Algemeen. Het bevoegd gezag van de gemeenten regio Zuid-Holland Noord 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. Het bevoegd gezag van de gemeenten regio Zuid-Holland Noord 1"

Transcriptie

1 CONVENANT ZORGNETWERKEN OGGZ ZUID-HOLLAND NOORD DEFINITIEVE VERSIE 19 JULI 2011

2 Algemeen Het bevoegd gezag van de gemeenten regio Zuid-Holland Noord 1 Alphen aan den Rijn Noordwijk Hillegom Noordwijkerhout Kaag en Braasem Oegstgeest Katwijk Rijnwoude Leiderdorp Teylingen Lisse Voorschoten Nieuwkoop Zoeterwoude En het bevoegd gezag van de deelnemende organisaties in de verschillende Zorgnetwerken Dunavie Habeko wonen Noordwijkse Woningstichting Rijnhart Wonen Stek Vestia WonenCentraal Woningbouwvereniging Alkemade Woningstichting Buitenlust Woningstichting Nieuwkoop Woningstichting Sint Antonius van Padua Woningstichting Warmunda Woondiensten Aarwoude Woonstichting Vooruitgang Woonzorg Nederland (Voorschoten) De Sleutels (aspirant lid) Portaal (aspirant lid) Ymere 2 Instelling voor Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening Sociale diensten en schuldhulpverlening ISD Rijnstreek ISD Bollenstreek Afdeling Sociale Zaken gemeente Katwijk Politie/justitie Politie Hollands Midden Reclassering NL Verslavingszorg Stichting De Brug Midden-Nederland 1 Gemeente Leiden heeft een apart convenant voor de casuïstiek overleggen Toeleidingsteam en PGA 2 Ymere is nog geen lid van een zorgnetwerk maar zal in de toekomst mogelijk wel gaan deelnemen Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 1

3 Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen Leiden e.o., Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek GGZ Kinderen en Jeugd Maatschappelijke Opvang Stichting de Binnenvest Open Venster Alphen aan den Rijn Meldpunt Zorg en Overlast Jeugdgezondheidszorg Basiszorg coördinatie Kwetsbare Kinderen Welzijn, Jongeren- en Ouderenwerk Radius Welzijn Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland Stichting Pluspunt Leiderdorp Stichting Welzijn Hillegom Stichting Welzijn Teylingen Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Stichting Welzijn Ouderen Lisse Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten Wonen, Welzijn en Zorg Stichting ActiVite Stichting Florence Stichting WWZ-Mariënstaete-Valent Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk (NB bevoegd gezag is gemeente Noordwijk) Diverse Buurtzorg Katwijk Huisartsenpraktijk Warmond MEE ZHN Participe Philadelphia Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland De convenantpartners komen het volgende overeen: De algemene bepalingen en de Begripsbepalingen zijn op dit gehele convenant van toepassing; De samenwerkingsafspraken tussen de convenantpartners, in deel A van dit convenant beschreven; Het reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens, in deel B van dit convenant beschreven. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 2

4 Algemene bepalingen Overwegende dat: De zorgnetwerken bestaan uit afgevaardigden vanuit de bovengenoemde convenant partijen. De gemeentelijke zorgnetwerken hun legitimiteit vinden in het volgende: Meervoudige en complexe sociale problematiek in de samenleving noodzaken tot een intensieve samenwerking tussen partijen gericht op de aanpak van de problemen op alle leefgebieden van de betrokken personen en gezinnen. De hulp aan en inzet van voorzieningen voor inwoners in een meervoudige probleemsituatie alleen effectief is als zorg en ondersteuning integraal en gecoördineerd worden aangeboden en de interventies gericht zijn op het gehele cliëntsysteem. De convenantpartners die gezamenlijk hulp verlenen aan de doelgroep vormen het zorgnetwerk. Indien er een melding binnenkomt bij het Meldpunt, wordt indien nodig een of meerdere convenantpartners geraadpleegd. Het Meldpunt coördineert hierbij, stemt af en houdt de vinger aan de pols bij de afhandeling van hulp aan een persoon of gezin die dringend hulp nodig heeft. Het zorgnetwerkoverleg (zie ook begripsbepaling) is het periodieke overleg tussen verschillende hulp- en/of dienstverlenende partijen dat zich ten doel stelt te komen tot een zorgvuldige afweging voor de inzet van hulp- en/of dienstverlening die het belang van de cliënt dient en tegelijkertijd niet de belangen van de samenwerkende partijen schaadt. De doelgroep te omschrijven is als sociaal kwetsbare mensen met zorgmijdend gedrag (Staat van de Volksgezondheid, Trimbos instituut 2003) in Zuid-Holland Noord. De doelgroep gebaat is bij een integrale aanpak en samenwerking tussen alle hulp- en dienstverlenende organisaties. Een deel van de cliënten in verband met ernstige psychische en/of psychosociale problemen hulp afwijzen, terwijl zij deze hulp wel dringend behoeven. In dit geval wordt bemoeizorg toegepast. De partijen handelen naar de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (2007) en de vertaalslag die hiervan gemaakt is voor de regio Zuid-Holland Noord zoals beschreven in het onderdeel B van dit convenant Reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens zorgnetwerken Zuid-Holland Noord. Wanneer gedurende de looptijd van dit convenant andere partijen dan hierboven genoemd deel gaan nemen aan (een van) de zorgnetwerken, zullen zij zich conformeren aan dit convenant en individueel bijgeschreven worden. In aanmerking nemende: De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) De Wet en Besluit politiegegevens De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) De Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg, maart 2007 De beroepscode voor de maatschappelijk werker De privacyreglementen van de genoemde instellingen Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 3

5 Het kabinetsstandpunt Handleiding gegevensuitwisseling maatschappelijke opvang (versie 1.0 IBO MO GVM a). Partijen hebben de bovenstaande wetsartikelen en documenten gezamenlijk doorlopen. Op basis daarvan hebben zij afspraken gemaakt over de samenwerking tussen partijen en over de uitwisseling van persoonsgegevens van betrokkenen. Partijen leggen de door hen afgesproken vorm en inhoud van de uitwisseling en de daarbij behorende samenwerking, in dit convenant vast en verbinden zich jegens elkaar om in overeenstemming met hetgeen in dit convenant is bepaald, te handelen. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 4

6 Begripsbepalingen Behandelverantwoordelijke/cliënt begeleider Een hulpverlener die gekoppeld is aan betrokkene binnen de instelling die op dat moment een behandeling/zorgplan uitvoert. Beheerder De persoon die de dagelijkse zorg heeft voor de verwerking van de persoonsgegevens opgenomen in de dossiers van betrokkenen. Bemoeizorg Het bieden van (ongevraagde) hulp aan (zorgwekkende) zorgmijders met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast als uitgangspunten dienen. Deze zorg op maat hulpverlening maakt gebruik van verschillende op elkaar afgestemde methodieken en strategieën. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. De samenwerking tussen verschillende personen en organisaties (kern- of schilpartners) is van wezenlijk belang om deze groep cliënten met de hulpverlening in contact te brengen (Handreiking bemoeizorg GGZ Nederland, 2004). Betrokkene De persoon die dringend hulp behoeft omdat hij zich in een ernstige situatie bevindt, daarnaast in sommige gevallen door zijn gedrag in zijn omgeving veel overlast veroorzaakt en niet in staat of bereid is om zelf een beroep te doen op een instantie die hem hulp kan bieden. Het is de persoon op wie de uitwisseling en verwerking van gegevens tussen de samenwerkende partijen betrekking heeft. Onder het begrip betrokkene vallen ook de leden van zijn gezinssysteem, voor zover zij ook zorg behoeven. Dit betekent dat in dat geval ook alle bepalingen van het convenant op deze leden van het gezinssysteem van toepassing zijn. Bijzondere persoonsgegevens Persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over hinderlijk en onrechtmatig gedrag in verband met een opgelegd verbod en persoonsgegevens over het lidmaatschap van een vakvereniging. Convenantpartners De organisaties die een afgevaardigde hebben in (één van) de zorgnetwerken. Doelgroep De doelgroep betreft individuen of gezinnen die: A. niet of niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (dak boven het hoofd, voedsel, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging); B. meervoudige problematiek hebben, waaronder bijvoorbeeld sociaal isolement, verwaarlozing van eigen lichamelijk functioneren en dat van eventuele kinderen, problemen met (huiselijk) geweld, Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 5

7 vervuiling van woonruimte en/of van woonomgeving, overlastgevend gedrag, gebrek aan vaste of stabiele woonruimte, schulden, psychische problemen, verstandelijke beperking en verslavingsproblemen; C. vanuit het perspectief van professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven; D. geen hulpvraag stellen waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft. In die gevallen vragen familie, buren en omstanders meestal om hulp, waardoor sprake is van ongevraagde bemoeienis of hulpverlening 3. Geregistreerde De betrokkene van wie leden van het zorgnetwerk persoonsgegevens hebben geregistreerd. Hulp Iedere vorm van zorg of hulpverlening die er op is gericht de problemen van de betrokkene, of de problemen die de betrokkene in zijn omgeving veroorzaakt, te verlichten. Melder De persoon die het Meldpunt Zorg en Overlast wijst op een ernstige situatie waarin betrokkene zich bevindt, waarin naar zijn oordeel dringend hulp en of een andere interventie is geboden. Persoonsgegevens Alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een individueel persoon. Registratie De schriftelijke of elektronische vastlegging van persoonsgegevens van betrokkenen en melders in de dossiers van de afzonderlijke instellingen. Signaal Naar aanleiding van besprekingen in de zorgnetwerken kunnen zaken met algemene strekking (genaamd signalen) naar voren komen. Het kan gaan om een hiaat in de zorg of dienstverlening of een gemis in het aanbod of het kan een nieuwe en slecht zichtbare doelgroep omvatten. De signalen worden door het Meldpunt op regionaal niveau verzameld en minstens jaarlijks onder de aandacht gebracht van het betreffende bestuurlijke overleg of orgaan. Verantwoordelijke Het bevoegde gezag van de gemeenten in regio Holland Rijnland en de directies van de bovengenoemde partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen de eigen organisatie. 3 Fragment afkomstig uit Zorgvisie voor de OGGZ van Academische werkplaats Noordelijk Zuid-Holland januari 2009, aangevuld ten behoeve van het beleidsvoorbereidend platform OGGZ Zuid-Holland Noord. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 6

8 Verwerken van persoonsgegevens Iedere handeling, of ieder geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Zorgnetwerk De convenantpartners die gezamenlijk hulp verlenen aan de doelgroep vormen het zorgnetwerk. Zorgnetwerkoverleg Het overleg bestaande uit de convenantpartners dat regulier bijeenkomt en tijdens het overleg tracht te komen tot een zorgvuldige afweging voor de inzet van hulp- en/of dienstverlening die het belang van de cliënt dient en tegelijkertijd niet de belangen van de samenwerkende partijen schaadt. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 7

9 Deel A: Samenwerkingsafspraken zorgnetwerken Zuid-Holland Noord Artikel 1 Beschrijving functie zorgnetwerken Door samen te werken in lokale zorgnetwerken: wordt op een lokale wijze regie en ondersteuning van de hulp- en dienstverlening voor de cliënt gerealiseerd, waarbij integraliteit en continuïteit van zorg voorop staan. fungeert het Meldpunt Zorg en Overlast als coördinatiepunt voor cliënten en hulp- of dienstverlenende organisaties. Bij het zoeken naar een oplossing voor de cliënt kijkt het Meldpunt Zorg en Overlast samen met de netwerkpartners ook over de dorps- of stadsgrenzen heen. Artikel 2 Werkwijze zorgnetwerken Voorafgaand aan het zorgnetwerkoverleg: Er komt een melding binnen (telefonisch of via van een burger of een professional) bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de. Deze melding is door de professionele melder altijd besproken met de cliënt, behalve als er sprake is van een evident belang. Zie hiervoor ook deel B van dit convenant, het reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens. Er is sprake van evident belang als de meldende partij van mening is dat toeleiding naar hulp en overleg over deze hulp in het zorgnetwerk noodzakelijk is voor de cliënt. Daarbij is de inschatting van de professional dat het informeren van cliënt over het doen van een melding bij het Meldpunt Zorg en Overlast contraproductief is voor het te bereiken doel. Aanwijsbaar moet zijn dat: cliënt of gezin in zorgelijke omstandigheden verkeert en/of cliënt gevaar voor zichzelf dreigt te gaan vormen en/of cliënt gevaar voor anderen dreigt te gaan vormen. De meldpuntmedewerker doet een netwerkonderzoek 4, gaat waar nodig en zo mogelijk vóór het plaatsvinden van het zorgnetwerkoverleg (al of niet samen met een netwerkpartner) op huisbezoek en verzamelt voldoende informatie over de situatie van een cliënt. In het zorgnetwerkoverleg: Wordt de melding besproken en wordt informatie over de cliënt/het gezin uitgewisseld. Dit gebeurt volgens de richtlijnen beschreven in het Reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens zorgnetwerken ZHN. Worden de meest geëigende hulp- of dienstverlenende organisatie(s) betrokken. Worden afspraken gemaakt over het oppakken, het uitvoeren en continueren van de zorg. Wordt afgesproken wie de regie van de hulpverlening van de cliënt van het Meldpunt Zorg en Overlast over neemt. Noteert het Meldpunt Zorg en Overlast globaal de instellingsoverstijgende organisatorische afspraken in het cliëntvolgsysteem regipro.net. 4 Een netwerkonderzoek houdt in dat geïnventariseerd wordt wat de problematiek van de cliënt is, welke hulpverlenende instanties er actief zijn en welke mogelijkheden er zijn voor hulpverleningsinstanties om hulp te bieden. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 8

10 N.B: alleen die casuïstiek wordt besproken waarover een formele melding is gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast. In ernstige en acute situaties kan een melding tijdens het zorgnetwerk worden ingebracht. Artikel 3 Taak en functie Meldpunt Zorg en Overlast De taak en functie van het Meldpunt Zorg en Overlast is het toeleiden van de cliënt naar reguliere zorg. Het Meldpunt Zorg en Overlast van de is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg voor OGGZ-cliënten. Het proces dat binnen het Meldpunt Zorg en Overlast doorlopen wordt, bestaat uit de volgende schakels: Signaleren: cliënten uit de doelgroep waarover zorgen zijn of waar men overlast van ondervindt, worden bij het Meldpunt Zorg en Overlast gemeld. Aanmelden: het Meldpunt registreert deze melding. Screening: het Meldpunt Zorg en Overlast inventariseert de problematiek. Coördinatie van zorg: met de partners uit het zorgnetwerk of in het zorgnetwerkoverleg bespreekt een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast de problematiek van de cliënt. Afgestemd wordt wie wat doet. De regie wordt vervolgens overgedragen aan de meest geëigende hulp- of dienstverlenende organisatie. Het tijdelijk monitoren van de in gang gezette zorg. Afsluiten van de melding en de registratie. Een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast is over het algemeen voorzitter van het overleg, dit kan in overleg met de gemeente (opdrachtgevers) ook anders ingevuld worden. Notulen worden per roulatie door alle deelnemers of door een vaste notulist gemaakt. De meldpuntmedewerker draagt er zorg voor dat hier per zorgnetwerk afspraken over worden gemaakt. Notulen worden rondgestuurd aan alleen die personen die bij het Meldpunt Zorg en Overlast als deelnemer bekend zijn. Onder verantwoordelijkheid van het Meldpunt zien de verantwoordelijken er op toe dat het functioneren van de afzonderlijke zorgnetwerken eens in de twee jaar worden geëvalueerd. De afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd zijn daarbij onderdeel van de evaluatie. Eventuele voorstellen voor aanpassing van de afspraken worden door het Meldpunt verzameld en aangevuld met een advies voorgelegd aan de betreffende bestuurlijke organen (resp. de subregionale platforms OGGZ, het beleidsvoorbereidend platform OGGZ en het bestuurlijk platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord). Artikel 4 Taak, functie en inspanningsverplichting van alle zorgnetwerkpartners De betrokken organisaties leveren een actieve inzet en realiseren de volgende voorwaarden: De zorgnetwerkpartners komen afhankelijk van het inwonertal van de gemeente met bepaalde regelmaat, variërend van elke zes weken tot enkele malen per jaar, in het zorgnetwerkoverleg bij elkaar. De zorgnetwerkpartners dragen zorg voor een juiste melding van nieuw gesignaleerde cliënten of problematiek bij het Meldpunt Zorg en Overlast. In lijn met de Checklist gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (zie bijlage 1) informeren de zorgnetwerkpartners alle cliënten die zij melden over het feit dat zij een melding doen bij het Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 9

11 Meldpunt Zorg en Overlast. In de gevallen dat zij het niet doen, maken zij aannemelijk dat er sprake is van evident belang. Eén van de zorgnetwerkpartners (mede afhankelijk van de problematiek van de cliënt) neemt in overleg met de overige partners de regiefunctie over van het Meldpunt Zorg en Overlast nadat cliënt in zorg is genomen. Dat wil zeggen dat zij contactpersoon en het eerste aanspreekpunt worden voor de cliënt en de samenwerkingspartners met betrekking tot de cliënt. Wanneer het gaat om gezinnen met kinderen wordt de methode 1gezin1plan als uitgangspunt genomen. Flexibiliteit in samenwerking op cliëntniveau en samenwerkingsoverstijgend niveau. Onorthodoxe benadering wat zich uit in het verzinnen en benutten van nieuwe mogelijkheden (werkwijze, aanbod, manier van verwijzen) om aan te sluiten bij de vraag van de cliënt. Creatief omgaan met mogelijkheden van de eigen organisatie om tot passende maatregelen te komen om de zorgelijke situatie van de cliënt te verbeteren. Snelle bereikbaarheid van regiehouders. Wanneer een deelnemer van een zorgnetwerk niet aanwezig kan zijn, zal hij/zij, indien mogelijk, zorg dragen voor een vervangend medewerker vanuit de betreffende organisatie. Iedere deelnemer heeft de verantwoordelijkheid de afspraken die op hem/haar van toepassing zijn te noteren in het dossier van de cliënt binnen de eigen hulp- of dienstverlenende organisatie. De zorgnetwerkpartners dragen er zorg voor dat hun hulp- of dienstverleningsaanbod beschikbaar komt voor de cliënt. De zorgnetwerkpartners spannen zich er naar vermogen toe in om een oplossing te vinden voor de knelpunten die uit de ketensamenwerking naar voren komen. Zorgnetwerkpartners maken hun inzet voor de cliënt bij meervoudige problematiek niet afhankelijk van de inzet van andere zorgnetwerkpartners binnen de ketensamenwerking. De zorgnetwerkpartners treden actief en vasthoudend op naar cliënten, zeker waar het gaat om zorgmijders. Artikel 5 Werkwijze signalen en/of knelpunten Signalen worden door de signalerende partij voorgelegd aan en besproken met de eigen leidinggevende. Ook wordt het signaal voorgelegd aan en besproken in het zorgnetwerkoverleg of met de voorzitter van het zorgnetwerk. Wanneer dit nodig of nuttig lijkt, zal het signaal door de tevens voorgelegd worden aan de subregionale platforms OGGZ Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek, het beleidsvoorbereidend Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord en/of het Bestuurlijk Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord. Knelpunten: er wordt gewerkt met een opschalingmodel. Knelpunten van welke aard dan ook worden door de signalerende partij voorgelegd aan en besproken in het betreffende zorgnetwerkoverleg of met de voorzitter van het zorgnetwerk. Synchroon daaraan kan het knelpunt besproken worden met de eigen leidinggevende. Wanneer het knelpunt na bespreking in het zorgnetwerkoverleg of met de voorzitter niet naar tevredenheid verhelderd en opgelost is, kan deze via de eigen leidinggevende neergelegd worden bij de clustermanager van het Meldpunt Zorg en Overlast van de. Het knelpunt zal, wanneer dit nodig of nuttig lijkt, tevens voorgelegd worden aan de gemeente waar het knelpunt speelt, één van de subregionale platforms OGGZ Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek, het Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 10

12 beleidsvoorbereidend Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord en/of het Bestuurlijk Platform OGGZ regio Zuid-Holland Noord. Artikel 6 Verantwoording aan gemeenten Gemeenten worden jaarlijks geïnformeerd over het aantal en de aard van de meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast uit de betreffende gemeente. Wanneer nodig worden specifieke knelpunten ook in deze rapportage genoemd. Deze komen tevens in de relatiebeheergesprekken tussen gemeente en aan de orde. Zowel gemeenten als de kunnen het initiatief nemen om naar aanleiding van de rapportage met elkaar in gesprek te gaan. Artikel 7 Naleving en wijziging van de overeenkomst De zorgnetwerkpartners onderschrijven de doelstelling van deze overeenkomst en verplichten zich ieder voor zover het zijn verantwoordelijkheid betreft de in dit convenant vastgelegde afspraken na te komen. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk tussen alle ketenpartners zijn overeengekomen. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 11

13 Deel B: Reglement omgang uitwisseling persoonsgegevens Zorgnetwerken Zuid- Holland Noord Overwegende dat: De convenantpartners zich ervan bewust zijn dat zij bij het uitwisselen van gegevens gehouden zijn aan wet- en regelgeving met betrekking tot ondermeer privacy en het beroepsgeheim en aan verplichtingen die voortvloeien uit beroepscodes. Zorgverleners gehouden zijn aan de wetgeving die toepasselijk is voor hun beroepsgroep (o.a. WGBO, wet BIG en BOPZ) en hun hiermee samenhangende zwijgplicht. Zorgverleners zullen hun beslissing om met of zonder toestemming van de patiënt gegevens met anderen uit te wisselen, ook binnen dit samenwerkingsverband toetsen aan de richtlijnen van de KNMG waaronder Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens, Richtlijnen bemoeizorg en Richtlijn melding kindermishandeling en de Richtlijn Politie/Justitie. Het vragen van toestemming aan de patiënt en de beslissing om gegevens met derden te delen, met of zonder diens toestemming, behoort toe aan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon. Uitgangspunt daarbij is dat ook het melden dat een persoon in behandeling is bij een zorgverlener behoort tot de vertrouwelijkheid van het beroepsgeheim. Waar dit document hiervan afwijkt, zal bovenstaande voor de zorgverleners doorslaggevend zijn. Algemene uitgangspunten voor zorgverleners van de Parnassia Bavo Groep zijn dat slechts informatie wordt gedeeld ten behoeve van noodzakelijke zorgverlening aan een cliënt, dat getracht wordt toestemming van de cliënt te verkrijgen, dat slechts informatie wordt gedeeld met personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorgverlening en dat er geen gegevens mogen worden vastgelegd buiten de contactgegevens van de bij de zorgverlening betrokken medewerker van de Parnassia Bavo Groep. Medewerkers van Politie Hollands Midden zijn gehouden aan de Wet politiegegevens en de daarmee samenhangende geheimhoudingsplicht. De persoon aan wie politiegegevens zijn verstrekt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar. Bij het verstrekken van politiegegevens door medewerkers van Politie Hollands Midden wordt rekening gehouden met de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid. Alle convenantpartners realiseren zich dat gezocht moet worden naar een evenwicht tussen het belang bij gegevensuitwisseling en het belang van de betrokkene bij zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Bij het invullen van de samenwerking en de gegevensuitwisseling in het kader van de zorgnetwerken hebben de convenantpartners met al deze belangen rekening gehouden. Leggen in dit reglement de volgende afspraken over de verwerking, waaronder mede begrepen verstrekking, van persoonsgegevens van cliënten in verband daarmee vast. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 12

14 Artikel 1 Doel en grondslag van de gegevensverwerking 1. Het verwerken en verstrekken van gegevens heeft betrekking op het opzetten van een gewenste of noodzakelijke hulpverlening ten behoeve de betrokkene. Het doel van de gegevensverwerking is: a. Het komen tot een sluitend hulpverleningsaanbod aan betrokkenen welke zelf geen hulpvraag (kunnen) formuleren, maar waarbij wel sprake is van een zorgelijke situatie op gebied van gezondheid en welzijn. b. Het verkrijgen van inzicht in lokaal voorkomende problematiek, ten einde te komen tot aanpassing en heroverweging van beleid (zowel gemeentelijk als op instelling niveau). c. De mogelijkheid ontwikkelen voor een zogenaamde cliëntvolgsysteem ter voorkoming van terugval. d. Zo mogelijk verkrijgen van informatie ten behoeve van epidemiologisch onderzoek. 2. Persoonsgegevens mogen worden verwerkt en verstrekt na toestemming van de betrokkene. Als betrokkene toestemming weigert, nog niet geeft of geen toestemming kan geven, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt indien daartoe een evident belang aanwezig is. Het gaat dan om een dringend gezondheidsbelang, dat wil zeggen een ernstig nadeel voor de gezondheidstoestand van betrokkenen of reële vrees daarvoor, al dan niet gecombineerd met ernstige overlast die betrokkene voor anderen veroorzaakt. Vertegenwoordigers van de kernorganisaties zijn van mening dat toeleiding naar hulp en overleg over deze hulp in een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk is voor betrokkene. 3. De persoonsgegevens worden verwerkt uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het in lid 1a tot en met 1c genoemde doel en voor zover deze verwerking rechtmatig is en valt binnen de wettelijke bepalingen omtrent geheimhoudingsverplichtingen. Artikel 2 Toepassingsgebied 1. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene door de convenantpartijen en het vastleggen van deze gegevens in een gezamenlijk plan van aanpak. 2. Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen die zelf geen hulpvraag hebben geformuleerd maar waarbij wel zorg om het welzijn en de gezondheid wordt gesignaleerd door directe omgeving of hulpverleners. 3. Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 genoemde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt. 4. Met betrekking tot inhoud van de geboden hulpverlening blijft het privacyreglement van de hulpverlenende instelling van kracht, als ook inzagerecht, klachtrecht etc. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 13

15 Artikel 3 Registratie en toegang tot gegevens 1. De aan het zorgnetwerk deelnemende instellingen zijn en blijven hun eigen verantwoordelijkheid behouden met betrekking tot registratie van gegevens welke betrekking hebben op de inhoud van de hulpverlening binnen die instelling. 2. Het Meldpunt Zorg en Overlast is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens die instellingsoverstijgend zijn en die ten doel hebben verschillende hulpverlenende instantie met elkaar in contact te brengen teneinde goede zorg voor de betrokkene te realiseren. Artikel 4 Verantwoordelijke 1. De verantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en voor alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. 2. De verantwoordelijke treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen (bijzondere) persoonsgegevens. 3. De verantwoordelijke ziet er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de (bijzondere) persoonsgegevens afdoende maatregelen worden genomen. 4. De verantwoordelijke ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden verwerkt of bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is. Artikel 5 Doorgifte van gegevens van betrokkene 1. Doorgifte van gegevens met betrekking tot melding, signalering en hulpverlening dient met grote zorgvuldigheid te geschieden. 2. Doorgifte van informatie die vooraf aan partners wordt toegestuurd en informatie die besproken is in het netwerk en als een soort verslag/actiepuntenlijst aan partners toegestuurd wordt, dient met grote zorgvuldigheid te gebeuren. Dit betekent dat informatie altijd in een bijlage gestuurd wordt en na het overleg dient te worden vernietigd. Artikel 6 Toestemming en informeren betrokkene 1. Het vragen van toestemming aan betrokkene en de beslissing om gegevens met derden te delen, met of zonder diens toestemming, behoort toe aan de behandelverantwoordelijke/ cliëntbegeleider/ melder. 2. Het is inherent aan de problematiek van betrokkene dat, wanneer sprake is van evident belang (zie B art. 1, lid 2), er overgegaan kan worden tot gegevensuitwisseling zonder dat betrokkene vooraf geïnformeerd is. Dit wordt met vermelding van reden schriftelijk vastgelegd in het dossier van betrokkene en wordt gemeld aan de betrokken zorgnetwerkpartners. De checklijst gegevensuitwisseling in de bemoeizorg afgeleid van de handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg dient als richtinggevend (zie ook bijlage 1). 3. Zorgnetwerkpartners informeren (mondeling of schriftelijk) de betrokkene van het feit dat er een melding wordt gedaan aan het Meldpunt Zorg & Overlast en dat er in het kader van samenwerking en afstemming tussen de zorgnetwerkpartners persoonsgegevens van betrokkene met anderen kunnen worden gedeeld, tenzij er sprake is van evident belang. Convenant Zorgnetwerken OGGZ Zuid-Holland noord 14

PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005

PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005 PRIVACYREGLEMENT Reglement voor de bescherming van de privacy van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting Maatschappelijk en Juridische dienstverlening, een organisatie

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder December 2014 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Januari 2015 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico s Jeugdigen De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten: Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle

Nadere informatie

dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding;

dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding; PRIVACYREGLEMENT SOVEE Het bestuur van SOVEE In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; artikel 8 EVRM; artikel 10 Grondwet; artikel 272 Wetboek van Strafrecht; artikel 53 lid 3 Wet op

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling

Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 Ontwikkelingen in het sociaal domein... 4 2.1 KrimpenWijzer en Krimpen Sociaal Team... 4 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland ESAR

Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland ESAR Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland ESAR Inhoud I) Taken, functies en verantwoordelijkheden 9 II) Het gebruik van de verwijsindex en de 11 daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Opdrachtgevers: Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie van V&J en Ministerie van VWS Uitgevoerd

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein Zorgvuldig en bewust Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 De Maatschappelijke opgave voor gemeenten en

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan; Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: --- de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; --- persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010 PRIVACYREGLEMENT STICHTING PRISMA Mei 2005 Evaluatie d.d. maart 2010 Privacyregelement/OnderzoekenVerantwoording/januari2007/ evaluatie maart 2010 is onderdeel van de Stichting Prisma ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement.

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement. Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Diagnostisch Centrum: DiaSana 2. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Diagnostisch Centrum DiaSana 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Privacy sociaal domein

Privacy sociaal domein Privacy sociaal domein December 2014 Intern Advies Juridisch Advies en Control Jacco Beks Gwen Paling 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociale domein krijgen de gemeenten er een fors aantal taken

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens Aantal pagina s Pagina 1 van 63 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Privacyreglement klanten KinderRijk In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement personeel PO en VO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Personeel:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Documentbeheer. Bekrachtigd door: Raad van Bestuur d.d. 09-2011 Documenteigenaar: Bestuurssecretaris

PRIVACYREGLEMENT. Documentbeheer. Bekrachtigd door: Raad van Bestuur d.d. 09-2011 Documenteigenaar: Bestuurssecretaris PRIVACYREGLEMENT Documentbeheer Bestandsnaam: Privacyreglement Bekrachtigd door: Raad van Bestuur d.d. 09-2011 Documenteigenaar: Bestuurssecretaris Datum evaluatie: September 2012 Versiebeheer: 1.0 d.d.

Nadere informatie