BIJLAGE 2. Opzet en positionering van het lokaal loket Wmo in de gemeente Eemsmond. Discussiestuk auteur: Marian Feitsma december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 2. Opzet en positionering van het lokaal loket Wmo in de gemeente Eemsmond. Discussiestuk auteur: Marian Feitsma december 2005"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 Opzet en positionering van het lokaal loket Wmo in de gemeente Eemsmond Discussiestuk auteur: Marian Feitsma december 2005 CMO Groningen Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen Postbus CG GRONINGEN Bezoekadres: Wegalaan 3 5 Tel. (050) Fax. (050) adres: 1

2 1. Inleiding Een lokaal loket Wmo 1 is een (gemeentelijke) voorziening die informatie, vraagverheldering, advies, bemiddeling en vaak ondersteuning en toegang tot individuele voorzieningen biedt op het gebied van maatschappelijke ondersteuning 2. De gemeente Eemsmond is van plan een lokaal loket Wmo te realiseren. De gemeente heeft CMO Groningen gevraagd een discussiestuk op te stellen, waarin drie mogelijke alternatieven voor de opzet en positionering van dat loket zijn uitgewerkt. CMO Groningen heeft dit discussiestuk opgesteld op basis van in de eigen organisatie aanwezige kennis (o.a. gebaseerd op betrokkenheid bij loketontwikkeling in andere gemeenten), gesprekken met deskundigen (waaronder medewerkers van de gemeente Eemsmond) en een aantal publicaties van derden 3. 1 Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is erop gericht iedereen in staat te stellen om mee te doen in de samenleving. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om ondersteuning te bieden aan mensen die dit zelf niet kunnen regelen. Deze ondersteuning kan zowel individuele als collectieve voorzieningen betreffen (huidige WVG, delen huidige ABWZ en Welzijnswet). 2 Deze definitie is gebaseerd op de definitie die het Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (SBOG) geeft voor een lokaal loket WWZ (=Wonen Welzijn Zorg). 3 Zie bijlage 1. 2

3 2. Criteria bij de keuze uit drie modellen De gemeente Eemsmond wil een afweging maken tussen verschillende alternatieven voor de opzet en positionering van het lokaal loket Wmo. Bij die afweging zouden naar ons idee (onder meer) de volgende vragen een rol moeten spelen: 1. wat leveren de verschillende modellen op voor de cliënt; 2. wat dragen ze bij aan de ontwikkeling van het aanbod en de gemeentelijke regie; 3. wat kosten ze aan inzet van personeel en financiële middelen? Hieronder lichten we deze vragen toe. Bij 1: meerwaarde voor de cliënt Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) behoren alle burgers tot de doelgroep van een lokaal loket Wmo. Maar kwetsbare mensen zullen er vooral gebruik van maken. Daarbij gaat het om mensen die vanwege hun leeftijd of vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen ondersteuning nodig hebben om te kunnen blijven meedoen in de samenleving. Ook voor ouders en jeugdigen met vragen bij het opvoeden en opgroeien kunnen als specifieke doelgroep van het lokaal loket Wmo worden beschouwd. Cliënten hebben het meest aan het loket als dit het volgende realiseert: het is een herkenbare en gemakkelijk toegankelijke plek waar inwoners verder worden geholpen met al hun vragen op het gebied van (aangepast) wonen, welzijn en zorg; vragen worden adequaat afgehandeld; de cliënt gaat naar huis met een antwoord of een afspraak voor een vervolggesprek; cliënten met meerdere of complexe vragen hebben één contactpersoon die hun situatie overziet en integraal benadert. Bij dit alles is het een belangrijke opdracht voor het loket om te voorkomen dat de cliënt van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het is niet de bedoeling de cliënt taken uit handen te nemen die hij zelf kan regelen. Bij 2: meerwaarde voor de ontwikkeling van het aanbod en de gemeentelijke regie Een lokaal loket Wmo kan zijn cliënten alleen goed helpen als er een voldoende, samenhangend en op de vraag afgestemd aanbod van voorzieningen en activiteiten beschikbaar is. De gemeente heeft daarbij als regisseur en financier/inkoper van diensten een centrale rol. Het loket kan een nuttig instrument zijn, omdat daar alle vragen over wonen, welzijn en zorg binnenkomen en daar dus heel veel informatie samenkomt. Maar dan moeten wel alle vragen geregistreerd worden en moet ook worden bijgehouden hoe de verbinding met het aanbod verloopt. Vervolgens moeten tijd en deskundigheid beschikbaar zijn om deze gegevens te verwerken en de regierol werkelijk gestalte te geven. Bij 3: kosten Het opzetten of uitbreiden van een loket brengt kosten met zich mee. Zoveel mogelijk handhaven van de huidige situatie zal op korte termijn minder tijd en geld vragen dan het doorvoeren van grote veranderingen. Welke opzet van het loket op termijn het meest gaat kosten is op dit moment moeilijk te bepalen. Een loket dat door de inwoners als zeer ondersteunend wordt ervaren zal meer cliënten trekken. (Maar goed ondersteunen kost tijd en geld). Als het loket erin slaagt cliënten goed te helpen, kan dat ook besparingen opleveren. (Cliënten krijgen alleen die Wmo-diensten die ze echt nodig hebben). De invoering van de Wmo zal ertoe leiden dat er meer vragen over maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente (c.q. een loket) terecht zullen komen. Onze inschatting is dat het bij een minimale invulling van het loket jaarlijks om tenminste 300 extra vragen 4 gaat. Maar dat aantal kan oplopen tot 4 Extra betekent dat het om vragen gaat, die nu niet aan de gemeente worden voorgelegd. Deze vragen komen dus bovenop de vragen die de Wvg, de bijzondere bijstand, parkeerkaarten en maatschappelijk werk betreffen. 3

4 600 à 700 extra vragen 5 als het loket zich sterk profileert als een loket voor alle vragen en ook inzet op het bereiken van doelgroepen die nu niet zo gauw met zorg- en ondersteuningsvragen bij de gemeente komen. (Zoals mensen met vragen op het gebied van de GGz, de verstandelijk gehandicaptenzorg of opvoedingsondersteuning). 3. Drie alternatieven voor het lokaal loket Wmo Beschrijving van de drie alternatieven De drie modellen zijn: 1. integratie van het loket in de huidige publieksbalie; 2. aanhaking bij de publieksbalie, maar uitvoering door Wmo-specialisten; 3. vorming voor een afzonderlijk loket, dat al dan niet in het gemeentehuis wordt gehuisvest. In alle drie modellen bestaat het lokaal loket Wmo tenminste bestaat uit: een fysiek loket (mensen kunnen het loket bezoeken op één hoofdlocatie en eventueel in steunstees); een telefonisch loket (mensen kunnen het loket bellen); een digitaal loket (mensen kunnen het loket raadplegen via het internet). In de modellen twee en drie kan tevens een mobiel loket worden gerealiseerd. Dit houdt in dat loketmedewerkers naar mensen toe kunnen komen, tijdens spreekuren op verschillende locaties en/of huisbezoek. De drie modellen verschillen op de volgende aspecten: de mensen die er werken (wel/geen Wmo-specialisten; wel/geen medewerkers van andere organisaties); de organisatie die het loket opzet en instandhoudt (uitsluitend de gemeente of ook andere organisaties); de diepte van de dienstverlening (helpt het loket de cliënt alleen op weg, of blijft het loket de cliënt ondersteunen en volgen tot zijn probleem is opgelost?) Een loket met weinig diepte biedt informatie en kan zijn cliënten doorverwijzen. Een verdergaande vorm is dat het loket ook bemiddelt en ondersteunt. De cliënt kan dan bij het loket hulp krijgen bij het verhelderen en oplossen van een (complex) probleem. Nog meer diepte wordt gerealiseerd als het loket ook de toegang regelt tot individuele voorzieningen (zoals de huidige Wvg-verstrekkingen) 6. Op verzoek van de gemeente wordt ook ingegaan op de relatie tussen het lokaal loket Wmo en de huidige en mogelijk toekomstige steunstees. Bespreking model 1: integratie van het lokaal loket in de huidige publieksbalie In dit model zijn informatieverstrekking en doorverwijzing de hoofdtaken van het loket. In beperkte mate biedt het loket ook vraagverheldering en advies. Bemiddeling, ondersteuning en toegang tot voorzieningen vallen buiten het werkterrein van het loket. De gemeente houdt zelf het loket in stand. Er werken alleen gemeentelijke functionarissen. Hoe werkt dit loket in de praktijk? Het vermelde aantal is gebaseerd op het aantal aanvragen voor huishoudelijke verzorging in de afgelopen periode. Deze aanvragen worden nu behandeld door het CIZ en voorheen door het CMZ Noord-Groningen. Op basis van de Wmo krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de afhandeling hiervan. 5 Naast de eerder genoemde aanvragen voor huishoudelijke verzorging komen er dan extra vragen binnen over opvoedingsondersteuning, mantelzorgondersteuning, activerende en ondersteunende begeleiding en intramurale zorg. 6 Voor dienstverlening die niet door het loket wordt geleverd kunnen cliënten in veel gevallen elders terecht, binnen of buiten de gemeentelijke organisatie. 4

5 Voorbeeld I: een vrouw in een scootmobiel bezoekt het loket. Ze vraagt om een aanvraagformulier voor woningaanpassing. Van de loketmedewerker in model 1 kan worden verwacht dat hij het aanvraagformulier verstrekt en de vrouw wijst op de algemene criteria om voor een financiële bijdrage voor woningaanpassing in aanmerking te komen. Ook zal hij kort vertellen hoe de aanvraagprocedure verloopt. Voorbeeld II: een man komt naar het loket omdat hij zich zorgen maakt over zijn moeder. Hij vertelt dat ze weduwe is, zelfstandig woont, maar lichamelijk achteruitgaat en steeds angstiger wordt. Ze gaat steeds minder de deur uit. Haar kinderen werken en kunnen niet dagelijks op bezoek komen of haar ergens mee naar toe nemen. Hij vraagt of hij haar bij het loket kan aanmelden voor een verzorgingshuis. De loketmedewerker in model 1 zal antwoorden dat de aanmelding voor een verzorgingshuis niet via de gemeente loopt. Verder mag van de loketmedewerker worden verwacht dat hij de man op weg helpt om wel de juiste wegen te vinden. Bijvoorbeeld door aan te geven dat er in de gemeente verschillende speciale woonvormen voor ouderen zijn, waarvan de adressen en telefoonnummers in de gemeentegids en op de gemeentelijke website (inclusief INVIS) te vinden zijn. Voorbeeld III: een vrouw belt het loket. Ze vertelt dat ze een dochter van bijna vijf heeft met een handicap. Het gaat op dit moment niet goed, wat heel zwaar is voor het hele gezin. Toch wil de moeder graag dat het kind naar een gewone basisschool in de gemeente gaat. Ze vraagt hoe ze dit het best kan aanpakken. De loketmedewerker in model 1 zal deze vraag doorverwijzen. Hij kan verschillende mogelijkheden noemen waar mevrouw terecht zou kunnen (bijvoorbeeld MEE Groningen, gemeentelijke afdeling onderwijs, de basisscholen in haar dorp) en het aan mevrouw overlaten wat ze hiermee doet. Relatie met steunstees De dienstverlening van het loket gaat in model 1 niet verder dan die van de steunstee. (Voor individuele vragen beperkt de taak van de steunstee zich op dit moment ook tot informatieverstrekking en doorverwijzing). Omdat het loket geen Wmo-specialisten heeft, zijn activiteiten als houden van spreekuur of geven van voorlichting door het loket in de steunstee niet aan de orde Pluspunten van model 1 Niet-complexe, informatieve vragen worden snel beantwoord. De huidige balie wordt een breder loket, waar mensen ook vragen kunnen voorleggen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het loket kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd; invoeringskosten zijn er vrijwel niet. Bijscholing van medewerkers op Wmo-gebied is wel noodzakelijk. Risico s en beperkingen van model I De meerwaarde voor de cliënt is beperkt, omdat het loket veel vragen alleen doorverwijst en niet afhandelt. (Het gevaar van van kastje naar de muur blijft). Het loket houdt niet bij of de cliënt uiteindelijk goed wordt geholpen. Het loket draagt niet of nauwelijks bij aan een integrale benadering van de situatie van de cliënt. De bestaande afhandelingsprocessen van problemen en aanvragen blijven intact. Het loket levert geen meerwaarde op voor de ontwikkeling van het aanbod of de gemeentelijke regie. De gemeente krijgt nauwelijks meer zicht op de doelgroep. Samenwerkingsrelaties op het gebied van de Wmo blijven zoals ze zijn. Reacties op model 1 Eén van de gesprekspartners vindt model 1 geschikt als startsituatie. Als overwegingen heeft zij genoemd dat op dit moment nog niet duidelijk is wat er met de Wmo op de gemeente afkomt. De huidige werkwijze kan worden voortgezet en geleidelijk uitgebouwd, bijvoorbeeld door de medewerkers de beschikking te geven over een digitaal informatiesysteem. 5

6 Andere gesprekspartners wijzen erop dat je van een breed inzetbare baliemedewerker niet kan verwachten dat hij complexe vragen op het gebied van Wmo goed kan opvangen en doorverwijzen. Ter illustratie hiervan is gezegd dat in de huidige situatie vrij snel en niet altijd correct wordt doorverwezen (naar maatschappelijk werk en Wvg-consulent), wat zowel voor de cliënt als voor de betreffende functionarissen een onnodige belasting inhoudt. Eén van de gesprekspartners gaat zo ver dat hij model 1 ernstig afraadt. Bespreking model 2: aanhaking bij de publieksbalie, maar uitvoering door Wmo-specialisten In het loket worden in ieder geval beperkte vraagverheldering, informatie, advies en doorverwijzing geboden. Bemiddeling en toegang tot individuele voorzieningen kunnen aan de dienstverlening worden toegevoegd. In dit model ligt een koppeling van de balie met een georganiseerde backoffice voor de hand. Met een georganiseerde backoffice wordt een team van medewerkers bedoeld, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van alle vragen, die niet aan de balie afgehandeld (kunnen) worden 7. Het team bestaan uit zowel gemeentelijke functionarissen als medewerkers van externe organisaties (zoals MEE Groningen) werkzaam zouden kunnen zijn. De gemeente heeft in dit model echter de eindverantwoordelijkheid voor het loket. De Wmo-specialisten in het loket hebben niet alleen ruime kennis over producten diensten op het gebied van Wmo, maar zijn ook getraind in vraagverheldering. Hierdoor kunnen ze veel gerichter doorverwijzen dan hun collega s in model 1. In model 2 zal veelvuldig gebruik gemaakt (moeten) worden van een spreekkamer. Ook is het in dit model mogelijk en zinvol te werken met een cliëntvolgsysteem. Hoe werkt dit loket in de praktijk? Voorbeeld I: een vrouw in een scootmobiel bezoekt het loket. Ze vraagt om een aanvraagformulier voor woningaanpassing. Van de loketmedewerker in model 2 kan worden verwacht dat hij het aanvraagformulier verstrekt en de vrouw wijst op de algemene criteria om voor een financiële bijdrage voor woningaanpassing in aanmerking te komen. Ook zal hij kort vertellen hoe de aanvraagprocedure verloopt. In vergelijking met zijn collega in model 1 zal de loketmedewerker in model 2 wat verder ingaan op de vraag, bijvoorbeeld door te informeren of mevrouw het formulier vraagt voor zichzelf. Dankzij de nadere informatie die hij verkrijgt kan loketmedewerker 2 in een vroeg stadium inspelen op eventuele haken en ogen van de aanvraag. Voorbeeld II: een man komt naar het loket omdat hij zich zorgen maakt over zijn moeder. Hij vertelt dat ze weduwe is, zelfstandig woont, maar lichamelijk achteruitgaat en steeds angstiger wordt. Ze gaat steeds minder de deur uit. Haar kinderen werken en kunnen niet dagelijks op bezoek komen of haar ergens mee naar toe nemen. Hij vraagt of hij haar bij het loket kan aanmelden voor een verzorgingshuis. Bij een dergelijke vraagstelling (waarin zeer persoonlijke zaken naar voren zijn gebracht) zal de loketmedewerker in model 2 de man meevragen naar de spreekkamer. Net als zijn collega in model 1 zal hij de man op weg helpen bij het vinden van de juiste wegen. Van de loketmedewerker in model 2 kan verder worden verwacht dat hij iets doet met het gegeven dat de oplossing die de vragensteller noemt ( verzorgingshuis ) mogelijk niet de meest adequate is voor zijn moeder. De loketmedewerker zal dan doorvragen over de situatie en op basis van de nadere informatie alternatieve oplossingen aandragen. Voorbeeld III: een vrouw belt het loket. Ze vertelt dat ze een dochter van bijna vijf heeft met een handicap. Het gaat op dit moment niet goed, wat heel zwaar is voor het hele gezin. Toch wil de moeder graag dat het kind naar een gewone basisschool in de gemeente gaat. Ze vraagt hoe ze dit het best kan aanpakken. 7 Het kiezen voor een 'georganiseerde backoffice' betekent dat een aantal gemeentelijke functionarissen (en eventueel ook externe functionarissen) in een ander team gaat werken. Voordeel is m.n. de integrale afhandeling van vragen die meerdere werkterreinen betreffen. 6

7 Van de loketmedewerker in model 2 kan worden verwacht dat hij de vragenstelster aanbiedt haar situatie te bespreken met iemand die goed thuis is in dergelijke problematiek. Als MEE Groningen in het loket participeert kan hij - als mevrouw op het aanbod wil ingaan - meteen een afspraak vastleggen. Relatie met steunstees De dienstverlening van het loket gaat in model 2 verder dan die van de steunstee. De specialisten in het Wmo-loket zouden een deel van hun diensten via de steunstee kunnen verlenen (spreekuur, voorlichting). Pluspunten van model 2 Door het werken met Wmo-specialisten kan het loket meer doen aan vraagverheldering. Hierdoor kunnen de informatieverstrekking en het advies veel beter worden afgestemd op de werkelijke vraag van de cliënt. Ook de doorverwijzing zal gerichter zijn. Goede afstemming tussen balie en backoffice en tussen backofficemedewerkers onderling bevordert een integrale afhandeling van vragen van cliënten. (Dit is van belang voor cliënten die gebruik maken van meerdere regelingen en/of meerdere vormen van dienstverlening). Mede dankzij een cliëntvolgsysteem krijgt de gemeente veel meer zicht op de doelgroepen en op knelpunten in het zorg- en ondersteuningsaanbod, en daarmee meer mogelijkheden om regiefunctie inhoud te geven. Een voordeel van aanhaking bij de balie is dat wordt aangesloten bij een bestaand organisatieonderdeel. De dienstverlening loopt al en is bij veel inwoners bekend. Daar komt bij dat in geval van afwezigheid van de specialisten andere baliemedewerkers de cliënten met Wmo-vragen te woord kunnen staan. Risico s en beperkingen van model 2 De personele invulling is punt van aandacht. (Welke functionarissen zijn inzetbaar; hoe verhoudt een specialist zich tot een gewone baliemedewerker; hoe voorkom je leegloop/piekuren; etc) De backoffice moet nog worden ingevuld, evenals de samenwerking tussen backoffice en de Wmo-specialisten in de balie. Er zal geïnvesteerd moeten worden in personeel (aantrekken nieuwe medewerker(s) en/of aanzienlijke bijscholing) en in een cliëntvolgsysteem. Er moeten mogelijk extra spreekkamers (balie) en extra werkruimten (backoffice) worden gerealiseerd. Om optimaal invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke regiefunctie zal daarvoor ook personeel beschikbaar moeten zijn. Reacties op model 2 In dit model wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die nodig zijn voor het adequaat kunnen opvangen en verwijzen van Wmo-vragen, nl. vraagopvang door gespecialiseerde professionals en samenwerking met andere organisaties. Model 2 maakt het mogelijk veel meer vragen direct af te handelen. Dat is prettig voor de cliënten. Voor de backoffice betekent het dat die zich kan richten op de complexere vragen. Naast een betere opvang van vragen en betere doorverwijzing is een voordeel van model 2 dat het loket geïntegreerd is (blijft) in de gemeentelijke organisatie. Een probleem is dat de huidige balie en spreekkamers eigenlijk niet geschikt zijn om het lokaal loket Wmo uit te voeren. Er zijn te weinig spreekkamers. Aan het loket kan geen privacy worden geboden, maar ook niet in de spreekkamers (vanwege gehorigheid). (Twee gesprekspartners hebben dit naar voren gebracht). Een goed loket is niet zuinig aan de voorkant. Er wordt geïnvesteerd in hulpvraagverduidelijking, zodat mensen vervolgens ook geholpen kunnen worden bij en wat ze echt nodig hebben. Daarnaast zal uiteraard de samenwerking in de backoffice goed geregeld moeten worden. De specialisten aan de balie kunnen bijvoorbeeld een ouderenadviseur of een consulent van MEE Groningen zijn. Onder deze voorwaarden kan model 2. Model 2 sluit bovendien goed aan bij de rol die de gemeente op grond van de Wmo krijgt. 7

8 Bespreking model 3: vorming van een afzonderlijk loket voor het Wmo-terrein (al dan niet in het gemeentehuis) In zo n loket krijgen alle in de definitie genoemde loketfuncties (informatie, vraagverheldering, advies, bemiddeling, ondersteuning en toegang tot individuele voorzieningen) een plek. Het loket ondersteunt en volgt zijn cliënten tot hun vragen afdoende zijn beantwoord (al dan niet door middel van diensten of producten van derden). In deze opzet ligt het voor de hand dat ook niet-gemeentelijk personeel wordt ingezet in zowel in front- als (georganiseerde) backoffice. De zeggenschap van andere organisaties kan groter zijn dan in model 2, omdat men in model 3 niet gebonden is aan de in de huidige gemeentelijke ba lie gebruikelijke gang van zaken. Bij de keuze van de fysieke plek kunnen in model 3 voor- en nadelen van vestiging in het gemeentehuis worden afgewogen. Hoe werkt dit loket in de praktijk? De drie praktijkvoorbeelden zullen in principe in model 3 niet anders worden aangepakt dan in model 2. Relatie met steunstees Ook op dit punt komt model 3 overeen met model 2. Pluspunten van model 3 8 Het samen met andere organisatie gestalte geven aan het loket betekent dat (nog) meer kennis beschikbaar is. Wat betreft de vestigingsplek, de inrichting en de uitstraling kan optimaal worden aangesloten op de doelgroep. Risico s en beperkingen van model 3 9 Het loket wordt in deze opzet een kleine organisatorische eenheid. Het is de vraag of dit efficiënt is. Samenwerking met andere organisaties maakt de complexiteit is groter; dit geldt zowel bij de voorbereiding van het loket als bij het functioneren op langere termijn De kosten van model 3 zullen vermoedelijk hoger uitvallen dan bij model 1 en 2. Dit geldt zeker voor de huisvestingskosten. Reacties op model 3 Het is wenselijk dat de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties die in de gemeente Eemsmond werkzaam zijn op Wmo-gebied wordt versterkt. Belangrijke samenwerkingspartners zijn onder meer de thuiszorg en woningcorporaties. Het loket zou in nauwe samenwerking van gemeente en andere organisaties moeten worden opgezet. Zowel model 2 als model 3 bieden daarvoor mogelijkheden. Het betrekken van andere organisaties (zoals mogelijk in model 2 en zeer voor de hand liggend in model 3) draagt bij aan de klantvriendelijkheid. Daar staat tegenover dat niet-gemeentelijke organisaties (zoals MEE Groningen) vanuit een ander gezichtspunt werken dan gemeentelijke functionarissen. Als meerdere organisaties in één loket werken, moeten ze van elkaar wel weten wat de (on)mogelijkheden zijn. Het is niet klantvriendelijk om met tegenstrijdigheden te worden geconfronteerd. Daar moeten de partijen zich wel in kunnen vinden. Model 3 heeft het risico dat de huidige korte lijnen (binnen het gemeentelijk apparaat) langer worden. Een voordeel is dat het loket meer body kan krijgen als je het opzet in samenwerking met andere organisaties, zoals MEE Groningen en woningcorporaties. MEE Groningen is een welkome partner. In de gemeente Eemsmond wonen veel mensen met verstandelijke beperkingen. 8 Genoemd worden de pluspunten in vergelijking met model 2. M.u.v. het pluspunt dat andere baliemedewerkers als vervanger kunnen optreden van een Wmo -specialist, gelden de voor model 2 genoemde punten ook voor model 3. 9 In vergelijking met model 2. De risico s en beperkingen genoemd voor model 2 gelden ook voor model 3. 8

9 Nu werpt de fysieke afstand naar MEE veel drempels op. Het zou erg goed zijn als de deskundigheid op het gebied van mensen met een handicap in het loket geïntegreerd zou worden. Optie 3 biedt meer dan optie 2 ruimte voor verschillende organisaties om hun inbreng te leveren. De relatie tussen lokaal loket en steunstee(s) Naast wat hierover bij de bespreking van de verschillende modellen van het lokaal loket Wmo is gezegd, volgen hier een aantal algemene noties. Deze zijn grotendeels ontleend aan de inbreng van de geïnterviewde deskundigen. De steunstee vervult een functie als plek voor ontmoeting en gezelligheid. Die functie heeft een lokaal loket Wmo niet. Inwoners kunnen bij de steunstee ook terecht met individuele vragen op het gebied van Wmo. Op dit moment wordt van die mogelijkheid nog nauwelijks gebruik gemaakt. Meerdere gesprekspartners hebben gezegd dat de steunstee ten opzichte van het lokaal loket Wmo vooral een voorpostfunctie heeft. Het sterke punt van de steunstee is dat hij dichtbij huis is en relatief eenvoudig bereikbaar voor bewoners van het betreffende dorp. Met korte lijnen naar het lokaal loket Wmo (volgens model 2 of 3) kan de steunstee de voorpostfunctie goed invullen. Als de steunstee een zwaardere rol zou moeten vervullen (bijvoorbeeld ook vraagverheldering bieden), moet daarvoor gespecialiseerd personeel aanwezig zijn. Dit zou via een spreekuurconstructie gerealiseerd kunnen worden. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dat zinvol is. Als weinig gebruik wordt gemaakt van een spreekuur, kun je de deskundigheid beter centraal inzetten. Aan de andere kant is het decentraal inzetten van personeel juist een mogelijkheid om de druk op het gemeentehuis te beperken. 9

10 4. Samenvatting van de drie modellen in relatie tot de criteria Meerwaarde voor cliënt Model 1 Model 2 Model 3 weinig meerwaarde t.o.v. huidige situatie veel mogelijkheden om meerwaarde te bieden veel mogelijkheden om meerwaarde te bieden Meerwaarde voor aanbod en regie geen meerwaarde t.o.v. huidige situatie veel mogelijkheden; om deze te benutten is sterke regie nodig veel mogelijkheden; aan regie worden hoge eisen gesteld Kosten voorbereidingskosten laag; in uitvoeringsfase onzichtbare kosten door tekort aan regie en inefficiënt werken afhankelijk van nadere invulling (kosten liggen tussen model 1 en 3 in) voorbereidingskosten relatief hoog; in uitvoeringsfase (deels) terug te verdienen 10

11 5. Geraadpleegde deskundigen en publicaties De volgende deskundigen zijn geïnterviewd: Wvg-consulent maatschappelijk werker vertegenwoordiger Steunstee Roodeschool hoofd en jr. consulent sociale zaken directeur MEE Groningen De volgende publicaties zijn gebruikt: Brouwer, J, I. Miedema, G. Sogelée en J. van Galen, Van later zorg; regionale analyse van wonen, welzijn en zorg in de provincie Groningen, CMO Groningen/ABF Research, 2003 Franchimont, M. en H. Hauer, Evaluatie van en advies over het project Zorgwijzer Bergen op Zoom, Rotterdam, 2005 Heineke, D., N. Kornalijnslijper en R. van der Veen, Handreiking ketnesamenwerking in de Wmo; maatschappelijke ondersteuning in samenhang, SBGO, Den Haag, 2005 Implementatieplan WWZ loket; één loket voor wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Winsum en De Marne, Winsum/De Marne, 2005 Integrale toegang Wonen, Welzijn en zorg; lokale loketten in Noord Groningen, 2005 (notitie van de Regioraad Noord Groningen, in opdracht van de gemeenten) Kaspers, F., Lokale loketten in de Wmo, SGBO, Den Haag, 2005 Miedema, I., Zorgvraag provincie Groningen; CMZ-gegevens 2003, CMO Groningen,

Lokaal loket wonen welzijn en zorg

Lokaal loket wonen welzijn en zorg BIJLAGE 1 Lokaal loket wonen welzijn en zorg Definities Er zijn veel verschillende lokale loketten en daarbij horen evenzoveel verschillende definities. Een aantal kenmerken van lokale loketten zijn: -

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen 1. Inleiding Als het parlement akkoord gaat, treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 in

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Bijlage 2. Doelen en welke normen?

Bijlage 2. Doelen en welke normen? Bijlage bij Hoe helpen de klanten het WMO-loket om beter te presteren? Hein Albeda mmv Frank Faber december 2010 Bijlage 2. Doelen en welke normen? De quick scan en de focusgroepen leverden goede inbreng

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten Samenvatting, conclusies en beschouwing In opdracht van: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer. 14 juni 2012

Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer. 14 juni 2012 Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer De Burger participatie Raad van de gemeente Boxmeer heeft een thema-avond georganiseerd over het zorgloket. Spreker is de heer

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave Notitie Sociale w knetwerken Land van Cu k Land van Cuiik Gemeente Boxmeer Gemeente Cuijk Gemeente Grave Gemeente Mill & Sint Hubert Gemeente Sint Anthonis Januori 2075 lnleiding Vanaf 201-5 worden gemeenten

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang vanuit perspectief inwoners Laagdrempelige toegang voor hulpvragen 1 contactpersoon (casemanager) Inwoner behoudt zelf de regie Snel hulp,

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER)

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) In (bijna) alle gemeentelijke visie- en beleidsplannen over de decentralisaties komen de principes eigen kracht en een integrale aanpak over de verschillende

Nadere informatie

Ons medisch advies: betrouwbaar en solide

Ons medisch advies: betrouwbaar en solide Heeft u een gedegen medisch advies nodig op het gebied van wonen, zorg, vervoer, parkeren, inburgering of arbeid? Dan kunt u terecht bij uw GGD: Sociaal Medische Advisering & Indicatie (MA&I). MA&I is

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Telefoonwijzer. Handvat voor verbetering van telefonische dienstverlening door de overheid

Telefoonwijzer. Handvat voor verbetering van telefonische dienstverlening door de overheid Telefoonwijzer Handvat voor verbetering van telefonische dienstverlening door de overheid Bellen is één van de belangrijkste manieren voor mensen om in contact te komen met de overheid. Maar telefonisch

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care Kind, jeugd & Gezin Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking Promens Care Welkom bij Kind, Jeugd & Gezin! Kinderen en jongeren hebben recht op een zo gewoon mogelijk

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

nieuwe doelgroepen gestalte te kunnen geven en ons te informeren over mogelijke financieringsbronnen.

nieuwe doelgroepen gestalte te kunnen geven en ons te informeren over mogelijke financieringsbronnen. Notitie van de Wmo-klankbordgroep op de gemeentelijke conceptnotitie: Naar een Amsterdams basispakket Wmo: algemene uitgangspunten voor de individueel gerichte welzijnsdiensten d.d. 12 december 2008 Ter

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie 7 3 Kaders 9 4 Prestatievelden 11 5 Wmo-loket 13 6 Bijlage 1 15 3 Inleiding 1 Met elkaar en voor elkaar, het beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Kleine woningaanpassingen voor ouderen

Kleine woningaanpassingen voor ouderen Kleine woningaanpassingen voor ouderen De huidige woning beter geschikt maken Voor gemeenten en corporaties zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot het wonen van ouderen van belang: het aantal

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Projectplan lokaal loket Drimmelen. 1. Inleiding en probleemstelling

Projectplan lokaal loket Drimmelen. 1. Inleiding en probleemstelling 1. Inleiding en probleemstelling Volgens de WMO moet de gemeente zorgdragen voor een goede toegankelijkheid van en informatievoorziening over het aanbod aan diensten op lokaal niveau. In prestatieveld

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede)

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Mevrouw Derks gaat naar een bruiloft. Yvonne hielp haar met douchen en aankleden, waardoor ze precies

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie