1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!"

Transcriptie

1 1. Toelichting Inleiding Op1januari2015wordtdeParticipatiewetingevoerd.Gemeentenwordenverantwoordelijkvoormensenmet arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnenverdienenkomenerregelsvoorhetbepalenvandeloonwaarde.opverzoekvandewerkkameren gefaciliteerd door het ministerie van SZW heeft Blik op Werk de opdracht gekregen om loonwaardemethodieken te valideren en de uitvoerenden van de methodieken te certificeren. In deze Loonwaardegids2015zijndekenmerkenvandemethodiekendiegevalideerdzijnopgenomen.Tevensishet procesvandevalidatieencertificatieopgenomen.deloonwaardegidsheeftdevolgendeindeling: Hoofdstuk1Toelichting Hoofdstuk2Methodieken Hoofdstuk3Validatie Hoofdstuk4Certificatie Hoofdstuk5Afsluiting 1.2. Uitgangspunten-Werkkamer - Alleen(bestaandeeneventuelenieuweindetoekomst)loonwaardemethodiekenmeteenbepaald kwaliteitsniveaukomeninaanmerkingvoorvalidering.zokrijgengemeentenensocialepartnersookde garantiedatdemethodiekdaadwerkelijkmeetwatergemetenmoetworden. BijvalideringwordtuitgegaanvaneenzogenaamdeGoudenStandaard.Ditvraagtomeencollegevan wachtersvandegoudenstandaarddatonafhankelijkiseninzichtheeftinontwikkelingeninde arbeidsmarkt. Ooktenaanzienvandeuitvoeringgeldenbepaaldekwaliteitseisen.Determ deskundige zoals genoemdindeconceptalgemenemaatregelvanbestuur,moetindepraktijkergensvoorstaan. Hetproceswaarborgtzoveelmogelijkeenlevelplayingfield.Hetprocesvanvalideringencertificering kannietleidentothetbijvoorbaatuitsluitenvanpartijen,bijvoorbeelddooreenonrealistischtijdpadof tehogekosteninrelatietotdekwaliteit Opdracht-aan-Blik-Op-Werk-- DeStichtingBlikopWerkisgevraagdhetvolgendeuittewerkenenuittevoeren: OntwerpeenGoudenStandaardwaaraanhuidigeentoekomstigeloonwaardemethodiekengetoetst kunnenworden.hierbijdienendeinzichtenenervaringenvanhetakcmeegenomenteworden. Draagerzorgvoordatdebestaandeaanbiedersvóór1januari2015hetvalideringsproceskunnen doorlopen. Maakinzichtelijkentransparantwelkemethodiekengevalideerdzijnenhoedezemethodiekenwerken, zodatregio sopbasisvandezeinformatieeenonderbouwdekeuzekunnenmakenvooréénmethodiek perarbeidsmarktregio. 1 versie1.1

2 Ontwerpeentoetsdienagaatofdedoordeaanbiederverzorgde certificeringpastbijde valideringsmethode. Draagerzorgvoordatdedoordeaanbiederverzorgdecertificeringineentempokanplaatsvindendat aansluitbijdenoodzakelijkeuitvoeringvandeloonwaardemetingenindepraktijk. Brenginbeeldwelkekostengemoeidzijnmetdevalideringencertificeringenbrengeenadviesuitover demanierwaaropdezegedragenkunnenwordendoorverschillendepartijen. GeefsteedsduidelijkaanopwelkemanierdedoorDeWerkkamergeformuleerdeuitgangspunten geborgdwordendoordevoorgesteldesystematiekvoorvalideringencertificering Wettelijk-kader- Destappendiegesteldzijnterbepalingvandeloonwaardezijn: Beoordelingvindtplaatsopbasisvandefeitelijkuitgevoerdewerkzaamhedendoordewerknemeropde werkplek,metwerkgever. Vaststellenvandetaken,diewerknemerverrichtenaandeel(percentage)vanhettotale takenpakket.hettotaletakenpakketomvat100%vandetotalearbeidstijdvande(potentiele) werknemer. Vaststellenvannormfunctievaneenwerknemerzonderbeperkingenhetfunctieloondaarbij. Vaststellenvandenormenvoordeprestatiesopbasiswaarvandeloonwaardewordtbepaald:tempo, kwaliteit,inzetbaarheid(prestatiesvanwerknemerzonderbeperking)pertaak. Vaststellenvandeprestaties(inpercentagesvanstap4)vandewerknemerpertaakopde bastanddelen,tempo,kwaliteit,inzetbaarheid.factorendievaninvloedzijnopdeprestatiesvande werknemermogenmaarbijéénvandebestanddelenwordenmeegeteld,dusbijtempo,kwaliteitof inzetbaarheid. Bepalenvandeprestatiesvandewerknemerpertaak:productvandeprestatiesopdebestanddelen tempo,kwaliteit,inzetbaarheid. Vaststellenvandeloonwaardepertaakdoorhetaandeelvandetaakalspercentagevanhettotale takenpakket(stap2)tevermenigvuldigenmetdeprestatiepertaak(stap6). Vaststellenvandetotaleloonwaarde:somvandeloonwaardespertaak.Deloonwaardewordt rekenkundigafgerondopheleprocenten. 2 versie1.1

3 2. Methodieken Keuzegids-loonwaardemethoden- De35regionaleWerkbedrijvenmoeteneenkeuzegaanmakenuitdebeschikbareloonwaardemethoden.Om dezekeuzetevergemakkelijkheeftdeprogrammaraadblikopwerkopdrachtgegevenomeenoverzichtvan demethodenoptestellen. NegenloonwaardemethodendiezijnopgenomeninditoverzichtzijndoorBlikopWerkvalidebevonden.Dat eenmethodevalideiswilzeggendatdemethodedaadwerkelijkloonwaardemeet.eénmethode,demethode vanarbolab,iswelinhetoverzichtisopgenomen,maarnognietgevalideerd.zijzalinfebruari2015 deelnemenaaneennieuwvormtegevenvalidatie. Arbolabhanteerteeneigenspecifiekewijzevaninformatieverzamelingenandereinformatieomtoteen loonwaardebepalingtekomendandethansgevalideerdemethodieken.ditisdoorarbolabop4november 2014aangegevenbijBlikopWerk.Hetwasnietmogelijkdevoordevalidatievoorhandencasussenofde methodeopzonkortetermijnaantepassen,zodatarbolabdeelzoukunnennemenaandevalidatieprocedure in2014.destuurgroep Validatieloonwaardemethodiekenencertificeringuitvoerders heeftnamensde WerkkamerbeslotendatdemethodiekvanArbolabinfebruari2015kandeelnemenaaneennieuwvormte gevenvalidatie.alsderesultatenvandevalidatievoldoenaandenormendiedoordestuurgroepzijn vastgesteldwordtdemethodiekvanarbolabinfebruari2015gevalideerd. Meerinformatieoverhetvaliderenvandemethodenvindtuin https://www.blikopwerk.nl/loonwaarde/besluitenastuurgroepa6anovembera2014 In het overzicht beschrijven we de methoden op een aantal kenmerken. In dit hoofdstuk zetten we verschillendekenmerkenopeenrijdievoordewerkbedrijveneenrolkunnenspelenbijhetmakenvaneen keuzetussendeverschillendeloonwaardemethoden.perkenmerkgevenwekortweerwelkeinformatieukunt verwachten.daarnavolgteenoverzichtwaarinallemethodenzijnopgenomeneneentoelichtingpermethode Het-format-- Wevergelijkendetienmethodenopdevolgendekenmerken: VoldoetaanRegelingLoonkostensubsidieParticipatiewet Deregeringvindthetbelangrijkdateenaantaluitgangspuntenrondomloonwaardebepalinglandelijkgelden enverankertdezedaarominhetbesluitloonkostenparticipatie(hiernabesluit).hetbesluitbevatdevolgende uitgangspunten: Deloonwaardedientopbasisvandefeitelijkewerkzaamhedenopdewerkplektewordenvastgesteld. Deloonwaardewordtvastgestelddoorofonderverantwoordelijkheidvaneendeskundige. Deloonwaardevaststellingmoetplaatsvindenopbasisvaneenbeschrevenmethode. Daarnaast is het de bedoeling dat in de regionale Werkbedrijven tussen gemeenten en sociale partners afstemming plaatsvindt over minimumeisen voor de loonwaardebepaling, die een zorgvuldige, objectieve vaststelling van de loonwaarde waarborgen. De regering constateert echter dat de regionale Werkbedrijven nieteerderdanop1januari2015operationeelworden.hetisdaaromnognietmogelijkisomtotregionaal afgestemdeafsprakentekomenoverminimumeisenwaaraaneenloonwaardemethodemoetvoldoen.daarom treft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lagere regelgeving in de vorm van de Regeling 3 versie1.1

4 Loonkostensubsidie Participatiewet (hierna Regeling). De Regeling richt zich op de inhoud van de loonwaardemethode.deregelingheefteentijdelijkkarakter,namelijktotdatdeafsprakeninregionaalverband over de minimumeisen tot stand zijn gekomen. De uitgangspunten van het Besluit blijven steeds van toepassing. PermethodeisaangegevenofzijvoldoenaandeuitgangspuntenopgenomeninhetBesluitendeRegeling. DaarbijmoetopgemerktwordendatuithetalofnietvoldoenaanhetstappenplanvandeRegelingnietkan wordengeconcludeerdofeenmethodevalideis.vanallemethodenopgenomeninditoverzichtisdoorblikop Werkvastgestelddatzijdaadwerkelijkloonwaardemeten. Meting Alle loonwaardemethoden zijn uniek in de manier waarop zij de loonwaarde bepalen. Wel komen onderstaandeonderdeleninveelmethodenterug.dezeonderdelenzijndeelsafkomstiguithetstappenplan vanderegeling. Taakauren analyse: Vaststellen van de taken die de werknemer verricht en het aandeel van de afzonderlijketakeninhettotaletakenpakket. Normfunctieenfunctieloon:Vaststellenvandenormfunctievaneenwerknemerzonderbeperkingen enhetfunctieloondatdaarbijhoort. Normenpertaakopdebestanddelentempokwaliteiteninzetbaarheid:Vaststellenvandenormen voor prestaties op basis waarvan de loonwaarde wordt bepaald: tempo, kwaliteit en inzetbaarheid (prestatievandepersoonzonderbeperkingen)pertaak. Prestatiepertaakopdebestanddelentempokwaliteiteninzetbaarheid:Vaststellenvandeprestaties alspercentagesvandenormopdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheid. Beheersingvancompetenties: Vaststellen in welke mate een werknemer een set van competenties beheerst. Normen per competentie: De mate waarin de werknemer de competenties beheerst wordt vastgestelddoordematevanbeheersingaftezettentegendievaneenwerknemerzonderbeperking. Additionelekosten:Additionelekostenzijndeextrakostendiedewerkgevermaaktomdewerknemer met beperkingen te kunnen laten functioneren en de vastgestelde arbeidsprestatie structureel te laten realiseren. Additionele kosten worden buiten de berekening van de loonwaarde worden gehouden.zevormeneenapartonderdeelvanderapportage. Proces Hoe verloopt het proces van loonwaardebepaling. Uit welke stappen bestaat de loonwaardebepaling. Is de werknemerbetrokken?welkeinstrumentenwordeningezet? Doelgroep Voorwieishetinstrumentgeschikt?Ishetgeschiktvoorallemensenmeteenarbeidshandicap?Zijnerversies vandevragenlijsteninanderetalenofeenniettaligeversie? Hoeveeltijdkostdemeting? Hetgaathieromdeeersteloonwaardemeting.Wegevenaanhoeveeltijddemetingvraagtvaneenuitvoeder, dewerkgeverendewerknemer.detijdvandeuitvoerderiszonderreistijd.tweedeenvolgendemetingen vrageninhetalgemeenmindertijdvanallebetrokkenen. 4 versie1.1

5 Rapportage Uitwelkeonderdelenbestaatderapportage.Wordtdeuitkomstvandeloonwaardebepalingonderbouwdmet praktijkvoorbeelden? Bevat de rapportage ook een ontwikkeladvies? Zijn naast de loonwaarde ook de loonkostenendeloonkostensubsidieopgenomen? Uitvoerder Heeftdemethodeuitvoerdersindienstdiedeuitvoeringophunrekeningnemenofmoetdeopdrachtgeverde uitvoeringzelforganiseren?watzijndeminimalevereistendieenmethodeaandeuitvoerdersstelt? Training Hoeisdetrainingopgebouwd?Hoeveeldagenduurtdetraining?Uitwelkeonderdelenbestaatdetraining? Krijgjenaafloopeencertificaat.Istrainingverplichtommethetinstrumenttemogenwerken? InbeddinginhetreBintegratieproces Biedt de methode daarnaast ook ander modulen aan die aansluiten bij de loonwaardebepaling zoals een diagnosemoduleofeenmatchingmodule. Kan de methode een koppeling maken met het cliëntvolgsysteem van de opdrachtgever? Dit betekent dat NAWgegevensingelezenkunnenwordenindeapplicatievandeloonwaardemethodeendatuitkomstenvan deloonwaardemetingteruggekoppeldkunnenwordeninhetcliëntvolgsysteemvandeklant. Gegevensbeheer Wieiseigenaarvandegegevens?Wiebeheertdegegevens?Enzijnerafdoendemaatregelengetroffenomde gegevensafteschermen? Kosten Welketypenkostenberekentdemethodeontwikkelaar?Zijnditalleeneenmaligekostenzoalstrainingskosten? Ofzijnerookperiodiekekostenzoalslicentiekosten? Contactgegevens Hierstaatbeschrevenopwelkemanierenucontactkuntleggenmetdeloonwaardemethoden. 5 versie1.1

6 Dezeparagraafbegintmeteenoverzichtstabelwaarinpermethodeisweergevenhoezijopdekenmerkengenoemdindevorigeparagraafscoren.Daarnabeschrijvenwe demethodenombeurtenietsgedetailleerder. Activa Loonwaarde Arbolab (validatie feb.2015) CompetenSYS Loonbalans Dariuz Loonwaarde AdviesTool Matchcare Talent6 UWV VTA Werkstap 2.3. Overzicht-van-de-loonwaardemethoden- 1.-Voldoet-aan-wet7-en- regelgeving- Besluit- Regeling Deels Deels Deels 2.-Meting- TaakAurenanalyse Normfunctieen functieloon NormeninTKenI Deels Deels PrestatieinTKenI Deels Deels Competenties A A Normencompetenties A Deels A A A A Additionelekosten- Optioneel A Optioneel A A Optioneel 3.-Proces 6 versie1.1

7 Wordtdewerknemer betrokken? Werkplekobservatie- Optioneel A A 4.-Doelgroep Geschiktvooralle doelgroepen Doelgroepspecifieke vragenlijst A A A A A A A 5.-Hoeveel-tijd-kost-eenmeting? Uitvoerder 3uur 2uur 2uur 3 2,5uur 3uur 3uur 5uur(totaal) 4 3uur Werkgever- 1,5uur 1uur 0,8uur 1 1,5uur 1,5uur 2uur 0,5uur 1 1,5uur Werknemer 1,25uur 0,5uur 1uur 1 1,5uur 1uur 0,5uur 0,5uur 0,5 0,5uur 6.-Rapportage Onderbouwingvande loonwaarde Figurenentabellen- - Concrete praktijksituaties- A A Aandachtvoor A A 7 versie1.1

8 ontwikkeling 7.-Uitvoerder Minimalevereisten- Hbo Hbo+ Hbo Hbo+ Hbo+ Hbo+ Hbo Arbeidsdesku ndige Hbo+ Hbo+ Doorontwikkelaarofin beheeropdrachtgever Beiden Beiden Beiden Beiden Opdrachtgever Beiden Opdrachtg ever Opdrachtgeve r Beiden Beiden 8.-Training Duurindagen , ,5 Certificering- A 9.-Hulpmiddelen-voorde-uitvoerder Vragenlijst A A A DatabasefunctieA profielen Geautomatiseerde rapportages A A A A A A deels A A deels Handleiding A A 10.-Inbedding-in-het-re7 integratieproces Diagnosemodule A A A Matchingmodule- A A A A 8 versie1.1

9 Koppeling A A A Deels A cliëntvolgsysteem 11.-Gegevens7beheer Wiebeheertde gegevens Methode Methode Opdrachtgever Methode Methode Methode Opdrachtg ever Methode Methode Opdrachtgev er Bescherminggegevens- Opdrachtg ever 12.-Kosten- Licentiekosten A A A Kostenper loonwaardeabepaling Trainingskosten- 13.-Contact7gegevens Contactpersoon JohanVos Janvan Houtem VincentBraun Alfred Wagenaar FransGriffioen BasLassing Dianne Bekker Harm Rademaekers Marga Homan GertMeima 9 versie1.1

10 Telefoonnummer T T M T T M T M M M EAmail petensys.nl elantraining.nl hcare.nl e.nl harm.radema l dam.nl erkstap.nl Website nwaarde.nl b.nl l nl ng.nl de.com hcare.nl nl A ap.nl 10 versie1.1

11 Activa Meting ActivaLoonwaardebepaalddeloonwaardevaneenwerknemerconformhetstappenplanopgenomeninde Regeling. competentiemodelkwalificatiedossiermbo,zieonderstaandkader.inzichtindebeheersingvande basiscompetentiesisvaneminentbelangbijdebegeleidingenontwikkelingsmogelijkhedenvande medewerker.ditiseenextratoegevoegdewaardemaarwordtbuitendeberekeningvandeloonwaarde gehouden. TiencompetentiesActivaLoonwaarde Regels Omgaanmetelkaar Samenwerkenenoverleggen: Organiseren Metveranderingenonzekerheidomgaan Metdrukentegenslagomgaan Metproblemenomgaan? Initiatief Begeleidingsbereidheid Begripsvermogen Additionelekosten ActivaLoonwaardegeeftdeopdrachtgeverindiengewenstinzichtindeadditionelekosten(kostendieeen werkgevermoetmakenomeenwerknemerindiensttenemen/houdendienietzijnverdisconteerdinde loonwaarde).dezekostenwordeninzichtelijkgemaaktenwordenbuitendeberekeningvandeloonwaarde gehouden. Proces Hetprocesvandeloonwaardebepalingbestaatuitdriestappen: Stap1:Telefonischgesprekmetdewerkgever De werkgever wordt door de uitvoerder geïnformeerd over het proces van de loonwaardemeting. De uitvoerder stuurt een vragenlijst toe aan de werkgever met verzoek deze te retourneren. In de vragenlijst wordtdevolgendeinformatieuitgevraagd: Informatieoverdeorganisatie Normfunctieenfunctielooneneventueeldetoepassingvaneencao, Taananalyse Basiscompetenties Stap2:Bedrijfsbezoek Hetbedrijfsbezoekbestaatuiteendriegesprektussenwerknemer,werkgeverenuitvoerderaandehandvan eenvragenlijstmetnameoverdeprestatievandewerknemerpertaakopdebestanddelentempo,kwaliteit en inzetbaarheid. Eventueel vindt er een werkplek observatie plaats. Hiermee leveren de werkgever en werknemerinputvoordeloonwaardebepaling. 11 versie1.1

12 Stap3:Uitwerkenrapportageeninformerenoverdeuitkomst Deuitvoerderwerktdeverkregeninformatieuittoteenrapportageensteltdeloonwaardevast.Vervolgens wordtdeopdrachtgevergeïnformeerdoverdeuitslag. Doelgroep ActivaLoonwaardesteltgeeneisenaanhetniveauvandewerknemer.Deinformatieverzamelinggeschiedt middelspersoonlijkeinterviewswaardoorhetnietnoodzakelijkisdatdewerknemerkanlezen.deuitvoerder steltzijnvragenineenvoudignederlandswaardoorookwerknemersdiedenederlandsetaalnietgoed beheersendevragenbegrijpenenkunnenbeantwoorden. Berekening ActivaLoonwaardevoertdeberekeningenuitvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling. Rapportage Derapportage,zoalsdiegeautomatiseerdtotstandkomt,geeftdeprestatievandewerknemerpertaakopde bestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheidweer. Deuitvoerderkanderapportagehandmatigaanvullen.Deuitvoerderkanperonderdeeleentoelichtinggeven opopvallendeenafwijkendescores.ookkandeuitvoerdereenontwikkeladviesopnemeninderapportageen kandeuitvoerderaangevenwatdeteverwachtenlangeretermijnperspectievenvandewerknemerzijn. Descoresopdeafzonderlijkecompetentieszijnwelopgenomeninderapportagemaarbuitendeberekening vandeloonwaardegehouden. Uitvoerderentraining ActivaLoonwaardekanalleentoegepastwordendooreengecertificeerdeuitvoerder.Ditkaneenuitvoerder vanactivaloonwaardezijnalsookeenuitvoerderindienstvandeopdrachtgever. Kandidaatuitvoerdersvolgeneentrainingvantweedagen.Detrainingstartmeteenééndagtheorie.Daarbij komendevolgendeonderdelenaanbod: Derolvandeuitvoerder,werkgeverenwerknemerindeloonwaardebepaling LoonwaardeberekeningvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling Devragenlijst Gesprekstechnieken Na het volgen van de theorielessen kijken de kandidaten een dagdeel mee met een ervaren uitvoerder. Vervolgens voeren de kandidaten zelf een loonwaardebepaling uit onder begeleiding van een ervaren uitvoerder. Alle uitvoerders krijgen jaarlijks een opfriscursus. Kandidaat uitvoerders die de loonwaardebepalinggoeduitvoerenwordengecertificeerd. omgang met en kennis van de doelgroep). Activa Loonwaarde controleert of de door de opdrachtgever voorgedragenkandidatenaandezecriteriavoldoen.hulpmiddelenvoorde Hulpmiddelenvoordeuitvoerder UitvoerdersvanActivaLoonwaardewerkenaandehandvanvragenlijstenenhebbeneenhandleidingter beschikking.indehandleidingwordtstapvoorstapuitgelegdhoedemethodeuitgevoerddientteworden. Derapportagekomtdeelsgeautomatiseerdtotstand.Degeautomatiseerderapportagebestaatuitcijfers.De uitvoerderzorgtwaarnodigvoordetoelichtingopdecijfers. 12 versie1.1

13 Uitvoerderentraining Uitvoerders van Activa Loonwaarde werken aan de hand van vragenlijsten en hebben een handleiding ter beschikking.indehandleidingwordtstapvoorstapuitgelegdhoedemethodeuitgevoerddientteworden. Derapportagekomtdeelsgeautomatiseerdtotstand.Degeautomatiseerderapportagebestaatuitcijfers.De uitvoerderzorgtwaarnodigvoordetoelichtingopdecijfers. InbeddinginhetreAintegratieproces Activa Loonwaarde biedt diensten aan die het totale proces van van werving tot plaatsing tot zelfsdeverloningbestrijken.activaloonwaardekentgeenmogelijkheidomdegegevensverkregenmetde loonwaardemetingteintegrerenmethetcliëntvolgsysteemvandeopdrachtgever.derapportageszijninpdf formaat en daardoor in vrijwel de meeste gevallen te uploaden in het cliëntvolgsysteem of gemeentelijk systeem. Gegevensbeheer ActivaLoonwaardeisverantwoordelijkvoorhetbeheervandegegevens.ActivaLoonwaardeiseenwebbased applicatieendraaitopeenserverineenbeveiligdeomgeving.gebruikershebbentoegangmiddelseenunieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende heeft een opdrachtgever alleen toegang tot de loonwaardebepalingen van werknemerswaarmeehijeenrelatieonderhoudt. Kosten IndienActivaLoonwaardedeloonwaardebepalingenuitvoertdanrekentActivaLoonwaardeenkelkostenper afgenomen loonwaardebepaling. Indien de opdrachtgever de loonwaarde bepaling in eigen beheer uitvoert danbestaandekostenuitlicentiekosten,kostenperafgenomenloonwaardebepaling(dieliggenaanzienlijk lager dan wanneer Activa Loonwaarde de loonwaardebepaling uitvoert) en kosten voor het trainen van de uitvoerders. 13 versie1.1

14 Arbolab(validatieinfebruari2015) Meting ArbolabvolgthetstappenplanopgenomenindeRegeling.InaanvullingophetstappenplanvraagtArbolabde samenstellingvanhettakenpakketendeprestatievandewerknemeropdebestanddelentempoenkwaliteit uitdooreenlijstvantaakelementenlangstelopen,zievoornaderetoelichtingonderstaandkader. TheoretischmodelArbolab Arbolab deelt alle taken op in taakelementen. Arbolab onderscheidt 137 taakelementen. Alle 137 taakelementenzijningedeeldinonderstaandetabel.inderijenvandetabelzijndetaakelementeningedeeld op basis van het domein van het arbeidsvermogen waarop ze betrekking hebben: fysiek, cognitief, psychosociaal,belasting,zelfstandigheidofwerkuitvoering.indekolommenzijndetaakelementeningedeeld opbasisvandeplekdiezeinnemenbinnenhetprocesmodelvaninformatieverwerking:input,verwerkingof output. De taakelementen in de kolom output worden gebruikt om de loonwaarde te bepalen. De taakelementenindekolommen input en verwerking wordengebruiktalsverklaring.detabelwordtonder anderegebruiktomderesultatenvanhetdiagnoseonderzoek(indicatieveloonwaardebepaling)tekoppelen aanderesultatenvandeloonwaardebepaling.. Proces Domein Fysiek Cognitief Input Kleuronderscheiden Horen Zien Lezenvantekst Verwerking Reiken Tillen Lopen handvaardigheid Begrijpenwater gezegdwordt Psychosociaal Luisteren Alleenof metanderen kunnenwerken Belasting/aanpassing Zelfstandigheid Tijdsdruk/ Werkpieken Accepterenleiding Routinematigwerk complexwerk Stressbestendigheid Emotionelecontrole Verantwoordelijkheid Veiligheidbetrachten Werkuitvoering Aandachtvoordetails Flexibeleinstelling Motivatie Output Verplaatsenvanlasten, Stapelen Schuren Ordenen,sorteren, berekenen Informatieverstrekken Helpen Servicegericht handelen Contraproductief gedrag Collegialiteit Werkenzonder: supervisie, eindcontrole Nauwkeurigheid zorgvuldigheid Arbolabvolgtonderstaandestappenbijhetuitvoerenvaneenloonwaardebepaling: Stap1:Vaststellenvandetakendiedewerknemerverricht. 14 versie1.1

15 Stap2:Vaststellenvandenormfunctie.Controlerenofdetakenvandefunctieoverkomenmettakenvande normfunctieindedatabase. Stap 3: Vaststellen van de taken die de werknemer verricht en het aandeel van de taken in het totale takenpakket.arbolabditoptweemanieren: Pertaakvaststellenvanhetbelangvandeoutputtaakelementenpertaak. 1 Pertaakvaststellenvandetijddiewordtbesteedaandeoutputtaakelementen. Stap4:Vaststellenvannormenvoordeprestatiesopdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheidper taak.inaanvullingophetstappenplansteltarbolabdeprestatiesopdebestanddelentempoenkwaliteitals volgtvast: Tempo: Per taak vaststellen van het tempo waarmee een werknemer zonder handicap de output taakelementenuitvoert. Kwaliteit:Pertaakvaststellenvanhetniveauwaaropdewerknemerdeoutputtaakelementenminimaal moet beheersen. Deze score wordt uitgedrukt ten opzichten van de normprestatie van een reguliere, ingewerktewerknemer. Stap5:Vaststellenvandeprestatiesvandewerknemeropdebestanddelentempo,kwaliteiteninzetbaarheid. Dit gaat hetzelfde als het vaststellen van de normen voor prestaties alleen wordt nu de prestatie van de werknemerbeoordeeldennietdievandewerknemerzonderhandicap. Additionelekosten Arbolabneemtgeeninformatieoveradditionelekostenmeeindeloonwaardebepaling. Proces Hetverzamelenvandevoordeloonwaardebepalingbenodigdegegevensgebeurtindriestappen: Stap1:Bedrijfsbezoek De uitvoerder heeft afzonderlijk een gesprek met de werkgever en de werknemer. Het gesprek met de werkgever start met het vaststellen van de taken van de werknemer en de normfunctie die daarbij hoort. Vervolgensvultdewerkgevertweevragenlijstenin.Deeerstevragenlijstdientomdetaakanalysetemakenen de prestatienormen vast te stellen. In de tweede vragenlijst beoordeelt de werkgever de prestatie van de werknemer.inhetgesprekmetdewerknemerkomtenkeldeprestatievandewerknemeraanbod. Stap2:Controlevandeverkregeninformatie De uitvoerder controleert de tijdens het bedrijfsbezoek verkregen informatie aan met behulp van twee bronnen: Detaakanalyseenprestatienormwordenvergelekenmethetbestpassendefunctieprofieluiteendoor Arbolab opgestelde database van functieprofielen.2 De uitvoerder bekijkt of de door de werkgever opgegevennormwaardenovereenkomenmetdescoresinhetfunctieprofiel. wordtbekekenofdeinformatieoverdeprestatievandewerknemerverkregentijdenshetbedrijfsbezoek in overeenstemming is met de diagnose. De diagnose wordt daarnaast gebruikt om een inschatting te makenvanhettoekomstigfunctionerenvandewerknemer. Stap3:Uitwerkenrapportage 1 Nietalle137taakelementenhoevendaarbijuitgevraagdteworden.Opbasisvandetaakbeschrijvingkan vooreendeelvandetaakelementenopvoorhandwordenvastgesteldofzerelevantzijn.bijvoorbeeld:een receptionistewerktnietmet gereedschapmeteenlangesteel.ditgeldtvooralleuitvragenaandehandvan de137taakelementen. 2 DedatabasevanArbolabvolgtdeberoepenclassificatievanhetCBS(2010). 15 versie1.1

16 De rapportage komt grotendeels geautomatiseerd tot stand maar de uitvoerder kan indien gewenst opmerkingenplaatseninderapportage. Doelgroep Arbolab is geschikt ook geschikt voor werknemers van alle niveaus. De informatie verzameling geschiedt middels persoonlijke interviews waardoor het niet noodzakelijk is dat de werknemer kan lezen. Bovendien steltdeuitvoerderzijnvragenineenvoudignederlandswaardoorookwerknemersdiedenederlandsetaal nietgoedbeheersendevragenbegrijpen. DevragenlijstenvanArbolabkunnenbijeenherhalingsmetingookmiddelsdecomputerwordenafgenomen. Wanneerdevragenlijstopdecomputerwordtingevulddanpastdevraagstellingzichautomatischaanophet leesniveauvandewerknemer.voorwerknemersdiehelemaalnietkunnenlezenzijnereentaalvrijeversies vandevragenlijsten. Berekening Arbolabberekentdeloonwaardevolgenshetstappenplan. Rapportage Wanneerbijdewerknemeralleendeloonwaardewordtbepaaldisdeopzetvanderapportageeenvoudig.De rapportagebestaatindatgevaluitdevolgendeonderdelen: Relevanteachtergrondkenmerkenvandewerknemer(opleidingen,werkervaring) Relevanteachtergrondkenmerkenwerkgever Taakanalyse Prestatiesvandewerknemerafgezettegendenormenvoorprestaties Loonwaarde Deloonkostenenloonkostensubsidiezijnnietopgenomeninderapportage. Uitvoerderentraining Arbolabkanenkelwordentoegepastdooreengecertificeerdeuitvoerder.DitkanzoweliemandvanArbolab alseenuitvoerderindienstvandeopdrachtgeverzijn.kandidaatuitvoerdersvolgeneentrainingvantwee dagen.tijdensdetrainingkomendevolgendeonderwerpenaanbod: AchtergrondvandeloonwaardemethodevanArbolab Objectiefinformatieverzamelen Analyserenvandeverkregeninformatie Loonwaardeberekening Opbouwvanderapportage doorlopenwordengecertificeerd. Hulpmiddelenvoordeuitvoerder UitvoerdersvanArbolabwerkenaandehandvanvragenlijstenenkunnenbijhetbepalenvandenormfunctie gebruik maken van een database met functieprofielen. De rapportage komt volledig geautomatiseerd tot stand.wanneerdeuitvoerderditwensishetmogelijkomopmerkingeninderapportageteplaatsen. InbeddinginhetreAintegratieproces Arbolab biedt naast de loonwaarde methode ook verschillende andere instrumenten aan: een indicatieve loonwaardebepaling(diagnose),eenontwikkelassessment (ontwikkel) en een matching instrument aan.de diagnose,ontwikkelenmatchinginstrumentenzijnvolgenshetzelfdetheoretischemodelopgebouwdalsde 16 versie1.1

17 loonwaarde methode. Daardoor is de informatie die met de diagnose en matching instrumenten wordt verkregenintezettenalsextracontrolebijdeloonwaardebepaling. Gegevensbeheer De met de loonwaarde bepaling verzamelde gegevens worden beheerd door de Arbolab. Arbolab is een webbasedapplicatieendraaitopeenserverineenbeveiligdeomgeving.gebruikershebbentoegangmiddels een unieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende heeft een opdrachtgever alleen toegang tot de loonwaardebepalingenvanwerknemerswaarmeehijeenrelatieonderhoudt. Kosten Indien Arbolab de loonwaardebepalingen uitvoert dan rekent Arbolab enkel kosten per afgenomen loonwaardebepaling.indiendeopdrachtgeverdeloonwaardebepalingineigenbeheeruitvoertdanbestaan de kosten uit licentiekosten, kosten per afgenomen loonwaarde bepaling (die liggen aanzienlijk lager dan wanneerarbolabdeloonwaardebepalinguitvoert)enkostenvoorhettrainenvandeuitvoerders. 17 versie1.1

18 CompetenSYSLoonbalans Meting CompetenSYSLoonbalansvolgthetstappenplanopgenomenindeRegeling.Hetsysteemleidtdeprofessional hierstapsgewijsdoorheen. Additionelekosten NaastdeloonwaardebrengtCompetenSYSookdevolgendeadditionelekosteninkaart: Begeleidingskosten Herstelkosten Werkplekaanpassing/specialevoorzieningen Verzuim Scholingskosten Proces Hetprocesisoptedelenindriestappen: Stap1:Introductie Bij de start van de loonwaardemeting introduceert CompetenSYS zich middels een aankondigingsbrief op briefpapier van de gemeenten bij de werkgever en werknemer. Met deze brief worden werkgever en werknemervoorbereidophetonderzoekenwordthenuitgelegdwatzevandeloonwaardemetingkunnen verwachten. Stap2:Bedrijfsbezoek Voorafgaand aan het werkplekbezoek kan een korte checklist aan de werkgever en werknemer worden verstuurd,zodatzijzichgoedophetgesprekkunnenvoorbereiden.tijdenshetwerkbezoekwordtgesproken metdewerkgeverendewerknemer.indegesprekkenwordtalleinformatiedienodigisvoorhetbepalenvan deloonwaardeuitgevraagdaandehandvaneenvragenlijst. Stap3:Rapportageenwarmeoverdracht Na afloop van de meting wordt de rapportage opgesteld. Het loonwaardepercentage en het vervolgadvies worden warm aandeopdrachtgeverovergedragen. Doelgroep Loonbalans is inzetbaar voor een zeer brede doelgroep. Van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt tot werknemers die daar ver boven zitten. Loonbalans wordt veelal ingezet door gemeenten, Berekening DeloonwaardewordtberekendvolgenshetstappenplanopgenomenindeRegeling. Additionelekosten Naast de loonwaarde brengt CompetenSYS ook de volgende additionele kosten in kaart: werkplaatsaanpassingen,ziekteverzuimenextrabegeleidingsbehoefte. 18 versie1.1

19 Rapportage Derapportagewordtgeautomatiseerdopgesteld.Derapportagebevatdevolgendeelementen: Loonwaarde Passendheidplaatsing Cliëntbeschrijving Motiveringloonwaardeenvervolgadvies Functieomschrijvingmettaakanalyse Deonderzoeksgegevensloonwaardemeting: o Normfunctieennormloon o Normprestaties o Prestatiesvandewerknemer Prestatiesvandewerknemerafgezettegendenormprestaties Additionelekosten Devastgesteldeprestatiesvandewerknemerwordtwanneerdezeminderdan100procentisonderbouwd metgedragsvoorbeelden.derapportagebevatveelschema s.onderanderedeprestatiesvandewerknemer endeprestatiesvandewerknemerafgezettegendenormprestatieswordenweergegevenineenschema. De integrale rapportage wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Daarnaast is er voor de werknemer een werknemersvriendelijkeversiebeschikbaar. Uitvoerderentraining CompetenSYS Loonbalans kan alleen worden toegepast door een gecertificeerde uitvoerder. Dit kan een uitvoerdervancompetensyszijn,maarditkanookeenuitvoerderindienstvandeopdrachtgeverzijn.binnen datcompetensysdeloonwaardebepalinguitvoert. CompetenSYSbiedttrainingencertificeringvanuitvoerdersaan.Detrainingbeslaattweedagen.Tijdensde trainingkomendevolgendezakenaanbod: Theorie (plenair): begripsdefinities, werkwijze, methodisch handelen en het toepassen van de beslismodellen. Praktijktraining:individuelemeekijksessies. Terugkomdagen:intervisiebijeenkomsten Certificering:certificeringvolgtnapositievetoetsuitkomst Omdetrainingsuccesvoltekunnendoorlopenwordtvanuitvoerdersdevolgendekwalificatiesgevraagd: eenvergelijkbarefunctie MinimaalopleidingsniveauisHbo Affiniteitmetzowelwerkgeversalswerknemers Hulpmiddelenvoordeuitvoerder CompetenSYSbiedtdeuitvoerderverschillendehulpmiddelen: Handleidingvoordeuitvoerdermetstappenplanvoorloonwaardebepaling. HetsysteemondersteuntgebruikerbijhetbepalenwatonderT,K,Iofadditionelekostenvalt. Uitvoerderswerkenaandehandvanvragenlijsten 19 versie1.1

20 Database met daarin de meest voorkomende functies. Per functie zijn de belangrijkste taken, functieloonendeprestatievanderegulierewerknemeropgenomen Derapportagekomtvollediggeautomatiseerdtotstand InbeddinginhetreAintegratieproces MetCompetenSYSkanvoorafgaandaandeloonwaardemetingookeencliëntprofielopgesteldworden.Inhet cliëntprofielwordtnaastopleidingenwerkervaring,eendiagnosevandesterktesenontwikkelpuntenvande werknemergemaakt.hetcliëntprofielkanwordenaangewendomlaagdrempeligeenmatchtemakenmet geschiktewerkplekken,maarookomdeontwikkelingopdewerkvloervormtegeven.bijhetopstellenvanhet CedrisWerkladderscan.Afhankelijkvanhetmodelwaarmeedeopdrachtgeverwerkt,kanditopmaatworden ingebouwd.ontwikkelingvandewerknemerkangestimuleerdwordenmetwerkplekopdrachten. WerknemershebbeneeneigenportalbijCompetenSYS.Hierkandewerknemer: Zelfassessmentsentestendoen EenCVopstellen Passendevacaturesinzien DemodulesvanCompetenSYSkunnengekoppeldwordenaanhetcliëntvolgsysteemvandeopdrachtgever. Daarbij biedt CompetenSYS de opdrachtgever de gereedschappen om de voor/door die opdrachtgever verrichtte loonwaardebepalingen om te zetten naar de benodigde en managementinformatie. Opdrachtgeverskunnenopalleuitgevraagdecriteriazelfstatistiekuitdraaien. Gegevensbeheer CompetenSYS is een webbased applicatie en draait op een server in een beveiligde omgeving. Gebruikers hebben toegang middels een unieke inlogcode. De inlogcode geeft de gebruiker alleen toegang tot dat gedeelte van de applicatie waarvoor de gebruiker bevoegd is. Zodoende is het mogelijk om uitvoerder en opdrachtgeveralleentoegangtegeventotdeloonwaardebepalingenvanwerknemerswaarmeehijeenrelatie onderhoudt.demetdeloonwaardebepalingverzameldegegevenswordenbeheerddoordeopdrachtgever zelf.competensyssteltdaarvoorhaarwebbasedapplicatieterbeschikking. Kosten IndienCompetenSYSdeloonwaardebepalingenuitvoertwordenkostenperafgenomenloonwaardebepalingin rekening gebracht. Indien de opdrachtgever de loonwaardebepaling in eigen beheer uitvoert, bestaan de kostenuitlicentie,eenflatfeevoorhetonbeperktuitvoerenvanloonwaardebepalingen(dieliggenaanzienlijk lager dan wanneer CompetenSYS de loonwaardebepaling uitvoert) en kosten voor het trainen van de uitvoerders. Dariuz Meting DeloonwaardebepalingvanDariuzstartmethetvaststellenvandematewaarineenwerknemereenaantal competentiesbeheerst.decompetentiescoreswordendoordariuzomgezetineenscorediedeprestatievan dewerknemeropdebestandedelentempo,kwaliteit,inzetbaarheidenefficiëntieweergeven.de loonwaardebepalingvandariuzkomtdeelsovereenmethetstappenplanbenoemdinderegeling.demeting vandariuzbestaatuitdevolgendestappen: Stap1:Vaststellenvandetakendiedewerknemerverricht. 20 versie1.1

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

www.elantraining.nl www.elankennis.nl

www.elantraining.nl www.elankennis.nl www.elantraining.nl www.elankennis.nl Toekomst sociale zekerheid Op termijn zal er een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Iedereen die kan werken moet participeren (naar betaald werk) Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde.

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde. VERORDENI N G LOON KOSTE NSU BSIDIE PARTICIPATI EWET WEE RT 20 1 5 De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2L april 2075l. gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

VNG-Divosa-Najaarscongres 2012

VNG-Divosa-Najaarscongres 2012 VNG-Divosa-Najaarscongres 2012 Loondispensatie Erik Voerman Actualiteit Loondispensatie als re-integratie instrument in de voorgenomen Participatiewet opgenomen Voor wie? Doelgroep nog niet goed omschreven

Nadere informatie

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE Ten Boer; (nr. 7); gelezen het voorstel het college van 7 april 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april, gelet

Nadere informatie

Advies loonwaarde-methodiek

Advies loonwaarde-methodiek Advies loonwaarde-methodiek Van: projectgroep Participatiewet West-Brabant Datum: 28 januari 2015 1. Aanleiding De Participatiewet is erop gericht dat mensen die (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Kenmerk 185265 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Naar dezelfde loonwaarde?

Naar dezelfde loonwaarde? Naar dezelfde loonwaarde? Een vervolgonderzoek naar de vergelijkbaarheid van loonwaardemethoden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Suzanne de

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte personen 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Loonwaarde. Checklist bedrijfsbezoek. Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970

Loonwaarde. Checklist bedrijfsbezoek. Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970 753.910.612,00 (10-2-2015 16:40:20 Bas Spaan CR:1.568 D1:1.708 D Checklist bedrijfsbezoek Loonwaarde Naam cliënt dhr. Bas Spaan BSN 125478368 Geboortedatum 01 januari 1970 Dariuz Works v2.0 Aan de inhoud

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Re-integratie instrumenten

Re-integratie instrumenten Re-integratie instrumenten voor toeleiding en behoud van werk Landelijk Cliënten Raad: 2, 8, en 10 december Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Programma 14:00 14:15 uur 14:15 15:30 uur 15:30

Nadere informatie

Krachtbron voor re-integratie

Krachtbron voor re-integratie Krachtbron voor re-integratie De eigen kracht opladen Als gemeente en UWV krijgt u steeds meer verantwoordelijkheden om klanten die niet zelfstandig aan het werk kunnen, op weg te helpen. Snelle en effectieve

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam Frank Donders BSN 789654321 Geslacht Man Geboortedatum 11/08/1965 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert De medewerker heeft een lbo/vmbo/mavo of mbo1

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015

Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Aanleiding tot voorstel: Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente.

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente. Cliënten met een beperking informatie voor gemeenten Kijk hier voor veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot Loonkostensubsidie Loonwaardebepaling Beschut werk Loonkostensubsidie Voor wie

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek

Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek. December 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van de checklist en leeswijzer... 3 2 Samenvatting Loonkostensubsidie... 4 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW.

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Vraag 1. Wat meldt u aan? Hoe luidt de naam of de omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens? Het rninisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren ; Gelet

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet.

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Doel van de Participatiewet Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam BSN Geslacht Kees Jansen Man Geboortedatum 01/01/1954 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert Datum invullen assessment door leidinggevende LTS motorvoertuigentechniek

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet Datum : 21 oktober 2014 Aan : Bestuurlijk Kwartet Van : Regionale Projectgroep Diagnose & Instrumenten, via Expertgroep Participatiewet aangeboden Contactpersoon beleid/regiosecretaris: Gerard Fidder tel.

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam Bas Spaan BSN 157694008 Geslacht Man Geboortedatum 01/01/1970 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert De medewerker heeft een lbo/vmbo/mavo of mbo1 opleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Illlllllilllffllllillll

Illlllllilllffllllillll Illlllllilllffllllillll G15.1131 nieuwkoop 1ste Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Nieuwkoop 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van 10-12-2015, nummer 2015-135 ARTIKEL

Nadere informatie

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelings plan 1 Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelingsplan Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk onderdeel van het integrale

Nadere informatie

Human Talent Matching

Human Talent Matching Human Talent Matching volgens de Divosa erkwijzer Methodiek voor duurzame participatie Arbeidsmarkt & Maatschappij Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. De diagnose in het werkproces... 2 2.1. at is een diagnose

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 349 Besluit van 6 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van de verstrekking van loonkostensubsidie (Besluit loonkostensubsidie

Nadere informatie

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH 1 Inhoud Aanleiding Belastbaarheid: FML-methodiek Belasting: in kaart brengen functie Belasting: scoren functie

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

Best Practice Praktijkonderwijs Zutphen. Tekst Aida Jaber juli 2015

Best Practice Praktijkonderwijs Zutphen. Tekst Aida Jaber juli 2015 Best Practice Praktijkonderwijs Zutphen Tekst Aida Jaber juli 2015 Zutphen laat zien hoe het kan en dát het kan Onderwijs, gemeente en sociale werkvoorziening delen dezelfde visie over jonggehandicapten

Nadere informatie

EVC-tool: instructie voor leidinggevende

EVC-tool: instructie voor leidinggevende EVC-tool: instructie voor leidinggevende Wat is EVC? Een van uw medewerkers heeft zich aangemeld voor een EVC-procedure bij NCOI Opleidingsgroep. EVC staat voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK Voor het toetsen van huidige competenties aan de gewenste competenties en voor het ondersteunen van feedback

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

AKC Resultaten pilot loonwaardesystematiek 21 mei 2014 Dr. Ton Schellart MBA

AKC Resultaten pilot loonwaardesystematiek 21 mei 2014 Dr. Ton Schellart MBA AKC Resultaten pilot loonwaardesystematiek 21 mei 2014 Dr. Ton Schellart MBA Inhoudsopgave Introductie: loonwaardesystematiek en probleemstelling Efficacy pilot: deelnemers, opzet, casussen, training,

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Werkprocessen loonkostensubsidie

Werkprocessen loonkostensubsidie Werkprocessen loonkostensubsidie November 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Opzet van het model 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Toelichting op het model 4 2.1 Productniveaus 4 2.2 Doel 4 2.3 Structuur 4 3. Samenvatting

Nadere informatie

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012 Bestandsanalyse WWNV populatie november 2012 Bestandsanalyse Voor deze bestandsanalyse hebben we gebruik gemaakt van meer dan 64.000 intakes, diagnosen, assessments en loonwaardemetingen. Maar dan alleen

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Aan de slag met loonwaardemeting

Aan de slag met loonwaardemeting Riemer Kemper, Lennart de Ruig en Suzanne de Visser Aan de slag met loonwaardemeting Inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten Onderzoek uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van de

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Sociaal ondernemen loont!

Sociaal ondernemen loont! Mijn tempo is iets lager, maar zijn betrokkenheid is enorm. Sociaal ondernemen loont! Marinus van Voorthuizen en Patrick van Doorn van Jumbo, Barneveld Proefplaatsing De werkgever heeft een kandidaat met

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 LOGA C c.11ege voor ArbeidszakenIVN G FNV Ove rtletd rhtid Brief aan de leden T.a.v. het cotlege en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Betaalde arbeid Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Jolanda van Dijk, medeweker belangenbehartiging Aanleiding voor de enquête De MS

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Beschrijving primair proces

Beschrijving primair proces Beschrijving primair proces Stap 1: Aanmelding 1a1: Verzamelen / aanvullen gegevens aanmelddossier Een aanmelddossier met hierin een verzameling van alle gegevens die aangeleverd zijn bij aanmelding van

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie