Beperkingen in relatie tot zorgindicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beperkingen in relatie tot zorgindicatie"

Transcriptie

1 Beperkingen in relatie tot zorgindicatie P.M.A. van Bilsen J.P.H. Hamers W. Groot C. Spreeuwenberg Juni 2006

2 COLOFON Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met financiering van de Provinciale Limburg, Zorgverzekeraar CZ Actief in Gezondheid en Zorgverzekeraar VGZ Opdrachtgever Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg Uitvoering Universiteit Maastricht Onderzoekers Mw. drs. P.M.A. van Bilsen Dhr. prof.dr. J.P.H. Hamers Dhr. prof.dr. W. Groot Dhr. prof.dr. C. Spreeuwenberg Projectleider onderzoek zorgbehoefte vanuit cliëntperspectief Prof.dr. J.P.H. Hamers, PRV Lay-out en druk Datawyse I Universitaire Pers Maastricht ISBN-10: ISBN-13: Universitaire Pers Maastricht Correspondentieadres Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Postbus MG Maastricht

3

4 BEGELEIDINGSCOMMISSIE Mw. A.M.M. Arentsen-Mintjens, Huis voor de Zorg, Brunssum Dhr. F.G.J.M. Beckers, Gemeente Schinnen, Schinnen Dhr. R.J.J. Boumans, Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg Mw. J. van Dijk, Regionaal Indicatie Orgaan Zuidelijk Zuid Limburg (tot ) Mw. L.T. Holtkamp-van Es, Huis voor de Zorg, Weert Dhr. P.J. de Jonge, Landelijke Organisatie Cliëntenraden, Maastricht Dhr. M.H.J. Limpens, Regionaal Indicatie Orgaan Westelijke Mijnstreek (tot ) Mw. L.G.D.C. Meijer-Sijstermans, Provincie Limburg Dhr. J.Th.J.M. Rambags, Stichting Thuiszorg Noord-Limburg Dhr. R.F.M. Ruijters, Meandergroep Oostelijk Zuid-Limburg, Kerkrade Dhr. R.J. Seerden, Zorgkantoor Zuid Limburg, Sittard Dhr. W. Seegers, Centrum Indicatiestelling Zorg, Maastricht (vanaf ) LEESWIJZER In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar het proces van zorgvraag, indicatieproces en uiteindelijke zorgbesluit. Daartoe is gebruik gemaakt van databestanden uit 2004 van twee voormalige regionale indicatieorganen (RIO s) die in 2005 zijn overgegaan in het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een overzicht van de belangrijkste resultaten en conclusies van dit onderzoek is te vinden in hoofdstuk 10 (Conclusies en discussie) en de Samenvatting. In de inleiding van het rapport (hoofdstuk 1) vindt u de beschrijving van de aanleiding en het doel van het onderzoek. De centrale onderzoeksvraag luidde: In hoeverre leiden vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid bij ouderen tot vergelijkbare zorgindicaties? In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de methode van onderzoek. Voor een gedetailleerd overzicht van de onderzoeksresultaten wordt u verwezen naar hoofdstuk 3 tot en met 9.

5 Inhoudsopgave Voorwoord 9 Samenvatting 11 [1] Inleiding Achtergrond onderzoek Doel onderzoek en onderzoeksvragen Model Relatie behoefte, bronnen en hulpvraag Regionaal Indicatie Orgaan/Centrum Indicatiestelling Zorg 19 [2] Methode van onderzoek Inleiding Onderzoeksdesign Onderzoekspopulatie Meetinstrument Variabelen Ziekte en beperkingen Informele zorg Woonsituatie Persoonlijke gegevens Aanvraag indicatie Benodigde hulp en ondersteuning Tenslotte Procedure onderzoek Analyse Opbouw rapport 33

6 [3] Beschrijving onderzoekspopulatie Respons Demografische gegevens Aanvraaggegevens 41 [4] Beperkingen Beperkingen sociale redzaamheid Beperkingen mobiliteit Beperkingen persoonlijke zorg Beperkingen huishoudelijk leven Participatieproblemen: sociale relaties en maatschappelijk leven Beperkingen in samenhang bekeken 49 [5] Informele hulp Aanwezige informele zorg Belasting informele hulp Mogelijke informele hulp in de toekomst 56 [6] Omgeving: wonen 59 [7] AWBZ zorg in functies Verpleging Ondersteunende begeleiding Ondersteunende begeleiding - Algemeen Ondersteunende begeleiding - Dagprogramma Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Activerende begeleiding Activerende begeleiding - Algemeen Activerende begeleiding - Dagprogramma Verblijf Verblijf Tijdelijk Verblijf Langdurig Functies in samenhang bekeken Zorgvorm 77 [8] Factoren in relatie tot hulp en ondersteuning Inleiding Huishoudelijke verzorging 80

7 8.3 Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Dagprogramma Ondersteunende begeleiding Algemeen Verblijf Tijdelijk Verblijf Langdurig Activerende begeleiding Algemeen Samenvatting 91 [9] Vergelijkbare beperkingen, vergelijkbare zorg? Ouderen met uitsluitend beperkingen in het huishoudelijk leven Ouderen met uitsluitend beperkingen in de persoonlijke verzorging Ouderen met uitsluitend beperkingen in mobiliteit 95 [10] Conclusies en discussie Inleiding Conclusies Discussie Methodologische kanttekeningen Tot slot 106 Literatuur 109 Bijlage [1] 111 Bijlage [2] 115 Bijlage [3] 119 Bijlage [4] 125

8

9 9 Voorwoord Het recht op zorg en het gelijkheidsbeginsel zijn binnen de AWBZ algemeen geaccepteerd. Het recht op zorg garandeert dat burgers die zorg nodig hebben, deze ook daadwerkelijk ontvangen. Het gelijkheidsbeginsel dient ertoe dat burgers in gelijke omstandigheden ook dezelfde zorg ontvangen. Tot op heden was niet altijd duidelijk of gelijke gevallen altijd gelijk behandeld werden. In het voorliggende rapport staat de vraag centraal of vergelijkbare beperkingen bij ouderen ook tot vergelijkbare zorgtoewijzing leidt? Het antwoord op deze vraag kan bijdragen aan een betere en meer rechtvaardige verdeling van de middelen voor ouderenzorg. Het voorliggende rapport is het laatste in de reeks studies naar de zorgbehoefte van ouderen. Wij hopen met deze studies een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg voor ouderen in onze provincie. Wij danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun inzet en deskundig commentaar, en de zorgverzekeraars CZ en VGZ voor hun financiële ondersteuning van dit onderzoek. Maastricht, juni 2006 Prof. dr. W. Groot Voorzitter Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg

10 10

11 Samenvatting 11

12 12 Dit rapport bevat het verslag van het laatste deelonderzoek in een serie van onderzoeken naar de zorgbehoefte vanuit cliëntenperspectief. De doelstelling van dit deelonderzoek is meer inzicht te krijgen in het proces van zorgvraag, indicatieproces en uiteindelijke zorgbesluit. Daartoe is gebruik gemaakt van databestanden uit 2004 van twee voormalige regionale indicatieorganen (RIO s) die in 2005 zijn overgegaan in het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), verder aangeduid als RIO/CIZ. De centrale onderzoeksvraag luidt: In hoeverre leiden vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid bij ouderen tot vergelijkbare zorgindicaties? De beantwoording van deze vraag vormt tevens een toets van een eerder ontwikkeld model over de relatie tussen behoeften, bronnen en formele hulp (Van Bilsen et al. 2002). Registratie Een belangrijke conclusie van een eerder deelonderzoek naar de zorgbehoefte vanuit cliëntenperspectief was het gebrek aan transparantie door de onvolledigheid en beperkte betrouwbaarheid van gegevens uit bestaande registraties van verschillende instanties (Stevens et al. 2000). Hoewel in 2000 verbeteringen in registraties waren aangekondigd, moet op basis van het huidige onderzoek helaas worden vastgesteld dat de gebruikte registraties nog steeds onvoldoende op orde zijn om bruikbaar te zijn voor onderzoek. Door ontbrekende gegevens is het oorspronkelijke gegevensbestand gehalveerd en zijn niet alle gewenste vergelijkingen tussen groepen mogelijk. Daardoor kan de centrale onderzoeksvraag slechts gedeeltelijk beantwoord worden en is de toetsing van het theoretische model niet mogelijk gebleken. Van de cliëntenrecords, bleek bij 5070 cliënten informatie beschikbaar te zijn over zowel beperkingen als het zorgbesluit. De gegevens van deze 5070 cliënten zijn verder geanalyseerd. Beperkingen De meeste cliënten hebben beperkingen op het gebied van persoonlijke zorg (76%) en huishoudelijk leven (74%), gevolgd door beperkingen in mobiliteit (55%) en sociale redzaamheid (29%). De minste beperkingen worden geregistreerd op het gebied van sociale relaties (18%). Opvallend is dat slechts 25% van de cliënten beperkingen kent op één gebied; 75% heeft beperkingen op twee of meer gebieden. Hulp en ondersteuning Persoonlijke verzorging (69%), huishoudelijke verzorging (65%) en verpleging (59%) zijn de meest voorkomende vormen van hulp en ondersteuning, gevolgd door ondersteunende begeleiding-algemeen (36%), langdurig verblijf (27%), ondersteunende begeleiding-dagprogramma (15%) en tijdelijk verblijf (13%). Ook nu valt op dat bij slechts 28%

13 SAMENVATTING 13 van de cliënten één functie is geïndiceerd; bij 72% worden twee of meer functies geïndiceerd. Complexiteit Daarmee wordt de complexiteit van de relatie tussen beperkingen en indicatiestelling al zichtbaar. Er zijn immers tal van varianten in beperkingen en indicaties voor functies mogelijk. Die worden verder beïnvloed door de woonsituatie, de beschikbaarheid van informele hulp, burgerlijke staat en leeftijd. Deze invloed is voor alle indicaties in kaart gebracht door groepen met en zonder indicatie te vergelijken. Daaruit komt onder andere naar voren dat ouderen die kunnen rekenen op informele hulp vaker zorg krijgen toegewezen dan ouderen zonder informele hulp. De informele zorg lijkt verder een belangrijke rol te spelen in zowel het verkrijgen van gepaste zorg als het uitstellen van bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf in het verzorgings- of verpleeghuis. Ook het belang van de woning bij het indiceren van zorg wordt duidelijk; ouderen die problemen ervaren met de woning krijgen vaker zorg toegewezen dan ouderen die deze problemen niet ervaren. Vergelijkbare beperking, andere indicaties Aangezien het RIO/CIZ zich bij het beoordelen van zorg niet uitsluitend laat leiden door beperkingen, is het verklaarbaar dat vergelijkbare beperkingen niet vanzelfsprekend uitmonden in een vergelijkbare indicatie. Beperkingen in mobiliteit belemmeren een oudere cliënt in een eengezinswoning met trap veel meer, dan iemand die woont in een gelijkvloerse bungalow. Dit wordt geïllustreerd door de groepen ouderen met alleen beperkingen in het huishoudelijk leven, de persoonlijke verzorging en mobiliteit nader te beschouwen. Ouderen met alleen beperkingen in het huishoudelijke leven krijgen doorgaans ook uitsluitend zorg op dit vlak. Dit is echter anders bij de persoonlijke verzorging en mobiliteit. Bij ouderen met alleen beperkingen in persoonlijke verzorging en mobiliteit wordt een gevarieerd palet aan indicaties afgegeven. Deze variatie is mogelijk gelegen in de variatie in woon-, zorg en leefomstandigheden.

14 14

15 15 Inleiding [1]

16 16 HOOFDSTUK [1] 1.1 Achtergrond onderzoek Eén van de meest fundamentele veranderingen in de besturing van de Nederlandse gezondheidszorg is de omkering van aanbodregulering naar vraagsturing [3-5]. Om invulling te geven aan vraaggerichte zorg wordt in het algemeen aangenomen dat kennis van individuele wensen en behoeften van patiënten noodzakelijk is [6]. Uit recente onderzoeken naar zorgbehoeften vanuit cliëntenperspectief [1, 7-9] bij ouderen, mensen met een verstandelijke handicap en terminaal zieken, komt echter naar voren dat deze aanname niet vanzelfsprekend is. Door de grote verscheidenheid in ervaren behoeften tussen mensen lijkt een vraaggericht zorgaanbod praktisch onhaalbaar. Dé zorgbehoefte bestaat niet doordat de behoefte aan hulp en ondersteuning op het brede vlak van zorg, wonen en welzijn niet alleen wordt ingegeven door gezondheidstoestand, kennis van het zorgaanbod, vermogen om ziekte en afhankelijkheid te accepteren, patronen van normen en verwachtingen, maar ook door individuele, sociale, maatschappelijke en culturele omstandigheden [10]. Desalniettemin bestaat de behoefte aan meer inzicht in de relatie tussen zorgbehoeften, preferenties van zorggebruikers en zorgaanbod ten einde beleidsrelevante handvatten te kunnen bieden voor de inrichting van een vraaggericht zorgaanbod. Op basis van een literatuurstudie en diepte-interviews met ouderen [1] is een model (zie figuur I) geconstrueerd waarin de relatie tussen persoonskenmerken van zorggebruikers, hun zorgbehoeften, beschikbare bronnen ( resources ) en hieruit voortvloeiende zorgvraag wordt beschreven 1. Enkele relaties van dit model zijn reeds getoetst tijdens een onderzoek naar de wachtlijstproblematiek in de verzorgingshuisbranche [11]. Zo is gebleken dat de behoefte van ouderen aan verzorgingshuiszorg vooral lijkt samen te hangen met de mate van zelfredzaamheid, zelfzorgvermogen en de mate waarin een beroep gedaan kan worden op een sociaal netwerk. Vernieuwend in het model is de aanname dat niet uitsluitend individuele zorgbehoeften maar de bronnen ( resources ) waarover zorgvragers al dan niet beschikken de sleutel zijn tot het creëren van vraaggerichte zorg. Ten behoeve van het ontwikkelen van vraaggericht zorgbeleid heeft het Regionaal Indicatie Orgaan/Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (RIO/CIZ) 2 Zuidelijk Zuid Limburg (ZZL) en Westelijke Mijnstreek (WM) in het kader van het project informatieontsluiting de data opgenomen in het cliëntvolgsysteem beschikbaar gesteld voor onderzoek. Deze data omvatten alle gegevens die het RIO/CIZ ZZL en WM verzamelt ter beoordeling of een cliënt recht heeft op zorg vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 1 In 1.3 wordt het model uitgebreid beschreven. 2 Vanaf 1 januari 2005 is het Regionaal Indicatie Orgaan gecentraliseerd in Stichting Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ) als uitvoerder van de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het RIO als zodanig is opgeheven. Aangezien de opzet van het onderzoek en de uitvoer primair heeft plaatsgevonden vóór de oprichting van het CIZ, wordt in dit verslag deze organisatie steeds vermeld als RIO/CIZ.

17 INLEIDING 17 Zo registreert het RIO/CIZ naast achtergrondgegevens (onder andere leeftijd, geslacht, burgerlijke staat) en ziekte een groot aantal gegevens die als bron beschouwd kunnen worden (bijvoorbeeld beperkingen, woonsituatie en informele zorg). Daarnaast omvatten de gegevens het uiteindelijke besluit tot zorg in functies (huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf). Het geheel aan gegevens biedt inzicht in de relatie ziekte, beperkingen, aanwezigheid bronnen en uiteindelijk indicatiebesluit. 1.2 Doel onderzoek en onderzoeksvragen Net zo min als er sprake is van dé oudere, is er ook geen sprake van dé zorgbehoefte en de hieruit resulterende zorgindicatie. Meer informatie over de relatie tussen zorgbehoefte, aanwezigheid van bronnen en indicatiebesluit zou daarentegen meer duidelijkheid kunnen scheppen over het indicatieproces en factoren die hierin een bepalende rol vervullen. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het proces van zorgaanvraag van ouderen, het indicatieproces van het RIO/CIZ en het uiteindelijk zorgbesluit. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: In hoeverre leiden vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid (zorgbehoefte) bij ouderen (65 jaar en ouder) tot vergelijkbare zorgindicaties? Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: Welke beperkingen hebben deze ouderen? Welke beperkingen komen in combinatie met elkaar voor? Welke zorgindicaties worden bij deze ouderen afgegeven en in welke mate? Welke zorgindicaties komen in combinatie met elkaar voor? Op welke factoren verschillen cliënten met en cliënten zonder een bepaalde zorgindicatie op de diverse zorggebieden (bijvoorbeeld Verpleging, Huishoudelijke ondersteuning, Tijdelijk verblijf et cetera)? Zijn er verschillen in indicatiestelling tussen ouderen met vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid? 1.3 Model Relatie behoefte, bronnen en hulpvraag Om het proces zorgbehoefte, aanwezigheid van bronnen en het uiteindelijke indicatiebesluit inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een onderzoeksmodel dat op basis van eerder onderzoek naar de aard van zorgbehoeften is ontwikkeld [1]. Dit model is

18 18 HOOFDSTUK [1] weergegeven in Figuur 1. De indicatiestelling kan beschouwd worden als de gehonoreerde vraag om hulp en ondersteuning, hetgeen tot uitdrukking komt in een zorgvraag. Aan het onderzoeksmodel liggen een aantal aannamen ten grondslag. I. Mensen hebben universele behoeften zoals de behoefte aan voeding, zelfrespect, autonomie en sociale contacten. II. Op basis van theoretische beschouwingen over behoeften [12, 13], wordt verondersteld dat er een bepaalde hiërarchie is in behoeften. Deze hiërarchie wordt bepaald door bepaalde eigenschappen van mensen en veranderende omstandigheden (leeftijd, geslacht, cognitieve vermogens, sociale klasse, omgeving en dergelijke). Zo zijn de behoeften van pasgeborenen vooral beperkt tot de fundamentele behoefte aan voedsel en geborgenheid en nemen de behoeften in hiërarchie toe met de leeftijd. Het is daarentegen ook goed voorstelbaar dat op een bepaalde leeftijd het behoeftepatroon naar beneden wordt bijgesteld. Met name bij ouderen is het goed voorstelbaar dat het op een gegeven moment allemaal niet meer zo hoeft. Zo wordt de behoefte aan een carrière na pensionering minder belangrijk en krijgt wellicht krijgt de behoefte aan sociale contacten met familie en kleinkinderen vervolgens een hogere prioriteit. Figuur 1. De relatie behoeften, bronnen en hulpvraag

19 INLEIDING 19 III. Om behoeften te kunnen vervullen beschikken mensen over bronnen zoals bijvoorbeeld inkomen, sociale netwerk, zelfzorgvermogen, mobiliteit, kennis, mantelzorg et cetera. Afhankelijk van de beschikbaarheid van die bronnen zijn mensen meer of minder in staat hun behoeften te vervullen. Uit onderzoek naar de behoefte van ouderen - ingeschreven voor opname in een verzorgingshuis komt naar voren dat de aanwezigheid van een sociaal netwerk en het zelfzorgvermogen van ouderen (het vermogen om leven, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden zelf te handhaven) bepalend zijn voor de behoefte aan verzorgingshuiszorg [11]. Namelijk hoe groter het sociaal netwerk hoe kleiner de kans dat ouderen een aanbod voor opname accepteren. Ook blijkt dat ouderen met een lager zelfzorgvermogen opname in het verzorgingshuis als noodzakelijker aanmerkten. Aannemelijk is ook dat ouderen die over een ruim inkomen beschikken, beter in staat zijn de gewenste zorg (bijvoorbeeld boodschappen- en klussendiensten, tuinman, schoonmaakster) of behuizing (bijvoorbeeld luxe bungalow, voorzien van alle gemakken) te financieren, dan ouderen met een laag inkomen. Zo kan het wegvallen van de partner voor zorgafhankelijke ouderen leiden tot een groot hiaat in de dagelijkse verzorging, en heeft een gebrekkige mobiliteit grote gevolgen voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het onderhouden van sociale contacten. IV en V. Indien de behoeften niet worden vervuld zullen mensen de afweging maken om hun behoeftepatroon aan te passen dan wel op zoek te gaan naar hulp gericht op het herstel of ondersteuning van bronnen. Dit laatste wordt bevestigd in het onderzoek naar de aard van zorgbehoeften [1]. Immers ouderen geven blijk van behoefte aan diverse zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen om hun behoeften op hoger niveau zoals autonomie en dergelijke, zelf te kunnen blijven vervullen. VI. Het is ook zeer goed mogelijk dat ouderen hun behoeften aanpassen zonder dat er sprake is van behoeften die niet vervuld worden. Niet iedereen wil immers tot op hoge leeftijd actief, sociaal, sportief en ondernemend zijn. 1.4 Regionaal Indicatie Orgaan/Centrum Indicatiestelling Zorg Iedereen die aanspraak wil maken op zorg die door de AWBZ wordt betaald, moet zijn of haar zorgvraag eerst voorleggen aan het Regionaal Indicatie Orgaan [14]. Sinds 1 januari 2005 is het RIO gecentraliseerd in de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) die als landelijke organisatie, aangewezen door het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, zorgt voor meer uniformiteit in de uitvoering. Met andere woorden, het CIZ heeft de taken als indicatiesteller van het RIO overgenomen en draagt evenals het voormalige RIO de verantwoordelijkheid de indicatiestellingen voor de AWBZ onafhankelijk, objectief en integraal uit te voeren. Onafhankelijk door te voorkomen dat het aanbod of de financiers de vraag sturen. Objectief door met protocollen de indicatiestelling te uniformeren. Integraal door de hulpvraag van de cliënt in een zo breed mogelijke keten van zorg en dienstverlening te plaatsen [15]. Inmiddels is er bij sommige indicatieorganen waaronder ZZL en WM een koppeling van de indicatiestelling over de grenzen van de

20 20 HOOFDSTUK [1] AWBZ heen met voorzieningen in de sfeer van de WVG, wonen en welzijn waarvoor de gemeenten uiteindelijk het beleid voeren. Om de benodigde zorg zo goed mogelijk te indiceren wordt gebruik gemaakt van de formulierenset Indicatiestelling AWBZ en Wvg (www.ciz.nl) 3. Deze formulierenset maakt onderdeel uit van het Landelijk Protocol Indicatiestelling dat vanaf 1 april 2003 door alle RIO/CIZ regio s in Nederland wordt gebruikt. Hiermee worden indicatiestellers in staat gesteld de beperkingen van cliënten aangaande onder andere sociale redzaamheid, mobiliteit, persoonlijke zorg, huishoudelijk leven systematisch te registreren. Deze gegevens resulteren in een indicatiebesluit of advies. Vanaf dit moment eindigt het contact met de cliënt want het RIO/CIZ houdt zich op geen enkele wijze bezig met het aanvragen van zorg of zorgtoewijzing. Dat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf, zorgkantoren en zorgaanbieders. De gegevens van de cliënt aangaande aanvraag, beperkingen en uiteindelijk indicatiebesluit worden geregistreerd in een cliëntvolgsysteem. In de regio s ZZL en WM wordt het cliëntvolgsysteem OpenCare gehanteerd. De zorg wordt geïndiceerd in termen van functies (aard van de zorg) en klassen (omvang in uren of dagdelen). Deze functies zijn: Huishoudelijke verzorging, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding, Behandeling en Verblijf. Met deze indicatie kan de cliënt kiezen voor een persoonsgebonden budget 4 of zorg in natura bij een gecontracteerde zorgaanbieder. 3 Raadpleeg informatie voor professionals, documentatie, wet- en regelgeving. 4 Dit geldt niet zodra de functies Verblijf en Behandeling zijn geïndiceerd.

21 INLEIDING 21

22 22

23 23 Methode van onderzoek [2]

24 24 HOOFDSTUK [2] 2.1 Inleiding Teneinde dit onderzoek vorm te geven is in 2003 een samenwerkingsverband aangegaan tussen twee Regionale Indicatie Organen (Zuidelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek) en de Universiteit Maastricht (UM). Concreet betekent dit dat de toenmalige RIO s het geautomatiseerd cliëntvolgsysteem ter beschikking stellen voor onderhavig onderzoek. De UM is vervolgens verantwoordelijk voor de statistische bewerking van deze data en verslaglegging van de onderzoeksresultaten. Het samenwerkingsverband tussen de UM en de RIO s is geformaliseerd in een samenwerkingscontract met hierbij speciale aandacht voor de privacy van de respondenten wiens gegevens de UM analyseert (privacy persoonsregistratie). 2.2 Onderzoeksdesign Het betreft een dwarsdoorsnede onderzoek. Het RIO/CIZ heeft de gegevens aangeleverd van alle cliënten in het jaar Onderzoekspopulatie De aangeleverde databestanden zijn vervolgens opgeschoond aan de hand van de volgende criteria: Inclusiecriteria: leeftijd 65 jaar en ouder de vraag van de cliënt moet gericht zijn op zorg binnen de AWBZ Verpleging en Verzorging al dan niet in combinatie met een vraag gericht op voorzieningen binnen de WVG de uitgebreide of standaard procedure van het RIO/CIZ is toegepast hetgeen betekent dat een volledig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden (beperkingen, informele hulp, woonsituatie) van de cliënt heeft plaatsgevonden. 2.4 Meetinstrument De gegevens zoals die geregistreerd worden in het cliëntvolgsysteem vormen de basis van dit onderzoek. Deze gegevens worden verzameld met behulp van de eerder genoemde formulierenset Indicatiestelling AWBZ en Wvg. Bij het bepalen van de aard en omvang van de zorgbehoefte maakt de indicatiesteller gebruik van deze formulierenset. In de praktijk komt het er op neer dat de indicatiesteller die onderdelen van de formulierenset

25 METHODE VAN ONDERZOEK 25 ter sprake stelt die op de aanvrager van zorg van toepassing zijn. Dit gebeurt veelal tijdens een huisbezoek van de indicatiesteller bij de zorgaanvrager. 2.5 Variabelen De basis van het onderzoek wordt gevormd door de gegevens van het RIO/CIZ zoals deze zijn geregistreerd in het cliëntvolgsysteem OpenCare. Concreet betekent dit dat gegevens worden verzameld over een aantal achtergrondkenmerken (leeftijd, burgerlijke staat, gezondheid en dergelijke), beschikbare bronnen (mate van zelfredzaamheid/beperkingen, aanwezigheid informele hulp, woonsituatie en woonomgeving) en uiteindelijk indicatiebesluit. Het is een gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoordcategorieën. Ook kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde vrije velden waarbij numerieke antwoorden nader kunnen worden verklaard of toegelicht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een onderdeel (bijvoorbeeld beperkingen) uitsluitend wordt gescoord indien het op de desbetreffende persoon van toepassing is. Met andere woorden, alleen die variabelen zijn in de dataset gescoord die direct betrekking hebben op de aanvraag van de cliënt. Is bijvoorbeeld de woonsituatie relevant in het kader van een gesignaleerde beperking (bijvoorbeeld mobiliteit) dan zal dit onderdeel gescoord zijn, anders niet. De variabelen worden in de volgende paragrafen verder geëxpliciteerd Ziekte en beperkingen Onderdeel B in de formulierenset van het RIO/CIZ betreft Onderzoek Zorgbehoefte. Grofweg wordt onderscheid gemaakt tussen het registreren van de ziekte, aandoening, stoornis enerzijds en de uitwerking van deze ziekte, stoornis, aandoening op iemands (on)mogelijkheid dagelijkse activiteiten (beperkingen) uit te voeren al dan niet deel te nemen aan het maatschappelijk leven (participatieproblemen) anderzijds. Beide onderdelen worden achtereenvolgend uitgewerkt. 1. Ziekte Om de onderzoekspopulatie te kunnen beschrijven zijn een aantal gegevens aangaande de aard van de ziekte of aandoening opgevraagd. Het betreft de zogenaamde grondslag van de aandoening hetzij somatische ziekte/aandoening, psychogeriatrische ziekte/aandoening, psychiatrische aandoening of psychische stoornis, lichamelijke handicap/functiestoornis, verstandelijke handicap/ functiestoornis, zintuiglijke handicap/functiestoornis en of psychosociale problemen in samenhang met bovengenoemde ziekte/aandoening/stoornis. Tevens is voor het beschrijven van de onderzoekspopulatie

26 26 HOOFDSTUK [2] de aard van de ziekte relevant. Om de aard van de ziekte of aandoening te registreren maakt de indicatiesteller gebruik van de zogenaamde ICD 5, ICF 6 en/of DSM 7 codes. 2. Beperkingen De beperkingen zijn als volgt ingedeeld: sociale redzaamheid, mobiliteit, persoonlijke zorg, huishoudelijk leven, participatieproblemen in sociale relaties en maatschappelijk leven, participatieproblemen bij deelname aan onderwijs (4-19 jarigen) of werk (19-64 jarigen). Gezien de aard van de onderzoekspopulatie (65 plussers) zijn de beperkingen aangaande onderwijs en werk niet relevant en niet opgenomen in dit onderzoek. In totaal kunnen de ouderen dus op 5 gebieden beperkingen ondervinden: sociale redzaamheid mobiliteit persoonlijke zorg huishoudelijk leven participatieproblemen in sociale relaties Het kan voorkomen dat men slechts op één gebied beperkingen ervaart (bijvoorbeeld huishoudelijk leven) of op verscheidene gebieden tegelijkertijd (bijvoorbeeld huishoudelijk leven én persoonlijke zorg). Op genoemde hoofdcategorieën zijn er in totaal dus 32 mogelijke (combinaties van) beperkingen mogelijk (2 5 ). In de formulierenset wordt expliciet aangegeven dat de terminologie die bij de groepen beperkingen zijn gebruikt, ontleend zijn aan gevalideerde meetinstrumenten. Het betreft vaste lijsten; een minimale dataset die niet aangepast mag worden. Wel is het mogelijk items toe te voegen. Van deze mogelijkheid is echter geen gebruik gemaakt. Operationalisatie Per beperking zijn een aantal activiteiten geformuleerd die uiteindelijk de mate van beperktheid aangeven op het gebied van sociale redzaamheid, mobiliteit en dergelijke. Zo wordt bijvoorbeeld de mate van sociale redzaamheid bepaald aan de hand van 14 activiteiten. Deze activiteiten zijn wederom onderverdeeld in subcategorieën. Zo worden binnen sociale redzaamheid, drie categorieën onderscheiden namelijk activiteiten met betrekking tot organiseren, maatschappelijk leven en communicatie. In de afzonder- 5 International Classification of Diseases 6 International Classification of Functioning, disability and health 7 Diagnostic Manual of Mental Disorders

27 METHODE VAN ONDERZOEK 27 lijke paragrafen in Hoofdstuk 4 worden de beperkingen tot in detail besproken en aangegeven welke handelingen tot welke beperking behoren. In Tabel 2.1 zijn de afzonderlijke hoofdcategorieën van beperkingen opgenomen, met bijbehorende onderverdeling in subschalen. Per categorie is aangegeven uit hoeveel activiteiten (lees: items) de schaal is opgebouwd. Antwoordcategorieën Per activiteit gaat de indicatiesteller na of de aanvrager problemen ondervindt bij het uitvoeren van de desbetreffende activiteit. Door middel van een score op een 4 puntsschaal wordt vervolgens geïndiceerd in hoeverre de zorgvrager de activiteit nog zelfstandig kan dan wel geheel afhankelijk is van hulp. Ter volledigheid volgt nu de omschrijving van de 4 scores: 0 = kan deze activiteit zelf / er is geen hulp van een ander nodig. Indien deze score van toepassing is hoeft de activiteit niet te worden geselecteerd. Met andere woorden dit probleem komt niet terug in het overzicht van beperkingen van de vrager. 1 = kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren. Er is geen sprake van noodzaak tot overnemen. Een persoon moet erbij staan als de activiteit wordt uitgevoerd om te motiveren en stimuleren. Een activiteit met functie 1 verwijst naar functie begeleiding. 2 = kan slechts met veel moeite / iemand anders moet helpen. De activiteit moet gedeeltelijk worden overgenomen. 3 = kan dit niet zelfstandig / iemand anders moet dit overnemen. De activiteit moet geheel worden overgenomen. Samenvattend kan gesteld worden hoe hoger de score hoe groter de beperking. Tabel 2.1. Soorten beperkingen Beperkingen Range Sociale redzaamheid (14 items) 0-42 Organiseren dagelijks leven (5 items) 0-15 Maatschappelijke zelfredzaamheid (5 items) 0-15 Communicatie (4 items) 0-12 Mobiliteit (14 items) 0-42 Bewegingsvrijheid (7 items) 0-21 Zich verplaatsen (7 items) 0-21 Persoonlijke zorg (9 items) 0-27 basis (6 items) 0-18 complex (3 items) 0-9 Huishoudelijk leven (11 items) 0-33 Zelf huishouden doen (8 items) 0-24 Dagelijkse organisatie huishouden ivm chronische ziekte waaronder zorg voor anderen in het huishouden (3 items) Sociale relaties en maatschappelijk leven (6 items)

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Bijlage c. Zorg op afroep met leveringsvoorwaarde c en d

Bijlage c. Zorg op afroep met leveringsvoorwaarde c en d Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor en verblijf. Edwin van Gameren, Jedid-Jah Jonker en Tessa Marx. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Bijlage c Zorg op afroep

Nadere informatie

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg Inleiding De relatie

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Achtergrond

Hoofdstuk 1 Achtergrond Werkinstructie: Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Datum: 06 oktober 2006 Ingangsdatum: Per direct Hoofdstuk 1 Achtergrond Inleiding In de terminale fase van hun leven kunnen mensen met een levensbedreigende

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf

Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf Onderwerp: Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Uitgebracht aan: In zijn advies

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Relevante criteria respijtzorg; begeleiding ter vervanging van school en kinderopvang Respijtzorg kan geïndiceerd worden in geval van (dreigende) overbelasting van de verzorger(s),

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 4 2.1 Definities 4 2.2 Grondslagen 6 2.3 Functies 6 2.4 Omvang 7 2.5 Geldigheidsduur 8 2.6 Advies bij besluit 9 3 Afwegingskader 11 3.1 Stap 1:

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

Indicering voor AWBZ-zorg in het onderwijs

Indicering voor AWBZ-zorg in het onderwijs Indicering voor AWBZ-zorg in het onderwijs Uitgave: Landelijke Vereniging van Indicatieorganen (LVIO), mei 2004 Postadres: LVIO Mauritskade 33 2514 HD Den Haag Tel: 070-311.80.90 E-mail: Kennisnetwerk@lvio.nl.

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 1. Algemeen 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 4 2.1 Definities 4 2.2 Grondslagen 6 2.3 Functies 7 2.4 Omvang 7 2.5 Geldigheidsduur 9 2.6 Advies bij besluit 10 3 Afwegingskader 12 3.1 Stap 1: Probleemanalyse: zorgsituatie

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Datum ontvangst CIZ (in te vullen door CIZ)

Aanvraagformulier. Datum ontvangst CIZ (in te vullen door CIZ) Datum ontvangst CIZ (in te vullen door CIZ) Bij dit formulier hoort een toelichting. Wij raden u aan bij het invullen van dit formulier de toelichting bij de hand te houden. Dit gedeelte altijd invullen

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Verblijf/ zorgzwaartepakket. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Verblijf/ zorgzwaartepakket. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Zorgvorm: Indicatie voor verblijf bij kinderen; per geval vaststellen in hoeverre er sprake is van enige ondoelmatigheid

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Zicht op zorggebruik Bijlagen

Zicht op zorggebruik Bijlagen Zicht op zorggebruik Bijlagen Inger Plaisier Mirjam de Klerk Bijlage A Methode van onderzoek 2 Bijlage B Overzicht variabelen AVO en POLS-/CBS-gezondheidsenquêtes 5 Bijlage C Samenstelling van de onderzoeksgroep

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Extra welzijn voor ouderen in de thuissituatie: een alternatief voor verzorgingshuisopname?

Extra welzijn voor ouderen in de thuissituatie: een alternatief voor verzorgingshuisopname? Z o r g b e h o e f t e v a n u i t c l i ë n t e n p e r s p e c t i e f Extra welzijn voor ouderen in de thuissituatie: een alternatief voor verzorgingshuisopname? Evaluatie koploperspilots in de Westelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulp in de huishouding

Aanvraagformulier hulp in de huishouding hulp in de huishouding (niet invullen) Reg.nr: W.P. nr: Datum ontvangst: Dit gedeelte altijd invullen 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd (geregistreerd) Partnerschap Weduw(e)(naar)

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Procesbeschrijving toegang LGGZ voor instellingen die langdurige GGZ leveren

Procesbeschrijving toegang LGGZ voor instellingen die langdurige GGZ leveren Procesbeschrijving toegang LGGZ voor instellingen die langdurige GGZ leveren Inleiding Vanaf 1 januari 2015 vallen jaar twee en drie klinisch verblijf GGZ onder de zorgverzekeringswet. Daar waar tot 1

Nadere informatie

RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG

RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG VAN: CIZ ONDERWERP: RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG VERSIE: 6.0 DATUM: 1-1- 2013 INLEIDING Uniformeren van informatie bij de In deze richtlijn staat welke informatie

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

[voorkant] Verzorging, verpleging of behandeling nodig? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) helpt!

[voorkant] Verzorging, verpleging of behandeling nodig? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) helpt! [voorkant] Verzorging, verpleging of behandeling nodig? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) helpt! Informatie over de AWBZ en wat u moet doen om voor hulp in aanmerking te komen. [binnenwerk]

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Sociale redzaamheid Stabilisatie. (Geleidelijke) achteruitgang

Sociale redzaamheid Stabilisatie. (Geleidelijke) achteruitgang Bijlage 1 Voorbeeld Zorgzwaartepakket ZZP 4 VV BESCHUT WONEN MET DEMENTIEZORG CLIËNTPROFIEL Deze cliëntengroep heeft vanwege matige dementiële problematiek, eventueel in combinatie met langdurende psychiatrische

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg In te vullen door mid-office DZIJ Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg Datum binnenkomst; Voor een goede afhandeling van uw aanmelding verzoeken wij U het basisformulier volledig in te vullen

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Analyse op begeleiding groep in de gemeente Noorderveld van cliënten die geen 24-uurs zorg afnemen. Op basis van de achmea zorgkantoorgegevens met de

Nadere informatie

Toekomst van de mantelzorg

Toekomst van de mantelzorg BIJLAGEN Toekomst van de mantelzorg Klarita Sadiraj Joost Timmermans Michiel Ras Alice de Boer Bijlage bij hoofdstuk 2 Opsporingsvragen... 2 Bijlage A Beschrijvende statistieken... 4 Bijlage B Schattingsresultaten

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Bij (toerekenbare) weigering van een Wsw-werkvoorziening geen inzet plaatsvervangende AWBZ-zorg

Bij (toerekenbare) weigering van een Wsw-werkvoorziening geen inzet plaatsvervangende AWBZ-zorg Onderwerp: Bij (toerekenbare) weigering van een Wsw-werkvoorziening geen inzet plaatsvervangende AWBZ-zorg Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: De Wsw is een wettelijke

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen

Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen Servicewoningen en -appartementen zijn geschikt voor bewoning tot op hoge leeftijd en voor chronisch zieken of minder valide personen. De

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie