken. Zeker is dat de projectleider een belangrijke rol vervult in het functioneren van een LeerWerkloket en dat de regionale situatie als uitgangspunt moet worden genomen

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Samenwerking tussen Friese gemeenten en het UWV WERKbedrijf Contactgegevens: Renate Westdijk Coördinator 06 21 55 80 55 info@westdijkhr.nl Selma Altena Coördinator

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Eindrapport Meting 1 Voorjaar 2014 Auteurs: Suzanne de Visser, Auke Witkamp, Mirjam Engelen Zoetermeer, 02 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes

Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017 Groeien naar succes Visiedocument Vastgesteld stuurgroepen werkbedrijf en beleidsafstemming 28 augustus 2014 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie