Inhoudsopgave. Inleiding. Wie zijn wij...4 PITTWENTE Missie en Visie Kwaliteit van de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding. Wie zijn wij...4 PITTWENTE Missie en Visie Kwaliteit van de zorg"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inleiding Wie zijn wij...4 PITTWENTE Missie en Visie Kwaliteit van de zorg Onze hulp- en dienstverlening Doelgroep Begeleiding Re-integratie Jobcoaching Hulpverleningstrajecten Doorstroomkamers Psychodiagnostisch onderzoek Vaste stageplaatsen Toekomstig aanbod...10 Begeleid wonen Arbeidsmatige en educatieve dagbesteding Behandeling Ontwikkelingen...10 Nieuw logo

3 Voorwoord Voor u ligt de organisatieschets van PITTWENTE. Hierin willen wij u vertellen wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij de toekomst zien. Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om ons nieuwe logo te introduceren. PITTWENTE is volop in ontwikkeling en dit willen wij graag met u delen. Frank Olde Riekerink Directeur een cliënt is de gewichtigste bezoeker op het erf van onze instelling. Hij is niet van ons afhankelijk wij zijn afhankelijk van hem. Hij is geen onderbreking van ons werk maar het doel ervan. Geen buitenstaander maar deel uitmakend van onze business. Wij bewijzen hem geen dienst door hem van dienst te zijn hij bewijst die ons door ons de gelegenheid te bieden tot dienstverlening Mahatma Ghandi 3

4 Inleiding PITTWENTE richt zich op mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het ultieme doel is dat mensen een volwaardige plek vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. PITTWENTE werkt vanuit de overtuiging dat het voor ieder mens belangrijk is een goede balans te hebben tussen wonen en werken. Pas als het thuis op orde is (onder andere huisvesting, financiën), wordt met de cliënt een traject gestart naar het vinden van een passende arbeidsplaats. Het concept waarbij er een sterke samenhang is met de ondersteuning die de cliënt geboden wordt, gericht op deelname aan de maatschappij én de ondersteuning op het gebied van re-integratie en jobcoaching, is uniek en onderscheidend. Wie zijn wij PITTWENTE is opgericht in 2008 vanuit de overtuiging dat hulpverlening daadkrachtiger, persoonlijker en effectiever kan dan bij de reguliere zorgaanbieders. PITTWENTE staat voor: dynamiek; creatieve oplossingen; laagdrempelig; vertrouwensbasis; intensieve begeleiding; praktische hulpverlening en dienstverlening; PITTWENTE biedt individuele begeleiding en re-integratie aan mensen met een psychiatrische stoornis en/of een verstandelijke beperking. In vier jaar tijd is PITTWENTE uitgegroeid tot een organisatie met 20 medewerkers. Op jaarbasis ontvangen ongeveer 120 cliënten begeleiding van PITTWENTE en 40 cliënten ontvangen ondersteuning in de vorm van re-integratie of jobcoaching. PITTWENTE rekent de regio Twente tot haar verzorgingsgebied. Missie en Visie PITTWENTE werkt vanuit het principe wonen en werken in balans. Alleen dan kan PITTWENTE de cliënt een stevige basis voor de toekomst geven. Doel van de hulpverlening is deelname aan de maatschappij en een passende baan. PITTWENTE kijkt altijd naar het totaalbeeld. Wij richten ons op het woon én werkgebied van de cliënt. PITTWENTE werkt vanuit de overtuiging dat een solide thuisbasis voorwaarde is om de stap naar een passende werkplek langdurig en succesvol te maken. Kwaliteit van de zorg PITTWENTE werkt hard aan het verbeteren van de kwaliteit en de transparantie van de geboden hulp- en dienstverlening. PITTWENTE beschikt sinds de zomer 2010 over de jobcoach certificering en het keurmerk Blik op werk. Daarnaast bereidt PITTWENTE de invoering van het landelijke geldend kwaliteitssysteem HKZ voor. Het streven is om de HKZ-certificering in april 2012 te behalen. PITTWENTE werkt met een zorgovereenkomst, zorgplannen en een cliëntvolgsysteem. De bestaande werkwijze, organisatie van de zorg en beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden zullen in het proces naar een kwaliteitssysteem opnieuw tegen het licht worden gehouden. 4

5 5

6 LOUISE Als ik bij PITTWENTE op kantoor kom zijn alle mensen altijd heel vriendelijk. Ze willen me altijd helpen en stellen mij op mijn gemak. Ze zijn heel medelevend en daarom heb ik meerdere kennissen ook naar PITTWENTE verwezen. En niet te vergeten, ik krijg altijd een heerlijke koffie. Mijn begeleidster probeert mij altijd te helpen. Als ik ergens vragen over heb wil mijn begeleidster dat samen met mij oplossen. Als ik het ook even niet meer zie zitten kan ik haar altijd bellen. Ze heeft mij ook erg goed geholpen bij mijn financiën. Ik ben erg tevreden met de hulp die ik nu krijg

7

8 Onze hulp- en dienstverlening Doelgroep PITTWENTE biedt begeleiding aan jongeren en volwassenen die zijn vastgelopen op de primaire leefgebieden (wonen, financiën en dagbesteding). Daarbij vullen wij deze leefgebieden aan met het sociaal netwerk. Veelal hebben cliënten weinig tot geen regie over hun eigen leven. Cliënten kunnen vaak niet komen tot keuzes of acties om de eigen leefsituatie te veranderen of maken verkeerde keuzes en/of overzien de gevolgen van hun eigen handelen niet. Cliënten zijn niet goed in staat om de meer formele/ zakelijke contacten in hun leven te onderhouden en/of afspraken daarmee na te komen. Kenmerken van de cliënt Er is sprake van een psychiatrische stoornis en/of een verstandelijke beperking (grondslag psychiatrie (PSY) of verstandelijke handicap ((L)VG)). De cliënt heeft beperking(en) op het gebied van sociale redzaamheid, het psychisch functioneren, het terrein van geheugen en oriëntatie en/of matig tot zwaar probleemgedrag. De cliënt is ouder dan 18 jaar; gemiddeld ligt de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar. Er is sprake van meervoudige problematiek op het gebied van huisvesting, financiën en dagbesteding. Cliënt woont zelfstandig of bij ouders/verzorgers. Uitsluitingscriteria zijn Cliënten bij wie sprake is van psychosociale problematiek; zij beschikken niet over een psychiatrische- of verstandelijke beperking; Een harddrugsverslaving; Agressieproblematiek waar cliënt niet bereid is aan te werken; De cliënt heeft continue (24 uurs)zorg nodig; Zware psychiatrische problematiek die opname vereist. Begeleiding De begeleiding is in eerste instantie gericht op het op orde brengen van de primaire leefgebieden. Kenmerkend voor het vormgeven van de begeleiding van PITTWENTE is vertrouwen en een gezonde nabijheid. De hulpverlener zoekt samen met de cliënt naar passende ondersteuning. De hulpverlener luistert naar de wensen van de cliënt en samen wordt bekeken wat goed is. De ondersteuning is gericht op bevordering en behoud van de zelfredzaamheid. Tevens wordt de cliënt ondersteund bij beperkingen op het gebied van zelfregie over het dagelijks leven. Samen met de cliënt worden vaardigheden geoefend en wordt structuur en regie aangebracht in en over het eigen leven. Centraal in de hulpverlening staat het contact met de cliënt; het opbouwen van een relatie en wederzijds vertrouwen. Dit betekent dat de hulpverlener gericht is op het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen samen met de cliënt. Dit vraagt een snelle en directe manier van werken, creativiteit en soms onorthodoxe oplossingen. Cliënten komen veelal op het hoogtepunt van hun hulpvraag bij PITTWENTE binnen en hebben op dat moment behoefte aan praktische hulp. Bij de hulpverleners van PITTWENTE ligt hierin de uitdaging om de vraag achter de vraag te vinden en op een probleemoplossende wijze de eigen kracht van cliënten aan te boren. PITTWENTE helpt de praktische hulp te organiseren en bouwt tegelijkertijd vertrouwen op bij de cliënt, waar in het vervolg van het hulpverleningstraject op voortgebouwd kan worden. PITTWENTE gaat uit van een positieve benadering waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. 8

9 Re-integratie PITTWENTE biedt ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Hierbij richt zij zich in principe op iedereen in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, Wij, Wia). Deelname aan een re-integratietraject is niet vrijblijvend. Een cliënt moet in staat zijn afspraken te maken en na te komen. Voorwaarde is dan ook dat er rust is in de thuissituatie; problemen op het gebied van huisvesting en financiën zijn geordend en overzichtelijk. Doordat cliënten bij PITTWENTE vanuit een begeleidingstraject vaak doorstromen naar een re-integratietraject is er bij cliënten veelal sprake van een grote loyaliteit naar PITTWENTE; de betrouwbaarheid van cliënten is groot waardoor de kans van slagen van het re-integratietraject groter is. Jobcoaching De jobcoach begeleidt cliënten in het voortraject naar werk, in de bemiddeling naar werk en tijdens het werk in de vorm van persoonlijke ondersteuning. Het doel is de cliënt te plaatsen op een reguliere arbeidsplaats en tijdens zijn werk op dusdanige wijze te ondersteunen dat uitval wordt voorkomen, de inzetbaarheid van de cliënt wordt vergroot en werk een duurzame factor in het leven van de cliënt wordt. Uiteindelijk is het doel dat de cliënt zonder ondersteuning van de jobcoach zijn werk uitvoert en duurzaam weet te maken. De jobcoach werkt bij PITTWENTE in de meeste trajecten nauw samen met de ambulant hulpverlener. Hulpverleningstrajecten Voor cliënten die vastlopen in de huidige hulpverlening biedt PITTWENTE mogelijkheden met verschillende internationale hulpverlenings- of werktrajecten. Het doel is om cliënten vanaf 18 jaar de mogelijkheid te bieden om uit te groeien tot een zelfstandige persoonlijkheid die zich weet te redden in de maatschappij. Door de hulpverleningstrajecten is de kans op een stabiel leven en een succesvolle re-integratie groter. Bij sommige cliënten is hierbij een langere of blijvende begeleiding nodig. Voorbeelden van hulpverleningstrajecten zijn de opleiding tot deksman binnenvaart en medewerker horeca op een camping. Doorstroomkamers PITTWENTE heeft twee doorstroomkamers die zij ter beschikking stelt aan cliënten die tijdelijk en snel huisvesting nodig hebben. Voor het aanvragen van een uitkering is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat een cliënt een vast woon- en verblijfadres op kan geven. PITTWENTE zoekt samen met de cliënt naar een geschikte zelfstandige woonruimte. Cliënten verblijven gemiddeld drie maanden tot een half jaar in de doorstroomkamers en ontvangen begeleiding via PITTWENTE. Psycho-diagnostisch onderzoek PITTWENTE werkt nauw samen met diverse GZ-psychologen en heeft een psycho-diagnostisch medewerker in dienst voor het uitvoeren van psycho-diagnostisch onderzoek. Voor het vaststellen van de grondslag en het inzetten van de juiste begeleidingsmethodiek is het van belang goed zicht te hebben op de mogelijkheden van de cliënten. Onderzoek richt zich op het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van de cliënt. Daarnaast kunnen eventuele stoornissen uit het diagnostisch onderzoek naar voren komen. De doorlooptijd waarin PITTWENTE het diagnostisch onderzoek uitvoert is maximaal tien weken. Binnen twee a vier weken na aanmelding wordt een cliënt getest en binnen tien weken na aanmelding is het diagnostisch rapport gereed. Vaste stageplaatsen Binnen verschillende bedrijven beschikt PITTWENTE over vaste stageplaatsen voor haar cliënten. Dit betekent dat PITTWENTE altijd plek heeft voor een cliënt die klaar is om te werken. Deze stageplaatsen worden bijvoorbeeld gebruikt voor cliënten die graag willen en kunnen werken, maar die nog geen definitieve arbeidsplaats gevonden hebben. Daarnaast worden de vaste stageplekken gebruikt voor cliënten die nog moeten wennen aan het arbeidsproces. 9

10 Toekomstig aanbod Begeleid wonen Het aanbod begeleid wonen is in ontwikkeling. PITTWENTE is momenteel op zoek naar een geschikte locatie voor het begeleid wonen. PITTWENTE zoekt een locatie waarbij er ruimte is voor drie zelfstandige wooneenheden voor cliënten. De locatie dient tevens te beschikken over een kantoorruimte voor de ambulante hulpverleners. Cliënten ontvangen dagelijks begeleiding van een ambulant hulpverlener. Doel is dat de cliënt binnen een jaar zelfstandig woont. Arbeidsmatige en educatieve dagbesteding Het product arbeidsmatige en educatieve dagbesteding is eveneens in ontwikkeling. Dagbesteding is gericht op cliënten die nog geen werk hebben. De cliënten komen naar de locatie om voorgestructureerd werk te doen. De nadruk ligt naast het oefenen en trainen vooral op de positieve effecten van werken: fysiek bezig zijn en plezier hebben in werken. Het voelt goed om bezig te zijn. Een hulpverlener is aanwezig om de cliënten te motiveren en te kijken waar de cliënt tegenaan loopt. Behandeling PITTWENTE is voornemens het hulpverleningsaanbod uit te breiden met de functie behandeling. In mei 2011 heeft PITTWENTE een toelating AWBZ voor behandeling gekregen. Behandeling is gericht op herstel of voorkoming van verergering van een verstandelijke handicap of psychiatrische aandoening. Veel cliënten vallen uit in het arbeidsproces door niet verwerkte trauma s of door agressieproblematiek. De reguliere therapieën en aanpak sluiten onvoldoende aan bij de specifieke doelgroep van PITTWENTE. Bovendien zijn de wachtlijsten voor behandeling in de regio lang. Voor het slagen van de behandeling is vertrouwen van de cliënt in de behandelaar en de organisatie van het grootste belang. De cliënten die bij PITTWENTE begeleiding ontvangen en/of deelnemen aan een re-integratietraject hebben veelal veel teleurstellingen ervaren in de reguliere hulpverlening, waardoor zij wantrouwend zijn geworden. PITTWENTE wil behandeling kleinschalig aanbieden, en hierbij gebruik maken van de reeds opgebouwde vertrouwensband met de cliënt. Door voort te bouwen op de positieve ervaring met het al lopende hulpverleningstraject bij PITTWENTE wordt de kans van slagen van de behandeling vergroot. PITTWENTE werkt hiertoe samen met GZ-psychologen met grote affiniteit met de doelgroep. PITTWENTE richt zich op agressieregulering, gesprekstherapie en psychomotorische therapie (PMT). Ontwikkelingen Zoals u kunt lezen is PITTWENTE volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt de persoonlijke begeleiding (de AWBZ-zorg) via een Persoons Gebonden Budget (PGB) met cliënten afgesproken. Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het PGB, zagen wij ons genoodzaakt een andere richting in te slaan met de organisatie. Met ingang van 25 mei 2011 is PITTWENTE officieel een zorginstelling en zijn wij een aanbestedingsprocedure gestart met het Zorgkantoor. Op 15 september 2011 hebben wij een definitieve gunning ontvangen voor het bieden van extramurale zorg (begeleiding) in de regio Twente. Dit betekent dat wij vanaf 1 januari 2012 naast het ontvangen van financiering middels het PGB van de cliënt ook Zorg in Natura mogen leveren. We zijn momenteel druk bezig om deze verandering zo goed mogelijk in te passen binnen de organisatie. Wij zullen u middels onze website op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. 10

11 Nieuw logo PITTWENTE is bezig met een grote professionaliseringsslag. In combinatie met de veranderingen die de organisatie momenteel ondergaat hebben wij ervoor gekozen een nieuw logo te laten ontwerpen. De naam blijft hetzelfde. Deze wordt nu alleen voluit geschreven. Tevens is de kleurstelling iets aangepast. Het wordt nu PITTWENTE, krachtig in hulp- en dienstverlening. Nieuw PITT krachtig in hulp- en dienstverlening Oud 11

12 FotografieTessa Wiegerinck, Wij hopen dat u na het lezen van deze organisatieschets enthousiast bent geraakt over onze hulp- en dienstverlening. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of langskomen bij ons op kantoor. U bent van harte welkom. PITTWENTE Buitenweg SP ENSCHEDE Tel: / Fax:

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Brochure Stichting Elckerlyc

Brochure Stichting Elckerlyc Brochure Stichting Elckerlyc Inhoud 1. Stichting Elckerlyc - in het kort... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating... 3 1.3 Wet- en regelgeving... 3 2. Stichting Elckerlyc... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Visie...

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave deel II: Doelgroepen boerderijzorg

Inhoudsopgave deel II: Doelgroepen boerderijzorg Inhoudsopgave deel II: Doelgroepen boerderijzorg 1 Mensen met een verstandelijke beperking... 2 2 Mensen met een lichamelijke beperking... 7 3 Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)... 10 4 Mensen

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 3 van 24 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 MENS is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 inhoud 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie 7 Missie 8 Doelstellingen 2012-2015 10 Cultuur en waarden 12 Wat maakt het verschil 14 Externe analyse 16 Wijze

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Community Support Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: N. Heijs Community Support 050 311 72 72 n.heijs@communitysupport.nl N. Heijs is

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie