Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team"

Transcriptie

1 Bijlage 10 Visie Rope Rescue Team Versie juni 2014

2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave Opbouw rapportage Afbakening... 5 Begrippen... 5 Afbakening opdracht Rope Rescue Team... 6 Inleiding... 6 Wet en regelgeving... 6 Bepakking voertuigen VRZeeland en RRT anno Inleiding... 8 Historie... 8 Samenstelling ploeg... 9 Opkomsttijden... 9 Materialen en voertuigen... 9 Kosten RRT Risicogebieden in Zeeland en daadwerkelijke inzetten Risicogebieden Daadwerkelijke incidenten Overig Conclusie Analyse huidige situatie Risico s Opkomsttijd Paraatheid en toekomstbestendigheid Kosten Conclusies bestaande situatie Landelijke ontwikkelingen SOM Visie Rope Rescue Team 2

3 Andere regio s partners Inleiding België Derden Private partijen Visie vanuit vakinhoudelijk perspectief Inleiding Samenvatting en advies Bijlage standaard bepakking Bijlage SOM Specialismen: niveaus Visie Rope Rescue Team 3

4 1 Opbouw rapportage Om te komen tot een visie op het Rope Rescue Team (RRT) is allereerst een duidelijke afbakening van de opdracht geformuleerd. Deze afbakening is beschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens is in hoofdstuk 3 beschreven wat de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Zeeland is bij het type ongevallen waarbij het RRT wordt ingezet. Op dit moment heeft de VRZ een RRT operationeel. Deze organisatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er een organisatie als het RRT nodig is, is geïnventariseerd wat de risico s en risicogebieden in Zeeland zijn en hoe vaak er daadwerkelijk inzetten zijn geweest. Dit alles is beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt een analyse van de huidige situatie opgesteld: de conclusies op basis van de gegevens in de hoofdstukken 3, 4 en 5. In Nederland is in de afgelopen jaren een aantal ideeën ontwikkeld over de landelijke inzetbaarheid. Deze ontwikkelingen zijn op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 7. Mogelijk kan de VRZ samenwerken met andere partijen bij het in stand houden van een RRT. In hoofdstuk 8 wordt hier nader op ingegaan. In hoofdstuk 9 wordt op basis van de voorgaande hoofdstukken een visie op het RRT geformuleerd. Deze visie is opgesteld vanuit het vakinhoudelijke perspectief. Visie Rope Rescue Team 4

5 2 Afbakening In deze studie worden een aantal begrippen gehanteerd. In dit hoofdstuk worden deze begrippen nader verklaard en wordt met behulp van deze begrippen vervolgens aangegeven hoe deze opdracht is afgebakend (in geografisch opzicht en vanuit taken). Begrippen Werken op hoogte Vanaf 2,50 meter spreekt men van werken op hoogte. Dan zijn er specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig. Rope Rescue Team Een team (door opleiding en beschikbare uitrusting) gespecialiseerd in het redden van personen uit moeilijk bereikbare plaatsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van klimtechnieken en uitrustingen. Afbakening opdracht Deze opdracht concentreert zich op de risico s en daadwerkelijke inzetten van een Rope Rescue Team in de provincie Zeeland. Inzetten en mogelijke taken buiten de provincie zullen in deze rapportage waar van toepassing aangehaald worden. Deze vormen niet de basis van de analyse en het advies. Visie Rope Rescue Team 5

6 3 Rope Rescue Team Inleiding In dit hoofdstuk wordt de relevante wet- en regelgeving aangehaald voor werken op hoogte en aangaande de taken van de brandweer. Wet en regelgeving In de Wet veiligheidsregio s (Wvr) is in artikel 3 verwoord wat tot de brandweerzorg behoort: Artikel 3 1.Tot de brandweerzorg behoort: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het redden van mensen vanuit een moeilijk bereikbare positie is een taak die onder artikel 3.1.b valt. Hierbij is formeel wel onderscheid te maken in het evacueren van een stabiele patiënt vanuit een moeilijke positie waar geen acuut gevaar dreigt of het evacueren van een instabiele patiënt uit een gevaarlijke of bedreigende situatie. In het Besluit veiligheidsregio s is vastgelegd wat eisen zijn die gesteld kunnen worden aan brandweereenheden die werkzaamheden als redden op hoogte uitvoeren. Besluit veiligheidsregio s Artikel Een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte bestaat uit: a. een bevelvoerder of een manschap, en b. een chauffeur, tevens voertuigbediener. 2. De eenheid is belast met: a. het redden van mensen en dieren op hoogte; b. ondersteuning van basisbrandweereenheden bij het blussen op hoogte, en c. het verlenen van hulp op hoogte. 3. De eenheid beschikt over een redvoertuig met uitrusting. Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de basisbrandweereenheden. Artikel Bij ministeriële regeling kunnen ten behoeve van de standaardisatie en uitwisselbaarheid eisen worden gesteld aan het materieel en de uitrusting van de basisbrandweereenheden, de ondersteuningseenheden voor hulpverlening en de ondersteuningseenheden voor redden en blussen op hoogte. De voorschriften uit het besluit beperken zich tot redvoertuigen (autoladder of hoogwerker). In het standaardbestek (versie 2013) is aangegeven welk gereedschap in een HV en een RV nodig is voor het werken op hoogte: zie bijlage. Visie Rope Rescue Team 6

7 Arbo-wet Vanaf 2,50 meter spreekt men van werken op hoogte. Dan zijn er specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig. Een val vanaf deze hoogte kan ernstige gevolgen hebben. Bij werk op een hoogte van minder dan 2,50 meter is valbeveiliging ook verplicht wanneer er sprake van een verhoogd valrisico is, bijvoorbeeld bij werken boven water, op verkeerswegen of nabij uitstekende delen. Valgevaar dient altijd bij elke hoogte in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te worden meegenomen als een potentieel risico. Zie het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel Verantwoordelijkheden werkgever Bij de omschreven risico s in deze rapportage heeft een belangrijk deel van de risico s betrekking op objecten waar personen werkzaamheden in verrichten: bijvoorbeeld scheepsruimen, gondels van windmolens. Zo staat in het arbobesluit (artikel 3.6): Doeltreffende maatregelen zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien een toestand ontstaat waarin direct gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel via de kortst mogelijke weg in veiligheid kan stellen. Bepakking voertuigen In het Voorschrift Standaardbepakking (opgesteld door het IFV), versie december 2013, is aangegeven voor een tankautospuit, een redvoertuig en een hulpverleningsvoertuig welke materialen aanwezig moeten zijn voor het werken op hoogte : zie onderstaande paragrafen. Deze materialen zijn niet toereikend voor het toepassen bij de klussen als uitgevoerd door een RRT. In bijlage 10 is aangegeven welke materialen voorzien zijn in de standaardbepakking. Visie Rope Rescue Team 7

8 4 VRZeeland en RRT anno 2013 Inleiding Het Rope Rescue Team wordt in dit hoofdstuk beschreven op de volgende elementen: Samenstelling ploegen Opkomsttijden Materialen en voertuigen Kosten Eerst wordt beschreven hoe het Rope Rescue Team is ontstaan. Historie Het Rope Rescue Team (RRT) is sinds januari 2011 operationeel en is om een aantal redenen opgericht. Allereerst waren het de risico s in het industriegebied Kanaalzone die hiervoor de aanleiding waren zoals hoge installaties en kranen. Ook andere, moeilijk bereikbare plaatsen als scheepsruimen en bouwputten. Daarnaast werd het, vanaf het moment dat het RRT operationeel werd, mogelijk alle daksets en redmaterialen van de andere voertuigen af te halen: bij incidenten waarbij brandweermannen op hoogte moesten werken kon vanaf dat moment het RRT ingezet worden. Dit gaf een grote financiële besparing naast het feit dat de lokale brandweermensen niet meer moesten worden getraind in het werken met de hoogte materialen. De materialen voor het RRT werden gefinancierd uit het niet meer aanschaffen van eerder genoemde daksets en het niet meer voorzien in trainingen hiervoor. Opzet team Bij de opzet van het team is gekozen om samenwerking te zoeken met de politie Zeeland die met haar ROG (Regionale Ondersteunings Groep) al aan werken op hoogte deed. Door deze samenwerking was de inzetbaarheid geborgd. Vanaf 2011 is het team operationeel en levert de politie bij inzetten steeds 2 opgeleide mensen (via een piket). De brandweer heeft 8 opgeleide medewerkers. Vanuit de brandweer is geen piket geregeld: opkomst bij een alarm is op basis van vrije instroom. Door de combinatie van deze twee groepen was er voldoende potentieel om op basis van vrije instroom de dekking te garanderen. De politie zorgde voor de persoonlijke uitrusting van de politiemensen en de brandweer voor het voertuig en het specialistische materiaal en de persoonlijke uitrusting voor de brandweermensen. Opleidingen en oefeningen zijn samen doorlopen. Voor de opleiding is destijds gekozen voor opleidingsinstituut Ascent. Nieuw opleidingsinstituut In 2013 is een keuze gemaakt om over te stappen naar een nieuw opleidingsinstituut Rescue 3 waarbij men zich nog meer specialiseert op het redden van personen. Deze training is via het trainingscentrum (IBT) van de politie in Nieuwdorp verzorgd en heeft de VRZ weinig geld gekost. Door de overstap naar deze nieuwe opleider zijn de jaarlijkse opleidingskosten lager. De jaarlijkse opleiding is nodig om de medewerkers gecertificeerd te houden. Visie Rope Rescue Team 8

9 Samenstelling ploeg Sinds 2011 bestaat de ploeg uit 16 personen: 8 medewerkers van de VRZeeland en 8 van de politie. Door het besluit van de politie om niet meer te participeren in het RRT valt een belangrijk deel van het team weg. Om operationeel te kunnen blijven zal uitbreiding van het aantal opgeleide brandweermedewerkers nodig zijn. Voor een verantwoorde inzet van het team zijn steeds minimaal 4 (tot 6) medewerkers nodig. In het project SOM is deze omvang ook gehanteerd. Om gegarandeerd minimaal 4 personen te kunnen leveren zijn (uitgaande van een garantiefactor van 300%) in totaal minimaal 12 opgeleide medewerkers nodig. In deze rapportage wordt voor calculaties steeds met gerekend met 12 personen. Opkomsttijden Het RRT is gestationeerd in Terneuzen. Uitgaande van een uitruktijd van 10 minuten is in onderstaande kaart aangegeven wat de opkomsttijd van het team is voor de risicogebieden in Zeeland (zie hoofdstuk 5 voor deze gebieden). Deze risicogebieden worden over het algemeen binnen het uur bereikt. De gehele provincie kan binnen 1,5 uur bereikt worden. Materialen en voertuigen Het RRT beschikt over een specialistische uitrusting. Deze uitrusting is als volgt opgebouwd: Persoonlijke uitrusting per medewerker: kleding en klimuitrusting Groepsuitrusting Apparatuur: verbindingsmiddelen, verlichting, meetapparatuur (voor als bijvoorbeeld gewerkt wordt in een besloten ruimte) Vervoer Visie Rope Rescue Team 9

10 Deze apparatuur is bij de opstart van het team aangeschaft door de brandweer. Het stoppen van de politiedeelname heeft daarom geen invloed op het materiaal. Kosten RRT De kosten voor het RRT zijn momenteel niet eenduidig uit de begroting en jaarrekening van de VR Zeeland te herleiden. Op basis van benchmarking en de opgave van het team is een kostenoverzicht opgesteld. Bij de calculatie is uitgegaan van een team bestaande uit 12 opgeleide medewerkers van VRZeeland en worden de gemiddelde kosten per jaar berekend. Deze kosten worden vergeleken met de kosten die gemaakt zouden worden door de VRZeeland indien het team zou bestaan uit politiemedewerkers en brandweermedewerkers. Door het besluit van de politie om niet meer te participeren in het RRT zal bij voortzetting van het team in de eerste jaren een additionele, initiële opleidingsinspanning geleverd moeten worden. Deze inspanning is niet in onderstaand overzicht opgenomen. In dit overzicht is uitgegaan van een gelijkmatig verloop van 5% per jaar en de daar bij horende opleidingsinspanning om het team op sterkte te houden. In de praktijk ligt het verloop binnen het RRT veel lager. Onderdeel Opbouw Geschatte kosten uitgaande van samenwerking met politie Geschatte kosten uitgaande van een zelfstandig team VRZeeland Aantal medewerkers VRZeeland 8 12 Opleiding Opleidingskosten per persoon: per jaar voor behoud certificering Verloop van 5% per jaar. Initiële opleiding: 2.000/persoon Oefenen 50 oefenuren per jaar, 12 personen Materieel Zie paragraaf materieel voor opbouw Rente 2% 5% van de aanschafwaarde per jaar voor onderhoud van het materieel Vervoer Aanschafwaarde (incl btw) Rente 2,5%, afschrijving 8 jaar Totaal per jaar Management 0,1 fte a per fte/jaar en beleid Totaal incl management en beleid Meerkosten (per jaar) voor VRZeeland door terugtrekken politie De kosten samenhangend met het RRT waren door de samenwerking met de politie naar schatting per jaar. Deze kosten zullen door het stopzetten van de samenwerking met de politie met circa per jaar stijgen tot circa per jaar totaal. Visie Rope Rescue Team 10

11 5 Risicogebieden in Zeeland en daadwerkelijke inzetten Risicogebieden In het landelijke project Specialistisch Optreden op Maat (SOM, zie ook paragraaf 0 in dit rapport) is omschreven in welke omstandigheden en in welk soort gebieden of situaties de reguliere inzetmogelijkheden van de brandweer niet toereikend zijn. RRT s kunnen een toegevoegde waarde hebben op moeilijk bereikbare plaatsen (bij het bouwen van fabrieken en flats, en het onderhouden van industriële installaties) en slecht bereikbare locaties voor redvoertuigen. Naast beperking in hoogte zijn de redvoertuigen namelijk niet overal inzetbaar omdat de locatie moeilijk bereikbaar is, de ondergrond niet geschikt is voor deze zware voertuigen, of omdat de evacué op een lastige plek ligt (bijvoorbeeld een scheepsruim). Zwaartepunten liggen bij havens, grote bouwwerken (infrastructureel, industrie) en grote concentraties hoogbouw. In het project SOM is gesteld dat reddingen tussen de -7 meter en +30 meter voor verantwoordelijkheid van de regio zijn. Buiten deze grenzen, of wanneer een locatie niet bereikbaar is voor een redvoertuig is in het project de inzet van een RRT aanbevolen. Deze classificatie is ook aangehouden om in Zeeland risicogebieden aan te kunnen duiden. In onderstaande kaart zijn deze rood omcirkeld. Kenmerken van de objecten in deze gebieden zijn: Grote, hoge tanks, silo s Diepe ruimten (scheepsruim, kelders, bouwputten, grote sluizencomplexen) Hoge masten (hoogspanning, gsm-masten) Windmolens Hoge gebouwen (glazenwassersinstallaties, liften in aanbouw) Stromend water (rioleringen, stuwen, drijfzand) Visie Rope Rescue Team 11

12 Kaart 1 Risicolocaties Risico s in deze gebieden zijn: Beperkte toepassingsmogelijkheden van hoogwerker en redvoertuig in hoogte, diepte en bereikbaarheid van objecten (tanks, constructies). Redding van industriële werkers (kraanmachinisten, werkers hoogspannings-/gsm masten, glazenwassers, windmolens) gelet op alle industriële complexen in de omgeving. Evacuatie over moeilijk terrein (hellingen, instortingen, duinen, dijken) Evacuatie uit hoge gebouwen en uit liften Ontsnapping uit gebouwen/hoogwerkers/werkbakken Assisteren ambulancepersoneel met transport vanaf lastig te betreden locaties Redding van angstige en/of suïcidale personen uit masten Redding uit besloten ruimtes (riolen, silo s, scheepsruimen, kelders, tanks) Redding uit stromend water ( rivieren, stuwen, riolen, havens, overstromingsgebieden, drijfzand) Zoals in hoofdstuk 3 is gemeld heeft een werkgever de plicht om de ontvluchting vanaf de werkplek te regelen. Over het algemeen is de ontvluchting in bovenstaande situaties geregeld, uitgaande van een valide, gezond persoon. (Verantwoorde) evacuatie van een gewonde is vaak moeilijk. In bovengenoemde risicolocaties kunnen zich de volgende typen incidenten voordoen: Een persoon ligt op een moeilijk bereikbare plaats, is (door ambulancepersoneel) gestabiliseerd maar kan moeilijk vanuit de incidentlocatie geëvacueerd worden. Zorgvuldig en deskundig handelen is belangrijk, tijdsdruk is er minder; Een persoon ligt op een moeilijk bereikbare plaats, is (door ambulancepersoneel) niet goed te stabiliseren (of door ambulancepersoneel niet te bereiken), kan moeilijk vanuit de incidentlocatie geëvacueerd worden, maar moet snel naar een ziekenhuis. Zorgvuldig en deskundig handelen is belangrijk, tijdsdruk is hoog; Visie Rope Rescue Team 12

13 Een persoon ligt op een moeilijk bereikbare plaats, is (door ambulancepersoneel) niet goed te stabiliseren door de gevaren op de locatie en moet snel geëvacueerd worden. Zorgvuldig en deskundig handelen is belangrijk, tijdsdruk is zeer hoog, mede vanwege de veiligheid van de hulpverleners. Daadwerkelijke incidenten In de vorige paragraaf is beschreven wat de risicogebieden zijn in Zeeland In deze paragraaf wordt op basis van de daadwerkelijke uitrukken beschreven hoe vaak het RRT daadwerkelijk is ingezet. Vanaf de start van het RRT in 2011 zijn de volgende inzetten gedaan (zie ook kaart): Actie locatie Bergen van 2 dodelijke slachtoffers van grote hoogte op Yara Sluiskil Dienstverlening kerkklokken Hulst Redden van een jonge zeehond uit de zeewaterinlaat Dow, Terneuzen Kitesurfer met rugletsel in duinpan Zoutelande Persoon met deltavlieger in boom Zoutelande Reanimatie in bouwput Sluiskiltunnel Persoon aan kerktoren Kruiningen Persoon gewond in gondel windmolen Rilland 2 personen vast in lift op Gear Bulk schip Nieuwdorp Schoorsteen die dreigt te vallen bij storm op Schuttershofgebouw Terneuzen geborgd Liftkooi die bij storm naar beneden dreigt te waaien op Waterfront Terneuzen terug op fundatie gezet en geborgd. Persoon gevallen in ruim van schip eruit gehaald. Schip was aan het Westdorpe laden bij Mammoet in de Autrichehaven Persoon naar beneden gevallen in silo Westdorpe Visie Rope Rescue Team 13

14 Kaart 2 Inzetlocaties RRT Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is het team in de afgelopen 3 jaar 13 keer ingezet voor uiteenlopende incidenten: Categorie Aantal Evacuatie persoon 7 Reanimatie op moeilijk bereikbare 1 locatie Berging slachtoffer 1 Redden dier 1 Zekeren gebouwdelen 3 Totaal 13 Overig In de vorige paragraaf is het aantal daadwerkelijke incidenten genoemd waarbij het RRT is ingezet. Er doen zich meer incidenten in Zeeland voor waarbij de inzet van het RRT nuttig gewest had kunnen zijn, maar waarbij het RRT niet is gealarmeerd. Deze incidenten hadden vermoedelijk veiliger en sneller opgelost kunnen worden door de inzet van het RRT. Er is geen indicatie te geven van het aantal. Door de mogelijkheden van het RRT beter onder de aandacht van de Officieren van Dienst (OvD) te brengen kan vermeden worden dat in een aantal situaties onveilig gewerkt wordt. Vanaf 2012 wordt vanuit het opleidingsinstituut van de VRZ veelvuldig een beroep gedaan op mensen uit het RRT om les te geven bij de opleiding Manschap A op het onderdeel werken op hoogte en positionering. Hiervoor zijn de RRT-mensen de enige bevoegde mensen binnen de VRZ. Visie Rope Rescue Team 14

15 Conclusie In Zeeland is een aantal gebieden waar de brandweer met de reguliere voorzieningen mensen (en dieren) niet kan evacueren. Belangrijke plaatsen: windmolens, scheepsruimen en sluizencomplexen. In de afgelopen 3 jaar is het RRT 13 keer ingezet. Hiervan hadden 7 inzetten betrekking op het evacueren van personen, 1 inzet op het reanimeren. Visie Rope Rescue Team 15

16 6 Analyse huidige situatie Risico s Er zijn risicogebieden: gebieden waar de brandweer met reguliere hulpmiddelen en technieken geen personen kan evacueren. Het RRT wordt gemiddeld 4 keer per jaar ingezet waarvan 50% betrekking heeft op het evacueren van personen. Opkomsttijd Er is geen wettelijk vastgelegde opkomsttijd voor RRT. Op basis van vrije instroom is het team vanuit Terneuzen binnen 70 minuten in de risicogebieden aanwezig. Binnen de 90 minuten kan de gehele provincie bereikt worden. Deze (conservatieve) opkomsttijden zijn nog te verkorten. Paraatheid en toekomstbestendigheid Het huidige team is door het vertrek van de politie (te) klein en zal moeten uitbreiden om toekomstbestendig te worden. De huidige bezetting is te klein om een gegarandeerde opkomst te kunnen bieden. Door uitbreiding van het team met 4 personen kan het RRT weer toekomstbestendig worden. Deze uitbreiding is naar verwachting snel te realiseren: er zijn voldoende potentiële kandidaten. Kosten Het in standhouden van een zelfstandig RRT vraagt gemiddeld per jaar circa Om op de gewenste sterkte te komen zal (om het verlies van de door de politie ingebrachte capaciteit) een investering in opleiding van nieuwe medewerkers nodig zijn. De meerkosten ten opzichte van de voorgaande jaren bedragen circa per jaar. Conclusies bestaande situatie Het RRT van de VRZeeland wordt 4 keer per jaar ingezet. In 8 gevallen (2,6 inzetten per jaar) betrof het een inzet waarbij personen betrokken waren (evacuatie vanuit moeilijk bereikbare posities). Zonder inzet van het RRT was voor de evacuatie van de betrokken personen minstens een veelvoud van de tijd nodig geweest. Deze extra tijd kan de overlevingskans of herstelperiode van de betrokkenen nadelig beïnvloed hebben. De kosten bedragen naar schatting /jaar. De meerkosten ten opzichte van de begroting 2013 (door het terugtrekken van de politie) bedragen circa per jaar. Om het RRT van de VRZeeland inzetbaar te houden zal (door het terugtrekken van de politie) een uitbreiding van het team nodig zijn. Visie Rope Rescue Team 16

17 7 Landelijke ontwikkelingen SOM In het landelijke project Specialistisch Optreden op Maat (SOM) (2012) is een inventarisatie gemaakt van de specialistische taken van de brandweer in Nederland en is een voorstel gedaan hoe de specialismen te organiseren. Het werken op hoogte is één van de specialismen die in dit project is onderzocht. Het Rope Rescue Team van VRZeeland is in dit onderzoek betrokken. Op basis van de eindrapportage van SOM is door de Raad van Regionaal Commandanten in 2013 besloten om werken op hoogte als een regionaal specialisme te beschouwen (zie bijlage voor een definitie van de verschillende niveaus van specialismen). Regionale Basisbrandweerzorg Onder regionale basisbrandweerzorg verstaan we de slagkracht, gedefinieerd in capaciteit, opkomsttijd en inzetduur door een regionale brandweer zelfstandig op te brengen. De regionale slagkracht is gebaseerd op de risico s in het verzorgingsgebied tezamen met de bestuurlijke afweging over de af te dekken risico s. Iedere veiligheidsregio dient deze afweging te maken, zoals bepaald is in de Wet veiligheidsregio s (artikelen 14 en 15). Het standpunt ten aanzien van dit specialisme van de RRC is als volgt: Werken op hoogte is geen landelijk specialisme maar regionaal. De regio besluit zelf op basis van de risico s in het verzorgingsgebied of en welke specialismen nodig zijn; Zo mogelijk vindt interregionale afstemming plaats op het gebied van uitrusting en opleiding; In ieder geval wisselen de verschillende regio s kennis en expertise uit; De regio s bestuderen nadrukkelijk de mogelijke inzet van derden bij dit type inzetten. Naar aanleiding van reacties uit het land betreffende inzetten van Rope Rescue Teams staan deze teams weer op de agenda bij Specialistisch optreden Brandweer Nederland. Hier speelt toch weer de gedachte om teams landelijk in te zetten en deze ook financieel daarvoor te compenseren. Andere regio s In Nederland hebben de volgende regio s een Rope Rescue Team: Rotterdam Rijnmond Brabant Zuid-Oost Utrecht Vanuit de veiligheidsregio Midden en West-Brabant is in 2011 bij de gemeente Terneuzen aangeklopt of Terneuzen naast Eindhoven ondersteuning wilde geven aan deze regio. Dit is destijds ook overlegd met de toenmalige regionaal commandant en hier heeft Terneuzen destijds akkoord op gegeven. Om tot een landelijk dekkend systeem te komen hebben de vier teams een systeem opgezet en een indeling van werkgebieden gemaakt. Op basis van opkomsttijden is het werkgebied voor het team van VRZeeland de gehele provincie Zeeland plus West-Brabant tot aan de A16. Visie Rope Rescue Team 17

18 8 partners Inleiding Het RRT was een samenwerking met de politie. Door het stopzetten van de samenwerking kan er gezocht worden naar andere partners. Daar is momenteel nog geen feitelijk onderzoek naar gedaan. In dit hoofdstuk worden mogelijke partners genoemd en een inschatting van mogelijkheden beschreven. België In België zijn diverse RED-teams aanwezig (onder andere in Gent, Antwerpen, Knokke-Heist). Deze teams zouden een toegevoegde waarde kunnen hebben voor Zeeuws-Vlaanderen. De opkomsttijden worden wel verlengd met minimaal 15 tot 30 minuten. Of en hoe eventuele bijstand of inzetten geregeld kunnen worden, zal nader uitgezocht moeten worden. Derden De Koninklijke Marine, Defensie en het KLPD beschikken ook over teams die vergelijkbare werkzaamheden kunnen verrichten. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over mogelijke inzetbaarheid ervan. Verwacht wordt dat deze teams inzetbaar zijn na enkele uren en mits er geen werkzaamheden zijn voor hen vanuit hun primaire taak. Deze teams kunnen daarom een meerwaarde hebben bij grootschalige en langdurige inzetten. USAR-NL (Urban Search And Rescue) beschikt eveneens over medewerkers die deze technieken beheersen. Ook voor USAR geldt dat inzet mogelijk is na enkele uren: USAR kan daarom een meerwaarde hebben bij grootschalige en langdurige inzetten. Private partijen Er zijn private partijen die de taken uit kunnen voeren die een RRT uitvoert. De opkomsttijden die een RRT realiseert, kunnen niet door deze private partijen geboden worden. Daarnaast zal voor de inzet (en paraatheid) eveneens een vergoeding betaald moeten worden. Visie Rope Rescue Team 18

19 9 Visie vanuit vakinhoudelijk perspectief Inleiding In dit hoofdstuk wordt op basis van de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken een visie geformuleerd. Samenvatting en advies Samenvattend Op basis van de voorgaande hoofdstukken zijn de voorlopige conclusies: Het RRT heeft een toegevoegde waarde bij het evacueren van personen vanuit moeilijk bereikbare situaties. In Zeeland is een aantal risicogebieden aanwezig: de kans op ongevallen waarbij personen moeilijk bereikbaar en moeilijk te evacueren zijn is in deze gebieden aanwezig. Andere teams hebben een langere opkomsttijd (RRT VRZeeland tot 90 minuten, andere brandweerteams 1 circa 120 tot 150 minuten, Marine/USAR vanaf circa 4 uur). In de risicogebieden in Zeeland kan het RRT binnen 70 minuten aanwezig zijn. Het is een bestuurlijke afweging of het in stand houden van het RRT in Zeeland tegen de geschetste kosten opweegt tegen het aantal inzetten per jaar. Aantal daadwerkelijke inzetten 4 per jaar; Waarvan 2,6 inzetten per jaar waarbij gewonden zijn geëvacueerd; Kosten structureel per jaar, waarvan structureel meerkosten ten opzichte van 2013 (veroorzaakt door het stoppen van de politiedeelname aan het team). Het opheffen van het team zal waarschijnlijk tot een besparing in de ordegrootte van structureel per jaar leiden. Deze kosten zijn gebaseerd op benchmarking. Een actueel inzicht in de daadwerkelijke kosten van het Zeeuwse team zijn momenteel niet beschikbaar. Advies Landelijk speelt ook de discussie over de RRT s. In afwachting van de uitkomsten van deze discussie lijkt het aangewezen het Zeeuwse team in stand te houden, zeker gezien de beperkte meerkosten voor de komende jaren. Vervolgens kan bepaald worden vanuit de uitkomsten van de discussies over RRT s of een eigen Zeeuws team gehandhaafd blijft; of het Zeeuwse team wordt geïntegreerd in een landelijk model of oplossing (inclusief financiering); of dat het Zeeuwse team wordt opgeheven omdat er een (landelijk) alternatief komt. Er is alleen geen duidelijkheid te geven over de termijn waarop deze landelijke discussie afgesloten wordt. 1 In de afgelopen jaren is er tussen de verschillende RRT s veel overleg geweest en samengewerkt om een landelijk netwerk op te zetten (zie ook het hoofdstuk over SOM). Andere regio s hebben aangegeven een eventuele beëindiging van het Zeeuwse team niet zonder meer op te willen vangen. Visie Rope Rescue Team 19

20 10 Bijlage standaard bepakking 2 In het Voorschrift Standaardbepakking (opgesteld door het IFV), versie december 2013, is aangegeven voor een tankautospuit, een redvoertuig en een hulpverleningsvoertuig welke materialen aanwezig moeten zijn voor het werken op hoogte : zie onderstaande paragrafen. Deze materialen zijn niet toereikend voor het toepassen bij de klussen als uitgevoerd door een RRT. Tankautospuit Aantal Benaming Toevoeging Werken op hoogte, zie bijlage 9 2x Fullbody harnas met deze harnassen is het mogelijk zowel gebruik te maken van positioneren en het toepassen van valbescherming. 2x Eén werklijn met lijnklem is een enkellijnssysteem en bestemd voor werken op een horizontaal vlak; is positioneren op hoogte. 2x Vanglijn*1 bijv. korte lijn 1,5-2 m, valdemper en steigerhaak Opmerking Benaming Toevoeging *1 vanglijn is een compact valbeveiligingsysteem en kunnen werken met vertikaal karakter uitgevoerd worden, bijv. vanuit ladderkooi of hoogwerkerbak. Een vanglijn is een samengesteld valbeveiligingssyteem, is niet instelbaar op lengte en is voor bevestiging aan verantwoorde verankeringspunten. 2 Bron: Branchevoorschrift Standaardbepakking voor Brandweervoertuigen Tankautospuit Hulpverleningsvoertuig Redvoertuig OvD-voertuig. Versie 4, december 2013 Visie Rope Rescue Team 20

21 Redvoertuig Aantal Benaming Toevoeging Werken op hoogte, zie bijlage 9 2x Fullbody harnas met deze harnas is het mogelijk zowel gebruik te maken van positioneren en het toepassing van valbescherming. 2x Eén werklijn met lijnklem is een enkellijnssysteem en bestemd voor werken op een horizontaal vlak; is positioneren op hoogte. 2x Vanglijn*1 bijv. korte lijn 1,5-2 m, valdemper en steigerhaak Opmerking Benaming Toevoeging *1 vanglijn is een compact valbeveiligingsysteem en kunnen werken met vertikaal karakter uitgevoerd worden, bijv. vanuit ladderkooi of hoogwerkerbak. Een vanglijn is een samengesteld valbeveiligingssyteem, is niet instelbaar op lengte en is voor bevestiging aan verantwoorde verankeringspunten. Visie Rope Rescue Team 21

Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team

Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team Bijlage 10 Visie Rope Rescue Team Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1 Opbouw rapportage... 4 2 Afbakening... 5 Begrippen... 5 Afbakening opdracht... 5 3 Rope Rescue Team... 6 Inleiding...

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Specialisten van de VRU Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Nederland gaat de lucht in. Figuurlijk althans. De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter en dus wordt er steeds hoger

Nadere informatie

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

Visie herziening deco units

Visie herziening deco units Visie herziening deco units C. Maas Versienummer 0.2 Datum: 18 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie... 3 3. Wet en regelgeving... 4 Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

!"# $% % & $ $&& $ + ( & 7( 78 (9 : $ $'*( % & $ $ $ ( $ & $ = '*+ & ( % : && & & = ')*5$ (9 : & & & &= '*5 % $$ $ $& $&& $ && ( &$ & $ =

!# $% % & $ $&& $ + ( & 7( 78 (9 : $ $'*( % & $ $ $ ( $ & $ = '*+ & ( % : && & & = ')*5$ (9 : & & & &= '*5 % $$ $ $& $&& $ && ( &$ & $ = !"# $% % & $ $&& $ $'$ &#((!")"* '+ &*,-./01234-45115+145./0.46( + ( & )(( 7( 78 (9 : $ $'*( 078'*( 4 78 ;( + & + ')*( / < '*1&)(( + $ % & $ $ $ ( $ & $ = '*+ & ( % : && & & = ')*5$ (9 : & & & &= '*5 %

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken

Specialisten van de VRU. Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken Specialisten van de VRU Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken Het grootste deel van het brandweerwerk speelt zich af op het land, maar de brandweer heeft ook een natte specialisatie: waterongevallenbestrijding.

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers?

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Jetty Middelkoop AGS BAA Waarom heeft I-SZW aandacht voor de brandweer? Melding uit Rotterdam Rijnmond over onverantwoord omgaan met asbest door de

Nadere informatie

(zie voor de verschillende rollen en taken ook de vacatureteksten)

(zie voor de verschillende rollen en taken ook de vacatureteksten) Vraag en antwoord Specialisme Technische Hulpverlening Algemeen Wanneer is het specialisme operationeel? Dat weten we (nog) niet precies. Op 1 april start de werving van de specialisten. Na de sluitingsdatum

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Beoogd effect Het beschikken over een kader van uniforme tariefstelling voor dienstverlenende activiteiten door de brandweer VNOG.

Beoogd effect Het beschikken over een kader van uniforme tariefstelling voor dienstverlenende activiteiten door de brandweer VNOG. Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : Tarievenlijst Dienstverlening Brandweer VNOG 2014 Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1329 Bijlage: Tarievenlijst Dienstverlening Brandweer

Nadere informatie

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken Elementaire oefening Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap (opdracht A) 113C - Op hoogte werken Draaiboek : 103D-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen E. de Maat/C. Maas Versienummer 1.0 Datum: 24 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Werk in uitvoering...

Werk in uitvoering... Werk in uitvoering... AT&C Detachering: vakkundige repressie Protecting Your Future AT&C Detachering Vakkundige repressie In de schakels pro-actie, preventie en preparatie verricht uw veiligheidsorganisatie

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie,

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie, Tweede Kamer der Staten-Generaal Ter attentie van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum : 3 december 2014 Onderwerp : Landelijk kader uitruk op maat Geachte

Nadere informatie

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Risico s bij brandbestrijding Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Congres Bouwkundige Brandpreventie 19 november 2008 Programma Enige achtergronden Brandweer in Nederland Standaard werkwijze

Nadere informatie

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ 12-dec-11 Brw Leerarena Veiligheid personeel: Leidinggevenden dienen te zorgen voor persoonlijke bewustwording van de eigen veiligheid en gezondheid bij ingezet personeel en het toezien op naleving van

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

toepassen Op hoogte werken

toepassen Op hoogte werken Elementaire oefening Oefenkaart 103D 113C Diverse gereedschappen toepassen Op hoogte werken Draaiboek : 103D/113C-DB01 Datum : Locatie : NVBR/NIFV - Bron: Veiligheidsregio Zuidoost Brabant 103D-DB01 nov.

Nadere informatie

Leidraad Kernongevallenbestrijding

Leidraad Kernongevallenbestrijding Leidraad Kernongevallenbestrijding In deze paragraaf worden enige algemene operationele uitgangspunten beschreven die voor alle betrokken (operationele) diensten van belang zijn. Het gaat hier om de te

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad samenwerking repressieve brandweerzorg Inleiding Om te kunnen bepalen welke kwaliteit de brandweer dient

Nadere informatie

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Inhoud Doelstelling 2 Doelgroep 2 Vaststelling en beheer 2 Algemeen 3 Functie 3 Soorten afzetlint 3 A. Rood-Wit 3 B. Rood-Geel-Reflecterend

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten

Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten Bijlage 6 Redding uit besloten ruimte 1. BHV en redding uit besloten ruimten 1.1 De rol van de BHV bij hulpverlening in besloten ruimten Werkzaamheden in

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014 Bewonersbijeenkomst Sluiting Blusgroep Dreischor 17 maart 2014 Welkom! Kennismaking Blusgroep Dreischor Project Maatwerk Brandweer Sluiting blusgroep Dreischor Brandweerzorg in de toekomst Wat zijn de

Nadere informatie

Resultaten Workshop IBGS

Resultaten Workshop IBGS De meeste aandacht ging duidelijk uit naar het vuilwerkpak; daarover maakt men zich de meeste zorgen, zie tabel Veel discussie over inzet bedrijfsbrandweer buiten terrein: variërend van laat het over aan

Nadere informatie

102A. Toegang forceren tot een object. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

102A. Toegang forceren tot een object. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 102A Toegang forceren tot een object Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Verkennen en redden bij brand Algemeen doel De manschappen

Nadere informatie

Maatwerk in Brandweerzorg

Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Het Algemeen Bestuur verzoeken: 1. Kennis te nemen van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen in reactie

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Factsheet Tweede tankautospuit 140701 1. Het begrip tweede tankautospuit (TS) Bij het onderwerp tweede TS treedt gemakkelijk verwarring op. Het begrip

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

23 januari / n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

23 januari / n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 23 januari 2012 8 2012/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 11.052790

Nadere informatie

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Bijlage 1 Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft, in het kader van

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

PROJECTGROEP TAAKSTELLING

PROJECTGROEP TAAKSTELLING PROJECTGROEP TAAKSTELLING KAPITAALLASTEN 2012 CONCEPT 1.0 AUTEURS: W. KOSTEN & M. DEN HAMER 3 MEI 2012 INHOUD Inleiding... 3 Definitie Kapitaallasten... 3 Categorisering Materieel & Materiaal... 3 Proces

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Wij vinden dat iedereen die op hoogte werkt toegang moet hebben tot kwaliteitsproducten die zelfs de

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

CONCEPT VISIE SPECIALISTISCHE TAKEN WERKDOCUMENT 0.5. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

CONCEPT VISIE SPECIALISTISCHE TAKEN WERKDOCUMENT 0.5. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie CONCEPT VISIE SPECIALISTISCHE TAKEN WERKDOCUMENT 0.5 In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op specialistische taken ontwikkeld.

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA BESLUIT van 3 oktober 2013, (Stb. 2013, 375), houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, teneinde de medaille ook te kunnen

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

BRANDWEERTAKEN & SAMENWERKING BIJ

BRANDWEERTAKEN & SAMENWERKING BIJ BRANDWEERTAKEN & SAMENWERKING BIJ CBRNe Multi CBRNe meerdaagse op 16 en 17 oktober 2012 te Ossendrecht Wil & Dick Onderwerpen Landelijke organisatie OGS Diverse piketten brandweer Meetapparatuur brandweer

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Per 9 januari starten we een pilot om uit te rukken met 6 personen verdeeld over 2 (meerdere) voertuigen. De onderstaande inzet voorstellen zijn nader uitgewerkt

Nadere informatie

Bij het werken op grote hoogte bestaat er steeds een risico op valgevaar. Een groot deel van alle arbeidsongevallen gebeurt door vallen van een hoger

Bij het werken op grote hoogte bestaat er steeds een risico op valgevaar. Een groot deel van alle arbeidsongevallen gebeurt door vallen van een hoger Bij het werken op grote hoogte bestaat er steeds een risico op valgevaar. Een groot deel van alle arbeidsongevallen gebeurt door vallen van een hoger niveau. De gevolgen hiervan zijn bijna altijd ernstig

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

PBM s voor de bescherming tegen vallen

PBM s voor de bescherming tegen vallen PBM s voor de bescherming tegen vallen Wanneer werknemers werken op een hoogte van meer dan 2 meter en ze het risico lopen om te vallen, moeten ze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) dragen. Die

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG MOED Een toekomstbestendige brandweer VNOG AB 3 juli 2014 1 Inhoudsopgave Opdracht en uitgangspunten Waarom MOED? Daarom! Hoe dan MOED? Visie in beeld Voorstellen zonder organisatiewijziging Voorstellen

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3 Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland Versie: 3 Dit document is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimale basiskennis en vereiste vaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Nadere informatie

Projectplan Uitruk op Maat

Projectplan Uitruk op Maat Projectplan Uitruk op Maat Versie: 1.1 Status: definitief Vastgesteld in het Regionaal Overleg Repressie (ROR) d.d. 1 september 2010 Colofon Uitgave Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Auteur(s) J.A.A. Janssen

Nadere informatie