Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november 2012 Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma 1. Inleiding... 2 Opzet... 2 Status... 3 Leeswijzer Analyse... 4 Doelgroepenmonitor... 4 Capaciteit van de maatschappelijke opvang... 6 Gebruik van de Zorgzone... 7 Recente ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO Prioriteiten Sleutelprojecten... 9 Sleutelproject 1: Doorontwikkelen van de Centrale Toegang... 9 Sleutelproject 2: Invoeren van de trajectfinanciering Sleutelproject 3: Versterken van de zorgstructuur Sleutelproject 4: Voorkomen van dreigende huisuitzettingen Sleutelproject 5: Werken aan financiële stabiliteit Sleutelproject 6: Integrale aanpak zwerfjongeren verfijnen Sleutelproject 7: Herstructureren van de opvangvoorzieningen Sleutelproject 8: Concentreren van de medische voorzieningen Sleutelproject 9: Toekomst bepalen voor de Zorgzone Sleutelproject 10: Uitbreiden van woonvoorzieningen en -begeleiding Sleutelproject 11: Activeren door participatie Sleutelproject 12: Ontwikkelen van beheersplannen Proces Locatiekeuze voorzieningen maatschappelijke opvang Financiën Communicatie Afspraken en Advies Afspraken met Menzis Afspraken met Corporaties Cliëntenpanel OGGz Planning Bijlagen Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 2: Gemeentelijke uitgangspunten activering dak- en thuislozen Bijlage 3: Reacties op het concept-uitvoeringsprogramma MOBL Bijlage 4: Interviews vanuit het cliëntenpanel

2 1. Inleiding Opzet Op 30 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Arnhem het Masterplan Minder opvang, beter leven (MOBL) vastgesteld. De gemeente wil het aantal cliënten in de opvang halveren. Dat wordt gedaan door sterk in te zetten op preventie en nazorg en door cliënten die in de opvang terecht komen weer zo snel mogelijk door te laten stromen. Het Masterplan kent een hoge ambitie: het halveren van het aantal daklozen in een zeer korte tijd. De noodzaak is dan ook hoog, omdat het rijksbudget dat Arnhem voor de maatschappelijke opvang ontvangt met bijna 40% krimpt. Het voorliggende Uitvoeringsprogramma MOBL 2013 is tot stand gekomen op basis van het Masterplan en de ervaringen met het Uitvoeringsprogramma Het bevat een uitgebreide beschrijving van de stand van zaken op het hele dossier en dient daarmee gelijk als tussenrapportage voor de gemeenteraad. Verder zijn de belangrijkste prioriteiten voor 2013 aangegeven. Om het aantal daklozen te halveren moet veel gebeuren. Niet stap voor stap, na elkaar, maar tegelijkertijd. In het Uitvoeringsprogramma MOBL , dat het college van burgemeester en wethouders van Arnhem op 5 juli 2011 heeft vastgesteld is aan de hand van 12 sleutelprojecten aangegeven hoe we onze doelen willen bereiken. Dat leverde voor de een lijst op van meer dan 60 actiepunten. De focus lag bij het herstructureren van de voorzieningen, het bevorderen van de doorstroming van cliënten en het invoeren van trajectfinanciering. Nu, ruim een jaar later, is een groot aantal actiepunten opgepakt en zijn forse stappen gezet. Het budget is gekrompen, er zijn ingrijpende afspraken gemaakt met partijen in de zorgketen, voorzieningen zijn gesloten en nieuwe voorzieningen zijn geopend, de trajectfinanciering krijgt vorm, de zorgstructuur werkt steeds beter, de doelgroepen komen meer in beeld en - niet onbelangrijk het aantal daklozen is aanzienlijk lager dan eerder werd verwacht. Minder opvang, beter leven is een complete herstructurering en gaat niet vanzelf. Er moet veel overlegd worden, het vraagt om passen en meten, plannen bijsturen, panden zoeken, locaties beoordelen, onderhandelen met partijen, verschillen van inzicht overbruggen, enz. Het budget krimpt en dat maakt het niet eenvoudig. Voor bepaalde cliënten blijkt er in de praktijk nog steeds handelingsverlegenheid te bestaan. Deze cliënten verdwijnen regelmatig uit beeld van de professionals of het lukt nog onvoldoende om ze vanuit de opvang een stap te laten zetten naar meer zelfstandigheid. Dat wordt dan ook de volgende uitdaging voor Maar er is sinds de vaststelling van het Masterplan ook al veel bereikt: we liggen op schema en de koers staat nog altijd overeind. Minder opvang, beter leven is ambitieus, de betrokken partijen weten welke kant we met elkaar op willen. We gebruiken de ervaringen van MOBL inmiddels ook voor andere beleidsterreinen, zoals de vrouwenopvang, de noodopvang voor asielzoekers en de begeleiding AWBZ. Komend jaar gaan we door met het verder vormgeven en uitvoeren van het beleid. Dat betekent dat er in het Uitvoeringsprogramma 2013 geen grote verrassingen zitten. Wel zijn er duidelijk accentverschillen. In 2013 krijgen de volgende inhoudelijke punten prioriteit: - We willen meer grip krijgen op het proces dat dak- en thuislozen doorlopen, door scherpere afspraken te maken rondom de instroom in de maatschappelijke opvang, de doorstroom en de uitstroom; - We willen de afspraken met zorgaanbieders verder verbeteren door de trajectfinanciering door te ontwikkelen; en - We willen de ingezette professionalisering rondom de zorg- en hulpverlening aan dak- en thuislozen verder stimuleren. We gaan dus door op dezelfde weg, met dezelfde 12 sleutelprojecten als in het uitvoeringsprogramma beschreven. We sturen hier en daar een beetje bij, sluiten oude actiepunten af en benoemen een paar nieuwe. De naamgeving is op enkele plekken aangepast aan de nieuwe opgave: 2

3 De sleutelprojecten: 1. Doorontwikkelen van de Centrale Toegang 2. Invoeren van de trajectfinanciering 3. Versterken van de zorgnetwerken 4. Voorkomen van dreigende huisuitzettingen 5. Werken aan financiële stabiliteit 6. Integrale aanpak zwerfjongeren verfijnen 7. Herstructureren van de opvangvoorzieningen 8. Concentreren van de medische voorzieningen 9. Toekomst bepalen voor de Zorgzone 10. Uitbreiden van woonvoorzieningen en -begeleiding 11. Activeren door participatie 12. Ontwikkelen van beheersplannen Naast de inhoudelijke punten zullen de locatiekeuzes en het realiseren van nieuwe voorzieningen in 2013 opnieuw veel aandacht krijgen. Status Het Uitvoeringsprogramma is op 30 oktober 2012 door burgemeester en wethouders van Arnhem vastgesteld. Aan betrokken instellingen wordt gevraagd om hun activiteiten hierop af te stemmen. Concreet wordt van organisaties die subsidie aanvragen verwacht dat zij voor 1 oktober hun plannen kenbaar maken. Na overleg in het laatste kwartaal van 2012 zal de gemeente voor 1 januari 2013 een besluit nemen over de subsidieaanvragen. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de doelgroep voor de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bovendien worden hier de belangrijkste ontwikkelingen op aangrenzende beleidsterreinen aangegeven. Hoofdstuk 3 geeft aan waar inhoudelijk de prioriteiten liggen. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de 12 sleutelprojecten. Elke sleutelproject begint met een herhaling van de afspraken uit het Masterplan en een stand van zaken (peildatum zomer 2012). Vervolgens worden de nieuwe actiepunten voor 2013 aangegeven. Hoofdstuk 5 geeft de stand van zaken rondom de locatiekeuzes voor nieuwe voorzieningen weer. Hoofdstuk 6, 7, 8 en 9 gaan respectievelijk in op de financiën; de communicatie, de afspraken met de belangrijkste partners en de planning. Hoofdstuk 10 bevat de bijlagen. 3

4 2. Analyse Doelgroepenmonitor Het Cliënt Volgsysteem (CVS) regio Arnhem is de opvolger van de Zorgmonitor. Het succes van het Masterplan Minder opvang, beter leven zal de komende jaren zichtbaar moeten worden in dit CVS, dat wordt beheerd door VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden). Omdat de Zorgmonitor momenteel wordt omgezet naar het CVS, kan het zijn dat de cijfers in de volgende tussenrapportages op een aantal punten afwijken van de hier gepresenteerde cijfers. Dit hoofdstuk geeft de situatie weer per 1 juli 2012 en moet antwoord geven op de volgende vragen: - Hoe ziet de doelgroep voor MO/OGGZ en VZ er uit? - Hoe ziet de in- en uitstroom er uit, hoe staat het met de gewenste doorstroming? - Welke veranderingen treden op in de doelgroep? Aantal trajecten CVS regio Arnhem periode januari juli 2012 Doelgroep Aantal Toelichting Dak- en thuislozen Kwetsbaar op straat (OGGz-groep 4) Totaal Dak- en Thuislozen 294 Totaal aantal dak- en thuislozen, geregistreerd in periode januari-juli 2012 In de Maatschappelijke Opvang 140 In Begeleid Wonen 46 Zonder MO 31 Thuislozen 33 Aangemeld voor intake, niet in MO 44 Diverse redenen Het totaal aantal dak- en thuislozen dat werd geregistreerd in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2012 was 294. Hiervan hebben 140 personen gebruik gemaakt van de maatschappelijke opvang (MO), waarbij 86 personen zijn uitgestroomd in deze periode. De overige personen hebben zich voor een intake gemeld bij de maatschappelijke opvang, maar zijn weer vertrokken, niet dakloos, intramuraal gegaan of bij familie of vrienden terecht gekomen. Totaal Daklozen in de Maatschappelijke Opvang 140 Totaal aantal dak- en thuislozen in de Maatschappelijke Opvang gedurende periode januari-juli 2012 Bezetting op 1 januari 94 Tot 1 juli in de Nachtopvang, Rijnkade en Dagopvang, Eusebiusbuitensingel Bezetting op 1 juli 54 Vanaf 1 juli in de Doorstroomvoorziening, Remisestraat Nadere uitsplitsing: Doorstroomvoorziening IrisZorg 87 Totaal aantal personen in Doorstroomvoorziening periode januari juli 2012 (tot medio 2012 in de dag- en nachtopvang, daarna in Doorstroomvoorziening) Bezetting op 1 januari 52 Bezetting op 1 juli 31 Gezinsopvang IrisZorg 17 Totale aantal volwassenen in Gezinsopvang, Stationsplein, periode januari juli 2012 (tot mei in Crisisopvang Eusebiusbuitensingel)+ 20 kinderen Bezetting op 1 januari kinderen Bezetting op 1 juli kinderen Beschermd Wonen 1 IrisZorg 36 Totaal aantal personen met traject in BW Remisestraat IrisZorg gedurende periode januari juli 2012 (tot medio 2012 in de 24-uursopvang) Bezetting op 1 januari 30 Tot 1 juli in de 24-uursopvang, Remisestraat Bezetting op 1 juli 14 Vanaf 1 juli in Beschermd Wonen, Remisestraat Bij de populatie van de Doorstroomvoorziening zien we een vaste kern van zo n 20 personen, die onderdeel uitmaakt van de 31 personen per 1 juli Bij deze groep is sprake van complexe problematiek, dat wil zeggen: psychiatrische stoornis, schulden, belastend woonverleden en sociaal kwetsbaar. Deze vaste kern stroomt niet gemakkelijk door. Dit zijn personen die begeleiding niet of nauwelijks accepteren, die in de scene blijven hangen en leven bij de dag. Zij hebben geen 1 Beschermd Wonen is strikt gezien geen vorm van maatschappelijke opvang, maar wordt hier wel meegerekend omdat deze groep uit de 24-uursopvang afkomstig is. 4

5 perspectief op een woning. Nadere analyse van deze groep is nodig om hun uitstroommogelijkheden in beeld te krijgen. Begeleid Wonen WMO 2 46 Totaal aantal trajecten periode januari juli 2012 Bezetting op 1 januari 38 Bezetting op 1 juli 38 Zonder Maatschappelijke 31 Totaal aantal trajecten periode januari juli 2012 Opvang Standcijfer 1 januari 13 Standcijfer 1 juli 17 Thuislozen 33 Totaal aantal trajecten januari juli 2012 Standcijfer 1 januari 9 Standcijfer 1 juli 15 Bij de groep dak- en thuislozen zonder maatschappelijke opvang, de groep thuislozen en zwerfjongeren zien we dat het gaat om personen met een daklozenuitkering (wwb-uitkering bij de gemeente Arnhem), die niet allemaal in een traject zitten. Zij zijn of feitelijk niet-dakloos, verblijven deels in de maatschappelijke opvang of bij familie. Vaak is bemoeizorg ingezet. Zwerfjongeren 110 Totaal aantal trajecten jan-jul 2012, besproken aan de Zwerftafel Standcijfer 1 januari 56 Standcijfer 1 juli 67 Van de zwerfjongeren en de groepen die onder preventie vallen zijn vooral de zwaarste gevallen in beeld. De hulpverlening is of wordt georganiseerd door inzet van bemoeizorg of reguliere hulpverlening. Aanvragen convenantwoningen (nov-juli 2012) Aantal Aantal aanvragen 24 Toegewezen en uitgestroomd 6 Toegewezen en wachtend op aanbod 2 Toegewezen onder voorwaarden 5 Lopende aanvragen 2 Afgewezen 9 Wat betreft het aantal aanvragen voor de zogeheten convenantwoningen is te concluderen dat een aanzienlijk deel van de aanvragen wordt afgewezen. Toegewezen aanvragen komen vooral van cliënten uit Begeleid Wonen van IrisZorg. Afwijzingen hebben vooral te maken met het woonverleden, maar ook met de beperkte mogelijkheid om een reguliere aanvraag te doen. De eisen rondom het wegwerken van schuldenproblematiek worden gezien als een te grote drempel om voor een convenantwoning in aanmerking te komen (zie ook interviews vanuit het cliëntenpanel in bijlage 4). Geconstateerd wordt dat het werkproces voor de aanvraag van convenantwoningen verder aangescherpt kan worden, om onduidelijkheden over en weer (corporaties en hulpverleners) in de toekomst te voorkomen. Dit punt wordt nog in 2012 opgepakt. 2 Het gaat hier om diverse voorzieningen, waar de functie Begeleid wonen wordt geboden, 5

6 Herkomst van actuele groep daklozen, residentieel daklozen en daklozen zonder opvang, juli 2012 Gemeente / gebied Jan-12 Mrt-12 Jul-12 Gemeente / gebied Jan-12 Mrt-12 Jul-12 Arnhem Regio Apeldoorn Doesburg Regio Doetinchem Duiven Regio Ede Lingewaard Regio Harderwijk Overbetuwe Regio Nijmegen Renkum Regio Tiel Rheden Drenthe Rijnwaarden Friesland Rozendaal Groningen Westervoort Limburg Zevenaar Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zuid-Holland Buitenland Regio Arnhem Buiten regio (subtotaal) Arnhem (subtotaal) Onbekend Totaal De herkomst van daklozen is goed in beeld. Waar de groep met herkomst onbekend in januari nog uit 45 personen bestond, geldt dat nu voor slechts 1 persoon. Van de 109 daklozen zijn er 71 (2/3 e ) afkomstig uit de regio Arnhem en 37 (1/3 e ) van buiten de regio. De regiobinding is inmiddels ingevoerd. Cliënten van buiten de regio die zich melden worden doorgeleid naar de regio van herkomst. De criteria hiervoor zijn door het college vastgesteld. Woonbehoefte actuele groep daklozen vanuit trajecten, juli 2012 Woonbehoefte 3 e kw e kw e kw 2013 Ambulante begeleiding Begeleid wonen Beschermd wonen Onconventioneel wonen (Anders Wonen) Zelfstandig wonen (zonder begeleiding) Klinische opname Totaal Van 30 personen is het trajectplan helder en dus ook de uitstroombehoefte. Van 24 personen is dit (nog) niet bekend. Capaciteit van de maatschappelijke opvang De doelgroepenanalyse in de vorige paragraaf is gebaseerd op de gegevens per 1 juli Op dat moment werd de Doorstroomvoorziening geopend en sloten de dag- en nachtopvang. De zittende populatie kon geheel worden overgeplaatst naar de Remisestraat. Vanaf 1 juli is het aantal aanmeldingen voor de Doorstroomvoorziening, net als in de periode daarvoor, grillig. Er zijn momenten waarop de capaciteit ruim voldoende is, er zijn dan bedden die meerdere nachten niet worden gebruikt. Er zijn ook momenten waarop alle bedden vol liggen. In drie achtereenvolgende weken in september melde IrisZorg dat er respectievelijk 5, 11 en 1 personen niet toegelaten zijn tot de opvang (Doorstroomvoorziening en Gezinsopvang samen). 6x werd de toegang geweigerd in verband met hun leeftijd (jonger dan 26 jaar); 3x in verband met het ontbreken van een regiobinding; 1x ontbrak een geldig verblijfsdocument; 1x bleek illegaal; 1x bleek de cliënt verdwenen te zijn alvorens de intake goed en wel had kunnen plaatsvinden en 1x zat inmiddels in detentie. Wanneer we de regels voor de toegang toepassen zijn in deze drie weken in totaal 4 personen (gemiddeld 1 tot 2 per week) niet geplaatst omdat op dat moment de bedden vol lagen. Hen is verzocht om tijdelijk een andere oplossing te vinden, zij konden zich later alsnog melden. Personen die niet geplaatst konden worden zijn wel ingevoerd in de Zorgmonitor. Er zijn verschillende redenen dat op dit moment alle bedden bezet zijn. Er verblijft een relatief grote groep mensen, die moeilijk doorstroomt naar andere voorzieningen. Dit heeft te maken met de 6

7 complexiteit van deze doelgroep en het nog niet beschikbaar zijn van de juiste voorzieningen voor deze mensen. De gemeente gaat samen met IrisZorg, VGGM en de corporaties onderzoeken op welke wijze de doorstroom van deze moeilijke groep bevorderd kan worden. Vóór de verhuizing naar de Remisestraat is er een flinke inspanning geleverd om een grote groep cliënten versneld uit te laten stromen. Voor een groot deel is dat succesvol geweest. Voor de mensen met de meest complexe problematiek is dat nog niet gelukt. Wij gaan er van uit dat zodra deze moeilijke doelgroep is uitgestroomd, de capaciteit voldoende is. Verder verloopt het proces van uitstroom nog niet optimaal, waardoor cliënten soms langer in de opvang zitten dan noodzakelijk is. Er wordt hard gewerkt om dit proces te optimaliseren, waardoor cliënten sneller kunnen uitstromen. Het gaat in de laatste weken dus om piekmomenten waarop de capaciteit net niet toereikend is. Dit kwam ook in de oude situatie voor. Wanneer het blijkt dat dit een piek wordt die langer duurt zal - in overleg met de opvangorganisaties - naar tijdelijke oplossingen worden gekeken, net zoals dat recent ook voor de Vrouwenopvang is gedaan. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om te constateren dat de capaciteit te laag is. Bij koud weer in de winter is er het winterprotocol in; er worden dan extra bedden (15) geplaatst bij verschillende voorzieningen. Gebruik van de Zorgzone In de eerste helft van 2012 hebben 34 vrouwen met een vergunning gebruik gemaakt van de Zorgzone. Op 1 juli zijn er nog 28 vergunninghouders over, 6 zijn inmiddels uitgestroomd. Van de 28 vrouwen met vergunning zijn er nog 15 actief, 5 beperkt actief (sporadisch of wisselend aanwezig) en 8 maken op dit moment geen gebruik van de vergunning. Vrijwel alle vrouwen die (beperkt) actief zijn hebben een traject, of IrisZorg is bezig met het organiseren van een traject. In de komende maanden worden zoveel mogelijk vrouwen geïndiceerd. De verwachting is dat een groot aantal vrouwen een ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket) zal krijgen, waarna ze worden begeleid naar een voorziening voor beschermd wonen. Het aantal vergunningen zal hierdoor naar verwachting verder afnemen. Recente ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO Momenteel vindt er landelijk een grote verandering plaats in de manier waarop tegen de Zorg wordt aangekeken. De aanleiding hiervoor ligt voornamelijk bij de forse stijging van de kosten van de Zorg in de afgelopen jaren. Meer dan voorheen wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen om aanspraak op die Zorg te voorkomen. De gebruikers van de Zorg krijgen te maken met stijgende eigen bijdragen. Voor een aantal mensen zal dit mogelijk leiden tot het uitstellen van noodzakelijk zorg waardoor de groep zorgmijders de komende tijd mogelijk zal toenemen. Gelukkig lijkt de eigen bijdrage voor de GGZ weer geschrapt te worden. Tegelijk vindt er in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) een beddenreductie plaats, waardoor veel cliënten die voorheen intramuraal (binnen de muren van een instelling) werden opgevangen, nu verspreid in de stad een plek moeten vinden. Zij zullen met ambulante hulpverlening begeleid moeten worden. Ondertussen bereiden de gemeenten zich voor op de decentralisatie van de AWBZbegeleiding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Afhankelijk van de ontwikkelingen in politiek Den Haag zal deze begeleiding in 2014 of 2015 naar de gemeenten overkomen. Beide ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het gebruik van de maatschappelijke opvang. Dit biedt kansen om gemeentelijk gefinancierde zorg (WMO) en de AWBZ-begeleiding beter op elkaar aan te laten sluiten. 7

8 3. Prioriteiten 2013 Op basis van de analyse in hoofdstuk 2 komen we tot een drietal inhoudelijke prioriteiten voor 2013: 1. Meer grip op de in-, door- en uitstroom 2. Doorontwikkeling trajectfinanciering 3. Professionalisering van de werkwijzen rondom dak- en thuislozen 1. Meer grip op de in- door- en uitstroom In het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in het in beeld brengen van de doelgroep voor de opvang. De omvang en samenstelling van de cliëntengroep wordt steeds duidelijk. Bij het opstellen van het Masterplan werd nog uitgegaan van een omvang van circa 300 cliënten in de (residentiële) opvang op basis van gegevens uit Inmiddels blijkt dat het aantal cliënten dat in de eerste helft van 2012 gebruik heeft gemaakt van de opvang niet meer is geweest dan 140. Nu de regiobinding is ingevoerd zal de instroom in de 2 e helft van 2012 naar verwachting niet groter zijn dan in de eerste helft van 2012 (46 cliënten). Dat betekent dat het aantal cliënten in de maatschappelijke opvang dit jaar naar verwachting ruim onder de 200 personen zal blijven. Tegelijk constateren we dat het nog niet goed mogelijk is om een scherpe analyse te maken van de bewegingen in de opvang. Er lijkt nog steeds een groep in de opvang te zitten waarvan het niet lukt om die binnen de beoogde termijn van een half jaar uit te laten stromen. De CVS (Zorgmonitor) levert op dit moment nog niet voldoende inzicht in de in-, door- en uitstroom en de knelpunten die daarbij optreden. De partijen in de Centrale Toegang hebben meer zicht nodig op de doelgroep om aan de juiste knoppen te kunnen draaien, de juiste beleidskeuzes te maken. Een eenduidige registratie en monitoring is hiervoor essentieel. Daarom wil het college in 2013 onderzoeken of het haalbaar is om een centrale intake te organiseren voor alle cliënten die zich melden bij de opvang. Actiepunten: - Doorontwikkelen van de CVS (Zorgmonitor), zie speerpunt 1, actiepunt 1 - Haalbaarheid Centrale Intake onderzoeken, zie speerpunt 1, actiepunt 2 2. Doorontwikkelen trajectfinanciering Een belangrijke prikkel om de doorstroming in de opvang te versterken is het koppelen van de financiële afspraken met de zorgaanbieders aan de trajecten van de cliënten. In 2012 zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de trajecten en de daarbij behorende kostprijzen. Voor 2013 worden afspraken gemaakt over de inkoop van trajecten. Aangezien het nieuwe afspraken zijn zullen we moeten ervaren of deze afspraken in de praktijk ook goed werken. Actiepunten: - Monitoren verloop trajectfinanciering, zie speerpunt 2, actiepunt 2 3. Professionaliseren werkwijzen rondom dak- en thuislozen Zorgaanbieders zijn primair verantwoordelijk voor de werkwijzen om het beleid Minder opvang, beter leven uit te voeren. Tegelijk is het college zich er van bewust dat het beleid een forse verandering is voor de professionals van de zorgaanbieders. Het beleid is immers in een kort tijdsbestek veranderd, waarbij het accent niet meer ligt op het zorgvuldig opvangen van cliënten maar op het meer zelfstandig maken en sneller laten doorstromen. De voordeur van de opvang staat nu nog maar op een kier, de achterdeur staat wijd open. De partijen in de Centrale Toegang zullen daar samen vorm aan moeten geven. Het college wil dit verder ondersteunen. Actiepunten: - Professionaliseren van werkwijzen, zie speerpunt 2, actiepunt 1 In hoofdstuk 4 zijn alle speerpunten en bijbehorende actiepunten opgenomen. 8

9 4. Sleutelprojecten Sleutelproject 1: Doorontwikkelen van de Centrale Toegang Gemaakte afspraken in Masterplan In het Masterplan is aangegeven dat de sturing op de maatschappelijke opvang, de oggz en de verslavingszorg nog meer dan voorheen gericht zal zijn op het organiseren van een persoonsgerichte aanpak voor cliënten. Deze persoonsgerichte aanpak wordt uitgevoerd door de organisaties die in de Centrale Toegang samenwerken. Voor alle cliënten wordt een trajectplan afgesproken. De trajectplannen zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van cliënten op verschillende leefgebieden te versterken. De trajectplannen worden centraal geregistreerd in de Zorgmonitor. De gemeente stimuleert het werken met trajectplannen door hier de financiering van organisaties aan te koppelen. Stand van zaken (juli 2012) In 2011 is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de Centrale Toegang. Dit heeft geresulteerd in de OGGz-zorgstructuur. Deze is vastgesteld door het Directieoverleg MO/OGGz/Vz in december 2011 (zie onderstaand schema 3 ). Binnen deze structuur zijn zogeheten Tafels ingericht die de diverse OGGz-doelgroepen bespreken en in een hulpverleningsproces zetten. Het CVS regio Arnhem (het Cliënt Volg Systeem; de opvolger van de Zorgmonitor) is ondersteunend aan deze processen. Het CVS regio Arnhem is volop in ontwikkeling. De nieuwe versie zal naar verwachting in oktober 2012 in gebruik kunnen worden genomen. Het doel van deze doorontwikkeling is het vereenvoudigen van het CVS regio Arnhem, zodat het meer een procesgericht systeem wordt in plaats van een inhoudelijk systeem. Op 12 juni 2012 heeft het College van B&W het besluit genomen om het principe van regiobinding toe te passen in de maatschappelijke opvang. Hiermee zijn criteria vastgesteld waarmee bepaald kan 3 Het schema van de Zorgstructuur is bedoeld voor cliënten waar een zorgvraag speelt. Als er alleen justitiële problemen spelen, dan gelden andere afspraken en zijn er bijvoorbeeld ook korte lijnen tussen de Ozo s en het Veiligheidshuis. 9

10 worden waar de kans op het volgen van een succesvol traject in de opvang het grootst is. In de regel is dat in de regio van herkomst. Het samenwerkingsconvenant Centrale Toegang wordt in de tweede helft van 2012 aangepast. De verordening Eigen Bijdrage is in voorbereiding en zal begin 2013 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Actiepunten Centrale Toegang Aanscherpen Zorgstructuur: In 2013 wordt de zorgstructuur verder aangescherpt. Actiepunten hierbij zijn het verbeteren van de monitoring door het gebruik van het CVS regio Arnhem, de aansluiting van de GGz op de OGGz-zorgstructuur, het formaliseren van de samenwerking met het Veiligheidshuis regio Arnhem (met name de preventiekant, zie sleutelproject 3), het in beeld brengen van de woonbehoeften en het zorgvuldig overdragen van cliënten uit de opvang naar zelfstandig wonen met begeleiding. 2. Onderzoek Centrale Intake: 2013 wordt benut om te onderzoek of het wenselijk is om alle cliënten voor de Maatschappelijke Opvang onafhankelijk te screenen en te voorzien van een trajectplan. Onafhankelijk betekent in dit geval vanuit de Centrale Toegang en niet door de zorgaanbieders. Doel hiervan is om meer grip te krijgen op de in-, door-, en uitstroom van cliënten en de beheersing van de met de trajecten gemoeide kosten. 3. Invoering eigen bijdragen: Het Rijk bereidt regelgeving voor om de eigen bijdrage van cliënten voor het gebruik van de maatschappelijke opvang te regelen. De landelijke regelgeving is nog steeds onduidelijk. De gemeente wil de regels in 2013 liefst zodanig invoeren dat de hoogte van de eigen bijdrage niet belemmerend werkt voor de beoogde doorstroming naar meer zelfredzaamheid. 10

11 Sleutelproject 2: Invoeren van de trajectfinanciering Gemaakte afspraken in Masterplan In het Masterplan is aangekondigd dat de gemeente met trajectfinanciering wil werken. Hiermee is het mogelijk om afspraken te maken over de trajecten die cliënten zullen doorlopen, van A naar Beter (output). In de huidige situatie maakt de gemeente nog subsidieafspraken, waarmee de zorgaanbieders dienstverlening en voorzieningen leveren (input). Begin 2011 heeft de gemeente Arnhem, Radar Advies gevraagd om de trajectfinanciering voor te bereiden. In overleg met de belangrijkste partijen zijn de trajecten verkend en is in overleg tot definities gekomen. Stand van zaken (juli 2012) In het Uitvoeringsprogramma MOBL is afgesproken om 5 hoofdtrajecten onderscheiden. Bij elk traject kan sprake zijn van een lichte of een zware variant; alleen het eerste traject heeft drie varianten. Dat maakt dat er feitelijk 11 trajectafspraken gemaakt kunnen worden. Nr. Trajectnaam Aanbieders 1 Toeleiding naar zorg a Voortraject Allen b Bemoeizorg licht VGGM, RIBW, c Bemoeizorg zwaar RIBW, Rijnstad, GGNet 2 Begeleiding van mensen met (dreigend) huisvestingsprobleem a Begeleiding bij dreigend huisvestingsprobleem RIBW, Leger des Heils b Begeleiding bij dreigend huisvestingsprobleem door vonnis Rijnstad 3 Van crisisopvang naar begeleid wonen WMO, AWBZ, of zelfstandig wonen a Crisisopvang ambulant IrisZorg, Lindenhout b Crisisopvang 24-uurs IrisZorg 4 Van begeleid wonen WMO naar zelfstandig wonen of naar wonen AWBZ a Van begeleid wonen WMO naar zelfstandig wonen IrisZorg, Lindenhout b Van begeleid wonen WMO naar wonen AWBZ IrisZorg, Lindenhout 5 Van opvang naar zelfstandig wonen of naar wonen AWBZ a Van opvang naar zelfstandig wonen IrisZorg b Van opvang naar wonen AWBZ IrisZorg In de periode januari tot juli 2012 zijn 2 werkgroepen actief geweest: een werkgroep die zich bezig houdt met de praktische uitwerking van de beschreven trajecten (werkgroep Trajectontwikkeling) en een werkgroep die zich bezig houdt met de bedrijfsvoeringaspecten (werkgroep Bedrijfsvoering). In de werkgroep Trajectontwikkeling is gewerkt aan het gebruiken van de (landelijke) Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Op basis van deze matrix zijn de in- en uitstroomcriteria van de te onderscheiden trajecten gespecificeerd. Ook is aandacht besteed aan het in beeld krijgen van de verschillen binnen de te onderscheiden trajecten (van verschillende aanbieders). Verder zijn op hoofdlijnen de werkprocessen registratie en monitoring en rapportage beschreven. Het jaar 2012 en 2013 wordt verder benut om te monitoren en bij te stellen. De gemeente verzoekt de aanbieders in 2013 tijdig eventuele afwijkingen op uren en tarief te verstrekken middels kwartaalrapportages. Dit betekent dat als de afwijking groter is dan 10% van de trajectprijs, deze gemeld wordt in de kwartaalrapportage aan de gemeente. Hierdoor is de gemeente in staat om haar beleid en eventueel bijbehorende middelen tijdig bij te stellen. Wordt er geen afwijking gerapporteerd per 1 april , dan loopt de trajectprijs per 1 januari door naar 1 juli 2013, wordt er dan ook niet gerapporteerd dan loopt deze door naar 1 oktober. De rapportage bevat minimaal een overzicht van de geregistreerde uren en bijbehorende uurtarieven van de trajecten (gemiddeld) ten opzichte van de verwachte uren en geregistreerde uurtarieven van de trajecten (gemiddeld) voorzien van een schriftelijke toelichting op het ontstaan van de afwijking. Uiteraard is het gemeentelijk budget in eerste instantie leidend, voor eventueel beschikbaar stellen van extra middelen. 4 Aanleverdata rapportage 14 dagen na laatste kwartaal datum. Voorbeeld: kwartaal eindigt 31 maart, voor 15 april aanleveren kwartaalrapportage. 11

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 1. Onderwerp: Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus!

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus! M. Tuynman M. Planije Het kán dus! Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014. M. Tuynman M. Planije Het kán

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg 4 2.1. Samenvatting decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO 4 2.2. Samenvatting

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie