Heeft u een vraag? Jaarverslag Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013. Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!"

Transcriptie

1 Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013 Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!

2 Wie zijn de leden van vereniging Vraagwijzer? 2

3 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Woord van de Raad van Commissarissen blz. 5 Werkwijze loket blz. 6 Proces blz. 6 Verenigingsstructuur blz in vogelvlucht blz. 8 Lean Uniforme Werkwijze blz. 8 Kwaliteitscertificering blz. 9 Klachtencommissie BHV Klanten blz. 10 Samenwerking blz. 10 ZuidWestTV Regionaal Platform Dementieondersteuning Bureau Sociale Raadslieden Stichting Dag- en Woonvoorziening Transitie begeleiding AWBZ naar Wmo blz. 11 Vrijwilligersdiensten blz. 11 Adviseurs aan het woord blz. 12 Esther Moors blz. 12 HKZ Website Marloes Rutten blz. 13 Mantelzorgondersteuning BoZ Regionaal Platform Dementieondersteuning Marianne Bijman blz. 13 Public Relations RIS Karin Wijmans blz. 14 Wmo; individuele voorzieningen Wonen Vooruitblik 2014 en verder blz. 15 Verantwoording van de opdracht & Managementrapportage blz. 16 Bijlage Overzicht van de leden en bijbehorende contactpersonen blz. 23 3

4 Inleiding Het jaar 2013 gaat de Vraagwijzer-geschiedenis in als een turbulent jaar, met achteraf gezien een flinke stap voorwaarts. Niet zozeer voor de eigen organisatie, maar vooral als verzamelpunt waar kwetsbare burgers nog beter terecht kunnen met hun vragen. Een kleine greep uit de ontwikkelingen: een samenwerking met Stichting AanZet (en in haar nabijheid het team sociaal beheer) werd gestart, waarna zij zich vestigden zich in ons gebouw. Eveneens houdt Bureau Sociale Raadslieden (BSR) van Traverse drie ochtenden per week in het Gezondheidscentrum spreekuur. Met het team Wmo van de gemeente Bergen op Zoom werd een Lean Uniforme Werkwijze (LUW) ontwikkeld en het HKZ-kwaliteitscertificaat 1 is behaald. Deze ontwikkelingen zijn voor onze organisatie een mijlpaal, met de conclusie dat Vraagwijzer haar zaakjes prima op orde heeft, afspraken en processen goed heeft geborgd en medewerkers, met alle respect voor klanten en deelnemers, hun schouders zetten onder een optimale dienstverlening. Vooraf een woord van dank aan de leden van de organen die onderdeel zijn van de verenigingsvorm: de Raad van Commissarissen, de Ledenraad en de deelnemers aan de Algemene Leden Vergadering. Niet te vergeten zijn de contactpersonen van alle leden die meewerkten aan de Kenniskringen. Hierdoor blijft de informatie bij de adviseurs en receptionisten van Vraagwijzer actueel en volledig. Deze medewerkers van Vraagwijzer hebben ook in 2013 laten zien dat zij hun betrokkenheid goed kunnen combineren met een efficiency-slag om alle klanten op de juiste manier te ondersteunen. Het aanspreken van de eigen kracht van klanten heeft, als onderdeel van project de Kanteling bij de gemeente, goed gestalte gekregen. De samen- en medewerking van de verschillende beleidsmedewerkers en ambtenaren van diverse afdelingen van de gemeente is in 2013 van groot belang geweest. Zij hebben bijgedragen aan de mogelijkheid voor Vraagwijzer om zich te blijven ontwikkelen als breed loket voor kwetsbare burgers en hun hulpvragen. De tijd en energie die zij in de vereniging steken is essentieel voor het nut van deze voorziening in de gemeente Bergen op Zoom. In het kader van de nieuwe Wmo zal in zowel de gemeente, als Vraagwijzer en haar leden, een zware opdracht te klaren krijgen. De landelijke overheid draagt veel van haar verantwoordelijkheden in het kader van de transities jeugdzorg, ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ en de participatiewet over naar de gemeentelijke overheden; dichter bij de (kwetsbare) burger, om zo ter plaatse de participatiesamenleving handen en voeten te geven. Uitgangspunt bij het organiseren van een optimale dienstverlening is de eigen kracht van burgers en diens (omgevings-)mogelijkheden, om waar nodig via professionele dienstverlening bij te springen. Een immense, maar uitdagende klus. Samen met mijn leden en de gemeente wil ik hier graag de schouders onder zetten. Namens het team van Vereniging Vraagwijzer, Peter Dercks Directeur 1 HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitscertificeringen in Zorg en Welzijn 4

5 Woord van de Raad van Commissarissen De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op Tegelijkertijd constateert de Raad dat de komende jaren nog veel werk verzet zal moeten worden om, in het licht van de aanstaande transities in de zorg, een integrale toegang optimaal te organiseren. En onder druk van de bezuinigingen, dit ook nog zo efficiënt mogelijk te doen. Hiertoe is afgelopen jaar al geëxperimenteerd met een vernieuwde werkwijze in het LUW-project. De resultaten zijn zeker positief te noemen, maar ook belastend voor de werkdruk van de Vraagwijzeradviseurs. De Raad spreekt haar vertrouwen uit dat in constructieve samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en de leden van de Vereniging Vraagwijzer een goede werkwijze ontwikkeld zal worden. Het doet de Raad van Toezicht genoegen dat de Vereniging Vraagwijzer het vertrouwen heeft van veel zorg- en welzijnsorganisaties. Ook dit jaar zijn weer nieuwe partijen lid geworden. De Raad is ook zeer verheugd met het behalen van het HKZ-certificaat. Het is de kroon op het vele werk dat is verzet om een onafhankelijke, objectieve en effectieve toegang te waarborgen. Op verschillende wijze is Vraagwijzer onder de aandacht gebracht van de burgers. De website is vernieuwd, heeft een frisse uitstraling gekregen en is overzichtelijker geworden. De samenwerking tussen de directeur en de Raad van Toezicht is tot wederzijds genoegen. De Raad wordt door de directeur adequaat geïnformeerd over het beleid, de lopende zaken, actuele ontwikkelingen en de resultaten van de inspanningen. De Raad van Toezicht concludeert dat er in het jaar 2013 veel werk is verzet en zij spreekt haar dank en waardering uit voor alle medewerkers en betrokkenen die zich dagelijks met grote inzet en toewijding ten dienste stellen voor de burgers van Bergen op Zoom. Tevens dankt de Raad alle partijen die bij de Vereniging Vraagwijzer betrokken zijn voor de goede samenwerking. Tenslotte wenst de Raad alle medewerkers en leden van de Vereniging Vraagwijzer veel succes bij de uitdagingen die 2014 voor hen in petto heeft. Namens de Raad van Toezicht, Anita Nuiten, voorzitter 5

6 Werkwijze van het loket Proces Ondanks de naam van onze vereniging, komen de meeste inwoners van Bergen op Zoom niet met een vraag, maar met hun reeds zelfbedachte oplossing bij de receptie van het loket. Als voorbeeld: Ik kom huishoudelijke hulp aanvragen voor mijn vader. Na de vraagverkenning door de receptioniste (is deze klant eerder geweest?; wat is globaal de situatie?; kan hij zelf het betreffende formulier invullen?), wordt de klant doorgeleid naar een spreekkamer waar het gesprek met de adviseur plaatsvindt. De adviseur is getraind in vraagverheldering. Naast dat de klant zijn hele verhaal kan vertellen, gaat de adviseur dieper op de hulpvraag in: waarom wordt deze vraag nu gesteld?; wat heeft u zelf al gedaan om uw situatie te verbeteren?; op welke manieren kan deze vraag beantwoord worden?; is er mantelzorg aanwezig?; enz. Met de leden zijn vervolgprocedures besproken, welke ingezet worden wanneer een hulpvraag leidt tot een aanvraag bij één van de leden. Wanneer een klant meerdere hulpvragen heeft, hoeft de klant op deze manier slechts één keer het verhaal te vertellen. Deze protocollen en procedures zijn ontstaan vanaf 2002, toen de start van Zorgwijzer (onder coördinatie van dhr. M. van Leeuwen) plaatsvond. In 2009 en 2010 zijn deze procedures in opdracht van de gemeente tegen het licht gehouden, vanwege de doorontwikkeling van het Wmo-loket onder aanvoering van de gemeentelijk projectleiders mevr. M. Gels en mevr. A. de Vos. Deze doorontwikkeling heeft ertoe geleid dat alle samenwerkingsverbanden met de leden zo specifiek mogelijk omschreven zijn in het registratieprogramma van Vraagwijzer (Wmo-RIS). Ook is, dankzij de terugkoppeling van de leden, het aanvraagproces van diensten goed voor klanten te volgen. Uiteindelijk is in 2013 de samenwerking met het team Wmo van de gemeente zeer geïntensiveerd, middels het doorlopen van het LUW-traject. Hier wordt in dit jaarverslag nog uitgebreid op teruggekomen. Diverse leden van Vereniging Vraagwijzer laten hun medewerkers gedurende één dagdeel per week aanwezig zijn in een ruimte van Vraagwijzer. Hier kunnen de leden hun klanten ontvangen, maar ook worden de lijnen met Vraagwijzer korter en is een onderlinge samenwerking bijna vanzelfsprekend. Casuïstiek en het bespreken van nieuwe protocollen of diensten staan steevast op de agenda. In 2013 werd hiervan gebruik gemaakt door: Naam organisatie Aabell Stadlander Surplus/Kruisvereniging tantelouise-vivensis GGZWNB DAT Loket 55+Actief RPD Mantelzorg BoZ MEE VIP Pauwer/Amarant Team Wmo van de gemeente Bergen op Zoom BSR (onderdeel van Traverse) Axxicom Medewerkers mevr. J. Baas mevr. E. Elzakker mevr. P. Schoon mevr. I. Dietvorst & mevr. L. Renkens mevr. M. Verkamman, later mevr. A. Elst mevr. N. de Ruiter & mevr. J. de Kock leden van Bergse Actieve Senioren & Stichting Welzijn Ouderen dementieconsulenten mevr. M. Wentink & mevr. M. Rutten dagelijks eigen kantoorruimte naast Vraagwijzer vrijwilligers ambulante medewerkers Wmo-adviseurs mevr. A. Koolen maakt periodiek gebruik van een spreekkamer om afspraken te plannen met klanten of personeel. 6

7 Verenigingsstructuur In de statuten is vastgelegd dat er drie overlegorganen zijn, welke jaarlijks tijdens de bijeenkomsten vanuit hun specifieke verantwoordelijkheden het functioneren en de dagelijkse praktijk van de dag bij Vraagwijzer bespreken en vaststellen. In 2013 was er de Raad van Commissarissen, bestaande uit mevr. A. (Anita) Nuiten als voorzitter, dhr. J. (Jan) van Loon en dhr. H. (Henk) Noteboom. Zij kwamen bijeen op 14 maart en 12 september. De Ledenraad kwam ook tweemaal bij elkaar in 2013, te weten op 19 april en 16 oktober. In de ledenraad hebben zitting: dhr. A. Cavadino (voorzitter; Stadlander), dhr. P. Jille (OOBOZ), dhr. L. Vergouwen (NSWAC/Pauwer), dhr. M. van Eybergen (GGZWNB), mevr. A. Bierkens (afdeling Wmo, gemeente Bergen op Zoom), mevr. M. Broos (TWB) en de heer M. van Leeuwen (secretaris; SWOBOZ) Tevens werden de contactpersonen van alle leden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering op 3 juni en 18 november

8 2013 in vogelvlucht Lean Uniforme werkwijze (LUW) Het LUW-proces is eind 2012 gestart, in de loop van 2013 ingevoerd en volgens het PDCA-principe (Plan-Do-Check-Act) verder ontwikkeld en aangescherpt. Onder aanvoering van gemeentelijk projectleider mevr. C. Lambregts zijn dubbele werkprocessen van de teams Vraagwijzer en Wmo verdwenen. Er is een gemeenschappelijke visie ontstaan, waarbij burgers op een vergelijkbare wijze worden geïnformeerd, gesprekken worden gevoerd en toe- of afwijzingen worden vastgesteld. Hierdoor is het doel van LUW (het leveren van betrouwbare en duurzame producten of diensten met waarde voor de klant) zeker behaald. Het uitgangspunt is dat het loket van Vraagwijzer de voordeur is voor deze voorzieningen. Tijdens het proces kwam ook naar voren dat het team van Vraagwijzer een generalistische kennis heeft en het team Wmo een specialistische kennis. Door de uitvoerige samenwerking hebben beide teams veel van elkaar geleerd. De receptie van Vraagwijzer heeft een functie gekregen in het intake- en planningsproces van de procesondersteuners van het team Wmo. De adviseurs van Vraagwijzer hebben door scholing en samenwerking geleerd hoe een klantgesprek in het kader van het beoordelen, toe- of afwijzen van een voorziening gevoerd moet worden en hoe dit administratief af te handelen. Doordat de adviseurs van het team Wmo hun gesprekken ook in het gebouw van Vraagwijzer uitvoeren, zijn er korte lijnen en een kennisoverdracht ontstaan. Hierdoor raakten beide teams nog breder geïnformeerd over voorliggende en relevante naastgelegen dienstverlening van bijvoorbeeld de andere leden van de Vereniging Vraagwijzer. Tijdens de evaluatie van LUW werd het volgende vastgesteld en meegedeeld aan de leden: Op 9 januari 2014 vond op het stadskantoor de evaluatie van het LUW-project (Lean Uniforme Werkwijze) plaats. Dit project beoogt een efficiencyslag bij de afhandeling van nieuwe meldingen voor Wmo-voorzieningen. De voordeur is de Vereniging Vraagwijzer en in de afhandeling wordt o.a. dubbel werk door Vraagwijzer en de gemeente uitgesloten. De doelstellingen zijn dat de dienstverlening voor klanten wordt geoptimaliseerd en de administratieve lastendruk wordt verlaagd en vereenvoudigd. Tijdens de evaluatie is geconstateerd dat deze doelen zijn behaald. Een groot compliment aan alle betrokkenen is hierbij op zijn plaats: nauwelijks nog dubbel werk en de doorlooptijden (lees: wachttijden) voor klanten zijn sterk teruggebracht. Wel is nadrukkelijk benoemd dat in de uitvoering druk is komen te staan op de tijd die door de Vraagwijzer-adviseurs voor de bestaande overige hulpvragen moet worden besteed, om deze in één keer optimaal te behandelen. Hierop is besloten dat, voor de komende tijd, de Wmo-adviseurs van de gemeente meer gesprekken gaan voeren, waardoor de Vraagwijzer-adviseurs weer meer ruimte krijgen voor de generalistische scoop naar klanten. Als tijdens zo n gesprek toch een bepaalde Wmo-voorziening in beeld komt, kan deze wel lean worden afgehandeld. Wanneer tijdens de klantgesprekken door de Wmo-adviseurs hulpvragen aan bod komen op het brede terrein van Vraagwijzer, dan zullen deze warm worden doorgeleid naar de Vraagwijzer-adviseurs. De uitvoering van LUW is een intensief proces geweest met een diepgaande samenwerking tussen de afdeling Wmo en Vraagwijzer. Door alle leerprocessen, overlegmomenten en voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zijn er meer uren gemaakt door de medewerkers. De Vereniging Vraagwijzer heeft daarom een beroep gedaan op de in de achterliggende jaren opgebouwde, maar beperkte egalisatiereserve. Deze bestemming is in goed overleg met de betrokken ambtenaren van de gemeente geaccordeerd. 8

9 Dit LUW-traject heeft geresulteerd in een vorm van klantgesprekken waarbij, in een anderhalf uur durend gekanteld gesprek, een voorziening ruim binnen de gestelde ambtelijke termijn kan worden beoordeeld en afgehandeld. Een bijzondere waarde voor de burger en een groot compliment voor alle betrokken medewerkers van beide teams. Voor de langere termijn (2015 en verder) gaat de gemeente met vele partners (waaronder de Vereniging Vraagwijzer) aan tafel voor het uitdenken en organiseren van de één brede integrale toegang voor het brede sociaal domein. De al eerder genoemde transities gaan een enorme impact hebben op het sociale domein, dus het organiseren van een goede toegang is een must. Kwaliteitscertificering Kwaliteit van werken wordt niet alleen gemeten aan het vastleggen van protocollen en procedures. Juist de implementatie hiervan, samenwerking, efficiency en een juiste manier van bejegening naar klanten en medewerkers spelen een rol. De voorbereidingen voor deze kwaliteitscertificering hebben geleid tot een fundament waarin (de uitvoering van) protocollen, werkwijzen en procedures zijn vastgelegd en geëvalueerd. Dit fundament is vastgesteld in het Kwaliteitshandboek: een handboek waarin alle werkwijzen, functieprofielen, manier van klantbejegening, beleidsstukken, samenwerkingsafspraken, ontwikkelingen, enz. zijn opgenomen. De medewerkers hebben de inhoud van dit boek zich conform eigen gemaakt. Tijdens de externe audit werden medewerkers van Vraagwijzer intensief geïnterviewd door de certificerende instelling KIWA. De hele dag vonden er gesprekken plaats, zodat beoordeeld kon worden of de Vereniging Vraagwijzer (en haar medewerkers) voldoen aan de kwaliteitseisen die behoren tot het kwaliteitskeurmerk van HKZ. Zonder arrogant te willen klinken wisten we wel dat we goed bezig waren, maar het voelt goed dat een kritische, externe organisatie dit ook zo benoemt. Zeker ook dankzij de samenwerkingsbereidheid van alle leden van Vraagwijzer hebben we deze organisatie zo weg kunnen zetten. De auditor van KIWA gaf complimenten voor de werkwijze, de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers aan het unieke Vraagwijzer-concept. Het komende jaar gaan we mee met ontwikkelingen en nemen zelf het initiatief tot een nog intensievere samenwerking, om de kwetsbare burgers van de gemeente Bergen op Zoom op een juiste wijze te blijven ondersteunen. Daar hebben we alle coöperatieve leden van Vereniging Vraagwijzer weer hard bij nodig. Klachtencommissie Hoewel er geen formele klachten van klanten of organisaties zijn binnengekomen, is in de evaluatieve bijeenkomst van de commissie dit officieel geconcludeerd. Tijdens deze bijeenkomst werd de werkwijze nog eens kritisch tegen het licht gehouden en up-to-date verklaard. Mocht er een klacht binnen komen dan kan de commissie dit direct op de juiste wijze afhandelen. BHV Het is van belang om de veiligheid van medewerkers en cliënten te waarborgen en een BHV-plan (inclusief collegiale alarmering) op te stellen. Samen met medehuurders in het Gezondheidscentrum (MEE & SDW) werd een plan gemaakt, waarna een ontruimingsoefening is uitgevoerd. Tijdens het proces van de kwaliteitscertificering is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd, waarna het BHV-plan is aangepast. De receptionisten van Vraagwijzer hebben een centrale en coördinerende rol in het BHV-proces. Dit is doorgesproken tijdens het periodieke overleg met de medewerkers. Aan het einde van deze audit-dag kregen we te horen dat Vereniging Vraagwijzer werd voorgedragen tot HKZ-certificering. Zonder kritische tekortkomingen en met slechts enkele aandachtspunten werd de dag afgesloten. Vooral dankzij de uitgebreide en nauwkeurige voorbereidingen door Esther Moors (ondersteund door o.a. Lieke Nefs en Hetty de Smit) kon dit resultaat in één keer worden behaald. 9

10 Klanten Ook in 2013 Ook wist in 2013 onze wist doelgroep onze doelgroep (kwetsbare (kwetsbare burgers van burgers de gemeente van de BoZ) gemeente ons goed BoZ) te ons vinden. goed te Vanuit vinden. het Vanuit registratie- het registratie- en cliëntvolgsysteem en cliëntvolgsysteem RIS komen RIS de volgende komen de cijfers. volgende cijfers Registra1e Registratie totalen Korte Korte contacten contacten Nieuwe Nieuwe klanten klanten Hulpvragen Hulpvragen Contacten Contacten bestaande bestaande dossiers dossiers Vraagwijzer BoZ Registra1e Registratie totalen 5 jaar korte contacten korte contacten nieuwe klanten nieuwe klanten hulpvragen hulpvragen contact binnen dossier contact binnen dossier Samenwerking Samenwerking ZuidWestTv kers gehouden voor hun programma Cocktail. Al jarenlang Al jarenlang is ZuidWestTv is ZuidWestTv een goed medium een goed medium Uit voor reacties de informatievoorziening blijkt iedere keer dat dit van programma voor Vraagwijzer. de informatievoorziening Hoewel de organisatie van Vraagwijzer. geen formeel lid goed is van bekeken de vereniging, wordt door zijn de zij doelgroep. een belangrijke De en Hoewel betrouwbare de organisatie collega-organisatie. geen formeel In lid 2013 is van hebben de zij interviews een algemene zijn ook radioboodschap via een link op voor onze Vraagwijzer website vereniging, gemaakt en zijn zij er een diverse belangrijke interviews en betrouwbare met onze medewerkers geplaatst, gehouden zodat ze een voor interactief hun programma medium Cocktail. bieden collega-organisatie. Uit reacties blijkt iedere In 2013 keer hebben dat dit zij programma een alge- goed voor bekeken de digitale wordt bezoekers. door de doelgroep. Deze links De zullen interviews mene radioboodschap voor Vraagwijzer gemaakt jaarlijks geactualiseerd worden, om de informatie zijn ook via een link op onze website geplaatst, zodat ze een interactief medium bieden voor de en zijn er diverse interviews met onze medewer- up-to-date te houden. digitale bezoekers. Deze links zullen jaarlijks geactualiseerd worden, om de informatie up-to-date te houden. 10

11 Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD) Sinds 2013 is het RPD lid van de Vereniging Vraagwijzer. Deze organisatie richt zich op een intensivering van de samenwerking tussen organisaties (van alle levensdomeinen) op het gebied van dementie. De dementieconsulenten van de partners van het RPD hebben gevraagd om op de woensdagen een werkplek te mogen hebben in een spreekkamer bij Vraagwijzer, zodat er korte lijnen met andere organisaties kunnen ontwikkelen. De natuurlijke samenwerking tussen het RPD, de ouderenadviseurs van SWOBOZ, Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom, Vereniging Vraagwijzer en anderen wordt op deze wijze positief beïnvloed. Bureau Sociale Raadslieden (BSR) Drie ochtenden in de week is er een medewerker van BSR (onderdeel van de stichting Traverse) aanwezig in het gebouw. Men maakt gebruik van een kantoorruimte van SDW (een collega-huurder in het Gezondheidscentrum) en onze receptie voert overleg met de medewerker van BSR over doorgeleiding van klanten naar hun inloopochtenden. Zowel inhoudelijk als procedureel heeft het overleg tussen BSR en Vraagwijzer al tot kennisdeling geleid. Ook wordt gedeelde casuïstiek met elkaar besproken, om dubbel werk te voorkomen en een complete dienstverlening te verkrijgen. Transitie van de functie begeleiding van AWBZ naar Wmo Vanaf 1 januari 2015 gaat de afdeling Wmo van de gemeente de functie begeleiding opnemen in het pakket. Daarvoor zijn gedurende het jaar 2013 bijeenkomsten geweest van diverse zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten van de Brabantse wal (Woensdrecht, Bergen op Zoom & Steenbergen) en de Verenigingen Vraagwijzer Bergen op Zoom en Steenbergen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn werkgroepen ontstaan die middels experimenten deze transitie voorbereiden. Het eerste experiment betreft de ontwikkeling van een integrale dagondersteuning voor alle doelgroepen. Het tweede experiment gaat over de toegang tot deze functie. Bij dit laatste is Vraagwijzer, als voordeur, nadrukkelijk betrokken. Zo werd een gespreksleidraad ontwikkeld vanuit de verschillende intake-formulieren van alle organisaties en werden oefengesprekken met bestaande cliënten georganiseerd. Deze gesprekken vonden voor het merendeel plaats op de locaties van Vraagwijzer. Deze voorbereidende werkzaamheden werden eerst geleid door organisatiebureau Perficio; later door werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van diverse organisaties, beleidsambtenaren van de Brabantse Wal gemeenten en Vraagwijzer. Dit alles om de transitie op een goede, transparante en regelarme wijze te laten geschieden. Vrijwilligersdiensten Vraagwijzer is in de meest letterlijke zin de voordeur voor het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Direct naast de voordeur zijn de medewerkers van het VIP (tevens vrijwilligers) elke week bereikbaar. Daarnaast fungeert Vraagwijzer als meldpunt en doorgeleiding van aanvragers voor de klussen- en boodschappendienst. Tevens allemaal vrijwilligers die zich belangeloos, maar zeer betrokken inzetten om kwetsbare burgers in hun thuissituatie te ondersteunen. Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW) Deze zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking heeft haar kantoor gevestigd in het Gezondheidscentrum. Vanuit de invalshoek van Vraagwijzer zijn zij een waardevolle aanvulling in het gebouw. De ambulante medewerkers van SDW zijn op deze manier nog sneller te bereiken. Een kruisbestuiving met reeds andere relevante organisaties (zoals MEE) ligt voor de hand. 11

12 Adviseurs aan het woord v.l.n.r. Marianne Bijman, Karin Wijmans, Esther Moors en Marloes Rutten. Naast dat alle adviseurs van Vraagwijzer breed, volledig en gelijkwaardig zijn in de gesprekken met klanten, hebben zij verschillende aandachtsgebieden waarbij ze zich opwerpen als aanjager, contactpersoon en/of beheerder van een dergelijk gebied. In onderliggende tekst lichten zij een deel van hun aandachtsgebied m.b.t. het jaar 2013 toe. Esther Moors HKZ-kwaliteitscertificering In 2013 is Vraagwijzer-adviseur Esther Moors aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het Kwaliteitshandboek. Tijdens de ontwikkelingsfase heeft zij samen met alle collega s een intensief traject doorlopen, waarin de verschillende facetten van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een Kwaliteitshandboek waarin alle activiteiten van Vraagwijzer zijn vastgelegd: samenwerkingsafspraken, manier van klantbejegening, functieprofielen, beleidsstukken, ontwikkelingen, etc. Naar aanleiding van de resultaten zijn er door de medewerkers interne audits gehouden, waarin de procedures zijn getoetst aan de praktijk, om vandaar uit bevindingen/verbeteringen aan te dragen. Het Kwaliteitshandboek is in december 2013 voltooid ter voorbereiding op de externe audit door KIWA, die begin 2014 met een succesvolle afronding heeft plaatsgevonden. Website In 2013 heeft Vraagwijzer-adviseur Esther regelmatig gewerkt aan het up-to-date houden van de website. Het blijft belangrijk dat organisaties eventuele wijzigingen aan ons doorgeven. Ook de nieuwe werkwijze van de Wmo en de Kanteling staan online uitgelegd. Klanten kunnen via de website een Wmo-meldingsformulier invullen en doormailen naar Vraagwijzer. Ook alle logo s van de leden zijn zichtbaar op de voorpagina van de website. 12

13 Marloes Rutten Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom Vraagwijzer Bergen op Zoom is de voordeur van Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom. Mantelzorgers kunnen voor het eerste contact zowel telefonisch, als voor een persoonlijk gesprek met een Vraagwijzer-adviseur terecht bij Vraagwijzer. In het eerste gesprek krijgen ze informatie en advies met betrekking tot mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer er vanuit de mantelzorger behoefte is aan verdere ondersteuning, wordt deze aangemeld bij Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom. Vraagwijzer-adviseur Marloes Rutten is voor 8 uur per week werkzaam voor dit project. Haar werkzaamheden bestaan uit ondersteuning geven aan individuele mantelzorgers, het ieder kwartaal uitgeven van de Mantelzorg-nieuwsbrief en het organiseren van het Mantelzorg-café. De thema s in 2013 waren: Introductie Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom (met de ontwikkeling van een eigen logo en nieuwsbrief), de Mantelzorgwoning, de notaris aan het woord over erfbelasting en de Dag van de Mantelzorg. Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD) Vraagwijzer Bergen op Zoom is als partner betrokken bij Regionaal Platform Dementieondersteuning. Voor de gemeente Bergen op Zoom is Vraagwijzer de plaats waar mensen voor informatie met betrekking tot dementie terecht kunnen. Verder is Vraagwijzer-adviseur Marloes Rutten betrokken bij de werkgroep Kennisdeling en Verspreiding. Deze werkgroep heeft zich in 2013 bezig gehouden met het ontwikkelen en organiseren van bijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers met o.a. de thema s: Dementie & Palliatieve Zorg, Bejegening & omgaan met, Foutloos leren, Kijkje in de keuken, deel 3 en Wereld Alzheimer-dag op 21 september. Marianne Bijman Public Relations Onder coördinatie van Vraagwijzer-adviseur Marianne Bijman hebben er in 2013 weer diverse PR-activiteiten plaatsgevonden. Vraagwijzer heeft zich kunnen profileren bij presentaties, welke o.a. zijn gegeven bij de cliëntenraad van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de ReumaPatiënten Vereniging (RPV), de Protestants-Christelijke OuderenBond (PCOB), de stichting Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) en de felicitatiedienst van Stichting Welzijn Ouderen (SWOBOZ; deze bijeenkomst vindt ieder kwartaal plaats, waarbij de 70-jarigen van de gemeente Bergen op Zoom worden uitgenodigd en informatie krijgen over voorzieningen/regelingen voor senioren nu en in de toekomst). Vraagwijzer heeft bezoek gehad van Recht-Op uit Antwerpen, die een kijkje in onze keuken zijn komen nemen met als doel iets vergelijkbaars in Antwerpen op te zetten. Er zijn stands geplaatst bij informatiemarkten en gerichte en algemene artikelen voor het Stadsmag. en In uw Regio geschreven. Daarnaast zijn er reclamespots en interviews over de diverse producten van Vraagwijzer gepresenteerd bij het programma Cocktail van ZuidWestTV. Tenslotte hebben er door het jaar heen diverse kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met (nieuwe) organisaties in onze gemeente. Deze hadden als doel kennis te verzamelen over elkaars diensten en producten, zodat klanten naar de juiste organisatie verwezen kunnen worden. RIS Alle contacten bij Vraagwijzer worden geregistreerd ins ons registratiesysteem. Van belang is dat dit systeem up-to-date blijft wat betreft de sociale kaart van gemeente Bergen op Zoom, de leden, producten en gespreksitems behorende bij ons loket. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor Marianne Bijman. 13

14 Karin Wijmans Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); individuele voorzieningen Het jaar 2013 stond grotendeels in het teken van het verder ontwikkelen van de LUW (Lean Uniforme Werkwijze). Samen met de afdeling Wmo van de gemeente is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Door deze intensieve samenwerking staat er nu een goed en stevig werkproces. Vraagwijzer is hiermee de ingang voor de Wmo geworden. Zowel de Wmo-adviseurs als de Vraagwijzer-adviseurs voeren een uitgebreid klantgesprek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Categorie A- en B-voorzieningen. Wanneer het een Categorie A-voorziening betreft mag de Vraagwijzer adviseur, indien noodzakelijk, een voorziening toekennen. Bij een Categorie B-voorziening zullen, na het voeren van het klantgesprek, de gegevens doorgestuurd worden naar de afdeling Wmo van de gemeente, waar de melding verder opgepakt wordt. Tijdens het klantgesprek wordt er gekeken naar de eigen mogelijkheden, de omgeving, algemene en voorliggende voorzieningen alvorens er aanspraak gemaakt kan worden op een individuele voorziening. Wonen De samenwerking met de medewerkers van Stadlander/ZuidWestWonen verloopt erg prettig. De lijnen zijn kort en er is wekelijks overleg met een medewerkster van Stadlander. Zij is iedere maandag bij Vraagwijzer aanwezig. Daarnaast is er een keer per kwartaal een procesoverleg waaraan Vraagwijzer-adviseur Karin Wijmans deelneemt. Vraagwijzer geeft ZuidWestWonen onafhankelijk en objectief advies over de aanvragen met een sociale urgentie. Daarnaast verzorgen de Vraagwijzer-adviseurs de woningindicatie-onderzoeken. Een woningzoekende heeft hierdoor voorrang bij het verhuizen naar een geschikte en vaak gelijkvloerse woning. Er moet dan wel sprake zijn van een dringende noodzaak tot verhuizen, als gevolg van fysieke beperkingen of zorgbehoefte. Wanneer een huurder van Stadlander vanwege medische beperkingen een kleine woningaanpassing nodig heeft die niet meer vergoed wordt door de Wmo, kunnen zij zich melden bij Vraagwijzer. Wanneer zij huurtoeslag ontvangen kunnen deze zogenaamde niet-wmo-woningaanpassingen geplaatst worden door Stadlander. Een groot voordeel voor de burger is de snelheid waarmee een gemaakte melding afgehandeld kan worden; i.c. doorlooptijden zijn verkort. Een ander groot voordeel is dat de klant, nog meer dan voorheen, slechts één keer zijn verhaal hoeft te doen. De samenwerking is erg goed verlopen en de korte lijnen over en weer werpen zijn vruchten af. Vraagwijzer-adviseur Karin Wijmans heeft deelgenomen in de werkgroep LUW en neemt deel aan het buddy-overleg met de gemeente. Uiteraard heeft het hele proces veel energie gekost. Het resultaat is het echter meer dan waard. 14

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost BMC maart 2013 K. Schofield BA Projectnummer: 035113 Correspondentienummer: OBD-0403-62221

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

DE CJG-VORMING BEGIN 2010

DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 Een doorkijk bij tien gemeenten - eindrapport - Drs. F. Kriek Dr. B. van den Berg Drs. J. Stouten Drs. K.M.B. de Vaan Dr. M. Witvliet Drs. W. Idema

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie