Eindrapportage project Ook de Wajong doet mee!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage project Ook de Wajong doet mee!"

Transcriptie

1 Eindrapportage project Ook de Wajong doet mee! Deelnemende partijen: Ketenpartners Ik doe mee in Oost-Groningen UWV Wajong Groningen Drenthe Wedeka werk-leerbedrijf Veendam Stadskanaal dr. R.H. Bakker dr. S. Brouwer Afdeling Gezondheidswetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen maart 2010 TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 1

2 1 Inleiding Uit cijfers van het UWV blijkt dat ten aanzien van een onbekend aantal personen, dat in Nederland een Wajong uitkering ontvangt, geen zicht bestaat op hoe zij hun dag besteden. Niet bekend is in hoeverre zij in beweging zijn richting werk door het volgen van een re-integratietraject of thuis zitten en niet deelnemen aan een vorm van maatschappelijke participatie. Wel is bekend dat het voor jongeren funest is om thuis te zitten en geen zinvolle dagbesteding te hebben. Enerzijds verliezen zij doorgaans snel hun zorgvuldig tijdens school en stages opgebouwde basale werkvaardigheden en arbeidsritme, anderzijds kan te veel vrije tijd leiden tot verveling en in de ergste gevallen tot criminaliteit en drugsgebruik. In Oost-Groningen is binnen tien gemeenten in januari 2008 een project van start gegaan met de naam Ik doe mee in Oost Groningen. Onderdeel van de doelen van dit project is dat tenminste 35% van de groep met een WAO of Wajong uitkering binnen twee jaar een regulier betaalde baan heeft. Onder de paraplu van het actieprogramma Ik doe mee in Oost Groningen is in aansluiting op dit programma het projectplan Ook de Wajong doet mee! ontwikkeld, waarin de inzet om mensen met een Wajong uitkering in twee gemeenten in Oost Groningen, te weten Stadskanaal en Veendam, te re-integreren is beschreven. Doelstellingen van dit laatste project zijn: inzicht creëren in de mogelijkheden van personen die deel uitmaken van het zittend bestand; komen tot een nieuwe aanpak om deze personen te begeleiden naar regulier werk; komen tot een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen (gemeenten en sociale partners binnen de lokale arbeidsmarkt); komen tot een maximale participatie / activering van Wajongers. Deze laatste doelstelling geeft een andere inhoud aan het binnen de re-integratie met betrekking tot Wajongers gehanteerde begrip sluitende aanpak. Was vroeger louter de vaststelling dat iemand in traject zat een voldoende voorwaarde om van een sluitende aanpak te kunnen spreken, de huidige op maximale participatie gerichte visie gaat een stap verder en spreekt pas van een sluitende aanpak als voldoende inzichtelijk is waaruit dit re-integratietraject bestaat en wat het effect ervan is op participatie. Binnen het project zijn centrale rollen weggelegd voor de arbeidsdeskundige jong-gehandicapten (ADj) van het UWV en voor de jobcoach die in dienst is van het gemeentelijk werk-leerbedrijf. Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 In de eerste fase brengt de ADj het zittend bestand in kaart en maakt een inschatting van de mate waarin de Wajonger kan participeren in werk. Indien de ADj bepaalt dat directe plaatsing binnen een regulier bedrijf (nog) niet haalbaar is, valt de Wajonger binnen de doelgroep voor een interventie (zie fase 2). De Wajongers die direct in staat worden geacht om te kunnen werken in regulier werk (met/zonder begeleiding) volgen het reguliere traject en worden verwezen naar een reintegratiebedrijf. Indien gedurende de looptijd van het project blijkt dat dit traject niet tot succes heeft TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 2

3 geleid worden zij alsnog verwezen naar de interventie (de zogenaamde tweedekansers, zie fase 2). Alle jongeren worden gevolgd in de tijd. Met behulp van UWV-gegevens uit het cliënt-volgsysteem wordt vervolgens bepaald of het ingezette traject succesvol is, welke instrumenten en interventies zijn ingezet en welke actoren betrokken waren. Fase 2 Fase 2 bestaat uit de interventie, waarbij de Wajonger met ondersteuning van een jobcoach, die in dienst is van het gemeentelijk werk-leerbedrijf Wedeka BV, een werk-leertraject bij dit bedrijf wordt aangeboden. Dit werk-leertraject dient als voorbereiding op toekomstige bemiddeling naar regulier werk. De ADj heeft een centrale functie als case manager. De jobcoach is uitvoerder van het participatieplan en heeft zowel een adviserende als signalerende functie op het moment dat regulier werk niet (langer) beschikbaar is voor de Wajonger. In het laatste geval kan deze werkzaamheden verrichten bij één van de werkbedrijven onder de regie van Wedeka BV, zonder dat hier een WSWindicatie aan gekoppeld is, om zo te voorkomen dat de Wajonger gedurende langere tijd thuis komt te zitten. Overlegvormen Gedurende het project komt een werkgroep met vertegenwoordigers van het UWV Groningen en van het gemeentelijk werk-leerbedrijf Wedeka BV frequent bijeen om de voortgang van het project te bespreken. Onderzoek Het project Ook de Wajong doet mee! wordt in opdracht van het Strategisch Beleids- en Kenniscentrum van het UWV geëvalueerd door de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De evaluatie bestaat uit een proces- en een effectevaluatie. De centrale vraag van de procesevaluatie is gericht op de wijze waarop de geplande activiteiten tot stand zijn gekomen en zijn uitgevoerd. De centrale vraag bij de effectevaluatie is tweeledig. Ten eerste richt deze zich op de vraag in hoeverre het project inzicht geeft in de mogelijkheden van de doelgroep. Ten tweede op de vraag in hoeverre de gekozen aanpak als een methode kan dienen om Wajongers uit het zittende bestand naar een vorm van regulier werk te begeleiden. Deze eindrapportage heeft betrekking op de periode oktober 2008 tot januari Dit betreft de periode waarin fase 1 van het onderzoek is uitgevoerd en afgerond en een start is gemaakt met de tweede fase van het onderzoek. Alle activiteiten die in die periode zijn uitgevoerd zullen in het kort worden besproken. 2 Methode evaluatie fase 1 en 2 TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 3

4 Gedurende het project zijn door de onderzoekers ten behoeve van de procesevaluatie de volgende concrete activiteiten verricht: - het bijwonen van zes projectvergaderingen; - het afnemen van interviews met de adjunct directeur van het gemeentelijk werk-leerbedrijf Wedeka, met twee arbeidsdeskundigen jonggehandicapten van het UWV, met de projectleidster van het project Ik doe mee in Oost Groningen (2 x) en met de manager Wajong van het UWV (2 x); - het uitvoeren van een vragenlijstonderzoek onder de direct betrokkenen bij het project, te weten twee AD-ers, de manager Claim Wajong van het UWV, het hoofd van de afdeling trajecten binnen Wedeka BV en de projectleider Ik doe mee in Oost Groningen. De vragenlijst richtte zich op ervaren knelpunten binnen fase 1 en twee op het gebied van wet- en regelgeving, de samenwerking met ketenpartners, de taakverdeling binnen het project, de bestaande financieringsstromen, knelpunten op basis van strategische en politieke overwegingen van ketenpartners en op het terrein van het al dan niet aansluiten van bestaande (digitale) gegevensstromen. Ten behoeve van de effectevaluatie zijn alle gegevens verzameld omtrent de door de ADj gescreende Wajongers, hun kenmerken, hun situatie (werkend, in dagbesteding, in traject, in sociale activering of thuis zittend) en de doelstellingen c.q. planning voor de toekomst en de uiteindelijke status met betrekking tot participatie per 1 januari Resultaten fase 1 PROCESEVALUATIE Projectvergaderingen Tijdens alle projectvergaderingen is in een open sfeer tussen projectbetrokkenen gesproken over de uitvoering het project, de te nemen stappen in beide fasen en de knelpunten die dit project kenmerkt. Concreet kwamen aan de orde: - de instroom van Wajongers in het project en de afbakening van de doelgroep; - eventueel te nemen vervolgstappen met betrekking tot de instroom; - de samenwerking met de job-coaches van Wedeka; - registratie c.q. gebruik van het cliënt-volgsysteem / digitale communicatie met Wedeka; - het evaluatie-onderzoek zelf; - knelpunten op het terrein van de samenwerking met alle bij het project betrokken partijen en oplossingen daarvoor; - knelpunten met betrekking tot de bestaande wet- en regelgeving die een goede uitvoering van het project in de weg staan. EFFECTEVALUATIE De screening van Wajongers heeft als volgt plaatsgevonden: TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 4

5 1. het bedrijfsbureau van het UWV (bureau dat het management van sturingsinformatie voorziet) levert een lijst van inactieven aan; 2. deze gegevens worden aan de gegevens van het SIR (Systeem Inkoop Re-integratie) gekoppeld, waarbinnen alle re-integratietrajecten zijn opgenomen; 3. dossiers die qua re-integratiebestemming onbekend zijn worden voorgelegd aan twee ADj s; 4. ADj s voeren een handmatige check van deze dossiers uit; 5. Inactieven die aldus worden gescreend en waarvan binnen het project de participatie bestemming (zie tabel 1 op bladzijde 5) is bepaald worden (volgens REA-visie) aan het SIRsysteem toegevoegd teneinde dit sluitend te maken. In tabel 1 worden de gegevens getoond van de screeningsfase van het project. Hierbij zij aangetekend dat gedurende het project is besloten de screening met twee gemeenten uit te breiden, te weten Menterwolde en Vlagtwedde. TABEL 1 GEGEVENS VAN WAJONGERS (18 T/M 27 JAAR) NA SCREENING ADJ IN VIER GEMEENTEN (%) Vorm van participatie Gemeente Veendam Stadskanaal Menterwolde Vlagtwedde regulier werk 27 (15) 46 (20) 17 (28) 10 (12) werkend leren met dienstverband (bv 1 (1) 4 (2) - - BBL) wsw dienstverband 33 (19) 28 (12) 7 (12) 15 (18) gesubsidieerd dienstverband wsw 2 (1) 1 (0.5) - - regulier traject 19 (11) 46 (20) 5 (8) 8 (9) traject G-krachten 5 (3) 7 (3) - 4 (5) traject sociale activering wsw 39 (25) 25 (11) 9 (15) 8 (9) VSO-praktijkschool (+ vakopleiding) 1 (1) 7 (3) - 4 (5) ZMLK richting dagbesteding 4 (2) 5 (2) 2 (3) 4 (5) MBO 2 (1) 7 (3) 4 (7) 1 (1) REA-college 2 (1) 2 (1) 1 (2) - HBO/WO - 1 (0.5) - - dagbesteding 20 (11) 27 (12) 8 (13) 15 (18) AWBZ-instelling 3 (2) 1 (0.5) 4 (7) - dagbehandeling - 2 (1) - - zorgtraject 11 (6) 7 (3) 2 (3) - geen re-integratiemogelijkheden 2 (1) 13 (6) 1 (2) 13 (15) ingestroomd in huidig project: 5 (sluitend) 5 (2) 0 (sluitend) 3 (4) Totaal 176 (100) 234 (100) 60 (100) 85 (100) Uit de tabel valt op te maken dat procentueel in de gemeente Menterwolde de meeste Wajongers regulier aan het werk zijn. Het aantal Wajongers met een WSW-dienstverband is in Veendam het hoogst, nagenoeg één op de vijf. Het aantal Wajongers dat een regulier re-integratietraject volgt is in Stadskanaal het hoogst, eveneens één op de vijf, terwijl in Veendam het grootste aantal Wajongers, zowel absoluut als relatief, een sociale activeringstraject volgt. Conclusies naar aanleiding van de fase 1 Op basis van het verloop van fase 1 van het project kan een drietal conclusies worden getrokken. Ten eerste kan worden gesteld dat de aanname bij de start van het project, dat zich vooral onder de TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 5

6 23 tot 28-jarige Wajongers veel mensen zouden bevinden die bij het UWV niet goed in beeld waren, onjuist is gebleken gezien de resultaten van fase 1. De registratiesystemen van het UWV zijn blijkbaar redelijk waterdicht; er lijkt met betrekking tot de Wajongers althans in conventionele termen een sluitende aanpak gerealiseerd te zijn. Indien men echter onder een sluitende aanpak het realiseren van een optimale participatie verstaat, zoals men zich deze in het onderhavige project ten doel stelt, dan is van een dergelijke aanpak echter nog geen sprake, omdat onvoldoende inzichtelijk is waaruit de re-integratietrajecten naar regulier werk met betrekking tot Wajongers bestaan en wat zij in termen van participatie opleveren. Ten tweede is gebleken dat er door het uitvoeren van fase 1 van het project een betere aansluiting is ontstaan tussen afdelingen binnen het UWV die een deelverantwoordelijkheid hebben op het terrein van de Wajong. Zo heeft de koppeling van gegevens van het bedrijfsbureau van het UWV en die van het SIR tot een beter inzicht geleid in de situatie van inactieve Wajongers. Een derde conclusie is dat de instroom van Wajongers in het project aan het einde van fase 1 beperkt te noemen is. Door verschillende betrokkenen wordt er echter op gewezen dat gedurende de looptijd van het project de instroom in het project zal toenemen. Dit komt met name vanwege het feit dat er nog kandidaten te verwachten zijn vanuit de groep Wajongers die nu in traject zitten, maar waarbij dat traject op termijn niet succesvol zal blijken te zijn (de zogenaamde tweedekansers of zijinstromers). Methode fase 2 De interventiefase van het project had als doel om de in fase 1 gescreende inactieve Wajongers naar een vorm van maatschappelijke participatie te leiden. Daarbij ging men uit van de volgende opzet: de ADJers melden de voor het project beschikbare kandidaten aan; kandidaten wordt indien mogelijk een proefplaatsing met de ondersteuning van een jobcoach aangeboden bij het werk-leerbedrijf Wedeka in Veendam teneinde arbeidsritme op te doen en te wennen aan het participeren aan de maatschappij; indien mogelijk vindt na de proefplaatsing bij Wedeka een driemaandelijkse proefplaatsing bij een reguliere werkgever plaats, eveneens met de ondersteuning van een jobcoach; bij tevredenheid over de invulling van de beide proefplaatsingen behoort een werkgeverscontract tot de mogelijkheden. Indien de Wajonger bij de reguliere werkgever niet aan de verwachtingen voldoet kan hij terugvallen op een (tijdelijk) dienstverband bij Wedeka om inactiviteit en thuiszitten te voorkomen. Behoort regulier werk niet tot de mogelijkheden dan kan een WSW-indicatie worden aangevraagd. Tabel 2 (zie bijlage 2) laat de stand van zaken zien op 1 januari 2010 ten aanzien van de kandidaten die het project zijn ingestroomd. Vanaf 1 januari 2010 hebben nog twee intakes plaatsgevonden, die niet in deze tabel zijn opgenomen. Uit de tabel blijkt dat de kandidaten in een verschillende fase van participatie ondergebracht kunnen worden (variërend van sociale activering tot regulier dienstverband), dat bij sommige kandidaten het wegens gedrags- of privéproblematiek en/of TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 6

7 motivatieproblemen niet is gelukt de participatie-inspanningen te continueren en dat om die reden enkele kandidaten naar het reguliere zorgcircuit zijn verwezen. 3.2 Resultaten vragenlijstonderzoek In januari 2010 is een vragenlijst uitgezet bij 5 sleutelpersonen binnen het project (zie paragraaf 2 methode). De antwoorden op deze vragenlijst verschaffen een goed beeld van het procesmatig verloop van het project. KNELPUNTEN FASE 1 EN 2 Geringe instroom Aan de respondenten is gevraagd welke knelpunten zij ervoeren in de uitvoering van fase 1 ven 2 an het project. Niet alle respondenten hadden daar een goed zicht op. Een door allen genoemd knelpunt betreft het feit dat het aantal projectaanmeldingen (nog steeds) achterloopt bij de verwachtingen. Hiervoor wordt een aantal oorzaken genoemd. Ten eerste bleek ietwat tegen de verwachting in dat de aanpak van het UWV vóór de start van het project meer sluitend was geweest dan was ingeschat. Bij de start van het project bestond de veronderstelling dat de screening van Wajongers binnen het zittend bestand een groot aantal personen zou opleveren die tot dan toe buiten beeld waren gebleven. Deze veronderstelling is niet terecht gebleken. Een tweede reden is gelegen in het feit dat ook de instroom van tweedekansers (of zij-instromers; personen waarbij een regulier arbeidsverband is gestopt), ook op termijn, nauwelijks van de grond is gekomen. Hiervoor wordt een tweetal redenen genoemd: 1. het signaleringssysteem dat ervoor moet zorgen dat personen bij wie een regulier arbeidsverband wordt afgebroken bij het project worden aangemeld voldoet niet. Het is derhalve goed mogelijk dat er meer voor het project geschikte personen zijn dan bij de AD-ers bekend is; 2. het kan 2½ jaar duren voordat iemand die een regulier traject doorloopt uit een dienstverband wordt geplaatst. Dit zou betekenen dat de evaluatietermijn van het project te vroeg ligt om zicht te krijgen op het volledig potentieel van zij-instromers. Een derde reden die wordt genoemd zijn de bestaande contractverplichtingen met re-integratiebedrijven binnen UWV-Wajong. (Bettien aanvullen!) En ten slotte wordt erop gewezen dat er in de oude Wajong nog geen participatieverplichting bestond. Tot de invoering van de nieuwe wet Wajong werd onder het begrip sluitende aanpak verstaan dat een persoon op een traject werd geplaatst, zonder verder te inventariseren waaruit dat traject dan wel bestond en hoe de stand van zaken binnen dat traject was. In dat kader wordt ook genoemd dat dit project geen dwangmiddelen kende als een kandidaat niet wil deelnemen; dan hield verdere bemoeienis noodgedwongen gewoon op. Gegevensstromen De digitale gegevensstromen van verschillende instanties sluiten niet goed op elkaar aan, zodat geen adequaat cliëntvolgsysteem ontstaat. Met name bij het UWV zijn de digitale gegevens vooral gericht op de verstrekte uitkeringssituatie terwijl dit bij de gemeenten niet het geval is. Hierdoor dient TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 7

8 screening door de AD-ers (al of niet met administratieve ondersteuning) handmatig plaats te vinden, hetgeen zeer tijdrovend is. Desalniettemin is dit goed gelukt, mede dankzij goede ondersteuning van het Bedrijfsbureau van AG, dat allerlei bestanden aan elkaar heeft gekoppeld. Ook is er in dit kader overleg geweest tussen de gemeenten en het UWV, waarbij bestanden zijn vergeleken. Financieringsstromen De vraag wat in het kader van het project wel en wat niet gefinancierd kan worden bleek niet gemakkelijk te beantwoorden. Een gevolg is geweest dat de AD-ers in samenwerking met het UWV veel uitzoekwerk hebben moeten verrichten om beschikbare mogelijkheden op het spoor te komen voor de financiering van werkbedrijfvoorzieningen, inkoop van trajecten, studies van Wajongers, scholingskosten, AWBZ-herfinanciering en PGB. Ook moest worden voorkomen dat geen dubbele trajecten werden ingezet of overlappende financieringsbronnen werden aangeboord. Van belang is om hier te vermelden dat ten behoeve van het project door een staf AD-er een subsidie-overzicht gemaakt is dat goede diensten heeft bewezen. Wet- en regelgeving De wet- en regelgeving is binnen met name fase 2 van het project regelmatig een complicerende factor geweest. Vaak heeft het zoeken naar een sluitende wet- en regelgeving in het kader van het plaatsen van cliënten veel uitzoekwerk betekend. Voorbeelden van op te lossen vragen die in dat verband worden genoemd zijn: Kan loonkostensubsidie worden gecombineerd met een proefplaatsing? Kan een proefplaatsing worden gecombineerd met jobcoaching? Valt jobcoaching te realiseren indien de cliënt is geplaatst op een zgn. werkervaringsplaats? Wat valt te vermelden over de verhouding voordeel werkgever versus voordeel klant? Kan een dagopleiding worden gecombineerd met een Wajong-uitkering? Welke mogelijkheden zijn er voor een Wajonger die in dienst is bij Wedeka BV en vanuit dat dienstverband een opleiding wil volgen? Hier is zo goed mogelijk vorm aan gegeven door veel structureel overleg tussen AD, jobcoach en diverse instanties, veel contact en telefonisch contact op dossierniveau teneinde maatwerk te realiseren. Door de respondenten wordt benadrukt dat geen traject gelijk is. Ook bij de oplossing van knelpunten die voortkwamen uit de vigerende wet- en regelgeving bleek het eerder genoemde subsidie-overzicht een goed hulpmiddel. Strategische / politieke overwegingen betrokken instanties De doelstelling van het project om Wajongers zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij vereist van verschillende partijen, zoals gemeenten, UWV en UWV-werkbedrijf, een andere benadering en doet een beroep op een andere vorm van professionaliteit. Eén respondent karakteriseert die omslag met de zinsnede participatie is belangrijker dan inverdienen op een uitkering. Aangegeven wordt dat die omslag goed gelukt is. TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 8

9 Taakverdeling De afstemming van taken en bevoegdheden tussen gemeente, UWV (werkbedrijf) en overige betrokken instanties bleek niet eenvoudig. Niet altijd was duidelijk wie precies waarvoor verantwoordelijk was. Weliswaar kon de jobcoach worden beschouwd als de spin in het web en was de AD verantwoordelijk voor de bewaking van het traject alsmede voor het eindresultaat van het project; toch was bij de betrokkenheid van meerdere instanties niet altijd duidelijk wie het voortouw diende te nemen. Iedere instantie had bovendien de neiging om zich vanuit de eigen invalshoek met Wajongers bezig te houden, terwijl een regievoerder vaak ontbrak. Met name indien ook reguliere zorgverleners bij een kandidaat betrokken waren, hetgeen bij aanwezige gedragsproblematiek eerder het geval was, werd dit afstemmingsprobleem pregnanter. In het verlengde hiervan ligt ook de opmerking die één van de respondenten maakt dat de behoefte aan een integrale begeleiding binnen het project soms erg werd gevoeld en dat deze veelal ontbrak. Als voorbeeld wordt genoemd dat het bij klanten die meer nodig hebben dan alleen een jobcoach of beschut werk niet duidelijk was welke extra begeleiding mogelijk was, zoals schuldhulpverlening of maatschappelijk werk. De betrokken AD moest in dat geval zelf uitzoeken waar aanvullende hulp te vinden was en of dat op korte termijn adequaat kon worden geregeld. Dit probleem kwam naarmate het project vorderde pregnanter naar voren. Vooral bij gedragsproblematiek is een integrale aanpak van doorslaggevend belang. In dat kader wordt genoemd dat bij de bijstandsregeling al dit soort zaken vanuit de gemeente wel in één huis zitten en dat daarom daar dit soort problemen veel minder spelen. Persoonlijke problemen en gedragsproblemen Bij een aantal kandidaten dat in het project is ingestroomd is sprake gebleken van gedragsproblematiek (al of niet in combinatie met motivatieproblemen), soms met een dusdanig karakter dat verdere participatie binnen de projectstructuur niet mogelijk bleek. In de meeste gevallen zijn deze kandidaten naar het reguliere circuit verwezen. Dit heeft binnen de projectvergaderingen tot een discussie geleid over de focus van het project in relatie tot de aard van de instroom. Kort samengevat ging men er bij aanvang van het project van uit dat het wat betreft het niveau van de instromers zou gaan om de bovenkant van de WSW en de onderkant van de markt; personen die met goede ondersteuning een gerede kans maken op een regulier arbeidsverband, terwijl volgens sommigen het in het project eerder om de onderkant van de WSW blijkt te gaan. Geconcludeerd is dat deze laatste observatie niet juist is; het betreft wel degelijk de bovenkant van de WSW qua niveau, maar door onder andere gedrags- en motivatiestoornissen en middelengebruik wordt dit beeld vertroebeld en lijkt het niveau lager dan het in werkelijkheid is, soms zelfs dusdanig dat WSWindicaties in gevaar kunnen komen. Het feit dat er sprake is van een gedragscomponent zegt op zich niets over de verstandelijke vermogens van betrokken kandidaten. Bovendien past de onderkant van de WSW qua verstandelijke vermogens eerder bij een dagbesteding dan bij de WSW of een regulier dienstverband. De bestaande gedragsproblematiek heeft er toe geleid dat veelal eerste sociale activering werd ingezet, teneinde een beter beeld van de cliënt te krijgen en eventuele belemmeringen weg te werken. Vervolgens werd er een werk-leer traject (proefplaatsing) ingezet. De uitstroom naar een TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 9

10 regulier dienstverband zonder tussenkomst van Wedeka BV is tot op heden slechts in twee gevallen gelukt. Wellicht hebben de economische ontwikkelingen (recessie) hierbij een rol gespeeld. Daar staat tegenover dat er in een aantal gevallen via Wedeka BV wel resultaten zijn bereikt met deelnemers die ver van de reguliere arbeidsmarkt stonden. Inventarisatie van knelpunten in de samenwerking met betrokken instanties De samenhang van factoren die van invloed zijn op participatiemogelijkheden van een kandidaat is meestal complex, waarbij de leefomgeving doorgaans een centrale rol speelt. Bij knelpunten waaraan niet binnen het re-integratie circuit tegemoet gekomen kan worden dient daarom een beroep te worden gedaan op het reguliere zorgcircuit. De procedures en voorwaarden die aan een dergelijk beroep zijn gekoppeld verhouden zich niet altijd gunstig tot het doel van dit project: structurele participatie. Om het project naar tevredenheid te laten verlopen is de inzet van een aantal instanties een belangrijke voorwaarde. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bij het project betrokken instanties en wordt tevens aangegeven welke knelpunten zich voordoen met de samenwerking met deze instanties in het kader van het project. Gegevens voor deze inventarisatie zijn verkregen uit de projectvergaderingen en het vragenlijstonderzoek. Wedeka bedrijven Bij de start van het project kostte het tijd en moeite om zich de wet- en regelgeving eigen te maken, zo geven de AD-ers aan. Dit is naar hun zeggen in de loop van het project echter goed gelukt, met name vanwege de open communicatie en het vele onderlinge overleg. Inzet MEE De inzet van MEE, de organisatie die is voortgekomen uit de vroegere Sociaal Pedagogische Dienst en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, geschiedt op initiatief van de cliënt zelf. Voor een aantal beperkingen, zoals PDD-Nos, geldt echter dat een dergelijk initiatief niet van de cliënt kan worden verwacht. Indien vanuit het project door de AD-er een beroep op MEE wordt gedaan in het kader van de hulpverlening aan een cliënt kan en mag MEE niet op dat beroep ingaan omdat initiatieven van anderen dan de cliënt zelf niet worden gehonoreerd. Daarnaast wordt een knelpunt in de sluitende aanpak naar onderen (personen met beperktere participatiemogelijkheden) gesignaleerd. Het betreft dan vooral de situatie waarin er bij kandidaten geen werkmogelijkheden bestaan, waardoor deze zijn aangewezen op dagactiviteiten. Voor deze activiteiten bestaan echter wachtlijsten met lange wachttijden, omdat cliënten voor dagbesteding geïndiceerd dienen te worden. Gemeenten Hoewel gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor arbeidsparticipatie van Wajongers hebben zijn via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) echter wel de taak om deze groep burgers goed te laten participeren in de maatschappij. De wet geeft de gemeente de mogelijkheid een regierol uit te voeren teneinde het beleid rond diverse levensterreinen te coördineren. Dit gebeurt echter nog niet TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 10

11 naar behoren. Als belangrijkste oorzaak hiervoor geven de AD-ers aan dat de kennis over deze doelgroep bij bestuurders en beleidsmakers in de gemeente nog zeer beperkt is. Ze kennen de doelgroep nog te weinig met als gevolg dat beperkingen vaak worden onderschat en werkmogelijkheden worden overschat. Bovendien dient bij de gemeenten het besef te ontstaan dat participatie meer is dan regulier werken en dat bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk met behoud van uitkering of een leerwerktraject onder participatie kan vallen. Ook hebben zij onvoldoende zicht op de aanpassingen op het terrein van belasting en belastbaarheid die werken beter mogelijk kunnen maken. En ten slotte is juist bij kandidaten met gedragsproblematiek een goede samenwerking en duidelijkheid over verantwoordelijkheden en regievoerderschap van belang. Lentis en de VNN Indien Wajongers met persoonlijke problemen kampen kan een verwijzing naar Lentis aangewezen zijn. Lentis (voorheen GGz Groningen) biedt mogelijkheden voor behandeling, ondersteuning en begeleiding bij psychische en psychiatrische problemen. De Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) richt zich op het herstellen van de levensgebieden die door het middelengebruik zijn aangedaan. Het verkrijgen van controle op het middel, inclusief een eventueel streven naar abstinentie, is daarbij het gekozen uitgangspunt. Voor zowel Lentis als de VNN geldt dat zij lange wachtlijsten kennen. Daarnaast is ook sprake van een langdurig traject om voor zorg van Lentis en het VNN in aanmerking te komen. Schuldhulpverlening Een bureau voor Schuldhulp en schuldhulpverlening kan helpen bij financiële problemen en het verstrekken van leningen. Zij begeleiden bij budgetbeheer, schuldhulp verlening en budgetbegeleiding. Daarnaast geven ze advies en informatie over hoe je beter met geld om kunt gaan en hoe je schulden kunt oplossen en voorkomen. Aangezien de begeleiding door dit bureau op vrijwillige basis geschiedt, treedt er een probleem op als cliënten niet mee willen werken. Vaak leidt een dergelijke situatie tot een langdurig overredingsproces en kan stagnatie ontstaan in de participatie. Dergelijke knelpunten bestaan ook voor de inzet van maatschappelijk werk, sociaal verpleegkundigen en de speciale thuiszorg. Overige knelpunten Er is bij de uitvoering van fase 2 een aantal overige knelpunten te signaleren dat los staat van de inzet van hierboven genoemde instanties. Vasthouden cliënten Om een structurele sluitende aanpak ten aanzien van Wajongers te realiseren is het van belang de cliënten die in het project zijn geïncludeerd vast te houden. De centrale functie wordt daarbij door de jobcoach vervuld, in nauwe afstemming met de AD-er. Een knelpunt kan echter ontstaan indien er problemen ontstaan in de privésituatie of ten aanzien van de reguliere hulpverlening. De reikwijdte van noch de jobcoach, noch de AD-er is zo groot dat problemen in de woon- c.q. leefsituatie door TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 11

12 hun adequaat kunnen worden opgepakt, terwijl instanties als Lentis, de reclassering en maatschappelijk juist participatie niet altijd in het vizier hebben. Een belangrijke voorwaarde is dat jobcoach en AD-er hun werkzaamheden goed afstemmen ondanks de grote autonomie die het werken van vooral de AD-ers kenmerkt. Medische herbeoordelingen Wegens een capaciteitstekort komt het UWV momenteel niet toe aan het uitvoeren van medische herbeoordelingen. Een professionele herbeoordeling is geïndiceerd als aan cliënt een Wajonguitkering is toegekend en de verzekeringsarts verwacht dat er een relevante verbetering van de mogelijkheden optreedt. Er is inmiddels een aanzienlijk aantal cliënten dat op herbeoordeling wacht en die wellicht potentieel kandidaat zijn voor het project, maar waarvoor vooralsnog geen sluitende aanpak kan worden gerealiseerd. Kwaliteitsgarantie in relatie tot instroom Het realiseren van een adequate financiering voor de betrokkenheid van Wedeka wordt bemoeilijkt door de geringe instroom binnen het project tot op heden. Daarbij speelt mee dat het aantal zijinstromers, Wajongers waarbij het reguliere traject niet succesvol was, tot op heden lager is dan verwacht. De aanstelling van het aantal kwalitatief goede jobcoaches echter, is afhankelijk van het aantal in het project ingestroomde cliënten. Is dat laatste aantal beperkt dan kunnen er ook weinig jobcoaches worden aangesteld. Ook het gemeentelijk leer-werkbedrijf heeft een minimale instroom nodig om kwaliteit te garanderen. Het project beschikt helaas niet over additionele financieringsmogelijkheden om dit knelpunt op te vangen en is afhankelijk van reguliere producten. Reorganisatie binnen het UWV Er hebben binnen het UWV twee reorganisaties plaatsgevonden, waarbij de laatste op laste van de rechter moest worden herroepen. De reorganisatie binnen het UWV, waarbij Sociaal Medische Zaken en het UWV-werkbedrijf zijn gescheiden is niet gunstig geweest voor het project. Hierdoor werd de claimbeoordeling gescheiden van de re-integratie met het risico dat cliënten eerder uit het zicht van de AD-ers raakten. Daarnaast heeft de medio 2009 door de rechter teruggefloten reorganisatie van het UWV geen optimale condities geschapen voor de continuïteit van het project, onder andere omdat de daaraan gekoppelde carrièrekeuzes van betrokkenen zeer veel aandacht hebben gevraagd, ondanks het herroepen ervan. Het is bij een nieuw en tijdrovend project van belang dat er voldoende ruimte bestaat voor een kwalitatief goede uitvoering, zeker indien de werkzaamheden die uit het project voortvloeien, zoals de handmatige screening die AD-ers hebben uitgevoerd, zonder uitbreiding van aanstelling en/of taken dienen te geschieden en juist een toegenomen werkdruk met zich meebrengen. Wegvallen belangrijk sleutelpersoon Enige tijd na de start van het project is een belangrijke sleutelpersoon, die onder andere verantwoordelijk was voor het opleiden van de jobcoaches, wegens familie-omstandigheden niet TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 12

13 meer in staat om haar werk binnen het project te continueren. Omdat deze persoon niet vervangen kon worden betekende dit een aantasting van de continuïteit binnen het project, onder andere zich uitend in. Iets in de oplossingensfeer melden? Succesfactoren Behalve knelpunten kende het project ook veel succesfactoren. De belangrijkste succesfactoren zullen hier kort worden genoemd. Intensief overleg tussen en voorlichting aan betrokken partijen Het project is aanleiding geweest tot veel intensief overleg tussen betrokken partijen, zoals de arbeidsdeskundigen van het UWV en de jobcoaches van Wedeka. Ook zijn een aantal partners door andere de AD-ers en de projectleiding gedegen voorgelicht. Dit betreft onder andere de bestuurders en managers in de Werkpleinen Veendam, Stadskanaal en Winschoten, maar ook de medewerkers van de werkgeverteams, scholen en gemeenten. Daarvoor is veel informatiemateriaal ontwikkeld. Fricties met de gemeenten over verantwoordelijkheidsverdeling en uitwisseling van gegevens zijn uitgebreid besproken. Aan de gemeenteraden is cijfermateriaal verstrekt met betrekking tot de Wajong-problematiek. Met betrekking tot werkgevers is er door Wedeka veel geïnvesteerd in het bestaande netwerk en is dit netwerk ook uitgebreid, in overleg met de afdeling detachering van Wedeka en de werkgeversteams van het UWV/gemeentelijk werkbedrijf. Eén van de gevolgen hiervan is dat er in de gemeente Veendam door een grote supermarktketen intenties zijn uitsproken om Wajongers te plaatsen. In de gemeente Vlagtwedde wordt gewerkt aan samenwerking met een specialist in vastgoedverbetering. In dit stadium van het project is echter nog niet duidelijk wat de omvang en mate is waarin Wajongers bij werkgevers te plaatsen zijn indien het aantal te reintegreren Wajongers fors zal toenemen. Methodiekontwikkeling Eén van de belangrijkste succesfactoren van het project is dat er methodiek (zie screening effectevaluatie) is ontwikkeld die ook op andere plaatsen gehanteerd kan worden. Zo vindt momenteel ook verspreiding plaats naar andere WSW-bedrijven, zoals Fivelgo in Tolbert. De impact die het project heeft staat daarmee los van de beperkte omvang ervan. Onderdeel van de methodiek is tevens dat de verbinding met het Werkplein in de praktijk wordt gebracht en dat werkgeversteams in de Werkpleinen participeren. Tot deze methodiek behoort ook een inventarisatie van instellingen die met Wajongers te maken kunnen krijgen, zoals Lentis, dagbestedingsinstanties, verslavingszorg, Autistenteam Noord, schuldhulpverlening, MEE, specialistische thuiszorg, maatschappelijk werk, reclassering etc. Wat de methodiek sterk maakt is dat zij kan worden gefinancierd uit reguliere middelen en niet afhankelijk is van additionele financiering. TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 13

14 Sluitende aanpak tot 28 jaar Door het project is in de betrokken regio s een sluitende aanpak voor Wajongers tot 28 jaar gerealiseerd. Daarnaast Verlenging van de projectevaluatie Er is een aantal redenen om de projectevaluatie met een jaar te verlengen. Ten eerste is met de tweede fase van het project nog niet zo lang geleden begonnen en betreft dit de fase waarom het daadwerkelijk draait: kan een blijvend sluitende aanpak worden gerealiseerd ten aanzien van de kandidaten die de screening binnen fase 1 heeft opgeleverd en welke factoren staan deze aanpak in de weg. Daarbij kunnen ook de oplossingen voor de knelpunten die hierboven reeds zijn geïnventariseerd onderdeel van de evaluatie uitmaken. Een tweede reden waarom verlenging van de evaluatie van belang is betreft het feit dat de recente scheiding tussen FMZ en het werkbedrijf van het UWV van invloed kan zijn op de uitvoering van het project. Het is van belang de gevolgen van deze scheiding voor het project te inventariseren. Een laatste reden betreft de invoering van de nieuwe Wajong-wet (Wet Wajong) per 1 januari 2010, waarin niet het recht op uitkering maar het recht op arbeidsondersteuning centraal staat. Daar de doelstellingen van deze wet beter aansluiten op de doelstellingen van het project dan ten aanzien van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten, die vorig jaar van kracht was, het geval was, is het van belang in kaart te brengen of dat zich vertaalt in de projectresultaten. TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 14

15 TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 15

16 BIJLAGE 2 INSTROOM PER 1 JANUARI 2010 m/v Lft Aanmld Fase Werkplek Start Eind Bijzonderheden Hulpverlening M SA per SA per PP Supermarkt, PP ontbonden in proeftijd per SA onderzoek autisme Humanitas (PGB) V Wedeka BV detacheringen per zwangerschapsverlof - schoonmaak V SA per SA verlengd fysiotherapie V hulpverlening i.v.m. psychische problemen teruggemeld Lentis V hulpverlening per SA gestopt vanwege privésituatie Compaen gezinsmaatschappelijk werk V niet gestart motivatieproblemen - M SA kringloop computerreparatie M Wedeka BV detacheringen diervoederbedrijf kind uit huis geplaatst reclassering, VNN, jeugdzorg Novo-ambulante begeleiding per PP diervoederbedrijf - per DV Wedeka BV behoort mogelijk tot WSW doelgroep IDA-test gedaan V Wedeka BV ATC Veendam receptie per PP per DV Wedeka BV M hulpverlening per SA per gestopt psychische problemen - Lentis M niet gestart wilde niet bij Wedeka werken, teruggemeld - V DV Supermarktketen per SA per PP Wedeka per PP Supermarkt per regulier DV M gestopt Wedeka BV Industries per gestopt vanwege motivatieproblemen agressie M niet gestart teruggemeld UWV i.v.m. drugsgebruik ter onderdrukking agressie en ADHD - De Zijlen (PGB) gestopt vanwege misbruik gelden - M Wedeka BV Mark BV Veendam per PP - M SA SA met WSW-indicatie - M SA opleiding taxichauffeur met UWV-gelden - M DV Voor in t Holt Ter Apel per PP - per DV V?? SA GBI Stadskanaal Noeverman M Intake per april 2010 opleiding + jobcoach - M niet gestart gaat studeren met studiefinanciering - V Intake per gesprekken met Mark BV (kantinewerkzaamheden_ - TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 16

17 TGO Tussenrapportage Ook de Wajong doet mee! 17

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.23 Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 bronnen www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten, d.d. oktober 2011 In 2013 gaat waarschijnlijk de Wet werken naar

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Agenda. Wajong Onafhankelijk arbeidsadviseur. Nieuwe wet Nieuwenaam. Aanleiding. Oude Wajong. Nieuwe Wajong

Agenda. Wajong Onafhankelijk arbeidsadviseur. Nieuwe wet Nieuwenaam. Aanleiding. Oude Wajong. Nieuwe Wajong Wajong Onafhankelijk arbeidsadviseur Ronde tafel gesprek Agenda Aanleiding De wet De uitvoering Rol onafhankelijk arbeidsadviseur 2010 Nieuwe wet Nieuwenaam Oud Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 182/2013 Datum : 17 december 2013 B&W datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Beantwoording brief PP, PvdA, ChristenUnie Aanleiding Brief

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Informatie over de Wajong

Informatie over de Wajong Informatie over de Wajong Inleiding Het kabinet heeft het voornemen om per 1 januari 2014 de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet Wajong

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u?

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u? Even voorstellen Frank Groen Arbeidsdeskundige UWV Jack Kerkhofs Projectmanager Onderwijsgroep Buitengewoon En wie bent u? Wat gaan we doen Wij laten u kennismaken met nieuwe klanten voor de gemeenten

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.37 Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 bronnen www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht d.d. 2.11.2012 Hulp bij vinden baan voor mensen in oude

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 562 Besluit van 7 november 2012 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 8:10 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Monitor afspraakbanen arbeidsmarktregio Groningen

Monitor afspraakbanen arbeidsmarktregio Groningen Monitor afspraakbanen arbeidsmarktregio Groningen (t/m augustus ) [met regionale trendrapportage 1 e kwartaal ] Moniror afspraakbanen 1 1. Inhoud monitor In de arbeidsmarktregio laten we periodiek zien

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Wajongers op de arbeidsmarkt. Driebergen, 26 januari Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf

Wajongers op de arbeidsmarkt. Driebergen, 26 januari Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf Wajongers op de arbeidsmarkt Driebergen, 26 januari 2011 Erik Voerman Businessadviseur, UWV WERKbedrijf 1 Drie congressen Medilex: Wajongers op de arbeidsmarkt, En hoe snel het kan veranderen.. Geschikt

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

nwajong Harm Rademaekers NvA, 22 november 2013 Senior Beleidsontwikkelaar / register arbeidsdeskundige

nwajong Harm Rademaekers NvA, 22 november 2013 Senior Beleidsontwikkelaar / register arbeidsdeskundige . 2 nwajong NvA, 22 november 2013 Harm Rademaekers Senior Beleidsontwikkelaar / register arbeidsdeskundige Programma Wajong algemeen Beoordeling door verzekeringsarts en arbeidsdeskundige Re-integratie

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

gemeente Zuidpias Adviesraad Zuidpias dhr. J van Duinen Coreilipad XB NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL Geachte adviesraad,

gemeente Zuidpias Adviesraad Zuidpias dhr. J van Duinen Coreilipad XB NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL Geachte adviesraad, gemeente Zuidpias Adviesraad Zuidpias dhr. J van Duinen Coreilipad 2 2914 XB NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL verzenddatum. 1 2 APR m onderwerp Reactie op advies voorziening beschut werk nieuw ons kenmerk U16.001959

Nadere informatie

PROJECT AFSLUITING+ EVALUATIE PROJECT

PROJECT AFSLUITING+ EVALUATIE PROJECT PROJECT AFSLUITING+ EVALUATIE PROJECT 1 Deel 1 Algemene projectgegevens 1 Naam project 1 Aanpak jongeren tot 27 jaar zittend bestand Participatiewet 1 Deel 2 Projectinhoudelijke gegevens Oorspronkelijke

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Werken en arbeidsondersteuning centraal in nieuwe Wet Wajong

Werken en arbeidsondersteuning centraal in nieuwe Wet Wajong Werken en arbeidsondersteuning centraal in nieuwe Wet Wajong Inleiding Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong in werking getreden. In de nieuwe Wet Wajong staat het recht op arbeidsondersteuning centraal,

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent de individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 februari 2004,

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus AA Alphen aan den Rijn

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus AA Alphen aan den Rijn College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, 18 maart 2015 Betreft: advies concept beleidsplan Rijnstreek Werkt 2015-2016

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie