Research & development

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Research & development"

Transcriptie

1 Research & development Jaarverslag

2 Dit is het derde jaarverslag van de afdeling research & development van Heliomare. In de afgelopen twee jaar zijn er flinke ontwikkelingen geweest binnen de afdeling: er is personele uitbreiding geweest, er zijn drie promotieonderzoeken gestart en één bijna afgerond, er zijn tal van andere projecten gestart en er is weer een toename geweest in het aantal publicaties en congresbijdragen. Daarnaast is er nieuwe apparatuur aangeschaft en is een deel van de activiteiten verhuisd naar het nieuwe inspanningslab. Dit heeft meer ruimte en mogelijkheden gegeven voor onderzoek en ondersteuning van het klinisch proces. Tenslotte is het kenniscentrum van Heliomare onderdeel geworden van de afdeling zodat mensen nog beter ondersteund kunnen worden bij het uitvoeren van onderzoek. Voorwoord De uitdaging blijft voor research & development: Hoe kunnen we de dienstverlening voor de patiënten verbeteren in samenhang met het strategische beleid van Heliomare en hoe kunnen we deze dienstverlening vorm geven binnen alle bedrijfsonderdelen? Om hieraan te werken is de organisatie binnen de afdeling veranderd. Zo worden de projecten niet meer verdeeld in research projecten en development projecten, maar wordt het onderscheid gemaakt op basis van verschillende thema s. Ieder thema heeft hierbij zijn eigen verantwoordelijke themaleider. Streven is komend jaar deze thema s nog verder in te vullen. Een wetenschappelijke afdeling kan niet zonder zelf geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen twee jaar zijn drie promotieprojecten gestart. Het opstarten van nieuwe promotieprojecten is opnieuw een doelstelling voor de komende jaren. Uiteraard mag hier niet onvermeld blijven dat in 2009 de promotie van Linda Valent naar de effecten van handbiken bij mensen met een dwarslaesie plaats zal vinden. Uiteraard had Heliomare research & development zich niet zo kunnen ontwikkelen zonder de inzet van onze collega s en partners, en natuurlijk de vele financiers die hun vertrouwen aan ons hebben gegeven en veel projecten financieel mogelijk gemaakt hebben. De komende jaren hopen wij weer nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe kansen te creëren voor onderzoek en ondersteuning van de dienstverlening van Heliomare. Cees Raaijmakers Voorzitter Raad van Bestuur

3 1 Voorwoord 2 Inhoud Visie en missie Personeel 5 3 Financiering Resultaten Bijlage l Projectoverzicht per onderzoekslijn Bijlage ll Publicaties Heliomare Heliomare research & development jaarverslag

4 Heliomare streeft ernaar een topinstelling te zijn met een hoogwaardig dienstenpakket op de zes levensgebieden revalidatie, wonen, dagbesteding, arbeid, onderwijs en sport. Heliomare research & development (R&D) speelt een belangrijke rol bij de realisatie hiervan door ontwikkeling en ondersteuning van deze specialistische diensten. Visie en missie 1 De missie van Heliomare research & development is: Heliomare research & development heeft als doel wetenschappelijk en toegepast onderzoek te doen op het gebied van revalidatie, onderwijs, sport, arbeid, wonen en dagbesteding. Door de onderzoeksresultaten te implementeren in de dienstverleningsprocessen van Heliomare wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. Daarnaast wordt de opgebouwde expertise aangeboden aan cliënten en zorgverleners van buiten Heliomare. Research & development beoogt in het primair proces een meerwaarde te creëren door het: 1. ontwikkelen van kennis en kunde en deze extern te verspreiden; 2. verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening voor de cliënten; 3. verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening; 4. bieden van mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen; 5. verbreden van de dienstverlening; 6. imago versterken van Heliomare als topinstelling; 7. uitbreiden van de netwerken. De afdeling Heliomare research & development bestaat uit een vaste staf van 7 mensen. Naast deze vaste staf zijn er fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsagogen en revalidatieartsen betrokken bij de uitvoering van de gangbeeldanalyses en inspanningstesten die plaats vinden bij Heliomare R&D. Zij maken een of meerdere dagdelen per week deel uit van het R&D-team. Tenslotte zijn er vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen medewerkers aangesteld als themaleider, als aandachtsfunctionaris of projectleider of -lid van een van de vele projecten die lopen onder begeleiding van Heliomare R&D. Personeel 2 Staf: Manager en onderzoekscoördinator: Hoofd bewegingslab: Research medewerker: Research medewerker en promovenda: Promovenda: Promovendus: Bewegingslaborant: dr. Coen van Bennekom dr. Han Houdijk dr. Linda Valent drs. Judith van Velzen drs. Daphne Wezenberg drs. Michel Edelaar ing. Richard Fickert Medewerkers betrokken bij de gangbeeldanalyses: Revalidatiearts: drs. Hurnet Dekkers Revalidatiearts: drs. Wojtek Polomski Fysiotherapeut: Theo Kwaak Fysiotherapeut: Barbara van Beeten (Kinder)fysiotherapeut: Petra Busschers Heliomare research & development jaarverslag

5 Medewerkers betrokken bij de inspanningstesten: Revalidatiearts: drs. Tijs van Bezeij Fysiotherapeut: Mark van de Mijll Dekker Fysiotherapeut: Hermine Harmsen Ergotherapeut dr. Linda Valent Bewegingsagoog: Regilio van der Vloot Themaleiders: Arbeidsre-integratie: Klinische bewegingsanalyse: Niet-aangeboren hersenletsel: Meten van zorg: Wonen en dagbesteding: Onderwijs: Aandachtsfunctionarissen: Arbeid: Dagbesteding en wonen: Onderwijs: Revalidatie cluster 1: Revalidatie cluster 2: Revalidatie cluster kind en jeugd: Sport: Wetenschappelijke Commissie Voorzitter: Vice-voorzitter: Extern: R&D: Arbeid: Onderwijs: Revalidatie: Revalidatie: Wonen en Dagbesteding: drs. Judith van Velzen dr. Coen van Bennekom dr. Han Houdijk drs. Erny Groet dr. Coen van Bennekom vacant lector (vacant) drs. Michel Edelaar drs. Garrie Oomkens drs. Carla Hendriks Barbara Hoogerdijk, MSc dr. Linda Valent / Ronald Kan Koen van Dijk, MSc Ans Konijn prof. dr. G. Lankhorst (VUMC) dr. Coen van Bennekom prof. dr. L. van der Woude (UMCG) dr. Han Houdijk drs. Michel Edelaar drs. Carla Hendriks drs. Hans Slootman drs. Erny Groet vacant 3 FINANCIERING De stafafdeling R&D wordt op verschillende manieren gefinancierd. Enerzijds leveren alle bedrijfsonderdelen een bijdrage die is gerelateerd aan de omzet. In de begroting 2008 is het percentage van de omzet ten behoeve van R&D vastgesteld op 0,8%. Vanaf 2009 wordt dit percentage structureel vastgesteld op 1 procent van de totale omzet. Het Heliomare Management Team (HMT) beslist op welke wijze de R&Dmiddelen worden ingezet. Vóór de vaststelling van het Jaarplan wordt besproken hoe de R&D-verzoeken vanuit de bedrijfsonderdelen kunnen worden gefinancierd. De Raad van Bestuur ziet er in overleg met het HMT op toe dat een proportionele verdeling over de bedrijfsonderdelen plaatsvindt. Wanneer de aangevraagde budgetten het plafond van 1% van de omzet overstijgen, dan 4 Heliomare research & development jaarverslag

6 treedt het volgende mechanisme in werking: - het HMT bespreekt of een prioritering kan worden aangebracht; - tevens wordt onderzocht of fondsen kunnen worden aangeboord; - eventueel worden extra middelen gedoneerd, met als uitgangspunt dat het vragende bedrijfsonderdeel dit voor zijn rekening neemt. R&D probeert bovenop de basisfinanciering ook fondsen en subsidies te verkrijgen voor het doen van onderzoek of het vertalen van bestaande kennis naar de praktijk van Heliomare. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met partners, zoals de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Ook externe partijen kunnen tegen betaling onderzoeksopdrachten bij R&D neerleggen, mits deze passen binnen de R&D-doelstellingen van Heliomare. R&D is het enige stafonderdeel dat een eigen vermogen opbouwt. Dit eigen vermogen kan worden besteed aan bijvoorbeeld de inventaris van het Kenniscentrum of worden benut voor nieuwe onderzoeksfaciliteiten. In het algemeen kan worden gesteld dat R&D de afgelopen jaren goede resultaten heeft geboekt. Op het terrein van research zijn vele onderzoeken verricht. Onder deze onderzoeksprojecten bevond zich één promotieonderzoek dat in het voorjaar van 2009 zal worden afgerond. Daarnaast zijn er in 2008 drie nieuwe promotieonderzoeken gestart binnen Heliomare. Veel van de onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in het netwerk van onderzoeksinstellingen waar Heliomare deel van uit maakt. Resultaat hiervan zijn de vele multicenter trials waar Heliomare aan deelneemt, deze worden veelal door ZonMw gefinancierd. Daarnaast is een groot aantal developmentprojecten afgerond, uitgevoerd binnen het kader van de beleidsregel zorgvernieuwing. Helaas is deze financiering meestal alleen bestemd voor Heliomare revalidatie, en niet voor de andere bedrijfsonderdelen. Vaak gaat het om zorgvernieuwingsprojecten uit de praktijk met een breed scala aan activiteiten. Deze projecten hebben een grote meerwaarde voor het primaire proces in de ontwikkeling van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de aangeboden dienstverlening en dragen bij tot de verdere ontwikkeling van evidence based practice in Heliomare. Onderwerpen voor de projecten worden aangeleverd door de behandelaars zelf en via een projectstructuur ook uitgewerkt door de behandelaars. R&D faciliteert hen daarbij. 4 Resultaten Heliomare research & development jaarverslag

7 Speerpunten De opgedane kennis uit de R&D-projecten is verspreid via tientallen presentaties en publicaties, waaronder enkele in internationale vaktijdschriften. Gaandeweg zijn een viertal onderzoeksspeerpunten uitgekristalliseerd: - Arbeidsre-integratie; - Klinische bewegingsanalyse; - Niet-aangeboren hersenletsel (NAH); - Meten van zorg. Speerpunten voor de komende jaren zijn het opzetten van de onderzoekslijn Wonen en dagbesteding en de onderzoekslijn Onderwijs. Arbeidsre-integratie Terugkeer naar arbeid bij een chronische aandoening is een belangrijk maatschappelijk streven. De aanwezigheid van de bedrijfsonderdelen Revalidatie en Arbeidsintegratie bieden een unieke mogelijkheid om deze re-integratie in een vroeg stadium op te pakken en een volledig integratietraject te bieden. Deze zogeheten arbeidsgerelateerde revalidatie wordt ontwikkeld voor de NAHpopulatie in samenwerking met irv / Vilans. In samenwerking met het Coronel voor Arbeid en Gezondheid van het AMC in Amsterdam is een promotie-onderzoek gestart naar de prognostische factoren en de effectiviteit van deze aanpak. Opzet is bij gebleken succes deze aanpak ook bij andere diagnosegroepen toe te passen. Een resultaat is het ontsluiten van de kennis en de verbeterde samenwerking tussen Heliomare revalidatie en arbeidsintegratie op dit terrein. Na voorbereiding in 2008 is het succesvolle project Vroege Interventie sinds 1 januari 2009 onderwerp van een tweede promotiestudie binnen Heliomare gericht op arbeidshervatting. Klinische bewegingsanalyse In samenwerking met de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit wordt kennis met betrekking tot het functioneren en behandelen van het bewegingsapparaat ontwikkeld en geïmplementeerd in het (be-)handelen in Heliomare. Het bewegingslaboratorium speelt hierbij een centrale rol. De mogelijkheden en meetinstrumenten van het bewegingslab worden gebruikt als onderzoeksmiddel maar ook als onderzoeksdoel, waar het gaat om het implementeren van deze onderzoekstechnieken voor diagnostiek en evaluatie van behandelingen. De klinische gangbeeldanalyse en de inspanningstesten, die momenteel worden uitgevoerd binnen de behandelingen van verschillende patiëntengroepen (CVA, cerebrale parese, amputatie, dwarslaesie), zijn hiervan een concreet voorbeeld. Deze metingen worden momenteel als expertise binnen de behandeling in Heliomare aangeboden en op termijn zullen daar ook metingen op het gebied van spierkracht en bewegingscoördinatie aan worden toegevoegd. Research en development is de laatste jaren succesvol bij het doen van onderzoek naar de loopvaardigheid van amputatiepatiënten. Diverse projecten hebben geleid tot peer reviewed publicaties. Tevens blijkt dit onderwerp goed aan te sluiten bij de samenwerking met de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Met behulp van gezamenlijke financiering is in 2007 een promovenda aangetrokken om het onderzoek naar de relatie tussen loopvaardigheid en fysieke capaciteit bij mensen met een beenprothese te intensiveren en zo meer kennis binnen Heliomare op te bouwen. 6 Heliomare research & development jaarverslag

8 NAH Naar verwachting neemt het aantal mensen met hersenletsel de komende jaren fors toe als gevolg van onder andere de vergrijzing en de ontwikkeling van de medische technologie. Tegelijkertijd blijkt uit landelijk onderzoek dat de zorg voor mensen met hersenletsel, met name in de chronische fase, tekort schiet. Heliomare wil zich in Noord-Holland dan ook profileren als expertisecentrum voor mensen met NAH. Er is binnen de vijf bedrijfsonderdelen veel kennis en kunde in huis over hersenletsel. Deze expertise wil Heliomare beter bundelen en omzetten naar een integraal klantproces dwars door de bedrijfsonderdelen heen. Hiertoe is een stuurgroep samengesteld en is een plan van aanpak en businessplan opgesteld. Begin 2008 is in het Activiteitencentrum Amsterdam een pilot gestart voor cliënten met NAH, en tevens is een projectleider NAH aangesteld. Research & development heeft de opdracht de ontwikkeling van het expertisecentrum te faciliteren en onderzoek op NAH-gebied te starten. Dit komt tot uiting in het promotieonderzoek naar arbeidsre-integratie na NAH en diverse developmentprojecten (o.a. op het gebied van waarneming, geheugenhulpmiddelen en nazorg). Heliomare neemt tevens deel aan diverse landelijke projecten op het gebied van kinderen met NAH. Met Vilans en vele zorgpartners wordt gewerkt aan programma s op het gebied van onderwijs en wonen. Er is een breed aanbod van behandelmodules ontwikkeld met een systematische effectevaluatie. Beoogd wordt het komende jaar te starten met een promotieonderzoek op cognitief gebied. Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn waarnemingsstoornissen na NAH, motoriek/cognitie en slaapapneu. Meten van zorg In 2004 is een start gemaakt met het project uitkomstmetingen. Binnen dit project is begonnen met het formuleren van de indicatoren binnen het primaire proces van de bedrijfsonderdelen Revalidatie en Sport. De verzamelde gegevens worden vastgelegd in Ecaris (informatiesysteem) met als doel het proces van zorg inhoudelijk te monitoren en evaluatie van behandelprogramma s mogelijk te maken. In de toekomst kan deze database (wetenschappelijk) onderzoek faciliteren. Rond de zomer van 2009 zijn alle klinische afdelingen in staat uitkomstindicatoren vast te leggen in de centrale database en rapportages te verkrijgen op cliënt- of groepsniveau. Voor de andere bedrijfsonderdelen is de ontwikkeling van uitkomstindicatoren nog niet gestart. Naast het implementeren van uitkomstmetingen heeft R&D zich binnen dit thema gericht op het evalueren van bestaande of nieuwe interventies. Zo heeft beoordeling plaatsgevonden van programma s gericht op chronische rugklachten, dystrofie en chronische nekklachten. Heliomare research & development jaarverslag

9 Projecten Afgesloten projecten Onderstaand overzicht geeft de in afgesloten projecten weer. Voor nadere details wordt verwezen naar bijlage I. Onderzoekslijn Titel Code Coördinerende instelling Multi-center Contactpersoon binnen Heliomare Klinische bewegingsanalyse Validering gaittest R049 Heliomare r&d H. Houdijk Balansmeting bij amputatie R050 Heliomare r&d H. Houdijk Uitlijning evo/schoen bij cp D032 Heliomare r&d H. Houdijk Gangbeeldanalyse beenprothesedragers D033 Heliomare r&d J. van Velzen Intramusculaire stimulatie D037 Heliomare r&d H. Houdijk NAH Effectonderzoek CR/PCMC R023 Heliomare r&d E. Groet CVA-apraxie R026 irv, Hoensbroek X R. Zondervan Auditieve perceptie bij afasie R033 voor Linguïstiek, UU, Utrecht X J. ter Borg Meten van zorg Behandeling dysexecutief syndroom Herkenning van woorden bij afasie R034 R041 AZG, afdeling neurologie, Groningen voor Linguïstiek, UU, Utrecht X X E. Groet J. ter Borg Timepressure management R053 IRV, Hoensbroek X E. Groet SPEAK R059 Erasmus MC X J. ter Borg ATAG voor kleuters R066 Heliomare onderwijs C. Hendriks ICT-geheugenmiddelen D018 Heliomare r&d M. de Jong Waarnemingsstoornissen NAH D024 Heliomare r&d W. Kylstra CVA-zorgketens D042 Heliomare r&d E. Nossent BOLIEN Taalgebruik verworven agrammatisme Beginnende geletterdheid bij CP Fitnessmeting CP R015 Revalidatie VUmc, Amsterdam X C. van Bennekom R046 Letteren, VU, Amsterdam X J. ter Borg R047 R051 Orthopedagogiek, KUN, Nijmegen Kinderfysiotherapie UMC, Utrecht X C. Hendriks L. Bosma Activiteiten monitor BTX/CVA R054 Heliomare r&d N. Jelsma AMPS R055 Heliomare r&d K. van Dijk Taal bij witte stofschade R056 Revalidatie VUmc, Amsterdam X C. Hendriks Prestatie-indicatoren D017 Heliomare r&d C. van Bennekom Trainingsmodule ICT-middelen D034 Heliomare r&d M. van Dungen/R. Appel Respi Care team D040 Heliomare r&d T. van Bezeij Transmurale decubitus D041 Heliomare r&d H. Smits 8 Heliomare research & development jaarverslag

10 Valpreventie D043 Heliomare r&d S. Robben Effectonderzoek chronische pijn Behandeling conversiepatiënten D044 Heliomare r&d E. Groet D045 Heliomare r&d M. Dijkman Lopende projecten Onderzoekslijn Titel Code Coördinerende instelling Multicenter Contactpersoon binnen Heliomare Arbeidsre-integratie NAH en arbeidsre-integratie R069 Heliomare r&d J. van Velzen Vroege Interventie R075 Heliomare r&d M. Edelaar Klinische bewegingsanalyse Handbike dwarslaesie R007 Heliomare r&d X L. Valent Popeye R058 Revalidatie VUmc, Amsterdam X H. Dekkers NAH Spique R062 Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht X M. van der Mijll Dekker Walking ability lower limb amputees R065 Heliomare r&d / FBW D. Wezenberg Energie en balans CVA R074 Heliomare r&d / FBW H. Houdijk CRPS-1 D038 Heliomare r&d R. Kan Bewegingsanalyse handfunctie kinderen D046 Heliomare r&d H. Houdijk FIT-STROKE trial R057 Zon-MW onderzoek; Hoogstraat X E. Groet COGRAT R067 Zon-Mw. Nijmeegs voor Cognitie en x M. Dijkman Informatie (NICI) Risicosignalering kinderen R071 Fac. Pedagogiek en onderwijskunde, UvA, X C. van Bennekom Amsterdam Neurocue R072 Universiteit van Maastricht X M. de Jong Nazorg CVA-patienten D047 Heliomare r&d I. Kos Evaluatie apneubehandeling D050 Heliomare r&d W. Kylstra Zorg en onderwijs kinderen/ jongeren NAH D051 Zon-MW; Vilans C. Hendriks Ondersteuning gezinnen met NAH/Hooi op je vork D052 Zon-MW; Vilans C. Hendriks Cognitieve revalidatie kinderen/jongeren met NAH D053 Zon-MW; Kenniscentrum de Hoogstraat C. Hendriks Anoxieprotocol D054 Heliomare r&d M. Buiten Opzetten NAH-polikliniek kinderen en jongeren D055 Heliomare r&d E. Groet Heliomare research & development jaarverslag

11 Meten van zorg Opzetten van NAH-observatieen transitieklas bij Heliomare onderwijs D056 Heliomare r&d E. Groet Perrin-CP 9-15 jr R020 Revalidatie VUmc, Amsterdam X C. van Bennekom Chronische rugpijn R030 Heliomare r&d H. Vossen Gedragsmodificatie bij chronische pijn R036 Heliomare r&d E. Groet COOS R060 Revalidatie VUmc, Amsterdam X W. Faber Kwaliteit van leven bij dwarslaesie R070 LUMC X H. Slootman IDEAL R073 Jan van Breemen instituut X J. Dekker Skillslab D039 Heliomare r&d C. van Bennekom Evaluatie sensorische integratie whiplash D048 Heliomare r&d J. van Velzen Ambulante vroegbehandeling D049 Heliomare r&d P. de Koning Expertises Titel Code Contactpersoon binnen Heliomare Computeradviesteam E001 C. van.bennekom Zitadviesteam E002 H. Slootman Ontwikkeling communicatie-advies E003 V. Jonker Gangbeeldanalyse E004 H. Houdijk Bekkenbodemadviesteam E005 H. Slootman Klinische inspanningstest E006 L. Valent Onderzoekstages Heliomare biedt een interessant werkveld voor studenten van wetenschappelijke en hogere beroepsopleidingen. Hier bestaat alle gelegenheid om een afstudeeronderzoek te doen. De afgelopen jaren heeft een aantal studenten in Heliomare een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Zij kregen daarbij begeleiding van medewerkers van Heliomare. De uitgevoerde opdrachten zijn leerzaam voor de studenten en waardevol voor de kennisontwikkeling en -verspreiding in Heliomare. Overzicht onderzoekstages Student(en) Opleiding Onderwerp Periode Begeleider R. Fickert E. Ainsworth A. Kuilboer Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool Energieverbruik voor balanscontrole Variabiliteit en stabiliteit tijdens het lopen met een beenprothese Effecten van functionele krachttraining op balanshandhaving bij kinderen met CP november maart 2007 januari juni 2007 september 2007 februari 2008 H. Houdijk H. Houdijk H. Houdijk 10 Heliomare research & development jaarverslag

12 C. Nooijen, N. ter Hoeve T. Warger Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool Energieverbruik voor balanscontrole tijdens het staan bij mensen na CVA Validiteit en bruikbaarheid van de C-mill februari 2008 oktober 2008 november 2008 maart 2009 H. Houdijk H. Houdijk Samenwerkingsverbanden Om voor alle levensgebieden van Heliomare kennis te kunnen ontwikkelen is een breed netwerk nodig waarbinnen die kennis kan worden gegenereerd en uitgewisseld. Heliomare R&D heeft in de afgelopen jaren haar kennisnetwerk uitgebouwd. Overzicht samenwerkingspartners Heliomare R&D 2007/2008 Organisatie Gebied van samenwerking Coronel voor Arbeid en Gezondheid, AMC, UvA, Amsterdam Begeleiding promotietraject European Platform for Rehabilitation (EPR) Europese samenwerking Haagse Hogeschool, Bewegingstechnologie Stagiaires, studieopdrachten Hogeschool van Amsterdam, Fysiotherapie Wetenschappelijke afstudeerscripties Hogeschool van Amsterdam, Ergotherapie Wetenschappelijke afstudeerscripties Hogeschool van Amsterdam, Informatica Afstudeerprojecten Hogeschool in Holland, School of social work Project sociale netwerken kinderen Kohnstaminstituut, Amsterdam COCP-project Society for Movement Analysis Laboratories in the Low Lands (SMALLL) Landelijke samenwerking/afstemming Stichting MEE Project sociale netwerken kinderen Universiteit van Amsterdam, Faculteit psychonomie/ klinische neuropsychologie Universiteit van Utrecht, Faculteit functieleer Vilans Universiteit van Groningen, Faculteit neuropsychologie Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, Afdeling revalidatie geneeskunde Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit neuropsychologie Stagiaire wetenschappelijke onderzoeksscripties; gastcolleges verzorgen Wetenschappelijke onderzoeksscripties; gastcolleges verzorgen Samenwerking diverse projecten Wetenschappelijk onderzoek (ZonMw) Academiseringsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst, gezamenlijke aanstelling research medewerker en promovenda Stagiaires, wetenschappelijke onderzoeksscripties Presentaties in Heliomare Een van de taken van Heliomare R&D is om kennis die uit wetenschappelijk onderzoek en praktische ontwikkelingen voort komt, uit te dragen binnen de eigen organisatie. R&D organiseert daartoe iedere twee maanden een presentatie van de resultaten van één van de projecten die door R&D worden uitgevoerd of ondersteund óf van een project dat elders uitgevoerd is maar waarvan de uitkomsten zeer relevant zijn voor Heliomare. Heliomare research & development jaarverslag

13 Overzicht wetenschappelijke bijeenkomsten Spreker Affiliatie Onderwerp Datum J. Geytenbeek VUmc, revalidatie Het meten van begrip van gesproken taal bij jonge maart 2007 kinderen met witte stofschade: Ontwikkeling en toepassing van een computergebaseerd instrument H. Dekkers Heliomare Popeye onderzoek mei 2007 V. Scholtes VUmc, revalidatie B. Hoogerdijk Heliomare Het aanpassingsproces na traumatisch hersenletsel juni 2007 K. Gerrits Research Institute MOVE, Bewegen na een beroerte oktober 2007 FBW VU H. Houdijk Heliomare Variabiliteit en stabiliteit tijdens lopen met een december 2007 bovenbeenprothese M. Roerdink FBW VU Looptraining na een CVA: voordelen van auditieve februari 2008 cueing in combinatie met een loopband I. van de Port De Hoogstraat FIT-STROKE april 2008 D. Wezenberg Heliomare, FBW-VU Fysieke capaciteit en loopvaardigheid van mensen juni 2008 met een beenprothese D. Bregman VUmc, revalidatie Mechanische eigenschappen van enkel-voet september 2008 orthesen en hun effectiviteit bij het verbeteren van het looppatroon T. van Bezeij Heliomare Demonstratie inspanningstest oktober 2008 R. Fickert H. Houdijk M. van der Krogt VUmc, revalidatie De puzzel ontrafeld? Wat spier-skelet modellen ons kunnen leren over loopafwijkingen bij CP november 2008 Publicaties en presentaties Voor de overzichtslijst publicaties en presentaties van medewerkers van Heliomare verwijzen we naar bijlage II. 12 Heliomare research & development jaarverslag

14 Projectoverzicht per onderzoekslijn Bijlage I Arbeidsre-integratie Code/Title R069 NAH en arbeidsre-integratie Onderzoeker Contactpersoon Onderzoeksopzet Heliomare r&d J. van Velzen (promotie-traject) J. van Velzen Looptijd Onderzoeksvraag Divers (o.a. review, retrospectief onderzoek, implementatieonderzoek) Doel van dit onderzoek is de arbeidsintegratie vroeg aan bod te laten komen en te passen binnen het revalidatieproces van mensen met NAH. Onderzoeksvragen daarbij zijn onder andere: - Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de arbeidsintegratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel? - Wordt er tijdens de revalidatie aandacht besteed aan de terugkeer naar werk? - Wordt het doel van de implementatie bereikt? Stand van zaken Onderzoeksvoorstellen worden geschreven, systematische review (2x) afgerond en gesubmit Code/Title R075 Vroege Interventie Heliomare r&d Onderzoeker M. Edelaar (promotie-traject) Contactpersoon M. Edelaar Onderzoeksopzet Divers (o.a. retrospectief onderzoek, cohort onderzoek) Looptijd Onderzoeksvraag Doel van dit onderzoek is de arbeidsintegratie vroeg aan bod te laten komen middels de Vroege Interventie methodiek en toe te passen binnen het revalidatieproces van mensen met chronische aspecifieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit zal gebeuren middels: - Conceptueel model voor arbeidsrevalidatie bij mensen met chronische aspecifieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. - Kwalitatief en kwantitatief retrospectief onderzoek naar arbeidsrevalidatie bij mensen met chronische aspecifieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Stand van zaken Opstartfase - onderzoeksvoorstellen worden nog geschreven Heliomare research & development jaarverslag

15 Klinische bewegingsanalyse Code/Title R007 Trainingseffecten van handbike-gebruik bij personen met een dwarslaesie tijdens de revalidatie Heliomare Revalidatie en Heliomare r&d. Multicentre studie (ZonMW) Onderzoeker L. Valent (promotietraject) Contactpersoon H. Slootman Onderzoeksopzet Prospectief cohortonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Het doel van dit onderzoek is om de effecten van handbiketraining tijdens en na de revalidatie in kaart te brengen en te vergelijken met reguliere rolstoeltraining. Het effect van handbiketraining op de fysieke belastbaarheid, het dagelijks functioneren, de gezondheid en de kwaliteit van leven zal worden onderzocht. In het onderzoek zal antwoord worden gegeven op de volgende vragen: - wat is de invloed van handbike-gebruik op de fysieke belastbaarheid, dagelijks functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven tijdens (en na) de revalidatie van mensen met een dwarslaesie? - wat is het effect van handbiketraining met een gematigde en hoge intensiteit bij mensen met een tetraplegie? - wat is het effect van handbiketraining tijdens de vroege revalidatie? Stand van zaken Publicaties en afronding proefschrift gaande. Promotie 15 mei 2009 Code/Title R049 Validiteit van de MiniMod GaitTest bij het meten van spatiotemporele parameters van het looppatroon bij mensen met een beenprothese. Heliomare r&d Onderzoeker F. Appelman Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Observationeel onderzoek Looptijd April augustus 2006 Onderzoeksvraag Is de MiniMod GaitTest een valide instrument om de spatiotemporele parameters van het looppatroon van mensen met een beenprothese te meten Stand van zaken Afgerond met publicatie Code/Title R050 Balansmeting bij amputatie Heliomare, FBW-VU Onderzoeker E. Ainsworth Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Beschrijvend onderzoek Looptijd Januari 2006 juni 2007 Onderzoeksvraag Hoe verschilt de stabiliteit en variabiliteit van het looppatroon van mensen met een bovenbeenprothese ten opzichte van het normale looppatroon Stand van zaken Congresbijdrage ESMAC2007, SCI publicatie in voorbereiding Code/Title R058 Popeye VUmc. Multicentre studie Onderzoeker V. Scholtes Contactpersoon H. Dekkers 14 Heliomare research & development jaarverslag

16 Onderzoeksopzet RCT Looptijd 03/ /2008 Onderzoeksvraag Stand van zaken Wat is het effect van een gestructureerd krachttrainingsprogramma op fysiek functioneren van kinderen met cerebrale parese Verschillende congresbijdragen en (SCI) publicaties in voorbereiding Code/Title R062 SPIQUE Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht, Multicentre studie Onderzoeker C. van Leeuwen en C. van Koppenhagen Contactpersoon M. van der Mijll Dekker Onderzoeksopzet Longitudinaal multicenter onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Kwaliteit van leven bij personen met een dwarslaesie tijdens en na de revalidatie. Een longitudinale studie naar welbevinden en mentale gezondheid in relatie tot psychosociale factoren, fysieke capaciteit en secundaire stoornissen Stand van zaken Inclusie loopt Code/Title R065 Walking ability lower limb amputees Heliomare, FBW-VU Onderzoeker D. Wezenberg Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Cross-sectionele cohort studie Looptijd 02/ /2012 Onderzoeksvraag Onderzocht wordt wat de relatie is tussen fysieke capaciteit en loopvaardigheid bij mensen met een beenprothese. Voor dit doel zal de relatieve fysieke belasting (fysieke belasting:fysieke capaciteit) van mensen met een beenprothese worden gemeten. Daarnaast wordt onderzocht welke fysieke factoren het verhoogde energie verbruik tijdens het lopen met een beenprothese verklaren Stand van zaken Protocol voor de eerste twee deelprojecten is geschreven. Inclusie proefpersonen gestart Code/Title R074 Energie en balans na CVA Heliomare, FBW-VU Onderzoeker C. Nooijen, N. Ter Hoeve Contactpersoon H. Houdijk Onderzoeksopzet Cross-sectionele cohort studie Projectleider H. Houdijk Looptijd 2008 Onderzoeksvraag Relatie tussen energieverbruik en balans vastleggen bij mensen na een CVA en de uitkomsten vergelijken met die van gezonde proefpersonen Stand van zaken Metingen zijn afgerond. Afronding middels congresbijdragen en SCI publicatie verwacht in 2009 Code/Title D032 Uitlijning van enkel-voet orthese en schoencombinaties bij kinderen met neurologische aandoeningen Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2005 Projectleider H. Houdijk Looptijd 04/ /2007 Heliomare research & development jaarverslag

17 Onderzoeksvraag Stand van zaken Het opstellen en testen van een protocol voor de evaluatie van enkel-voet orthese (EVO) met schoen combinatie, middels instrumentele bewegingsanalyse Het systematisch evalueren van de uitlijning van de EVO-schoen combinatie zoals die momenteel bij 5 kinderen in Heliomare is aangemeten. Het geven van mogelijke adviezen ten aanzien van de uitlijning van de EVO-schoen combinatie van de onderzochte 5 kinderen Het implementeren van het opgestelde protocol binnen de handelwijze in Heliomare Implementatie wordt vormgegeven. Project afgerond Code/Title D033 De ontwikkeling en implementatie van gangbeeldanalyse bij mensen met een beenprothese Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2005 Projectleider J.M. van Velzen Looptijd 04/ /2007 Onderzoeksvraag Het ontwikkelen van een geschikt protocol voor het systematisch observeren van loopproblemen van amputatiepatiënten m.b.v. gangbeeldanalyse (GBA) Het implementeren van GBA bij amputatiepatiënten binnen het revalidatieprogramma Stand van zaken Implementatie loopt en project afgerond Code/Title D037 Intramusculaire stimulatie Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2006 Projectleider H. Houdijk Looptijd 05/ /2008 Onderzoeksvraag Het evalueren van de korte termijn effecten van de intramusculaire stimulatie behandeling op pijn, spiertonus en mobiliteit van de cervicale wervelkolom bij mensen met chronische neuropathische pijnklachten Evalueren van relatie tussen patiëntkarakteristieken en behandelresultaat Verder implementeren van de behandeling in Heliomare Stand van zaken Afgerond met presentatie tijdens VRA symposium. Vakpublicatie in voorbereiding Code/Title D038 Implementatie en evaluatie van functionele fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met chronische CRPS1 Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2006 Projectleider R. Kan 16 Heliomare research & development jaarverslag

18 Looptijd 04/ /2009 Onderzoeksvraag Stand van zaken Evaluatie van de werkzaamheid van een nieuwe behandelstrategie bij CRPS1 waarbij herstel van functies en vaardigheden wordt nagestreefd zonder rekening te houden met toename van pijn Patiënten worden geïncludeerd Code/Title D046 Bewegingsanalyse handfunctie bij kinderen met cerebrale parese Heliomare r&d, zorgvernieuwingsproject 2007 Projectleider H. Houdijk Looptijd 04/ /2009 Onderzoeksvraag Het ontwikkelen van een protocol voor het systematisch observeren en evalueren van de handfunctie van kinderen en jongeren met CP en asymmetrie in de bovenste extremiteiten m.b.v. metingen in het bewegingslaboratorium en het implementeren van deze gegevens binnen het revalidatieproces op Heliomare, zodat er een betere keuze gemaakt kan worden voor de behandeling en deze behandeling objectief kan worden geëvalueerd Stand van zaken Laatste metingen zijn uitgevoerd en worden uitgewerkt. Afronding verwacht mei 2009 NAH Code/Title R023 Effectonderzoek Cognitieve Revalidatiegroep PCMC Heliomare Revalidatie ism klinische psychologie VU, Amsterdam Onderzoeker E. Groet, M. Dijkman, M. Buiten Contactpersoon E. Groet Onderzoeksopzet Observationeel prospectief cohortonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Heeft de CR-groep een meerwaarde boven alleen individuele behandelingen bij het PCMC, bij patiënten met ogenschijnlijk lichte cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen t.g.v. NAH? Stand van zaken Betreft diverse deelonderzoeken uitgevoerd door studenten neuropsychologie. Afgerond middels scripties Code/Title R026 Strategietraining bij CVA-patiënten met apraxie: generalisatie van behandelresultaten irv Hoensbroek. Multicentre studie Onderzoeker C. Geusgens Contactpersoon R. Zondervan Onderzoeksopzet Prospectief cohortonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Treedt op korte termijn (na 8 weken) generalisatie op van de resultaten van de strategietraining voor linkszijdige CVA patiënten met apraxie? Blijft in de thuissituatie op lange termijn (na 20 weken) generalisatie zichtbaar van de strategietraining voor linkszijdige CVA patiënten met apraxie? Stand van zaken Afgerond Code/Title R033 Auditieve perceptie bij gezonde sprekers en bij sprekers met verworven taalstoornissen Utrechts instituut voor Linguistiek, Universteit van Utrecht. Multicentre studie Onderzoeker E. Janse Heliomare research & development jaarverslag

19 Contactpersoon J. ter Borg Looptijd Onderzoeksopzet Descriptief onderzoek Onderzoeksvraag Hoe verloopt de auditieve spraakverwerking bij patiënten met een afasie? Stand van zaken Afgerond Code/Title R034 Behandeling van dysexecutief syndroom Onderzoeker Contactpersoon Onderzoeksopzet AZG, afdeling neurologie, werkgroep neuropsychologie. Multicentre studie J. Spikman E. Groet Looptijd Onderzoeksvraag Stand van zaken Prospectief gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Does multi-faceted executive function training lead to substantially improved planning and problem solving abilities as measured in A. specific tests and tasks of planning and problem solving; B. other testes of cognitive function (memory, intelligence) which allow for the application of learned strategies? Does multi-faceted executive function training lead to substantially improved daily life functioning and quality of life as measured in A. standardized observation scales and questionnaires filled in by relatives and caregivers. B. questionnaires filled in by the patient? Are the training effects different immediately after training and six months later? What patient characteristics (etiology, severity) are correlated with training succes? Onderzoek afgerond. Behandelprogramma is verkrijgbaar Code/Title R041 Herkenning van gesproken woorden bij gezonde sprekers en bij sprekers met verworven taalstoornissen Utrechts voor Linguistiek ism Universiteit Groningen Onderzoeker E. Janse, Prof. Y. Bastiaanse Contactpersoon J. ter Borg Onderzoeksopzet Observationeel onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Wat is de relatie tussen auditieve perceptieproblemen en de taalproductie bij afasiepatiënten? Stand van zaken Afgerond Code/Title R053 Efficacy of Time Pressure Management in stroke patients with slowed information processing irv, Hoensbroek Onderzoeker I. Winkens Contactpersoon E. Groet Onderzoeksopzet Experimenteel onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Beoordelen van de effectiviteit van een behandelprogramma gericht op time pressure management bij patiënten met een CVA Stand van zaken Afgerond Code/Title R057 FIT-STROKE trial Zon-MW onderzoek; Hoogstraat Onderzoeker I. van de Port Contactpersoon E. Groet 18 Heliomare research & development jaarverslag

20 Onderzoeksopzet Multicentre trial Looptijd Onderzoeksvraag Stand van zaken Is fitnesstraining in groepen beter dan alleen individuele FT voor vermindering van vermoeidheidsklachten bij thuiswonende CVApatiënten Inclusie loopt Code/Title R059 SPEAK (Sequential Prognostic Evaluation of Aphasia after stroke): Erasmus MC Onderzoeker Hanane El Hachioui Contactpersoon S. Kienhuis Onderzoeksopzet Multicenter, experimenteel vervolgonderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Doel van onderzoek is tweeledig: 1) Inzicht krijgen in het herstelpatroon van de patiënt op de linguïstische niveaus (semantiek, fonologie en syntax) 2) Nagaan wat de invloed is van de linguïstische stoornissen op de kwaliteit van leven Stand van zaken Afgerond Code/Title R066 ATAG voor kleuters Heliomare onderwijs Onderzoeker C. Hendriks Contactpersoon C. Hendriks Onderzoeksopzet Pilot onderzoek Looptijd Onderzoeksvraag Middels een pilot bij een 6 jarige leerling met NAH materiaal ontwikkelen, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind en in lijn met de theorie van de ATAG-k. Dit materiaal dient als basis voor verder onderzoek naar de effecten van een kleuter ATAG (= aandachtstraining) bij kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar met een niet aangeboren hersenletsel Stand van zaken Project is afgerond. Mogelijkheden voor vervolgonderzoek worden onderzocht Code/Title R067 COGRAT Zon-Mw. Nijmeegs voor Cognitie en Informatie (NICI) Onderzoeker Luciano Fasotti Contactpersoon M. Dijkman Onderzoeksopzet Multicenter Looptijd Onderzoeksvraag Leidt cognitieve strategietraining + graded activity tot meer herstel van vermoeidheid bij CVApatiënten dan Graded Activity alleen Stand van zaken Patiënten zijn geselecteerd. Inclusie loopt. Eerste groep is bijna afgerond bij NAHmonopoli Code/Title R071 Risicosignalering kinderen Universiteit van Amsterdam, faculteit pedagogiek en onderwijskunde Onderzoeker Hr. Dominik Sieh, psycholoog; A. Visser, revalidatie-arts Contactpersoon C. van Bennekom Onderzoeksopzet Afname enquete Looptijd Heliomare research & development jaarverslag

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012 Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering Jaarverslag Lentis Research 2012 Lay out en tekstverwerking: Mw. Ellen Klein Omslagontwerp: Grafisch Centrum, Zuidlaren Druk: Grafisch Centrum,

Nadere informatie

Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken - 1 - Jaarverslag periode 2009/2010 Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. A.J.H.M. Beurskens Dr. H.J.L. van Rossum November 2010 - 2 - Inhoudsopgave 1. Beleid en doelstellingen

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel PROGRAMMA HersenletselCongres MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel Het HersenletselCongres 2014 wordt georganiseerd door: Programmacommissie Annet Wielemaker,

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Betreft de diagnosegroep(en): Projectgroep 2012:

Betreft de diagnosegroep(en): Projectgroep 2012: Heliomare Revalidatie Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 8888 E inforevalidatie@heliomare.nl BehandelprogrammaNAH volwassenen Doel van dit document: Betreft de diagnosegroep(en): Richtinggevend NAH

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw.

Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw. Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw. Het behandelplein wordt volledig ingericht op de (hulp)vraag van de cliënt. Vanuit een beschermde

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit 26.1 Organisatie revalidatieproces 26.2 Wat maakt revalidatie effectief? 26.3 Revalidatie is een continu leerproces 26.4 Betekenis van neurologische

Nadere informatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KWARTAALUITGAVE VAN HET NEDERLANDS PARAMEDISCH INSTITUUT 1 2011 Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KIJK OOK OP WWW.PARAMEDISCH.ORG 3 5 6 12 14 Tinus Jongert nieuwe directeur NPi Promotie Hans Hobbelen

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie 3 1.1 Algemene identificatiegegevens 3 1.2 Kerngegevens 3 1.3 Structuur van de organisatie 4 1.4 Speerpunten strategisch

Nadere informatie

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis AKC Onderzoekscahier 12 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeid van normaal tot hoogbegaafde Wajongers

Nadere informatie

adelante actueel december 2014 nummer 19

adelante actueel december 2014 nummer 19 adelante actueel december 2014 nummer 19 Inhoud en colofon 6 8 Altijd de blik vooruit.... 4 Vrienden met hart voor Adelante.... 8 1+1=3.... 10 Het behandelplein.... 12 Fitcare4u werkt aan zelfredzaamheid....

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde. lift

Revalidatiegeneeskunde. lift Revalidatie Magazine j a a r g a n g 16 n u m m e r 2 j u n i 2 0 1 0 Revalidatiegeneeskunde in de lift > Revalideren op afstand > Cerebrale parese: een grote groep in de kinderrevalidatie > Kunst zonder

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Revalidatie na een beroerte. Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners

Revalidatie na een beroerte. Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners Revalidatie na een beroerte Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners Revalidatie na een beroerte Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners Commissie CVA-Revalidatie Redactie: mw. dr. C.M.

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie

Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie werkgroep Zorgprogramma CVA-revalidatie UKON VERSIE 2013 - OKTOBER UKON VOORWOORD Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een actief samenwerkingsverband

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie