Gebundelde krachten. Vier veelbelovende voorbeelden in de coördinatie van zorg voor multiprobleemgezinnen. Daan Heineke Marga Stokman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebundelde krachten. Vier veelbelovende voorbeelden in de coördinatie van zorg voor multiprobleemgezinnen. Daan Heineke Marga Stokman"

Transcriptie

1 Gebundelde krachten Vier veelbelovende voorbeelden in de coördinatie van zorg voor multiprobleemgezinnen Daan Heineke Marga Stokman F Flyer Dubbelzijd A4_v10.indd :18

2 Copyright 2011 Conclusion Advies en Management B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conclusion Advies en Management B.V. en zonder bronvermelding. Gebundelde Krachten Pagina 1 van 42

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Werken aan coordinatie van zorg voor gezinnen Vier voorbeelden nader bekeken Kijk en vergelijk Leeswijzer 3 2. Doelgroep en doelen Definitie Aantallen Meerdere problemen in een kluwen Lastige samenwerking Maatschappelijke doelen 5 3. Coördinatie van zorg Samenwerking tussen professionals Gemeenten nemen de regie Gemeenten verschillen De tien stappen Escalatie 8 4. De Achterhoek De doelgroep Lokaal zorgnetwerk De coördinator Zorgnetwerk (proces) Wisselende stoelenoverleg (inhoud) Primaire proces Organisatie Stadsregio Amsterdam De doelgroep Beter samenwerken aan één plan en één aanpak _ Regulier aanpakken waar het kan Opschalen waar het moet: 4 MPGniveaus Primaire proces Organisatie Zuid-Holland Noord De doelgroep Het gezin staat helemaal centraal Alle professionals doen mee Werkzame factoren Als Bureau Jeugdzorg erbij betrokken is Primaire proces Organisatie Vier voorbeelden vergeleken Het verzorgingsgebied De eigen kracht van het gezin Zo regulier mogelijk Opschalen waar nodig (regieniveaus) Procesregie Deskundigheidsbevordering Verwijsindex risicojongeren Domeinoverstijgende coördinatie van zorg Escaleren Evalueren Terminologie Succesfactoren Niet-vrijblijvende samenwerking & regie Samenhang en continuïteit Eigen kracht Eenvoud Planmatigheid Bestuurlijk gevoel van urgentie Deskundigheidsbevordering Intersectoraal werken ICT Stapsgewijze ontwikkeling Risico s Te weinig inzet eigen kracht Te weinig tijd en loyaliteit Te weinig op één lijn Te weinig deskundigheid Te weinig integraliteit Een wirwar aan informatie Te weinig instrumenten Afwezigheid van gemeentelijke procesmanager Moeizame regionale afstemming Ongewisse overheveling jeugdzorg Beschouwing 36 Bijlage 1 Geraadpleegde personen 39 Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen Tilburg De doelgroep Een wijkgerichte aanpak Het Zorghuis en haar procesregisseurs Het Zorg- en Veiligheidshuis Primaire proces Organisatie 27 Gebundelde Krachten Pagina 2 van 42

4 1. Inleiding 1.1 Werken aan coördinatie van zorg voor gezinnen Sommige gezinnen hebben allerlei problemen tegelijkertijd. Men noemt hen multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen hebben vaak te maken met meerdere professionals (hulp- en dienstverleners). Idealiter zouden deze professionals goed met elkaar moeten samenwerken om deze gezinnen effectief verder te helpen. Met een samenhangende (gecoördineerde, integrale) aanpak. Die broodnodige samenwerking tussen meerdere en verschillende professionals lukt helaas te vaak niet. Vanwege allerlei oorzaken is de samenwerking lastig en kunnen professionals nogal eens langs elkaar heen werken. Gemeenten zoeken naar effectieve en efficiënte manieren om die samenwerking te regisseren. Zij streven naar een goede coördinatie van zorg 1. Verschillende gemeenten en regio s zijn al een eind op weg. Vier daarvan staan centraal in deze publicatie. 1.2 Vier voorbeelden nader bekeken We hebben in vier regio s een kijkje in de keuken mogen nemen. We geven een overzicht van de manier waarop deze vier regio s de coördinatie van zorg aan multiprobleemgezinnen georganiseerd hebben. Het betreft de stadsregio Amsterdam, de regio Achterhoek, de regio Zuid-Holland Noord en de gemeente Tilburg. In totaal gaat het in deze vier regio s om ruim 2 miljoen inwoners (dat is dus 12,5% van Nederland). Uit de vele voorbeelden die er de laatste jaren ontwikkeld zijn, hebben we een keus gemaakt. Het betreft vier voorbeelden verspreid door het land. Voorbeelden met een regionaal bereik. Veelbelovend noemen we die, omdat zij veel ambities hebben om al werkenderweg een structureel sluitende aanpak te realiseren. De betreffende gemeenten wilden hun model met ons delen en meewerken aan deze publicatie. Uiteraard zijn er zeer zeker nog meer veelbelovende voorbeelden. In de regio s Achterhoek, Amsterdam, Zuid-Holland Noord en Tilburg wordt zoals gezegd sinds enkele jaren hard gewerkt aan een vernieuwde coördinatie van zorg. De ontwikkeling en implementatie van de aanpakken hebben veel tijd en energie gekost. Amsterdam en Zuid-Holland Noord zijn sinds 2008 daadwerkelijk aan de slag en Tilburg en de Achterhoek sinds Tal van professionals en regisseurs zijn bezig om een goede integrale hulp te bieden. Tal van managers en projectleiders organiseren de randvoorwaarden voor een passende en samenhangende hulp. Zij doen dat allemaal vanuit eenzelfde strijd tegen multiproblematiek in gezinnen. Knelpunten die ze daarbij tegenkomen zijn vergelijkbaar. Maar de gemeenten verschillen in de oplossingsrichtingen en de samenwerkingsstructuren. Zij zijn er nog niet klaar mee. De eerste evaluaties komen nu binnen en er vinden bijstellingen plaats. Deze publicatie kan daaraan bijdragen. 1.3 Kijk en vergelijk Gemeentelijke beleidsmedewerkers jeugd, projectleiders en coördinatoren Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), managers van instellingen en professionals die veel samenwerken kunnen met behulp van deze publicatie kennis nemen van inzichten en ervaringen van anderen. Hoe vier regio s werken aan een eigen model van coördinatie van zorg voor multiprobleemgezinnen. Allemaal met eigen keuzen en eigen varianten. Het zijn geen blauwdrukken, maar aanpakken die nog volop in ontwikkeling zijn in de richting van een veelbelovend perspectief. Dit kan lezers helpen om zelf verder te komen in het tot stand brengen van een samenhangende aanpak voor gezinnen met meervoudige problematiek. De veelheid aan inzichten is toe te passen in de eigen praktijk. 1.4 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk gaan we eerst nader in op de gezinnen om wie het gaat; de doelgroep multiprobleemgezinnen. In hoofdstuk 3 gaat het over de aanpak: de coördinatie van zorg. Over de samenwerking van professionals, de regieverantwoordelijkheid van gemeenten en de tien stappen die in het primaire proces te onderscheiden zijn. De vier voorbeelden beschrijven we in de hoofdstukken 4 tot en met 7 aan de hand van drie onderdelen: 1. een korte typering van de aanpak; 2. het primaire proces in tien stappen; 3. de organisatie. In hoofdstuk 8 vergelijken we de vier voorbeelden op tien essentiële punten. Vervolgens beschrijven we tien succesfactoren (hoofdstuk 9) en tien risico s (hoofdstuk 10) die we in de vier voorbeelden vonden. We sluiten in het laatste hoofdstuk af met een beschouwing. 1 In plaats van coördinatie van zorg wordt in het sociaal domein ook vaak de term zorgcoördinatie gehanteerd en soms termen als ketensamenwerking, ketenzorg en sluitende aanpak. Gebundelde Krachten Pagina 3 van 42

5 2. Doelgroep en doelen 2.1 Definitie Er zijn meerdere definities van het begrip multiprobleemgezin in omloop. We kiezen voor de definitie van het NJi (2008): Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Het gaat om gezinnen waarin naast problemen met de kinderen ook andere problemen spelen, waarvoor ze hulp nodig hebben. Bovendien hebben deze gezinnen ook problemen met de hulpverlening zelf, bijvoorbeeld omdat ze die afwijzen of voortijdig afbreken, of omdat ze weigeren eraan mee te werken. 2.2 Aantallen Met de meeste gezinnen gaat het goed in Nederland. In een onderzoek in 2008 gaf 90 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar aan gelukkig tot zeer gelukkig te zijn 2. Het percentage ouders dat tevreden is over de opvoeding van hun kind(eren) van 4 tot 18 jaar was in een ander onderzoek 3 94%. De groep risicojeugdigen die te maken heeft met matig tot ernstige problematiek wordt veelal geschat op 10 à 15%. Wat betreft meervoudige problematiek zou het kunnen gaan om enkele procenten (1 tot 4%) 4. In totaal zou het in Nederland dus gaan om circa a jeugdigen tot 23 jaar en om maar liefst tot gezinnen 5. Het betreft een zeer gevarieerde groep. De cumulatie van problemen kan aanzienlijkverschillen in aard en ernst. 2.3 Meerdere problemen in een kluwen Op meerdere leefgebieden kunnen problemen in een gezin zijn: dagelijkse routine en huishouden (onregelmatigheid en onvoldoende hygiëne); pedagogisch functioneren (pedagogische onmacht, onvoldoende veiligheid, structuur en steun, verwaarlozing, mishandeling); sociaal functioneren (ruzies, disfunctionele communicatie, elkaar niet steunen); psycosociaal functioneren (psychosociale problemen, psychiatrische problemen, depressiviteit); lichamelijk functioneren (fysieke beperkingen, ziekten, verslaving); cognitief functioneren (verstandelijke beperking); sociaaleconomisch functioneren (werkloosheid, armoede, schulden); maatschappelijk functioneren (geïsoleerd leven, overlast, criminaliteit). De problemen hangen met elkaar samen en vormen een complex en weerbarstig geheel. Oorzaken en gevolgen lopen door elkaar. De lange ontstaansgeschiedenis is vaak niet volledig te achterhalen. De problemen zijn meestal al langere tijd aan de orde, soms van generatie op generatie. Er is sprake van hardnekkige patronen waar ook hulpverleners machteloos tegenover staan of soms zelfs de patronen versterken. Meestal hebben de gezinnen te weinig draagkracht om zelfstandig te werken aan oplossingen voor het complex aan problemen. 2.4 Lastige samenwerking De professionals die al bij de aanpak van de multiproblematiek betrokken zijn en zouden moeten zijn staan voor een lastige opgave: het gezamenlijk effectief optrekken voor en met het gezin met als doel een veilige en zelfredzame (opvoedings)situatie bewerkstelligen. Het blijkt uit diverse onderzoeken (zie hoofdstuk 3) dat die samenwerking tussen betrokkenen vaak niet of moeizaam tot stand komt: tussen gezin en hulpverleners (weerstand, zorgmijding, bereikbaarheid van hulp, verstoorde relatie, gezinsleden zijn niet gemotiveerd voor hulp); tussen hulpverleners onderling (elkaar niet kennen, langs elkaar heen of zelfs tegen elkaar in werken, zorgverlamming 6 ). 2 Bron: Landelijke Jeugdmonitor; jeugdmonitor.cbs.nl 3 Bron: CBS, Bron: en Van der Laan (2007). Volgens gegevens van De Bruin en Gelderloos (2010) is het percentage jeugdigen tot 18 jaar dat ondersteuning krijgt uit meerdere regelingen te schatten op circa 1,2% (ruim ). Daarvan betreft het 40% jeugdigen met ernstige problematiek waarbij vaak sprake is van een combinatie met gezinsproblematiek (ruim ). 5 In Nederland zijn circa 2½ miljoen gezinnen met kinderen tot 23 jaar. 6 Zorgverlamming is het proces waarin iedere instelling een reden heeft om zich niet met lastige cliënten te bemoeien en waarbij de actoren het initiatief van anderen afwachten of cliënten als hete aardappel aan elkaar doorgeven. Het onvermogen om de kluwenproblematiek van cliënten te overzien, voedt de machteloosheid van de afzonderlijke hulpverleners (Schout, 2007). Gebundelde Krachten Pagina 4 van 42

6 Hier wordt de veelvuldig op de hulpverlening geuite kritiek duidelijk zichtbaar. Ondanks de aanwezigheid van professionals, hun professionaliteit en hun goede bedoelingen, komen zij er niet goed uit met elkaar. Het gebrek aan samenhang is een terugkerend punt van irritatie geworden 7. Coördinatie van zorg is hard nodig! Maar hoe? 2.5 Maatschappelijke doelen Het is een uitdaging voor de samenleving om deze overbelaste gezinnen de juiste maatschappelijke ondersteuning te bieden. Om dit doel te bereiken zouden instellingen en hun professionals beter met elkaar moeten samenwerken en zouden organisaties beter moeten functioneren. Deze doelstellingen zijn in onderstaand model geclusterd vanuit vele beleidsdocumenten op het terrein van coördinatie van zorg. Een beter functioneren van het gezin zelfredzaamheid & zelfregie een gewoon leven participatie Een betere samenhangende ondersteuning Een betere organisatie Het functioneren van het gezin Betere ontwikkelingskansen voor kinderen Een veilige leef- en opvoedomgeving Voorkomen van maatschappelijke uitval (niemand tussen wal en schip) Terugdringen van leed en overlast Zelfregie van het gezin (versterking van de eigen kracht en de kracht van het sociaal netwerk) Herstel van het gewone leven voor alle gezinsleden Het functioneren van de hulp en ondersteuning Vroegtijdige signalering (van stagnaties en zorgmijding) In samenwerking met de gezinsleden en met gebruikmaking van de eigen kracht van de cliënten Samenhangende, afgestemde zorg (integrale diagnostiek en hulpverlening. Cliënten ervaren de hulpverlening als een geheel. Er is voor elk gezin één plan, waarin problemen op meerdere leefgebieden in samenhang met elkaar worden aangepakt) Passende hulp (op maat, flexibel, creatief, onorthodox) Betrouwbare hulp (afspraak is afspraak, hulp is niet-vrijblijvend, erzijn) Planmatige hulp (concrete doelen, een focus, stapsgewijs, overzichtelijk) Effectieve hulp (die aantoonbaar blijkt te werken en ook voor langere tijd) Efficiënte hulp (sneller, geen herhalingen, slagkracht) Het functioneren van de structuur en de organisatie Beschikbaarheid (een rijk assortiment van interventies) Samenhangende zorgstructuur (een sluitende aanpak, niemand tussen wal en schip) Centrale netwerk- of ketenregie (iedereen werkt aan dezelfde doelen en weet van elkaar wie wat doet, zodat de multidisciplinaire hulp effectief en efficiënt plaats kan vinden) Eenvoud en overzicht Deskundigheid (professionals worden toegerust, in het bijzonder in het balanceren tussen ruimte (werken aan creatief maatwerk) en richting (houden aan afspraken en protocollen) Verbeteringsgerichtheid (werken aan kwaliteit met behulp van beleidsinformatie; een lerende organisatie) 7 Zie ook P. van Delden (2009). Gebundelde Krachten Pagina 5 van 42

7 3. Coördinatie van zorg 3.1 Samenwerking tussen professionals Voor gezinnen met problemen zijn er in Nederland tal van voorzieningen beschikbaar die hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het kan gaan om lichte of zware, om vrijwillige of verplichte hulp. De gezinnen met meervoudige problematiek (multiprobleemgezinnen) hebben te maken met meerdere professionals, afkomstig van verschillende instellingen. In complexe situaties kan het aantal betrokken professionals tot tien of meer oplopen. Dat het in de samenwerking tussen de instellingen niet altijd goed gaat is geen geheim. Talloze onderzoeksrapporten hebben dit aan de kaak gesteld 8. Steeds weer kwam naar voren dat instellingen langs elkaar heen werken, met een eigen visie op de vraag en met nauwelijks onderlinge afstemming over de noodzakelijke hulp (het plan en de uitvoering). Men speekt van versnippering, fragmentatie, verkokering en ondoorzichtigheid. Door een tekort aan afstemming ontstaan gaten in de hulp, worden zaken dubbel en dus inefficiënt gedaan of werkt men elkaar tegen. Bovendien gaan veel van de al dan niet gezamenlijke inspanningen niet in goed overleg met de gezinleden, waardoor men zich afvraagt of de hulp goed aankomt. Er zijn verschillende definities van coördinatie van zorg in omloop. De volgende definitie wordt in Twente gehanteerd (Integraal Realisatieprogramma CJG Twente): Zorgcoördinatie is de functie van het CJG die alle toeleidende en uitvoerende activiteiten coördineert en op elkaar afstemt als twee of meer hulp-, zorg, en dienstverleners bij eenzelfde cliëntsysteem betrokken zijn. Zorgcoördinatie verbindt verschillende soorten hulpverleningsaanbod tot een integraal, samenhangend, vraaggericht en niet-vrijblijvend geheel. Er zijn twee niveaus van zorgcoördinatie: Cliëntniveau: een samenhangend toeleidings- en hulpverleningstraject met een integraal, specifiek op het cliëntsysteem gericht plan met als doelen: - Veilig en gezond opgroeien van kinderen - Zelfredzaam opvoeden door ouders en verzorgers naar vermogen Netwerkniveau: een samenhangend, sluitend en verplichtend stelsel van hulp-, zorg- en dienstverlening: - Samenwerkingsafspraken - Samenwerkingsovereenkomsten 3.2 Gemeenten nemen de regie Geen wonder dat bestuurders van het Rijk en gemeenten de laatste jaren een belangrijk speerpunt gemaakt hebben van meer samenhang in het jeugdbeleid. De drama s en missers die uitvoerig in de media aan de orde kwamen, noodzaakten bestuurders tot ingrijpen. Bij het ontwikkelen van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), waar sinds 2007 aan gewerkt wordt, hebben gemeenten daar extra op kunnen inzetten. Voor het CJG is de coördinatie van zorg namelijk een van de kernfuncties. Gemeenten zijn sinds 2008 bijzonder hard aan de slag gegaan met het doorontwikkelen 9 van de coördinatie van zorg in het jeugddomein. Meestal in regionaal verband. Daarbij hebben ze niet alleen de beleidsregie opgepakt, maar in de meeste gemeenten ook de ketenregie: het initiëren, faciliteren en toetsen van samenwerking tussen instellingen in het algemeen en professionals in het bijzonder. Zo stelden zij procesmanagers 10 aan om grip te krijgen op de samenwerking tussen de instellingen en de coördinatie van zorg. 3.3 Gemeenten verschillen Dat coördinatie van zorg een onmisbaar onderdeel moet zijn van het gemeentelijk jeugdbeleid is zonneklaar. Er is geen blauwdruk voor coördinatie van zorg. Er zijn weliswaar diverse handige handreikingen verschenen 11, maar de situaties in gemeenten verschillen sterk wat betreft inwonersaantal, omvang van de jeugdproblematiek, het aantal instellingen, het tempo van ontwikkeling (koploper of afwachter) en de visie op coördinatie van zorg 12. Zorgen zijn er om de enorme aandacht die een klein deel van alle gezinnen krijgt, terwijl de CJG s zich vooral op de preventie en lichte opvoeden opgroeiondersteuning voor een grote groep gezinnen willen richten. Anderzijds zal coördinatie van zorg ook preventief werken en de groeiende instroom in de zware jeugdzorg of jeugd-ggz kunnen indammen. 8 Zie bijvoorbeeld: Gezamenlijke Inspecties (2007), Inspectie Jeugdzorg (2005), D. van den Berg, S. van der Goot en M. Jansen (2008) en VWS met de handreiking Eén gezin één plan: coördinatie van de zorg (2010) op 9 In de meeste gemeenten was al samenwerking in de vorm van netwerken en casuïstiekbesprekingen. 10 Er zijn divers termen in omloop voor deze functie, waaronder procesmanager en ketenregisseur. 11 Zie bijvoorbeeld P.J Mehlkopf (2008), B. Prinsen en I. Ligtermoet (2008) en J. Bos (2006). 12 Zie bijvoorbeeld F. Kriek e.a. (2010). Gebundelde Krachten Pagina 6 van 42

8 3.4 De tien stappen Het primaire proces van de coördinatie van zorg delen we op in tien stappen. Deze tien stappen zijn in de praktijk zo goed als altijd aan de orde Signaleren 2. Verwerken van meldingen 3. Verzamelen van informatie 4. Vaststellen van de zorgbehoefte 6. Terugkoppelen 5. Plannen en besluiten 7. Uitvoeren 8. Monitoren 10. Afsluiten en eindevalueren Escalatie Doorzetting (bestuurlijke opschaling) 9. Op- en afschalen (specialistische opschaling) Het betreft tien stappen die professionals uitvoeren, eventueel in samenwerking met gezinsleden en/of een procesregisseur. Professionals: 1. signaleren multiproblematiek (eventueel met behulp van de Verwijsindex Risicojongeren). 2. gaan op hoofdlijnen na of er coördinatie van zorg nodig is (eventueel van een meldpunt of een speciale functionaris). 3. verzamelen informatie over de vraag (de problematiek), de context en de al in het gezin aanwezige professionals. 4. stellen met elkaar vast wat de hulpvraag van het gezin is, al dan niet in direct overleg met de gezinsleden. 5. maken al dan niet in overleg met de gezinsleden één plan van aanpak voor een ondersteuningstraject 6. koppelen de stand van zaken terug aan de melders én de betrokkenen die vanuit het plan van aanpak een rol spelen in de uitvoering. 7. voeren het plan van aanpak in gezamenlijkheid uit. 8. volgen de voortgang van het plan van aanpak (monitoring of cliëntvolging) en stellen zo nodig het plan van aanpak en daarmee de uitvoering bij. 9. schalen op naar andere casuïstiekoverleggen als er meer specialistische of intensieve coördinatie nodig is (of schalen af als er minder intensieve of specialistische coördinatie nodig is). Als opschalen onvoldoende blijkt te zijn, is er escalatie (ook wel bestuurlijke opschaling genoemd) mogelijk (zie verder 3.5). 10. sluiten een casus af als er geen coördinatie van zorg meer nodig is en registreren de opbrengst van het traject. Deze tien stappen hebben we gebruikt voor het beschrijven van het primaire proces van de vier voorbeelden. 13 Er zijn ook andere, vergelijkbare indelingen te maken. Bijvoorbeeld de Handleiding coördinatie van zorg (B. Prinsen en I. Ligtermoet, 2008) met zes stappen: signaleren, informatie verzamelen, zorgbehoefte vaststellen, besluiten en starten, de zorg coördineren, evalueren en schalen. Gebundelde Krachten Pagina 7 van 42

9 3.5 Escalatie Als de professionals ondanks al hun samenwerkingsinspanningen niet komen tot een samenhangende, sluitende aanpak en er knelpunten liggen bij de partners die voor een stagnatie zorgen, dan is een zogenaamd escalatiemodel noodzakelijk 14. In een escalatiemodel spreken de gemeente en de samenwerkingspartners af wat men doet als het de professionals onderling niet lukt om tot een oplossing te komen, dus bij stagnaties en impasses in de coördinatie van zorg ten behoeve van een gezin. De afspraken kunnen van tevoren vastgelegd worden in een escalatiemodel. Dat is een concrete werkwijze om ernstige knelpunten in interdisciplinaire trajecten op te lossen en de commitment van alle partners te krijgen om daaraan mee te werken. In deze werkwijze kan het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) zodanige invloed uitoefenen (doorzetten) dat het gezin daadwerkelijke ondersteuning krijgt. Zo nodig kan de burgemeester een instantie aanwijzen om de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van zorg op zich te nemen. De begrippen opschaling en escalatie lopen door elkaar heen. Over het algemeen wordt het begrip opschaling gebruikt bij complexe casussen waarbij meer specialistische casus- en procesregie nodig is. Escalatie heeft meer betrekking op onmacht of onwil bij de professionele organisaties. Voor het doortastend doorpakken bij nijpende probleemsituaties is de gezamenlijke inzet van, in eerste instantie, managers van de organisaties nodig. In laatste instantie kan het college van B&W ingrijpen 15. In de volgende vier hoofdstukken zullen we nader ingaan op de coördinatie van zorg in de vier veelbelovende voorbeelden. 14 Zie onder andere de Memorie van Toelichting, Wijziging van de Wet op de Jeugdzorg, Ministerie van Jeugd en Gezin, juni In Zuid-Kennemeland maakt men het onderscheid tussen escaleren op inhoud en escaleren op proces. In Twente is het onderscheid specialistisch opschalen en bestuurlijk opschalen. Gebundelde Krachten Pagina 8 van 42

10 4. De Achterhoek Lokale zorgnetwerken voor complexe zorgsituaties Verzorgingsgebied inwoners Aantal gemeenten 8 Start 2010 Kernuitgangspunten Integraal Alle leefgebieden meenemen, de complexe zorgsituatie in samenhang zien. Taakverbonden Werkelijke betrokkenheid bij de cliënten. Werken vanuit een vertrouwensrelatie. Een niet-vrijblijvende samenwerking: taakverbondenheid, gezamenlijk taakbesef, verantwoordelijkheid voelen. Eigen kracht Actieve inbreng bij de zorgaanpak door de cliënten zelf. De cliënt participeert in het casusoverleg. Reguliere professionaliteit De coördinatie van zorg blijft in principe verantwoordelijkheid van de reguliere professionals. Alleen daar waar het stagneert, komt het zorgnetwerk in actie door middel van procesregie. Eenvoudige en overzichtelijke regie Er is één domeinoverstijgende tafel voor multiprobleemsituaties met per casus een casuïstiekbespreking, namelijk die met de daadwerkelijke professionals. Het is maatwerk: alleen die professionals die bij de casus betrokken zijn. Er is in de gemeente maar één coördinator voor de procesregie van complexe zorgsituaties. Regie Regie op de casus Lichte problematiek: reguliere regie waar dat kan (niet in het zorgnetwerk, maar bijvoorbeeld in ZAT of CJG). Complexe problematiek: procesregie onder leiding van de coördinator zorgnetwerk samen met de casushouder en het zogeheten wisselende stoelenoverleg (zie 4.4). Problematiek met justitie of zorgmijding: een regionale coördinatie van zorg onder leiding van de veiligheidscoördinator. 4.1 De doelgroep De Achterhoek spreekt van complexe zorgsituaties als sprake is van: personen of gezinnen die niet bij machte zijn het leven op een maatschappelijk aanvaardbare wijze in te richten en te leven. Er zijn meerdere situaties van toepassing op een persoon en/of gezin, zoals schulden, woonoverlast, overlast op straat, strafbaar handelen, slachtofferschap, verslaving, ontoelaatbare opvoedsituatie, psychisch zorgwekkende toestand, dringende hulpvraag, zorgsignalen of zorgverlamming. Het gaat niet alleen om multiprobleemgezinnen, maar ook om multiproblematiek in andere typen huishoudens zoals daklozen, zwerfjongeren en zorgmijdende cliënten. 4.2 Lokaal zorgnetwerk Elke Achterhoekse gemeente heeft een lokaal zorgnetwerk voor de coördinatie van zorg aan álle complexe zorgsituaties in alle domeinen, waaronder multiprobleemgezinnen. Domeinen waarvoor en waarmee het zorgnetwerk werkt zijn onderwijs (ZAT 16 ), preventieve jeugdhulp (CJG), jeugdzorg, veiligheid (Veiligheidshuis Noordoost-Gelderland) en de Wmo (OGGz) 17. De complexe zorgsituaties kunnen alleen met vereende krachten worden aangepakt door gezamenlijke signalering en het gezamenlijk bieden van passende zorg. Daklozen en zwerfjongeren krijgen via het lokale zorgnetwerk een persoonlijk trajectplan aangemeten. 16 Het Zorg- en adviesteam (ZAT) is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen (kinderen/jongeren) en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. Het ZAT zorgt voor snelle en passende hulp voor leerlingen met complexe zorgvragen, en draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van problemen van leerlingen (NJi). 17 Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is de OGGz een van de prestatievelden (8). OGGz (Openbare geestelijke gezondheidszorg) is een beleidsveld dat gericht is op de aanpak van multiprobleemsituaties. De term OGGz duidt op alle activiteiten en bemoeienis met sociaal kwetsbare mensen, meestal zonder duidelijke hulpvraag. Gebundelde Krachten Pagina 9 van 42

11 4.3 De coördinator Zorgnetwerk (proces) De coördinator is verbindende schakelfunctionaris van het Zorgnetwerk. Hij 18 heeft op procesniveau twee hoofdtaken: 1. toetsen en faciliteren van de voortgang van de zorg aan complexe zorgsituaties; 2. verbinden van de verschillende domeinen (ZAT, CJG, OGGz, Veiligheidshuis) en het ontwikkelen en in stand houden van een sluitend, samenhangend en samenwerkend netwerk. In kleinere gemeenten combineert de coördinator zijn werk voor het zorgnetwerk met de coördinatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 4.4 Wisselende stoelenoverleg (inhoud) Het wisselende stoelenoverleg is een interdisciplinaire casuïstiekbespreking onder procesmatige leiding van de coördinator zorgnetwerk. Aan elke casus koppelt hij in overleg een daarbij passend casusteam van uitvoerders en een casushouder (coördinerende professional). De uitvoerende professionals zijn niet alleen hulpverleners, maar ook andere dienstverleners zoals woonconsulenten van een woningcorporatie, klantmanagers van een sociale dienst en wijkagenten. -Jeugd-GGZ / GGD - Bureau Jeugdzorg - Advies- en Meldpunt Kindermishandeling - Consultatiebureaus -De school - De leerplichtambtenaar -RegionaleMeld-en Coördinatiepunten -De kinderopvang -De huisarts - De kinderarts - Spoedeisende hulp - Verslavingszorg - Ouderenzorg - Gehandicaptenzorg - Maatschappelijk Werk -MEE -Politie - Bureau Halt - Reclassering - Het Openbaar Ministerie -Raadvoorde Kinderbescherming - UWV WERKbedrijf - De Gemeentelijke Kredietbank - De Gemeentelijke Sociale Dienst - Woningcorporaties Zorg signaal Zorg signaal Zorg signaal Zorg Advies Teams voor leerlingen Verantwoordelijken ZAT s Centrum voor Jeugd en Gezin voor jeugdigen van 0-23 jaar en ouders / opvoeders Verantwoordelijke CJG OGGZ voor volwassenen met problemen op één of meer leefgebieden en ex-gedetineerden Verantwoordelijke WMO Overleg Model A Gemeentelijke regie Zorgnetwerk Complexe Zorgsituaties coördinator Beheer en ondersteuning Zorg signaal Regionaal NOG Veiliger Huis voor personen in aanraking met justitie of politie Coördinator Veiligheidskamer De rode pijlen staan voor: Melden risico s Zorgafstemming Beleggen zorgcoördinatie Regionaal Specialistische bemoeizorg outreachtend voor zorgmijders en zorgmissers met multiproblematiek Zorg signaal 18 In verband met de leesbaarheid kiezen we in deze publicatie voor hij in plaats van hij/zij. Gebundelde Krachten Pagina 10 van 42

12 4.5 Primaire proces 1. Signaleren en melden In de eerste plaats kunnen professionals complexe zorgsituaties rechtstreeks melden bij de coördinator Zorgnetwerk. Professionals kunnen dit ook melden in de Verwijsindex 19. Als er matches zijn, nemen zij contact met elkaar op om af te spreken wie de casushouder is en of en hoe hun werkzaamheden op elkaar afgestemd kunnen worden. De coördinator heeft zicht op alle meldingen en matches en controleert of daadwerkelijk actie is ondernomen. Hij spoort de professionals aan. 2. Verwerken van meldingen Wat regulier kan (dus zonder lokaal zorgnetwerk) dat moet regulier. Een casusoverleg zal dan onderling worden georganiseerd, dus zonder coördinator. Alle meldingen van (mogelijk) meer complexe zorgsituaties komen binnen bij coördinator of medewerker. Alle meldingen worden geregistreerd. Op het moment dat inderdaad sprake blijkt te zijn van een complexe zorgsituatie, treedt het Zorgnetwerk in werking. Beoordeling hiervan vindt plaats op basis van een gezonde inschatting van de situatie, een screening op hoofdlijnen. 3. Verzamelen van informatie De coördinator Zorgnetwerk wijst zo snel mogelijk een voorlopig casushouder aan, zodat de casusregie belegd is. Samen wordt er onder leiding van de casushouder informatie verzameld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de complexe zorgsituatie: wat is de context, wat zijn de gedragspatronen? 4. Vaststellen van zorgbehoefte Het definiëren van de hulpvraag vindt plaats in het wisselende stoelenoverleg. Dit professioneel expertiseoverleg bestaat uit de casushouder en de bij de situatie betrokken of noodzakelijke professionals (hulpverleners en andere dienstverleners). De coördinator Zorgnetwerk is voorzitter. De cliënt doet in de meeste gevallen mee aan het overleg. 5. Plannen en besluiten De casushouder formuleert een bij het cliëntsysteem passend plan van aanpak en legt dit voor aan de deelnemers van het wisselende stoelenoverleg. Aan elke casus wordt een vast casusteam gekoppeld met een definitieve casushouder. In geval er een jeugdbeschermingsmaatregel aan de orde is, zal dat meestal een gezinsvoogd zijn. De leden van het casusteam zorgen met elkaar voor een efficiënte taakverdeling. Het kan gebeuren dat de coördinator zorgnetwerk professionals wegstuurt die, gezien hun expertise, weinig toevoegen of als taken overgenomen kunnen worden door een andere professional. Hoe minder professionals, hoe beter. Als er grote risico s zijn, kan het besluit genomen worden om het zorgtraject te versnellen. Zo nodig kan de netwerkcoördinator extra zorg inkopen via een noodbudget of een spoedmaatregel bekostigen. De coördinator zorgnetwerk zit het wisselende stoelenoverleg alleen de eerste keer voor. De casushouder neemt dat de volgende keren over. Hij registreert de voortgang in het cliëntvolgsysteem: de Gelderse OGGz-monitor. 6. Terugkoppelen Doordat alle betrokken professionals bij het wisselende stoelenoverleg aanwezig zijn, alsmede de volwassen cliënten, is terugkoppeling doorgaans niet nodig. De coördinator zorgnetwerk zorgt, indien van toepassing, wel voor afstemming met coördinatoren van andere netwerken, zoals de CJGcoördinator, de coördinator nazorg ex-gedetineerden en de coördinator Veiligheidskamer. 7. Uitvoeren Elk casusteamlid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen aandeel, volgens de afspraken in het plan van aanpak. Er is een noodbudget. De coördinator Zorgnetwerk kan dat inzetten bij calamiteiten. Meestal gaat het om voorfinanciering van gespecialiseerde zorg waarvoor nog geen indicatie beschikbaar is. Zo kan toch hulp geboden worden in plaats van wachten op de indicatie. Meestal komt het geld terug (bijvoorbeeld van het Zorgkantoor). De voortgang van de uitvoering en de mutaties worden door de casushouder in het provinciale cliëntvolgsysteem (de Gelderse OGGz-monitor) geregistreerd. Alleen de actuele professionals hebben toegang tot het actuele integrale dossier). 19 Het betreft professionals van instellingen die aangesloten zijn op de Verwijsindex. In de praktijk zijn er nog maar weinig meldingen via de Verwijsindex. Gebundelde Krachten Pagina 11 van 42

13 8. Monitoren Er zijn kortcyclische evaluaties tijdens de uitvoering over de voortgang door de casushouder. De casushouder rapporteert deze aan de coördinator. Indien nodig overlegt de casushouder met de coördinator zorgnetwerk of komt de coördinator zorgnetwerk bij het wisselende stoelenoverleg. 9. Op- en afschalen Er zijn in feite twee soorten van opschaling: 1. van regulier (casusregie in het CJG, het ZAT en de OGGz) naar het lokaal zorgnetwerk; 2. van het lokaal zorgnetwerk naar het casusoverleg van het Veiligheidshuis. Als er bij een complexe zorgsituatie ook sprake is van een ernstige vorm van overlast, soms uitmondend in een strafbaar feit, dan wel dreiging daarvan, dan ligt opschaling naar het Veiligheidshuis voor de hand. 10. Afsluiten en evalueren Als balans tussen draagkracht en draaglast weer is hersteld en er geen gecoördineerde hulp meer nodig is, wordt het zorgtraject afgesloten. 4.6 Organisatie Regie Regionale beleidsregie ligt bij de toezichthoudende stuurgroep bestaande uit toezichthouders van de gemeente (portefeuillehouders). Gemeentelijke beleidsregie van het zorgnetwerk ligt bij het College van B&W van elke gemeente in de vorm van een stuurgroep. De stuurgroep bestaat tenminste uit de voor het Zorgnetwerk verantwoordelijke portefeuillehouders (jeugd, onderwijs, veiligheid, Wmo en Oggz). De stuurgroep wijst een primaathouder, tevens voorzitter aan. Op operationeel niveau zijn er drie regieniveaus om de zorg voor multiprobleemsituaties te coördineren: het reguliere niveau, het lokale niveau van het zorgnetwerk en het regionale niveau (Veiligheidshuis). Medewerkers Aan de Achterhoekse aanpak doen de volgende professionals mee: meldende, signalerende en uitvoerende professionals; coördinerende professionals (casushouder). Dit is de eerst verantwoordelijke uitvoerende professional; procesmanagers (coördinator zorgnetwerk) De coördinator zorgnetwerk is in dienst van de gemeente onder leiding van een leidinggevende ambtenaar. De kwaliteit van de coördinator zorgnetwerk is zeer essentieel voor de kwaliteit van het zorgnetwerk; administratief-secretariële ondersteuning van de coördinator zorgnetwerk. De professionals die aan het casusoverleg meedoen, krijgen daar niet apart voor betaald. Het past in hun gewone werk, zo is onderling afgesproken. Instrumenten De regionaal bruikbare instrumenten zijn over het algemeen nog in ontwikkeling. Wel zijn operationeel: het registratiesysteem (het cliëntvolgsysteem de Gelderse OGGz-monitor). Dit cliëntvolgsysteem is toegesneden op de behoeften en werkwijze van de lokale zorgnetwerken; de Verwijsindex Risicojongeren; de taak- en functieomschrijving van de netwerkcoördinator; deskundigheidsbevordering van coördinatoren (collegiale consultatie en regionale themabijeenkomsten). Alle professionals die voor het eerst meedoen krijgen de werkwijze uitgelegd door de netwerkcoördinator. Na een poosje kent iedereen de nieuwe werkwijze; het privacyreglement per zorgnetwerk; de methodiekontwikkeling op regionaal niveau is eind 2010 nog volop bezig. Werkprotocollen zijn in ontwikkeling. Escalatie Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het nodig is om in de bevoegdheid te interveniëren en het besluit te nemen naar een hoger niveau te delegeren. Bij problemen, zoals gebrekkige kwaliteit van de gezamenlijke hulp of het niet beschikbaar zijn van de hulpverlening, is delegatie naar een hoger niveau Gebundelde Krachten Pagina 12 van 42

14 mogelijk op basis van een risicotaxatie. In eerste instantie is er dan een sturende interventie door de coördinator zorgnetwerk. Een tweede stap is het managementniveau van de organisatie(s). Een derde stap is het gemeentelijk niveau (stuurgroep). Afstemming met andere domeinen Het zorgnetwerk is een domeinverbindend netwerk. Het is een samenwerkingsverband met schakels met de domeinen onderwijs, opvoed- en opgroeiondersteuning, justitie en de Wmo. De primaire processen zijn aan elkaar gekoppeld; er zijn werkafspraken. De lijnen zijn kort, bilateraal en informeel van aard. Men zorgt er samen voor dat een casus in het juiste casuïstiekoverleg wordt besproken. Het veiligheidshuis Noordoost-Gelderland (NOG) is opgedeeld in vier kamers, waarvan er één de regio Achterhoek heeft. Er zijn drie vaste casusoverleggen in het Veiligheidshuis: jeugd, huiselijk geweld en veelplegers. De Veiligheidshuiscoördinator is voorzitter. Een casusoverleg is een vast en tweewekelijks gestructureerd overleg met professionals van een aantal ketenpartners. De deelnemers maken per casus een plan van aanpak. De nazorg ex-gedetineerden, een taak van de gemeenten, is om praktische redenen ook ondergebracht bij de coördinator van het zorgnetwerk. Evaluatie De coördinator zorgnetwerk organiseert vier keer per jaar een regionaal coördinatorenoverleg om de werkwijzen te evalueren en bij te stellen (op elkaar af te stemmen). Twee keer per jaar schrijft de coördinator zorgnetwerk een evaluatierapport. Een keer per vier jaar vindt een onafhankelijk onderzoek plaats. Gebundelde Krachten Pagina 13 van 42

15 5. Stadsregio Amsterdam de MPG 20 aanpak Verzorgingsgebied inwoners Aantal gemeenten 16 Start 2007 Kernuitgangspunten Eén gezin één plan Zorghulpverleners en dienstverleners werken met elkaar aan één integrale aanpak. Regulier tenzij Eérst de reguliere aanpak goed benutten met de bestaande instrumenten/routes voordat er gekozen wordt voor intensieve MPG aanpak. Eigen kracht Zoveel mogelijk activeren van de krachten van het gezin zelf en haar netwerk via de EKCmethode (Eigen Kracht-conferentie). Regie Regie op het gezin (op 5 niveaus) Regulier: casuscoördinator MPG1: gezinsmanager (lokaal niveau) MPG2/3/4: gezinsmanager (stedelijk of stadsregionaal niveau) Procesregie MPG1: coördinator risicogezinnen met medewerking van het lokaal gezinsoverleg (LGO) MPG 2/3/4: procesmanager m.m.v. multidisciplinair overleg (MDO+) 5.1 De doelgroep Multiprobleemgezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk. Bijvoorbeeld met armoede, schulden, vervuiling, criminaliteit of antisociaal gedrag. Huiselijk geweld komt vaak voor. Vanwege de diversiteit aan problemen hebben de gezinnen vaak met meerdere hulpverleners te maken die zich slechts met één van de problemen bezighouden. Er is een nauwkeurige definitie met criteria Beter samenwerken aan één plan en één aanpak In stadsregio Amsterdam 22 is een groot draagvlak voor een sterk gestructureerde en samenhangende aanpak om multiprobleemgezinnen beter te ondersteunen. De sinds 2007 ontwikkelde MPG-aanpak (multiprobleemgezinnen-aanpak) is erop gericht de professionals die bij een multiprobleemgezin betrokken zijn vanuit een centrale regie beter en sneller met elkaar te kunnen laten samenwerken. Samen zorgen zij bij elk multiprobleemgezin voor één samenhangende aanpak met één plan. 5.3 Regulier aanpakken waar het kan De MPG-aanpak maakt onderscheid tussen de reguliere aanpak en de MPG-aanpak. In de reguliere aanpak organiseren de, bij het gezin betrokken, professionals de hulpverlening zelf en ook de onderlinge samenwerking en afstemming. Daarbij kunnen zij lichte procesmatige ondersteuning krijgen van een gemeentelijke procesregisseur: de coördinator risicogezinnen. In de MPG-aanpak (zie hierna) is er sprake van opschaling naar een van de vier MPG-niveaus en is er een stevige regie op de samenwerking door een procesregisseur (stadsdeel, Bureau Jeugdzorg of gemeente). 5.4 Opschalen waar het moet: 4 MPG-niveaus Deze coördinator risicogezinnen versterkt dus de reguliere aanpak, maar heeft in geval van stagnerende hulptrajecten en complexe situaties het mandaat om op te schalen naar de MPG-aanpak, die bestaat uit 4 niveaus: MPG1 voor multiprobleemgezinnen zonder geïndiceerde zorg. 20 MPG= multiprobleemgezinnen. 21 De definitie van multiprobleemgezinnen die Amsterdam hanteert bestaat in beginsel uit vier criteria: 1. er zijn twee of meer risicofactoren aanwezig 2. de draagkracht van het gezin is niet meer in balans met de draaglast (professionele hulp is nodig) 3. er is sprake van opvoedingsproblematiek 4. het gezin heeft problemen met het managen van het huishouden. Om in aanmerking te komen van de MPG-aanpak zijn er twee voorwaarden: of er is behalve 1 t/m 4 nog sprake van criterium 5: De hulpverlening vanuit de meerdere voorzieningen die bij het gezin betrokken zijn, is niet goed afgestemd én criterium 6: De ingezette hulpverlening is tot nog toe onvoldoende toereikend. of er is behalve 1 t/m 4 sprake van criterium 7. Er is sprake van zorgmijding (de gezinsleden houden hulp af). 22 De stadsregio Amsterdam bestaat uit 16 gemeenten, waarvan veruit de grootste Amsterdam is. Amsterdam is weer opgedeeld in zeven stadsdelen van gemiddeld inwoners per stadsdeel. Deze stadsdelen organiseren en regisseren een deel van de coördinatie van zorg (de MPG-aanpak). Gebundelde Krachten Pagina 14 van 42

16 MPG2 voor multiprobleemgezinnen in zorg bij BJAA 23 met vrijwillige geïndiceerde zorg voor kind(eren). MPG3 voor multiprobleemgezinnen in zorg bij BJAA met jeugdbescherming- en/of jeugdreclasseringmaatregel voor kind(eren). MPG4 voor multiprobleemgezinnen in zorg bij BJAA en William Schrikker Groep met jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringmaatregel en overlast (van 18- kinderen in de openbare ruimte). In Amsterdam spreekt men ook wel van OMPG (overlastgevende multiprobleemgezinnen). De MPG1-aanpak wordt op gemeentelijk (of stadsdeel-) niveau georganiseerd en geregisseerd door een gezinsmanager (inhoudelijke uitvoering) en de coördinator risicogezinnen (proces). Vanaf de MPG2-aanpak is Bureau Jeugdzorg bij het gezin betrokken en levert de casusregie (gezinsmanager). De zorgregio zorgt voor de procesregie (procesmanager). Het een en ander is schematisch weergegeven in de MPG-piramide. Onder in de piramide wordt lokaal de grootste groep gezinnen met de minst ernstige problematiek bediend. Bovenin de piramide bevindt zich de ernstigste groep multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen hebben een meer gespecialiseerd aanbod nodig. 5.5 Primaire proces 1. Signaleren en melden Wie ook maar één signaal over een complexe gezinsituatie of een gezin met risico s binnenkrijgt, geeft dit door aan de coördinator risicogezinnen (CRG). Dit moet altijd. Dit doet men ook wanneer de situatie de expertise van betrokken professionals te boven gaat of de situatie te weinig voortgang heeft. De melding aan de CRG kan gedeeltelijk vervangen worden door melding in de in ontwikkeling zijnde verwijsindex Matchpoint. Dan is voor de betrokken professionals in één oogopslag te zien welke instellingen en professionals hun zorg hebben geuit over dezelfde jeugdige en/of deze in behandeling hebben en kunnen professionals elkaar opzoeken. 23 BJAA=Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Gebundelde Krachten Pagina 15 van 42

17 2. Verwerken van meldingen Op basis van het afgegeven onderbouwde signaal maakt de coördinator risicogezinnen een inschatting van de aard en ernst van de problematiek. In deze tweede stap wordt getoetst of het signaal terecht was. Er kan immers ook sprake zijn van een vals alarm. In een gesprek met een betrokken professional wordt systematisch nagegaan of er inderdaad een probleem achter het signaal ligt. Er zijn dan drie mogelijkheden: 1. de reguliere professionals zijn met elkaar en eventueel met lichte ondersteuning van de CRG prima in staat om gecoördineerde hulp te bieden en af te spreken wie de casuscoördinatie doet. Bij voorkeur wordt dit opgepakt door de partij met de dominante problematiek; 2. er is sprake van stagnatie en complexiteit, maar geen jeugdzorg. In dat geval start de CRG een MPG1-traject met medewerking van het Lokaal Gezinsoverleg (LGO) en een gespecialiseerde casuscoördinator (gezinsmanager); 3. er is sprake van stagnatie en complexiteit en er is een vorm van geïndiceerde jeugdzorg en/of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig. In dat geval vindt opschaling plaats naar MPG2 of 3. Als er dan ook nog forse overlast is in en rond het gezin, dan is het een zaak voor MPG4. De CRG registreert alle meldingen en de verwerking ervan. 3. Verzamelen van informatie Als een MPG1-traject nodig is, zorgt de CRG ervoor dat voldoende informatie verzameld wordt. Daaraan werken de diverse professionals mee. Een CRG heeft een assistent die gericht op zoek gaat naar informatie 24. De eerste infoverzameling hoeft niet uitgebreid, maar wel voldoende voor een goede analyse. Een aantal basisvragen voor alle partners is eigenlijk al goed genoeg: heeft u in uw werk te maken met leden uit dit gezin? Zo ja welke? maakt u zich zorgen over de opvoedingssituatie van een of meer kinderen? wie is de contactpersoon of casusregisseur? Als een MPG2, 3 of 4 nodig is (waarin hoofzakelijk jeugdzorg een rol speelt), dan speelt de CRG deze informatie door aan de stedelijke procesmanager, die aan de slag gaat met het zoeken of aanwijzen van een gezinsmanager en de casus laat bespreken in het MDO+. 4. Vaststellen van zorgbehoefte De CRG brengt het probleem nader in kaart samen met de professionals in een multidisciplinair overleg: het lokaal gezinsoverleg (LGO, een kleine vaste kring experts). Van welke aard is het probleem? Hoe lang bestaat het al? Is er al eerder geprobeerd iets aan te doen? Mogelijke risico s worden zo compleet mogelijk in kaart gebracht. Het LGO doet een inhoudelijke analyse op hoofdlijnen, niet te diep, te uitgebreid en te intensief. Detaillering en verdieping komen later aan de orde bij het werk van de gezinsmanager. De analyse leidt tot een helder beeld over de multiprobleemsituatie. Zonder goede analyse bestaat een groot risico op een slecht plan en slechte hulp. 5. Plannen en besluiten Op MPG1-niveau Na de vraagverheldering ziet de CRG toe op de totstandkoming van één plan van aanpak voor het hele gezin. Welke extra inzet is nodig om de situatie weer beheersbaar te maken? De planvorming vindt niet alleen plaats samen met de experts van het LGO. Ook de gezinsleden zijn belangrijk en ook de uitvoerende professionals. Het is van belang dat de betrokken gezinsleden het plan mede opstellen. Hun medewerking is essentieel voor het slagen van welk plan dan ook. Een plan kan heel eenvoudig zijn: een wat uitvoeriger gesprek, een extra huisbezoek, een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker, een bezoek aan een pedagogisch spreekuur, het geven van informatie enzovoort. Het plan is integraal en komt intersectoraal tot stand. Op MPG2+-niveau Bij een opschaling naar MPG2 of hoger geldt dezelfde werkwijze, alleen met andere functionarissen. In plaats van een CRG van het stadsdeel is er een stedelijk procesmanager en in plaats van een LGO is er een MDO+ (MPG2/3) of een stedelijk analyseteam (MPG4). Bureau Jeugdzorg heeft dan een centrale rol in het gezinsmanagement. 24 Specifieke informatieverzameling kan plaatsvinden door Vangnet Jeugd (een onderdeel van de GGD) en door de inzet van een kortdurend gezinsmanagementtraject van 3 maanden gericht op spoedhulp en een goede observatie. Gebundelde Krachten Pagina 16 van 42

18 6. Terugkoppelen De CRG draagt zorg voor terugkoppeling van de uitkomsten van het LGO aan de melders die in dit stadium niet meer direct bij de aanpak betrokken zijn en aan de beoogde gezinscoach. De gezinsmanager koppelt het plan van aanpak en de eventuele relevante informatie uit dit plan terug aan de (beoogde) uitvoerende partijen (professionals) en aan het gezin. 7. Uitvoeren De gezinsmanager verfijnt het plan en voert het samen met andere professionals uit. Idealiter, gezien de continuïteit, is de gezinscoach al bekend met het gezin en al in een eerder stadium betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak. De gezinsmanager werkt in en met het gezin aan de uitvoering van het plan. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het plan. Samen met het gezin houdt hij het overzicht over de ingezette interventies en wijst het gezin op het belang van hun eigen inzet en actieve bijdrage aan de verbetering van hun situatie. Hij treedt hierin sturend op. 8. Monitoren De gezinsmanager monitort de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en stelt vast of de in het plan van aanpak gestelde doelen gehaald worden. Ook hier is de inbreng van de betrokken professionals evenals de ouders en jongeren essentieel. Als het plan niet gewerkt heeft of het effect is niet voldoende geweest, moet er een aangepast plan gemaakt worden. Als de gezinsmanager dit signaleert, meldt hij dit tijdig aan de CRG of procesmanager en om te bewerkstelligen dat het plan (in het MDO+ of het lokale gezinsoverleg) wordt aangepast. Het (op afstand) volgen van het samenwerkingstraject duurt net zolang als het samenwerkingstraject. Als zich zorgelijke ontwikkelingen voordoen, kan het gezin alsnog op de bespreeklijst van het LGO geplaatst worden. 9. Op- en afschalen Amsterdam kent in totaal 5 regieniveaus (regulier en MPG1 t/m MPG4). Afhankelijk van de situatie (stagnatie, complexiteit, inzet van jeugdzorg en/of jeugdbescherming, aanwezigheid van overlast), kan de CRG of de procesmanager kiezen voor opschaling naar een hoger regieniveau of afschaling naar een lager regieniveau. De CRG vertegenwoordigt hierbij het lokale veld en heeft een brugfunctie tussen stedelijke en lokale partners. De CRG is een verbindingsfunctionaris. Er zijn allerlei opschalingen mogelijk (bijvoorbeeld van MPG1 naar MPG3 en van regulier naar MPG2). Afschalen betekent dat de regie van het ondersteuningstraject overgedragen wordt van hogere MPGniveaus (bijvoorbeeld geïndiceerde jeugdzorg) naar het lokale veld. Bij een dergelijke afschaling wordt de benodigde informatie overgedragen en komt het gezin op de bespreeklijst van het LGO. 10. Afsluiten en evalueren Zodra een gezin geheel op eigen benen kan staan, of als de reguliere professionals geen procesondersteuning meer nodig hebben, dan kan de MPG-aanpak afgesloten worden. De deelnemers aan het LGO (of MDO+ of Stedelijk Analyseteam) besluiten hiertoe na een korte evaluatie. De evaluatiegegevens zijn nuttig voor effectmeting en verbetering van de kwaliteit van de aanpak. 5.6 Organisatie Regie Wat betreft de beleidsregie hebben de stadsregio Amsterdam, de 16 gemeenten en de 14 stadsdelen 25 in oktober 2008 een convenant Multiprobleemgezinnen ondertekend om gezamenlijk te komen tot één gemeenschappelijke aanpak. Daarbij zijn de gemeenten en stadsdelen verantwoordelijk voor de coördinatie van de niet-geïndiceerde zorg en de toeleiding naar zorg en is de stadsregio Amsterdam verantwoordelijk voor een effectieve, gecoördineerde inzet van de geïndiceerde jeugdzorg. Op operationeel niveau zijn er vijf regieniveaus om de zorg voor multiprobleemgezinnen te coördineren: het reguliere niveau en de vier MPG-niveaus. Per regieniveau wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoerderregie (casusregie) en procesregie (procesmanagement). Medewerkers De MPG-aanpak onderscheidt als hoofduitvoerders: meldende en uitvoerende professionals; coördinerende professionals (casuscoördinator); speciale coördinerende professionals (gezinsmanagers); 25 Sinds 1 mei 2010 is het aantal stadsdelen in Amsterdam gehalveerd naar zeven met een gemiddeld inwoneraantal van Gebundelde Krachten Pagina 17 van 42

19 procesmanagers (coördinator risicogezinnen en procesmanager); experts vanuit instellingen die participeren in tafels voor procesregie (lokaal gezinsoverleg, MDO+ en stedelijk analyseteam). Instrumenten Er zijn vooral stedelijk en stadsregionaal tal van behulpzame instrumenten ontwikkeld, bijvoorbeeld: het MPG werkmodel (de piramide); formulieren (met name startformulier voor het verzamelen van informatie, een format plan van aanpak, aanvraagformulier Eigen Kracht-conferentie); een registratiesysteem (informatiesysteem voor Jeugd en Gezin); een verwijsindex voor risicosignalen (in ontwikkeling: Matchpoint); een MPG-website voor professionals en beleidsmakers (www. Amsterdam.nl/MPG); MPG-Nieuwsbrieven; opleidingstrajecten (leerlijnen) voor met name procesmanagers (en dus coördinatoren risicogezinnen); functieprofielen; informatie over goede voorbeelden in stadsdelen (proeftuinen); protocol gegevensuitwisseling. Escalatie Organisaties die niet de afgesproken inzet leveren worden (indien nodig via eigen leidinggevenden) door de gezinsmanager aangesproken om alsnog de afspraken na te komen. Als de partijen zich, ook na aanspreken via eigen managers, niet aan de gemaakte afspraken houden, geeft de gezinsmanager dit tijdig door aan de procesmanager. De procesmanager zorgt voor overleg met leidinggevenden en/of directie en in het uiterste geval de wethouder/portefeuillehouder zodat de juiste inzet alsnog geleverd wordt. Afstemming met andere domeinen In gemeenten en stadsdelen wordt veel nagedacht over de afstemming van de jeugdtafels met andere casuïstiekbesprekingen, zowel op het terrein van Jeugd (casuïstiekbesprekingen op scholen, in CJG s en OKC s 26 en jeugdveiligheid), als op het terrein van OGGz (Meldpunten Zorg & Overlast) en Veiligheid (casuïstiekbespreking Ketenunit 27 ). De projectgroep Aanbodcoördinatie oriënteert zich op een betere afstemming en stroomlijning van overleggen. Evaluatie De zorgregio en de gemeente Amsterdam laten een monitoronderzoek uitvoeren door een extern bureau. De eerste resultaten (april 2010) zijn positief. Steeds meer multiprobleemgezinnen blijken te worden geholpen in een MPG-traject. In de gemeente Amsterdam: zijn 515 gezinnen ondersteund door de aanpak. 226 gezinnen hebben een gezinsmanager, 647 kinderen groeien op in deze gezinnen. Voor 289 gezinnen is het gelukt om de aanpak met reguliere werkers vorm te geven; ontvingen in de eerste acht maanden van families een Eigen Kracht-conferentie, en het lukte om tot een goed en veilig gezinsplan van aanpak te komen. Van deze families hebben er 18 een MPG-gezinsmanager; bleek bij het (bijna) afsluiten van de OMPG-aanpak (niveau 4) de overlast bij tweederde van de gezinnen (nagenoeg) verdwenen; in ruim 80% van de cases geven gezinsmanagers aan dat zij in de praktijk de voordelen ervaren van de MPG-aanpak: samenwerking, tijd, gezinsgerichte benadering. Daarnaast vindt intern dossieronderzoek plaats. Daaruit komt de trend naar voren dat steeds meer multiprobleemgezinnen geholpen worden op lokaal niveau door middel van reguliere coördinatie van zorg en een MPG1-aanpak. 26 OKC staat voor Ouder- en Kindcentrum. Zo heet het CJG in Amsterdam. 27 De ketenunit is de Amsterdamse variant van het Veiligheidshuis. Gebundelde Krachten Pagina 18 van 42

20 6. Zuid-Holland Noord 1Gezin1Plan Verzorgingsgebied inwoners Aantal gemeenten 15 Start 2008/2009 Kernuitgangspunten Eigen kracht Uitgaan van de eigen kracht van gezinsleden en de versterking daarvan. Ouders en jongeren regelen zoveel mogelijk zelf en zijn bij overleggen aanwezig. Sociaal netwerk Betrekken van krachten in het sociaal netwerk. Steun vanuit de omgeving is onontbeerlijk om het bereikte duurzaam vast te houden (community based). Concreet en praktisch Werken aan herstel van het gewone leven. Professionals winnen daardoor aan gezag en vertrouwen. Samenhangend met elkaar Gezinsleden en professionals werken met 1 samenhangend plan met meerdere op elkaar afgestemde interventies (multisystemisch). Planmatig en doelgericht De doelen en de acties zijn concreet en overzichtelijk. De betrokkenen weten wie wat wanneer gaat doen. Continuïteit en betrouwbaarheid Professionals doen wat zij beloven (zijn betrouwbaar) en spreken elkaar daar op aan. Stagnaties worden aangepakt. Voorkomen van het wisselen van professionals en steeds doorverwijzen. Regie Regie op de casus Zuid-Holland Noord kent drie niveaus van coördinatie van zorg: Coördinatie van zorg door ouders zelf, als er sprake is van één of enkele professionals (95% van gezinnen). Professionele zorgcoördinatie is niet nodig. Algemene zorgcoördinatie bij naar schatting 4% van de gezinnen die het niet lukt om zelf alle afstemming tussen professionals te organiseren. Specialistische zorgcoördinatie bij naar schatting 1 à 2% van de gezinnen met opvoedingsnood en hardnekkige multiproblematiek. Specialistische interventies zijn nodig. 6.1 De doelgroep De werkwijze 1Gezin1Plan is bedoeld voor alle gezinnen waarbij (hulpverlenende) instanties betrokken zijn en die niet in staat zijn (onvoldoende draagkracht bezitten) om de verschillende hulpbronnen onderling op elkaar af te stemmen. Er is dan sprake van verhoogde opvoedingsspanning of zwaardere opvoedingsnood (hardnekkige, complexe multiproblematiek), waardoor een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen bedreigd wordt. 6.2 Het gezin staat centraal Het gezin staat echt centraal, niet alleen in woorden met het gezin als object, ook met het gezin als uitgangspunt. De gezinsleden regelen zoveel mogelijk zelf. Ze kiezen een zorgcoördinator als dat nodig is, participeren aan de casuïstiekbespreking (rondetafelgesprek) en zijn eigenaar van het plan. Daarnaast komen, in overleg met de gezinsleden, personen uit het sociaal netwerk bij het rondetafelgesprek: vrienden, familieleden, buren en vrijwilligers. Verder de professionals, waaronder bijvoorbeeld de onderwijzer, de woonconsulent van de woningcorporatie of de wijkagent. Samen vormen zij een team. Samen maken deze mensen een samenhangend gezinsplan, één plan. Het is een beknopt plan, dat houvast biedt voor zowel de gezinsleden als de betrokken professionals. 6.3 Alle professionals doen mee Elke professional is verantwoordelijk voor het signaleren van de noodzaak van coördinatie van zorg en het samen met de gezinsleden en andere professionals organiseren daarvan. Er is dus geen (gemeentelijke) procesmanager zoals in de meeste andere regio s. De professionals zorgen er zelf voor dat ze goed met elkaar gaan samenwerken met het belang van het gezin als onvoorwaardelijk uitgangspunt. Dit vergt een behoorlijke cultuuromslag bij de professionals. Het vraagt om nieuwe vaardigheden, zoals het formuleren van doelen met gezinsleden en het voorzitten van het Gebundelde Krachten Pagina 19 van 42

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Samenvatting visie op stadsdeeltafels

Samenvatting visie op stadsdeeltafels Samenvatting visie op stadsdeeltafels Rondetafelconferentie Dinsdag 23 november 2010, van 14.00-17.00 uur Bijlmer Parktheater Voorgeschiedenis, het waarom van de stadsdeeltafel Inwoners van Amsterdam Zuidoost

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Haarlemmermeer

Uitkomsten toezichtonderzoek Haarlemmermeer Uitkomsten toezichtonderzoek Haarlemmermeer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Het werkproces van het regieteam Complexe multiprobleemgezinnen

Het werkproces van het regieteam Complexe multiprobleemgezinnen Het werkproces van het regieteam Complexe multiprobleemgezinnen 1. Inleiding In deze notitie beschrijven we de verschillende fasen in het werkproces van het regieteam complexe multiprobleemgezinnen (regieteam

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

GGZ meer dan psychiatrie? Welke rol kunnen we nemen bij MPG? Dag van de Inhoud RM 5 oktober 2017

GGZ meer dan psychiatrie? Welke rol kunnen we nemen bij MPG? Dag van de Inhoud RM 5 oktober 2017 GGZ meer dan psychiatrie? Welke rol kunnen we nemen bij MPG? Charles Silvester; Fayerouze Overbeek; Marga Ruggenberg, Willemien Willems Dag van de Inhoud RM 5 oktober 2017 Inhoud Workshop 13.45 Opening

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Inleiding Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hierna

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld 14 november 2012 1 REGEERAKKOORD 2012! 1 gezin/huishouden 1 plan 1 regisseur 1 budget 1 privacyprotocol 1 ontschot

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Anders denken, anders doen!

Anders denken, anders doen! Anders denken, anders doen! Emily Janssen en Martine Folkersma 11 november 2016 2015 Het jaar van de grote veranderingen 3 decentralisaties Implementatie Jeugdwet Inrichting van de toegang: start jeugdteams

Nadere informatie

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 signalering MEE Rotterdam Rijnmond Vastgesteld MO: Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 Protocol signaleren in SISA en risicoprofiel Pre ambule MEE Rotterdam Rijnmond is een dienstverlenende

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid November 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Delft

Uitkomsten toezichtonderzoek Delft Uitkomsten toezichtonderzoek Delft Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten toezichtonderzoek Zwolle Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)

Nadere informatie

De bestuurders van de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden

De bestuurders van de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden Bestuurlijke afspraken ten behoeve van de samenwerking in Opvoeden in de Buurt tussen de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden. Toegespitst op de eerste twee Haagse

Nadere informatie