Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw

2 Inhoudsopgave Voorwoord p. 4 Missie, visie, waarden p. 5 (Nieuwe) ontwikkelingen nader bekeken p. 6 VTO p. 12 Integrale kwaliteitszorg p. 13 Begeleidingen p. 14 Algemeen Overzicht p. 14 Begeleidingen naar het NEC p. 16 Begeleidingen van bijzondere doelgroepen p. 17 Andere begeleidingen p. 18 Externe Opleidingen p. 20 In- en Uitstroomresultaat p. 21 CPBW p. 23 Bestuur p. 25 Personeel p. 26 Organigram p. 30 Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 1/31

3 Adressen de Ploeg vzw Duinstraat 76, 2060 Antwerpen (hoofdzetel) Tel: 03/ Fax: 03/ Verhoevenlei 44-50, 2930 Brasschaat Tel: 03/ Fax: 03/ P. Benoitstraat 66, 2300 Turnhout Tel: 03/ Fax: 014/ Antwerpsestraat 58, 2850 Boom Tel: 03/ Fax: 03/ Tervuursesteenweg 37, 2800 Mechelen Tel: 03/ Fax: 015/ Heidebloemstraat 91, 2440 Geel Tel: 03/ Fax: 014/ Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 2/31

4 Subsidiërende instanties van de Ploeg vzw Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 3/31

5 Voorwoord 2012 was voor De Ploeg een feestjaar. We hebben met velen ons 25- jarig bestaan gevierd. Maar naast al het feestgedruis hebben we onze werking stevig verdergezet. We sloten de innovatieve projecten, Skillslab en ZoWe, succesvol af en zijn gestart met het implementatieproces van alle goede methodieken die dat project heeft opgeleverd. Als vervolg hierop werd het project Maak er werk van opgestart. Ook het project Vast werk, waarbij we op zoek gaan naar de meest efficiënte weg om exgedetineerden te begeleiden naar werk, kwam uit de startblokken. Bij de jongerenwerking blijven we bruggen bouwen tussen school en werk. In 2012 konden we daar, dankzij de steun van de provincie Antwerpen, nieuwe methodieken uittesten om de ouderparticipatie te verbeteren. De steun en betrokkenheid van de ouders is een zeer belangrijke schakel bij de motivatie van jongeren. Ook de stad Antwerpen en Mechelen bleven ons in 2012 steunen waardoor het mogelijk blijft om jongeren extra kansen te geven. We geloven er in dat onze jongerenwerking er preventief kan toe bijdragen om te voorkomen dat jongeren in langdurige werkloosheid vallen. We hebben onze werking dan ook uitgebreid naar het noorden van Antwerpen. Onze medewerkers in Brasschaat zijn in 2012 verhuisd naar de overzijde van de Verhoevenlei waar ze hun intrek genomen hebben in ruimere lokalen. Hier konden we onze jongerenteam voor de regio Brasschaat-Stabroek mee onderbrengen. We hebben in 2012 stevig gewerkt aan een beleidsplan voor de komende 5 jaar. Om te komen tot een gedragen beleidsplan werd het opgesteld in nauw overleg met alle personeelsleden. Het werd een stevig plan waar we de komende 5 jaar met zijn allen de handen in elkaar zullen moeten slaan om onze organisatie, die intussen is gegroeid tot meer dan 75 personeelsleden, blijvend af te stemmen op de maatschappelijke noden en vragen die op ons afkomen. In het kader van het beleidsplan werd de missie van De Ploeg geactualiseerd. We zullen ons inzetten voor een bredere groep van personen die moeilijker de weg vinden naar duurzame tewerkstelling. Via het project Doorstoom Arbeidszorg zoeken we alvast uit hoe mensen kunnen doorstromen naar betaald werk. Binnen FeGOB en DISHA blijven we ons op Vlaams en regionaal niveau versterken zodat we klaar staan voor de nieuwe uitdagingen die zich zullen aandienen vanuit het W²- en maatwerkdecreet. Ook voor werkgevers willen we kwalitatief hoogstaande diensten blijven aanbieden zodat zij optimaal kunnen blijven samenwerken met hun huidige werknemers. Heel wat werk voor werk op de plank dus. Veerle Van den Bosch en Koen Claerhout Directie De Ploeg vzw Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 4/31

6 Missie, visie, waarden De missie van De Ploeg vzw luidt als volgt: Het centrum heeft tot doel professionele integratie te bevorderen voor personen met een arbeidshandicap en voor kansarmen binnen de huidige arbeidsmarkt; hierdoor dragen we bij tot de verbetering van de sociale positie van de cliënt We wensen dit te realiseren door: Het aanbieden van opleiding, begeleiding en bemiddeling op maat. Voor elke cliënt wordt er individueel bekeken wat de vragen en noden zijn en wordt de begeleiding op maat uitgewerkt. Een spreiding van de werking over de provincie Antwerpen. Vanuit 6 verschillende antennepunten (Antwerpen, Brasschaat, Boom, Mechelen, Turnhout en Geel) kunnen cliënten regionaal begeleid worden zodat de afstand tot de begeleiding letterlijk zo klein mogelijk wordt gehouden. De gehanteerde methodieken tijdens de begeleiding zijn aangepast aan de doelgroep en afgestemd op de eisen van de arbeidsmarkt. Om deze opdrachtverklaring te kunnen uitvoeren, wordt er vertrokken vanuit de volgende waarden en uitgangspunten: Tewerkstelling op maat Pluralistische houding Holistische houding Respect voor de integriteit van de cliënt Empowerment Actualiteitsprincipe Realiteitsprincipe De vragen en noden van de doelgroep staan echter niet stil, net zomin als deze van de arbeidsmarkt. De visie van De Ploeg sluit hier volledig bij aan: GOB De Ploeg wil als organisatie in permanente evolutie flexibiliteit en draagkracht opbouwen om tegemoet te kunnen blijven komen aan de permanent veranderende arbeidsmarkt, netwerken en noden en behoeften van de doelgroep. Dat dit geen loze woorden zijn, wordt dagelijks bewezen door alle medewerkers. De (nieuwe) ontwikkelingen zoals omschreven in het volgende hoofdstuk zijn dan ook slechts het topje van de ijsberg. Ze vormen een rode draad in de dagelijkse werking. In 2012 werd de missie van De Ploeg geactualiseerd. Deze zal officieel voorgesteld worden op de personeelsvergadering van 8 januari 13. Liesbeth Brouns Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 5/31

7 (Nieuwe) ontwikkelingen nader bekeken DIVERSITEITSPLAN Op 1/10/2011 werd er gestart met een diversiteitsplan als vervolgtraject op het instapplan. Het plan heeft een looptijd van 2jaar en wordt ondersteund door Myriam Heremans van Resoc. In het diversiteitsplan werden volgende acties omschreven: Functieprofielen: opmaken van het profiel van directiesecretariaat, directie en hoofden, projectmedewerker en administratie. Gesprekscyclus: De cyclus i.k.v. de professionele ontwikkeling van het personeel en het bijhorende instrument wordt geoptimaliseerd. Selectie en werving: de interne en externe selectieprocedure wordt geoptimaliseerd. Onthaalbeleid: nadat alle acties binnen het diversiteitsplan zijn uitgewerkt, wordt bekeken hoe het huidige onthaalbeleid hierop kan afgestemd worden. Opleiding en loopbaanbeleid: wordt afgestemd op de individuele en collectieve noden en behoeften. HR-cyclus: vanuit missie en visie, organoscoop, resultaatsgebieden en competentieprofielen worden de lijnen voor een efficiënt HR-beleid bepaald. In 2012 werd er gewerkt aan het opmaken van de competentieprofielen van directiesecretaresse en het profiel van coach onthaal en communicatie. Het onthaalbeleid voor nieuwe jobcoaches werd verder geoptimaliseerd, evenals het opleidingsbeleid. Elke jobcoach volgde de vorming prospectietechnieken en er werd voorbereidend werk verricht voor een basisopleiding voor jobcoaches. Een aantal vooropgestelde acties werden nog niet uitgevoerd omdat het lopende proces binnen de planningsgroep eerst diende afgewerkt te worden. Deze acties zullen verder opgenomen worden in Hilde Verhoeven OUDERPARTICIPATIE IN DE JONGERENWERKING Om de aanwezigheden van jongeren te verhogen, zochten we naar manieren om onze jongeren vaker naar onze werking te krijgen. Het viel ons op dat ouders vaak niet op de hoogte waren van onze werking. We telefoneerden de ouders alleen om de afwezigheid van hun zoon of dochter door te geven. Dit bracht ons contact met de jongeren in een iets negatievere sfeer, wat weer een invloed had op hun motivatie om naar de jongerenwerking te komen. Om dit patroon te doorbreken, besloten we hier extra op in te zetten. Vanuit brugproject merkten we dat de aanwezigheden van de jongeren verbeterden, als we contact hadden met de ouders / voogd / vertrouwensfiguur. Ouders spelen bij minderjarigen een zeer belangrijke rol. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 6/31

8 We zochten naar ondersteunende middelen voor zowel jongeren als ouders om onze werking laagdrempelig te maken dit zowel intern (eigen werking) als extern (samenwerking met partners). Via Ideeweb, ontwierpen we aangepaste folders waar alle nodige contactgegevens op staan. Via de scholen werd aan ouders bij de start van het schooljaar uitgelegd wat deeltijds onderwijs is en hoe belangrijk POT s, Voortrajecten en Brugprojecten zijn. Ouders en jongeren kregen de folders mee naar huis. We werden mee uitgenodigd op de ouderavonden, zodat we daar al een eerste contact konden leggen met de ouders. We besloten ook intern aan positieve ouderparticipatie te werken. Eerst onderzochten we de verschillende mogelijkheden van ouderparticipatie. We schakelden de hulp van Prismaschoolopbouwwerk in. Na enkele intervisies kwamen we tot de volgende afspraken: Teamorganisatorisch bleek het de beste oplossing om, voor de aanvang van elk traject ouders te contacteren. Zo konden we hen een positieve boodschap meegeven over hun zoon of dochter en hen zeer vroeg mee betrekken in de eerste kennismaking met zowel voortrajecten als brugprojecten. We nodigden ouders eventueel mee uit voor een intake gesprek. Hoe meer betrokkenheid, hoe groter de slaagkans van het traject van de jongeren. We wilden minimum een telefonisch contact hebben gehad met onze ouders, voor of na de intake van de jongeren. Indien ouders de Nederlandse taal niet machtig waren, konden we beroep doen op de telefonische tolkendienst van Babel. We onderzochten ook of er een familielid was (liefst geen broer of zus, om loyaliteit uit te sluiten) die onze communicatie kon vergemakkelijken. We moesten realistisch blijven, niet alle ouders willen bereikbaar zijn. We werkten steeds op maat van de jongeren. Indien zij een slecht contact hadden met de thuissituatie, zochten we naar andere vertrouwenspersonen die hun netwerk versterkten. Deze acties hebben we in onze werking geïntegreerd. Bedoeling is dit jaarlijks op de planningstweedaagse te evalueren. Liesbeth Ursi ZOWE ZOWE is een ESF-gefinancierd project dat in 2009 leidde tot de oprichting van een Antwerps zorg-werk netwerk. Partners in het project waren voor zorg: PC Bethanië, ZNA Stuivenberg ( t Keerpunt). De partners van werk waren: VDAB, GTB, De Ploeg, ANA vzw (arbeidszorg) en Werkhaven Stad Antwerpen (sociale economie). Het project had tot doel om een nieuwe methodiek te ontwikkelen voor werkzoekenden met een psychiatrische problematiek in de regio Antwerpen. Een gelijktijdige aandacht voor zowel de zorg of het welzijn van de werkzoekende, als voor een gepaste job stond hierbij centraal. Na de ontwikkelingsfase ( ) én een positieve validering gunde ESF ons actie III (juli 2011-juni 2012) waarin de aandacht ging naar disseminatie en implementatie. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 7/31

9 In die periode werd ook de werkgeversbrochure afgewerkt. Het afgelopen jaar werd ook een taskforce samengesteld. Deze bestond uit vertegenwoordigers van de ZOWEstuurgroep aangevuld met een vertegenwoordiging van de doelgroep en een externe procesbegeleider. De taskforce boog zich kritisch boog over de ontwikkelde methodiek. De flow van de ontwikkelde methodiek werd zichtbaar, sterktes en zwaktes in kaart gebracht en mogelijkheden naar verdere implementatie werden onderzocht. Uiteraard werden de huidige beleidsontwikkelingen (W²nota, artikel 107 ) goed opgevolgd door de taskforce. Voor het slotevent besliste de stuurgroep dan ook om op basis van de bevindingen van de stuurgroep een aantal stellingen voor te leggen aan de medewerkers van de verschillende kabinetten betrokken bij zorg en werk en uiteraard ook de architecten van W². Voor het panelgesprek konden we rekenen op de deelname van Bart Juliams (kabinet Werk), Heiko Van Muylder (kabinet Sociale Economie), Bart Van Hoof (kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Luc Henau (GTB) en Lut Gailly (VDAB). Na de voorstelling van het ZOWE-project werden een aantal stellingen aan het panel voorgelegd. Nathalie Vallet, docente aan de UA en begeleidster van de taskforce leidde het debat in goede banen. Het ontging ook de beleidsmakers niet dat ZOWE vanuit de praktijk goed aansluit bij de huidige tendensen op beleidsvlak. De aanwezige beleidsmakers prezen dan ook het werk van de projectpartners. Reden te meer dus om de mogelijkheden van verdere disseminatie en implementatie van ZOWE te bekijken. Het ZOWE-team evolueerde naar een lerend netwerk om de opgedane kennis en ervaringen te behouden. De ZOWEpartners werden ondertussen betrokken bij de doorstroomtrajecten arbeidszorg en sociale economie. Ook in het kader van artikel 107 rond de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg wordt naar het ZOWE-project verwezen. In november 2012 verscheen een artikel over ZOWE en de bevindingen van de taksforce in Politeia, handboek voor Sociale Economie. Kristien Smet Project Skills Lab; een brug maken tussen personen met autisme en het bestaande aanbod van onderwijs en begeleiding naar werk. In oktober 2010 startte De Ploeg met het project Skills Lab. Met dit project wil het partnerschap de kansen op werk voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vergroten door het ontwikkelen van het concept van een Skills Lab. Het partnerschap bestaat het Dr Leo kannerhuis (Nl), het APPACDM (PT), Indigo (B) en NAS Prospects uit Londen. SPK ondersteunt ook in dit project het projectbeheer. Het partnerschap kwam nog tweemaal bijeen in Londen en Mechelen. De verschillende outputs werden verder uitgewerkt. Het Skills Lab concept biedt een kader om een voorbereiding naar werk op maat uit te werken. De partners bundelden hun eigen ervaringen met dit concept vanuit de verschillende pilots, samen met de gebruikte materialen in Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 8/31

10 een Skills Box. Deze wordt ter beschikking gesteld via de website Voor België werkten Indigo en De Ploeg samen de pilot uit in Mechelen. Deze was gericht op personen met autisme die geen aansluiting vinden bij het bestaande aanbod. Vanuit verschillende stakeholder-organisaties werd aangegeven dat Skills lab Mechelen een antwoord bood aan een reële nood van werk-zoekenden met ASS. Het opzetten van een structureel aanbod was dan ook de vraag. Tijdens een persconferentie maakte Caroline Gennez bekend dat de Stad Mechelen financieel zal bijdragen aan een vervolg van dit project. Dit betekende de start van Maak er werk van! en Mimosa. Het project werd afgerond eind september 12. Skills Lab is een transfer of innovation-project (TOI) onder Leonardo da Vinci binnen het Europese LevenslangLeren programma. Annemie Smits Maak er werk van! Maak er werk van! is een samenwerkingsproject van Indigo vzw en De Ploeg vzw. Het doel van het project is het verhogen van de tewerkstellingskansen met personen met een autismespectrumstoornis (ASS), die nog te vaak door de mazen van het (hulpverlenings)net vallen. Indigo en De Ploeg hebben hun eigen expertise inzake de begeleiding van personen met een ASS. Indigo vzw is expert in diagnostiek en begeleiding terwijl De Ploeg vzw expertise heeft op vlak van tewerkstelling. Maak er werk van! bouwt voort op het Leonardo-project Skills Lab en is tot stand gekomen met steun van de Stad Mechelen. Aangezien een tewerkstelling van een persoon met ASS de meeste slaagkans heeft als het persoonlijk netwerk, professioneel netwerk én de werkvloer zelf gesensibiliseerd worden, hebben we in 2012 vier trainingen uitgewerkt rond het thema autisme en werk : een groepstraining voor (jong)volwassenen met autisme, een groepstraining voor professionelen, een training in autismebewust handelen voor werkgevers en collega s en een aanbod voor ouders van (jong)volwassenen met autisme. De groepstraining voor volwassenen werd in het najaar van 2012 een eerste keer gegeven. Om werkgevers te sensibiliseren, werd een infoavond in Mol georganiseerd, is samenwerking met het bedrijf Winfakt. Daarnaast werden er ook vraagverduidelijkingen bij werkgevers gedaan en werd een training voor een stadsdienst gegeven. Daarnaast hebben we met Voka overleg gepleegd. Voor de ouders werd een ouderavond georganiseerd. Wat het aanbod voor professionelen betreft: er werd een workshop gegeven bij BuO Berkenbeek en bij Oikonde Begeleid Wonen. Bij Horito werd een presentatie gegeven. Verder hebben we ook overleg gepleegd met het VVKBuO in het kader van een verdere samenwerking met het onderwijs. Ook hebben we in 2012 diverse PR- en communicatieacties ondernomen voor de bekendmaking van ons aanbod, waaronder deelname aan de Reintegration Award, mailings naar diverse netwerkpartners enzovoort. Eind 2012 stopte de subsidiëring van de Stad Mechelen, maar De Ploeg en Indigo zetten het project met eigen middelen verder. Voor de trainingen wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 9/31

11 In 2013 wordt nog meer aandacht besteed aan de bekendmaking en verspreiding van het aanbod van Maak er werk van!. Ook de trainingen voor (jong)volwassenen worden opnieuw georganiseerd. Voor werkgevers zullen we regionale infoavonden organiseren. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met Jobkanaal. Ook het vormingsaanbod voor professionelen, werkgevers en ouders wordt verder uitgebouwd op basis van noden en interesses die uit de eerste reacties en contacten blijken. Tenslotte zullen we ook subsidiemogelijkheden voor de diverse doelgroepen (o.a. KMO-portefeuille, terugbetaling door ziekenfonds) uitzoeken. Kristien Smet Doorstroom Arbeidszorg Werk is één van je sociale grondrechten. Het brengt structuur en regelmaat in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk krijgt een positiever zelfbeeld. Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het gewone of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen. Binnen het DAZ-project willen we nagaan welke mogelijkheden er zijn om arbeidszorgmedewerkers te laten doorstromen naar betaalde arbeid. Betaald werk biedt meer mogelijkheden op verschillende levensdomeinen (vb. om aankopen te doen, een goede woning te krijgen en geld te sparen). De Ploeg vzw is binnen dit project de empowermentpartner. We hanteren hierbij gekende methodieken zoals observatie op de werkplek, coaching op de werkvloer, stages of werkplekleren en individuele bemiddeling bij de werkgever. Het einddoel is een gericht advies dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van mensen. De DAZcoach vergoot de kansen op de arbeidsmarkt door te werken vanuit een multidisciplinair team (arbeidszorg, zorgpartner, GTB), de cliënt centraal te stellen, (hulpverlenende) partners te betrekken, het sociaal netwerk mee in te schakelen, enz. In november 2012 is de toeleiding van enkele cliënten van start gegaan. Het doel is om binnen de regio Antwerpen 8 cliënten op te starten en in de regio Mechelen 10. De partners waar we mee samenwerken verschillen naargelang de regio. Het multidisciplinair team van Antwerpen bestaat uit het arbeidszorginitiatief ANA vzw, de zorgpartner CGG Andante en CAW Metropool, trajectbegeleidster van GTB Annelies De Wolf en de empowermentpartner De Ploeg met coaches Caroline Schellemans en Ruth Coene. Het multidisciplinair team van Mechelen bestaat uit het arbeidszorginitiatief Mivas en Opnieuw & Co, de zorgpartner CGG De Pont, trajectbegeleidster van GTB Vanessa Van Acker en de empowermentpartner De Ploeg met coaches Lisa Romanus en Marjolein Hendrickx. Zes wekelijks vindt een intern overleg in De Ploeg plaats tussen beide empowermentpartners met Veerle Van den Bosch als teamcoach. Tevens wordt regelmatig apart overleg met het multidisciplinair team gevoerd in de beide regio s. Cliëntbesprekingen gebeuren regionaal op team om Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 10/31

12 het DAZ-project ook regionaal in te bedden binnen De Ploeg. Caroline Schellemans, Ruth Coene, Lisa Romanus en Marjolein Hendrickx Het project Vast > Werk In oktober 2012 is het lang verwachte project Vast > Werk van start gegaan. Samen met de partners streven we er naar om de overgang van detentie naar arbeidsbemiddeling voor personen met een arbeidshandicap te optimaliseren. Er is al langer een kader voor hulpverlening in de gevangenis; het strategisch actieplan (STRAP) beschrijft de rol van de hulpverlenging in de gevangenis. Het uitgangspunt is dat een gedetineerde zijn fundamentele (grond)rechten behoudt. Detentie is een straf waarbij enkel de vrijheid om te gaan en te staan waar men wil, wordt ontnomen. Men behoudt het recht op: welzijn, cultuur, gezondheid, onderwijs, sport en werk. Binnen de uitvoering van dit STRAP zijn verschillende actoren binnen de dienst- en hulpverlenging actief. De coördinatie van deze diensten ligt bij de Vlaamse Gemeenschap die een beleidsmedewerker voorziet in de gevangenis. Zij zorgen voor de afstemming tussen Justitie en dienstverleners. Het is dan ook een uitdaging van formaat om binnen een correctionele context, met alle veiligheidsvoorschriften en logistieke beperkingen, een aanbod van hulp- en dienstverlenging te creëren. Onze partners in het justitiële werkveld binnen het project kennen deze uitdagingen: PI Merksplas, VDAB, CAW JWW. Daarnaast zijn SPK en RESOC partners in het kader van implementatie en disseminatie. De Ploeg zet zich in voor maatschappelijk participatie d.m.v. arbeidsdeelname. Doorheen voorgaande projecten en in onze dagelijkse werking streven we er naar om, samen met anderen, de drempels naar arbeidsdeelname weg te werken. Voor personen met een arbeidshandicap is het verblijf in de gevangenis, een bijkomende drempel naar arbeidsdeelname. We willen de tijd in de gevangenis dan ook nuttig gebruiken om voor hen een traject op maat op te starten. Doorheen het project zullen de nodige tools ontwikkeld worden: een detectie instrument: de mensen die vandaag recht hebben op een gespecialiseerde begeleiding worden te weinig herkend in de groep van gedetineerden. Dit instrument zal een methodiek bieden om actief op zoek te gaan naar personen met een arbeidshandicap in detentie. een methodiek voor competentie meting: Er wordt heel wat werk verzet in de gevangenis. In de verschillende werkhuizen zijn vele gedetineerden actief. Dit beidt mogelijkheden naar competentie meting. In de loop van het project zal een eerste try out georganiseerd worden i.f.v. een assessment in de werkhuizen. Het lerend netwerk: de betrokken organisaties intra en extra muros hebben allen hun expertise en methodieken. Het lerend netwerk is daar om deze door te geven en op elkaar af te stemmen i.f.v. een vlotte opvolging. Vast Werk is een ESF- project en loopt tot september Annemie Smits en Freddy Vercammen Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 11/31

13 VTO VTO-beleidsplan Om VTO nog meer te verankeren binnen de organisatie is een VTO- beleidsplan uitgewerkt met als doelstelling systematisch te kunnen ondersteunen bij het waarderen en versterken van competenties op vlak van een individu, een team en de gehele organisatie. Er werd nog verder gewerkt aan de concrete uitwerking van de VTO-processtappen en de implementatie in het algemene beleidsplan van De Ploeg. Inwerkprogramma In 2012 startte VTO een analyse van de inwerking van nieuwe medewerkers. De behoeftes en noden op dit vlak werden geïnventariseerd en op basis daarvan startte een evaluatie en analyse van het huidige VTO-aanbod m.b.t. inwerking van nieuwe collega s. Er wordt bekeken of dit aanbod voldoet aan de behoeftes en er worden aanpassingen gedaan. Zo is er de training prospectietechnieken gestart i.k.v. werkgeversbenadering en worden alle inhouden van de interne vormingen herbekeken en afgestemd op de behoeften. Alsook de doelstellingen en inhouden van de vormingen afgestemd worden op elkaar. Daarnaast wordt bekeken welke externe samenwerkingen we kunnen aangaan m.b.t. VTO. Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en jongerenbegeleiding. 86 personeelsleden volgden één van de interne vormingen uit het VTO-aanbod, waaronder POD, leerprocessen & didactiek, supported employment, intake, observeren, BTOM s en GIBO. Daarnaast kent De Ploeg de personeelsdagen en introductiedagen, waarbij vorming en opleiding een geïntegreerd onderdeel vormen. Nele Van Hove Overzicht van de gevolgde vormingen In 2012 volgden 41 personen 17 externe vormingen waaronder onderwerpen als prospectie en werkgeversbenadering en specifieke doelgroepen als Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 12/31

14 Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) Begin 2012 werd er verder werk gemaakt van de mindmaps om al een deel van de uitgebreide informatie op ICA meer toegankelijk te maken voor elke medewerker. In maart 2012 stond de audit door ESF op het programma. Deze bevestigde de kwaliteitsvolle werking die De Ploeg dagelijks nastreeft. De benchmark van augustus 2012 leert ons dat De Ploeg de 17 de plaats bekleedt op een totaal van 351 organisaties. Op het aandachtsgebied Mensen, evenals in de subgebieden VTO en opvolgen van het functioneren staat De Ploeg op de eerste plaats. Deze prestatie werd eveneens gerealiseerd op he subgebied financieel beheer onder Samenwerkingsverbanden en middelen. ESF deed aan De Ploeg de suggestie om een tandje bijsteken op volgende gebieden: Het ontwerpen van de processen. Deze kennen momenteel verschillende vormen en dienen gestroomlijnd te worden. De resultaten bij klanten en bij medewerkers. Een bijgestuurde meting met bijhorende indicatoren dringt zich op. Op vlak van MVO werd de suggestie gedaan om dit beleid verder uit te werken, het personeel hierin te betrekken en de behaalde resultaten meer expliciet een plaats te geven in o.a. beleidsdocumenten. Deze uitdagingen en andere groeikansen werden bezorgd aan de planningsgroep om mee op te nemen in het beleidsplan. In het kader van de herwaardering van de jobocaches werd een problemen- en doelenboom uitgewerkt waarin mogelijke knelpunten maar ook doelstellingen in kaart werden gebracht. Dit gebeurde o.a. op basis van individuele en groepsbevragingen. Als eerste focus werd er samen met het Steunpunt Tewerkstelling een training prospectietechnieken uitgewerkt. Elke jobcoach kreeg hierdoor via individuele coaching de kans om zijn bel- en prospectietechnieken bij te sturen waar nodig. Deze loopt nog door in Inmiddels werd ook bekeken hoe deze methodieken verder te verankeren. Een volgende stap zal het herwerken van de training Supported Employment zijn. Daarnaast stond 2012 ook volop in het teken van de voorbereiding van IGOB, het cliëntvolgsysteem op maat gemaakt voor de GOB s waardoor we systematischer dossiers kunnen opvolgen en analyses m.b.t. de doelgroep kunnen maken. Liesbeth Brouns Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 13/31

15 Begeleidingen In dit hoofdstuk bespreken we de evolutie van het aantal begeleidingen door De Ploeg vzw. We vertrekken hierbij van een totaalbeeld dat nadien verfijnd zal worden naargelang het soort begeleidingen. We gaan in de evolutieschets terug tot zijn het toegenomen aantal begeleidingen onder VDABregelgeving (MOO s) hier de oorzaak van. Algemeen overzicht Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal begeleidingen van 2008 tot en met 2012 opgesplitst per antennepunt. Alle begeleidingen onder de reguliere en projectwerking waar subsidiëring tegenover staat, werden opgenomen. Het gaat hierbij om: Alle cliënten die reeds in de vorige jaren begeleid werden en wiens begeleiding in de betrokken jaren doorliep. Alle cliënten wiens begeleiding in de betrokken jaren startte. Alle cliënten wiens begeleiding in de betrokken jaren eindigde, al dan niet met tewerkstelling. Uit figuur 1 kunnen we het volgende afleiden: na 2 jaar van een kleine terugval, is het aantal begeleidingen in 2012 opnieuw terug toegenomen en bevindt het zich tussen het resultaat van 2010 en 2011 met 916 begeleidingen. De sprong van 2008 (694) naar 2009 (1087) waren enerzijds toe te schrijven aan de tender die in 2008 opstartte en die in 2009 op volle toeren draaide. Anderzijds Figuur 1 In 2010 liepen de begeleidingen onder de tender op hun einde. De terugval hierbij van 454 naar 89 begeleidingen is dan ook verantwoordelijk voor de vermindering van het Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 14/31

16 totaal aan begeleidingen dat in 2010 werd gerealiseerd door De Ploeg. De kleine afname in 2011 is toe te schrijven aan het aflopen van een aantal projecten als PPZ, sollicitatietraining onder de tender en SUEM. De toename in 2012 is toe te schrijven aan de opstart van het antennepunt Geel en het brugproject in Brasschaat. Een belangrijke kanttekening bij het aantal weergegeven begeleidingen is dat het hierbij niet om 936 individuele cliënten gaat. Indien een cliënt bvb. beroep deed op 2 verschillende soorten aanbod van De Ploeg, komt hij ook 2 keer voor in deze telling. Voorbeelden hiervan zijn de combinatie voortraject-brugproject en project ZOWE-MOO. Na filtering van de dubbele tellingen komen we uit op 883 individuele cliënten waarvoor De Ploeg de begeleiding verzorgde. Hiervan bleken 557 cliënten nieuw te zijn. In figuur 2 wordt de verdeling van het aantal begeleidingen in 2012 over de antennepunten weergegeven. Mechelen en Boom verzorgen het grootste aantal begeleidingen met respectievelijk 22% en 21%. Reden hiervoor is dat zij, naast de MOO-werking ook een uitgebreide jongerenwerking in huis hebben. In Mechelen gaat het over 94 van de 203 begeleidingen, in Boom om 87 van de 195. Brasschaat volgt op de 3de plaats met 19% of 173 begeleidingen waarvan het overgrote deel uit MOObegeleidingen bestaat (147). In Turnhout werd 15% (of 132) van het totaal aantal begeleidingen gerealiseerd. Opvallend is dat dit louter om de MOO-werking gaat. Het antennepunt Antwerpen en loopbaanbegeleiding volgen vlak na elkaar met respectievelijk 11% en 9%. In Antwerpen gaat het om de gespecialiseerde doelgroepen van cliënten met NAH, autismespectrumstoornis of cliënten met een vraag richting bediende. In dit aantal zitten echter niet alle cliënten uit deze doelgroepen vervat: 32 cliënten werden immers opgestart in de gespecialiseerde teams maar werden daarna verder begeleid door de jobcoaches van de andere antennepunten om aan expertiseverspreiding te kunnen doen. Door het team loopbaanbegeleiding werden in werkenden met een loopbaanvraag begeleid. Figuur 2 In Geel ging in 2012 een nieuw antennepunt van start. Er werden meteen 25 cliënten begeleid, goed voor 3%. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 15/31

17 Begeleidingen naar het Normaal Economisch Circuit In figuur 3 kunnen we de evolutie van de begeleidingen met als doelstelling tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit volgen. Volgende opleidingen werden hier in opgenomen: Begeleidingen onder Vlaams Fonds en VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) contracten. Begeleidingen onder de BVR-projecten: de projecten Klein-Brabant, ARPAN, Aspect en NAH De ESF-projecten: startmodule NAH en Aspect De MOO s (Modulair Opgebouwde Opleidingen) die vallen onder de nieuwe VDAB-regelgeving die sinds 2008 van kracht is. De begeleidingen onder de tender B (competentieversterkingen voor personen met een arbeidshandicap) De begeleidingen onder de tender D (competentieversterkingen voor kortgeschoolden, 50+ers en allochtonen) Het aantal begeleidingen naar het NEC zit, vanuit het oogpunt van De Ploeg in zijn geheel, al meer dan 5 jaar in de lift. In 2009 komen er bijna 200 begeleidingen bij, toe te schrijven aan de tender (start 2008) en de opgelegde instroom in de MOO s sinds In 2009 draaien beide op volle toeren: cliënten van het vorige jaar zijn nog in begeleiding terwijl er in 2009 ook nieuwe aantallen moeten gerealiseerd worden. Figuur 3 In 2010, 2011en 2012 komen er telkens slechts een tussen de 20 en 35 begeleidingen bij door een minder grote sprong in het opgelegde instroomresultaat van de MOO s. Daarnaast wordt de duur van de trajecten systematischer opgevolgd waardoor, waardoor er minder cliënten meer dan een jaar in begeleiding zijn. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 16/31

18 Wanneer we kijken naar de evolutie van het aantal begeleidingen per antennepunt zien we ook hier de grootste sprong in Oorzaak hiervan is de tender waarvan er buitenproportioneel veel toegekend werden aan Mechelen en Turnhout. Bij het einde van de tender (2010) is de Turnhout het enige antennepunt dat zakt in aantal begeleidingen; Mechelen blijft status quo. In de andere antennepunten is er bijna gedurende 5 jaar een continue stijging waarneembaar: in de plaats van de tender kwamen de MOO s, waarbij de scheeftrekking t.o.v. Mechelen en Turnhout werd recht gezet. Begeleidingen van bijzondere doelgroepen In de Ploeg bestaan er sinds 2001, via projectwerking, 2 teams voor bijzondere doelgroepen: personen met Niet Aangeboren Hersenletsel en personen met een autismespectrumstoornis. Na het aflopen van de projecten Startmodule NAH en Startmodule Aspect werden deze 2 teams mee opgenomen in de reguliere werking. De begeleidingen door het team NAH telde in begeleidingen maar is intussen opgeklommen tot gemiddeld 35 cliënten per jaar. Er werden door het team NAH specifieke acties ondernomen voor de bekendmaking van hun werking. De begeleidingen van cliënten met een autismespectrumstoornis zitten sinds 2008 in stijgende lijn. Na 2 grotere sprongen van 10 cliënten in 2009 en 2010, is de groei nadien minder groot om in 2012 uit te komen op 87. Figuur 4 In 2012 zijn er van de 85 begeleidingen 20 toe te schrijven aan Passwerk. Deze cliënten volgen onder een MOOcontract van De Ploeg de opleiding tot test-engineer om dan nadien met een GIBO aan het werk te gaan bij Passwerk. De overige 65 begeleidingen vallen onder de gewone werking en worden begeleid door het team Aspect of via het octopusmodel door de reguliere teamwerking. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 17/31

19 Andere begeleidingen Naast de haast begeleidingen via de reguliere werking van personen met een arbeidshandicap naar het Normaal Economisch Circuit kent de Ploeg sinds lang een traditie om ook varianten in begeleiding aan te beiden. Tot 2009 zit dit soort begeleidingen in de lift, niet alleen qua aantal, ook qua aanbod. Er komen in 2009 in één klap een 200-tal begeleidingen bij waardoor we stranden op 541 begeleidingen. Loopbaanbegeleiding en sollicitatietraining zijn hiervan de oorzaak. In 2010 gaan die 200 begeleidingen er weer af. De sollicitatietraining, die onder de tender viel, is dan afgelopen. Slechts een handvol cliënten zitten hier begin 2010 nog in de uitloopfase. In 2011 is er opnieuw een, weliswaar beperkte, afname: het einde van het project PPZ is hier de grootste oorzaak van. In 2012 zet de daling zich voort tot 298 begeleidingen door het aflopen van het project ZOWE en de afname van het aantal loopbaanbegeleidingen. We lichten de verschillende soorten begeleidingen hierna kort toe. In 2008 werd in het kader van een ESF-project gestart met loopbaanbegeleiding. Dit project staat open voor personen met en zonder arbeidshandicap. In 2009 nam het aantal begeleidingen toe van 40 naar 108. Zowel in 2010 als in 2011 tellen we 120 begeleidingen. In 2012 zakt het aantal tot 86. Hiervan waren er 66 cliënten wiens begeleiding opgestart werd in Figuur 5 In het ESF-project SUEM werden in cliënten begeleid van de 10 die dienden opgestart te worden. Hiervan liep de begeleiding in 2010 nog door voor 4 cliënten maar nadien liep dit project finaal ten einde. Sinds 2006 is De Ploeg ook de begeleiding van jongeren aangegaan. Via het voortraject en vanaf 2008 ook het brugproject, worden jongeren uit het deeltijds onderwijs Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 18/31

20 ondersteund om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te verkleinen. De opstart van het voortraject in september 2006 te Boom (15 jongeren) en sinds 2007 ook te Mechelen (19 jongeren) is sindsdien explosief gegroeid naar 121 jongeren in Vanaf dan is het aantal stabiel met 121 begeleidingen in 2008 en 119 in In 2011 is er een kleine afname merkbaar tot 102 begeleidingen die zich in 2012 weer lichtjes hersteld tot 109 begeleidingen. Het brugproject in Boom groeide van 20 (in 2008) naar 31 jongeren in 2009 en in In Mechelen werd pas in 2009 gestart met de werking van het brugproject met 5 jongeren. In 2010 werden hier al 28 jongeren bereikt waarmee de toename van 36 naar 59 begeleidingen verklaard wordt. In 2012 werden er in Mechelen 33 en in Boom 39 jongeren begeleid. Daarnaast werd er ook een 3 de brugproject opgestart in Brasschaat waar 13 jongeren in stapten. Dit maakt een totaal van 85 jongeren. Een vaste waarde in het aanbod van de Ploeg waren de begeleidingen in het kader van PPZ of het Project Privéziekenhuizen. Hierbij konden cliënten gedurende 500 uur werkervaring opdoen in de verschillende diensten van een ziekenhuis om zo te werken aan arbeidsritme, stabiliteit, arbeidsattitudes, Het gaat hierbij voornamelijk over personen met een psychische of psychiatrische problematiek voor wie de rechtstreekse stap naar een begeleiding/opleiding naar het Normaal Economisch Circuit te groot is. Het aantal begeleidingen heeft steeds geschommeld tussen de 50 en de 60. In 2009 werden er nog 44 cliënten begeleid, in 2010 nog slechts 22. Reden voor de afname is enerzijds het aflopen van de ESFsubsidiëring in 2008 waardoor er een aantal stageplaatsen in de openbare rust- en ziekenhuizen wegvielen. Daarnaast heeft het Fonds voor Privéziekenhuizen in 2010 zelf beslist om de financiering van hun projecten grondig te analyseren waardoor er voorlopig geen nieuwe projecten meer goedgekeurd werden. Sinds 2009 zijn er geen begeleidingen meer onder de VESOC-subsidiëring. De 21 cliënten die in 2008 nog begeleid werden, zijn uitlopers van een financiering die officieel eindigde in De VESOC-subsidiëring was de eerste mogelijkheid tot begeleidingen van cliënten met een vermoeden van een arbeidshandicap. Door de aanpassing van de regelgeving onder de VDAB, kunnen deze cliënten intussen ook in de gewone werking van De Ploeg terecht. Te vergelijken met de module ASTA onder VESOC startte De Ploeg in 2008 met de aparte module jobclub en sollicitatietraining. In het kader van de tender werden een deel van de middelen van GTB uitbesteed aan De Ploeg om getenderde cliënten te begeleiden die enkel sollicitatietraining en/of jobclub nodig hadden om hun weg te vinden naar een job (al dan niet in het Normaal Economisch circuit). Het aantal begeleidingen onder de sollicitatietraining kende in 2009 een enorme boost: van 92 naar 218. Deze cliënten waren verspreid over Antwerpen en Brasschaat, Turnhout en Mechelen. In 2010 waren er nog 14 cliënten in Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 19/31

21 Antwerpen waarvan hun sollicitatietraining en jobclub afliep. Via het WEP+ project (en in 2011 ook het WIP-project) werden er in cliënten begeleid met als uitvalsbasis Brasschaat. Dit is een lichte afname t.o.v. de 14 en 11 cliënten in respectievelijk 2010 en In 2010 startte het ZOWE-project waarin de brug tussen ZOrg en WErk wordt geslagen. Hoewel de focus ligt op methodiekontwikkeling, werden er in en in cliënten begeleid in een pilotgroep. Voor 5 cliënten kende deze begeleiding in 2012 nog een uitloop. In het project Skillslab werden er in cliënten begeleid, in 2012 nog 5. In dit methodiekontwikkelingsproject werd een brug gemaakt tussen personen met autisme en het bestaande aanbod van onderwijs en begeleiding naar werk. Liesbeth Brouns Externe begeleidingen In de loop van 2012 zijn werden volgende externe opleidingen georganiseerd. Baldemo Aan 3 groepen met in totaal 34 medewerkers werd gespreid over 57 lesuren een basisopleiding schoonmaak gegeven. De inhoud bestond uit: administratie, poetsproducten, ergonomie, organisatieplan, beroepsgeheim, assertiviteit, coaching bij poetsmedewerkers Tevens werd er een pakket van 4u gegeven aan 10 medewerkers over problemen op de werkvloer i.v.m. poets en strijk. De eigen specifieke problemen werden door de werkneemsters voorgelegd zodat ze, na bespreking hiervan mogelijke oplossingen konden toepassen in de praktijk. Ovtech Homea Brecht Een pakket van 12u coaching op de werkvloer werd georganiseerd voor 12 personeelsleden. Er werd specifiek gewerkt naar bijsturing in ergonomie maar ook naar technieken en productenkennis. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 20/31

22 In- en Uitstroomresultaat Voor de Modulair Opgebouwde Opleidingen wordt er door de VDAB jaarlijks een in- en uitstroomresultaat vastgelegd. De financiering hiervan (en dus van De Ploeg vzw) wordt bepaald door een combinatie van de behaalde resultaten, zowel op vlak van in- als uitstroom. Hierna worden de verschillende stappen in deze berekening doorlopen, waarna we het resultaat voor 2012 onder de loupe nemen. Het instroomresultaat lag in 2012 op 302 nieuw op te starten begeleidingen of 75,5 per kwartaal. Zoals op te maken valt uit tabel 1 werd het vooropgestelde objectief ruim behaald met 320 nieuwe begeleidingen of 106%. start start cumulatief resultaat cumulatief kwartaal % kwartaal % kwartaal % kwartaal % Totaal 320 Tabel 1 De opstart van de begeleidingen is, behalve voor het eerste kwartaal, redelijk gelijk verdeeld over de 4 kwartalen. In kwartaal 1 en 3 werden er net niet voldoende begeleidingen opgestart maar deze worden gecompenseerd door een hogere opstart in de kwartalen 3 en 4. In de teams wordt de instroom bijgevolg goed opgevolgd door de momenten waarop cliënten individueel of in groep starten op regelmatige basis bij te sturen. De caseload bij de jobcoaches is hierdoor ook meer gelijkmatig verspreid over het jaar. De gewogen uitstroomnorm werd in 2012 op 50% gelegd t.o.v. de instroomnorm (302). M.a.w. er dient een gewogen uitstroomresultaat behaald te worden van 151. Deze norm wordt als volgt berekend: Telling van het aantal beëindigde opleidingen. Telling van het aantal positieve uitstromers. Elke cliënt die op het einde van de 3 de maand na de laatste actie van een GOB niet meer niet werkend werkzoekend is en geregistreerd staat in Dimona, wordt geteld als positieve uitstroom. Telling van de gewogen positieve uitstroom. Elke positieve uitstroom wordt, afhankelijk van de aard van de arbeidshandicap vermenigvuldigd met factor 1, 1.5 of 2. De voorwaarden hiervan zijn bepaald in de regelgeving. Uiteindelijk wordt: (de gewogen positieve uitstroom / aantal beëindigde opleidingen) / 50% (de uitstroomnorm). Dit resultaat moet minimaal 100% bedragen. Wanneer we deze redenering toepassen op de gegevens van De Ploeg komen we tot de volgende vaststellingen (zie tabel 2). Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 21/31

23 2012 KW1 KW2 KW3 KW4 Totaal instroom uitstroom uitstroom pos uitstroom pos % 61% 53% 56% 54% 56% uitstroom pos gewogen 89, ,5 62,5 263,5 uitstroom pos gewogen % 95% 83% 83% 87% 88% uitstroom tov norm 190% 167% 166% 174% 176% Tabel 2 In 2012 stroomden er 300 cliënten uit de opleiding. Hiervan waren er op het moment van de telling 169 niet meer werkend werkzoekend of 56%. Deze 154 cliënten geven samen een gewogen resultaat van 263,5. Dit geeft een gewogen uitstroomresultaat van 88% (norm 50%). Het definitieve uitstroomresultaat 2012 van De Ploeg is dan: 88%/50%= 176% (norm 100%). De financiering van De Ploeg is gekoppeld aan de behaalde resultaten. De basisfinanciering bedraagt per kwartaal 20%. De variabele financiering van 5% per kwartaal wordt uitbetaald wanner: (instroomresultaat + uitstroomresultaat )/2 = minimaal 100%. Een slecht kwartaal kan hierbij gecompenseerd worden door een goed kwartaal. Voor De Ploeg betekent dit als jaarresultaat: (106%+176%)/2 = 140,81% De Ploeg ontving dan ook zijn totale variabele financiering van 20%. Liesbeth Brouns Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 22/31

24 CPBW Samenstelling Vertegenwoordiging van het personeel: François D Hondt Fred Gijs Krista Soomers An Buelens vanaf 31/05/12 Adviserende vrijwillige leden: Leen Huybreghts Marjanka De Bruyn An Buelens tot 05/12 Peggy Poppe van 31/5/12 tot 4/10/2012 Vertegenwoordiging van de werkgever: Koen Claerhout, directeur Veerle Van den Bosch, adjunct directeur Carl Van Dyck, lid Raad van Bestuur Jan Van Roie, lid Raad van Bestuur Secretariaat Godelieve Weckx interne preventieadviseur (IPA) De vergadering had tien keer plaats in Het CPBW behandelde volgende vaste rubrieken Nieuwe wetgeving De interne dienst PBW bracht via het CPBW en de respectievelijke verslagen het personeel op de hoogte als er nieuwe wetgeving van toepassing zou worden binnen De Ploeg vzw. Nieuwe documentatie ter beschikking van het personeel De interne dienst PBW bracht eveneens de leden op de hoogte wanneer er nieuwe brochures, documenten i.v.m. PBW ter beschikking werden gesteld van het personeel. Ongevallen & Incidenten De arbeidsongevallen werden besproken en zo nodig werd actie ondernomen. Er werden geen incidenten gemeld door het personeel in Evaluatie Jaar Actieplan (JAP) en Globaal Preventieplan (GPP) Op regelmatige basis werden deze actieplannen geëvalueerd en zo nodig bij gestuurd. Rondgangen De IPA en externe preventieadviseur (EPA) brachten in de loop van het jaar een bedrijfsbezoek aan de vestigingen van Antwerpen, Brasschaat, Mechelen, Boom en Turnhout. Van deze bedrijfsbezoeken werd het verslag besproken op het CPBW. Volgende specifieke aandachtspunten kwamen aan bod Psychosociale aspecten op het werk De uitgebreide analyse van de enquête uit 2008 werd verder besproken. De opgestarte werkgroep zorgt voor de verdere opvolging en uitwerking van eventuele acties. Hun Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 23/31

25 communicatie betreffende voorstellen tot aanpassing verloopt via het Forum en het CPBW, afhankelijk van het onderwerp. Dit resulteerde o.a. in een persoonlijk werkrooster voor de personeelsleden rekening houdend met de persoonlijke noden. Arbeidsongevallen Doelmatig aanleren van de gepaste reacties bij het opvolgen van een AO voor nieuwe personeelsleden a.h.v cases Ergonomie Speciale acties rond ergonomie werden opgestart, o.a. uittesten in de begin fase van ergonomische kantoorstoelen welke werd opgevolgd door de werkgroep ergonomie. Bijscholingsmoment door de externe ergonoom van IDEWE voor de werkgroepleden en afgevaardigden van de antennepunten. Tevens is er aandacht besteed naar een ergonomische werkplek welke we naar volgend jaar verder opvolgen. Verbouwingen Er waren verbouwingen te Boom, Brasschaat en Mechelen. Het antennepunt Brasschaat heeft in het najaar hun intrek kunnen nemen in de nieuwe locatie. Overgedragen bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) Wettelijke verplichtingen van de werkgever De directie informeerde het CPBW op regelmatige wijze over de werking, de tewerkstelling en de toekomstplannen van De Ploeg vzw. Aanpassing procedure aanvraag tot wijziging van de vakantielijst Aanvankelijk zocht men naar een toetsingslijst om de aanvraag voor een aanpassing/uitzondering op het normale verlofschema aan te vragen. Bij de bespreking bleek al snel dat de bestaande verlofregeling te beperkend en achterhaald was. Een aangepaste regeling drong zich op. In het 2011 is er een nieuw voorstel uitgewerkt naar het individueel vastleggen van vakantiedagen. Dit systeem voorziet dat begin december het verlof dient aangevraagd te worden voor de eerste helft van het jaar en eind maart de verlofkalender voor het volgende jaar wordt goedgekeurd. Elk personeelslid heeft de individuele keuze om per jaar 5 flexibele dagen te behouden. Deze kunnen in dagen en of in uren worden opgenomen naargelang de individuele behoefte van het personeelslid. Gerd Weckx Opstart antennepunt Geel Samen met De Kiem en GOCI en de Ploeg is er in de loop van 2012 het antennepunt Geel opgestart met als locatie de werkwinkel van VDAB. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 24/31

26 Bestuur Actuele ledenlijst van de Raad Van Bestuur Op datum van 31/12/2012 is de samenstelling van de Raad Van Bestuur van De Ploeg vzw als volgt. De Heer Van Ussel Boudewijn, voorzitter De Heer Casaer Jozef, lid De Heer Van Roie Jan, lid Mevrouw Kuilman Nell, lid De Heer Van Dyck Carl, lid De Heer Jan Peeters, lid Dr. René Coucheir, lid Actuele ledenlijst van de Algemene Vergadering De Heer Van Ussel Boudewijn, voorzitter De Heer Ooms Peter, lid De Heer Casaer Jozef, lid De Heer Van Roie Jan, lid Mevrouw Kuilman Nell, lid De Heer Van Dyck Carl, lid De Heer Jan Peeters, lid Dr. René Coucheir, lid Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 25/31

27 Personeel De volgende personeelsleden kwamen in 2012 de Ploeg vzw versterken: Tine Wouters jobcoach Bediendes Els Claes jobcoach Turnhout Ruth Coene jobcoach NAH Tessy Dée jobcoach Brasschaat Joke Vanhove jobcoach Brasschaat Britt Heyninck jobocoach Mechelen Maike Van Hecke jongerenbegeleider Mechelen Evelien Van Loon jobcoach Boom Katleen Peeters jobcoach Turnhout Inge Nys jobcoach NAH Jos Van de Veegaete jobcoach Mechelen Lies Van de Velde jobcoach Brasschaat Pascaline Croughs jongerenbegeleider Mechelen Ellen Vanhooren administratief medewerker Antwerpen Julie Gevaert jobcoach Turnhout Greet Thys jobcoach Geel Laura Van Cauwenbergh jobcoach Brasschaat In 2012 verlieten de volgende personeelsleden De Ploeg vzw: Sabrina Swier jobcoach NAH Pieter Janssens jongerenbegeleider Mechelen Niki Poppelaers jobcoach Aspect Tessy Dée jobcoach Brasschaat Hanne Kenis jobcoach Brasschaat Els Claes jobcoach Turnhout Lieve Van der Borght teamcoach Katleen Peeters jobcoach Turnhout Piet Taghon teamcoach Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 26/31

28 Inge Nys jobcoach NAH Tine Wouters jobcoach Bediendes Tess Vinckevleugel jobcoach Brasschaat Annick Staes jobcoach Mechelen Hierna vindt u een overzicht van de personeelsleden en hun functie op datum 31/12/2012. De structuur van De Ploeg is terug te vinden in het organigram. Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 27/31

29 Nominatieve opsomming van de functies op Algemeen directeur Adjunct directeur Hoofd financiën Hoofd kwaliteitszorg Hoofd onderzoek en ontwikkeling Teamcoach Teamcoach Teamcoach en psychosociaal vertrouwenspersoon Teamcoach en projectmedewerkster Projectmedewerkster Jobcoach bediendes Jobcoach bediendes Jobcoach Rematch Jobcoach NAH Jobcoach NAH Jobcoach Aspect Jobcoach Aspect Jobcoach Aspect Loopbaanbegeleidster Loopbaanbegeleidster Jobcoach Brasschaat en WEP+ Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Koen Claerhout Veerle Van den Bosch Sandra Deketelaere Liesbeth Brouns Alain Rigaux Hilde Verhoeven Krista Soomers An Vandersmissen Annemie Smits Kristien Smet Johan Cruysweegs Caroline Schellemans Annick Mortelmans Katleen De Win Ruth Coene Loth Van Den Ouweland Tine Van Den Bosch Bas Willems Katrien Van Reeth Leslie Van Calster Kathleen Van Boven Ludo Crikemans Annelies Zagers Lieve Meyvis Peggy Poppe Sofie Anthony Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat Jobcoach Brasschaat, Rematch en project Vast Werk Jobcoach Brasschaat Jobcoach Boom Jobcoach Boom Jobcoach Boom Jobcoach Boom Jobcoach Boom Jobcoach Boom Jongerenbegeleidster voortraject en brugproject Boom Jongerenbegeleider voortraject Boom Jobcoach Turnhout, externe opleidingen en preventieadviseur Jobcoach Turnhout Jobcoach Turnhout Jobcoach Turnhout Jobcoach Turnhout en Project Vast Werk Jobcoach Turnhout Jobcoach Turnhout Jobcoach Turnhout Joke Vanhove An Coulon An Buelens Lies Van de Velde Laura Van Cauwenbergh Iris Tilkens Wilfried Schul Dominique Vercauteren Jin Gerris Evelien Van Loon Annelies van Brussel Fred Gijs Nathalie Wijns Sil Van Mieghem Bart Vetters Gerd Weckx Annelies Van Hoof Elke Janssens Leen Huybrechts Freddy Vercammen Julie Gevaert Els Mertens Els Van Looveren Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 28/31

30 Jobcoach Geel Jobcoach Geel Jobcoach Geel Jobcoach Mechelen Jobcoach Mechelen Jobcoach Mechelen Jobcoach Mechelen Jobcoach Mechelen Jobcoach Mechelen Jongerenbegeleider voortraject Mechelen Jongerenbegeleider brugproject Mechelen Jongerenbegeleider voortraject Mechelen Jongerenbegeleidster brugproject Brasschaat Nele Van Hove Véronique Blieck Greet Thys Britt Heyninck Jos Van de Veegaete Marjanka De Bruyn Julie Bossers Lisa Romanus Marjolein Hendrickx Maike Van Hecke Pascaline Croughs Maren Van Weverberg Liesbeth Ursi en Mechelen Directiesecretaris Administratief bediende en IT-verantwoordelijke Administratief bediende Administratief bediende Administratief bediende Hulpboekhoudster Projectmedewerker administratie Klusjesman Klusjesman Onderhoudspersoneel Onthaalmedewerker Onthaalmedewerker Karel Sammels François D Hondt Veerle Van Duyse Cathy Tissens Ellen Vanhooren Cindy Ros Johan De Smedt Julien De Vré Mon Vervaet Georgy Grigoryev Patrick Knuts Pierre Verwilghen Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 29/31

31 Organigram Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw 30/31

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Compaan

Duurzaam ondernemen in Compaan Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag 2013 1 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? ACADEMIEJAAR 2013-2014 VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE VOORTRAJECTEN IN VLAANDEREN Scriptie ingediend door INE SIMONS voor het behalen

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Beste lezer, De voorbije jaren brachten we u telkens een jaarverslag waarin de nadruk lag op onze kernopdrachten expertise bundelen, expertise ontwikkelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Begeleidingscentrum Bijzondere Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2012 Vzw De Walhoeve is een organisatie

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009 Evaluatie van de proeftuin trajecttendering Achtergrondrapport In opdracht van: VDAB Uitgevoerd door: IDEA Consult: Stephanie Devisscher Debbie Sanders An Van Pelt Brussel, 30 juni 2009 IDEA Consult nv

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL Capaciteit: 20 Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17 Inrichtende macht: Martens Sotteau vzw Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Adresgegevens:

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene JAARVERSLAG 2011 OCMW Bredene Inleiding 3 Aan alles komt een einde en betekent het einde het begin van een nieuwe start. Heden sluit ik mijn politieke loopbaan af als uitvoerend mandataris met deze opmaak

Nadere informatie