Beperkingen in relatie tot zorgindicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beperkingen in relatie tot zorgindicatie"

Transcriptie

1 Beperkingen in relatie tot zorgindicatie P.M.A. van Bilsen J.P.H. Hamers W. Groot C. Spreeuwenberg Juni 2006

2 COLOFON Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met financiering van de Provinciale Limburg, Zorgverzekeraar CZ Actief in Gezondheid en Zorgverzekeraar VGZ Opdrachtgever Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg Uitvoering Universiteit Maastricht Onderzoekers Mw. drs. P.M.A. van Bilsen Dhr. prof.dr. J.P.H. Hamers Dhr. prof.dr. W. Groot Dhr. prof.dr. C. Spreeuwenberg Projectleider onderzoek zorgbehoefte vanuit cliëntperspectief Prof.dr. J.P.H. Hamers, PRV Lay-out en druk Datawyse I Universitaire Pers Maastricht ISBN-10: ISBN-13: Universitaire Pers Maastricht Correspondentieadres Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Postbus MG Maastricht

3

4 BEGELEIDINGSCOMMISSIE Mw. A.M.M. Arentsen-Mintjens, Huis voor de Zorg, Brunssum Dhr. F.G.J.M. Beckers, Gemeente Schinnen, Schinnen Dhr. R.J.J. Boumans, Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg Mw. J. van Dijk, Regionaal Indicatie Orgaan Zuidelijk Zuid Limburg (tot ) Mw. L.T. Holtkamp-van Es, Huis voor de Zorg, Weert Dhr. P.J. de Jonge, Landelijke Organisatie Cliëntenraden, Maastricht Dhr. M.H.J. Limpens, Regionaal Indicatie Orgaan Westelijke Mijnstreek (tot ) Mw. L.G.D.C. Meijer-Sijstermans, Provincie Limburg Dhr. J.Th.J.M. Rambags, Stichting Thuiszorg Noord-Limburg Dhr. R.F.M. Ruijters, Meandergroep Oostelijk Zuid-Limburg, Kerkrade Dhr. R.J. Seerden, Zorgkantoor Zuid Limburg, Sittard Dhr. W. Seegers, Centrum Indicatiestelling Zorg, Maastricht (vanaf ) LEESWIJZER In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar het proces van zorgvraag, indicatieproces en uiteindelijke zorgbesluit. Daartoe is gebruik gemaakt van databestanden uit 2004 van twee voormalige regionale indicatieorganen (RIO s) die in 2005 zijn overgegaan in het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een overzicht van de belangrijkste resultaten en conclusies van dit onderzoek is te vinden in hoofdstuk 10 (Conclusies en discussie) en de Samenvatting. In de inleiding van het rapport (hoofdstuk 1) vindt u de beschrijving van de aanleiding en het doel van het onderzoek. De centrale onderzoeksvraag luidde: In hoeverre leiden vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid bij ouderen tot vergelijkbare zorgindicaties? In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de methode van onderzoek. Voor een gedetailleerd overzicht van de onderzoeksresultaten wordt u verwezen naar hoofdstuk 3 tot en met 9.

5 Inhoudsopgave Voorwoord 9 Samenvatting 11 [1] Inleiding Achtergrond onderzoek Doel onderzoek en onderzoeksvragen Model Relatie behoefte, bronnen en hulpvraag Regionaal Indicatie Orgaan/Centrum Indicatiestelling Zorg 19 [2] Methode van onderzoek Inleiding Onderzoeksdesign Onderzoekspopulatie Meetinstrument Variabelen Ziekte en beperkingen Informele zorg Woonsituatie Persoonlijke gegevens Aanvraag indicatie Benodigde hulp en ondersteuning Tenslotte Procedure onderzoek Analyse Opbouw rapport 33

6 [3] Beschrijving onderzoekspopulatie Respons Demografische gegevens Aanvraaggegevens 41 [4] Beperkingen Beperkingen sociale redzaamheid Beperkingen mobiliteit Beperkingen persoonlijke zorg Beperkingen huishoudelijk leven Participatieproblemen: sociale relaties en maatschappelijk leven Beperkingen in samenhang bekeken 49 [5] Informele hulp Aanwezige informele zorg Belasting informele hulp Mogelijke informele hulp in de toekomst 56 [6] Omgeving: wonen 59 [7] AWBZ zorg in functies Verpleging Ondersteunende begeleiding Ondersteunende begeleiding - Algemeen Ondersteunende begeleiding - Dagprogramma Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Activerende begeleiding Activerende begeleiding - Algemeen Activerende begeleiding - Dagprogramma Verblijf Verblijf Tijdelijk Verblijf Langdurig Functies in samenhang bekeken Zorgvorm 77 [8] Factoren in relatie tot hulp en ondersteuning Inleiding Huishoudelijke verzorging 80

7 8.3 Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Dagprogramma Ondersteunende begeleiding Algemeen Verblijf Tijdelijk Verblijf Langdurig Activerende begeleiding Algemeen Samenvatting 91 [9] Vergelijkbare beperkingen, vergelijkbare zorg? Ouderen met uitsluitend beperkingen in het huishoudelijk leven Ouderen met uitsluitend beperkingen in de persoonlijke verzorging Ouderen met uitsluitend beperkingen in mobiliteit 95 [10] Conclusies en discussie Inleiding Conclusies Discussie Methodologische kanttekeningen Tot slot 106 Literatuur 109 Bijlage [1] 111 Bijlage [2] 115 Bijlage [3] 119 Bijlage [4] 125

8

9 9 Voorwoord Het recht op zorg en het gelijkheidsbeginsel zijn binnen de AWBZ algemeen geaccepteerd. Het recht op zorg garandeert dat burgers die zorg nodig hebben, deze ook daadwerkelijk ontvangen. Het gelijkheidsbeginsel dient ertoe dat burgers in gelijke omstandigheden ook dezelfde zorg ontvangen. Tot op heden was niet altijd duidelijk of gelijke gevallen altijd gelijk behandeld werden. In het voorliggende rapport staat de vraag centraal of vergelijkbare beperkingen bij ouderen ook tot vergelijkbare zorgtoewijzing leidt? Het antwoord op deze vraag kan bijdragen aan een betere en meer rechtvaardige verdeling van de middelen voor ouderenzorg. Het voorliggende rapport is het laatste in de reeks studies naar de zorgbehoefte van ouderen. Wij hopen met deze studies een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg voor ouderen in onze provincie. Wij danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun inzet en deskundig commentaar, en de zorgverzekeraars CZ en VGZ voor hun financiële ondersteuning van dit onderzoek. Maastricht, juni 2006 Prof. dr. W. Groot Voorzitter Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg

10 10

11 Samenvatting 11

12 12 Dit rapport bevat het verslag van het laatste deelonderzoek in een serie van onderzoeken naar de zorgbehoefte vanuit cliëntenperspectief. De doelstelling van dit deelonderzoek is meer inzicht te krijgen in het proces van zorgvraag, indicatieproces en uiteindelijke zorgbesluit. Daartoe is gebruik gemaakt van databestanden uit 2004 van twee voormalige regionale indicatieorganen (RIO s) die in 2005 zijn overgegaan in het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), verder aangeduid als RIO/CIZ. De centrale onderzoeksvraag luidt: In hoeverre leiden vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid bij ouderen tot vergelijkbare zorgindicaties? De beantwoording van deze vraag vormt tevens een toets van een eerder ontwikkeld model over de relatie tussen behoeften, bronnen en formele hulp (Van Bilsen et al. 2002). Registratie Een belangrijke conclusie van een eerder deelonderzoek naar de zorgbehoefte vanuit cliëntenperspectief was het gebrek aan transparantie door de onvolledigheid en beperkte betrouwbaarheid van gegevens uit bestaande registraties van verschillende instanties (Stevens et al. 2000). Hoewel in 2000 verbeteringen in registraties waren aangekondigd, moet op basis van het huidige onderzoek helaas worden vastgesteld dat de gebruikte registraties nog steeds onvoldoende op orde zijn om bruikbaar te zijn voor onderzoek. Door ontbrekende gegevens is het oorspronkelijke gegevensbestand gehalveerd en zijn niet alle gewenste vergelijkingen tussen groepen mogelijk. Daardoor kan de centrale onderzoeksvraag slechts gedeeltelijk beantwoord worden en is de toetsing van het theoretische model niet mogelijk gebleken. Van de cliëntenrecords, bleek bij 5070 cliënten informatie beschikbaar te zijn over zowel beperkingen als het zorgbesluit. De gegevens van deze 5070 cliënten zijn verder geanalyseerd. Beperkingen De meeste cliënten hebben beperkingen op het gebied van persoonlijke zorg (76%) en huishoudelijk leven (74%), gevolgd door beperkingen in mobiliteit (55%) en sociale redzaamheid (29%). De minste beperkingen worden geregistreerd op het gebied van sociale relaties (18%). Opvallend is dat slechts 25% van de cliënten beperkingen kent op één gebied; 75% heeft beperkingen op twee of meer gebieden. Hulp en ondersteuning Persoonlijke verzorging (69%), huishoudelijke verzorging (65%) en verpleging (59%) zijn de meest voorkomende vormen van hulp en ondersteuning, gevolgd door ondersteunende begeleiding-algemeen (36%), langdurig verblijf (27%), ondersteunende begeleiding-dagprogramma (15%) en tijdelijk verblijf (13%). Ook nu valt op dat bij slechts 28%

13 SAMENVATTING 13 van de cliënten één functie is geïndiceerd; bij 72% worden twee of meer functies geïndiceerd. Complexiteit Daarmee wordt de complexiteit van de relatie tussen beperkingen en indicatiestelling al zichtbaar. Er zijn immers tal van varianten in beperkingen en indicaties voor functies mogelijk. Die worden verder beïnvloed door de woonsituatie, de beschikbaarheid van informele hulp, burgerlijke staat en leeftijd. Deze invloed is voor alle indicaties in kaart gebracht door groepen met en zonder indicatie te vergelijken. Daaruit komt onder andere naar voren dat ouderen die kunnen rekenen op informele hulp vaker zorg krijgen toegewezen dan ouderen zonder informele hulp. De informele zorg lijkt verder een belangrijke rol te spelen in zowel het verkrijgen van gepaste zorg als het uitstellen van bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf in het verzorgings- of verpleeghuis. Ook het belang van de woning bij het indiceren van zorg wordt duidelijk; ouderen die problemen ervaren met de woning krijgen vaker zorg toegewezen dan ouderen die deze problemen niet ervaren. Vergelijkbare beperking, andere indicaties Aangezien het RIO/CIZ zich bij het beoordelen van zorg niet uitsluitend laat leiden door beperkingen, is het verklaarbaar dat vergelijkbare beperkingen niet vanzelfsprekend uitmonden in een vergelijkbare indicatie. Beperkingen in mobiliteit belemmeren een oudere cliënt in een eengezinswoning met trap veel meer, dan iemand die woont in een gelijkvloerse bungalow. Dit wordt geïllustreerd door de groepen ouderen met alleen beperkingen in het huishoudelijk leven, de persoonlijke verzorging en mobiliteit nader te beschouwen. Ouderen met alleen beperkingen in het huishoudelijke leven krijgen doorgaans ook uitsluitend zorg op dit vlak. Dit is echter anders bij de persoonlijke verzorging en mobiliteit. Bij ouderen met alleen beperkingen in persoonlijke verzorging en mobiliteit wordt een gevarieerd palet aan indicaties afgegeven. Deze variatie is mogelijk gelegen in de variatie in woon-, zorg en leefomstandigheden.

14 14

15 15 Inleiding [1]

16 16 HOOFDSTUK [1] 1.1 Achtergrond onderzoek Eén van de meest fundamentele veranderingen in de besturing van de Nederlandse gezondheidszorg is de omkering van aanbodregulering naar vraagsturing [3-5]. Om invulling te geven aan vraaggerichte zorg wordt in het algemeen aangenomen dat kennis van individuele wensen en behoeften van patiënten noodzakelijk is [6]. Uit recente onderzoeken naar zorgbehoeften vanuit cliëntenperspectief [1, 7-9] bij ouderen, mensen met een verstandelijke handicap en terminaal zieken, komt echter naar voren dat deze aanname niet vanzelfsprekend is. Door de grote verscheidenheid in ervaren behoeften tussen mensen lijkt een vraaggericht zorgaanbod praktisch onhaalbaar. Dé zorgbehoefte bestaat niet doordat de behoefte aan hulp en ondersteuning op het brede vlak van zorg, wonen en welzijn niet alleen wordt ingegeven door gezondheidstoestand, kennis van het zorgaanbod, vermogen om ziekte en afhankelijkheid te accepteren, patronen van normen en verwachtingen, maar ook door individuele, sociale, maatschappelijke en culturele omstandigheden [10]. Desalniettemin bestaat de behoefte aan meer inzicht in de relatie tussen zorgbehoeften, preferenties van zorggebruikers en zorgaanbod ten einde beleidsrelevante handvatten te kunnen bieden voor de inrichting van een vraaggericht zorgaanbod. Op basis van een literatuurstudie en diepte-interviews met ouderen [1] is een model (zie figuur I) geconstrueerd waarin de relatie tussen persoonskenmerken van zorggebruikers, hun zorgbehoeften, beschikbare bronnen ( resources ) en hieruit voortvloeiende zorgvraag wordt beschreven 1. Enkele relaties van dit model zijn reeds getoetst tijdens een onderzoek naar de wachtlijstproblematiek in de verzorgingshuisbranche [11]. Zo is gebleken dat de behoefte van ouderen aan verzorgingshuiszorg vooral lijkt samen te hangen met de mate van zelfredzaamheid, zelfzorgvermogen en de mate waarin een beroep gedaan kan worden op een sociaal netwerk. Vernieuwend in het model is de aanname dat niet uitsluitend individuele zorgbehoeften maar de bronnen ( resources ) waarover zorgvragers al dan niet beschikken de sleutel zijn tot het creëren van vraaggerichte zorg. Ten behoeve van het ontwikkelen van vraaggericht zorgbeleid heeft het Regionaal Indicatie Orgaan/Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (RIO/CIZ) 2 Zuidelijk Zuid Limburg (ZZL) en Westelijke Mijnstreek (WM) in het kader van het project informatieontsluiting de data opgenomen in het cliëntvolgsysteem beschikbaar gesteld voor onderzoek. Deze data omvatten alle gegevens die het RIO/CIZ ZZL en WM verzamelt ter beoordeling of een cliënt recht heeft op zorg vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 1 In 1.3 wordt het model uitgebreid beschreven. 2 Vanaf 1 januari 2005 is het Regionaal Indicatie Orgaan gecentraliseerd in Stichting Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ) als uitvoerder van de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het RIO als zodanig is opgeheven. Aangezien de opzet van het onderzoek en de uitvoer primair heeft plaatsgevonden vóór de oprichting van het CIZ, wordt in dit verslag deze organisatie steeds vermeld als RIO/CIZ.

17 INLEIDING 17 Zo registreert het RIO/CIZ naast achtergrondgegevens (onder andere leeftijd, geslacht, burgerlijke staat) en ziekte een groot aantal gegevens die als bron beschouwd kunnen worden (bijvoorbeeld beperkingen, woonsituatie en informele zorg). Daarnaast omvatten de gegevens het uiteindelijke besluit tot zorg in functies (huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf). Het geheel aan gegevens biedt inzicht in de relatie ziekte, beperkingen, aanwezigheid bronnen en uiteindelijk indicatiebesluit. 1.2 Doel onderzoek en onderzoeksvragen Net zo min als er sprake is van dé oudere, is er ook geen sprake van dé zorgbehoefte en de hieruit resulterende zorgindicatie. Meer informatie over de relatie tussen zorgbehoefte, aanwezigheid van bronnen en indicatiebesluit zou daarentegen meer duidelijkheid kunnen scheppen over het indicatieproces en factoren die hierin een bepalende rol vervullen. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het proces van zorgaanvraag van ouderen, het indicatieproces van het RIO/CIZ en het uiteindelijk zorgbesluit. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: In hoeverre leiden vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid (zorgbehoefte) bij ouderen (65 jaar en ouder) tot vergelijkbare zorgindicaties? Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: Welke beperkingen hebben deze ouderen? Welke beperkingen komen in combinatie met elkaar voor? Welke zorgindicaties worden bij deze ouderen afgegeven en in welke mate? Welke zorgindicaties komen in combinatie met elkaar voor? Op welke factoren verschillen cliënten met en cliënten zonder een bepaalde zorgindicatie op de diverse zorggebieden (bijvoorbeeld Verpleging, Huishoudelijke ondersteuning, Tijdelijk verblijf et cetera)? Zijn er verschillen in indicatiestelling tussen ouderen met vergelijkbare beperkingen in zelfredzaamheid? 1.3 Model Relatie behoefte, bronnen en hulpvraag Om het proces zorgbehoefte, aanwezigheid van bronnen en het uiteindelijke indicatiebesluit inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een onderzoeksmodel dat op basis van eerder onderzoek naar de aard van zorgbehoeften is ontwikkeld [1]. Dit model is

18 18 HOOFDSTUK [1] weergegeven in Figuur 1. De indicatiestelling kan beschouwd worden als de gehonoreerde vraag om hulp en ondersteuning, hetgeen tot uitdrukking komt in een zorgvraag. Aan het onderzoeksmodel liggen een aantal aannamen ten grondslag. I. Mensen hebben universele behoeften zoals de behoefte aan voeding, zelfrespect, autonomie en sociale contacten. II. Op basis van theoretische beschouwingen over behoeften [12, 13], wordt verondersteld dat er een bepaalde hiërarchie is in behoeften. Deze hiërarchie wordt bepaald door bepaalde eigenschappen van mensen en veranderende omstandigheden (leeftijd, geslacht, cognitieve vermogens, sociale klasse, omgeving en dergelijke). Zo zijn de behoeften van pasgeborenen vooral beperkt tot de fundamentele behoefte aan voedsel en geborgenheid en nemen de behoeften in hiërarchie toe met de leeftijd. Het is daarentegen ook goed voorstelbaar dat op een bepaalde leeftijd het behoeftepatroon naar beneden wordt bijgesteld. Met name bij ouderen is het goed voorstelbaar dat het op een gegeven moment allemaal niet meer zo hoeft. Zo wordt de behoefte aan een carrière na pensionering minder belangrijk en krijgt wellicht krijgt de behoefte aan sociale contacten met familie en kleinkinderen vervolgens een hogere prioriteit. Figuur 1. De relatie behoeften, bronnen en hulpvraag

19 INLEIDING 19 III. Om behoeften te kunnen vervullen beschikken mensen over bronnen zoals bijvoorbeeld inkomen, sociale netwerk, zelfzorgvermogen, mobiliteit, kennis, mantelzorg et cetera. Afhankelijk van de beschikbaarheid van die bronnen zijn mensen meer of minder in staat hun behoeften te vervullen. Uit onderzoek naar de behoefte van ouderen - ingeschreven voor opname in een verzorgingshuis komt naar voren dat de aanwezigheid van een sociaal netwerk en het zelfzorgvermogen van ouderen (het vermogen om leven, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden zelf te handhaven) bepalend zijn voor de behoefte aan verzorgingshuiszorg [11]. Namelijk hoe groter het sociaal netwerk hoe kleiner de kans dat ouderen een aanbod voor opname accepteren. Ook blijkt dat ouderen met een lager zelfzorgvermogen opname in het verzorgingshuis als noodzakelijker aanmerkten. Aannemelijk is ook dat ouderen die over een ruim inkomen beschikken, beter in staat zijn de gewenste zorg (bijvoorbeeld boodschappen- en klussendiensten, tuinman, schoonmaakster) of behuizing (bijvoorbeeld luxe bungalow, voorzien van alle gemakken) te financieren, dan ouderen met een laag inkomen. Zo kan het wegvallen van de partner voor zorgafhankelijke ouderen leiden tot een groot hiaat in de dagelijkse verzorging, en heeft een gebrekkige mobiliteit grote gevolgen voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het onderhouden van sociale contacten. IV en V. Indien de behoeften niet worden vervuld zullen mensen de afweging maken om hun behoeftepatroon aan te passen dan wel op zoek te gaan naar hulp gericht op het herstel of ondersteuning van bronnen. Dit laatste wordt bevestigd in het onderzoek naar de aard van zorgbehoeften [1]. Immers ouderen geven blijk van behoefte aan diverse zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen om hun behoeften op hoger niveau zoals autonomie en dergelijke, zelf te kunnen blijven vervullen. VI. Het is ook zeer goed mogelijk dat ouderen hun behoeften aanpassen zonder dat er sprake is van behoeften die niet vervuld worden. Niet iedereen wil immers tot op hoge leeftijd actief, sociaal, sportief en ondernemend zijn. 1.4 Regionaal Indicatie Orgaan/Centrum Indicatiestelling Zorg Iedereen die aanspraak wil maken op zorg die door de AWBZ wordt betaald, moet zijn of haar zorgvraag eerst voorleggen aan het Regionaal Indicatie Orgaan [14]. Sinds 1 januari 2005 is het RIO gecentraliseerd in de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) die als landelijke organisatie, aangewezen door het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, zorgt voor meer uniformiteit in de uitvoering. Met andere woorden, het CIZ heeft de taken als indicatiesteller van het RIO overgenomen en draagt evenals het voormalige RIO de verantwoordelijkheid de indicatiestellingen voor de AWBZ onafhankelijk, objectief en integraal uit te voeren. Onafhankelijk door te voorkomen dat het aanbod of de financiers de vraag sturen. Objectief door met protocollen de indicatiestelling te uniformeren. Integraal door de hulpvraag van de cliënt in een zo breed mogelijke keten van zorg en dienstverlening te plaatsen [15]. Inmiddels is er bij sommige indicatieorganen waaronder ZZL en WM een koppeling van de indicatiestelling over de grenzen van de

20 20 HOOFDSTUK [1] AWBZ heen met voorzieningen in de sfeer van de WVG, wonen en welzijn waarvoor de gemeenten uiteindelijk het beleid voeren. Om de benodigde zorg zo goed mogelijk te indiceren wordt gebruik gemaakt van de formulierenset Indicatiestelling AWBZ en Wvg (www.ciz.nl) 3. Deze formulierenset maakt onderdeel uit van het Landelijk Protocol Indicatiestelling dat vanaf 1 april 2003 door alle RIO/CIZ regio s in Nederland wordt gebruikt. Hiermee worden indicatiestellers in staat gesteld de beperkingen van cliënten aangaande onder andere sociale redzaamheid, mobiliteit, persoonlijke zorg, huishoudelijk leven systematisch te registreren. Deze gegevens resulteren in een indicatiebesluit of advies. Vanaf dit moment eindigt het contact met de cliënt want het RIO/CIZ houdt zich op geen enkele wijze bezig met het aanvragen van zorg of zorgtoewijzing. Dat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf, zorgkantoren en zorgaanbieders. De gegevens van de cliënt aangaande aanvraag, beperkingen en uiteindelijk indicatiebesluit worden geregistreerd in een cliëntvolgsysteem. In de regio s ZZL en WM wordt het cliëntvolgsysteem OpenCare gehanteerd. De zorg wordt geïndiceerd in termen van functies (aard van de zorg) en klassen (omvang in uren of dagdelen). Deze functies zijn: Huishoudelijke verzorging, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding, Behandeling en Verblijf. Met deze indicatie kan de cliënt kiezen voor een persoonsgebonden budget 4 of zorg in natura bij een gecontracteerde zorgaanbieder. 3 Raadpleeg informatie voor professionals, documentatie, wet- en regelgeving. 4 Dit geldt niet zodra de functies Verblijf en Behandeling zijn geïndiceerd.

21 INLEIDING 21

22 22

23 23 Methode van onderzoek [2]

24 24 HOOFDSTUK [2] 2.1 Inleiding Teneinde dit onderzoek vorm te geven is in 2003 een samenwerkingsverband aangegaan tussen twee Regionale Indicatie Organen (Zuidelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek) en de Universiteit Maastricht (UM). Concreet betekent dit dat de toenmalige RIO s het geautomatiseerd cliëntvolgsysteem ter beschikking stellen voor onderhavig onderzoek. De UM is vervolgens verantwoordelijk voor de statistische bewerking van deze data en verslaglegging van de onderzoeksresultaten. Het samenwerkingsverband tussen de UM en de RIO s is geformaliseerd in een samenwerkingscontract met hierbij speciale aandacht voor de privacy van de respondenten wiens gegevens de UM analyseert (privacy persoonsregistratie). 2.2 Onderzoeksdesign Het betreft een dwarsdoorsnede onderzoek. Het RIO/CIZ heeft de gegevens aangeleverd van alle cliënten in het jaar Onderzoekspopulatie De aangeleverde databestanden zijn vervolgens opgeschoond aan de hand van de volgende criteria: Inclusiecriteria: leeftijd 65 jaar en ouder de vraag van de cliënt moet gericht zijn op zorg binnen de AWBZ Verpleging en Verzorging al dan niet in combinatie met een vraag gericht op voorzieningen binnen de WVG de uitgebreide of standaard procedure van het RIO/CIZ is toegepast hetgeen betekent dat een volledig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden (beperkingen, informele hulp, woonsituatie) van de cliënt heeft plaatsgevonden. 2.4 Meetinstrument De gegevens zoals die geregistreerd worden in het cliëntvolgsysteem vormen de basis van dit onderzoek. Deze gegevens worden verzameld met behulp van de eerder genoemde formulierenset Indicatiestelling AWBZ en Wvg. Bij het bepalen van de aard en omvang van de zorgbehoefte maakt de indicatiesteller gebruik van deze formulierenset. In de praktijk komt het er op neer dat de indicatiesteller die onderdelen van de formulierenset

25 METHODE VAN ONDERZOEK 25 ter sprake stelt die op de aanvrager van zorg van toepassing zijn. Dit gebeurt veelal tijdens een huisbezoek van de indicatiesteller bij de zorgaanvrager. 2.5 Variabelen De basis van het onderzoek wordt gevormd door de gegevens van het RIO/CIZ zoals deze zijn geregistreerd in het cliëntvolgsysteem OpenCare. Concreet betekent dit dat gegevens worden verzameld over een aantal achtergrondkenmerken (leeftijd, burgerlijke staat, gezondheid en dergelijke), beschikbare bronnen (mate van zelfredzaamheid/beperkingen, aanwezigheid informele hulp, woonsituatie en woonomgeving) en uiteindelijk indicatiebesluit. Het is een gestructureerde vragenlijst met gesloten antwoordcategorieën. Ook kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde vrije velden waarbij numerieke antwoorden nader kunnen worden verklaard of toegelicht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een onderdeel (bijvoorbeeld beperkingen) uitsluitend wordt gescoord indien het op de desbetreffende persoon van toepassing is. Met andere woorden, alleen die variabelen zijn in de dataset gescoord die direct betrekking hebben op de aanvraag van de cliënt. Is bijvoorbeeld de woonsituatie relevant in het kader van een gesignaleerde beperking (bijvoorbeeld mobiliteit) dan zal dit onderdeel gescoord zijn, anders niet. De variabelen worden in de volgende paragrafen verder geëxpliciteerd Ziekte en beperkingen Onderdeel B in de formulierenset van het RIO/CIZ betreft Onderzoek Zorgbehoefte. Grofweg wordt onderscheid gemaakt tussen het registreren van de ziekte, aandoening, stoornis enerzijds en de uitwerking van deze ziekte, stoornis, aandoening op iemands (on)mogelijkheid dagelijkse activiteiten (beperkingen) uit te voeren al dan niet deel te nemen aan het maatschappelijk leven (participatieproblemen) anderzijds. Beide onderdelen worden achtereenvolgend uitgewerkt. 1. Ziekte Om de onderzoekspopulatie te kunnen beschrijven zijn een aantal gegevens aangaande de aard van de ziekte of aandoening opgevraagd. Het betreft de zogenaamde grondslag van de aandoening hetzij somatische ziekte/aandoening, psychogeriatrische ziekte/aandoening, psychiatrische aandoening of psychische stoornis, lichamelijke handicap/functiestoornis, verstandelijke handicap/ functiestoornis, zintuiglijke handicap/functiestoornis en of psychosociale problemen in samenhang met bovengenoemde ziekte/aandoening/stoornis. Tevens is voor het beschrijven van de onderzoekspopulatie

26 26 HOOFDSTUK [2] de aard van de ziekte relevant. Om de aard van de ziekte of aandoening te registreren maakt de indicatiesteller gebruik van de zogenaamde ICD 5, ICF 6 en/of DSM 7 codes. 2. Beperkingen De beperkingen zijn als volgt ingedeeld: sociale redzaamheid, mobiliteit, persoonlijke zorg, huishoudelijk leven, participatieproblemen in sociale relaties en maatschappelijk leven, participatieproblemen bij deelname aan onderwijs (4-19 jarigen) of werk (19-64 jarigen). Gezien de aard van de onderzoekspopulatie (65 plussers) zijn de beperkingen aangaande onderwijs en werk niet relevant en niet opgenomen in dit onderzoek. In totaal kunnen de ouderen dus op 5 gebieden beperkingen ondervinden: sociale redzaamheid mobiliteit persoonlijke zorg huishoudelijk leven participatieproblemen in sociale relaties Het kan voorkomen dat men slechts op één gebied beperkingen ervaart (bijvoorbeeld huishoudelijk leven) of op verscheidene gebieden tegelijkertijd (bijvoorbeeld huishoudelijk leven én persoonlijke zorg). Op genoemde hoofdcategorieën zijn er in totaal dus 32 mogelijke (combinaties van) beperkingen mogelijk (2 5 ). In de formulierenset wordt expliciet aangegeven dat de terminologie die bij de groepen beperkingen zijn gebruikt, ontleend zijn aan gevalideerde meetinstrumenten. Het betreft vaste lijsten; een minimale dataset die niet aangepast mag worden. Wel is het mogelijk items toe te voegen. Van deze mogelijkheid is echter geen gebruik gemaakt. Operationalisatie Per beperking zijn een aantal activiteiten geformuleerd die uiteindelijk de mate van beperktheid aangeven op het gebied van sociale redzaamheid, mobiliteit en dergelijke. Zo wordt bijvoorbeeld de mate van sociale redzaamheid bepaald aan de hand van 14 activiteiten. Deze activiteiten zijn wederom onderverdeeld in subcategorieën. Zo worden binnen sociale redzaamheid, drie categorieën onderscheiden namelijk activiteiten met betrekking tot organiseren, maatschappelijk leven en communicatie. In de afzonder- 5 International Classification of Diseases 6 International Classification of Functioning, disability and health 7 Diagnostic Manual of Mental Disorders

27 METHODE VAN ONDERZOEK 27 lijke paragrafen in Hoofdstuk 4 worden de beperkingen tot in detail besproken en aangegeven welke handelingen tot welke beperking behoren. In Tabel 2.1 zijn de afzonderlijke hoofdcategorieën van beperkingen opgenomen, met bijbehorende onderverdeling in subschalen. Per categorie is aangegeven uit hoeveel activiteiten (lees: items) de schaal is opgebouwd. Antwoordcategorieën Per activiteit gaat de indicatiesteller na of de aanvrager problemen ondervindt bij het uitvoeren van de desbetreffende activiteit. Door middel van een score op een 4 puntsschaal wordt vervolgens geïndiceerd in hoeverre de zorgvrager de activiteit nog zelfstandig kan dan wel geheel afhankelijk is van hulp. Ter volledigheid volgt nu de omschrijving van de 4 scores: 0 = kan deze activiteit zelf / er is geen hulp van een ander nodig. Indien deze score van toepassing is hoeft de activiteit niet te worden geselecteerd. Met andere woorden dit probleem komt niet terug in het overzicht van beperkingen van de vrager. 1 = kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren. Er is geen sprake van noodzaak tot overnemen. Een persoon moet erbij staan als de activiteit wordt uitgevoerd om te motiveren en stimuleren. Een activiteit met functie 1 verwijst naar functie begeleiding. 2 = kan slechts met veel moeite / iemand anders moet helpen. De activiteit moet gedeeltelijk worden overgenomen. 3 = kan dit niet zelfstandig / iemand anders moet dit overnemen. De activiteit moet geheel worden overgenomen. Samenvattend kan gesteld worden hoe hoger de score hoe groter de beperking. Tabel 2.1. Soorten beperkingen Beperkingen Range Sociale redzaamheid (14 items) 0-42 Organiseren dagelijks leven (5 items) 0-15 Maatschappelijke zelfredzaamheid (5 items) 0-15 Communicatie (4 items) 0-12 Mobiliteit (14 items) 0-42 Bewegingsvrijheid (7 items) 0-21 Zich verplaatsen (7 items) 0-21 Persoonlijke zorg (9 items) 0-27 basis (6 items) 0-18 complex (3 items) 0-9 Huishoudelijk leven (11 items) 0-33 Zelf huishouden doen (8 items) 0-24 Dagelijkse organisatie huishouden ivm chronische ziekte waaronder zorg voor anderen in het huishouden (3 items) Sociale relaties en maatschappelijk leven (6 items)

Een eigen invulling. Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap. A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot

Een eigen invulling. Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap. A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot Een eigen invulling Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot December 2002 COLOFON Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met financiering

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012

Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Een product voor uitvoering van WMO beleid in de Gemeente Hollands Kroon INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding 2. Hulp bij het huishouden 3. Woonvoorzieningen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22959 20 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meedoen en gelukkig zijn

Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen M.H. Kwekkeboom (Avans/SCP)

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 Korte schets van de regelingen...9 2.1 Inleiding...9 2.2 Gemeentelijk jeugdbeleid...9 2.3 Jeugdzorg en jeugd-ggz...10

Nadere informatie

Van papierwinkel naar ICT

Van papierwinkel naar ICT Wetenschapswinkel Vrije Universiteit Van papierwinkel naar ICT Een onderzoek naar de integratie van de nieuwe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het verpleeghuis Zonnehuis te Doorn en opzet

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zorgmonitor Zuid-Limburg

Zorgmonitor Zuid-Limburg Z o r g b e h o e f t e v a n u i t c l i ë n t e n p e r s p e c t i e f Zorgmonitor Zuid-Limburg Instrument voor vraaggerichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de hulpverlening en het management Philippe

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Informele zorg 1. Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg. dr. A.J. Struijs, RVZ

Informele zorg 1. Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg. dr. A.J. Struijs, RVZ Informele zorg Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg dr. A.J. Struijs, Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Mensen met

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie