Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz"

Transcriptie

1 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 1 3/7/ :21:40 PM

2 5843 BW.indd 2 3/7/ :21:59 PM

3 Arbeidsreïntegratie Drie Nederlandse praktijken beschreven vanuit de ggz Simona Karbouniaris Jean Pierre Wilken 5843 BW.indd 3 3/7/ :22:00 PM

4 Deze publicatie maakt deel uit van een reeks die wordt uitgegeven onder auspiciën van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Het Kenniscentrum is een bundeling van een aantal lectoraten op het gebied van zorg en welzijn, sociaal beleid, maatschappelijke participatie, ondersteuning en dienstverlening, arbeid, recht en veiligheid. Het doel van het Kenniscentrum is om kennis te ontwikkelen, te bundelen en over te dragen ten behoeve van onderwijs en praktijk. Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz Drie Nederlandse praktijken beschreven Simona Karbouniaris en Jean Pierre Wilken ISBN NUR B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam/Kenniscentrum Sociale Innovatie - Hogeschool Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot Uitgeverij SWP (Postbus 257, 1000 AG Amsterdam) te wenden BW.indd 4 3/7/ :22:01 PM

5 Inhoud Voorwoord 1 Opzet van het onderzoek 1.1 Selectie 1.2 Gegevensverzameling 1.3 Gegevensverwerking 1.4 Analyse 1.5 Opbouw van de publicatie 2 DaAr 2.1 Algemeen 2.2 Structuur en organisatie 2.3 Aanbod 2.4 Resultaten 2.5 Analyse 3 Demarrage 3.1 Algemeen 3.2 Structuur en organisatie 3.3 Aanbod 3.4 Resultaten 3.5 Analyse 4 TRACK 4.1 Algemeen 4.2 Structuur en organisatie 4.3 Aanbod 4.4 Resultaten 4.5 Analyse BW.indd 5 3/7/ :22:02 PM

6 5 Van good practice naar best practice; wat we kunnen leren van drie praktijken 5.1 Ontwikkeling vanuit de ggz 5.2 Organisatorische positie 5.3 Uitvoering en methodisch werken 5.4 Positionering op de markt 5.5 Elementen van een best practice Literatuur Websites Verantwoording Bijlage: Borea, BOA en CKR BW.indd 6 3/7/ :22:02 PM

7 Voorwoord In september 2005 ging met een experimentele subsidie van het Europees Sociaal Fonds het project De Omgekeerde Weg van start. Doel van dit project is om de herintredingsmogelijkheden van mensen met psychische beperkingen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Niet de psychische beperkingen staan hierbij centraal, maar de mogelijkheden die iemand heeft om een passende arbeidsrol te vervullen. Het vernieuwende in het project is dat er niet langs de traditionele lijnen van eerst het behandelen van de psychische problematiek wordt gedacht, waarna pas met reïntegratie begonnen wordt, maar dat het verminderen van psychische problemen ook gunstig beïnvloed kan worden door een geïntegreerd arbeidsreïntegratietraject te starten. Het project is gebaseerd op de principes van burgerschap en empowerment. Daarnaast wordt het principe van first place, then train gehanteerd. Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (voorheen: Expertisecentrum Maatschappelijke Zorg en Sociaal Beleid) van de Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van maatschappelijke reïntegratie. Arbeid is hierbij een belangrijk domein. In het kader van het project De Omgekeerde Weg worden de volgende deelonderzoeken uitgevoerd: 1. Onderzoek naar beschikbare methoden voor arbeidsreïntegratie, specifiek gericht op mensen met langdurige psychische beperkingen (Dankers & Wilken, 2007). 2. Arbeids(re)integratie krijgt op verschillende wijzen gestalte binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In alle regio s van het land ontpoppen zich praktijken die in meer of mindere mate met, naast of los van de oorspronkelijke ggz-instelling, activiteiten ontplooien. Een deelonderzoek beschreef een aantal goede praktijken. Deze publicatie is hiervan het resultaat. Voorwoord BW.indd 7 3/7/ :22:03 PM

8 De werkzame elementen uit deze praktijken worden geïntegreerd in het project De Omgekeerde Weg. 3. Ontwikkeling van een best practice in s-hertogenbosch door het integreren van practice based en evidence based kennis en het evalueren van de implementatie bij 100 cliënten. Dit onderdeel is nog in uitvoering. De resultaten hiervan worden bekend in In dit boekje beschrijven we drie praktijken die voldoen aan de kwalificatie goede praktijk. Het betreft DaAR in Apeldoorn, Demarrage in s-hertogenbosch en TRACK in Gouda/Zoetermeer/ Den Haag. Door de beschrijving van deze praktijken hopen we de lezer voorbeelden te geven hoe momenteel drie vooruitstrevende organisaties vanuit de ggz arbeidsreïntegratie vorm geven. Deze voorbeelden kunnen de verdere ontwikkeling inspireren van voorzieningen die mensen met psychische beperkingen goed kunnen ondersteunen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van de door hen gewenste werksituatie. Jean Pierre Wilken Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning 8 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 8 3/7/ :22:03 PM

9 1 Opzet van het onderzoek Het onderzoek naar good practices ging eind 2005 van start met een inventarisatie van organisaties die gespecialiseerd zijn in (re)integratie van mensen met een psychische handicap. We hebben gekozen voor organisaties die van oorsprong werkzaam zijn binnen of vanuit de ggz. 1.1 Selectie Bij de inventarisatie werd gebruik gemaakt van gegevens van GGZ Nederland en het Landelijk Steunpunt Dagbesteding en Arbeid. Vervolgens werd een selectie gemaakt van praktijken die aangemerkt zouden kunnen worden als good practices. Hierbij werden de volgende criteria gehanteerd: Er is sprake van een zelfstandige organisatie of organisatieeenheid, gelieerd aan of opererend vanuit een ggz-organisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er een apart team is, apart management en/of dat er gewerkt wordt vanuit een zelfstandige locatie. Als richtlijn voor de personele omvang is uitgegaan van minimaal 5 fte. Uit documentatie en referenties blijkt dat er sprake is van een goed omschreven en als goed bekend staande praktijk. Er wordt samengewerkt met een of meer gemeenten. Dit wil zeggen dat er niet alleen AWBZ-gefinancierde dienstverlening geboden wordt, maar ook dat er reïntegratietrajecten uitgevoerd worden in opdracht van een gemeente (of andere organisaties, zoals de UWV). Dit betekent bijvoorbeeld dat de organisatie meedingt in aanbestedingen. De praktijk dient onderzoekbaar te zijn. Dat betekent onder andere dat de praktijkvoering voldoende gedocumenteerd 1 Opzet van het onderzoek BW.indd 9 3/7/ :22:03 PM

10 dient te zijn, zoals het beleid, de gehanteerde werkwijzen en procedures en de resultaten. Op basis van screening volgens bovenstaande criteria selecteerden we vier organisaties. Deze werden benaderd en gevraagd of ze medewerking wilden geven aan het onderzoek. Alle vier de organisaties stemden hierin toe en werden bezocht. Een van deze organisaties is uiteindelijk, bij gebrek aan voldoende documentatie, niet opgenomen in deze publicatie. 1.2 Gegevensverzameling De gegevens werden verzameld door bezoeken af te leggen, interviews te houden en documentatie te bestuderen. Bij de bezoeken is gesproken met een of twee management- of stafleden en minimaal twee trajectbegeleiders of consulenten. Alle beschikbare documentatie werd verzameld en geanalyseerd. Dit betreft onder andere informatie op websites, brochures, jaarverslagen en methodiekbeschrijvingen. Voor, tijdens en na de bezoeken is informatie verzameld over de organisaties en de samenwerkingsverbanden met ketenpartners. Veelal gaat het hier om een verzameling van kwalitatieve gegevens die, samengevat, op schrift is gesteld. Ook is aandacht besteed aan kwantitatieve gegevens, voor zover deze voorhanden bleken. 1.3 Gegevensverwerking De gegevens zijn verwerkt volgens een itemlijst, die ook de basis is voor de verslaglegging. Het resultaat bestaat uit drie beschrijvingen van goed functionerende organisaties op het vlak van (arbeids)reïntegratie voor mensen met psychische en psychiatrische beperkingen. Het betreft: 1. DaAr in Apeldoorn, gelieerd aan Spatie. 2. Demarrage in s-hertogenbosch, onderdeel van de Reinier van Arkel Groep. 3. TRACK in Den Haag, onderdeel van REAKT. 10 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 10 3/7/ :22:04 PM

11 1.4 Analyse Er werden twee typen analyses gemaakt: enerzijds een korte SWOT-analyse betreffende de stand van zaken zoals die aangetroffen werd en anderzijds een toetsing aan de hand van tien criteria voor good practice. Deze criteria zijn: 1. Visie, missie en doelen zijn duidelijk, concreet en zo specifiek mogelijk omschreven. 2. Hetzelfde geldt voor principes en uitgangspunten. 3. Er wordt een helder model of een herkenbare benadering gehanteerd. Deze is duidelijk, concreet en zo specifiek mogelijk omschreven. De criteria 1, 2 en 3 worden gedragen door alle medewerkers. Er is hierover consensus. 4. Er is een heldere operationalisatie van de criteria 1, 2 en 3. Het gaat hier om de uitvoering. Methoden, processen, evaluatie-, toetsings- en kwaliteitscriteria worden zo duidelijk, concreet en specifiek mogelijk omschreven en ook als zodanig toegepast in de praktijk. Het is een pre als er onafhankelijke externe toetsing heeft plaatsgevonden op basis waarvan bijvoorbeeld een branche-erkenning of keurmerk verleend is. 5. De organisatie kent een duidelijke structuur en voorziet in de randvoorwaarden die nodig zijn om punt 1, 2 en 3 op een kwalitatief goede manier te realiseren. 6. Er zijn goede, meetbare resultaten/uitkomsten (outcomes). 7. De gebruikers zijn tevreden over de uitvoering en de resultaten (satisfaction, quality of life). 8. Er is sprake is van een lerende organisatie (organizational learning). Een good practice is er immers niet ineens, maar ontwikkelt zich in de loop der tijd. Kenmerk van een good practice is dat er bewust geleerd wordt van wat men tijdens de implementatie van goede ideeën tegenkomt en dat men de organisatie en uitvoering hieraan weet aan te passen. 9. Er is sprake van actieve participatie van alle relevante partijen (stakeholders). Dit zijn in ieder geval: cliënten, professionals/uitvoerders, bestuurders en managers. Soms zijn dat ook financiers en overheden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de sleutelactoren (de kern) en de randactoren. Minimaal moeten de sleutelactoren betrokken zijn bij de 1 Opzet van het onderzoek BW.indd 11 3/7/ :22:04 PM

12 (beleids)ontwikkeling van de practice en de evaluatie/toetsing. 10. Indien beschikbaar, maken evidence based interventies deel uit van de practice. Daarnaast wordt voortdurend gestreefd naar het creëren van practice based evidence: het systematisch onderzoeken en leren van de praktijk en het op deze wijze kennis genereren. 1.5 Opbouw van de publicatie Deze publicatie bestaat uit twee delen: 1. Drie praktijkbeschrijvingen van de bovengenoemde organisaties afzonderlijk (hoofdstuk 2, 3 en 4). 2. Een toetsing en een vergelijking op basis van criteria voor good practice (hoofdstuk 5). We trekken lering uit de drie onderzochte praktijken en we zetten mogelijke elementen van een best practice op een rij. 12 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 12 3/7/ :22:05 PM

13 2 DaAr 2.1 Algemeen Algemene beschrijving DaAr is een organisatie in Apeldoorn die werkzaam is op het snijvlak van ggz, reïntegratie en dagbesteding. De organisatie is een onderdeel van Spatie, Centrum voor GGz, maar is wel een zelfstandige werkeenheid. De organisatie profileert zich met de volgende slogans: DaAr, het product van initiatieven, blijvend in ontwikkeling naar DaAr en in ontwikkeling, naar werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en scholing. DaAr richt zich in het bijzonder op mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, die al dan niet in contact staan met ggz-instelling Spatie. Doel is integratie in de samenleving en verhoging van de kwaliteit van het bestaan. De wensen en mogelijkheden van de cliënt zijn hierbij in grote mate richtinggevend. DaAr heeft vier soorten activiteiten (productgroepen): werk, maatschappelijke participatie, dagactiviteiten en behandelondersteuning Ontwikkeling in historisch perspectief DaAr is ontstaan vanuit dagbestedingseenheden binnen Spatie. In 2002 is gekozen om DaAr als zelfstandige organisatie te positioneren. Het op afstand plaatsen van DaAr bood de mogelijkheid zichtbaar en als partner op de vrije markt te opereren. In 2003 was een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van DaAr dat er gebruik gemaakt kon worden van Zorg op Maat-gelden. DaAr kon zo in recordtijd haar voorzieningen buiten de instelling vestigen. Die voorzieningen liggen nu verspreid in verschillende wijken. In 2004 was dit proces voltooid. De keuze om autonoom en meer op afstand van de ggz te gaan werken, heeft veel inspanning gekost. Spatie is in 2005 een bestuurlijke fusie aangegaan met een andere 2 DaAr BW.indd 13 3/7/ :22:05 PM

14 ggz-organisatie in de regio, namelijk GGNet. In 2008 vindt er een volledige fusie plaats, waardoor ook het werkgebied van DaAr sterk vergroot zal worden Missie en doelstelling De doelstelling waar DaAr naar streeft, luidt: Het creëren of vinden van situaties waarin mensen met psychosociale of psychiatrische problemen zichzelf kunnen zijn en activiteiten kunnen ondernemen die passend zijn, in die betreffende levensfase. DaAr wil mensen de ruimte geven te ontdekken, te ervaren, te communiceren en vertrouwen te krijgen in de gemaakte keus. De ontwikkeling zal vanuit de mogelijkheden van de persoon worden ondersteund in samenhang met de verschillende persoonlijke kanten, zodat de gemaakte keuze meer is dan de som der delen, aldus DaAr. Op de website van DaAr wordt het bovenstaande als volgt gecommuniceerd: Gelukkig zijn met wie je bent. Midden in het leven staan en genieten, daar gaat het om! Bij DaAr ontdek je wie je bent, wat je kunt en maak je plannen voor de toekomst. DaAr biedt klanten een veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien. Hoofddoel is dat de klant zelfvertrouwen krijgt en zich sterk genoeg voelt om zijn leven op eigen kracht positief te veranderen. Op deze manier functioneert DaAr als brug tussen psychiatrie en de maatschappij. De klant ontdekt verborgen talenten, positieve eigenschappen en raakt gemotiveerd om aanwezige kennis en vaardigheden in te zetten in het dagelijkse leven. Duidelijk wordt dat er één rode draad loopt door de verschillende activiteiten uit de vier productgroepen, namelijk de lijn van ontwikkeling. DaAr beschouwt de processen van de cliënten én van de medewerkers in de organisatie als richtinggevend voor haar ontwikkeling. 14 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 14 3/7/ :22:05 PM

15 2.1.4 Visie op reïntegratie DaAr gaat ervan uit dat eenieder zijn plek kan vinden in de samenleving. Dit biedt de mogelijkheid te ontdekken wat iemand wil, waarna die persoon in dit proces wordt begeleid en ondersteund. De mens is meer dan zijn ziekte, beperking of handicap. Er dient gekeken te worden naar de mogelijkheden van iemand, naar wie of wat iemand is, kan en wil zijn. Vanuit de mogelijkheden, de motivatie en mate van regie die iemand zelf kan hanteren, wordt samen gezocht naar de juiste plek om te kunnen zijn. De ontwikkeling van de cliënt staat centraal in de begeleiding bij DaAr. DaAr zoekt naar een juiste balans voor de cliënten met wie zij werkt. Deze balans wordt voor mensen met psychische problemen van zeer groot belang geacht. Via het (her)vinden van deze balans, kunnen mensen tot activiteiten komen. Zo stelt DaAr: Als er geen sprake is van balans dan is er geen evenwicht, geen stabiliteit. Dit wordt voorondersteld tot stress en psychische klachten te leiden. Balans wordt hierbij niet gezien als het uiteindelijke resultaat, maar als een positionering van het een ten opzichte van het ander. Het betreft dan die positie die op een bepaald moment past bij een persoon en zijn ontwikkeling. DaAr concentreert zich op een drietal te onderscheiden balansen die in de mens gelegen zijn. In de trajecten waarbij het individu een ander nodig heeft, of ondersteuning of begeleiding, om te komen tot zelfstandig werk is het volgende evenwicht van belang: 1. Vaardigheden en uitdaging De balans tussen vaardigheden en uitdaging is belangrijk om de motivatie vast te houden voor de activiteiten die een cliënt onderneemt. Te veel vaardigheden kunnen leiden tot onderspanning. Te weinig vaardigheden kunnen leiden tot stress. Veel uitdagingen kunnen leiden tot angst en te weinig uitdagingen kunnen leiden tot verveling. Mensen met psychische problemen hebben vaak moeite om deze balans te hanteren. Een overschatting of onderschatting van hun vaardigheden komt veel voor, zowel door henzelf als door de omgeving en hetzelfde geldt voor de draagkracht en draaglast. 2 DaAr BW.indd 15 3/7/ :22:06 PM

16 2. Ik en de ander Gedurende de begeleiding wordt de regie die de cliënt heeft, behoudt of uit handen geeft, ter sprake gebracht. De ernst van de psychische problemen zal van invloed zijn op het belang van de afspraken rondom de regie. Bij de een werkt een directieve sturende aanpak, terwijl een ander daar niet op reageert. Een goede afstemming van de ondersteuner en de cliënt is van groot belang. Soms kan de balans in eerste instantie hervonden worden als de regie compleet bij de ander ligt. Geleidelijk aan kan de cliënt dan vaardigheden leren om de regie zelf in handen te nemen, zodat de ondersteuner uiteindelijk overbodig is. 3. Ontwikkeling en status-quo DaAr redeneert vanuit de ontwikkeling die de cliënt per definitie doormaakt. Immers, een mens kan zich niet niet ontwikkelen, is de aanname. Zelfs wanneer het niet een duidelijke positieve ontwikkeling is, is er sprake van groei. De verandering in sociale zekerheid, in veiligheid, waarden en normen geven een bepaalde reactie. Maar ook wordt de mens vaak vanuit interne drijfveren gestimuleerd tot ontwikkeling. Onder invloed van een behandeling of medicatie ontstaan ook vaak ontwikkelingen. Het behouden van de status-quo met betrekking tot een bepaalde manier van leven kan wel nagestreefd worden, maar is erg moeilijk te bewerkstelligen omdat niet alle factoren beheerst kunnen worden. Toch is het belangrijk om een goede balans tussen status-quo en ontwikkeling te creëren. Te veel ontwikkelingen of te veel verschillende veranderde omgevingsfactoren kunnen leiden tot stress. En stress kan weer leiden tot uitval uit onder meer het arbeidsproces Beleid De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen binnen DaAR onder andere geleid tot: een registratie- en een klantvolgsysteem; een controlecyclus voor de verschillende teams, waarbij evaluaties en rapportages zijn opgenomen in het controlesysteem; 16 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 16 3/7/ :22:06 PM

17 een eenduidige methodiek; een overlegstructuur voor medewerkers en taakgebieden; het starten met een ontwikkelplan voor medewerkers met daarin functie-eisen en teamcompetenties; het zelfstandig aanbieden van producten in de vrije markt. In 2002 verkreeg DaAR het Borea-keurmerk. Ieder jaar wordt in het kader van het Borea-keurmerk een audit verzorgd door TÜV Nederland. Hieruit bleek in 2004 onder andere dat DaAr meer aan voorlichting en informatieverstrekking aan klanten zou moeten doen. Er wordt intern gewerkt met het kwaliteitssysteem van het INK. Dit model is gebaseerd op vier uitgangspunten waarin praktijkgericht, ontwikkelingsgericht en verbetergericht werken centraal staat. Er wordt gewerkt met aandachtsvelden, om een onderscheid te maken tussen de wijze waarop de organisatie functioneert en de uitkomsten van de inspanningen inzichtelijk te maken. Via dit model wordt gestreefd naar excellentie in de praktijk. DaAR constateert dat de vragen van klanten steeds diverser worden. In het jaarverslag 2005 wordt opgemerkt: Hadden we eerst alleen de klant en verwijzer als opdrachtgever, nu willen meer partijen inspraak in het traject dat de klant kiest. Vaak worden zelfs vanuit de wet en regelgeving allerlei verplichtingen opgelegd. DaAr wil de klant tevreden stellen en rekening houden met het netwerk waarin de klant zich begeeft. In het beleidsplan 2005 wordt het beleid van DaAR ten aanzien van de toekomst uiteengezet. Het accent ligt op het waarborgen van de kwaliteit en het verbeteren van de mogelijkheden op de vrije markt. De verschillende producten van DaAr zijn zo opgebouwd, dat voor iedere cliënt een pakket is samen te stellen om de plek in de maatschappij te behouden, weer in te nemen of om een nieuwe plek te creëren. DaAr houdt regelmatig evaluaties om haar beleid bij te stellen. Er wordt getracht ad hoc beleid en aandachtspunten vast te stellen. Daar wordt flexibel op ingespeeld, omdat DaAr van mening is dat een organisatie dynamisch behoort te blijven. 2 DaAr BW.indd 17 3/7/ :22:06 PM

18 Er zijn drie pijlers waarop DaAr haar beleid vorm geeft: (1) clienten; (2) samenwerking met opdrachtgevers; (3) medewerkers. Voor elk van de drie pijlers zijn beleidkeuzes gemaakt en uitgewerkt. Het betreft de volgende punten: 1. Cliënten Verondersteld wordt dat de kwaliteit van de organisatie is af te meten aan zichtbare verschijnselen, waaronder de effecten voor cliënten. Door de complexiteit van de doelgroep blijkt het een uitdaging om de relatie met de cliënt op een goede wijze te hanteren. Het proces wat zich afspeelt binnen de organisatie dient transparant en inzichtelijk te worden gemaakt. Op deze wijze kan de cliënt de kwaliteit (beter) beoordelen. Kortetermijnbeleid ten aanzien van cliënten: 1. Informatievoorziening aan cliënten optimaliseren. 2. Cliëntvolgsysteem operationaliseren. 3. Evaluatierapporten opnemen in controlecyclus. 4. Onderzoek naar de ingezette interventies in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 5. Cliëntenparticipatie vorm geven. Langetermijnbeleid ten aanzien van cliënten: 1. Productenaanbod verduidelijken. 2. Maatschappelijke participatie verder vorm geven. 3. Het benodigde specialisme van ggz-zorg ter ondersteuning aan de individuele cliënt in relatie tot zijn rehabilitatie en revalidatie vorm geven. 2. Samenwerking met opdrachtgevers DaAr beoogt een samenwerkingsconvenant af te sluiten met de opdrachtgevers die cliënten doorverwijzen. In dit convenant zal het volgende worden geëxpliciteerd: de werkwijze van DaAr, het primaire proces met Borea-afspraken, de tevredenheidsmetingen van het afgelopen jaar en de resultaten, de manier waarop samenwerkingsorganisatie invloed kunnen uitoefen op het beleid van DaAr. 18 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 18 3/7/ :22:07 PM

19 Kortetermijnbeleid ten aanzien van de samenwerking: 1. Afsluiten van samenwerkingscontracten met verwijzende instanties en opdrachtgevers. 2. Participatie met samenwerkingsorganisaties bevorderen. 3. Onderzoeken of samenwerking met andere gelijksoortige organisaties mogelijk is. Het langetermijnbeleid ten aanzien van de samenwerking behelst het verstevigen van de positie en functie van de samenwerkende organisaties. 3. Medewerkers DaAr beoogt een specifiek HRM-beleid voor de medewerkers uit te werken. Men streeft naar het loslaten van oude managementstijlen die gebaseerd zijn op beheersing en controle. Management en medewerkers moeten elkaars zingeving willen zien en de bereidheid hebben om beide te laten bestaan. Kortetermijnbeleid ten aanzien van de medewerkers: 1. Functionerings- en beoordelingsgesprekken verder implementeren. 2. Teamcompetenties neerzetten en koppelen aan kwaliteitssysteem. 3. Flexibel personeelsbeleid in samenwerking met andere partijen. Langetermijnbeleid ten aanzien van de medewerkers: 1. Personeelsbeleid met partnerorganisaties opzetten om de effectiviteit te verhogen. 2. Afstemming van richting en inhoud van de scholing en loopbaanontwikkeling. Er wordt een competentieprofiel gehanteerd met een aantal hoofdcompetenties. Op basis van deze competenties worden medewerkers geworven en geselecteerd. Naast de teams, maakt ook het management een inschatting van de competenties van de teamleden. Er ontstaat een dialoog door verschillende of vergelijkbare waarderingen. 2 DaAr BW.indd 19 3/7/ :22:07 PM

20 Dit levert ook een inbreng in de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Er worden momenteel loopbaan- en ontwikkelplannen opgesteld voor en door medewerkers waarbinnen de mogelijkheid en ruimte bestaat voor bijscholing. De loopbaan- en ontwikkelplannen dienen idealiter voor een langere periode te worden opgesteld. Het is echter moeilijk om zicht te hebben op de marktbewegingen in de toekomst. De plannen dienen daar immers op te worden afgestemd. Het management van DaAr tracht een inschatting te maken van de ontwikkelingen op langere termijn en probeert helder beleid uit te zetten voor de komende jaren. 2.2 Structuur en organisatie Structuur organisatie DaAr opereert sinds 2004 als een relatief onafhankelijke eenheid binnen de ggz-moederorganisatie Spatie. Zij beschouwt zichzelf als een servicegerichte organisatie waarbij de vraag van de cliënt uitgangspunt is voor het primaire werkproces. De interne structuur van DaAr (zie schema) wordt gekenmerkt door grotendeels horizontale en informele, korte lijnen. DaAr wordt vanuit Spatie geleid door een clustermanager. Deze wordt ondersteund door de manager personeel en de manager front office. De organisatie bestaat vervolgens uit de diverse ondernemingen, in de vorm van bedrijven, dagactiviteitencentra en overige productgroepen/diensten. Het bedrijfsbureau draagt zorg voor de facilitaire ondersteuning in de organisatie vanuit de diensten en houdt overzicht op de cliëntenroutes via het cliëntvolgsysteem. 20 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 20 3/7/ :22:07 PM

21 Clustermanager Manager Front Office Intake Manager Personeel Bedrijfsbureau DAC s Opstapbedrijven Projecten Stabilisatie Beweging Trajectbegeleiding Synthese DAC Inloop Recreatie Arbeidsmatig Educatie Repro t Wad Techniek Tuin Galerie Doe-praatgroep Vriendendienst Zorgboerderij Assessment Trainingen Stabilisatie Questi Het management van DaAr staat dicht bij de praktijk en gaat uit van een bedrijfsfilosofie waarbij het beleid gezamenlijk met medewerkers bepaald wordt. De manager stelt: De manier van organiseren is bepalend of je vraaggericht kunt werken. Je moet een ad hoc organisatie hebben om direct te kunnen reageren op de vraag, wat de nodige flexibiliteit vereist. Medewerkers bewegen meer vanuit zichzelf, dan vanuit sturing die de organisatie hen oplegt. Er is een formele en een informele lijn. De formele lijn wordt gedragen door het management en zijn ondersteunende diensten (het bedrijfsbureau en de intakecommissie). De informele lijn, dat zijn medewerkers en cliënten, zijn gemandateerd aan te geven op welke wijze de werkzaamheden ingevuld behoren te worden. Voor beide lijnen is communicatieruimte nodig en hiervoor heeft ieder team elke week tijd ingeroosterd. Een keer per maand wordt overlegd tussen het management en het team/medewerkers. De andere weken is er ruimte om overleg te voeren binnen het eigen team of aan beroepsverdieping te doen. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst waar het voorgaande halfjaar wordt geëvalueerd en de ontwikkelingen voor het komende halfjaar worden besproken. 2 DaAr BW.indd 21 3/7/ :22:08 PM

22 De manier van aansturen door de clustermanager creëert verbinding tussen de verschillende lagen van de organisatie. De verantwoordelijkheden worden gedeeld, waardoor de top-down en bottom-up communicatielijnen samenkomen. Zo ontwikkelen zij zich niet apart, maar werken complementair aan elkaar Personeel In totaal bedraagt de personele omvang 55 fte bestaande uit een directeur, manager front office, hoofd bedrijfsbureau, trajectbegeleiders, intakers (DaAr Indicatie Orgaan), medewerkers kenniscentrum, projectleiders en secretariële medewerkers. De technische kern bestaat uit de negen trajectbegeleiders. De medewerkers bij DaAr werken zeer zelfstandig. Ze leggen verantwoording af aan de cliënt, diens opdrachtgever en, waar nodig, aan de clustermanager. Medewerkers worden verantwoordelijk gesteld voor de eigen inzet en dat geeft hen ook veel bevoegdheden. Zoals al vermeld, kenmerkt de communicatie zich door twee verbindingslijnen: 1. Bottom-up (informeel): de medewerkers geven aan het management aan welke randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld en ze geven adviezen over dienstverlening en mogelijke verbeteringen. De benodigde gegevens worden door de medewerkers aangereikt. 2. Top-down (formeel): er wordt informatie verstrekt en instrumenten aangereikt om verbeteringen aan te brengen. Ook wordt er inzicht gegeven in de samenhang van de dienst. De resultaten worden aan de medewerkers verstrekt Inbedding in de regio DaAr werkt voornamelijk in de regio Apeldoorn. Zij heeft contacten met verschillende opdrachtgevers en werkgevers. Deze contacten worden actief onderhouden. Ongeveer 10% van alle trajecten worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente in het kader van sociale activering. Het merendeel van de trajecten dat DaAr uitvoert, bestaat uit AWBZ-gefinancierde trajecten voor cliënten van Spatie. 22 Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 22 3/7/ :22:09 PM

23 Ten aanzien van de inbedding in de regio hebben we geen nadere informatie verkregen Financieringsvormen DaAr voert werkzaamheden uit in opdracht van verschillende partijen en genereert gelden uit meerdere bronnen. In 2005 bestond de financiering uit: AWBZ-gelden; gemeentegelden; UWV(IRO)-gelden. De financiering bestaat voor 90% uit AWBZ-gelden en voor 10% uit overige gelden. Op jaarbasis behaalt DaAr een winstpercentage van 30 tot 40% waarmee onder andere nieuwe kleine ondernemingen opgezet worden. De afspraken met de opdrachtgevers worden vrijwel altijd gekenmerkt door een no cure, less pay regeling. Deze regeling betreft een resultaatfinanciering. 1 Over het algemeen komt 50% van de totale kosten van de trajecten voor eigen rekening wanneer een traject niet succesvol blijkt. De uitstroomverplichting verhoudt zich tot de vooraf gestelde prestatiedoelen per cliënt. Doorgaans moeten deze cliënten geïndiceerd zijn voor een plaatsing naar werk (meestal betreft dit IRO-cliënten) en binnen een jaar tot maximaal twee jaar hun traject bij DaAr voltooien. De contracten met de gemeente zijn gericht op sociale activering. Deze contracten brengen logischerwijs de verplichting met zich mee dat de sociale activering bereikt moet zijn. Een specifiek bureau van de gemeente controleert de door de gemeente gefinancierde trajecten om te meten of de gestelde prestatie behaald is. De afspraken in de contracten met het UWV die moeten leiden tot plaatsing op de arbeidsmarkt houden het volgende in. Iedere cliënt die is gestart met het verrichten van betaalde arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor ten minste zes maanden en voor wat betreft arbeidsgehandicapten ten minste de helft van het aantal uren per week 2 DaAr BW.indd 23 3/7/ :22:09 PM

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Handboek voor trajectbegeleiders sociale activering, arbeidsintegratie en activerende hulpverlening Henk Spies Johny Vanschoren STAB Fontys

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

The proof of the pudding is in the eating. Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO: Mankracht en Meetellen

The proof of the pudding is in the eating. Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO: Mankracht en Meetellen The proof of the pudding is in the eating Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO: Mankracht en Meetellen Eropaf! & Co U.A. Catelijne Akkermans Februari 2014 2 De GG&GD Utrecht heeft dit Klein maar

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Studeren met succes Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen Charlotte de Wolff Lies Korevaar Annemarie

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Re-integratie van cliënten met een psychische beperking

Re-integratie van cliënten met een psychische beperking Re-integratie van cliënten met een psychische beperking Een bedrijfsmodel voor de sociale werkvoorziening drs.tom de Haas CMC drs. Carola Renders KOCK I n h o u d s o p g a v e Pagina I n h o u d s o p

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn)

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn) Sijn is een methodiek waarmee het sociale netwerk van zorgvragers wordt vergroot en versterkt. Tevens levert de methodiek een (preventieve) bijdrage aan de draagkracht van mantelzorgers. Methodiek Sterk

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie