WERKZOEKENDEN GESCREEND OP GELETTERDHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKZOEKENDEN GESCREEND OP GELETTERDHEID"

Transcriptie

1 WERKZOEKENDEN GESCREEND OP GELETTERDHEID Centrum Sociale en Beroepspedagogiek K.U.Leuven Met de steun van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, aanpasbaarheid en gelijke kansen door het investeren in menselijke hulpbronnen.

2 1 SITUERING VAN HET PROJECT VERLOOP VAN HET PROJECT OPSTARTFASE ONDERZOEKSFASE TESTFASE Opleiding Eigenlijke testfase EVALUATIEFASE DETECTIE VAN LAAGGELETTERDEN/LAAGGECIJFERDEN BIJ DE VDAB ONTWIKKELDE METHODIEK VERLOOP VAN DE DETECTIE Een vermoeden duikt op Toetsing van het vermoeden Meedelen DOORVERWIJZING NAAR HET CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE WARME OVERDRACHT IN DE WERKWINKEL Doorverwijzinginstrument: adressen van Centra voor Basiseducatie Doorverwijzinginstrument: standaard mail Doorverwijzinginstrument: geheugensteuntje voor de werkzoekende INTAKE EN SCREENING DOOR HET CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE STROOMDIAGRAM VAN HET DOORVERWIJZINGPROCES SCREENING DOOR EEN CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE ANALYSE VAN DE RESULTATEN AANTAL GEDETECTEERDE LAAGGELETTERDE WERKZOEKENDEN DOOR DE VDAB PROFIEL VAN DE GEDETECTEERDE LAAGGELETTERDE WERKZOEKENDEN DOOR DE VDAB ANALYSE VAN HET GEBRUIK VAN DE INSTRUMENTEN VERMELDING IN DE INTAKELEIDRAAD KNIPPERLICHTENLIJST LIJST MET TRUCS SPEUREN NAAR CIJFERS EN LETTERS SCREENING DOOR BASISEDUCATIE BESLUIT AANBEVELINGEN BIJLAGEN Bijlage ACHTERGRONDINFORMATIE OVER BESCHRIJVING LAAGGELETTERDEN/LAAGGECIJFERDEN BAND TUSSEN LAAGGELETTERDHEID / LAAGGECIJFERDHEID EN WERKLOOSHEID Bijlage KNIPPERLICHTEN VOOR LAAGGELETTERDHEID/LAAGGECIJFERDHEID Bijlage TRUCS Bijlage SPEUREN NAAR CIJFERS & LETTERS Bijlage MAIL VOOR DOORVERWIJZING DOOR DE TRAJECTBEGELEIDER Bijlage GEHEUGENSTEUNTJE VOOR DE KLANT Bijlage SAMENWERKINGSAKKOORD VDAB- CENTRA VOOR BASISEDUCATIE-VOCB Bijlage BRONNEN

3 1 Situering van het project Probleemstelling Er bestaat een duidelijke relatie tussen laaggeletterdheid en werkloosheid. Hoe lager de geletterdheid, hoe groter de kans op werkloosheid. Laaggeletterden kunnen via gepaste vorming voldoende basisvaardigheden verwerven, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt stijgen. Probleem is echter dat laaggeletterden relatief weinig aan volwassenenonderwijs participeren. Doel en output van het project Het geschetste probleem werd vertaald in een actie bij de eerste doelstelling van het Operationele Plan Geletterdheid Verhogen. Deze actie staat omschreven als: Het VOCB en de VDAB finaliseren in onderling overleg een quickscaninstrument voor detectie van geletterdheidsrisico bij werkzoekenden en een instrument voor plaatsing in leertrajecten in de Centra voor Basiseducatie. VOCB en VDAB werkten in een ESF project samen aan de volgende doelstellingen: - een betere doorstroming van laaggeletterde werkzoekenden naar de Centra voor Basiseducatie en/of andere opleidingsverstrekkers van volwasseneneducatie, met als resultaat een hogere participatiegraad van laaggeletterden aan de volwasseneneducatie - verhogen van de geletterdheidgraad - betere doorstroming naar de arbeidsmarkt van werkzoekenden Om deze doelen te bereiken werd een instrumentarium voor het screenen van laaggeletterde werkzoekenden én een aanpak voor doorstroom naar de Centra voor Basiseducatie ontwikkeld en uitgetest. Men hanteerde daarbij volgende definitie: geletterdheid is de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, om persoonlijke doelstellingen te bereiken en de persoonlijke kennis en kunde te ontwikkelen. Voor de uitvoering van het ESF project werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB, het VOCB en de Federatie van Centra voor Basiseducatie afgesloten (toegevoegd als bijlage). Naast enkele verbintenissen, bevat deze overeenkomst ook een flowchart voor de instroom van laaggeletterde werkzoekenden. 3

4 2 Verloop van het project Het project verliep in vier fasen: 1. Opstartfase: opzetten van een stuurgroep (januari 2004), afbakenen van het project (februari 2004) en aanduiden van onderzoeksinstelling (mei 2004) 2. Onderzoeksfase (juni 2004 november 2004) o Literatuurstudie o Opstellen van een ontwerp methodiek en hulpmiddelen o Ontwikkelde instrumenten voorleggen aan klankbordgroep o Ontwikkelde instrumenten aanpassen in definitieve versie 3. Testfase (december 2004 juli 2005) o VDAB consulenten opleiden om laaggeletterden te kunnen detecteren o Start detectie in de testfase (van 1/12/04 tot en met31/07/05) o Regelmatig overleg tussen VDAB consulenten en Centra voor Basiseducatie in de 2 testregio s. 4. Evaluatie en aanbevelingen (augustus 2005 december 2005) 2.1 Opstartfase Tijdens de opstartfase in januari 2004 werd de stuurgroep, die het project inhoudelijk begeleidde, geïnstalleerd. Alle projectmedewerkers hebben elkaar op een eerste werkvergadering ontmoet. Men maakte werkafspraken (februari 2004). De taakinvulling werd geconcretiseerd. Het zoeken naar een onderzoeksinstelling die de screeningsinstrumenten moest ontwikkelen, werd gestart. Een aantal onderzoeksinstellingen diende een voorstel in. In mei 2004 werd gekozen, in consensus tussen VDAB en VOCB, voor de Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, afdeling sociale pedagogiek en gezinspedagogiek (CSBP). Men koos twee pilootregio s: Mechelen en Turnhout. 2.2 Onderzoeksfase 1 Via de literatuurstudie werd een lijst gemaakt van kenmerken van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid en manieren om dit fenomeen te herkennen. Er werd informatie over werkbaarheid van de screening van geletterdheid verzameld. De onderzoekster woonde twee lees- en schrijfgroepen in het Centrum voor Basiseducatie regio Oostende bij. Zij vroeg de cursisten naar hun trucs om hun laaggeletterdheid/laaggecijferdheid te verbergen of te compenseren. Zij verzamelde ook tips voor toeleiding naar een Centrum voor Basiseducatie. Er werden twee rondetafelgesprekken georganiseerd. Een eerste thema was: Screenen van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid: waaraan kan men laaggeletterde werkzoekenden herkennen? Vertrekkende vanuit de literatuurstudie werden reacties gevraagd van de praktijkwerkers om tot een lijst te komen van: kenmerken van laaggeletterdheid/-gecijferdheid trucjes om problemen met lezen en schrijven te verbergen manieren om het fenomeen te herkennen aandachtspunten bij de toepassing van een knipperlichtenlijst. 1 In bijlage is een overzicht te vinden van de bronnen die gehanteerd werden om de methodiek Screening van laaggeletterden/laaggecijferden in de Werkwinkel uit te werken. 4

5 Een tweede rondetafelgesprek werd georganiseerd voor de educatieve medewerkers uit de basiseducatie. De kernvraag was: Als er aanwijzingen zijn dat er een geletterdheidprobleem is in het licht van de gewenste baan van een werkzoekende, hoe zie je dan de warme overdracht van de Werkwinkel naar het Centrum voor Basiseducatie? Hoe ga je daar vervolgens op in met het Centrum voor Basiseducatie? Wat is uw praktijk van intake? Wat moet aan die praktijk worden toegevoegd of verbeterd? Op basis van alle verzamelde gegevens werden eindteksten geschreven om de screening van laaggeletterden/laaggecijferden bij de VDAB en de basiseducatie in te voeren. Zo zijn er teksten over: - methodiek - scenario - hulpmiddelen - achtergrondinformatie Na een tussentijdse evaluatie van de pilootprojecten werden de eindteksten bijgestuurd. Op basis van het onderzoek werden methodiek en instrumenten ontwikkeld voor de detectie en doorverwijzing. 2.3 Testfase Opleiding In de pilootprojecten kregen de betrokken trajectbegeleiders van VDAB en intakers bij de Centra voor Basiseducatie een opleiding over de ontwikkelde methodiek. VDAB consulenten VDAB De trajectbegeleiders en verantwoordelijken van Lokaal Klanten Centrum Mechelen en Lokaal Klanten Centrum Turnhout die het meest in contact kwamen met de doelgroep waarin laaggeletterden zijn, werden gedurende één dag opgeleid om te leren omgaan met de detectie en doorverwijzing van een laaggeletterde. De methodiek werd tijdens deze opleiding voorgesteld door de onderzoeksinstelling, alsook het concrete scenario dat gevolgd moet worden en de ontwikkelde hulpmiddelen. In de namiddag was er ook een medewerker van een Centrum voor Basiseducatie aanwezig om op concrete vragen over hun werking in te gaan. Cursistenbegeleiders en intakeverantwoordelijken van de centra basiseducatie De betrokken cursistenbegeleiders en intakeverantwoordelijken uit de centra basiseducatie Noorderkempen, Zuiderkempen, Mechelen/Lier/Heist-op-den-Berg en Willebroek kregen gedurende één dag een toelichting bij de doelstellingen van het project en een verduidelijking van het screeningsproces. De intake in de Centra voor Basiseducatie met daarbij aandacht voor de gemaakte afspraken tussen VDAB en de centra rond overdracht, beslissingen, voortgangsrapportage en opvolging werd toegelicht door de onderzoeker. In de namiddag kregen de deelnemers informatie over het concrete scenario gebruikt door VDAB. Tijdens dit gedeelte waren er ook trajectbegeleiders van de VDAB aanwezig om concrete vragen over hun werking te beantwoorden Eigenlijke testfase Na de onderzoeks- en opleidingsfase is de testfase gestart. Deze liep over de periode van 1 december 2004 tot en met 31 juli Gedurende acht maanden werd bij de autochtone werkzoekenden die bij de trajectbegeleider voor een intakegesprek kwamen, nagegaan of zij een tekort aan lees-, schrijf-, reken-, ICT-vaardigheid hadden. Indien dit een belemmering voor tewerkstelling was, werd verder besproken met de werkzoekende bekeken of er iets aan deze belemmering te doen is door bijvoorbeeld een opleiding bij basiseducatie te volgen. Indien de klant daar niet wenste op in te gaan, werden samen met de klant de verdere stappen naar werk besproken en vastgelegd in een trajectovereenkomst. Indien de werkzoekende wel wou ingaan op de mogelijkheden van het Centrum voor Basiseducatie, werd hij doorverwezen. 5

6 Gedurende de testfase werd op regelmatige basis overleg gehouden om de vaststellingen bij VDAB consulenten van VDAB en bij de intakeverantwoordelijken van de Centra voor Basiseducatie op te volgen en bij te sturen. 2.4 Evaluatiefase In de periode van augustus tot en met december 2005 werden de resultaten van de verschillende regio s door VOCB en de VDAB verwerkt en geanalyseerd. Op basis van de resultaten en bevindingen werden de aanbevelingen opgesteld. 6

7 3 Detectie van laaggeletterden/laaggecijferden bij de VDAB 3.1 Ontwikkelde methodiek De methodiek werd ontwikkeld om vlotter laaggeletterde/laaggecijferde klanten in de Werkwinkel te herkennen en door te verwijzen naar een Centrum voor Basiseducatie. Het herkennen en erkennen van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid is een proces waarin drie kernmomenten of fasen te onderscheiden zijn, die elkaar opvolgen, maar die ook door elkaar heen kunnen lopen. De verschillende fasen spelen zich af binnen uiteenlopende contexten. Bovendien zal dit proces verschillen voor elke persoon. De fasen: 1. herkennen (weten, vermoeden) 2. ter sprake brengen (onder ogen zien, delen) 3. en het motiveren (activeren, obstakels overwinnen). Schematisch ziet dit herkenningsproces er als volgt uit: FASEN Herkennen ter sprake brengen motiveren weten onder ogen zien activeren vermoeden (delen) (obstakels overwinnen) aanwijzing werkwinkel oriëntatiecentrum huisbezoek intake en/of opleiding of CBE (1,5 uur) (eenvoudig/kort) CONTEXTEN Ervaringsdeskundige of (ex-)lotgenoot gedeelde ervaring >werk PERSOON = mens uit 1 stuk met meerdere opgaven en problemen werkzoekende + klein + vader/moeder + huisvesting + gezondheid + alleenstaand + Schema 1: laaggeletterdheid (h)erkennen in verschillende fasen afhankelijk van de context, rekening houdend met de persoon in kwestie. Het herkennen en screenen van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid kan in verschillende contexten plaatsvinden. Twee soorten contexten zijn te onderscheiden: o ten eerste het professionele circuit: de Werkwinkel, een OC (Oriëntatiecentrum) of het Centrum voor Basiseducatie. o ten tweede het informele circuit: het kan gaan om personen uit de eigen leefomgeving (gezin, vrienden, kennissen) en/of om een ervaringsdeskundige die door de VDAB of het Centrum voor Basiseducatie wordt uitgestuurd om met de betrokkene te praten over zijn vragen, twijfels en oplossingen. 7

8 De invloed van de persoonskenmerken op de laaggeletterdheid/laaggecijferdheid van een individu varieert: 1. de persoon is kansarm (problemen met meerdere aspecten) 2. de persoon heeft problemen met één aspect van zijn leef-, woon- en werksituatie (bijvoorbeeld huisvesting) 3. de persoon trekt in zijn leven (ook op het werk) zijn plan maar is wel laaggeletterd/laaggecijferd. Het is duidelijk dat het herkennen en erkennen van iemands laaggeletterdheid/laaggecijferdheid moeilijker en delicater kan verlopen naarmate de persoonskenmerken complexer en meer verstrengeld zijn. 3.2 Verloop van de detectie De tekst hierna heeft enkel betrekking op de screening in de Werkwinkel Een vermoeden duikt op a) Indicatoren vanuit het dossier (de intakeleidraad) Tijdens het invullen van de intakeleidraad 3 op PC, kan een vermoeden rijzen bij de VDAB consulent dat de klant laaggeletterd/laaggecijferd is. Dit vermoeden kan ontstaan op basis van de observatie van gedragskenmerken of trucs die de klant toepast. Dit vermoeden kan echter ook ontstaan door bepaalde knipperlichten die gaan branden bij de gegevensverzameling met de intakeleidraad. Hieronder volgt een lijstje van items in het dossier die mogelijke knipperlichten zijn voor laaggeletterdheid/laaggecijferdheid. Enkele knipperlichten zijn niet als item opgenomen in de intakeleidraad van de Werkwinkel, omdat deze gegevens niet correct vast te stellen zijn. Deze knipperlichten staan cursief. Geen (COBRA 4 ) diploma s en attesten Negatieve score bij vakrekenen Bij sollicitaties enkel gebruik maken van telefoon, persoonlijk netwerk, interim-werk. Niet zelf ingeschreven bij VDAB Herhaaldelijk van school veranderd tussen 10 en 16 jaar (gebroken schoolloopbaan) Als plus 12 jarige enkel BUSO en/of deeltijds onderwijs en/of middenstandsopleiding en/of ILW gevolgd Geen bijscholingen gevolgd tot nu toe Weinig mobiel, woonplaatsgebonden Reizend bestaan: zigeuner, woonwagenbewoner, schipper, foorkramer, internationale chauffeur, b) Conclusie formuleren na de intake Het aanflitsen van knipperlichten d.w.z. dit item is van toepassing op de werkzoekende zorgt ervoor dat er een vermoeden van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid rijst. Dit gebeurt niet automatisch, maar de trajectbegeleider zal zelf moeten beoordelen of er knipperlichten aanflitsen tijdens de intake. Tijdens het afnemen van de intakeleidraad kan bij de sociale vaardigheden het vakje geletterdheid als belemmering aangevinkt worden. 2 Er werd ook een scenario ontwikkeld voor de screening in het Centrum voor Basiseducatie. 3 Deze interviewleidraad op basis van het meest gewenste beroep wordt tijdens een gesprek met de klant door de trajectbegeleider op de pc ingevuld. Het doorlopen van de leidraad resulteert in een trajectvoorstel. 4 Cobra: COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt. Elke beroepenfiche bevat een beschrijving, basisvereisten en specifieke competenties nodig voor het beroep, producten en werkdomeinen en info over de arbeidsomstandigheden. 8

9 Ook als de klant trucs toepast die typisch zijn voor laaggeletterden/laaggecijferden, kan de trajectbegeleider problemen met lezen, schrijven, rekenen vermoeden. Een lijstje van mogelijke trucs is toegevoegd als bijlage. Om het vermoeden van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid te staven, zal de VDAB consulent verdere aanwijzingen moeten verzamelen. Dit is de volgende stap in het screeningsproces: het toetsen van het vermoeden Toetsing van het vermoeden Als de VDAB consulent vermoedt dat een werkzoekende laaggeletterd/laaggecijferd is, kan hij via een set van vragen nagaan of dit vermoeden bevestigd kan worden. Dit is dan een tweede signaal voor het werkelijk bestaan van laaggeletterdheid of laaggecijferdheid. De VDAB consulent heeft zodoende een tamelijk duidelijke, sterke aanwijzing van de laaggeletterdheid of laaggecijferdheid van de klant. Dit is het eindniveau qua herkenning in de Werkwinkel. De trajectbegeleider kan niet verder gaan dan dit niveau, hij stelt geen diagnose noch analyseert hij het geletterdheids-/gecijferdheidsniveau. Hij kan wel vaststellen dat iemand problemen heeft met lezen en/of schrijven en/of rekenen en/of ICT-vaardigheden en dit bij de persoon in kwestie ter sprake brengen (zie paragraaf Meedelen en doorverwijzing respectievelijk warme overdracht ). In de Werkwinkel wordt enkel gesignaleerd, pas in het Centrum voor Basiseducatie wordt het probleem geanalyseerd. Hieronder volgt een opsomming van instrumenten of richtlijnen die gebruikt worden bij het toetsen van een vermoeden van laaggeletterdheid of laaggecijferdheid. Knipperlichtenlijst De knipperlichtenlijst (toegevoegd als bijlage) is geen ondervragingsinstrument maar een hulpmiddel dat tijdens intakes zowel in de Werkwinkel als later in het Centrum voor Basiseducatie de aandacht richt op mogelijke indicaties van lage geletterdheid of gecijferdheid. Beschrijving: Een knipperlicht is een kenmerk van de klant dat typisch is voor laaggeletterde en/of laaggecijferde personen. De knipperlichten kunnen samengebracht worden onder enkele algemenere richtpunten. Deze richten als het ware de aandacht op enkele mogelijke kenmerken van een laaggeletterd en/of laaggecijferd persoon: - school- en leerverleden - socio-economische situatie - persoonskenmerken - sociale contacten - kenmerken van het lezen/schrijven bij laaggeletterden - kenmerken van het cijferen bij laaggecijferden. Ook de opgesomde trucs om laaggeletterdheid/laaggecijferdheid te verbergen (toegevoegd als bijlage), en de problemen in het dagelijkse leven zijn een handig hulpmiddel voor trajectbegeleiders. Het is belangrijk om als trajectbegeleider op de hoogte te zijn van deze mogelijke trucs om deze op tijd te kunnen doorzien en te herkennen als signalen van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid. Het is niet de bedoeling om de klant te betrappen op het gebruik van trucs en hem te ontmaskeren. Tijdens de testfase krijgt de VDAB consulent deze knipperlichtenlijst in papieren versie. Toetsingsinstrument: Speuren naar cijfers en letters Dit toetsingsinstrument (toegevoegd als bijlage 4) is een vertaling en aanpassing van het instrument Fast Track dat ontwikkeld werd door The Basic Skills Agency uit Londen. Naast een gebruiksaanwijzing is er een toets. Het is aan te raden om deze toets voor te stellen en af te nemen als er al wat vertrouwen gegroeid is tussen de klant en de trajectbegeleider en de klant zich een beetje veilig voelt. Daarom is het aan te raden om deze pas bij een tweede ontmoeting in de Werkwinkel te gebruiken. 9

10 3.2.3 Meedelen De aanwijzing van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid, die blijkt uit de voorgaande fasen, wordt met de werkzoekende besproken. In overleg wordt beslist of de klant al dan niet doorverwezen wordt naar een Centrum voor Basiseducatie. Deze doorverwijzing is onder andere afhankelijk van het jobdoelwit zal laaggeletterdheid/laaggecijferheid hierbij een probleem vormen? van de resultaten van een screeningstoets Speuren naar cijfers en letters (bijlage 4) en van de motivatie van de laaggeletterde/laaggecijferde zelf. Hieronder volgt een opsomming van instrumenten of richtlijnen die kunnen gebruikt worden bij het gesprek met de klant. Gesprekstips Gesprekstips voor trajectbegeleiders voor het meedelen en, mits toestemming van de werkzoekende, het doorverwijzen 5 : - De trajectbegeleider dient zowel informatie te verzamelen als informatie te geven. Het mag geen eenrichtingsgesprek worden. Het gesprek moet spontaan verlopen en mag geen verhoor of ondervraging worden. De informatie moet verzameld en gegeven worden op maat van de klant, op zijn manier en tempo. - Het is belangrijk dat de trajectbegeleider de laaggeletterde volwassenen in vertrouwen aanspreekt over hun probleem. Het gesprek vindt daarom best plaats op een rustig moment en onder vier ogen. - De trajectbegeleider kan de betrokkene geruststellen door: o te vertellen dat hij niet de enige is die moeite heeft met lezen en schrijven o te zeggen dat het niet vreemd is dat iemand maar moeizaam kan lezen of schrijven en dat men zich daar niet voor hoeft te schamen o duidelijk te maken dat het niet een kwestie is van eigen schuld, maar dat het probleem veroorzaakt is door factoren waarvoor de persoon dikwijls zelf niet verantwoordelijk kan gesteld worden. De trajectbegeleider probeert samen met de klant die factoren te vinden en te verduidelijken. o te vertellen dat de cursussen lezen, schrijven en rekenen bij basiseducatie niet zijn zoals op school. De lessen worden in kleine groepjes gegeven, met aangepaste leerstof en zijn volledig gratis. o Heel wat mensen hebben al de stap gezet om daar (beter) te leren lezen, schrijven en rekenen. - De trajectbegeleider licht de betekenis van dit gesprek toe: o Hij kan zeggen dat het gesprek geheel vrijblijvend is en geen invloed heeft op de begeleiding die de klant verder krijgt binnen de Werkwinkel. Het is belangrijk dat de motivatie om te leren lezen en schrijven en rekenen vanuit de persoon zelf komt. Hij mag niet het gevoel hebben onder druk te staan of verplicht te worden. Hij heeft het recht om niet op het voorstel in te gaan. o Hij zegt dat dit niet met anderen verder besproken wordt. o Hij geeft aan dat het kan opluchten om erover te praten en ervaringen uit te wisselen met volwassenen die in dezelfde situatie verkeren. Hij biedt, indien gewenst, ook aan om er met een lotgenoot, (ex-)cursist, ervaringsdeskundige over te spreken. 3.3 Doorverwijzing naar het Centrum voor Basiseducatie Warme Overdracht in de Werkwinkel Het Centrum voor Basiseducatie uit de regio van de Werkwinkel kan zitdagen houden in de Werkwinkel. Bijvoorbeeld elke tweede donderdagvoormiddag komt de verantwoordelijke voor de intake in het Centrum voor Basiseducatie naar de Werkwinkel. Op deze manier wordt de drempel om naar de basiseducatie te stappen voor de laaggeletterde/laaggecijferde werkzoekende sterk verlaagd. Als de trajectbegeleider het vermoeden van laag- 5 Deze tips komen uit de brochures : - Open School Antwerpen. Laaggeletterden doorverwijzen: wat je moet weten. Berchem. - Centrum voor Basiseducatie regio Oostende. Doorverwijzen naar de Basiseducatie: een leidraad [brochure, herwerking van Hoe herkent u analfabetisme Stuurgroep Internationaal Jaar alfabetisering, 1990, Nederland] Oostende. 10

11 geletterdheid/laaggecijferdheid bij de klant kon bevestigen en deze gaat ermee akkoord, dan nodigt hij de klant uit voor deze overdrachtmomenten. Deze warme overdracht kan de vorm krijgen van bespreking tussen trajectbegeleider, de werkzoekende en de persoon van basiseducatie. Maar er zijn ook andere formules mogelijk: een cursist van basiseducatie kan komen getuigen of er wordt een groepsgesprek georganiseerd met een aantal werkzoekenden die in aanmerking komen voor doorverwijzing naar een cursus in het Centrum voor Basiseducatie. Warme overdracht 6 kan omschreven worden als: Eén of meerdere sleutel- of procesmomenten in het traject naar werk of opleiding. Vaak vallen deze sleutelmomenten samen met een wijziging tijdens het traject of een overgang tussen verschillende fasen. Bij de overdracht verschijnen nieuwe actoren op het toneel. De overdracht verloopt gepersonaliseerd, d.w.z. tussen mensen die met elkaar spreken. Wat zijn cruciale elementen voor een geslaagde warme overdracht? - Het op voorhand plannen van de warme overdracht of met andere woorden dit managen. - Netwerkvorming, wat betekent dat de trajectbegeleiders en de intakers van het Centrum voor Basiseducatie elkaar al kennen, elkaar al ontmoet hebben voor het project van start gaat. - Het vlot doorgeven van dossiergegevens aan elkaar. - Ruimte in de Werkwinkel om direct, gepersonaliseerd contact te hebben tussen klant, trajectbegeleider en intaker van het Centrum voor Basiseducatie. - Er kunnen instrumenten zoals casemanagement, toeleidersoverleg, portfolio gebruikt worden om de warme overdracht vlotter te laten verlopen. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB, VOCB en de deelnemende Centra voor Basiseducatie is het mogelijk om in dergelijke warme overdracht te voorzien Doorverwijzinginstrument: adressen van Centra voor Basiseducatie Indien mogelijk wordt een rechtstreekse link voorzien naar de juiste webpagina op Anders kan een scherm met de adressen verschijnen als doorverwijzing naar een Centrum voor Basiseducatie aan te bevelen is (zie voorbeeld hieronder). Gemeente Naam centrum Berchem Open School Antwerpen Kapellen Open School Noord- Antwerpen Adres Telefoonnummer adres Vredestraat 93 03/ Antwerpsesteenweg 51 03/ Contactpersoon naam + foto Doorverwijzinginstrument: standaard mail Na het volledig invullen van de intakeleidraad en in het bijzonder bij het formuleren van het trajectplan, kan een link voorzien worden naar een standaardmail gericht aan het betrokken Centrum voor Basiseducatie (toegevoegd als bijlage 5). Op die manier wordt het centrum op de hoogte gebracht van de interesse van de werkzoekende. Een contactpersoon van het centrum kan dan verder telefonisch, of via een huisbezoek contact opnemen met de klant om o.a. afspraken te maken voor de intake en screening van het niveau van geletterdheid/gecijferdheid. Aan de klant wordt een kopie van deze mail meegegeven aan de klant. 6 Deze elementen kwamen naar voor in het EQUAL-project (2004). 11

12 3.3.4 Doorverwijzinginstrument: geheugensteuntje voor de werkzoekende Per Centrum voor Basiseducatie kan een formuliertje voor geïnteresseerden opgesteld worden. De foto s en de korte omschrijvingen zijn een geheugensteuntje dat ook door laaggeletterden te begrijpen is (toegevoegd als bijlage 6). De trajectbegeleider kan dit afprinten na het gesprek over de doorverwijzing. 12

13 4 Intake en screening door het Centrum voor Basiseducatie 4.1 Stroomdiagram van het doorverwijzingproces Het hele proces dat een vermoedelijke laaggeletterde / laaggecijferde werkzoekende aflegt, wordt voorgesteld in een stroomdiagram (zie schema 2). Dit stroomdiagram kan een hulp zijn om doorverwijzingbeslissingen te nemen ten aanzien van een werkzoekende (kandidaat-)cursist. Flowchart instroom laaggeletterde werkzoekende Wz biedt zich aan bij VDAB Wz biedt zich aan bij CBE INTAKE door VDAB-consulent Is er een vermoeden van laaggeletterdheid? ja VDAB-consulent verwijst door naar CBE CBE voert screening uit nee Wz start traject bij VDAB CBE informeert de VDAB ja nee Heeft de wz een intake gehad bij de VDAB? nee Is er basistekort lezen, schrijven en/of rekenen? ja Wz volgt opleiding bij CBE binnen het trajectplan van de VDAB Schema 2: Stroomdiagram van het doorverwijzingproces van vermoedelijk laaggeletterde / laaggecijferde werkzoekenden. 4.2 Screening door een Centrum voor Basiseducatie Er zijn verschillende mogelijkheden om een Werkwinkelklant via warme overdracht naar het Centrum voor Basiseducatie door te verwijzen. Voor elke werkzoekende zal de trajectbegeleider de meest geschikte vorm bepalen. Daarna zal in het Centrum voor Basiseducatie de werkzoekende verder gescreend worden om voor hem een opleidingstraject vast te leggen. Aanmelding De eerste aanmelding, of het onthaal van een nieuwe cursist, kan een onderdeel zijn van de warme overdracht die hierboven beschreven staat. Het is niet altijd de intaker die betrokken is bij een eerste aanmelding. De persoon aan het onthaal of de administratieve medewerker kan de eerste aanmelding te verwerken krijgen. De aanmelding kan telefonisch, via mail of door persoonlijke aanwezigheid gebeuren. Vijf à tien minuten volstaan meestal. Het is belangrijk om als medewerker van het Centrum voor Basiseducatie op dat moment volgende gegevens te verzamelen: - De eerste administratieve gegevens van de kandidaat-cursist worden verzameld en geregistreerd. Dit kan via het CVS (Cliënt Volg Systeem) of via een standaardmail van de trajectbegeleider. - Er wordt nagegaan of de kandidaat-cursist bij basiseducatie terecht kan. 13

14 - Er wordt een afspraak vastgelegd tussen de kandidaat-cursist en de bevoegde intaker voor het intakegesprek. Deze afspraak wordt ook doorgegeven aan de trajectbegeleider (telefonisch of via mail). - Er wordt nagegaan of de aangemelde cursist ooit al eens les heeft gevolgd in het Centrum voor Basiseducatie. Als dit zo is, wordt het cursistendossier heropend. - Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld. Dit is de eerste pagina van de intakeleidraad. Voorbereiding intakegesprek Ter voorbereiding van het intakegesprek verzamelt en bekijkt de intaker volgende gegevens: - de doorverwijzingsmail van de trajectbegeleider - gegevens in Cliënt Volg Systeem (CVS): voorstel van trajectplan, scholing, werkervaring, jobdoelwit, - indien het al bestaat: het cursistendossier. - de intakeleidraad wordt aangevuld of herbekeken na de aanmelding - testmateriaal, afhankelijk van de aanvankelijke leervraag van de kandidaat-cursist. Intakegesprek Kandidaat-cursist komt niet opdagen Als de kandidaat-cursist niet verschijnt op de afspraak, waarschuwt de intaker de trajectbegeleider telefonisch of via mail. De intaker vraagt aan de trajectbegeleider om een nieuwe afspraak met de klant te maken. Indien mogelijk wordt opnieuw een warme overdracht georganiseerd. Als de kandidaat-cursist wel op de afspraak verschijnt, doorloopt de intaker met hem het scenario dat in de volgende paragrafen wordt beschreven. Verloop van het intakegesprek Het intakegesprek is een voortdurende wisselwerking tussen informatie geven en informatie verzamelen. Dit geldt zowel voor de kandidaat-cursist als voor de intaker. Tijdens deze intake moet volgende informatie over de kandidaat-cursist verzameld worden: - persoonsgegevens van de klant (aanvullen in het al geopende dossier) - leerwensen en leerverwachtingen - niveaubepaling - motivatie - leermogelijkheden, bepaald door: o begaafdheid, intelligentie o sociale vaardigheden o draagkracht o omgevingsfactoren, randvoorwaarden o leerhouding o stoornissen (ADHD, zware dyslexie, ) Om het intakegesprek te structureren kan gebruik gemaakt worden van de intakeleidraad. Screeningsinstrumenten voor de intake Op dit moment bestaan er al kwaliteitsvolle intake-instrumenten die wijd verspreid zijn in de basiseducatie. In het kader van dit project zijn er geen nieuwe screeningsinstrumenten ontwikkeld. Centra voor Basiseducatie kunnen gebruik maken van de bestaande hulpmiddelen bij het maken van keuzes en nemen van beslissingen over het leertraject van de kandidaat-cursist. Valkuilen bij het toetsen Bij het afnemen van toetsen kunnen valkuilen optreden. Het is belangrijk om als intaker op de hoogte te zijn van deze valkuilen. In de VOCB publicatie Evalueren van competenties staat op p. 14 een lijstje met mogelijke valkuilen: - Antwoorden op je eigen vragen - Contrasteffect: de kandidaat-cursist wordt vergeleken met een andere cursist, die goed of slecht presteerde. 14

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader juli 12 Steven Rommel Chris Truyens In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader [DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] Dit is het draaiboek voor de deelnemende pilootgemeentes aan het project Lokaal

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Geletterdheid op de werkvloer

Geletterdheid op de werkvloer Geletterdheid op de werkvloer Actiestrategieën en organisatiemodellen voor geletterdheidpraktijken op de werkvloer Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Geletterdheid op de werkvloer Actiestrategieën

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? ACADEMIEJAAR 2013-2014 VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE VOORTRAJECTEN IN VLAANDEREN Scriptie ingediend door INE SIMONS voor het behalen

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie