CONCEPT. Sociaal Beleidskader Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Sociaal Beleidskader Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Sociaal Beleidskader Inhoudsopgave A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1.1. Definities 1.2. Doelstelling 1.3. Werkingssfeer 1.4. Sociaal Beleid azm en organisatieverandering 1.5. Begeleidingscommissie uitvoering Sociaal Beleidskader 1.6. Hardheidsclausule 1.7. Anticumulatie B. VAN WERK NAAR WERK 2. Uitgangspunten voor begeleiding van werk naar werk 2.1. Algemeen 2.2. Ontstaan boventalligheid Voor bezwaar en beroep vatbaar besluit 2.3. Uitgangspunten 2.4. Passende functie 2.5. Duur van het totale traject 3. Instrumenten 3.1. Regeling Verminderen arbeidsomvang 3.3. Vrijwillige vertrekregeling Boventallige medewerker Niet-boventallige medewerker Uitsluiting vertrekregeling 3.4. Afkoop wachtgeldaanspraken 3.5. Starten eigen bedrijf 3.6. Keuzepensioen 3.7. Opzegtermijn 4. Jobcenter 4.1. Taken Versie 10 september

2 5.2. Interne plaatsing 5. In- en externe plaatsing 5.1. Interne werving Proefplaatsing Plaatsing (tijdelijk) boven de formatie 5.3. Externe plaatsing Detachering 6. Instrumenten gericht op boventallige medewerker 6.1. Begeleiding arbeidsmarktoriëntatie Sollicitatietraining Sollicitatiefaciliteiten Studiefaciliteiten Begeleiding Outplacement Individuele begeleiding 6.2. Vergoeding kosten 6.3. Individuele afspraken B. Overige bepalingen 8. Looptijd 9. Slotbepaling Versie 10 september

3 Sociaal Beleidskader Ter uitvoering van artikel 1.7 van de CAO Universitaire Medische Centra (CAO UMC) dient de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm) in overeenstemming met de centrales een Sociaal Beleidskader voor het academisch Ziekenhuis Maastricht vast te stellen. De ondergetekenden, academisch ziekenhuis Maastricht, drs. L.J.H.M. Brans Brabant En de navolgende centrales: ACOP Algemene Centrale van Overheidspersoneel, E. Milikan Ambtenarencentrum, Mr. B. Sprokholt CCOOP Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel, H.W.C. Verbeek CMHF Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen, R. de Wilde Zijn dit Sociaal Beleidskader overeengekomen. Versie 10 september

4 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1.1. Definities In deze paragraaf zijn definities van de in dit Sociaal Beleidskader gehanteerde begrippen opgenomen die niet nader zijn gedefinieerd in de CAO UMC. Boventallig: een medewerker is boventallig wanneer: a. de functie van de betreffende medewerker wordt opgeheven bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie waardoor de arbeidsplaats van de medewerker vervalt; b. het aantal fte voor een bepaalde functie wordt teruggebracht (bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie) waardoor één of meerdere arbeidsplaatsen komen te vervallen. Diensttijd: bij het bepalen van het aantal dienstjaren: - wordt een onderbreking van de diensttijd bij het azm van 14 maanden of minder, niet gezien als onderbreking van de diensttijd, en - telt de Universiteit Maastricht mee als rechtsvoorganger. Medewerker: degene die een vast dienstverband heeft met het azm. Hieronder worden tevens verstaan de medewerker met een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef, waarbij de mogelijkheid van een vast dienstverband in het vooruitzicht is gesteld. Mens volgt functie: een functie van gelijk salarisniveau waarbij de inhoud van de functie niet meer verschilt dan 25% van de oude functie. Passende functie: een functie die de medewerker redelijkerwijze in verband met zijn opleiding, ervaring, competenties, persoonlijkheid, persoonlijke omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie in het kader van dit Sociaal Beleidskader is een functie met maximaal één en bij uitzondering twee schalen verschil van de oorspronkelijke functie van de medewerker. Versie 10 september

5 Plaatsing: het voorzien in een nieuwe functie voor een boventallige medewerker. Dit kan een functie binnen het azm dan wel buiten het azm zijn. Reorganisatie: iedere wijziging van de samenstelling van de organisatie als gevolg waarvan functies worden opgeheven dan wel er een verminderde behoefte is aan arbeidskrachten die tot verlies van functies leidt. Salarisgarantie: wanneer een medewerker wordt geplaatst in een functie waarvan het salaris lager is dan het salaris van de functie die de medewerker voor de reorganisatie uitoefende, blijft de salarisschaal en het salaris van de functie die hij bekleedde vóór de reorganisatie gegarandeerd inclusief de eventueel nog te doorlopen periodieken. Werkgever: Raad van Bestuur azm Doelstelling De doelstelling van dit Sociaal Beleidskader is te bepalen hoe tegemoet wordt gekomen aan de eventuele nadelige sociale gevolgen van belangrijke reorganisaties in het azm Werkingssfeer Dit Sociaal Beleidskader dient te worden opgevat als een aanvulling op het bepaalde in de CAO UMC en de azm reorganisatie/samenwerkingscode (laatstelijk gewijzigd op 31 juli 2007) en betreft alle medewerkers van het azm. In aanvulling op het Sociaal Beleidskader stelt de werkgever, nadat daarover overeenstemming is bereikt met de meerderheid van de centrales, in de volgende situaties een Sociaal Plan vast: a. bij uitbestedingen, fusies en privatiseringen en bij verplaatsing van een onderdeel van het UMC b. bij interne organisatiewijzigingen welke zonder nadere maatregelen zouden leiden tot gedwongen ontslag voor meer dan tien medewerkers c. indien de werkgever dit voor een specifieke organisatiewijziging wenst Sociaal Beleid azm en organisatieverandering Het begeleiden van medewerkers van werk naar werk en het verhogen van hun kansen op de arbeidsmarkt is richtinggevend voor dit Sociaal Beleidskader en alle daaruit voortvloeiende binnen de azm organisatie geldende regelingen. Versie 10 september

6 Er zullen daarom gedurende de werking van dit Sociaal Beleidskader geen gedwongen ontslagen plaatsvinden tenzij de medewerker aantoonbaar niet heeft meegewerkt aan het vinden van een passende functie. Bijlage 2 bij dit Sociaal Beleidskader bevat een uitwerking van het begrip aantoonbaar. Wanneer na een periode van 12 maanden blijkt dat de medewerker aantoonbaar niet heeft meegewerkt aan het vinden van een passende functie wordt op die grond het dienstverband van de medewerker bij het azm beëindigd. De in dit Sociaal Beleidskader genoemde regelingen, procedures en maatregelen kunnen alleen kans van slagen hebben indien de Raad van Bestuur, Centrales en het verantwoordelijke lijnmanagement volledige medewerking geven en verantwoordelijkheid nemen voor de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Alle genoemde partijen verbinden zich door vaststelling van dit Sociaal Beleidskader tot een maximale inspanning om de in dit kader genoemde regelingen tot werkelijke uitvoering te kunnen laten komen. Ook van de medewerkers die boventallig worden verklaard wordt volledige medewerking aan het vinden van passend werk verlangd Begeleidingscommissie uitvoering Sociaal Beleidskader Door de Raad van Bestuur wordt een Begeleidingscommissie ingesteld die gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur kan uitbrengen over de wijze waarop wordt vormgegeven aan het Sociaal Beleidskader. De Begeleidingscommissie bestaat uit drie leden. Eén externe persoon wordt aangewezen door de Raad van Bestuur. Eén externe persoon wordt aangewezen door de vakorganisaties. Beide leden gezamenlijk wijzen een onafhankelijke voorzitter aan. De Begeleidingscommissie heeft als doel bij te dragen aan de optimale uitvoering van het Sociaal Beleidskader door het op verzoek van de werkgever of de werknemer uitbrengen van een advies bij verschil van mening tussen de werkgever en werknemer over de toepassing en uitvoering van de in dit Sociaal Beleidskader neergelegde bepalingen en het functioneren van het Jobcenter. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een secretariaat voor de Commissie en is er verantwoordelijk voor dat de medewerkers op de hoogte zijn van het bestaan van de Commissie. De Commissie bepaalt haar eigen werkwijze, waarbij in ieder geval wordt bepaald dat de medewerker, desgewenst bijgestaan door een door de medewerker zelf aangewezen vertrouwenspersoon, gehoord wordt. Versie 10 september

7 De Begeleidingscommissie adviseert mondeling of schriftelijk en niet over beslissingen die voor bezwaar of beroep vatbaar zijn. De Raad van Bestuur en de Begeleidingscommissie vergaderen wanneer één van beide hiertoe aanleiding vindt. Wanneer de Raad van Bestuur wil afwijken van het advies van de Begeleidingscommissie dient hij dit te motiveren. Wanneer een medewerker van mening is dat zijn begeleiding niet goed verloopt, kan hij dit kenbaar maken bij de begeleidingscommissie. De samenstelling, werkwijze, positie en bevoegdheden van de Begeleidingscommissie worden nader uitgewerkt in een Reglement Begeleidingscommissie. Dit Reglement maakt onderdeel uit van dit Sociaal Beleidskader. De Commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan de Raad van Bestuur, de OR en het lokaal overleg Hardheidsclausule Indien en voor zover mocht blijken dat door toepassing van het Sociaal Beleidskader azm, onbillijk en/of onredelijk te achten gevolgen voor een medewerker zich voordoen, zal de werkgever in redelijkheid een gunstiger regeling met de betrokken medewerker overeenkomen Anticumulatie Indien opeenvolgende reorganisaties er de oorzaak van zijn dat een medewerker meer dan een keer naar een lager gewaardeerde functie wordt herplaatst, wordt als oorspronkelijke functie aangemerkt de functie waarin de medewerker was geplaatst voor de eerste reorganisatie. Versie 10 september

8 B. VAN WERK NAAR WERK 2. Uitgangspunten voor begeleiding van werk naar werk 2.1. Algemeen De instrumentatie ten behoeve van het Sociaal Beleidskader is gericht op begeleiding van de boventallige medewerkers van werk naar werk via interne en externe werving. Daarnaast worden ten behoeve van de genoemde doelgroep, personeelsinstrumenten ingezet ter ontplooiing en verhoging van zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt en het tegemoetkomen aan eventuele nadelige sociale en financiële gevolgen. Ter uitvoering van de begeleiding van werk naar werk wordt een Jobcenter ingericht. De eindverantwoordelijkheid voor wat betreft de te doorlopen procedure ligt bij de directeur Personeelszaken Ontstaan boventalligheid De Raad van Bestuur stelt voor de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s), Stafdirectoraten en Stafdiensten de centrale kaders vast waarbinnen veranderingen in de inrichting van de organisatie dienen plaats te vinden. Het verantwoordelijk management van de RVE s, stafdirectoraten en Stafdiensten geeft voor zijn dienst inzicht in de hieruit voortvloeiende organisatiewijziging en in de formatieve en personele consequenties als gevolg hiervan. De personele consequenties doen zich voor in de vorm van boventalligheid. De vertaling van de betreffende boventalligheid naar medewerkers vindt voor zover er sprake is van meerdere gelijke functies, plaats in volgorde zoals genoemd in artikel 12.8 CAO UMC Voor bezwaar en beroep vatbaar besluit Medewerkers die als gevolg van de wijziging in de inrichting van de organisatie boventallig worden, worden hiervan door middel van een door de Raad van Bestuur vastgesteld besluit op de hoogte gesteld. Dit besluit is voor bezwaar en beroep vatbaar Uitgangspunten Het management van de RVE s, Stafdirectoraten en Stafdiensten zal ten aanzien van de boventallige medewerkers een plaatsingsplan opstellen. Plaatsing zal gericht zijn op het volgen van de functie en voorts op een passende functie. De uiteindelijke plaatsing is het resultaat van de toepassing van de navolgende uitgangspunten op elke daarvoor in aanmerking komende medewerker: Versie 10 september

9 - de voor de functie vastgestelde functiekenmerken in relatie tot de voor een goede functie uitoefening benodigde competenties zoals onder andere opleiding, werkervaring en kwaliteit; - bij een ongewijzigd of nagenoeg ongewijzigd samenstel van werkzaamheden zullen de medewerkers die deze functie uitoefenen, zonder voorbehoud geplaatst worden (mens volgt functie), tenzij het aantal formatieplaatsen dit niet toelaat. - alléén bij gelijkwaardige kandidaten (in opleiding, ervaring en kwaliteit) zal plaatsing binnen een functie gerealiseerd worden op basis van de omgekeerde volgorde als genoemd in art CAO UMC. Indien sprake is van plaatsing in een lager gewaardeerde functie is salarisgarantie van toepassing. Dat wil zeggen dat de medewerker in die situatie het salaris en de salarisschaal behorende bij de functie die hij bekleedde vóór de reorganisatie behoudt inclusief de eventueel nog te doorlopen periodieken De werkgever zal zich inspannen om de medewerker terug te laten komen op zijn oorspronkelijk functieniveau indien sprake is van herplaatsing in een lager gewaardeerde functie Passende functie Het functieaanbod richt zich op een voorhanden zijnde andere functie. De vraag, of een functie aangeboden kan worden aan de medewerker, hangt af van een aantal factoren, dat steeds opnieuw per individu moet worden bekeken. Het gaat om factoren die verband houden met de aard van de functie, de persoon en de eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden van de medewerker die de functie moet gaan verrichten. De belangrijkste criteria betreffende een nieuwe functie zijn het aantal uren dat de medewerker is aangesteld, de salarisinschaling, de aard, zwaarte en niveau van oude en nieuwe functie en de benodigde competenties. Steeds opnieuw zal aan alle relevante gegevens aandacht moeten worden besteed Duur van het totale traject De procedure om de medewerker van werk naar werk te begeleiden start op het moment dat de Raad van Bestuur het besluit als bedoeld in art heeft genomen. Na drie, zes en negen maanden vindt er een evaluatie plaats met de begeleider van het jobcenter. Op grond van de resultaten van de evaluatie na negen maanden volgt toetsing door de Raad van Bestuur en op basis hiervan een voorgenomen besluit Versie 10 september

10 Indien blijkt dat de medewerker niet heeft meegewerkt (zoals bedoeld in bijlage 2) aan herplaatsing, spreekt de Raad van Bestuur een voornemen tot ontslag uit. Dit voornemen tot ontslag kan na drie maanden worden omgezet in een definitief besluit waartegen bezwaar openstaat bij de AWB commissie. 3. Instrumenten 3.1. Regeling 59+ academisch ziekenhuis Maastricht De Regeling 59+ wordt, in het kader van onderhavig Sociaal Beleidskader, voor bepaalde medewerkers opnieuw opengesteld. Een medewerker kan gebruik maken van deze regeling wanneer hij - geboren is vóór 1 januari 1950 én - boventallig is óf - door zijn vertrek het mogelijk maakt voor een boventallige medewerker zijn dienstverband bij het azm voort te zetten óf - wanneer de functie die hij bekleedt niet opnieuw behoeft te worden ingevuld. De overige voorwaarden blijven van kracht Verminderen arbeidsomvang Deze regeling biedt bepaalde, niet boventallig verklaarde medewerkers de mogelijkheid om hun arbeidsomvang gedeeltelijk te verminderen met behoud van pensioenopbouw. Voorwaarden voor gebruik van deze regeling zijn: - de medewerker moet, op het moment van gebruikmaking van de regeling, de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt; - het moet gaan om een niet boventallige medewerker die te kennen geeft zijn arbeidsomvang op eigen verzoek te willen verminderen, opdat een boventallig verklaarde medewerker (een deel van) zijn dienstomvang met het azm kan voortzetten; - het verminderen van de arbeidsomvang is mogelijk tot hooguit 50% van een fulltime aanstelling; - de pensioenaanvulling wordt verstrekt voor maximaal vijf jaar; en - na afloop van de overeengekomen periode van vermindering van de arbeidsomvang geldt voor de verminderde arbeidsomvang geen terugkomgarantie. Voor het gedeelte dat de arbeidsomvang wordt verminderd, wordt aan de medewerker buitengewoon onbetaald verlof toegekend. Tijdens de periode van onbetaald verlof wordt de bezoldiging aangepast aan de verminderde arbeidsomvang. De pensioenopbouw blijft echter gebaseerd op de oorspronkelijke omvang van het dienstverband met het bijbehorende salaris. De werkgever blijft voor de afgesproken periode, die nooit meer dan vijf jaar kan bedragen, zowel het werknemersdeel als ook het werkgeversdeel van de pensioenafdracht Versie 10 september

11 aan de pensioenverzekeraar (ABP) doorbetalen over dat deel van het salaris dat door gebruikmaking van deze regeling is verminderd. Over het deel dat de medewerker zijn arbeid blijft verrichten wordt de pensioenpremie percentueel op de gebruikelijke manier verdeeld tussen werkgever en werknemer. Door gebruikmaking van deze regeling wordt de medewerker geacht na afloop van de overeengekomen periode, met een maximum van vijf jaar, een verzoek voor ontslag met betrekking tot de verminderde arbeidsomvang, conform artikel 12.2 CAO UMC, te hebben ingediend. Dit (ontslag)verzoek zal door werkgever per datum van afloop van de overeengekomen periode worden verleend Vrijwillige vertrekregeling Boventallige medewerker De medewerker die boventallig is verklaard en uiterlijk binnen drie maanden na zijn aanwijzing als boventallige zelf ontslag (op grond van artikel 12.2 CAO UMC) neemt en afziet van aanspraken op WW/BWUMC en andere aanspraken op grond van dit Sociaal Beleidskader, heeft recht op een vrijwillige vertrekpremie. Hoogte vertrekpremie boventallige medewerker De vertrekpremie ter finale kwijting bedraagt een bruto maandsalaris voor ieder dienstjaar, met een minimum van 3 bruto maandsalarissen en een maximum van 12 bruto maandsalarissen van betrokkene Niet-boventallige medewerker De medewerker met een vaste aanstelling die niet boventallig is en die te kennen geeft zijn dienstverband op eigen verzoek te willen beëindigen opdat een medewerker die wel boventallig is zijn dienstverband met het azm kan voortzetten, kan ook in aanmerking komen voor een vertrekpremie indien: a. hij zelf ontslag neemt (op grond van artikel 12.2 CAO UMC) en afziet van aanspraken op WW/BWUMC b. hij geen gebruik maakt van andere stimulerende maatregelen uit dit Sociaal Beleidskader c. hij zich heeft aangemeld bij het Mobiliteitsbureau om zijn formatieplaats ter beschikking te stellen voor invulling door een boventallige medewerker d. de als gevolg van het ontslag vrijkomende formatieplaats daadwerkelijk wordt ingevuld door een boventallige medewerker. Versie 10 september

12 Hoogte vertrekpremie niet boventallige medewerker De vertrekpremie ter finale kwijting bedraagt zes bruto maandsalarissen Uitsluiting vertrekregeling De boventallige/niet boventallige medewerker heeft geen recht op de vrijwillige vertrekpremie indien hij valt onder de werkingssfeer van de FPU-regeling. Ook de medewerker die op het moment van vertrek gebruik kan maken van een ABPkeuzepensioen en die geboren is voor 1 januari 1950 heeft geen recht op de vrijwillige vertrekpremie. De medewerker die gebruik wenst te maken van deze regeling kan een externe adviseur om advies vragen. Het azm draagt bij aan de kosten van een externe adviseur tot een maximum van 1.000, - indien de medewerker hierom verzoekt Afkoop wettelijke en bovenwettelijke wachtgeldaanspraken Voor personeelsleden die op grond van een belangrijke reorganisatie als boventallig worden aangemerkt bestaat de mogelijkheid om zijn/haar uitkeringsaanspraken volgens de Werkloosheidswet en het BWUMC af te kopen ter finale kwijting tegen een percentage van 25% van de totale aanspraak. Dit kan onder de voorwaarden dat: betrokkene geen gebruik wenst te maken van andere door het azm in dit Sociaal Beleidskader geboden faciliteiten; het door de Raad van Bestuur verleende ontslag is gegrond op eigen verzoek; betrokkene geen aanspraak maakt op uitbetaling van een uitkering volgens de WW en het BWUMC Starten eigen bedrijf Een boventallige medewerker dan wel een niet boventallige medewerker, wiens vertrek ertoe leidt dat een boventallige medewerker geen herplaatsingkandidaat behoeft te worden of waardoor een herplaatsingkandidaat op de vrijgekomen functie kan worden geplaatst, en die zelfstandig een onderneming wil starten respectievelijk zich wil inkopen in een bestaande onderneming, kan via het Jobcenter worden begeleid bij het opstellen van een ondernemingsplan en het oplossen van eventueel andere knelpunten. De aantoonbare kosten hiervan worden tot maximaal een bedrag van , - vergoed Keuzepensioen Een boventallige medewerker dan wel een niet boventallige medewerker, wiens vertrek ertoe leidt dat een boventallige medewerker geen herplaatsingkandidaat behoeft te worden of waardoor een Versie 10 september

13 herplaatsingkandidaat op de vrijgekomen functie kan worden geplaatst, kan verzoeken gebruik te maken van keuzepensioen. Indien de medewerker gebruikt maakt van deze regeling wordt door werkgever een pensioenaanvulling (compensatie jaarlijks opgebouwde pensioenaanspraak) verstrekt in de vorm van een lijfrenteconstructie Opzegtermijn Voor iedere medewerker in het reorganisatiegebied en iedere medewerker wiens vertrek ertoe leidt dat een andere medewerker geen herplaatsingkandidaat behoeft te worden of waardoor een herplaatsingkandidaat op de vrijgekomen functie kan worden geplaatst geldt, dat de opzegtermijn uit de CAO UMC op verzoek van de medewerker niet zal worden gehanteerd. 4. Jobcenter 4.1. Taken De Raad van Bestuur installeert ten behoeve van de begeleiding van boventallige medewerkers van werk naar werk, binnen het Stafdirectoraat Personeelszaken een "Jobcenter. Dit Jobcenter waarvan de organisatie nog nader wordt bepaald, wordt feitelijk geplaatst buiten de organisatie van het azm. Naast de begeleiding van medewerkers heeft het bureau als taak het uitvoeren en coördineren van op interne en externe mobiliteit gerichte activiteiten. De doelstelling, uitgangspunten en werkwijze van het Jobcenter, zijn nader uitgewerkt in de bij dit Sociaal Beleidskader gevoegde notities. 5. In- en externe plaatsing 5.1. Interne werving Interne vacatures worden ingevuld met interne kandidaten, tenzij gemotiveerd wordt aangetoond dat de beschikbare interne kandidaat niet beschikt over de gewenste competenties, opleiding dan wel anderszins niet als geschikte kandidaat kan worden aangemerkt. In voorkomende situatie zal het verantwoordelijk management een gemotiveerd verzoek indienen bij de Raad van Bestuur, die mede op grond van de door het Jobcenter verstrekte informatie de vacature vrij geeft voor externe werving Interne plaatsing Het vigerende azm herplaatsingbeleid wordt in het kader van dit Sociaal Beleidskader aangevuld op de volgende onderdelen: Versie 10 september

14 Proefplaatsing indien een te herplaatsen kandidaat niet geheel voldoet aan de voor de functie gestelde eisen, doch de functie dient wel als passend gezien te worden, is het mogelijk tot een proefplaatsing te besluiten. De duur van de proefplaatsing wordt vastgesteld in overleg met alle betrokken partijen maar heeft een maximum van 12 maanden. De salariskosten kunnen in een dergelijke situatie geheel of gedeeltelijk ten laste komen van het door de Raad van Bestuur beschikbaar gestelde budget Plaatsing (tijdelijk) boven de formatie. Indien een medewerker op termijn herplaatst kan worden in een passende functie, bijvoorbeeld wegens het niet eerder beschikbaar komen van de betreffende vacature voor de passende functie of vanwege een noodzakelijk te volgen opleiding, kan betrokkene tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, tewerkgesteld worden op boven formatieve basis ten laste van het hiertoe door de Raad van Bestuur beschikbaar gestelde budget. Als termijn voor deze maatregel wordt maximaal een jaar gesteld. Deze tijdelijke boven formatieve plaatsing is mogelijk onder de voorwaarde dat de betreffende RVE/Directoraat/Dienst de garantie geeft dat betrokkene na uiterlijk een jaar op de vacature voor de passende functie wordt aangesteld (binnen de goedgekeurde begrotingsruimte) Externe plaatsing Detachering Een als boventallig aangemerkte medewerker die elders werk kan krijgen met vooruitzicht op een vaste aanstelling kan onder handhaving van het bestaande dienstverband met het azm naar de toekomstige werkgever gedetacheerd worden. Het betreft hier een detachering voor een periode van maximaal een jaar. De betreffende salariskosten kunnen in dat geval (grotendeels) doorberekend worden naar de nieuwe werkgever. Gedurende deze periode blijft de CAO UMC alsook het BWUMC onverkort van toepassing en geldt een salarisgarantie van het azm. Met de medewerker die elders een tijdelijk dienstverband krijgt worden afspraken gemaakt inzake een eventuele "terugkomgarantie" en/of dan geldende (uit)plaatsingsprocedure. Versie 10 september

15 Loonsuppletie Een medewerker die als gevolg van boventalligheid bij een nieuwe werkgever in dienst treedt in een functie, waarbij een lager salaris wordt ontvangen dan in de azm functie, kan onder bepaalde voorwaarden een loonsuppletie ontvangen conform het BWUMC. De nieuwe arbeidsverhouding dient een omvang te hebben van tenminste 60% van het aantal uren per week waarvoor hij recht zou hebben op een uitkering. De hoogte van de loonsuppletie is het verschil tussen de oude en nieuwe inkomsten, exclusief vakantiegeld. Indien de omvang van de nieuwe betrekking gelijk of lager is dan die van de oude betrekking wordt de hoogte van de loonsuppletie bepaald naar rato van het aantal uren per week in de nieuwe betrekking. 6. Instrumenten voor het faciliteren van de boventallige medewerker 6.1. Begeleiding arbeidsmarktoriëntatie Een boventallige medewerker komt in aanmerking voor ondersteuning door het azm teneinde de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Tijdens het plaatsingstraject kunnen de navolgende instrumenten worden ingezet ter ondersteuning van de boventallige medewerker Het volgen van een sollicitatietraining. Deelname aan de training wordt besproken in het intakegesprek bij het Jobcenter en kan onder werktijd worden gevolgd Sollicitatiefaciliteiten. De boventallige medewerker krijgt de gelegenheid onder werktijd gebruik te maken van de sollicitatiefaciliteiten. De faciliteiten bestaan uit de mogelijkheid tot het zoeken van advertenties in lokale en landelijke kranten, het gebruikmaken van kopieermachine, computer en telefoon. Tevens wordt de medewerker sollicitatieverlof verleend en worden kosten die de medewerker ten behoeve van deze sollicitatie maakt, zoals reiskosten, door de werkgever vergoed tenzij de mogelijke nieuwe werkgever deze kosten vergoedt. Tevens bestaat de mogelijkheid advies in te winnen c.q. ondersteuning te krijgen van het Jobcenter Studiefaciliteiten Het azm biedt (in zo vroeg mogelijk stadium) aan boventallige medewerkers studiefaciliteiten, waaronder verstaan kan worden: alle activiteiten met betrekking tot omscholing en bijscholing, die leiden tot het vergroten van kansen van het individueel personeelslid op de (externe) arbeidsmarkt. Versie 10 september

16 De extra faciliteiten die het azm ter beschikking stelt kunnen, na een positieve advisering van het Jobcenter, worden gezien als studie in dienstopdracht, waardoor de volledige kosten door het azm worden vergoed uit een speciaal beschikbaar gesteld budget Begeleiding Het azm biedt aan boventallige medewerkers de mogelijkheid tot het doen van beroepskeuze- of studieadvies en een psychologisch onderzoek in het kader van het meer gericht zoeken naar voor betrokkene geschikte werkzaamheden en/of functies Outplacement Afhankelijk van de situatie van een boventallige medewerker kan, in overleg met het dienst-/afdelingshoofd en het Jobcenter, in samenwerking met een extern bureau begeleiding worden gegeven in het vinden van een nieuwe functie. Afspraken in dit kader zullen altijd gekoppeld zijn aan vooraf vastgestelde termijnen Individuele begeleiding na plaatsing. Om de kans op slagen na plaatsing zoveel mogelijk te bevorderen zal vanuit het management en met ondersteuning vanuit het Jobcenter een begeleidingstraject worden afgesproken, waarin de voortgang van de plaatsing besproken en geëvalueerd wordt en waar nodig tijdig bijsturing kan plaatsvinden Vergoeding kosten Medewerkers die bij aanvaarding van hun functie (waaronder detachering of een functie extern) worden geconfronteerd met de noodzaak verhuiskosten te maken dan wel meer kosten moeten besteden aan woon- werkverkeer, krijgen de verhuiskosten vergoed op basis van de regeling zoals die in de CAO UMC is opgenomen voor verhuisverplichtingen tenzij de nieuwe werkgever alle vergoedingen verstrekt. Het meerdere aan reiskosten wordt gedurende de periode van twee jaar op basis van een vergoeding van 19 cent per kilometer gecompenseerd, tenzij de nieuwe werkgever een vergoeding geeft. Als deze vergoeding lager is dan 19 cent per kilometer of de daadwerkelijke kosten, wordt het verschil gedurende dezelfde periode gecompenseerd Individuele afspraken Voor een niet met ontslag bedreigde medewerker, die te kennen heeft gegeven dat zij/hij een opleiding wil gaan volgen met als doel een functie buiten het azm te gaan uitoefenen bestaat de mogelijkheid individuele afspraken te maken over de vergoeding van de studiekosten en het volgen van de opleiding in diensttijd. Versie 10 september

17 Dit is echter alleen mogelijk als vooraf wordt bepaald en vastgelegd dat het dienstverband na afronding van de opleiding op verzoek van de medewerker wordt beëindigd en dat de functie door een met ontslag bedreigde medewerker wordt ingevuld. Versie 10 september

18 C. Overige Bepalingen 8. Looptijd Dit Sociaal Beleidskader heeft een looptijd voor onbepaalde tijd. Wanneer één van de partijen het noodzakelijk acht, vindt opnieuw overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de Centrales over de inhoud van dit Sociaal Beleidskader 9. Slotbepaling Dit Sociaal Beleidskader is door de Raad van Bestuur en in overeenstemming met de Centrales voor Overheidspersoneel vastgesteld. Wijzigingen in of aanvullingen op het Sociaal Beleidskader in verband met tekortkomingen daarin kunnen worden doorgevoerd nadat hierover overeenstemming met de Centrales is bereikt Versie 10 september

19 Bijlage 1 CONCEPT Inrichting jobcenter azm 1. Inleiding Naar aanleiding van de ombuigingen is de verwachting dat een aantal medewerkers boventallig zal worden en via herplaatsing in of buiten het azm nieuw werk moet vinden. Om dit proces van herplaatsing te begeleiden is een Jobcenter ingericht. 2. Aanleiding Het vinden van een nieuwe baan staat of valt met de toegang tot de arbeidsmarkt. Intern bij het azm is dit geregeld in het Sociaal Beleidskader en de daarbij behorende uitvoeringsregels. Voor buiten het azm is dit niet geregeld. Het Jobcenter voorziet in deze lacune. 3. Doel Het Jobcenter heeft tot doel medewerkers van werk naar werk te leiden. Dit kan werk in of buiten het azm zijn. Doel is steeds de medewerker naar werk te begeleiden dat zo dicht als mogelijk aansluit bij zijn ambities, kennis, werkervaring, salaris en persoonlijke omstandigheden. 4. Segmentering Voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt is deze markt opgedeeld in een aantal segmenten en branches. Zo zijn er toeleidingen naar de publieke sector, de zakelijke dienstverlening, de industrie en het midden- en kleinbedrijf. Onder de publieke sector vallen de zorgbranche, de overheden en daaraan gelieerde uitvoeringsorganisaties, zoals pensioenfondsen. Onder de zakelijke dienstverlening rekenen wij adviesbureau s, banken en verzekeringsmaatschappijen. Bij de industrie mikken we op de farmaceutische industrie, maar ook op producenten van medische apparatuur. Bij het middenen kleinbedrijf zal het accent komen te liggen op de ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. Voor de vier hoofdgebieden worden searchbureaus benaderd. Deze bureaus hebben allemaal toegang tot de vacatureportefeuille van de bedrijven werkzaam binnen de genoemde hoofdgebieden. Zij kunnen dus snel bemiddelen. Een tweede voordeel is dat zij ook de expertise in huis hebben een goede inschatting te maken van het eventuele verschil tussen de aanwezige competenties van de medewerkers en de gevraagde competenties in de markt. Afhankelijk van die afstand kan het Jobcenter adequate en gerichte begeleidings- en opleidingstrajecten starten. 5. Doelgroep Iedereen die boventallig wordt is kandidaat voor het Jobcenter. Elke boventallige medewerker ontvangt een digitale loopbaanscan. Deze scan is input om per medewerker een portfolio op te stellen. Dit portfolio wordt gebruikt om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten en de noodzakelijke begeleiding in te zetten. Bovendien helpt het de medewerker na te denken over zijn loopbaan. Versie 10 september

20 6. Faciliteiten Om de kans op een nieuwe baan zo groot mogelijk te maken worden diverse faciliteiten aangeboden voor rekening van het azm. Zo worden er sollicitatietrainingen aangeboden, op maat gemaakte opleidingen, cursussen, coaching, snuffelstages e.a. Voor de medewerkers met interesse een eigen bedrijf te beginnen is ondersteuning van de Kamer van Koophandel, het LIOF en de belastingdienst mogelijk. Met hulp van hen kan een ondernemings- en startersplan worden gemaakt. Elke boventallige medewerker krijgt een trajectbegeleider toegewezen. Deze persoon begeleidt de boventallige medewerker bij elke stap op weg naar een nieuwe baan, is zijn gesprekspartner voor en na sollicitatiegesprekken en gedurende de eerste tijd na plaatsing in nieuw werk (azm) of bij een werkgever (buiten azm). Resultaat van het centrum moet zijn na 12 maanden 80% van de boventallige medewerkers op een nieuwe baan te hebben geplaatst. Met de searchbureaus zullen resultaatverplichtingen worden afgesproken. De uitvoeringsregels die te maken hebben met bijvoorbeeld salarissuppletie, startersubsidie, terugkeergaranties, opleidingskosten en zo meer, zijn geregeld in het Sociaal Beleidskader. Schematisch ziet het Jobcenter er als volgt uit: Model van aanpak Nieuwe werkgever MKB Overheid Zorg Starter Vrijheden/ ruimte Externe search bureaus Mobiliteitsbureau azm + externe search Boventallige medewerker Versie 10 september

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

1.2 Begripsbepalingen

1.2 Begripsbepalingen 1. Beleidsuitgangspunten Het doel van het sociaal beleidskader is maatregelen en instrumenten aan te reiken om de werkgelegenheid van medewerkers zoveel mogelijk te behouden. De organisatie verplicht zich

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.1 Uitgangspunten. 1.2 Definities en werkingssfeer. Sociaal Beleidskader. 1.2.1 Definities Algemeen

1. Algemeen. 1.1 Uitgangspunten. 1.2 Definities en werkingssfeer. Sociaal Beleidskader. 1.2.1 Definities Algemeen Sociaal Beleidskader 1. Algemeen 1.1 Uitgangspunten Het sociaal beleidskader bevat maatregelen en instrumenten, die van toepassing zijn voor de opvang van de personele gevolgen van een belangrijke organisatiewijziging

Nadere informatie

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University

Sociaal Plan Services Tilburg University. Het College van Bestuur van Tilburg University Sociaal Plan Services Tilburg University Het College van Bestuur van Tilburg University en De vakbonden vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van Tilburg University komen naar aanleiding van - de bezuinigingsoperatie

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

UITWERKING SOCIAAL STATUUT GGD ZUID LIMBURG IN SOCIAAL PLAN I.V.M. ORGANISATIEWIJZIGING GGD 2012-2015. 1. Probleemstelling

UITWERKING SOCIAAL STATUUT GGD ZUID LIMBURG IN SOCIAAL PLAN I.V.M. ORGANISATIEWIJZIGING GGD 2012-2015. 1. Probleemstelling UITWERKING SOCIAAL STATUUT GGD ZUID LIMBURG IN SOCIAAL PLAN I.V.M. ORGANISATIEWIJZIGING GGD 2012-2015 1. Probleemstelling Sinds 2009 werkt de GGD aan een verandertraject. Die verandering is ingegeven vanuit

Nadere informatie

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven.

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID 3.1 INLEIDING Werken aan en investeren in optimale individuele inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom maken

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Directoraat HR Definitief voorstel 9 november 2012. Sociaal Beleidskader AMC

Directoraat HR Definitief voorstel 9 november 2012. Sociaal Beleidskader AMC Definitief voorstel 9 november 2012 Sociaal Beleidskader AMC SOCIAAL BELEIDSKADER AMC De Raad van Bestuur heeft dit Sociaal Beleidskader na overeenstemming met de Centrales voor overheids- en onderwijspersoneel

Nadere informatie

SOCIAAL BELEIDSKADER NWO/FOM/CWI/KONINKLIJK NIOZ. Preambule

SOCIAAL BELEIDSKADER NWO/FOM/CWI/KONINKLIJK NIOZ. Preambule SOCIAAL BELEIDSKADER NWO/FOM/CWI/KONINKLIJK NIOZ Preambule NB. De opgenomen toelichting bij enkele artikelen dient ter verduídelijking van de bedoeling van partijen bij het samenstellen van dit Sociaal

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Regeling generatiepact gemeente Heerlen

Regeling generatiepact gemeente Heerlen verordening Datum: 27 oktober 2016 Vastgesteld door: Burgemeester en wethouders Regeling generatiepact gemeente Heerlen gelet op het positieve advies van de commissie voor het georganiseerd overleg gemeente

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Addendum Yulius GGZ Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4

Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 2... 4. 1.1 Inleiding... 4 Flankerend beleid Inhoud PREAMBULE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Inleiding... 4 HOOFDSTUK 2... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Doelgroep... 4 HOOFDSTUK 3... 5 3.1. Werkingssfeer en geldigheidsduur... 5 3.2. Definities...

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Kaders voor mobiliteitsbeleid gemeente Nieuwkoop 2014

Kaders voor mobiliteitsbeleid gemeente Nieuwkoop 2014 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR366812_1 4 juli 2016 Kaders voor mobiliteitsbeleid gemeente Nieuwkoop 2014 Kaders voor mobiliteitsbeleid gemeente Nieuwkoop 2014 I Inleidende artikelen Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatste wijziging overeengekomen met de werknemersorganisaties in

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie