Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november 2012 Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma 1. Inleiding... 2 Opzet... 2 Status... 3 Leeswijzer Analyse... 4 Doelgroepenmonitor... 4 Capaciteit van de maatschappelijke opvang... 6 Gebruik van de Zorgzone... 7 Recente ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO Prioriteiten Sleutelprojecten... 9 Sleutelproject 1: Doorontwikkelen van de Centrale Toegang... 9 Sleutelproject 2: Invoeren van de trajectfinanciering Sleutelproject 3: Versterken van de zorgstructuur Sleutelproject 4: Voorkomen van dreigende huisuitzettingen Sleutelproject 5: Werken aan financiële stabiliteit Sleutelproject 6: Integrale aanpak zwerfjongeren verfijnen Sleutelproject 7: Herstructureren van de opvangvoorzieningen Sleutelproject 8: Concentreren van de medische voorzieningen Sleutelproject 9: Toekomst bepalen voor de Zorgzone Sleutelproject 10: Uitbreiden van woonvoorzieningen en -begeleiding Sleutelproject 11: Activeren door participatie Sleutelproject 12: Ontwikkelen van beheersplannen Proces Locatiekeuze voorzieningen maatschappelijke opvang Financiën Communicatie Afspraken en Advies Afspraken met Menzis Afspraken met Corporaties Cliëntenpanel OGGz Planning Bijlagen Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 2: Gemeentelijke uitgangspunten activering dak- en thuislozen Bijlage 3: Reacties op het concept-uitvoeringsprogramma MOBL Bijlage 4: Interviews vanuit het cliëntenpanel

2 1. Inleiding Opzet Op 30 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Arnhem het Masterplan Minder opvang, beter leven (MOBL) vastgesteld. De gemeente wil het aantal cliënten in de opvang halveren. Dat wordt gedaan door sterk in te zetten op preventie en nazorg en door cliënten die in de opvang terecht komen weer zo snel mogelijk door te laten stromen. Het Masterplan kent een hoge ambitie: het halveren van het aantal daklozen in een zeer korte tijd. De noodzaak is dan ook hoog, omdat het rijksbudget dat Arnhem voor de maatschappelijke opvang ontvangt met bijna 40% krimpt. Het voorliggende Uitvoeringsprogramma MOBL 2013 is tot stand gekomen op basis van het Masterplan en de ervaringen met het Uitvoeringsprogramma Het bevat een uitgebreide beschrijving van de stand van zaken op het hele dossier en dient daarmee gelijk als tussenrapportage voor de gemeenteraad. Verder zijn de belangrijkste prioriteiten voor 2013 aangegeven. Om het aantal daklozen te halveren moet veel gebeuren. Niet stap voor stap, na elkaar, maar tegelijkertijd. In het Uitvoeringsprogramma MOBL , dat het college van burgemeester en wethouders van Arnhem op 5 juli 2011 heeft vastgesteld is aan de hand van 12 sleutelprojecten aangegeven hoe we onze doelen willen bereiken. Dat leverde voor de een lijst op van meer dan 60 actiepunten. De focus lag bij het herstructureren van de voorzieningen, het bevorderen van de doorstroming van cliënten en het invoeren van trajectfinanciering. Nu, ruim een jaar later, is een groot aantal actiepunten opgepakt en zijn forse stappen gezet. Het budget is gekrompen, er zijn ingrijpende afspraken gemaakt met partijen in de zorgketen, voorzieningen zijn gesloten en nieuwe voorzieningen zijn geopend, de trajectfinanciering krijgt vorm, de zorgstructuur werkt steeds beter, de doelgroepen komen meer in beeld en - niet onbelangrijk het aantal daklozen is aanzienlijk lager dan eerder werd verwacht. Minder opvang, beter leven is een complete herstructurering en gaat niet vanzelf. Er moet veel overlegd worden, het vraagt om passen en meten, plannen bijsturen, panden zoeken, locaties beoordelen, onderhandelen met partijen, verschillen van inzicht overbruggen, enz. Het budget krimpt en dat maakt het niet eenvoudig. Voor bepaalde cliënten blijkt er in de praktijk nog steeds handelingsverlegenheid te bestaan. Deze cliënten verdwijnen regelmatig uit beeld van de professionals of het lukt nog onvoldoende om ze vanuit de opvang een stap te laten zetten naar meer zelfstandigheid. Dat wordt dan ook de volgende uitdaging voor Maar er is sinds de vaststelling van het Masterplan ook al veel bereikt: we liggen op schema en de koers staat nog altijd overeind. Minder opvang, beter leven is ambitieus, de betrokken partijen weten welke kant we met elkaar op willen. We gebruiken de ervaringen van MOBL inmiddels ook voor andere beleidsterreinen, zoals de vrouwenopvang, de noodopvang voor asielzoekers en de begeleiding AWBZ. Komend jaar gaan we door met het verder vormgeven en uitvoeren van het beleid. Dat betekent dat er in het Uitvoeringsprogramma 2013 geen grote verrassingen zitten. Wel zijn er duidelijk accentverschillen. In 2013 krijgen de volgende inhoudelijke punten prioriteit: - We willen meer grip krijgen op het proces dat dak- en thuislozen doorlopen, door scherpere afspraken te maken rondom de instroom in de maatschappelijke opvang, de doorstroom en de uitstroom; - We willen de afspraken met zorgaanbieders verder verbeteren door de trajectfinanciering door te ontwikkelen; en - We willen de ingezette professionalisering rondom de zorg- en hulpverlening aan dak- en thuislozen verder stimuleren. We gaan dus door op dezelfde weg, met dezelfde 12 sleutelprojecten als in het uitvoeringsprogramma beschreven. We sturen hier en daar een beetje bij, sluiten oude actiepunten af en benoemen een paar nieuwe. De naamgeving is op enkele plekken aangepast aan de nieuwe opgave: 2

3 De sleutelprojecten: 1. Doorontwikkelen van de Centrale Toegang 2. Invoeren van de trajectfinanciering 3. Versterken van de zorgnetwerken 4. Voorkomen van dreigende huisuitzettingen 5. Werken aan financiële stabiliteit 6. Integrale aanpak zwerfjongeren verfijnen 7. Herstructureren van de opvangvoorzieningen 8. Concentreren van de medische voorzieningen 9. Toekomst bepalen voor de Zorgzone 10. Uitbreiden van woonvoorzieningen en -begeleiding 11. Activeren door participatie 12. Ontwikkelen van beheersplannen Naast de inhoudelijke punten zullen de locatiekeuzes en het realiseren van nieuwe voorzieningen in 2013 opnieuw veel aandacht krijgen. Status Het Uitvoeringsprogramma is op 30 oktober 2012 door burgemeester en wethouders van Arnhem vastgesteld. Aan betrokken instellingen wordt gevraagd om hun activiteiten hierop af te stemmen. Concreet wordt van organisaties die subsidie aanvragen verwacht dat zij voor 1 oktober hun plannen kenbaar maken. Na overleg in het laatste kwartaal van 2012 zal de gemeente voor 1 januari 2013 een besluit nemen over de subsidieaanvragen. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de doelgroep voor de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bovendien worden hier de belangrijkste ontwikkelingen op aangrenzende beleidsterreinen aangegeven. Hoofdstuk 3 geeft aan waar inhoudelijk de prioriteiten liggen. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de 12 sleutelprojecten. Elke sleutelproject begint met een herhaling van de afspraken uit het Masterplan en een stand van zaken (peildatum zomer 2012). Vervolgens worden de nieuwe actiepunten voor 2013 aangegeven. Hoofdstuk 5 geeft de stand van zaken rondom de locatiekeuzes voor nieuwe voorzieningen weer. Hoofdstuk 6, 7, 8 en 9 gaan respectievelijk in op de financiën; de communicatie, de afspraken met de belangrijkste partners en de planning. Hoofdstuk 10 bevat de bijlagen. 3

4 2. Analyse Doelgroepenmonitor Het Cliënt Volgsysteem (CVS) regio Arnhem is de opvolger van de Zorgmonitor. Het succes van het Masterplan Minder opvang, beter leven zal de komende jaren zichtbaar moeten worden in dit CVS, dat wordt beheerd door VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden). Omdat de Zorgmonitor momenteel wordt omgezet naar het CVS, kan het zijn dat de cijfers in de volgende tussenrapportages op een aantal punten afwijken van de hier gepresenteerde cijfers. Dit hoofdstuk geeft de situatie weer per 1 juli 2012 en moet antwoord geven op de volgende vragen: - Hoe ziet de doelgroep voor MO/OGGZ en VZ er uit? - Hoe ziet de in- en uitstroom er uit, hoe staat het met de gewenste doorstroming? - Welke veranderingen treden op in de doelgroep? Aantal trajecten CVS regio Arnhem periode januari juli 2012 Doelgroep Aantal Toelichting Dak- en thuislozen Kwetsbaar op straat (OGGz-groep 4) Totaal Dak- en Thuislozen 294 Totaal aantal dak- en thuislozen, geregistreerd in periode januari-juli 2012 In de Maatschappelijke Opvang 140 In Begeleid Wonen 46 Zonder MO 31 Thuislozen 33 Aangemeld voor intake, niet in MO 44 Diverse redenen Het totaal aantal dak- en thuislozen dat werd geregistreerd in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2012 was 294. Hiervan hebben 140 personen gebruik gemaakt van de maatschappelijke opvang (MO), waarbij 86 personen zijn uitgestroomd in deze periode. De overige personen hebben zich voor een intake gemeld bij de maatschappelijke opvang, maar zijn weer vertrokken, niet dakloos, intramuraal gegaan of bij familie of vrienden terecht gekomen. Totaal Daklozen in de Maatschappelijke Opvang 140 Totaal aantal dak- en thuislozen in de Maatschappelijke Opvang gedurende periode januari-juli 2012 Bezetting op 1 januari 94 Tot 1 juli in de Nachtopvang, Rijnkade en Dagopvang, Eusebiusbuitensingel Bezetting op 1 juli 54 Vanaf 1 juli in de Doorstroomvoorziening, Remisestraat Nadere uitsplitsing: Doorstroomvoorziening IrisZorg 87 Totaal aantal personen in Doorstroomvoorziening periode januari juli 2012 (tot medio 2012 in de dag- en nachtopvang, daarna in Doorstroomvoorziening) Bezetting op 1 januari 52 Bezetting op 1 juli 31 Gezinsopvang IrisZorg 17 Totale aantal volwassenen in Gezinsopvang, Stationsplein, periode januari juli 2012 (tot mei in Crisisopvang Eusebiusbuitensingel)+ 20 kinderen Bezetting op 1 januari kinderen Bezetting op 1 juli kinderen Beschermd Wonen 1 IrisZorg 36 Totaal aantal personen met traject in BW Remisestraat IrisZorg gedurende periode januari juli 2012 (tot medio 2012 in de 24-uursopvang) Bezetting op 1 januari 30 Tot 1 juli in de 24-uursopvang, Remisestraat Bezetting op 1 juli 14 Vanaf 1 juli in Beschermd Wonen, Remisestraat Bij de populatie van de Doorstroomvoorziening zien we een vaste kern van zo n 20 personen, die onderdeel uitmaakt van de 31 personen per 1 juli Bij deze groep is sprake van complexe problematiek, dat wil zeggen: psychiatrische stoornis, schulden, belastend woonverleden en sociaal kwetsbaar. Deze vaste kern stroomt niet gemakkelijk door. Dit zijn personen die begeleiding niet of nauwelijks accepteren, die in de scene blijven hangen en leven bij de dag. Zij hebben geen 1 Beschermd Wonen is strikt gezien geen vorm van maatschappelijke opvang, maar wordt hier wel meegerekend omdat deze groep uit de 24-uursopvang afkomstig is. 4

5 perspectief op een woning. Nadere analyse van deze groep is nodig om hun uitstroommogelijkheden in beeld te krijgen. Begeleid Wonen WMO 2 46 Totaal aantal trajecten periode januari juli 2012 Bezetting op 1 januari 38 Bezetting op 1 juli 38 Zonder Maatschappelijke 31 Totaal aantal trajecten periode januari juli 2012 Opvang Standcijfer 1 januari 13 Standcijfer 1 juli 17 Thuislozen 33 Totaal aantal trajecten januari juli 2012 Standcijfer 1 januari 9 Standcijfer 1 juli 15 Bij de groep dak- en thuislozen zonder maatschappelijke opvang, de groep thuislozen en zwerfjongeren zien we dat het gaat om personen met een daklozenuitkering (wwb-uitkering bij de gemeente Arnhem), die niet allemaal in een traject zitten. Zij zijn of feitelijk niet-dakloos, verblijven deels in de maatschappelijke opvang of bij familie. Vaak is bemoeizorg ingezet. Zwerfjongeren 110 Totaal aantal trajecten jan-jul 2012, besproken aan de Zwerftafel Standcijfer 1 januari 56 Standcijfer 1 juli 67 Van de zwerfjongeren en de groepen die onder preventie vallen zijn vooral de zwaarste gevallen in beeld. De hulpverlening is of wordt georganiseerd door inzet van bemoeizorg of reguliere hulpverlening. Aanvragen convenantwoningen (nov-juli 2012) Aantal Aantal aanvragen 24 Toegewezen en uitgestroomd 6 Toegewezen en wachtend op aanbod 2 Toegewezen onder voorwaarden 5 Lopende aanvragen 2 Afgewezen 9 Wat betreft het aantal aanvragen voor de zogeheten convenantwoningen is te concluderen dat een aanzienlijk deel van de aanvragen wordt afgewezen. Toegewezen aanvragen komen vooral van cliënten uit Begeleid Wonen van IrisZorg. Afwijzingen hebben vooral te maken met het woonverleden, maar ook met de beperkte mogelijkheid om een reguliere aanvraag te doen. De eisen rondom het wegwerken van schuldenproblematiek worden gezien als een te grote drempel om voor een convenantwoning in aanmerking te komen (zie ook interviews vanuit het cliëntenpanel in bijlage 4). Geconstateerd wordt dat het werkproces voor de aanvraag van convenantwoningen verder aangescherpt kan worden, om onduidelijkheden over en weer (corporaties en hulpverleners) in de toekomst te voorkomen. Dit punt wordt nog in 2012 opgepakt. 2 Het gaat hier om diverse voorzieningen, waar de functie Begeleid wonen wordt geboden, 5

6 Herkomst van actuele groep daklozen, residentieel daklozen en daklozen zonder opvang, juli 2012 Gemeente / gebied Jan-12 Mrt-12 Jul-12 Gemeente / gebied Jan-12 Mrt-12 Jul-12 Arnhem Regio Apeldoorn Doesburg Regio Doetinchem Duiven Regio Ede Lingewaard Regio Harderwijk Overbetuwe Regio Nijmegen Renkum Regio Tiel Rheden Drenthe Rijnwaarden Friesland Rozendaal Groningen Westervoort Limburg Zevenaar Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zuid-Holland Buitenland Regio Arnhem Buiten regio (subtotaal) Arnhem (subtotaal) Onbekend Totaal De herkomst van daklozen is goed in beeld. Waar de groep met herkomst onbekend in januari nog uit 45 personen bestond, geldt dat nu voor slechts 1 persoon. Van de 109 daklozen zijn er 71 (2/3 e ) afkomstig uit de regio Arnhem en 37 (1/3 e ) van buiten de regio. De regiobinding is inmiddels ingevoerd. Cliënten van buiten de regio die zich melden worden doorgeleid naar de regio van herkomst. De criteria hiervoor zijn door het college vastgesteld. Woonbehoefte actuele groep daklozen vanuit trajecten, juli 2012 Woonbehoefte 3 e kw e kw e kw 2013 Ambulante begeleiding Begeleid wonen Beschermd wonen Onconventioneel wonen (Anders Wonen) Zelfstandig wonen (zonder begeleiding) Klinische opname Totaal Van 30 personen is het trajectplan helder en dus ook de uitstroombehoefte. Van 24 personen is dit (nog) niet bekend. Capaciteit van de maatschappelijke opvang De doelgroepenanalyse in de vorige paragraaf is gebaseerd op de gegevens per 1 juli Op dat moment werd de Doorstroomvoorziening geopend en sloten de dag- en nachtopvang. De zittende populatie kon geheel worden overgeplaatst naar de Remisestraat. Vanaf 1 juli is het aantal aanmeldingen voor de Doorstroomvoorziening, net als in de periode daarvoor, grillig. Er zijn momenten waarop de capaciteit ruim voldoende is, er zijn dan bedden die meerdere nachten niet worden gebruikt. Er zijn ook momenten waarop alle bedden vol liggen. In drie achtereenvolgende weken in september melde IrisZorg dat er respectievelijk 5, 11 en 1 personen niet toegelaten zijn tot de opvang (Doorstroomvoorziening en Gezinsopvang samen). 6x werd de toegang geweigerd in verband met hun leeftijd (jonger dan 26 jaar); 3x in verband met het ontbreken van een regiobinding; 1x ontbrak een geldig verblijfsdocument; 1x bleek illegaal; 1x bleek de cliënt verdwenen te zijn alvorens de intake goed en wel had kunnen plaatsvinden en 1x zat inmiddels in detentie. Wanneer we de regels voor de toegang toepassen zijn in deze drie weken in totaal 4 personen (gemiddeld 1 tot 2 per week) niet geplaatst omdat op dat moment de bedden vol lagen. Hen is verzocht om tijdelijk een andere oplossing te vinden, zij konden zich later alsnog melden. Personen die niet geplaatst konden worden zijn wel ingevoerd in de Zorgmonitor. Er zijn verschillende redenen dat op dit moment alle bedden bezet zijn. Er verblijft een relatief grote groep mensen, die moeilijk doorstroomt naar andere voorzieningen. Dit heeft te maken met de 6

7 complexiteit van deze doelgroep en het nog niet beschikbaar zijn van de juiste voorzieningen voor deze mensen. De gemeente gaat samen met IrisZorg, VGGM en de corporaties onderzoeken op welke wijze de doorstroom van deze moeilijke groep bevorderd kan worden. Vóór de verhuizing naar de Remisestraat is er een flinke inspanning geleverd om een grote groep cliënten versneld uit te laten stromen. Voor een groot deel is dat succesvol geweest. Voor de mensen met de meest complexe problematiek is dat nog niet gelukt. Wij gaan er van uit dat zodra deze moeilijke doelgroep is uitgestroomd, de capaciteit voldoende is. Verder verloopt het proces van uitstroom nog niet optimaal, waardoor cliënten soms langer in de opvang zitten dan noodzakelijk is. Er wordt hard gewerkt om dit proces te optimaliseren, waardoor cliënten sneller kunnen uitstromen. Het gaat in de laatste weken dus om piekmomenten waarop de capaciteit net niet toereikend is. Dit kwam ook in de oude situatie voor. Wanneer het blijkt dat dit een piek wordt die langer duurt zal - in overleg met de opvangorganisaties - naar tijdelijke oplossingen worden gekeken, net zoals dat recent ook voor de Vrouwenopvang is gedaan. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om te constateren dat de capaciteit te laag is. Bij koud weer in de winter is er het winterprotocol in; er worden dan extra bedden (15) geplaatst bij verschillende voorzieningen. Gebruik van de Zorgzone In de eerste helft van 2012 hebben 34 vrouwen met een vergunning gebruik gemaakt van de Zorgzone. Op 1 juli zijn er nog 28 vergunninghouders over, 6 zijn inmiddels uitgestroomd. Van de 28 vrouwen met vergunning zijn er nog 15 actief, 5 beperkt actief (sporadisch of wisselend aanwezig) en 8 maken op dit moment geen gebruik van de vergunning. Vrijwel alle vrouwen die (beperkt) actief zijn hebben een traject, of IrisZorg is bezig met het organiseren van een traject. In de komende maanden worden zoveel mogelijk vrouwen geïndiceerd. De verwachting is dat een groot aantal vrouwen een ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket) zal krijgen, waarna ze worden begeleid naar een voorziening voor beschermd wonen. Het aantal vergunningen zal hierdoor naar verwachting verder afnemen. Recente ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO Momenteel vindt er landelijk een grote verandering plaats in de manier waarop tegen de Zorg wordt aangekeken. De aanleiding hiervoor ligt voornamelijk bij de forse stijging van de kosten van de Zorg in de afgelopen jaren. Meer dan voorheen wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen om aanspraak op die Zorg te voorkomen. De gebruikers van de Zorg krijgen te maken met stijgende eigen bijdragen. Voor een aantal mensen zal dit mogelijk leiden tot het uitstellen van noodzakelijk zorg waardoor de groep zorgmijders de komende tijd mogelijk zal toenemen. Gelukkig lijkt de eigen bijdrage voor de GGZ weer geschrapt te worden. Tegelijk vindt er in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) een beddenreductie plaats, waardoor veel cliënten die voorheen intramuraal (binnen de muren van een instelling) werden opgevangen, nu verspreid in de stad een plek moeten vinden. Zij zullen met ambulante hulpverlening begeleid moeten worden. Ondertussen bereiden de gemeenten zich voor op de decentralisatie van de AWBZbegeleiding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Afhankelijk van de ontwikkelingen in politiek Den Haag zal deze begeleiding in 2014 of 2015 naar de gemeenten overkomen. Beide ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het gebruik van de maatschappelijke opvang. Dit biedt kansen om gemeentelijk gefinancierde zorg (WMO) en de AWBZ-begeleiding beter op elkaar aan te laten sluiten. 7

8 3. Prioriteiten 2013 Op basis van de analyse in hoofdstuk 2 komen we tot een drietal inhoudelijke prioriteiten voor 2013: 1. Meer grip op de in-, door- en uitstroom 2. Doorontwikkeling trajectfinanciering 3. Professionalisering van de werkwijzen rondom dak- en thuislozen 1. Meer grip op de in- door- en uitstroom In het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in het in beeld brengen van de doelgroep voor de opvang. De omvang en samenstelling van de cliëntengroep wordt steeds duidelijk. Bij het opstellen van het Masterplan werd nog uitgegaan van een omvang van circa 300 cliënten in de (residentiële) opvang op basis van gegevens uit Inmiddels blijkt dat het aantal cliënten dat in de eerste helft van 2012 gebruik heeft gemaakt van de opvang niet meer is geweest dan 140. Nu de regiobinding is ingevoerd zal de instroom in de 2 e helft van 2012 naar verwachting niet groter zijn dan in de eerste helft van 2012 (46 cliënten). Dat betekent dat het aantal cliënten in de maatschappelijke opvang dit jaar naar verwachting ruim onder de 200 personen zal blijven. Tegelijk constateren we dat het nog niet goed mogelijk is om een scherpe analyse te maken van de bewegingen in de opvang. Er lijkt nog steeds een groep in de opvang te zitten waarvan het niet lukt om die binnen de beoogde termijn van een half jaar uit te laten stromen. De CVS (Zorgmonitor) levert op dit moment nog niet voldoende inzicht in de in-, door- en uitstroom en de knelpunten die daarbij optreden. De partijen in de Centrale Toegang hebben meer zicht nodig op de doelgroep om aan de juiste knoppen te kunnen draaien, de juiste beleidskeuzes te maken. Een eenduidige registratie en monitoring is hiervoor essentieel. Daarom wil het college in 2013 onderzoeken of het haalbaar is om een centrale intake te organiseren voor alle cliënten die zich melden bij de opvang. Actiepunten: - Doorontwikkelen van de CVS (Zorgmonitor), zie speerpunt 1, actiepunt 1 - Haalbaarheid Centrale Intake onderzoeken, zie speerpunt 1, actiepunt 2 2. Doorontwikkelen trajectfinanciering Een belangrijke prikkel om de doorstroming in de opvang te versterken is het koppelen van de financiële afspraken met de zorgaanbieders aan de trajecten van de cliënten. In 2012 zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de trajecten en de daarbij behorende kostprijzen. Voor 2013 worden afspraken gemaakt over de inkoop van trajecten. Aangezien het nieuwe afspraken zijn zullen we moeten ervaren of deze afspraken in de praktijk ook goed werken. Actiepunten: - Monitoren verloop trajectfinanciering, zie speerpunt 2, actiepunt 2 3. Professionaliseren werkwijzen rondom dak- en thuislozen Zorgaanbieders zijn primair verantwoordelijk voor de werkwijzen om het beleid Minder opvang, beter leven uit te voeren. Tegelijk is het college zich er van bewust dat het beleid een forse verandering is voor de professionals van de zorgaanbieders. Het beleid is immers in een kort tijdsbestek veranderd, waarbij het accent niet meer ligt op het zorgvuldig opvangen van cliënten maar op het meer zelfstandig maken en sneller laten doorstromen. De voordeur van de opvang staat nu nog maar op een kier, de achterdeur staat wijd open. De partijen in de Centrale Toegang zullen daar samen vorm aan moeten geven. Het college wil dit verder ondersteunen. Actiepunten: - Professionaliseren van werkwijzen, zie speerpunt 2, actiepunt 1 In hoofdstuk 4 zijn alle speerpunten en bijbehorende actiepunten opgenomen. 8

9 4. Sleutelprojecten Sleutelproject 1: Doorontwikkelen van de Centrale Toegang Gemaakte afspraken in Masterplan In het Masterplan is aangegeven dat de sturing op de maatschappelijke opvang, de oggz en de verslavingszorg nog meer dan voorheen gericht zal zijn op het organiseren van een persoonsgerichte aanpak voor cliënten. Deze persoonsgerichte aanpak wordt uitgevoerd door de organisaties die in de Centrale Toegang samenwerken. Voor alle cliënten wordt een trajectplan afgesproken. De trajectplannen zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van cliënten op verschillende leefgebieden te versterken. De trajectplannen worden centraal geregistreerd in de Zorgmonitor. De gemeente stimuleert het werken met trajectplannen door hier de financiering van organisaties aan te koppelen. Stand van zaken (juli 2012) In 2011 is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de Centrale Toegang. Dit heeft geresulteerd in de OGGz-zorgstructuur. Deze is vastgesteld door het Directieoverleg MO/OGGz/Vz in december 2011 (zie onderstaand schema 3 ). Binnen deze structuur zijn zogeheten Tafels ingericht die de diverse OGGz-doelgroepen bespreken en in een hulpverleningsproces zetten. Het CVS regio Arnhem (het Cliënt Volg Systeem; de opvolger van de Zorgmonitor) is ondersteunend aan deze processen. Het CVS regio Arnhem is volop in ontwikkeling. De nieuwe versie zal naar verwachting in oktober 2012 in gebruik kunnen worden genomen. Het doel van deze doorontwikkeling is het vereenvoudigen van het CVS regio Arnhem, zodat het meer een procesgericht systeem wordt in plaats van een inhoudelijk systeem. Op 12 juni 2012 heeft het College van B&W het besluit genomen om het principe van regiobinding toe te passen in de maatschappelijke opvang. Hiermee zijn criteria vastgesteld waarmee bepaald kan 3 Het schema van de Zorgstructuur is bedoeld voor cliënten waar een zorgvraag speelt. Als er alleen justitiële problemen spelen, dan gelden andere afspraken en zijn er bijvoorbeeld ook korte lijnen tussen de Ozo s en het Veiligheidshuis. 9

10 worden waar de kans op het volgen van een succesvol traject in de opvang het grootst is. In de regel is dat in de regio van herkomst. Het samenwerkingsconvenant Centrale Toegang wordt in de tweede helft van 2012 aangepast. De verordening Eigen Bijdrage is in voorbereiding en zal begin 2013 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Actiepunten Centrale Toegang Aanscherpen Zorgstructuur: In 2013 wordt de zorgstructuur verder aangescherpt. Actiepunten hierbij zijn het verbeteren van de monitoring door het gebruik van het CVS regio Arnhem, de aansluiting van de GGz op de OGGz-zorgstructuur, het formaliseren van de samenwerking met het Veiligheidshuis regio Arnhem (met name de preventiekant, zie sleutelproject 3), het in beeld brengen van de woonbehoeften en het zorgvuldig overdragen van cliënten uit de opvang naar zelfstandig wonen met begeleiding. 2. Onderzoek Centrale Intake: 2013 wordt benut om te onderzoek of het wenselijk is om alle cliënten voor de Maatschappelijke Opvang onafhankelijk te screenen en te voorzien van een trajectplan. Onafhankelijk betekent in dit geval vanuit de Centrale Toegang en niet door de zorgaanbieders. Doel hiervan is om meer grip te krijgen op de in-, door-, en uitstroom van cliënten en de beheersing van de met de trajecten gemoeide kosten. 3. Invoering eigen bijdragen: Het Rijk bereidt regelgeving voor om de eigen bijdrage van cliënten voor het gebruik van de maatschappelijke opvang te regelen. De landelijke regelgeving is nog steeds onduidelijk. De gemeente wil de regels in 2013 liefst zodanig invoeren dat de hoogte van de eigen bijdrage niet belemmerend werkt voor de beoogde doorstroming naar meer zelfredzaamheid. 10

11 Sleutelproject 2: Invoeren van de trajectfinanciering Gemaakte afspraken in Masterplan In het Masterplan is aangekondigd dat de gemeente met trajectfinanciering wil werken. Hiermee is het mogelijk om afspraken te maken over de trajecten die cliënten zullen doorlopen, van A naar Beter (output). In de huidige situatie maakt de gemeente nog subsidieafspraken, waarmee de zorgaanbieders dienstverlening en voorzieningen leveren (input). Begin 2011 heeft de gemeente Arnhem, Radar Advies gevraagd om de trajectfinanciering voor te bereiden. In overleg met de belangrijkste partijen zijn de trajecten verkend en is in overleg tot definities gekomen. Stand van zaken (juli 2012) In het Uitvoeringsprogramma MOBL is afgesproken om 5 hoofdtrajecten onderscheiden. Bij elk traject kan sprake zijn van een lichte of een zware variant; alleen het eerste traject heeft drie varianten. Dat maakt dat er feitelijk 11 trajectafspraken gemaakt kunnen worden. Nr. Trajectnaam Aanbieders 1 Toeleiding naar zorg a Voortraject Allen b Bemoeizorg licht VGGM, RIBW, c Bemoeizorg zwaar RIBW, Rijnstad, GGNet 2 Begeleiding van mensen met (dreigend) huisvestingsprobleem a Begeleiding bij dreigend huisvestingsprobleem RIBW, Leger des Heils b Begeleiding bij dreigend huisvestingsprobleem door vonnis Rijnstad 3 Van crisisopvang naar begeleid wonen WMO, AWBZ, of zelfstandig wonen a Crisisopvang ambulant IrisZorg, Lindenhout b Crisisopvang 24-uurs IrisZorg 4 Van begeleid wonen WMO naar zelfstandig wonen of naar wonen AWBZ a Van begeleid wonen WMO naar zelfstandig wonen IrisZorg, Lindenhout b Van begeleid wonen WMO naar wonen AWBZ IrisZorg, Lindenhout 5 Van opvang naar zelfstandig wonen of naar wonen AWBZ a Van opvang naar zelfstandig wonen IrisZorg b Van opvang naar wonen AWBZ IrisZorg In de periode januari tot juli 2012 zijn 2 werkgroepen actief geweest: een werkgroep die zich bezig houdt met de praktische uitwerking van de beschreven trajecten (werkgroep Trajectontwikkeling) en een werkgroep die zich bezig houdt met de bedrijfsvoeringaspecten (werkgroep Bedrijfsvoering). In de werkgroep Trajectontwikkeling is gewerkt aan het gebruiken van de (landelijke) Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Op basis van deze matrix zijn de in- en uitstroomcriteria van de te onderscheiden trajecten gespecificeerd. Ook is aandacht besteed aan het in beeld krijgen van de verschillen binnen de te onderscheiden trajecten (van verschillende aanbieders). Verder zijn op hoofdlijnen de werkprocessen registratie en monitoring en rapportage beschreven. Het jaar 2012 en 2013 wordt verder benut om te monitoren en bij te stellen. De gemeente verzoekt de aanbieders in 2013 tijdig eventuele afwijkingen op uren en tarief te verstrekken middels kwartaalrapportages. Dit betekent dat als de afwijking groter is dan 10% van de trajectprijs, deze gemeld wordt in de kwartaalrapportage aan de gemeente. Hierdoor is de gemeente in staat om haar beleid en eventueel bijbehorende middelen tijdig bij te stellen. Wordt er geen afwijking gerapporteerd per 1 april , dan loopt de trajectprijs per 1 januari door naar 1 juli 2013, wordt er dan ook niet gerapporteerd dan loopt deze door naar 1 oktober. De rapportage bevat minimaal een overzicht van de geregistreerde uren en bijbehorende uurtarieven van de trajecten (gemiddeld) ten opzichte van de verwachte uren en geregistreerde uurtarieven van de trajecten (gemiddeld) voorzien van een schriftelijke toelichting op het ontstaan van de afwijking. Uiteraard is het gemeentelijk budget in eerste instantie leidend, voor eventueel beschikbaar stellen van extra middelen. 4 Aanleverdata rapportage 14 dagen na laatste kwartaal datum. Voorbeeld: kwartaal eindigt 31 maart, voor 15 april aanleveren kwartaalrapportage. 11

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Minder Opvang, Beter Leven Eindevaluatie 2011-2014

Minder Opvang, Beter Leven Eindevaluatie 2011-2014 Minder Opvang, Beter Leven Eindevaluatie 2011-2014 30 maart 2015 Aanleiding Op 30 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Arnhem het Masterplan Minder Opvang, Beter Leven (MOBL) vastgesteld. Het jaar 2014 was

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C Oplegvel 1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C 2. Rol van het Platformtaak samenwerkingsor gaan Holland Rijnland 3. Regionaal

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport;

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport; Gemeenteblad Jaar 2014 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 21-11-2014 Onderwerp ter instemming van het raadslid mevrouw Femke oosma (GroenLinks) van 21-11-2014, getiteld: Een Toegankelijke

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 19 januari 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone.

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone. RIS116269_13-MEI-2004 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.083 - BOW/2004.517 RIS 116269 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Vreemdelingenbeleid Amsterdam

Vreemdelingenbeleid Amsterdam Vreemdelingenbeleid Amsterdam 14 oktober 2016 Historie - 2001 Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving - 2013 Start Pilot Vluchthaven: 128 personen is gedurende 6 maanden onderdak, rust en een individueel

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de financiering van:

Uitgangspunten voor de financiering van: Uitgangspunten voor de financiering van: Opvang Beschermd wonen Veilig Thuis Inleiding De uitgangspunten in dit document vormen de basis voor de financiering (via subsidie en/of contractering) van opvang,

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Voorbereidende groep gemeenten: Esther Francot Trekker Ruben Badal Arjan Kampen Dick Nieuwland 1. Perceelindeling voorgestelde nieuwe indeling

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven.

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven. Bijlage bij raadsvoorstel 2009.17961 Zwerfjongeren Aanleiding In 2006 is in de voorjaarsnota van de gemeente Deventer een bedrag gereserveerd voor de aanpak van zwerfjongeren. Voorstel was om een voorziening

Nadere informatie

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016 Prestatieverslag West-Friesland 2016 Hoorn, 29 mei 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1: MISSIE EN VISIE... 4 HOOFDSTUK 2: PRESTATIECIJFERS... 5 HOOFSTUK 3: TOELICHTING CIJFERS... 6 Inleiding...

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn.

Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn. Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn. De rol en functie van de Nico Adriaans Stichting in én naast de MO-keten. Voorwoord Ieder mens heeft behoefte aan een veilige haven, een plek waar hij of

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop

c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop * Knelpunten met betrekking tot het totale aanbod De voorziening van het Leger des Heils zit vol,

Nadere informatie

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2008.118 - DSO/2008.521 RIS 155067 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Aantal

Nadere informatie