Minder Opvang, Beter Leven Eindevaluatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder Opvang, Beter Leven Eindevaluatie 2011-2014"

Transcriptie

1 Minder Opvang, Beter Leven Eindevaluatie maart 2015 Aanleiding Op 30 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Arnhem het Masterplan Minder Opvang, Beter Leven (MOBL) vastgesteld. Het jaar 2014 was het laatste jaar van het Masterplan. Op 28 januari 2014 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2014 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad. Het college biedt de raad hierbij de eindevaluatie aan van het Masterplan Minder Opvang, Beter Leven. Daarin zijn opgenomen de cijfers over de periode (inclusief de laatste stand van zaken/cijfers geheel 2014) en een schets van de ontwikkelingen gedurende de vier jaren van het Masterplan voor elk van de twaalf sleutelprojecten die zijn uitgevoerd. Afsluitend worden de belangrijkste uitdagingen en aandachtspunten voor de komende jaren (waaronder de verbreding van het beleidsterrein met GGz-taken) nader toegelicht. Opbouw Deze eindrapportage is als volgt opgebouwd: 1. Omvang en samenstelling van de doelgroep Ontwikkelingen sleutelprojecten Beheersing van de risico s 2.3 Vooruitblik 2015 e.v. N.B. In het gemeentelijk jaarverslag komt de financiële verantwoording aan bod. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 1

2 1. Omvang en samenstelling van de doelgroep Cijfers over de omvang en samenstelling van de doelgroep worden al geruime tijd bijgehouden in het CliëntVolgSysteem (CVS) regio Arnhem. In het CVS is procesinformatie opgenomen over de cliënten in de OGGz. Dit houdt in dat sinds 1 januari 2013 de monitoring betrekking heeft op de trajecten om de cliënten van A naar Beter te brengen. De overzichten hieronder zijn opgesteld op basis van informatie uit het CVS. In onderstaande tabellen staan telkens het aantal openstaande trajecten vermeld per de 1 e van de aangegeven maand, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De eerste tabel biedt een meerjarenperspectief. De tweede en derde tabel geven extra informatie over het laatste jaar van Minder Opvang, Beter Leven. Cijfers Met betrekking tot onderstaande tabel dient het volgende opgemerkt te worden: - een klein aantal van de daklozen zonder maatschappelijke opvang wenst geen gebruik te maken van opvang en slaapt daadwerkelijk buiten; - het hoge aantal meldingen in de lokale zorgnetwerken in 2013 laat zich verklaren door een toename van het aantal lokale zorgnetwerken in 2013; de afname naar 88 heeft te maken met de komst van de wijkteams, waarbij problemen vaker in de lokale setting worden opgepakt. Doelgroep jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Daklozen 1 - Daklozen in maatschappelijke opvang Residentieel daklozen Daklozen zonder maatschappelijke opvang Totaal Zwerfjongeren Preventie Zorgwekkende zorgmijders Lokale Zorgnetwerken Potentiële daklozen Personen met een traject bij Rijnstad MPO Cijfers 2014 Met betrekking tot onderstaande tabel dient het volgende opgemerkt te worden: - er lijkt in 2014 sprake te zijn van een toename van het aantal zwerfjongeren en het aantal zorgwekkende zorgmijders; er is echter sprake van invoering in het CVS met terugwerkende kracht gedurende de tweede helft van Doelgroep apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 Daklozen - Daklozen in maatschappelijke opvang Residentieel daklozen Daklozen zonder maatschappelijke opvang Totaal Zwerfjongeren Preventie Zorgwekkende zorgmijders Lokale Zorgnetwerken Potentiële daklozen Personen met een traject bij Rijnstad MPO Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 2

3 Als we terug kijken, zien we dat het aantal dak- en thuislozen ten opzichte van het startjaar van het programma Minder Opvang, Beter Leven is afgenomen. Naast de gebruikelijke piekmomenten, zien we het laatste halfjaar een grotere vraag naar maatschappelijke opvang. Zo zijn bij IrisZorg 10 extra passantenbedden bijgeplaatst sinds november. VGGM en IrisZorg blijven hier goed op monitoren, zeker gelet op de economisch mindere tijden. Door betere signalering en registratie zijn doelgroepen als de zorgwekkende zorgmijders en potentiële daklozen goed in beeld. Dat is ook het geval bij het Meldpunt Ontruimingen, waarbij de deelnemende partners de gescheiden werkprocessen hebben samengevoegd. Het aantal zwerfjongeren is goed in beeld. Jongeren en instellingen weten de voordeur van het JONA-huis aan de Parkstraat goed te vinden. Lindenhout, Pactum en RIBW realiseren gezamenlijk de dag- en logeeropvang en de trajecten. In- en Uitstroom 2014 Daklozen jan t/m jun-2014 jul t/m dec 2014 Locatie Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom IrisZorg Doorstroomvoorziening / dag- en nachtopvang (excl. dagopvang zonder nachtopvang) IrisZorg Crisisopvang IrisZorg begeleid wonen (WMO) Zonder opvang Subtotaal Zwerfjongeren Totaal We zien dat de doorstroom in de Doorstroomvoorziening in 2014 aanzienlijk is. Dit heeft met name te maken met het grote aantal passanten dat gebruik maakt van de 10 passantenbedden. Voor de in- en uitstroom bij de Crisisopvang van IrisZorg in de tweede helft van 2014 geldt: van de 13 gestarte trajecten zijn er 5 trajecten crisisopvang (individuen) en 8 trajecten tijdelijke gezinsopvang (gezinnen); van de 10 afgeronde trajecten zijn er 4 trajecten crisisopvang (individuen) en 6 trajecten tijdelijke gezinsopvang (gezinnen). Bij het Begeleid Wonen Wmo van IrisZorg zien we een relatief grotere in- en uitstroom gedurende geheel De registratie van de in- en uitstroom van 2 personen zonder opvang in de eerste helft van 2014 is te verklaren door 2 personen die buiten werden aangetroffen gedurende koude dagen die zijn toegeleid naar opvang. Deze personen verlieten kort daarna de opvang ook weer. In de tweede helft betrof het personen die gedurende het winterprotocol (in november) instroomden; 2 van hen zijn inmiddels ingestroomd in een traject van de maatschappelijke opvang. 1 Feitelijk daklozen zijn personen die niet beschikken over een eigen woonruimte en voor een slaapplek gedurende de nacht ten minste één nacht (in de maand) zijn aangewezen op buitenslapen, ofwel overnachten in de openlucht en in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto; binnen slapen in passanten-verblijven van de maatschappelijke opvang, inclusief eendaagse noodopvang; binnen slapen bij vrienden, kennissen of familie, zonder vooruitzicht op een stabiele slaapplek. 2 Residentieel daklozen zijn personen die zijn ingeschreven bij instellingen voor maatschappelijke opvang, zgn. vervolgopvang (begeleid wonen). 3 De groep daklozen zonder maatschappelijke opvang is een gemêleerde groep, bestaande uit de thuislozen en de zogenaamde buitenslapers, waarvan er enkele geen status hebben. De groep buitenslapers heeft mogelijk wel recht op verblijf, maar is zodanig psychiatrisch dat toestemming / medewerking is vereist. Het betreft een groep die gedefinieerd wordt als feitelijk dakloos. Kenmerk is vooral geen stabiele slaapplek en een marginaal bestaan hebben. Slechts een kleine groep hiervan slaapt daadwerkelijk buiten. Het hoge aantal op 1 januari 2013 hangt samen met de start van het CVS, de verschillende systemen die daarbij werden samengevoegd en de winterperiode. 4 Definitie van zwerfjongeren in regio Arnhem: zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen tot 26 jaar met meervoudige problemen. 5 Aanmelding bemoeizorg (RIBW Zorgbemiddeling/Bemoeizorg, Rijnstad bemoeizorg, opschaling OZO s en meldingen centraal meldpunt Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden/GGD). 6 Cijfers zijn aangepast naar aantal nieuwe meldingen/casussen in lokale zorgnetwerken (hier: gemeenten Rijnwaarden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal en Doesburg). 7 Betreft mensen met een (tijdelijke) daklozenuitkering die geen gebruik hoeven/willen maken van maatschappelijke opvang (thuislozen). 8 In januari 2012 is het Meldpunt Ontruimingen (MPO) van start gegaan. Doel is om dreigende ontruimingen in een vroeg stadium te signaleren en waar mogelijk te voorkomen. De registratie van dit project in het CVS ging eind 2012 van start, vandaar het lage aantal op 1 januari Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 3

4 2.1 Ontwikkelingen sleutelprojecten In 2008 is de gemeente Arnhem gestart met het Stedelijk Kompas. Als ambitieus doel is gesteld dat niemand buiten zijn wil om dakloos hoeft te zijn. Een evaluatie in 2010 leverde op dat de resultaten van het regionaal kompas goed zijn als het gaat om het bestrijden van overlast. Onvoldoende slaagden we er in om deze kwetsbare burgers weer zelfstandig, of, zo zelfstandig mogelijk, weer mee te laten doen in Arnhem. Verder werden we geconfronteerd met een bezuiniging van maar liefst 40% in 2014, ten opzichte van Daarom moest een herstructurering plaatsvinden, met vernieuwing langs drie lijnen: 1. preventie, 2. werken aan herstel, 3. nazorg. Onder het motto 'Minder opvang, beter leven' werden een twaalftal sleutelprojecten ingericht. In 2014, het laatste jaar van het Masterplan, zijn deze sleutelprojecten (grotendeels) afgerond. Dit betekent dat de werkzaamheden met ingang van 2015 onderdeel worden van de reguliere werkzaamheden. Hieronder worden de ontwikkelingen op de verschillende sleutelprojecten geschetst met aandacht voor de resultaten die behaald zijn. Ook de voortgang op de actiepunten van 2014 is hierin opgenomen. De belangrijkste actiepunten voor 2014 waren: trajectfinanciering (bouwstenen en trajectprijzen), toekomst van de Zorgzone en uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Toelichting per sleutelproject 1. Doorontwikkelen Centrale Toegang De OGGz-zorgstructuur is opgesteld door VGGM en in september 2011 vastgesteld door het directieoverleg MO/OGGz/Vz. Gestart werd met het maken van afspraken over trajecten van zittende en nieuwe cliënten, waarbij ook de behoefte aan woonruimte in beeld werd gebracht. Ook werden samenwerkingsafspraken met het Veiligheidshuis gemaakt in De Zorgmonitor is in het laatste kwartaal van 2012 aangepast naar het CliëntVolgSysteem (CVS) regio Arnhem. Hier werden in 2013 de trajecten ingevoerd. Pro Persona is in 2012 aangesloten op de OGGz-zorgstructuur, waarmee een betere verbinding met de FACT-teams tot stand kwam. In juni 2012 werden de beleidsregels voor regiobinding door het college vastgesteld. In 2013 werd het Vangnetteam opgeheven. Trajecten werden vervolgens via de Preventietafel (waar alle partijen al aanzaten) toegewezen. Het Brandpuntoverleg, met Zorg, Veiligheidshuis en Justitie ging proefdraaien op ingewikkelde casuïstiek. Met ingang van 1 januari 2014 worden trajecten vanuit de Centrale Toegang (VGGM)) met een 'go or no-go toegewezen aan een instelling. Dit gebeurt op basis van de invoer in het CVS. In 2012 is de Centrale Toegang gestart. Binnen de CT worden de aanmeldingen voor de opvang en bredere Openbare Geestelijke Gezondheidszorg geregistreerd en beoordeeld. Hieraan liggen een samenwerkingsovereenkomst en privacyreglement ten grondslag. Er is een overlegstructuur ingericht, en een gezamenlijk registratiesysteem, het Cliënt- VolgSysteem regio Arnhem (CVS). Achterliggende gedachte daarbij is de zorgstructuur zo op te zetten, dat er voor zowel de cliënt als de hulpverlener een standaard route wordt ontwikkeld voor het handelen en aanbieden van hulpverlening. Grote winst in efficiency is dat instanties en hulpverleners niet per situatie/cliënt zelf aan veel touwtjes hoeven te trekken om te kijken wat werkt. Voordeel is ook dat inzichtelijk wordt wat werkt en wat niet of vertraagd. Door het delen van keteninformatie en door de opgezette structuur, worden professionals beter gefaciliteerd in hun zoektocht naar samenwerking en afstemming. Deelnemers aan de OGGz-zorgstructuur zijn: gemeente Arnhem, VGGM, IrisZorg, Leger des Heils, RIBW AVV, Pro Persona, GGNet, Lindenhout, Pactum, Rijnstad. Daarnaast is in 2012 de regiobinding ingevoerd, waarmee de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang werd gewaarborgd, en waarmee mensen in de maatschappelijke opvang worden opgenomen binnen hun eigen regio. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 4

5 2. Invoering Trajectfinanciering In het Uitvoeringsprogramma MOBL zijn beschrijvingen van de trajecten maatschappelijke opvang in eerste aanleg vastgelegd. In 2011 zijn we gestart met een voorbereidingstraject voor de invoering van trajectfinanciering. Uitgangspunt van de trajectfinanciering is de gedachte dat trajecten uitgaan van voortuitgang: van A naar Beter! In 2012 zijn de trajecten verder op inhoud uitgewerkt binnen de werkgroep Trajectontwikkeling, om de inhoud van de trajecten te beoordelen. Daarnaast is een werkgroep Bedrijfsvoering ingesteld om de financiële aspecten uit te werken. De afspraken over de trajecten en de daarbij behorende criteria zijn verwerkt in de subsidiebeschikkingen voor het jaar 2013 aan de betrokken instellingen. In het laatste kwartaal van 2012 is de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling en vulling van het CliëntVolgSysteem (CVS) regio Arnhem. De registratie van trajecten startte op 1 januari Na het eerste kwartaal van 2013 vond de eerste monitoring plaats van de trajecten. Het ging om de resultaten (lukt het om door te stromen binnen de afgesproken periode?) en de werkelijke kosten ten opzichte van de eerder berekende kosten. In 2013 bleek dat de afspraken rond het monitoren van de trajecten, uren, uurtarieven en doorstroomtijden niet soepel verliepen. De rapportages van de instellingen waren onderling niet goed vergelijkbaar. In het laatste kwartaal van 2013 is gewerkt aan een systematiek om (af)rekenen met trajecten mogelijk te maken. Uitgangspunten zijn de beschreven bouwstenen, waaruit de trajecten kunnen zijn opgebouwd. Omdat iedere cliënt een andere begeleidingsvraag heeft, kunnen de afzonderlijke trajecten uit verschillende bouwstenen zijn opgebouwd. Deze systematiek doet recht aan de diversiteit in de populatie van de Maatschappelijke Opvang. Daarnaast is afgesproken dat: - invoer in het CVS voorafgaand aan een mogelijk traject plaatsvindt; - VGGM een toets doet op de screening van de trajecten en een go, of een no-go afgeeft; - In 2014 met de afrekensystematiek geoefend wordt, en dat daar geen financiële consequenties aan verbonden zijn. In 2014 is de financiële systematiek achter de trajecten aangepast. De trajecten zijn opgebouwd uit bouwstenen. Het CVS is hierop ingericht. In 2014 is verder met de bouwstenen-systematiek geoefend. Op basis hiervan is een kostprijsberekening per bouwsteen voor 2015 bepaald. Deze werkwijze brengt met zich mee, dat de instellingen zelf geen (kwartaal)rapportages meer hoeven te leveren, maar dat de informatie die in het CVS is opgenomen bepalend is. Hiermee is het probleem van de verschillen in de onderlinge rapportages van de afzonderlijke instellingen opgelost. In 2015 wordt de trajectfinanciering definitief ingevoerd. 3. Versterken Zorgnetwerken Met het inrichten van de OGGz-zorgstructuur is de Preventietafel ingericht voor aansluiting op lokale zorgstructuur (OZO s). In 2012 is zowel in de regiogemeenten als in de Arnhemse wijken (specialistische bemoei)zorg georganiseerd. In 2013 is scherp gekeken naar de rol van de Preventietafel en de inzet van specialistische bemoeizorg. Zorg kan eerst vanuit de eerste lijn worden ingezet, wat preventief werkt en zwaardere inzet kan voorkomen. Verbinding is gelegd met de politie, het OM en het Veiligheidshuis om handhaving in te zetten waar nodig. Het Veiligheidshuis is geautoriseerd voor het CliëntVolgSysteem zodat dubbelingen opgemerkt worden en informatie kan worden gedeeld. In 2015 moet de aansluiting op de wijkteams gestalte krijgen. Zij nemen de toeleiding naar zorg over en de overlastcoördinatoren van de OZO's richten zich op de overlast. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 5

6 4. Voorkomen huisuitzettingen Het Meldpunt Ontruimingen (MPO) is gestart op 1 januari Het convenant dat hieraan ten grondslag ligt, is in december 2011 ondertekend door de samenwerkingspartners. Eind 2013 heeft de eerste uitgebreide evaluatie plaatsgevonden van het Meldpunt Ontruimingen. De resultaten van het MPO zijn, zeker ten opzichte van de landelijke trends, als zeer positief te bestempelen. We mogen constateren dat de samenwerking een beter vangnet biedt waardoor huisuitzettingen ten gevolge van huurschulden vaker worden voorkomen. Aanbevelingen vormen aanleiding om de aanpak verder te verbeteren. In 2013 is tevens een start gemaakt met de aanpak van waterafsluitingen door Vitensschulden d.m.v. koppeling aan het MPO. Er zijn afspraken gemaakt met het Huurdershuis. Wanneer door hen huisuitzetting wordt gesignaleerd, wordt aansluiting gezocht bij het meldpunt. In 2015 wordt de verdere verbreding van de aanpak onderzocht naar schulden bij de energieleverancier en de zorgverzekering zodat een sluitend geheel ontstaat op het in een vroeg stadium voorkomen van schulden. 5. Werken aan financiële stabiliteit De nieuwe werkwijze Schulddienstverlening uit 2011 is buiten het uitvoeringsprogramma MOBL ontwikkeld. De Dienst Inwonerszaken levert sinds 2011 een deelnemer aan de Doorstroomtafel die zorgt voor verbinding intern en met het BAC. In 2012 zijn gesprekken gevoerd met de ketenpartners om te komen tot een uniforme werkwijze voor financiële ondersteuning bij dak- en thuislozen en de OGGz doelgroep. Per 1 januari 2013 is gestart met het Activerend Beheer OGGz. Medewerkers van Rijnstad bieden op locatie schuldhulpverlening aan de OGGz doelgroep. Daarnaast heeft Rijnstad een projectplan opgesteld gericht op het inzetten van extra vrijwilligers, aanvullend op de schulddienstverlening vanuit BAC en Rijnstad. Het project Activerend Beheer wordt ondersteund door de Arnhemse fondsen (2013 en 2014). Speciaal voor de OGGz-doelgroep is deze methode van financieel beheer ontwikkeld waarbij gedurende maximaal een jaar gewerkt wordt aan financiële stabiliteit en zelfredzaamheid. In 2015 wordt deze aanpak voortgezet. Ook voor 2015 is de vraag voor aanvullende financiering door de fondsen gehonoreerd. In 2016 moet deze vorm van ondersteuning worden opgenomen in het reguliere aanbod. Dit zou geplaatst kunnen worden bij het project 'budgetondersteuning op maat' (BOOM) aangevuld met extra inzet op locatie voor de OGGz doelgroep. 6. Begeleiden Zwerfjongeren De gemeente heeft Lindenhout, Pactum en Jona gevraagd om met een integraal zorgaanbod te komen voor zwerfjongeren. Dit is inmiddels gerealiseerd; door Lindenhout en Pactum voor de trajecten en RIBW voor de logeer- en dagopvang. Zij werken gezamenlijk vanuit 1 voordeur aan de Parkstraat, geheten het JONAhuis. Steeds meer partijen haken aan om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de juiste hulp aan deze jongeren: Rijnstad (voor activerend beheer), Plurijn, Pro Persona en Iriszorg. Alle jongeren worden gemeld in de Centrale Toegang van de VGGM en aan de zwerftafel besproken. De ZRM wordt toegepast, waardoor de zorgvraag objectief wordt vastgesteld en beter gestuurd kan worden op doelen en resultaten op de diverse leefgebieden. De zorg voor 'jonge moeders' is toegevoegd aan de aanpak. Door het Consultatie Bureau (CJG) wordt de zorg voor 'jonge moeders' gesignaleerd en doorverwezen naar de juiste hulp. Als er sprake is van problemen op meer dan 3 leefgebieden wordt de zorgvraag besproken aan de zwerftafel. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 6

7 In 2014 is het JONA-huis verbouwd en zit het hele team van de Integrale Aanpak Zwerfjongeren (IAZ) op de Parkstraat. Dit onder de aanvoering van één coördinator. Activering krijgt vanuit deze stabiele positie beter vorm. Ook 'jonge moeders' worden geregistreerd in het CVS. In 2015 wordt gezocht naar een beter betaalbare vorm voor de logeeropvang. Doordat er momenteel een aparte locatie is voor 6 plaatsen is dit zeer onvoordelig. 7. Herstructureren Opvangvoorzieningen Het college heeft op 4 oktober 2011 gekozen voor de Remisestraat om de Doorstroomvoorziening te realiseren. In november heeft de raad de kredietaanvraag daarvoor gehonoreerd. Het Dranklokaal is in december 2011 gesloten. Sinds 1 januari 2012 bestaat de crisisopvang uit: 6 wooneenheden voor gezinnen met ambulante begeleiding (in eerste instantie aan de Eusebiusbuitensingel, sinds mei aan de Stationssingel), 3 crisisbedden in Wolfheze voor alleenstaanden. Alleenstaande vrouwen worden doorverwezen naar Moviera. Geconstateerd kan worden dat de Doorstroomvoorziening in 2013 goed wordt gebruikt. Los van de piek tijdens de vorstperiode (extra bedden volgens Winterprotocol) zijn er genoeg plekken. De Gezinsopvang zit permanent vol. In 2013 en 2014 heeft IrisZorg door een herschikking van enkele van haar panden de benodigde bezuiniging grotendeels gerealiseerd. In 2012 constateerde de gemeente dat ongeveer een kwart van de bezoekers van St. Kruispunt en St. Stoelenproject "De Duif" bestond uit personen van Midden- en Oost- Europese afkomst. De gemeente besloot hierop St. Barka in te huren, een Poolse organisatie die zich specifiek richt op de re-integratie van daklozen en alcoholverslaafden uit MOE-landen. Met de inzet van twee medewerkers, gedurende een dagdeel per week (hoofdzakelijk in de winterperiodes) wist deze stichting van juli 2012 tot december personen terug te leiden naar het land van herkomst. Het aantal dak- en thuislozen uit Midden en Oost-Europa is sterk afgenomen; de overlast is teruggebracht. Vanaf eind 2014 wordt St. Barka flexibel, op oproep-basis, ingezet. 8. Concentreren medische voorzieningen Het college besloot op 4 oktober 2011 af te zien van verplaatsing van de methadonpost naar de tijdelijke locatie Broerenstraat. Onderzocht werd of deze langer kon worden gehandhaafd op of nabij de huidige locatie aan de Westervoortsedijk. Het college besloot eind 2011 om de Methadonpost tijdelijk te verplaatsen binnen het gebied aan de Westervoortsedijk. Deze post werd in februari 2012 in gebruik genomen. Op 14 mei 2013 heeft het college een besluit genomen over de locatie van de polikliniek opiatenbehandeling aan de Oude Veerweg. Verplaatsing van de Methadonpost en de Medische Heroïne Unit vond plaats naar deze locatie en de nieuwe voorziening is in december 2013 in gebruik genomen. Met IrisZorg zijn afspraken gemaakt over vermindering van het aantal cliënten dat naar de opiatenpoli gaat, door het realiseren van meer verstrekkingen op locatie. 9. Toekomst bepalen Zorgzone De Zorgzone is bedoeld voor verslaafde prostituees, die op die locatie met het aanbieden van hun diensten hun inkomen kunnen verdienen. IrisZorg heeft op de Zorgzone een huiskamer ingericht, waar toezicht wordt gehouden en vrouwen tot rust kunnen komen. Daarnaast wordt beperkt zorg verleend. Met het openen van de Zorgzone (in 2003 met 45 afgegeven vergunningen) is het illegaal tippelen afgenomen. In 2010 werd gestart met het eerste Next Step project. Dit project had als doel prostituees uit te laten stromen, door begeleiding en verbetering van de leefdomeinen van de vrouwen. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 7

8 In 2012 zijn college en raad akkoord gegaan met extra inzet op de uitstroom van vrouwen via Next Step, het openhouden van de Zorgzone en een stop op nieuwe vergunningen. In 2012 is het aantal vrouwen met een vergunning voor de Zorgzone gedaald van 34 naar 24. In april 2013 waren hiervan 16 vrouwen in begeleiding; voor zoveel mogelijk vrouwen wordt een indicatie aangevraagd voor langdurige zorg in een beschermd wonen-voorziening. Nu de extra capaciteit Beschermd Wonen in twee stappen wordt gerealiseerd (Groningensingel), wordt uitstappen beter haalbaar. Eind 2014 konden we constateren dat het aantal vrouwen met een vergunning voor de Zorgzone sinds begin 2011 is gedaald van 36 naar 16. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor 2014/2015 opnieuw middelen toegekend voor een hernieuwd uitstapprogramma voor prostituees; i.e. een vervolg op het uitstapproject Next Step. Dit uitstapprogramma (Next Step 2) wordt vanaf 1 november 2014 voorbereid. 10. Uitbreiden woonvoorzieningen In november 2011 is een Raamovereenkomst met 5 corporaties getekend. De eerste woningen voor de OGGz-doelgroep zijn in december 2011 ingezet. In 2012 is de opzet van een pilot Housing First onderzocht en is gezocht naar een vervangende locatie voor de wooneenheden Anders Wonen bij de Rijnhal en een nieuwe uitbreidingslocatie. Voor dak- en thuislozen stellen de corporaties jaarlijks 20 woningen beschikbaar, de zogenaamde convenantwoningen. Aan deze woningen, die met voorrang beschikbaar worden gesteld voor de doelgroep, zijn aanvullende voorwaarden verbonden, zoals het accepteren van begeleiding. In 2012 en 2013 werd geconstateerd dat de beschikbare woningen van corporaties te weinig werden benut door cliënten uit de maatschappelijke opvang. Knelpunten in de doorstroming werden in beeld gebracht. In 2014 zijn alle 20 convenantwoningen toegewezen. In 2013 is Housing First als pilot gestart, met het oogmerk deze definitief op te nemen in het aanbod van woonvormen. Uit de evaluatie in 2014 is Housing First een zeer positief concept gebleken. De komende jaren wordt dit concept verder uitgebreid naar 25 woningen, geleverd door de 3 grote corporaties. De Dullertsstichting blijft het project financieel ondersteunen (woninginrichting) en Presikhaaf Bedrijven zet zich in voor het woonklaar maken van de woning. Verder heeft IrisZorg in april 2013 bekend gemaakt dat ze de capaciteit van Beschermd Wonen aan de Groningensingel 1221 met 30 plaatsen gaat uitbreiden. Samen met tien wooneenheden die aan de Remisestraat gehandhaafd blijven, komt de totale capaciteit eind 2013 op 70 wooneenheden. De eerste fase werd in de zomer van 2013 opgeleverd, de tweede fase werd in 2014 voorzien. In 2014 zijn 70 plaatsen gerealiseerd. Van de zes vrijgevallen plaatsen aan de Remisestraat worden 3 plaatsen gebruikt voor mensen met een forensische titel. Knelpunten in de doorstroming binnen de Gezinsopvang zijn sinds 2013 voortdurend in beeld gebracht. In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 is met de diverse partijen overleg gevoerd, over door te voeren verbeteringen. Dit heeft tot nu toe niet tot de gewenste resultaten geleid. Mede daarom heeft de gemeente recent besloten om maatwerk in te gaan zetten. Inmiddels is tevens het woonprogramma jeugd 2014 / 2015 vastgesteld waarin woonplekken voor kwetsbare jongeren worden uitgebreid met 25 plaatsen. De uitbreiding Anders Wonen (met 5 containers) is niet gerealiseerd; de regiogemeenten zijn er niet in geslaagd om de uitbreiding in de regio mogelijk te maken. Het aantal Anders Wonen plekken op dit moment is 5; het betreft hier de containers bij de Rijnhal. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 8

9 In 2013 is gekeken naar de wenselijkheid van het 2e Fasehuis voor Stichting de Instap. Naast het 1e Fasehuis wordt individueel maatwerk geleverd in afwachting van de realisatie van het 2e Fasehuis. In 2014 is begonnen met het inrichten van een 2 e fasehuis met de bedoeling eind 2014 / begin 2015 de opvang te starten. Er is, binnen het samenwerkingsverband van het Veiligheidshuis regio Arnhem, subsidie ad aangevraagd en toegekend door het ministerie van V&J voor nazorg ex-gedetineerden. Het is de intentie van de Rijksoverheid om de subsidie een structureel karakter te geven. Nadere uitwerking van de structurele subsidieregeling vindt naar verwachting in 2015 plaats. De toegekende subsidie over 2014 wordt, conform de intentie van de regeling, met name ingezet voor nazorgtrajecten gericht op het toeleiden naar participatie/werk. 11. Activering door participatie Voor 1 april 2014 lag de uitvoering van activering van dak- en thuislozen bij IrisZorg. Ook de participatiecoaches hebben zich ingezet voor deze doelgroep. In 2013 is door de gemeente, Presikhaaf Bedrijven en IrisZorg onderzocht op welke wijze de activering van dak- en thuislozen verbeterd vormgegeven kon worden. IrisZorg en Presikhaaf Bedrijven zijn op 1 april 2014 een samenwerkingsproject voor de activering van dak- en thuislozen gestart. Het grootste deel van de cliënten gaat naar Presikhaaf Bedrijven (32 activeringstrajectplaatsen); een klein deel blijft voor activering in de Dagopvang van IrisZorg (8 activeringstrajectplaatsen). Doel is doorstroom op de participatieladder. Doorstroom naar reguliere arbeidstrajecten is afgestemd. De partners werken vraaggericht; IrisZorg zorgt voor afstemming met acties op het gebied van wonen, zorg en schulddienstverlening. Op basis van een eerste positieve evaluatie wordt het project voortgezet. De komende jaren houdt de gemeente bij wat de resultaten zijn van de projecten om te bepalen of dit de juiste inzet van middelen is. Versterking van de samenwerking met andere partners in de stad (waaronder St. Kruispunt) en het vergroten van de toegankelijkheid van ander aanbod kan daarbij tot meer maatwerk leiden. In samenwerking met het Cliënt Participatie Panel voor de dak- en thuislozen (Straatzaken) wordt een pilot opgezet uitgaande van vraaggerichte arbeidsparticipatie. Doel is te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de doelgroep op een vraaggerichte wijze tot activering te krijgen. De inventarisatie van wensen van potentiële deelnemers is inmiddels door Straatzaken uitgevoerd. 12. Ontwikkelen beheersplannen In 2011 is het Beheersplan Remisestraat geëvalueerd. Het Beheersplan Westervoortsedijk functioneerde sinds de zomer Er wordt regelmatig overleg gevoerd met buurt en omliggende bedrijven. De overlast is beheersbaar. Het Beheersplan Westervoortsedijk werd aangepast omdat de Opiatenpolikliniek in dit gebied een definitieve plek kreeg. In het najaar van 2013 is het beheersplan aangescherpt om veilige inpassing van de Opiatenpoli aan de Oude Veerweg te kunnen garanderen. In het voorjaar en de zomer van 2014 is (hardnekkige) overlast van enkele methadongebruikers geconstateerd bij winkelcentrum De Lely en omliggende bedrijven. Door extra inzet van politie en doelgroephandhavers wordt deze overlast aangepakt. Het winkelcentrum behoeft extra aandacht. Tevens blijkt er geprostitueerd te worden buiten de Zorgzone. Ook hier wordt extra op ingezet. In de omliggende woonwijken (Arnhemse Broek, Van Verschuerbuurt) is de overlast tot nul gereduceerd. Om de incidenten goed in beeld te hebben is er een doelgroepmonitor. Voor bedrijven en omwonenden is een meldingsprotocol opgesteld. In het najaar 2013 is het Beheersplan Groningensingel vastgesteld. Net als bij de Westervoortsedijk is er met omwonenden en betrokkenen een beheergroep opgericht die de ontwikkelingen nauw volgt. Met de komst van de (met name alcohol)verslaafde bewoners is in het begin stevig ingezet op de overlast die zij veroorzaakten. De abstinente bewoners veroorzaken geen overlast. Om de incidenten goed in beeld te hebben is er een doelgroepmonitor. Voor bedrijven en omwonenden is een meldingsprotocol opgesteld. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 9

10 Om de overlast van de doelgroep verslaafden en dak- en thuislozen zoveel mogelijk te beperken zijn er zogenaamde doelgroephandhavers bij de gemeente in dienst. Zij handhaven op basis van aanwijzingsbesluiten in de APV (alcolholverboden, bedelverboden, samenscholingsverboden, verblijfsontzeggingen ). De doelgroephandhavers nemen ook deel ook aan diverse beheeroverleggen. Er wordt nauw samengewerkt met de politie. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 10

11 2.2 Beheersing van de risico s Aan het begin van de herstructurering van de maatschappelijke opvang is een overzicht gemaakt van alle mogelijke risico s. In deze eindevaluatie een laatste stand van zaken per risico. 1 = gaat goed 2 = aandacht vereist 3 = knelpunt Risico s 1. Te weinig tijd In 2012 is een grote bezuiniging doorgevoerd. In de MJPB is een deel van de bezuinigingen op de maatschappelijke opvang in 2013 en 2014 gecompenseerd door verschuiving van middelen binnen het programma 7: Zorg voor kwetsbare burgers. In 2014 is, door de vele ontwikkelingen die samenhangen met de transformatie van het sociaal domein, de beleidscapaciteit zeer beperkt geweest. 2. Invoering Trajectfinanciering Eind 2013 zijn de uitgangspunten voor de afrekensystematiek opgeleverd. In de beschikkingen voor 2014 zijn afspraken gemaakt op basis van trajecten. In 2014 wordt ervaring opgedaan, door te oefenen met de bouwstenen, waaruit de trajectprijzen zijn opgebouwd. Met ingang van 2015 zal ook op basis van trajecten worden afgerekend met de zorgaanbieders. 3. Maatschappelijke acceptatie voorzieningen In 2014 is de herstructurering van de voorzieningen gerealiseerd. Alle locaties zijn daarmee ingevuld. Door intensieve inzet rondom de voorzieningen is de overlast beheersbaar. 4. Extra flankerende bezuinigingen De gevolgen van het nieuwe Rijksbeleid voor het sociale domein zijn groot en nog niet geheel te overzien. 5. Overheveling AWBZ naar Wmo Voor Beschermd Wonen is de contractering voor 2015 afgerond. Het beleid wordt in 2015 verder vorm gegeven in nauwe samenwerking met regiogemeenten en partnerorganisaties. In samenwerking met de stad zijn de kaders en uitgangspunten voor de Inloopfunctie GGZ opgesteld. Eind 2014 heeft dit geleid tot concrete afspraken met uitvoerende partijen over de uitvoering. In het najaar van 2014 en in 2015 wordt gewerkt aan het aansluiten van de OGGz-zorgstructuur op de lokale toegangsfunctie (in Arnhem is dit het wijkgericht werken). Ook wordt in 2015 gewerkt aan het aansluiten van beleid daar waar het gaat om de OGGz-doelgroep (waaronder de maatschappelijke opvang), en de GGz-doelgroep binnen de Wmo (waaronder het Beschermd Wonen). 6. Te weinig woningen voor doorstroming Er zijn verschillende vormen van huisvesting beschikbaar. Uit de eerste evaluatie blijkt dat de doorstroming hiermee nog niet vanzelf op gang komt. In het 3 e en 4 e kwartaal van 2013 hebben de corporaties, zorgaanbieders en gemeente gezocht naar oplossingen hiervoor. De beschikbare woningen van corporaties worden beperkt benut door cliënten uit de maatschappelijke opvang, omdat de uitstroom niet in alle gevallen goed op gang komt. Knelpunten in de doorstroming zijn in het voorjaar 2014 in beeld gebracht. Daarop is opnieuw met de zorgaanbieders en corporaties overleg gevoerd, over door te voeren verbeteringen. Januari 2012 Januari 2013 Januari 2014 Januari Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 11

12 7. Omvang en samenstelling doelgroep Het CliëntVolgSysteem (CVS) regio Arnhem is steeds verder gevuld met cliënten uit de opvang en de doelgroep OGGz. De rapportages van 2013 en 2014 geven een goed beeld van de omvang en samenstelling van de doelgroep. Het aantal dak- en thuislozen dat een beroep doet op de maatschappelijke opvang kan, gelet op de aanhoudende crisis, verder toenemen. Het verbeteren van de doorstroming in de opvang moet het mogelijk maken om meer cliënten (tijdelijk) op te kunnen vangen. 8. Onttrekken van cliënten aan trajecten Er zijn nog geen signalen dat cliënten zich systematisch aan trajecten onttrekken. De doelgroepen die nog niet door de professionele zorgaanbieders worden bereikt, komen nu wel beter in beeld dankzij de intensivering van de afstemming en uitwisseling van informatie tussen de Centrale Toegang en St. Kruispunt en St. Stoelenproject. Er is wel een beperkte groep zorgmijders in beeld. 9. Meewerkende partijen Tot op heden is de bereidheid bij partners tot meewerken aan de herstructurering, mede gezien de ingrijpende bezuinigingen, groot te noemen Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 12

13 2.3 Vooruitblik 2015 e.v. In het voorgaande hoofdstuk zijn de ontwikkelingen van het Masterplan gedurende de periode per sleutelproject beschreven. Het Masterplan is inmiddels afgerond. Vanaf 2015 zijn de werkzaamheden onderdeel van het reguliere beleid. Deze eindevaluatie wordt afgerond met de belangrijkste uitdagingen en aandachtspunten voor de komende jaren: 1) Aansluiting van de OGGz op de transformatie in het sociale domein (AWBZ, Jeugdwet, Participatiewet) Met de decentralisatie van AWBZ-taken naar de Wmo in 2015 ontstaat een aantal raakvlakken met de OGGz. Het gaat met name om ambulante begeleiding, Beschermd Wonen en Inloopfunctie GGZ. Met betrekking tot de toegang tot deze functies zijn eind 2014 de volgende afspraken gemaakt: De toegang tot de ambulante begeleiding (die in de fasen van preventie en herstel van de maatschappelijke opvang geboden wordt), loopt net als de overige ambulante begeleiding, via de Wijkteams: het gaat hierbij immers net zozeer om inwoners van een wijk, of mensen die dat 'weer' zijn geworden. De toegang tot de opvang (waarbij het gaat om (tijdelijk) intramuraal verblijf in een opvanginstelling; niet-ambulante ondersteuning) is centraal geregeld. Er is een aantal opvanglocaties in de stad, waar dakloze mensen uit de regio gebruik van kunnen maken. Deze personen, die niet zozeer aan een wijk in de stad te koppelen zijn, komen in de opvang via de Centrale Toegang van VGGM. De toegang voor Beschermd Wonen verloopt via de Wijkteams, via een regionale 'pool' van een beperkt aantal daarvoor aangewezen generalisten. Deze generalisten kunnen bij de beoordeling of er beschermd wonen ingezet moet worden een deskundige raadplegen, zoals een praktijkverpleegkundige of een psychiatrisch verpleegkundige. In 2014 heeft de gemeente in samenspraak met partners uit de stad kaders en uitgangspunten opgesteld voor de Inloopfunctie GGZ, die met ingang van 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De Inloop GGZ is een breed toegankelijke, open en laagdrempelige voorziening in de wijk, waar iedereen in principe kan binnenlopen en gebruik van kan maken. Cliënten GGZ en burgers met een beperkte zelfredzaamheid kunnen er in een veilige setting (georganiseerde) activiteiten ondernemen en zelfvertrouwen opbouwen. De gemeente stuurt op de samenwerking, tussen de uitvoerende partijen en met de wijkteams. In 2015 wordt gewerkt aan het aansluiten van de OGGz-zorgstructuur op de lokale toegangsfunctie (in Arnhem is dit het wijkgericht werken) en het aansluiten van beleid daar waar het gaat om de OGGzdoelgroep (waaronder de maatschappelijke opvang), en de GGz-doelgroep binnen de Wmo (waaronder het Beschermd Wonen). De maatschappelijke opvang is een verantwoordelijkheid van de centrumgemeente. De specialistische bemoeizorgtrajecten maken daar tot op heden deel van uit. Sinds de transitie in het sociale domein vormen alle regiogemeenten hun eigen zorgstructuur. Er moet bekeken worden of de specialistische bemoeizorg daar onderdeel van gaat uitmaken in ) Toekomst bepalen Zorgzone Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor 2014/2015 opnieuw middelen toegekend voor een hernieuwd uitstapprogramma (Next Step 2) voor prostituees. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in november Bij de uitvoering van het programma worden diverse uitvoeringspartners betrokken. De duur van het project is een jaar. Het streven is om 25 prostituees (zowel op de Zorgzone als degenen die vanuit huis prostitutie bedrijven) te bereiken die in een zorgwekkende situatie verkeren. Streefdoel is een uitstroom van tien prostituees. Het programma wordt verbreed naar vrouwen die vanuit huis of club prostitutie bedrijven en in zorgelijke omstandigheden verkeren. Momenteel hebben er nog slechts 16 vrouwen een vergunning om hun diensten te mogen aanbieden op de Zorgzone. De toekomst van de Zorgzone is afhankelijk van de resultaten van het uitstapprogramma Next Step 2. 3) Gezinsopvang: maatwerk inzetten In de gezinsopvang verblijven veelal gezinnen met meervoudige problematiek, waardoor er veel tijd gemoeid is met o.a. het regelen van schuldsanering en bewindvoering. Ook zijn er gezinnen die (voorlopig) niet in aanmerking komen voor een convenantwoning, omdat er sprake is geweest van hennepteelt en/of overlast. Er moet kritisch gekeken worden naar de instroom. Met betrekking tot de uitstroom uit de gezinsopvang is het besluit genomen maatwerk in te zetten. Daarmee kan beter ingespeeld worden op de situatie per gezin, waarbij de juiste zorg kan worden ingezet en het gezin sneller weer Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 13

14 gebruik kan maken van vormen van reguliere huisvesting. Het stellen van een aantal duidelijke voorwaarden is daarbij cruciaal. 4) Bed/Bad/Broodregeling / Samenwerking met St. Stoelenproject "De Duif" In december 2014 hebben de ECSR en de CRvB uitspraken gedaan op basis waarvan de gemeente verplicht is mensen zonder rechtmatig verblijf onvoorwaardelijk het hele jaar door op te vangen in een sobere nachtopvang. Momenteel wordt deze nachtopvang gerealiseerd door St. Stoelenproject "De Duif". Zij verzorgt deze opvang alleen gedurende de wintermaanden. Er wordt op korte termijn een voorstel uitgewerkt om te komen tot een opvang die het gehele jaar sobere nachtopvang biedt aan kwetsbare daklozen en mensen zonder rechtmatig verblijf en zonder opvang. Hierbij wordt samengewerkt met St. Stoelenproject "De Duif". Het gaat om een geschat aantal van rond de 20 personen. In het onderzoek worden tevens de mogelijkheden onderzocht of de logeeropvang van zwerfjongeren in Arnhem bij de BBB-regeling kan worden betrokken. De gemeente gaat hierbij natuurlijk uit van een scheiding in opvang tussen de jongeren en de volwassen bezoekers, maar ziet kansen om het toezicht en de beveiliging te combineren, waardoor kosten gedeeld kunnen worden. Gemeente Arnhem - Beleid & Regie Eindevaluatie Minder Opvang, Beter Leven 14

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Aanzet transformatie Wmo

Aanzet transformatie Wmo Aanzet transformatie Wmo 3 initiatieven nader toegelicht Raadsinformatiebijeenkomst 4 februari 2015 Programma 1. Aanzet transformatie Wmo 2. Zelfregiecentrum Weert a. Flexibele maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en tussen de wal

Nadere informatie

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Voorbereidende groep gemeenten: Esther Francot Trekker Ruben Badal Arjan Kampen Dick Nieuwland 1. Perceelindeling voorgestelde nieuwe indeling

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle : Bijzondere Doelgroepen en Bemoeizorg Jeugd Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 iţemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk en wethouder Koster Portefeuille(s) : Wonen en

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011.

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011. Rotterdam, 15 november 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Bokhove en N. El Ouali (Groenlinks) over dakloosheid van vaders met kinderen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning.

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning. OZL Plus Zelfstandig wonen Gericht op doorstroom naar OZL Zwaar Criteria Inhoudelijke criteria (doelgroep) Specifieke eisen Omschrijving Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis Commissie Toekomst beschermd wonen. Inhoudsopgave. Commissie Dannenberg

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis Commissie Toekomst beschermd wonen. Inhoudsopgave. Commissie Dannenberg Van beschermd wonen naar een beschermd thuis Commissie Toekomst beschermd wonen Commissie Dannenberg Gemeenteraad Apeldoorn 7 april 2016 Inhoudsopgave 1. Beschermd Wonen GGZ in de Wmo 2. Visie Commissie

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden De toegang tot de Wmo kent drie vormen: click (digitaal)voor de eenvoudige/routinematige vragen en burgers die zelfredzaam zijn. Call en face zijn voor complexe vragen en burgers met minder zelfredzaamheid.

Nadere informatie