Juli plan van aanpak visie en programma van eisen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen"

Transcriptie

1 Juli 2008 plan van aanpak visie en programma van eisen 1

2 Juli 2008 Publicatie van de gemeente Hengelo Afdeling Sport Cultuur Zorg en Welzijn 2

3 VOORWOORD Wonen met zorg en welzijn is volop in ontwikkeling in de Hengelose wijk Berflo Es. Zowel in de fysieke sfeer van huisvesting en woonomgeving, als in de sociale sfeer rond gezondheid en zorg, sociale contacten en dag- en vrijetijdsbesteding. Samen werken zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente de komende jaren aan levensloopbestendige wijk en aan een woonservicegebied daarbinnen. gemeente Hengelo, dankt als initiatiefnemer, de participanten voor hun samenwerkingsbereidheid en inzet tot nu toe en ziet uit naar het vervolg. Hengelo, juli 2008 Bert Otten, wethouder Zorg gemeente Hengelo De gemeente Hengelo heeft het afgelopen jaar het initiatief genomen om met de partijen na te gaan welke visie en ambities passen bij een woonservicegebied in Berflo Es. Dit in de vorm van een pilot of proefproject, met een duidelijke relatie naar de stedelijke ontwikkeling van acht of negen woonservicegebieden in Hengelo. Inmiddels zijn de resultaten van dit proefproject dan ook naar het stedelijke niveau vertaald en op 23 juni 2008 bekrachtigd met het stedelijke convenant wonen zorg welzijn. Aan het project in Berflo Es heeft een groot aantal mensen afkomstig uit vijftien organisaties 1 meegewerkt. Allen hebben zij op verschillende onderdelen (wonen, welzijn en zorg) hun verantwoordelijkheid, kennis en kunde voor het project ingezet. Zij hebben een visie 2 in ambities en eisen uitgewerkt en een plan van aanpak voor een vervolg neergelegd. Voor u ligt dit resultaat, dat op 9 juni 2008 door bestuurders van de betrokken organisaties ambitieus, maar nastrevenswaardig is genoemd. Inmiddels is duidelijk dat de ontwikkeling van een woonservicegebied vraagt om samenwerking en een lange adem. Het afgelopen jaar is de ontwikkeling van het woonservicegebied in Berflo Es een stap dichterbij gekomen. De 1 AveleijnDST, Carint, InteraktContour, Mediant, RIBW Twente, Trivium Meulenbelt Groep, HBS Ons Belang, Mee Twente, St. Joseph, Steunpunt Informele Zorg Twente, Stichting Welzijn Ouderen Hengelo, Huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeuten Berflo Es, Gemeente Hengelo. Later aangehaakt zijn: Bureau SPV, JP van den Bentstichting 2 Zoals beschreven in het visiedocument Wijk voor iedereen (gemeente Hengelo, 2007) 3

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inhoudsopgave Inleiding Algemene uitgangspunten infrastructuur voor zorg en welzijn Nieuwe woonvormen Integrale toegankelijkheid producten- en dienstenaanbod Ketenzorg en samenwerking Het wijkloket ICT en domotica Participatie Plan van aanpak voor vervolg Het programma Mooi Zo! (werktitel) Tot besluit

5 1 INLEIDING 1. Berflo Es, een levensloopbestendige wijk Over enkele jaren is de Berflo Es een levensloopbestendige wijk, als het aan een aantal woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Hengelo ligt. Voor levensloopbestendigheid zullen zij gezamenlijk bouwen aan voldoende aangepaste woningen, een breed en afgestemd zorg- en dienstenaanbod en een toegankelijke woonomgeving. Zo kunnen ook mensen die zorg nodig hebben een zo gewoon mogelijk leven leiden. Een deel van dit bouwen is zichtbaar in stenen. Een ander deel is onzichtbaar en gaat om betere samenwerking bij het leveren van de zorg en diensten aan wijkbewoners. Stenen en betere zorg komen samen in het woonservicegebied. 2. Woonservicegebied Berflo Es Deze notitie schetst de resultaten van de projectgroep Woonzorgzone in Berflo Es. Deze projectgroep heeft zich gebogen over de vraag waar het woonservicegebied aan moet voldoen om voor mensen die zorg nodig hebben, een aantrekkelijke, veilige en leefbare omgeving te zijn. Dit heeft een programma van eisen opgeleverd dat op veel thema s ingaat, zoals integrale toegankelijkheid, goede informatievoorziening aan burgers (wijkloket), samenhangende pakketten van zorg- en diensten (ketenzorg), participatie van bewoners en cliënten en nieuwe vormen van technologie (domotica). Het woonservicegebied omvat ook de ontwikkeling van de Brede School en de Multifunctionele Accommodatie, waar onder andere het wijkwelzijn een plek zal krijgen. Hoewel deze voorzieningen ook onderdeel van het woonservicegebied zijn, komen ze in dit rapport slechts aan de orde voor zover ze te maken hebben met zorg en welzijn voor mensen met beperkingen. Brede School en MFA kennen hun eigen projectorganisatie en rapportage waarin bereikte resultaten terug te vinden zijn. 3. Vijftien deelnemende organisaties Om te komen tot een visie en een globaal programma van eisen heeft een groot aantal mensen en organisaties meegewerkt. Allen hebben op verschillende onderdelen (wonen, welzijn en zorg) hun verantwoordelijkheid, kennis en kunde voor het project ingezet. Het gaat om: AveleijnSDT, Carint Reggeland Groep, InteraktContour, MediantGGz, RIBW Twente, Trivium Meulenbelt Groep, HBS Ons Belang, Mee Twente, St. Joseph, Steunpunt Informele Zorg Twente, Stichting Welzijn Ouderen Hengelo, huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeuten Berflo Es, Gemeente Hengelo. Later aangehaakt zijn: Bureau SPV, JP van den Bentstichting Deelnemers aan het project Woonzorgzone 4. Opbouw rapport Aan de basis van dit rapport ligt het visiedocument Een wijk voor iedereen (Gemeente Hengelo, 2007). De centrale uitgangspunten hierin, komen in dit rapport terug en zijn specifiek voor de Berflo Es uitgewerkt. Binnen de projectgroep en vier werkgroepen zijn op de hieronder genoemde thema s uitspraken gedaan. Aan elk thema is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Hoofdstuk 2 zet algemene uitgangspunten op een rij die aan de ontwikkeling van woonservicegebieden ten grondslag liggen. In hoofdstuk 3 ontstaat een beeld welke (zorg)infrastructuur in het woonservicegebied te vinden is en voor wie. Hoofdstuk 4 gaat in op het wonen zelf, waarna in hoofdstuk 5 de toegankelijkheid van woon- en leefomgeving centraal staat. Hoofdstuk 6 gaat vanuit de levensdomeinen van de mens in op noodzakelijke en wenselijke producten en diensten. Hoe deze producten en diensten in meer onderlinge samenhang kunnen worden geboden komt in hoofdstuk 7 aan de orde, ook wel ketenzorg genoemd. Informatievoorziening in het wijkloket staat in hoofdstuk 8 centraal. Hoofdstuk 9 besteedt aandacht aan telediensten en domotica, die nodig en handig zijn om het wonen en het zorgen te vergemakkelijken. Het grote belang van de betrokkenheid van 5

6 bewoners en cliënten bij en in het woonservicegebied komt in hoofdstuk 10 aan de orde. Deze notitie besluit in hoofdstuk 11 met een plan van aanpak voor vervolg. De uitspraken in dit rapport zijn soms geformuleerd als harde eisen, maar zijn vaker een weergave van ambities. Belangrijk voor de lezer om te bedenken is, dat alles wat zo hier en daar stellig verwoord staat nog geen realiteit is. Dat hangt mede af van het succes van de vervolgfase van het project, waarin een toets op haalbaarheid en de realisatie van alle ambities moet gaan plaatsvinden. Op de kaart hiernaast ziet u de proefverkaveling uit de Nota van Uitgangspunten voor Veldwijk Noord. In deze NvU is het woonservicegebied opgenomen. Voor uitgebreidere informatie en kaarten over de herstructurering in Berflo Es verwijs ik naar deze NvU. 6

7 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5. De ervaring van de cliënt telt Zelf kunnen bepalen hoe je leeft, woont, werkt of je vrije tijd besteedt. Het is voor iedereen belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. De zeggenschap van mensen met beperkingen of ouderen die (deels) afhankelijk zijn van zorg, wordt vaak overgenomen door zorgverleners, partners of familieleden. Daarom is het erkennen van het cliëntperspectief van belang, vooral in de langdurende zorg. Het cliëntperspectief neemt de ervaring van de cliënt en diens opvatting over de kwaliteit van leven als uitgangspunt. 6. Zelfstandig wonen centraal Zelfstandig thuis wonen is een belangrijke voorwaarde voor het volwaardig participeren in de samenleving. Dat geldt voor bijna iedereen, ook voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg. Het woonservicegebied voorziet zowel in de fysieke als de sociale behoeften van bewoners van een wijk om zelfstandig wonen mogelijk te maken. 7. Regie over eigen leven en vrije keuze Regie over het leven betekent dat burgers eigen keuzes moeten kunnen maken, om zo het leven kunnen leiden dat zij wensen. Uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk een vrije keuze in woning, woonmilieu en zorg- en diensten moet kunnen maken. Deze keuze ontstaat door een zo groot mogelijke diversiteit aan woon(zorg)vormen en dienstenpakketten binnen het woonservicegebied te realiseren. Eigen regie wordt ook in de zorgverlening gestimuleerd ( empowerment ). 8. Match vraag en aanbod Het aanbod van diensten en woningen met zorg sluit aan op de behoefte die hieraan in de wijk bestaat. Dit veronderstelt dat de behoefte en de vraag van huidige en nieuwe bewoners bekend is. Dit is minder eenvoudig te achterhalen dan het lijkt. Door de herstructurering zal een deel van de huidige bewoners verhuizen en niet terug keren. Wie precies de nieuwe bewoners van de Berflo Es zullen zijn weten we (nog) niet. Om deze vraag toch goed te achterhalen wordt groot belang gehecht aan participatie van bewoners, en vooral door hen die ook een zorgbehoefte hebben. 9. Kwantitatieve onderbouwingen zijn richtinggevend voor beleid Het kennen van planologische kengetallen voor wonen en zorg is belangrijk om in te kunnen spelen op demografische ontwikkelingen en benodigde extramuralisering. De kengetallen moeten niet alleen bekend zijn, er moet ook overeenstemming over zijn tussen alle betrokken partijen. Alleen zo is het mogelijk om de gemeenschappelijke opgave voor wonen met zorg voor Berflo Es, maar ook voor heel Hengelo vast te stellen. De gemeente Hengelo draagt zorg voor het beschikbaar stellen van de relevante informatie (ABF-scenario s op wijkniveau). Het vaststellen van de behoefte aan woningen met zorg per wijk (de opgave) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, corporaties en aanbieders van wonen met zorg. 10. De wijk als organisatieniveau De wijk is het organisatieniveau waarop de integratie of combinatie van voorzieningen plaatsvindt. Een wijk is een gebied dat bewoners herkennen als hún gebied en bestaat uit meerdere buurten die gezamenlijk de wijk vormen. Op wijkniveau dient de integratie / combinatie van voorzieningen plaats te vinden, om voldoende financieel en organisatorisch draagvlak en/of kwalitatieve meerwaarde te creëren. Of dit lukt, hangt voor een groot deel af van de mogelijkheid om tot publiek-private samenwerking tussen betrokken partijen te komen en de kansen die zich voordoen. De herstructurering van de Berflo Es wordt als dergelijke kans gezien. 11. Zorg en diensten richten zich op alle wijkbewoners Het woonservicegebied Berflo Es bedient de buurten Berflo Es Noord, Berflo Es Zuid, Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid. Het woonservicegebied zelf bevindt zich in Veldwijk Noord. Het omvat de MFA, als kloppend hart van de wijk, met in de nabijheid de Brede School en het winkelcentrum. In een straal van ongeveer 250 meter rond de MFA zal ook een concentratie woningen met een passend zorg- en dienstenniveau aanwezig zijn. 7

8 12. Breed dienstenpakket komt alle wijkbewoners ten goede Vanuit de MFA wordt bijv. de zorg aan huis, een klussendienst of een boodschappendienst gecoördineerd. Ook is het de plek voor (mantelzorg)ondersteuning, cursussen, begeleid werken, recreatieve activiteiten, maaltijdvoorziening, informatie en advies en sociaal contact. Betere samenwerking tussen alle leveranciers van zorg- en diensten komt niet alleen mensen met beperkingen, maar alle bewoners van de gehele Berflo Es ten goede. 13. Combinaties van diensten zorgen voor een meerwaarde Combinaties van diensten kunnen tot meerwaarde leiden. Sommige diensten zijn pas mogelijk bij voldoende schaalgrootte, zoals nachtzorg. Combinaties van groepen zorgvragers zorgt voor voldoende financieel en organisatorisch draagvlak van deze voorzieningen (en maakt meer mogelijk). De combinaties van voorzieningen waarbij kwalitatieve meerwaarde speelt zijn bijv. intergenerationele projecten, waar ouderen en kinderen samen activiteiten ondernemen. 14. Goede spreiding van voorzieningen Om gebouwen waarin beschermd en verzorgd wordt gewoond rendabel te kunnen exploiteren én een goede spreiding van deze voorzieningen over Hengelo te kunnen waarborgen, beconcurreren deelnemers aan het project elkaar niet op deze fysieke zorginfrastructuur. De mate waarin vanuit de ketenzorggedachte concurrentie op zorg- en diensten plaats vindt, dient nader te worden onderzocht. In de Berflo Es realiseren InteraktContour, Carint, RIBW Twente, AveleijnSDT, JP van den Bent en MediantGGz de zorginfrastructuur in onderlinge samenhang. Zij gaan na waar hun cliënten een plek krijgen in de wijk, zodat van optimale spreiding én clustering sprake is. 8

9 3 INFRASTRUCTUUR VOOR ZORG EN WEL- ZIJN Een woonservicegebied bestaat uit een goed toegankelijke en veilige woonomgeving, waar mensen met beperkingen kunnen beschikken over een aangepaste woning in combinatie met passende zorg en diensten, die zij aan huis of in een nabij gelegen multifunctioneel centrum ontvangen. 15. Wonen met zorg rond het Olympiaplein In de Berflo Es is rond het Olympiaplein een gebied gepland waar sprake is van een concentratie van woningen met zorg voor ouderen en gehandicapten. Het gaat om voor ouderen in Hengelo- nieuwe woonvormen die een alternatief zijn voor de grote instituten als het verzorgings- en verpleeghuis. Hiervan ondervinden ook andere zorgbehoevende bewoners in de wijk voordeel. De zorg thuis van de thuiszorg wordt uitgebreid met bijv. nachtzorg of zorg op afroep thuis. Ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap of psychiatrisch probleem vinden hun plek in de wijk. Zij leven een zo gewoon mogelijk leven met de nodige begeleiding of bescherming. Ook vinden zij zinvolle dagbesteding in de buurt. Deze dagbesteding (met bijbehorende budgetten) maakt voorzieningen als een kinderboerderij in Berflo Es mogelijk. Een voorziening waar veel ouders en hun kinderen van Berflo Es vervolgens weer vertier vinden. 16. MFA als hart van het woonservicegebied In het gebied rond het Olympiaplein zal ook het nieuwe welzijnscentrum (of servicecentrum) en een nieuwe Brede School worden gebouwd. Deze gebouwen staan in elkaars nabijheid. Zo kunnen leerlingen gemakkelijk gebruik maken van ruimtes in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie. Ruimtes voor bijv. toneelvoorstelling of handenarbeid die op andere tijdstippen door andere wijkbewoners kunnen worden gebruikt. Dit is niet alleen voordeliger, omdat ruimtes minder leeg staan. Het brengt ook levendigheid en gezelligheid, doordat mensen van verschillende pluimage hun weg naar de MFA zullen vinden. In de MFA krijgen ook zorg en diensten een plek. Ouderen en mensen met een handicap brengen er onder begeleiding op een zinvolle manier de dag door (dagbesteding). Wijkbewoners met een verstandelijke handicap runnen hier bijvoorbeeld een Grand Café, waar ouders s nadat zij hun kind naar school brengen samen een kopje koffie drinken. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel doen in hun tempo reprowerkzaamheden voor de Brede School. Allerlei mogelijke combinaties van wonen, werken, ontspannen, (ver)zorgen en zinvol bezig zijn, waarbij de MFA het brandpunt is waar dit alles samenkomt. 17. Zorgsteunpunten in Berflo Es De MFA zal ook het coördinatiepunt zijn voor veel brengfuncties in de wijk. Hier bevindt zich een zorgsteunpunt van waaruit de zorg aan huis wordt gecoördineerd. Hier kunnen bewoners ook terecht in het wijkloket voor een afspraak met de klussendienst of voor informatie en advies op allerlei terreinen. Naast het zorgsteunpunt aan het Olympiaplein zijn er twee aanvullende zorgsteunpunten in ontwikkeling. Onderzocht wordt of het inloophuis en buurtmensa van AveleijnSDT in Berflo Es Zuid en het inloophuis van JP van den Bent in Veldwijk Zuid deze functie voor die delen van de wijk op zich kunnen nemen. 18. Kleinschalige sociale filialen of buurtkamers in Berflo Es Niet alles hoeft centraal in de MFA te gebeuren. Spreiding van functies over meerdere locaties is soms wenselijk. Naar gelang de behoefte ontstaan in de Berflo Es kleinschalige sociale filialen. Vooral voor mensen met beperkte mobiliteit die o.a. in Veldwijk Zuid wonen, is een sociaal filiaal voor onder andere ontmoeting en als eetpunt wenselijk. Welke functies in de MFA en welke in sociale filialen precies worden ondergebracht moet nog worden bezien. Berflo Es kent dan in elk geval een viertal ontmoetingsplekken, te weten: de MFA in Veldwijk Noord, een sociaal filiaal met Van den Bent in 9

10 Veldwijk Zuid, de Buurtmensa van AveleijnSDT in Berflo Es Zuid, het Berflo Hoes in Berflo Es Noord. 19. Verweven van gewoon en bijzonder Woningen voor ouderen en mensen met een handicap worden in Berflo Es goed verweven met gewone woningen. Dit voorkomt een institutionele uitstraling. Om een zo gewoon mogelijk leven mogelijk te maken zal binnen de reguliere programma s voor sport, muziek enz. worden gezocht naar mogelijkheden voor verbreding naar bijzondere doelgroepen. Het is echter niet de bedoeling dat de wijk zorgelijk imago krijgt. Dit stelt onder meer eisen aan de communicatie over het woonservicegebied in bijv. kranten. Tot slot is het belangrijk dat huidige en toekomstige bewoners van de wijk meedenken (participeren) bij het verder vormgeven van het woonservicegebied. Dit zorgt ervoor dat hoe het woonservicegebied eruit ziet, aansluit op de vraag van de bewoners. Ook kunnen eventuele weerstanden tegen bijzondere buurtbewoners worden voorkomen of overwonnen. Nog een definitie van Een woonservicegebied is een (deel van een) wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg, tot en met niet-planbare 24 uurszorg en waar bewoners tot in lengte van dagen kunnen blijven wonen ook als men minder mobiel is of zorg / begeleiding nodig heeft. 20. Voor iedereen Het geschetste aanbod van woningen, voorzieningen en diensten, noemen wij het woonservicegebied. Dat betekent dat er geen duidelijke grens omheen te trekken is. Daarbij is het woonservicegebied voor iedereen en niet alleen voor ouderen en mensen met een handicap. Wel worden er in dit gebied hogere eisen gesteld aan het zorg- en dienstenaanbod die thuis of in de MFA kunnen worden ontvangen. Er moet sprake zijn van goed afgestemde zorg (ketenzorg), goede informatie en advies aan wijkbewoners en betrokkenheid bij de ontwikkeling en realisatie van het woonservicegebied (participatie). 10

11 4 NIEUWE WOONVORMEN In dit hoofdstuk gaan we in op de eisen die worden gesteld aan het wonen voor mensen met behoefte aan zorg. Wonen met zorg staat in grote belangstelling. Onder andere vanwege de extramuralisering en de veranderende wensen van ouderen en mensen met een handicap. 21. Bijdrage aan extramuralisering van verpleeg- en verzorgingshuiszorg Het woonservicegebied in Berflo Es maakt het bewoners in de wijk mogelijk om zelfstandig thuis te (blijven) wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis wordt uitgesteld of is zelfs niet meer nodig. Voor mensen met een handicap of psychiatrisch probleem betekent dit dat zij onder begeleiding een zo gewoon mogelijk leven leiden in de Berflo Es. 22. Ouderen en gehandicapten bewonen geschikte woningen Als de woningen zijn gebouwd, moet toewijzing zorgen voor een goede match tussen de individuele vraag en het aanbod, zodat alle geschikte woningen zo veel mogelijk worden bewoond door ouderen en gehandicapten. Dit betekent een nauwkeurige toewijzing en eenduidig beleid ten aanzien van bewonerssamenstelling in de wijk. 23. Geen institutionele uitstraling Mensen met zorgbehoefte leven een zo gewoon mogelijk leven. Dit betekent dat hun woningen zijn verweven met de gewone woningen in de wijk en er sprake is van een kleinschalige opzet. Woongebouwen voor ouderen en mensen met handicap hebben géén institutionele uitstraling. Het scheiden van wonen en zorg Het woonservicegebied sluit aan op ontwikkelingen in het scheiden van wonen en zorg. Het scheiden van wonen en zorg betekent dat de wooncomponent uit de AWBZ wordt gehaald, en dat burgers deze zelf dienen te betalen. Achterliggende gedachte is dat het scheiden van wonen en zorg de cliënt meer keuzevrijheid en meer eigen regie biedt. Ook het behoud van de AWBZ is ermee gediend. Hierdoor ontstaat een toenemende druk op de bouwopgave en het aanbod van zorg- en welzijnsdiensten. 24. Voldoende nieuwe woonvormen met zorg Het woonservicegebied in Berflo Es zal ca. 100 wooneenheden voor begeleid/verzorgd en beschermd wonen omvatten. Het overgrote deel betreft verzorgd of begeleid wonen. Hier gaat het om zelfstandige wooneenheden of woningen waar zorg of begeleiding op afroep (dwz. onplanbaar) mogelijk is door de aanwezigheid van infrastructuur voor wonen en zorg. De zelfstandige wooneenheden zijn gelegen in een woongebouw (bijv. woonzorgcomplex) of binnen een straal van maximaal 250 m. van de MFA. Verder is het de bedoeling is dat Carint beschermd wonen voor mensen met dementie realiseert (3 woongroepen met elk 6 personen). Beschermd wonen, betreft een woonvorm waar 24-uurs zorg en toezicht wordt geboden. Deze zorg kan worden verleend in een groepswoning en is bedoeld voor dementerende ouderen, maar ook voor ernstig en meervoudig gehandicapten of mensen met psychiatrische problemen. Opgemerkt: het beschermd wonen en een deel van het verzorgd wonen wordt uit AWBZ gefinancierd. De woonvormen die uit de AWBZ worden gefinancierd, worden niet geteld als sociale huurwoningen. Voor sociale huurwoningen geldt het criterium van een eigen huurcontract met de mogelijkheid van huurtoeslag. 25. Rendabele exploitatie (door clustering) Clusteren van nieuwe kleinschalige woonvormen is nodig om voldoende financieel en organisatorisch draagvlak te creëren voor de 24 uurs aanwezige zorg. Daarom clustert Carint de 18 eenheden beschermd wonen met de 32 eenheden verzorgd wonen voor ouderen. Clustering tussen verschillende organisaties, wat betreft de organisatie van zorg op afroep (waaronder de nachtzorg) en zorg op afspraak, vraagt verder onderzoek. De voorkeur gaat uit naar het organiseren van deze vormen van zorg voor de 11

12 hele wijk vanuit één servicecentrum, dat als coördinatiepunt dient (en 24 uur per dag bezet is). 26. Voldoende toegankelijke en aangepaste woningen In een straal van 500 meter rond de MFA zullen 200 woningen worden gebouwd conform de eisen van integrale toegankelijkheid (NEN 1814). Deze woningen zijn geschikt voor een (grote) groep ouderen die voldoende heeft aan thuiszorg en een gelijkvloerse woning. Conform het gemeentelijk beleid worden alle gezinswoningen gebouwd als bezoekbaar. Zie ook eisen aan integrale toegankelijkheid (hoofdstuk 5). 27. Voldoende domotica en telediensten Om zorg op afroep en 24-uurs zorg en toezicht in de kleinschalige nieuwe woonvormen te kunnen bieden is toepassing van domotica en ICT vereist. Het gaat niet alleen om vormen van alarmering, maar ook om ICTtoepassingen die het dagelijkse werk van zorgmedewerkers ondersteunen (bijv. in groepswoningen voor dementerenden). Tot slot zijn ICTtoepassingen mogelijk om op nieuwe wijze contact en ontmoeting tussen mensen mogelijk te maken (telediensten). De aanleg van glasvezelinfrastructuur is een voorwaarde voor snelle toepassingen (zie hoofdstuk 9). 12

13 5 INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID Hoe de burger zijn woon- en leefomgeving zal ervaren, hangt af van de mate van integrale toegankelijkheid, stelt de werkgroep Toegankelijkheid in dit hoofdstuk. Over de inhoud van het begrip integrale toegankelijkheid was men het snel eens, hoewel woningcorporatie, zorginstellingen en gemeente elk andere handboeken hanteren. Het borgen van het thema toegankelijkheid in het gehele proces van idee tot realisatie van de wijk ofwel het tussen ieders oren te krijgen, daarover ging het in deze werkgroep. 5.1 Integraal toegankelijk 28. De levensloopbestendige wijk Berflo Es is integraal toegankelijk Integrale toegankelijkheid betekent dat de buitenruimten, (semi)openbare gebouwen, wooncomplexen en woonhuizen zonder hindernissen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. In het geval van integraal toegankelijke woonhuizen spreken we van nultredenwoningen. Gewone woningen in Berflo Es zullen bereikbaar en bezoekbaar zijn voor mensen met een beperking. Integrale toegankelijkheid komt iedereen ten goede. Niet alleen mensen met een fysieke beperking hebben baat bij een integraal toegankelijke leefomgeving. Ook mensen die bijv. met een kinderwagen wandelen, zullen merken dat het bewegen door een integraal toegankelijke omgeving ongehinderd gaat. 5.2 Toegankelijkheidscommissie 29. Een breed samengestelde toegankelijkheidscommissie Ter voorkoming van dure aanpassingen achteraf wordt, wordt een toegankelijkheidscommissie ingesteld om tijdens het proces van ontwerp tot realisatie de integrale toegankelijkheid te borgen. In de commissie hebben vertegenwoordigers van organisaties zitting die betrokken zijn bij de realisatie van het woonservicegebied. De coördinatie rond de activiteiten van de toegankelijkheidscommissie vindt plaats vanuit de gemeente Hengelo. 30. Vooraf vastgestelde procedures en criteria De toegankelijkheidscommissie adviseert op basis van een aantal criteria, dat van te voren is vastgelegd. Deze zijn afkomstig uit bestaande handboeken, instrumenten en regelgevingen. De vertegenwoordigers bepalen per ingediend plan welke leden van de commissie de plannen beoordelen en aan de hand van welke criteria en instrumenten dat gaat gebeuren. Per plan brengen drie tot maximaal vijf personen uit de commissie gezamenlijk een advies uit. Om de onafhankelijkheid te garanderen zijn zij niet in dienst van de organisatie die de plannen heeft ingediend. 31. Gezamenlijke vaststelling minimale toegankelijkheid Per plan wordt de minimale mate van toegankelijkheid vastgesteld. De opdrachtgever gaat hierover in overleg met de toegankelijkheidscommissie. Bij het bepalen van de mate van toegankelijkheid wordt rekening gehouden met extra eisen die voor een gebruikersgroep van toepassing kunnen zijn, nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld ICT gebied en met het gebruik door andere doelgroepen. 32. Een zwaarwegend advies De opdrachtgever committeert zich aan het advies van de toegankelijkheidscommissie. Dat wil zeggen, hij voert de uitkomsten door ter verbetering van de integrale toegankelijkheid. Van het advies kan worden afgeweken op basis van gedegen argumentatie. 33. Toepassing op alle geschikte woningen De procedures zijn van toepassing op AWBZ woonzorgcomplexen, 55+ woonzorgcomplexen, nultredenwoningen, algemene voorzieningen en buitenruimten. 34. Voldoende competenties bij leden toegankelijkheidscommissie Om een kwalitatief goede toetsing te kunnen uitvoeren beschikken de leden van de toegankelijkheidscommissie over de volgende competenties. Zij 13

14 kunnen een vertaalslag maken van gebruikersgroep naar functionele eisen; kunnen een vertaalslag maken van functionele eisen naar gebruikersruimten; kunnen tekeningen / plattegronden lezen; kunnen opstelde eisen interpreteren naar de gebruikersgroep en de manier waarop het gebouw / de ruimten gebruikt zullen worden; beschikken over specifieke deskundigheid in specifieke situaties. Als specifieke deskundigheid bij de leden ontbreekt, dan huurt de toegankelijkheidscommissie deze deskundigheid in. Denk bijvoorbeeld aan deskundigheid ten aanzien van auditieve of visuele beperkingen. 35. Kennisdeling Het is belangrijk om architecten en opdrachtgevers de noodzaak van integrale toegankelijkheid aan den lijve te laten ondervinden. De gemeente Hengelo biedt hen daarom een speciaal ontwikkelde workshop aan. Zij ontvangen gerichte informatie over de doelgroep voor wie zij bouwen en welke eisen dat stelt aan integrale toegankelijkheid. Tijdens een praktijkgedeelte ondervinden zij welke hindernissen er bestaan als niet integraal wordt gebouwd. 37. Toegevoegde waarde duidelijk Het is niet de bedoeling een commissie in het leven te roepen om de realisatie van plannen te frustreren of te vertragen. Het werk van de toegankelijkheidscommissie is aanvullend en heeft een duidelijke meerwaarde bij de realisatie van een integraal toegankelijke Berflo Es. Als het werk goed wordt gedaan heeft er niemand uiteindelijk letterlijk en figuurlijk hinder van. De gemeente Hengelo spreekt in de notitie Verleiden, verplichten en voorthelpen (2007) uit te streven naar: Verbetering van de integrale toegankelijkheid van woningen, gebouwen en openbare ruimte in Hengelo in het kader van de gemeentelijke doelstelling van volwaardige maatschappelijke participatie en levensloopbestendig bouwen. 36. Heldere verhouding toegankelijkheidscommissie en bestaande adviesorganen en belangenbehartigers Om te voorkomen dat meerdere commissies, organen en behartigers elkaars werkzaamheden herhalen (en tegenspreken), is duidelijk hoe de toegankelijkheidscommissie zich verhoudt tot positie, bevoegdheden en rol van bestaande adviesorganen en belangenbehartigers (waaronder de Gehandicaptenraad, het Seniorenplatform). Als voor de toegankelijkheidscommissie voldoende draagvlak bestaat, dienen hierover afspraken te worden gemaakt. Bij in gebruikname van (openbare) gebouwen blijkt regelmatig dat er obstakels zijn die vermeden hadden kunnen worden. Tijdens het realisatieproces enkele keren toetsen en waarnodig bijsturen, voorkomt het treffen van dure aanpassingen achteraf. 14

15 6 PRODUCTEN- EN DIENSTENAANBOD Een levensloopbestendige wijk stelt niet alleen eisen aan het wonen. Levensloopbestendigheid stelt ook eisen aan het pakket aan zorg en diensten in de wijk, stelt de werkgroep Ketenzorg in dit hoofdstuk. Omdat het denken in producten en diensten niet vraaggericht is, is het beter om levensdomeinen of leefgebieden van bewoners als uitgangspunt te nemen. Denk aan woon- en leefomgeving (en mobiliteit); dag- en vrijetijdsbesteding (en inkomen); sociale contacten (ontmoeten en verbinden); gezondheid (en preventie) (lichamelijk en geestelijk); persoonlijke levensstijl; zingeving. 6.1 Sociale contacten Extramuralisering heeft als consequentie dat meer ouderen langer thuis wonen met zorg aan huis en dat mensen met handicap zo gewoon mogelijk in de wijk wonen. Extramuralisering stelt daarmee extra eisen aan inhoud én omvang van het pakket aan welzijnsactiviteiten. Werd voorheen in het traditionele verzorgingshuis of de instelling een individueel of groepsactiviteitenprogramma geboden, thuis is dat niet automatisch geregeld. 38. Voldoende welzijnsactiviteiten in de buurt In het woonservicegebied is een pakket aan welzijnsactiviteiten in de buurt aanwezig, dat gericht is op ontmoeten en verbinden. Dit welzijnspakket beslaat een breed scala aan diensten zoals maaltijdgebruik, cursussen, voorlichting, dagopvang en -behandeling 3, (ouderen)advies. In verband met de geringe actieradius van de doelgroep worden welzijnsactiviteiten in de buurt georganiseerd (MFA, sociaal filiaal of buurtkamer), of aan huis gebracht. een praatje centraal. De MFA kent een uitgebreid cursusaanbod voor elk wat wils en is het coördinatiepunt voor de zorg- en dienstverlening 4. Welke wijkwelzijnsactiviteiten precies in de MFA en welke in de buurtkamers zullen worden geboden is het resultaat van het project MFA (en valt buiten het bereik van dit project). 39. Zo veel mogelijk voor iedereen toegankelijk 5 Voor alle welzijnsactiviteiten is het uitgangspunt dat zij zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn, dus voor alle bewoners met en zonder beperking. Om te beginnen is het streven om op speciale groepen gerichte activiteiten te verbreden naar andere groepen. SWOH onderzoekt samen met andere zorgaanbieders in de wijk of zij haar welzijnsdienstenaanbod kan verbreden naar mensen met een handicap of beperking. AveleijnSDT, MediantGGz, RIBW, InteraktContour en Carint doen hetzelfde voor hun welzijnsaanbod. Er zijn voorbeelden bekend waarbij het mengen van doelgroepen positieve resultaten heeft (zowel kwalitatief voor de mensen zelf, als in de exploitatie van de dienst). Zie ook hoofdstuk Voldoende dagvoorzieningen voor ouderen (met en zonder indicatie) Thuiswonende ouderen en mensen met een handicap moeten - met en zonder indicatie deel kunnen nemen aan verschillende dagactiviteiten. Hoewel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderscheid maakt in dagverzorging en dagbehandeling en somatiek en psychogeriatrie, blijkt dat steeds meer overlap in deze activiteiten mogelijk is. Veel belangrijker is de activiteiten te bieden in de vertrouwde omgeving (wijk), samen met vertrouwde mantelzorgers. Als deze omgeving de wijk is, is in de ouderenzorg sprake van wijkdagverzorging. Daarnaast organiseren de intramurale De schaal van de voorziening heeft consequenties voor het aanbod dat er gedaan wordt. In de buurtkamer staat ontmoeting met een kopje koffie en 3 Vanwege de CIZ-indicatie en de AWBZ financiering is eigenlijk sprake van een zorgdienst 4 Voor een aanvullend programma van eisen en een overzicht van welzijnsdiensten op de verschillende locaties in Berflo Es, wordt verwezen naar de resultaten van de MFAproject. 5 Onderzoek naar het verbreden van toegankelijkheid zou ook voor de sportactiviteiten in de Berflo Es moeten gaan plaats vinden 15

16 organisaties dagvoorzieningen voor hun bewoners. Wat de activiteiten gemeen hebben is in elk geval dat de sociale contacten voorop staan. 41. Gezamenlijke maaltijd en ontmoeting Het gezamenlijk organiseren van maaltijd en ontmoeting in de Berflo Es biedt veel kansen. Op veel plekken wordt gekookt en gegeten door verschillende groepen mensen. Er zijn twee eetpunten in Berflo Es, elk eens per week geopend (Berflo Hoes, Bethelkerk). Verder zullen ouderen die deel gaan nemen aan de wijkdagverzorging, als onderdeel van hun dagprogramma in de MFA koken en eten. Mensen met een handicap of beperking kunnen eten in de inloophuizen van de organisatie waarvan zij de zorg en begeleiding ontvangen. Ten slotte komt in Berflo Es Zuid een Buurtmensa in beheer van AveleijnSDT. Het in meer gezamenlijkheid organiseren van maaltijd en ontmoeting vraagt om onderzoek naar de behoefte aan een extra eetpunt in de MFA, bovenop de twee al bestaande eetpunten en een verbreding van de doelgroep. Ook moet nagegaan worden welke mogelijkheden en plannen vrijwilligers van woonzorgwerkpand hebben rond dit thema. Verder dienen ook de mogelijkheden en wensen van t Genseler ten aanzien van horecastages (bediening enz.) te worden meegenomen. Tot slot zijn er wellicht mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van ingrediënten. 42. Meer interactie tussen oude en jonge generatie In de MFA / Brede School ontmoeten jong en oud elkaar fysiek: kinderen van de basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang kunnen ouderen uit de dagopvang of sociëteit ontmoeten. Zorg niet alleen voor fysieke ontmoeting, maar ook voor sociaal contact. Organiseer activiteiten tussen de oude en jonge generatie, die beide groepen plezier bezorgen. In den lande zijn de nodige intergenerationele projecten bekend. Participanten onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot intergenerationele activiteiten (bijv. bewegen voor ouderen en kinderen; voorleesproject op school; zingen voor ouderen en kinderen). Een uitgangspunt van de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg/STAGG is dat er op inwoners zeker drie ontmoetingspunten zijn. Met de MFA, een sociaal filiaal in Veldwijk Zuid, een Buurtmensa in Veldwijk Zuid en het Berflo Hoes in Berflo Es Noord, wordt voldaan aan dit STAGG uitgangspunt. 6.2 Dagbesteding en vrije tijdsbesteding Op een prettige en zinvolle manier de dag doorkomen, is van groot belang voor het welbevinden van iedereen. Nieuwe beoogde diensten in de Berflo Es zijn: dagbesteding voor mensen met handicap, avond- en weekendbesteding voor ouderen / mensen met een handicap, naschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke handicap, aangepast werk. MEE Twente kan en wil bij de ontwikkeling van deze initiatieven een ondersteunende rol vervullen. 43. Grafisch service centrum Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) vinden dagbesteding in de MFA. Vanwege hun beperkte mobiliteit wonen zij binnen een straal van 50 m. van dit MFA. InteraktContour ontwikkelt deze vorm van dagbesteding met de overige gebruikers van de MFA en de Brede School, die de potentiële afnemers van deze diensten zijn. InteraktContour ziet meerwaarde in het delen van ruimte met anderen. Gezien het tijdstip van gebruik is een combinatie met de Buiten Schoolse Opvang (BSO) mogelijk. InteraktContour heeft hiermee vervangende ruimte voor het dienstencentrum Praag, een grafisch service centrum aan de Deurningerstraat. In hoeverre de houten metaalbewerking van de Deurningerstraat kan verhuizen naar de MFA moet nader worden onderzocht. Ook kan wellicht een koppeling worden gelegd met het grafisch centrum Esrein, dat door MediantGGz gerund wordt en op zoek is naar een nieuwe locatie. 44. Grand café De MFA is het kloppend hart van de wijk. Hier vindt ontmoeting plaats en wordt een kopje koffie gedronken of een broodje (of zelfs een warme maaltijd) gegeten. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn een Grand 16

17 Café te openen, waar mensen met een handicap een vorm van dagbesteding vinden. Voorbeelden zijn er genoeg. Denk aan Harderwijk en Enschede. Hier is sprake van omgekeerde integratie. Hiervan is sprake als de handicap van de betrokkenen geen uitzondering maar de norm is, als het tempo en de eisen zijn aangepast aan wat zij kunnen en waar anderen te gast zijn en zich dus enigszins moeten aanpassen (zie ook hoofdstuk 10). 45. Buurtmensa AveleijnSDT bouwt samen met woningcorporatie St. Joseph in Berflo Es Zuid een aantal woningen voor mensen met een verstandelijke handicap, met een buurtmensa. De buurtmensa die gerund wordt door cliënten van AveleijnSDT - krijgt een functie voor de buurt. Ook biedt het eetgelegenheid voor de cliënten van AveleijnSDT. Het vervangt het café Woolder Gelag aan de Geerdinksweg. Ontwikkeling van Buurtmensa en de horecafaciliteiten in de MFA en de overige eetgelegenheden zullen in onderlinge afstemming tot stand moeten komen. 46. Kinderboerderij of stadsboerderij Mensen met een verstandelijke handicap of psychische of psychiatrische beperking brengen de dag door werkend in de kinderboerderij of stadsboerderij. Een combinatie met t Genseler (school voor praktijkonderwijs) biedt extra mogelijkheden, ivm beheer en onderhoud (stage). De plek van de boerderij ten opzichte van de Brede School biedt mogelijkheden voor natuureducatie, spel en ontspanning aan kinderen van klein tot groot. De kinderboerderij biedt vertier aan alle buurtbewoners. In combinatie met speeltoestellen en een wat kleinschalige horeca is naast de MFA een tweede ontmoetingsplaats in de wijk gecreëerd. AveleijnSDT heeft in Goor recent een kinderboerderij met kleinschalige horeca voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap gerealiseerd. Dagbestedingsbudgetten en horecaverdiensten kunnen dekkend zijn voor de exploitatie. Bouw en realisatie zijn mogelijk door sponsoring van Twentse ondernemers in samenwerking met bijv. de Rotary. 47. Inloophuizen voor specifieke groepen De bewoners van de JP van den Bentstichting, InteraktContour, AveleijnSDT, RIBW en MediantGGz hebben op loopafstand van hun appartementen een inloophuis. Hier kunnen zij terecht voor informatie, advies en ondersteuning, ontmoeting en een maaltijd. Deze inloophuizen zijn niet openbaar toegankelijk. Wel is er de gehele dag personele bezetting aanwezig. De JP van den Bentstichting heeft al aangegeven voor bewoners in Veldwijk Zuid een rol te willen spelen op het vlak van informatie, advies en ondersteuning. Onderzocht moet worden of en hoe deskundigheid van personeel dat aanwezig is in de woonvormen, ook buurtbewoners van dienst kan zijn. 6.3 Woon- en leefomgeving 48. Voldoende commerciële diensten Om zo lang en gewoon mogelijk thuis te kunnen wonen, is het belangrijk om in de buurt boodschappen te kunnen doen. Immers, voor ouderen en mensen met een handicap en beperking geldt dat zij over het algemeen niet zo mobiel zijn. Het buurtwinkelcentrum dat gepland is rond het Olympiaplein zal in deze behoefte voorzien. De meeste woonvormen voor bijzondere doelgroepen bevinden zich binnen een straal van 250 meter van dit winkelcentrum. Voor wie een winkel in de buurt geen belangrijk criterium is, zijn er ook wat verder weg gelegen woonvormen. 49. Voldoende woondiensten Prettig wonen met zorg doet een groter beroep op woondiensten. Denk aan de aanwezigheid van een conciërge, alarmering, klussendienst in de woning, woonmaatschappelijk consulenten. Belangrijk is dat woon-, zorg- en welzijnsdiensten goed op elkaar aansluiten (en als één arrangement kunnen worden aangeboden). Informatie en advies en toeleiding/verwijzing naar woondiensten vindt plaats vanuit het wijkloket in de MFA. 50. Voldoende openbare diensten Voor iedereen jong en oud - is het prettig allerlei openbare diensten binnen handbereik te hebben. Openbare diensten zijn o.a. de bibliotheek, 17

18 het wijkbeheer, onderwijs, peuterspeelzaal. In de Brede School en de MFA kunnen de openbare diensten een plek krijgen. Sommige diensten worden thuis gebracht, gehaald of worden alleen in een woonvoorziening geleverd. Dit levert een de volgende indeling op (Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg/1995): Brengdiensten: bijv. zorgverlening, klussen in woning, boodschappendienst; Haaldiensten: bijv. boodschappen doen, recreatieve activiteiten, informatie, revalidatie; Interne diensten: bijv. langdurige intensieve zorg, 24-uurs toezicht; Coördinatie en informatie bijv. één loket in gemeente; informatiewinkel in de wijk; adviseurs of makelaars. 6.4 Gezondheid en preventie Belangrijk in het woonservicegebied Berflo Es is, dat er voldoende zorgdiensten aanwezig zijn om te zorgen dat mensen met beperkingen een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Naast de bestaande zorgdiensten zijn daarvoor nieuwe zorgdiensten noodzakelijk. Zo eist de extramuralisering de aanwezigheid van voldoende zorg op afroep en nachtzorg in de wijk. 51. Voldoende 24 uurs zorg op afroep Zorg op afroep wordt ook wel onplanbare zorg genoemd. Het betekent dat de bewoner zelf het initiatief neemt om een hulpverlener in te seinen, die vervolgens binnen een nader af te spreken aantal minuten aanwezig is 6. Het is zorg die te vergelijken is met de zorg zoals die nu in een verzorgingshuis wordt geleverd. Deze zorg wordt geboden vanuit een wijkzorgsteunpunt. Woningen op loopafstand van het wijkzorgsteunpunt kunnen 6 Hoeveel minuten acceptabel is zal afhangen van de zorgvorm en de behoefte/vraag van de gebruikersgroep een zorggarantie ontvangen tot op het niveau van 24 uurs zorg op afroep. Wonen met zorg op afroep wordt verzorgd of begeleid wonen genoemd. 52. Voldoende (ongeplande) nachtzorg Voldoende 24 uurs zorg op afroep betekent ook dat er s nachts voldoende zorg kan worden geleverd. Nachtzorg is echter een dure dienst, die voldoende schaalgrootte vereist. Partijen werken samen aan een systeem voor ongeplande zorg, vooral in de nacht. Dit betekent dat nachtzorg sectoroverstijgend dwz voor alle doelgroepen in de wijk wordt georganiseerd. Onderzocht wordt of en hoe een relatie kan worden gelegd met de bestaande dienst alarmering met zorgopvolging van de thuiszorg van Carint ( alarmeringspost in de wijk). 53. Voldoende 24 uurs calamiteitenzorg en crisisopvang Thuis wonen voor mensen met een grote zorgvraag is alleen mogelijk als er voldoende calamiteitenzorg en crisisopvang beschikbaar is. Vooral ter voorkoming van overbelasting van mantelzorgers is dit een belangrijk punt. Ook garandeert dit dat de reguliere zorg in de wijk bij calamiteiten en crisis niet te veel onder druk komt te staan en doorgang kan vinden. Partijen werken samen aan een veilig en betrouwbaar vangnet van zorg en opvang in geval van calamiteiten, crisis of tijdelijke nood. Onderzocht wordt waar de opvang kan worden gesitueerd en hoe de zorg het best kan worden georganiseerd. 54. Voldoende nachtopvang en tijdelijke opvang Als het overdag wel lukt om gewoon thuis te wonen, maar s nachts onvoldoende toezicht mogelijk is, kan nachtopvang een uitkomst bieden. Ook kan tijdelijke opvang nodig zijn. Bijv. als mantelzorgers een periode niet voor hun familielid kunnen zorgen (bij ziekenhuisopname, vakantie). Onderzocht wordt waar de opvang kan worden gesitueerd en hoe de zorg het best kan worden georganiseerd. 55. Voldoende planbare 24 uurs zorg Planbare zorg is zorg die op afspraak wordt verleend. Het gaat bijv. om de thuiszorg of om andere vormen van ambulante zorg (bijv. het casemana- 18

19 gement van MediantGGz). Ook het maatschappelijk werk of de eerstelijnspsycholoog levert planbare zorg. De planbare 24 uurs zorg thuis wordt verleend vanuit het zorgsteunpunt in de wijk. Het ideaal is met een min of meer vast team van verzorgenden en verpleegkundigen de wijk te bedienen. Groot voordeel hiervan is dat bewoners vaker dezelfde gezichten zien, er een wijkzorgnetwerk met medewerkers van andere organisaties kan worden gevormd en de relatie met de huisarts kan worden aangehaald. Deze gebiedsgeoriënteerde inrichting van de organisatie van thuiszorg of geestelijke gezondheidszorg vraagt om voldoende schaalgrootte en nader onderzoek. Onder de noemer gezondheidsbevordering en preventie worden momenteel pilots in Hengelo uitgevoerd, waarbij preventieve gezondheidsconsulten aan senioren worden gegeven. Deze zijn gericht op leefstijladviezen. Onderzocht wordt of de consulten ook bruikbaar zijn op andere levensgebieden (bijv. het geestelijke welbevinden). 56. Voldoende mantelzorgondersteuning Om overbelasting van mantelzorgers te verminderen wordt in het woonservicegebied voorzien in een aantal basisfuncties voor mantelzorgondersteuning. Te denken valt aan verbeterde informatie en advies (in het wijkloket), diverse vormen van ondersteuning. Verder moet sprake zijn van voldoende respijtzorg (uit AWBZ en/of Wmo), verbeterde signalering van overbelasting en doorverwijzing, vernieuwde samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg en overige informele zorg (vrijwilligers) in de buurt. Bovenstaande ideeën lopen vooruit op het mantelzorgbeleid dat de gemeente Hengelo in 2008 ontwikkelt. Uitdaging is om voor mantelzorgers op maat samengestelde pakketten aan ondersteuning te kunnen bieden. De Berflo Es biedt in elk geval een proeftuin voor nader te formuleren vernieuwende initiatieven op het gebied van mantelzorg. 57. Voldoende (para)medische diensten De (para)medische diensten waarover het woonservicegebied in Berflo Es zal beschikken bestaan uit: huisartsen, fysiotherapie, logopedie, podotherapie, prikpost, apotheek. Deze diensten zullen zich niet fysiek verzamelen onder één dak. Wel geven zij aan mee te willen werken aan nieuwe zorginhoudelijke programma s in de wijk. Verder is van belang dat de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg zijn afgestemd op de ontwikkeling van het gezondheidscentrum in Hart van Zuid en overige stedelijke voorzieningen als ziekenhuispoli s (bijv. valpoli, geheugenpoli) en verpleeghuisexpertise tbv de eerste lijn. Wat betreft de Berflo Es heeft de apotheker aangegeven voorlichting en instructie in de MFA te willen geven. De gemeente Hengelo is voorstander van goed gespreide eerste lijnsgezondheidscentra. Zij is van mening dat de combinatie van huisartsenzorg, fysiotherapie, apotheek in de wijk meerwaarde heeft voor patiënten. Vooral als deze hulpverleners het dak delen en korte lijnen hebben komt dat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt ten goede. 58. Breed dienstenpakket: meerwaarde voor iedereen Het brede dienstenpakket komt alle wijkbewoners ten goede, ook de bewoners die niet in het woonservicegebied zelf wonen. Zij zullen wellicht meer diensten halen, maar ook de breng -diensten komen bij hen aan huis. Ook bepaalde combinaties van diensten zorgen voor een meerwaarde. Sommige diensten zijn pas mogelijk bij voldoende schaalgrootte, zoals nachtzorg. Combinaties van groepen zorgvragers zorgen voor voldoende financieel en organisatorisch draagvlak van deze voorzieningen (en maakt meer mogelijk). De combinaties met kwalitatieve meerwaarde zijn bijv. intergenerationele projecten, waar ouderen en kinderen samen activiteiten ondernemen. Tot slot, komt een betere samenwerking tussen alle leveranciers van zorg- en diensten niet alleen mensen met beperkingen, maar alle bewoners van de gehele Berflo Es ten goede. Dit staat in het volgende hoofdstuk Ketenzorg centraal. 19

20 7 KETENZORG EN SAMENWERKING Belangrijk uitgangspunt is dat het zorgaanbod in het woonservicegebied aansluit op de vraag naar en behoefte aan zorg. Ofwel de zorg in de wijk moet vraaggericht zijn. Er moet een samenhangend pakket aan zorg- en diensten ofwel ketenzorg worden geboden. Een containerbegrip, volgens de werkgroep Ketenzorg, die aan de slag ging om de vele aspecten van ketenzorg te belichten. 59. Ketenzorg heeft primair meerwaarde voor de cliënt Het belangrijkste doel van ketenzorg in de Berflo Es is dat de cliënt er meerwaarde van ondervindt. Dit kan op vele manieren. Door bijv. de ontwikkeling van meer vraaggerichte zorg; door nieuwe combinaties of een betere afstemming van bestaande producten; door een meer logistieke benadering van zorg, waarbij de route van de cliënt door het (zorg)systeem wordt gevolgd door allerlei vormen van samenwerking rond cliëntengroepen of patiëntencategorieën. Hiervan afgeleid kan ketenzorg ook strategische of bedrijfseconomische doelen dienen. Ketenzorg is het kunnen aanbieden van (pakketten, combinaties van) voorzieningen die aansluiten op de vraag van de cliënt. 60. Cliëntperspectief en vraag als uitgangspunt Het perspectief van de cliënt bepaalt welke activiteiten en functies bij elkaar moeten worden gebracht. Neem de route die cliënten afleggen als vertrekpunt om de samenhang tussen onderdelen van organisaties te analyseren. Kijk naar bestaande functies en activiteiten bij het samenvoegen van de zorg- en dienstverlening (en niet naar de voorzieningen/organisaties van waaruit ze geleverd worden). Het heeft weinig zin om voor één vrager ketenzorg te organiseren. Ketenzorg is echter niet voor alle vragers en vragen geschikt. Ketenzorg levert alleen iets op als het gaat om complexe en vaak gestelde vragen, die een enigszins voorspelbaar verloop in de tijd kennen. Vraag centraal? Als de vraag als uitgangspunt wordt genomen, wordt er van uitgegaan dat de vraag ook daadwerkelijk bekend is. Het kennen van de vraag van vooral ouderen en hun cliëntsysteem is echter niet altijd zo eenvoudig. Cliënten denken vaak vanuit het bestaande, traditionele aanbod. Zij vragen bijv. naar een plaats in het verzorgingshuis, terwijl zij eigenlijk verzorgingshuiszorg nodig hebben, die wellicht ook in de thuissituatie kan worden geboden. Cliënten zijn daarom gebaat bij goede informatie over nieuwe mogelijkheden. 61. Cliënt ontvangt snel zorg op de juiste plek Het proces van indicatiestelling, toeleiding en verwijzing is goed geregeld. Ketenpartners voorkomen dat er vertraging in het proces of ketentraject ontstaat doordat de indicatiestelling nog niet is afgerond. Verder zorgen zij voor een goede toeleiding zodat cliënten met hun vraag snel op de goede plek in het systeem terecht komen. Daarbij is van te voren afgesproken wat tot het taakgebied van de ene professional hoort en wanneer doorverwijzing volgt naar de andere. 62. Resultaten in termen van gezondheid, leefbaarheid, zelfredzaamheid Benoem resultaten in termen van gezondheid, leefbaarheid, zelfredzaamheid en onderzoek vervolgens welke organisaties en professionals samenwerken om dit resultaat te behalen. Dit kan door het instellen van programma s, waaraan door verschillende organisaties gezamenlijk gedurende enkele jaren wordt gewerkt. Het benoemen in termen van te behalen resultaten voorkomt het denken vanuit bestaande voorzieningen, producten/diensten (zoals in hoofdstuk 6). 63. Vraaggerichte zorg is kwalitatief goede zorg Vraaggericht werken betekent niet u vraagt, wij draaien. Het blijft een taak voor professionals om kwalitatief goede zorg te leveren. Dat wil zeggen de zorg volgens de beste inzichten (best practice, evidence based) en geldende multidisciplinaire richtlijnen. Als je weet dat iets niet werkt, moet je het niet doen, ook al wil de klant het graag. Omgekeerd geldt als 20

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Woonservicegebieden. Klaar voor de volgende ronde. SEV-advies

Woonservicegebieden. Klaar voor de volgende ronde. SEV-advies Woonservicegebieden Klaar voor de volgende ronde SEV-advies Colofon Een interactieve pdf Deze pdf is ontworpen voor optimale weergave op zowel het scherm als papier. Door de witmarges kan het document

Nadere informatie

Het servicecentrum, de kern van de woonzorgzone. Onderzoek naar 10 voorbeelden in Nederland.

Het servicecentrum, de kern van de woonzorgzone. Onderzoek naar 10 voorbeelden in Nederland. Het servicecentrum, de kern van de woonzorgzone. Onderzoek naar 10 voorbeelden in Nederland. In opdracht van: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Utrecht Verricht door: QUARA, Ir. J.J.W. Heuvelink Voorburg

Nadere informatie

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op in Zuidoost-Brabant Versie 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 H.1 Dagbehandeling en behandeling met verblijf... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Inhoudelijk toekomstperspectief...

Nadere informatie

Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen

Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen Onderzoeksrapport Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen Radboud Universiteit Nijmegen George de Kam, Daniëlle Damoiseaux, Laura Dorland en Roos Pijpers

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie