Evaluatie Wmo-beleid Sliedrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Wmo-beleid Sliedrecht"

Transcriptie

1 Evaluatie Wmo-beleid Sliedrecht Zijn acties gedaan en waar kan het beleid scherper? Deze notitie gaat over de tussentijdse evaluatie van het Wmo-beleidsplan van de gemeente Sliedrecht uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Het OCD heeft gesproken met zeven sleutelpersonen op het gebied van de Wmo in Sliedrecht. Dit stuk behandelt de hoofdlijnen over de stand van zaken en over ideeën voor de toekomst. Daarnaast geven we advies over hoe het beleid verder aangescherpt kan worden. Afbakening: waar gaat deze evaluatie over? Gemeenten dienen op grond van artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een plan op te stellen, dat richting geeft aan maatschappelijke ondersteuning. Zo heeft ook Sliedrecht voor een nota opgesteld met daarin doelen, aanpak en beoogde resultaten. Deze tussentijdse evaluatie gaat alleen over lokale taken waar Sliedrecht als gemeente bestuurlijke verantwoordelijkheid voor heeft (prestatievelden 1 t/m 5) 1 en de door de gemeente vooraf geformuleerde actiepunten (zie kader). Over de evaluatie van de prestatievelden 7, 8 en 9 (ook wel maatschappelijke zorg genoemd) verwijzen wij naar een apart KTO, dat het OCD in 2013 in opdracht van de Drechtsteden heeft uitgevoerd. Deze evaluatie gaat dus vooral om de lokale basisinfrastructuur (bv. Wmo-loket en het vrijwilligerspunt) en om lichtere vormen van advies en ondersteuning, welzijn en zorg (zoals cliënt- en mantelzorgondersteuning). De nadruk ligt hierbij op zelfredzaamheid en participatie van bewoners, integraliteit in beleid en samenwerking met partners. De gemeente Sliedrecht heeft met haar beleidsplan en de daaraan gekoppelde actiepunten twee hoofddoelen: voorkomen dat kwetsbaarheid toeneemt (1) en bevorderen van zelfredzaamheid en participatie (2). Actiepunten Wmo-beleid Sliedrecht 1. Lokale zorg- en welzijninstellingen werken vanuit De Kanteling ; 2. Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden (SAD) kijkt in hoeverre extra inzet nodig is voor mensen met een beperking; 3. Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een betere samenwerking en regievoering op netwerkstructuren. Daarnaast is het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingezet; 4. De toekomst van het Wmo-loket is besproken met partners. Daarbij is ingezet op het bieden van één ingang met een goed cliëntvolgsysteem; 5. Het vrijwilligerspunt en de makelaarsfunctie zijn geprofessionaliseerd door Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS); 6. Het Mantelzorgpunt (SWS) stelt een actieprogramma mantelzorgondersteuning op, waarbij alle spilzorgers worden bereikt en hen een passend aanbod wordt geboden. Daarvoor wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten met huisartsen over vroegsignalering en doorverwijzing van overbelaste mantelzorgers naar het Wmo-loket of Mantelzorgpunt; 7. Onder gemeentelijke regie wordt in 2012 in samenspraak met alle betrokken partijen een uitvoeringsplan opgesteld in verband met Welzijn nieuwe stijl. Dit om een betere samenwerking te bewerkstelligen tussen zorg en plaatselijke instellingen om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen en zorg mijden. SWS vervult een coördinerende functie; 8. Sliedrecht draagt bij en volgt de ontwikkelingen van de regionale voorbereidingen van de decentralisatie van extramurale begeleiding. De voorstellen zullen worden gedaan aan colleges en gemeenteraden. De Wmoadviesraden worden in de beleidsvorming betrokken; 9. We gaan onze inwoners komend jaar frequenter informeren met betrekking tot de gevolgen van de meer lokale veranderingen in de Wmo zoals Welzijn nieuwe stijl en het Wmo-loket. In overleg met de afdeling communicatie doen we hiervoor in 2012 voorstellen. 10. In de discussie over zorgnetwerken zullen wij de gemeenteraad voorstellen doen, waarbij we de huidige structuur (zorgnetwerk onder coördinatie vanuit de GGD ZHZ) zo veel mogelijk willen behouden. 11. Sliedrecht neemt, in het kader van de ketensamenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn, jaarlijks deel aan een (regionale) themabijeenkomst. 12. Halverwege de periode van het beleidsplan (januari 2014) evalueren we de actiepunten en resultaten van het Wmobeleidsplan. 1 Prestatievelden 1 tot en met 5 gaan over het bevorderen van samenhang en leefbaarheid van wijken en buurten (1), op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen en ouders met problemen met opvoeden (2), het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning (3), het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (4) en het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid (5). Voor prestatieveld 6 (individuele voorzieningen) ligt de verantwoordelijkheid bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden/SDD. Voor de prestatievelden 7, 8 en 9 ligt de verantwoordelijkheid bij centrumgemeente Dordrecht.

2 Aan het eind van deze notitie vindt u tien kaders met de van deze actiepunten en de sterke punten en verbeterpunten. Ook leggen we steeds de link met de twee gestelde hoofddoelen en geven we een. Voor deze evaluatie hebben wij interviews gehouden met zeven sleutelpersonen en het Wmo-beleidsplan en relevante stukken bestudeerd. 2 Twee van bovenstaande actiepunten hebben we niet verder uitgewerkt: actiepunt 11 (de samenwerking met partners op dit vlak is opgepakt in regionaal verband, te weten in de gemeenschappelijke voorbereiding van de decentralisatie AWBZ) en actiepunt 12 (is in deze notitie uitgewerkt). Conclusies op hoofdlijnen Sliedrecht is een kleine gemeente met ongeveer inwoners. De lijnen zijn kort, de onderlinge verhoudingen goed. De samenwerking tussen partijen (werkzaam op het gebied van de Wmo) is daarom erg goed. Bij deze evaluatie is logischerwijs aan het licht gekomen dat processen die al voor het tijdsbestek van dit Wmo-beleidsplan bestonden, hierdoor al langere tijd heel goed werken. U kunt hierbij denken aan: de aanpak rondom het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, de bekendheid en laagdrempeligheid van het Wmo-loket, de samenwerking rondom het CJG en de samenwerking met Stichting Welzijn Sliedrecht (SWS). Ondanks ziekte/verlof van een aantal ambtenaren in 2012 en 2013 en ondanks de relatief korte tijd dat de huidige directeur van SWS is aangesteld, heeft het Wmo-beleid vanaf 2012 al goede dingen opgeleverd. Organisaties werken bij de intake al volgens de principes van De Kanteling, er zijn grote stappen gemaakt op het gebied van Welzijn Nieuwe Stijl, er is een professioneel vrijwilligerspunt en de communicatie vanuit de programmateams over de decentralisaties richting de Wmoadviesraad gaat goed. We zijn nu halverwege de periode van dit beleidsplan en er zijn in de tweede helft van de periode nog belangrijke dingen te doen: Eén loket voor ondersteuning: ook al is de toekomst van het Wmo-loket besproken, de wens om één ingang te hebben voor alle zorg- en ondersteuningsvragen is nog niet in vervulling gegaan. Hier moeten stappen in gezet worden: zoeken naar huisvesting, partijen bij elkaar brengen en zorgen wegnemen. De bekendheid en laagdrempeligheid van het huidige Wmo-loket is een groot goed. De verwachting is, dat een nieuwe structuur rondom het Sociaal Team Sliedrecht vanaf 2015 dit zal borgen en in die behoefte zal voorzien. Meer regie vanuit de gemeente: de gemeente moet in haar regierol meer zorgen dat in plaats van zorgen voor. Sommige processen hebben in de afgelopen twee jaar wat vertraging opgelopen door te weinig regie vanuit de gemeente. Het gaat hier voornamelijk om regie op het strategisch overleg van het CJG (waarin het convenant wordt gemonitord) en regie op de processen binnen het Wmo-loket (het proces van de SDD verbinden met het proces van SWS). Besluit nemen over invoering systemen: het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en het cliëntvolgsysteem bij het Wmo-loket zijn beide nog niet gestart. We adviseren deze systemen nog eens door te nemen met de betrokken partijen (aanbieders en gemeente). Het doel van het systeem, de inzet van de partijen en het draagvlak moet helder zijn. In hoeverre zijn deze systemen in de toekomst nodig om de hoofddoelen te bereiken? Deze vraag zal in 2014 ook worden opgepakt bij de vorming van het Sociaal Team Sliedrecht. Makelaarsfunctie vrijwilligerspunt en uitvoering actieprogramma mantelzorg: SWS heeft grote stappen gemaakt de afgelopen twee jaar. Zij hebben ingezet op werken volgens De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl en de professionalisering van het vrijwilligerspunt. De makelaarsfunctie kan nog verder ontwikkelen: meer matches maken en inspelen op de eisen van 'de nieuwe vrijwilliger' (projectmatig, kort). Het actieprogramma mantelzorg is net klaar, dus 2014 staat de uitvoering hiervan op de planning. Communicatie richting inwoners: inwoners zijn tot nu toe vooral vanuit SWS geïnformeerd over het Wmo-loket en Welzijn Nieuwe Stijl. Er is (nog) geen communicatieplan op dit terrein vanuit de gemeente zelf. Dit hoeft niet perse, maar het is wel goed om afspraken te maken over hoe inwoners geïnformeerd worden. Zeker ook gezien de decentralisaties. In 2014 zal langzaam meer duidelijk worden over wat er op lokaal niveau gaat veranderen. Op tijd inwoners hier over informeren wordt door iedereen als belangrijk ervaren. Scherpte beleid Doet de gemeente Sliedrecht de goede dingen om de hoofddoelen 1. voorkomen dat kwetsbaarheid toeneemt en 2. zelfredzaamheid en participatie bevorderen te bereiken? Wij constateren van wel. Al kan het wel wat scherper. Bij principes als De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl hoort een andere manier van werken en een andere manier van denken. Deze omslag is niet zomaar gemaakt, het is immers een cultuurverandering. Wel is het zaak om als gemeente scherp te blijven op stappen in de gewenste richting. Bijvoorbeeld: het scherper kijken naar de meerwaarde van sociaal-cultureel werk, motiveren van organisaties om te innoveren en in hun methoden en casuïstiek aan te sluiten bij de Kantelingsgedachte, ruimte laten voor het pakken van die eigen regie van inwoners (en organisaties) en dat faciliteren waar nodig. 2 Brigitta Müller (directeur SWS), Ruud van Moorsel (voorzitter bestuur SWS en lid Wmo-adviesraad), Marleen Modderkolk (coördinator CJG vanuit JGZ), Marijke Leendertse (ouderenadviseur en medewerker bij Wmo-loket vanuit SWS), Alouis Raimond (beleidsmedewerker sport), Patricia van der Klooster (strategisch beleidsadviseur jeugd) en Hans Erkens (strategisch beleidsadviseur Wmo).

3 Doelstellingen en indicatoren: het Wmo-beleidsplan hanteerde voornamelijk voorgenomen prestaties, maar niet altijd met SMART-doelstellingen met een nulmeting/effectmeting. Deze evaluatie is daarom vooral gestoeld op kwalitatieve gegevens. Voor de komende beleidsperiode kan de gemeente hier nóg scherper op zijn. Enkele voorbeelden van indicatoren voor een nulmeting/effectmeting in het beleidsplan uit bestaande monitoren zijn: sociale samenhang (indicatorscore), leefbaarheid (rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt) uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor; naast het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers (zoals nu al in het beleidsplan staat) ook aandeel mensen met weinig eigen kracht, aandeel mensen in sociaal isolement, aandeel mensen met voldoende contacten uit de vierjaarlijkse Monitor Sociaal. Subsidieafspraken met welzijnsorganisaties: die gewenste scherpte geldt niet alleen voor het beleid maar ook voor de subsidieafspraken met aanbieders. Subsidieafspraken met instellingen kunnen anders ingericht worden. De basis moet niet meer alleen het aantal geholpen inwoners en het aantal acties zijn, maar de toegenomen eigen kracht van de cliënt, de toegenomen kracht van het netwerk van de cliënt of het aantal matches met vrijwilligers (ingezet bij informele zorg). Dit vraagt vervolgens ook om afspraken over de te meten tevredenheid van enerzijds mantelzorgers en anderzijds vrijwilligers met de ondersteuning. Acties Wmo-beleidsplan Sliedrecht

4 Actiepunt 1: Lokale zorg- en welzijninstellingen werken vanuit De Kanteling Goede start gemaakt, nog in ontwikkeling. Eerst moeten meer voorliggende voorzieningen ontwikkeld worden vanuit het welzijnswerk, voordat De Kanteling helemaal kan werken. Daarnaast vergt dit tijd: een cultuuromslag in het denken van bewoners. wat gaat goed? - Organisaties werken bij de intake volgens de principes van De Kanteling (kijken naar eigen kracht en kracht van het netwerk). - Er worden steeds meer vrijwilligers ingezet bij welzijn. wat kan beter? - Kantelingsgerichtheid van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De SDD legt nog te weinig de link met het lokale en de eigen kracht en focust nog te veel op de individuele voorzieningen. - De grenzen van De Kanteling bewaken door dit goed te monitoren. Bij welke casussen kun je niet uitgaan van/bouwen op de eigen kracht? - Regionale beleidskaders goed afstemmen op lokaal aanbod. dient dit de hoofddoelen? Welzijn sluit nu beter aan op de vraag van burgers. Kwetsbaarheid wordt door deze aanpak meer zichtbaar. In termen van resultaten is het nog lastig te zeggen of kwetsbaarheid niet toeneemt omdat er ook veel druk komt op mantelzorgers en vrijwilligers. De Kanteling zet door. Steeds meer taken zullen lokaal uitgevoerd gaan worden. Belangrijk hierbij is om processen goed vast te leggen en het lokale aanbod kwalitatief hoog te houden. De gemeente moet hierbij regie voeren op het zorgen dat in plaats van zorgen voor. Actiepunt 2: Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden kijkt in hoeverre extra inzet nodig is voor mensen met een beperking Dit loopt al jaren prima. Via subsidies zijn extra gelden voor deze doelgroep beschikbaar. Daarnaast is iemand fulltime in dienst die actief mensen zoekt en activeert om te gaan sporten. wat gaat goed? - Samenwerking met de andere vijf Drechtsteden gemeenten. - Actief de doelgroep benaderen werkt goed. wat kan beter? - Niet zeker is of iedereen bereikt wordt. - De professionaliteit en zakelijkheid van de uitvoerende organisatie. dient dit de hoofddoelen? Ja. In de praktijk kun je goed zien dat op individueel niveau kwetsbaarheid afneemt en participatie toeneemt. De toekomst is dat mensen met een beperking steeds meer de weg gaan vinden naar reguliere sporten. Organisaties en verenigingen spelen hier zelf steeds meer op in. Actiepunt 3: Binnen het CJG is een betere samenwerking en regievoering op netwerkstructuren. Daarnaast is het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingezet. De samenwerking gaat goed. Er zijn korte lijnen. Wel is er lang geen strategisch overleg geweest om het convenant van het CJG te monitoren. Dit komt omdat de gemeente dit niet heeft geïnitieerd. Het digitale signaleringssysteem heeft door late medewerking van Rivas vertraging opgelopen. Daarnaast ontbreekt hierdoor nu draagvlak bij de andere professionals voor dit systeem. wat gaat goed? - Het strategisch overleg als vorm om het CJG-convenant te monitoren. - De zorgteams werken goed. - Afstemming vanuit de twee CJG-coördinatoren. - HomeStart als onderdeel van het CJG. wat kan beter? - De regierol van de gemeente; oppakken van het strategisch overleg & doorzetten bij ombuigen van verschillende overleggen (zorgteams, ZorgAdviesTeams12-/12+) tot één casuïstiek overleg. - Efficiënter overleggen: sommige professionals bij een overleg laten invliegen indien nodig in plaats van altijd aanwezig. Daarnaast de ouders betrekken bij dit overleg. - Openingstijden spelotheek afstemmen op openingstijden CJG. - Inzet van alle professionals bij het digitale signaleringssysteem zodat het goed kan werken. dient dit de hoofddoelen? Professionals zijn in de praktijk voortdurend bezig met ervoor zorgen dat de kwetsbaarheid niet toeneemt en het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Er moeten echter nog veel stappen worden gezet (wat kan beter). Na deze stappen zullen de hoofddoelen nog beter bereikt worden. De transitie Jeugdzorg biedt veel kansen. Het CJG moet een laagdrempelig voorportaal worden. Deze laagdrempeligheid behouden door één voordeur te hebben voor lichte (vb. consultatiebureau) en zware zorg (het jeugdteam).

5 Actiepunt 4: De toekomst van het Wmo-loket is besproken met partners. Daarbij is ingezet op het bieden van één ingang met een goed cliëntvolgsysteem. De toekomst van het Wmo-loket is besproken. Het gaat daarbij om één loket voor ondersteuning (buiten het gemeentehuis). Er is nog geen goed cliëntvolgsysteem. wat gaat goed? - Bekendheid van het Wmo-loket bij bewoners. - Bewoners zijn tevreden over het loket. - De laagdrempeligheid van het loket. - De lijnen naar andere organisaties zijn heel kort (netwerk). wat kan beter? - De afstemming tussen processen van de SDD en processen van SWS binnen het Wmo-loket. - De regievoering/sturing van de gemeente daarop. - Samen met partners het belang bespreken van een cliëntvolgsysteem en dit doorzetten. dient dit de hoofddoelen? Ja, vragen van bewoners spelen op allerlei vlakken, ook tegelijk. Het Wmo-loket is de spil in de ondersteuning. SWS heeft een proces en werkbeschrijving geschreven voor het Wmo-loket. SDD is het daar niet op alle vlakken mee eens. De gemeente moet hier haar regierol pakken en aansturen. Een cliëntvolgsysteem is alleen van nut als alle organisaties het belang hiervan inzien. Hier moet onderling over gepraat worden. Er is nog geen locatie gekozen als gezamenlijke voordeur voor Sliedrechtse zorg en ondersteuning. Deze moet gezocht worden. Zorgen over verplaatsing van het loket moeten goed worden doorgesproken met partijen. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt in het kader van het Sociaal Team Sliedrecht. Actiepunt 5: Het vrijwilligerspunt en de makelaarsfunctie zijn geprofessionaliseerd door Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. Het vrijwilligerspunt is succesvol. Met de makelaarsfunctie is men nog niet klaar. wat gaat goed? - Openingstijden vergroot. - Bekendheid groot, bereik groot. - Contacten met organisaties zijn toegenomen (evaluatie VWP) en goed. - De samenwerking met de SDD rondom inzet onderkant arbeidsmarkt. wat kan beter? - Werven van vrijwilligers. - Aantal matches. - Matchen van vrijwilligers aan de onderkant arbeidsmarkt is erg tijdrovend dient dit de hoofddoelen? Ja, vrijwilligers zijn heel hard nodig gezien de bezuinigingen in de zorg. Er blijft noodzaak voor een breed vrijwilligerspunt. En het blijft belangrijk om dit lokaal te organiseren. Om andere doelgroepen aan te spreken (bijvoorbeeld jongeren) wil SWS inspelen op de veranderende eisen van de nieuwe vrijwilliger. Vb. projectmatig vrijwilligerswerk met een kop en een staart. Actiepunt 6: Het Mantelzorgpunt (SWS) stelt een actieprogramma mantelzorgondersteuning op, waarbij alle spilzorgers worden bereikt en hen een passend aanbod wordt geboden. Daarvoor wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten met huisartsen over vroegsignalering en doorverwijzing van overbelaste mantelzorgers naar het Wmo-loket of Mantelzorgpunt. Het actieprogramma is net klaar. De uitvoering komt pas in Er staan afspraken in over vroegsignalering met huisartsen. wat gaat goed? - nvt wat kan beter? - nvt dient dit de hoofddoelen? nvt Het actieprogramma wordt in 2014 uitgevoerd. Aan het eind van dit actieprogramma moet geëvalueerd worden wat werkt en wat niet werkt. Actiepunt 7: Onder gemeentelijke regie wordt in 2012 in samenspraak met alle betrokken partijen een uitvoeringsplan opgesteld in verband met Welzijn nieuwe stijl. Dit om een betere samenwerking te bewerkstelligen tussen zorg en plaatselijke instellingen om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen en zorg mijden. SWS vervult een coördinerende functie. Het plan is klaar en SWS heeft hier al grote stappen in gezet. Toen de huidige directeur aangesteld werd was SWS nog een meer traditionele organisatie met een grote poot sociaal-cultureel werk. De structuur (clusters) is sinds 2013 flink veranderd. wat gaat goed? - Communicatie op deze wijze (met een Welzijn Nieuwe Stijl-toon). - Samenwerking met andere organisaties. - Overleggen gaan erg goed. - Men zet in op faciliteren en informatie geven in plaats van begeleiden. Alleen begeleiden wanneer dat echt nodig is. wat kan beter? - Naar de meerwaarde van Sociaal-cultureel werk moet scherp gekeken worden. Dit is nog overgebleven vanuit de traditionele organisatie. Ook wil de gemeente dat dit waar mogelijk meer kostendekkendheid zal worden aangeboden. - Huisartsen zijn lastig benaderbaar. dient dit de hoofddoelen? Ja, Welzijn Nieuwe Stijl maakt (net als De Kanteling) gebruik van de omgeving van mensen, waardoor je als professionals een veel groter bereik hebt. Verder heb je meer vrijheid als professional om goed maatwerk te kunnen leveren. SWS is bezig met een bedrijfsplan om zich klaar te maken voor de toekomst. SWS zal afscheid nemen van het traditionele en zich meer richten op de participatiesamenleving. SWS wil ook verder met de Social Network Strategy van MEE.

6 Actiepunt 8: Sliedrecht draagt bij en volgt de ontwikkelingen van de regionale voorbereidingen van de decentralisatie van extramurale begeleiding. De voorstellen zullen worden gedaan aan colleges en gemeenteraden. De Wmo-adviesraden worden in de beleidsvorming betrokken. Volgen ja, bijdragen minder. Er zijn drie ambtenaren ziek/met verlof geweest. Hierdoor heeft Sliedrecht onvoldoende kunnen bijdragen aan de voorbereidingen. Volgen kon wel goed. wat gaat goed? - De regio houdt de Wmo-adviesraad goed op de hoogte van ontwikkelingen. - Wmo-adviesraden worden uitgenodigd voor de carroussels. - De gemeenteambtenaren van Sliedrecht zijn heel open en bereikbaar. wat kan beter? - Er is te veel tijdsdruk voor de Wmo-adviesraad om stukken te lezen. - Tijdigheid van advisering: aan de voorkant. - Meer informatie over de couleur locale wat betreft de decentralisaties. dient dit de hoofddoelen? Ja, zodat snel geschakeld kan worden met het lokale. De Wmo-adviesraad wil graag in de toekomst als sparringspartner optreden voor de wethouder. Daarentegen is er twijfel of een Wmo-adviesraad nog het goede middel voor inspraak en advies vanuit bewoners. Hebben zij handen en voeten in de wijken? Hebben zij voldoende expertise en breedte en draagvlak vanuit de samenleving op de nieuwe sociale opgaven (decentralisaties) en welzijnsthema s? Alternatieven zijn bijvoorbeeld panels of betrekken van cliëntenraden. Actiepunt 9:We gaan onze inwoners komend jaar frequenter informeren met betrekking tot de gevolgen van de meer lokale veranderingen in de Wmo zoals Welzijn nieuwe stijl en het Wmo-loket. In overleg met de afdeling communicatie doen we hiervoor in 2012 voorstellen. Dit gebeurt meer, maar alleen via SWS. De gemeente zelf communiceert via kernboodschappen van de wethouder. wat gaat goed? - Goede communicatie via SWS: goede reclame in de maandelijkse rubriek van het Kompas. - Wmo-loket communiceert op basis van signalen. Vb: minima aangeschreven over maaltijdvoorziening. - Website van de gemeente is steeds beter. - Bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente zijn nuttig en er is een grote opkomst (bv. Over burgerparticipatie) wat kan beter? - Pro-actieve communicatie vanuit de gemeente. Ook al is dit lastig door nog veel onzekerheid hoe de decentralisaties vorm gaan krijgen op lokaal niveau. dient dit de hoofddoelen? Als bewoners weten waar ze terecht kunnen/wat hen te wachten staat, kunnen ze hierop anticiperen. Nog meer regie voeren als gemeente. SWS als trekker laten fungeren. Wel in het kader van de decentralisaties zo veel mogelijk duidelijkheid en eenduidigheid geven. Actiepunt 10: In de discussie over zorgnetwerken zullen wij de gemeenteraad voorstellen doen, waarbij we de huidige structuur (zorgnetwerk onder coördinatie vanuit de GGD ZHZ) zo veel mogelijk willen behouden. Dit is gebeurd door middel van nieuwe inkoopcontracten sinds 2013 met betrekking tot coördinatie lokaal zorgnetwerk bij Dienst Gezondheid en Jeugd en de inkoop van individuele trajecten Risicotaxaties WTH en woningvervuiling ( bemoeizorg ) wat gaat goed? wat kan beter? dient dit de hoofddoelen? Dit dient nog apart te worden geëvalueerd door DG&J en de gemeente. Coördinatie loopt goed We zien een toenemende vraag naar individuele trajecten en een toename van multiproblematiek. Het is de vraag of die allemaal in het zorgnetwerk thuis horen en er niet meer door gerichte lokale preventie (o.a. HBT en schuldhulp) en/of via het Sociaal Team kan worden opgepakt. Er zijn te veel lokale netwerken rondom jeugd en volwassenen, kan integraler. Ja. Ontwikkeling van Sociaal Team Sliedrecht, met een voordeur, integraal werken, volgens methodiek één gezin, één plan, één casemanager. Ook de structuur (netwerk) daar omheen zal worden herzien. Dorrit Verkade Postbus 619, 3300 AP Dordrecht januari 2014 (078)

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsplan Mantelzorgondersteuning in Sliedrecht, 2009-2012 Samenvatting: Aanleiding Met de komst

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdhulp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdgezondheidszorg gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming jeugdreclassering Jeugd - ggz

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014

Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014 Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan 2013-2014 Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014 Gemeente Waterland September, 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Uitwerking

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo beleidsplan 2012-2015 (eerste periode)

Uitvoeringsprogramma Wmo beleidsplan 2012-2015 (eerste periode) Uitvoeringsprogramma Wmo beleidsplan 2012-2015 (eerste periode) Uitgangspunten en doelstellingen In het Wmo beleidsplan 2012-2015 Samen bouwen we verder aan de Wmo zijn de volgende algemene uitgangspunten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Reactienota op de adviezen

Reactienota op de adviezen Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. De volgende raden zijn om advies gevraagd: 1. Wmo Advies Raad De Bilt; 2. Ouderenraad De Bilt Reactienota op de adviezen Met

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Door: Dorrit Verkade en Annelies de Jong van Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Waarom deze factsheet? Er vinden belangrijke veranderingen

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Lokaal Wmo-uitvoeringsprogramma Sliedrecht

Lokaal Wmo-uitvoeringsprogramma Sliedrecht Lokaal Wmo-uitvoeringsprogramma 2015-2018 Sliedrecht Voorwoord Voor u ligt het Wmo-uitvoeringsprogramma 2015-2018. Hiermee wil het college vanaf 2015 uitvoering geven aan het door de gemeenteraad op 23

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Opgave: De ondersteuningsvraag betrof in eerste instantie de volgende vragen:

Opgave: De ondersteuningsvraag betrof in eerste instantie de volgende vragen: Traject Zwolle Aanvragers: Jan-Willem Dollekamp, senior beleidsadviseur, gemeente Zwolle, later vervangen door Marc Stevens, beleidsambtenaar ouderen- en gehandicaptenbeleid samen met Travers (Welzijn,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken.

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken NR. Datum: 27-01-2014 TITEL: transitie jeugdzorg KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Convenant

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken:

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken: Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL bijbehorende stukken: Advies nr. 27.A Beleidskader Wmo 2015 Advies nr. 27.B Beleidskader Participatiewet Advies nr. 27.C Beleidsplan Jeugd Bijlage

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan 2012-2016

Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan 2012-2016 Gemeente Amsterdam t.a.v. dhr. Eric van der Burg, Wethouder Zorg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht.

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht. Het beleidsplan vormt een goede basis om verder te gaan, het is alleen veel te optimistisch gesteld. De mensen die wij spreken zijn erg bezorgd over de toekomst. We vrezen dat het een hard gelach wordt

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2012-2015. Met elkaar voor elkaar; de winst zit hem in het meedoen!

Wmo beleidsplan 2012-2015. Met elkaar voor elkaar; de winst zit hem in het meedoen! Gemeente Gemeente neerijnen neerijnen Wmo beleidsplan 2012-2015 Met elkaar voor elkaar; de winst zit hem in het meedoen! 6 december 2011 Gemeente neerijnen Programma 1 Visie Neerijnen op de Wmo 2 Wat houdt

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie