Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

2 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het voorliggende jaar; en dat is nu: Veel in dit verslag is vrijwel gelijk aan dat in het verslag van De indeling in de activiteiten is enigszins gewijzigd (groepsgerichte, individueel gerichte en algemene activiteiten); echter net als in het voorgaande jaar wordt er verslag gedaan van dezelfde activiteiten. Ook het aantal vrijwilligers en het aantal ingezette vrijwilligers-uren is vergelijkbaar (in beide jaren resp. ruim 70 en ruim 5000). Op 1 punt waren een aantal zaken anders: het was het laatste jaar voordat de gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Veel aandacht moest in 2014 daarom worden gegeven aan bezinning over de vraag hoe als vrijwilligersorganisatie goed in te spelen op de komende maatschappelijke veranderingen. In het bijzonder werd hierbij aandacht gegeven aan het voorkomen van een sociaal isolement en aan de ondersteuning van mantelzorgers. Deze bezinning zal ook in het komende jaar de nodige aandacht vragen. Samen met het bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina Hof is een begin gemaakt in het zoeken van mogelijkheden, die het gebouw aan de Essenkamp ons biedt, om op financieel verantwoorde wijze met name ouderen, mantelzorgers en anderen een passend aanbod van activiteiten te bieden. De toekomstige financiering van de verschillende activiteiten van de SVHU en de mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers trok de nodige aandacht. Overlegd moest worden met de gemeente Apeldoorn; een nieuwe subsidieaanvraag moest worden ingediend. We waren heel blij dat we aan het eind van 2014 van de gemeente het bericht kregen dat zowel de subsidieaanvraag voor de groepsgerichte activiteiten, alsook de aanvraag voor de individueel gerichte en algemene activiteiten werden gehonoreerd. Het voorliggende jaarverslag is het laatste uit een reeks van zo'n 20 stuks dat door onze secretaris, Eef van Roekel, is opgesteld. Medio 2015 zal zij een punt zetten achter het secretariaatswerk van onze organisatie. Aan het eind van 2014 is het ons tot onze vreugde gelukt een goede opvolger voor haar te vinden: Marjan Schouten. Ook in het achterliggende jaar was het enthousiasme, de trouw en de inzet van de vrijwilligers opvallend. Uddel mag zich er gelukkig mee prijzen dat er in onze kleine gemeenschap zoveel aandacht wordt gegeven aan elkaar. Dat in de verschillende activiteiten in de Koningin Wilhelmina Hof, maar ook bij het bezoekwerk, bij het wandelen met de bewoners van Philadelphia, bij de maatjeszorg of bij het vervoeren van anderen er zorg, tijd en aandacht is voor elkaar. Graag willen we onze vrijwilligers daarvoor hartelijk danken. Uddel, april 2015 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel Kees Roos (voorzitter) 1

3 Het jaar Voor de S.V.H.U. was 2014 een jaar waarin veel op ons afgekomen is vanwege het gehele veranderingsproces, dat op het gebied van zorg en welzijn aan de orde is. De kanteling van de WMO en de decentralisatie van de AWBZ hebben grote gevolgen voor de groep kwetsbare burgers ( ouderen en mensen met een beperking) waar wij veel vrijwilligerswerk voor doen. Vanwege het nieuwe beleid in de Gemeente Apeldoorn rondom welzijn & zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg en de subsidieregeling WMO 2015 algemene voorzieningen moest de S.V.H.U. een nieuw activiteitenplan opstellen waarin breder inzicht gegeven werd van onze vrijwilligersinzet bij de verschillende activiteiten. Onze missie, visie en doel zijn daarin omschreven en het vrijwilligerswerk is ingedeeld in drie activiteiten. We onderscheiden daarin groepsgerichte activiteiten, individueel gerichte activiteiten en algemeen (op het dorp gerichte) activiteiten. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij: 1. Bieden van hulp aan kwetsbare dorpsgenoten; 2. Ondersteuning en ontlasten van mantelzorgers; 3. Vermindering van sociaal isolement, bevorderen van sociale netwerken; 4. Versterken van sociale samenhang Uddelse gemeenschap. In het verslag van 2014 wordt al volgens deze opzet inzicht gegeven van de vrijwilligersinzet bij alle activiteiten. De korte termijndoelstellingen die voor 2014 in het jaarverslag 2013 waren opgesteld zijn hierin meegenomen. Groepsgerichte activiteiten. De inzet van vrijwilligers bij de wekelijkse activiteiten in de Koningin Wilhelmina Hof en bij de dagverzorging van de Woonzorg Unie Veluwe zijn hoofdzakelijk groepsgericht. Bij de dagverzorging voor deelnemers met een indicatie is naast de beroepskracht altijd een vrijwilliger aanwezig voor extra hulp bij de activiteiten, de zorg voor koffie/thee en voor hulp bij het gebruik van de warme maaltijd. Er wordt gewerkt met een vaste groep vrijwilligers die volgens rooster ingepland worden voor 4 dagdelen per week. Bij deze doelgroep is continuïteit en structuur erg belangrijk. Bij de andere activiteiten die plaatsvinden in de Koningin Wilhelmina Hof is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Deze ontmoetingsplek is voor ouderen een plek voor activiteiten en voor het gebruik van de open eettafel, waarbij het sociale aspect de belangrijkste rol speelt. Vrijwilligers geven aandacht aan de ouderen en bevorderen de onderlinge contacten. Daarnaast bereiden zij de maaltijden, zorgen voor de koffie en thee, geven invulling aan de activiteiten zoals open inloop, creatieve activiteiten en meer bewegen voor ouderen. Door het deelnemen aan deze activiteiten blijven ouderen betrokken bij de dorpsgemeenschap en draagt het bij om sociaal isolement te voorkomen. Daarnaast wordt de mantelzorger enigszins ontlast. Activiteit Totaal keer ingezet Vrijwilligers per keer Gemiddeld aantal deelnemers aanwezig Open eettafel Buffetmaaltijd Koffie -inloopmorgen Open-inloopmiddag Creatieve middag Meer bewegen voor ouderen Het programma voor de activiteiten wordt door de coördinatoren in overleg opgesteld en met vrijwilligers uitgevoerd. 2

4 Individueel gerichte activiteiten. Al jaren worden vrijwilligers ingezet bij Stichting Philadelphia Zorg die een tweetal kleine woonvoorzieningen in Uddel heeft. Voor de bewoners met een meervoudige beperking zijn deze vrijwilligers er als vanzelfsprekend. Daarbij gaat het om vervoer naar een dagbesteding of om te wandelen, te fietsen of voor begeleiding naar de kerkdienst. Wekelijks zorgt een vrijwilliger ook voor vervoer en begeleiding naar paardrijden voor gehandicapten. Bij uitstapjes of andere bijeenkomsten wordt regelmatig een beroep gedaan op vrijwilligers. Bij de locatie waar mensen met een autistische beperking wonen, wordt een één-op-één activiteit ondernomen. De vrijwilliger is een vast maatje geworden. Dit gaat in overleg met de begeleidende coach en meestal op vaste tijden omdat structuur een stukje houvast geeft voor deze bewoners. Voor de bewoners van deze locatie wordt door een vrijwilliger maandelijks het nodige verstelwerk gedaan. Met alle vrijwilligers die ingezet zijn bij Philadelphia is een jaarlijks overleg met de coördinator en de begeleider vrijwilligerszaken van Philadelphia. Verder is er 1 keer per jaar afstemmingsoverleg met de locatieleiding. Alle vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag en de chauffeurs hebben de rijvaardigheidsproef volgens het protocol van Philadelphia afgelegd. Bezoekwerk heeft in 2014 extra aandacht gekregen door te onderzoeken of uitbreiding mogelijk en noodzakelijk was in verband met toenemende eenzaamheid onder ouderen en alleenstaanden. Er zijn wel een aantal extra bezoekadressen bijgekomen maar door overlijden van een aantal ouderen die veel bezocht werden is het totaal aantal bezoekuren in 2014 wat minder geweest. Het adressenbestand van alle 70 plussers is geactualiseerd en de taakverdeling binnen de bezoekdienst Hart voor Ouderen is opnieuw georganiseerd. Het bezoekwerk is ondergebracht bij 2 bezoekdiensten omdat ze nogal verschillen van doelstelling en daardoor verschillende vaardigheid vraagt van de vrijwilligers. Er is 1 coördinator voor beide bezoekdiensten. Bezoekdienst Hart voor Ouderen Ouderen vanaf 70 jaar worden op afspraak thuis bezocht en bij hen wordt geïnformeerd naar hun welbevinden ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. Als men geen bezoek thuis wil wordt telefonisch het contactgesprek aangegaan. Op deze wijze blijven ouderen in beeld en houden we enigszins zicht op hun leefsituatie. Van de bezoeken of contacten wordt een kort verslag gemaakt voor het registratievolgsysteem. Als blijkt dat hulp nodig is wordt dit in overleg met betrokkene doorgegeven aan de ouderenadviseur die dan meestal een vervolgafspraak maakt. Doelgroep Ouderen vanaf 70 jaar Aantal vrijwilligers 6 Aantal bezoekadressen 28 Aantal telefonische contacten 13 Afstemmingsoverleg 4 Bezoekdienst S.V.H.U. Ouderen die zelf hebben aangegeven dat zij graag een bezoekvrijwilliger willen, krijgen een vaste vrijwilliger die hen regelmatig bezoekt. Door ouderdom, beperkte mobiliteit of een klein sociaal netwerk dreigt het gevaar van sociaal isolement en eenzaamheid. Een bezoekvrijwilliger kan veel betekenen en soms mensen stimuleren om naar de ontmoetingsplek te gaan en deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Contact met andere dorpsgenoten vergroot hun eigen netwerk en heeft meestal ook een positieve invloed op hun welbevinden. Als de vrijwilliger in de leefsituatie van de oudere ingrijpende veranderingen waarneemt wordt dit als signaal doorgegeven aan de coördinator of ouderenadviseur. Vaak leidt dit tot een extra huisbezoek. Doelgroep Alleenstaande ouderen vanaf 65 Aantal vrijwilligers 8 Aantal bezoekadressen 16 Aantal bezoeken 178 3

5 Maatjeszorg Maatwerk bezoekwerk Een aantal hulpvragen om een bezoekvrijwilliger is soms complexer dan alleen maar een bezoekje brengen. Vanwege de specifieke vraag moet dan een vrijwilliger gezocht worden waarbij oog is voor de problematiek zodat er een goede match is tussen hulpvrager en vrijwilliger. In 2014 is bij 4 hulpvragen maatjeszorg ingezet. Administratieve ondersteuning Voor mensen die om welke reden dan ook hulp vragen omdat zij zelf niet meer in staat zijn hun administratie te overzien kan hulp geboden worden door een vrijwilliger om hen daarbij te helpen. Dit gaat meestal in overleg met de ouderenadviseur om een juiste afweging te maken betreffende de hulpvraag. In 2014 is administratieve hulp geboden bij 2 adressen. Vervoer Voor het vervoer van ouderen, die vanwege beperkte mobiliteit of andere omstandigheden een beroep doen op begeleidend vervoer, zijn een aantal vaste chauffeurs als vrijwilliger bij de S.V.H.U. beschikbaar. Dit kan zijn naar de activiteiten in de Koningin Wilhelmina Hof of voor bezoek arts, ziekenhuis, stadhuis of dergelijke. Tegen een vast gestelde vergoeding kan men hier gebruik van maken. Begeleidend vervoer van ouderen door vrijwilligers: 100 keer vervoer naar dagverzorging 6 keer met 2 vrijwilligers busritten voor ouderen 2 keer overig vervoer ziekenhuis, stadhuis Algemene activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Dit betreft deskundigheidsbevordering, voorlichting, communicatie en informatie, overleg en afstemming inzake de inzet en/of werkzaamheden. Mantelzorgondersteuning Dit jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de behoefte van mantelzorgondersteuning en de problematiek die mantelzorgers ervaren. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst en de persoonlijke gesprekken met mantelzorgers is een inventarisatie van hun problematiek gemaakt. Daaruit kwam naar voren dat de zorg als zwaar wordt ervaren. Verder voelen zij zich vaak onbegrepen door de directe omgeving. In overleg met hen willen wij als S.V.H.U. vervolgstappen zetten om hier aandacht aan te geven. In samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg te Apeldoorn wordt in de week van de mantelzorg in Uddel ook aandacht gegeven aan de mantelzorgers d.m.v. een mantelzorgbijeenkomst. Het thema: allemaal verhalen stond dit jaar centraal en aan de hand van stellingen zijn de mantelzorgers met elkaar in gesprek gegaan. Deze avond was een muziekgroepje uitgenodigd dat een stukje ontspanning bood. Het verhalenboek: Dit doe ik gewoon is aan alle mantelzorgers in Uddel uitgereikt. Themabijeenkomsten Deskundigheidsbevordering Om in te spelen op situaties die zich voor kunnen doen in de zorg voor ouderen of mensen met een beperking wordt de vrijwilligers gelegenheid geboden kennis op te doen d.m.v. themabijeenkomsten of cursussen. Er is altijd belangstelling voor en men ervaart het als meerwaarde in het vrijwilligerswerk. In 2014 is aan bod geweest: Thema-avond over Ziektebeelden TIA en CVA bij ouderen dagverzorging 8 deelnemers Thema-avond over Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 19 deelnemers Thema-avond over Gezonde voeding en voedingsgewoonten 34 deelnemers Verder is door coördinatoren deelgenomen aan Wiel-bijeenkomsten, het Alzheimercafé, Mezzobijeenkomst, workshop zorg Centraal Beheer en cursus presenteren van de bestuurdersacademie. De vrijwilligers worden d.m.v. werkoverleg of persoonlijk contact begeleid en aangestuurd door hun vaste coördinator. 4

6 Communicatie en P.R. Om de vrijwilligers en de inwoners van Uddel te informeren over de werkzaamheden van de S.V.H.U. wordt zowel intern als extern gecommuniceerd door middel van nieuwsbrieven. De vrijwilligers krijgen twee keer per jaar een nieuwsbrief die gericht is op alles wat er speelt binnen de organisatie. Voor de dorpsbewoners wordt in de nieuwsbrieven van de Koningin Wilhelmina Hof het vrijwilligerswerk en actuele zaken die spelen op gebied van zorg en welzijn onder de aandacht gebracht. Via Uddel- info, nieuwsblad De Band en kerkbodes worden bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers aangekondigd. Warme maaltijdvoorziening Voor advies of informatie over de diverse mogelijkheden voor warme maaltijdvoorziening In Uddel kan men terecht bij de coördinator van de open eettafel. Indien men niet meer in staat is om een warme maaltijd te bereiden kan men hiervan (eventueel tijdelijk) gebruik maken. Overleg en samenwerking met informele en formele partners Om hulpvragers de juiste hulp te kunnen bieden is het van belang dat er goed overleg en afstemming is over in te zetten hulp of doorverwijzing. Door korte lijnen met de andere aanbieders van zorg en welzijn in Uddel wordt er snel gehandeld. Het dagelijks bestuur en alle coördinatoren nemen deel aan overlegmomenten o.a. platformoverleg KWH, groep zorg en groep welzijn waarbij ook de anderen zijn betrokken zoals huisarts, thuiszorg, woningstichting, ouderenadviseur en sociaal-cultureel werker. We maken deel uit van het woonservicegebied Uddel. In 2014 is er veel overleg geweest met het bestuur van de Koningin Wilhelmina Hof om in te kunnen spelen op de veranderingen op gebied van subsidieaanvraag en invulling van activiteitenplan. Met de hulpdiensten van de plaatselijke kerken is een jaarlijks overleg waarbij actuele zaken in de hulpverlening besproken worden. Bijeenkomsten van het Netwerk informele zorg zijn bijgewoond. Met de diaconie van de plaatselijke kerken is onderzocht of er mogelijkheden waren om voedselhulp te geven in samenwerking met de plaatselijke supermarkt. De behoefte hieraan en de regelgeving die voor voedselhulp geldt is nagegaan. Na onderzoek is gebleken dat er minimaal behoefte is zodat wij van verdere opzet hebben afgezien. Overlegbijeenkomsten: Platform overleg KWH 2 keer Woonzorg Unie Veluwe overleg 2 keer Groep Zorg KWH 4 keer Info punt Uddel overleg 2 keer Groep Welzijn KWH 4 keer Uddels Belang 2 keer Woonservicegebied 2 keer Gemeente Apeldoorn 2 keer In 2014 was er verder samenwerking en/of overleg met o.a. Stichting Philadelphia Zorg Steunpunt Mantelzorg Apeldoorn Thuiszorg Icare en RST Zorg N.P.V. Apeldoorn Stimenz J.P.v.d.Bent Stichting Uddel Mezzo Zorgcentrum Oranjehof Vrijwilligersorganisatie De Kap WMO-loket Er is een goede samenwerking met de ouderenadviseur van Stimenz. Dit is voor de voortgang en het functioneren van het vrijwilligerswerk van de S.V.H.U. van grote waarde binnen het geheel van de dorpsgemeenschap. Als onafhankelijk deskundige is zij betrokken bij het inzetten van hulp en er is dan ook regelmatig afstemming of overleg. Haar kennis van zaken en advies komen ten goede aan de kwaliteit van hulpverlening. Bij complexe situaties en hulpaanvragen is directe doorverwijzing naar de ouderenadviseur mogelijk waardoor het vervolgtraject snel wordt opgepakt. De Koningin Wilhelmina Hof is de vaste vergaderplek voor het bestuur. De themabijeenkomsten en andere vrijwilligersbijeenkomsten vinden plaats op deze locatie. Werkoverleg met vrijwilligers en overleg met samenwerkingspartners eveneens. Deze ontmoetingsplek is voor de organisatie en het vrijwilligerswerk van cruciaal belang om de werkzaamheden goed uit te voeren. 5

7 Organisatie S.V.H.U. Bestuur en coördinatie In 2014 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur zodat binnen de organisatie de volle aandacht uit kon gaan naar de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Het dagelijks bestuur heeft zich intensief bezig gehouden met beleid door alle veranderingen t.a.v. de WMO en met de nieuwe regelgeving met betrekking tot de subsidieaanvraag bij de gemeente. Het bestuur heeft 7 keer vergaderd en het dagelijks bestuur is 9 keer bijeen geweest voor overleg. In april 2014 bestond de vrijwillige hulpdienst 30 jaar en dat heeft op bescheiden wijze aandacht gekregen in een dank je wel uitje met alle vrijwilligers. Daarnaast is nog een informele bijeenkomst met de vrijwilligers geweest om inzicht te geven over de inzet en de werkzaamheden en waarbij gezamenlijke ontmoeting en onderling contact veel aandacht krijgt. Om het werk van de S.V.H.U. te continueren is besloten tijdig op zoek te gaan naar kandidaten voor opvolging binnen het bestuur. Met ingang van 1 januari 2015 zal een nieuwe secretaris worden ingewerkt om die taak per 1 juni over te nemen. Voor hulpaanvragen en/of informatieverstrekking zijn vaste contactpersonen aangesteld binnen het bestuur. Hulpaanvragen komen meestal binnen via de ouderenadviseur, de thuiszorg of de mantelzorger. Vrijwilligers. Er waren op 31 december 72 vrijwilligers actief betrokken bij de S.V.H.U. Inzetbaar voor vrijwillige hulpverlening aan ouderen en mensen met een beperking. De inzet van vrijwilligers kan plaatsvinden in de thuissituatie, de Koningin Wilhelmina Hof of bij één van de kleinschalige woonvoorzieningen van Philadelphia. In 2014 zijn 5 mensen gestopt met het vrijwilligerswerk en hebben 6 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Met alle vrijwilligers is een overeenkomst afgesloten en zij zijn bekend met het vrijwilligersbeleid. De betrokkenheid op elkaar en op de kwetsbare dorpsgenoten lijkt al enigszins op de participatiesamenleving zoals de overheid voor ogen heeft.. Leeftijdsopbouw vrijwilligers 2014 Mannen Vrouwen Totaal Jonger dan 45 jaar 0 10 (14) 10 (14) jaar 6 (5) 32 (29) 38 (34) Ouder dan 65 jaar 6 (6) 18 (17) 34 (23) Totaal 12 (11) 60 (60) 72 (71) Financiën De Gemeente Apeldoorn heeft in het kader van Sociale leefomgeving en samenlevingsopbouw een subsidie verstrekt van 3394,00. Het gaat hierbij om een structurele waarderingssubsidie vrijwilligers in de zorg. Via De Kap in Apeldoorn is vanuit de beschikbare WMO gelden een bedrag van 3694,95 ontvangen Het ingediende verzoek voor extra onkostenvergoeding 2013 in het kader van het stimuleringsbeleid is in februari 2014 gehonoreerd met een bijdrage van 900,00 Door deze beschikbare financiële middelen is het nog steeds mogelijk is om al het vrijwilligerswerk van de S.V.H.U. met een beperkt budget goed te organiseren. Belangrijk om zo in een gezamenlijke verantwoordelijkheid inspanning te leveren voor een leefbare samenleving, in het bijzonder voor kwetsbare medeburgers. Wij waarderen deze financiële bijdragen en de goede relatie met de Gemeente Apeldoorn. Door middel van het bijgevoegde financieel overzicht in het jaarverslag geven wij inzicht in de besteding van de ontvangen subsidiegelden Voor 2015 Vanwege alle veranderingen op gebied van zorg en welzijn, die per 1 januari 2015 zijn ingegaan, zal het van belang zijn om als S.V.H.U. goed te anticiperen op het nieuwe overheidsbeleid. 6

8 BESTUUR S.V.H.U. Het bestuur van de vrijwillige hulpdienst was op 31 december 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Dhr. C.Roos Markveldweg 6 B 3888 MB Uddel Tel secretaris/ Mevr. E.W.v.Roekel-de Ridder contactpersoon Veenkamp LH Uddel Tel penningmeester/ Mevr. C.v.d.Berg-Kievith coördinator Buurtweg NE Uddel Tel bestuurslid/ coördinator bestuurslid/ coördinator Mevr. P.J.de Bruin-Huijzer Markveldweg 1a 3888 MA Uddel Tel Mevr. M.v.d.Kamp-v.Lagen Aardhuisweg 65a 3888 ME Uddel Tel bestuurslid/ Mevr. P.Bleijenberg coördinator De Beek PL Ermelo Tel bestuurslid/ coördinator Mevr. M.Vellekoop Markveldweg 6 A 3888 MB Uddel Tel STATUTEN/DOELSTELLING: De hulpdienst heeft ten doel, maatschappelijke dienstverlening aan ouderen, huisvrouwen, zieken, invaliden, hulpbehoevenden en eenzamen te geven, daar waar professionele hulpverleners en anderen geen hulp kunnen verlenen, om welke redenen dan ook. Zij tracht dit doel te bereiken door het aantrekken van personen van 18 jaar en ouder, die bereid zijn lichte hulpdiensten te verlenen zonder daarvoor vergoeding te ontvangen. 7

9 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel Overzicht van uren vrijwilligersinzet 2014 Activiteiten vrijwilligersinzet Praktische inzet Coördinatie Groepsgerichte ondersteuning ouderen Open-eettafel + koffie-inloop Open-inloopmiddag Vrijwilligersinzet dagverzorging Creatieve activiteiten ouderen Vrijwilligersinzet Meer bewegen voor ouderen Individueel gerichte ondersteuning Vrijwilligersinzet gehandicaptenzorg Maatjeszorg gehandicapten Bezoekwerk ter voorkoming sociaal isolement Welzijnsbezoeken Hart voor Ouderen Maatjeszorg ouderen en chronisch zieken Vrijwilligersinzet administratieve ondersteuning Vervoer Algemeen gerichte activiteiten Administratie, secretariaat, financiën, beleid en overleg, deskundigheidsbevordering, contactbijeenkomsten, werkoverleg Totaal aantal uren inzet vrijwilligers Totaal vrijwillige inzet uur Per week gemiddeld 100 uur Totaal vrijwillige inzet uur Per week gemiddeld 100 uur 8

10 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel Financieel overzicht subsidiegelden 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013 Baten Subsidie gemeente Apeldoorn 3.394, , ,00 W.M.O. gelden (via 'De Kap') 3.694, , ,50 Onkostenvergoeding van 2012, ontv in ,00 Onkostenvergoeding van 2013, ontv in ,00 Reservering vrijwilligers en mantelzorgonderst. - 16,66 Reservering cliëntvolgsysteem HvO via KWH 580,80 571, , , ,36 Lasten Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013 Verzekeringen - 150,00 - Lidmaatschap Mezzo 121,00 135,00 100,00 Attenties/Representatie 1.450,11 600,00 628,63 Administratiekosten en PR 608,52 700,00 785,66 Deskundigheidsbevordering 134,23 700,00 315,50 Autokosten 704,30 600,00 707,89 Telefoonkosten 350,00 350,00 350,00 Vergaderkosten/Vrijwilligersbijeenkomsten 689,29 600,00 676,70 Onkostenvergoeding vrijwilligers/coördinatie 3.660, , ,00 Mantelzorgondersteuning - 47,26 Cliëntvolgsysteem HvO 217,80 580,80 580,80 Algemene reserve 53,70 804, , , ,36 9

Jaarverslag 2016 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2016 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2016 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2016 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Namens het bestuur van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU) bied ik

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2015 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2015 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Het is mij ook dit jaar weer een genoegen u het jaarverslag 2015 te mogen aanbieden

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof te Uddel. Jaarverslag 2011. Koningin Wilhelmina Hof

Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof te Uddel. Jaarverslag 2011. Koningin Wilhelmina Hof Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof te Uddel Jaarverslag 2011 Koningin Wilhelmina Hof Jaarverslag 2011 Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof Essenkamp 35 3888 LL Uddel T (0577) 40

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze Samenwerken aan Samenhang Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze werken aan Samenhang Samenwerken aan Samenhang Inleiding In de gemeente Aa en Hunze zijn verschillende vrijwillige

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof te Uddel Sociaal Jaarverslag 2012 Koningin Wilhelmina Hof Sociaal Jaarverslag 2012 Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof Essenkamp 35 3888 LL

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Vooraf. Jaarverslag

Vooraf. Jaarverslag Jaarverslag 2014 Vooraf Dit is het jaarverslag 2014 van mfc t Marheem. Dit was het tweede jaar waarin werd gewerkt volgens de beleidsgestuurde contractfinanciering. In dit verslag wordt op hoofdlijnen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017

Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017 Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017 Inleiding De stichting Hulpgroep Ernstig Zieken en Stervenden Thuis (HEST) is opgericht in 1983. De stichting heeft als doelstelling het thuis sterven

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof, Uddel

Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof, Uddel Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof, Uddel Jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting 4 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Vivaan staat voor het opzoeken en ondersteunen van (kwetsbare) burgers en burgerinitiatieven op een out-reachende wijze. Het jaar 2014 stond in het teken van de

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Wijkbus Charlois. Werkplan 2017 Subsidieaanvraag STWBC: 22 september Versie: 1.0 TS/AL

Stichting Wijkbus Charlois. Werkplan 2017 Subsidieaanvraag STWBC: 22 september Versie: 1.0 TS/AL Werkplan 2017 Subsidieaanvraag 2017 STWBC: 22 september 2016. Versie: 1.0 TS/AL Subsidieaanvraag 2017 met werkplan Inleiding Het jaar 2016 is een jaar waarin er een aantal zaken en aanpassingen m.b.t.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies 20-2-2013 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari

Nadere informatie

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018 Informeel Zorgoverleg 2x per jaar Verwijzen naar elkaar i.v.m. voor casus. Samenwerking. Verbindingen leggen. Ervaringen uitwisselen. Netwerken Ontmoeting/bijeenkomst professionals /casus bespreking, aansluiting

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie