Businessplan. Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gorinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem"

Transcriptie

1 Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gorinchem

2 Naam van de arbeidsmarktregio en locatie: Arbeidsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Centrumgemeente gemeente Gorinchem. Gegevens van ondertekenaars(s) van het businessplan leerwerkloket : Naam organisatie Contactpersoon Handtekening a. Regionale Sociale Dienst AV/ A. Faro Gemeente Gorinchem (centrumgemeente) b. ROC Da Vinci College P. Vrancken c. Uwv Werkbedrijf M. Siebkes Projectleider / contactpersoon tbv. Behandeling van het Businessplan: Naam: P. Lommers Functie: Kwartiermaker Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt In dienst bij: Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Telefoon: adres:

3 Inhoud Businessplan: 1. Strategie-hoofdlijnen. 1.1.a. Strategie en doelstellingen Sinds 1 januari 2013 is de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een zelfstandige arbeidsmarktregio. De regio beschikt op dit moment wel over een eigen werkplein, maar de dienstverlening van het UWV vindt plaats via het Werkplein Dordrecht. Binnen de regio is één groot ROC (Da Vinci College) gevestigd en de gehele regio wordt bestreken door één Regionale Sociale Dienst en één SW-bedrijf (Avelingen-groep). Binnen de regio bestaan al jaren min of meer organische samenwerkingsverbanden tussen deze partijen. Zo participeert het UWV in een gezamenlijk werkgeversservicepunt met de RSD; Geeft het ROC vorm aan Leerwerktrajecten in samenwerking met de Regionale Sociale Dienst en het SW-bedrijf; en is er een Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt waarin (regionale) werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden de verbinding leggen tussen onderwijs/leren en de arbeidsmarkt. Met het voorliggende businessplan in het kader van het leerwerkloket hebben de betrokken organisaties vier aspecten voor ogen: 1) Het oprichten en in stand houden van een loket (fysiek en digitaal) met betrekking tot leren en werken voor werkzoekenden en werknemers (=informeren en verwijzen); 2) Het verstevigen en het leggen van verbindingen tussen betrokken stakeholders met het oog op het verkrijgen van draagvlak voor het creëren van leerwerktrajecten (=verbinden); 3) (De continuering en het borgen van) het vormgeven en (laten) uitvoeren van concrete leerwerktrajecten (= (laten uitvoeren)); en 4) Vraaggericht werken. Het beleid en de uitvoering moeten aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de wensen en behoeften van de werkgevers. Gelet op het bovenstaande kunnen een aantal doelstellingen (niet limitatief) worden geformuleerd die voor alle betrokken partners van belang zijn. 1) Het vergroten van de aandacht voor het thema leren en werken en een leven lang leren. Hieruit vloeit voort dat er in de regio bewustwording ontstaat dat leerwerktrajecten een instrument kunnen zijn om het opleidingsniveau op een gewenst niveau te krijgen; en dat bij werkgevers ruimte wordt gecreëerd voor leerwerktrajecten (EVC-trajecten, scholing door middel van duale trajecten) en stageplekken voor o.a. de entree-opleidingen. 2) In samenspraak met het ROC, het Werkgeversservicepunt Gorinchem en het Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt concrete afspraken maken over de invulling van de gemeentelijke afspraken in het kader van Social Return On Investment (stages en leerwerkbanen). Het B.O.A. zal bovendien in samenspraak met het WSP een spilfunctie gaan bekleden bij het realiseren van een gecoördineerde sectorale gestroomlijnde dienstverlening aan werkzoekenden, werknemers werkgevers en intermediairs met betrekking tot vragen over EVC, scholing en het daarop afgestemde aanbod. 3) Sectorale ondersteuning vanuit SBB/kenniscentra sterker benutten, waarbij privaste middelen beter ingezet kunnen worden. 4) In het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid een ander instrument aanbieden bij voortijdig schoolverlaten, maar ook een nieuw ander perspectief aan jongeren kunnen bieden in de gevolgde afgeronde opleiding geen kansen biedt op het verkrijgen van een positie op de arbeidsmarkt. 5) Door middel van leerwerktrajecten de mogelijkheid bieden om doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen, bijvoorbeeld bij jongeren of in trajecten waar de werk naar werk mobiliteit centraal staat of bij doelgroepen met bijvoorbeeld een oudere leeftijd, waarbij een (hernieuwde) duurzaamheid in werk voor deze doelgroepen kan worden gegarandeerd. 6) Het realiseren van BBL-vacatures voor de betrokken doelgroepen;

4 7) Het optimaal inzetten van het reeds bestaande opleidingenaanbod; 8) Het geven van voorlichting aan stakeholders en de betrokken doelgroepen. 1.1.b. Wijzigingen t.o.v. het vorige businessplan. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige businessplan is dat de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden nu een eigen businessplan indient. Het vorige businessplan is geschreven onder regievoering van de arbeidsmarktregio Drechtsteden waar de regio AV per 1 januari 2013 van is losgekoppeld en in dezen nu een eigen zelfstandige positie bekleed. De twee overige participanten in dit businessplan het UWV en het ROC Da Vinci College waren reeds als partner betrokken bij het vorige businessplan. De gemeenten, i.c. de RSD toen hebben deelgenomen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht. Omdat de regio nu een eigen zelfstandige arbeidsmarktregio is, zullen er voor wat betreft overleg- en afstemmingsstructuren, maar ook voor wat betreft de beleidsinhoudelijke uitgangspunten enige wijzigingen plaats gaan vinden. Voor wat betreft de nieuwe structuur wordt verwezen naar de onderstaande organogram: Hiërarchisch organogram Landelijke aansturing Landelijk Project Manager Marianne Zoetmulder Strategie Beleid Verantwoording Sturing Stuurgroep regio (UWV, Da Vinci, College, RSD) Voorzitter: Nog nader in te vullen Secretaris: projectleider Uitvoering van beleid Activiteiten op projectbasis Themabijeenkomsten BBL (infomarkten) Netwerkbijeenkomsten Projectmatige aansturing LWL Beleidsgroep (UWV, Da Vinci College, RSD, BOA, WSP) Voorzitter: projectleider Leerwerkloket Dagelijkse uitvoering Organiseren van activiteiten (o.a. projecten) vanuit strategie en beleid Leerwerkloket bezetting / front office

5 Stuurgroep is verantwoordelijk voor: Afstemming en beleid binnen de strategische kaders. Hier worden het beleid en de strategie geagendeerd en afgestemd, zodat de actieve praktijkgroep deze hieruit voorvloeiende activiteiten kan uitvoeren. Beleidsgroep is verantwoordelijk voor: Binnen deze groep wordt beleid en strategie uitgewerkt en uitgevoerd, onderwerpen omtrent stages kunnen ook binnen deze groep besproken worden. Wanneer binnen de actieve werkgroep andere inhoudelijke kennis noodzakelijk is, welke niet bij de dagelijkse uitvoering beschikbaar is, zal deze kennis binnen de eigen organisatie opgehaald worden. Teneinde de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog beter te kunnen waarborgen, zijn ook medewerkers van het bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt en het WSP betrokken bij de beleidsgroep. Leerwerkloket bezetting: De medewerkers van het Leerwerkloket/front-office zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Hiërarchisch blijven de medewerkers onder verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. Het UWV en het Da Vinci college die reeds in het vorige businessplan als zelfstandige organisatie hebben geparticipeerd geven aan dat in vergelijking met het vorige businessplan de resultaten meer Smart gemonitord moeten worden. Als nieuwe participant wil de RSD het Leerwerkloket ook gaan inzetten in aanvulling/combinatie met het nieuwe (landelijke) actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid. De drie participanten benadrukken verder dat naast de afstemming en samenwerking in het kader van het businessplan ook de (reguliere) activiteiten en verantwoordelijkheden van ieder van de afzonderlijke organisaties van belang zijn en blijven en vandaar uit ook aanpalende activiteiten zullen worden ontwikkeld. 1.2.a De arbeidsmarkt In de arbeidsmarktregio Gorinchem krimpt het aantal banen, ontstaan er steeds minder vacatures en stijgt het aantal werkzoekenden. De arbeidsmarkt in Gorinchem gaat naar verwachting pas na 2014 herstellen. Door de krimp van de vacaturemarkt en de toename van het aantal werkzoekenden kan de arbeidsmarkt in Gorinchem als ruim kan worden aangeduid. Op termijn gaat vergrijzing wel mogelijkheden bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Uitdagingen voor arbeidsmarkt van de toekomst bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt Om de toekomstige te verwachten krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden én de werkzoekenden optimaal in een zo optimaal mogelijke positie op de arbeidsmarkt te brengen zijn de volgende actiepunten van belang: Verbeterde kwalificering van de beroepsbevolking Gerichte uitbreiding van het aantal banen Het beschikbare aanbod zo breed mogelijk benutten Bevordering van mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt Focus op de kansrijke sectoren Versterken en verduurzamen van de netwerkstructuur binnen de regio Bevorderen van de instroom van leerlingen naar opleidingen voor de kansrijke sectoren Extra inzet op de versterking van de positie van specifieke doelgroepen binnen de werkzoekenden; hierbij valt vooral te denken aan jongeren, ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten Verhoging van de arbeidsparticipatie om het hoofd te bieden aan toekomstige krapte.

6 Onze arbeidsmarktanalyse maakt dat het participanten in de regio Gorinchem tot de onderstaande speerpuntsectoren zijn gekomen. De speerpuntsectoren: Zorg/welzijn Zakelijke dienstverlening (vooral uitzendbranche) Techniek Transport en Logistiek Detailhandel / groothandel Toerisme / recreatie Maritiem / water Overigens geven deze speerpunten zowel de kansen, als de zorgen op de arbeidsmarkt weer. De kansen hebben in dat verband betrekking op de sectoren waar het in de nabije toekomst wat eenvoudiger zal zijn om bijvoorbeeld BBL-trajecten te realiseren (bijvoorbeeld Maritiem). De zorgen daarentegen houden verband met de sectoren waar het moeilijker is om de doelstellingen van het leerwerkloket te kunnen realiseren. 1.2.b Het belang van de partners om deel te nemen aan het leerwerkloket De drie partners hebben meerdere belangen om te participeren in het Leerwerkloket. Gekoppeld aan de doelgroepen zijn dat de volgende belangen: - Werkzoekenden/werknemers: - Versterking van de positie van specifieke groepen. Als zodanig kan het Leerwerkloket bijvoorbeeld een preventieve werking hebben in de richting van jongeren die door leerwerktrajecten juist niet of in ieder geval beter geëquipeerd in een uitkeringssituatie terecht komen. Zo zal er in de regio Gorinchem dan ook uitdrukkelijk gezocht worden naar een verbinding tussen het Leerwerkloket en de bestrijding Jeugdwerkloosheid. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een extra impuls gegeven worden aan de groep voortijdig schoolverlaters en de jongeren met een afgeronde opleiding die hen (op dit moment) onvoldoende arbeidsmarktperspectief biedt. Uiteraard geldt het aspect van onvoldoende arbeidsperspectief ook voor andere groepen. Voor oudere werkzoekenden of oudere werknemers kan bijvoorbeeld ook het aspect van een leven lang leren het uitgangspunt zijn. - Leerwerktrajecten kunnen een impuls zijn om werkzoekenden om- of bij te scholen in de richting van sectoren waar een tekortvraag bestaat en hen op die wijze weer een beter arbeidsmarktperspectief te bieden. - Door informatie en advies kunnen (potentiële) werkzoekenden - meer in het algemeen - een betere keuze maken voor trajecten/banen met een groter arbeidsmarktperspectief. - Werkgevers: - Door de inzet van leerwerktrajecten, maar ook stage-achtige activiteiten worden werkgevers meer betrokken bij de oplossing van problemen rondom werkgelegenheid. - Samenwerking op dit terrein biedt de betrokken partners niet alleen een kans om vanuit een gezamenlijkheid bepaalde problemen rondom werkgelegenheidsvraagstukken aan te pakken, maar biedt ook een mogelijkheid om burgers en werkgevers vanuit de éénloketgedachte te benaderen. - Voor de partners zelf: - De éénloketgedachte van het Leerwerkloket moet de klantgerichtheid vanuit het over-

7 heidshandelen vergroten. - Door gezamenlijk FTE in te zetten voor bijvoorbeeld de werkgeversbenadering kan effectiever en efficiënter met de beschikbare middelen worden omgegaan. 2. De organisatie van het leerwerkloket per a Fysieke loket balie In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zal er een fysieke loket balie worden gevestigd op het werkplein in Gorinchem (= centrumgemeente). Daarnaast zal er een spreekuur worden gehouden op het Da Vinci College in Gorinchem. 2.b Hoe groot is in de personele bezetting in front office en back office De personele bezetting in front en back office bedraagt in totaal 1,7 fte. Hiervan is 1,5 fte beschikbaar voor de front c.q. back office en 0,2 fte voor de projectleider. 2.c E-dienstverlening. E-dienstverlening vindt plaats middels de eigen website leren en werken. Aansluiting van de regionale site op de landelijke gebeurt middels een link. 2.d Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats De strategische/beleidsmatige aansturing vindt plaats vanuit een regionale stuurgroep. Hierin hebben zitting de verantwoordelijke portefeuillehouder van de centrum-gemeente (Gorinchem), de vestigingsmanager van het UWV-werkbedrijf en de locatiedirecteur van het Da Vinci College. De verbinding met het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio is geborgd via de portefeuillehouder van de centrumgemeente die op regionaal niveau ook de bestuurlijk trekker van de arbeidsmarktregio is. Tevens is deze wethouder namens de lokale overheden lid van de bestuurscommissie BOA. Voor het organogram wordt verwezen naar hetgeen hierover is geschreven onder punt 1.1.b. Uit het organogram wordt ook duidelijk op welke wijze de aansluiting is geregeld met het operationele niveau. De projectleider Leren en Werken vervult hierin een centrale rol. Als secretaris van het bestuurlijk overleg en als coördinator van de activiteiten die binnen de front office plaatsvinden fungeert hij als linking pin tussen strategie en uitvoering. De beleidsgroep die tussen strategie en uitvoering is gesitueerd werkt en vertaalt de strategie op beleidsmatig niveau. De personele invulling vanuit de betrokken organisaties zal op beleidsniveau geschieden. 2.e Hoe is op uitvoerend niveau de aansturing geregeld. Op uitvoerend niveau is de projectleider sturend. Hij coördineert de dagelijkse gang van zaken en is de linking pin tussen strategie en beleid enerzijds en de uitvoering anderzijds. 2.d Welke partijen werken er op operationeel niveau samen in het loket. Naast de drie partners die het businessplan hebben ondertekend, werken wij samen met opleidingsfondsen, jongerenloket, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, kenniscentra (SBB) en andere particuliere initiatieven. De Avelingengroep, het regionale SW-bedrijf, is een erkend Leerwerkbedrijf en kan een belangrijke rol gaan spelen bij het vormgeven van concrete Leerwerk-trajecten.

8 Alle bovengenoemde partijen nemen deel in het loket. Hun inzet wordt projectmatig en op afroep vormgegeven. 2.f Worden er nog partijen gemist om op operationeel niveau samen te werken en welke rol wordt er gezien voor de projectleider ten aanzien van het aanjagen van het samenwerken op operationeel niveau? Behoudens de partijen genoemd onder 2 d zijn er geen andere partijen betrokken bij de samenwerking binnen het Leerwerkloket De projectleider krijgt opdrachten uit te voeren vanuit de stuurgroep en geeft terugkoppeling op de stand van zaken/resultaten. De operationele medewerkers worden door hem aangestuurd. 2.g Hoe en door wie worden momenteel de werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? De scholingsmakelaars hebben voor de regio Gorinchem tot op heden gewerkt vanuit het UWV Werkbedrijf in Dordrecht. De werkgevers werden voor de arbeidsmarktregio Gorinchem benaderd door de adviseurs van het werkgeversservicepunt UWV Werkbedrijf, het werkgeverservicepunt van de Regionale Sociale Dienst in Gorinchem, het SW-bedrijf de Avelingengroep en het ROC Da Vinci College. Tot het vertrek van het UWV van het Werkplein Gorinchem per januari 2013 gebeurde dit door het UWV in Gorinchem. Inmiddels wordt er weer gewerkt aan de herstart van deze dienstverlening door het UWV in Gorinchem, onder andere omdat de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inmiddels een zelfstandige arbeidsmarktregio is geworden. Met het oog op de komst van de Participatiewet is binnen de regio Gorinchem gekozen om de werkgeversbenadering op een andere wijze vorm te geven. Het UWV, de RSD en het SW-bedrijf de Avelingengroep gaan de werkgeversbenadering gezamenlijk afstemmen en coördineren vanuit een nieuwe werkorganisatie genaamd: Werkwaard. Ieder van de drie participanten aan het Leerwerkloket werkt in Werkwaard vanuit de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De samenwerking in Werkwaard moet voor werkgevers het eenduidige gezicht naar buiten zijn in het kader van de werkgeversdienstverlening. Overigens zal bij de doorontwikkeling van Werkwaard worden beoordeeld welke andere partijen kunnen aansluiten bij de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Daarnaast speelt het Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt een essentiële rol in de werkgeversbenadering. Dit bureau moet vooral een deel van de behoefte van jongeren in kaart brengen, vooral om te voorkomen dat er jongeren op de arbeidsmarkt komen die geen passende scholing hebben. Daar waar die aansluiting niet goed is, kan het leeerwerkloket worden ingezet als brug. Zowel Werkwaard als het Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt ontslaan de deelnemende participanten niet van hun eigen verantwoordelijkheid om bij hun eigen werkgeverscontacten het belang van leerwerktrajecten scherp op het vizier te houden. Werkwaard, BOA en de drie deelnemende participanten aan dit businessplan zijn op deze wijze een belangrijke leverancier vanuit de werkgevers voor het aanleveren van leerwerktrajecten, stages, etc. Overigens dienen de scholingsmakelaars/medewerkers van de betrokken organisaties met name in verbinding te staan met de domeinen waar de kansen op leerwerkwerktrajecten, stages etc. het grootst zijn. 3. De activiteiten van het leerwerkloket per a Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de Leerwerkactiviteiten

9 a. Het geven van informatie en advies aan bezoekers: 50 % b. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 5 % c. Werving van leerbanen: 10 % d. Competentietests: 10 % e. Voorlichtingsbijeenkomsten: 10 % f. Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site: 5 % g. Andere activiteiten; informeren collega s RSD, UWV e.d., professionalisering, landelijke bijeenkomsten: 10 % 3.b Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Op dit moment wordt in het Leerwerkloket via een excellsheet een klantregistratiesysteem bijgehouden (datum bezoek, naam, bsn, reden bezoek (BOL, BBL), uitstroomreden. De projectleider krijgt de opdracht om het bestaande systeem te finetunen. Het format is bijgevoegd als bijlage II. 3.c Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er? a. Het geven van informatie en advies aan bezoekers: 100 adviezen b. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 80 bezoeken c. Werving van leerbanen: 20 leerbanen d. Competentietests: 30 tests e. Voorlichtingsbijeenkomsten: 15 bijeenkomsten f. Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site: 120 uur g. Andere activiteiten; informeren collega s RSD, UWV, DA Vinci College e.d., professionalisering, landelijke bijeenkomsten: 120 uur Deze cijfers hebben betrekking op het tweede half jaar van Omdat de regio Alblasserwaard een nieuwe arbeidsmarktregio is, zijn bovenstaande cijfers gebaseerd op een schatting. Bij de evaluatie van de resultaten in december 2013 bekijken de deelnemende partijen welke aanpassingen er met betrekking tot de doelstellingen voor 2014 noodzakelijk zijn. 4. De dienstverlening van het Leerwerkloket a Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? - Bij werknemers een leven lang leren (de arbeidspopulatie arbeidsfit houden) stimuleren om groeimogelijkheden te benutten en nieuwe banen te scheppen binnen bedrijven. - Branchegerichte opleidingen kenbaar maken, alsmede de financieringsmogelijkheden; - Het plaatsen op leerwerkbanen; - CTC; - Loopbaan en advies; - Informatie en advies over scholingsmogelijkheden; - Het inzetten van testen/evc; - Plaatsing op scholingstrajecten; - Webleren 4.b Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkgevers? - Informatie en advies (algemeen); - Werkgevers informeren over de voordelen van een erkend leerwerkbedrijf; - Informatie over EVC; - Werkgevers bewust maken van het belang van scholing van personeel; - Ondersteuning door middel van het inrichten van arrangementen; - Het vervullen van bbl-plekken;

10 4.c Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? - In samenwerking met het WSP (in Werkwaard) vacatures matchen met de competenties van werkzoekenden (voordragen BBL-plaatsen); - Informatie en advies geven; - Het inzetten van om-/her-/bijscholingstrajecten; - De inzet van EVC; - Afnemen CTC-testen; - Webleren. Daarnaast specifiek voor jongeren - Aansluiting zoeken bij het nieuwe landelijke actieplan jeugdwerkloosheid; - Ondersteunen bij het maken van een schoolkeuze door de inzet van competentietesten; - Voorbereiden op Entreeonderwijs in samenwerking met ROC. 5. Expertisefunctie 5.1 Op welke wijze gaat de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt worden? Training van het personeel, cliëntvolgsysteem, reactietijden? De bewaking van de kwaliteit van dienstverlening zal worden bewaakt aan de hand van Audits en steekproeven. De uitwerking van deze controlemechanismen zal door de projectleider ter hand worden genomen. Daartoe zullen de doelstellingen verder worden uitgewerkt in prestatieafspraken die Smart zijn geformuleerd, zodat Auditing en monitoring ook op een eenduidige wijze kan plaatsvinden. Noodzakelijke trainingen zullen worden ingekocht; Met betrekking tot het klantvolgsysteem wordt verwezen naar hetgeen hierover is geschreven bij onderdeel 3.b.. De reactietijden zullen onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken die Smart zullen worden geformuleerd Hoe is de afstemming met het werkgeversservicepunt geregeld en met het ROC? Zie daarvoor wat beschreven is onder punt 2.g Hoe is het Leerwerkloket verbonden met andere loketten? De verbondenheid met andere loketten wordt geborgd in de expertoverleggen en daar waar mogelijk rechtstreeks in projecten. 6 Financiering Projectkosten 2013 Loonkosten UWV 0,5 Fte ,-- Loonkosten Da Vinci College 0,5 Fte ,-- Loonkosten RSD 0,5 Fte ,-- Projectleider 0,2 Fte ,-- Materiële kosten (folders, communicatie, advertenties, etc.) ,-- Kosten overhead (huisvesting, telefoon, reiskosten , Totaal ,-- Subsidie ,-- Subsidie UWV 0,5 Fte ,-- Co-financiering RSD 0,5 Fte ,--

11 Co-financiering ROC 0,5 Fte , Totaal ,--

12 BIJLAGE I Functie Projectleider - De projectleider van het LeerWerkloket stuurt de medewerkers functioneel aan en bewaakt de realisatie van de door de begeleidingsgroep vastgestelde doelstellingen/taakstellingen. - De projectleider valt functioneel onder de stuurgroep van de partners en rapporteert de resultaten aan de stuurgroep (de oprichtende en participerende partijen). - De projectleider is daarmee de persoon die op diverse niveaus contacten onderhoudt met (de besturen van) uiteenlopende partijen. Dit vraagt kennis van en affiniteit met het bedrijfsleven, de lokale politiek en het onderwijs. Een netwerker die ook op bestuurlijk niveau kan communiceren. - Een onafhankelijke projectleider is een belangrijke succesfactor in de verankering van het LeerWerkloket in de organisaties van de (kern)partners. Een onafhankelijke projectleider is beter in staat om partijen aan te spreken op gemaakte afspraken. Zeker is dat de projectleider een belangrijke rol vervult in het functioneren van een LeerWerkloket en dat de regionale situatie als uitgangspunt moet worden genomen

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN

Businessplan Leerwerkloket NHN Businessplan Leerwerkloket NHN 2013 2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013 2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam Functie Handtekening Mevrouw M ten Heuw Wethouder gemeente Hengelo & portefeuillehouder

Nadere informatie

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan Leren&Werken Arbeidsmarktregio Stedendriehoek Noordwest Veluwe Ondertekenaars:

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014 Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers Programma Aanleiding Sociaal Akkoord Inleiding STOOF Rollen en Petten, Ambities Doelstellingen en

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping 1 Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping Ben Roodhuizen Actieteam Crisisbestrijding en FNV Bondgenoten Paul van Kruining Ondersteuningsteam Actieteam Crisisbestrijding en

Nadere informatie

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 (zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 agendapunt 6.1. / werkbedrijf 7-12-2017 1 Inleiding Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners in het sociaal akkoord

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Carla Martinot Accountmanager Sociale Dienst Drechtsteden Drechtsteden Historie 1998 Forse werkloosheid; Veel overheidsinvesteringen in bouwsector; Behoefte aan werknemers in de bouw; Invoering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Heerhugowaard 5 maart 2014 Deze presentatie De regio in beeld Stand van zaken: - Actieplan Jeugdwerkgelegenheid

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek Bijlagen 0 Bijlage 1: Verkenning arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid Deze analyse geeft een beeld op hoofdlijnen van de jeugdwerkloosheid en werkgelegenheid

Nadere informatie

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Aanleiding Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief introductie De regering wil met de arbeidsmartktregio's de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties

Nadere informatie

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg Regionaal sectorplan Presentatie Utrechtzorg dinsdag 19 november 2013 Missie Utrechtzorg Het samen met de deelnemers en stakeholders in balans brengen van de regionale arbeidsmarkt in de sector Zorg en

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108 OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling motie schoolverlatende leerlingen binnen het Voortgezet

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Aanpak jeugdwerkloosheid: Drechtsteden benutten talent Regiogesprek Mirjam Sterk 1. Aanpak & resultaten 2. Borgingsstrategie

Aanpak jeugdwerkloosheid: Drechtsteden benutten talent Regiogesprek Mirjam Sterk 1. Aanpak & resultaten 2. Borgingsstrategie Aanpak jeugdwerkloosheid: Drechtsteden benutten talent Regiogesprek Mirjam Sterk 1. Aanpak & resultaten 2. Borgingsstrategie Dordrecht, 15 januari 2015 Stanley Ramkhelawan, Projectleider aanpak JWL s.ramkhelawan@dordrecht.nl

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Social Return in Groningen

Social Return in Groningen Social Return in Groningen uw bijdrage als opdrachtnemer aan de oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt Social Return Wanneer we als gemeente werk uitbesteden, stellen we niet alleen eisen aan prijs

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Centrumgemeente Arnhem, namens de regio Gelderland-Midden Cluster Beleid & Regie Auteur en contactpersoon: de heer drs. G (Gerard)

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Leerwerkloket NHN 2016 LWL

Leerwerkloket NHN 2016 LWL Leerwerkloket NHN 2016 Aanleiding Uit onderzoeken is gebleken dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Noord-Holland Noord niet aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. In 2009 is het

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Inleiding. Samenwerking in de keten

Inleiding. Samenwerking in de keten 23-11-2007 Inleiding Het CWI, de gemeenten en het UWV hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Voor alle drie de partijen geldt dat het

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring opgedaan,

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2013 zijn een tweetal moties ingediend die handelen over de werking van de arbeidsmarkt:

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2013 zijn een tweetal moties ingediend die handelen over de werking van de arbeidsmarkt: Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7811 AP Emmen 7800 RA Emmen t. 14 0591 e. gemeente@emmen.nl f. 0591 685599 i. www.emmen.n 01 Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie team Veiligheid, Werk

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Drenthe 2013-2015

Businessplan Leerwerkloket Drenthe 2013-2015 Leren & Werken Drenthe Businessplan Leerwerkloket Drenthe 213-215 Borger-Odoorn Midden-Drenthe Coevorden Emmen Hoogeveen De Wolden Emmen Maart 213 Werkplein Emmen Verlengde Spoorstraat 2 7811 GA Emmen

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk Aanvraagformulier (Regionaal) coördinerend persoon: Naam Inge Willems Functie Coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf Organisatie Gemeente s- Hertogenbosch-Weener XL Telefoonnummer 06-51133795

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014

Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014 Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014 Pagina 1 van 15 Businessplan Arbeidsmarktregio Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek 2014 Gegevens van ondertekenaar(s)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0 Jaarverslag 2015 2015 2015 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over 2015. 2015 was het jaar waarin er economisch herstel was. Echter de werkloosheid nam niet af en dat hebben

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Samenleving Advies OWO Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft!BAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Fred Wosgien Telefoon 06-53986106 Retouradres : Advies, Postbus 78,

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017 Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra 31 mei 2017 1 Vooraf Het activiteitenplan bestaat uit vier thema s: 1. Optimalisering instrumenten 2. Werkgeversdienstverlening 3. Ondernemers

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie