Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) 6 3. Personeel & Organisatie Ontwikkeling organisatie Cijfers Personeel & Organisatie Bedrijfsonderdelen Vestigingen Larcom Fietsen Productie (LFP) Larcom Groentechniek Centrale ondernemingsraad over Geconsolideerde balans per 31 december Actief Passief Geconsolideerde winst-en-verlies-rekening over Larcom Jaarverslag

4 Verslag Raad van Commissarissen Stichting Larcom Het jaar 2011 stond in het teken van nieuwe wetgeving, die moet leiden tot één regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitingen van de zijde van de overheid, de eigen koepelorganisatie Cedris en andere organen passeerden de revue. Zo was er in december 2010 de brochure van het ministerie inzake de invoering van één regeling per 1 januari 2012 (wsw/wajong en wwb). In mei volgde het rapport van het organisatieadviesbureau KplusV, ingeschakeld door Cedris, met de titel Inspelen op de Wet Werken Naar Vermogen In juli volgde een uiting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, inzake een gesloten akkoord door de VNG, voor de gevolgen van de invoering van de WWNV. In september kwam Cedris met het rapport Pleidooi Voor Verantwoord Maatschappelijk Bezuinigen en in november weer een bijdrage van het Ministerie getiteld Slechte uitwerking van een slim plan, als reactie op het rapport van Cedris. Directie en Raad hebben aan al deze uitingen veel aandacht geschonken! De uiteindelijke besluitvorming is van wezenlijke invloed op de toekomst van Larcom en op de vele mensen op wie dit betrekking heeft. Van de 5 plenaire vergaderingen van de Raad stonden 2 in het teken van de beoogde wetgeving en de gevolgen er van voor Larcom. Enerzijds hebben de plannen van de overheid tot onrust geleid, maar anderzijds leidt het ook tot dadendrang om op een ondernemende wijze kansen te benutten. Kennis nemend van de ontwikkeling in 2011, mag geconcludeerd worden dat Larcom daar goed in is geslaagd. Tegen de stroom in hebben de resultaten zich zodanig positief ontwikkeld, dat midden in deze crisisperiode, Larcom een deel van de behaalde resultaten terugsluist naar de betrokken gemeenten. Daarenboven wordt ook een deel gereserveerd voor het ontwikkelen van activiteiten om de door de overheid beoogde uitbreiding van de doelgroepen, succesvol ter hand te kunnen nemen. 2 Larcom Jaarverslag 2011

5 Na reservering en het terugbetalen van resultaten zal over ,- worden toegevoegd aan het eigen vermogen. In dit resultaat is begrepen de vrijval van een BAGL op grond van een gesloten overeenkomst. De samenwerking met de diverse gemeenten was ook dit jaar weer voortreffelijk. Naast de plenaire vergaderingen van de Raad, vond ook periodiek overleg plaats op portefeuille- niveau tussen individuele leden van de Raad en de directie. In april vond het functioneringsgesprek plaats met de directie en in september de functioneringsgesprekken met de leden van de Raad. Relevante uitkomsten van deze laatste gesprekken werden met de directie besproken. Op 19 april werden er verkiezingen gehouden voor de ondernemingsraad. Op 16 december heeft het jaarlijkse gesprek met de ondernemingsraad en de Raad plaats gevonden. Het lid van de Raad, Frans van den Donker, is in april herbenoemd voor een nieuwe periode die afloopt op 1 september In 2011 werden besprekingen gevoerd met ATC, een organisatie die gevestigd is in Hardenberg en zich richt op het begeleiden van jongeren die niet, of onvoldoende mee kunnen met het reguliere onderwijs, die (dreigen) uit (te) vallen uit het onderwijs. ATC houdt zich bezig met het bevorderen van de arbeidshouding, waardoor de startkwalificatie voor een werkkring in het bedrijfsleven toeneemt. Men bereikt dit door het testen en aanleren van vaardigheden, met de nadruk op het zoeken naar werk met ontwikkelingsmogelijkheden. Besloten werd dat de stichting ATC, vanaf 1 januari 2012, wordt opgenomen binnen Larcom als zelfstandige B.V. en door een goede integratie één geheel met Larcom zal gaan vormen. Deze integratie past bij de verwachte wettelijke ontwikkelingen. De integratie zal niet leiden tot verlies van arbeidsplaatsen. Bestuurder H. Hamhuis van deze stichting zal - gedurende een nader overeen te komen periode - als mede toezichthouder deze integratie bewaken. Het jaar 2011 was enerverend, in het bijzonder voor de directie, die Larcom op een bekwame wijze op koers hield. Wij zijn verheugd over de behaalde resultaten. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook door de uitvoering die gegeven kon worden aan een belangrijke doelstelling: het bevorderen van de doorstroming naar een reguliere werkplek. Voeg daar nog aan toe de grote tevredenheid die geconstateerd mag worden bij de medewerkers binnen de organisatie, waarmee het welzijn wordt bevorderd! De Raad presenteert dit jaarverslag gelet op vorenstaande en ondanks alle zorgen en beslommeringen met veel genoegen. Tenslotte wil de Raad van Commissarissen de directie, staf, medewerkers en ondernemingsraad bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen. G.F. de Jong - Voorzitter Larcom Jaarverslag

6 Wij kijken altijd vooruit en toekomstgericht! 4 Larcom Jaarverslag 2011

7 2. Jaarverslag van de directie De afgelopen jaren begon ik dit verslag met de woorden: dit jaar is een goed of positief jaar geweest voor Larcom. Dit zou ik opnieuw over 2011 kunnen zeggen, want 2011 is een goed jaar geweest voor Larcom. Ik wil echter beginnen met de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Deze wet is voor ons uiteindelijk een gegeven en geeft de kaders aan waarbinnen wij moeten werken, maar ik wil hier toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen. De WWNV wordt per 1 januari 2013 waarschijnlijk ingevoerd. In 2011 zijn we al voorzichtig begonnen met de voorbereiding. Dit doen we samen met de gemeenten waar wij voor werken. De wetteksten zijn op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend, maar uit de hoofdlijnennotitie van staatssecretaris De Krom wordt wel duidelijk welke richting men kiest: Meer aanspraak maken op de eigen verantwoordelijkheid van het individu, de capaciteiten om te werken maximaal benutten. Werkgevers stimuleren om mensen in dienst te nemen. Gemeenten meer ruimte geven om de mensen te ondersteunen. Op zich zijn dit logische zaken. Ook in het plan van Bert de Vries uit 2008 waren dit al de uitgangspunten. De financiële ondersteuning die hier door het rijk bij wordt verstrekt aan de gemeenten is echter volstrekt onvoldoende. Waar ik in het verslag over 2010 nog de hoop uitsprak dat de financiering door het rijk zorgvuldig zou gebeuren, kan ik nu echter constateren dat dit niet is gebeurd. Hierdoor ontstaan tekorten bij de gemeenten, daar zijn de VNG en Cedris het wel over eens. Deze tekorten zullen uiteindelijk een negatief effect hebben op alle partijen die met de onderkant van de arbeidsmarkt te maken hebben, waaronder de gemeenten, de SWbedrijven en in de eerste plaats de werknemers zelf. Uiteraard zullen we ons er voor inzetten om samen met de gemeenten de schade zoveel mogelijk te beperken is een goed jaar geweest voor Larcom We hebben een aantal belangrijke zaken kunnen realiseren: De bedrijfsschool is gestart op locatie de Kruzeborg in Hardenberg. We hebben meer mensen uit andere doelgroepen in ons traject gekregen. Het werknemersvolgsysteem is geïmplementeerd (Hierover leest u meer bij de toelichting van P&O). De samenwerking met het ATC in Hardenberg is vorm gegeven. Er is een positief financieel resultaat gerealiseerd, waarbij we een gedeelte van de bezuinigingen van het rijk voor onze gemeenten hebben kunnen opvangen wordt opnieuw een interessant jaar. Met name de implementatie van de WWNV wordt de belangrijkste uitdaging. Onze plannen zijn gericht op het samen met de gemeenten zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de maatschappij via het aanbieden van een arbeidsrelatie, het gaat tenslotte om de mensen. Larcom Jaarverslag

8 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) ATC en Larcom zijn beide actief op de markt van begeleiding naar werk van mensen met een arbeidshandicap. ATC is vooral gericht op jongeren die (dreigen) uit te vallen uit het onderwijs. Larcom is van oudsher een sw-bedrijf en in hoofdzaak gericht op mensen met een sw-indicatie. Beide organisaties zien de kaders waarbinnen geopereerd kan worden de komende jaren flink veranderen. Steeds meer mensen die in meer of mindere mate een beperking hebben, zullen een werkplek moeten verwerven op de vrije arbeidsmarkt. Dit is althans de strekking van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, zoals die naar verwachting in 2013 in zal gaan. Het bestuur van ATC en de Raad van Commissarissen van Larcom hebben in het najaar van 2011 goedkeuring gegeven aan deze intensieve samenwerking tussen Larcom en ATC Hardenberg. Henk Blaauw - Algemeen Directeur Zowel Larcom als ATC hebben expertise op het gebied van arbeidsintegratie, jobcoaching, detacheren, testen en trainen. Larcom heeft hierbij echter andere expertisegebieden dan ATC. Door de samenwerking kunnen we beide onze positie in de markt versterken. ATC zal als zelfstandige BV onder Larcom verder opereren. De test- en trainingsafdeling van Larcom wordt hieraan toegevoegd. Beide organisaties zijn er van overtuigd dat door de samenwerking schaalvergroting kan worden gerealiseerd en de uitvoering efficiënter wordt en tegen lagere kosten. 6 Larcom Jaarverslag 2011

9 Larcom Jaarverslag

10 Wij houden het voor iedereen leuk! 8 Larcom Jaarverslag 2011

11 3. Personeel & Organisatie 3.1. Ontwikkeling organisatie Het afgelopen jaar is door de afdeling P&O weer veel werk verzet. Zo is de implementatie van Compas, een geïntegreerd personeelsinformatie- en cliëntvolgsysteem, in zeer korte tijd gerealiseerd. Compas is met name ingevoerd, omdat hiermee het personeelspotentieel en de personeelsontwikkelingen van zowel medewerkers met een dienstverband, als medewerkers die tijdelijk bij Larcom in een zogenaamd traject zijn geplaatst, goed geregistreerd en gevolgd kunnen worden. Dit is van belang, omdat Larcom als ontwikkelbedrijf de taak heeft om mensen zo veel als mogelijk te begeleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt. Met de komst van de Wet Werken naar Vermogen zal dit belang alleen maar groter worden. De invoering van Compas heeft tot veranderde werkmethoden en processen geleid in de gehele organisatie. In 2012 zullen nog enkele puntjes op de i gezet moeten worden en zal de informatie-functie verder uitgewerkt moeten worden. Omdat uitplaatsing naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst één van onze hoofdtaken is, is in 2011 veel aandacht geweest voor het trainen en coachen van onze detacheringsconsulenten. Een effectieve werkgeversbenadering bepaalt of er succesvolle plaatsingen van medewerkers tot stand kunnen komen. Daarnaast is er gewerkt aan betere werkmethodes en afstemming met afdelingsleiding binnen de organisatie om detacheringskansen optimaal te benutten. Op 1 april 2011 is een pilot van De Bedrijfsschool in de vestiging Hardenberg gestart. Binnen de bedrijfsschool worden medewerkers gericht ontwikkeld en doen zij kennis en vaardigheden op om de kansen op plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken. De pilot is van start gegaan met een zogenaamd EVC-traject voor ruim 120 medewerkers. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van welke kennis en vaardigheden de medewerkers al in huis hebben. Zo n 80 medewerkers zijn na de zomervakantie vanuit het EVC-traject doorgestroomd naar de bedrijfsschool. Gedurende 2 jaar vindt intensieve scholing (per jaar 240 uur praktijk- en 60 uur theoretische scholing) plaats, waarbij de meeste medewerkers tenminste de AKA-kwalificatie behalen. Dit project vraagt om een strakke organisatie en planning en vergt veel van de begeleiders en medewerkers. Binnen de vestiging is een afdelingshoofd vrij gemaakt om alles in goede banen te leiden. In de loop van 2012 zal een evaluatie plaatsvinden en zal gekeken worden of de bedrijfsschool ook binnen andere vestigingen kan plaatsvinden. Het is fantastisch om te zien hoe positief dit project door leiding en medewerkers is opgepakt. Een ander groot project wat organisatiebreed is uitgerold, betreft het project zo houden we het leuk. Dit project is gericht op het uitdragen en naleven Larcom Jaarverslag

12 van respectvol gedrag binnen de organisatie. Binnen Larcom is rondom een zestal thema s een gedragscode opgesteld. In het afgelopen jaar, maar ook daarna, zal er op systematische wijze aandacht worden besteed aan deze normen en waarden tijdens afdelingsbijeenkomsten. Ter voorbereiding op de behandeling van het thema Respect zijn alle afdelingshoofden getraind. Zij hebben geleerd om bewust stil te staan bij de samenstelling van hun specifieke afdeling, om vandaar uit een gepaste aanpak voor het bespreken van dit thema te ontwikkelen. De training is zeer goed ontvangen. De vraag op welke wijze kunnen we de beperkte middelen zo effectief inzetten staat daarbij centraal. Intensieve samenwerking is het credo. In 2012 zal aan die samenwerking zeker verder vorm worden gegeven. Het samengaan met het ATC is daar een goed voorbeeld van. Afsluitend kan gesteld worden dat de medewerkers van P&O ook in 2011 weer met enthousiasme hebben bijgedragen aan een goed reilen en zeilen van de organisatie en zijn er belangrijke stappen vooruit gezet. In het verlengde van de gedragscode is in 2011 ook een aanzet gemaakt voor een agressieprotocol. Het agressieprotocol bevat naast beleidsuitgangspunten vooral ook praktische handvatten hoe te handelen richting dader en slachtoffer(s) bij ongewenst (agressief) gedrag. Op het gebied van ARBO is vooral veel aandacht uitgegaan naar de RI&E s. Tevens hebben diverse interne inspecties plaatsgevonden en zijn situaties die snel verbeterd moesten worden, opgepakt. In het laatste kwartaal heeft de Arbeidsinspectie een bezoek gebracht aan ons bedrijf. Larcom is goed bezig op arbo-gebied. Er zijn tijdens dit bezoek slechts kleine aandachtspunten naar voren gekomen. In 2011 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de gemeenten waarvoor Larcom werkt. Er heeft frequent afstemming en rapportering plaatsgevonden over de ontwikkelingen van de zittende SW-populatie en over de trajecters. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom de Wet Werken naar Vermogen en de bezuinigingen in het sociale domein veelvuldig aan bod geweest. 10 Larcom Jaarverslag 2011

13 3.2. Cijfers Personeel & Organisatie Aantal personen op de wachtlijst Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand nvt nvt nvt Raalte nvt nvt nvt Dalfsen nvt nvt nvt Larcom Totaal Aantal personen in begeleid werken Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Larcom Totaal Aantal gedetacheerden Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal Wsw dienstbetrekkingen Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal Trajecten Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand 9 11 Raalte 2 3 Dalfsen 1 Overige 2 5 Larcom Jaarverslag Totaal

14 Wij halen het beste uit iedereen! 12 Larcom Jaarverslag 2011

15 4. Bedrijfsonderdelen 4.1. Vestigingen De druk op de productie heeft, op een enkele afdeling na, bijna het gehele jaar bestaan. De vraag was steeds welhaast groter dan de mogelijkheden (lees capaciteit). In de eerste helft van het jaar hebben de mensen van Groen, die op dat moment niet buiten konden werken vanwege het weer, binnen de Vestigingen geassisteerd. Een aspect (onderlinge uitwisselbaarheid) dat wij gezamenlijk steeds verder willen doorvoeren. Ook in de zomer zijn er mensen van binnen (Vestigingen) naar buiten geplaatst om daar te assisteren toen het gras begon te groeien. Wij verhogen daarmee de efficiency, alsook de ontwikkeling die onze mensen daarmee door kunnen maken. Bovendien hebben wij mensen van een collega SW-bedrijf tijdelijk hier in de productie ingezet (tijdelijke inleenconstructie). Vestigingen Hoewel er het gehele jaar in Europa van een crisis sprake was, en er zelfs een toename van de negatieve publiciteit hierover was vast te stellen, zijn wij er verder gelukkig in geslaagd de productie volledig te bezetten en te benutten. Daar waar tijdelijke gaten vielen in de gevraagde capaciteit, zoals bij de fietsenafdeling, hebben wij de mensen steeds ander werk kunnen bieden, ter plekke, of op een andere afdeling. Het één en ander heeft geresulteerd in een resultaat waar Vestigingen met plezier en gepaste trots op terug kijkt. De omzet is 6.4 % beter dan het budget geëindigd, daarbij komt dat de bedrijfslasten 11.5 % onder het budget uitkwamen, waardoor het bedrijfsresultaat uiteindelijk 28.5 % boven het budget is uitgekomen. Op het gebied van detachering hebben wij het gehele jaar goed kunnen scoren, hoewel ook daar tegen het einde van het jaar de vraag naar mensen afnam. Hier werden vooral tijdelijke contracten voorlopig niet verlengd door een tegenvallende marktvraag. Larcom Jaarverslag

16 4.2. Larcom Fietsen Productie (LFP) Helaas is de fietsenproductie door een tegenvallende vraag en vooral een te hoge voorraad bij de handel, na de winter fors tegengevallen. Hierdoor zijn wij hier 31.5 % onder het budget uitgekomen. Gelukkig zijn wij er in geslaagd hier met de kosten 16.9 % onder het budget uit te komen. Ontwikkeling In Hardenberg zijn wij succesvol gestart met de bedrijfsschool pilot. Doel hiervan is uiteindelijk het gemiddelde opleidingsniveau van onze medewerkers zoveel mogelijk op te bouwen naar AKA-niveau. AKA-niveau beschouwen wij als het meest ideale basisniveau om een succesvolle detachering mogelijk te maken. Ziekteverzuim De doelstelling om het ziekteverzuim in 2011 ten opzichte van 2010 naar beneden te krijgen is niet gelukt. Waarschijnlijk is de (grote) capaciteitsdruk hierop van negatieve invloed geweest. De oorzaak is niet precies aan te geven, omdat wij ook op een ander cliënt volgsysteem zijn overgegaan. Dit zullen wij in 2012 goed moeten gaan volgen Na afloop van de pilot wordt bepaald of de resultaten van dien aard zijn, dat het zinvol is om de bedrijfsschool verder in de organisatie uit te rollen. De start is, mede door de grote inzet en het enthousiasme ter plekke, zeer hoopgevend. Het verzuim is uiteindelijk 0.8 % hoger uitgevallen dan in Larcom Jaarverslag 2011

17 4.3. Larcom Groentechniek Het Nederlandse klimaat is een veel besproken thema binnen de groenafdeling werd gekenmerkt door een droog voorjaar, een natte zomer, een droge, warme herfst, gevolgd door een nat en warm begin van de winter. De zomer was groeizaam, waardoor veel werk verzet moest worden. Het werk is overwegend met plezier en voor tevreden klanten verzet. De resultaten van 2011 waren goed, iets beter dan 2010 en ruim beter dan verwacht. Klanten De verwachte gevolgen van de economische crisis zijn in 2011 niet merkbaar geweest. De omzet bij de groendetacheringen waren op gewenst niveau en de groen omzet was bijna ,- hoger dan geraamd. Bestekken van gemeenten lagen vast en de arbeidscapaciteit die beschikbaar was, werd optimaal benut. Partnerschap met de gemeenten Hardenberg en Ommen krijgt steeds concretere vorm. Regelmatig worden medewerkers van Larcom ingeleend om gezamenlijk klussen uit te voeren met medewerkers van de gemeentelijke buitendiensten. Er werd alert gereageerd op meerwerk bij bestaande klanten en er werden voor een 5-tal nieuwe klanten werkzaamheden verricht. Een nieuwe activiteit die binnen Larcom Groen werd opgepakt, is het aanleggen en onderhouden van markeringen langs wandel- en fiets routes. Een activiteit waar door de medewerkers veel plezier aan werd beleefd. Personeel Het ziekteverzuim blijft aandacht vragen. In de winterperiode van 2011 was dit te hoog. Het ontbreken van winterwerk binnen de groenvoorzieningen werkt niet stimulerend. In de zomerperiode is het verzuim structureel het laagst. Het aantal SW-medewerkers neemt gestaag af, aanvulling is er in 2011 geweest van een groep van ongeveer 40 WWB ers die Groen tijdelijk hebben versterkt. Begeleiding is voor deze groep noodzakelijk en heeft wisselende resultaten opgeleverd. Versterking van de eigen meewerkende voorlieden blijft een belangrijk aandachtspunt, maar kon niet voorkomen dat er, evenals in 2010, ook 6 meewerkende voorlieden uit het bedrijfsleven zijn ingeschakeld. Inzet van overige inleen (brandploegen) is tot een minimum beperkt gebleven. Bedrijfsprocessen Groentechniek is grotendeels onder controle. In 2011 is het VCA-certificaat weer volledig behaald, een teken dat er voldoende aandacht is voor de veiligheid van de medewerkers. Kosten worden beheerst en de resultaten voldoen aan de verwachting. Eind van 2011 is een definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe rayonindeling. Er is gekozen om over de 6 rayons de medewerkers zo gelijk mogelijk te verdelen. Dit betekent dat het rayon Hardenberg zal worden gesplitst in 2 rayons en de medewerkers uit Dalfsen worden verdeeld over Ommen en Dedemsvaart. Vanuit de nieuwe rayonindeling zal in 2012 verder gewerkt worden aan de optimalisatie van Larcom Groentechniek. Financiën Ondanks een slechte zomer met groeizaam weer, was 2011 voor Larcom Groentechniek een zeer goed financieel jaar. Alle werkzaamheden die er waren, werden opgepakt en uitgevoerd. Er was voldoende werkaanbod, waarbij niet meer werd uitgeven dan strikt noodzakelijk was. Tevens was er voldoende ruimte voor gerichte investeringen. Larcom Jaarverslag

18 Wij doen het samen, dat belonen wij graag! 16 Larcom Jaarverslag 2011

19 5. Centrale ondernemingsraad over 2011 In het afgelopen jaar zijn er verkiezingen geweest voor de Ondernemingsraad, voor de afdelingen OVB, P&O en Middelen is mevrouw Ilse Burgers gekozen en voor Groen de heer Henk Amsink. De heer Henri Jansen is voor de vestiging Ommen het nieuwe plaatsvervangend lid van de OR. Ook zijn er op 12 oktober verkiezingen geweest voor de Onderdeelcommissie Groen. Voor het rayon Ommen hadden zich drie kandidaten aangemeld. De heer Marcel Lubberts had de meeste stemmen voor deze vacature. De Ondernemingsraad in de nieuwe samenstelling is op 25 mei naar Den Haag gereisd om te protesteren tegen het beleid van de regering. De protesten hebben met name te maken met de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet heeft consequenties voor de huidige Wet Sociale Werkvoorziening. Ook Larcom zal daarmee te maken krijgen. Tijdens de OR-cursus en ook tijdens de POC-MEON-dag is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Ondanks deze bedreiging voor onze sector, zijn wij verheugd dat het management van Larcom over de uitvoering van de nieuwe wet al in discussie is met de verschillende gemeenten. De OR krijgt de indruk dat Larcom wordt gezien als een volwaardige partner in de discussies rond de komst van deze Wet. per jaar komen beide raden bij elkaar om de algemene gang van zaken te bespreken. Geconcludeerd werd tijdens de laatste bespreking dat Larcom op een goed 2011 kan terugkijken. Naar de toekomst toe werd er gediscussieerd over de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de effecten voor Larcom van de crisis waarin Europa verkeert. In 2011 heeft de Ondernemingsraad de volgende adviesaanvragen behandeld: Rapport samenwerking ATC- en Larcom Organisatiewijziging Technische Dienst In 2011 heeft de Ondernemingsraad de volgende instemmingaanvragen behandeld: Procedure ziekteverzuim Autokostenregeling voor zakelijk gebruik Vaststellen van richtlijnen minimaal te werken uren Werktijdenregeling 2012 In het vorige jaarverslag is reeds melding gemaakt van het project Zo houden wij het leuk. Inmiddels zijn de meeste thema s tijdens het werkoverleg op de afdeling besproken en zijn de effecten daarvan merkbaar in de omgang met de medewerkers. Al met al een goede zet om dit project gestalte te geven binnen onze organisatie. Het jaarverslag 2011 beëindig ik met te zeggen dat, ondanks de crisis, Larcom een goed financieel jaar heeft gedraaid, zo goed zelfs, dat het management heeft besloten om alle medewerkers bij Larcom een cadeaubon van 50,- te schenken voor hun inzet. Dit gebaar werd door de medewerkers bijzonder op prijs gesteld. De contacten met het management van Larcom, maar ook met de Raad van Commissarissen zijn goed te noemen. Eens Namens de OR, Henk Wink - Voorzitter Ondernemingsraad Larcom Jaarverslag

20 Wij houden graag alles in balans! 18 Larcom Jaarverslag 2011

21 6. Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Voor resultaatbestemming Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen B. Vlottende activa I. Voorraden Grond en hulpstoffen Onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa III. Liquide middelen Totaal Larcom Jaarverslag

22 6.2. Passief C. Groepsvermogen I. Stichtingskapitaal 0 0 II. Overige reserves III. Resultaat boekjaar Eigen vermogen Bijzonder achtergestelde lening Risico Vermogen D. Voorzieningen I. Overige voorzieningen E. Langlopende schulden I. Langlopende leningen F. Kortlopende schulden I. Schulden aan kredietinstellingen II. Schulden aan leveranciers en handelskredieten III. Belastingen en premies sociale verzekeringen IV. BTW-verplichtingen V. Overige schulden Totaal Larcom Jaarverslag 2011

23 6.3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Netto omzet Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 G. Som der bedrijfsopbrengsten (a) Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 0 0 Totaal kostprijs omzet (b) Brutomarge (c = a b) Lonen en salarissen niet-wsw Sociale lasten niet-wsw Pensioenlasten niet-wsw Overige personeelskosten niet-wsw H. Totaal personeelskosten niet-wsw (d) Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten I. Overige operationele lasten (e) Operationeel resultaat (f = c d e) J. Rijksbijdrage/kosten Wsw I. Kosten personeel Wsw I. Inleenkosten I. Rijksbijdrage Kosten/opbrengsten Wsw (g) Bedrijfsresultaat (h = f - g) K. Financiële baten en lasten (i) Netto resultaat (j = h+ i) Larcom Jaarverslag

24 Larcom Postbus AA Ommen T F Onderneem t met Larcom

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2014 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 7 3.1.

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoud. Jaarverslag. Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3. Verslag van de directie 6. Personeel & Organisatie 8

Jaarverslag Inhoud. Jaarverslag. Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3. Verslag van de directie 6. Personeel & Organisatie 8 Jaarverslag Inhoud Jaarverslag Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3 Verslag van de directie 6 Personeel & Organisatie 8 Cijfers personeel & Organisatie 10 Bedrijfsonderdelen 11 - De

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Jaarverslag. Verslag Raad van Commissarissen stichting Larcom 3. Veslag van de Directie 5. Personeel & Organisatie 7

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Jaarverslag. Verslag Raad van Commissarissen stichting Larcom 3. Veslag van de Directie 5. Personeel & Organisatie 7 Jaarverslag Inhoudsopgave Jaarverslag Verslag Raad van Commissarissen stichting Larcom 3 Veslag van de Directie 5 Personeel & Organisatie 7 Cijfers personeel & Organisatie 9 Bedrijfsonderdelen 10 - Vestigingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2013 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 7 3.1.

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Periode 2015 Pagina 2 Verslagjaar Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Buitenlandse zeggenschappen Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde ondernemingengroep Pagina

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat 46 1071RB Voorblad 0 0 Inhoud 1 Jaarrekening 2 Balans 3 Resultatenrekening 5 Toelichting balans 6 Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Stichting Getekend Door Schilder AH Assendelft. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Getekend Door Schilder AH Assendelft. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Getekend Door Schilder 7 1567AH Assendelft KvK-nummer: 5283128 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Samenstellingsverklaring Bestuursverslag JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Jaarverslag Onderneem t. Larcom T F Postbus AA Ommen.

Jaarverslag Onderneem t. Larcom T F Postbus AA Ommen. Jaarverslag 2015 Larcom Postbus 48 7730 AA Ommen T 0529 408080 F 0529 408008 info@larcom.nl Onderneem t www@larcom.nl met Larcom Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Inhoudsopgave 1. Verslag 2015 Raad van

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 6 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat 65 1214BR Hilversum KvK-nummer: 61760617 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2015 JAARREKENING Balans Staat van Baten

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Transportbedrijf On the road B.V. Transactie risico Onderbouwing Nader onderzoek benodigd Nog niet te bepalen De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Ja Bedrijfsinformatie Transportbedrijf On the

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 30 juni 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst-en-verliesrekening over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb VPB 83-1Z91PL 12345 2009 Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting 09 Vpb < Waaruit bestaan deze jaarstukken bij de aangifte? Jaarstukken bij de aangifte vennootschapsbelasting Deze jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie