Research & development

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Research & development"

Transcriptie

1 Research & development Jaarverslag

2 Dit is het derde jaarverslag van de afdeling research & development van Heliomare. In de afgelopen twee jaar zijn er flinke ontwikkelingen geweest binnen de afdeling: er is personele uitbreiding geweest, er zijn drie promotieonderzoeken gestart en één bijna afgerond, er zijn tal van andere projecten gestart en er is weer een toename geweest in het aantal publicaties en congresbijdragen. Daarnaast is er nieuwe apparatuur aangeschaft en is een deel van de activiteiten verhuisd naar het nieuwe inspanningslab. Dit heeft meer ruimte en mogelijkheden gegeven voor onderzoek en ondersteuning van het klinisch proces. Tenslotte is het kenniscentrum van Heliomare onderdeel geworden van de afdeling zodat mensen nog beter ondersteund kunnen worden bij het uitvoeren van onderzoek. Voorwoord De uitdaging blijft voor research & development: Hoe kunnen we de dienstverlening voor de patiënten verbeteren in samenhang met het strategische beleid van Heliomare en hoe kunnen we deze dienstverlening vorm geven binnen alle bedrijfsonderdelen? Om hieraan te werken is de organisatie binnen de afdeling veranderd. Zo worden de projecten niet meer verdeeld in research projecten en development projecten, maar wordt het onderscheid gemaakt op basis van verschillende thema s. Ieder thema heeft hierbij zijn eigen verantwoordelijke themaleider. Streven is komend jaar deze thema s nog verder in te vullen. Een wetenschappelijke afdeling kan niet zonder zelf geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen twee jaar zijn drie promotieprojecten gestart. Het opstarten van nieuwe promotieprojecten is opnieuw een doelstelling voor de komende jaren. Uiteraard mag hier niet onvermeld blijven dat in 2009 de promotie van Linda Valent naar de effecten van handbiken bij mensen met een dwarslaesie plaats zal vinden. Uiteraard had Heliomare research & development zich niet zo kunnen ontwikkelen zonder de inzet van onze collega s en partners, en natuurlijk de vele financiers die hun vertrouwen aan ons hebben gegeven en veel projecten financieel mogelijk gemaakt hebben. De komende jaren hopen wij weer nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe kansen te creëren voor onderzoek en ondersteuning van de dienstverlening van Heliomare. Cees Raaijmakers Voorzitter Raad van Bestuur

3 1 Voorwoord 2 Inhoud Visie en missie Personeel 5 3 Financiering Resultaten Bijlage l Projectoverzicht per onderzoekslijn Bijlage ll Publicaties Heliomare Heliomare research & development jaarverslag

4 Heliomare streeft ernaar een topinstelling te zijn met een hoogwaardig dienstenpakket op de zes levensgebieden revalidatie, wonen, dagbesteding, arbeid, onderwijs en sport. Heliomare research & development (R&D) speelt een belangrijke rol bij de realisatie hiervan door ontwikkeling en ondersteuning van deze specialistische diensten. Visie en missie 1 De missie van Heliomare research & development is: Heliomare research & development heeft als doel wetenschappelijk en toegepast onderzoek te doen op het gebied van revalidatie, onderwijs, sport, arbeid, wonen en dagbesteding. Door de onderzoeksresultaten te implementeren in de dienstverleningsprocessen van Heliomare wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. Daarnaast wordt de opgebouwde expertise aangeboden aan cliënten en zorgverleners van buiten Heliomare. Research & development beoogt in het primair proces een meerwaarde te creëren door het: 1. ontwikkelen van kennis en kunde en deze extern te verspreiden; 2. verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening voor de cliënten; 3. verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening; 4. bieden van mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen; 5. verbreden van de dienstverlening; 6. imago versterken van Heliomare als topinstelling; 7. uitbreiden van de netwerken. De afdeling Heliomare research & development bestaat uit een vaste staf van 7 mensen. Naast deze vaste staf zijn er fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsagogen en revalidatieartsen betrokken bij de uitvoering van de gangbeeldanalyses en inspanningstesten die plaats vinden bij Heliomare R&D. Zij maken een of meerdere dagdelen per week deel uit van het R&D-team. Tenslotte zijn er vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen medewerkers aangesteld als themaleider, als aandachtsfunctionaris of projectleider of -lid van een van de vele projecten die lopen onder begeleiding van Heliomare R&D. Personeel 2 Staf: Manager en onderzoekscoördinator: Hoofd bewegingslab: Research medewerker: Research medewerker en promovenda: Promovenda: Promovendus: Bewegingslaborant: dr. Coen van Bennekom dr. Han Houdijk dr. Linda Valent drs. Judith van Velzen drs. Daphne Wezenberg drs. Michel Edelaar ing. Richard Fickert Medewerkers betrokken bij de gangbeeldanalyses: Revalidatiearts: drs. Hurnet Dekkers Revalidatiearts: drs. Wojtek Polomski Fysiotherapeut: Theo Kwaak Fysiotherapeut: Barbara van Beeten (Kinder)fysiotherapeut: Petra Busschers Heliomare research & development jaarverslag

5 Medewerkers betrokken bij de inspanningstesten: Revalidatiearts: drs. Tijs van Bezeij Fysiotherapeut: Mark van de Mijll Dekker Fysiotherapeut: Hermine Harmsen Ergotherapeut dr. Linda Valent Bewegingsagoog: Regilio van der Vloot Themaleiders: Arbeidsre-integratie: Klinische bewegingsanalyse: Niet-aangeboren hersenletsel: Meten van zorg: Wonen en dagbesteding: Onderwijs: Aandachtsfunctionarissen: Arbeid: Dagbesteding en wonen: Onderwijs: Revalidatie cluster 1: Revalidatie cluster 2: Revalidatie cluster kind en jeugd: Sport: Wetenschappelijke Commissie Voorzitter: Vice-voorzitter: Extern: R&D: Arbeid: Onderwijs: Revalidatie: Revalidatie: Wonen en Dagbesteding: drs. Judith van Velzen dr. Coen van Bennekom dr. Han Houdijk drs. Erny Groet dr. Coen van Bennekom vacant lector (vacant) drs. Michel Edelaar drs. Garrie Oomkens drs. Carla Hendriks Barbara Hoogerdijk, MSc dr. Linda Valent / Ronald Kan Koen van Dijk, MSc Ans Konijn prof. dr. G. Lankhorst (VUMC) dr. Coen van Bennekom prof. dr. L. van der Woude (UMCG) dr. Han Houdijk drs. Michel Edelaar drs. Carla Hendriks drs. Hans Slootman drs. Erny Groet vacant 3 FINANCIERING De stafafdeling R&D wordt op verschillende manieren gefinancierd. Enerzijds leveren alle bedrijfsonderdelen een bijdrage die is gerelateerd aan de omzet. In de begroting 2008 is het percentage van de omzet ten behoeve van R&D vastgesteld op 0,8%. Vanaf 2009 wordt dit percentage structureel vastgesteld op 1 procent van de totale omzet. Het Heliomare Management Team (HMT) beslist op welke wijze de R&Dmiddelen worden ingezet. Vóór de vaststelling van het Jaarplan wordt besproken hoe de R&D-verzoeken vanuit de bedrijfsonderdelen kunnen worden gefinancierd. De Raad van Bestuur ziet er in overleg met het HMT op toe dat een proportionele verdeling over de bedrijfsonderdelen plaatsvindt. Wanneer de aangevraagde budgetten het plafond van 1% van de omzet overstijgen, dan 4 Heliomare research & development jaarverslag

6 treedt het volgende mechanisme in werking: - het HMT bespreekt of een prioritering kan worden aangebracht; - tevens wordt onderzocht of fondsen kunnen worden aangeboord; - eventueel worden extra middelen gedoneerd, met als uitgangspunt dat het vragende bedrijfsonderdeel dit voor zijn rekening neemt. R&D probeert bovenop de basisfinanciering ook fondsen en subsidies te verkrijgen voor het doen van onderzoek of het vertalen van bestaande kennis naar de praktijk van Heliomare. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met partners, zoals de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Ook externe partijen kunnen tegen betaling onderzoeksopdrachten bij R&D neerleggen, mits deze passen binnen de R&D-doelstellingen van Heliomare. R&D is het enige stafonderdeel dat een eigen vermogen opbouwt. Dit eigen vermogen kan worden besteed aan bijvoorbeeld de inventaris van het Kenniscentrum of worden benut voor nieuwe onderzoeksfaciliteiten. In het algemeen kan worden gesteld dat R&D de afgelopen jaren goede resultaten heeft geboekt. Op het terrein van research zijn vele onderzoeken verricht. Onder deze onderzoeksprojecten bevond zich één promotieonderzoek dat in het voorjaar van 2009 zal worden afgerond. Daarnaast zijn er in 2008 drie nieuwe promotieonderzoeken gestart binnen Heliomare. Veel van de onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in het netwerk van onderzoeksinstellingen waar Heliomare deel van uit maakt. Resultaat hiervan zijn de vele multicenter trials waar Heliomare aan deelneemt, deze worden veelal door ZonMw gefinancierd. Daarnaast is een groot aantal developmentprojecten afgerond, uitgevoerd binnen het kader van de beleidsregel zorgvernieuwing. Helaas is deze financiering meestal alleen bestemd voor Heliomare revalidatie, en niet voor de andere bedrijfsonderdelen. Vaak gaat het om zorgvernieuwingsprojecten uit de praktijk met een breed scala aan activiteiten. Deze projecten hebben een grote meerwaarde voor het primaire proces in de ontwikkeling van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de aangeboden dienstverlening en dragen bij tot de verdere ontwikkeling van evidence based practice in Heliomare. Onderwerpen voor de projecten worden aangeleverd door de behandelaars zelf en via een projectstructuur ook uitgewerkt door de behandelaars. R&D faciliteert hen daarbij. 4 Resultaten Heliomare research & development jaarverslag

7 Speerpunten De opgedane kennis uit de R&D-projecten is verspreid via tientallen presentaties en publicaties, waaronder enkele in internationale vaktijdschriften. Gaandeweg zijn een viertal onderzoeksspeerpunten uitgekristalliseerd: - Arbeidsre-integratie; - Klinische bewegingsanalyse; - Niet-aangeboren hersenletsel (NAH); - Meten van zorg. Speerpunten voor de komende jaren zijn het opzetten van de onderzoekslijn Wonen en dagbesteding en de onderzoekslijn Onderwijs. Arbeidsre-integratie Terugkeer naar arbeid bij een chronische aandoening is een belangrijk maatschappelijk streven. De aanwezigheid van de bedrijfsonderdelen Revalidatie en Arbeidsintegratie bieden een unieke mogelijkheid om deze re-integratie in een vroeg stadium op te pakken en een volledig integratietraject te bieden. Deze zogeheten arbeidsgerelateerde revalidatie wordt ontwikkeld voor de NAHpopulatie in samenwerking met irv / Vilans. In samenwerking met het Coronel voor Arbeid en Gezondheid van het AMC in Amsterdam is een promotie-onderzoek gestart naar de prognostische factoren en de effectiviteit van deze aanpak. Opzet is bij gebleken succes deze aanpak ook bij andere diagnosegroepen toe te passen. Een resultaat is het ontsluiten van de kennis en de verbeterde samenwerking tussen Heliomare revalidatie en arbeidsintegratie op dit terrein. Na voorbereiding in 2008 is het succesvolle project Vroege Interventie sinds 1 januari 2009 onderwerp van een tweede promotiestudie binnen Heliomare gericht op arbeidshervatting. Klinische bewegingsanalyse In samenwerking met de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit wordt kennis met betrekking tot het functioneren en behandelen van het bewegingsapparaat ontwikkeld en geïmplementeerd in het (be-)handelen in Heliomare. Het bewegingslaboratorium speelt hierbij een centrale rol. De mogelijkheden en meetinstrumenten van het bewegingslab worden gebruikt als onderzoeksmiddel maar ook als onderzoeksdoel, waar het gaat om het implementeren van deze onderzoekstechnieken voor diagnostiek en evaluatie van behandelingen. De klinische gangbeeldanalyse en de inspanningstesten, die momenteel worden uitgevoerd binnen de behandelingen van verschillende patiëntengroepen (CVA, cerebrale parese, amputatie, dwarslaesie), zijn hiervan een concreet voorbeeld. Deze metingen worden momenteel als expertise binnen de behandeling in Heliomare aangeboden en op termijn zullen daar ook metingen op het gebied van spierkracht en bewegingscoördinatie aan worden toegevoegd. Research en development is de laatste jaren succesvol bij het doen van onderzoek naar de loopvaardigheid van amputatiepatiënten. Diverse projecten hebben geleid tot peer reviewed publicaties. Tevens blijkt dit onderwerp goed aan te sluiten bij de samenwerking met de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Met behulp van gezamenlijke financiering is in 2007 een promovenda aangetrokken om het onderzoek naar de relatie tussen loopvaardigheid en fysieke capaciteit bij mensen met een beenprothese te intensiveren en zo meer kennis binnen Heliomare op te bouwen. 6 Heliomare research & development jaarverslag

8 NAH Naar verwachting neemt het aantal mensen met hersenletsel de komende jaren fors toe als gevolg van onder andere de vergrijzing en de ontwikkeling van de medische technologie. Tegelijkertijd blijkt uit landelijk onderzoek dat de zorg voor mensen met hersenletsel, met name in de chronische fase, tekort schiet. Heliomare wil zich in Noord-Holland dan ook profileren als expertisecentrum voor mensen met NAH. Er is binnen de vijf bedrijfsonderdelen veel kennis en kunde in huis over hersenletsel. Deze expertise wil Heliomare beter bundelen en omzetten naar een integraal klantproces dwars door de bedrijfsonderdelen heen. Hiertoe is een stuurgroep samengesteld en is een plan van aanpak en businessplan opgesteld. Begin 2008 is in het Activiteitencentrum Amsterdam een pilot gestart voor cliënten met NAH, en tevens is een projectleider NAH aangesteld. Research & development heeft de opdracht de ontwikkeling van het expertisecentrum te faciliteren en onderzoek op NAH-gebied te starten. Dit komt tot uiting in het promotieonderzoek naar arbeidsre-integratie na NAH en diverse developmentprojecten (o.a. op het gebied van waarneming, geheugenhulpmiddelen en nazorg). Heliomare neemt tevens deel aan diverse landelijke projecten op het gebied van kinderen met NAH. Met Vilans en vele zorgpartners wordt gewerkt aan programma s op het gebied van onderwijs en wonen. Er is een breed aanbod van behandelmodules ontwikkeld met een systematische effectevaluatie. Beoogd wordt het komende jaar te starten met een promotieonderzoek op cognitief gebied. Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn waarnemingsstoornissen na NAH, motoriek/cognitie en slaapapneu. Meten van zorg In 2004 is een start gemaakt met het project uitkomstmetingen. Binnen dit project is begonnen met het formuleren van de indicatoren binnen het primaire proces van de bedrijfsonderdelen Revalidatie en Sport. De verzamelde gegevens worden vastgelegd in Ecaris (informatiesysteem) met als doel het proces van zorg inhoudelijk te monitoren en evaluatie van behandelprogramma s mogelijk te maken. In de toekomst kan deze database (wetenschappelijk) onderzoek faciliteren. Rond de zomer van 2009 zijn alle klinische afdelingen in staat uitkomstindicatoren vast te leggen in de centrale database en rapportages te verkrijgen op cliënt- of groepsniveau. Voor de andere bedrijfsonderdelen is de ontwikkeling van uitkomstindicatoren nog niet gestart. Naast het implementeren van uitkomstmetingen heeft R&D zich binnen dit thema gericht op het evalueren van bestaande of nieuwe interventies. Zo heeft beoordeling plaatsgevonden van programma s gericht op chronische rugklachten, dystrofie en chronische nekklachten. Heliomare research & development jaarverslag

9 Projecten Afgesloten projecten Onderstaand overzicht geeft de in afgesloten projecten weer. Voor nadere details wordt verwezen naar bijlage I. Onderzoekslijn Titel Code Coördinerende instelling Multi-center Contactpersoon binnen Heliomare Klinische bewegingsanalyse Validering gaittest R049 Heliomare r&d H. Houdijk Balansmeting bij amputatie R050 Heliomare r&d H. Houdijk Uitlijning evo/schoen bij cp D032 Heliomare r&d H. Houdijk Gangbeeldanalyse beenprothesedragers D033 Heliomare r&d J. van Velzen Intramusculaire stimulatie D037 Heliomare r&d H. Houdijk NAH Effectonderzoek CR/PCMC R023 Heliomare r&d E. Groet CVA-apraxie R026 irv, Hoensbroek X R. Zondervan Auditieve perceptie bij afasie R033 voor Linguïstiek, UU, Utrecht X J. ter Borg Meten van zorg Behandeling dysexecutief syndroom Herkenning van woorden bij afasie R034 R041 AZG, afdeling neurologie, Groningen voor Linguïstiek, UU, Utrecht X X E. Groet J. ter Borg Timepressure management R053 IRV, Hoensbroek X E. Groet SPEAK R059 Erasmus MC X J. ter Borg ATAG voor kleuters R066 Heliomare onderwijs C. Hendriks ICT-geheugenmiddelen D018 Heliomare r&d M. de Jong Waarnemingsstoornissen NAH D024 Heliomare r&d W. Kylstra CVA-zorgketens D042 Heliomare r&d E. Nossent BOLIEN Taalgebruik verworven agrammatisme Beginnende geletterdheid bij CP Fitnessmeting CP R015 Revalidatie VUmc, Amsterdam X C. van Bennekom R046 Letteren, VU, Amsterdam X J. ter Borg R047 R051 Orthopedagogiek, KUN, Nijmegen Kinderfysiotherapie UMC, Utrecht X C. Hendriks L. Bosma Activiteiten monitor BTX/CVA R054 Heliomare r&d N. Jelsma AMPS R055 Heliomare r&d K. van Dijk Taal bij witte stofschade R056 Revalidatie VUmc, Amsterdam X C. Hendriks Prestatie-indicatoren D017 Heliomare r&d C. van Bennekom Trainingsmodule ICT-middelen D034 Heliomare r&d M. van Dungen/R. Appel Respi Care team D040 Heliomare r&d T. van Bezeij Transmurale decubitus D041 Heliomare r&d H. Smits 8 Heliomare research & development jaarverslag

10 Valpreventie D043 Heliomare r&d S. Robben Effectonderzoek chronische pijn Behandeling conversiepatiënten D044 Heliomare r&d E. Groet D045 Heliomare r&d M. Dijkman Lopende projecten Onderzoekslijn Titel Code Coördinerende instelling Multicenter Contactpersoon binnen Heliomare Arbeidsre-integratie NAH en arbeidsre-integratie R069 Heliomare r&d J. van Velzen Vroege Interventie R075 Heliomare r&d M. Edelaar Klinische bewegingsanalyse Handbike dwarslaesie R007 Heliomare r&d X L. Valent Popeye R058 Revalidatie VUmc, Amsterdam X H. Dekkers NAH Spique R062 Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht X M. van der Mijll Dekker Walking ability lower limb amputees R065 Heliomare r&d / FBW D. Wezenberg Energie en balans CVA R074 Heliomare r&d / FBW H. Houdijk CRPS-1 D038 Heliomare r&d R. Kan Bewegingsanalyse handfunctie kinderen D046 Heliomare r&d H. Houdijk FIT-STROKE trial R057 Zon-MW onderzoek; Hoogstraat X E. Groet COGRAT R067 Zon-Mw. Nijmeegs voor Cognitie en x M. Dijkman Informatie (NICI) Risicosignalering kinderen R071 Fac. Pedagogiek en onderwijskunde, UvA, X C. van Bennekom Amsterdam Neurocue R072 Universiteit van Maastricht X M. de Jong Nazorg CVA-patienten D047 Heliomare r&d I. Kos Evaluatie apneubehandeling D050 Heliomare r&d W. Kylstra Zorg en onderwijs kinderen/ jongeren NAH D051 Zon-MW; Vilans C. Hendriks Ondersteuning gezinnen met NAH/Hooi op je vork D052 Zon-MW; Vilans C. Hendriks Cognitieve revalidatie kinderen/jongeren met NAH D053 Zon-MW; Kenniscentrum de Hoogstraat C. Hendriks Anoxieprotocol D054 Heliomare r&d M. Buiten Opzetten NAH-polikliniek kinderen en jongeren D055 Heliomare r&d E. Groet Heliomare research & development jaarverslag

11 Meten van zorg Opzetten van NAH-observatieen transitieklas bij Heliomare onderwijs D056 Heliomare r&d E. Groet Perrin-CP 9-15 jr R020 Revalidatie VUmc, Amsterdam X C. van Bennekom Chronische rugpijn R030 Heliomare r&d H. Vossen Gedragsmodificatie bij chronische pijn R036 Heliomare r&d E. Groet COOS R060 Revalidatie VUmc, Amsterdam X W. Faber Kwaliteit van leven bij dwarslaesie R070 LUMC X H. Slootman IDEAL R073 Jan van Breemen instituut X J. Dekker Skillslab D039 Heliomare r&d C. van Bennekom Evaluatie sensorische integratie whiplash D048 Heliomare r&d J. van Velzen Ambulante vroegbehandeling D049 Heliomare r&d P. de Koning Expertises Titel Code Contactpersoon binnen Heliomare Computeradviesteam E001 C. van.bennekom Zitadviesteam E002 H. Slootman Ontwikkeling communicatie-advies E003 V. Jonker Gangbeeldanalyse E004 H. Houdijk Bekkenbodemadviesteam E005 H. Slootman Klinische inspanningstest E006 L. Valent Onderzoekstages Heliomare biedt een interessant werkveld voor studenten van wetenschappelijke en hogere beroepsopleidingen. Hier bestaat alle gelegenheid om een afstudeeronderzoek te doen. De afgelopen jaren heeft een aantal studenten in Heliomare een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Zij kregen daarbij begeleiding van medewerkers van Heliomare. De uitgevoerde opdrachten zijn leerzaam voor de studenten en waardevol voor de kennisontwikkeling en -verspreiding in Heliomare. Overzicht onderzoekstages Student(en) Opleiding Onderwerp Periode Begeleider R. Fickert E. Ainsworth A. Kuilboer Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool Energieverbruik voor balanscontrole Variabiliteit en stabiliteit tijdens het lopen met een beenprothese Effecten van functionele krachttraining op balanshandhaving bij kinderen met CP november maart 2007 januari juni 2007 september 2007 februari 2008 H. Houdijk H. Houdijk H. Houdijk 10 Heliomare research & development jaarverslag

12 C. Nooijen, N. ter Hoeve T. Warger Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool Energieverbruik voor balanscontrole tijdens het staan bij mensen na CVA Validiteit en bruikbaarheid van de C-mill februari 2008 oktober 2008 november 2008 maart 2009 H. Houdijk H. Houdijk Samenwerkingsverbanden Om voor alle levensgebieden van Heliomare kennis te kunnen ontwikkelen is een breed netwerk nodig waarbinnen die kennis kan worden gegenereerd en uitgewisseld. Heliomare R&D heeft in de afgelopen jaren haar kennisnetwerk uitgebouwd. Overzicht samenwerkingspartners Heliomare R&D 2007/2008 Organisatie Gebied van samenwerking Coronel voor Arbeid en Gezondheid, AMC, UvA, Amsterdam Begeleiding promotietraject European Platform for Rehabilitation (EPR) Europese samenwerking Haagse Hogeschool, Bewegingstechnologie Stagiaires, studieopdrachten Hogeschool van Amsterdam, Fysiotherapie Wetenschappelijke afstudeerscripties Hogeschool van Amsterdam, Ergotherapie Wetenschappelijke afstudeerscripties Hogeschool van Amsterdam, Informatica Afstudeerprojecten Hogeschool in Holland, School of social work Project sociale netwerken kinderen Kohnstaminstituut, Amsterdam COCP-project Society for Movement Analysis Laboratories in the Low Lands (SMALLL) Landelijke samenwerking/afstemming Stichting MEE Project sociale netwerken kinderen Universiteit van Amsterdam, Faculteit psychonomie/ klinische neuropsychologie Universiteit van Utrecht, Faculteit functieleer Vilans Universiteit van Groningen, Faculteit neuropsychologie Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, Afdeling revalidatie geneeskunde Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit neuropsychologie Stagiaire wetenschappelijke onderzoeksscripties; gastcolleges verzorgen Wetenschappelijke onderzoeksscripties; gastcolleges verzorgen Samenwerking diverse projecten Wetenschappelijk onderzoek (ZonMw) Academiseringsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst, gezamenlijke aanstelling research medewerker en promovenda Stagiaires, wetenschappelijke onderzoeksscripties Presentaties in Heliomare Een van de taken van Heliomare R&D is om kennis die uit wetenschappelijk onderzoek en praktische ontwikkelingen voort komt, uit te dragen binnen de eigen organisatie. R&D organiseert daartoe iedere twee maanden een presentatie van de resultaten van één van de projecten die door R&D worden uitgevoerd of ondersteund óf van een project dat elders uitgevoerd is maar waarvan de uitkomsten zeer relevant zijn voor Heliomare. Heliomare research & development jaarverslag

13 Overzicht wetenschappelijke bijeenkomsten Spreker Affiliatie Onderwerp Datum J. Geytenbeek VUmc, revalidatie Het meten van begrip van gesproken taal bij jonge maart 2007 kinderen met witte stofschade: Ontwikkeling en toepassing van een computergebaseerd instrument H. Dekkers Heliomare Popeye onderzoek mei 2007 V. Scholtes VUmc, revalidatie B. Hoogerdijk Heliomare Het aanpassingsproces na traumatisch hersenletsel juni 2007 K. Gerrits Research Institute MOVE, Bewegen na een beroerte oktober 2007 FBW VU H. Houdijk Heliomare Variabiliteit en stabiliteit tijdens lopen met een december 2007 bovenbeenprothese M. Roerdink FBW VU Looptraining na een CVA: voordelen van auditieve februari 2008 cueing in combinatie met een loopband I. van de Port De Hoogstraat FIT-STROKE april 2008 D. Wezenberg Heliomare, FBW-VU Fysieke capaciteit en loopvaardigheid van mensen juni 2008 met een beenprothese D. Bregman VUmc, revalidatie Mechanische eigenschappen van enkel-voet september 2008 orthesen en hun effectiviteit bij het verbeteren van het looppatroon T. van Bezeij Heliomare Demonstratie inspanningstest oktober 2008 R. Fickert H. Houdijk M. van der Krogt VUmc, revalidatie De puzzel ontrafeld? Wat spier-skelet modellen ons kunnen leren over loopafwijkingen bij CP november 2008 Publicaties en presentaties Voor de overzichtslijst publicaties en presentaties van medewerkers van Heliomare verwijzen we naar bijlage II. 12 Heliomare research & development jaarverslag

14 Projectoverzicht per onderzoekslijn Bijlage I Arbeidsre-integratie Code/Title R069 NAH en arbeidsre-integratie Onderzoeker Contactpersoon Onderzoeksopzet Heliomare r&d J. van Velzen (promotie-traject) J. van Velzen Looptijd Onderzoeksvraag Divers (o.a. review, retrospectief onderzoek, implementatieonderzoek) Doel van dit onderzoek is de arbeidsintegratie vroeg aan bod te laten komen en te passen binnen het revalidatieproces van mensen met NAH. Onderzoeksvragen daarbij zijn onder andere: - Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de arbeidsintegratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel? - Wordt er tijdens de revalidatie aandacht besteed aan de terugkeer naar werk? - Wordt het doel van de implementatie bereikt? Stand van zaken Onderzoeksvoorstellen worden geschreven, systematische review (2x) afgerond en gesubmit Code/Title R075 Vroege Interventie Heliomare r&d Onderzoeker M. Edelaar (promotie-traject) Contactpersoon M. Edelaar Onderzoeksopzet Divers (o.a. retrospectief onderzoek, cohort onderzoek) Looptijd Onderzoeksvraag Doel van dit onderzoek is de arbeidsintegratie vroeg aan bod te laten komen middels de Vroege Interventie methodiek en toe te passen binnen het revalidatieproces van mensen met chronische aspecifieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit zal gebeuren middels: - Conceptueel model voor arbeidsrevalidatie bij mensen met chronische aspecifieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. - Kwalitatief en kwantitatief retrospectief onderzoek naar arbeidsrevalidatie bij mensen met chronische aspecifieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Stand van zaken Opstartfase - onderzoeksvoorstellen worden nog geschreven Heliomare research & development jaarverslag

15 Klinische bewegingsanalyse Code/Title R007 Trainingseffecten van handbike-gebruik bij personen met een dwarslaesie tijdens de revalidatie Heliomare Revalidatie en Heliomare r&d. Multicentre studie (ZonMW) Onderzoeker L. Valent (promotietraject) Contactpersoon H. Slootman Onderzoeksopzet Prospectief cohortonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Het doel van dit onderzoek is om de effecten van handbiketraining tijdens en na de revalidatie in kaart te brengen en te vergelijken met reguliere rolstoeltraining. Het effect van handbiketraining op de fysieke belastbaarheid, het dagelijks functioneren, de gezondheid en de kwaliteit van leven zal worden onderzocht. In het onderzoek zal antwoord worden gegeven op de volgende vragen: - wat is de invloed van handbike-gebruik op de fysieke belastbaarheid, dagelijks functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven tijdens (en na) de revalidatie van mensen met een dwarslaesie? - wat is het effect van handbiketraining met een gematigde en hoge intensiteit bij mensen met een tetraplegie? - wat is het effect van handbiketraining tijdens de vroege revalidatie? Stand van zaken Publicaties en afronding proefschrift gaande. Promotie 15 mei 2009 Code/Title R049 Validiteit van de MiniMod GaitTest bij het meten van spatiotemporele parameters van het looppatroon bij mensen met een beenprothese. Heliomare r&d Onderzoeker F. Appelman Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Observationeel onderzoek Looptijd April augustus 2006 Onderzoeksvraag Is de MiniMod GaitTest een valide instrument om de spatiotemporele parameters van het looppatroon van mensen met een beenprothese te meten Stand van zaken Afgerond met publicatie Code/Title R050 Balansmeting bij amputatie Heliomare, FBW-VU Onderzoeker E. Ainsworth Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Beschrijvend onderzoek Looptijd Januari 2006 juni 2007 Onderzoeksvraag Hoe verschilt de stabiliteit en variabiliteit van het looppatroon van mensen met een bovenbeenprothese ten opzichte van het normale looppatroon Stand van zaken Congresbijdrage ESMAC2007, SCI publicatie in voorbereiding Code/Title R058 Popeye VUmc. Multicentre studie Onderzoeker V. Scholtes Contactpersoon H. Dekkers 14 Heliomare research & development jaarverslag

16 Onderzoeksopzet RCT Looptijd 03/ /2008 Onderzoeksvraag Stand van zaken Wat is het effect van een gestructureerd krachttrainingsprogramma op fysiek functioneren van kinderen met cerebrale parese Verschillende congresbijdragen en (SCI) publicaties in voorbereiding Code/Title R062 SPIQUE Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht, Multicentre studie Onderzoeker C. van Leeuwen en C. van Koppenhagen Contactpersoon M. van der Mijll Dekker Onderzoeksopzet Longitudinaal multicenter onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Kwaliteit van leven bij personen met een dwarslaesie tijdens en na de revalidatie. Een longitudinale studie naar welbevinden en mentale gezondheid in relatie tot psychosociale factoren, fysieke capaciteit en secundaire stoornissen Stand van zaken Inclusie loopt Code/Title R065 Walking ability lower limb amputees Heliomare, FBW-VU Onderzoeker D. Wezenberg Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Cross-sectionele cohort studie Looptijd 02/ /2012 Onderzoeksvraag Onderzocht wordt wat de relatie is tussen fysieke capaciteit en loopvaardigheid bij mensen met een beenprothese. Voor dit doel zal de relatieve fysieke belasting (fysieke belasting:fysieke capaciteit) van mensen met een beenprothese worden gemeten. Daarnaast wordt onderzocht welke fysieke factoren het verhoogde energie verbruik tijdens het lopen met een beenprothese verklaren Stand van zaken Protocol voor de eerste twee deelprojecten is geschreven. Inclusie proefpersonen gestart Code/Title R074 Energie en balans na CVA Heliomare, FBW-VU Onderzoeker C. Nooijen, N. Ter Hoeve Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Cross-sectionele cohort studie Projectleider H. Houdijk Looptijd 2008 Onderzoeksvraag Relatie tussen energieverbruik en balans vastleggen bij mensen na een CVA en de uitkomsten vergelijken met die van gezonde proefpersonen Stand van zaken Metingen zijn afgerond. Afronding middels congresbijdragen en SCI publicatie verwacht in 2009 Code/Title D032 Uitlijning van enkel-voet orthese en schoencombinaties bij kinderen met neurologische aandoeningen Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2005 Projectleider H. Houdijk Looptijd 04/ /2007 Heliomare research & development jaarverslag

17 Onderzoeksvraag Stand van zaken Het opstellen en testen van een protocol voor de evaluatie van enkel-voet orthese (EVO) met schoen combinatie, middels instrumentele bewegingsanalyse Het systematisch evalueren van de uitlijning van de EVO-schoen combinatie zoals die momenteel bij 5 kinderen in Heliomare is aangemeten. Het geven van mogelijke adviezen ten aanzien van de uitlijning van de EVO-schoen combinatie van de onderzochte 5 kinderen Het implementeren van het opgestelde protocol binnen de handelwijze in Heliomare Implementatie wordt vormgegeven. Project afgerond Code/Title D033 De ontwikkeling en implementatie van gangbeeldanalyse bij mensen met een beenprothese Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2005 Projectleider J.M. van Velzen Looptijd 04/ /2007 Onderzoeksvraag Het ontwikkelen van een geschikt protocol voor het systematisch observeren van loopproblemen van amputatiepatiënten m.b.v. gangbeeldanalyse (GBA) Het implementeren van GBA bij amputatiepatiënten binnen het revalidatieprogramma Stand van zaken Implementatie loopt en project afgerond Code/Title D037 Intramusculaire stimulatie Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2006 Projectleider H. Houdijk Looptijd 05/ /2008 Onderzoeksvraag Het evalueren van de korte termijn effecten van de intramusculaire stimulatie behandeling op pijn, spiertonus en mobiliteit van de cervicale wervelkolom bij mensen met chronische neuropathische pijnklachten Evalueren van relatie tussen patiëntkarakteristieken en behandelresultaat Verder implementeren van de behandeling in Heliomare Stand van zaken Afgerond met presentatie tijdens VRA symposium. Vakpublicatie in voorbereiding Code/Title D038 Implementatie en evaluatie van functionele fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met chronische CRPS1 Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2006 Projectleider R. Kan 16 Heliomare research & development jaarverslag

18 Looptijd 04/ /2009 Onderzoeksvraag Stand van zaken Evaluatie van de werkzaamheid van een nieuwe behandelstrategie bij CRPS1 waarbij herstel van functies en vaardigheden wordt nagestreefd zonder rekening te houden met toename van pijn Patiënten worden geïncludeerd Code/Title D046 Bewegingsanalyse handfunctie bij kinderen met cerebrale parese Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2007 Projectleider H. Houdijk Looptijd 04/ /2009 Onderzoeksvraag Het ontwikkelen van een protocol voor het systematisch observeren en evalueren van de handfunctie van kinderen en jongeren met CP en asymmetrie in de bovenste extremiteiten m.b.v. metingen in het bewegingslaboratorium en het implementeren van deze gegevens binnen het revalidatieproces op Heliomare, zodat er een betere keuze gemaakt kan worden voor de behandeling en deze behandeling objectief kan worden geëvalueerd Stand van zaken Laatste metingen zijn uitgevoerd en worden uitgewerkt. Afronding verwacht mei 2009 NAH Code/Title R023 Effectonderzoek Cognitieve Revalidatiegroep PCMC Heliomare Revalidatie ism klinische psychologie VU, Amsterdam Onderzoeker E. Groet, M. Dijkman, M. Buiten Contactpersoon E. Groet Onderzoeksopzet Observationeel prospectief cohortonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Heeft de CR-groep een meerwaarde boven alleen individuele behandelingen bij het PCMC, bij patiënten met ogenschijnlijk lichte cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen t.g.v. NAH? Stand van zaken Betreft diverse deelonderzoeken uitgevoerd door studenten neuropsychologie. Afgerond middels scripties Code/Title R026 Strategietraining bij CVA-patiënten met apraxie: generalisatie van behandelresultaten irv Hoensbroek. Multicentre studie Onderzoeker C. Geusgens Contactpersoon R. Zondervan Onderzoeksopzet Prospectief cohortonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Treedt op korte termijn (na 8 weken) generalisatie op van de resultaten van de strategietraining voor linkszijdige CVA patiënten met apraxie? Blijft in de thuissituatie op lange termijn (na 20 weken) generalisatie zichtbaar van de strategietraining voor linkszijdige CVA patiënten met apraxie? Stand van zaken Afgerond Code/Title R033 Auditieve perceptie bij gezonde sprekers en bij sprekers met verworven taalstoornissen Utrechts instituut voor Linguistiek, Universteit van Utrecht. Multicentre studie Onderzoeker E. Janse Heliomare research & development jaarverslag

19 Contactpersoon J. ter Borg Looptijd Onderzoeksopzet Descriptief onderzoek Onderzoeksvraag Hoe verloopt de auditieve spraakverwerking bij patiënten met een afasie? Stand van zaken Afgerond Code/Title R034 Behandeling van dysexecutief syndroom Onderzoeker Contactpersoon Onderzoeksopzet AZG, afdeling neurologie, werkgroep neuropsychologie. Multicentre studie J. Spikman E. Groet Looptijd Onderzoeksvraag Stand van zaken Prospectief gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Does multi-faceted executive function training lead to substantially improved planning and problem solving abilities as measured in A. specific tests and tasks of planning and problem solving; B. other testes of cognitive function (memory, intelligence) which allow for the application of learned strategies? Does multi-faceted executive function training lead to substantially improved daily life functioning and quality of life as measured in A. standardized observation scales and questionnaires filled in by relatives and caregivers. B. questionnaires filled in by the patient? Are the training effects different immediately after training and six months later? What patient characteristics (etiology, severity) are correlated with training succes? Onderzoek afgerond. Behandelprogramma is verkrijgbaar Code/Title R041 Herkenning van gesproken woorden bij gezonde sprekers en bij sprekers met verworven taalstoornissen Utrechts voor Linguistiek ism Universiteit Groningen Onderzoeker E. Janse, Prof. Y. Bastiaanse Contactpersoon J. ter Borg Onderzoeksopzet Observationeel onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Wat is de relatie tussen auditieve perceptieproblemen en de taalproductie bij afasiepatiënten? Stand van zaken Afgerond Code/Title R053 Efficacy of Time Pressure Management in stroke patients with slowed information processing irv, Hoensbroek Onderzoeker I. Winkens Contactpersoon E. Groet Onderzoeksopzet Experimenteel onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Beoordelen van de effectiviteit van een behandelprogramma gericht op time pressure management bij patiënten met een CVA Stand van zaken Afgerond Code/Title R057 FIT-STROKE trial Zon-MW onderzoek; Hoogstraat Onderzoeker I. van de Port Contactpersoon E. Groet 18 Heliomare research & development jaarverslag

20 Onderzoeksopzet Multicentre trial Looptijd Onderzoeksvraag Stand van zaken Is fitnesstraining in groepen beter dan alleen individuele FT voor vermindering van vermoeidheidsklachten bij thuiswonende CVApatiënten Inclusie loopt Code/Title R059 SPEAK (Sequential Prognostic Evaluation of Aphasia after stroke): Erasmus MC Onderzoeker Hanane El Hachioui Contactpersoon S. Kienhuis Onderzoeksopzet Multicenter, experimenteel vervolgonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Doel van onderzoek is tweeledig: 1) Inzicht krijgen in het herstelpatroon van de patiënt op de linguïstische niveaus (semantiek, fonologie en syntax) 2) Nagaan wat de invloed is van de linguïstische stoornissen op de kwaliteit van leven Stand van zaken Afgerond Code/Title R066 ATAG voor kleuters Heliomare onderwijs Onderzoeker C. Hendriks Contactpersoon C. Hendriks Onderzoeksopzet Pilot onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Middels een pilot bij een 6 jarige leerling met NAH materiaal ontwikkelen, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind en in lijn met de theorie van de ATAG-k. Dit materiaal dient als basis voor verder onderzoek naar de effecten van een kleuter ATAG (= aandachtstraining) bij kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar met een niet aangeboren hersenletsel Stand van zaken Project is afgerond. Mogelijkheden voor vervolgonderzoek worden onderzocht Code/Title R067 COGRAT Zon-Mw. Nijmeegs voor Cognitie en Informatie (NICI) Onderzoeker Luciano Fasotti Contactpersoon M. Dijkman Onderzoeksopzet Multicenter Looptijd Onderzoeksvraag Leidt cognitieve strategietraining + graded activity tot meer herstel van vermoeidheid bij CVApatiënten dan Graded Activity alleen Stand van zaken Patiënten zijn geselecteerd. Inclusie loopt. Eerste groep is bijna afgerond bij NAHmonopoli Code/Title R071 Risicosignalering kinderen Universiteit van Amsterdam, faculteit pedagogiek en onderwijskunde Onderzoeker Hr. Dominik Sieh, psycholoog; A. Visser, revalidatie-arts Contactpersoon C. van Bennekom Onderzoeksopzet Afname enquete Looptijd Heliomare research & development jaarverslag

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Werken in de revalidatie. Justine Aaronson

Werken in de revalidatie. Justine Aaronson Werken in de revalidatie Justine Aaronson 7 februari 2014 Opbouw Mijn achtergrond Algemene introductie revalidatie Heliomare Huidige trajecten Werkzaamheden psycholoog Veranderingen en toekomst Mijn achtergrond

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

BELEIDSPLAN RESEARCH & DEVELOPMENT HELIOMARE 2008-2010

BELEIDSPLAN RESEARCH & DEVELOPMENT HELIOMARE 2008-2010 BELEIDSPLAN RESEARCH & DEVELOPMENT HELIOMARE 2008-2010 Versie 14 mei 2008 1. Inleiding 1 2. Terugblik Research & Development: behaalde resultaten 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Uitgangspunten R&D-beleid 2006-2008

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct)

Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct) Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct) Rolinde Alingh en Femke Hoekstra Landelijke bijeenkomst 19 juni 2015 Dr. Rienk Dekker Dr. Floor Hettinga Prof. dr. Cees van der Schans Prof. dr. Lucas

Nadere informatie

weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen Het is aangetoond dat compensatietraining (het aanleren van

weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen Het is aangetoond dat compensatietraining (het aanleren van Richtlijn Cognitieve revalidatie Niveau A (1) Het is aangetoond dat.. Aandacht Het is aangetoond dat aandachtstraining gedurende de eerste 6 weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen

Nadere informatie

Lopende projecten per onderzoekslijn

Lopende projecten per onderzoekslijn Lopende projecten per onderzoekslijn Titel Code Coördinerende instelling Multicenter Contactpersoon binnen Heliomare Arbeidsre-integratie NAH en arbeidsre-integratie R069 Heliomare R&D J. van Velzen Vroege

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is artrose een chronische ziekte die vaak voorkomt bij ouderen en in het bijzonder

Nadere informatie

Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (ReSpAct)

Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (ReSpAct) Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (ReSpAct) Femke Hoekstra www.respact.nl f.hoekstra@umcg.nl Rolinde Alingh, MSc Prof. dr. Cees van der Schans Dr. Floor Hettinga Dr. Rienk Dekker Prof. dr. Lucas

Nadere informatie

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag?

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut Amersfoort UMC St Radboud, Nijmegen Werkgroep Onderzoek Kwaliteit AANDACHTSPUNTEN doel conventionele

Nadere informatie

C4 Arbeidsre-integratie na NAH: werkt het? Kwalitatief onderzoek: participanten. Terugkeer naar werk na NAH

C4 Arbeidsre-integratie na NAH: werkt het? Kwalitatief onderzoek: participanten. Terugkeer naar werk na NAH HersenletselCongres 20 november Disclosure belangen sprekers C Arbeidsre-integratie na NAH: werkt het? Judith van Velzen en Coen van Bennekom Heliomare research & development Coronel Instituut voor Arbeid

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

Lange termijn problemen. Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in people with chronic Spinal Cord injury (ALLRISC) ALLRISC ALLRISC ALLRISC

Lange termijn problemen. Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in people with chronic Spinal Cord injury (ALLRISC) ALLRISC ALLRISC ALLRISC ALLRISC Onderzoeksprogramma: Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in people with chronic Spinal Cord injury (ALLRISC) De eerste resultaten 1999-2006: Onderzoeksprogramma: Herstel van mobiliteit

Nadere informatie

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Symposium NAH NH 30 november Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Ketenzorg na hersenletsel Ziekenhuis Medisch herstel Fysieke, curatieve zorg Gericht op zo snel mogelijk ontslag Nazorg poliklinisch

Nadere informatie

Kijk op het jonge kind. Sabina Groen

Kijk op het jonge kind. Sabina Groen Kijk op het jonge kind Sabina Groen Kijk op het jonge kind Wie ben ik? Opleiding geneeskunde Maastricht 1989-1996 Kinder-en jeugdpsychiatrie AMC Kindergeneeskunde AMC Kinderrevalidatie Heliomare Opleiding

Nadere informatie

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep Even voorstellen: Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met nietaangeboren hersenletsel. Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel

Nadere informatie

Parallelsessie Niet-Aangeboren Hersenletsel

Parallelsessie Niet-Aangeboren Hersenletsel Parallelsessie Niet-Aangeboren Hersenletsel Thea Vliet Vlieland, Henk Arwert, Judith van Velzen, Arend de Kloet i.s.m. Paulien Goossens Leve(n) lang werken 26 mei 2016 Programma Parallelsessie NAH 13.30

Nadere informatie

Samenvatting antwoorden Revalidatie:

Samenvatting antwoorden Revalidatie: Samenvatting antwoorden Revalidatie: VRAAG: Vraag met betrekking tot oncologische revalidatie 1. Wie volgt al de nieuwe richtlijn? 2. Hoe hebben jullie dit vormgegeven? 3. Voor welke doelgroepen is de

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam CEREBRALE PARESE Locatie: Nemo Amsterdam Donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met Radboudumc Health Academy

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Drs. Lotte Wevers Dr. Ingrid van de Port Prof. Dr. Eline Lindeman Prof. Dr. Gert Kwakkel Kenniscentrum De Hoogstraat, Utrecht Overzicht

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen Kinderrevalidatie 2 Reade kinderrevalidatie is gezinsgericht. Reade kinderrevalidatie Kinderrevalidatie richt zich op kinderen die blijvende gevolgen

Nadere informatie

Multiple Sclerose (fysiotherapeutische behandeling)

Multiple Sclerose (fysiotherapeutische behandeling) Multiple Sclerose (fysiotherapeutische behandeling) Remco Muller MNR, Fysiotherapeut Lid MS Zorgnet RMC Groot Klimmendaal Expertisecentrum voor volwassenen Inhoud Inleiding Evidence based practise Fysiotherapeutisch

Nadere informatie

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R.

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R. Lopende onderzoeks- en innovatieprojecten (juli 2015) Revant- onderzoek (Revant heeft regiefunctie) Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie Fatigo II

Nadere informatie

Uitgangsvragen en aanbevelingen

Uitgangsvragen en aanbevelingen Uitgangsvragen en aanbevelingen behorende bij de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van afasie bij volwassenen. De aanbevelingen dienen te worden gelezen in relatie tot de tekst in de desbetreffende

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest.

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest. Samenvatting 152 Samenvatting Ieder jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van dit proefschrift. De kans om een hartstilstand te overleven is met

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING PSYCHOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ADL- EN WERK- GERELATEERDE MEETINSTRUMENTEN VOOR HET METEN VAN BEPERKINGEN BIJ PATIËNTEN MET CHRONISCHE LAGE RUGPIJN. Chronische lage rugpijn

Nadere informatie

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R.

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R. Lopende onderzoeks- en innovatieprojecten (maart 2015) Revant- onderzoek (Revant heeft regiefunctie) Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie Fatigo

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Niet Rennen maar Plannen

Niet Rennen maar Plannen Niet Rennen maar Plannen Projectgroep: Caroline Van Heugten Anne Visser-Meily Annette Baars-Elsinga Chantal Geusgens Cognitieve revalidatie Consortium cognitieve revalidatie Protocollen voor cognitieve

Nadere informatie

De toekomst van de pijnrevalidatie vanuit revalidatiegeneeskundig perspectief. Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets

De toekomst van de pijnrevalidatie vanuit revalidatiegeneeskundig perspectief. Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets De toekomst van de pijnrevalidatie vanuit revalidatiegeneeskundig perspectief Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets Disclosure Lid adviesraad Philips Pain Management Synthese fysieke training reviews en metaanalyses

Nadere informatie

Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts. Inhoud

Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts. Inhoud Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts Inhoud Multipele sclerose Overzicht behandelmogelijkheden Multidisciplinair revalidatieplan Casus Conclusie 1 Wat is MS? Typen MS Relapsing-Remitting

Nadere informatie

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam CEREBRALE PARESE Locatie: Nemo Amsterdam Donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met Radboudumc Health Academy

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen Kinderrevalidatie in de regio Saskia Houwen Doel van vanavond Voorstellen revalidatieartsen Vogelvlucht onze visie/ producten Wanneer kunt u wel en niet bij ons terecht en hoe? Jullie input en vragen!

Nadere informatie

Research & Development. Jaarverslag Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Research & Development. Jaarverslag Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Research & Development Jaarverslag 2009-2010 1 Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Voorwoord Heliomare investeert in de ontwikkeling van de Research & Development

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Schema Afasie. 1 De logopedist neemt bij het vermoeden van een afasie de ScreeLing af, bij voorkeur binnen een week na de beroerte.

Schema Afasie. 1 De logopedist neemt bij het vermoeden van een afasie de ScreeLing af, bij voorkeur binnen een week na de beroerte. Schema Afasie Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling Verwijzing en aanmelding 3 Welke invloed hebben duur en intensiteit van afasietherapie op het herstel van de afasie? 11 De logopedist

Nadere informatie

Hoe nu verder? Voorgenomen landelijke aanpak voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met NAH

Hoe nu verder? Voorgenomen landelijke aanpak voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met NAH Hoe nu verder? Voorgenomen landelijke aanpak voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met NAH Tot nu toe Initiatiefgroep 2000-2010 Pedagogen/psychologen, revalidatieartsen, onderwijs, Eric Hermans VILANS,

Nadere informatie

SCHEMA AFASIE. Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling

SCHEMA AFASIE. Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling SCHEMA AFASIE Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling Verwijzing en aanmelding 3 Welke invloed hebben duur en intensiteit van afasietherapie op het herstel van de afasie? 4 Wat is voor

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015 Opbouw Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn Jetty van Lieshout ergotherapie CPCRT Mariolein Boerrigter, ergotherapie CPCRT Aanleiding samenwerkingsverband Geschiedenis EENW Casuïstiek

Nadere informatie

Cognitieve Revalidatie. Dr S. Rasquin 17 september 2015

Cognitieve Revalidatie. Dr S. Rasquin 17 september 2015 Cognitieve Revalidatie Dr S. Rasquin 17 september 2015 Definitie Cognitieve Revalidatie CR can apply to any intervention strategy or technique which intends to enable clients or patients and their families

Nadere informatie

Lopende onderzoeks- en innovatieprojecten (per november 2012) Revant onderzoek

Lopende onderzoeks- en innovatieprojecten (per november 2012) Revant onderzoek Lopende onderzoeks- en innovatieprojecten (per november 2012) Revant onderzoek Naam Projectgroep Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving Volwassenrevalidatie Fatigo Desiree Vos-Vromans d.vos@revant.nl

Nadere informatie

Welkom. Workshop Gedragsproblematiek bij traumatisch hersenletsel. Petrie van der Wel

Welkom. Workshop Gedragsproblematiek bij traumatisch hersenletsel. Petrie van der Wel Welkom Workshop Gedragsproblematiek bij traumatisch hersenletsel Petrie van der Wel Docent Ervaringsdeskundigheid NAH, Hanze Hogeschool Groningen Marleen Schönherr, Revalidatiearts, UMCG - Centrum voor

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Jaarverslag 2005-2006 Dit is het tweede jaarverslag van de afdeling research & development van Heliomare. Sinds de start in 2003 heeft de afdeling zich in rap tempo ontwikkeld. Ten

Nadere informatie

Samenvatting. Effectiviteit van ergotherapie: stand van zaken

Samenvatting. Effectiviteit van ergotherapie: stand van zaken Samenvatting Effectiviteit van ergotherapie: stand van zaken Ergotherapie is een paramedisch beroep dat gericht is op het verbeteren van het zelfstandig functioneren door het individu in de voor die persoon

Nadere informatie

NAH-poli Heliomare en E-mental health. Mechteld Dijkman, klinisch psycholoog coördinator NAH-poli

NAH-poli Heliomare en E-mental health. Mechteld Dijkman, klinisch psycholoog coördinator NAH-poli NAH-poli Heliomare en E-mental health Mechteld Dijkman, klinisch psycholoog coördinator NAH-poli Opzet workshop Wat doet de NAH-poli Heliomare? E-mental health: waarom en hoe? Ervaringen patiënten Ervaringen

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie Pijn beïnvloedt uw dagelijks leven minder UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Als u vanwege uw pijnklachten naar de revalidatiearts

Nadere informatie

Inclusiecriteria/ indicatie

Inclusiecriteria/ indicatie Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie/Stichting Herstel & Balans, Utrecht 2003 Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie Herstel & Balans/2003 Deze kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door

Nadere informatie

VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling VERMOEIDHEID DEFINITIE VERMOEIDHEID

VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling VERMOEIDHEID DEFINITIE VERMOEIDHEID VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling Mw.dr. Jetty van Meeteren, Revalidatiearts, Rijndam, RVE Erasmus MC VERMOEIDHEID Komt bij 60 tot 80% van de patienten voor Het

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM

MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM 1 HNP-onderzoek UMC St Radboud Evidence-based handelen bij postoperatief LRS: een uitdaging! Prof.dr. Rob

Nadere informatie

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie.

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Samenvatting De primaire doelstelling van het onderzoek was het onderzoeken van de lange termijn effectiviteit van oefentherapie en de rol die therapietrouw hierbij speelt bij patiënten met artrose aan

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor verwijzers Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nadere informatie

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Caroline van Heugten

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Caroline van Heugten Expertisecentrum Hersenletsel Limburg Caroline van Heugten Over wie gaat dit verhaal? 130.000 nieuwe getroffenen per jaar: 85.000 traumatisch hersenletsel 45.000 CVA 10.000 andere diagnoses Acute medische

Nadere informatie

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Fysiotherapie na acceleratie

Nadere informatie

Behandelkader Cognitieve Revalidatie

Behandelkader Cognitieve Revalidatie Bijlage ad 8 ALV 11 april 2008 Behandelkader CR definitief concept januari 2008 Behandelkader Cognitieve Revalidatie 1 Algemene inleiding behandelkader 1.1 Aanleiding en doel Sinds 1999 ontwikkelt Revalidatie

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

De bruikbaarheid van patiënttypologieën geklasseerd met de Multidimensional Pain Inventory-DLV bij patiënten chronische rugklachten

De bruikbaarheid van patiënttypologieën geklasseerd met de Multidimensional Pain Inventory-DLV bij patiënten chronische rugklachten De bruikbaarheid van patiënttypologieën geklasseerd met de Multidimensional Pain Inventory-DLV bij patiënten chronische rugklachten 13 / 14 november 2009, Amsterdam Huub Vossen Onderzoekslijn meten van

Nadere informatie

Implementatie Gezonde Leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking

Implementatie Gezonde Leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking Implementatie Gezonde Leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking Aly Waninge Fysiotherapeute Koninklijke Visio De Brink Lector Participatie en gezondheid van mensen met een visuele en verstandelijke

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Vandaag. Achtergrond NAH - oorzaken. Cognitive revalidatie Definitie. Achtergrond NAH - gevolgen

Vandaag. Achtergrond NAH - oorzaken. Cognitive revalidatie Definitie. Achtergrond NAH - gevolgen Disclosure belangen sprekers C5 Train je brein met strategietraining voor kinderen en jongeren met NAH Christine Resch onderzoeker/neuropsycholoog, Maastricht University Roeli Wierenga GZ-psycholoog/neuropsycholoog

Nadere informatie

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden Landelijke Kenniskring Fysiotherapie bij EMB cliënten Gecoördineerd en gestimuleerd door het landelijk Platform EMG KennisCirkel V raag naar nieuwe kennis Kennis gebruiken Kennis im p lem en te re n Professional,

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Revalideren in het Roessingh. Vernieuwend - Attent - Samen

Revalideren in het Roessingh. Vernieuwend - Attent - Samen Revalideren in het Roessingh Vernieuwend - Attent - Samen Moderne middelen en maatwerk Ik heb het moeten leren accepteren. Af en toe zeggen: stop en niet verder. Daarmee kreeg ik weer een stukje van mijzelf

Nadere informatie

Programma: 13.00 13.30uur Inloop met koffie/thee. 13.30 13.35uur Opening symposium door Eric Dankbaar

Programma: 13.00 13.30uur Inloop met koffie/thee. 13.30 13.35uur Opening symposium door Eric Dankbaar Symposium: "Interdisciplinaire Zorgcommunicatie Anno Nu. Wat kun je 'halen' uit het RAPP". Vrijdag 11 december: 13.30 16.30uur / Sint Maartenskliniek, Ubbergen/Nijmegen Beste collega, we hebben een nieuwtje:

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

FSHD trainingsonderzoek

FSHD trainingsonderzoek FSHD trainingsonderzoek FACTS-2-FSHD Nieuwsbrief Nr. 4 augustus 2011 Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Revalidatie Afdeling Neurologie Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Drs.

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update www.als-centrum.nl Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update Anita Beelen Senioronderzoeker Revalidatie AMC Projectleider Richtlijnproject Update bestaande richtlijn

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg Ideale site ideale samenwerking in clinical trials 3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg MICROSOFT CORPORATION

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

1. Overzicht neuropsychologische revalidatie. 2. Ziekte inzicht. 3. casus. 4. Specifieke cognitieve problemen. 5. Relevante informatie

1. Overzicht neuropsychologische revalidatie. 2. Ziekte inzicht. 3. casus. 4. Specifieke cognitieve problemen. 5. Relevante informatie 18 mei 2017 1. Overzicht neuropsychologische revalidatie 2. Ziekte inzicht 3. casus 4. Specifieke cognitieve problemen 5. Relevante informatie Klinische Neuropsychologie wetenschappelijk onderzoek diagnostiek

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Resultaten van een systematisch review en een toepassing voor de praktijk Lyan Blikman, MSc. Bewegingswetenschapper PhD

Nadere informatie

Niet Rennen maar Plannen

Niet Rennen maar Plannen Folder cognitieve training Niet Rennen maar Plannen Projectgroep: Chantal Geusgens, Annette Baars-Elsinga, Anne Visser-Meily en Caroline van Heugten UMC Utrecht Hersencentrum Colofon Ontwikkeling: Drs.

Nadere informatie

e-exercise bij knie en heup artrose

e-exercise bij knie en heup artrose e-exercise bij knie en heup artrose Ontwikkeling, evaluatie en implementatie Corelien Kloek (TiU, NIVEL, UMCU, HU) Daniël Bossen (HvA), Joost Dekker (VUmc), Dinny de Bakker (TiU, NIVEL), Cindy Veenhof

Nadere informatie

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG Concept startdocument Historie & Introductie Het UMCG heeft sinds jaar en dag met het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen en de afdeling

Nadere informatie