Privacyreglement. Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacyreglement. Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V."

Transcriptie

1 TnA Toeleiding naar Arbeid Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. Privacyreglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van persoonsregistratie gehouden voor dienstverlening door Toeleiding naar Arbeid B.V. (alias R95 Routes naar Werk) en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. Dit privacyreglement is gebaseerd op het voorbeeld-privacyreglement dat is vastgesteld op 3 mei Omdat het voorbeeldprivacyreglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt en is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens, voldoet ook voorliggend reglement aan de vereisten. Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. Ubbo Emmiussingel 110A 9711 BK Groningen Verantwoordelijk uitgever: directie Toeleiding naar Arbeid 19 augustus 2005 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm, of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 1 van 19

2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepaling Privacy Cliënt Persoonsgegeven Medische of psychologische gegevens Persoonsregistratie Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie Houder van de persoonsregistratie Geregistreerde Beheerder van de persoonsregistratie Bewerker van de persoonsregistratie Gebruiker van een persoonsregistratie Geheimhouding De plicht tot geheimhouding Reikwijdte...5 II. KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE Doel van de persoonsregistratie Werking van de persoonsregistratie Opgenomen gegevens...7 III. DE RECHTEN VAN GEREGISTREERDEN EN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS Kennisgeving Vernietiging van opgenomen gegevens Verstrekking van gegevens uit een persoonsregistratie Toegang tot persoonsgegevens Inzage van opgenomen gegevens Correctie c.q. aanvulling van gegevens of verwijdering ervan Bewaartermijnen Overdracht van opgenomen gegevens Klachten...11 IV. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Looptijd en overdracht van de registratie Wijziging van het reglement Inwerkingtreding...12 BIJLAGE A: WERKING VAN DE KLACHTENREGISTRATIE...13 I. Klachtenreglement...13 II. Klachtenregistratiesysteem...13 BIJLAGE B: PERSOONSREGISTRATIE...14 I. Werking, aard en omvang van de persoonsregistratie Registratie van persoonsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats Registratie van uitkerings- en inkomensgegevens en burgerservicenummer...14 Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 2 van 19

3 3. Registratie op basis van het cliëntvolgsysteem Registratie van gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden Registratie van een indeling naar aard van de handicap Registratie van sociale gegevens Registratie van medische en diagnostische gegevens Registratie van de rapportages over cliënten ten behoeve van opdrachtgevers...15 BIJLAGE C: DOSSIERS INDIVIDUEEL...16 I. Dossiers individueel...16 BIJLAGE D: TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS...17 I. Begripsomschrijving Raadplegen Muteren Verwijderen...17 II. Beschrijving functie, doel en toegang...17 III. Geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen Papieren dossiers Digitale dossiers...18 BIJLAGE E: BEWAARTERMIJNEN...19 I. Bewaartermijn...19 II. Klachtenregistratie...19 Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 3 van 19

4 I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALING 1.1 Privacy Het recht van cliënten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het aanbod van dienstverlening van het reïntegratiebedrijf en iedere hierbij rechtstreeks betrokkene of belanghebbende Persoonsgegeven Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.4 Medische of psychologische gegevens Persoonsgegevens direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de geregistreerden; verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van arbeidstoeleiding en bemiddeling in het kader van zijn beroepsuitoefening. 1.5 Persoonsregistratie Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens, waaronder gegevens betreffende het opleidings- en arbeidsverleden, medische of psychologische gegevens, voor zover deze in het kader van de dienstverlening zijn verzameld. 1.6 Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie Het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen. 1.7 Houder van de persoonsregistratie Degene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van het reglement. 1.8 Geregistreerde Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen of diens wettelijke vertegenwoordiger. 1.9 Beheerder van de persoonsregistratie Degene die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan Bewerker van de persoonsregistratie Degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft waarmee een persoonsregistratie, waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd Gebruiker van een persoonsregistratie Degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren, dan wel van enigerlei uitvoer van de persoonsregistratie kennis te nemen Geheimhouding Iedere medewerker in dienst van Toeleiding naar Arbeid B.V. of R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. die uit hoofde van zijn functie kennis heeft van cliëntgegevens is tot geheimhouding jegens eenieder verplicht, behoudens jegens de houder voorzover zulks Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 4 van 19

5 voortvloeit uit de uitoefening van het houderschap overeenkomstig het bepaalde in artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 van dit reglement De plicht tot geheimhouding De plicht tot geheimhouding strekt zich ook uit tot medewerkers die hun dienstverband met Toeleiding naar Arbeid B.V. of R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. hebben beëindigd. 2. REIKWIJDTE Dit reglement is van toepassing op de hierna genoemde persoonsregistraties die binnen Toeleiding naar Arbeid B.V., mede namens R95 Routes naar Zorg Groningen B.V., aanwezig zijn: 2.1. Registratie van persoonsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats Registratie van uitkerings- en inkomensgegevens en burgerservicenummer Registratie op basis van het cliëntvolgsysteem Registratie van gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden Registratie van een indeling naar aard van de handicap Registratie van sociale gegevens Registratie van medische en diagnostische gegevens Registratie van de rapportages over cliënten ten behoeve van opdrachtgevers 2.2. Registratie in individuele dossiers 2.3. Klachtenregistratie: klachtenregistratie voor Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 5 van 19

6 II. KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 3. DOEL VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 3.1 De houder van de persoonsregistratie omschrijft nauwkeurig de doelstelling van de in artikel 2 genoemde persoonsregistraties. 3.2 De houder van de persoonsregistratie zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie noodzakelijk is. Verder zal hij geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan die bedoeld zijn in de onder het eerste lid vermelde omschrijving. De hoofddoelstellingen: A. Het bemiddelbaar maken van mensen met een arbeidshandicap. B. Het bemiddelen van mensen met een arbeidshandicap naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze doelstellingen worden gerealiseerd door middel van het aanbieden van intensieve individuele- en groepsbegeleiding. 4. WERKING VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 4.1 De houder van de persoonsregistratie omschrijft de werking van de in artikel 2 bedoelde persoonsregistraties als volgt. De organisatie waarbinnen de registratie functioneert: Houder: Beheerder: Bewerker: Gebruikers: Houder van alle persoonsregistraties binnen Toeleiding naar Arbeid en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. is de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. Beheerder van persoonsregistraties is de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. Bewerker van de persoonsregistraties zijn medewerkers automatisering en informatietechnologie, alsmede de applicatiebeheerders. Medewerkers in dienst van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. die betrokken zijn bij de dienstverlening aan cliënten, of die voor de uitoefening van de hun opgedragen taken toegang tot persoonsgegevens dienen te hebben. Deze omschrijving vormt tezamen met bijlage B één geheel met dit reglement. De toegang wordt verleend op grond van de in bijlage D verwoorde regels. 4.2 In de in artikel 4.1 aangeduide omschrijving wordt op zijn minst genoemd: de werkwijze van de persoonsregistratie, Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 6 van 19

7 of de registratie voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd is ingesteld; als sprake is van een beperkte looptijd geven de houders, zijnde de directie, aan wat er na afloop met de gegevens gebeurt. 4.3 De houders, zijnde de directie, zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. Hun handelen met betrekking tot de werking van de persoonsregistratie en de verstrekking van gegevens uit die registratie, wordt beperkt door dit reglement. Toeleiding naar Arbeid B.V. is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. 4.4 De bewerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsregistraties worden gevoerd. De terzake getroffen regelingen zijn bij de bewerker in te zien. 4.5 De houders, zijnde de directie, treffen de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van een persoonsregistratie; tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten dat hij onder zich heeft. 5. OPGENOMEN GEGEVENS Een persoonsregistratie kan onder andere de volgende gegevenscategorieën bevatten: personalia/identificatiegegevens, sociale gegevens, arbeidsverledengegevens, medische en psychologische gegevens, diagnostische gegevens, financieel-administratieve gegevens. Deze categorieën van gegevens en de herkomst van de gegevens worden verder uitgewerkt in de met dit reglement één geheel vormende bijlage B. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 7 van 19

8 III. DE RECHTEN VAN GEREGISTREERDEN EN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 6. KENNISGEVING 6.1 De houders, zijnde de directie, zullen door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van de registraties en van dit reglement vermelden; het reglement kan worden ingezien bij de receptie en is tegen betaling van 4,50 te koop bij de receptie. In de informatie bestemd voor cliënten wordt melding gemaakt van het privacyreglement van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V.. Cliënten worden gewezen op het inzagerecht in hun dossiers en tevens wordt vermeld dat er nooit zonder hun toestemming gegevens worden verstrekt aan derden. 6.2 Indien andere zelfstandige doelen dan omschreven in artikel 3 van dit reglement een doelstelling vormen van de registratie, hebben de houders, zijnde de directie, de plicht de geregistreerde vooraf te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd. Dit met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde. 7. VERNIETIGING VAN OPGENOMEN GEGEVENS De geregistreerde heeft het recht te verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de houders, zijnde de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. De houders, zijnde de directie, vernietigen de gegevens binnen een jaar na een daartoe strekkend verzoek van de geregistreerde, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. De houders, zijnde de directie, delen hun beslissing schriftelijk, voorzien van motivering, aan de geregistreerde mee. 8. VERSTREKKING VAN GEGEVENS UIT EEN PERSOONSREGISTRATIE 8.1 Wanneer dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan: diegenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele dienstverlening aan de geregistreerde, tenzij de geregistreerde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben, opdrachtgevers voor zover nodig voor de uitoefening van hun taak; bij de beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon herleidbare gegevens, data en/of resultaten bij de beëindiging van de bemiddeling van cliënten ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever door de directie van het reïntegratiebedrijf, zijnde Toeleiding naar Arbeid B.V. 8.2 Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in lid 8.1, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de schriftelijke, gerichte toestemming van de geregistreerde vereist. 8.3 De houders, zijnde de directie, zijn verplicht alle gegevensverstrekkingen aan derden ten minste een jaar nadat de verstrekking geschiedde vastgelegd te houden. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 8 van 19

9 De houders, zijnde de directie, delen de geregistreerde op diens verzoek, schriftelijk, binnen een maand mee of zijn persoonsgegevens in het jaar voorafgaand aan het verzoek uit de persoonsregistratie aan derden zijn verstrekt. 9. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften terzake, hebben de beroepsbeoefenaar die de gegevens heeft verzameld of diens waarnemer, toegang tot de persoonsgegevens. Voorts hebben toegang tot persoonsgegevens uit de registratie de beheerder en de bewerker, voor zover dit in het kader van beheer en bewerking noodzakelijk is. Deze personen en de binnen Toeleiding naar Arbeid B.V. of R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. aangewezen (mede)gebruikers van de registratie(s) zijn genoemd in bijlage D, welke één geheel vormt met dit reglement. Bij de in deze bijlage genoemde personen wordt aangegeven met welk doel zij toegang tot de persoonsgegevens hebben. De directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. heeft enkel toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is in verband met hun algemene verantwoordelijkheid als houders en in het kader van de klachtenprocedure. 10. INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS De geregistreerde heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende, geregistreerde gegevens. Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerders, zijnde de directie. Deze geven het verzoek door aan de beroepsbeoefenaar op wiens initiatief de betreffende gegevens zijn verzameld of aan diens waarnemer of opvolger. De gevraagde inzage dient binnen een maand te kunnen plaatsvinden. Desgevraagd verstrekt de beroepsbeoefenaar aan de geregistreerde een afschrift van diens gegevens tegen vergoeding van gemaakte kosten. De vergoeding voor de kosten van dit verzoek bedraagt 0,23 euro per pagina met een maximum bedrag van 4,50 euro per verzoek. Als de gegevens op een andere manier dan op papier worden verstrekt, mag de verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste 4,50 euro bedraagt. Van deze regel mag worden afgeweken door een vergoeding van ten hoogste 22,30 euro te vragen als het afschrift uit meer dan honderd pagina s bestaat of als het bericht zeer moeilijk te verkrijgen is en onevenredig veel tijd kost vanwege de aard van verwerking. Bijvoorbeeld delen van gegevens zijn nog ondergebracht in een oud informatiesysteem, de gegevens zijn alleen nog beschikbaar via back-up procedures. Kortom er moet sprake zijn van een onevenredig grote inspanning. Gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houders, zijnde de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. daaronder begrepen, kunnen weigeringgrond voor inzage en afschrift zijn. De houders, zijnde de directie, doen hiervan schriftelijk mededeling aan geregistreerde, waarbij zij de redenen voor hun beslissing uiteenzetten. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 9 van 19

10 11. CORRECTIE C.Q. AANVULLING VAN GEGEVENS OF VERWIJDERING ERVAN 11.1 De geregistreerde kan verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van de op hem betrekking hebbende gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Hij dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de houders, zijnde de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. Indien daartoe aanleiding bestaat, beslissen de houders, zijnde de directie, niet dan na de beroepsbeoefenaar die de gegevens heeft verzameld (voorzover deze nog in actieve dienst is) of diens opvolger gehoord te hebben De houders, zijnde de directie, delen hun beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek aan de geregistreerde mee. Een weigering is met redenen omkleed De houders, zijnde de directie, dragen er zorg voor dat een beslissing tot verbetering of aanvulling dan wel tot verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 12. BEWAARTERMIJNEN 12.1 Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stellen de houders, zijnde de directie, vast, op basis van het doel van de vastlegging van betreffende gegevens, hoelang de in de registratie opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. De bewaartermijn die door de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. wordt vastgesteld, is neergelegd in bijlage E, welke geacht wordt één geheel te vormen met dit reglement. De bewaartermijn kan voor de onderscheiden soorten gegevens en per registratie verschillen Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de geregistreerde en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat Indien de gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. 13. OVERDRACHT VAN OPGENOMEN GEGEVENS De geregistreerde heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen houder. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de houders, zijnde de directie. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift dan wel worden opgeschort voor zover de houders, zijnde de directie, jegens de opdrachtgever van de geleverde dienstverlening tot bewaring gehouden is of indien, ter zake van die dienstverlening, een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 10 van 19

11 14. KLACHTEN Indien de geregistreerde van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de houders, zijnde de directie. Hiertoe moet gebruik gemaakt worden van de procedure zoals die in het klachtenreglement is omschreven. Van de mogelijkheden tot het indienen van een klacht wordt de cliënt schriftelijk op de hoogte gesteld in de betreffende cliënteninformatie. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 11 van 19

12 IV. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 15. LOOPTIJD EN OVERDRACHT VAN DE REGISTRATIE 15.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie(s). Dit reglement is opgesteld met in achtneming van voorheen: de Wet persoonsregistraties (1988) thans: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de Organisatiewet sociale verzekeringen (1997) De geregistreerde wordt tijdig in kennis gesteld van het voornemen tot overdracht van de registratie(s) naar een andere houder, opdat tegen overdracht van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens bezwaar kan worden gemaakt. 16. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de houders, zijnde de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. en gemeld in een daarna volgende vergadering van medewerkers in dienst van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V.. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht een maand nadat ze ter inzage zijn gelegd. Het gewijzigde reglement wordt ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens, voorheen: de Registratiekamer. 17. INWERKINGTREDING Versie 1 van dit reglement is per 15 augustus 2000 in werking getreden en versie 2 per 27 juni Versie 3 is per 19 augustus 2005 in werking getreden. Voor R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. (voorheen Stichting TNA Zorg) is dit reglement van toepassing sinds de oprichting op 28 december Deze versie 4 van dit reglement vervangt versie 3 en is per 1 mei 2012 in werking getreden. Het reglement ligt bij de receptie ter inzage. Het reglement is tegen een betaling van 4,50 bij de receptie te koop. Directie Toeleiding naar Arbeid B.V. 1 mei 2012 R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. Mevrouw T. van de Velde Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 12 van 19

13 BIJLAGE A: WERKING VAN DE KLACHTENREGISTRATIE Deze bijlage vormt één geheel met het privacyreglement van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. en heeft betrekking op de in artikel 2 genoemde registraties. I. KLACHTENREGLEMENT Het klachtenreglement van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. geeft aan dat klachten altijd schriftelijk moeten worden ingediend en gebaseerd kunnen zijn op alle uitingen van ongenoegen over contacten met Toeleiding naar Arbeid B.V. of R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. die door de betrokkene als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren, die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene kunnen worden weggenomen. In het klachtenreglement staat de te volgen werkwijze vermeld evenals de maximale doorlooptijden. Van alle schriftelijke klachten wordt op het klachtenformulier onder andere genoteerd het volgnummer, de ontvangstdatum, de klager, de klachtafhandelaar, een omschrijving van de klacht en de acties die ondernomen worden om de klacht op te lossen. Dit formulier wordt samen met de brief die door de klager verzonden is en alle overige bijhorende correspondentie gearchiveerd. Daarnaast wordt er voor de directie het klachtenregistratiesysteem bijgehouden, zie hierna punt II. Bij deze registratie wordt een onderscheid gemaakt naar de bron van de klacht en naar de aard van de klacht. Een verslag van de geregistreerde klachten wordt eenmaal per kwartaal naar de opdrachtgever verzonden. Ook wordt ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de onderneming jaarlijks een analyse gemaakt van alle ontvangen klachten om vast te kunnen stellen of er trends zichtbaar zijn, of de corrigerende maatregelen hebben geleid tot tevredenheid en of de preventieve maatregelen hebben geleid tot verbetering. II. KLACHTENREGISTRATIESYSTEEM GEGEVENS BESCHRIJVING Volgnummer Uniek volgnummer Ontvangstdatum van de klacht Dag maand jaar Klachtafhandelaar Initialen van de hiertoe door de directie aangewezen persoon Naam van de klager Achternaam Bron van de klacht Cliënt / opdrachtgever / werkgever / overige Korte omschrijving van de klacht Korte vrije omschrijving Aard van de klacht Categorieaanduiding: betrouwbaarheid / deskundigheid / invoelend vermogen / klantvriendelijkheid / snelheid / toegankelijkheid / zorgvuldigheid / overig Behandelaar Initialen van de consulent Voortgang van de afhandeling van de klacht De tijdsbepalingen conform het Klachtenreglement Datum afhandeling Dag maand jaar Uitkomst van de afhandeling Korte omschrijving van de uitkomst Directie Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. 1 mei 2012 Mevrouw T. van de Velde Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 13 van 19

14 BIJLAGE B: PERSOONSREGISTRATIE Deze bijlage vormt één geheel met het privacyreglement van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. en heeft betrekking op de in artikel 2 genoemde registraties. I. WERKING, AARD EN OMVANG VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 1. Registratie van persoonsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats Tijdens het intakegesprek worden de volledige naam, het adres, de woonplaats, het geslacht, het telefoonnummer, de geboortedatum, het beroep, de nationaliteit, een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto geregistreerd. Deze registratie beoogt het contact tussen cliënt en consulent arbeidstoeleiding te vergemakkelijken. Deze registratie is gedeeltelijk geautomatiseerd, deels handmatig. 2. Registratie van uitkerings- en inkomensgegevens en burgerservicenummer De registratie van uitkeringsgegevens (zoals de naam van de uitkeringsinstantie en de arbeidsdeskundige) en burgerservicenummer dient onder meer ter bepaling van welke instantie de opdrachtgever is. Voorts is het in het kader van de begeleiding van belang te weten of en zo ja, welke uitkering een cliënt heeft. Ook in het geval een cliënt schulden heeft, is een dergelijke registratie van belang. De registratie is gedeeltelijk geautomatiseerd, deels handmatig. 3. Registratie op basis van het cliëntvolgsysteem Een cliëntvolgsysteem brengt op een efficiënte manier alle afspraken van, met en rondom de cliënt in beeld. Dit vergemakkelijkt de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers. Deze registratie is geautomatiseerd. 4. Registratie van gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden Deze registratie wordt gebruikt voor de begeleiding van de cliënt. In de beschrijving van het arbeidsverleden zitten aanknopingspunten voor zowel de begeleiding richting een baan op de reguliere arbeidsmarkt als voor het bemiddelbaar maken van cliënten. De registratie is gedeeltelijk geautomatiseerd, deels handmatig. 5. Registratie van een indeling naar aard van de handicap Teneinde een overzicht te krijgen van de aantallen cliënten met een specifieke handicap, wordt soms gebruik gemaakt van deze wijze van registreren. Deze registratie is geheel geautomatiseerd. 6. Registratie van sociale gegevens Deze registratie geeft inzicht in het sociaal en maatschappelijk functioneren van cliënten. Dit is een mede-indicator voor het soort werk en de werkomgeving die voor iemand gezocht moet worden. Deze registratie is geheel geautomatiseerd. 7. Registratie van medische en diagnostische gegevens Deze registratie dient primair ter vaststelling van de fysieke en mentale belastbaarheid van cliënten ten aanzien van het verkrijgen en het uitvoeren van bepaald werk. Voorts geeft deze registratie inzicht in het ontstaan en verloop van de lichamelijke handicap en/of de chronische ziekte. Ook kan de mate van medicijngebruik zijn weerslag hebben op het functioneren van de cliënt. Deze registratie is gedeeltelijk geautomatiseerd, deels handmatig. Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 14 van 19

15 8. Registratie van de rapportages over cliënten ten behoeve van opdrachtgevers Opdrachtgevers ontvangen op regelmatige basis voortgangsrapportages over de vorderingen van de in bemiddeling zijnde cliënten. De rapportages worden intern geregistreerd. Deze registratie is volledig geautomatiseerd. Directie Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. 1 mei 2012 Mevrouw T. van de Velde Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 15 van 19

16 BIJLAGE C: DOSSIERS INDIVIDUEEL Deze bijlage vormt één geheel met het privacyreglement van Toeleiding naar Arbeid B.V. en heeft betrekking op de in artikel 2 genoemde registraties. I. DOSSIERS INDIVIDUEEL Van iedere individuele cliënt wordt een dossier aangelegd en bijgehouden. Dit dossier bevat de naam, het adres en de woonplaats van de cliënt, een kopie van een geldig legitimatiebewijs, het burgerservicenummer, de uitkerings- en inkomensgegevens, een pasfoto, de intake-gegevens, de gespreksverslagen van elke afspraak, een overzicht van verwijzers en contactpersonen, de verstuurde rapportages en alle overige relevante dossiergebonden correspondentie. Deze registratie is gedeeltelijk geautomatiseerd en geschiedt deels handmatig. Directie Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. 1 mei 2012 Mevrouw T. van de Velde Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 16 van 19

17 BIJLAGE D: TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS Deze bijlage vormt één geheel met het privacyreglement van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. en heeft betrekking op de in artikel 2 genoemde registraties. I. BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Raadplegen Toegang hebben tot de geregistreerde gegevens ter uitvoering van de opgelegde taken en werkzaamheden. Deze toegang beperkt zich tot het inzien van de gegevens, er mogen geen aanvullingen en of correcties worden aangebracht. 1.2 Muteren Toegang tot de gegevens zoals onder 1.1 Raadplegen is beschreven. Daarnaast mag men uit hoofde van de opgedragen taken en verantwoordelijkheden mutaties aanbrengen in de registratie. Hieronder vallen onder andere het inbrengen van persoons- en medische gegevens en van gegevens betreffende het opleidings- en arbeidsverleden, het corrigeren van die gegevens en het verwijderen van gegevens uit een registratie. Hieronder valt niet de bevoegdheid tot het verwijderen dan wel vernietigen van dossiers en registraties. 1.3 Verwijderen Toegang tot de gegevens als onder 1.2 Muteren is beschreven. Daarnaast mag men uit hoofde van taak en functie gegevens en dossiers binnen een registratie vernietigen. Het vernietigen en beëindigen van de gehele persoonsregistratie kan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de houders, zijnde de directie van Toeleiding naar Arbeid B.V. II. BESCHRIJVING FUNCTIE, DOEL EN TOEGANG Personen die de in het overzicht genoemde functies bekleden hebben slechts toegang tot de registraties voorzover zij ten behoeve van betreffende reïntegratiebedrijf of zorginstelling en ten behoeve van het doel van de registratie ingezet zijn. FUNCTIE DOEL TOEGANG Houder uitoefening houderschap, overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van dit reglement verwijderen, ex art 7, ex art 11 Directie controle, klachtenprocedures raadplegen Beheerder verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg verwijderen voor de persoonsregistratie en bij behandeling klachtenprocedure Applicatiebeheerder verantwoordelijk voor het beheer en de verwijderen uitvoering van de geautomatiseerde persoonsregistratie Trainer beroepsbeoefenaar, tevens gebruiker raadplegen registratie Consulent arbeidstoeleiding uitvoering taken als consulent muteren / coach arbeidstoeleiding / coach Secretaresse; Administratieve afhandeling van verwijderen administratief medewerker Auditor gegevens controle aangeleverde gegevens en naleving procedures raadplegen Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 17 van 19

18 III. GEÏMPLEMENTEERDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN 3.1 Papieren dossiers De papieren dossiers bevinden zich te allen tijde in de dossierkasten in een speciaal daarvoor aangewezen dossierruimte. Deze dossierruimte is indien niet in gebruik altijd op slot. Slechts medewerkers die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend, hebben de beschikking over een sleutel. Uitsluitend tijdens en ter voorbereiding op het cliëntcontact mogen de dossiers deze ruimte verlaten. Aan het einde van de werkdag zijn alle dossiers weer in de kast. 3.2 Digitale dossiers De digitale dossiers bevinden zich op een beveiligde fileserver, in een sectie waar slechts medewerkers met een persoonlijk toegewezen logincode leestoegang toe hebben (toegangsrechtengroep medewerkers ). De wachtwoorden hiervoor worden uitsluitend gegenereerd als sterke wachtwoorden en in gesloten envelop persoonlijk ter beschikking gesteld aan de desbetreffende medewerkers. De toegangsrechten tot deze sectie zijn geïmplementeerd als boven beschreven. Toevoegingen aan dossiers kunnen slechts gedaan worden in een subsectie van elk digitaal cliëntdossier en uitsluitend door de specifiek daarvoor aangewezen consulent. Deze toevoegingen worden periodiek door een script definitief deel van de dossiers gemaakt. Daartoe vertrouwde secretariaatsmedewerkers (toegangsrechtengroep dossiers ) hebben daarnaast de mogelijkheid tot muteren van de bestanden in de digitale cliëntdossiers. Er wordt dagelijks een back-up van het gehele systeem gemaakt, die wekelijks buiten kantoor bewaard wordt. Deze back-up is met wachtwoord beveiligd en alleen voor daartoe vertrouwde secretariaatsmedewerkers (toegangsrechtengroep backup ) raadpleegbaar. Directie Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. 1 mei 2012 Mevrouw T. van de Velde Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 18 van 19

19 BIJLAGE E: BEWAARTERMIJNEN Deze bijlage vormt één geheel met het privacyreglement van Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. en heeft betrekking op de in artikel 2 genoemde registraties. I. BEWAARTERMIJN 1. Registratie van persoonsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats...10 jaar 2. Registratie van uitkerings- en inkomensgegevens en burgerservicenummer...5 jaar 3. Registratie op basis van het cliëntvolgsysteem...5 jaar 4. Registratie van gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden... 5 jaar 5. Registratie van een indeling naar aard van de handicap...5 jaar 6. Registratie van sociale gegevens...5 jaar 7. Registratie van medische en diagnostische gegevens jaar 8. Registratie van de rapportages over cliënten ten behoeve van opdrachtgevers...5 jaar II. KLACHTENREGISTRATIE 1. Klachtenregistratie...5 jaar Directie Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. 1 mei 2012 Mevrouw T. van de Velde Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. pagina 19 van 19

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Privacyreglement Meneer Regezma B.V.

Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Meneer Regezma B.V. het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Privacyreglement PgbUniek bv

Privacyreglement PgbUniek bv Privacyreglement PgbUniek bv Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen. 1.1. Persoonsgegevens 1.2. Persoonsregistratie 1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4. Houder van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement PGB Moving

Privacyreglement PGB Moving Privacyreglement PGB Moving Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegeven 1.2. Persoonsregistratie 1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4. Houder van de persoonsregistratie

Nadere informatie

SvS KM Privacyreglement 15 Pagina 1

SvS KM Privacyreglement 15 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Privacyreglement Stap voor Stap Jobcoaching BV: KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 3. Doel van de persoonsregistratie 4. Werking

Nadere informatie

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht Privacyreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht 1 Inhoudopgave Inhoudopgave..2 1. Begripsbepalingen.3 1.1 Persoonsgegevens...3 1.2 Persoonsregistratie..3 1.3 Geregistreerde.3

Nadere informatie

INHOUD. 1. Begripsbepalingen 3. 2. Doel van de registratie 3. 3. Werking van de persoonsgegevens 4. 4. Opgenomen gegevens 4. 5.

INHOUD. 1. Begripsbepalingen 3. 2. Doel van de registratie 3. 3. Werking van de persoonsgegevens 4. 4. Opgenomen gegevens 4. 5. MEDITEL PRIVACY REGLEMENT Inzage exemplaar Januari 2012 INHOUD 1. Begripsbepalingen 3 2. Doel van de registratie 3 3. Werking van de persoonsgegevens 4 4. Opgenomen gegevens 4 5. Kennisgeving 4 6. Vernietiging

Nadere informatie

Privacyregelement. Inhoudsopgave. 1 Begripsbepalingen. 1.1 Persoonsgegeven. 1.2 Persoonsregistratie

Privacyregelement. Inhoudsopgave. 1 Begripsbepalingen. 1.1 Persoonsgegeven. 1.2 Persoonsregistratie Privacyregelement Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegeven 1.2 Persoonsregistratie 1.3 Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4 Houder van de persoonsregistratie 1.5 Geregistreerde

Nadere informatie

Versie Geldig vanaf Aanleiding/Omschrijving Proces-

Versie Geldig vanaf Aanleiding/Omschrijving Proces- Privacyreglement Versie 3 Dit is een document behorende tot het Kwaliteitshandboek van LIMOR. Alleen de versie in het Kwaliteitshandboek is geldig, geprinte versies van dit document kunnen dus verouderd

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Dit Privacyreglement dient voor de Louwsma Beheer Groep (LBG) als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar klanten. Dit reglement voldoet

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

P r i v a c y r e g l e m e n t P g b - I n z i c h t v o f

P r i v a c y r e g l e m e n t P g b - I n z i c h t v o f P r i v a c y r e g l e m e n t P g b - I n z i c h t v o f INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegeven 1.2. Persoonsregistratie 1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4.

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Privacyreglement CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegevens: een gegeven

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Versie #8, november 2017

PRIVACYREGLEMENT Versie #8, november 2017 PRIVACYREGLEMENT Versie #8, november 2017 Inhoud 1. HET PRIVACY REGLEMENT... 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3. DOEL VAN DE REGISTRATIE... 3 4. WERKING VAN DE PERSOONSREGISTRATIE... 4 A. Omschrijving... 4

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

STICHTING DPSO ARBOZORG MEDISCH PRIVACY REGLEMENT. Registratienummer m

STICHTING DPSO ARBOZORG MEDISCH PRIVACY REGLEMENT. Registratienummer m STICHTING DPSO ARBOZORG MEDISCH PRIVACY REGLEMENT Registratienummer m1374311 Inhoud: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 3. Doel van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: PRIVACY REGLEMENT A. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegeven Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegeven Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. Privacy Reglement Arbo Office Nederland Privacy reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties door Arbo Office Nederland. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Stichting Alerimus. Locatie de Open Waard, Molenaar 1, 3262 DE Oud-Beijerland

PRIVACYREGLEMENT. Stichting Alerimus. Locatie de Open Waard, Molenaar 1, 3262 DE Oud-Beijerland PRIVACYREGLEMENT Stichting Alerimus Locatie de Open Waard, Molenaar 1, 3262 DE Oud-Beijerland Locatie de Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 BC Numansdorp Inhoud Artikel Omschrijving 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement Privacyreglement

Privacy reglement Privacyreglement Privacy reglement Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 15-05-2015 Printdatum: 15-05-2015 Versie: 1.0 Pagina s: 9 1. Inleiding In de gezondheidszorg

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Documenteigenaar: K.E.M. van Marken Khb 6.4.2. a Versie 4: 25 juni 2013 1

PRIVACYREGLEMENT Documenteigenaar: K.E.M. van Marken Khb 6.4.2. a Versie 4: 25 juni 2013 1 PRIVACYREGLEMENT Documenteigenaar: K.E.M. van Marken Khb 6.4.2. a Versie 4: 25 juni 2013 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 3 ARTIKEL 2. REIKWIJDTE... 4 ARTIKEL 3. DOEL REGLEMENT...

Nadere informatie

Privacyreglement APAC B.V.

Privacyreglement APAC B.V. Privacyreglement APAC B.V. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Algemene bepalingen... 3 1. Definities/ begripsbepalingen... 3 2. Reikwijdte... 4 Kenmerken van de persoonsregistratie... 4 3. Doel... 4 4. Werking...

Nadere informatie

Privacyreglement Intersym HRM

Privacyreglement Intersym HRM Privacyreglement Intersym HRM Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegeven: een gegeven dat

Nadere informatie

Reglement voor de privacybescherming en gegevensverzameling van de hulp- en/of dienstverlening door Participe Delft (Participe)

Reglement voor de privacybescherming en gegevensverzameling van de hulp- en/of dienstverlening door Participe Delft (Participe) Privacyreglement Participe Delft Reglement voor de privacybescherming en gegevensverzameling van de hulp- en/of dienstverlening door Participe Delft (Participe) INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

Nadere informatie

Qare Nederland B.V. Utopialaan 38 5232 CE s-hertogenbosch. Privacyreglement

Qare Nederland B.V. Utopialaan 38 5232 CE s-hertogenbosch. Privacyreglement Qare Nederland B.V. Utopialaan 38 5232 CE s-hertogenbosch Privacyreglement Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene bepalingen... 3 1. Definities / begripsbepalingen... 3 2. Reikwijdte... 4 Kenmerken van

Nadere informatie

Privacyreglement en beheer persoonsgegevens

Privacyreglement en beheer persoonsgegevens Wij zorgen ervoor als geen ander! Privacyreglement en beheer persoonsgegevens Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Doel van de persoonsregistratie 3. Bron van de persoonsgegevens 4. Opname van persoonsgegevens

Nadere informatie

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent.

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Klas op Wielen Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Medische

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement P-Centrum Nederland. Algemene bepalingen

Privacyreglement P-Centrum Nederland. Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1 Definities/ begripsbepalingen 1.1 P-Centrum Nederland B.V. De rechtspersoon P-Centrum Nederland B.V.; verder te noemen: P-Centrum, gevestigd te Arnhem. 1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Doel. Toepassingsgebied. Definities en afkortingen REGLEMENT. Managementsysteem. 5.1 Privacyreglement PWR. Opgenomen gegevens. Houder en beheerder

Doel. Toepassingsgebied. Definities en afkortingen REGLEMENT. Managementsysteem. 5.1 Privacyreglement PWR. Opgenomen gegevens. Houder en beheerder Doel De doelstelling van de registratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de aan PWR opgedragen re-integratietrajecten in het kader van de WVP

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Het Privacyreglement Coaching Monitor

Het Privacyreglement Coaching Monitor Het Privacyreglement Coaching Monitor Doel Dit privacyreglement heeft tot doel om gebruikers van de Coaching Monitor, een initiatief van de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), te informeren

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgbelangorganisatie. Preambule

Privacyreglement Zorgbelangorganisatie. Preambule Privacyreglement Zorgbelangorganisatie Preambule Voor u ligt het privacyreglement van de Zorgbelangorganisatie die ten behoeve van de uitvoering van de functie informatie en klachtenopvang werkt met een

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Privacyreglement. MRI Centrum

Privacyreglement. MRI Centrum Privacyreglement MRI Centrum Inhoudsopgave Inleiding...3 Gehanteerde begrippen...3 Reikwijdte...3 1. Toegang tot persoonsgegevens...4 2. Doelen van de persoonsregistratie...4 3. Verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Privacy reglement. Stichting Stabij, de opstap voor ondernemers. Laatste evaluatiedatum: juni 2016

Privacy reglement. Stichting Stabij, de opstap voor ondernemers. Laatste evaluatiedatum: juni 2016 Privacy reglement Stichting Stabij, de opstap voor ondernemers Laatste evaluatiedatum: juni 2016 Stichting Stabij, Privacy Regelement, laatste evaluatiedatum juni 2016 PRIVACYREGLEMENT INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

INLEIDING. De directie. Oktober Stichting Joods Maatschappelijk Werk Instellingsreglement

INLEIDING. De directie. Oktober Stichting Joods Maatschappelijk Werk Instellingsreglement INLEIDING De is een landelijke overkoepelende Welzijnsorganisatie van de Joodse Gemeenschap in Nederland met kantoren in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Den Haag en Rotterdam. De werkzaamheden

Nadere informatie

Het privacyreglement is van toepassing op alle in Gezinssupport.nu functionerende registraties.

Het privacyreglement is van toepassing op alle in Gezinssupport.nu functionerende registraties. Privacyreglement Bestemd voor alle medewerkers De Wet bescherming persoonsgegevens 1 De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA INLEIDING Dit reglement beschrijft het doel van privacybescherming, de registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

Nadere informatie

Privacyreglement Vitales

Privacyreglement Vitales Een reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de in het persoonsregister opgenomen cliënten van Vitales. Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk

Nadere informatie

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841 NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 2728381 In het kader van haar activiteiten registreert nurse@home persoonlijke gegevens van cliënten, zorgverleners en medewerkers

Nadere informatie

Privacyreglement Versie maart 2016

Privacyreglement Versie maart 2016 Privacyreglement Versie 1.0 01 maart 2016 Privacyreglement 1HSPO zorgpunt versie 1.0 vastgesteld op 01-03-2016 1 Privacyreglement Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Persoonsgegevens Alle gegevens, betreffende

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy reglement. Art. 3.1. Doelstelling: gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde de wettelijke schuldsanering tot uitvoer te brengen.

Privacy reglement. Art. 3.1. Doelstelling: gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde de wettelijke schuldsanering tot uitvoer te brengen. Privacy reglement Art. 1. Begripsbepaling Art. 1.1. Privacy: het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Art.

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

betrokkene: degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen;

betrokkene: degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen; PRIVACYREGLEMENT Zorgregelhulp Tjotter 11, 7944 RN Meppel KVK nr.6696658 In het kader van haar activiteiten registreert Zorgregelhulp persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers van de organisatie.

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacy policy van Shared Ambition BV

Privacy policy van Shared Ambition BV U kunt de website van Shared Ambition bezoeken en bekijken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt volledig automatisch een aantal webstatistieken

Nadere informatie