Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

2 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het voorliggende jaar; en dat is nu: Veel in dit verslag is vrijwel gelijk aan dat in het verslag van De indeling in de activiteiten is enigszins gewijzigd (groepsgerichte, individueel gerichte en algemene activiteiten); echter net als in het voorgaande jaar wordt er verslag gedaan van dezelfde activiteiten. Ook het aantal vrijwilligers en het aantal ingezette vrijwilligers-uren is vergelijkbaar (in beide jaren resp. ruim 70 en ruim 5000). Op 1 punt waren een aantal zaken anders: het was het laatste jaar voordat de gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Veel aandacht moest in 2014 daarom worden gegeven aan bezinning over de vraag hoe als vrijwilligersorganisatie goed in te spelen op de komende maatschappelijke veranderingen. In het bijzonder werd hierbij aandacht gegeven aan het voorkomen van een sociaal isolement en aan de ondersteuning van mantelzorgers. Deze bezinning zal ook in het komende jaar de nodige aandacht vragen. Samen met het bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina Hof is een begin gemaakt in het zoeken van mogelijkheden, die het gebouw aan de Essenkamp ons biedt, om op financieel verantwoorde wijze met name ouderen, mantelzorgers en anderen een passend aanbod van activiteiten te bieden. De toekomstige financiering van de verschillende activiteiten van de SVHU en de mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers trok de nodige aandacht. Overlegd moest worden met de gemeente Apeldoorn; een nieuwe subsidieaanvraag moest worden ingediend. We waren heel blij dat we aan het eind van 2014 van de gemeente het bericht kregen dat zowel de subsidieaanvraag voor de groepsgerichte activiteiten, alsook de aanvraag voor de individueel gerichte en algemene activiteiten werden gehonoreerd. Het voorliggende jaarverslag is het laatste uit een reeks van zo'n 20 stuks dat door onze secretaris, Eef van Roekel, is opgesteld. Medio 2015 zal zij een punt zetten achter het secretariaatswerk van onze organisatie. Aan het eind van 2014 is het ons tot onze vreugde gelukt een goede opvolger voor haar te vinden: Marjan Schouten. Ook in het achterliggende jaar was het enthousiasme, de trouw en de inzet van de vrijwilligers opvallend. Uddel mag zich er gelukkig mee prijzen dat er in onze kleine gemeenschap zoveel aandacht wordt gegeven aan elkaar. Dat in de verschillende activiteiten in de Koningin Wilhelmina Hof, maar ook bij het bezoekwerk, bij het wandelen met de bewoners van Philadelphia, bij de maatjeszorg of bij het vervoeren van anderen er zorg, tijd en aandacht is voor elkaar. Graag willen we onze vrijwilligers daarvoor hartelijk danken. Uddel, april 2015 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel Kees Roos (voorzitter) 1

3 Het jaar Voor de S.V.H.U. was 2014 een jaar waarin veel op ons afgekomen is vanwege het gehele veranderingsproces, dat op het gebied van zorg en welzijn aan de orde is. De kanteling van de WMO en de decentralisatie van de AWBZ hebben grote gevolgen voor de groep kwetsbare burgers ( ouderen en mensen met een beperking) waar wij veel vrijwilligerswerk voor doen. Vanwege het nieuwe beleid in de Gemeente Apeldoorn rondom welzijn & zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg en de subsidieregeling WMO 2015 algemene voorzieningen moest de S.V.H.U. een nieuw activiteitenplan opstellen waarin breder inzicht gegeven werd van onze vrijwilligersinzet bij de verschillende activiteiten. Onze missie, visie en doel zijn daarin omschreven en het vrijwilligerswerk is ingedeeld in drie activiteiten. We onderscheiden daarin groepsgerichte activiteiten, individueel gerichte activiteiten en algemeen (op het dorp gerichte) activiteiten. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij: 1. Bieden van hulp aan kwetsbare dorpsgenoten; 2. Ondersteuning en ontlasten van mantelzorgers; 3. Vermindering van sociaal isolement, bevorderen van sociale netwerken; 4. Versterken van sociale samenhang Uddelse gemeenschap. In het verslag van 2014 wordt al volgens deze opzet inzicht gegeven van de vrijwilligersinzet bij alle activiteiten. De korte termijndoelstellingen die voor 2014 in het jaarverslag 2013 waren opgesteld zijn hierin meegenomen. Groepsgerichte activiteiten. De inzet van vrijwilligers bij de wekelijkse activiteiten in de Koningin Wilhelmina Hof en bij de dagverzorging van de Woonzorg Unie Veluwe zijn hoofdzakelijk groepsgericht. Bij de dagverzorging voor deelnemers met een indicatie is naast de beroepskracht altijd een vrijwilliger aanwezig voor extra hulp bij de activiteiten, de zorg voor koffie/thee en voor hulp bij het gebruik van de warme maaltijd. Er wordt gewerkt met een vaste groep vrijwilligers die volgens rooster ingepland worden voor 4 dagdelen per week. Bij deze doelgroep is continuïteit en structuur erg belangrijk. Bij de andere activiteiten die plaatsvinden in de Koningin Wilhelmina Hof is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Deze ontmoetingsplek is voor ouderen een plek voor activiteiten en voor het gebruik van de open eettafel, waarbij het sociale aspect de belangrijkste rol speelt. Vrijwilligers geven aandacht aan de ouderen en bevorderen de onderlinge contacten. Daarnaast bereiden zij de maaltijden, zorgen voor de koffie en thee, geven invulling aan de activiteiten zoals open inloop, creatieve activiteiten en meer bewegen voor ouderen. Door het deelnemen aan deze activiteiten blijven ouderen betrokken bij de dorpsgemeenschap en draagt het bij om sociaal isolement te voorkomen. Daarnaast wordt de mantelzorger enigszins ontlast. Activiteit Totaal keer ingezet Vrijwilligers per keer Gemiddeld aantal deelnemers aanwezig Open eettafel Buffetmaaltijd Koffie -inloopmorgen Open-inloopmiddag Creatieve middag Meer bewegen voor ouderen Het programma voor de activiteiten wordt door de coördinatoren in overleg opgesteld en met vrijwilligers uitgevoerd. 2

4 Individueel gerichte activiteiten. Al jaren worden vrijwilligers ingezet bij Stichting Philadelphia Zorg die een tweetal kleine woonvoorzieningen in Uddel heeft. Voor de bewoners met een meervoudige beperking zijn deze vrijwilligers er als vanzelfsprekend. Daarbij gaat het om vervoer naar een dagbesteding of om te wandelen, te fietsen of voor begeleiding naar de kerkdienst. Wekelijks zorgt een vrijwilliger ook voor vervoer en begeleiding naar paardrijden voor gehandicapten. Bij uitstapjes of andere bijeenkomsten wordt regelmatig een beroep gedaan op vrijwilligers. Bij de locatie waar mensen met een autistische beperking wonen, wordt een één-op-één activiteit ondernomen. De vrijwilliger is een vast maatje geworden. Dit gaat in overleg met de begeleidende coach en meestal op vaste tijden omdat structuur een stukje houvast geeft voor deze bewoners. Voor de bewoners van deze locatie wordt door een vrijwilliger maandelijks het nodige verstelwerk gedaan. Met alle vrijwilligers die ingezet zijn bij Philadelphia is een jaarlijks overleg met de coördinator en de begeleider vrijwilligerszaken van Philadelphia. Verder is er 1 keer per jaar afstemmingsoverleg met de locatieleiding. Alle vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag en de chauffeurs hebben de rijvaardigheidsproef volgens het protocol van Philadelphia afgelegd. Bezoekwerk heeft in 2014 extra aandacht gekregen door te onderzoeken of uitbreiding mogelijk en noodzakelijk was in verband met toenemende eenzaamheid onder ouderen en alleenstaanden. Er zijn wel een aantal extra bezoekadressen bijgekomen maar door overlijden van een aantal ouderen die veel bezocht werden is het totaal aantal bezoekuren in 2014 wat minder geweest. Het adressenbestand van alle 70 plussers is geactualiseerd en de taakverdeling binnen de bezoekdienst Hart voor Ouderen is opnieuw georganiseerd. Het bezoekwerk is ondergebracht bij 2 bezoekdiensten omdat ze nogal verschillen van doelstelling en daardoor verschillende vaardigheid vraagt van de vrijwilligers. Er is 1 coördinator voor beide bezoekdiensten. Bezoekdienst Hart voor Ouderen Ouderen vanaf 70 jaar worden op afspraak thuis bezocht en bij hen wordt geïnformeerd naar hun welbevinden ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. Als men geen bezoek thuis wil wordt telefonisch het contactgesprek aangegaan. Op deze wijze blijven ouderen in beeld en houden we enigszins zicht op hun leefsituatie. Van de bezoeken of contacten wordt een kort verslag gemaakt voor het registratievolgsysteem. Als blijkt dat hulp nodig is wordt dit in overleg met betrokkene doorgegeven aan de ouderenadviseur die dan meestal een vervolgafspraak maakt. Doelgroep Ouderen vanaf 70 jaar Aantal vrijwilligers 6 Aantal bezoekadressen 28 Aantal telefonische contacten 13 Afstemmingsoverleg 4 Bezoekdienst S.V.H.U. Ouderen die zelf hebben aangegeven dat zij graag een bezoekvrijwilliger willen, krijgen een vaste vrijwilliger die hen regelmatig bezoekt. Door ouderdom, beperkte mobiliteit of een klein sociaal netwerk dreigt het gevaar van sociaal isolement en eenzaamheid. Een bezoekvrijwilliger kan veel betekenen en soms mensen stimuleren om naar de ontmoetingsplek te gaan en deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Contact met andere dorpsgenoten vergroot hun eigen netwerk en heeft meestal ook een positieve invloed op hun welbevinden. Als de vrijwilliger in de leefsituatie van de oudere ingrijpende veranderingen waarneemt wordt dit als signaal doorgegeven aan de coördinator of ouderenadviseur. Vaak leidt dit tot een extra huisbezoek. Doelgroep Alleenstaande ouderen vanaf 65 Aantal vrijwilligers 8 Aantal bezoekadressen 16 Aantal bezoeken 178 3

5 Maatjeszorg Maatwerk bezoekwerk Een aantal hulpvragen om een bezoekvrijwilliger is soms complexer dan alleen maar een bezoekje brengen. Vanwege de specifieke vraag moet dan een vrijwilliger gezocht worden waarbij oog is voor de problematiek zodat er een goede match is tussen hulpvrager en vrijwilliger. In 2014 is bij 4 hulpvragen maatjeszorg ingezet. Administratieve ondersteuning Voor mensen die om welke reden dan ook hulp vragen omdat zij zelf niet meer in staat zijn hun administratie te overzien kan hulp geboden worden door een vrijwilliger om hen daarbij te helpen. Dit gaat meestal in overleg met de ouderenadviseur om een juiste afweging te maken betreffende de hulpvraag. In 2014 is administratieve hulp geboden bij 2 adressen. Vervoer Voor het vervoer van ouderen, die vanwege beperkte mobiliteit of andere omstandigheden een beroep doen op begeleidend vervoer, zijn een aantal vaste chauffeurs als vrijwilliger bij de S.V.H.U. beschikbaar. Dit kan zijn naar de activiteiten in de Koningin Wilhelmina Hof of voor bezoek arts, ziekenhuis, stadhuis of dergelijke. Tegen een vast gestelde vergoeding kan men hier gebruik van maken. Begeleidend vervoer van ouderen door vrijwilligers: 100 keer vervoer naar dagverzorging 6 keer met 2 vrijwilligers busritten voor ouderen 2 keer overig vervoer ziekenhuis, stadhuis Algemene activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Dit betreft deskundigheidsbevordering, voorlichting, communicatie en informatie, overleg en afstemming inzake de inzet en/of werkzaamheden. Mantelzorgondersteuning Dit jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de behoefte van mantelzorgondersteuning en de problematiek die mantelzorgers ervaren. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst en de persoonlijke gesprekken met mantelzorgers is een inventarisatie van hun problematiek gemaakt. Daaruit kwam naar voren dat de zorg als zwaar wordt ervaren. Verder voelen zij zich vaak onbegrepen door de directe omgeving. In overleg met hen willen wij als S.V.H.U. vervolgstappen zetten om hier aandacht aan te geven. In samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg te Apeldoorn wordt in de week van de mantelzorg in Uddel ook aandacht gegeven aan de mantelzorgers d.m.v. een mantelzorgbijeenkomst. Het thema: allemaal verhalen stond dit jaar centraal en aan de hand van stellingen zijn de mantelzorgers met elkaar in gesprek gegaan. Deze avond was een muziekgroepje uitgenodigd dat een stukje ontspanning bood. Het verhalenboek: Dit doe ik gewoon is aan alle mantelzorgers in Uddel uitgereikt. Themabijeenkomsten Deskundigheidsbevordering Om in te spelen op situaties die zich voor kunnen doen in de zorg voor ouderen of mensen met een beperking wordt de vrijwilligers gelegenheid geboden kennis op te doen d.m.v. themabijeenkomsten of cursussen. Er is altijd belangstelling voor en men ervaart het als meerwaarde in het vrijwilligerswerk. In 2014 is aan bod geweest: Thema-avond over Ziektebeelden TIA en CVA bij ouderen dagverzorging 8 deelnemers Thema-avond over Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 19 deelnemers Thema-avond over Gezonde voeding en voedingsgewoonten 34 deelnemers Verder is door coördinatoren deelgenomen aan Wiel-bijeenkomsten, het Alzheimercafé, Mezzobijeenkomst, workshop zorg Centraal Beheer en cursus presenteren van de bestuurdersacademie. De vrijwilligers worden d.m.v. werkoverleg of persoonlijk contact begeleid en aangestuurd door hun vaste coördinator. 4

6 Communicatie en P.R. Om de vrijwilligers en de inwoners van Uddel te informeren over de werkzaamheden van de S.V.H.U. wordt zowel intern als extern gecommuniceerd door middel van nieuwsbrieven. De vrijwilligers krijgen twee keer per jaar een nieuwsbrief die gericht is op alles wat er speelt binnen de organisatie. Voor de dorpsbewoners wordt in de nieuwsbrieven van de Koningin Wilhelmina Hof het vrijwilligerswerk en actuele zaken die spelen op gebied van zorg en welzijn onder de aandacht gebracht. Via Uddel- info, nieuwsblad De Band en kerkbodes worden bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers aangekondigd. Warme maaltijdvoorziening Voor advies of informatie over de diverse mogelijkheden voor warme maaltijdvoorziening In Uddel kan men terecht bij de coördinator van de open eettafel. Indien men niet meer in staat is om een warme maaltijd te bereiden kan men hiervan (eventueel tijdelijk) gebruik maken. Overleg en samenwerking met informele en formele partners Om hulpvragers de juiste hulp te kunnen bieden is het van belang dat er goed overleg en afstemming is over in te zetten hulp of doorverwijzing. Door korte lijnen met de andere aanbieders van zorg en welzijn in Uddel wordt er snel gehandeld. Het dagelijks bestuur en alle coördinatoren nemen deel aan overlegmomenten o.a. platformoverleg KWH, groep zorg en groep welzijn waarbij ook de anderen zijn betrokken zoals huisarts, thuiszorg, woningstichting, ouderenadviseur en sociaal-cultureel werker. We maken deel uit van het woonservicegebied Uddel. In 2014 is er veel overleg geweest met het bestuur van de Koningin Wilhelmina Hof om in te kunnen spelen op de veranderingen op gebied van subsidieaanvraag en invulling van activiteitenplan. Met de hulpdiensten van de plaatselijke kerken is een jaarlijks overleg waarbij actuele zaken in de hulpverlening besproken worden. Bijeenkomsten van het Netwerk informele zorg zijn bijgewoond. Met de diaconie van de plaatselijke kerken is onderzocht of er mogelijkheden waren om voedselhulp te geven in samenwerking met de plaatselijke supermarkt. De behoefte hieraan en de regelgeving die voor voedselhulp geldt is nagegaan. Na onderzoek is gebleken dat er minimaal behoefte is zodat wij van verdere opzet hebben afgezien. Overlegbijeenkomsten: Platform overleg KWH 2 keer Woonzorg Unie Veluwe overleg 2 keer Groep Zorg KWH 4 keer Info punt Uddel overleg 2 keer Groep Welzijn KWH 4 keer Uddels Belang 2 keer Woonservicegebied 2 keer Gemeente Apeldoorn 2 keer In 2014 was er verder samenwerking en/of overleg met o.a. Stichting Philadelphia Zorg Steunpunt Mantelzorg Apeldoorn Thuiszorg Icare en RST Zorg N.P.V. Apeldoorn Stimenz J.P.v.d.Bent Stichting Uddel Mezzo Zorgcentrum Oranjehof Vrijwilligersorganisatie De Kap WMO-loket Er is een goede samenwerking met de ouderenadviseur van Stimenz. Dit is voor de voortgang en het functioneren van het vrijwilligerswerk van de S.V.H.U. van grote waarde binnen het geheel van de dorpsgemeenschap. Als onafhankelijk deskundige is zij betrokken bij het inzetten van hulp en er is dan ook regelmatig afstemming of overleg. Haar kennis van zaken en advies komen ten goede aan de kwaliteit van hulpverlening. Bij complexe situaties en hulpaanvragen is directe doorverwijzing naar de ouderenadviseur mogelijk waardoor het vervolgtraject snel wordt opgepakt. De Koningin Wilhelmina Hof is de vaste vergaderplek voor het bestuur. De themabijeenkomsten en andere vrijwilligersbijeenkomsten vinden plaats op deze locatie. Werkoverleg met vrijwilligers en overleg met samenwerkingspartners eveneens. Deze ontmoetingsplek is voor de organisatie en het vrijwilligerswerk van cruciaal belang om de werkzaamheden goed uit te voeren. 5

7 Organisatie S.V.H.U. Bestuur en coördinatie In 2014 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur zodat binnen de organisatie de volle aandacht uit kon gaan naar de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Het dagelijks bestuur heeft zich intensief bezig gehouden met beleid door alle veranderingen t.a.v. de WMO en met de nieuwe regelgeving met betrekking tot de subsidieaanvraag bij de gemeente. Het bestuur heeft 7 keer vergaderd en het dagelijks bestuur is 9 keer bijeen geweest voor overleg. In april 2014 bestond de vrijwillige hulpdienst 30 jaar en dat heeft op bescheiden wijze aandacht gekregen in een dank je wel uitje met alle vrijwilligers. Daarnaast is nog een informele bijeenkomst met de vrijwilligers geweest om inzicht te geven over de inzet en de werkzaamheden en waarbij gezamenlijke ontmoeting en onderling contact veel aandacht krijgt. Om het werk van de S.V.H.U. te continueren is besloten tijdig op zoek te gaan naar kandidaten voor opvolging binnen het bestuur. Met ingang van 1 januari 2015 zal een nieuwe secretaris worden ingewerkt om die taak per 1 juni over te nemen. Voor hulpaanvragen en/of informatieverstrekking zijn vaste contactpersonen aangesteld binnen het bestuur. Hulpaanvragen komen meestal binnen via de ouderenadviseur, de thuiszorg of de mantelzorger. Vrijwilligers. Er waren op 31 december 72 vrijwilligers actief betrokken bij de S.V.H.U. Inzetbaar voor vrijwillige hulpverlening aan ouderen en mensen met een beperking. De inzet van vrijwilligers kan plaatsvinden in de thuissituatie, de Koningin Wilhelmina Hof of bij één van de kleinschalige woonvoorzieningen van Philadelphia. In 2014 zijn 5 mensen gestopt met het vrijwilligerswerk en hebben 6 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Met alle vrijwilligers is een overeenkomst afgesloten en zij zijn bekend met het vrijwilligersbeleid. De betrokkenheid op elkaar en op de kwetsbare dorpsgenoten lijkt al enigszins op de participatiesamenleving zoals de overheid voor ogen heeft.. Leeftijdsopbouw vrijwilligers 2014 Mannen Vrouwen Totaal Jonger dan 45 jaar 0 10 (14) 10 (14) jaar 6 (5) 32 (29) 38 (34) Ouder dan 65 jaar 6 (6) 18 (17) 34 (23) Totaal 12 (11) 60 (60) 72 (71) Financiën De Gemeente Apeldoorn heeft in het kader van Sociale leefomgeving en samenlevingsopbouw een subsidie verstrekt van 3394,00. Het gaat hierbij om een structurele waarderingssubsidie vrijwilligers in de zorg. Via De Kap in Apeldoorn is vanuit de beschikbare WMO gelden een bedrag van 3694,95 ontvangen Het ingediende verzoek voor extra onkostenvergoeding 2013 in het kader van het stimuleringsbeleid is in februari 2014 gehonoreerd met een bijdrage van 900,00 Door deze beschikbare financiële middelen is het nog steeds mogelijk is om al het vrijwilligerswerk van de S.V.H.U. met een beperkt budget goed te organiseren. Belangrijk om zo in een gezamenlijke verantwoordelijkheid inspanning te leveren voor een leefbare samenleving, in het bijzonder voor kwetsbare medeburgers. Wij waarderen deze financiële bijdragen en de goede relatie met de Gemeente Apeldoorn. Door middel van het bijgevoegde financieel overzicht in het jaarverslag geven wij inzicht in de besteding van de ontvangen subsidiegelden Voor 2015 Vanwege alle veranderingen op gebied van zorg en welzijn, die per 1 januari 2015 zijn ingegaan, zal het van belang zijn om als S.V.H.U. goed te anticiperen op het nieuwe overheidsbeleid. 6

8 BESTUUR S.V.H.U. Het bestuur van de vrijwillige hulpdienst was op 31 december 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Dhr. C.Roos Markveldweg 6 B 3888 MB Uddel Tel secretaris/ Mevr. E.W.v.Roekel-de Ridder contactpersoon Veenkamp LH Uddel Tel penningmeester/ Mevr. C.v.d.Berg-Kievith coördinator Buurtweg NE Uddel Tel bestuurslid/ coördinator bestuurslid/ coördinator Mevr. P.J.de Bruin-Huijzer Markveldweg 1a 3888 MA Uddel Tel Mevr. M.v.d.Kamp-v.Lagen Aardhuisweg 65a 3888 ME Uddel Tel bestuurslid/ Mevr. P.Bleijenberg coördinator De Beek PL Ermelo Tel bestuurslid/ coördinator Mevr. M.Vellekoop Markveldweg 6 A 3888 MB Uddel Tel STATUTEN/DOELSTELLING: De hulpdienst heeft ten doel, maatschappelijke dienstverlening aan ouderen, huisvrouwen, zieken, invaliden, hulpbehoevenden en eenzamen te geven, daar waar professionele hulpverleners en anderen geen hulp kunnen verlenen, om welke redenen dan ook. Zij tracht dit doel te bereiken door het aantrekken van personen van 18 jaar en ouder, die bereid zijn lichte hulpdiensten te verlenen zonder daarvoor vergoeding te ontvangen. 7

9 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel Overzicht van uren vrijwilligersinzet 2014 Activiteiten vrijwilligersinzet Praktische inzet Coördinatie Groepsgerichte ondersteuning ouderen Open-eettafel + koffie-inloop Open-inloopmiddag Vrijwilligersinzet dagverzorging Creatieve activiteiten ouderen Vrijwilligersinzet Meer bewegen voor ouderen Individueel gerichte ondersteuning Vrijwilligersinzet gehandicaptenzorg Maatjeszorg gehandicapten Bezoekwerk ter voorkoming sociaal isolement Welzijnsbezoeken Hart voor Ouderen Maatjeszorg ouderen en chronisch zieken Vrijwilligersinzet administratieve ondersteuning Vervoer Algemeen gerichte activiteiten Administratie, secretariaat, financiën, beleid en overleg, deskundigheidsbevordering, contactbijeenkomsten, werkoverleg Totaal aantal uren inzet vrijwilligers Totaal vrijwillige inzet uur Per week gemiddeld 100 uur Totaal vrijwillige inzet uur Per week gemiddeld 100 uur 8

10 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel Financieel overzicht subsidiegelden 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013 Baten Subsidie gemeente Apeldoorn 3.394, , ,00 W.M.O. gelden (via 'De Kap') 3.694, , ,50 Onkostenvergoeding van 2012, ontv in ,00 Onkostenvergoeding van 2013, ontv in ,00 Reservering vrijwilligers en mantelzorgonderst. - 16,66 Reservering cliëntvolgsysteem HvO via KWH 580,80 571, , , ,36 Lasten Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013 Verzekeringen - 150,00 - Lidmaatschap Mezzo 121,00 135,00 100,00 Attenties/Representatie 1.450,11 600,00 628,63 Administratiekosten en PR 608,52 700,00 785,66 Deskundigheidsbevordering 134,23 700,00 315,50 Autokosten 704,30 600,00 707,89 Telefoonkosten 350,00 350,00 350,00 Vergaderkosten/Vrijwilligersbijeenkomsten 689,29 600,00 676,70 Onkostenvergoeding vrijwilligers/coördinatie 3.660, , ,00 Mantelzorgondersteuning - 47,26 Cliëntvolgsysteem HvO 217,80 580,80 580,80 Algemene reserve 53,70 804, , , ,36 9

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan.

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Voorwoord Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen de ontmoetingsfunctie.

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!

JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN! MAATJE GEZOCHT! GEZELSCHAP JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN! Maatje gezocht! vrijwilliger gevonden? Colofon Ontwerp: Smaak ontwerpers, Utrecht Redactie: Annette Mol, Creanet, Leiden Fotografie:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6610

BIS BenW adviezen - 6610 BIS BenW adviezen - 6610. BIS BenW adviezen - 6610. Voortgangsrapportage actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013 Toelichting: In Juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integreren van de

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie