Jaarverslag Stichting Ouderenzorg Wilgaerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Ouderenzorg Wilgaerden"
  • Ine Vos
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Ouderenzorg Wilgaerden

2 Naam verslaggevende rechtspersoon Stichting Ouderenzorg Wilgaerden Adres Maelsonstraat 10 Postcode 1624 NP Plaats Hoorn Telefoonnummer Kamer van Koophandel nummer adres Internetpagina NZa-nummer 300/486 Zorgkantoorregio Noord-Holland Noord Oprichtingsdatum 1 januari 2001 Hoorn, 23 april 2015 Het jaardocument bestaat uit het jaarverslag, de jaarrekening met overige gegevens en aanvullende digitale gegevens 1. In de jaarrekeningcijfers zijn conform wet- en regelgeving de cijfers van Stichting Ouderenzorg Wilgaerden 2 en Stichting Privares Wilgaerden 3 geconsolideerd opgenomen. Advisering Groot MT: 23 maart 2015 Advisering Cliëntenraad: 9 april 2015 Advisering Ondernemingsraad: 2 april 2015 Vaststelling Bestuur: 23 april 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht: 23 april 2015 Documenteigenaar: bestuurssecretaris Archiefcode: H.3 1 Aangeleverd via DigiMV, zie Het betreft gegevens voor verschillende instanties. 2 Verder te noemen: Wilgaerden. 3 Privares: Stichting is opgericht om ten dienste van Wilgaerden registergoederen te verwerven, verhuren en exploiteren. Voorts heeft Privares tot doel om voor Wilgaerden deel te nemen aan, financiering te verlenen aan, directie te voeren over of toezicht te houden op ondernemingen. Oprichtingsdatum: 16 oktober

3 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 2014 Inleiding 7 1. Visie 7 2. Ontwikkelingen in de zorg 7 3. Wilgaerden in Cliënt voorop Kwaliteit en veiligheid van zorg Deskundig personeel Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Zelforganisatie Grip op de bedrijfsvoering Medezeggenschap Risico s en onzekerheden Governance Ketenpartners Wilgaerden in Bijlage 1 Organogram 18 Bijlage II Governance en medezeggenschap 19 Bijlage III Productie 21 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over

4 1.10 Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 90 4

5 1.1. Geconsolideerde balans..50 Maatschappelijk verslag 2014Ge 5

6 consolideerde resultatenrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 53 geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans Enkelvoudige resultatenrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (enkelvoudig) Toelichting op enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 105 Overige gegevens 2.1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 116 6

7 Jaarverslag Inleiding 2014 was een jaar vol veranderingen. Er is door onze medewerkers hard gewerkt aan de verdere verbetering van de zorg en het welzijn voor ouderen in West-Friesland en aan verbetering van de organisatie van deze zorg. Het speerpunt voor 2014 was dan ook: Transitie; veranderen doen we met elkaar. Binnen Wilgaerden zijn de Transitiewerkgroepen; Zorg, Arbeidsmarkt en deskundigheid, Vastgoed, ICT en Bedrijfsvoering aan de slag gegaan met herijking van het meerjarenbeleid. Dit heeft geresulteerd in de Beleidshorizon Om ook in de toekomst te voldoen aan de vraag en verwachtingen van onze cliënten was het noodzakelijk een slagvaardigere organisatiestructuur neer te zetten met ruimte voor zelforganiserende teams.door de leidinggevenden en medewerkers van de ondersteunende diensten is in 2014 hard gewerkt aan de nieuwe organisatiestructuur, functiebeschrijvingen, selectiegesprekken en inrichting van multidisciplinaire teams. Dit gaf een nieuwe dynamiek met nieuwe kansen, maar ging ook gepaard met afscheid nemen. In dit jaarverslag over 2014 kunt u achtereenvolgens lezen over: onze visie, de ontwikkelingen in de zorg, onze belangrijkste activiteiten en resultaten in 2014, medezeggenschap, risico s en onzekerheden, governance, ketenpartners en een vooruitblik naar Visie Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of indicatie die samenhangt met ouder worden. Onze cliënten zijn ouderen in West-Friesland. Door afnemende gezondheid of het wegvallen van mantelzorg hebben zij zorg, begeleiding of ondersteuning nodig. Wilgaerden biedt zorg aan zelfstandig (beschermd) wonende cliënten, cliënten in een beschermde woonomgeving en tijdelijke cliënten (bijv. respijtzorg). Wilgaerden werkt vanuit de visie waar we ons thuis voelen willen we meestal zo lang mogelijk wonen. Ook als de behoefte aan zorg en/of ondersteuning toeneemt. En als dit niet (langer) kan, zoveel mogelijk als thuis op een van de locaties in de buurt. Wilgaerden faciliteert leven zoals thuis, in de straat en in de wijk, samen met betrokken partijen. Dit doen wij door goede zorg- en dienstverlening te leveren en te investeren in mensen, kwaliteit en veiligheid van zorg en wonen. Waarbij de cliënt voorop staat en zoveel mogelijk zelf de regie en zeggenschap houdt over zijn leven. 2. Ontwikkelingen in de zorg De langdurige zorg maakt een ingrijpende transitie door waarin lang gewortelde opvattingen over de rol van cliënt en familie, de inhoud en het doel van de zorg, waar deze plaatsvindt en hoe deze is georganiseerd, fundamenteel veranderen. Van overnemend naar toerustend, van zorg dóór professionals naar zorg sámen met cliënten en mantelzorgers en van intramuraal naar extramuraal. Deze zorginhoudelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rol van zorgverleners en professionals. Meer armslag om te doen wat nodig is, in aanvulling op wat mensen zelf 7

8 kunnen doen. Meer ruimte voor medewerkers in de zorg om het werk zelf te organiseren. En taken en bevoegdheden lager in de organisatie zodat mensen op de werkvloer het verschil kunnen maken. De overheid heeft per 2015 de ouderenzorg anders georganiseerd. Zo is de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving en bieden zo nodig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via de zorgverzekeraar kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 3. Wilgaerden in 2014 Het jaar 2014 stond voor Wilgaerden in het teken van bovenstaande veranderingen en overheidsmaatregelen. De transitie in de langdurige zorg was aanleiding om het strategisch beleid te herijken. Er zijn analyses gemaakt van de zorg, arbeidsmarkt en deskundigheid, vastgoed, ICT en bedrijfsvoering. Hieruit zijn 7 hoofddoelen gedestilleerd: Cliënt voorop Kwaliteit en veiligheid van zorg Deskundig personeel Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Zelforganisatie Grip op de bedrijfsvoering Adequate verantwoording Deze doelen zijn in het programmaplan zorg en bedrijfsvoering vertaald naar concrete activiteiten voor de komende jaren. Tevens is Wilgaerden vanuit het Programma Topzorg gestart met het project Topteams leveren Topzorg. Het doel van dit project is het verder aanboren van het zelforganiserend vermogen van de teams op de diverse locaties van Wilgaerden en hierbij de cliënt en het cliëntsysteem in zijn of haar kracht zetten. Dit vanuit de kernwaarden respect, openheid, leren van/aan elkaar en trots. De omslag naar zelforganisatie is voor het ene team groter dan het andere, maar wordt met groeiend enthousiasme opgepakt. Deze ontwikkeling biedt voor veel mensen ook weer nieuwe kansen. Organisatiemodel en topstructuur Het herijken van de strategie, samen met de implementatie van zelforganiserende teams en transitie in langdurige zorg, maakten het noodzakelijk dat Wilgaerden haar organisatiestructuur zou veranderen. Dit was voor alle medewerkers een ingrijpend proces, dat zorgvuldig en voortvarend is uitgevoerd. Uitgangspunt was: minimale gelaagdheid van de organisatie; een platte organisatie met maximaal drie hiërarchische niveaus: Raad van Bestuur, Clustermanagers en Teamcoaches. De verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen door het instellen van teamcoaches in plaats van teamleiders. Concreet betekent dit dat twee managementlagen (van locatiedirecteuren en managers) per 1 januari 2015 zijn samengevoegd tot een laag van clustermanagers. Deze worden tijdelijk 8

9 ondersteund door 2 programmadirecteuren en door projectleiders. De teamcoaches coachen en faciliteren de zelforganiserende teams. Het organogram is opgenomen in bijlage I. Bij de herinrichting van de organisatiestructuur en de implementatie van de transitieplannen wordt Wilgaerden ondersteund door coaches op gebied van organisatiekunde en zelforganisatie vanuit het VWS-programma In voor zorg! In onderstaande paragrafen worden per hoofddoel de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten uiteengezet. Waarbij door middel van het onderhavig jaarverslag beoogd wordt adequate verantwoording af te leggen. 3.1 Cliënt voorop Cliënttevredenheid In hoeverre Wilgaerden slaagt in zijn ambities wordt voor een belangrijk deel afgemeten aan het oordeel van de cliënt. Om continu inzicht te houden in de cliënttevredenheid is intern een systematiek van 4 kwaliteitsvragen ontwikkeld. Deze vragen worden gesteld aan cliënten bij de halfjaarlijkse evaluatie van hun zorgleefplan. In 2014 is het resultaat dat 95% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden is over de zorgverlening van Wilgaerden. In 2013 is extern onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid op basis van de Consumer Quality index (CQ-index). Wilgaerden behaalde goede scores, gemiddeld een 8,5. Op basis van de CQ-index zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld in cluster Midden een ruimte gecreëerd waar cliënten zich kunnen terugtrekken met bezoek. De cliëntencommissie ervaart dit als zeer waardevol. Daarnaast zijn registratiekaarten in de cliëntmap ingevoerd. Hierop wordt aangegeven wat de afspraken zijn en welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd. In cluster West zijn betere afspraken gemaakt met de thuiszorg. Er is een vast contactpersoon en er is 24 uur per dag iemand aanspreekbaar. In het 2e kwartaal 2015 wordt de CQ-meting opnieuw uitgevoerd. Zorgleefplan en cliëntvolgsysteem In het zorgleefplan worden de doelen en afspraken tussen cliënt en het team vastgelegd. Het streven is de cliënt middels het zelf mede vormgeven van het zorgleefplan zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te laten behouden. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om het zorgleefplan te vereenvoudigen. De implementatie vindt plaats in Het zorgleefplan is onderdeel van het cliëntvolgsysteem. In het cliëntvolgsysteem wordt informatie van de cliënt eenmalig vastgelegd. Door inzicht in de behoeften van de cliënt kan de zorgverlening daar beter op aansluiten. 3.2 Kwaliteit en veiligheid van zorg Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem van Wilgaerden is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Om te blijven voldoen aan de vereisten voor certificering wordt periodiek door interne auditors getoetst of de werkprocessen conform de afspraken uit het kwaliteitshandboek worden uitgevoerd. In 2014 zijn thematische audits uitgevoerd op hygiëne/infectiepreventie en medicatieveiligheid. Sterke punten op verschillende locaties waren o.a. korte lijnen tussen de apotheek en geneesmiddelencommissie, het aanleveren van stickers met medicatievoorschriften waardoor fouten met overschrijven voorkomen worden, sluitende keten van retournering opiaten aan apotheek. Daarnaast zijn er verbetervoorstellen geformuleerd voor o.a. persoonlijke hygiëne en opslag medicatie. De verbeteracties zijn verwerkt in een plan van aanpak dat in 2015 wordt uitgevoerd en geëvalueerd. 9

10 Klachten In 2014 is de werkwijze met betrekking tot klachten aangescherpt. Er is een centraal registratiesysteem waardoor er overzicht is van het aantal en soort klachten. Door het centrale overzicht zet Wilgaerden verbeteracties nu makkelijker organisatie breed in. De cliënten zijn over de klachtenprocedure geïnformeerd via een folder die men ontvangt bij de intake en die ligt op centrale plaatsen in de locaties. De folder is tevens onderdeel van de informatiemap en is ook online beschikbaar. De interne klachtencommissie is multidisciplinair en bestond in 2014 uit de directeur, de zorgmanager, de facilitair manager en de klachtenfunctionaris van de betreffende locatie. De klachten worden ieder kwartaal geanalyseerd en besproken in het managementteam en ter informatie aangeboden aan de Cliëntenraad. Het aantal klachten was in 2014 (143) lager dan in 2013 (157). De klachten hadden hoofdzakelijk betrekking op de was, het eten en op huisvesting. De klachten uit 2014 zijn naar tevredenheid afgehandeld. Cliënten kunnen hun klacht ook aan een onafhankelijke klachtencommissie voorleggen. Wilgaerden heeft dit bij Facit belegd. Met deze werkwijze voldoet Wilgaerden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. In 2014 is één klacht voorgelegd aan de externe klachtencommissie inzake mentorschap. Wilgaerden is hierin in het gelijk gesteld. Veiligheid Per locatie wordt jaarlijks een planning Veiligheid opgesteld, waarin aspecten als scholing BHV, ontruimingsoefeningen, legionella beheersing, keuring hulpmiddelen en Arbo zijn opgenomen. Veiligheid is een integraal onderdeel van ieders werkzaamheden. De preventiemedewerkers en preventiebeheerders hebben hierin een ondersteunende en monitorende rol. 3.3 Deskundig personeel Goed gemotiveerde medewerkers die zich met veel plezier en toewijding inzetten voor de belangen van de cliënten zijn essentieel om onze ambities waar te kunnen maken. Wilgaerden investeert elk jaar veel in opleidingen en trainingen voor de medewerkers. Daarnaast zien wij het als onze plicht zorg te dragen voor een prima werkklimaat, werksfeer en goede arbeidsomstandigheden. Opleidingen In 2014 is Wilgaerden gestart met scholing (e-learning) via LEO. De verzorgenden hebben de scholing subcutaan injecteren gedaan. Verzorgenden IG hebben daarnaast ook de scholing intramusculair injecteren en katheteriseren vrouw gevolgd. Vanaf oktober zijn zowel voor verzorgenden, verzorgenden IG als helpenden de scholingen voor mondzorg en ouderenmishandeling gestart. In 2014 zijn er drie medewerkers gestart met de opleiding EVV in samenwerking met Omring en het Horizon College. 20 Ergocoaches zijn geschoold en er worden doorlopende BHV-trainingen georganiseerd, in 2014 ook voor het eerst via e- learning. Verpleegkundigen ondersteunen tevens de verzorgenden op de locatie door bedside coaching, klinische lessen en wondbehandeling. Voor de jaren had de overheid extra middelen (de zogenaamde intensiveringsmiddelen) ter beschikking gesteld om de personele inzet per cliënt te kunnen intensiveren en de kwaliteit te verhogen. In 2014 is ingestoken op verhoging van deskundigheid door extra inzet van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Daarnaast zijn er BBL-studenten en verzorgenden niveau drie in opleiding en is in 2014 gestart met het opleiden van verzorgenden naar verzorgenden IG. 10

11 Waardering personeel Eens in de twee jaar wordt de medewerkerstevredenheid gemeten met behulp van de MedewerkerMonitor. In het 2 e kwartaal 2014 is de meting opnieuw gehouden. Wilgaerden medewerkers scoorden met 7,6 boven het gemiddelde van 7,2-7, Betaalbare zorg: meer tijd voor zorg met minder middelen Slagvaardige organisatie Om ons voor te bereiden op de hervormingen in de langdurige zorg zijn voor 2015 noodzakelijke maatregelen genomen als een plattere efficiëntere organisatie. Daarbij had Wilgaerden altijd al een laag overheadpercentage met 12,4% (VVT-sector 13,3%) 4. Door cliënt in zijn kracht te zetten en het netwerk van cliënt optimaal te benutten, kan de professional zich toeleggen op de noodzakelijke zorgverlening. Waarbij de ondersteunende diensten faciliteren en het primaire proces ondersteunen. Daarnaast streeft Wilgaerden naar efficiencywinst in het verhogen van de productiviteit door de contracten strakker op de geïndiceerde zorg te laten aansluiten en door benutting van een grotere flexibele schil. Daarnaast wordt een efficiencyslag gemaakt door eenmalige vastlegging van informatie over de cliënt in het cliëntvolgsysteem waarbij meervoudige registraties vervallen en de foutenkans vermindert. Vrijwilligers en mantelzorgers Binnen Wilgaerden zijn ruim 950 vrijwilligers actief. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze cliënten en voor het personeel van Wilgaerden. De vrijwilligers verrichten vele werkzaamheden direct of indirect ten behoeve van onze cliënten en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan het welzijn van onze cliënten. Gezien de ontwikkelingen in de zorg worden zowel mantelzorgers als vrijwilligers meer betrokken bij de zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Hierdoor blijft het netwerk van cliënten behouden, zoals dat ook vóór de inzet van professionele zorg bestond. In 2015 worden het vrijwilligersbeleid en het beleid voor mantelzorg hiertoe vernieuwd. 3.5 Zelforganisatie Het project Topteams leveren Topzorg is gestart in Dit project was een logisch vervolg op eerdere projecten als Gastvrijheid en Belevingsgerichte zorg binnen het Topzorgprogramma. Binnen het project Topteams leveren Topzorg zijn kleine zelforganiserende teams ingericht. De cliënt heeft een vast aantal bekende gezichten en een vaste contactpersoon. Het zelforganiserend vermogen van de teams wordt vergroot doordat de teams meer vrijheden en mogelijkheden krijgen om de zorg- en dienstverlening rondom de cliënt vorm te geven. De zelforganiserende teams zijn multidisciplinair samengesteld waarbij afstemming van de zorgen dienstverlening en signalering beter geborgd zijn. 3.6 Grip op de bedrijfsvoering Locaties Wilgaerden levert zorg en dienstverlening vanuit 16 locaties en een zorghotel. Wilgaerden heeft als uitgangspunt dat wonen een doel is en gebouwen daartoe een middel zijn. De focus 4 Berenschot Benchmark Care

12 van Wilgaerden is de afgelopen jaren meer op de zorgverlening komen te liggen. Dit maakt, samen met de veranderende zorgvraag dat enkele locaties van Wilgaerden vernieuwd en/of hervormd moeten worden. Hiertoe is in 2014 een vastgoedscan opgesteld, op basis waarvan de locatie St. Jozefpark op zeer korte termijn prioriteit heeft en de locaties Zandhove, Sint Nicolaas en Herfstzon prioriteit hebben gekregen voor de periode Daarnaast is gezocht naar alternatieve exploitatiemogelijkheden voor Villa Wilgaerden. St Jozefpark in Blokker St. Jozefpark moet grondig verbouwd worden om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. In het licht van toekomstbestendigheid en de doelstelling van het Zorgkantoor om intramurale plaatsen in Hoorn af te bouwen heeft Woonzorg Nederland besloten dat St. Jozefpark in Blokker behouden blijft als extramuraal woonzorgcentrum voor zelfstandig wonende senioren. De verbouwing start in Villa Wilgaerden / Martha Flora in Hoorn Zorghotel Villa Wilgaerden, waarin ouderen terecht konden voor herstel na een ziekenhuisopname, ontlasting mantelzorg of voor vakantie, bleek na 4 jaar niet rendabel. Wilgaerden is in 2014 een joint venture aangegaan met Martha Flora. In april 2015 opent het Martha Flora huis haar deuren voor ouderen met dementie in het voormalige zorghotel Villa Wilgaerden. Investeringen In 2014 is geïnvesteerd in de instandhouding van de gebouwen. Grote investeringen betroffen de aanpassing van de waterleiding van Westerhaven en branddeuren bij Zandhove. Daarnaast wordt jaarlijks geïnvesteerd in het actueel houden van en uitbreiding van het computernetwerk en de toepassingen. Het upgraden van de besturingssoftware van Windows XP naar Windows 8 ging gepaard met vernieuwing van de systemen. Operationele resultaten De zorg- en dienstverlening binnen Wilgaerden werd ultimo 2014 geleverd door personeelsleden ( ). Personele lasten beslaan in % van de totale uitgaven. Van de personeelsleden heeft het merendeel een parttime contract. In 2014 is gemiddeld 877 fulltime eenheid (fte) verloond (2013: 893 fte). Het ziekteverzuim is in 2014 Wilgaerdenbreed 6,1%, tegenover 5,4% in Daarmee komt Wilgaerden in 2014 uit boven het landelijk ziekteverzuimpercentage voor de VVT-sector van 5,6%. Het ziekteverzuim binnen Wilgaerden wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig verzuim in de oudere leeftijdscategorie. Veel voorkomende klachten zijn: schouder, nek en rugklachten. De meeste personeelsleden vallen nog altijd in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar. Het aantal 55 jaar en ouder is echter fors toegenomen (van 22% in 2013 naar 29% in 2014), terwijl het aandeel medewerkers jonger dan 25 jaar is afgenomen (van 17% naar 9%). Enkele financiële kengetallen: Resultaatratio (resultaat/totale bedrijfsopbrengsten) : -0,9% (2013: 4,2%) Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) : 1,1 (2013: 0,74 ) Solvabiliteit (eigen vermogen/totale opbrengsten) : 21,5% (2013: 22,5%) Het behaalde financiële resultaat over 2014 is negatief (2013: 2,2 miljoen positief). Dit wordt met name veroorzaakt door de in 2014 gevormde reorganisatievoorziening van 2,0 12

13 miljoen en onvoorziene onderhoudsuitgaven van 0,3 miljoen). De financiële kasstroom was 2,7 miljoen positief 5. Wilgaerden behoudt een gezonde financiële positie. In 2014 is het negatieve resultaat onttrokken aan het vermogen. In onderstaande tabellen zijn beknopt de balans en resultatenrekening weergegeven. Balans per 31 december 2014 Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Voorzieningen Langlopende schulden (>1 jaar) Kortlopende schulden (<1 jaar) Totaal Tabel 1: Balans Resultatenrekening 2014 Bedrijfsopbrengsten Min: Personeelskosten Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal lasten Resultaat (negatief) Tabel 2: Resultatenrekening De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de budgetopbrengsten voor intramurale zorgzwaartepakketten (ZZP) en extramurale uren zorg. Wilgaerden verleende eind 2014 aan 561 cliënten intramurale zorg en aan 48 cliënten een Volledig Pakket Thuis. In 2014 zijn er ZZP-dagen en VPT 6 -dagen gerealiseerd. De trend dat cliënten intramuraal steeds zwaarder worden in zorgvraag zet, zoals verwacht, door. Mede door de extramuralisering van ZZP1 t/m 3 is het aandeel zorgzwaartepakketten 1VV t/m 3VV met 4% gedaald. In de thuissituatie worden extramurale uren zorg geleverd aan cliënten in aanleunwoningen, in woonzorgcomplexen en in de woonzorgzones. Wilgaerden levert gemiddeld aan cliënten extramurale zorg en dagbesteding. Het totaal aantal gerealiseerde uren is in Het goedgekeurde financieel jaarverslag is beschikbaar via 6 VPT: Volledig Pakket Thuis. 13

14 verder afgenomen met 5% (in 2013 was de afname 3%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname in uren begeleiding. Ook het aantal uren Hulp bij het Huishouden is verder afgenomen. In 2014 daalde het aantal uren met 5% (in 2013 was de afname 2%). Aantal per einde 2014 Aantal per einde 2013 Cliënten intramurale cliënten cliënten met VPT cliënten in dagbesteding extramurale cliënten Totaal Capaciteit beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf Productie Totaal intramurale dagen Totaal Volledig Pakket Thuis dagen Dagdelen dagbesteding Uren extramurale AWBZ-productie Uren extramurale Hulp bij het Huishouden Tabel 3: Gerealiseerde productie 2013 en In bijlage III zijn gespecificeerde tabellen met betrekking tot de gerealiseerde productie opgenomen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Wilgaerden heeft inmiddels haar inkoopcyclus zodanig ingericht dat ook van leveranciers een maatschappelijk verantwoorde productie of dienstverlening gevraagd wordt. In 2014 hebben 12 locaties van Wilgaerden tegen elkaar gestreden om de grootste besparing op energieverbruik te realiseren ten opzichte van Hiertoe heeft Wilgaerden van de gemeente Hoorn een subsidiebijdrage ontvangen. De locatie die relatief het meest wist te besparen was het St. Jozefpark. Wilgaerdenbreed heeft dit opgeleverd. Daarnaast loopt nog een traject van optimaliseren van afvalinzameling en verwerking. 4. Medezeggenschap Bij Wilgaerden spelen medezeggenschap van cliënten en medewerkers een belangrijke rol. Betrokken medezeggenschapsorganen hebben een expliciete verantwoordelijkheid bij het uitdragen van het cliënt- en medewerkersperspectief. Cliëntenraad Vanuit de Cliëntenraad (CR) wordt invloed uitgeoefend op het bestuur. De Cliëntenraad beraadt zich over Wilgaerdenbrede beleidszaken die cliëntgebonden zijn. Op de locaties zijn Cliëntencommissies (CC) actief die zich beraden op locatie specifieke cliëntgebonden aangelegenheden. 7 Aantal extramurale cliënten is exclusief dagbesteding en VPT, inclusief cliënten Hulp bij het Huishouden. 14

15 De voorzitter is na ruim 10 jaar de functie te hebben vervuld, teruggetreden. Het voorzitterschap wordt middels een gekozen interim voorzitter waargenomen. Belangrijke onderwerpen waren de reorganisatie, het opnieuw vormgeven van de eigen medezeggenschap en de toekomst van het St. Jozefpark. De CR maakte deel uit van de sollicitatiecommissie voor de functie van teamcoach. Het LOC is betrokken bij de herstructurering van de medezeggenschap welke in 2015 zijn nieuwe vorm zal krijgen. In 2014 is voor de vijfde keer een themamiddag georganiseerd voor de Cliëntenraad en de Cliëntencommissies tezamen. Het onderwerp was Zingeving en levensvragen, levenseinde en euthanasie. In bijlage II zijn samenstelling van de Cliëntenraad en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waarover zij heeft geadviseerd of mee heeft ingestemd. OR De kwaliteit van veel aspecten van het functioneren van Wilgaerden is gebaat bij de invloed die medewerkers kunnen uitoefenen via de medezeggenschap volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Er is één Ondernemingsraad (OR) en er zijn 4 Onderdeelcommissies (OC s) per groep van locaties. In 2014 zijn er verkiezingen geweest voor de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies. Er is een nieuwe voorzitter gekozen. In 2014 waren belangrijke dossiers de Beleidshorizon , de reorganisatie en het Sociaal Plan. De OR maakte onderdeel uit van de sollicitatiecommissie voor clustermanagers. In bijlage II zijn samenstelling en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waar de Ondernemingsraad over heeft geadviseerd of mee heeft ingestemd. 5. Risico s en onzekerheden De risico s en onzekerheden zijn in kaart gebracht bij het opstellen van de Beleidshorizon In de kwartaalrapportages aan de RvT en de jaarlijkse eindejaarsrapportage worden de risico s en onzekerheden en de beheersmaatregelen geëvalueerd. Tevens wordt beoordeeld of de risico s voldoende financieel kunnen worden gedekt. Dit wordt meegenomen in de begrotingscyclus. De belangrijkste risico s voor Wilgaerden zijn; de onzekerheden budgettechnisch die met de hervormingen van de langdurige zorg gepaard gaan. Wilgaerden heeft voor alle producten afspraken kunnen maken. Verpleegkundigen hebben de indicatiestelling voor de Zvw opgepakt. Cliëntadviseurs hebben een belangrijke rol bij het ondersteunen en adviseren van cliënten in deze transitie. In de backoffice zijn de cliënten omgezet naar de nieuwe producten. De opbrengsten 2015 zijn aan de voorzichtige kant begroot i.v.m. de verwachte bezuinigingsdoelstellingen vanuit zowel de Wlz, Zvw als Wmo. de almaar toenemende zorgzwaarte. Met het uitsterven van de lage zorgzwaartepakketten en de vergrijzing van de bevolking ziet Wilgaerden de zorgzwaarte al jaren toenemen. Wilgaerden heeft in 2014 extra verpleegkundigen niveau 4, 5 en master aangesteld. Zij geven het beleid en opleidingsplan vorm, verrichten complexe verpleegtechnische handelingen en ondersteunen de teams. 15

16 de reorganisatie. Hierin liggen zowel kansen als risico s. Door strakke planning en heldere communicatie is het proces voortvarend opgepakt en kon de organisatie per 1/1/2015 in de nieuwe structuur uit de startblokken komen. Er is een Sociaal Plan opgesteld en een adequate reorganisatievoorziening gevormd voor de medewerkers die niet mee zijn gegaan in de nieuwe structuur. Door de stabiele organisatie, efficiëntere organisatie en verhogen van de deskundigheid van de medewerkers verwacht Wilgaerden goed voorbereid de risico s het hoofd te kunnen bieden. 6. Governance Wilgaerden werkt volgens het besturingsmodel Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht (Governancemodel en Governancecode). De Raad van Toezicht ziet er op toe dat Wilgaerden de in de Statuten vastgelegde maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde manier vervult en dat het bestuur goed functioneert. Dit doet de RvT door te toetsen of en daardoor te bevorderen dat het bestuur het doel van Wilgaerden effectief en efficiënt realiseert, door toezicht uit te oefenen op de beleidsterreinen zorg en veligheid, management en personeelszaken, financieel, economisch en juridisch. De adviesrol van de Raad van Toezicht heeft zich in 2014 gericht op het meedenken bij risico s, herijking van de strategie, de nieuwe organisatiestructuur, financiën, toekomst van Villa Wilgaerden en dilemma s ter ondersteuning van de bestuurder bij het maken van de uiteindelijke afwegingen. Er hebben in overleggen met de bestuurder plaatsgevonden. Naast het reguliere RvT-overleg, waar de accountant eens per jaar bij is, is eenmaal apart met de accountant gesproken. In bijlage II zijn samenstelling en de belangrijkste onderwerpen gespecificeerd waarover de RvT heeft geadviseerd of heeft goedgekeurd. Ook zijn hierin de verschillende profielen en nevenfuncties weergegeven. In 2014 heeft de RvT de accountantsfunctie aanbesteed bij drie partijen. De keuze is gevallen op de zittende accountant met wisseling van de partner. De Raad van Toezicht functioneert conform de principes van de Zorgbrede Governancecode. De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en stelt derhalve de beloning van de bestuurder vast. De RvT heeft de zwaarte van de functie ingedeeld in categorie F van de BBZ 8. De beloning van de bestuurder valt binnen de bandbreedte. Ook de beloning van de RvT valt binnen de bandbreedte van de BBZ. Voor financiële informatie over de bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de financiële jaarrekening en de digitale verantwoording in DigiMV Ketenpartners Om ouderenzorg te kunnen bieden opereert Wilgaerden in een breed veld van wet- en regelgevers, inkopende partijen, partijen waar verantwoording aan moet worden afgelegd, leveranciers, collega zorgaanbieders, huisartsen, woningcorporaties, opleidingsinstituten. Op verschillende niveaus worden contacten onderhouden, afspraken gemaakt of processen afgestemd. Voor het goed inrichten van beleid rondom mantelzorg en om optimale ondersteuning te kunnen bieden als organisatie heeft Wilgaerden aansluiting gezocht bij het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland. 8 Beloningscode Bestuurders in de Zorg. 9 Zie 16

17 De politieke hervormingen van de AWBZ-zorg en budgettaire beperkingen stimuleren nauwere samenwerking in en buiten de keten. Onderstaande figuur geeft inzicht in onze samenwerkingspartners. Figuur 1: samenwerkingspartners. 8. Wilgaerden in 2015 In 2015 (en 2016) worden de activiteiten uit het programmaplan Samen uniek en de herijking van de centrale functies opgepakt. Aan de organisatie in zijn nieuwe structuur met de zelforganiserende teams zal inhoud gegeven worden. Naast het programmaplan is het belangrijkste grote project in 2015 het vernieuwen van het communicatieplatform waardoor nieuwe communicatiemiddelen en ICT-toepassingen als zorg op afstand ondersteund kunnen worden en telefonie gecentraliseerd kan worden. 17

18 Bijlage I Organogram Raad van Toezicht Integaal Toezicht Invloed Cliëntenraad Raad van Bestuur Invloed Ondernemingsraad Programmadirecteur Zorg Programmadirecteur Bedrijfsvoering Ondersteunende functies Clustermanager Clustermanager Clustermanager Koggenland/Opmeer/ Medemblik Hoorn Enkhuizen/Drechterland De Rustenburcht Rozenstaete Vijverstate De Horstenburgh Zandhove De Wilgenhof Avondlicht Kersenboogerd Villa Wilgaerden Westerhaven Sint Jozefpark De Perelaar Het Noorderlandhuis Bosmanstaete Westerhof Sint Nicolaas Herfstzon Teamcoaches Teamcoaches Teamcoaches Teams Teams Teams 18

19 Bijlage II Governance en medezeggenschap Samenstelling Per 31/12/2014 Raad van Toezicht 10 Ondernemingsraad Cliëntenraad Mevrouw Lidy van der Schaft-van Nimwegen voorzitter 1 e benoeming: 26/5/2005 Hoofdfunctie: directeur De Key. Nevenfuncties: voorzitter RvT Privares Wilgaerden De heer Jaap Struik vice-voorzitter, profiel management en personeelszaken 1 e benoeming: 1/1/2001 Gepensioneerd Nevenfuncties: vice-voorzitter RvT Privares Wilgaerden, voorzitter contactgroep SW Groen-bedrijven Noord-Holland, lid College kerkrentmeesters Enkhuizen, voorzitter VVE Spijtbroeksburgwal Enkhuizen De heer Johan Ursem, lid profiel zorg en veiligheid 1 e benoeming: 25/11/2010. Hoofdfunctie: beleidsmedewerker RvB MCA Gemini Groep. Nevenfuncties: lid RvT Privares Wilgaerden, voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting NHN, locatie Zwaag, voorzitter Cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening West-Friesland, lid DB Provinciale afdeling CDA Noord- Holland en secretaris, lid RvT Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Mevrouw Hillie Faber, lid profiel zorg en veiligheid 1 e benoeming 18/9/2014 Hoofdfunctie: zelfstandig organisatieadviseur Faber&Faber, Nevenfuncties, lid RvT Privares Wilgaerden, Bestuurslid Stichting Het Park, Hoorn. Vacature profiel financieel-economisch en juridisch: vacature Op 24 november 2014 is dhr. Bleeker overleden Kiesgroep Zorg mevrouw Diana Batteljee, Avondlicht (voorzitter) mevrouw Cobie Mak, Sint Nicolaas (vice-voorzitter) mevrouw Diana Schuitemaker, Avondlicht mevrouw Thérèse Wenker, Zandhove mevrouw Rinske Prins, Westerhaven mevrouw Angela Bruin, De Rustenburcht mevrouw Cora van Til, Westerhof mevrouw Julia Pemsl, Avondlicht mevrouw Margreet Schooneman, Het Noorderlandhuis mevrouw Ria Laan, De Wilgenhof Kiesgroep Facilitair mevrouw Yvonne Boon, Westerhof de heer Jan Groot, Avondlicht mevrouw Jeannette Nottet, De Perelaarmevrouw Marianne Korver, Westerhaven Kiesgroep Centraal Bureau mevrouw Jacqueline de Haan, Centraal Bureau Groep West de heer J.A. Bruin (interim voorzitter), de heer P.J. Bakker, mevrouw J.C. van Zanten-van den Ham, mevrouw C. Groen en de heer C. Schipper, op voordracht van respectievelijk De Rustenburcht, Rozenstaete, Vijverstate, De Horstenburgh en Zandhove. Groep Midden 1 de heer H.A.M. van Sliedrecht en mevrouw M.M. Doodeman op voordracht van respectievelijk Avondlicht en Kersenboogerd. Groep Midden 2 de heer J.C. Jensch, mevrouw A. Ettes en mevrouw K. de Joode, op voordracht van respectievelijk Westerhaven, St. Jozefpark en De Perelaar. Groep Oost de heer C. Krul (secretaris), mevrouw A. Vroling-Nan, mevrouw I. Koomen en de heer J.F. Leek, op voordracht van respectievelijk Westerhof, Bosmanstaete, St. Nicolaas en Herfstzon, vacature Het Noorderlandhuis 10 De RvT-leden mevrouw Popma en dhr. Bleeker maken resp. per september en november 2014 geen deel meer uit van de RvT. 19

20 Overzicht onderwerpen ter instemming en advies Onderwerp Raad van Toezicht Ondernemingsraad Clientenraad Actualisatie Jaarplan centrale functies Goedkeuring Positief advies Positief advies 2013/2014 en Eindejaarsrapportage 2013 Jaardocument 2013 Goedkeuring Positief advies Positief advies Topteams leveren Topzorg Geïnformeerd Positief advies Positief advies Benoeming voorgedragen RvT-lid Goedkeuring Positief advies Positief advies Tarievenlijst Wilgaerden Positief advies Begroting 2015 Goedkeuring Positief advies Positief advies Beleidshorizon Goedkeuring Positief advies Positief advies Organisatiemodel en topstructuur Goedkeuring Positief advies Positief advies Wilgaerden Arbeidstijdenwijziging medewerkers - Instemming - restaurant/keuken Westerhaven Collectieve - Instemming - arbeidsongeschiktheidsverzekering Klachtenregeling medewerkers - Instemming - Aanpassing profielschets Raad van Goedkeuring Instemming Instemming Toezicht Instellen auditcommissies RvT Positief advies - - Attentiebeleid - Positief advies - Raamwerk personeelsbeleid - Positief advies - Reglement OR - Positief advies - Eigen risicodragerschap van Wilgaerden - Positief advies - mbt de ziektewet Sociaal plan Geïnformeerd Positief advies Geïnformeerd Opzegging huurovereenkomst St. Goedkeuring Geïnformeerd Geïnformeerd Jozefpark Oprichting Martha Flora / Villa Goedkeuring Geïnformeerd Geïnformeerd Wilgaerden BV Vervolgprocedure De Nijs Positief Advies Geïnformeerd Geïnformeerd 20

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Directieverslag 2013 De Zorgcirkel

Directieverslag 2013 De Zorgcirkel Directieverslag 2013 De Zorgcirkel Pagina 1 van 75 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 4 2 Algemene Informatie 5 2.1 Missie en Doelstellingen 5 2.2 Kernactiviteiten 5 2.2.1 Het Zorgcirkelconcept

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Directieverslag Stichting Trimenzo 2012

Directieverslag Stichting Trimenzo 2012 Directieverslag Stichting Trimenzo 2012 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Algemene informatie 3 2. Financiële organisatie 7 3. Voornaamste risico s en onzekerheden 8 4. Financiële instrumenten 13 5. Toepassing

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

27 maart 2014. Jaarverslag 2013

27 maart 2014. Jaarverslag 2013 27 maart 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 2 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie