Bijlage: Resultaten inventarisatie maatschappelijke zorg 8 grote Gelders steden (stand september 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Resultaten inventarisatie maatschappelijke zorg 8 grote Gelders steden (stand september 2008)"

Transcriptie

1 Bijlage: Resultaten inventarisatie maatschappelijke zorg 8 grote Gelders steden (stand september 2008) A. Status Stedelijk (Regionaal) Kompas GSO-gemeente Vaststelling gemeenteraad Goedkeuring ministerie VWS Apeldoorn Ja Arnhem Ja Inhoudelijk wel, financieel niet Doetinchem Ja en financieel Ede Ja Inhoudelijk, financieel niet, nog geen zicht op Awbz/Zvw deel. Harderwijk Ja Nijmegen Nu in inspraak, september/oktober 2008 in raad Nee, nog in behandeling Tiel/Regio Rivierenland Vallen onder stedelijk kompas Nijmegen N.v.t. Zutphen Stedelijk kompas Deventer, nog niet vastgesteld Nee B. Regiocontract met provincie Gelderland (onderdeel RSP) GSO-gemeente Omschrijving programma / project Behoefte samenwerking tussen GSO gemeenten en/of regio s Behoefte samenwerking provincie Gelderland Apeldoorn In het kader van regiocontract worden concrete projectplannen uitgewerkt door Apeldoorn en Zutphen (t.b.v. de regio Apeldoorn/Voorst/Epe/Brummen/Heerde/Zutphen en Lochem voor WMO 7, 8 en 9) Arnhem Regionalisering van centraal meldpunt en vangnetteam Ja, uitwisseling ervaring en kennis (bemoeizorg) Voorkomen dakloosheid t.g.v. uithuiszettingen (voorkomen Ja, uitwisseling ervaring en kennis instroom in maatschappelijke opvang) Ontwikkelen differentiatie woonvoorzieningen voor doelgroep MO (bevorderen uitstroom) Doetinchem Planning en afstemming voor bovenregionale voorzieningen Ja, uitwisseling ervaring en kennis voor maatschappelijke opvang Leer-en werktrajecten voor (zwerf-)jongeren Ja, uitwisseling ervaring en kennis Dag- en werkactiviteiten voor daklozen Registratie en monitoring OGGz-situaties incl. daklozen Ja, uitwisseling ervaring en kennis Lokale zorgnetwerken voor multiprobleemsituaties Ja, uitwisseling ervaring en kennis Preventie huisuitzettingen Ja, uitwisseling ervaring en kennis Schuldhulpverlening/schuldsanering, onverzekerdheid, Ja, uitwisseling ervaring en kennis code:

2 budgetbegeleiding en budgetbeheer Dagbesteding/activering multiprobleemsituaties Ja, uitwisseling ervaring en kennis en uitw./ervaring /kennis GSO-gemeente Omschrijving programma / project Behoefte samenwerking tussen GSO gemeenten en/of regio s Behoefte samenwerking provincie Gelderland Ede Gezamenlijke aanpak sociale opvang. Zie Provinciebrief 25 april 2007 RUP activiteiten (Regionaal Uitvoering Programma). Doel gezamenlijke aanpak van de dak- en thuislozen problematiek en andere categorieën sociale opvang, door gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en instanties, in een tijdelijke vervangende huisvesting en een nieuw te realiseren setting. Uitvoering van een project gericht op realisatie van dak- en thuislozen opvang c.a. in Ede Oost met een regionale functie in een vervangende tijdelijke huisvesting en een nieuwe multifunctionele setting (verslavingszorg en sociale/maatschappelijke opvang). - binnen de provincie Gelderland, zowel binnen als buiten De Valleiregio Harderwijk Dagbesteding/sociale activering Provinciale zorgmonitor Ja, uitwisseling ervaring en kennis Zwerf-/risicojongeren Ja, uitwisseling ervaring en kennis OGGz in de regio Ja, uitwisseling ervaring en kennis Nazorg ex-gedetineerden/veelplegers: samenwerking justitiële keten en zorgketen Nijmegen Wens geldt voor gehele breedte van de maatschappelijke zorg Tiel/ Rivierenland Monitoring Winteropvang Nee Nee Ketenregie Schuldhulpverlening Dagbesteding Intensief casemanagement Tussenvoorziening wonen Tijdelijke verruiming dienstencentrum Zutphen In het kader van het regiocontract worden concrete projectplannen uitgewerkt door Apeldoorn en Zutphen t.b.v. de regio Apeldoorn, Voorst, Epe, Brummen, Heerde, Zutphen 2

3 en Lochem voor WMO 7, 8 en 9 3

4 C. Specifieke aandachtsgebieden van de provincie Gelderland C1. Dagbesteding en werk * Traject dagbesteding/werk voor dak-en thuislozen gestart GSO-gemeente Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Apeldoorn Ja 1. Veegproject i.s.m. Tactus tot medio 2008 Financiële ondersteuning loopt via Regiocontract 2. Vanaf medio 2008 veel activiteiten in Onmiplaza met inzet instrument participatiebanen 3. I.s.m. Zutphen verder versterken en uitbreiden in het kader van regiocontract Arnhem Ja 1. dagloonproject coördinatie en afstemming met overige aspecten van het 2. veegploeg zorgtraject 3. buitenwerkzaamheden acquisitie van de werkzaamheden Doetinchem Ja 1. In december 2008 wordt (met ook provinciale GSO-steun) een nieuw dagcentrum voor daklozen De Werkplaats geopend, dat veel betere mogelijkheden biedt voor dagstructuur en dag- en werkactiviteiten voor daklozen dan de huidige voorziening. 2. Daarnaast is in het Regionale OGGz-beleidskader en plan de uitwerking van één regionaal coördinatiepunt voor dagbesteding/activering (voor afstemming, samenwerking en casuïstiek) een actiepunt, dat (eind) 2008 zal worden opgepakt Ede Zie GSO II 2007/RUP tot 2011: realisatie van een infrastructuur voor dagbesteding ketensamenwerking (inrichten werkproces divers samengesteld dag besteding plaatsing eenheid), gericht op toeleiding van multiproblem cliënten naar plaatsing op langer bestaande dagactiviteiten, binnen bestaand (eigen) instellingsaanbod. Tegengaan van institutionele uitsluiting. Inzet van het Regionaal Kompas is o.a. om alle daklozen in de regio op te sporen en op trajecten te zetten. Gezien de uitgestrektheid van de regio Achterhoek is behalve in Doetinchem ook elders (bijv. in Winterswijk) dagvoorziening voor daklozen, maar ook voor OGGz-situaties gewenst. Daarvoor zijn thans de mogelijkheden niet voorhanden. Wellicht kan de provincie hierbij ondersteuning bieden. De facilitering van een regionaal coördinatiepunt dagbesteding/activering kan een knelpunt blijken. - Gemakkelijkere / verbeterde toegang / plaatsing / inbreiding moeilijke doelgroepen in reguliere tot nu in hoofdzaak institutioneel geordende dagbestedingactiviteiten: sterkere sturing op cultuuromslag c.q een kanteling van aanbod naar vraaggericht werken kan nog steeds niet van de agenda worden afgevoerd. Tegengaan van patronen van uitsluiting blijft ontwikkel- en zorgpunt, ook binnen de zorgsector. - Fricties tussen financieringsdomeinen Awbz/Zvw en Wmo kunnen wringen met continuïteit willen geven aan ingezette individuele persoonsgerichte benadering en het willen leveren van vraaggericht maatwerk. Harderwijk Nee De ketenvorming ontbreekt. Gebruik maken van al bestaande mogelijkheden instellingsoverstijgend is weinig gebruikelijk Nijmegen Ja Dagbesteding is deels onderdeel van de trajecten, specifiek lopen de volgende projecten: - dagloon (diverse werkzaamheden in de open ruimte) - tuinproject MFC (op initiatief van cliënten) - sportproject (crisisopvang en begeleid wonen) Wij verwijzen naar het door ons ingediende programma waarin wij aangeven dat er naar ons idee meer samenhnag mogelijk is tussen opvang en zorg en de diverse dagbestedingsinitiatieven die er in de regio zijn maar die niet (direct)verbonden zijn aan de opvang. Tiel / Rivierenland Ja Dagbesteding Geen 4

5 Zutphen Ja Veegproject met Tactus provinciale ondersteuning loopt via het regiocontract. Voor langere termijn behoefte aan structurele financiële ondersteuning 5

6 C2. Wonen en huisvesting * Traject wonen/huisvesting voor dak-en thuislozen gestart GSO-gemeente Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Apeldoorn Ja 1. Eerste kansbeleid (bij 1 e signaal huurachterstand) 2. Preventieve woonbegeleiding (bij signaal meervoudige problematiek in vroeg stadium) 3. Laatste kansbeleid (niet-vrijwillige hulpverlening bij dreigende uithuiszetting) 4. Opstapwoningen (aanbieden zelfstandig wonen met woonbegeleiding). Dit wordt uitgebreid van Apeldoorn naar de regio in het kader van het Regiocontract. 5. Haalbaarheidsonderzoek gestart naar Skeave Huse, containerwoningen of sociaal pension voor degenen die niet passen in reguliere opvang Arnhem Ja 1. RIBW-woningen, sociaal pensions VZ, Domus, wachtwoningen, Anders wonen Doetinchem Ja We maken gedurende de planperiode per jaar met Zorgkantoor, woningcorporaties en zorgaanbieders afspraken over de realisatie van de benodigde woonvoorzieningen voor daklozen om daarmee uistroom uit dakloosheid te realisseren. Het betreft dan vooral AWBZbekostigde voorzieningen. Intentieafspraken worden neergelegd in een nieuw OGGz-convenant. Afhankelijk van uitkomst haalbaarheidsonderzoek wensen wij: ondersteuning bij het vinden van een geschikte regionale locatie financiële ondersteuning tbv de bouw en exploitatie Meer differentiatie aanbrengen, meer kleinschalige woonvormen, De provincie zou ondersteuning kunnen bieden in het uitwisselen van goede voorbeelden en ondersteuning in gemeenten bij de verschillende procedures (regionalisering e.d.) Voorafgaand aan elk jaar maken met name de gemeenten, het zorgkantoor, de woningbouwcorporaties en de relevantie zorgaanbieders afspraken of de de realiseren woonvoorzieningen (beskostiging, woon/vorgvorm, capaciteiten e.d.) Gemeenten, woningcorporaties en andere veldpartijen (met name a.m.w.) werken afspraken uit die gericht zijn op de preventie van huisuitzettingen als gevolg van huurschulden of overlast. InZet is dat deze afspraken ingaan op 1 januari Harderwijk Ja 24-Uursopvang: gedifferentieerd aanbod van opvang en wonen Uitstroommogelijkheden 6

7 GSO-gemeente Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Ede Ja Zie GSO II 2007/RUP tot Afspraken over OGGz woonschakelladder, o.a.: - woonschakel 1 en 2: duurzame vestiging van deze regionale tijdelijke opvangfuncties in Ede-Oost in een multifunctionele constellatie, incluis verslavingszorg. - eensluidende visie op urgentie en inhoudelijke integrale multifunctionaliteit (Mo/Vz) kan bij ketenpartners beter - woonschakel 3, vestiging van extra RIBW voorzieningen in Wageningen (+ 28), Veenendaal (+ 26) en oriëntatie op evt. uitbreiding in Ede (+ 19). - woonschakel 4, acht woningcorporaties zetten zich samen met de Drieluik OGGz convenantpartners in voor een ketenaanpak van preventie, opvang en herstel, bestaande uit een voldoende aanbod van gedifferentieerde woonvormen, in combinatie met zorg en begeleiding om de doelgroep te huisvesten en te ondersteunen. O.a. een voor de cliënt niet vrijblijvende toeleiding naar woonruimte voor een kandidaat-huurder OGGz met een problematische huursituatie in de plaats van herkomst binnen de Valleiregio o.b.v. een februari 2007 ondertekend protocol. Hiervoor is binnen De Valleiregio een richtinggevend aantal van 88 woningen beschikbaar. Nijmegen Ja Op dit moment lopen er vier concrete projecten in verschillende fases van ontwikkeling: - skaeve huse: locatieonderzoek - tienermoederopvang; inventarisatie behoefte/aantallen - doorontwikkeling MFC; inhoudelijk plan opgesteld, op dit moment wordt gewerkt aan exploitatieplan - domushuis: verkennen mogelijkheden met IrisZorg en Leger des Heils, waarschijnlijk snel richting projectfase - vinden van vestigingslocaties o.a. vertraging door planologische en bezwaar- en beroepsprocedures in relatie tot een onvoldoende ontvankelijke samenleving, naast feitelijk ook ontbreken van te betrekken (eenvoudig geschikt te maken) accommodaties. - draagvlak voor een persoonsgerichte individuele benadering ondersteund door een cliëntvolgsysteem (Conclusion) blijft kwetsbaar, met tot doel (weer) terugkeer naar beschermd of zelfstandig (begeleid) wonen in plaats van herkomst: zowel bij zorginstanties (de zorgcoördinatie m.b.t. individuele niet vrijblijvende trajecten proactief met elkaar willen delen) als ook bij gemeenten (proactief terug naar eigen woonplaats willen toeleiden van in schuldenproblematiek verkerende of overlast gevende multiproblematiek clientèle). De provincie zou financiële ondersteuning kunnen leveren in de bouw en exploitatie. Daarnaast komt door het wegvallen van een groot deel van de Awbz financiering de exploitatie van het MFC onder druk te staan. De Provincie kan een rol spelen door samen met het Zorgkantoor en gemeente te kijken naar de mogelijkheden om de doorontwikkeling en mede te faciliteren. Zie ook het RSP. Tiel/ Regio Rivierenland Ja Naast de concrete huisvestingstrajecten zetten we ook in op meer preventieve trajecten woonbegeleiding voor bijvoorbeeld exveelplegers, en de tweede kans huisvesting (zie ook Stedelijk Kompas en RSP) Woonladder, bestaande uit: samenwerking corporaties, sociaal pension, tussenvoorziening wonen, onderste trede woonladder Zutphen Nee Zutphen maakt gebruik van voorzieningen in centrumgemeente Deventer. In het kader van het regiocontract gaan we woonbegeleiding of zelfstandig wonen creëren voor dak-en Knelpunten: voor hele doelgroep sociale huisvesting vastgoed Provinciale ondersteuning: inbreng ervaringen om een goedwerkende doorstroming te realiseren Nee (provinciale ondersteuning loopt via regiocontract 7

8 thuislozen en verslaafden 8

9 C3. Leren omgaan met geld GSO-gemeente Traject leren omgaan met geld voor dak-en thuislozen gestart Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja Budgetbeheer en begeleiding van dak- en thuislozen en verslaafden, in Apeldoorn hebben reeds meerdere cliënten aan dit traject deelgenomen, in het kader van het Regiocontract gaan we dit verder Arnhem Doetinchem Ja, niet specifiek voor daklozen. Wel projecten voor mensen die dreigen dakloos te worden Ja, maar niet specifiek voor daklozen verdiepen en uitbreiden Tweede kans in eigen woning en stabilisatie In opdracht van de gemeente Doetinchem is de GGD bezig met een project integrale schuldhulpverlening voor multiprobleemsituaties, waaronder daklozen. Volgens planning zal dit beleid in het najaar 2008 op schrift staan. Dan zal blijken welke specifieke maatregelen gewenst zijn met het oog op schuldsituaties van daklozen Ede Ja In De Valleiregio is een tijdelijk project OGGz schuldhulp gestart eind Looptijd tot ultimo 2007, wat is verlegd tot in September a.s. wordt gebaseerd op de opgedane ervaringen een leerboekje uitgebracht: Krediet voor OGGz cliënten: leerpunten OGGz schuldhulpverlening. Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Structurele financiering voor continuering ondersteuning Provincie zou bijdrage kunnen leveren aan de regionalisering van verschillende projecten en de afstemming met bovenlokale voorzieningen (ook weer kennisuitwisseling en uitwisseling van best practice) Momenteel nog niet Toeleiding te verbeteren van moeilijke doelgroepen tot reguliere schuldhulp instanties. Kan nu nog niet van de agenda worden afgevoerd. Blijft te bewaken aandachtspunt, hoewel Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) ingaande 1 januari 2008 is verruimd, waardoor er nu meer kan ten gunste van moeilijke doelgroepen. Harderwijk Ja Huurschuldproject met corporatie Integraal gemeentelijk beleid m.b.t. schuldproblematiek aan sociaal kwetsbaren o.a. dak- en thuislozen Nijmegen Ja Geen traject leren omgaan met geld, wel als onderdeel van het eerder door gemeente en provincie gefinancierde project budgetbeheer. Dit project is inmiddels de projectfase voorbij, het budgetbeheer is opgenomen in het basisvoorzieningenpakket Tiel/ Regio Rivierenland Er bestaat een grote behoefte bestaat aan dergelijke aangepaste trajecten budgetbeheer voor zeer kwetsbaren. Daarnaast constateren we dat de begeleiding bij veel van de mensen uit deze doelgroep langdurig zou moeten zijn om terugval te voorkomen. Ja Platform schuldhulpverlening en Pilot budgetbeheer Iriszorg Provinciale ondersteuning: realisering keurmerk particuliere hulpverlening invloed op rol publieke dienstverlening; aandacht voor sociale rol Zutphen Ja Ter preventie van dak- en thuisloosheid heeft Zutphen het buddyproject voor budgetbegeleiding (door Maecon de Graafschap b.v.) Structurele financiering voor continuering ondersteuning 9

10 In het kader van het Regiocontract budgetbeheer en begeleiding van dak- en thuislozen en verslaafden 10

11 C4. Ketenaanpak GSO-gemeente Traject om ketenaanpak te versterken Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja 100% sluitende ketenaanpak is de kern van ons Regionaal Kompas Oost-Veluwe De ketenaanpak wordt verdiept en versterkt in regionale samenwerking in het kader van het Regiocontract Arnhem Ja Veelplegersaanpak, zwerftafel (voor zwerfjongeren), centrale toegang voor het kompas (in ontwikkeling) Doetinchem Ja Project realisatie van lokale zorgnetwerken multiprobleemsituaties in alle acht gemeenten van de regio Achterhoek Ede Ja Zie Drieluik OGGz, Valleiregiokompas en lopend traject binnen Valleiregio tot herijking van de werkprocessen gericht op centralisering van toeleiding: discussie realisatie Brede Centrale Toegang in relatie tot implementatie CVS systeem Conclusion. Harderwijk Ja Paraplunota OGGz als leidraad voor de samenwerkende gemeenten in de Noord-Veluwe Nijmegen Ja De ketenaanpak dak- en thuislozen en de ketenaanpak zwerfjongeren zijn trajecten die wij de afgelopen jaren mede met steun van de provincie hebben doorlopen. De feitelijke versterking van de keten (lees: nieuwe voorzieningen, capaciteitsuitbrieding) wordt de komende jaren verder ingezet Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Geen Geen Het project zal gerealiseerd worden met behulp van een bijdrage vanuit het regiocontract. Op dit moment zijn er nog geen wezenlijke knelpunten voor de realisatie in zicht. Betreft langer lopend afsprakenkader, wat een lange adem en consistente inzet en koers vereist. Met name het faciliteren van consistente communicatie daaromheen is gewenst, want het vergt een zeer arbeidsintensieve procesaanpak vanwege divergerende onderliggende (financiële) belangen en daarmee gemakkelijk (weer) van de oorspronkelijke doelstellingen afwijkende splijtende beeldvorming in de diverse betrokken geledingen. Het smeert zich uit over de domeinen Wmo, Awbz en Zvw, omgeven door veranderingen in de Awbz. Bovendien smeert het zich ook uit over meerdere sectoren (wonen, werken, welzijn, dagbesteding en arbeidre-integratie). Het is een duurzame tour de force om het uitvoeringsprogramma voor dit geheel goed te blijven richten en smart vorm te geven met een koppeling aan meetbare activiteiten-indicatoren. Zie voor onze regio het Stedelijk Kompas en het RSP 11

12 GSO-gemeente Tiel/ Regio Rivierenland Traject om ketenaanpak te versterken Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Ja Ketenregie Gewenste provinciale ondersteuning: Financiele borging 2009 en 2010, omdat/vanwege : - er veel op projectbasis wordt gewerkt - te maken kwaliteitsslag ketenversterking realisatie preventie in het begin van de keten Zutphen Ja Vangnet, project ex-gedetineerden en veelplegers, ontwikkeling centraal meldpunt OGGZ t.b.v. samenwerkende partners OGGZ meldpunt: deskundigheidsbevordering professionals gemeenschappelijk registratiesysteem 12

13 C5. Zorgmonitor OGGz GSO-gemeente Traject of plan om zorgmonitor OGGz te implementeren Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja Onderzocht wordt mogelijkheid praktische uitwerking koppeling Thorax/Uitweg voor huiselijk geweld aan Conclusion. Er zijn plannen Conclusion als experiment te implementeren bij het coördinatiepunt Tienermoeders in Oost-Veluwe. Arnhem Ja Uitrol naar alle instellingen en overige regiogemeenten Doetinchem Ja Pilot bij GGD Doetinchem waarna uitrol over de hele regio Ede Ja In 2008 is Conclusion in De Valleiregio gestart met een draagvlaktraject in samenwerking met de OGGz coördinatiegroep, ter voorbereiding op een verdere uitrol, dit op basis van de in de pilot regio s elders in de provincie opgedane ervaringen. Harderwijk Ja Zowel gemeenten (incl. Zwolle) als organisaties worden geïnformeerd en voorbereid op een komst van de zorgmonitor Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Structurele financiering voor alle onderdelen, ondersteuning met euro is onvoldoende Afspraken mbt bescherming privacy, afstemming met aanpak huiselijk geweld en bijvoorbeeld registratie veelplegersaaanpak Elke instelling zal inzet moeten plegen en kosten moeten maken voor aansluiting op de monitor, dat kan wellicht nog tot knelpunten leiden. Essentieel is verder dat de werkers op de vloer de monitor vullen en gaan gebruiken om dat te realiseren zal specifieke actie nodig zijn Het project staat momenteel deels in de wachtstand omdat we afhankelijk zijn van de voortgang van andere projecten. Zo zijn we in afwachting van de resultaten en de implementatie daarvan uit de pilots die in de regio s Nijmegen/Arnhem en Doetinchem lopen. De resultaten zullen in deze zomer beschikbaar worden gesteld. Ook zijn we nog in afwachting van de Service Gebruikers Overeenkomst, wat de provincie heeft aangekondigd te zullen sluiten met de acht GSOgemeenten. Denkt u nog in 2008 te starten en gebruik te maken v/d subsidiemogelijkheid v/d Provincie Nog niet besloten Ja Ja Mogelijk, afhankelijk van ervaringen elders en bereidheid bij organisaties 13

14 GSO-gemeente Traject of plan om zorgmonitor OGGz te implementeren Zo ja, welke projecten Nijmegen Ja Zo ja, op welke wijze vindt de voorbereiding / implementatie plaats? Nijmegen heeft een projectleider aangesteld die samen met betrokken partijen een plan van aanpak heeft opgesteld. Doel is voor de pilotperiode dat de GGD Nijmegen, GGD Tiel, Ribw en IrisZorg aangesloten zijn en dat voor de doelgroep dak- en thuislozen gegevens kunnen worden gegenereerd. Verdere uitrol zal in 2009 plaatsvinden. Tiel / Rivierenland Ja Deelname aan provinciale overleggen Betrokkenheid project Nijmegen Intern: ontwikkeling eigen systeem dat zal aansluiten op de provinciale monitor en ketenpartners Zutphen Nee, nog niet Afstemming en samenhang met centrumgemeente Deventer Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Op dit moment zijn er nog geen knelpunten. Wel zou de Provincie een rol kunnen spelen bij de uitrol van de zorgmonitor. Gelet op het grote aantal betrokken instellingen en de investeringen die moeten worden gedaan kan de Provincie ondersteunen. Een andere optie is dat de Provincie de aansturing en inzet spectrum voor de jaren 2008 en 2009 faciliteert. Iedere gemeente heeft zo de gelegenheid om op een goede manier de zorgmonitor uit te rollen, en de aansturing van Spectrum voor het beheer van de zorgmonitor is geborgd. Denkt u nog in 2008 te starten en gebruik te maken v/d subsidiemogelijkheid v/d Provincie Ja Nee 14

15 C6. Zwerfjongeren GSO-gemeente Traject zwerfjongeren aanwezig Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja Gestart met deelname aan het landelijk project met 4 pilotgemeenten voor de ketenaanpak zwerfjongeren. Ook op dit punt vindt uitwerking plaats in het kader van het Regiocontract Arnhem Ja Casusoverleg wordt opgestart, aparte (nacht)opvang, begeleiding T- team, begeleid wonen plaatsen Doetinchem Ja 1. Zwerfjongeren krijgen met voorrang een persoonlijk traject gericht op uitstroomnaar een stabiele woon en leefomgeving. 2. Project zwerfjongeren c.q zorgmodule jaar is gericht op opsporing en integrale (vasthoudende) hulpverlening aan een groep zwerfjongeren. 3. Naast de crisisplaatsen binnen de maatschappelijke opvang van IrisZorg is exploiteert de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD)een opvangvoorzieningen specifiek voor zwerfjongeren zonder onderdak, die van daaruit de nodig begeleiding krijgen (particulier initiatief) Ede Ja Het Leger des Heils heeft mbv provinciaal subsidie ( in 2005/2006 ) een kleinschalig behoeften onderzoek uitgevoerd, welk geresulteerd heeft in een aanpak op basis van de Kamers voor Kansen formule. Betreffende verantwoordingsrapportage over 2005 en 2006 is door de instelling 27 september 2007 gestuurd naar de provincie. Ede heeft het platform jeugdbeleid verzocht voor 22 september 2008 te adviseren of tot nu gevoerd beleid vanuit dit jeugdplatform actualisering c.q. een impuls behoeft. Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Ja, gezamenlijke financiële regio op snijvlak van 18- en 18+ door gemeente, provincie en zorgkantoor gezamenlijk. Hierover zullen wij de provincie nog benaderen Goedkope huisvestingsmogelijkheden (instellingen hebben grote moeite om voor de jongeren betaalbare woonruimte te realiseren) 1. SJOD zal zo spoedig mogelijk verhuizen naar een ander - geschikter pand, zodra dat voorhanden is. Er moet rekening gehouden met kosten om dat pand dan aan te passen en geschikt te maken voor deze opvang. Wellicht zullen die kosten meerdere tienduizenden euro s bedragen. 2. Op dit moment ontbreekt er voldoende crisisopvangcapaciteit voor jongeren incl. bijbehorende woongelegenheid. Lindenhout wil in samenwerking met IrisZorg een specitieke opvang/woon/zorg-voorzieningen met voldoende capaciteit voor deze groep jongeren realiseren Complicerende factor voor integraal beleid is dat het Valleikompasgebied te maken hebben met diverse indelingen en netwerken van jeugdinstanties, die bovendien qua geografisch werkgebied sterk afwijken van de centrumindeling voor MO/VB/OGGz. Hierdoor is het welhaast onmogelijk om met deze jeugdinstanties te komen tot het formuleren van eensluidend beleid. Die problematiek krijgt in onze regio wèl de aandacht die het verdient, maar in een andere samenwerkingsconstellatie dan de OGGz, n.l. van specifiek op jeugdigen toegesneden instellingen. Contactpersoon vanuit het platform jeugdbeleid is directeur bureau Jeugdzorg. 15

16 GSO-gemeente Traject zwerfjongeren aanwezig Zo ja, welke projecten Harderwijk Ja Niet op straat, Out-reachend werk zwerfjongeren, deelname door Harderwijk aan landelijk project zwerfjongeren (samen met o.a. Apeldoorn) Nijmegen Ja Het afgelopen jaar hebben wij mede in het kader van het RSP een aantal activiteiten/projecten uitgevoerd. Zo hebben wij 5 plekken voor nachtopvang voor jongeren gerealiseerd, zijn we bezig met de doorontwikkeling Sancta Maria tot een volwaardig leerwerkhuis met 2 x 24 plaatsen. Tenslotte zetten we in op de realisatie van een opvanghuis voor tienermoeders. Op dit moment zit dit project nog in de inventariserende fase. Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar ingezet op het bieden van woonbegeleiding aan tienermoeders. Tiel / Rivierenland Ja Patch, maar dit dekt onvoldoende. In het najaar van 2008 zal een integrale analyse plaatsvinden Zutphen Nee Nee Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning De Provincie zou meer kunnen sturen op de aansluiting tussen (bureau)jeugdzorg en de opvang. De leeftijds- cq financieringsgrens blijkt nog steeds een probleem. Daarnaast, zo blijkt uit ons onderzoek, is er een behoorlijk aantal dak- en thuisloze jongeren, ook beneden de 18 jaar. Provincie, jeugdzorginstellingen en gemeenten zullen hier samen in op moeten trekken. Gewenste provinciale ondersteuning: informatieuitwisseling 16

17 C7. Informatie en kennisuitwisseling GSO-gemeente Actief in uitwisseling van informatie en kennis Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja In uiteenlopende klankbordgroepen, bestuurlijke overleggen, Geen ambtelijke overleggen etc. Arnhem Ja Bestuurlijk overleg WMO en de Stuurgroep maatschappelijke zorg Bestuurlijk overleg met de instellingen en met de corporaties Doetinchem Ja Via OGGz-platform, ad-hoc overleggen etc. Niet van toepassing Ede Ja Via landelijk ambtelijk VNG/VWS vooroverleg te Den Haag. Daarbinnen via ambtelijk kernnetwerk in kleine kring: Doetinchem, Ede, Arnhem en Nijmegen. Daarnaast via provinciaal ambtelijk kennisplatform MO/Vb, met daaraan gekoppeld het bestuurlijk overleg en via het GSO afsprakenkader. Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Risico van werkverdubbeling/herhaling van kennisuitwisseling, c.q. bewaken van de toegevoegde waarde, in relatie tot wat reeds aan kennis delen plaatsvond in de netwerken die fungeren op de andere benoemde niveaus. Harderwijk Ja Stuurgroep OGGz / Regiegroep OGGz Zwolle behoort tot een andere provincie en is centrumgemeente Nijmegen Ja Er is sprake van informatieuitwisseling tussen de gemeentes in de regio middels de portefeuillehoudersoverleggen. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk overleg met Apeldoorn, Doetinchem en Arnhem. Niet van toepassing Tiel / Rivierenland Ja Via overlegvormen en themabijeenkomsten Zutphen Ja In uiteenlopende bestuurlijke en ambtelijke overleggen, bijv. ketenpartneroverleg OGGz, regiocontract, overleg met centrumgemeente Deventer D. Overige zaken GSO-gemeente Aanvullende informatie, opmerkingen en/of vragen Apeldoorn Nee Arnhem - Doetinchem Harderwijk Nijmegen Tiel / Regio Rivierenland Zutphen - Naast voormelde punten moet rekening gehouden met - nu nog - onvoorziene aangelegenheden in de komende vier jaar, waar provinciale inzet gewenst is. Er lijkt sprake te zijn van een dubbeling in het kader van de informatieverstrekking over de voortgang van het regiocontract. Er wordt gevraagd de diverse verantwoordingen tot een minimum aan bureaucratie te beperken. Deze bijdrage mijnerzijds moet niet gezien worden als een officiële verantwoording, maar meer als een kort inzicht in waar wij mee bezig zijn en waar wij de komende periode mee bezig gaan Al het genoemde maakt onderdeel uit van een samenhangend plan van aanpak en is uitgewerkt in een uitvoeringsplan OGGz/MO. De door de provincie gefinancierde onderdelen nemen daarbinnen een belangrijke plek in. We zitten in de ontwikkelingsfase Geen 17

18 Provincie Gelderland Inventarisatie september

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de procedure rond het Stedelijk Kompas Regio Nijmegen.

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de procedure rond het Stedelijk Kompas Regio Nijmegen. Directie Inwoners Ingekomen stuk aan de raad D4 (PA 25 juni 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Dialoog, co creatie en coalitievorming

Dialoog, co creatie en coalitievorming Dialoog, co creatie en coalitievorming Van het faciliteren van netwerken naar het regisseren van een integrale benadering en werkwijze. rik.gerritsen@vggm.nl egbert.van.der.meer@bmc.nl Workshop 6 Kaders

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

Uitgangspunten en acties project Woonladder, The Finishing Touch, fase 2. Wat lokaal moet, doen we lokaal.

Uitgangspunten en acties project Woonladder, The Finishing Touch, fase 2. Wat lokaal moet, doen we lokaal. Uitgangspunten en acties project Woonladder, The Finishing Touch, fase 2 Wat lokaal moet, doen we lokaal. GGD Gelderland-Zuid; Gretha Oosterveld; 4 september 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

Bijlage 1. Uitgangspunten en kaders van OGGz-beleid 2008-2013

Bijlage 1. Uitgangspunten en kaders van OGGz-beleid 2008-2013 Bijlage 1. Uitgangspunten en kaders van OGGz-beleid 2008-2013 1. Een inwoner wordt tot de OGGz-doelgroep gerekend als deze ten minste een van de volgende kenmerken heeft: - sociaal kwetsbaar en onvoldoende

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 19 januari 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Plaats: Hart van Doetinchem te Doetinchem Datum: 7 oktober 2010 Focusvraag voor de bijeenkomst: Goede ondersteuning voor jongeren uit de Jeugdzorg/JJI

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

De woonladder in de subregio Bommelerwaard

De woonladder in de subregio Bommelerwaard De woonladder in de subregio Bommelerwaard Voorstel en advies voor een sluitend netwerk voor huisvesting van kwetsbare woningzoekende logo: regio rivierenland Miriam van Asseldonk Eline van Kessel februari

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Regionaal OGGzbeleidsplan en Regionaal Kompas bestrijding dakloosheid 2008 t/m 2012. voor beeldvormende raad

Stand van zaken uitvoering Regionaal OGGzbeleidsplan en Regionaal Kompas bestrijding dakloosheid 2008 t/m 2012. voor beeldvormende raad Stand van zaken uitvoering Regionaal OGGzbeleidsplan en Regionaal Kompas bestrijding dakloosheid 2008 t/m 2012 voor beeldvormende raad naam opsteller: G. Jansen telefoonnummer: 373 818 e-mailadres: g.jansen@doetinchem.nl

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C Oplegvel 1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C 2. Rol van het Platformtaak samenwerkingsor gaan Holland Rijnland 3. Regionaal

Nadere informatie

Okt 2013 Voortgangsverslag Regionaal OGGz-beleidskader en plan en Regionaal Achterhoeks Kompas periode 2008-2013

Okt 2013 Voortgangsverslag Regionaal OGGz-beleidskader en plan en Regionaal Achterhoeks Kompas periode 2008-2013 Okt 2013 Voortgangsverslag Regionaal OGGz-beleidskader en plan en Regionaal Achterhoeks Kompas periode 2008-2013 Preventie 1. Lokale zorgnetwerken Opvang 2. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven.

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven. Bijlage bij raadsvoorstel 2009.17961 Zwerfjongeren Aanleiding In 2006 is in de voorjaarsnota van de gemeente Deventer een bedrag gereserveerd voor de aanpak van zwerfjongeren. Voorstel was om een voorziening

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

De woonladder in de subregio Bommelerwaard. Samenwerkingsovereenkomst. De Woonladder. %go: regio rivierenland

De woonladder in de subregio Bommelerwaard. Samenwerkingsovereenkomst. De Woonladder. %go: regio rivierenland De woonladder in de subregio Bommelerwaard Samenwerkingsovereenkomst. i 1 De Woonladder / %go: regio rivierenland Ondertekenaars : Gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel, Woonlinie, De Kernen, Woningstichting

Nadere informatie

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Voorbereidende groep gemeenten: Esther Francot Trekker Ruben Badal Arjan Kampen Dick Nieuwland 1. Perceelindeling voorgestelde nieuwe indeling

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

TRANSFORMATIE-AGENDA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE APELDOORN, BRUMMEN, EPE, HEERDE EN VOORST EN VANAF 2020 HATTEM

TRANSFORMATIE-AGENDA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE APELDOORN, BRUMMEN, EPE, HEERDE EN VOORST EN VANAF 2020 HATTEM TRANSFORMATIE-AGENDA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 APELDOORN, BRUMMEN, EPE, HEERDE EN VOORST EN VANAF 2020 HATTEM Gemeenteraad Apeldoorn

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland 11 april 2015 Het Stedelijk Kompas Flevoland is tot 2015 het regionale beleidskader voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Regionaal Kompas 2015-2020

Regionaal Kompas 2015-2020 Bijlage A Regionaal Kompas 2015-2020 Evaluatie Kompas 2008-2014 en beleidskader 2015-2020 opvang en begeleiding OGGZ-doelgroep Regio Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Februari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M e t i n g e n 2 0 0 9 e n 2 0 10 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe METINGEN 2009 EN 2010 Juni 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Regio: Noordoost Gelderland Factsheet is afgestemd met: GGD Gemeente Apeldoorn Gemeente Doetinchem GGZ

Regio: Noordoost Gelderland Factsheet is afgestemd met: GGD Gemeente Apeldoorn Gemeente Doetinchem GGZ Regio: Noordoost Gelderland Factsheet is afgestemd met: GGD Gemeente Apeldoorn Gemeente Doetinchem GGZ BOUWSTEEN 1: inbrengen mensen met verward gedrag en omgeving Niet van toepassing aan de Inbreng cliënten

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2009 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Het Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2008-2011 bevat een meerjarenvisie en een plan van aanpak voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Regie en achtervang voor iedere cliënt Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014 Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Bureau Queste in opdracht van Centrumgemeente Deventer 24 september 2009

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015 Beleidskader Wmo789 Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid voor 2012-2015 Versie: 1.4 Datum: juni 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Beschrijving beleidsveld...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Indeling presentatie Voorstellen Korte wervende inleiding op de presentatie: waarom moet u met ons

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas 2 Regionale visie regio Bergen op Zoom 2.1 Totstandkoming Regionaal Kompas

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Begeleiding Gemeente Tiel

Begeleiding Gemeente Tiel Begeleiding Gemeente Tiel Voortschrijdende notitie versie 05 3 juli 2013 definitief De kaders In het Platform Zelfredzaamheid van regio Rivierenland is op 18 maart 2013 het convenant ondertekend, waarin

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Deelnota s Kompas Haarlem

Deelnota s Kompas Haarlem Deelnota s Kompas Haarlem Gemeente Haarlem Augustus 2009 Stadszaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veiligheid 1 Managementsamenvatting Voor u ligt de uitwerking van de deelnota s van het regionale Kompas

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

Regionaal Kompas

Regionaal Kompas Bijlage A Regionaal Kompas 2015-2020 Evaluatie Kompas 2008-2014 en beleidskader 2015-2020 opvang en begeleiding OGGZ-doelgroep Regio Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Februari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA,

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA, Fractie CDA Nijmegen T.a.v. M. van der Sloot Fractie Nijmegen Nu T.a.v. B. van Hees Fractie GroenLinks Nijmegen T.a.v. F. Ali Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9. Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg

WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9. Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9 Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg Directie Inwoners, oktober 2006 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Postbus

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie