1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!"

Transcriptie

1 1. Toelichting Inleiding Op1januari2015wordtdeParticipatiewetingevoerd.Gemeentenwordenverantwoordelijkvoormensenmet arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnenverdienenkomenerregelsvoorhetbepalenvandeloonwaarde.opverzoekvandewerkkameren gefaciliteerd door het ministerie van SZW heeft Blik op Werk de opdracht gekregen om loonwaardemethodieken te valideren en de uitvoerenden van de methodieken te certificeren. In deze Loonwaardegids2015zijndekenmerkenvandemethodiekendiegevalideerdzijnopgenomen.Tevensishet procesvandevalidatieencertificatieopgenomen.deloonwaardegidsheeftdevolgendeindeling: Hoofdstuk1Toelichting Hoofdstuk2Methodieken Hoofdstuk3Validatie Hoofdstuk4Certificatie Hoofdstuk5Afsluiting 1.2. Uitgangspunten-Werkkamer - Alleen(bestaandeeneventuelenieuweindetoekomst)loonwaardemethodiekenmeteenbepaald kwaliteitsniveaukomeninaanmerkingvoorvalidering.zokrijgengemeentenensocialepartnersookde garantiedatdemethodiekdaadwerkelijkmeetwatergemetenmoetworden. BijvalideringwordtuitgegaanvaneenzogenaamdeGoudenStandaard.Ditvraagtomeencollegevan wachtersvandegoudenstandaarddatonafhankelijkiseninzichtheeftinontwikkelingeninde arbeidsmarkt. Ooktenaanzienvandeuitvoeringgeldenbepaaldekwaliteitseisen.Determ deskundige zoals genoemdindeconceptalgemenemaatregelvanbestuur,moetindepraktijkergensvoorstaan. Hetproceswaarborgtzoveelmogelijkeenlevelplayingfield.Hetprocesvanvalideringencertificering kannietleidentothetbijvoorbaatuitsluitenvanpartijen,bijvoorbeelddooreenonrealistischtijdpadof tehogekosteninrelatietotdekwaliteit Opdracht-aan-Blik-Op-Werk-- DeStichtingBlikopWerkisgevraagdhetvolgendeuittewerkenenuittevoeren: OntwerpeenGoudenStandaardwaaraanhuidigeentoekomstigeloonwaardemethodiekengetoetst kunnenworden.hierbijdienendeinzichtenenervaringenvanhetakcmeegenomenteworden. Draagerzorgvoordatdebestaandeaanbiedersvóór1januari2015hetvalideringsproceskunnen doorlopen. Maakinzichtelijkentransparantwelkemethodiekengevalideerdzijnenhoedezemethodiekenwerken, zodatregio sopbasisvandezeinformatieeenonderbouwdekeuzekunnenmakenvooréénmethodiek perarbeidsmarktregio. 1 versie1.1

2 Ontwerpeentoetsdienagaatofdedoordeaanbiederverzorgde certificeringpastbijde valideringsmethode. Draagerzorgvoordatdedoordeaanbiederverzorgdecertificeringineentempokanplaatsvindendat aansluitbijdenoodzakelijkeuitvoeringvandeloonwaardemetingenindepraktijk. Brenginbeeldwelkekostengemoeidzijnmetdevalideringencertificeringenbrengeenadviesuitover demanierwaaropdezegedragenkunnenwordendoorverschillendepartijen. GeefsteedsduidelijkaanopwelkemanierdedoorDeWerkkamergeformuleerdeuitgangspunten geborgdwordendoordevoorgesteldesystematiekvoorvalideringencertificering Wettelijk-kader- Destappendiegesteldzijnterbepalingvandeloonwaardezijn: Beoordelingvindtplaatsopbasisvandefeitelijkuitgevoerdewerkzaamhedendoordewerknemeropde werkplek,metwerkgever. Vaststellenvandetaken,diewerknemerverrichtenaandeel(percentage)vanhettotale takenpakket.hettotaletakenpakketomvat100%vandetotalearbeidstijdvande(potentiele) werknemer. Vaststellenvannormfunctievaneenwerknemerzonderbeperkingenhetfunctieloondaarbij. Vaststellenvandenormenvoordeprestatiesopbasiswaarvandeloonwaardewordtbepaald:tempo, kwaliteit,inzetbaarheid(prestatiesvanwerknemerzonderbeperking)pertaak. Vaststellenvandeprestaties(inpercentagesvanstap4)vandewerknemerpertaakopde bastanddelen,tempo,kwaliteit,inzetbaarheid.factorendievaninvloedzijnopdeprestatiesvande werknemermogenmaarbijéénvandebestanddelenwordenmeegeteld,dusbijtempo,kwaliteitof inzetbaarheid. Bepalenvandeprestatiesvandewerknemerpertaak:productvandeprestatiesopdebestanddelen tempo,kwaliteit,inzetbaarheid. Vaststellenvandeloonwaardepertaakdoorhetaandeelvandetaakalspercentagevanhettotale takenpakket(stap2)tevermenigvuldigenmetdeprestatiepertaak(stap6). Vaststellenvandetotaleloonwaarde:somvandeloonwaardespertaak.Deloonwaardewordt rekenkundigafgerondopheleprocenten. 2 versie1.1

3 2. Methodieken Keuzegids-loonwaardemethoden- De35regionaleWerkbedrijvenmoeteneenkeuzegaanmakenuitdebeschikbareloonwaardemethoden.Om dezekeuzetevergemakkelijkheeftdeprogrammaraadblikopwerkopdrachtgegevenomeenoverzichtvan demethodenoptestellen. NegenloonwaardemethodendiezijnopgenomeninditoverzichtzijndoorBlikopWerkvalidebevonden.Dat eenmethodevalideiswilzeggendatdemethodedaadwerkelijkloonwaardemeet.eénmethode,demethode vanarbolab,iswelinhetoverzichtisopgenomen,maarnognietgevalideerd.zijzalinfebruari2015 deelnemenaaneennieuwvormtegevenvalidatie. Arbolabhanteerteeneigenspecifiekewijzevaninformatieverzamelingenandereinformatieomtoteen loonwaardebepalingtekomendandethansgevalideerdemethodieken.ditisdoorarbolabop4november 2014aangegevenbijBlikopWerk.Hetwasnietmogelijkdevoordevalidatievoorhandencasussenofde methodeopzonkortetermijnaantepassen,zodatarbolabdeelzoukunnennemenaandevalidatieprocedure in2014.destuurgroep Validatieloonwaardemethodiekenencertificeringuitvoerders heeftnamensde WerkkamerbeslotendatdemethodiekvanArbolabinfebruari2015kandeelnemenaaneennieuwvormte gevenvalidatie.alsderesultatenvandevalidatievoldoenaandenormendiedoordestuurgroepzijn vastgesteldwordtdemethodiekvanarbolabinfebruari2015gevalideerd. Meerinformatieoverhetvaliderenvandemethodenvindtuin https://www.blikopwerk.nl/loonwaarde/besluitenastuurgroepa6anovembera2014 In het overzicht beschrijven we de methoden op een aantal kenmerken. In dit hoofdstuk zetten we verschillendekenmerkenopeenrijdievoordewerkbedrijveneenrolkunnenspelenbijhetmakenvaneen keuzetussendeverschillendeloonwaardemethoden.perkenmerkgevenwekortweerwelkeinformatieukunt verwachten.daarnavolgteenoverzichtwaarinallemethodenzijnopgenomeneneentoelichtingpermethode Het-format-- Wevergelijkendetienmethodenopdevolgendekenmerken: VoldoetaanRegelingLoonkostensubsidieParticipatiewet Deregeringvindthetbelangrijkdateenaantaluitgangspuntenrondomloonwaardebepalinglandelijkgelden enverankertdezedaarominhetbesluitloonkostenparticipatie(hiernabesluit).hetbesluitbevatdevolgende uitgangspunten: Deloonwaardedientopbasisvandefeitelijkewerkzaamhedenopdewerkplektewordenvastgesteld. Deloonwaardewordtvastgestelddoorofonderverantwoordelijkheidvaneendeskundige. Deloonwaardevaststellingmoetplaatsvindenopbasisvaneenbeschrevenmethode. Daarnaast is het de bedoeling dat in de regionale Werkbedrijven tussen gemeenten en sociale partners afstemming plaatsvindt over minimumeisen voor de loonwaardebepaling, die een zorgvuldige, objectieve vaststelling van de loonwaarde waarborgen. De regering constateert echter dat de regionale Werkbedrijven nieteerderdanop1januari2015operationeelworden.hetisdaaromnognietmogelijkisomtotregionaal afgestemdeafsprakentekomenoverminimumeisenwaaraaneenloonwaardemethodemoetvoldoen.daarom treft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lagere regelgeving in de vorm van de Regeling 3 versie1.1

4 Loonkostensubsidie Participatiewet (hierna Regeling). De Regeling richt zich op de inhoud van de loonwaardemethode.deregelingheefteentijdelijkkarakter,namelijktotdatdeafsprakeninregionaalverband over de minimumeisen tot stand zijn gekomen. De uitgangspunten van het Besluit blijven steeds van toepassing. PermethodeisaangegevenofzijvoldoenaandeuitgangspuntenopgenomeninhetBesluitendeRegeling. DaarbijmoetopgemerktwordendatuithetalofnietvoldoenaanhetstappenplanvandeRegelingnietkan wordengeconcludeerdofeenmethodevalideis.vanallemethodenopgenomeninditoverzichtisdoorblikop Werkvastgestelddatzijdaadwerkelijkloonwaardemeten. Meting Alle loonwaardemethoden zijn uniek in de manier waarop zij de loonwaarde bepalen. Wel komen onderstaandeonderdeleninveelmethodenterug.dezeonderdelenzijndeelsafkomstiguithetstappenplan vanderegeling. Taakauren analyse: Vaststellen van de taken die de werknemer verricht en het aandeel van de afzonderlijketakeninhettotaletakenpakket. Normfunctieenfunctieloon:Vaststellenvandenormfunctievaneenwerknemerzonderbeperkingen enhetfunctieloondatdaarbijhoort. Normenpertaakopdebestanddelentempokwaliteiteninzetbaarheid:Vaststellenvandenormen voor prestaties op basis waarvan de loonwaarde wordt bepaald: tempo, kwaliteit en inzetbaarheid (prestatievandepersoonzonderbeperkingen)pertaak. Prestatiepertaakopdebestanddelentempokwaliteiteninzetbaarheid:Vaststellenvandeprestaties alspercentagesvandenormopdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheid. Beheersingvancompetenties: Vaststellen in welke mate een werknemer een set van competenties beheerst. Normen per competentie: De mate waarin de werknemer de competenties beheerst wordt vastgestelddoordematevanbeheersingaftezettentegendievaneenwerknemerzonderbeperking. Additionelekosten:Additionelekostenzijndeextrakostendiedewerkgevermaaktomdewerknemer met beperkingen te kunnen laten functioneren en de vastgestelde arbeidsprestatie structureel te laten realiseren. Additionele kosten worden buiten de berekening van de loonwaarde worden gehouden.zevormeneenapartonderdeelvanderapportage. Proces Hoe verloopt het proces van loonwaardebepaling. Uit welke stappen bestaat de loonwaardebepaling. Is de werknemerbetrokken?welkeinstrumentenwordeningezet? Doelgroep Voorwieishetinstrumentgeschikt?Ishetgeschiktvoorallemensenmeteenarbeidshandicap?Zijnerversies vandevragenlijsteninanderetalenofeenniettaligeversie? Hoeveeltijdkostdemeting? Hetgaathieromdeeersteloonwaardemeting.Wegevenaanhoeveeltijddemetingvraagtvaneenuitvoeder, dewerkgeverendewerknemer.detijdvandeuitvoerderiszonderreistijd.tweedeenvolgendemetingen vrageninhetalgemeenmindertijdvanallebetrokkenen. 4 versie1.1

5 Rapportage Uitwelkeonderdelenbestaatderapportage.Wordtdeuitkomstvandeloonwaardebepalingonderbouwdmet praktijkvoorbeelden? Bevat de rapportage ook een ontwikkeladvies? Zijn naast de loonwaarde ook de loonkostenendeloonkostensubsidieopgenomen? Uitvoerder Heeftdemethodeuitvoerdersindienstdiedeuitvoeringophunrekeningnemenofmoetdeopdrachtgeverde uitvoeringzelforganiseren?watzijndeminimalevereistendieenmethodeaandeuitvoerdersstelt? Training Hoeisdetrainingopgebouwd?Hoeveeldagenduurtdetraining?Uitwelkeonderdelenbestaatdetraining? Krijgjenaafloopeencertificaat.Istrainingverplichtommethetinstrumenttemogenwerken? InbeddinginhetreBintegratieproces Biedt de methode daarnaast ook ander modulen aan die aansluiten bij de loonwaardebepaling zoals een diagnosemoduleofeenmatchingmodule. Kan de methode een koppeling maken met het cliëntvolgsysteem van de opdrachtgever? Dit betekent dat NAWgegevensingelezenkunnenwordenindeapplicatievandeloonwaardemethodeendatuitkomstenvan deloonwaardemetingteruggekoppeldkunnenwordeninhetcliëntvolgsysteemvandeklant. Gegevensbeheer Wieiseigenaarvandegegevens?Wiebeheertdegegevens?Enzijnerafdoendemaatregelengetroffenomde gegevensafteschermen? Kosten Welketypenkostenberekentdemethodeontwikkelaar?Zijnditalleeneenmaligekostenzoalstrainingskosten? Ofzijnerookperiodiekekostenzoalslicentiekosten? Contactgegevens Hierstaatbeschrevenopwelkemanierenucontactkuntleggenmetdeloonwaardemethoden. 5 versie1.1

6 Dezeparagraafbegintmeteenoverzichtstabelwaarinpermethodeisweergevenhoezijopdekenmerkengenoemdindevorigeparagraafscoren.Daarnabeschrijvenwe demethodenombeurtenietsgedetailleerder. Activa Loonwaarde Arbolab (validatie feb.2015) CompetenSYS Loonbalans Dariuz Loonwaarde AdviesTool Matchcare Talent6 UWV VTA Werkstap 2.3. Overzicht-van-de-loonwaardemethoden- 1.-Voldoet-aan-wet7-en- regelgeving- Besluit- Regeling Deels Deels Deels 2.-Meting- TaakAurenanalyse Normfunctieen functieloon NormeninTKenI Deels Deels PrestatieinTKenI Deels Deels Competenties A A Normencompetenties A Deels A A A A Additionelekosten- Optioneel A Optioneel A A Optioneel 3.-Proces 6 versie1.1

7 Wordtdewerknemer betrokken? Werkplekobservatie- Optioneel A A 4.-Doelgroep Geschiktvooralle doelgroepen Doelgroepspecifieke vragenlijst A A A A A A A 5.-Hoeveel-tijd-kost-eenmeting? Uitvoerder 3uur 2uur 2uur 3 2,5uur 3uur 3uur 5uur(totaal) 4 3uur Werkgever- 1,5uur 1uur 0,8uur 1 1,5uur 1,5uur 2uur 0,5uur 1 1,5uur Werknemer 1,25uur 0,5uur 1uur 1 1,5uur 1uur 0,5uur 0,5uur 0,5 0,5uur 6.-Rapportage Onderbouwingvande loonwaarde Figurenentabellen- - Concrete praktijksituaties- A A Aandachtvoor A A 7 versie1.1

8 ontwikkeling 7.-Uitvoerder Minimalevereisten- Hbo Hbo+ Hbo Hbo+ Hbo+ Hbo+ Hbo Arbeidsdesku ndige Hbo+ Hbo+ Doorontwikkelaarofin beheeropdrachtgever Beiden Beiden Beiden Beiden Opdrachtgever Beiden Opdrachtg ever Opdrachtgeve r Beiden Beiden 8.-Training Duurindagen , ,5 Certificering- A 9.-Hulpmiddelen-voorde-uitvoerder Vragenlijst A A A DatabasefunctieA profielen Geautomatiseerde rapportages A A A A A A deels A A deels Handleiding A A 10.-Inbedding-in-het-re7 integratieproces Diagnosemodule A A A Matchingmodule- A A A A 8 versie1.1

9 Koppeling A A A Deels A cliëntvolgsysteem 11.-Gegevens7beheer Wiebeheertde gegevens Methode Methode Opdrachtgever Methode Methode Methode Opdrachtg ever Methode Methode Opdrachtgev er Bescherminggegevens- Opdrachtg ever 12.-Kosten- Licentiekosten A A A Kostenper loonwaardeabepaling Trainingskosten- 13.-Contact7gegevens Contactpersoon JohanVos Janvan Houtem VincentBraun Alfred Wagenaar FransGriffioen BasLassing Dianne Bekker Harm Rademaekers Marga Homan GertMeima 9 versie1.1

10 Telefoonnummer T T M T T M T M M M EAmail petensys.nl elantraining.nl hcare.nl e.nl harm.radema l dam.nl erkstap.nl Website nwaarde.nl b.nl l nl ng.nl de.com hcare.nl nl A ap.nl 10 versie1.1

11 Activa Meting ActivaLoonwaardebepaalddeloonwaardevaneenwerknemerconformhetstappenplanopgenomeninde Regeling. competentiemodelkwalificatiedossiermbo,zieonderstaandkader.inzichtindebeheersingvande basiscompetentiesisvaneminentbelangbijdebegeleidingenontwikkelingsmogelijkhedenvande medewerker.ditiseenextratoegevoegdewaardemaarwordtbuitendeberekeningvandeloonwaarde gehouden. TiencompetentiesActivaLoonwaarde Regels Omgaanmetelkaar Samenwerkenenoverleggen: Organiseren Metveranderingenonzekerheidomgaan Metdrukentegenslagomgaan Metproblemenomgaan? Initiatief Begeleidingsbereidheid Begripsvermogen Additionelekosten ActivaLoonwaardegeeftdeopdrachtgeverindiengewenstinzichtindeadditionelekosten(kostendieeen werkgevermoetmakenomeenwerknemerindiensttenemen/houdendienietzijnverdisconteerdinde loonwaarde).dezekostenwordeninzichtelijkgemaaktenwordenbuitendeberekeningvandeloonwaarde gehouden. Proces Hetprocesvandeloonwaardebepalingbestaatuitdriestappen: Stap1:Telefonischgesprekmetdewerkgever De werkgever wordt door de uitvoerder geïnformeerd over het proces van de loonwaardemeting. De uitvoerder stuurt een vragenlijst toe aan de werkgever met verzoek deze te retourneren. In de vragenlijst wordtdevolgendeinformatieuitgevraagd: Informatieoverdeorganisatie Normfunctieenfunctielooneneventueeldetoepassingvaneencao, Taananalyse Basiscompetenties Stap2:Bedrijfsbezoek Hetbedrijfsbezoekbestaatuiteendriegesprektussenwerknemer,werkgeverenuitvoerderaandehandvan eenvragenlijstmetnameoverdeprestatievandewerknemerpertaakopdebestanddelentempo,kwaliteit en inzetbaarheid. Eventueel vindt er een werkplek observatie plaats. Hiermee leveren de werkgever en werknemerinputvoordeloonwaardebepaling. 11 versie1.1

12 Stap3:Uitwerkenrapportageeninformerenoverdeuitkomst Deuitvoerderwerktdeverkregeninformatieuittoteenrapportageensteltdeloonwaardevast.Vervolgens wordtdeopdrachtgevergeïnformeerdoverdeuitslag. Doelgroep ActivaLoonwaardesteltgeeneisenaanhetniveauvandewerknemer.Deinformatieverzamelinggeschiedt middelspersoonlijkeinterviewswaardoorhetnietnoodzakelijkisdatdewerknemerkanlezen.deuitvoerder steltzijnvragenineenvoudignederlandswaardoorookwerknemersdiedenederlandsetaalnietgoed beheersendevragenbegrijpenenkunnenbeantwoorden. Berekening ActivaLoonwaardevoertdeberekeningenuitvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling. Rapportage Derapportage,zoalsdiegeautomatiseerdtotstandkomt,geeftdeprestatievandewerknemerpertaakopde bestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheidweer. Deuitvoerderkanderapportagehandmatigaanvullen.Deuitvoerderkanperonderdeeleentoelichtinggeven opopvallendeenafwijkendescores.ookkandeuitvoerdereenontwikkeladviesopnemeninderapportageen kandeuitvoerderaangevenwatdeteverwachtenlangeretermijnperspectievenvandewerknemerzijn. Descoresopdeafzonderlijkecompetentieszijnwelopgenomeninderapportagemaarbuitendeberekening vandeloonwaardegehouden. Uitvoerderentraining ActivaLoonwaardekanalleentoegepastwordendooreengecertificeerdeuitvoerder.Ditkaneenuitvoerder vanactivaloonwaardezijnalsookeenuitvoerderindienstvandeopdrachtgever. Kandidaatuitvoerdersvolgeneentrainingvantweedagen.Detrainingstartmeteenééndagtheorie.Daarbij komendevolgendeonderdelenaanbod: Derolvandeuitvoerder,werkgeverenwerknemerindeloonwaardebepaling LoonwaardeberekeningvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling Devragenlijst Gesprekstechnieken Na het volgen van de theorielessen kijken de kandidaten een dagdeel mee met een ervaren uitvoerder. Vervolgens voeren de kandidaten zelf een loonwaardebepaling uit onder begeleiding van een ervaren uitvoerder. Alle uitvoerders krijgen jaarlijks een opfriscursus. Kandidaat uitvoerders die de loonwaardebepalinggoeduitvoerenwordengecertificeerd. omgang met en kennis van de doelgroep). Activa Loonwaarde controleert of de door de opdrachtgever voorgedragenkandidatenaandezecriteriavoldoen.hulpmiddelenvoorde Hulpmiddelenvoordeuitvoerder UitvoerdersvanActivaLoonwaardewerkenaandehandvanvragenlijstenenhebbeneenhandleidingter beschikking.indehandleidingwordtstapvoorstapuitgelegdhoedemethodeuitgevoerddientteworden. Derapportagekomtdeelsgeautomatiseerdtotstand.Degeautomatiseerderapportagebestaatuitcijfers.De uitvoerderzorgtwaarnodigvoordetoelichtingopdecijfers. 12 versie1.1

13 Uitvoerderentraining Uitvoerders van Activa Loonwaarde werken aan de hand van vragenlijsten en hebben een handleiding ter beschikking.indehandleidingwordtstapvoorstapuitgelegdhoedemethodeuitgevoerddientteworden. Derapportagekomtdeelsgeautomatiseerdtotstand.Degeautomatiseerderapportagebestaatuitcijfers.De uitvoerderzorgtwaarnodigvoordetoelichtingopdecijfers. InbeddinginhetreAintegratieproces Activa Loonwaarde biedt diensten aan die het totale proces van van werving tot plaatsing tot zelfsdeverloningbestrijken.activaloonwaardekentgeenmogelijkheidomdegegevensverkregenmetde loonwaardemetingteintegrerenmethetcliëntvolgsysteemvandeopdrachtgever.derapportageszijninpdf formaat en daardoor in vrijwel de meeste gevallen te uploaden in het cliëntvolgsysteem of gemeentelijk systeem. Gegevensbeheer ActivaLoonwaardeisverantwoordelijkvoorhetbeheervandegegevens.ActivaLoonwaardeiseenwebbased applicatieendraaitopeenserverineenbeveiligdeomgeving.gebruikershebbentoegangmiddelseenunieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende heeft een opdrachtgever alleen toegang tot de loonwaardebepalingen van werknemerswaarmeehijeenrelatieonderhoudt. Kosten IndienActivaLoonwaardedeloonwaardebepalingenuitvoertdanrekentActivaLoonwaardeenkelkostenper afgenomen loonwaardebepaling. Indien de opdrachtgever de loonwaarde bepaling in eigen beheer uitvoert danbestaandekostenuitlicentiekosten,kostenperafgenomenloonwaardebepaling(dieliggenaanzienlijk lager dan wanneer Activa Loonwaarde de loonwaardebepaling uitvoert) en kosten voor het trainen van de uitvoerders. 13 versie1.1

14 Arbolab(validatieinfebruari2015) Meting ArbolabvolgthetstappenplanopgenomenindeRegeling.InaanvullingophetstappenplanvraagtArbolabde samenstellingvanhettakenpakketendeprestatievandewerknemeropdebestanddelentempoenkwaliteit uitdooreenlijstvantaakelementenlangstelopen,zievoornaderetoelichtingonderstaandkader. TheoretischmodelArbolab Arbolab deelt alle taken op in taakelementen. Arbolab onderscheidt 137 taakelementen. Alle 137 taakelementenzijningedeeldinonderstaandetabel.inderijenvandetabelzijndetaakelementeningedeeld op basis van het domein van het arbeidsvermogen waarop ze betrekking hebben: fysiek, cognitief, psychosociaal,belasting,zelfstandigheidofwerkuitvoering.indekolommenzijndetaakelementeningedeeld opbasisvandeplekdiezeinnemenbinnenhetprocesmodelvaninformatieverwerking:input,verwerkingof output. De taakelementen in de kolom output worden gebruikt om de loonwaarde te bepalen. De taakelementenindekolommen input en verwerking wordengebruiktalsverklaring.detabelwordtonder anderegebruiktomderesultatenvanhetdiagnoseonderzoek(indicatieveloonwaardebepaling)tekoppelen aanderesultatenvandeloonwaardebepaling.. Proces Domein Fysiek Cognitief Input Kleuronderscheiden Horen Zien Lezenvantekst Verwerking Reiken Tillen Lopen handvaardigheid Begrijpenwater gezegdwordt Psychosociaal Luisteren Alleenof metanderen kunnenwerken Belasting/aanpassing Zelfstandigheid Tijdsdruk/ Werkpieken Accepterenleiding Routinematigwerk complexwerk Stressbestendigheid Emotionelecontrole Verantwoordelijkheid Veiligheidbetrachten Werkuitvoering Aandachtvoordetails Flexibeleinstelling Motivatie Output Verplaatsenvanlasten, Stapelen Schuren Ordenen,sorteren, berekenen Informatieverstrekken Helpen Servicegericht handelen Contraproductief gedrag Collegialiteit Werkenzonder: supervisie, eindcontrole Nauwkeurigheid zorgvuldigheid Arbolabvolgtonderstaandestappenbijhetuitvoerenvaneenloonwaardebepaling: Stap1:Vaststellenvandetakendiedewerknemerverricht. 14 versie1.1

15 Stap2:Vaststellenvandenormfunctie.Controlerenofdetakenvandefunctieoverkomenmettakenvande normfunctieindedatabase. Stap 3: Vaststellen van de taken die de werknemer verricht en het aandeel van de taken in het totale takenpakket.arbolabditoptweemanieren: Pertaakvaststellenvanhetbelangvandeoutputtaakelementenpertaak. 1 Pertaakvaststellenvandetijddiewordtbesteedaandeoutputtaakelementen. Stap4:Vaststellenvannormenvoordeprestatiesopdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheidper taak.inaanvullingophetstappenplansteltarbolabdeprestatiesopdebestanddelentempoenkwaliteitals volgtvast: Tempo: Per taak vaststellen van het tempo waarmee een werknemer zonder handicap de output taakelementenuitvoert. Kwaliteit:Pertaakvaststellenvanhetniveauwaaropdewerknemerdeoutputtaakelementenminimaal moet beheersen. Deze score wordt uitgedrukt ten opzichten van de normprestatie van een reguliere, ingewerktewerknemer. Stap5:Vaststellenvandeprestatiesvandewerknemeropdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheid. Dit gaat hetzelfde als het vaststellen van de normen voor prestaties alleen wordt nu de prestatie van de werknemerbeoordeeldennietdievandewerknemerzonderhandicap. Additionelekosten Arbolabneemtgeeninformatieoveradditionelekostenmeeindeloonwaardebepaling. Proces Hetverzamelenvandevoordeloonwaardebepalingbenodigdegegevensgebeurtindriestappen: Stap1:Bedrijfsbezoek De uitvoerder heeft afzonderlijk een gesprek met de werkgever en de werknemer. Het gesprek met de werkgever start met het vaststellen van de taken van de werknemer en de normfunctie die daarbij hoort. Vervolgensvultdewerkgevertweevragenlijstenin.Deeerstevragenlijstdientomdetaakanalysetemakenen de prestatienormen vast te stellen. In de tweede vragenlijst beoordeelt de werkgever de prestatie van de werknemer.inhetgesprekmetdewerknemerkomtenkeldeprestatievandewerknemeraanbod. Stap2:Controlevandeverkregeninformatie De uitvoerder controleert de tijdens het bedrijfsbezoek verkregen informatie aan met behulp van twee bronnen: Detaakanalyseenprestatienormwordenvergelekenmethetbestpassendefunctieprofieluiteendoor Arbolab opgestelde database van functieprofielen.2 De uitvoerder bekijkt of de door de werkgever opgegevennormwaardenovereenkomenmetdescoresinhetfunctieprofiel. wordtbekekenofdeinformatieoverdeprestatievandewerknemerverkregentijdenshetbedrijfsbezoek in overeenstemming is met de diagnose. De diagnose wordt daarnaast gebruikt om een inschatting te makenvanhettoekomstigfunctionerenvandewerknemer. Stap3:Uitwerkenrapportage 1 Nietalle137taakelementenhoevendaarbijuitgevraagdteworden.Opbasisvandetaakbeschrijvingkan vooreendeelvandetaakelementenopvoorhandwordenvastgesteldofzerelevantzijn.bijvoorbeeld:een receptionistewerktnietmet gereedschapmeteenlangesteel.ditgeldtvooralleuitvragenaandehandvan de137taakelementen. 2 DedatabasevanArbolabvolgtdeberoepenclassificatievanhetCBS(2010). 15 versie1.1

16 De rapportage komt grotendeels geautomatiseerd tot stand maar de uitvoerder kan indien gewenst opmerkingenplaatseninderapportage. Doelgroep Arbolab is geschikt ook geschikt voor werknemers van alle niveaus. De informatie verzameling geschiedt middels persoonlijke interviews waardoor het niet noodzakelijk is dat de werknemer kan lezen. Bovendien steltdeuitvoerderzijnvragenineenvoudignederlandswaardoorookwerknemersdiedenederlandsetaal nietgoedbeheersendevragenbegrijpen. DevragenlijstenvanArbolabkunnenbijeenherhalingsmetingookmiddelsdecomputerwordenafgenomen. Wanneerdevragenlijstopdecomputerwordtingevulddanpastdevraagstellingzichautomatischaanophet leesniveauvandewerknemer.voorwerknemersdiehelemaalnietkunnenlezenzijnereentaalvrijeversies vandevragenlijsten. Berekening Arbolabberekentdeloonwaardevolgenshetstappenplan. Rapportage Wanneerbijdewerknemeralleendeloonwaardewordtbepaaldisdeopzetvanderapportageeenvoudig.De rapportagebestaatindatgevaluitdevolgendeonderdelen: Relevanteachtergrondkenmerkenvandewerknemer(opleidingen,werkervaring) Relevanteachtergrondkenmerkenwerkgever Taakanalyse Prestatiesvandewerknemerafgezettegendenormenvoorprestaties Loonwaarde Deloonkostenenloonkostensubsidiezijnnietopgenomeninderapportage. Uitvoerderentraining Arbolabkanenkelwordentoegepastdooreengecertificeerdeuitvoerder.DitkanzoweliemandvanArbolab alseenuitvoerderindienstvandeopdrachtgeverzijn.kandidaatuitvoerdersvolgeneentrainingvantwee dagen.tijdensdetrainingkomendevolgendeonderwerpenaanbod: AchtergrondvandeloonwaardemethodevanArbolab Objectiefinformatieverzamelen Analyserenvandeverkregeninformatie Loonwaardeberekening Opbouwvanderapportage doorlopenwordengecertificeerd. Hulpmiddelenvoordeuitvoerder UitvoerdersvanArbolabwerkenaandehandvanvragenlijstenenkunnenbijhetbepalenvandenormfunctie gebruik maken van een database met functieprofielen. De rapportage komt volledig geautomatiseerd tot stand.wanneerdeuitvoerderditwensishetmogelijkomopmerkingeninderapportageteplaatsen. InbeddinginhetreAintegratieproces Arbolab biedt naast de loonwaarde methode ook verschillende andere instrumenten aan: een indicatieve loonwaardebepaling(diagnose),eenontwikkelassessment (ontwikkel) en een matching instrument aan.de diagnose,ontwikkelenmatchinginstrumentenzijnvolgenshetzelfdetheoretischemodelopgebouwdalsde 16 versie1.1

17 loonwaarde methode. Daardoor is de informatie die met de diagnose en matching instrumenten wordt verkregenintezettenalsextracontrolebijdeloonwaardebepaling. Gegevensbeheer De met de loonwaarde bepaling verzamelde gegevens worden beheerd door de Arbolab. Arbolab is een webbasedapplicatieendraaitopeenserverineenbeveiligdeomgeving.gebruikershebbentoegangmiddels een unieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende heeft een opdrachtgever alleen toegang tot de loonwaardebepalingenvanwerknemerswaarmeehijeenrelatieonderhoudt. Kosten Indien Arbolab de loonwaardebepalingen uitvoert dan rekent Arbolab enkel kosten per afgenomen loonwaardebepaling.indiendeopdrachtgeverdeloonwaardebepalingineigenbeheeruitvoertdanbestaan de kosten uit licentiekosten, kosten per afgenomen loonwaarde bepaling (die liggen aanzienlijk lager dan wanneerarbolabdeloonwaardebepalinguitvoert)enkostenvoorhettrainenvandeuitvoerders. 17 versie1.1

18 CompetenSYSLoonbalans Meting CompetenSYSLoonbalansvolgthetstappenplanopgenomenindeRegeling.Hetsysteemleidtdeprofessional hierstapsgewijsdoorheen. Additionelekosten NaastdeloonwaardebrengtCompetenSYSookdevolgendeadditionelekosteninkaart: Begeleidingskosten Herstelkosten Werkplekaanpassing/specialevoorzieningen Verzuim Scholingskosten Proces Hetprocesisoptedelenindriestappen: Stap1:Introductie Bij de start van de loonwaardemeting introduceert CompetenSYS zich middels een aankondigingsbrief op briefpapier van de gemeenten bij de werkgever en werknemer. Met deze brief worden werkgever en werknemervoorbereidophetonderzoekenwordthenuitgelegdwatzevandeloonwaardemetingkunnen verwachten. Stap2:Bedrijfsbezoek Voorafgaand aan het werkplekbezoek kan een korte checklist aan de werkgever en werknemer worden verstuurd,zodatzijzichgoedophetgesprekkunnenvoorbereiden.tijdenshetwerkbezoekwordtgesproken metdewerkgeverendewerknemer.indegesprekkenwordtalleinformatiedienodigisvoorhetbepalenvan deloonwaardeuitgevraagdaandehandvaneenvragenlijst. Stap3:Rapportageenwarmeoverdracht Na afloop van de meting wordt de rapportage opgesteld. Het loonwaardepercentage en het vervolgadvies worden warm aandeopdrachtgeverovergedragen. Doelgroep Loonbalans is inzetbaar voor een zeer brede doelgroep. Van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt tot werknemers die daar ver boven zitten. Loonbalans wordt veelal ingezet door gemeenten, Berekening DeloonwaardewordtberekendvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling. Additionelekosten Naast de loonwaarde brengt CompetenSYS ook de volgende additionele kosten in kaart: werkplaatsaanpassingen,ziekteverzuimenextrabegeleidingsbehoefte. 18 versie1.1

19 Rapportage Derapportagewordtgeautomatiseerdopgesteld.Derapportagebevatdevolgendeelementen: Loonwaarde Passendheidplaatsing Cliëntbeschrijving Motiveringloonwaardeenvervolgadvies Functieomschrijvingmettaakanalyse Deonderzoeksgegevensloonwaardemeting: o Normfunctieennormloon o Normprestaties o Prestatiesvandewerknemer Prestatiesvandewerknemerafgezettegendenormprestaties Additionelekosten Devastgesteldeprestatiesvandewerknemerwordtwanneerdezeminderdan100procentisonderbouwd metgedragsvoorbeelden.derapportagebevatveelschema s.onderanderedeprestatiesvandewerknemer endeprestatiesvandewerknemerafgezettegendenormprestatieswordenweergegevenineenschema. De integrale rapportage wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Daarnaast is er voor de werknemer een werknemersvriendelijkeversiebeschikbaar. Uitvoerderentraining CompetenSYS Loonbalans kan alleen worden toegepast door een gecertificeerde uitvoerder. Dit kan een uitvoerdervancompetensyszijn,maarditkanookeenuitvoerderindienstvandeopdrachtgeverzijn.binnen datcompetensysdeloonwaardebepalinguitvoert. CompetenSYSbiedttrainingencertificeringvanuitvoerdersaan.Detrainingbeslaattweedagen.Tijdensde trainingkomendevolgendezakenaanbod: Theorie (plenair): begripsdefinities, werkwijze, methodisch handelen en het toepassen van de beslismodellen. Praktijktraining:individuelemeekijksessies. Terugkomdagen:intervisiebijeenkomsten Certificering:certificeringvolgtnapositievetoetsuitkomst Omdetrainingsuccesvoltekunnendoorlopenwordtvanuitvoerdersdevolgendekwalificatiesgevraagd: eenvergelijkbarefunctie MinimaalopleidingsniveauisHbo Affiniteitmetzowelwerkgeversalswerknemers Hulpmiddelenvoordeuitvoerder CompetenSYSbiedtdeuitvoerderverschillendehulpmiddelen: Handleidingvoordeuitvoerdermetstappenplanvoorloonwaardebepaling. HetsysteemondersteuntgebruikerbijhetbepalenwatonderT,K,Iofadditionelekostenvalt. Uitvoerderswerkenaandehandvanvragenlijsten 19 versie1.1

Gespreksverslagen Werkwijzer Diagnose-instrumenten

Gespreksverslagen Werkwijzer Diagnose-instrumenten Gespreksverslagen Werkwijzer Diagnose-instrumenten Datum: Oktober 2013 Auteur: Annejet Kerckhaert 1_ ABC-methode > Verslag interview Dick van der Slot (L&D Support) > Datum: 5-8-2013 Achtergrond De ABC-methode

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam Frank Donders BSN 789654321 Geslacht Man Geboortedatum 11/08/1965 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert De medewerker heeft een lbo/vmbo/mavo of mbo1

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Werkwijzer Diagnose-instrumenten

Werkwijzer Diagnose-instrumenten Werkwijzer Diagnoseinstrumenten Oktober 2013 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 De diagnose in het werkproces 6 Hoofdstuk 2 Een format voor het beschrijven van diagnoseinstrumenten 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Bij het nemen van een besluit of een werknemer terugkeert in het eigen werk of moet uitzien naar ander passend werk spelen de functionele mogelijkheden

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet Het werkt niet vanzelf Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet irmgard borghouts ronald dekker charissa freese shirley oomens ton wilthagen I I II Over loonprikkels

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden bij werkgevers uit de reguliere arbeidsmarkt William Balk Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie