Rendementscoaching. Methodiekbeschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendementscoaching. Methodiekbeschrijving"

Transcriptie

1 Rendementscoaching Methodiekbeschrijving

2

3 Rendementscoaching Methodiekbeschrijving

4 Colofon Het rapport Rendementscoaching is een uitgave van PSW Stationsplein 4 Postbus BG s-hertogenbosch telefoon : (073) telefax : (073) tekst lay-out prijs : Ads Koster en Linda van Berkel : n.v.t. : n.v.t. Het rapport is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met WSD In Werk BV, Boxtel. Het is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van SBCM, A&O-fonds van de Sociale Werkvoorziening. Het gebruik van dit materiaal is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van SBCM, Postbus 556, 2514 EA Den Haag en WSD In Werk BV, Postbus 173, 5280 AD Boxtel. s-hertogenbosch, augustus 2009 Rapport

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waarom rendementscoaching? Hoofdstuk 1: Een nieuwe visie op werken aan werk Veranderingen voor de sociale werkvoorziening Verandering van de doelgroep... 9 Hoofdstuk 2: De Theorie achter rendementscoaching Rendementscoaching als totaalcoaching Structuur in een systeem Communicatie in een systeem Groepsdynamiek Hoofdstuk 3: Methodische en organisatorische implicaties Methodische positionering Adviserend coachen: leren spelen met je coachingsrol Kennis overdragen Werken aan vaardigheden en gedrag Inspelen op iemands leerstijl Afbakenen van taken en verantwoordelijkheden Samenhang met ontwikkelingsplannen en trajectplannen Deel II Rendementscoaching in de praktijk Hoofdstuk 4: Het werkproces van rendementscoaching Aanmelding Intake en coachplan Uitvoering coachplan Afbouwen coaching Afsluiting en nazorg... 37

6 Hoofdstuk 5: Het profiel van de coach Houding Vaardigheden Kennis Hoofdstuk 6: Het profiel van de situatie Indicatiecriteria Exclusiecriteria Bijlagen: Spellen Resultaatmeetinstrument... 47

7

8

9 Methodiekbeschrijving rendementscoaching, PSW, augustus Voorwoord Twee redenen zijn aanleiding om de methodiek van WSD Boxtel te expliciteren en te beschrijven. Ten eerste is de methodiek die WSD Boxtel hanteert in de uitvoering ontwikkeld. Er is veel deskundigheid en ervaring op het gebied van methodiek opgebouwd, maar deze is niet transparant gemaakt. De methodiek 'zit in de hoofden van mensen'. Daardoor is de methodiek niet tastbaar en inzichtelijk te maken voor derden (bijvoorbeeld voor opdrachtgevers). Een tweede reden om de methodiek te beschrijven is de sterke doorontwikkeling van een coachingsmodel door WSD Boxtel naar een nieuwe methodiek van zogenoemde rendementscoaching. In het kort beschreven kenmerkt rendementscoaching zich als volgt: rendementscoaching richt zich niet enkel op de individuele kandidaat zelf, maar neemt de totale sociale werkomgeving van de kandidaat in beschouwing; de methodiek gaat ervan uit dat de leidinggevende van de kandidaat een centrale plaats inneemt als het gaat om de individuele mogelijkheden en onmogelijkheden van de kandidaat te verbinden met de wensen en vereisten van diens werkomgeving; rendementscoaching verschaft de leidinggevende expliciet methodische handvatten om deze verbinding te optimaliseren; rendementscoaching wordt curatief ingezet voor tijdelijke probleemsituaties van de kandidaat en diens leidinggevende. Rendementscoaching is een methodiek die door verschillende professionals in de sociale werkvoorziening kan worden uitgevoerd. In deze methodiekbeschrijving wordt deze professional aangeduidt met het woord coach, maar rendementscoaching is niet gekoppeld aan een specifieke functie. Er bestaat dus geen functie van rendementscoach. Deze methodiekbeschrijving omvat twee delen. In deel I wordt rendementscoaching theoretisch en methodisch onderbouwd. Deel II beschrijft rendementscoaching in de praktijk. Deze methodiekbeschrijving is tot stand gekomen dankzij de input van Lilian van Dinther (manager In Werk), Peter van Vlaardingen (coach In Werk), Evert van Summeren (coach In Werk), Ellen Westerhout (coach In Werk), Susanne Broumels (coach In Werk), Kees Brugmans (coach In Werk), Jan Kleef (coach In Werk) en Annette Vierling (coach In Werk). Het project is kritisch en constructief begeleid door een begeleidingscommissie die bestond uit Lilian van Dinther (manager In Werk, Angela Linders (projectadviseur Maal8, mensorganisatieontwikkeling), Philip Huizer (senior adviseur Cedris), Ad van der Maden (bestuurslid SBCM), Harry Michon (wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut) en Arjan van der Borst (projectleider SBCM). Petri Cornelissen (trainer/adviseur Zomer en Cornelissen Training, Opleiding en Advies) en Mariëtte van Hooff (trainer/adviseur Van Hooff Arbeidskundig Advies) hebben conceptversies van deze methodiekbeschrijving kritisch becommentarieerd en waardevolle aanvullingen gegeven. De organisatie en uitvoering van deze methodiekbeschrijving lag in handen van Antoinet Schotman (trainer PSW), Linda van Berkel (adviseur PSW) en Ads Koster (onderzoeker PSW) onder leiding van Paul van Pelt (projectleider PSW).

10 6 Methodiekbeschrijving rendemenstcoaching, PSW, augustus 2009

11 Methodiekbeschrijving rendementscoaching, PSW, augustus Deel I Waarom rendementscoaching?

12 8 Methodiekbeschrijving rendemenstcoaching, PSW, augustus 2009

13 Methodiekbeschrijving rendementscoaching, PSW, augustus Een nieuwe visie op werken aan werk 1.1 Veranderingen voor de sociale werkvoorziening Het plan van de commissie Fundamentele Herbezinning WSW van de Vries betekent voor de swbedrijven dat zij definitief een omslag zullen gaan maken van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf. Meer dan voorheen zal worden ingezet op het ontwikkelpotentieel van de werknemer met beperkingen. Het sw-bedrijf zal in toenemende mate ook als leer-werk-, detacheringsbedrijf en adviseur en ondersteuner voor reguliere werkgevers fungeren. Dit betekent dat er op de werkvloer - binnen en buiten het sw-bedrijf - andere vormen van begeleiding aan werknemers nodig zal zijn. Immers, werknemers met beperkingen worden niet begeleid vanuit de optiek dat zij binnen sw-kaders hun werkzaamheden zullen blijven verrichten, maar zij zullen worden uitgedaagd om waar mogelijk hun ontwikkelpotentieel ten volle te benutten ook in reguliere arbeidssituaties. Er zullen meer en vaker eisen worden gesteld aan de werknemers. Concreet betekent dit dat er meer dan voorheen - spanningen kunnen optreden tussen de werkomgeving en de werknemer. Het begeleiden van dit proces vraagt om een verbreding van de focus. Niet alleen de werknemer en zijn beperkingen zijn in het geding, ook wordt de vraag actueel hoe de werkomgeving (leidinggevende, collega s) met de beperkingen van de werknemer kan omgaan. Voor werkleiders in de sociale werkvoorziening betekent de omslag naar een mensontwikkelbedrijf in dit opzicht een nieuwe uitdaging. Enerzijds zijn zij als vanouds ervoor verantwoordelijk dat werknemers productienormen halen, anderzijds wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op hun begeleidingscapaciteiten om werknemers optimaal te ontwikkelen. Als de werknemer èn zijn leidinggevende èn zijn collega s in het begeleidingsproces handvatten krijgen hoe zij het best met de beperkingen van de werknemer kunnen omgaan, dan zal het ontwikkelpotentieel beter kunnen worden benut dan in de situatie dat alle aanpassingen en veranderingen alleen van de kant van de werknemer moeten komen. 1.2 Veranderingen in de doelgroep Er werken ongeveer mensen in de sw-sector 1. Het overgrote deel daarvan (96.000) werkt in een Wsw-dienstbetrekking. Het aantal sw-medewerkers op een begeleide werkplekken is ongeveer Geruime tijd steeg het aantal sw-medewerkers gestaag. In de laatste jaren is deze stijging minder sterk geworden, met name omdat er steeds minder instroom is terwijl de uitstroom op een zelfde niveau is gebleven. 1 Alle cijfermatige gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit: Jaarrapport Wsw-statistiek 2006, Eindrapport, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Research voor Beleid, Leiden 24 juli 2007.

14 10 Methodiekbeschrijving rendemenstcoaching, PSW, augustus 2009 Aantal sw-werknemers vanaf 1997 tot en met De stabilisatie van hun aantal wil echter niet zeggen dat de begeleidingsbehoefte van sw-werknemers ook zal stabiliseren. Integendeel, tegenover deze kwantitatieve stabilisatie is er in stijgende mate een kwalitatieve verzwaring van de doelgroep merkbaar: mede als gevolg van de aanscherping van de indicatiecriteria blijken veel nieuwe sw-geïndiceerden een zwaardere problematiek te hebben. In het Jaarrapport Wsw-statistiek wordt deze ontwikkeling als volgt samengevat: Als de profielgegevens van de dienstbetrekkingen op verschillende peildata in de afgelopen zes jaar naast elkaar worden gezet, kunnen we zeggen dat het aantal vrouwen toeneemt en de gemiddelde leeftijd iets hoger wordt. Verder zien we het aantal mensen met een lichamelijke beperking afnemen en het aantal mensen met een psychische beperking toenemen. Qua arbeidsbeperking neemt het aantal mensen met een ernstige arbeidsbeperking toe ten koste van het aantal mensen met een matige arbeidsbeperking. 2. Met name het aandeel van mensen met psychische beperkingen neemt toe. Uit cijfers van SZW blijkt dat het aandeel psychisch gehandicapten op de wachtlijsten is gestegen tot meer dan 50%. In het SWjournaal van september 2007 is expliciet aandacht geschonken aan deze problematiek. Daaruit blijkt dat de sw-bedrijven in de praktijk duidelijk merken dat de toename van werknemers met psychische beperkingen specifieke competenties vraagt van de begeleiding. In feite is er een cultuuromslag nodig van puur productie naar professionele sociale ondersteuning met meer aandacht voor persoonlijke begeleiding afgestemd op iemands situatie, en meer kennis over psychische beperkingen en hoe daarnaar te handelen 3. 2 Jaarrapport Wsw-statistiek 2006, Eindrapport, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Research voor Beleid, Leiden 24 juli SW-Journaal 8/9, september 2007.

15 Methodiekbeschrijving rendementscoaching, PSW, augustus De theorie achter rendementscoaching 2.1 Rendementscoaching als totaalcoaching Rendementscoaching maakt gebruik van een systeemtheoretische benadering waarin men ervan uit gaat dat de verschillende partijen in het systeem (kandidaat, leidinggevende, coach, directe collega s, etc.) elkaar onvermijdelijk beïnvloeden. Bepaalde verwachtingen, structuren en culturen in dit systeem kunnen met elkaar overeenkomen, maar kunnen ook met elkaar in strijd zijn. In de arbeidsrelatie is er altijd sprake van het domein van de kandidaat (met specifiek arbeidsgedrag en specifieke arbeidsresultaten) en het domein van de werkomgeving (met specifieke arbeidsnormen en specifieke arbeidsomstandigheden). De kandidaat en diens leidinggevende hebben de taak om beide domeinen optimaal met elkaar te verbinden. Daar waar dat moeizaam gaat, zal de coach de leidinggevende en de kandidaat hierin coachen. Rendementscoaching is erop gericht de leidinggevende en de kandidaat zodanig te begeleiden dat zij uiteindelijk zelf de verbinding tot stand kunnen brengen en houden. In veel situaties zijn de mogelijkheden van de kandidaat echter te beperkt om het eigen domein en het domein van de werkomgeving zelfstandig te (blijven) verbinden. In deze gevallen zal de leidinggevende deze verantwoordelijkheid moeten nemen. Rendemenstcoaching is er dan op gericht om de leidinggevende daarin te begeleiden. Een en ander wordt weergegeven in onderstaand schema 4. Domein van de werkomgeving Verwachte arbeidsprestaties, bedrijfscultuur, bedrijfsstructuur Eigenschappen - Fysiek - Psychologisch leidinggevende Arbeidsomstandigheden, gedrag, cultuur en structuur van de directe werkomgeving Kennis Vaardigheden Gewoonten Situatie/ omgeving (arbeids)gedrag coach Drijfveren arbeidsresultaat Domein van de kandidaat 4 Met dank aan Mariëtte van Hooff, Van Hooff Arbeidskundig Advies.

16 12 Methodiekbeschrijving rendemenstcoaching, PSW, augustus Structuur in een systeem Het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen. Het gaat niet alleen om de delen op zich, ook niet om het geheel, maar om de betrekkingen tussen dit alles 5 Er kan sprake zijn van een gesloten systeem en een open systeem. Een gesloten systeem is geïsoleerd van zijn omgeving, zoals bijvoorbeeld een chemisch proces in een afgesloten vat. Een sociaal systeem, een systeem dat bestaat uit mensen, is altijd een open systeem: een systeem dat in voordurende wisselwerking is met zijn omgeving. Weijenberg 6 noemt een aantal typerende eigenschappen van een sociaal systeem die het gedrag van mensen in dat systeem beïnvloeden. Deze worden kort behandeld. Circulaire causaliteit: De mensen in een systeem staan in interactie met elkaar. In deze interactie geven zij elkaar prikkels, versterken zij prikkels, reageren zij op prikkels, zijn deze reacties weer een prikkel voor de ander(en), et cetera. Men is zowel oorzaak als gevolg van elkaars gedrag. Evenwichtsprocessen: Elk systeem streeft naar continuïteit, wil voortbestaan en streeft daarom naar evenwicht. Als de delen in het systeem met elkaar evenwicht staan, staat het systeem stevig. Zoals een kaartenhuis stevig staat omdat de kaarten onderling in evenwicht staan. Een open systeem staat echter voortdurend in wisselwerking met de omgeving. Hierdoor doen zich voordurend impulsen van buiten voor, die het evenwicht in het sociaal systeem kunnen bedreigen. Vaak is het gevolg van impulsen van buiten, dat de delen van een systeem tot een nieuwe onderlinge ordening moeten komen om een nieuw evenwicht te kunnen bereiken. Grenzen: Een sociaal systeem bestaat niet alleen uit individuen maar ook uit groepen. Deze groepen worden subsystemen genoemd. In een arbeidsorganisatie is dat bijvoorbeeld het subsysteem management, het subsysteem werknemer, het subsysteem administratie, het subsysteem receptie et cetera. Elk subsysteem heeft eigen grenzen. In arbeidsorganisaties worden deze vaak gemarkeerd met woorden zoals verantwoordelijkheden en taken. Ook deze subsystemen zoeken een evenwicht met elkaar. Een evenwicht wordt verstoord als leden van de subsystemen de grenzen van een ander subsysteem overschrijden. Bijvoorbeeld als een receptioniste aan de administrateur zegt hoe hij moet boekhouden. Hiërarchie: Het overschrijden van grenzen van subsystemen is nog bedreigender voor het evenwicht in het totale systeem als er sprake van een hiërarchische overschrijding. Vaak zijn de gezagsverhoudingen in het geding, bijvoorbeeld als een werknemer zijn leidinggevende te amicaal bejegend. Ook een grensoverschrijding naar beneden toe kan het evenwichtsgevoel aantasten. Bijvoorbeeld als de directeur in de kantine plotseling aan de tafel gaat zitten naast een medewerker als dat niet de gewoonte is. Coalities: Individuen en subsystemen in een sociaal systeem kunnen coalities vormen en daarbij het evenwicht verstoren. Andersom kan een verstoord evenwicht er juist toe leiden dat mensen nieuwe coalities met elkaar vormen. 5 Citaat uit : Weijenberg, J., Groepsleiding in Focus, Van Gorcum, Weijenberg, J., Groepsleiding in Focus, Van Gorcum, 1991.

17 Methodiekbeschrijving rendementscoaching, PSW, augustus De invloed van de structuur van het sociaal systeem is uitgangspunt bij rendementscoaching. Voor de Rendementscoach is het van groot belang te beseffen dat verandering bij het ene deel in het systeem (de werknemer) vaak consequenties heeft voor het andere deel van het systeem (de leidinggevende., collega s). Vanwege deze invloed kunnen problemen in het ene deel van het systeem worden bestreden door te interveniëren in het andere delen van het systeem. 2.3 Communicatie in een systeem Communicatie is de centrale kracht in het sociaal systeem. Luhman stelt zelfs dat het basiselement van het sociale systeem de communicatie tussen individuen is en niet het individu op zich 7. Mensen die met elkaar een systeem vormen, geven elkaar voortdurend (verbaal of non-verbaal, impliciet of expliciet) boodschappen over hoe men elkaar waardeert binnen dat systeem. In groepen heeft alle communicatie effect op iedereen, een uitspraak / boodschap tegen of over de een, heeft effect op de andere groepsleden. De reactie van de andere groepsleden is weer van invloed op de aangesprokene. In de systeemtheorie worden deze relationele boodschappen de inter-persoonlijke perspectieven genoemd. Inter-persoonlijke perspectieven zijn de zienswijzen op zichzelf en de ander, die de gesprekspartners met elkaar uitwisselen. 8. De inter-persoonlijke perspectieven beïnvloeden personen. Het zelfbeeld en het beeld dat anderen van de persoon hebben, of het beeld dat de persoon dènkt dat anderen van hem of haar hebben, worden constant vergeleken. Gepoogd wordt deze beelden met elkaar in overeenstemming te brengen door het zelfbeeld aan te passen aan het beeld dat anderen hebben of door anderen te overtuigen van het zelfbeeld. Inter-persoonlijke perspectieven zijn geen waarheid, maar veronderstellingen. Deze veronderstellingen moeten worden getoetst om op die manier de relatie gezond te houden. Door herkadering kan de invalshoek van de veronderstellingen positief worden beïnvloed, wat de communicatie weer positief kan beïnvloeden. Een ongezond patroon in de communicatie binnen een systeem is het zogenoemde scapegoating, in de Nederlandse literatuur bekend als het zondebokmechanisme. Dit mechanisme houdt in dat spanningen die in een groep ontstaan, bijvoorbeeld omdat de arbeidsomstandigheden niet goed zijn of omdat er bedreigingen zijn van buitenaf, worden geprojecteerd op één lid van de groep: de zondebok. De zondebok wordt gezien als oorzaak van een probleem, terwijl het ware probleem dieper of ergens anders ligt. Vaak zijn zondebokken die individuen, die de zwakste positie in een systeem hebben. Scapegoating is overigens een mechanisme dat ongemerkt en onintentioneel kan plaatsvinden. Zo wordt bijvoorbeeld een te zware werkdruk of slecht leiderschap (wat voor de hele afdeling een probleem kan zijn het eerst zichtbaar in negatief gedag of ziekteverzuim van het zwakste individu in het systeem. Dit individu kan dan door het systeem als probleem, als zondebok, worden gedefinieerd, terwijl hij in feite een symptoom is van een probleem dat elders ligt. Werknemers met een psychische handicap zijn, mede door een lage frustratietolerantie en beperkte copingvaardigheden, extra kwetsbaar voor minder ideale werkomstandigheden en lopen daardoor 7 Strikwerda, H., Het bewust-zijn van de organisatieadviseur, Management Consultant. 8 Hoffman, E.M., Interculturele gespreksvoering, theorie en praktijk van het TOPOI model, 2002.

18 14 Methodiekbeschrijving rendemenstcoaching, PSW, augustus 2009 meer kans om een zondebok te worden in een systeem dat niet goed functioneert. Een coach houdt rekening met processen van scapegoating en analyseert in de diagnosefase hoe de relatie ligt tussen het probleemgedrag van de werknemer en problematische omstandigheden in het systeem. 2.4 Groepsdynamiek Groepsontwikkeling Het systeem waarbinnen een werknemer en zijn leidinggevende werkt is in veel gevallen een groep, bijvoorbeeld in de vorm van een afdeling, een staf of een team. Om deze groep goed te begrijpen is het van belang om rekening te houden met de ontwikkelingsfase van een groep. Is de groep nog vrij nieuw van samenstelling of gaat het om een groep waar de leden elkaar al goed kennen op elkaar ingespeeld zijn? Het model van Tuckman wordt veel gebruikt om de fasen van groepsontwikkeling te karakteriseren 9. Forming: Groepsleden zijn nog onwennig tegenover elkaar, men weet niet wat wel en wat niet aan gedrag en onderlinge rollen wordt getolereerd. Men richt zich vooral op de leider van de groep. De groep heeft vooral behoefte aan een helder doel en aan een gericht plan. Storming: Verschillen van standpunten en belangen worden manifest. Er kunnen openlijke meningsverschillen en conflicten ontstaan over wat wel en wat niet bij de groep hoort. Mensen proberen eigen plekjes in de groep te vinden, maar soms zijn er onvoldoende plekjes. Stille diplomatie en respect voor het individu helpt de groepsvorming verder. Norming: Als de groepsleden elkaar beter gaan begrijpen en men erin slaagt om de meningsverschillen op te lossen, wordt de sfeer in de groep opener en neemt de groepsband toe. Onderlinge verschillen worden geaccepteerd, maar er ontwikkelen zich ook gemeenschappelijke normen en waarden. De groep heeft het nu nodig om normen ter sprake te brengen. Performing: Er is duidelijkheid over de onderlinge verhoudingen, men accepteert elkaars sterke en zwakke kanten. Problemen in de groep worden constructief opgelost. De groep kan een gezamenlijke taak optimaal vervullen maar heeft daarbij wel een heldere visie en resultaatvoorstelling nodig. Normatieve structuur Naarmate een groep meer als een eenheid functioneert, zal er ook meer sprake zijn van een gezamenlijk gedragen normatieve structuur. Deze normatieve structuur bestaat uit een - vaak niet expliciet uitgesproken - set van regels waaraan de groepsleden zich houden. Deze normatieve structuur kan zowel bevorderend als belemmerend werken bij het oplossen van problemen in een groep. Een normatieve structuur kan probleemoplossend werken als het individu en groep zekerheid verschaft over hoe men zich ten aanzien van elkaar kan en mag gedragen en men vanuit deze veiligheid tot oplossingen en nieuwe alternatieven kan komen. Een normatieve structuur kan echter ook belemmerend werken als de normen rigide en dwingend zijn, waardoor veranderingen nauwelijks mogen of kunnen plaatsvinden. 9 Met dan aan Petri Cornelissen, Zomer en Cornelissen Training, Opleiding en Advies

19 Methodiekbeschrijving rendementscoaching, PSW, augustus Methodische implicaties 3.1 Methodische positionering De sw-organisatie biedt verschillende vormen van coaching voor mensen op de werkplek of voor mensen die (nog) geen werkplek hebben. Zoals al eerder is aangegeven, richt rendementscoaching zich niet enkel op de individuele kandidaat zelf, maar neemt het de totale sociale werkomgeving van de kandidaat in beschouwing. De leidinggevende krijgt expliciet methodische handvatten om het ontwikkelpotentieel van de kandidaat te optimaliseren en/of het probleemgedrag te verminderen. Rendemenstcoaching biedt met deze totaalcoaching een vorm van begeleiding die uniek is in het swbedrijf. 3.2 Adviserend coachen: leren spelen met je coachingsrol Het coachen van een leidinggevende vraagt om extra methodische aandacht omdat de leidinggevende zelf ook evenals de coach - een begeleidende rol heeft ten aanzien van de kandidaat. De rol van de coach tegenover de leidinggevende heeft daarom veel weg van de rol van adviseur. Stein 10 beschrijft drie manieren waarop adviseurs/coaches werken met leidinggevenden/werkleiders/lijnmanagers: als expert; in de rol van een handlanger; of als partner. De verschillende rollen worden kort uiteengezet. De rol van expert Vaak is de verhouding cliënt-expert kenmerkend voor de relatie tussen leidinggevende en coach. De coach wordt de 'expert' in de uitvoering van een gegeven taak en de leidinggevende stelt zich passief op. Kenmerken van deze manier van coaching zijn: coach is actief, leidinggevende is passief; coach bepaalt wat moet gebeuren, leidinggevende faciliteert dit; coach is de enige deskundige en weet oplossingen, leidinggevende ziet eigen inbreng niet als deskundig; communicatie en samenwerking is beperkt (ieder doet het zijne); coaching is er niet op gericht dat leidinggevende in de toekomst zelf soortgelijke problemen kan oplossen; 10 De beschrijving van Ed Stein is overgenomen uit: Block, P., Feilloos adviseren, Academic Service, Schoonhoven, 2001.

20 16 Methodiekbeschrijving rendemenstcoaching, PSW, augustus 2009 De rol van een handlanger Hier beschouwt de leidinggevende de coach als een 'handlanger'. De leidinggevende zegt eigenlijk: "Ik heb geen tijd en ook geen zin om me met dit probleem bezig te houden. Ik heb de gebreken onderzocht en een overzicht gemaakt van wat er gedaan moet worden. Ik wil dat u het zo snel mogelijk in orde brengt. De leidinggevende behoudt volledige controle. De coach wordt geacht specialistische kennis toe te passen om doelstellingen te bereiken die door de leidinggevende zijn gedefinieerd. Kenmerken van deze manier van coaching zijn: leidinggevende is actief, coach is passief; leidinggevende bepaalt wat moet gebeuren, coach faciliteert dit; leidinggevende is gezaghebbend, inbreng coach kan worden gezien als tarten van dit gezag; communicatie en samenwerking is beperkt (ieder doet het zijne); coaching is er niet op gericht dat leidinggevende in de toekomst zelf soortgelijke problemen kan oplossen. De rol van partner In deze relatie wordt de kennis en kunde van de coach gecombineerd met die van de leidinggevende. Het oplossen van problemen wordt een gezamenlijke onderneming en de coach gebruikt zijn speciale vaardigheden om de leidinggevende te helpen bij het oplossen van problemen. Het verschil is van grote betekenis. De belangrijkste vooronderstelling die ten grondslag ligt aan een partnerschap is dat de leidinggevende actief betrokken dient te worden in de analysefase, bij het bepalen van doelstellingen en het gehele verdere verloop van het coachingsproces. De leidinggevende is medeverantwoordelijk is voor succes of mislukking. Kenmerken van deze manier van coaching zijn: leidinggevende en coach zijn beide actief; besluiten over wat moet gebeuren worden gezamenlijk genomen; er wordt op basis van gelijkwaardigheid van gedachten gewisseld en men respecteert elkaars verantwoordelijkheden en vakkennis; communicatie en samenwerking wordt als essentieel beschouwd; de coach gaat een ondersteunende relatie aan, bedoeld om het competentieniveau van leidinggevenden te verbreden opdat zij het systeem effectiever zullen maken. De volgende keer zal de manager over de vaardigheden beschikken om het probleem op te lossen. De rol van expert en van handlanger zullen vooral worden ingevuld door adviseurs in adviestrajecten waarbij specifieke inhoudelijke problemen moeten worden opgelost en waarbij niet wordt gestreefd naar het vergroten van vaardigheden bij de leidinggevende. Coaching daarentegen streeft juist wel naar het vergroten van vaardigheden- ook bij de leidinggevende. De rol van partner is dus de aangewezen rol die de coach moet innemen.

21 Methodiekbeschrijving rendementscoaching, PSW, augustus Methodische aandachtspunten Gestalte geven aan rendementscoaching Het centrale streven van rendementscoaching is het vergroten van het zelflerend en probleemoplossend vermogen van het individu en van het systeem waarin het individu zich bevindt. De coach kiest daarbij de rol van partner als uitgangspunt. Soms is echter een expertrol nodig (bijvoorbeeld als de coach kennis overdraagt) en soms een handlangersrol (als de coach bijvoorbeeld iets praktisch voor de opdrachtgever wil regelen). De coach moet er echter voor waken dat hij door het systeem (opdrachtgever, leidinggevende, kandidaat en evt. diens collega's) blijvend in een expertrol of handlangersrol wordt gedrukt. De basisrol van de coach is immers de partnerrol. Aanbevelingen aan de coach: stel je goed op de hoogte van de wensen en verwachtingen van anderen over de rol die zij van je verwachten; wees bewust van de rol die je op dat moment inneemt, misschien is dat (nog) geen partnerrol; bespreek deze wensen en verwachtingen en maak expliciet hoe jij je partnerrol wil innemen; probeer gaandeweg in houding en gedrag de expertrol of de handlangerrol om te buigen naar de partnerrol; probeer je partnerrol niet af te dwingen of te forceren, neem andermans wensen en verwachtingen ten aanzien van jouw rol serieus, het soepel kunnen schakelen is essentieel voor rendementscoaching. 3.3 Kennis overdragen Het leerprincipe van de gemedieerde leerervaringen Feuerstein heeft in zijn theorie van de gemedieerde ervaringen het leerprincipe uitgelegd achter het aanleren van een nieuw duidingskader. Hij maakt daarbij onderscheid tussen twee types van interactie tussen de mens en zijn omgeving 11 : 1. Leren door directe blootstelling aan prikkels. Hier leert de mens reageren op de omgeving door middel van directe prikkels. Als zijn gedrag niet belonend is, zal hij dat gedrag in de toekomst niet herhalen. 2. Leren door gemedieerde leerervaringen. Hier staat een ander - bijv. de coach - tussen de mens - bijv. de leidinggevende - en de omgeving. De coach helpt de leidinggevende met het interpreteren van de prikkels en spiegelt de leidinggevende een nieuwe manier van denken c.q. een cognitieve structuur voor. De leidinggevende zal deze cognitieve structuur overnemen, mits daarbij een drietal voorwaarden in acht worden genomen, die volgens Feuerstein van doorslaggevend belang zijn om te komen tot een effectieve gemedieerde leerervaring: 1. Intentionaliteit en wederkerigheid De coach legt expliciet uit aan de leidinggevende wat zijn intentie is, waarom hij een bepaald rolgedrag aanmeet en welk denkgedrag hij wil ontwikkelen. De leidinggevende moet dit snappen en accepteren en bereid zijn om hier iets van te leren. 11 Coenen-Hanegraaf, M., B. Valkenburg, M. Ploeg, H. Coenen (1998). Begeleid Werken. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.

22 18 Methodiekbeschrijving rendemenstcoaching, PSW, augustus Transcendentie De coach gaat in op concrete prikkels, maar maakt duidelijk dat het nieuw aangeleerde opgaat in een veelheid van situaties en niet alleen geldt voor de concrete situatie in de oefening. Het doel is dat het aangeleerde toepasbaar wordt gemaakt in het dagelijkse praktijk. 3. Zingeving Aan de leerervaring moet een zingeving worden gekoppeld. Men doet en denkt niet op een bepaalde wijze omdat het eenmaal zo moet, maar mensen kennen een doel en betekenis toe aan alles wat zij doen. Methodische aandachtspunten Wat voor kennis draagt een coach over? In de eerste plaats zal de coach aan werknemer, leidinggevende en andere betrokkenen uitleggen wat rendementscoaching is en wat het voor hen kan betekenen. Daarnaast doen zich op verschillende momenten situaties voor waar de coach kennis overdraagt. Zo kan een coach een leidinggevende bijvoorbeeld informatie geven over specifieke psychische beperkingen, zodat deze begrijpt wat er achter een bepaald gedrag van een werknemer schuilt. Daarnaast kan de coach de leidinggevende leren kijken naar het gedrag van de werknemer en dit gedrag te begrijpen vanuit de uitgangspunten van rendementscoaching: wat is de invloed van het gedrag van een werknemer op dat van zijn sociaal systeem (en visa versa); waar/bij wie treedt als gevolg hiervan rendementsverlies op en op welke wijze; hoe kan dit rendementsverlies worden opgeheven (gedragsveranderingen bij werknemer, en/of leidinggevende, en/of collega s, en/of thuis/elders); wie speelt in het sociaal systeem welke rol bij het bekrachtigen van nieuw gewenst gedrag en bij het uitdoven van oud ongewenst gedrag? 3.4 Werken aan vaardigheden en gedrag Om wiens vaardigheden en gedrag gaat het? Bij de overdracht van vaardigheden en gedrag gaat het om het handelen van de werknemer, het handelen van de leidinggevende en, indien van toepassing, het handelen van andere belangrijke actoren in het sociaal systeem. Het aanleren van nieuw gewenst gedrag vraagt om oefening en om bijsturing in de praktijk. Een leidinggevende kan bijvoorbeeld eerst met de coach een rollenspel doen om een bepaald aspect van de omgang met de werknemer te oefenen. Daarna kan het de leidinggevende dit gedrag ook in de praktijk brengen naar de werknemer toe. De coach observeert dit gedrag en geeft feedback aan de leidinggevende voor bijsturing. Het leerprincipe van modelling De coach kan in zijn rol als partner van de leidinggevende gebruik maken van het leerprincipe van modelling. Hierbij is het methodische uitgangspunt de Social Learning Theory van Bandura: door het aanschouwen van de consequenties of de opbrengsten van modelgedrag kan een persoon gemoti-

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Adviseren aan organisaties

Adviseren aan organisaties Handreiking Adviseren aan organisaties Jacqueline Gerritsen, Kwaliteitsbureau NVAB Jos Manders, Kwaliteitsbureau NVAB Felicia Vizi, NSPOH Mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De bedrijfsarts als adviseur

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten December 2012 www.divosa.nl 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Opzet van deze werkwijzer 5 1.2. Wat is een groep en wat is groepsgewijs werken? 5 1.3. Soorten

Nadere informatie

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen In de ban van de communicatie Over controllers en communicatieproblemen Eindscriptie van Remco Foppen in het kader van de Postdoctorale Controllersopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mei 2005

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Handboek voor trajectbegeleiders sociale activering, arbeidsintegratie en activerende hulpverlening Henk Spies Johny Vanschoren STAB Fontys

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

5 Verschil benutten/innoveren

5 Verschil benutten/innoveren 5 Verschil benutten/innoveren In het industriële tijdperk waren mensen een verlengstuk van de machine. Het efficiënt en betrouwbaar produceren en reproduceren van (massa)producten stond centraal. In organisaties

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Instrumenten Selectieprocedure

Instrumenten Selectieprocedure In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle procedures en formulieren, die worden toegepast in de verschillende modules, die onderdeel uitmaken van de arbeidsrehabilitatie- en de resocialisatiemethodiek

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie