Bijlage: Resultaten inventarisatie maatschappelijke zorg 8 grote Gelders steden (stand september 2008)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Resultaten inventarisatie maatschappelijke zorg 8 grote Gelders steden (stand september 2008)"

Transcriptie

1 Bijlage: Resultaten inventarisatie maatschappelijke zorg 8 grote Gelders steden (stand september 2008) A. Status Stedelijk (Regionaal) Kompas GSO-gemeente Vaststelling gemeenteraad Goedkeuring ministerie VWS Apeldoorn Ja Arnhem Ja Inhoudelijk wel, financieel niet Doetinchem Ja en financieel Ede Ja Inhoudelijk, financieel niet, nog geen zicht op Awbz/Zvw deel. Harderwijk Ja Nijmegen Nu in inspraak, september/oktober 2008 in raad Nee, nog in behandeling Tiel/Regio Rivierenland Vallen onder stedelijk kompas Nijmegen N.v.t. Zutphen Stedelijk kompas Deventer, nog niet vastgesteld Nee B. Regiocontract met provincie Gelderland (onderdeel RSP) GSO-gemeente Omschrijving programma / project Behoefte samenwerking tussen GSO gemeenten en/of regio s Behoefte samenwerking provincie Gelderland Apeldoorn In het kader van regiocontract worden concrete projectplannen uitgewerkt door Apeldoorn en Zutphen (t.b.v. de regio Apeldoorn/Voorst/Epe/Brummen/Heerde/Zutphen en Lochem voor WMO 7, 8 en 9) Arnhem Regionalisering van centraal meldpunt en vangnetteam Ja, uitwisseling ervaring en kennis (bemoeizorg) Voorkomen dakloosheid t.g.v. uithuiszettingen (voorkomen Ja, uitwisseling ervaring en kennis instroom in maatschappelijke opvang) Ontwikkelen differentiatie woonvoorzieningen voor doelgroep MO (bevorderen uitstroom) Doetinchem Planning en afstemming voor bovenregionale voorzieningen Ja, uitwisseling ervaring en kennis voor maatschappelijke opvang Leer-en werktrajecten voor (zwerf-)jongeren Ja, uitwisseling ervaring en kennis Dag- en werkactiviteiten voor daklozen Registratie en monitoring OGGz-situaties incl. daklozen Ja, uitwisseling ervaring en kennis Lokale zorgnetwerken voor multiprobleemsituaties Ja, uitwisseling ervaring en kennis Preventie huisuitzettingen Ja, uitwisseling ervaring en kennis Schuldhulpverlening/schuldsanering, onverzekerdheid, Ja, uitwisseling ervaring en kennis code:

2 budgetbegeleiding en budgetbeheer Dagbesteding/activering multiprobleemsituaties Ja, uitwisseling ervaring en kennis en uitw./ervaring /kennis GSO-gemeente Omschrijving programma / project Behoefte samenwerking tussen GSO gemeenten en/of regio s Behoefte samenwerking provincie Gelderland Ede Gezamenlijke aanpak sociale opvang. Zie Provinciebrief 25 april 2007 RUP activiteiten (Regionaal Uitvoering Programma). Doel gezamenlijke aanpak van de dak- en thuislozen problematiek en andere categorieën sociale opvang, door gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en instanties, in een tijdelijke vervangende huisvesting en een nieuw te realiseren setting. Uitvoering van een project gericht op realisatie van dak- en thuislozen opvang c.a. in Ede Oost met een regionale functie in een vervangende tijdelijke huisvesting en een nieuwe multifunctionele setting (verslavingszorg en sociale/maatschappelijke opvang). - binnen de provincie Gelderland, zowel binnen als buiten De Valleiregio Harderwijk Dagbesteding/sociale activering Provinciale zorgmonitor Ja, uitwisseling ervaring en kennis Zwerf-/risicojongeren Ja, uitwisseling ervaring en kennis OGGz in de regio Ja, uitwisseling ervaring en kennis Nazorg ex-gedetineerden/veelplegers: samenwerking justitiële keten en zorgketen Nijmegen Wens geldt voor gehele breedte van de maatschappelijke zorg Tiel/ Rivierenland Monitoring Winteropvang Nee Nee Ketenregie Schuldhulpverlening Dagbesteding Intensief casemanagement Tussenvoorziening wonen Tijdelijke verruiming dienstencentrum Zutphen In het kader van het regiocontract worden concrete projectplannen uitgewerkt door Apeldoorn en Zutphen t.b.v. de regio Apeldoorn, Voorst, Epe, Brummen, Heerde, Zutphen 2

3 en Lochem voor WMO 7, 8 en 9 3

4 C. Specifieke aandachtsgebieden van de provincie Gelderland C1. Dagbesteding en werk * Traject dagbesteding/werk voor dak-en thuislozen gestart GSO-gemeente Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Apeldoorn Ja 1. Veegproject i.s.m. Tactus tot medio 2008 Financiële ondersteuning loopt via Regiocontract 2. Vanaf medio 2008 veel activiteiten in Onmiplaza met inzet instrument participatiebanen 3. I.s.m. Zutphen verder versterken en uitbreiden in het kader van regiocontract Arnhem Ja 1. dagloonproject coördinatie en afstemming met overige aspecten van het 2. veegploeg zorgtraject 3. buitenwerkzaamheden acquisitie van de werkzaamheden Doetinchem Ja 1. In december 2008 wordt (met ook provinciale GSO-steun) een nieuw dagcentrum voor daklozen De Werkplaats geopend, dat veel betere mogelijkheden biedt voor dagstructuur en dag- en werkactiviteiten voor daklozen dan de huidige voorziening. 2. Daarnaast is in het Regionale OGGz-beleidskader en plan de uitwerking van één regionaal coördinatiepunt voor dagbesteding/activering (voor afstemming, samenwerking en casuïstiek) een actiepunt, dat (eind) 2008 zal worden opgepakt Ede Zie GSO II 2007/RUP tot 2011: realisatie van een infrastructuur voor dagbesteding ketensamenwerking (inrichten werkproces divers samengesteld dag besteding plaatsing eenheid), gericht op toeleiding van multiproblem cliënten naar plaatsing op langer bestaande dagactiviteiten, binnen bestaand (eigen) instellingsaanbod. Tegengaan van institutionele uitsluiting. Inzet van het Regionaal Kompas is o.a. om alle daklozen in de regio op te sporen en op trajecten te zetten. Gezien de uitgestrektheid van de regio Achterhoek is behalve in Doetinchem ook elders (bijv. in Winterswijk) dagvoorziening voor daklozen, maar ook voor OGGz-situaties gewenst. Daarvoor zijn thans de mogelijkheden niet voorhanden. Wellicht kan de provincie hierbij ondersteuning bieden. De facilitering van een regionaal coördinatiepunt dagbesteding/activering kan een knelpunt blijken. - Gemakkelijkere / verbeterde toegang / plaatsing / inbreiding moeilijke doelgroepen in reguliere tot nu in hoofdzaak institutioneel geordende dagbestedingactiviteiten: sterkere sturing op cultuuromslag c.q een kanteling van aanbod naar vraaggericht werken kan nog steeds niet van de agenda worden afgevoerd. Tegengaan van patronen van uitsluiting blijft ontwikkel- en zorgpunt, ook binnen de zorgsector. - Fricties tussen financieringsdomeinen Awbz/Zvw en Wmo kunnen wringen met continuïteit willen geven aan ingezette individuele persoonsgerichte benadering en het willen leveren van vraaggericht maatwerk. Harderwijk Nee De ketenvorming ontbreekt. Gebruik maken van al bestaande mogelijkheden instellingsoverstijgend is weinig gebruikelijk Nijmegen Ja Dagbesteding is deels onderdeel van de trajecten, specifiek lopen de volgende projecten: - dagloon (diverse werkzaamheden in de open ruimte) - tuinproject MFC (op initiatief van cliënten) - sportproject (crisisopvang en begeleid wonen) Wij verwijzen naar het door ons ingediende programma waarin wij aangeven dat er naar ons idee meer samenhnag mogelijk is tussen opvang en zorg en de diverse dagbestedingsinitiatieven die er in de regio zijn maar die niet (direct)verbonden zijn aan de opvang. Tiel / Rivierenland Ja Dagbesteding Geen 4

5 Zutphen Ja Veegproject met Tactus provinciale ondersteuning loopt via het regiocontract. Voor langere termijn behoefte aan structurele financiële ondersteuning 5

6 C2. Wonen en huisvesting * Traject wonen/huisvesting voor dak-en thuislozen gestart GSO-gemeente Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Apeldoorn Ja 1. Eerste kansbeleid (bij 1 e signaal huurachterstand) 2. Preventieve woonbegeleiding (bij signaal meervoudige problematiek in vroeg stadium) 3. Laatste kansbeleid (niet-vrijwillige hulpverlening bij dreigende uithuiszetting) 4. Opstapwoningen (aanbieden zelfstandig wonen met woonbegeleiding). Dit wordt uitgebreid van Apeldoorn naar de regio in het kader van het Regiocontract. 5. Haalbaarheidsonderzoek gestart naar Skeave Huse, containerwoningen of sociaal pension voor degenen die niet passen in reguliere opvang Arnhem Ja 1. RIBW-woningen, sociaal pensions VZ, Domus, wachtwoningen, Anders wonen Doetinchem Ja We maken gedurende de planperiode per jaar met Zorgkantoor, woningcorporaties en zorgaanbieders afspraken over de realisatie van de benodigde woonvoorzieningen voor daklozen om daarmee uistroom uit dakloosheid te realisseren. Het betreft dan vooral AWBZbekostigde voorzieningen. Intentieafspraken worden neergelegd in een nieuw OGGz-convenant. Afhankelijk van uitkomst haalbaarheidsonderzoek wensen wij: ondersteuning bij het vinden van een geschikte regionale locatie financiële ondersteuning tbv de bouw en exploitatie Meer differentiatie aanbrengen, meer kleinschalige woonvormen, De provincie zou ondersteuning kunnen bieden in het uitwisselen van goede voorbeelden en ondersteuning in gemeenten bij de verschillende procedures (regionalisering e.d.) Voorafgaand aan elk jaar maken met name de gemeenten, het zorgkantoor, de woningbouwcorporaties en de relevantie zorgaanbieders afspraken of de de realiseren woonvoorzieningen (beskostiging, woon/vorgvorm, capaciteiten e.d.) Gemeenten, woningcorporaties en andere veldpartijen (met name a.m.w.) werken afspraken uit die gericht zijn op de preventie van huisuitzettingen als gevolg van huurschulden of overlast. InZet is dat deze afspraken ingaan op 1 januari Harderwijk Ja 24-Uursopvang: gedifferentieerd aanbod van opvang en wonen Uitstroommogelijkheden 6

7 GSO-gemeente Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Ede Ja Zie GSO II 2007/RUP tot Afspraken over OGGz woonschakelladder, o.a.: - woonschakel 1 en 2: duurzame vestiging van deze regionale tijdelijke opvangfuncties in Ede-Oost in een multifunctionele constellatie, incluis verslavingszorg. - eensluidende visie op urgentie en inhoudelijke integrale multifunctionaliteit (Mo/Vz) kan bij ketenpartners beter - woonschakel 3, vestiging van extra RIBW voorzieningen in Wageningen (+ 28), Veenendaal (+ 26) en oriëntatie op evt. uitbreiding in Ede (+ 19). - woonschakel 4, acht woningcorporaties zetten zich samen met de Drieluik OGGz convenantpartners in voor een ketenaanpak van preventie, opvang en herstel, bestaande uit een voldoende aanbod van gedifferentieerde woonvormen, in combinatie met zorg en begeleiding om de doelgroep te huisvesten en te ondersteunen. O.a. een voor de cliënt niet vrijblijvende toeleiding naar woonruimte voor een kandidaat-huurder OGGz met een problematische huursituatie in de plaats van herkomst binnen de Valleiregio o.b.v. een februari 2007 ondertekend protocol. Hiervoor is binnen De Valleiregio een richtinggevend aantal van 88 woningen beschikbaar. Nijmegen Ja Op dit moment lopen er vier concrete projecten in verschillende fases van ontwikkeling: - skaeve huse: locatieonderzoek - tienermoederopvang; inventarisatie behoefte/aantallen - doorontwikkeling MFC; inhoudelijk plan opgesteld, op dit moment wordt gewerkt aan exploitatieplan - domushuis: verkennen mogelijkheden met IrisZorg en Leger des Heils, waarschijnlijk snel richting projectfase - vinden van vestigingslocaties o.a. vertraging door planologische en bezwaar- en beroepsprocedures in relatie tot een onvoldoende ontvankelijke samenleving, naast feitelijk ook ontbreken van te betrekken (eenvoudig geschikt te maken) accommodaties. - draagvlak voor een persoonsgerichte individuele benadering ondersteund door een cliëntvolgsysteem (Conclusion) blijft kwetsbaar, met tot doel (weer) terugkeer naar beschermd of zelfstandig (begeleid) wonen in plaats van herkomst: zowel bij zorginstanties (de zorgcoördinatie m.b.t. individuele niet vrijblijvende trajecten proactief met elkaar willen delen) als ook bij gemeenten (proactief terug naar eigen woonplaats willen toeleiden van in schuldenproblematiek verkerende of overlast gevende multiproblematiek clientèle). De provincie zou financiële ondersteuning kunnen leveren in de bouw en exploitatie. Daarnaast komt door het wegvallen van een groot deel van de Awbz financiering de exploitatie van het MFC onder druk te staan. De Provincie kan een rol spelen door samen met het Zorgkantoor en gemeente te kijken naar de mogelijkheden om de doorontwikkeling en mede te faciliteren. Zie ook het RSP. Tiel/ Regio Rivierenland Ja Naast de concrete huisvestingstrajecten zetten we ook in op meer preventieve trajecten woonbegeleiding voor bijvoorbeeld exveelplegers, en de tweede kans huisvesting (zie ook Stedelijk Kompas en RSP) Woonladder, bestaande uit: samenwerking corporaties, sociaal pension, tussenvoorziening wonen, onderste trede woonladder Zutphen Nee Zutphen maakt gebruik van voorzieningen in centrumgemeente Deventer. In het kader van het regiocontract gaan we woonbegeleiding of zelfstandig wonen creëren voor dak-en Knelpunten: voor hele doelgroep sociale huisvesting vastgoed Provinciale ondersteuning: inbreng ervaringen om een goedwerkende doorstroming te realiseren Nee (provinciale ondersteuning loopt via regiocontract 7

8 thuislozen en verslaafden 8

9 C3. Leren omgaan met geld GSO-gemeente Traject leren omgaan met geld voor dak-en thuislozen gestart Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja Budgetbeheer en begeleiding van dak- en thuislozen en verslaafden, in Apeldoorn hebben reeds meerdere cliënten aan dit traject deelgenomen, in het kader van het Regiocontract gaan we dit verder Arnhem Doetinchem Ja, niet specifiek voor daklozen. Wel projecten voor mensen die dreigen dakloos te worden Ja, maar niet specifiek voor daklozen verdiepen en uitbreiden Tweede kans in eigen woning en stabilisatie In opdracht van de gemeente Doetinchem is de GGD bezig met een project integrale schuldhulpverlening voor multiprobleemsituaties, waaronder daklozen. Volgens planning zal dit beleid in het najaar 2008 op schrift staan. Dan zal blijken welke specifieke maatregelen gewenst zijn met het oog op schuldsituaties van daklozen Ede Ja In De Valleiregio is een tijdelijk project OGGz schuldhulp gestart eind Looptijd tot ultimo 2007, wat is verlegd tot in September a.s. wordt gebaseerd op de opgedane ervaringen een leerboekje uitgebracht: Krediet voor OGGz cliënten: leerpunten OGGz schuldhulpverlening. Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Structurele financiering voor continuering ondersteuning Provincie zou bijdrage kunnen leveren aan de regionalisering van verschillende projecten en de afstemming met bovenlokale voorzieningen (ook weer kennisuitwisseling en uitwisseling van best practice) Momenteel nog niet Toeleiding te verbeteren van moeilijke doelgroepen tot reguliere schuldhulp instanties. Kan nu nog niet van de agenda worden afgevoerd. Blijft te bewaken aandachtspunt, hoewel Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) ingaande 1 januari 2008 is verruimd, waardoor er nu meer kan ten gunste van moeilijke doelgroepen. Harderwijk Ja Huurschuldproject met corporatie Integraal gemeentelijk beleid m.b.t. schuldproblematiek aan sociaal kwetsbaren o.a. dak- en thuislozen Nijmegen Ja Geen traject leren omgaan met geld, wel als onderdeel van het eerder door gemeente en provincie gefinancierde project budgetbeheer. Dit project is inmiddels de projectfase voorbij, het budgetbeheer is opgenomen in het basisvoorzieningenpakket Tiel/ Regio Rivierenland Er bestaat een grote behoefte bestaat aan dergelijke aangepaste trajecten budgetbeheer voor zeer kwetsbaren. Daarnaast constateren we dat de begeleiding bij veel van de mensen uit deze doelgroep langdurig zou moeten zijn om terugval te voorkomen. Ja Platform schuldhulpverlening en Pilot budgetbeheer Iriszorg Provinciale ondersteuning: realisering keurmerk particuliere hulpverlening invloed op rol publieke dienstverlening; aandacht voor sociale rol Zutphen Ja Ter preventie van dak- en thuisloosheid heeft Zutphen het buddyproject voor budgetbegeleiding (door Maecon de Graafschap b.v.) Structurele financiering voor continuering ondersteuning 9

10 In het kader van het Regiocontract budgetbeheer en begeleiding van dak- en thuislozen en verslaafden 10

11 C4. Ketenaanpak GSO-gemeente Traject om ketenaanpak te versterken Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja 100% sluitende ketenaanpak is de kern van ons Regionaal Kompas Oost-Veluwe De ketenaanpak wordt verdiept en versterkt in regionale samenwerking in het kader van het Regiocontract Arnhem Ja Veelplegersaanpak, zwerftafel (voor zwerfjongeren), centrale toegang voor het kompas (in ontwikkeling) Doetinchem Ja Project realisatie van lokale zorgnetwerken multiprobleemsituaties in alle acht gemeenten van de regio Achterhoek Ede Ja Zie Drieluik OGGz, Valleiregiokompas en lopend traject binnen Valleiregio tot herijking van de werkprocessen gericht op centralisering van toeleiding: discussie realisatie Brede Centrale Toegang in relatie tot implementatie CVS systeem Conclusion. Harderwijk Ja Paraplunota OGGz als leidraad voor de samenwerkende gemeenten in de Noord-Veluwe Nijmegen Ja De ketenaanpak dak- en thuislozen en de ketenaanpak zwerfjongeren zijn trajecten die wij de afgelopen jaren mede met steun van de provincie hebben doorlopen. De feitelijke versterking van de keten (lees: nieuwe voorzieningen, capaciteitsuitbrieding) wordt de komende jaren verder ingezet Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Geen Geen Het project zal gerealiseerd worden met behulp van een bijdrage vanuit het regiocontract. Op dit moment zijn er nog geen wezenlijke knelpunten voor de realisatie in zicht. Betreft langer lopend afsprakenkader, wat een lange adem en consistente inzet en koers vereist. Met name het faciliteren van consistente communicatie daaromheen is gewenst, want het vergt een zeer arbeidsintensieve procesaanpak vanwege divergerende onderliggende (financiële) belangen en daarmee gemakkelijk (weer) van de oorspronkelijke doelstellingen afwijkende splijtende beeldvorming in de diverse betrokken geledingen. Het smeert zich uit over de domeinen Wmo, Awbz en Zvw, omgeven door veranderingen in de Awbz. Bovendien smeert het zich ook uit over meerdere sectoren (wonen, werken, welzijn, dagbesteding en arbeidre-integratie). Het is een duurzame tour de force om het uitvoeringsprogramma voor dit geheel goed te blijven richten en smart vorm te geven met een koppeling aan meetbare activiteiten-indicatoren. Zie voor onze regio het Stedelijk Kompas en het RSP 11

12 GSO-gemeente Tiel/ Regio Rivierenland Traject om ketenaanpak te versterken Zo ja, welke projecten Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Ja Ketenregie Gewenste provinciale ondersteuning: Financiele borging 2009 en 2010, omdat/vanwege : - er veel op projectbasis wordt gewerkt - te maken kwaliteitsslag ketenversterking realisatie preventie in het begin van de keten Zutphen Ja Vangnet, project ex-gedetineerden en veelplegers, ontwikkeling centraal meldpunt OGGZ t.b.v. samenwerkende partners OGGZ meldpunt: deskundigheidsbevordering professionals gemeenschappelijk registratiesysteem 12

13 C5. Zorgmonitor OGGz GSO-gemeente Traject of plan om zorgmonitor OGGz te implementeren Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja Onderzocht wordt mogelijkheid praktische uitwerking koppeling Thorax/Uitweg voor huiselijk geweld aan Conclusion. Er zijn plannen Conclusion als experiment te implementeren bij het coördinatiepunt Tienermoeders in Oost-Veluwe. Arnhem Ja Uitrol naar alle instellingen en overige regiogemeenten Doetinchem Ja Pilot bij GGD Doetinchem waarna uitrol over de hele regio Ede Ja In 2008 is Conclusion in De Valleiregio gestart met een draagvlaktraject in samenwerking met de OGGz coördinatiegroep, ter voorbereiding op een verdere uitrol, dit op basis van de in de pilot regio s elders in de provincie opgedane ervaringen. Harderwijk Ja Zowel gemeenten (incl. Zwolle) als organisaties worden geïnformeerd en voorbereid op een komst van de zorgmonitor Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Structurele financiering voor alle onderdelen, ondersteuning met euro is onvoldoende Afspraken mbt bescherming privacy, afstemming met aanpak huiselijk geweld en bijvoorbeeld registratie veelplegersaaanpak Elke instelling zal inzet moeten plegen en kosten moeten maken voor aansluiting op de monitor, dat kan wellicht nog tot knelpunten leiden. Essentieel is verder dat de werkers op de vloer de monitor vullen en gaan gebruiken om dat te realiseren zal specifieke actie nodig zijn Het project staat momenteel deels in de wachtstand omdat we afhankelijk zijn van de voortgang van andere projecten. Zo zijn we in afwachting van de resultaten en de implementatie daarvan uit de pilots die in de regio s Nijmegen/Arnhem en Doetinchem lopen. De resultaten zullen in deze zomer beschikbaar worden gesteld. Ook zijn we nog in afwachting van de Service Gebruikers Overeenkomst, wat de provincie heeft aangekondigd te zullen sluiten met de acht GSOgemeenten. Denkt u nog in 2008 te starten en gebruik te maken v/d subsidiemogelijkheid v/d Provincie Nog niet besloten Ja Ja Mogelijk, afhankelijk van ervaringen elders en bereidheid bij organisaties 13

14 GSO-gemeente Traject of plan om zorgmonitor OGGz te implementeren Zo ja, welke projecten Nijmegen Ja Zo ja, op welke wijze vindt de voorbereiding / implementatie plaats? Nijmegen heeft een projectleider aangesteld die samen met betrokken partijen een plan van aanpak heeft opgesteld. Doel is voor de pilotperiode dat de GGD Nijmegen, GGD Tiel, Ribw en IrisZorg aangesloten zijn en dat voor de doelgroep dak- en thuislozen gegevens kunnen worden gegenereerd. Verdere uitrol zal in 2009 plaatsvinden. Tiel / Rivierenland Ja Deelname aan provinciale overleggen Betrokkenheid project Nijmegen Intern: ontwikkeling eigen systeem dat zal aansluiten op de provinciale monitor en ketenpartners Zutphen Nee, nog niet Afstemming en samenhang met centrumgemeente Deventer Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Op dit moment zijn er nog geen knelpunten. Wel zou de Provincie een rol kunnen spelen bij de uitrol van de zorgmonitor. Gelet op het grote aantal betrokken instellingen en de investeringen die moeten worden gedaan kan de Provincie ondersteunen. Een andere optie is dat de Provincie de aansturing en inzet spectrum voor de jaren 2008 en 2009 faciliteert. Iedere gemeente heeft zo de gelegenheid om op een goede manier de zorgmonitor uit te rollen, en de aansturing van Spectrum voor het beheer van de zorgmonitor is geborgd. Denkt u nog in 2008 te starten en gebruik te maken v/d subsidiemogelijkheid v/d Provincie Ja Nee 14

15 C6. Zwerfjongeren GSO-gemeente Traject zwerfjongeren aanwezig Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja Gestart met deelname aan het landelijk project met 4 pilotgemeenten voor de ketenaanpak zwerfjongeren. Ook op dit punt vindt uitwerking plaats in het kader van het Regiocontract Arnhem Ja Casusoverleg wordt opgestart, aparte (nacht)opvang, begeleiding T- team, begeleid wonen plaatsen Doetinchem Ja 1. Zwerfjongeren krijgen met voorrang een persoonlijk traject gericht op uitstroomnaar een stabiele woon en leefomgeving. 2. Project zwerfjongeren c.q zorgmodule jaar is gericht op opsporing en integrale (vasthoudende) hulpverlening aan een groep zwerfjongeren. 3. Naast de crisisplaatsen binnen de maatschappelijke opvang van IrisZorg is exploiteert de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD)een opvangvoorzieningen specifiek voor zwerfjongeren zonder onderdak, die van daaruit de nodig begeleiding krijgen (particulier initiatief) Ede Ja Het Leger des Heils heeft mbv provinciaal subsidie ( in 2005/2006 ) een kleinschalig behoeften onderzoek uitgevoerd, welk geresulteerd heeft in een aanpak op basis van de Kamers voor Kansen formule. Betreffende verantwoordingsrapportage over 2005 en 2006 is door de instelling 27 september 2007 gestuurd naar de provincie. Ede heeft het platform jeugdbeleid verzocht voor 22 september 2008 te adviseren of tot nu gevoerd beleid vanuit dit jeugdplatform actualisering c.q. een impuls behoeft. Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Ja, gezamenlijke financiële regio op snijvlak van 18- en 18+ door gemeente, provincie en zorgkantoor gezamenlijk. Hierover zullen wij de provincie nog benaderen Goedkope huisvestingsmogelijkheden (instellingen hebben grote moeite om voor de jongeren betaalbare woonruimte te realiseren) 1. SJOD zal zo spoedig mogelijk verhuizen naar een ander - geschikter pand, zodra dat voorhanden is. Er moet rekening gehouden met kosten om dat pand dan aan te passen en geschikt te maken voor deze opvang. Wellicht zullen die kosten meerdere tienduizenden euro s bedragen. 2. Op dit moment ontbreekt er voldoende crisisopvangcapaciteit voor jongeren incl. bijbehorende woongelegenheid. Lindenhout wil in samenwerking met IrisZorg een specitieke opvang/woon/zorg-voorzieningen met voldoende capaciteit voor deze groep jongeren realiseren Complicerende factor voor integraal beleid is dat het Valleikompasgebied te maken hebben met diverse indelingen en netwerken van jeugdinstanties, die bovendien qua geografisch werkgebied sterk afwijken van de centrumindeling voor MO/VB/OGGz. Hierdoor is het welhaast onmogelijk om met deze jeugdinstanties te komen tot het formuleren van eensluidend beleid. Die problematiek krijgt in onze regio wèl de aandacht die het verdient, maar in een andere samenwerkingsconstellatie dan de OGGz, n.l. van specifiek op jeugdigen toegesneden instellingen. Contactpersoon vanuit het platform jeugdbeleid is directeur bureau Jeugdzorg. 15

16 GSO-gemeente Traject zwerfjongeren aanwezig Zo ja, welke projecten Harderwijk Ja Niet op straat, Out-reachend werk zwerfjongeren, deelname door Harderwijk aan landelijk project zwerfjongeren (samen met o.a. Apeldoorn) Nijmegen Ja Het afgelopen jaar hebben wij mede in het kader van het RSP een aantal activiteiten/projecten uitgevoerd. Zo hebben wij 5 plekken voor nachtopvang voor jongeren gerealiseerd, zijn we bezig met de doorontwikkeling Sancta Maria tot een volwaardig leerwerkhuis met 2 x 24 plaatsen. Tenslotte zetten we in op de realisatie van een opvanghuis voor tienermoeders. Op dit moment zit dit project nog in de inventariserende fase. Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar ingezet op het bieden van woonbegeleiding aan tienermoeders. Tiel / Rivierenland Ja Patch, maar dit dekt onvoldoende. In het najaar van 2008 zal een integrale analyse plaatsvinden Zutphen Nee Nee Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning De Provincie zou meer kunnen sturen op de aansluiting tussen (bureau)jeugdzorg en de opvang. De leeftijds- cq financieringsgrens blijkt nog steeds een probleem. Daarnaast, zo blijkt uit ons onderzoek, is er een behoorlijk aantal dak- en thuisloze jongeren, ook beneden de 18 jaar. Provincie, jeugdzorginstellingen en gemeenten zullen hier samen in op moeten trekken. Gewenste provinciale ondersteuning: informatieuitwisseling 16

17 C7. Informatie en kennisuitwisseling GSO-gemeente Actief in uitwisseling van informatie en kennis Zo ja, welke projecten Apeldoorn Ja In uiteenlopende klankbordgroepen, bestuurlijke overleggen, Geen ambtelijke overleggen etc. Arnhem Ja Bestuurlijk overleg WMO en de Stuurgroep maatschappelijke zorg Bestuurlijk overleg met de instellingen en met de corporaties Doetinchem Ja Via OGGz-platform, ad-hoc overleggen etc. Niet van toepassing Ede Ja Via landelijk ambtelijk VNG/VWS vooroverleg te Den Haag. Daarbinnen via ambtelijk kernnetwerk in kleine kring: Doetinchem, Ede, Arnhem en Nijmegen. Daarnaast via provinciaal ambtelijk kennisplatform MO/Vb, met daaraan gekoppeld het bestuurlijk overleg en via het GSO afsprakenkader. Eventuele knelpunten en/of (provinciale) ondersteuning Risico van werkverdubbeling/herhaling van kennisuitwisseling, c.q. bewaken van de toegevoegde waarde, in relatie tot wat reeds aan kennis delen plaatsvond in de netwerken die fungeren op de andere benoemde niveaus. Harderwijk Ja Stuurgroep OGGz / Regiegroep OGGz Zwolle behoort tot een andere provincie en is centrumgemeente Nijmegen Ja Er is sprake van informatieuitwisseling tussen de gemeentes in de regio middels de portefeuillehoudersoverleggen. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk overleg met Apeldoorn, Doetinchem en Arnhem. Niet van toepassing Tiel / Rivierenland Ja Via overlegvormen en themabijeenkomsten Zutphen Ja In uiteenlopende bestuurlijke en ambtelijke overleggen, bijv. ketenpartneroverleg OGGz, regiocontract, overleg met centrumgemeente Deventer D. Overige zaken GSO-gemeente Aanvullende informatie, opmerkingen en/of vragen Apeldoorn Nee Arnhem - Doetinchem Harderwijk Nijmegen Tiel / Regio Rivierenland Zutphen - Naast voormelde punten moet rekening gehouden met - nu nog - onvoorziene aangelegenheden in de komende vier jaar, waar provinciale inzet gewenst is. Er lijkt sprake te zijn van een dubbeling in het kader van de informatieverstrekking over de voortgang van het regiocontract. Er wordt gevraagd de diverse verantwoordingen tot een minimum aan bureaucratie te beperken. Deze bijdrage mijnerzijds moet niet gezien worden als een officiële verantwoording, maar meer als een kort inzicht in waar wij mee bezig zijn en waar wij de komende periode mee bezig gaan Al het genoemde maakt onderdeel uit van een samenhangend plan van aanpak en is uitgewerkt in een uitvoeringsplan OGGz/MO. De door de provincie gefinancierde onderdelen nemen daarbinnen een belangrijke plek in. We zitten in de ontwikkelingsfase Geen 17

18 Provincie Gelderland Inventarisatie september

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 3 Inhoudsopgave 3 Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 Drieluik OGGZ De Valleiregio 2007-2011 15 Regionaal toelatingsprotocol woonschakel 4 38 4 Convenant Openbare

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus!

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus! M. Tuynman M. Planije Het kán dus! Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014. M. Tuynman M. Planije Het kán

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007

Jaarverslag 2006. Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007 Jaarverslag 2006 Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007 Postadres: Stichting De Tussenvoorziening Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Christien Muusse, Anneke van Wamel, Sonja van Rooijen Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Handreiking Christien Muusse Anneke van Wamel Sonja van Rooijen Het vormgeven

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam Ieder Kind Wint - Zorg voor de toekomst, beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam, 16 december 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie