1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!"

Transcriptie

1 1. Toelichting Inleiding Op1januari2015wordtdeParticipatiewetingevoerd.Gemeentenwordenverantwoordelijkvoormensenmet arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnenverdienenkomenerregelsvoorhetbepalenvandeloonwaarde.opverzoekvandewerkkameren gefaciliteerd door het ministerie van SZW heeft Blik op Werk de opdracht gekregen om loonwaardemethodieken te valideren en de uitvoerenden van de methodieken te certificeren. In deze Loonwaardegids2015zijndekenmerkenvandemethodiekendiegevalideerdzijnopgenomen.Tevensishet procesvandevalidatieencertificatieopgenomen.deloonwaardegidsheeftdevolgendeindeling: Hoofdstuk1Toelichting Hoofdstuk2Methodieken Hoofdstuk3Validatie Hoofdstuk4Certificatie Hoofdstuk5Afsluiting 1.2. Uitgangspunten-Werkkamer - Alleen(bestaandeeneventuelenieuweindetoekomst)loonwaardemethodiekenmeteenbepaald kwaliteitsniveaukomeninaanmerkingvoorvalidering.zokrijgengemeentenensocialepartnersookde garantiedatdemethodiekdaadwerkelijkmeetwatergemetenmoetworden. BijvalideringwordtuitgegaanvaneenzogenaamdeGoudenStandaard.Ditvraagtomeencollegevan wachtersvandegoudenstandaarddatonafhankelijkiseninzichtheeftinontwikkelingeninde arbeidsmarkt. Ooktenaanzienvandeuitvoeringgeldenbepaaldekwaliteitseisen.Determ deskundige zoals genoemdindeconceptalgemenemaatregelvanbestuur,moetindepraktijkergensvoorstaan. Hetproceswaarborgtzoveelmogelijkeenlevelplayingfield.Hetprocesvanvalideringencertificering kannietleidentothetbijvoorbaatuitsluitenvanpartijen,bijvoorbeelddooreenonrealistischtijdpadof tehogekosteninrelatietotdekwaliteit Opdracht-aan-Blik-Op-Werk-- DeStichtingBlikopWerkisgevraagdhetvolgendeuittewerkenenuittevoeren: OntwerpeenGoudenStandaardwaaraanhuidigeentoekomstigeloonwaardemethodiekengetoetst kunnenworden.hierbijdienendeinzichtenenervaringenvanhetakcmeegenomenteworden. Draagerzorgvoordatdebestaandeaanbiedersvóór1januari2015hetvalideringsproceskunnen doorlopen. Maakinzichtelijkentransparantwelkemethodiekengevalideerdzijnenhoedezemethodiekenwerken, zodatregio sopbasisvandezeinformatieeenonderbouwdekeuzekunnenmakenvooréénmethodiek perarbeidsmarktregio. 1 versie1.1

2 Ontwerpeentoetsdienagaatofdedoordeaanbiederverzorgde certificeringpastbijde valideringsmethode. Draagerzorgvoordatdedoordeaanbiederverzorgdecertificeringineentempokanplaatsvindendat aansluitbijdenoodzakelijkeuitvoeringvandeloonwaardemetingenindepraktijk. Brenginbeeldwelkekostengemoeidzijnmetdevalideringencertificeringenbrengeenadviesuitover demanierwaaropdezegedragenkunnenwordendoorverschillendepartijen. GeefsteedsduidelijkaanopwelkemanierdedoorDeWerkkamergeformuleerdeuitgangspunten geborgdwordendoordevoorgesteldesystematiekvoorvalideringencertificering Wettelijk-kader- Destappendiegesteldzijnterbepalingvandeloonwaardezijn: Beoordelingvindtplaatsopbasisvandefeitelijkuitgevoerdewerkzaamhedendoordewerknemeropde werkplek,metwerkgever. Vaststellenvandetaken,diewerknemerverrichtenaandeel(percentage)vanhettotale takenpakket.hettotaletakenpakketomvat100%vandetotalearbeidstijdvande(potentiele) werknemer. Vaststellenvannormfunctievaneenwerknemerzonderbeperkingenhetfunctieloondaarbij. Vaststellenvandenormenvoordeprestatiesopbasiswaarvandeloonwaardewordtbepaald:tempo, kwaliteit,inzetbaarheid(prestatiesvanwerknemerzonderbeperking)pertaak. Vaststellenvandeprestaties(inpercentagesvanstap4)vandewerknemerpertaakopde bastanddelen,tempo,kwaliteit,inzetbaarheid.factorendievaninvloedzijnopdeprestatiesvande werknemermogenmaarbijéénvandebestanddelenwordenmeegeteld,dusbijtempo,kwaliteitof inzetbaarheid. Bepalenvandeprestatiesvandewerknemerpertaak:productvandeprestatiesopdebestanddelen tempo,kwaliteit,inzetbaarheid. Vaststellenvandeloonwaardepertaakdoorhetaandeelvandetaakalspercentagevanhettotale takenpakket(stap2)tevermenigvuldigenmetdeprestatiepertaak(stap6). Vaststellenvandetotaleloonwaarde:somvandeloonwaardespertaak.Deloonwaardewordt rekenkundigafgerondopheleprocenten. 2 versie1.1

3 2. Methodieken Keuzegids-loonwaardemethoden- De35regionaleWerkbedrijvenmoeteneenkeuzegaanmakenuitdebeschikbareloonwaardemethoden.Om dezekeuzetevergemakkelijkheeftdeprogrammaraadblikopwerkopdrachtgegevenomeenoverzichtvan demethodenoptestellen. NegenloonwaardemethodendiezijnopgenomeninditoverzichtzijndoorBlikopWerkvalidebevonden.Dat eenmethodevalideiswilzeggendatdemethodedaadwerkelijkloonwaardemeet.eénmethode,demethode vanarbolab,iswelinhetoverzichtisopgenomen,maarnognietgevalideerd.zijzalinfebruari2015 deelnemenaaneennieuwvormtegevenvalidatie. Arbolabhanteerteeneigenspecifiekewijzevaninformatieverzamelingenandereinformatieomtoteen loonwaardebepalingtekomendandethansgevalideerdemethodieken.ditisdoorarbolabop4november 2014aangegevenbijBlikopWerk.Hetwasnietmogelijkdevoordevalidatievoorhandencasussenofde methodeopzonkortetermijnaantepassen,zodatarbolabdeelzoukunnennemenaandevalidatieprocedure in2014.destuurgroep Validatieloonwaardemethodiekenencertificeringuitvoerders heeftnamensde WerkkamerbeslotendatdemethodiekvanArbolabinfebruari2015kandeelnemenaaneennieuwvormte gevenvalidatie.alsderesultatenvandevalidatievoldoenaandenormendiedoordestuurgroepzijn vastgesteldwordtdemethodiekvanarbolabinfebruari2015gevalideerd. Meerinformatieoverhetvaliderenvandemethodenvindtuin https://www.blikopwerk.nl/loonwaarde/besluitenastuurgroepa6anovembera2014 In het overzicht beschrijven we de methoden op een aantal kenmerken. In dit hoofdstuk zetten we verschillendekenmerkenopeenrijdievoordewerkbedrijveneenrolkunnenspelenbijhetmakenvaneen keuzetussendeverschillendeloonwaardemethoden.perkenmerkgevenwekortweerwelkeinformatieukunt verwachten.daarnavolgteenoverzichtwaarinallemethodenzijnopgenomeneneentoelichtingpermethode Het-format-- Wevergelijkendetienmethodenopdevolgendekenmerken: VoldoetaanRegelingLoonkostensubsidieParticipatiewet Deregeringvindthetbelangrijkdateenaantaluitgangspuntenrondomloonwaardebepalinglandelijkgelden enverankertdezedaarominhetbesluitloonkostenparticipatie(hiernabesluit).hetbesluitbevatdevolgende uitgangspunten: Deloonwaardedientopbasisvandefeitelijkewerkzaamhedenopdewerkplektewordenvastgesteld. Deloonwaardewordtvastgestelddoorofonderverantwoordelijkheidvaneendeskundige. Deloonwaardevaststellingmoetplaatsvindenopbasisvaneenbeschrevenmethode. Daarnaast is het de bedoeling dat in de regionale Werkbedrijven tussen gemeenten en sociale partners afstemming plaatsvindt over minimumeisen voor de loonwaardebepaling, die een zorgvuldige, objectieve vaststelling van de loonwaarde waarborgen. De regering constateert echter dat de regionale Werkbedrijven nieteerderdanop1januari2015operationeelworden.hetisdaaromnognietmogelijkisomtotregionaal afgestemdeafsprakentekomenoverminimumeisenwaaraaneenloonwaardemethodemoetvoldoen.daarom treft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lagere regelgeving in de vorm van de Regeling 3 versie1.1

4 Loonkostensubsidie Participatiewet (hierna Regeling). De Regeling richt zich op de inhoud van de loonwaardemethode.deregelingheefteentijdelijkkarakter,namelijktotdatdeafsprakeninregionaalverband over de minimumeisen tot stand zijn gekomen. De uitgangspunten van het Besluit blijven steeds van toepassing. PermethodeisaangegevenofzijvoldoenaandeuitgangspuntenopgenomeninhetBesluitendeRegeling. DaarbijmoetopgemerktwordendatuithetalofnietvoldoenaanhetstappenplanvandeRegelingnietkan wordengeconcludeerdofeenmethodevalideis.vanallemethodenopgenomeninditoverzichtisdoorblikop Werkvastgestelddatzijdaadwerkelijkloonwaardemeten. Meting Alle loonwaardemethoden zijn uniek in de manier waarop zij de loonwaarde bepalen. Wel komen onderstaandeonderdeleninveelmethodenterug.dezeonderdelenzijndeelsafkomstiguithetstappenplan vanderegeling. Taakauren analyse: Vaststellen van de taken die de werknemer verricht en het aandeel van de afzonderlijketakeninhettotaletakenpakket. Normfunctieenfunctieloon:Vaststellenvandenormfunctievaneenwerknemerzonderbeperkingen enhetfunctieloondatdaarbijhoort. Normenpertaakopdebestanddelentempokwaliteiteninzetbaarheid:Vaststellenvandenormen voor prestaties op basis waarvan de loonwaarde wordt bepaald: tempo, kwaliteit en inzetbaarheid (prestatievandepersoonzonderbeperkingen)pertaak. Prestatiepertaakopdebestanddelentempokwaliteiteninzetbaarheid:Vaststellenvandeprestaties alspercentagesvandenormopdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheid. Beheersingvancompetenties: Vaststellen in welke mate een werknemer een set van competenties beheerst. Normen per competentie: De mate waarin de werknemer de competenties beheerst wordt vastgestelddoordematevanbeheersingaftezettentegendievaneenwerknemerzonderbeperking. Additionelekosten:Additionelekostenzijndeextrakostendiedewerkgevermaaktomdewerknemer met beperkingen te kunnen laten functioneren en de vastgestelde arbeidsprestatie structureel te laten realiseren. Additionele kosten worden buiten de berekening van de loonwaarde worden gehouden.zevormeneenapartonderdeelvanderapportage. Proces Hoe verloopt het proces van loonwaardebepaling. Uit welke stappen bestaat de loonwaardebepaling. Is de werknemerbetrokken?welkeinstrumentenwordeningezet? Doelgroep Voorwieishetinstrumentgeschikt?Ishetgeschiktvoorallemensenmeteenarbeidshandicap?Zijnerversies vandevragenlijsteninanderetalenofeenniettaligeversie? Hoeveeltijdkostdemeting? Hetgaathieromdeeersteloonwaardemeting.Wegevenaanhoeveeltijddemetingvraagtvaneenuitvoeder, dewerkgeverendewerknemer.detijdvandeuitvoerderiszonderreistijd.tweedeenvolgendemetingen vrageninhetalgemeenmindertijdvanallebetrokkenen. 4 versie1.1

5 Rapportage Uitwelkeonderdelenbestaatderapportage.Wordtdeuitkomstvandeloonwaardebepalingonderbouwdmet praktijkvoorbeelden? Bevat de rapportage ook een ontwikkeladvies? Zijn naast de loonwaarde ook de loonkostenendeloonkostensubsidieopgenomen? Uitvoerder Heeftdemethodeuitvoerdersindienstdiedeuitvoeringophunrekeningnemenofmoetdeopdrachtgeverde uitvoeringzelforganiseren?watzijndeminimalevereistendieenmethodeaandeuitvoerdersstelt? Training Hoeisdetrainingopgebouwd?Hoeveeldagenduurtdetraining?Uitwelkeonderdelenbestaatdetraining? Krijgjenaafloopeencertificaat.Istrainingverplichtommethetinstrumenttemogenwerken? InbeddinginhetreBintegratieproces Biedt de methode daarnaast ook ander modulen aan die aansluiten bij de loonwaardebepaling zoals een diagnosemoduleofeenmatchingmodule. Kan de methode een koppeling maken met het cliëntvolgsysteem van de opdrachtgever? Dit betekent dat NAWgegevensingelezenkunnenwordenindeapplicatievandeloonwaardemethodeendatuitkomstenvan deloonwaardemetingteruggekoppeldkunnenwordeninhetcliëntvolgsysteemvandeklant. Gegevensbeheer Wieiseigenaarvandegegevens?Wiebeheertdegegevens?Enzijnerafdoendemaatregelengetroffenomde gegevensafteschermen? Kosten Welketypenkostenberekentdemethodeontwikkelaar?Zijnditalleeneenmaligekostenzoalstrainingskosten? Ofzijnerookperiodiekekostenzoalslicentiekosten? Contactgegevens Hierstaatbeschrevenopwelkemanierenucontactkuntleggenmetdeloonwaardemethoden. 5 versie1.1

6 Dezeparagraafbegintmeteenoverzichtstabelwaarinpermethodeisweergevenhoezijopdekenmerkengenoemdindevorigeparagraafscoren.Daarnabeschrijvenwe demethodenombeurtenietsgedetailleerder. Activa Loonwaarde Arbolab (validatie feb.2015) CompetenSYS Loonbalans Dariuz Loonwaarde AdviesTool Matchcare Talent6 UWV VTA Werkstap 2.3. Overzicht-van-de-loonwaardemethoden- 1.-Voldoet-aan-wet7-en- regelgeving- Besluit- Regeling Deels Deels Deels 2.-Meting- TaakAurenanalyse Normfunctieen functieloon NormeninTKenI Deels Deels PrestatieinTKenI Deels Deels Competenties A A Normencompetenties A Deels A A A A Additionelekosten- Optioneel A Optioneel A A Optioneel 3.-Proces 6 versie1.1

7 Wordtdewerknemer betrokken? Werkplekobservatie- Optioneel A A 4.-Doelgroep Geschiktvooralle doelgroepen Doelgroepspecifieke vragenlijst A A A A A A A 5.-Hoeveel-tijd-kost-eenmeting? Uitvoerder 3uur 2uur 2uur 3 2,5uur 3uur 3uur 5uur(totaal) 4 3uur Werkgever- 1,5uur 1uur 0,8uur 1 1,5uur 1,5uur 2uur 0,5uur 1 1,5uur Werknemer 1,25uur 0,5uur 1uur 1 1,5uur 1uur 0,5uur 0,5uur 0,5 0,5uur 6.-Rapportage Onderbouwingvande loonwaarde Figurenentabellen- - Concrete praktijksituaties- A A Aandachtvoor A A 7 versie1.1

8 ontwikkeling 7.-Uitvoerder Minimalevereisten- Hbo Hbo+ Hbo Hbo+ Hbo+ Hbo+ Hbo Arbeidsdesku ndige Hbo+ Hbo+ Doorontwikkelaarofin beheeropdrachtgever Beiden Beiden Beiden Beiden Opdrachtgever Beiden Opdrachtg ever Opdrachtgeve r Beiden Beiden 8.-Training Duurindagen , ,5 Certificering- A 9.-Hulpmiddelen-voorde-uitvoerder Vragenlijst A A A DatabasefunctieA profielen Geautomatiseerde rapportages A A A A A A deels A A deels Handleiding A A 10.-Inbedding-in-het-re7 integratieproces Diagnosemodule A A A Matchingmodule- A A A A 8 versie1.1

9 Koppeling A A A Deels A cliëntvolgsysteem 11.-Gegevens7beheer Wiebeheertde gegevens Methode Methode Opdrachtgever Methode Methode Methode Opdrachtg ever Methode Methode Opdrachtgev er Bescherminggegevens- Opdrachtg ever 12.-Kosten- Licentiekosten A A A Kostenper loonwaardeabepaling Trainingskosten- 13.-Contact7gegevens Contactpersoon JohanVos Janvan Houtem VincentBraun Alfred Wagenaar FransGriffioen BasLassing Dianne Bekker Harm Rademaekers Marga Homan GertMeima 9 versie1.1

10 Telefoonnummer T T M T T M T M M M EAmail petensys.nl elantraining.nl hcare.nl e.nl harm.radema l dam.nl erkstap.nl Website nwaarde.nl b.nl l nl ng.nl de.com hcare.nl nl A ap.nl 10 versie1.1

11 Activa Meting ActivaLoonwaardebepaalddeloonwaardevaneenwerknemerconformhetstappenplanopgenomeninde Regeling. competentiemodelkwalificatiedossiermbo,zieonderstaandkader.inzichtindebeheersingvande basiscompetentiesisvaneminentbelangbijdebegeleidingenontwikkelingsmogelijkhedenvande medewerker.ditiseenextratoegevoegdewaardemaarwordtbuitendeberekeningvandeloonwaarde gehouden. TiencompetentiesActivaLoonwaarde Regels Omgaanmetelkaar Samenwerkenenoverleggen: Organiseren Metveranderingenonzekerheidomgaan Metdrukentegenslagomgaan Metproblemenomgaan? Initiatief Begeleidingsbereidheid Begripsvermogen Additionelekosten ActivaLoonwaardegeeftdeopdrachtgeverindiengewenstinzichtindeadditionelekosten(kostendieeen werkgevermoetmakenomeenwerknemerindiensttenemen/houdendienietzijnverdisconteerdinde loonwaarde).dezekostenwordeninzichtelijkgemaaktenwordenbuitendeberekeningvandeloonwaarde gehouden. Proces Hetprocesvandeloonwaardebepalingbestaatuitdriestappen: Stap1:Telefonischgesprekmetdewerkgever De werkgever wordt door de uitvoerder geïnformeerd over het proces van de loonwaardemeting. De uitvoerder stuurt een vragenlijst toe aan de werkgever met verzoek deze te retourneren. In de vragenlijst wordtdevolgendeinformatieuitgevraagd: Informatieoverdeorganisatie Normfunctieenfunctielooneneventueeldetoepassingvaneencao, Taananalyse Basiscompetenties Stap2:Bedrijfsbezoek Hetbedrijfsbezoekbestaatuiteendriegesprektussenwerknemer,werkgeverenuitvoerderaandehandvan eenvragenlijstmetnameoverdeprestatievandewerknemerpertaakopdebestanddelentempo,kwaliteit en inzetbaarheid. Eventueel vindt er een werkplek observatie plaats. Hiermee leveren de werkgever en werknemerinputvoordeloonwaardebepaling. 11 versie1.1

12 Stap3:Uitwerkenrapportageeninformerenoverdeuitkomst Deuitvoerderwerktdeverkregeninformatieuittoteenrapportageensteltdeloonwaardevast.Vervolgens wordtdeopdrachtgevergeïnformeerdoverdeuitslag. Doelgroep ActivaLoonwaardesteltgeeneisenaanhetniveauvandewerknemer.Deinformatieverzamelinggeschiedt middelspersoonlijkeinterviewswaardoorhetnietnoodzakelijkisdatdewerknemerkanlezen.deuitvoerder steltzijnvragenineenvoudignederlandswaardoorookwerknemersdiedenederlandsetaalnietgoed beheersendevragenbegrijpenenkunnenbeantwoorden. Berekening ActivaLoonwaardevoertdeberekeningenuitvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling. Rapportage Derapportage,zoalsdiegeautomatiseerdtotstandkomt,geeftdeprestatievandewerknemerpertaakopde bestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheidweer. Deuitvoerderkanderapportagehandmatigaanvullen.Deuitvoerderkanperonderdeeleentoelichtinggeven opopvallendeenafwijkendescores.ookkandeuitvoerdereenontwikkeladviesopnemeninderapportageen kandeuitvoerderaangevenwatdeteverwachtenlangeretermijnperspectievenvandewerknemerzijn. Descoresopdeafzonderlijkecompetentieszijnwelopgenomeninderapportagemaarbuitendeberekening vandeloonwaardegehouden. Uitvoerderentraining ActivaLoonwaardekanalleentoegepastwordendooreengecertificeerdeuitvoerder.Ditkaneenuitvoerder vanactivaloonwaardezijnalsookeenuitvoerderindienstvandeopdrachtgever. Kandidaatuitvoerdersvolgeneentrainingvantweedagen.Detrainingstartmeteenééndagtheorie.Daarbij komendevolgendeonderdelenaanbod: Derolvandeuitvoerder,werkgeverenwerknemerindeloonwaardebepaling LoonwaardeberekeningvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling Devragenlijst Gesprekstechnieken Na het volgen van de theorielessen kijken de kandidaten een dagdeel mee met een ervaren uitvoerder. Vervolgens voeren de kandidaten zelf een loonwaardebepaling uit onder begeleiding van een ervaren uitvoerder. Alle uitvoerders krijgen jaarlijks een opfriscursus. Kandidaat uitvoerders die de loonwaardebepalinggoeduitvoerenwordengecertificeerd. omgang met en kennis van de doelgroep). Activa Loonwaarde controleert of de door de opdrachtgever voorgedragenkandidatenaandezecriteriavoldoen.hulpmiddelenvoorde Hulpmiddelenvoordeuitvoerder UitvoerdersvanActivaLoonwaardewerkenaandehandvanvragenlijstenenhebbeneenhandleidingter beschikking.indehandleidingwordtstapvoorstapuitgelegdhoedemethodeuitgevoerddientteworden. Derapportagekomtdeelsgeautomatiseerdtotstand.Degeautomatiseerderapportagebestaatuitcijfers.De uitvoerderzorgtwaarnodigvoordetoelichtingopdecijfers. 12 versie1.1

13 Uitvoerderentraining Uitvoerders van Activa Loonwaarde werken aan de hand van vragenlijsten en hebben een handleiding ter beschikking.indehandleidingwordtstapvoorstapuitgelegdhoedemethodeuitgevoerddientteworden. Derapportagekomtdeelsgeautomatiseerdtotstand.Degeautomatiseerderapportagebestaatuitcijfers.De uitvoerderzorgtwaarnodigvoordetoelichtingopdecijfers. InbeddinginhetreAintegratieproces Activa Loonwaarde biedt diensten aan die het totale proces van van werving tot plaatsing tot zelfsdeverloningbestrijken.activaloonwaardekentgeenmogelijkheidomdegegevensverkregenmetde loonwaardemetingteintegrerenmethetcliëntvolgsysteemvandeopdrachtgever.derapportageszijninpdf formaat en daardoor in vrijwel de meeste gevallen te uploaden in het cliëntvolgsysteem of gemeentelijk systeem. Gegevensbeheer ActivaLoonwaardeisverantwoordelijkvoorhetbeheervandegegevens.ActivaLoonwaardeiseenwebbased applicatieendraaitopeenserverineenbeveiligdeomgeving.gebruikershebbentoegangmiddelseenunieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende heeft een opdrachtgever alleen toegang tot de loonwaardebepalingen van werknemerswaarmeehijeenrelatieonderhoudt. Kosten IndienActivaLoonwaardedeloonwaardebepalingenuitvoertdanrekentActivaLoonwaardeenkelkostenper afgenomen loonwaardebepaling. Indien de opdrachtgever de loonwaarde bepaling in eigen beheer uitvoert danbestaandekostenuitlicentiekosten,kostenperafgenomenloonwaardebepaling(dieliggenaanzienlijk lager dan wanneer Activa Loonwaarde de loonwaardebepaling uitvoert) en kosten voor het trainen van de uitvoerders. 13 versie1.1

14 Arbolab(validatieinfebruari2015) Meting ArbolabvolgthetstappenplanopgenomenindeRegeling.InaanvullingophetstappenplanvraagtArbolabde samenstellingvanhettakenpakketendeprestatievandewerknemeropdebestanddelentempoenkwaliteit uitdooreenlijstvantaakelementenlangstelopen,zievoornaderetoelichtingonderstaandkader. TheoretischmodelArbolab Arbolab deelt alle taken op in taakelementen. Arbolab onderscheidt 137 taakelementen. Alle 137 taakelementenzijningedeeldinonderstaandetabel.inderijenvandetabelzijndetaakelementeningedeeld op basis van het domein van het arbeidsvermogen waarop ze betrekking hebben: fysiek, cognitief, psychosociaal,belasting,zelfstandigheidofwerkuitvoering.indekolommenzijndetaakelementeningedeeld opbasisvandeplekdiezeinnemenbinnenhetprocesmodelvaninformatieverwerking:input,verwerkingof output. De taakelementen in de kolom output worden gebruikt om de loonwaarde te bepalen. De taakelementenindekolommen input en verwerking wordengebruiktalsverklaring.detabelwordtonder anderegebruiktomderesultatenvanhetdiagnoseonderzoek(indicatieveloonwaardebepaling)tekoppelen aanderesultatenvandeloonwaardebepaling.. Proces Domein Fysiek Cognitief Input Kleuronderscheiden Horen Zien Lezenvantekst Verwerking Reiken Tillen Lopen handvaardigheid Begrijpenwater gezegdwordt Psychosociaal Luisteren Alleenof metanderen kunnenwerken Belasting/aanpassing Zelfstandigheid Tijdsdruk/ Werkpieken Accepterenleiding Routinematigwerk complexwerk Stressbestendigheid Emotionelecontrole Verantwoordelijkheid Veiligheidbetrachten Werkuitvoering Aandachtvoordetails Flexibeleinstelling Motivatie Output Verplaatsenvanlasten, Stapelen Schuren Ordenen,sorteren, berekenen Informatieverstrekken Helpen Servicegericht handelen Contraproductief gedrag Collegialiteit Werkenzonder: supervisie, eindcontrole Nauwkeurigheid zorgvuldigheid Arbolabvolgtonderstaandestappenbijhetuitvoerenvaneenloonwaardebepaling: Stap1:Vaststellenvandetakendiedewerknemerverricht. 14 versie1.1

15 Stap2:Vaststellenvandenormfunctie.Controlerenofdetakenvandefunctieoverkomenmettakenvande normfunctieindedatabase. Stap 3: Vaststellen van de taken die de werknemer verricht en het aandeel van de taken in het totale takenpakket.arbolabditoptweemanieren: Pertaakvaststellenvanhetbelangvandeoutputtaakelementenpertaak. 1 Pertaakvaststellenvandetijddiewordtbesteedaandeoutputtaakelementen. Stap4:Vaststellenvannormenvoordeprestatiesopdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheidper taak.inaanvullingophetstappenplansteltarbolabdeprestatiesopdebestanddelentempoenkwaliteitals volgtvast: Tempo: Per taak vaststellen van het tempo waarmee een werknemer zonder handicap de output taakelementenuitvoert. Kwaliteit:Pertaakvaststellenvanhetniveauwaaropdewerknemerdeoutputtaakelementenminimaal moet beheersen. Deze score wordt uitgedrukt ten opzichten van de normprestatie van een reguliere, ingewerktewerknemer. Stap5:Vaststellenvandeprestatiesvandewerknemeropdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheid. Dit gaat hetzelfde als het vaststellen van de normen voor prestaties alleen wordt nu de prestatie van de werknemerbeoordeeldennietdievandewerknemerzonderhandicap. Additionelekosten Arbolabneemtgeeninformatieoveradditionelekostenmeeindeloonwaardebepaling. Proces Hetverzamelenvandevoordeloonwaardebepalingbenodigdegegevensgebeurtindriestappen: Stap1:Bedrijfsbezoek De uitvoerder heeft afzonderlijk een gesprek met de werkgever en de werknemer. Het gesprek met de werkgever start met het vaststellen van de taken van de werknemer en de normfunctie die daarbij hoort. Vervolgensvultdewerkgevertweevragenlijstenin.Deeerstevragenlijstdientomdetaakanalysetemakenen de prestatienormen vast te stellen. In de tweede vragenlijst beoordeelt de werkgever de prestatie van de werknemer.inhetgesprekmetdewerknemerkomtenkeldeprestatievandewerknemeraanbod. Stap2:Controlevandeverkregeninformatie De uitvoerder controleert de tijdens het bedrijfsbezoek verkregen informatie aan met behulp van twee bronnen: Detaakanalyseenprestatienormwordenvergelekenmethetbestpassendefunctieprofieluiteendoor Arbolab opgestelde database van functieprofielen.2 De uitvoerder bekijkt of de door de werkgever opgegevennormwaardenovereenkomenmetdescoresinhetfunctieprofiel. wordtbekekenofdeinformatieoverdeprestatievandewerknemerverkregentijdenshetbedrijfsbezoek in overeenstemming is met de diagnose. De diagnose wordt daarnaast gebruikt om een inschatting te makenvanhettoekomstigfunctionerenvandewerknemer. Stap3:Uitwerkenrapportage 1 Nietalle137taakelementenhoevendaarbijuitgevraagdteworden.Opbasisvandetaakbeschrijvingkan vooreendeelvandetaakelementenopvoorhandwordenvastgesteldofzerelevantzijn.bijvoorbeeld:een receptionistewerktnietmet gereedschapmeteenlangesteel.ditgeldtvooralleuitvragenaandehandvan de137taakelementen. 2 DedatabasevanArbolabvolgtdeberoepenclassificatievanhetCBS(2010). 15 versie1.1

16 De rapportage komt grotendeels geautomatiseerd tot stand maar de uitvoerder kan indien gewenst opmerkingenplaatseninderapportage. Doelgroep Arbolab is geschikt ook geschikt voor werknemers van alle niveaus. De informatie verzameling geschiedt middels persoonlijke interviews waardoor het niet noodzakelijk is dat de werknemer kan lezen. Bovendien steltdeuitvoerderzijnvragenineenvoudignederlandswaardoorookwerknemersdiedenederlandsetaal nietgoedbeheersendevragenbegrijpen. DevragenlijstenvanArbolabkunnenbijeenherhalingsmetingookmiddelsdecomputerwordenafgenomen. Wanneerdevragenlijstopdecomputerwordtingevulddanpastdevraagstellingzichautomatischaanophet leesniveauvandewerknemer.voorwerknemersdiehelemaalnietkunnenlezenzijnereentaalvrijeversies vandevragenlijsten. Berekening Arbolabberekentdeloonwaardevolgenshetstappenplan. Rapportage Wanneerbijdewerknemeralleendeloonwaardewordtbepaaldisdeopzetvanderapportageeenvoudig.De rapportagebestaatindatgevaluitdevolgendeonderdelen: Relevanteachtergrondkenmerkenvandewerknemer(opleidingen,werkervaring) Relevanteachtergrondkenmerkenwerkgever Taakanalyse Prestatiesvandewerknemerafgezettegendenormenvoorprestaties Loonwaarde Deloonkostenenloonkostensubsidiezijnnietopgenomeninderapportage. Uitvoerderentraining Arbolabkanenkelwordentoegepastdooreengecertificeerdeuitvoerder.DitkanzoweliemandvanArbolab alseenuitvoerderindienstvandeopdrachtgeverzijn.kandidaatuitvoerdersvolgeneentrainingvantwee dagen.tijdensdetrainingkomendevolgendeonderwerpenaanbod: AchtergrondvandeloonwaardemethodevanArbolab Objectiefinformatieverzamelen Analyserenvandeverkregeninformatie Loonwaardeberekening Opbouwvanderapportage doorlopenwordengecertificeerd. Hulpmiddelenvoordeuitvoerder UitvoerdersvanArbolabwerkenaandehandvanvragenlijstenenkunnenbijhetbepalenvandenormfunctie gebruik maken van een database met functieprofielen. De rapportage komt volledig geautomatiseerd tot stand.wanneerdeuitvoerderditwensishetmogelijkomopmerkingeninderapportageteplaatsen. InbeddinginhetreAintegratieproces Arbolab biedt naast de loonwaarde methode ook verschillende andere instrumenten aan: een indicatieve loonwaardebepaling(diagnose),eenontwikkelassessment (ontwikkel) en een matching instrument aan.de diagnose,ontwikkelenmatchinginstrumentenzijnvolgenshetzelfdetheoretischemodelopgebouwdalsde 16 versie1.1

17 loonwaarde methode. Daardoor is de informatie die met de diagnose en matching instrumenten wordt verkregenintezettenalsextracontrolebijdeloonwaardebepaling. Gegevensbeheer De met de loonwaarde bepaling verzamelde gegevens worden beheerd door de Arbolab. Arbolab is een webbasedapplicatieendraaitopeenserverineenbeveiligdeomgeving.gebruikershebbentoegangmiddels een unieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende heeft een opdrachtgever alleen toegang tot de loonwaardebepalingenvanwerknemerswaarmeehijeenrelatieonderhoudt. Kosten Indien Arbolab de loonwaardebepalingen uitvoert dan rekent Arbolab enkel kosten per afgenomen loonwaardebepaling.indiendeopdrachtgeverdeloonwaardebepalingineigenbeheeruitvoertdanbestaan de kosten uit licentiekosten, kosten per afgenomen loonwaarde bepaling (die liggen aanzienlijk lager dan wanneerarbolabdeloonwaardebepalinguitvoert)enkostenvoorhettrainenvandeuitvoerders. 17 versie1.1

18 CompetenSYSLoonbalans Meting CompetenSYSLoonbalansvolgthetstappenplanopgenomenindeRegeling.Hetsysteemleidtdeprofessional hierstapsgewijsdoorheen. Additionelekosten NaastdeloonwaardebrengtCompetenSYSookdevolgendeadditionelekosteninkaart: Begeleidingskosten Herstelkosten Werkplekaanpassing/specialevoorzieningen Verzuim Scholingskosten Proces Hetprocesisoptedelenindriestappen: Stap1:Introductie Bij de start van de loonwaardemeting introduceert CompetenSYS zich middels een aankondigingsbrief op briefpapier van de gemeenten bij de werkgever en werknemer. Met deze brief worden werkgever en werknemervoorbereidophetonderzoekenwordthenuitgelegdwatzevandeloonwaardemetingkunnen verwachten. Stap2:Bedrijfsbezoek Voorafgaand aan het werkplekbezoek kan een korte checklist aan de werkgever en werknemer worden verstuurd,zodatzijzichgoedophetgesprekkunnenvoorbereiden.tijdenshetwerkbezoekwordtgesproken metdewerkgeverendewerknemer.indegesprekkenwordtalleinformatiedienodigisvoorhetbepalenvan deloonwaardeuitgevraagdaandehandvaneenvragenlijst. Stap3:Rapportageenwarmeoverdracht Na afloop van de meting wordt de rapportage opgesteld. Het loonwaardepercentage en het vervolgadvies worden warm aandeopdrachtgeverovergedragen. Doelgroep Loonbalans is inzetbaar voor een zeer brede doelgroep. Van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt tot werknemers die daar ver boven zitten. Loonbalans wordt veelal ingezet door gemeenten, Berekening DeloonwaardewordtberekendvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling. Additionelekosten Naast de loonwaarde brengt CompetenSYS ook de volgende additionele kosten in kaart: werkplaatsaanpassingen,ziekteverzuimenextrabegeleidingsbehoefte. 18 versie1.1

19 Rapportage Derapportagewordtgeautomatiseerdopgesteld.Derapportagebevatdevolgendeelementen: Loonwaarde Passendheidplaatsing Cliëntbeschrijving Motiveringloonwaardeenvervolgadvies Functieomschrijvingmettaakanalyse Deonderzoeksgegevensloonwaardemeting: o Normfunctieennormloon o Normprestaties o Prestatiesvandewerknemer Prestatiesvandewerknemerafgezettegendenormprestaties Additionelekosten Devastgesteldeprestatiesvandewerknemerwordtwanneerdezeminderdan100procentisonderbouwd metgedragsvoorbeelden.derapportagebevatveelschema s.onderanderedeprestatiesvandewerknemer endeprestatiesvandewerknemerafgezettegendenormprestatieswordenweergegevenineenschema. De integrale rapportage wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Daarnaast is er voor de werknemer een werknemersvriendelijkeversiebeschikbaar. Uitvoerderentraining CompetenSYS Loonbalans kan alleen worden toegepast door een gecertificeerde uitvoerder. Dit kan een uitvoerdervancompetensyszijn,maarditkanookeenuitvoerderindienstvandeopdrachtgeverzijn.binnen datcompetensysdeloonwaardebepalinguitvoert. CompetenSYSbiedttrainingencertificeringvanuitvoerdersaan.Detrainingbeslaattweedagen.Tijdensde trainingkomendevolgendezakenaanbod: Theorie (plenair): begripsdefinities, werkwijze, methodisch handelen en het toepassen van de beslismodellen. Praktijktraining:individuelemeekijksessies. Terugkomdagen:intervisiebijeenkomsten Certificering:certificeringvolgtnapositievetoetsuitkomst Omdetrainingsuccesvoltekunnendoorlopenwordtvanuitvoerdersdevolgendekwalificatiesgevraagd: eenvergelijkbarefunctie MinimaalopleidingsniveauisHbo Affiniteitmetzowelwerkgeversalswerknemers Hulpmiddelenvoordeuitvoerder CompetenSYSbiedtdeuitvoerderverschillendehulpmiddelen: Handleidingvoordeuitvoerdermetstappenplanvoorloonwaardebepaling. HetsysteemondersteuntgebruikerbijhetbepalenwatonderT,K,Iofadditionelekostenvalt. Uitvoerderswerkenaandehandvanvragenlijsten 19 versie1.1

20 Database met daarin de meest voorkomende functies. Per functie zijn de belangrijkste taken, functieloonendeprestatievanderegulierewerknemeropgenomen Derapportagekomtvollediggeautomatiseerdtotstand InbeddinginhetreAintegratieproces MetCompetenSYSkanvoorafgaandaandeloonwaardemetingookeencliëntprofielopgesteldworden.Inhet cliëntprofielwordtnaastopleidingenwerkervaring,eendiagnosevandesterktesenontwikkelpuntenvande werknemergemaakt.hetcliëntprofielkanwordenaangewendomlaagdrempeligeenmatchtemakenmet geschiktewerkplekken,maarookomdeontwikkelingopdewerkvloervormtegeven.bijhetopstellenvanhet CedrisWerkladderscan.Afhankelijkvanhetmodelwaarmeedeopdrachtgeverwerkt,kanditopmaatworden ingebouwd.ontwikkelingvandewerknemerkangestimuleerdwordenmetwerkplekopdrachten. WerknemershebbeneeneigenportalbijCompetenSYS.Hierkandewerknemer: Zelfassessmentsentestendoen EenCVopstellen Passendevacaturesinzien DemodulesvanCompetenSYSkunnengekoppeldwordenaanhetcliëntvolgsysteemvandeopdrachtgever. Daarbij biedt CompetenSYS de opdrachtgever de gereedschappen om de voor/door die opdrachtgever verrichtte loonwaardebepalingen om te zetten naar de benodigde en managementinformatie. Opdrachtgeverskunnenopalleuitgevraagdecriteriazelfstatistiekuitdraaien. Gegevensbeheer CompetenSYS is een webbased applicatie en draait op een server in een beveiligde omgeving. Gebruikers hebben toegang middels een unieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende is het mogelijk om uitvoerder en opdrachtgeveralleentoegangtegeventotdeloonwaardebepalingenvanwerknemerswaarmeehijeenrelatie onderhoudt.demetdeloonwaardebepalingverzameldegegevenswordenbeheerddoordeopdrachtgever zelf.competensyssteltdaarvoorhaarwebbasedapplicatieterbeschikking. Kosten IndienCompetenSYSdeloonwaardebepalingenuitvoertwordenkostenperafgenomenloonwaardebepalingin rekening gebracht. Indien de opdrachtgever de loonwaardebepaling in eigen beheer uitvoert, bestaan de kostenuitlicentie,eenflatfeevoorhetonbeperktuitvoerenvanloonwaardebepalingen(dieliggenaanzienlijk lager dan wanneer CompetenSYS de loonwaardebepaling uitvoert) en kosten voor het trainen van de uitvoerders. Dariuz Meting DeloonwaardebepalingvanDariuzstartmethetvaststellenvandematewaarineenwerknemereenaantal competentiesbeheerst.decompetentiescoreswordendoordariuzomgezetineenscorediedeprestatievan dewerknemeropdebestandedelentempo,kwaliteit,inzetbaarheidenefficiëntieweergeven.de loonwaardebepalingvandariuzkomtdeelsovereenmethetstappenplanbenoemdinderegeling.demeting vandariuzbestaatuitdevolgendestappen: Stap1:Vaststellenvandetakendiedewerknemerverricht. 20 versie1.1

1. Toelichting Inleiding

1. Toelichting Inleiding 1. Toelichting 1.1. Inleiding Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor werknemers die

Nadere informatie

Loonwaardegids 2016 versie 2.1

Loonwaardegids 2016 versie 2.1 Loonwaardegids 2016 versie 2.1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Toelichting Methodieken Validatie Certificatie Afsluiting 1. Toelichting 1.1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE NEDERWEERT 2015

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE NEDERWEERT 2015 VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE NEDERWEERT 2015 De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van NR.: B&W-15-04469 van 21 april 2015;

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING. TK , , nr. 107, p. 60

ALGEMENE TOELICHTING. TK , , nr. 107, p. 60 ALGEMENE TOELICHTING De gemeenteraad moet bij verordening regels vaststellen over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te bepalen: de wijze waarop wordt vastgesteld

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Echt-Susteren 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Echt-Susteren 2015 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR371973_1 7 juni 2016 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Echt-Susteren 2015 *426923* De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien

Nadere informatie

www.elantraining.nl www.elankennis.nl

www.elantraining.nl www.elankennis.nl www.elantraining.nl www.elankennis.nl Toekomst sociale zekerheid Op termijn zal er een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Iedereen die kan werken moet participeren (naar betaald werk) Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2015; gelet op artikel 6,

Nadere informatie

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde.

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde. VERORDENI N G LOON KOSTE NSU BSIDIE PARTICIPATI EWET WEE RT 20 1 5 De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2L april 2075l. gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Gooise Meren 2016

b e s l u i t : Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Gooise Meren 2016 De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet

Nadere informatie

VNG-Divosa-Najaarscongres 2012

VNG-Divosa-Najaarscongres 2012 VNG-Divosa-Najaarscongres 2012 Loondispensatie Erik Voerman Actualiteit Loondispensatie als re-integratie instrument in de voorgenomen Participatiewet opgenomen Voor wie? Doelgroep nog niet goed omschreven

Nadere informatie

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)?

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Desiree Curfs Directeur Patijnenburg Evert-Jan Slootweg Programmaraad (Divosa) Opbouw Even voorstellen Achtergrond Loonwaardemeting Regio Ervaringen Hoe werkt

Nadere informatie

Checklist bedrijfsbezoek 15 november Harry Huis 152,153

Checklist bedrijfsbezoek 15 november Harry Huis 152,153 Checklist bedrijfsbezoek 15 november 2016 Loonwaarde Naam medewerker Harry Huis Klantnummer 113945085 Geboortedatum 10-11-1970 152,153 Dariuz Works v3.0 Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE Ten Boer; (nr. 7); gelezen het voorstel het college van 7 april 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 1 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Loonwaarde. Rapportage 06 februari Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970

Loonwaarde. Rapportage 06 februari Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970 1209174511 Rapportage 06 februari 2015 Loonwaarde Naam cliënt dhr. Bas Spaan BSN 125478368 Geboortedatum 01 januari 1970 Dariuz Works v2.0 Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet gemeente Maassluis 2015

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet gemeente Maassluis 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 33 Datum bekendmaking: 8 december 2014 Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet gemeente Maassluis 2015 De

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2016; gelet op de bespreking in commissievergadering van woensdag 13 april 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2016; gelet op de bespreking in commissievergadering van woensdag 13 april 2016; Geel = wijzigingen Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z78212\Raad00108/13 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2016; gelet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren d.d. besluit:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren d.d. besluit: De raad van de gemeente Gooise Meren Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren d.d. Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; vast te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29290 15 oktober 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2014 tot het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); Nr. De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten d.d. 29

Nadere informatie

Loonwaarde. Rapportage Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 maart Dariuz Works v2.0. T E

Loonwaarde. Rapportage Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 maart Dariuz Works v2.0. T E 390613686 Rapportage 03-07-2014 Loonwaarde Naam cliënt dhr. Bas Spaan BSN 280422349 Geboortedatum 01 maart 1970 Dariuz Works v2.0 T 040 750 55 75 E info@dariuz.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april, gelet

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Vastellen verordening Loonkostensubsidie Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012649 Datum besluit: De raad van

Nadere informatie

Opleiding Loonwaarde Expert

Opleiding Loonwaarde Expert Opleiding Loonwaarde Expert Leer hoe u zelf loonwaardemetingen kunt doen met de Dariuz methode De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 september 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal. : Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Berkelland 2015

Raadsvergadering : 8 september 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal. : Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Berkelland 2015 Zaaknummer : 144422 Raadsvergadering : 8 september 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Berkelland 2015 Collegevergadering : 11 augustus

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer];

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u kijk wij presenteren u... 23-2-2016 1 Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister 2 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen

Nadere informatie

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Kenmerk 185265 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15RB000053 Nr. 13 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei

Nadere informatie

Advies loonwaarde-methodiek

Advies loonwaarde-methodiek Advies loonwaarde-methodiek Van: projectgroep Participatiewet West-Brabant Datum: 28 januari 2015 1. Aanleiding De Participatiewet is erop gericht dat mensen die (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep;

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep; De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende dat het college

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 oktober Gezien het advies van de commissie Inwonerszaken d.d.

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 oktober Gezien het advies van de commissie Inwonerszaken d.d. Verordening loonkostensubsidie gemeente Beek 2015 De raad van de gemeente Beek Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 oktober 2014 Gelet op artikel 6, tweede lid Participatiewet 2015

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Dossier Loonwaarde. Tekst Diederik Wieman juni 2015

Dossier Loonwaarde. Tekst Diederik Wieman juni 2015 Dossier Loonwaarde Tekst Diederik Wieman juni 2015 Gevalideerde methoden: Einde aan handjeklap loonwaardebepaling Wat is de arbeidsprestatie van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt? En op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Loonkostensubsidie. Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5)

Loonkostensubsidie. Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5) Loonkostensubsidie Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5) Inhoud Regeling loonkostensubsidie Doelgroep Hoogte en duur Plaats in instrumentarium P-wet Loonwaardebepaling

Nadere informatie

Nummer (gewijzigd) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2015

Nummer (gewijzigd) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.2-01-.2015 (gewijzigd) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; gezien

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017 Vastgesteld: 6 juli 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort... 3 Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Advies Loonwaardebepaling 24 september 2014

Advies Loonwaardebepaling 24 september 2014 Advies Loonwaardebepaling 24 september 2014 De Werkkamer heeft zich gebogen over gezamenlijke uitgangspunten voor een goede loonwaardebepaling. De Werkkamer wil bevorderen dat partijen betrokken bij de

Nadere informatie

Eindrapport 12 januari Bas Spaan / E2-40D5-A514-D43B96EF278D/990

Eindrapport 12 januari Bas Spaan / E2-40D5-A514-D43B96EF278D/990 Eindrapport 12 januari 2017 Loonwaarde Naam werknemer Bas Spaan Klantnummer 280422349 Geboortedatum 01-03-1970 /24993557-63E2-40D5-A514-D43B96EF278D/990 Dariuz Works v3.0 Aan de inhoud v an dit rapport

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte personen 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2015; gezien de adviezen van de Cliëntenraad

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers. Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers

Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers. Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers Stimuleringsmaatregelen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:8986

ECLI:NL:RBDHA:2017:8986 ECLI:NL:RBDHA:2017:8986 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-08-2017 Datum publicatie 24-08-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 5312 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Naar dezelfde loonwaarde?

Naar dezelfde loonwaarde? Naar dezelfde loonwaarde? Een vervolgonderzoek naar de vergelijkbaarheid van loonwaardemethoden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Suzanne de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie

Verordening loonkostensubsidie Gemeenteblad 548 Verordening loonkostensubsidie Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening loonkostensubsidie Participatiewet De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Versie: 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Wilt u een medewerker in dienst nemen met een arbeidsbeperking?

Wilt u een medewerker in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Wilt u een medewerker in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Met de banenafspraak dienen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te stellen. Regelmatig ontvangen wij van onze leden vragen

Nadere informatie

Loonwaarde. Checklist bedrijfsbezoek. Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970

Loonwaarde. Checklist bedrijfsbezoek. Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970 753.910.612,00 (10-2-2015 16:40:20 Bas Spaan CR:1.568 D1:1.708 D Checklist bedrijfsbezoek Loonwaarde Naam cliënt dhr. Bas Spaan BSN 125478368 Geboortedatum 01 januari 1970 Dariuz Works v2.0 Aan de inhoud

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek

Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek Senzer is een samenvoeging van: SW bedrijf Atlant Groep Afdeling Werk en Inkomen gemeente Helmond Werkgeversplein

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; BESLUIT

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; BESLUIT GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Borger-Odoorn 2015 Registratienummer: 15.09267 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

*Z0376ACA796* Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Goeree-Overflakkee.

*Z0376ACA796* Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Goeree-Overflakkee. *Z0376ACA796* Registratienummer: Z -13-03431 / 29231 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Artikel II - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Enschede 2015

Artikel II - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Enschede 2015 Wijzigingsverordening Participatiewet gemeente Enschede 2017 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum], programma Economie, Werk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015, nummer: 15/458;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015, nummer: 15/458; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015, nummer: 15/458; gelet op het bepaalde in artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; b e s l u i

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg

Nadere informatie

Werken naar vermogen - Praktijkvoorstel werken met loonwaarde

Werken naar vermogen - Praktijkvoorstel werken met loonwaarde Werken naar vermogen - Praktijkvoorstel werken met loonwaarde 1. Inleiding Met de komst van de Wet Werken naar vermogen worden mensen aangesproken om hun talenten op de arbeidsmarkt te verzilveren. Een

Nadere informatie

De Participatieraad heeft kennis genomen van beide verordeningen en kan zich verenigen met de inhoud ervan.

De Participatieraad heeft kennis genomen van beide verordeningen en kan zich verenigen met de inhoud ervan. Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel: Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Haarlem en Eerste wijzigingsverordening verordeningen Participatiewet gemeente Haarlem. BBV nr: 2015/136644

Nadere informatie

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente.

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente. Cliënten met een beperking informatie voor gemeenten Kijk hier voor veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot Loonkostensubsidie Loonwaardebepaling Beschut werk Loonkostensubsidie Voor wie

Nadere informatie

Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015

Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Aanleiding tot voorstel: Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Bijlage(n): Bijlage bij artikel 2 wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Bijlage(n): Bijlage bij artikel 2 wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0031 B 7 17/305 Onderwerp: Gewijzigde verordening loonkostensubsidie Portefeuillehouder: B.R. Arends Afdeling: Leren en Werken

Nadere informatie

Re-integratie instrumenten

Re-integratie instrumenten Re-integratie instrumenten voor toeleiding en behoud van werk Landelijk Cliënten Raad: 2, 8, en 10 december Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Programma 14:00 14:15 uur 14:15 15:30 uur 15:30

Nadere informatie

Bijlage bij artikel 2 - wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld

Bijlage bij artikel 2 - wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld Bijlage bij artikel 2 - wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld Het college maakt gebruik van een loonwaardemethodiek, gebaseerd op de taak- /urenanalyse om de loonwaarde van een persoon te bepalen.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW.

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Vraag 1. Wat meldt u aan? Hoe luidt de naam of de omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens? Het rninisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum 30 juni 2015 Agendapunt 10 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk voorstel Per 1

Nadere informatie

Krachtbron voor re-integratie

Krachtbron voor re-integratie Krachtbron voor re-integratie De eigen kracht opladen Als gemeente en UWV krijgt u steeds meer verantwoordelijkheden om klanten die niet zelfstandig aan het werk kunnen, op weg te helpen. Snelle en effectieve

Nadere informatie

Wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking?

Wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Met de banenafspraak dienen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te stellen. Regelmatig ontvangen wij vanuit onze leden vragen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Uw organisatie wil succesvol zijn. Ook op maatschappelijk vlak. Als u mensen met een beperking, succesvol, in dienst heeft dan maakt u het verschil. Voor mensen met een beperking, omdat ze (weer) mee kunnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet.

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Doel van de Participatiewet Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet

Nadere informatie

Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek

Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek. December 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van de checklist en leeswijzer... 3 2 Samenvatting Loonkostensubsidie... 4 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Loonwaarde handleiding

Loonwaarde handleiding Loonwaarde handleiding versie 2017.3.1 Dariuz Works Loonwaarde - handleiding v2017.3.1 pagina 1 van 9 Legenda De volgende stappen in het proces zijn van belang: 1. Inloggen op Dariuz 2. Cliëntgegevens

Nadere informatie

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren ; Gelet

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Krimpenerwaard 2015

Re-integratieverordening gemeente Krimpenerwaard 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 45002 26 mei 2015 Re-integratieverordening gemeente Krimpenerwaard 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen In deze verordening

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

~'i" ~ Emmen. ~~~ Gemeente. Raadsvoorstel. 11. de verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 per 1 juli 2015 vast te stellen

~'i ~ Emmen. ~~~ Gemeente. Raadsvoorstel. 11. de verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 per 1 juli 2015 vast te stellen Raadsvoorstel jaar Raad categorie / agendanr. B.enW. 2015 RA15.0041 A 9 15/458 ~ ~~~ Gemeente ~'i" ~ Emmen ~ Onderwerp: I Verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 Portefeuillehouder: H.R. Arends

Nadere informatie

Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017

Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017 Beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie Weststellingwerf 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op: - Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; - Gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie