Jaarverslag Stichting Ouderenzorg Wilgaerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Ouderenzorg Wilgaerden"
  • Ine Vos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Ouderenzorg Wilgaerden

2 Naam verslaggevende rechtspersoon Stichting Ouderenzorg Wilgaerden Adres Maelsonstraat 10 Postcode 1624 NP Plaats Hoorn Telefoonnummer Kamer van Koophandel nummer adres Internetpagina NZa-nummer 300/486 Zorgkantoorregio Noord-Holland Noord Oprichtingsdatum 1 januari 2001 Hoorn, 23 april 2015 Het jaardocument bestaat uit het jaarverslag, de jaarrekening met overige gegevens en aanvullende digitale gegevens 1. In de jaarrekeningcijfers zijn conform wet- en regelgeving de cijfers van Stichting Ouderenzorg Wilgaerden 2 en Stichting Privares Wilgaerden 3 geconsolideerd opgenomen. Advisering Groot MT: 23 maart 2015 Advisering Cliëntenraad: 9 april 2015 Advisering Ondernemingsraad: 2 april 2015 Vaststelling Bestuur: 23 april 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht: 23 april 2015 Documenteigenaar: bestuurssecretaris Archiefcode: H.3 1 Aangeleverd via DigiMV, zie Het betreft gegevens voor verschillende instanties. 2 Verder te noemen: Wilgaerden. 3 Privares: Stichting is opgericht om ten dienste van Wilgaerden registergoederen te verwerven, verhuren en exploiteren. Voorts heeft Privares tot doel om voor Wilgaerden deel te nemen aan, financiering te verlenen aan, directie te voeren over of toezicht te houden op ondernemingen. Oprichtingsdatum: 16 oktober

3 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 2014 Inleiding 7 1. Visie 7 2. Ontwikkelingen in de zorg 7 3. Wilgaerden in Cliënt voorop Kwaliteit en veiligheid van zorg Deskundig personeel Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Zelforganisatie Grip op de bedrijfsvoering Medezeggenschap Risico s en onzekerheden Governance Ketenpartners Wilgaerden in Bijlage 1 Organogram 18 Bijlage II Governance en medezeggenschap 19 Bijlage III Productie 21 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over

4 1.10 Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 90 4

5 1.1. Geconsolideerde balans..50 Maatschappelijk verslag 2014Ge 5

6 consolideerde resultatenrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 53 geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans Enkelvoudige resultatenrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (enkelvoudig) Toelichting op enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 105 Overige gegevens 2.1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 116 6

7 Jaarverslag Inleiding 2014 was een jaar vol veranderingen. Er is door onze medewerkers hard gewerkt aan de verdere verbetering van de zorg en het welzijn voor ouderen in West-Friesland en aan verbetering van de organisatie van deze zorg. Het speerpunt voor 2014 was dan ook: Transitie; veranderen doen we met elkaar. Binnen Wilgaerden zijn de Transitiewerkgroepen; Zorg, Arbeidsmarkt en deskundigheid, Vastgoed, ICT en Bedrijfsvoering aan de slag gegaan met herijking van het meerjarenbeleid. Dit heeft geresulteerd in de Beleidshorizon Om ook in de toekomst te voldoen aan de vraag en verwachtingen van onze cliënten was het noodzakelijk een slagvaardigere organisatiestructuur neer te zetten met ruimte voor zelforganiserende teams.door de leidinggevenden en medewerkers van de ondersteunende diensten is in 2014 hard gewerkt aan de nieuwe organisatiestructuur, functiebeschrijvingen, selectiegesprekken en inrichting van multidisciplinaire teams. Dit gaf een nieuwe dynamiek met nieuwe kansen, maar ging ook gepaard met afscheid nemen. In dit jaarverslag over 2014 kunt u achtereenvolgens lezen over: onze visie, de ontwikkelingen in de zorg, onze belangrijkste activiteiten en resultaten in 2014, medezeggenschap, risico s en onzekerheden, governance, ketenpartners en een vooruitblik naar Visie Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of indicatie die samenhangt met ouder worden. Onze cliënten zijn ouderen in West-Friesland. Door afnemende gezondheid of het wegvallen van mantelzorg hebben zij zorg, begeleiding of ondersteuning nodig. Wilgaerden biedt zorg aan zelfstandig (beschermd) wonende cliënten, cliënten in een beschermde woonomgeving en tijdelijke cliënten (bijv. respijtzorg). Wilgaerden werkt vanuit de visie waar we ons thuis voelen willen we meestal zo lang mogelijk wonen. Ook als de behoefte aan zorg en/of ondersteuning toeneemt. En als dit niet (langer) kan, zoveel mogelijk als thuis op een van de locaties in de buurt. Wilgaerden faciliteert leven zoals thuis, in de straat en in de wijk, samen met betrokken partijen. Dit doen wij door goede zorg- en dienstverlening te leveren en te investeren in mensen, kwaliteit en veiligheid van zorg en wonen. Waarbij de cliënt voorop staat en zoveel mogelijk zelf de regie en zeggenschap houdt over zijn leven. 2. Ontwikkelingen in de zorg De langdurige zorg maakt een ingrijpende transitie door waarin lang gewortelde opvattingen over de rol van cliënt en familie, de inhoud en het doel van de zorg, waar deze plaatsvindt en hoe deze is georganiseerd, fundamenteel veranderen. Van overnemend naar toerustend, van zorg dóór professionals naar zorg sámen met cliënten en mantelzorgers en van intramuraal naar extramuraal. Deze zorginhoudelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rol van zorgverleners en professionals. Meer armslag om te doen wat nodig is, in aanvulling op wat mensen zelf 7

8 kunnen doen. Meer ruimte voor medewerkers in de zorg om het werk zelf te organiseren. En taken en bevoegdheden lager in de organisatie zodat mensen op de werkvloer het verschil kunnen maken. De overheid heeft per 2015 de ouderenzorg anders georganiseerd. Zo is de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving en bieden zo nodig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via de zorgverzekeraar kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 3. Wilgaerden in 2014 Het jaar 2014 stond voor Wilgaerden in het teken van bovenstaande veranderingen en overheidsmaatregelen. De transitie in de langdurige zorg was aanleiding om het strategisch beleid te herijken. Er zijn analyses gemaakt van de zorg, arbeidsmarkt en deskundigheid, vastgoed, ICT en bedrijfsvoering. Hieruit zijn 7 hoofddoelen gedestilleerd: Cliënt voorop Kwaliteit en veiligheid van zorg Deskundig personeel Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Zelforganisatie Grip op de bedrijfsvoering Adequate verantwoording Deze doelen zijn in het programmaplan zorg en bedrijfsvoering vertaald naar concrete activiteiten voor de komende jaren. Tevens is Wilgaerden vanuit het Programma Topzorg gestart met het project Topteams leveren Topzorg. Het doel van dit project is het verder aanboren van het zelforganiserend vermogen van de teams op de diverse locaties van Wilgaerden en hierbij de cliënt en het cliëntsysteem in zijn of haar kracht zetten. Dit vanuit de kernwaarden respect, openheid, leren van/aan elkaar en trots. De omslag naar zelforganisatie is voor het ene team groter dan het andere, maar wordt met groeiend enthousiasme opgepakt. Deze ontwikkeling biedt voor veel mensen ook weer nieuwe kansen. Organisatiemodel en topstructuur Het herijken van de strategie, samen met de implementatie van zelforganiserende teams en transitie in langdurige zorg, maakten het noodzakelijk dat Wilgaerden haar organisatiestructuur zou veranderen. Dit was voor alle medewerkers een ingrijpend proces, dat zorgvuldig en voortvarend is uitgevoerd. Uitgangspunt was: minimale gelaagdheid van de organisatie; een platte organisatie met maximaal drie hiërarchische niveaus: Raad van Bestuur, Clustermanagers en Teamcoaches. De verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen door het instellen van teamcoaches in plaats van teamleiders. Concreet betekent dit dat twee managementlagen (van locatiedirecteuren en managers) per 1 januari 2015 zijn samengevoegd tot een laag van clustermanagers. Deze worden tijdelijk 8

9 ondersteund door 2 programmadirecteuren en door projectleiders. De teamcoaches coachen en faciliteren de zelforganiserende teams. Het organogram is opgenomen in bijlage I. Bij de herinrichting van de organisatiestructuur en de implementatie van de transitieplannen wordt Wilgaerden ondersteund door coaches op gebied van organisatiekunde en zelforganisatie vanuit het VWS-programma In voor zorg! In onderstaande paragrafen worden per hoofddoel de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten uiteengezet. Waarbij door middel van het onderhavig jaarverslag beoogd wordt adequate verantwoording af te leggen. 3.1 Cliënt voorop Cliënttevredenheid In hoeverre Wilgaerden slaagt in zijn ambities wordt voor een belangrijk deel afgemeten aan het oordeel van de cliënt. Om continu inzicht te houden in de cliënttevredenheid is intern een systematiek van 4 kwaliteitsvragen ontwikkeld. Deze vragen worden gesteld aan cliënten bij de halfjaarlijkse evaluatie van hun zorgleefplan. In 2014 is het resultaat dat 95% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden is over de zorgverlening van Wilgaerden. In 2013 is extern onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid op basis van de Consumer Quality index (CQ-index). Wilgaerden behaalde goede scores, gemiddeld een 8,5. Op basis van de CQ-index zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld in cluster Midden een ruimte gecreëerd waar cliënten zich kunnen terugtrekken met bezoek. De cliëntencommissie ervaart dit als zeer waardevol. Daarnaast zijn registratiekaarten in de cliëntmap ingevoerd. Hierop wordt aangegeven wat de afspraken zijn en welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd. In cluster West zijn betere afspraken gemaakt met de thuiszorg. Er is een vast contactpersoon en er is 24 uur per dag iemand aanspreekbaar. In het 2e kwartaal 2015 wordt de CQ-meting opnieuw uitgevoerd. Zorgleefplan en cliëntvolgsysteem In het zorgleefplan worden de doelen en afspraken tussen cliënt en het team vastgelegd. Het streven is de cliënt middels het zelf mede vormgeven van het zorgleefplan zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te laten behouden. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om het zorgleefplan te vereenvoudigen. De implementatie vindt plaats in Het zorgleefplan is onderdeel van het cliëntvolgsysteem. In het cliëntvolgsysteem wordt informatie van de cliënt eenmalig vastgelegd. Door inzicht in de behoeften van de cliënt kan de zorgverlening daar beter op aansluiten. 3.2 Kwaliteit en veiligheid van zorg Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem van Wilgaerden is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Om te blijven voldoen aan de vereisten voor certificering wordt periodiek door interne auditors getoetst of de werkprocessen conform de afspraken uit het kwaliteitshandboek worden uitgevoerd. In 2014 zijn thematische audits uitgevoerd op hygiëne/infectiepreventie en medicatieveiligheid. Sterke punten op verschillende locaties waren o.a. korte lijnen tussen de apotheek en geneesmiddelencommissie, het aanleveren van stickers met medicatievoorschriften waardoor fouten met overschrijven voorkomen worden, sluitende keten van retournering opiaten aan apotheek. Daarnaast zijn er verbetervoorstellen geformuleerd voor o.a. persoonlijke hygiëne en opslag medicatie. De verbeteracties zijn verwerkt in een plan van aanpak dat in 2015 wordt uitgevoerd en geëvalueerd. 9

10 Klachten In 2014 is de werkwijze met betrekking tot klachten aangescherpt. Er is een centraal registratiesysteem waardoor er overzicht is van het aantal en soort klachten. Door het centrale overzicht zet Wilgaerden verbeteracties nu makkelijker organisatie breed in. De cliënten zijn over de klachtenprocedure geïnformeerd via een folder die men ontvangt bij de intake en die ligt op centrale plaatsen in de locaties. De folder is tevens onderdeel van de informatiemap en is ook online beschikbaar. De interne klachtencommissie is multidisciplinair en bestond in 2014 uit de directeur, de zorgmanager, de facilitair manager en de klachtenfunctionaris van de betreffende locatie. De klachten worden ieder kwartaal geanalyseerd en besproken in het managementteam en ter informatie aangeboden aan de Cliëntenraad. Het aantal klachten was in 2014 (143) lager dan in 2013 (157). De klachten hadden hoofdzakelijk betrekking op de was, het eten en op huisvesting. De klachten uit 2014 zijn naar tevredenheid afgehandeld. Cliënten kunnen hun klacht ook aan een onafhankelijke klachtencommissie voorleggen. Wilgaerden heeft dit bij Facit belegd. Met deze werkwijze voldoet Wilgaerden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. In 2014 is één klacht voorgelegd aan de externe klachtencommissie inzake mentorschap. Wilgaerden is hierin in het gelijk gesteld. Veiligheid Per locatie wordt jaarlijks een planning Veiligheid opgesteld, waarin aspecten als scholing BHV, ontruimingsoefeningen, legionella beheersing, keuring hulpmiddelen en Arbo zijn opgenomen. Veiligheid is een integraal onderdeel van ieders werkzaamheden. De preventiemedewerkers en preventiebeheerders hebben hierin een ondersteunende en monitorende rol. 3.3 Deskundig personeel Goed gemotiveerde medewerkers die zich met veel plezier en toewijding inzetten voor de belangen van de cliënten zijn essentieel om onze ambities waar te kunnen maken. Wilgaerden investeert elk jaar veel in opleidingen en trainingen voor de medewerkers. Daarnaast zien wij het als onze plicht zorg te dragen voor een prima werkklimaat, werksfeer en goede arbeidsomstandigheden. Opleidingen In 2014 is Wilgaerden gestart met scholing (e-learning) via LEO. De verzorgenden hebben de scholing subcutaan injecteren gedaan. Verzorgenden IG hebben daarnaast ook de scholing intramusculair injecteren en katheteriseren vrouw gevolgd. Vanaf oktober zijn zowel voor verzorgenden, verzorgenden IG als helpenden de scholingen voor mondzorg en ouderenmishandeling gestart. In 2014 zijn er drie medewerkers gestart met de opleiding EVV in samenwerking met Omring en het Horizon College. 20 Ergocoaches zijn geschoold en er worden doorlopende BHV-trainingen georganiseerd, in 2014 ook voor het eerst via e- learning. Verpleegkundigen ondersteunen tevens de verzorgenden op de locatie door bedside coaching, klinische lessen en wondbehandeling. Voor de jaren had de overheid extra middelen (de zogenaamde intensiveringsmiddelen) ter beschikking gesteld om de personele inzet per cliënt te kunnen intensiveren en de kwaliteit te verhogen. In 2014 is ingestoken op verhoging van deskundigheid door extra inzet van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Daarnaast zijn er BBL-studenten en verzorgenden niveau drie in opleiding en is in 2014 gestart met het opleiden van verzorgenden naar verzorgenden IG. 10

11 Waardering personeel Eens in de twee jaar wordt de medewerkerstevredenheid gemeten met behulp van de MedewerkerMonitor. In het 2 e kwartaal 2014 is de meting opnieuw gehouden. Wilgaerden medewerkers scoorden met 7,6 boven het gemiddelde van 7,2-7, Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Slagvaardige organisatie Om ons voor te bereiden op de hervormingen in de langdurige zorg zijn voor 2015 noodzakelijke maatregelen genomen als een plattere efficiëntere organisatie. Daarbij had Wilgaerden altijd al een laag overheadpercentage met 12,4% (VVT-sector 13,3%) 4. Door cliënt in zijn kracht te zetten en het netwerk van cliënt optimaal te benutten, kan de professional zich toeleggen op de noodzakelijke zorgverlening. Waarbij de ondersteunende diensten faciliteren en het primaire proces ondersteunen. Daarnaast streeft Wilgaerden naar efficiencywinst in het verhogen van de productiviteit door de contracten strakker op de geïndiceerde zorg te laten aansluiten en door benutting van een grotere flexibele schil. Daarnaast wordt een efficiencyslag gemaakt door eenmalige vastlegging van informatie over de cliënt in het cliëntvolgsysteem waarbij meervoudige registraties vervallen en de foutenkans vermindert. Vrijwilligers en mantelzorgers Binnen Wilgaerden zijn ruim 950 vrijwilligers actief. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze cliënten en voor het personeel van Wilgaerden. De vrijwilligers verrichten vele werkzaamheden direct of indirect ten behoeve van onze cliënten en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan het welzijn van onze cliënten. Gezien de ontwikkelingen in de zorg worden zowel mantelzorgers als vrijwilligers meer betrokken bij de zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Hierdoor blijft het netwerk van cliënten behouden, zoals dat ook vóór de inzet van professionele zorg bestond. In 2015 worden het vrijwilligersbeleid en het beleid voor mantelzorg hiertoe vernieuwd. 3.5 Zelforganisatie Het project Topteams leveren Topzorg is gestart in Dit project was een logisch vervolg op eerdere projecten als Gastvrijheid en Belevingsgerichte zorg binnen het Topzorgprogramma. Binnen het project Topteams leveren Topzorg zijn kleine zelforganiserende teams ingericht. De cliënt heeft een vast aantal bekende gezichten en een vaste contactpersoon. Het zelforganiserend vermogen van de teams wordt vergroot doordat de teams meer vrijheden en mogelijkheden krijgen om de zorg- en dienstverlening rondom de cliënt vorm te geven. De zelforganiserende teams zijn multidisciplinair samengesteld waarbij afstemming van de zorgen dienstverlening en signalering beter geborgd zijn. 3.6 Grip op de bedrijfsvoering Locaties Wilgaerden levert zorg en dienstverlening vanuit 16 locaties en een zorghotel. Wilgaerden heeft als uitgangspunt dat wonen een doel is en gebouwen daartoe een middel zijn. De focus 4 Berenschot Benchmark Care

12 van Wilgaerden is de afgelopen jaren meer op de zorgverlening komen te liggen. Dit maakt, samen met de veranderende zorgvraag dat enkele locaties van Wilgaerden vernieuwd en/of hervormd moeten worden. Hiertoe is in 2014 een vastgoedscan opgesteld, op basis waarvan de locatie St. Jozefpark op zeer korte termijn prioriteit heeft en de locaties Zandhove, Sint Nicolaas en Herfstzon prioriteit hebben gekregen voor de periode Daarnaast is gezocht naar alternatieve exploitatiemogelijkheden voor Villa Wilgaerden. St Jozefpark in Blokker St. Jozefpark moet grondig verbouwd worden om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. In het licht van toekomstbestendigheid en de doelstelling van het Zorgkantoor om intramurale plaatsen in Hoorn af te bouwen heeft Woonzorg Nederland besloten dat St. Jozefpark in Blokker behouden blijft als extramuraal woonzorgcentrum voor zelfstandig wonende senioren. De verbouwing start in Villa Wilgaerden / Martha Flora in Hoorn Zorghotel Villa Wilgaerden, waarin ouderen terecht konden voor herstel na een ziekenhuisopname, ontlasting mantelzorg of voor vakantie, bleek na 4 jaar niet rendabel. Wilgaerden is in 2014 een joint venture aangegaan met Martha Flora. In april 2015 opent het Martha Flora huis haar deuren voor ouderen met dementie in het voormalige zorghotel Villa Wilgaerden. Investeringen In 2014 is geïnvesteerd in de instandhouding van de gebouwen. Grote investeringen betroffen de aanpassing van de waterleiding van Westerhaven en branddeuren bij Zandhove. Daarnaast wordt jaarlijks geïnvesteerd in het actueel houden van en uitbreiding van het computernetwerk en de toepassingen. Het upgraden van de besturingssoftware van Windows XP naar Windows 8 ging gepaard met vernieuwing van de systemen. Operationele resultaten De zorg- en dienstverlening binnen Wilgaerden werd ultimo 2014 geleverd door personeelsleden ( ). Personele lasten beslaan in % van de totale uitgaven. Van de personeelsleden heeft het merendeel een parttime contract. In 2014 is gemiddeld 877 fulltime eenheid (fte) verloond (2013: 893 fte). Het ziekteverzuim is in 2014 Wilgaerdenbreed 6,1%, tegenover 5,4% in Daarmee komt Wilgaerden in 2014 uit boven het landelijk ziekteverzuimpercentage voor de VVT-sector van 5,6%. Het ziekteverzuim binnen Wilgaerden wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig verzuim in de oudere leeftijdscategorie. Veel voorkomende klachten zijn: schouder, nek en rugklachten. De meeste personeelsleden vallen nog altijd in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar. Het aantal 55 jaar en ouder is echter fors toegenomen (van 22% in 2013 naar 29% in 2014), terwijl het aandeel medewerkers jonger dan 25 jaar is afgenomen (van 17% naar 9%). Enkele financiële kengetallen: Resultaatratio (resultaat/totale bedrijfsopbrengsten) : -0,9% (2013: 4,2%) Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) : 1,1 (2013: 0,74 ) Solvabiliteit (eigen vermogen/totale opbrengsten) : 21,5% (2013: 22,5%) Het behaalde financiële resultaat over 2014 is negatief (2013: 2,2 miljoen positief). Dit wordt met name veroorzaakt door de in 2014 gevormde reorganisatievoorziening van 2,0 12

13 miljoen en onvoorziene onderhoudsuitgaven van 0,3 miljoen). De financiële kasstroom was 2,7 miljoen positief 5. Wilgaerden behoudt een gezonde financiële positie. In 2014 is het negatieve resultaat onttrokken aan het vermogen. In onderstaande tabellen zijn beknopt de balans en resultatenrekening weergegeven. Balans per 31 december 2014 Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Voorzieningen Langlopende schulden (>1 jaar) Kortlopende schulden (<1 jaar) Totaal Tabel 1: Balans Resultatenrekening 2014 Bedrijfsopbrengsten Min: Personeelskosten Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal lasten Resultaat (negatief) Tabel 2: Resultatenrekening De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de budgetopbrengsten voor intramurale zorgzwaartepakketten (ZZP) en extramurale uren zorg. Wilgaerden verleende eind 2014 aan 561 cliënten intramurale zorg en aan 48 cliënten een Volledig Pakket Thuis. In 2014 zijn er ZZP-dagen en VPT 6 -dagen gerealiseerd. De trend dat cliënten intramuraal steeds zwaarder worden in zorgvraag zet, zoals verwacht, door. Mede door de extramuralisering van ZZP1 t/m 3 is het aandeel zorgzwaartepakketten 1VV t/m 3VV met 4% gedaald. In de thuissituatie worden extramurale uren zorg geleverd aan cliënten in aanleunwoningen, in woonzorgcomplexen en in de woonzorgzones. Wilgaerden levert gemiddeld aan cliënten extramurale zorg en dagbesteding. Het totaal aantal gerealiseerde uren is in Het goedgekeurde financieel jaarverslag is beschikbaar via 6 VPT: Volledig Pakket Thuis. 13

14 verder afgenomen met 5% (in 2013 was de afname 3%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname in uren begeleiding. Ook het aantal uren Hulp bij het Huishouden is verder afgenomen. In 2014 daalde het aantal uren met 5% (in 2013 was de afname 2%). Aantal per einde 2014 Aantal per einde 2013 Cliënten intramurale cliënten cliënten met VPT cliënten in dagbesteding extramurale cliënten Totaal Capaciteit beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf Productie Totaal intramurale dagen Totaal Volledig Pakket Thuis dagen Dagdelen dagbesteding Uren extramurale AWBZ-productie Uren extramurale Hulp bij het Huishouden Tabel 3: Gerealiseerde productie 2013 en In bijlage III zijn gespecificeerde tabellen met betrekking tot de gerealiseerde productie opgenomen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Wilgaerden heeft inmiddels haar inkoopcyclus zodanig ingericht dat ook van leveranciers een maatschappelijk verantwoorde productie of dienstverlening gevraagd wordt. In 2014 hebben 12 locaties van Wilgaerden tegen elkaar gestreden om de grootste besparing op energieverbruik te realiseren ten opzichte van Hiertoe heeft Wilgaerden van de gemeente Hoorn een subsidiebijdrage ontvangen. De locatie die relatief het meest wist te besparen was het St. Jozefpark. Wilgaerdenbreed heeft dit opgeleverd. Daarnaast loopt nog een traject van optimaliseren van afvalinzameling en verwerking. 4. Medezeggenschap Bij Wilgaerden spelen medezeggenschap van cliënten en medewerkers een belangrijke rol. Betrokken medezeggenschapsorganen hebben een expliciete verantwoordelijkheid bij het uitdragen van het cliënt- en medewerkersperspectief. Cliëntenraad Vanuit de Cliëntenraad (CR) wordt invloed uitgeoefend op het bestuur. De Cliëntenraad beraadt zich over Wilgaerdenbrede beleidszaken die cliëntgebonden zijn. Op de locaties zijn Cliëntencommissies (CC) actief die zich beraden op locatie specifieke cliëntgebonden aangelegenheden. 7 Aantal extramurale cliënten is exclusief dagbesteding en VPT, inclusief cliënten Hulp bij het Huishouden. 14

15 De voorzitter is na ruim 10 jaar de functie te hebben vervuld, teruggetreden. Het voorzitterschap wordt middels een gekozen interim voorzitter waargenomen. Belangrijke onderwerpen waren de reorganisatie, het opnieuw vormgeven van de eigen medezeggenschap en de toekomst van het St. Jozefpark. De CR maakte deel uit van de sollicitatiecommissie voor de functie van teamcoach. Het LOC is betrokken bij de herstructurering van de medezeggenschap welke in 2015 zijn nieuwe vorm zal krijgen. In 2014 is voor de vijfde keer een themamiddag georganiseerd voor de Cliëntenraad en de Cliëntencommissies tezamen. Het onderwerp was Zingeving en levensvragen, levenseinde en euthanasie. In bijlage II zijn samenstelling van de Cliëntenraad en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waarover zij heeft geadviseerd of mee heeft ingestemd. OR De kwaliteit van veel aspecten van het functioneren van Wilgaerden is gebaat bij de invloed die medewerkers kunnen uitoefenen via de medezeggenschap volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Er is één Ondernemingsraad (OR) en er zijn 4 Onderdeelcommissies (OC s) per groep van locaties. In 2014 zijn er verkiezingen geweest voor de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies. Er is een nieuwe voorzitter gekozen. In 2014 waren belangrijke dossiers de Beleidshorizon , de reorganisatie en het Sociaal Plan. De OR maakte onderdeel uit van de sollicitatiecommissie voor clustermanagers. In bijlage II zijn samenstelling en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waar de Ondernemingsraad over heeft geadviseerd of mee heeft ingestemd. 5. Risico s en onzekerheden De risico s en onzekerheden zijn in kaart gebracht bij het opstellen van de Beleidshorizon In de kwartaalrapportages aan de RvT en de jaarlijkse eindejaarsrapportage worden de risico s en onzekerheden en de beheersmaatregelen geëvalueerd. Tevens wordt beoordeeld of de risico s voldoende financieel kunnen worden gedekt. Dit wordt meegenomen in de begrotingscyclus. De belangrijkste risico s voor Wilgaerden zijn; de onzekerheden budgettechnisch die met de hervormingen van de langdurige zorg gepaard gaan. Wilgaerden heeft voor alle producten afspraken kunnen maken. Verpleegkundigen hebben de indicatiestelling voor de Zvw opgepakt. Cliëntadviseurs hebben een belangrijke rol bij het ondersteunen en adviseren van cliënten in deze transitie. In de backoffice zijn de cliënten omgezet naar de nieuwe producten. De opbrengsten 2015 zijn aan de voorzichtige kant begroot i.v.m. de verwachte bezuinigingsdoelstellingen vanuit zowel de Wlz, Zvw als Wmo. de almaar toenemende zorgzwaarte. Met het uitsterven van de lage zorgzwaartepakketten en de vergrijzing van de bevolking ziet Wilgaerden de zorgzwaarte al jaren toenemen. Wilgaerden heeft in 2014 extra verpleegkundigen niveau 4, 5 en master aangesteld. Zij geven het beleid en opleidingsplan vorm, verrichten complexe verpleegtechnische handelingen en ondersteunen de teams. 15

16 de reorganisatie. Hierin liggen zowel kansen als risico s. Door strakke planning en heldere communicatie is het proces voortvarend opgepakt en kon de organisatie per 1/1/2015 in de nieuwe structuur uit de startblokken komen. Er is een Sociaal Plan opgesteld en een adequate reorganisatievoorziening gevormd voor de medewerkers die niet mee zijn gegaan in de nieuwe structuur. Door de stabiele organisatie, efficiëntere organisatie en verhogen van de deskundigheid van de medewerkers verwacht Wilgaerden goed voorbereid de risico s het hoofd te kunnen bieden. 6. Governance Wilgaerden werkt volgens het besturingsmodel Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht (Governancemodel en Governancecode). De Raad van Toezicht ziet er op toe dat Wilgaerden de in de Statuten vastgelegde maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde manier vervult en dat het bestuur goed functioneert. Dit doet de RvT door te toetsen of en daardoor te bevorderen dat het bestuur het doel van Wilgaerden effectief en efficiënt realiseert, door toezicht uit te oefenen op de beleidsterreinen zorg en veligheid, management en personeelszaken, financieel, economisch en juridisch. De adviesrol van de Raad van Toezicht heeft zich in 2014 gericht op het meedenken bij risico s, herijking van de strategie, de nieuwe organisatiestructuur, financiën, toekomst van Villa Wilgaerden en dilemma s ter ondersteuning van de bestuurder bij het maken van de uiteindelijke afwegingen. Er hebben in overleggen met de bestuurder plaatsgevonden. Naast het reguliere RvT-overleg, waar de accountant eens per jaar bij is, is eenmaal apart met de accountant gesproken. In bijlage II zijn samenstelling en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waarover de RvT heeft geadviseerd of heeft goedgekeurd. Ook zijn hierin de verschillende profielen en nevenfuncties weergegeven. In 2014 heeft de RvT de accountantsfunctie aanbesteed bij drie partijen. De keuze is gevallen op de zittende accountant met wisseling van de partner. De Raad van Toezicht functioneert conform de principes van de Zorgbrede Governancecode. De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en stelt derhalve de beloning van de bestuurder vast. De RvT heeft de zwaarte van de functie ingedeeld in categorie F van de BBZ 8. De beloning van de bestuurder valt binnen de bandbreedte. Ook de beloning van de RvT valt binnen de bandbreedte van de BBZ. Voor financiële informatie over de bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de financiële jaarrekening en de digitale verantwoording in DigiMV Ketenpartners Om ouderenzorg te kunnen bieden opereert Wilgaerden in een breed veld van wet- en regelgevers, inkopende partijen, partijen waar verantwoording aan moet worden afgelegd, leveranciers, collega zorgaanbieders, huisartsen, woningcorporaties, opleidingsinstituten. Op verschillende niveaus worden contacten onderhouden, afspraken gemaakt of processen afgestemd. Voor het goed inrichten van beleid rondom mantelzorg en om optimale ondersteuning te kunnen bieden als organisatie heeft Wilgaerden aansluiting gezocht bij het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland. 8 Beloningscode Bestuurders in de Zorg. 9 Zie 16

17 De politieke hervormingen van de AWBZ-zorg en budgettaire beperkingen stimuleren nauwere samenwerking in en buiten de keten. Onderstaande figuur geeft inzicht in onze samenwerkingspartners. Figuur 1: samenwerkingspartners. 8. Wilgaerden in 2015 In 2015 (en 2016) worden de activiteiten uit het programmaplan Samen uniek en de herijking van de centrale functies opgepakt. Aan de organisatie in zijn nieuwe structuur met de zelforganiserende teams zal inhoud gegeven worden. Naast het programmaplan is het belangrijkste grote project in 2015 het vernieuwen van het communicatieplatform waardoor nieuwe communicatiemiddelen en ICT-toepassingen als zorg op afstand ondersteund kunnen worden en telefonie gecentraliseerd kan worden. 17

18 Bijlage I Organogram Raad van Toezicht Integaal Toezicht Invloed Cliëntenraad Raad van Bestuur Invloed Ondernemingsraad Programmadirecteur Zorg Programmadirecteur Bedrijfsvoering Ondersteunende functies Clustermanager Clustermanager Clustermanager Koggenland/Opmeer/ Medemblik Hoorn Enkhuizen/Drechterland De Rustenburcht Rozenstaete Vijverstate De Horstenburgh Zandhove De Wilgenhof Avondlicht Kersenboogerd Villa Wilgaerden Westerhaven Sint Jozefpark De Perelaar Het Noorderlandhuis Bosmanstaete Westerhof Sint Nicolaas Herfstzon Teamcoaches Teamcoaches Teamcoaches Teams Teams Teams 18

19 Bijlage II Governance en medezeggenschap Samenstelling Per 31/12/2014 Raad van Toezicht 10 Ondernemingsraad Cliëntenraad Mevrouw Lidy van der Schaft-van Nimwegen voorzitter 1 e benoeming: 26/5/2005 Hoofdfunctie: directeur De Key. Nevenfuncties: voorzitter RvT Privares Wilgaerden De heer Jaap Struik vice-voorzitter, profiel management en personeelszaken 1 e benoeming: 1/1/2001 Gepensioneerd Nevenfuncties: vice-voorzitter RvT Privares Wilgaerden, voorzitter contactgroep SW Groen-bedrijven Noord-Holland, lid College kerkrentmeesters Enkhuizen, voorzitter VVE Spijtbroeksburgwal Enkhuizen De heer Johan Ursem, lid profiel zorg en veiligheid 1 e benoeming: 25/11/2010. Hoofdfunctie: beleidsmedewerker RvB MCA Gemini Groep. Nevenfuncties: lid RvT Privares Wilgaerden, voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting NHN, locatie Zwaag, voorzitter Cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening West-Friesland, lid DB Provinciale afdeling CDA Noord- Holland en secretaris, lid RvT Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Mevrouw Hillie Faber, lid profiel zorg en veiligheid 1 e benoeming 18/9/2014 Hoofdfunctie: zelfstandig organisatieadviseur Faber&Faber, Nevenfuncties, lid RvT Privares Wilgaerden, Bestuurslid Stichting Het Park, Hoorn. Vacature profiel financieel-economisch en juridisch: vacature Op 24 november 2014 is dhr. Bleeker overleden Kiesgroep Zorg mevrouw Diana Batteljee, Avondlicht (voorzitter) mevrouw Cobie Mak, Sint Nicolaas (vice-voorzitter) mevrouw Diana Schuitemaker, Avondlicht mevrouw Thérèse Wenker, Zandhove mevrouw Rinske Prins, Westerhaven mevrouw Angela Bruin, De Rustenburcht mevrouw Cora van Til, Westerhof mevrouw Julia Pemsl, Avondlicht mevrouw Margreet Schooneman, Het Noorderlandhuis mevrouw Ria Laan, De Wilgenhof Kiesgroep Facilitair mevrouw Yvonne Boon, Westerhof de heer Jan Groot, Avondlicht mevrouw Jeannette Nottet, De Perelaarmevrouw Marianne Korver, Westerhaven Kiesgroep Centraal Bureau mevrouw Jacqueline de Haan, Centraal Bureau Groep West de heer J.A. Bruin (interim voorzitter), de heer P.J. Bakker, mevrouw J.C. van Zanten-van den Ham, mevrouw C. Groen en de heer C. Schipper, op voordracht van respectievelijk De Rustenburcht, Rozenstaete, Vijverstate, De Horstenburgh en Zandhove. Groep Midden 1 de heer H.A.M. van Sliedrecht en mevrouw M.M. Doodeman op voordracht van respectievelijk Avondlicht en Kersenboogerd. Groep Midden 2 de heer J.C. Jensch, mevrouw A. Ettes en mevrouw K. de Joode, op voordracht van respectievelijk Westerhaven, St. Jozefpark en De Perelaar. Groep Oost de heer C. Krul (secretaris), mevrouw A. Vroling-Nan, mevrouw I. Koomen en de heer J.F. Leek, op voordracht van respectievelijk Westerhof, Bosmanstaete, St. Nicolaas en Herfstzon, vacature Het Noorderlandhuis 10 De RvT-leden mevrouw Popma en dhr. Bleeker maken resp. per september en november 2014 geen deel meer uit van de RvT. 19

20 Overzicht onderwerpen ter instemming en advies Onderwerp Raad van Toezicht Ondernemingsraad Clientenraad Actualisatie Jaarplan centrale functies Goedkeuring Positief advies Positief advies 2013/2014 en Eindejaarsrapportage 2013 Jaardocument 2013 Goedkeuring Positief advies Positief advies Topteams leveren Topzorg Geïnformeerd Positief advies Positief advies Benoeming voorgedragen RvT-lid Goedkeuring Positief advies Positief advies Tarievenlijst Wilgaerden Positief advies Begroting 2015 Goedkeuring Positief advies Positief advies Beleidshorizon Goedkeuring Positief advies Positief advies Organisatiemodel en topstructuur Goedkeuring Positief advies Positief advies Wilgaerden Arbeidstijdenwijziging medewerkers - Instemming - restaurant/keuken Westerhaven Collectieve - Instemming - arbeidsongeschiktheidsverzekering Klachtenregeling medewerkers - Instemming - Aanpassing profielschets Raad van Goedkeuring Instemming Instemming Toezicht Instellen auditcommissies RvT Positief advies - - Attentiebeleid - Positief advies - Raamwerk personeelsbeleid - Positief advies - Reglement OR - Positief advies - Eigen risicodragerschap van Wilgaerden - Positief advies - mbt de ziektewet Sociaal plan Geïnformeerd Positief advies Geïnformeerd Opzegging huurovereenkomst St. Goedkeuring Geïnformeerd Geïnformeerd Jozefpark Oprichting Martha Flora / Villa Goedkeuring Geïnformeerd Geïnformeerd Wilgaerden BV Vervolgprocedure De Nijs Positief Advies Geïnformeerd Geïnformeerd 20

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo 1 3Jaarrekening 2014 Stichting Zorggroep NW-Veluwe Putterweg 3 3851 GA Ermelo 1 3Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe INHOUDSOPGAVE Pagina 10.1 Geconsolideerde jaarrekening 10.1.1 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Vernieuwing medezeggenschap binnen Wilgaerden Voorstel Waardigheid en trots

Vernieuwing medezeggenschap binnen Wilgaerden Voorstel Waardigheid en trots Nederland verandert, de zorg verandert mee, dus ook de medezeggschap. Vernieuwing medezeggschap binn Wilgaerd Voorstel Waardigheid trots 1. Inleiding Vanaf januari 2015 heeft Wilgaerd e ontwikkeling in

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 INHOUD 1 Voorwoord 3 2 Organisatie 4 3 Medezeggenschap 5 4 Beleid 6 1 Voorwoord 2015 is het jaar geweest waarin grote slagen zijn

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Jaardocument 2009. Hebben we gedaan wat we hebben gezegd? Specialisten in Ouderenzorg!

Jaardocument 2009. Hebben we gedaan wat we hebben gezegd? Specialisten in Ouderenzorg! Jaarverslag kaft 2009:jaarverslag 31-05-2010 14:33 Pagina 2 Jaardocument 2009 Hebben we gedaan wat we hebben gezegd? Specialisten in Ouderenzorg! Jaardocument 2009 Wilgaerden 1 Naam verslaggevende rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen.

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. 2014in het kort Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. Op basis van de vraag van de cliënt levert Liemerije

Nadere informatie

De organisatie. Omschrijving/kenmerken. Missie. Visie

De organisatie. Omschrijving/kenmerken. Missie. Visie Profiel directeur/bestuurder Stichting WoonZorgCentrum Het Hooge Heem Grootegast Versie oktober 2016 Vanwege het vertrek van de huidige directeur/bestuurder, is Stichting WoonzorgCentrum Het Hooge Heem

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Tel. 030 2040851 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk >JS/Pameijer/15.053 Onderwerp > Profiel lid Raad van Bestuur portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Directieverslag 2016 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2016 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2016 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2017 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Profiel. tantelouise. Bestuurder

Profiel. tantelouise. Bestuurder Profiel tantelouise Bestuurder 1 TanteLouise Bestuurder Profiel van de stichting Stichting tantelouise is een zorgaanbieder met een compleet dienstenpakket van (specialistische) thuiszorg, (begeleid) wonen,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 4 III Overige gegevens 10 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON Raad van Toezicht per 31 december 2014 Dhr. K.E.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN Jaarrekening 2014 Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag 3 1.1 Jaarrekening 1.1.1 Balans per 31 december 2014 5 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 6 1.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april 2017 Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie in en voor Den Haag

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014 Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSPLAN VOOR DE CLIËNTENRAAD... 4 2.1 MISSIE/VISIE... 4 2.2 VAN MEDEZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 1.1 de doelstelling van de organisatie 1.2 de kernwaarden van de organisatie 1.3 de juridische structuur 1.4 de interne organisatiestructuur en personele

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie