Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) 6 3. Personeel & Organisatie Ontwikkeling organisatie Cijfers Personeel & Organisatie Bedrijfsonderdelen Vestigingen Larcom Fietsen Productie (LFP) Larcom Groentechniek Centrale ondernemingsraad over Geconsolideerde balans per 31 december Actief Passief Geconsolideerde winst-en-verlies-rekening over Larcom Jaarverslag

4 Verslag Raad van Commissarissen Stichting Larcom Het jaar 2011 stond in het teken van nieuwe wetgeving, die moet leiden tot één regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitingen van de zijde van de overheid, de eigen koepelorganisatie Cedris en andere organen passeerden de revue. Zo was er in december 2010 de brochure van het ministerie inzake de invoering van één regeling per 1 januari 2012 (wsw/wajong en wwb). In mei volgde het rapport van het organisatieadviesbureau KplusV, ingeschakeld door Cedris, met de titel Inspelen op de Wet Werken Naar Vermogen In juli volgde een uiting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, inzake een gesloten akkoord door de VNG, voor de gevolgen van de invoering van de WWNV. In september kwam Cedris met het rapport Pleidooi Voor Verantwoord Maatschappelijk Bezuinigen en in november weer een bijdrage van het Ministerie getiteld Slechte uitwerking van een slim plan, als reactie op het rapport van Cedris. Directie en Raad hebben aan al deze uitingen veel aandacht geschonken! De uiteindelijke besluitvorming is van wezenlijke invloed op de toekomst van Larcom en op de vele mensen op wie dit betrekking heeft. Van de 5 plenaire vergaderingen van de Raad stonden 2 in het teken van de beoogde wetgeving en de gevolgen er van voor Larcom. Enerzijds hebben de plannen van de overheid tot onrust geleid, maar anderzijds leidt het ook tot dadendrang om op een ondernemende wijze kansen te benutten. Kennis nemend van de ontwikkeling in 2011, mag geconcludeerd worden dat Larcom daar goed in is geslaagd. Tegen de stroom in hebben de resultaten zich zodanig positief ontwikkeld, dat midden in deze crisisperiode, Larcom een deel van de behaalde resultaten terugsluist naar de betrokken gemeenten. Daarenboven wordt ook een deel gereserveerd voor het ontwikkelen van activiteiten om de door de overheid beoogde uitbreiding van de doelgroepen, succesvol ter hand te kunnen nemen. 2 Larcom Jaarverslag 2011

5 Na reservering en het terugbetalen van resultaten zal over ,- worden toegevoegd aan het eigen vermogen. In dit resultaat is begrepen de vrijval van een BAGL op grond van een gesloten overeenkomst. De samenwerking met de diverse gemeenten was ook dit jaar weer voortreffelijk. Naast de plenaire vergaderingen van de Raad, vond ook periodiek overleg plaats op portefeuille- niveau tussen individuele leden van de Raad en de directie. In april vond het functioneringsgesprek plaats met de directie en in september de functioneringsgesprekken met de leden van de Raad. Relevante uitkomsten van deze laatste gesprekken werden met de directie besproken. Op 19 april werden er verkiezingen gehouden voor de ondernemingsraad. Op 16 december heeft het jaarlijkse gesprek met de ondernemingsraad en de Raad plaats gevonden. Het lid van de Raad, Frans van den Donker, is in april herbenoemd voor een nieuwe periode die afloopt op 1 september In 2011 werden besprekingen gevoerd met ATC, een organisatie die gevestigd is in Hardenberg en zich richt op het begeleiden van jongeren die niet, of onvoldoende mee kunnen met het reguliere onderwijs, die (dreigen) uit (te) vallen uit het onderwijs. ATC houdt zich bezig met het bevorderen van de arbeidshouding, waardoor de startkwalificatie voor een werkkring in het bedrijfsleven toeneemt. Men bereikt dit door het testen en aanleren van vaardigheden, met de nadruk op het zoeken naar werk met ontwikkelingsmogelijkheden. Besloten werd dat de stichting ATC, vanaf 1 januari 2012, wordt opgenomen binnen Larcom als zelfstandige B.V. en door een goede integratie één geheel met Larcom zal gaan vormen. Deze integratie past bij de verwachte wettelijke ontwikkelingen. De integratie zal niet leiden tot verlies van arbeidsplaatsen. Bestuurder H. Hamhuis van deze stichting zal - gedurende een nader overeen te komen periode - als mede toezichthouder deze integratie bewaken. Het jaar 2011 was enerverend, in het bijzonder voor de directie, die Larcom op een bekwame wijze op koers hield. Wij zijn verheugd over de behaalde resultaten. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook door de uitvoering die gegeven kon worden aan een belangrijke doelstelling: het bevorderen van de doorstroming naar een reguliere werkplek. Voeg daar nog aan toe de grote tevredenheid die geconstateerd mag worden bij de medewerkers binnen de organisatie, waarmee het welzijn wordt bevorderd! De Raad presenteert dit jaarverslag gelet op vorenstaande en ondanks alle zorgen en beslommeringen met veel genoegen. Tenslotte wil de Raad van Commissarissen de directie, staf, medewerkers en ondernemingsraad bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen. G.F. de Jong - Voorzitter Larcom Jaarverslag

6 Wij kijken altijd vooruit en toekomstgericht! 4 Larcom Jaarverslag 2011

7 2. Jaarverslag van de directie De afgelopen jaren begon ik dit verslag met de woorden: dit jaar is een goed of positief jaar geweest voor Larcom. Dit zou ik opnieuw over 2011 kunnen zeggen, want 2011 is een goed jaar geweest voor Larcom. Ik wil echter beginnen met de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Deze wet is voor ons uiteindelijk een gegeven en geeft de kaders aan waarbinnen wij moeten werken, maar ik wil hier toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen. De WWNV wordt per 1 januari 2013 waarschijnlijk ingevoerd. In 2011 zijn we al voorzichtig begonnen met de voorbereiding. Dit doen we samen met de gemeenten waar wij voor werken. De wetteksten zijn op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend, maar uit de hoofdlijnennotitie van staatssecretaris De Krom wordt wel duidelijk welke richting men kiest: Meer aanspraak maken op de eigen verantwoordelijkheid van het individu, de capaciteiten om te werken maximaal benutten. Werkgevers stimuleren om mensen in dienst te nemen. Gemeenten meer ruimte geven om de mensen te ondersteunen. Op zich zijn dit logische zaken. Ook in het plan van Bert de Vries uit 2008 waren dit al de uitgangspunten. De financiële ondersteuning die hier door het rijk bij wordt verstrekt aan de gemeenten is echter volstrekt onvoldoende. Waar ik in het verslag over 2010 nog de hoop uitsprak dat de financiering door het rijk zorgvuldig zou gebeuren, kan ik nu echter constateren dat dit niet is gebeurd. Hierdoor ontstaan tekorten bij de gemeenten, daar zijn de VNG en Cedris het wel over eens. Deze tekorten zullen uiteindelijk een negatief effect hebben op alle partijen die met de onderkant van de arbeidsmarkt te maken hebben, waaronder de gemeenten, de SWbedrijven en in de eerste plaats de werknemers zelf. Uiteraard zullen we ons er voor inzetten om samen met de gemeenten de schade zoveel mogelijk te beperken is een goed jaar geweest voor Larcom We hebben een aantal belangrijke zaken kunnen realiseren: De bedrijfsschool is gestart op locatie de Kruzeborg in Hardenberg. We hebben meer mensen uit andere doelgroepen in ons traject gekregen. Het werknemersvolgsysteem is geïmplementeerd (Hierover leest u meer bij de toelichting van P&O). De samenwerking met het ATC in Hardenberg is vorm gegeven. Er is een positief financieel resultaat gerealiseerd, waarbij we een gedeelte van de bezuinigingen van het rijk voor onze gemeenten hebben kunnen opvangen wordt opnieuw een interessant jaar. Met name de implementatie van de WWNV wordt de belangrijkste uitdaging. Onze plannen zijn gericht op het samen met de gemeenten zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de maatschappij via het aanbieden van een arbeidsrelatie, het gaat tenslotte om de mensen. Larcom Jaarverslag

8 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) ATC en Larcom zijn beide actief op de markt van begeleiding naar werk van mensen met een arbeidshandicap. ATC is vooral gericht op jongeren die (dreigen) uit te vallen uit het onderwijs. Larcom is van oudsher een sw-bedrijf en in hoofdzaak gericht op mensen met een sw-indicatie. Beide organisaties zien de kaders waarbinnen geopereerd kan worden de komende jaren flink veranderen. Steeds meer mensen die in meer of mindere mate een beperking hebben, zullen een werkplek moeten verwerven op de vrije arbeidsmarkt. Dit is althans de strekking van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, zoals die naar verwachting in 2013 in zal gaan. Het bestuur van ATC en de Raad van Commissarissen van Larcom hebben in het najaar van 2011 goedkeuring gegeven aan deze intensieve samenwerking tussen Larcom en ATC Hardenberg. Henk Blaauw - Algemeen Directeur Zowel Larcom als ATC hebben expertise op het gebied van arbeidsintegratie, jobcoaching, detacheren, testen en trainen. Larcom heeft hierbij echter andere expertisegebieden dan ATC. Door de samenwerking kunnen we beide onze positie in de markt versterken. ATC zal als zelfstandige BV onder Larcom verder opereren. De test- en trainingsafdeling van Larcom wordt hieraan toegevoegd. Beide organisaties zijn er van overtuigd dat door de samenwerking schaalvergroting kan worden gerealiseerd en de uitvoering efficiënter wordt en tegen lagere kosten. 6 Larcom Jaarverslag 2011

9 Larcom Jaarverslag

10 Wij houden het voor iedereen leuk! 8 Larcom Jaarverslag 2011

11 3. Personeel & Organisatie 3.1. Ontwikkeling organisatie Het afgelopen jaar is door de afdeling P&O weer veel werk verzet. Zo is de implementatie van Compas, een geïntegreerd personeelsinformatie- en cliëntvolgsysteem, in zeer korte tijd gerealiseerd. Compas is met name ingevoerd, omdat hiermee het personeelspotentieel en de personeelsontwikkelingen van zowel medewerkers met een dienstverband, als medewerkers die tijdelijk bij Larcom in een zogenaamd traject zijn geplaatst, goed geregistreerd en gevolgd kunnen worden. Dit is van belang, omdat Larcom als ontwikkelbedrijf de taak heeft om mensen zo veel als mogelijk te begeleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt. Met de komst van de Wet Werken naar Vermogen zal dit belang alleen maar groter worden. De invoering van Compas heeft tot veranderde werkmethoden en processen geleid in de gehele organisatie. In 2012 zullen nog enkele puntjes op de i gezet moeten worden en zal de informatie-functie verder uitgewerkt moeten worden. Omdat uitplaatsing naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst één van onze hoofdtaken is, is in 2011 veel aandacht geweest voor het trainen en coachen van onze detacheringsconsulenten. Een effectieve werkgeversbenadering bepaalt of er succesvolle plaatsingen van medewerkers tot stand kunnen komen. Daarnaast is er gewerkt aan betere werkmethodes en afstemming met afdelingsleiding binnen de organisatie om detacheringskansen optimaal te benutten. Op 1 april 2011 is een pilot van De Bedrijfsschool in de vestiging Hardenberg gestart. Binnen de bedrijfsschool worden medewerkers gericht ontwikkeld en doen zij kennis en vaardigheden op om de kansen op plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken. De pilot is van start gegaan met een zogenaamd EVC-traject voor ruim 120 medewerkers. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van welke kennis en vaardigheden de medewerkers al in huis hebben. Zo n 80 medewerkers zijn na de zomervakantie vanuit het EVC-traject doorgestroomd naar de bedrijfsschool. Gedurende 2 jaar vindt intensieve scholing (per jaar 240 uur praktijk- en 60 uur theoretische scholing) plaats, waarbij de meeste medewerkers tenminste de AKA-kwalificatie behalen. Dit project vraagt om een strakke organisatie en planning en vergt veel van de begeleiders en medewerkers. Binnen de vestiging is een afdelingshoofd vrij gemaakt om alles in goede banen te leiden. In de loop van 2012 zal een evaluatie plaatsvinden en zal gekeken worden of de bedrijfsschool ook binnen andere vestigingen kan plaatsvinden. Het is fantastisch om te zien hoe positief dit project door leiding en medewerkers is opgepakt. Een ander groot project wat organisatiebreed is uitgerold, betreft het project zo houden we het leuk. Dit project is gericht op het uitdragen en naleven Larcom Jaarverslag

12 van respectvol gedrag binnen de organisatie. Binnen Larcom is rondom een zestal thema s een gedragscode opgesteld. In het afgelopen jaar, maar ook daarna, zal er op systematische wijze aandacht worden besteed aan deze normen en waarden tijdens afdelingsbijeenkomsten. Ter voorbereiding op de behandeling van het thema Respect zijn alle afdelingshoofden getraind. Zij hebben geleerd om bewust stil te staan bij de samenstelling van hun specifieke afdeling, om vandaar uit een gepaste aanpak voor het bespreken van dit thema te ontwikkelen. De training is zeer goed ontvangen. De vraag op welke wijze kunnen we de beperkte middelen zo effectief inzetten staat daarbij centraal. Intensieve samenwerking is het credo. In 2012 zal aan die samenwerking zeker verder vorm worden gegeven. Het samengaan met het ATC is daar een goed voorbeeld van. Afsluitend kan gesteld worden dat de medewerkers van P&O ook in 2011 weer met enthousiasme hebben bijgedragen aan een goed reilen en zeilen van de organisatie en zijn er belangrijke stappen vooruit gezet. In het verlengde van de gedragscode is in 2011 ook een aanzet gemaakt voor een agressieprotocol. Het agressieprotocol bevat naast beleidsuitgangspunten vooral ook praktische handvatten hoe te handelen richting dader en slachtoffer(s) bij ongewenst (agressief) gedrag. Op het gebied van ARBO is vooral veel aandacht uitgegaan naar de RI&E s. Tevens hebben diverse interne inspecties plaatsgevonden en zijn situaties die snel verbeterd moesten worden, opgepakt. In het laatste kwartaal heeft de Arbeidsinspectie een bezoek gebracht aan ons bedrijf. Larcom is goed bezig op arbo-gebied. Er zijn tijdens dit bezoek slechts kleine aandachtspunten naar voren gekomen. In 2011 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de gemeenten waarvoor Larcom werkt. Er heeft frequent afstemming en rapportering plaatsgevonden over de ontwikkelingen van de zittende SW-populatie en over de trajecters. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom de Wet Werken naar Vermogen en de bezuinigingen in het sociale domein veelvuldig aan bod geweest. 10 Larcom Jaarverslag 2011

13 3.2. Cijfers Personeel & Organisatie Aantal personen op de wachtlijst Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand nvt nvt nvt Raalte nvt nvt nvt Dalfsen nvt nvt nvt Larcom Totaal Aantal personen in begeleid werken Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Larcom Totaal Aantal gedetacheerden Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal Wsw dienstbetrekkingen Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal Trajecten Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Ommen Hardenberg Twenterand 9 11 Raalte 2 3 Dalfsen 1 Overige 2 5 Larcom Jaarverslag Totaal

14 Wij halen het beste uit iedereen! 12 Larcom Jaarverslag 2011

15 4. Bedrijfsonderdelen 4.1. Vestigingen De druk op de productie heeft, op een enkele afdeling na, bijna het gehele jaar bestaan. De vraag was steeds welhaast groter dan de mogelijkheden (lees capaciteit). In de eerste helft van het jaar hebben de mensen van Groen, die op dat moment niet buiten konden werken vanwege het weer, binnen de Vestigingen geassisteerd. Een aspect (onderlinge uitwisselbaarheid) dat wij gezamenlijk steeds verder willen doorvoeren. Ook in de zomer zijn er mensen van binnen (Vestigingen) naar buiten geplaatst om daar te assisteren toen het gras begon te groeien. Wij verhogen daarmee de efficiency, alsook de ontwikkeling die onze mensen daarmee door kunnen maken. Bovendien hebben wij mensen van een collega SW-bedrijf tijdelijk hier in de productie ingezet (tijdelijke inleenconstructie). Vestigingen Hoewel er het gehele jaar in Europa van een crisis sprake was, en er zelfs een toename van de negatieve publiciteit hierover was vast te stellen, zijn wij er verder gelukkig in geslaagd de productie volledig te bezetten en te benutten. Daar waar tijdelijke gaten vielen in de gevraagde capaciteit, zoals bij de fietsenafdeling, hebben wij de mensen steeds ander werk kunnen bieden, ter plekke, of op een andere afdeling. Het één en ander heeft geresulteerd in een resultaat waar Vestigingen met plezier en gepaste trots op terug kijkt. De omzet is 6.4 % beter dan het budget geëindigd, daarbij komt dat de bedrijfslasten 11.5 % onder het budget uitkwamen, waardoor het bedrijfsresultaat uiteindelijk 28.5 % boven het budget is uitgekomen. Op het gebied van detachering hebben wij het gehele jaar goed kunnen scoren, hoewel ook daar tegen het einde van het jaar de vraag naar mensen afnam. Hier werden vooral tijdelijke contracten voorlopig niet verlengd door een tegenvallende marktvraag. Larcom Jaarverslag

16 4.2. Larcom Fietsen Productie (LFP) Helaas is de fietsenproductie door een tegenvallende vraag en vooral een te hoge voorraad bij de handel, na de winter fors tegengevallen. Hierdoor zijn wij hier 31.5 % onder het budget uitgekomen. Gelukkig zijn wij er in geslaagd hier met de kosten 16.9 % onder het budget uit te komen. Ontwikkeling In Hardenberg zijn wij succesvol gestart met de bedrijfsschool pilot. Doel hiervan is uiteindelijk het gemiddelde opleidingsniveau van onze medewerkers zoveel mogelijk op te bouwen naar AKA-niveau. AKA-niveau beschouwen wij als het meest ideale basisniveau om een succesvolle detachering mogelijk te maken. Ziekteverzuim De doelstelling om het ziekteverzuim in 2011 ten opzichte van 2010 naar beneden te krijgen is niet gelukt. Waarschijnlijk is de (grote) capaciteitsdruk hierop van negatieve invloed geweest. De oorzaak is niet precies aan te geven, omdat wij ook op een ander cliënt volgsysteem zijn overgegaan. Dit zullen wij in 2012 goed moeten gaan volgen Na afloop van de pilot wordt bepaald of de resultaten van dien aard zijn, dat het zinvol is om de bedrijfsschool verder in de organisatie uit te rollen. De start is, mede door de grote inzet en het enthousiasme ter plekke, zeer hoopgevend. Het verzuim is uiteindelijk 0.8 % hoger uitgevallen dan in Larcom Jaarverslag 2011

17 4.3. Larcom Groentechniek Het Nederlandse klimaat is een veel besproken thema binnen de groenafdeling werd gekenmerkt door een droog voorjaar, een natte zomer, een droge, warme herfst, gevolgd door een nat en warm begin van de winter. De zomer was groeizaam, waardoor veel werk verzet moest worden. Het werk is overwegend met plezier en voor tevreden klanten verzet. De resultaten van 2011 waren goed, iets beter dan 2010 en ruim beter dan verwacht. Klanten De verwachte gevolgen van de economische crisis zijn in 2011 niet merkbaar geweest. De omzet bij de groendetacheringen waren op gewenst niveau en de groen omzet was bijna ,- hoger dan geraamd. Bestekken van gemeenten lagen vast en de arbeidscapaciteit die beschikbaar was, werd optimaal benut. Partnerschap met de gemeenten Hardenberg en Ommen krijgt steeds concretere vorm. Regelmatig worden medewerkers van Larcom ingeleend om gezamenlijk klussen uit te voeren met medewerkers van de gemeentelijke buitendiensten. Er werd alert gereageerd op meerwerk bij bestaande klanten en er werden voor een 5-tal nieuwe klanten werkzaamheden verricht. Een nieuwe activiteit die binnen Larcom Groen werd opgepakt, is het aanleggen en onderhouden van markeringen langs wandel- en fiets routes. Een activiteit waar door de medewerkers veel plezier aan werd beleefd. Personeel Het ziekteverzuim blijft aandacht vragen. In de winterperiode van 2011 was dit te hoog. Het ontbreken van winterwerk binnen de groenvoorzieningen werkt niet stimulerend. In de zomerperiode is het verzuim structureel het laagst. Het aantal SW-medewerkers neemt gestaag af, aanvulling is er in 2011 geweest van een groep van ongeveer 40 WWB ers die Groen tijdelijk hebben versterkt. Begeleiding is voor deze groep noodzakelijk en heeft wisselende resultaten opgeleverd. Versterking van de eigen meewerkende voorlieden blijft een belangrijk aandachtspunt, maar kon niet voorkomen dat er, evenals in 2010, ook 6 meewerkende voorlieden uit het bedrijfsleven zijn ingeschakeld. Inzet van overige inleen (brandploegen) is tot een minimum beperkt gebleven. Bedrijfsprocessen Groentechniek is grotendeels onder controle. In 2011 is het VCA-certificaat weer volledig behaald, een teken dat er voldoende aandacht is voor de veiligheid van de medewerkers. Kosten worden beheerst en de resultaten voldoen aan de verwachting. Eind van 2011 is een definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe rayonindeling. Er is gekozen om over de 6 rayons de medewerkers zo gelijk mogelijk te verdelen. Dit betekent dat het rayon Hardenberg zal worden gesplitst in 2 rayons en de medewerkers uit Dalfsen worden verdeeld over Ommen en Dedemsvaart. Vanuit de nieuwe rayonindeling zal in 2012 verder gewerkt worden aan de optimalisatie van Larcom Groentechniek. Financiën Ondanks een slechte zomer met groeizaam weer, was 2011 voor Larcom Groentechniek een zeer goed financieel jaar. Alle werkzaamheden die er waren, werden opgepakt en uitgevoerd. Er was voldoende werkaanbod, waarbij niet meer werd uitgeven dan strikt noodzakelijk was. Tevens was er voldoende ruimte voor gerichte investeringen. Larcom Jaarverslag

18 Wij doen het samen, dat belonen wij graag! 16 Larcom Jaarverslag 2011

19 5. Centrale ondernemingsraad over 2011 In het afgelopen jaar zijn er verkiezingen geweest voor de Ondernemingsraad, voor de afdelingen OVB, P&O en Middelen is mevrouw Ilse Burgers gekozen en voor Groen de heer Henk Amsink. De heer Henri Jansen is voor de vestiging Ommen het nieuwe plaatsvervangend lid van de OR. Ook zijn er op 12 oktober verkiezingen geweest voor de Onderdeelcommissie Groen. Voor het rayon Ommen hadden zich drie kandidaten aangemeld. De heer Marcel Lubberts had de meeste stemmen voor deze vacature. De Ondernemingsraad in de nieuwe samenstelling is op 25 mei naar Den Haag gereisd om te protesteren tegen het beleid van de regering. De protesten hebben met name te maken met de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet heeft consequenties voor de huidige Wet Sociale Werkvoorziening. Ook Larcom zal daarmee te maken krijgen. Tijdens de OR-cursus en ook tijdens de POC-MEON-dag is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Ondanks deze bedreiging voor onze sector, zijn wij verheugd dat het management van Larcom over de uitvoering van de nieuwe wet al in discussie is met de verschillende gemeenten. De OR krijgt de indruk dat Larcom wordt gezien als een volwaardige partner in de discussies rond de komst van deze Wet. per jaar komen beide raden bij elkaar om de algemene gang van zaken te bespreken. Geconcludeerd werd tijdens de laatste bespreking dat Larcom op een goed 2011 kan terugkijken. Naar de toekomst toe werd er gediscussieerd over de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de effecten voor Larcom van de crisis waarin Europa verkeert. In 2011 heeft de Ondernemingsraad de volgende adviesaanvragen behandeld: Rapport samenwerking ATC- en Larcom Organisatiewijziging Technische Dienst In 2011 heeft de Ondernemingsraad de volgende instemmingaanvragen behandeld: Procedure ziekteverzuim Autokostenregeling voor zakelijk gebruik Vaststellen van richtlijnen minimaal te werken uren Werktijdenregeling 2012 In het vorige jaarverslag is reeds melding gemaakt van het project Zo houden wij het leuk. Inmiddels zijn de meeste thema s tijdens het werkoverleg op de afdeling besproken en zijn de effecten daarvan merkbaar in de omgang met de medewerkers. Al met al een goede zet om dit project gestalte te geven binnen onze organisatie. Het jaarverslag 2011 beëindig ik met te zeggen dat, ondanks de crisis, Larcom een goed financieel jaar heeft gedraaid, zo goed zelfs, dat het management heeft besloten om alle medewerkers bij Larcom een cadeaubon van 50,- te schenken voor hun inzet. Dit gebaar werd door de medewerkers bijzonder op prijs gesteld. De contacten met het management van Larcom, maar ook met de Raad van Commissarissen zijn goed te noemen. Eens Namens de OR, Henk Wink - Voorzitter Ondernemingsraad Larcom Jaarverslag

20 Wij houden graag alles in balans! 18 Larcom Jaarverslag 2011

21 6. Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Voor resultaatbestemming Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen B. Vlottende activa I. Voorraden Grond en hulpstoffen Onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa III. Liquide middelen Totaal Larcom Jaarverslag

22 6.2. Passief C. Groepsvermogen I. Stichtingskapitaal 0 0 II. Overige reserves III. Resultaat boekjaar Eigen vermogen Bijzonder achtergestelde lening Risico Vermogen D. Voorzieningen I. Overige voorzieningen E. Langlopende schulden I. Langlopende leningen F. Kortlopende schulden I. Schulden aan kredietinstellingen II. Schulden aan leveranciers en handelskredieten III. Belastingen en premies sociale verzekeringen IV. BTW-verplichtingen V. Overige schulden Totaal Larcom Jaarverslag 2011

23 6.3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Netto omzet Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 G. Som der bedrijfsopbrengsten (a) Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 0 0 Totaal kostprijs omzet (b) Brutomarge (c = a b) Lonen en salarissen niet-wsw Sociale lasten niet-wsw Pensioenlasten niet-wsw Overige personeelskosten niet-wsw H. Totaal personeelskosten niet-wsw (d) Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten I. Overige operationele lasten (e) Operationeel resultaat (f = c d e) J. Rijksbijdrage/kosten Wsw I. Kosten personeel Wsw I. Inleenkosten I. Rijksbijdrage Kosten/opbrengsten Wsw (g) Bedrijfsresultaat (h = f - g) K. Financiële baten en lasten (i) Netto resultaat (j = h+ i) Larcom Jaarverslag

24 Larcom Postbus AA Ommen T F Onderneem t met Larcom

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De toekomst zijn we zelf 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Corporate Governance Code 10 Kerncijfers

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen in regie

Gemeente Dalfsen in regie Gemeente Dalfsen in regie Een onderzoek naar een alternatieve voorziening uitvoering WSW 23 april 2012 Ir. G.C.A. Olijerhoek Dr. A.R. van Buuren Versie 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1.1 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie