Toekomstvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstvisie 2012-2014"

Transcriptie

1 Toekomstvisie

2 TOEKOMSTVISIE Inhoud 4 Kijk op onze omgeving 6 Uitzicht op persoonlijke ontwikkeling 8 Meerwaarde voor iedereen 12 Koers op Regionaal maatwerk - Rijnmond - Haagrand & Midden-Holland - Den Haag - Noord-Holland 18 Voorbij de horizon Het kan iedereen overkomen en het overkomt ook velen. Een burn-out, een depressie, een verslaving, sociaal isolement of een combinatie daarvan. Wonen, werken en leven zijn op zulke momenten even niet zo vanzelfsprekend. Iemand kan dan wel een steuntje in de rug gebruiken. Kortstondig of voor langere tijd. Onze bedrijven zetten zich hier actief voor in. Door dagbesteding en arbeids re-integratie willen wij mensen met psychiatrische of psychosociale problemen een nieuw perspectief bieden en bijdragen aan het realiseren van een zinvolle plek in de samenleving. T is onze leverancier van dagbesteding en gericht op activering en maatschappelijke participatie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Daarnaast is ACK gespecialiseerd in trajecten naar betaald werk voor dezelfde doelgroep. Samen met onze leerwerkbedrijven vormen wij een dynamische organisatie. Wij blijven constant in beweging om de kwaliteit van leven van onze doelgroep te verbeteren. Dit vraagt om door ontwikkeling van de organisatie zelf, terwijl ook de externe omgeving in hoog tempo verandert. De financierings systemen wijzigen, er komen meer en andere partners en ook de prestatiedruk is hoog. Het afgelopen jaar zijn wij gestart met een versnelde ontwikkeling van onze organisatie. Onze ervaringen hebben wij vertaald in een nieuw perspectief. Geen andere koers, maar een aangescherpt strategisch beleid waarmee de REAKT Groep een toekomstgerichte organisatie blijft. Een organisatie waar iedereen op kan bouwen. Onze cliënten. Onze medewerkers. Onze partners. U. Harry van Strien Bestuurder REAKT Groep

3 TOEKOMSTVISIE Onze externe omgeving is turbulent. Vanuit de politiek klinkt de roep dat iedereen mee moet doen om de collectieve lastendruk te beheersen en te werken aan een duurzaam zorg- en sociaal zekerheidsstelsel. Het belang van een geoliede zorgketen is groter dan ooit. Om de druk op de zorg te verminderen, moeten wonen, dagbesteding en werk goed geregeld zijn. De oplossing ligt bij een vloeiend samenspel tussen cliënten en hun netwerk, zorgverleners, gemeenten, vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties die zorg en ondersteuning bieden. Daarin spelen wij graag een rol van betekenis. De cliënt centraal Hoewel de Rijksoverheid op gepaste afstand verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, komt de uitvoering van het beleid te liggen waar de zorgbehoefte van de cliënt zich manifesteert. Zorg gaat dus steeds meer uit van de behoefte van de cliënt dan van het aanbod van de zorgaanbieder. Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen voor de financiering. Ook komt er meer nadruk te liggen op de kwaliteit van de zorg en een scherpere toetsing op de naleving daarvan. Overheveling AWBZ De AWBZ wordt op onderdelen overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), oftewel de gemeenten. Ook hier geldt dat het begeleidingsaanbod zo beter wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. Daarnaast wordt er een efficiëntieslag gemaakt om collectieve middelen beter te besteden en de uitgaven beheersbaar te houden. De uitvoering van de resterende AWBZ komt bij de zorg verzekeraars te liggen. Op deze manier sluiten langdurige zorg en curatieve zorg beter op elkaar aan. Voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen gaat dit vooral om de samenhang tussen de afbouw van intramurale zorg en de begeleiding naar betaald werk of maatschappelijke participatie. Nog meer veranderingen De ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning hangen sterk samen met die van sociale zekerheid, onderwijs en jeugdzorg. De overdracht van de AWBZ naar de Wmo, de Wet werken naar vermogen, maatregelen op het gebied van speciaal onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg kunnen gevolgen hebben voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Adequaat daarop inspelen en ongewenste effecten voor onze cliënten voorkomen, is de uitdaging waar wij voor staan en voor gaan!

4 TOEKOMSTVISIE Onze missie is gebaseerd op de visie dat zelfstandig wonen of betaald werk voor onze doelgroep niet vanzelfsprekend is. Door activering en begeleiding naar werk of een andere rol in de samenleving, dragen wij bij aan een betere kwaliteit van leven. Dit is in het belang van de cliënt, maar draagt ook bij aan een evenwichtige arbeidsmarkt, het beheersen van zorgkosten en het beperken van maatschappelijke overlast. Wij realiseren dit niet alleen door het bieden van opvang, begeleiding en dagbesteding, maar door iedereen een ontwikkelperspectief te geven, omdat wij erin geloven dat mogelijkheden voor herstel zich een levenlang kunnen aandienen. Vanuit de REAKT Groep dragen wij op verschillende niveaus bij aan het ontwikkel- en leerproces van onze cliënten. Dat doen wij met onze zorgbedrijven T en ACK en met onze leerwerkbedrijven. Onze missie Mensen met psychische problemen ondersteunen om zich te ontwikkelen naar onafhankelijkheid van zorg en uitkering dan wel te begeleiden naar maatschappelijke participatie

5 TOEKOMSTVISIE Vier strategische pijlers Als REAKT Groep bieden wij toegevoegde waarde in de hele zorgketen. Ons belangrijkste perspectief daarbij is dat van de cliënt. Wij willen dat cliënten ons aanbod ervaren als een verbetering van zijn of haar kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld door meer structuur in het dagritme te ervaren, het liefst door zo min mogelijk afhankelijk te zijn van zorg en uit kering. Om dat te stimuleren, betrekken wij hen zoveel mogelijk bij de activiteiten. Sommige onderdelen worden zelfs door cliënten gerund (consumerrun). Onze GGZ-partners ervaren ons daarbij als waardevol. Geen keten van lege zondagen, maar nuttige en aangename dagbesteding, waarbij ons aanbod een onlosmakelijk onderdeel vormt van ambulantisering. Zo dragen wij bij aan de beheersing van kosten en het aantal heropnames. Ook voor zorgverzekeraars is kostenbeheersing een belangrijke doelstelling. Wij ondersteunen hen door bijvoorbeeld samen de kosten en de beheersmogelijkheden inzichtelijk te maken. Transparantie is daarbij het sleutelwoord. Op het niveau van gemeenten dragen wij bij aan goede zorg voor kwetsbare burgers en het tegengaan van overlast. Ook helpen wij via onze activeringstrajecten mensen weer aan het werk, zodat het aantal uitkeringen daalt. Om meerwaarde voor iedereen te bieden, hebben wij een strategie ontwikkeld die uitgaat van vier pijlers: 1) Activering in plaats van begeleiding Met onze cliënten streven wij naar een bestaan dat zoveel mogelijk los staat van zorg en uitkering. Iedere cliënt bieden wij een op maat gesneden traject, waarbij (terugkeer naar) betaald werk het vertrekpunt is. Om van begeleiding naar activering te gaan, investeren wij de komende tijd extra in de kennis en deskundigheid van onze medewerkers. 2) Cliëntparticipatie De cliënt is de spil van al onze trajecten. Zijn participatie in het zorg/activeringstraject is doorslaggevend voor het succes. Om de regie zo dicht mogelijk bij zijn zorg- of begeleidingsbehoefte te leggen, werken wij met zelfsturende teams. Daarin bepalen wij samen met de cliënt het traject en de doelen. 3) Kwaliteit Elke cliënt heeft dus een basisplan, gebaseerd op een methodiek zoals IRB of IPS, waarin zowel de ontwikkeldoelen als de financiering zijn vastgelegd. De resultaten houden wij bij in ons cliëntvolgsysteem, zodat wij waar nodig kunnen bijsturen. 4) Ons aanbod Deze werkwijze vertalen wij in trajecten van T en ACK die wij implementeren op al onze locaties. Waar mogelijk of gewenst doen wij dat met bestaande of nieuwe samenwerkingspartners. Als het gaat om GGZpartners realiseren wij een zorgketen, vanuit het principe dat iedere cliënt recht heeft op dagbesteding. Daarbij hechten wij aan een heldere taakverdeling en een gedeeld kwaliteitskader. Ook ontwikkelen wij nieuwe zorgconcepten, die cliënten kunnen helpen om weer een plek te vinden in de samenleving of aan het werk te gaan. Bij alles volgen wij de lijn van de Participatieladder.

6 Participatieladder niveau 1 Totaal isolement niveau 2 Deelname laagdrempelig aanbod dagbesteding in beschutte omgeving niveau 3 Deelname georganiseerde activiteiten in beschutte omgeving niveau 4 Vrijwilligerswerk niveau 5 Betaald werk in beschutte omgeving/werken met begeleiding/loonkostensubsidies TOEKOMSTVISIE niveau 6 Betaald werk zonder ondersteuning Trajecten Omgeving/werkgeversbenadering contextondersteunende zorg Trajecten tijdens acute fase Trajecten herstelondersteunende zorg Trajecten contextondersteunende zorg Trajecten branche/ beroepsgerichte activering Trajecten naar werk Trajecten Startfoto contextondersteunende en financieringsplan zorg Geïsoleerd leven Sociale contacten buitenshuis Deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging) Onbetaald werk Betaald werk met ondersteuning Betaald werk

7 TOEKOMSTVISIE Hier staan wij nu Wij hebben veel ervaring met de begeleiding van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Daarnaast hebben wij veel expertise op het snijvlak van dagbesteding en regulier werk. Samen met onze partners willen wij die expertise verder ontwikkelen zodat wij - nog beter dan voorheen - maatschappelijke doelen kunnen realiseren. Wij zijn een loyale en betrokken organisatie die niet terugdeinst voor gecompliceerde maatschappelijke vraagstukken. Wij staan dicht bij de cliënt en ver van het systeem. Zo hebben wij een cliëntvolgsysteem dat financieringsschotten en organisaties overstijgt Strategie aanscherpen Dit strategisch kader scherpt ons beleid aan met het oog op het interne veranderproces en de externe ontwikkelingen. Maar onze ambities gaan verder dan dat. Wij willen ook verkennen of wij onze expertise kunnen inzetten voor andere kwetsbare mensen. Dit biedt voor iedereen nieuwe kansen en mogelijkheden. Wij doen dat vanuit twee pijlers: T T vertegenwoordigt onze inloop, aangevuld met een beperkt aantal groepsactiviteiten, afhankelijk van de behoefte op een locatie. Wij bieden hier een laagdrempelige gezellige plek, dichtbij de cliënt, waar wij leuke dingen doen en cognitief verval tegengaan. T draagt uiteraard ook bij aan persoonlijke ontwikkeling, maar dit benadrukken wij niet al te veel. Binnen T heeft elke cliënt een financier, maar geen uitgebreid trajectplan en geen vaste begeleider. ACK ACK biedt individuele begeleiding, gericht op in-, door- en uitstroom naar werk. Dat doen wij door het trainen van algemene vaardigheden die in iedere werksituatie van pas komen, zoals het omgaan met collega s, op tijd komen en feedback geven. Verder bieden wij in eigen beheer trainingen en cursussen aan en maken wij gebruik van een ruim netwerk aan externe oefenplekken. Persoonlijke ontwikkeling en het versterken van iemands eigen kracht staan voorop. Wij houden regelmatig voortgangsgesprekken en onze leerwerkplekken geven begeleiders de mogelijkheid het gedrag en het functioneren te observeren. Bij ACK heeft elke cliënt een financier, een trajectplan en een vaste begeleider.

8 TOEKOMSTVISIE Implementatie Wij realiseren ons dat ontwikkeling en innovatie van onze organisatie zelf onmisbaar zijn om onze ambities te realiseren. Dat kost tijd en vergt een zorgvuldig proces, waarbij wij ons gezamenlijk richten op de stip aan de horizon. De grote spreiding van locaties en de diversiteit aan doelgroepen maken het proces complex en dit vereist een strakke en heldere aansturing. In voor zorg! Daarom maken wij gebruik van het programma In voor zorg! van het ministerie van VWS. Met behulp van een zorgcoach werken wij aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering, resultaatgericht werken en de deskundigheid van onze medewerkers. Leren en opleiden speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij kiezen wij ervoor de nieuwe werkwijzen eerst op een aantal pilotlocaties te implementeren en daarna organisatiebreed uit te rollen. Uiteraard doen wij dat binnen de bestaande kwaliteitssystemen HKZ en Blik op Werk. Regionaal maatwerk is ons handelsmerk. Onze kracht ligt in het bieden van een samengesteld pakket voor specifieke doelgroepen. Vanuit de Participatieladder ontwikkelen wij lokale programma s die afgestemd zijn op lokale doelgroepen. Daarbij werken wij vanuit onze eigen visie, maar streven wij vooral naar samenwerking met gemeenten en lokale zorgpartners. De regionale invulling van locaties en samenwerkingspartijen is als volgt...

9 on r k oe K AC Go g CK ee m T/ er et Zo ur A T/ ek rzo g on de Vo o rb r ve Track oe sp r in en Ze v or d Track di jk T on iu An t AC n io T en d C m CK A T/ an da A ek zo Ve K in ls Bi onderzen nn o en ek p os De t W T in is on se de l rzo e Ho k in on or de n r Za er T/ m Den Haag Pu r W IB K tsh sh en ui o W s, D f A a e CK ov te er ri Ze ge n dr g es ag s te en e aa ve r n de ld R Ko e T n ns pe en u re Du k O T s ui Br C in De n va er Di es nn ha Jo rh CK RA aw e T g te ts in Haagrand & Midden-Holland He at Pl Rijnmond u Le T d i d kl sc /ACa in h isc en K h da t er m re Le T/ in id AC sc K h Pr en in da se m n ho f E Bo Z ui CT sk dp oo la p en, W s Track Sc a ho sse on na ho ar v e n Yp T en in da on e de l rz a ed So No et Ri of T O a de C h Vr e So ed TOEKOMSTVISIE Noord-Holland

10 TOEKOMSTVISIE Deze toekomstvisie geeft onze ambities weer tot Met een cliënt- en doelgericht ingerichte organisatie zullen onze zorgbedrijven T en ACK perspectief blijven bieden voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. Ondanks de turbulente maatschappelijke context, zien wij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd kijken wij nog een paar stappen vooruit, want onze ambities gaan verder dan een aangescherpte strategie. Met deze koers als basis, bekijken wij of onze expertise ook voor andere kwetsbare doelgroepen uitkomst kan bieden. Een uitzicht op weer kunnen meedoen in de maatschappij. Op weer aan de slag kunnen. Op een bestaan onafhankelijk van zorg en uitkering. Kortom, op een nieuw perspectief.

11 Gentseweg PC Gouda T (0182)

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken P a g i n a 1 Per 1 januari 2015 zal decentralisatie van overheidstaken (Jeugdwet, AWBZ naar WMO, Participatiewet en Passend onderwijs) naar gemeenten plaatsvinden. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG)

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie