Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie."

Transcriptie

1 ncties Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom functies Wat is een Steunpunt Huiselijk Geweld De voorgeschiedenis Waarom functies Steunpunten Huiselijk Geweld Status van de functies 5 2 Context Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Landelijk ondersteunings programma kwaliteitsverbetering ASHG en Wet tijdelijk huisverbod Modelaanpak huiselijk geweld Veiligheidshuizen 8 3 Overzicht van functies 10 4 Front office Functie Voorlichting Functie Advies en ondersteuning Functie Meldpunt 14 5 Functie Procesregie Organiseren van hulp Bewaken van ketenafspraken 17 6 Functie Registratie 18 7 Functie Monitoring en prevalentieonderzoek 19 8 Functie Deskundigheidsbevordering 20 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 1

3 Voorwoord Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel. Het bestrijden van geweld in huiselijke kring en in de professionele setting is voor mij een belangrijk speerpunt. Ik ben actief op meerdere fronten om me in te zetten voor alle slachtoffers die hiermee te maken hebben (kinderen, partners, ouderen). De Steunpunten Huiselijk Geweld zijn een belangrijke spil hiervoor. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks tussen de en mensen in Nederland slachtoffer zijn van huiselijk geweld (WODC, 2010). De grootte en ernst van dit probleem heeft geleid tot het oprichten van de steunpunten huiselijk geweld. Iedere burger en professional moet, voor elke vorm van huiselijk geweld terecht kunnen bij een steunpunt huiselijk geweld in de eigen regio, voor advies en/of ondersteuning. Daarbij is het van belang dat het steunpunt herkenbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk is. De Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG s) zijn vanaf 2004 opgericht. De SHG s bevinden zich momenteel in een fase van kwaliteitsverbetering en standaardisering. Medewerkers van SHG s willen ervaringen met elkaar uitwisselen en zijn op zoek naar de beste manier om hun werk uit te voeren. Burgers en professionals raken bekend met de SHG s en willen weten wat ze precies kunnen verwachten van een SHG. Met de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling krijgen de Steunpunten Huiselijk Geweld een wettelijke basis als meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld. Als het gaat om kindermishandeling zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling actief. Samenwerking tussen de SHG s en AMK s is essentieel omdat er vaak sprake is van een overlap in de problematiek wanneer gezinnen met huiselijk geweld te kampen hebben. Daarom ben ik voornemens om in de Wet verplichte meldcode samenwerking tussen de SHG s en AMK s te verplichten. In samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Opvang, VNG, MO Groep en GGD Nederland zijn de functies Steunpunten Huiselijk Geweld ontwikkeld. De besturen van de Federatie Opvang, GGD Nederland, de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de VNG en het ministerie van VWS zijn akkoord met de functies. We vertrouwen er dan ook op dat alle SHG s in Nederland met deze functies aan de slag gaan. Den Haag, augustus 2011 de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 2 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 1 Waarom functies voor Steunpunten Huiselijk Geweld 1.1 Wat is een Steunpunt Huiselijk Geweld Via een tijdelijke stimuleringsregeling is vanaf 2004 een landelijk dekkend stelsel van steunpunten voor huiselijk geweld (SHG s) ontstaan. De SHG s hebben een centrale rol in de preventie van en laagdrempelige hulpverlening bij huiselijk geweld. Het gaat om herkenbare organisaties die bereikbaar zijn voor alle burgers en een spilfunctie hebben in de lokale/regionale samenwerkingsverbanden. De steunpunten zijn de spil in een integrale aanpak voor huiselijk geweld en voeren de regie op de uitvoering. Een Steunpunt huiselijk geweld is een voor iedere burger toegankelijke en (telefonisch) goed bereikbare front office. Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk en seksueel geweld, maar ook beroepsgroepen kunnen er terecht voor informatie, advies, melding en doorverwijzing. Het steunpunt spreekt met slachtoffers, plegers en kinderen om de problemen in kaart te brengen en de hulpvragen te verhelderen. Daarbij onderzoekt het steunpunt welke hulpverlening door welke instelling al wordt geboden, of geboden kan worden. Waar nodig motiveert de medewerker van het steunpunt degenen die de problemen ontkennen of hulp weigeren, of moeite hebben met aangifte doen bij de politie. Het steunpunt werkt samen met andere instellingen en instanties in lokale en regionale samenwerkings verbanden. De samenwerking is door de gemeente(n) geregeld en vastgelegd in convenanten met afspraken over de functies en taken van het steunpunt, zoals de front officefunctie, de procesregie en registratie. Ook voor kindermishandeling en ouderenmishandeling bestaan heldere samenwerkingsafspraken. In geval van kindermishandeling verwijst het SHG door naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De steunpunten worden bemenst door professionals met aantoonbare expertise in de aanpak van huiselijk geweld. 1.2 De voorgeschiedenis In 2004 waren er zes steunpunten operationeel en vijf in ontwikkeling. Om de oprichting en uitbreiding van steunpunten te stimuleren, voerde VWS de Tijdelijke Stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld in vanaf juli 2004 tot 1 januari De steunpunten zijn meestal gevestigd in de 35 centrumgemeenten. In sommige regio s is (ook) in andere gemeenten een steunpunt gevestigd. Het komt ook voor dat centrumgemeenten voor hun regio gezamenlijk één steunpunt financieren, bijvoorbeeld het steunpunt in Zuid-Limburg van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 3

5 de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht. Over het algemeen zijn de steunpunten geen juridisch zelfstandige organisaties. Ze zijn aangehaakt bij ofwel een instelling voor vrouwenopvang (en hulpverlening na geweld in afhankelijkheidsrelaties), een instelling voor algemeen maatschappelijk werk of een GGD. De Tijdelijke Stimuleringsregeling (2004) geeft geen definitie van een advies- en steunpunt huiselijk geweld. Wel zijn enkele kenmerken te benoemen. Deze zijn: front office telefonische informatie voorlichting en advies laagdrempelig bereikbaar deskundig coördinatie van de samenwerking met ketenpartners samenwerking en afstemming met politie samenwerking en afstemming met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling In de visie van VWS hebben de steunpunten een rol in het ontwikkelen en bewaken van de sluitende ketenaanpak huiselijk geweld op lokaal niveau en vooral een functie bij: vroegsignalering, advies en melden. Het steunpunt dient als front office voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden (Tijdelijke Stimuleringsregeling, blz. 4). In 2008 werden de resultaten van de Tijdelijke Stimuleringsregeling onderzocht door TNO Kwaliteit van Leven i.s.m. Nederlands Jeugd instituut. 1 Bij het evaluatieonderzoek interviewden de onderzoekers groepsgewijs en individueel vertegenwoordigers van gemeenten, ketenpartners (politie en hulpverlening), coördinatoren van de steunpunten en medewerkers van kennisinstituten en belangenorganisaties (MOVISIE, Federatie Opvang, GGD Nederland en MOgroep). Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de doelstelling om een landelijk dekkend netwerk van steunpunten te creëren is gehaald. In alle regio s van de 35 centrumgemeenten zijn één of meerdere steunpunten aanwezig. Een andere belangrijke conclusie uit het rapport was de aangegeven behoefte door alle onderzoeksgroepen (beleidsambtenaren, coördinatoren, ketenpartners en landelijke sleutelfiguren) aan uniformiteit. Alle steunpunten moeten in ieder geval eenzelfde, effectief basispakket uitvoeren. Dat is de reden waarom VWS ervoor gekozen heeft om samen met VNG, Federatie Opvang, GGD Nederland, MOgroep W&MD en MOVISIE functies voor de SHG s te ontwikkelen. 1.3 Waarom functies Steunpunten Huiselijk Geweld De SHG s zijn ondergebracht bij drie soorten organisaties, namelijk de vrouwenopvang, het algemeen maatschappelijk werk of de GGD. Deze inbedding en de verschillende ontstaansgeschiedenis leiden ertoe dat de huidige werkwijze van de SHG s op onderdelen van elkaar verschillen. De SHG s bevinden zich nu in een fase van professionalisering en kwaliteitsverbetering. Daartoe heeft het Ministerie van VWS in samenwerking met de Federatie Opvang, de VNG en GGD Nederland het landelijk ondersteuningsprogramma kwaliteits verbetering SHG s opgezet. In dit programma wordt gewerkt aan het uitwerken van de functies en taken in modulen, het ontwikkelen van instrumenten (zoals een risicoscreeningsinstrument en een SHG-gegevensset) en het nader uitwerken van de regiefunctie van gemeenten. Alvorens de werkprocessen te kunnen beschrijven is een heldere definitie nodig van de functies van de SHG s. Een heldere definitie van de functies zorgt er bovendien voor dat burgers er van op aan kunnen dat in elke gemeente minimaal deze functies belegd zijn bij het SHG. Dit zorgt ervoor dat een slachtoffer of betrokkene bij huiselijk geweld exact weet wat hij van het SHG kan verwachten. Hoe een gemeente en een SHG hier vorm aan geven kan per gemeente verschillen. De gemeente is verantwoordelijk voor een optimale aansluiting bij de lokale problematiek en verschillen mogen of moeten dus bestaan. 1 Op weg naar volwassenheid, Evaluatie van de Tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld, TNO Kwaliteit van Leven en NJi, juli Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6 1.4 Status van de functies Dit document is opgesteld in nauwe samenwerking met de afgevaardigden van de Federatie Opvang, VNG, MO-Groep en GGD Nederland. Alle betrokken partijen hechten aan een heldere set van functies voor het Steunpunt Huiselijk Geweld. Op basis daarvan wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van het SHG en kan de effectiviteit van het SHG verhoogd worden. Dit document is niet alleen een handreiking; de belangenorganisaties hebben zich gebonden aan de inhoud van dit document. Verwacht mag worden dat elk SHG toe gaat werken naar het bieden van deze functies. In gevallen waarin bepaalde functies op grond van ontwikkelingen of een historisch gegroeide situatie al daar belegd zijn, kan de gemeente er voor kiezen om bepaalde functies bij een uitvoerende instantie of veiligheidshuis te beleggen. Om de status van de functies van de SHG s te bekrachtigen, zullen zij ook vermeld worden in de Memorie van Toelichting op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 5

7 2 Context Huiselijk geweld is niet normaal. Het is strafbaar als vorm van mishandeling (artikel Wetboek van strafrecht). De maximumstraffen variëren van 3 jaar 2 tot 15 jaar 3. Deze straffen kunnen met een derde worden verhoogd als het gaat om mishandeling van vader, moeder, levensgezel, zoon of dochter van de pleger. In situaties van huiselijk geweld kunnen zich andere strafbare handelingen voordoen, zoals zedendelicten, vernieling, huisvredebreuk, dierenmishandeling en overtreding van een tijdelijk huisverbod. 2.1 Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op dit moment is de positie en de rol van een ASHG afhankelijk van regionale afspraken over registratie en samenwerking met andere ketenpartners. De voorgenomen Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kinder- 2 Bij mishandeling (zonder voorbedachten rade), zonder ernstig letsel. 3 Bij zware mishandeling met voorbedachten rade, met dood tot gevolg. mishandeling beoogt, naast het verplichten van een meldcode voor organisaties en professionals, de belangrijkste taken van de SHG s wettelijk vast te leggen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld wordt daarnaast een meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld. Dit houdt in dat het Steunpunt Huiselijk Geweld de bevoegdheid krijgt om persoonsgegevens te registreren en uit te wisselen. Dit maakt het mogelijk om meldingen van huiselijk geweld te registreren en op basis daarvan toeleiding naar hulp te organiseren voor het slachtoffer en de dader. Het Steunpunt Huiselijk Geweld communiceert terug wat er met de melding is gebeurd, zodat de meldende professional of burger op de hoogte is van wat er qua hulpverlening is opgepakt richting het slachtoffer. Samenwerking met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Op basis van de voorgenomen Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten meldingen van signalen van huiselijk geweld (in de toekomst) terecht komen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Voor het melden van kindermishandeling is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), op basis van de Wet op de jeugdzorg, de aangewezen instantie. Samenwerking tussen de AMK s en de Steunpunten Huiselijk Geweld is essentieel om de hulpverlening aan alle gezinsleden te kunnen verlenen en het geweld binnen het gezin te kunnen stoppen. Het is ook van 6 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8 belang om dubbele of conflicterende interventies binnen het gezin te voorkomen. Daarnaast is samenwerking noodzakelijk wanneer kinderen getuige zijn van geweld in het gezin. In dat geval is er immers sprake van zowel kindermishandeling als huiselijk geweld. De samenwerking heeft vooral betrekking op het uitwisselen van gegevens en het afstemmen van de opvolging van de melding en de toeleiding naar hulpverlening. Beide meldpunten moeten elkaar op de hoogte brengen van een melding van een gezin waarbij volwassenen dan wel jeugdigen betrokken zijn. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: de organisatie die de melding binnenkrijgt, is verantwoordelijk voor de afstemming met de andere en de terugkoppeling; in geval van kindermishandeling wordt door het Steunpunt Huiselijk Geweld doorverwezen naar een AMK in de eigen regio; in geval van huiselijk geweld wordt door het AMK doorverwezen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld en wordt afgestemd wie de toeleiding van gezinsleden naar hulpverlening regelt; bij meldingen over jeugdigen die getuige zijn van het geweld tussen ouders verwijst het AMK door naar het Steunpunt Huiselijk Geweld voor de toeleiding naar hulp voor de ouders (slachtoffer en dader). Het Steunpunt Huiselijk Geweld en AMK stemmen met elkaar af wie de regie over de opvolging van deze melding op zich neemt. 2.2 Landelijk ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering ASHG en Uit de evaluatie van de tijdelijke stimuleringsmaatregel Advies en Steunpunten Huiselijk Geweld bleek dat de steunpunten behoefte hebben aan een meer landelijke begeleiding van hun branches bij de verdere ontwikkeling, daarbij inhoudelijk ondersteund door expertisecentra. Daarnaast hebben steunpunten behoefte aan een sterkere regiefunctie van gemeenten. De vier brancheorganisaties Federatie Opvang, de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (MOgroep W&MD), GGD Nederland en VNG hebben de eigen verantwoordelijkheid opgepakt en ondertekenden in juni 2008 met VWS de actieverklaring Beschermd en Weerbaar. Doel van deze actieverklaring is om gezamenlijk op te trekken om te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig stelsel van opvang en hulp. Het landelijk ondersteuningsprogramma van de (A)SHG en is een samenwerkingsverband tussen de brancheorganisaties en ondersteunt de verdere professionalisering van (A)SHG en. Doel van het project is te komen tot standaardisering en professionalisering van de (A)SHG en met als uiteindelijk resultaat dat het (A)SHG een coördinerende rol kan vervullen in de regionale aanpak van huiselijk geweld. De branches staan voor een basale landelijke aanpak met oog voor regionale verschillen. Sterke steunpunten zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van huiselijk geweld. Steunpunten zijn immers de spil in de ketenaanpak van huiselijk geweld. Fase I van het project is uitgevoerd van september 2009 tot 1 juni Fase II loopt tot mei 2012 en bouwt verder op de activiteiten en resultaten van fase I. Het ondersteuningsprogramma moet onder andere een landelijke zorgvisie, een modulaire beschrijving van de functies en taken, een risicoscreeningsinstrument, een meetlat functies SHG s en een landelijke gegevensset opleveren. 2.3 Wet tijdelijk huisverbod Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. De wet houdt in dat in situaties die acuut dreigend zijn voor het slachtoffer en eventueel betrokken kinderen, aan plegers van huiselijk geweld een huisverbod kan worden opgelegd van tien dagen. De burgemeester is degene die daarvoor bevoegd is. In de praktijk belegt hij deze bevoegdheid meestal bij een hulpofficier van Justitie. Binnen drie dagen kan dit huisverbod door een rechter worden getoetst. De Steunpunten hebben in het kader van deze wet een extra rol gekregen, namelijk het organiseren van crisisinterventie bij een huisverbod. Dit houdt in dat op het moment dat er een huisverbod wordt opgelegd het Steunpunt intervenieert om hulp te organiseren voor het slachtoffer, eventueel de kinderen en de dader. Ook gezien het belang van goede interventie bij een tijdelijk huisverbod is het noodzakelijk dat de Steunpunten de hiervoor genoemde bevoegdheden krijgen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 7

9 2.4 Modelaanpak huiselijk geweld Begin 2010 bracht het ministerie van Justitie het document Modelaanpak huiselijk geweld: Elementen voor lokaal beleid uit. De modelaanpak is bedoeld als handreiking voor gemeenten bij het opzetten, inrichten en uitbouwen van het beleid ter preventie en bestrijding van huiselijk geweld. De aanpak geeft weer wat minimaal in iedere gemeente beschikbaar of gerealiseerd moet zijn aan afspraken, voorzieningen en ondersteunende voorwaarden om een effectieve aanpak van huiselijk geweld mogelijk te maken. De modelaanpak bestaat uit acht elementen: Element I Vaststellen van de politieke agenda Element II Voorlichten algemeen publiek Element III Preventie bij risicogroepen Element IV Signaleren huiselijk geweld Element V Analyseren, beoordelen en opvolgen Element VI Interveniëren Element VII Hulpverlenen Element VIII Nazorg en voorkomen van herhaling De modelaanpak is geschikt voor de preventie en bestrijding van elke vorm van huiselijk geweld en elke doelgroep. Elke gemeente kan op basis van de lokale sociale kaart, kennis over de aard en omvang van de problematiek in de eigen gemeente en afspraken met regionale partners de aanpak verder invulling geven. 2.5 Veiligheidshuizen Een Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en criminaliteit. Sinds 2009 bestaat er een landelijk dekkend systeem van veiligheidshuizen. De Veiligheidshuizen moeten een bijdrage leveren aan de doelstelling om de criminaliteit en overlast met 25 procent te reduceren en de recidive terug te dringen. De ketenpartners kunnen zijn: Gemeenten Politie Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbescherming Reclasseringsorganisaties Welzijnsorganisaties Steunpunten huiselijk geweld In een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. De modelaanpak omschrijft het Steunpunt Huiselijk Geweld als spil op het gebied van lokale en regionale samenwerkingsverbanden. De belangrijkste functie van een Steunpunt Huiselijk Geweld is volgens de modelaanpak die van een front office: op een laagdrempelige manier telefonisch informatie en advies bieden en mensen opvangen en doorverwijzen naar passende hulp. De hulp wordt geboden door (samenwerkende) hulpverlenende instellingen in de regio (de back office). De modelaanpak voorziet daarnaast voor steunpunten een rol in de voorlichting over huiselijk geweld en het leveren van gegevens over huiselijk geweld. Volgens de modelaanpak voert de gemeente de beleidsregie uit en het SHG de uitvoeringsregie. Dit onderscheid behoeft aanscherping. Daarom is in dit document de uitvoeringsregie gesplitst in procesregie en casusregie. Dit onderscheid wordt in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt. Ook zal de VNG een ondersteuningstraject voor de gemeentelijke regie opzetten. 8 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 9

11 3 Overzicht van functies Het SHG fungeert als een front office: een laagdrempelig punt waar burgers en professionals terecht kunnen voor vragen over huiselijk geweld of voor het doen van een melding. De front office geeft voorlichting, advies en is een meldpunt. Vervolgens kan het steunpunt indien nodig toeleiden naar hulp of ondersteuning bij ketenpartners zoals de verslavingszorg of het maatschappelijk werk. Voor het SHG is het van groot belang dat de ketenpartners van het SHG goed functioneren; als er geen goed functionerende back office is, kan het SHG niet effectief zijn in haar front office rol. Daarom heeft het SHG een rol in het voeren van regie op het proces. Het SHG is ervoor verantwoordelijk dat het hulpverleningsproces, van bij het steunpunt gemelde incidenten met huiselijk geweld, wordt gestart en tot een goed einde wordt gebracht. Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld, alsmede professionals moeten het steunpunt weten te vinden en bereiken voor hulp, informatie, advies, het doen van meldingen, vraagverheldering en verwijzing. De bereikbaarheid en beschikbaarheid is optimaal en staat in relatie met het aantal inwoners en een reële inschatting van (hulp)vragen. Deskundigheid is aanwezig om alle voorkomende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te signaleren, slachtoffers, plegers en getuigen adequaat te informeren, te adviseren en te verwijzen. Ook professionals kunnen er terecht voor informatie en advies. Waar nodig is de hulp- en dienstverlening outreachend. Crisisinterventie kan door het SHG worden geboden of door een of meer andere instellingen die door de gemeente zijn aangewezen. De rol van het SHG bestaat uit een gelaagde set van functies. Allereerst heeft het SHG een aantal functies die passen bij het primaire proces van het SHG richting de klant (de burger of de professional), namelijk het vervullen van de front office rol. Bij deze rol horen de functies voorlichting, advies en ondersteuning en functioneren als meldpunt. Daarnaast heeft het SHG een functie die past bij het primaire proces richting de back office, namelijk het voeren van de procesregie. Bij de procesregie horen de taken organiseren van hulp geboden door de ketenpartners en het bewaken van ketenafspraken. Daarnaast voeren de medewerkers van het SHG een aantal voorwaardelijke functies uit die eraan bij dragen dat de primaire processen effectief uitgevoerd worden. Dit betreft registratie, het bevorderen van de deskundigheid en het uitvoeren van monitoring en prevalentieonderzoek. Dit leidt tot de volgende set van functies: 10 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12 Figuur 1. Overzicht van functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld Burger of professional Frontoffice Advies & ondersteuning Voorlichting Meldpunt Procesregie Organiseren van hulp Bewaken ketenafspraken richting klant richting backoffice Primaire processen Registratie Monitoring en prevalentieonderzoek Deskundigheidsbevordering Voorwaardelijke processen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 11

13 4 Front office Het SHG vervult de rol van front office. Een front office is een voorpost, een toegangspoort naar hulpverlening. We schrijven een en niet de, omdat er andere voorposten zijn en blijven, nl. de huisarts, het AMK en maatschappelijk werk. Een steunpunt fungeert als front office als een aanspreek- of contactpunt waar iedereen terecht kan met alle vragen betreffende geweld in huiselijke kring. Het is het meest zichtbare deel van de zorgketen. De zorgketen omvat het hele traject voor hulpvragers vanaf de intake, eerste hulp, verwijzing, vervolghulp tot en met de nazorg. Dit houdt in dat het SHG het regionale punt is waar alle vragen en/of verzoeken om advies en/of meldingen van zowel betrokkenen bij huiselijk geweld, als van professionals in het werkveld binnen komen en op deskundige wijze worden beantwoord. Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld, alsmede professionals moeten het steunpunt weten te vinden en bereiken voor hulp, informatie, advies, vraagverheldering, melden en verwijzing. De bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn optimaal en staan in relatie met het aantal inwoners en een reële inschatting van (hulp)vragen. Deskundigheid is aanwezig om alle voorkomende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te signaleren, slachtoffers, plegers en getuigen adequaat te informeren, te adviseren, meldingen in ontvangst te nemen en te verwijzen. Ook professionals kunnen er terecht voor informatie, advies en melding. Waar nodig is de hulp- en dienstverlening outreachend. Crisisinterventie kan door het SHG worden geboden of door één of meer andere instellingen die door de gemeente is/zijn aangewezen. De steunpunten dienen te beschikken over de kennis om informatie, advies, ondersteuning en eerste hulp te bieden bij: Partnergeweld Ouderenmishandeling in huiselijke kring Geweld tegen ouders Seksueel geweld in huiselijke kring Daarnaast moeten zij over de kennis beschikken om door te verwijzen bij: Kindermishandeling (waaronder vrouwelijke genitale verminking) Ouderenmishandeling gepleegd door professionals Seksueel geweld buiten het gezin Binnen deze onderwerpen dient er aandacht te zijn voor diversiteit. Dit betekent dat er verschillende slachtoffers en plegers van specifieke vormen van huiselijk geweld of van geweldsvormen die aan huiselijk geweld gerelateerd zijn, te onderscheiden zijn. Denk daarbij aan: eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang. Deze vormen van geweld vragen specifieke deskundigheid om te 12 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14 kunnen signaleren, bespreekbaar te maken en hulp te kunnen bieden (dit houdt ook doorverwijzen in). Een steunpunt medewerker moet deze problematiek kunnen signaleren en weten welke bronnen aangeboord kunnen worden voor informatie en consultatie. Deze kennis en vaardigheid om aard en ernst van de problematiek vast te stellen moeten binnen het steunpunt aanwezig zijn, evenals kennis van de sociale kaart. Dit kan ook leiden tot een typering van slachtoffers en plegers in de verwijzing naar verdere hulpverlening. Achter een front office hoort noodzakelijkerwijs een back office. De back office bevat voorzieningen die alle gevraagde hulpverlening aanbieden, waar de vervolgstappen, vervolghulp en nazorg worden uitgevoerd. De back office is samengesteld uit diverse hulpverleningsinstellingen, bijvoorbeeld jeugdhulpverlening, AMW, vrouwenopvang, GGZ en Reclassering. Het aanbod is toegesneden op de omvang en diversiteit aan doelgroepen en hulpvragen. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid Om als front office optimaal te functioneren en voor iedereen vindbaar en toegankelijk te zijn, moet het op diverse manieren: per telefoon, via internet en of chatfunctie, per post en fysiek, bereikbaar en toegankelijk zijn. SHG s moeten ook de mogelijkheid bieden voor face to face contact en persoonlijke gesprekken. Iedereen, zowel publiek als professionals in de zorg, welzijn, onderwijs en vrijwilligers in culturele en sportorganisaties, zou het steunpunt huiselijk geweld moeten kennen en moeten weten te vinden. Als front office moet het SHG voor burgers vindbaar en uitermate goed bereikbaar zijn, dus 7x24 uur. Het personeel dient, zeker voor de burgers, met name slachtoffers, getuigen en plegers, maar ook voor medewerkers van andere voorposten als AMK en politie direct beschikbaar te zijn. Huiselijk geweld houdt zich niet aan kantoortijden, integendeel de meeste meldingen doen zich voor tijdens het weekeinde en in de avonduren. Slachtoffers vinden het niet fijn om een antwoordapparaat te moeten inspreken en dan te moeten afwachten wanneer en door wie ze teruggebeld worden. Een antwoordapparaat werkt drempelverhogend. Het steunpunt als front office kan pas goed functioneren als dit bezet wordt met voldoende deskundig personeel. Bereikbaarheid en beschikbaarheid moeten passend zijn, d.w.z. gerelateerd aan het aantal (hulp)vragen, de aard van de hulpvragen, en de omvang van het werkgebied. Gemeenten kunnen op regionaal niveau met de steunpunten en ketenpartners bepalen hoe de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk kan worden gerealiseerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om voor de nachtelijke uren te kiezen voor doorschakeling naar een landelijk telefoonnummer. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 13

15 Het steunpunt voert als front office drie functies uit, namelijk de functie advies en ondersteuning, de functie voorlichting en de functie meldpunt. Deze functies worden in de volgende paragrafen omschreven. 4.1 Functie Voorlichting Het steunpunt geeft - in samenwerking met landelijke en provinciale kenniscentra - voorlichting aan beroepsgroepen in de eerste lijn (huisartsen) en professionals in de back office. Daarmee versterkt het steunpunt de deskundigheid van de ketenpartners en de samenwerking en cohesie in de zorgketen. Voorlichting over huiselijk geweld aan het publiek gericht op bewustwording is veelal gekoppeld aan bekendheid geven aan het bestaan van het steunpunt huiselijk geweld. Toelichting Voorlichten is mondelinge of schriftelijke informatie geven met het doel kennis en inzicht bij de doelgroep te vergroten. We maken hierbij onderscheid in: Algemene voorlichting aan het publiek (over huiselijk geweld en over het steunpunt). Voorlichting aan slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld (over huiselijk geweld, de geweldspiraal, dynamiek, aanbod aan hulp, taken politie en justitie, juridische procedures). Voorlichting aan professionals (over huiselijk geweld en de taken van professionals, taken van het steunpunt en andere instellingen). Voorlichting over specifieke vormen van huiselijk geweld en doelgroepen (seksueel geweld, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, enz.). Deskundigheidsbevordering in de zin van kennisoverdracht en trainen van vaardigheden beschouwen we als een afzonderlijke functie. Deze komt verderop aan de orde. Voorbeelden van concrete activiteiten Publieksvoorlichting in plaatselijke media; Voorlichting aan slachtoffers over oorzaken huiselijk geweld en de hulpverlening; Informatievoorziening voor professionals; Voorlichtingsbijeenkomsten over specifieke vormen zoals eergerelateerd geweld. 4.2 Functie Advies en ondersteuning De advies- en ondersteuningsfunctie houdt in dat burgers en professionals bij het steunpunt terecht kunnen met alle vragen betreffende huiselijk geweld, seksueel geweld, of geweld in afhankelijkheidsrelaties. De SHG s dragen vanuit een bepaalde deskundigheid specifieke kennis over en geven een oplossingsrichting aan. Ook geven de SHG s de professional of instelling advies en richtlijnen hoe te handelen en dragen bij aan cliëntbesprekingen door verschillende hulpverleners. Toelichting Wanneer SHG s adviseren dragen zij een oplossingsrichting aan. Een advies aan slachtoffers en daders verschilt van een advies aan de politie of hulpverlenende instantie, omdat slachtoffers en daders direct kunnen worden doorverwezen naar hulp. Adviezen aan anderen houden in dat de professional of instelling handvatten krijgt om geïnformeerd te handelen richting de cliënt. Indien de professional een melding doet, zal het SHG het toeleiden naar hulp oppakken. Voorbeelden van concrete activiteiten Advies uitbrengen aan slachtoffers over waar ze terecht kunnen voor hulp; Medewerkers van ketenpartners en samenwerkingspartners adviseren over te volgen stappen en/of het al dan niet melden; Eerste hulp aan en doorgeleiding naar (vervolg) hulpverlening van slachtoffers, andere getuigen en kinderen (systeemgerichte aanpak); Plegers informeren en adviseren, dan wel motiveren tot aanvaarding van passende (systeemgerichte) hulp. 4.3 Functie Meldpunt De functie meldpunt wordt ingevuld nadat de definitieve tekst van de Wet verplichte meldcode bekend is. In deze wet krijgen de Steunpunten Huiselijk Geweld een formele status als meldpunt voor geweld in huiselijke kring. 14 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16 5 Functie Procesregie De belangrijkste functies van een SHG zijn onderdeel van de front office: op een laagdrempelige manier telefonisch informatie en advies bieden en mensen opvangen en doorverwijzen naar passende hulp. De hulp of ondersteuning wordt geboden in de back office, waarin regionale instellingen samenwerken. Voor het succesvol laten functioneren van de front office is het daarom van groot belang dat de partijen in de back office goed met elkaar samenwerken. Om dat voor elkaar te krijgen moet regie gevoerd worden op de samenwerking. Hierbij worden drie niveaus onderscheiden: beleidsregie, procesregie en casusregie. Figuur 2. Regie op de keten op 3 niveaus Convenant (Samenwerkingsafspraken) Beleidsregie Procesregie Casusregie (Centrum) gemeente SHG Uitvoerende partij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 15

17 Beleidsregie In Nederland bestaan 35 centrumgemeenten voor de vrouwenopvang. De centrumgemeenten zijn belast met het organiseren van de opvangplaatsen voor de regio en krijgen hiertoe een rijksbijdrage. Daarnaast zijn volgens de Wmo alle gemeenten verantwoordelijk voor het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. Daarbij spelen de centrumgemeenten vaak een centrale rol. De centrumgemeente heeft de beleidsregie. Dit betekent dat de centrumgemeente beleid maakt en ervoor zorgt dat er (in samenspraak met regiogemeenten) een regionale aanpak voor huiselijk geweld wordt ontwikkeld. De centrumgemeente brengt partijen bijeen en zorgt ervoor dat de afspraken over de aanpak huiselijk geweld vastgelegd worden in een convenant. De afspraken in dit convenant zijn leidend voor het handelen van gemeenten, SHG en uitvoerende partijen in de regio. De centrumgemeente zorgt er ook voor dat periodiek de samenwerkingsafspraken op strategisch niveau tegen het licht gehouden worden. Ook houdt de centrumgemeente contact met bovengemeentelijke instellingen en zorgt zij voor afstemming met andere bestuurslagen. Tenslotte verstrekt de centrumgemeente indien nodig informatie aan SHG en uitvoerende partijen over nieuwe gemeentelijke, regionale of landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het uitvoeren van de taken en/of leiden tot aanpassing van beleid en/of samenwerkingsafspraken. De VNG zal een ondersteunings traject opzetten voor de gemeentelijke regie. Procesregie Het SHG heeft de procesregie. Dit houdt in dat het SHG de functie heeft om ervoor te zorgen dat, indien nodig, een melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij de uitvoerende ketenpartners, zodat de zorg- of hulpverlening (al dan niet met spoed) kan worden gestart. Het SHG is ervoor verantwoordelijk dat het hulpverleningsproces, van bij het steunpunt gemelde incidenten met huiselijk geweld, wordt gestart en in onderlinge samenhang tussen ketenpartners uitgevoerd wordt. De afspraken over de wijze waarop dit gebeurt, zijn vastgelegd in het eerdergenoemde convenant. Het SHG is verantwoordelijk voor: Het op basis van het geldende regionale convenant realiseren van een sluitende aanpak door, onder andere, het vormgeven van casusoverleg (systeemgerichte) hulpverlening; Het bewaken van processen door o.a. monitoren van het samenwerkingsproces in de keten en het bewaken van afspraken die op ketenniveau gemaakt zijn; Het optimaliseren van de ketenaanpak door signaleren van hiaten en voorstellen voor verbetering van de aanpak aan gemeenten; Goede afstemming en samenwerking met het AMK in geval van betrokkenheid van kinderen bij de melding; Goede afstemming en samenwerking met strafrechtelijke keten en het Veiligheidshuis (indien van toepassing). De centrumgemeente ziet erop toe dat de procesregie belegd is bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het SHG zorgt voor de doorgeleiding van een melding naar de uitvoerende partijen. Veelal zal een combinatie van problematiek spelen bij de cliënt en zullen meerdere uitvoerende instanties betrokken zijn. De insteek moet echter altijd zijn, dat de cliënt en/of het gezin met zo min mogelijk verschillende contactpersonen hoeft te handelen. Casusregie Afgesproken wordt dat één van de uitvoerende instanties de regie heeft op de betreffende casus. Deze casusregie kan per casus belegd worden bij een andere partij. Welke partij de casusregie neemt, hangt af van de inhoud van de casus zelf. Partijen die de casusregie op zich kunnen nemen zijn bijvoorbeeld: het bureau Jeugdzorg, de GGZ of de verslavingszorg. Er kan ook voor gekozen worden om de casusregie bij het SHG of het veiligheidshuis te beleggen. De instantie die de casusregie uitvoert, zorgt voor het opstellen en uitvoeren van een hulpverleningsplan. Per casus wordt een overzicht van de hulpverlening bijgehouden en wordt gezorgd voor afstemming tussen de verschillende hulpverleningstrajecten onderling en tussen justitiële interventies en de hulpverlening. Bij afronding van de hulpverlening of indien de hulpverlening wordt overgedragen aan een andere casusregisseur, wordt hiervan melding gemaakt aan het SHG. 5.1 Organiseren van hulp Het SHG heeft de functie om ervoor te zorgen dat, indien nodig, een melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij de uitvoerende ketenpartners, zodat de zorg- of hulpverlening (al dan niet met spoed) kan worden gestart. Het SHG werkt daarbij volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het regionale convenant huiselijk geweld. Om er zeker van te zijn dat de melding bij de juiste ketenpartner terecht komt, dient het SHG de melding te wegen, analyseren en (eventueel) in overleg met de ketenpartners te bepalen welke hulpverlening het beste aansluit. De insteek moet altijd zijn, dat de cliënt/ het cliëntsysteem met zo weinig mogelijk verschillende contactpersonen hoeft te handelen en dat de hulpverlening aansluit bij de heterogeniteit van de doelgroepen en diversiteit van de hulpvragen (multiproblem). 16 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18 Het SHG moet, als er kinderen slachtoffer of getuige zijn, contact leggen met en melden bij het AMK en kan contact hierover hebben met Bureau Jeugdzorg. In geval van een crisissituatie zal een spoedprocedure van toepassing zijn. De concrete invulling van deze spoedprocedure kan per regio verschillend zijn. Voorbeelden van concrete activiteiten Hulpvraag van cliënten bespreken met ketenpartners om te beoordelen welke hulp nodig is; Melding inbrengen bij een hulpverlenende instantie zodat de zorg of hulpverlening op gang kan worden gebracht; Afstemming met AMK en Kindspoor indien kinderen in het gezinssysteem aanwezig zijn; Afstemming met strafrechtelijke keten en veiligheidshuis (indien van toepassing). 5.2 Bewaken van ketenafspraken Het SHG is ervoor verantwoordelijk dat het hulpverleningsproces, van bij het steunpunt gemelde incidenten met huiselijk geweld, in onderlinge samenhang tussen ketenpartners uitgevoerd wordt. Tevens bewaakt het SHG het nakomen van de gemaakte afspraken op ketenniveau. Het steunpunt volgt de ontwikkeling van de (kwaliteit van) de werkprocessen in de keten en doet, voor zover noodzakelijk, voorstellen voor het verbeteren en/of aanpassen daarvan. Voorbeelden van concrete activiteiten Inhoudbewaking van de lokaal/regionaal gekozen aanpak; Voorzitten en initiëren van het ketenoverleg en het bespreken van alle binnengekomen meldingen tijdens dit ketenoverleg met alle uitvoerende ketenpartners; Vragen om terugkoppeling van ketenpartners bij verwijzing; Vragen om terugkoppeling van ketenpartners bij afronding van de hulp of ondersteuning; Volgen en bewaken van afspraken rond samenwerking binnen de zorgketen en tussen de zorgketen en de strafrechtelijke keten; Het signaleren van eventuele tekortkomingen / lacunes in de uitvoering van de samenwerkingsafspraken; Het benoemen van de tekortkomingen of lacunes in het ketenoverleg of het terugkoppelen daarvan naar de gemeente (indien bespreking in ketenoverleg niet tot de gewenste resultaten leidt); Ontwikkelingen terugkoppelen en omzetten in beleidssignalering richting gemeente en andere relevante partijen; Onderhouden van goede relatie met strafrechtelijke keten, veiligheidshuis, AMK en alle andere relevante partijen. Toelichting Het bewaken van ketenafspraken vormt een onderdeel van de procesregie. In hoofdlijnen houdt de procesregie in: het initiëren, realiseren, bewaken en optimaliseren van de samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld. Onderstaande voorbeelden spreken voor zich. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 17

19 6 Functie Registratie Registratie door het steunpunt is het vastleggen van gegevens van personen die zich melden met vragen rond huiselijk en seksueel geweld. Van slachtoffers, plegers, getuigen of andere personen die informatie of hulp vragen, worden gegevens verzameld. Dat zijn: naam, adres, leeftijd, aard problematiek (partnergeweld, ouderenmishandeling, kindermishandeling), relatie pleger/slachtoffer, ondernomen actie en verwijsadres. De steunpunten registreren de contacten waarbij onderscheid gemaakt kan worden in informatievragen, meldingen, hulpverleningsgesprekken en adviesgesprekken. Toelichting Registratie is het op een eenduidige wijze opnemen en vastleggen van gegevens in een registratiesysteem. Een registratiesysteem is een systeem waarmee gegevens worden vastgelegd, waarbij dezelfde definities van te registreren onderwerpen door alle aanleverende personen en instanties worden gehanteerd. Het kan meerdere doelen dienen, bij complexe casuïstiek het volgen van zorgverlening en wat het effect is daarvan (volgsysteem cliëntsysteem), daarnaast inzicht krijgen in de prestaties van het steunpunt en de omvang van huiselijk geweld mede met het oog op verantwoording naar financiers en als bijdrage aan beleidsontwikkeling. VWS onderzoekt de mogelijkheid om de gegevens die geregistreerd dienen te worden op te nemen in de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning. Voorbeelden van concrete activiteiten Registreren van cliëntcontacten; Registreren van overige contacten (met professionals). Deze registratie is gericht op de hulpverlening, maar kan ook benut worden voor voorlichting en advies aan cliënten en professionals. Bij voorkeur worden de gegevens verzameld met behulp van een cliëntvolgsysteem. Dit kan helpen bij het volgen van een systeemgerichte aanpak, voor casusoverleg en/of casemanagement. Deze registratie kan in een gedeeld systeem of informatieknooppunt worden vastgelegd. De activiteiten bij het werken met een cliëntvolgsysteem zijn: Registreren van meldingen huiselijk geweld; Registreren van gegevens van personen en geboden hulpverlening t.b.v. cliëntvolgsysteem; Registreren van afspraken en acties n.a.v. casusoverleg. 18 Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

20 7 Functie Monitoring en prevalentieonderzoek Het steunpunt verzamelt regionaal gegevens ten dienste van de samenwerkende gemeenten en ketenpartners. De problematiek van huiselijk geweld kan hierdoor meer inzichtelijk en duidelijk worden, en een basis bieden voor evaluatie van beleid en praktijk. Ten behoeve van monitoring en prevalentieonderzoek levert het steunpunt een bijdrage door gegevens aan te leveren. Het SHG verzamelt ook gegevens over de werkwijze van het SHG en de betrokken ketenpartners. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aantal contacten tussen burgers en SHG, het aantal meldingen inzake huiselijk geweld en het aantal doorverwijzingen naar de back office. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de beleidsontwikkeling. Toelichting Voor effectieve monitoring is het van belang periodiek dezelfde gegevens te verzamelen, zodat het mogelijk is ontwikkelingen in de tijd te volgen. Er dient daartoe een standaardset aan indicatoren te worden gebruikt, die gekoppeld is aan beleidsvragen. De beleidsvragen die met monitoring beantwoord kunnen worden zijn divers. De registraties van de SHG s kunnen belangrijke informatie geven voor prevalentieonderzoek. Prevalentieonderzoek is onderzoek naar het voorkomen van een verschijnsel of problematiek op een bepaald moment. Voorbeelden van concrete activiteiten Periodiek verzamelen van gegevens; Analyseren en vertalen naar beleid. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld 19

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten Inhoudsopgave Inleiding 17 Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten 1 Definitie en begripsafbakening 23 1.1 Geweld in gezinnen: an inconvenient truth 23 1.2 Kenmerken van geweld in gezinnen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Regionale Meldcode aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ria Andrews 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Tweede voortgangsrapportage Periode: 1 januari t/m 31 december 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling Egelantierstraat 117, 1214 EC Hilversum, tel. 035-6218791, www.mallemolen.nl Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling September 2013 Peuterspeelzaal de Mallemolen 1 Het bevoegd

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL

SAMENWERKINGSPROTOCOL SAMENWERKINGSPROTOCOL Hulpverlening bij huiselijk geweld regio West-Veluwe/Vallei gemeenten Barneveld - Ede - Nijkerk - Scherpenzeel - Wageningen EDE, januari 2006 1 INLEIDING Het kabinet heeft de aanpak

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. INLEIDING Waarom een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? De scholen van CVO Zuid-West Fryslân hebben als scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie