Algemeen. Het bevoegd gezag van de gemeenten regio Zuid-Holland Noord 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. Het bevoegd gezag van de gemeenten regio Zuid-Holland Noord 1"

Transcriptie

1 CONVENANT ZORGNETWERKEN OGGZ ZUID-HOLLAND NOORD DEFINITIEVE VERSIE 19 JULI 2011

2 Algemeen Het bevoegd gezag van de gemeenten regio Zuid-Holland Noord 1 Alphen aan den Rijn Noordwijk Hillegom Noordwijkerhout Kaag en Braasem Oegstgeest Katwijk Rijnwoude Leiderdorp Teylingen Lisse Voorschoten Nieuwkoop Zoeterwoude En het bevoegd gezag van de deelnemende organisaties in de verschillende Zorgnetwerken Dunavie Habeko wonen Noordwijkse Woningstichting Rijnhart Wonen Stek Vestia WonenCentraal Woningbouwvereniging Alkemade Woningstichting Buitenlust Woningstichting Nieuwkoop Woningstichting Sint Antonius van Padua Woningstichting Warmunda Woondiensten Aarwoude Woonstichting Vooruitgang Woonzorg Nederland (Voorschoten) De Sleutels (aspirant lid) Portaal (aspirant lid) Ymere 2 Instelling voor Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening Sociale diensten en schuldhulpverlening ISD Rijnstreek ISD Bollenstreek Afdeling Sociale Zaken gemeente Katwijk Politie/justitie Politie Hollands Midden Reclassering NL Verslavingszorg Stichting De Brug Midden-Nederland 1 Gemeente Leiden heeft een apart convenant voor de casuïstiek overleggen Toeleidingsteam en PGA 2 Ymere is nog geen lid van een zorgnetwerk maar zal in de toekomst mogelijk wel gaan deelnemen Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 1

3 Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen Leiden e.o., Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek GGZ Kinderen en Jeugd Maatschappelijke Opvang Stichting de Binnenvest Open Venster Alphen aan den Rijn Meldpunt Zorg en Overlast Jeugdgezondheidszorg Basiszorg coördinatie Kwetsbare Kinderen Welzijn, Jongeren- en Ouderenwerk Radius Welzijn Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland Stichting Pluspunt Leiderdorp Stichting Welzijn Hillegom Stichting Welzijn Teylingen Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Stichting Welzijn Ouderen Lisse Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten Wonen, Welzijn en Zorg Stichting ActiVite Stichting Florence Stichting WWZ-Mariënstaete-Valent Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk (NB bevoegd gezag is gemeente Noordwijk) Diverse Buurtzorg Katwijk Huisartsenpraktijk Warmond MEE ZHN Participe Philadelphia Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland De convenantpartners komen het volgende overeen: De algemene bepalingen en de Begripsbepalingen zijn op dit gehele convenant van toepassing; De samenwerkingsafspraken tussen de convenantpartners, in deel A van dit convenant beschreven; Het reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens, in deel B van dit convenant beschreven. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 2

4 Algemene bepalingen Overwegende dat: De zorgnetwerken bestaan uit afgevaardigden vanuit de bovengenoemde convenant partijen. De gemeentelijke zorgnetwerken hun legitimiteit vinden in het volgende: Meervoudige en complexe sociale problematiek in de samenleving noodzaken tot een intensieve samenwerking tussen partijen gericht op de aanpak van de problemen op alle leefgebieden van de betrokken personen en gezinnen. De hulp aan en inzet van voorzieningen voor inwoners in een meervoudige probleemsituatie alleen effectief is als zorg en ondersteuning integraal en gecoördineerd worden aangeboden en de interventies gericht zijn op het gehele cliëntsysteem. De convenantpartners die gezamenlijk hulp verlenen aan de doelgroep vormen het zorgnetwerk. Indien er een melding binnenkomt bij het Meldpunt, wordt indien nodig een of meerdere convenantpartners geraadpleegd. Het Meldpunt coördineert hierbij, stemt af en houdt de vinger aan de pols bij de afhandeling van hulp aan een persoon of gezin die dringend hulp nodig heeft. Het zorgnetwerkoverleg (zie ook begripsbepaling) is het periodieke overleg tussen verschillende hulp- en/of dienstverlenende partijen dat zich ten doel stelt te komen tot een zorgvuldige afweging voor de inzet van hulp- en/of dienstverlening die het belang van de cliënt dient en tegelijkertijd niet de belangen van de samenwerkende partijen schaadt. De doelgroep te omschrijven is als sociaal kwetsbare mensen met zorgmijdend gedrag (Staat van de Volksgezondheid, Trimbos instituut 2003) in Zuid-Holland Noord. De doelgroep gebaat is bij een integrale aanpak en samenwerking tussen alle hulp- en dienstverlenende organisaties. Een deel van de cliënten in verband met ernstige psychische en/of psychosociale problemen hulp afwijzen, terwijl zij deze hulp wel dringend behoeven. In dit geval wordt bemoeizorg toegepast. De partijen handelen naar de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (2007) en de vertaalslag die hiervan gemaakt is voor de regio Zuid-Holland Noord zoals beschreven in het onderdeel B van dit convenant Reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens zorgnetwerken Zuid-Holland Noord. Wanneer gedurende de looptijd van dit convenant andere partijen dan hierboven genoemd deel gaan nemen aan (een van) de zorgnetwerken, zullen zij zich conformeren aan dit convenant en individueel bijgeschreven worden. In aanmerking nemende: De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) De Wet en Besluit politiegegevens De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) De Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg, maart 2007 De beroepscode voor de maatschappelijk werker De privacyreglementen van de genoemde instellingen Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 3

5 Het kabinetsstandpunt Handleiding gegevensuitwisseling maatschappelijke opvang (versie 1.0 IBO MO GVM a). Partijen hebben de bovenstaande wetsartikelen en documenten gezamenlijk doorlopen. Op basis daarvan hebben zij afspraken gemaakt over de samenwerking tussen partijen en over de uitwisseling van persoonsgegevens van betrokkenen. Partijen leggen de door hen afgesproken vorm en inhoud van de uitwisseling en de daarbij behorende samenwerking, in dit convenant vast en verbinden zich jegens elkaar om in overeenstemming met hetgeen in dit convenant is bepaald, te handelen. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 4

6 Begripsbepalingen Behandelverantwoordelijke/cliënt begeleider Een hulpverlener die gekoppeld is aan betrokkene binnen de instelling die op dat moment een behandeling/zorgplan uitvoert. Beheerder De persoon die de dagelijkse zorg heeft voor de verwerking van de persoonsgegevens opgenomen in de dossiers van betrokkenen. Bemoeizorg Het bieden van (ongevraagde) hulp aan (zorgwekkende) zorgmijders met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast als uitgangspunten dienen. Deze zorg op maat hulpverlening maakt gebruik van verschillende op elkaar afgestemde methodieken en strategieën. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. De samenwerking tussen verschillende personen en organisaties (kern- of schilpartners) is van wezenlijk belang om deze groep cliënten met de hulpverlening in contact te brengen (Handreiking bemoeizorg GGZ Nederland, 2004). Betrokkene De persoon die dringend hulp behoeft omdat hij zich in een ernstige situatie bevindt, daarnaast in sommige gevallen door zijn gedrag in zijn omgeving veel overlast veroorzaakt en niet in staat of bereid is om zelf een beroep te doen op een instantie die hem hulp kan bieden. Het is de persoon op wie de uitwisseling en verwerking van gegevens tussen de samenwerkende partijen betrekking heeft. Onder het begrip betrokkene vallen ook de leden van zijn gezinssysteem, voor zover zij ook zorg behoeven. Dit betekent dat in dat geval ook alle bepalingen van het convenant op deze leden van het gezinssysteem van toepassing zijn. Bijzondere persoonsgegevens Persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over hinderlijk en onrechtmatig gedrag in verband met een opgelegd verbod en persoonsgegevens over het lidmaatschap van een vakvereniging. Convenantpartners De organisaties die een afgevaardigde hebben in (één van) de zorgnetwerken. Doelgroep De doelgroep betreft individuen of gezinnen die: A. niet of niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (dak boven het hoofd, voedsel, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging); B. meervoudige problematiek hebben, waaronder bijvoorbeeld sociaal isolement, verwaarlozing van eigen lichamelijk functioneren en dat van eventuele kinderen, problemen met (huiselijk) geweld, Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 5

7 vervuiling van woonruimte en/of van woonomgeving, overlastgevend gedrag, gebrek aan vaste of stabiele woonruimte, schulden, psychische problemen, verstandelijke beperking en verslavingsproblemen; C. vanuit het perspectief van professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven; D. geen hulpvraag stellen waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft. In die gevallen vragen familie, buren en omstanders meestal om hulp, waardoor sprake is van ongevraagde bemoeienis of hulpverlening 3. Geregistreerde De betrokkene van wie leden van het zorgnetwerk persoonsgegevens hebben geregistreerd. Hulp Iedere vorm van zorg of hulpverlening die er op is gericht de problemen van de betrokkene, of de problemen die de betrokkene in zijn omgeving veroorzaakt, te verlichten. Melder De persoon die het Meldpunt Zorg en Overlast wijst op een ernstige situatie waarin betrokkene zich bevindt, waarin naar zijn oordeel dringend hulp en of een andere interventie is geboden. Persoonsgegevens Alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een individueel persoon. Registratie De schriftelijke of elektronische vastlegging van persoonsgegevens van betrokkenen en melders in de dossiers van de afzonderlijke instellingen. Signaal Naar aanleiding van besprekingen in de zorgnetwerken kunnen zaken met algemene strekking (genaamd signalen) naar voren komen. Het kan gaan om een hiaat in de zorg of dienstverlening of een gemis in het aanbod of het kan een nieuwe en slecht zichtbare doelgroep omvatten. De signalen worden door het Meldpunt op regionaal niveau verzameld en minstens jaarlijks onder de aandacht gebracht van het betreffende bestuurlijke overleg of orgaan. Verantwoordelijke Het bevoegde gezag van de gemeenten in regio Holland Rijnland en de directies van de bovengenoemde partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen de eigen organisatie. 3 Fragment afkomstig uit Zorgvisie voor de OGGZ van Academische werkplaats Noordelijk Zuid-Holland januari 2009, aangevuld ten behoeve van het beleidsvoorbereidend platform OGGZ Zuid-Holland Noord. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 6

8 Verwerken van persoonsgegevens Iedere handeling, of ieder geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Zorgnetwerk De convenantpartners die gezamenlijk hulp verlenen aan de doelgroep vormen het zorgnetwerk. Zorgnetwerkoverleg Het overleg bestaande uit de convenantpartners dat regulier bijeenkomt en tijdens het overleg tracht te komen tot een zorgvuldige afweging voor de inzet van hulp- en/of dienstverlening die het belang van de cliënt dient en tegelijkertijd niet de belangen van de samenwerkende partijen schaadt. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 7

9 Deel A: Samenwerkingsafspraken zorgnetwerken Zuid-Holland Noord Artikel 1 Beschrijving functie zorgnetwerken Door samen te werken in lokale zorgnetwerken: wordt op een lokale wijze regie en ondersteuning van de hulp- en dienstverlening voor de cliënt gerealiseerd, waarbij integraliteit en continuïteit van zorg voorop staan. fungeert het Meldpunt Zorg en Overlast als coördinatiepunt voor cliënten en hulp- of dienstverlenende organisaties. Bij het zoeken naar een oplossing voor de cliënt kijkt het Meldpunt Zorg en Overlast samen met de netwerkpartners ook over de dorps- of stadsgrenzen heen. Artikel 2 Werkwijze zorgnetwerken Voorafgaand aan het zorgnetwerkoverleg: Er komt een melding binnen (telefonisch of via van een burger of een professional) bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de. Deze melding is door de professionele melder altijd besproken met de cliënt, behalve als er sprake is van een evident belang. Zie hiervoor ook deel B van dit convenant, het reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens. Er is sprake van evident belang als de meldende partij van mening is dat toeleiding naar hulp en overleg over deze hulp in het zorgnetwerk noodzakelijk is voor de cliënt. Daarbij is de inschatting van de professional dat het informeren van cliënt over het doen van een melding bij het Meldpunt Zorg en Overlast contraproductief is voor het te bereiken doel. Aanwijsbaar moet zijn dat: cliënt of gezin in zorgelijke omstandigheden verkeert en/of cliënt gevaar voor zichzelf dreigt te gaan vormen en/of cliënt gevaar voor anderen dreigt te gaan vormen. De meldpuntmedewerker doet een netwerkonderzoek 4, gaat waar nodig en zo mogelijk vóór het plaatsvinden van het zorgnetwerkoverleg (al of niet samen met een netwerkpartner) op huisbezoek en verzamelt voldoende informatie over de situatie van een cliënt. In het zorgnetwerkoverleg: Wordt de melding besproken en wordt informatie over de cliënt/het gezin uitgewisseld. Dit gebeurt volgens de richtlijnen beschreven in het Reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens zorgnetwerken ZHN. Worden de meest geëigende hulp- of dienstverlenende organisatie(s) betrokken. Worden afspraken gemaakt over het oppakken, het uitvoeren en continueren van de zorg. Wordt afgesproken wie de regie van de hulpverlening van de cliënt van het Meldpunt Zorg en Overlast over neemt. Noteert het Meldpunt Zorg en Overlast globaal de instellingsoverstijgende organisatorische afspraken in het cliëntvolgsysteem regipro.net. 4 Een netwerkonderzoek houdt in dat geïnventariseerd wordt wat de problematiek van de cliënt is, welke hulpverlenende instanties er actief zijn en welke mogelijkheden er zijn voor hulpverleningsinstanties om hulp te bieden. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 8

10 N.B: alleen die casuïstiek wordt besproken waarover een formele melding is gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast. In ernstige en acute situaties kan een melding tijdens het zorgnetwerk worden ingebracht. Artikel 3 Taak en functie Meldpunt Zorg en Overlast De taak en functie van het Meldpunt Zorg en Overlast is het toeleiden van de cliënt naar reguliere zorg. Het Meldpunt Zorg en Overlast van de is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg voor OGGZ-cliënten. Het proces dat binnen het Meldpunt Zorg en Overlast doorlopen wordt, bestaat uit de volgende schakels: Signaleren: cliënten uit de doelgroep waarover zorgen zijn of waar men overlast van ondervindt, worden bij het Meldpunt Zorg en Overlast gemeld. Aanmelden: het Meldpunt registreert deze melding. Screening: het Meldpunt Zorg en Overlast inventariseert de problematiek. Coördinatie van zorg: met de partners uit het zorgnetwerk of in het zorgnetwerkoverleg bespreekt een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast de problematiek van de cliënt. Afgestemd wordt wie wat doet. De regie wordt vervolgens overgedragen aan de meest geëigende hulp- of dienstverlenende organisatie. Het tijdelijk monitoren van de in gang gezette zorg. Afsluiten van de melding en de registratie. Een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast is over het algemeen voorzitter van het overleg, dit kan in overleg met de gemeente (opdrachtgevers) ook anders ingevuld worden. Notulen worden per roulatie door alle deelnemers of door een vaste notulist gemaakt. De meldpuntmedewerker draagt er zorg voor dat hier per zorgnetwerk afspraken over worden gemaakt. Notulen worden rondgestuurd aan alleen die personen die bij het Meldpunt Zorg en Overlast als deelnemer bekend zijn. Onder verantwoordelijkheid van het Meldpunt zien de verantwoordelijken er op toe dat het functioneren van de afzonderlijke zorgnetwerken eens in de twee jaar worden geëvalueerd. De afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd zijn daarbij onderdeel van de evaluatie. Eventuele voorstellen voor aanpassing van de afspraken worden door het Meldpunt verzameld en aangevuld met een advies voorgelegd aan de betreffende bestuurlijke organen (resp. de subregionale platforms OGGZ, het beleidsvoorbereidend platform OGGZ en het bestuurlijk platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord). Artikel 4 Taak, functie en inspanningsverplichting van alle zorgnetwerkpartners De betrokken organisaties leveren een actieve inzet en realiseren de volgende voorwaarden: De zorgnetwerkpartners komen afhankelijk van het inwonertal van de gemeente met bepaalde regelmaat, variërend van elke zes weken tot enkele malen per jaar, in het zorgnetwerkoverleg bij elkaar. De zorgnetwerkpartners dragen zorg voor een juiste melding van nieuw gesignaleerde cliënten of problematiek bij het Meldpunt Zorg en Overlast. In lijn met de Checklist gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (zie bijlage 1) informeren de zorgnetwerkpartners alle cliënten die zij melden over het feit dat zij een melding doen bij het Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 9

11 Meldpunt Zorg en Overlast. In de gevallen dat zij het niet doen, maken zij aannemelijk dat er sprake is van evident belang. Eén van de zorgnetwerkpartners (mede afhankelijk van de problematiek van de cliënt) neemt in overleg met de overige partners de regiefunctie over van het Meldpunt Zorg en Overlast nadat cliënt in zorg is genomen. Dat wil zeggen dat zij contactpersoon en het eerste aanspreekpunt worden voor de cliënt en de samenwerkingspartners met betrekking tot de cliënt. Wanneer het gaat om gezinnen met kinderen wordt de methode 1gezin1plan als uitgangspunt genomen. Flexibiliteit in samenwerking op cliëntniveau en samenwerkingsoverstijgend niveau. Onorthodoxe benadering wat zich uit in het verzinnen en benutten van nieuwe mogelijkheden (werkwijze, aanbod, manier van verwijzen) om aan te sluiten bij de vraag van de cliënt. Creatief omgaan met mogelijkheden van de eigen organisatie om tot passende maatregelen te komen om de zorgelijke situatie van de cliënt te verbeteren. Snelle bereikbaarheid van regiehouders. Wanneer een deelnemer van een zorgnetwerk niet aanwezig kan zijn, zal hij/zij, indien mogelijk, zorg dragen voor een vervangend medewerker vanuit de betreffende organisatie. Iedere deelnemer heeft de verantwoordelijkheid de afspraken die op hem/haar van toepassing zijn te noteren in het dossier van de cliënt binnen de eigen hulp- of dienstverlenende organisatie. De zorgnetwerkpartners dragen er zorg voor dat hun hulp- of dienstverleningsaanbod beschikbaar komt voor de cliënt. De zorgnetwerkpartners spannen zich er naar vermogen toe in om een oplossing te vinden voor de knelpunten die uit de ketensamenwerking naar voren komen. Zorgnetwerkpartners maken hun inzet voor de cliënt bij meervoudige problematiek niet afhankelijk van de inzet van andere zorgnetwerkpartners binnen de ketensamenwerking. De zorgnetwerkpartners treden actief en vasthoudend op naar cliënten, zeker waar het gaat om zorgmijders. Artikel 5 Werkwijze signalen en/of knelpunten Signalen worden door de signalerende partij voorgelegd aan en besproken met de eigen leidinggevende. Ook wordt het signaal voorgelegd aan en besproken in het zorgnetwerkoverleg of met de voorzitter van het zorgnetwerk. Wanneer dit nodig of nuttig lijkt, zal het signaal door de tevens voorgelegd worden aan de subregionale platforms OGGZ Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek, het beleidsvoorbereidend Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord en/of het Bestuurlijk Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord. Knelpunten: er wordt gewerkt met een opschalingmodel. Knelpunten van welke aard dan ook worden door de signalerende partij voorgelegd aan en besproken in het betreffende zorgnetwerkoverleg of met de voorzitter van het zorgnetwerk. Synchroon daaraan kan het knelpunt besproken worden met de eigen leidinggevende. Wanneer het knelpunt na bespreking in het zorgnetwerkoverleg of met de voorzitter niet naar tevredenheid verhelderd en opgelost is, kan deze via de eigen leidinggevende neergelegd worden bij de clustermanager van het Meldpunt Zorg en Overlast van de. Het knelpunt zal, wanneer dit nodig of nuttig lijkt, tevens voorgelegd worden aan de gemeente waar het knelpunt speelt, één van de subregionale platforms OGGZ Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek, het Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 10

12 beleidsvoorbereidend Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord en/of het Bestuurlijk Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord. Artikel 6 Verantwoording aan gemeenten Gemeenten worden jaarlijks geïnformeerd over het aantal en de aard van de meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast uit de betreffende gemeente. Wanneer nodig worden specifieke knelpunten ook in deze rapportage genoemd. Deze komen tevens in de relatiebeheergesprekken tussen gemeente en aan de orde. Zowel gemeenten als de kunnen het initiatief nemen om naar aanleiding van de rapportage met elkaar in gesprek te gaan. Artikel 7 Naleving en wijziging van de overeenkomst De zorgnetwerkpartners onderschrijven de doelstelling van deze overeenkomst en verplichten zich ieder voor zover het zijn verantwoordelijkheid betreft de in dit convenant vastgelegde afspraken na te komen. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk tussen alle ketenpartners zijn overeengekomen. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 11

13 Deel B: Reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens Zorgnetwerken Zuid- Holland Noord Overwegende dat: De convenantpartners zich ervan bewust zijn dat zij bij het uitwisselen van gegevens gehouden zijn aan wet- en regelgeving met betrekking tot ondermeer privacy en het beroepsgeheim en aan verplichtingen die voortvloeien uit beroepscodes. Zorgverleners gehouden zijn aan de wetgeving die toepasselijk is voor hun beroepsgroep (o.a. WGBO, wet BIG en BOPZ) en hun hiermee samenhangende zwijgplicht. Zorgverleners zullen hun beslissing om met of zonder toestemming van de patiënt gegevens met anderen uit te wisselen, ook binnen dit samenwerkingsverband toetsen aan de richtlijnen van de KNMG waaronder Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens, Richtlijnen bemoeizorg en Richtlijn melding kindermishandeling en de Richtlijn Politie/Justitie. Het vragen van toestemming aan de patiënt en de beslissing om gegevens met derden te delen, met of zonder diens toestemming, behoort toe aan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon. Uitgangspunt daarbij is dat ook het melden dat een persoon in behandeling is bij een zorgverlener behoort tot de vertrouwelijkheid van het beroepsgeheim. Waar dit document hiervan afwijkt, zal bovenstaande voor de zorgverleners doorslaggevend zijn. Algemene uitgangspunten voor zorgverleners van de Parnassia Bavo Groep zijn dat slechts informatie wordt gedeeld ten behoeve van noodzakelijke zorgverlening aan een cliënt, dat getracht wordt toestemming van de cliënt te verkrijgen, dat slechts informatie wordt gedeeld met personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorgverlening en dat er geen gegevens mogen worden vastgelegd buiten de contactgegevens van de bij de zorgverlening betrokken medewerker van de Parnassia Bavo Groep. Medewerkers van Politie Hollands Midden zijn gehouden aan de Wet politiegegevens en de daarmee samenhangende geheimhoudingsplicht. De persoon aan wie politiegegevens zijn verstrekt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar. Bij het verstrekken van politiegegevens door medewerkers van Politie Hollands Midden wordt rekening gehouden met de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid. Alle convenantpartners realiseren zich dat gezocht moet worden naar een evenwicht tussen het belang bij gegevensuitwisseling en het belang van de betrokkene bij zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Bij het invullen van de samenwerking en de gegevensuitwisseling in het kader van de zorgnetwerken hebben de convenantpartners met al deze belangen rekening gehouden. Leggen in dit reglement de volgende afspraken over de verwerking, waaronder mede begrepen verstrekking, van persoonsgegevens van cliënten in verband daarmee vast. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 12

14 Artikel 1 Doel en grondslag van de gegevensverwerking 1. Het verwerken en verstrekken van gegevens heeft betrekking op het opzetten van een gewenste of noodzakelijke hulpverlening ten behoeve de betrokkene. Het doel van de gegevensverwerking is: a. Het komen tot een sluitend hulpverleningsaanbod aan betrokkenen welke zelf geen hulpvraag (kunnen) formuleren, maar waarbij wel sprake is van een zorgelijke situatie op gebied van gezondheid en welzijn. b. Het verkrijgen van inzicht in lokaal voorkomende problematiek, ten einde te komen tot aanpassing en heroverweging van beleid (zowel gemeentelijk als op instelling niveau). c. De mogelijkheid ontwikkelen voor een zogenaamde cliëntvolgsysteem ter voorkoming van terugval. d. Zo mogelijk verkrijgen van informatie ten behoeve van epidemiologisch onderzoek. 2. Persoonsgegevens mogen worden verwerkt en verstrekt na toestemming van de betrokkene. Als betrokkene toestemming weigert, nog niet geeft of geen toestemming kan geven, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt indien daartoe een evident belang aanwezig is. Het gaat dan om een dringend gezondheidsbelang, dat wil zeggen een ernstig nadeel voor de gezondheidstoestand van betrokkenen of reële vrees daarvoor, al dan niet gecombineerd met ernstige overlast die betrokkene voor anderen veroorzaakt. Vertegenwoordigers van de kernorganisaties zijn van mening dat toeleiding naar hulp en overleg over deze hulp in een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk is voor betrokkene. 3. De persoonsgegevens worden verwerkt uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het in lid 1a tot en met 1c genoemde doel en voor zover deze verwerking rechtmatig is en valt binnen de wettelijke bepalingen omtrent geheimhoudingsverplichtingen. Artikel 2 Toepassingsgebied 1. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene door de convenantpartijen en het vastleggen van deze gegevens in een gezamenlijk plan van aanpak. 2. Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen die zelf geen hulpvraag hebben geformuleerd maar waarbij wel zorg om het welzijn en de gezondheid wordt gesignaleerd door directe omgeving of hulpverleners. 3. Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 genoemde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt. 4. Met betrekking tot inhoud van de geboden hulpverlening blijft het privacyreglement van de hulpverlenende instelling van kracht, als ook inzagerecht, klachtrecht etc. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 13

15 Artikel 3 Registratie en toegang tot gegevens 1. De aan het zorgnetwerk deelnemende instellingen zijn en blijven hun eigen verantwoordelijkheid behouden met betrekking tot registratie van gegevens welke betrekking hebben op de inhoud van de hulpverlening binnen die instelling. 2. Het Meldpunt Zorg en Overlast is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens die instellingsoverstijgend zijn en die ten doel hebben verschillende hulpverlenende instantie met elkaar in contact te brengen teneinde goede zorg voor de betrokkene te realiseren. Artikel 4 Verantwoordelijke 1. De verantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en voor alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. 2. De verantwoordelijke treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen (bijzondere) persoonsgegevens. 3. De verantwoordelijke ziet er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de (bijzondere) persoonsgegevens afdoende maatregelen worden genomen. 4. De verantwoordelijke ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden verwerkt of bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is. Artikel 5 Doorgifte van gegevens van betrokkene 1. Doorgifte van gegevens met betrekking tot melding, signalering en hulpverlening dient met grote zorgvuldigheid te geschieden. 2. Doorgifte van informatie die vooraf aan partners wordt toegestuurd en informatie die besproken is in het netwerk en als een soort verslag/actiepuntenlijst aan partners toegestuurd wordt, dient met grote zorgvuldigheid te gebeuren. Dit betekent dat informatie altijd in een bijlage gestuurd wordt en na het overleg dient te worden vernietigd. Artikel 6 Toestemming en informeren betrokkene 1. Het vragen van toestemming aan betrokkene en de beslissing om gegevens met derden te delen, met of zonder diens toestemming, behoort toe aan de behandelverantwoordelijke/ cliëntbegeleider/ melder. 2. Het is inherent aan de problematiek van betrokkene dat, wanneer sprake is van evident belang (zie B art. 1, lid 2), er overgegaan kan worden tot gegevensuitwisseling zonder dat betrokkene vooraf geïnformeerd is. Dit wordt met vermelding van reden schriftelijk vastgelegd in het dossier van betrokkene en wordt gemeld aan de betrokken zorgnetwerkpartners. De checklijst gegevensuitwisseling in de bemoeizorg afgeleid van de handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg dient als richtinggevend (zie ook bijlage 1). 3. Zorgnetwerkpartners informeren (mondeling of schriftelijk) de betrokkene van het feit dat er een melding wordt gedaan aan het Meldpunt Zorg & Overlast en dat er in het kader van samenwerking en afstemming tussen de zorgnetwerkpartners persoonsgegevens van betrokkene met anderen kunnen worden gedeeld, tenzij er sprake is van evident belang. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 14

16 4. Betrokkene dient zo spoedig mogelijk (schriftelijk) te worden geïnformeerd over het feit dat er gegevensverwerking en gegevensuitwisseling heeft plaats gevonden. Hierbij dient de veiligheid voor derden te worden gewaarborgd. Artikel 7 Inzage recht 1. Met betrekking tot inhoud van de geboden hulpverlening blijft het inzagerecht van de hulpverlenende instelling van kracht. 2. In gevolge van art. 35 Wbp heeft betrokkene recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren of en welke gegevens over hem/haar zijn verwerkt. 3. In gevolge van art. 35 Wbp moet het verzoek tot inzage schriftelijk worden gedaan aan de verantwoordelijke van het registratiesysteem van betreffende zorgnetwerkpartner. 4. Binnen 4 weken na aanvraag dient verantwoordelijke schriftelijk te reageren op het verzoek tot inzage. 5. Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het tweede en derde lid, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. 6. Indien sprake is van schade aan derden kan inzagerecht (geheel of ten dele) worden ontzegd. 7. Indien inzagerecht wordt verleend, dient betrokkene zich te identificeren (paspoort, rijbewijs of vergelijkbaar officieel identiteitsbewijs) opdat de verantwoordelijke zeker is dat slechts inzage wordt verleend aan de betrokkene. 8. De verantwoordelijke hoeft geen gevolg te geven aan het verstrekken van informatie alsmede het inzagerecht voor zover dit noodzakelijk is in belang van: a. de veiligheid van de staat b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen waaronder begrepen de verantwoordelijke, zoals ook nader uitgewerkt is in de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Artikel 8 Recht op correctie en verwijdering 1. Betrokkene heeft recht op correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens uit het registratiesysteem van de zorgnetwerken OGGZ en alle daaraan deelnemende instellingen. De verantwoordelijke verstrekt daarover informatie aan de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. 2. Met betrekking tot inhoud van de geboden hulpverlening blijft het correctierecht van de hulpverlenende instelling van kracht. 3. Indien wijziging of correctie wordt geweigerd, dient betreffende verantwoordelijke dit met redenen te omkleden. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 15

17 4. Indien gevolg wordt gegeven aan het recht op correctie en verwijdering dient verantwoordelijke betrokkene schriftelijk te informeren over de correctie of verwijdering van gegevens. 5. Betreft het verzoek tevens andere convenantpartners dan zal de partij die het verzoek heeft ontvangen de overige convenantpartners op de hoogte stellen van het verzoek. Iedere convenantpartner is verantwoordelijk voor de acties die op basis van dat verzoek worden genomen. Artikel 9 Klachtrecht 1. Indien een klacht wordt gedaan met betrekking tot de registratie van persoonsgegevens in het registratiesysteem van afzonderlijke instellingen, of over de uitvoering van werkzaamheden door één der leden van het zorgnetwerk, dan dient dit te geschieden bij de instelling waarop de klacht gericht is. 2. Afhandeling van de klacht gaat vervolgens via het omschreven klachtrecht van de instelling aan wie klacht is gedaan. 3. Indien de klacht een wijdere impact heeft op het functioneren van het samenwerkingsverband, dan kan de klacht ingediend worden bij de voorzittende partij van de zorgnetwerken, de. De klacht zal in gezamenlijkheid met de overige organisaties in het samenwerkingsverband behandeld worden. De Klachtenregeling van de is hierbij van toepassing (zie ook RDOG-/-GGD-Hollands-Midden&rnd= ). Artikel 10 Bewaartermijn De persoonsgegevens die op basis van dit reglement door de verantwoordelijken worden verwerkt, worden volgens de toepasselijke regelgeving en de richtlijnen van de eigen organisatie bewaard. Artikel 11 Toezicht Het College Bescherming Persoonsgegevens (art. 51 ev Wbp) is belast met toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. De draagt namens de verantwoordelijke zorg voor de melding van deze gegevensverwerking(en) bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 12 Slotbepalingen 1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement uitwisseling persoonsgegevens Zorgnetwerken ZHN. 2. Dit reglement kan worden ingetrokken of gewijzigd door een gezamenlijk besluit van het bevoegd gezag van de in de aanhef van dit reglement genoemde instellingen. 3. Dit reglement treedt in werking op de datum van ondertekening. Het wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar, zal in die periode worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 16

18 Aldus overeengekomen te Leiden op 21 september 2011: Partijen Vertegenwoordigd door Handtekening Gemeente Alphen aan den Rijn Mevrouw H.I.P. Oppatja Wethouder Gemeente Hillegom De heer G. Kleijheeg Wethouder Gemeente Kaag en Braassem De heer F. Schoonderwoerd Wethouder Gemeente Katwijk De heer I.G. Mostert Wethouder Gemeente Leiderdorp De heer H. Zilverentant Wethouder Gemeente Lisse De heer A.D. de Roon Wethouder Gemeente Nieuwkoop De heer A. Muilwijk Wethouder Gemeente Noordwijk L.J. van Ast Wethouder Gemeente Noordwijkerhout De heer B.J.M. de Haas Wethouder Gemeente Oegstgeest Gemeente Rijnwoude Mevrouw E. van Oortmerssen- Schutte Wethouder De heer M.J. Dresden Wethouder Gemeente Teylingen Mevrouw C.M.L. Lambrechts Wethouder Gemeente Voorschoten Mevrouw I.C.J. Adema Nieuwenhuizen Wethouder Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 17

19 Partijen Vertegenwoordigd door Handtekening Gemeente Zoeterwoude Mevrouw E.G.E.M. Bloemen Burgemeester GGD Hollands Midden De heer J.M.M. de Gouw Politie Hollands Midden De heer drs. H.J.J. Lenferink Korpsbeheerder Holland Rijnland (Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland) Mevrouw E. van Oortmerssen- Schutte Lid DB Holland Rijnland Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 18

20 Partijen Vertegenwoordigd door Handtekening De Sleutels Mevrouw G. van den Berg -bestuurder Dunavie De heer A. Brusser -bestuurder Habeko Wonen De heer M. Bogerd -bestuurder Noordwijkse Woningstichting De heer drs. A.J. Uilkema MSRE -bestuurder Portaal De heer C. Klap Portaal Leiden Rijnhart Wonen J.C. de Vries -bestuurder Stek De heer J.C.M. Al -bestuurder Stichting Ymere De heer F.E. de Ruyter regio Haarlemmermeer Vestia WonenCentraal De heer G.P.M. den Ouden Bedrijfsdirecteur Vestia Zuid Nederland De heer R.D. Donninger Woningbouwvereniging Alkemade De heer R. Hensen -bestuurder Woningstichting Buitenlust De heer J. Banga -bestuurder Woningstichting Nieuwkoop De heer A.J.M. Rietmeijer Woningstichting Sint Antonius van Padua De heer A.J. Verkade Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 19

CONVENANT ZORGNETWERKEN OGGZ ZUID-HOLLAND NOORD

CONVENANT ZORGNETWERKEN OGGZ ZUID-HOLLAND NOORD CONVENANT ZORGNETWERKEN OGGZ ZUID-HOLLAND NOORD DEFINITIEVE VERSIE 19 JULI 2011 Algemeen Het bevoegd gezag van de gemeenten regio Zuid-Holland Noord 1 Alphen aan den Rijn Noordwijk Hillegom Noordwijkerhout

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Privacyreglement Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. 4.9 Privacyregeling U Centraal De organisatie heeft tot doel het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. Privacyregeling JoU JoU heeft tot doel kwetsbare jongeren te steunen door ze te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zelfredzaam te worden en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast

Nadere informatie

Reglement privacybescherming cliënten MEE Zuid-Holland Noord

Reglement privacybescherming cliënten MEE Zuid-Holland Noord Reglement privacybescherming cliënten MEE Zuid-Holland Noord INHOUDSOPGAVE Inleidende bepalingen 2 Algemene bepalingen: doel, inhoud en toezicht 3 Verstrekken van persoonsgegevens en toegang tot de registratie

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o.

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen van St. Voedselbank Best e.o., gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001. Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Corsanummer: A14.003145 Overwegende dat: 1. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft op de terreinen: a. jeugdzorg; b. werk, participatie

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers (Peelregio)

Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode privacy medewerkers sociaal domein Inleiding Peel 6.1. wil integrale en effectieve ondersteuning bieden aan de inwoners van de zes Peelgemeenten bij vragen

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein

Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein 1. Inleiding De problematiek van gezinnen met meervoudige maatschappelijke problemen strekt zich uit over de leefdomeinen

Nadere informatie

Bijlage I Privacyreglement bij samenwerkingsconvenant ketensamenwerking huwelijksdwang en achterlating

Bijlage I Privacyreglement bij samenwerkingsconvenant ketensamenwerking huwelijksdwang en achterlating Inleiding Om de doelstellingen voor de aanpak van huwelijksdwang en achterlating te bereiken is het uitwisselen van gegevens onvermijdelijk. Partijen leggen de door hen afgesproken vorm en inhoud van de

Nadere informatie

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg SEZO.Privacyreglement Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg Privacyreglement Ten behoeve van een goede en correcte dienstverlening van SEZO zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

Nadere informatie

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein NMB mei 2015 1 Inleiding Privacy Protocol Sociaal Domein De gemeenten Naarden, Muiden en Bussum willen integrale en effectieve ondersteuning

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Privacyreglement. Privacyreglement IMW Breda, december

Privacyreglement. Privacyreglement IMW Breda, december Privacyreglement Privacyreglement IMW Breda, december 2012 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 1. Begripsbepalingen... 4 2. Reikwijdte... 5 3. Doel... 5 4. Verantwoordelijke... 5 5. Beveiliging en geheimhouding...

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie