TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN. Versie Draaiboek CST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN. Versie 16-06-2011. Draaiboek CST 20110616"

Transcriptie

1 TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN Versie Draaiboek CST

2 Inhoudstafel 1 Documenten en links Rol van de Aanbieder Opdrachtomschrijving (2.3 en 2.4 bestek) Trajectbepaling (2.4 bestek) Toeleiding naar de aanbieders (2.5.2 bestek) Start en uitvoering bemiddeling en trajectbegeleiding bij de aanbieder ( en bestek) Trajectacties ( en bestek) Algemeen Trajectacties registreren die in de opdracht vervat zitten Trajectacties registreren: enkel op aanvraag Competentieversterkende beroepsopleidingen Bijkomende trajectacties Andere trajectacties Opleiding bij CVO Opleiding bij SYNTRA Werkstudenten Opleiding op de werkvloer Project Zelfstandig Ondernemen toeleiding ondernemerschap Opleiding volgen buiten het Vlaamse Gewest, interregionale mobiliteit Jobcoaching (2.5.3 Bestek) Trajectafsluiting (2.5.4 bestek) Registratie in het Cliëntvolgsysteem (CVS) (2.8 bestek) Verbintenissen (2.8.1 bestek) Toeleiding (2.5.2 bestek) Inzage verlenen Rapportering ( bestek) Monitoring Rapporten voor de aanbieders Kwalitatieve monitoring Medewerking van de werkzoekende (2.9 bestek) Transmissie Vrijstelling om familiale of sociale redenen Vrijwillig verzaken aan werkloosheidsuitkeringen Vragen om informatie van de RVA Klachtenprocedure voor de werkzoekende (2.10 bestek) Communicatie na een opleiding Vacatures Aanvraag bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) Mobiliteitstegemoetkoming Webleren...32 Draaiboek CST

3 12 Betalingen ( bestek )...33 BIJLAGE 1: Privacy BIJLAGE 2: Detailinformatie over Individuele beroepsopleiding (IBO) en Instapopleiding (IO) BIJLAGE 3: Werkzoekenden met een medische, mentale, psychische en / of psychiatrische problematiek BIJLAGE 4: Werkzoekenden met een mobiliteitsprobleem BIJLAGE 5: Indicatie PmAH en BTOM BIJLAGE 6: Sjabloon eindverslag Draaiboek CST

4 1 DOCUMENTEN EN LINKS Op het internet staan heel wat documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks relevant zijn voor de praktische uitvoering van dit project. Zie volgende links: Over de tender centrumsteden (CST): De offerteaanvraag (of het bestek), inclusief de vragen & antwoorden: Een samenvattende fiche over het project met vermelding van administratieve gegevens: Over de toegang tot en werking van het Cliëntvolgsysteem: CVS - handleidingen voor de aanbieders: Handleiding voor trajectbegeleiders bij getenderde trajectbegeleiding: TTB.doc o De in deze handleiding beschreven functionaliteiten zijn slechts beschikbaar voor de gebruiker die tot de Organisatorische Eenheid behoort waaraan door de VDAB de trajectbegeleiding toegewezen is. Toegang tot het klantendossier: Over CVS opleidingen voor aanbieders: Over de betaling van cursisten: U vindt steeds de meest recente informatie over de wijzigingen op: Basisdienstverlening: Inloggen en raadplegen van het klantendossier: Beheer van de klantengegevens: Over de competentierapporten: en aanpassing van de competenties na een opleiding of actie: Over tewerkstellingsmaatregelen: Over CVO: Voor de opvolging van een IBO-begeleiding: Draaiboek CST

5 2 ROL VAN DE AANBIEDER De titelstructuur van het bestek wordt grotendeels gevolgd. Dit heeft als bedoeling om makkelijker verbanden te kunnen leggen tussen de informatie uit dit document en het bestek. In de inhoudsopgave wordt telkens verwezen naar de overeenkomstige nummering in het bestek. De spelers Klant: werkzoekende Trajectbegeleider: individuele begeleider van de klant bij de aanbieder Trajectbepaler: VDAB-consulent die op basis van de oriëntering samen met de klant de trajectbepaling opmaakt AMB-directeur: eindverantwoordelijke van de lokale VDAB De lokale VDAB: Per specifiek onderwerp worden in de regionale werkafspraken contactpersonen opgegeven VDAB Competentiecentra: VDAB als opleidingsverstrekker Aanbieder: de gegunde inschrijver van het project Tenderteam: de dienst die de dagelijkse opvolging van de tender waarneemt vanuit VDAB Draaiboek CST

6 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING (2.3 EN 2.4 BESTEK) 3.1 Trajectbepaling (2.4 bestek) De trajectbepaler van VDAB beslist of een klant wordt toegeleid naar een aanbieder op basis van een kwalificerende intake. De aanbieder verbindt zich ertoe om de toegeleide werkzoekenden intensieve bemiddeling en begeleiding naar duurzame tewerkstelling aan te bieden met inbegrip van jobcoaching en jobhunting, aangevuld met zo nodig sollicitatietraining en attitudevorming. De doelgroep zijn niet-werkende werkzoekenden uit de centrumsteden die: een jobdoelwit hebben, inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, geen niet-arbeidsmarktgerelateerde problematiek hebben (verslaving, psychische problemen, ), niet in een effectieve financiële werkloosheidsval zitten, nood hebben aan individuele intensieve bemiddeling en begeleiding naar duurzame tewerkstelling met inbegrip van jobcoaching en jobhunting, aangevuld met zo nodig sollicitatietraining en attitudevorming geen nood hebben aan een competentieversterkende beroepsopleiding en/of taalopleiding. De VDAB zal minimaal 80% werkzoekenden uit de kansengroepen allochtoon en/of kortgeschoold toeleiden Er is geen mogelijkheid tot weigering van de toeleiding. Indien tijdens een traject blijkt dat een werkzoekende kampt met een medische, mentale, psychische en / of psychiatrische (MMPP) problematiek, of de trajectbegeleider vermoedt dergelijke problematiek, én de problematiek bemoeilijkt of verhindert zelfs de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, kan een screening bij de VDAB psycholoog aangevraagd worden. Deze procedure wordt beschreven in bijlage Toeleiding naar de aanbieders (2.5.2 bestek) De toeleiding gebeurt doordat VDAB een trajectbepaling opmaakt en een afspraak maakt met de aanbieder voor een eerste gesprek. Indien de klant zich niet aanmeldt voor zijn eerste contact met de aanbieder en de aanbieder kan de klant middels herhaaldelijke pogingen niet bereiken binnen een termijn van 7 dagen, meldt hij de toeleiding af en motiveert deze in CVS. In geval van problemen van andere aard, kan de aanbieder steeds contact opnemen met het tenderteam. Draaiboek CST

7 3.3 Start en uitvoering bemiddeling en trajectbegeleiding bij de aanbieder ( en bestek) De aanbieder aanvaardt de trajectbepaling vastgelegd door de VDAB en zorgt voor de uitvoering van de erin opgenomen voorstellen met als prioritair doel de duurzame tewerkstelling van de werkzoekende. De aanbieder sluit - op basis van de trajectbepaling - een trajectovereenkomst af met de toegeleide werkzoekende. Opmerking: Aansprakelijkheid: een aanbieder sluit voor de werkzoekenden die bij hen in begeleiding en/of opleiding zijn best een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. De verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid kan dezelfde zijn als voor de eigen personeelsleden. Op basis van de door de VDAB aangereikte trajectbepaling leggen de trajectbegeleider en de werkzoekende in onderling overleg vast welke arbeidsmarktgerichte acties waar en wanneer nodig zijn om de werkzoekende te laten participeren aan de arbeidsmarkt. Dit wordt geformaliseerd in de trajectovereenkomst. De aanbieder is verantwoordelijk voor het opstellen van de trajectovereenkomst tussen de aanbieder en de werkzoekende. Na de registratie van de trajectovereenkomst in CVS én de effectieve ondertekening van de trajectovereenkomst dient het eerste trajectopvolgingsgesprek (B1) te worden geregistreerd. (Zie ook de handleiding voor trajectbegeleiders bij getenderde trajectbegeleiding: Via CVS moet het volledige verloop van het traject te volgen zijn. De aanbieder is verplicht het inhoudelijke verloop van de acties in CVS te rapporteren. Trajectovereenkomst De trajectovereenkomst is een formele overeenkomst, een verbintenis tussen werkzoekende en zijn begeleider. Het erin opgenomen actieplan is een overzicht van alle acties die ondernomen zullen worden in het kader van de begeleiding van deze specifieke werkzoekende. Dit is dus geen opsomming van acties die eventueel aan bod kunnen komen, maar een concreet werkplan. Voor elke geplande actie dient tevens de doelstelling en/of het vervolg aangegeven te worden. Volgende items dienen te worden opgenomen in de trajectovereenkomst: a. Jobdoelwit Vergeet niet het jobdoelwit en/of de jobaspiraties expliciet te vermelden in de trajectovereenkomst. De jobaspiraties kan je terugvinden in het dossier van de werkzoekende onder traject/randvoorwaarden. De begeleiding en de acties moeten steeds in functie staan van het bereiken van dit jobdoelwit. Je de voorkeurberoepen zelf aanpassen in CVS. b. Actieplan (Stappen en acties in functie van duurzame tewerkstelling) Het opstellen van een dergelijk plan kan meer dan één gesprek vergen. Er is dan ook in het bestek een termijn van 15 dagen opgenomen tussen aanmelding en ondertekening van de trajectovereenkomst om dit plan op maat van de werkzoekende te kunnen opstellen. Indien bepaalde acties bij het ondertekenen van de trajectovereenkomst nog niet kunnen worden vastgelegd, dient er wel te worden vermeld dat beide dit verder, in de loop van de begeleiding zullen bespreken en bepalen. Bij concretisering van deze acties worden deze aan de trajectovereenkomst toegevoegd. Fundamentele wijzigingen of aanvullingen in de Draaiboek CST

8 loop van het traject moeten eveneens opgenomen worden in een aangepaste trajectovereenkomst. c. Tijdslijn (Tijdsplanning) De tijdsplanning dient eveneens geconcretiseerd te worden. Welke actie wordt het eerst opgestart? Wat volgt? Uiteraard is het niet altijd mogelijk om deze volledig gedetailleerd vooraf uit te stippelen, maar ze dient wel aanwezig te zijn. Bij concretisering wordt eveneens de trajectovereenkomst aangevuld. Opmerkingen: De trajectovereenkomst wordt ten laatste 15 kalenderdagen na de definitieve toeleiding opgemaakt en ondertekend. Indien deze termijn niet kan gerespecteerd worden brengt de aanbieder de projectmedewerker van het tenderteam onmiddellijk hiervan op de hoogte met opgave van de reden. De projectmedewerker beslist of er alsnog een trajectovereenkomst mag worden opgesteld en of de werkzoekende meetelt als toeleiding binnen het contingent. 3.4 Trajectacties ( en bestek) Algemeen De acties dienen geregistreerd te worden vóór de aanvang. Voor alle acties uitgevoerd door derden moet inzage verleend worden (cfr 4.3) De voorwaarden voor de registratie van trajectacties zijn opgenomen in het bestek op pagina 31, punt 2.8: Registratie in het cliëntvolgsysteem (CVS). Deze strikte voorwaarden bieden zowel de werkzoekende als de aanbieder een aantal waarborgen waarop beide partijen alsook de opdrachtgever ten allen tijde kunnen terugvallen. Omwille van nieuwe ontwikkelingen in de methodiek van trajectbegeleiding of op technisch gebied kunnen de registratierichtlijnen door de VDAB in de loop van het project gewijzigd worden. Zie ook de handleiding CVS voor getenderde trajectbegeleiding: Volgende acties vallen buiten het traject en hebben geen invloed op de afsluit van het traject: - Webleren: De werkzoekende kan zich vrij inschrijven omdat dit een service van de basisdienstverlening is. - Sectorale screening door VDAB (waarbij de beroepsaspiraties worden getoetst en geactualiseerd). - Nederlands voor anderstaligen. Wijzigingen die de aanbieder niet zelf kan doorvoeren in CVS moeten aan VDAB doorgegeven worden met vraag om aanpassing. De trajectbegeleider dient erover te waken dat het dossier van de getenderde klant steeds up-to-date blijft. Voor de richtlijnen in verband met het registreren in het klantendossier kan je onderstaande handleiding raadplegen: Draaiboek CST

9 3.4.2 Trajectacties registreren die in de opdracht vervat zitten De opdracht omvat intensieve bemiddeling en begeleiding naar duurzame tewerkstelling met inbegrip van jobcoaching en jobhunting, aangevuld met zo nodig sollicitatietraining en attitudevorming. Volgende trajectacties dienen dan ook geregistreerd te worden: 1.Jobcoaching (zie ook 3.5) Zie bestek pagina 28 Zie handleiding pagina 16-17: en ook Lijn in Stappen naar Werk Begeleiding Jobcoach kan pas geregistreerd worden op het moment dat de werkzoekende zijn tewerkstelling gestart heeft. De begeleiding duurt maximaal 6 maanden volgend op de aanwerving. Jobhuntingsacties kunnen geregistreerd worden in de trajectlijn. 2.Sollicitatietraining en intensieve begeleiding Zie bestek pagina 28/29 Zie handleiding registratie opleidingenmanager: Zie ook handleiding cliëntvolgsysteem voor promotoren (niet VDAB) vanaf pagina 18: ENDE%20PROMOTOREN.doc 3.Attitudetraining (aanleren van generieke competenties en arbeidsmarktkennis) Zie bestek pagina 28/29 Zie handleiding registratie opleidingenmanager: Zie ook handleiding cliëntvolgsysteem voor promotoren (niet VDAB) vanaf pagina 18: ENDE%20PROMOTOREN.doc Vanaf 1 januari 2011 dienen alle aan- en afwezigheden tijdens VDAB erkende opleidingen verplicht genoteerd te worden op standaardaanwezigheidslijsten. Deze lijsten zijn beschikbaar op de CVS handleidingenpagina: Trajectacties registreren: enkel op aanvraag Competentieversterkende beroepsopleidingen Werkzoekenden die op het moment van de trajectbepaling nood hebben aan een competentieversterkende beroepsopleiding worden niet getenderd. Indien in de loop van het traject zou blijken dat er toch een competentieversterkende beroepsopleiding nodig is, kan de aanbieder beroep doen op het aanbod van VDAB of erkende derden. De trajectbegeleider dient in CVS een aanvraag te registreren voor deze acties omdat binnen een getenderd traject andere partners geen nieuwe actie kunnen invoeren (ook al hebben ze inzagerecht). Ze kunnen enkel verder werken op een actie die door de trajectbegeleider werd geregistreerd. Indien een werkzoekende die door uw organisatie begeleid wordt een uitnodiging krijgt van VDAB-CC voor een info over één van hun opleidingen dient de werkzoekende dit steeds met Draaiboek CST

10 zijn/haar trajectbegeleider te bespreken. De werkzoekende mag niet starten met een opleiding zonder toestemming van de trajectbegeleider. Er kunnen zich 4 situaties voordoen: Situatie 1: Situatie 2: Situatie 3: Situatie 4: Als de opleiding volgens de trajectbegeleider binnen het traject past en een belangrijke meerwaarde betekent in zijn/haar zoektocht naar werk mag de werkzoekende de info volgen en kan de trajectbegeleider de opleiding uiteraard aanvragen in CVS. Als de werkzoekende niet geïnteresseerd is in de opleiding waarvoor hij/zij wordt uitgenodigd dient de trajectbegeleider contact op te nemen met VDAB- CC om te melden dat de werkzoekende na onderling overleg niet wenst in te gaan op het opleidingsaanbod. Als de werkzoekende wel geïnteresseerd is in de opleiding maar deze volgens de trajectbegeleider niet in het trajectplan past dient de trajectbegeleider contact op te nemen met VDAB-CC om te melden dat de werkzoekende na onderling overleg niet aanwezig zal zijn op het infomoment. Indien blijkt dat de werkzoekende in praktijk reeds gestart is met de opleiding maar dit nog niet geregistreerd werd in CVS en de trajectbegeleider oordeelt dat de opleiding niet in het trajectplan past, neemt de trajectbegeleider best onmiddellijk contact op met de projectmedewerker van het tenderteam. Ook indien er zich hierbij problemen voordoen in de communicatie of situaties die hier niet voorzien werden kan de trajectbegeleider uiteraard steeds contact opnemen met de projectmedewerker van het tenderteam Bijkomende trajectacties Voor volgende trajectacties dient ook een aanvraag geregistreerd te worden om verdere registratie mogelijk te maken: (Gespecialiseerde) screening (vb. psychologisch onderzoek bij VDAB) Oriënterende opleiding Nederlands voor anderstaligen Andere trajectacties Opleiding bij CVO 1 Vanaf 01 september 2007 zijn in het decreet voor het Volwassenenonderwijs nieuwe bepalingen opgenomen betreffende een mogelijke vrijstelling voor het betalen van het inschrijvingsgeld bij het volgen van een cursus. Het inschrijvingsgeld wordt berekend door het aantal lestijden te vermenigvuldigen met 1 euro. De kostprijs bedraagt maximaal 400 euro per schooljaar of 1200 euro voor de gehele opleiding. De cursisten die voldoen aan volgende voorwaarden kunnen bij de VDAB terecht voor een volledige vrijstelling van betaling (100%) van het inschrijvingsgeld : De klant die op het moment van de inschrijving voor de opleiding is ingeschreven als volledig uitkeringsgerechtigd (cat 00) en voldoet alle onderstaande voorwaarden o de opleiding past in het traject (kortste weg naar werk) en verhoogt de kansen op werk aanzienlijk. Er is hiervoor 1 Relevante documenten vind u terug op Draaiboek CST

11 o o een positief advies van de trajectbegeleider en de opleidingen is opgenomen in de trajectovereenkomst de opleiding kan niet gevolgd worden bij de VDAB of bij een door VDAB erkende partner, én het betreft een korte opleiding (maximaal 1 jaar) Het positief advies voor 100% vrijstelling wordt verleend mits het afleveren van het formulier "Trajecttendering: Aanvraag attest volwassenenonderwijs" aan de klant. De klant moet zich met dit formulier aanbieden in de Werkwinkel van de VDAB om een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld te bekomen. De opleiding wordt geregistreerd als Vakopleidingen in het volwassenenonderwijs. Om dit te kunnen registreren dient de trajectbegeleider contact te nemen met de VDAB (cursusbeheerder in de regio), die de opleiding tijdelijk zal publiceren in de opleidingenmanager. De trajectbegeleider zet de opleiding op aangevraagd. Voor de uitvoerder van de opleiding wordt het OE van de AMB regio van de woonplaats van de klant genoteerd (na te vragen aan de lokale contactpersoon). De werkzoekende bezorgt maandelijks aan de trajectbegeleider een door de onderwijsinstelling gevalideerde aanwezigheidslijst. Na verificatie bezorgt de trajectbegeleider deze aanwezigheidslijst (dezelfde dag) aan VDAB (cursistenadministratie van de regio). Schoolverlaters (categorie 02) hebben recht op een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Hiervoor is er geen registratie van de opleiding vereist. De klant kan zich rechtstreeks richten tot de dichtstbijzijnde Werkwinkel. Een gedeeltelijke vrijstelling van betaling (75%) van het inschrijvingsgeld is mogelijk voor: de klant die op het moment van de inschrijving voor de opleiding is ingeschreven met cat 85,95, 96 of 97 de klant die op het moment van de inschrijving voor de opleiding is ingeschreven als categorie 00, maar: o opleidingen buiten traject op eigen initiatief van de werkzoekende. Hiervoor is geen advies nodig van tendertrajectbegeleider. o voor opleidingen van langer dan 1 jaar (enkel het laatste jaar kan volledige vrijstelling worden bekomen) Andere situaties: De klant die op het moment van de inschrijving voor de opleiding ten laste is van een OCMW kan 100% vrijstelling bekomen, maar het formulier moet afgeleverd worden door het OCMW. De klant die op het moment van de inschrijving voor de opleiding inburgeraar is én een inburgeringscontract heeft ondertekend of een attest inburgering heeft behaald én een opleiding Nederlands volgt, kan 100% vrijstelling bekomen via Onthaalbureau. Werkzoekende met cat. 03 of 14 hebben geen recht op vrijstelling van inschrijvingsgeld Opleiding bij SYNTRA Midden september 2010 sloten VDAB en Syntra een samenwerkingsakkoord dat twee luiken omvat. Een eerste luik gaat over de organisatie van groepsopleidingen door Syntra op vraag van de competentiecentra van de VDAB. Het tweede luik omvat de individuele opleiding in het kader van het traject naar werk. Beide luiken zijn gericht op knelpuntberoepen. Draaiboek CST

12 De informatie die u hier vindt gaat over het tweede luik, de individuele opleidingen in het kader van een traject naar werk. Deze erkenning in het kader van een traject naar werk met een maximale duurtijd van één jaar wordt geïnitieerd door de VDAB trajectbegeleider. De cursisten die aan de voorwaarden voldoen hebben dezelfde rechten en plichten als VDAB cursisten. Wie komt in aanmerking? De klant die op het moment van de inschrijving voor de opleiding is ingeschreven als nietwerkende werkzoekende (cat 00, 02, 03, 05, 06, 14), en voldoet aan alle onderstaande voorwaarden - de opleiding is gericht naar een knelpuntenberoep waarvoor binnen de CC van de VDAB geen aanbod is of waarvoor er onvoldoende capaciteit is; (De klant staat dus op de wachtlijst voor het volgen van een opleiding.) - de opleiding is gericht naar een knelpuntberoep en wordt niet georganiseerd door een door de VDAB erkende partner; - de opleiding past in het traject naar werk en wordt opgenomen in de trajectovereenkomst - de werkzoekende wordt tijdens de periode van opleiding bemiddeld naar werk, de combinatie leren en werken staat centraal, dit dient ook expliciet afgesproken te worden met de cursist. Indien de opleiding past in het kader van het traject naar werk, registreert de trajectbegeleider een aanvraag bij Syntra. Syntra zorgt voor de uitnodiging van de cursist bij start van de opleiding en registreert via het cliëntvolgsysteem de opleiding Werkstudenten Het nieuwe decreet voor de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen kent een extra puntengewicht toe (m.a.w. een extra financiering) voor o.a. werkstudenten. Het decreet richt zich op studenten die beroep doen op specifieke leervormen voor werkstudenten én voorziet een gelijkstelling van Werkzoekenden in het kader van een erkend traject naar werk met de Werkstudenten. Werkzoekenden die in de loop van de begeleiding hoger onderwijs willen volgen aan een Vlaamse hogeschool of universiteit en vragen om een attestering, hebben recht op een attest indien zij beantwoorden aan alle onderstaande voorwaarden: De aanvrager is kandidaat student en schreef zich in voor een specifiek studietraject voor werkstudenten; Is ingeschreven als werkzoekende en is volledig uitkeringsgerechtigd (= cat. 00); Is bereid om te werken en dit minstens deeltijds (tenminste 80 uur per maand) tijdens de studies; Is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of een masterdiploma; Het studietraject past in een erkend traject naar werk. Het attesteren dat de opleiding past in het kader van een erkend traject naar werk gebeurt door VDAB en wil zeggen dat: Er een trajectovereenkomst is tussen de trajectbegeleider en de werkzoekende waarin de betreffende opleiding/studie werd opgenomen als één van de uit te voeren acties; De werkzoekende krijgt een attest erkend traject naar werk - hoger onderwijs Dit attest wordt voor maximaal één academiejaar gegeven zodat er voldoende tijd wordt gegeven Draaiboek CST

13 aan de werkzoekende om een (deeltijdse) job te vinden die kan gecombineerd worden met de opleiding. De werkzoekende wordt verder opgevolgd en toegeleid naar werk. De opleiding wordt geregistreerd als Hoger onderwijs voor werkstudenten. Om dit te kunnen registreren dient de trajectbegeleider contact te nemen met de VDAB (cursusbeheerder in de regio), die de opleiding tijdelijk zal publiceren in de opleidingenmanager. De trajectbegeleider zet de opleiding op aangevraagd. Voor de uitvoerder van de opleiding wordt het OE van het LKC van de woonplaats van de klant genoteerd (na te vragen aan de lokale contactpersoon). Voor de cursisten die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden neemt de VDAB tijdens de studies de extra uitgaven naar aanleiding van de studies op zich, door voor maximaal 1 academiejaar de werkzoekende een opleidingscontract te geven. Dit betekent dat deze cursisten recht hebben op verplaatsingsonkosten, cursistenpremies en kinderopvangvergoedingen en dat zij vergoed worden voor het inschrijvingsgeld en het leermateriaal. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld Een terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt op basis van een officieel en origineel document. De student laat het VDAB-document: Inschrijvingskosten - Opleiding aan het hoger onderwijs in het kader van een erkend traject naar werk invullen en ondertekenen door het secretariaat van de onderwijsinstelling. Terugbetaling van studiekosten Wat zijn studiekosten?: studieboeken, cursussen die de student in de hogeschool/universiteit moet kopen, kostprijs van kopies zoals aangerekend door de hogeschool/universiteit. De studiekosten, verbonden aan de opleiding, worden terugbetaald op basis van een officieel en origineel document. De student laat het VDAB-document Studiekosten - Opleiding aan het hoger onderwijs in het kader van een erkend traject naar werk invullen en ondertekenen door het secretariaat van de onderwijsinstelling. Dit document moet een gedetailleerde opgave geven van de aan de opleiding verbonden studiekosten. Indiening van de aanwezigheidslijst en onkostenstaat De werkzoekende bezorgt maandelijks aan de trajectbegeleider een door de onderwijsinstelling gevalideerde aanwezigheidslijst en zijn onkostenstaat. Na verificatie bezorgt de trajectbegeleider deze aanwezigheidslijst (dezelfde dag) aan de VDAB (cursistenadministratie van de regio) Opleiding op de werkvloer Opleiding op de werkvloer kan in verschillende vormen voorkomen. Hieronder staat een nietlimitatieve lijst van opleidingsvormen. Andere vormen zijn ook mogelijk voor zover er een wettelijke basis voor bestaat. a. Beroepsverkennende stages (inleefstages) Zie Handleiding CVS: en pagina 37 van het bestek. b. Sociale werkplaatsen Bij sociale werkplaatsen zorgt VDAB voor de verplichte begeleiding (opvolging- en/of begeleidingsgesprekken). Een tewerkstelling in een sociale werkplaats wordt beschouwd als een tewerkstelling. c. Invoegbedrijven Bij Invoegbedrijven zorgt de aanbieder zelf voor de jobcoaching. Een tewerkstelling in een invoegbedrijf wordt beschouwd als een tewerkstelling. Draaiboek CST

14 d. Individuele beroepsopleiding (IBO) en Instapopleiding (IO) Bij IBO en IO zorgt de aanbieder zelf voor de begeleiding. IBO-interim is mogelijk binnen een getenderd traject maar zal in dit geval niet gefinancierd worden. Voor een aantal specifieke aspecten betreffende IBO en IO kunnen de aanbieders in elk LKC terecht bij een gespecialiseerde contactpersoon (http://partners.vdab.be/cvs/projecten.shtml) Hieronder worden de taken inzake IBO en IO van de verschillende partijen opgesomd: 1. IBO: Individuele Beroepsopleiding 1.1 Vóór de start van de IBO De aanbieder 2 opstellen aanvraag IBO opstellen opleidingsprogramma info aan bedrijf info aan cursist CVS : "begeleiding IBO" registratie = akkoord aanbieder In ieder geval kan de IBO slechts kunnen opgestart worden mits en na akkoord van de trajectbegeleider van de aanbieder. De VDAB contacten RVA en of OCMW beslist (eventueel na tussenkomst SERR) over startdatum, duur (ook de eventuele verlengingsduur) en brengt de aanbieder binnen de 5 werkdagen op de hoogte van de beslissing. opmaak overeenkomsten verlenen inzagerechten IBO online-toepassing ondertekenen overeenkomsten De werkgever: DIMONA aangifte 1.2 Tijdens IBO De aanbieder begeleiding en opvolging / evaluatie Minimale begeleidingsmomenten => Voor of bij de start van de IBO moet er een gesprek zijn over de IBO (contract-opleidingsplan-begeleiding) met de 3 partijen: de werkgever, de IBO-cursist en de trajectbegeleider. => Na 1 maand IBO moet er een nieuw overlegmoment zijn met de 3 partijen. => In de laatste maand van de IBO moet er een contact (kan ook telefonisch) zijn tussen de trajectbegeleider en de werkgever met het oog op het afsluiten van het arbeidscontract. => Bij een IBO van meer dan 6 maanden moet er alle 3 maanden een fysiek overlegmoment zijn tussen de 3 partijen. eventueel aanvragen tot verlenging / stopzetting aan VDAB die hierover beslist. 2 Zie ook bijlage bij dit draaiboek Detailinformatie over Individuele beroepsopleiding (IBO) en Instapopleiding (IO) Draaiboek CST

15 De VDAB administratief beheer : onder andere betalen cursisten (prestaties), facturatie, inlichten verzekering arbeidsongevallen,... eventueel beslissing tot verlenging / stopzetting De werkgever opleiding volgens opleidingsplan registratie prestaties en evaluaties afleveren C Einde IBO: (let wel: bij mogelijke stopzetting dient dit voorafgaandelijk aan de VDAB gemeld te worden en enkel de VDAB beslist over de stopzetting) De aanbieder terugnameplicht en verderzetting trajectbegeleiding verderzetting van de begeleiding (jobcoaching) De VDAB afleveren getuigschriften C91 administratief afwerken dossier IBO 2. IO: Instapopleiding 2.1 Vóór de start van de IO De aanbieder 3 opstellen aanvraag IO info aan bedrijf info aan cursist CVS : "begeleiding IBO" registratie = akkoord aanbieder De VDAB contacten RVA en of OCMW opleidingsduur = 2 maanden brengt de aanbieder binnen de 5 werkdagen op de hoogte van de beslissing. opmaak overeenkomsten verlenen inzagerechten IBO online-toepassing ondertekenen overeenkomsten De werkgever: DIMONA aangifte 2.2 Tijdens IO De aanbieder begeleiding en opvolging / evaluatie Geen verplichte begeleiding voorzien. Beschikbaar zijn bij crisissituaties eventueel aanvragen tot verlenging / stopzetting De VDAB 3 Zie ook bijlage 1 bij dit draaiboek Detailinformatie over Individuele beroepsopleiding (IBO) en Instapopleiding (IO) Draaiboek CST

16 administratief beheer : onder andere betalen cursisten (prestaties), facturatie, inlichten verzekering arbeidsongevallen. eventueel beslissing tot verlenging / stopzetting De werkgever opleiding bedrijfsgerichte afwerking van de beroepsopleiding registratie prestaties afleveren C Einde IO: (let wel: bij mogelijke stopzetting dient dit voorafgaandelijk aan de VDAB gemeld te worden en enkel de VDAB beslist over de stopzetting) De aanbieder terugnameplicht en verderzetting van de trajectbegeleiding verderzetting van de begeleiding (jobcoaching) De VDAB C91 Administratief afwerken dossier IBO e. Werkervaring (WE, voorheen WEP+) Vanaf 1 januari 2009 is WE in combinatie met tendertrajectbegeleiding niet langer mogelijk. De VDAB maakt tijdens de trajectbepaling uit of een klant nood heeft aan een WE of aan trajectbegeleiding en maakt een bepaling op aan de hand van deze info. Indien in uitzonderlijke gevallen de trajectbegeleider vindt dat een WE noodzakelijk is in een traject, dan moet dit ter advies voorgelegd worden aan de regionale projectmedewerker van het tenderteam. Indien tijdens het traject blijkt dat de werkzoekende kan starten in een WE vacature, geldt volgende procedure: a. Tenderpartner vraagt na of de klant administratief in aanmerking komt voor een WE bij de dienst attesten van de regio en motiveert waarom getenderd traject moet worden stopgezet en de overstap naar WE wordt gevraagd. De tenderpartner stuurt hiervoor een mail naar de projectmedewerker van het tenderteam. Vragen die de partner kunnen helpen bij het opstellen van deze motivatie zijn: Wat is de startdatum en de naam van de promotor (eventueel vacaturenummer) Aan welke belangrijke begeleidingsbehoeften kan niet binnen de voorwaarden van de opdracht (bestek en offerte) worden beantwoord en toon aan waarom niet? Op welke wijze kan een WE wel een antwoord bieden op deze noden? Wat zijn de doelstellingen en werkpunten voor de (leer-) werkervaringspartner? Hoe sluit de gevraagde WE-plaats aan bij het jobdoelwit en het trajectplan voor de klant? Zijn er bijkomende argumenten of omstandigheden die de koerswijziging kunnen verantwoorden? b. De projectmedewerkers onderzoeken of de motivatie overeenstemt met de bepaling van de opdracht en neemt eventuele bezwaren op met de aanbieder. c. De VDAB-trajectbegeleider of expert werkervaring: beoordeelt, op basis van de motivatie van de tenderpartner, eventueel na een gesprek met de klant, of hij akkoord is en of de motivatie van de tenderpartner te rijmen valt met de oorspronkelijke motivatie om de klant toch te tenderen. De VDAB-trajectbegeleider stuurt daarop volgende informatie door: akkoord of niet met de trajectwijziging naar werkervaring Draaiboek CST

17 Op basis van welke argumenten van de partner men wel of niet akkoord is met deze wijziging, Indien akkoord: beschrijving van de begeleidingsnoden, de nodige acties en behoeften die specifiek moeten opgenomen worden door het leerwerkbedrijf. Bij akkoord wordt alle informatie doorgestuurd met de vraag tot vervroegde afsluit. Bij niet akkoord neemt de projectmedewerker Tenderteam opnieuw contact met de trajectbegeleider Project Zelfstandig Ondernemen toeleiding ondernemerschap Indien uit de trajectbegeleiding blijkt dat de klant een zelfstandige activiteit wil optarten, kan de klant toegeleid worden naar het project Zelfstandig Ondernemen (UNIZO of een van de activiteitencoöperaties) Vooraleer de getenderde klant in het project kan instappen wordt een screening ondernemerschap (entrespiegel) afgenomen door de consulent ondernemerschap van de VDAB 4. De tendertrajectbegeleider moet steeds op de hoogte zijn van de screening vooraleer die wordt afgenomen. Om de screening aan te vragen in een traject dient contact opgenomen te worden met de consulent ondernemerschap. Indien de klant na de screening een positief advies krijgt van de VDAB: a. Fase 1: oriëntatie naar ondernemerschap tendertrajectbegeleider noteert in Stappen naar werk de actie: oriëntatie naar ondernemerschap (toestand AV) (= trajectactie). De trajectbegeleider print de verwijskaart af ter ondertekening, de lijn oriëntatie naar ondernemerschap komt automatisch op geïnitieerd. De trajectbegeleider vult datum en uur in. uitvoerder= OE unizo of een van de activiteitencoöperaties (AC) OE (De Punt) Oost Vlaanderen OE (Co-Actief) Antwerpen OE (Co&Go) Vlaams Brabant OE (Ondernemersatelier) Limburg OE (Gusto) West Vlaanderen De keuze tussen Unizo of de activiteitencoöperatie gebeurt door de consulten ondernemerschap op basis van de screening via de entrespiegel indien een (voor)opleiding bedrijfsbeheer noodzakelijk is, wordt die opleiding op aangeven van unizo of de AC door de tendertrajectbegeleider aangevraagd in Stappen naar werk (= trajectactie) de trajectbegeleiding blijft in het beheer van de tenderpartner Deze fase duurt maximaal 3 maand, verlengd met de periode van de (voor)opleiding bedrijfsbeheer. Op het einde van fase 1 brengt Unizo of de AC de tendertrajectbegeleider op de hoogte van het resultaat en wordt dit ook geregistreerd in de actielijn Mits een positieve evaluatie kan de klant overstappen naar fase 2 4 De overzichtlijst van de contactpersonen is terug te vinden op Draaiboek CST

18 b. Fase 2: intensieve begeleiding naar ondernemerschap indien klant op 6 maanden tijd een zelfstandige activiteit kan opstarten wordt de trajectbegeleiding overgedragen aan UNIZO. De tendertrajectbegeleider meldt dit aan de projectmedewerker van het tenderteam zodat het traject kan overgedragen worden. In de praktijk wordt Unizo administratief als partner toegevoegd aan het perceel van de aanbieder van de tendertrajectbegeleiding; Het uitbestedingnummer blijft dat van het tendertraject. indien klant meer tijd of extra ondersteuning nodig heeft blijft de trajebegeleiding in het beheer van de tenderpartner tendertrajectbegeleider noteert in Stappen naar werk de actie begeleiding activiteitencoöperaties (toestand AV ) (= trajectactie) met als uitvoerder: OE (De Punt) Oost Vlaanderen OE (Co-Actief) Antwerpen OE (Co&Go) Vlaams Brabant OE (Ondernemersatelier) Limburg OE (Gusto) West Vlaanderen Opleiding volgen buiten het Vlaamse Gewest, interregionale mobiliteit. Indien een getenderde werkzoekende een opleiding wenst te volgen buiten het Vlaamse Gewest (Waals gewest, Duitstalige gemeenschap, Franstalige opleidingen in het Brusselse Gewest), dient de procedure rond interregionale mobiliteit gevolgd te worden. De procedure staat beschreven in de handleiding die je kan terugvinden op de VDAB website (http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml) Draaiboek CST

19 3.5 Jobcoaching (2.5.3 Bestek) Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne, neutrale coach met als doel de aanwerving te faciliteren en duurzaam te maken. Jobcoaching moet vanaf de aanwervingsperiode van de werkzoekende verplicht worden aangeboden aan elke werkgever. Van de aanbieder wordt verwacht dat hij de werkgever motiveert om in te stemmen met de jobcoaching op zijn werkvloer, constructief mee te werken en om zijn verplichtingen inzake onthaal en de aanpassing van de werknemer in de onderneming na te komen. De jobcoaching dient geregistreerd te worden in stappen naar werk met de lijn Begeleiding jobcoach. (zie ook 3.4.2). De afspraken met de werkgever en werknemer worden geformaliseerd in een jobcoachingscontract waarin concrete actiepunten en timing worden vastgelegd. Indien de aanbieder er niet in slaagt de werkgever te motiveren om mee te werken aan de jobcoaching, dient de aanbieder minimaal de nodige coaching aan te bieden aan de werkzoekende/werknemer. Deze opvolgingsgesprekken dienen geregistreerd te worden in stappen naar werk met de lijn Nazorg tijdens tewerkstelling. Ook indien de werkgever het jobcoachingscontract niet wenst te ondertekenen, dient dit op deze manier geregistreerd worden. Hieraan is geen contract verbonden maar men moet wel het bedrijfsidentificatienummer van de werkgever invoeren. De lijn wordt op bezig gezet vanaf de aanwerving van de klant en na maximaal 6 maand op uitgevoerd gezet. Het verhindert het afsluiten van het traject niet. De eigenlijke jobcoaching start op vanaf de aanwerving van de klant en duurt maximaal 6 maanden volgend op de aanwerving. a) Jobcoaching en interim Jobcoaching bij een interimcontract kan onder volgende voorwaarden: het moet gaan om een contract van minstens 3 maanden; er moet uitzicht zijn op een contract van onbepaalde duur; de jobcoachingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de werknemer en het bedrijf waar de werknemer effectief gaat werken (de gebruiker): het gaat immers in de eerste plaats om het functioneren van de werknemer in de werkomgeving en bovendien is het ook die werkgever-gebruiker die moet overtuigd worden om de werknemer achteraf vast aan te werven. Het interimkantoor moet als juridische werkgever wel op de hoogte worden gebracht.. b) Jobcoaching en contracten van bepaalde duur (niet interim) Jobcoaching is ook bij andere contracten van bepaalde duur mogelijk indien de tewerkstellingstermijn lang genoeg is om zinvolle coaching op te starten en er kans is op duurzame tewerkstelling. Draaiboek CST

20 3.6 Trajectafsluiting (2.5.4 bestek) De procedure voor het afsluiten van begeleidingstrajecten is vanaf gewijzigd. Dankzij deze nieuwe afsluitregels kunnen de trajectbegeleiders in samenspraak met de klant bepalen wanneer een traject wordt afgesloten. Met het oog op een goede dienstverlening aan de werkzoekende blijft de minimumduur van een traject 6 maanden. Je vindt de gedetailleerde informatie over de gewijzigde procedure via deze link: Om te voorkomen dat trajectacties nodeloos lang op bezig blijven staan zorgt VDAB voor een snellere opvolging van openstaande trajectacties. Je vindt hierover meer informatie bij de CVS handleidingen: oc Een trajectactie in aanvraag wordt beschouwd als actieve trajectactie en verhindert dus de afsluiting van het traject. Een degelijke opvolging van de aangevraagde trajectacties is dan ook nodig. Trajectacties die geannuleerd worden (AN) of opleidingen die beëindigd worden (ST of UV) zonder registratie van opleidingsuren, worden niet beschouwd als trajectactie. Ook de webleercursussen van de VDAB worden niet beschouwd als trajectacties en zullen bijgevolg de trajectafsluiting niet tegenhouden. Om toekomstige begeleiders alle relevante informatie te verstrekken, moet de trajectbegeleider een eindverslag opmaken met een overzicht van de competenties, mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekende in relatie tot de ondernomen acties. De trajectbegeleider wordt daarom uitgenodigd om gebruik te maken van het sjabloon van een eindverslag en deze gegevens vóór de afsluit van het traject over te nemen in de samenvatting van de trajectlijn of een eigen document toevoegen aan het dossier (zie bijlage 6). Wanneer de tewerkstelling van een deelnemer eindigt voor het afsluiten van het traject, dan moet de trajectbegeleider betrokkene terug in begeleiding nemen (terugnameplicht). De terugnameplicht geldt ook voor elke onderbreking van het traject tengevolge van ziekte, onbeschikbaarheid, en voor zover het traject niet afgesloten is. De trajectbegeleider wordt automatisch via mail op de hoogte gebracht wanneer een klant zich terug inschrijft als werkzoekende. Bij een gerechtelijke procedure naar aanleiding van een stopzetting van een trajectbegeleiding of een trajectactie, blijft de aanbieder aan VDAB alle nodige informatie verstrekken met betrekking tot die trajectactie. Indien VDAB, op vraag van de aanbieder, bemiddelend optreedt, heeft dit geen invloed op het moment waarop het traject wordt afgesloten. Draaiboek CST

TENDERING INTENSIEVE BEMIDDELING NAAR WERK (BEMIDDELINGSTRAJECTEN) IN KADER VAN HET JEUGDWERKPLAN

TENDERING INTENSIEVE BEMIDDELING NAAR WERK (BEMIDDELINGSTRAJECTEN) IN KADER VAN HET JEUGDWERKPLAN Draaiboek Tender Jeugdwerkplan TENDERING INTENSIEVE BEMIDDELING NAAR WERK (BEMIDDELINGSTRAJECTEN) IN KADER VAN HET JEUGDWERKPLAN Versie 15-06-2011 Draaiboek JWP 20110615 Inhoudstafel 1 Documenten en links...4

Nadere informatie

TENDERING TRAJECTBEGELEIDING VAN DE WERKZOEKENDEN BEHORENDE TOT DE 4 PRIORITAIRE KANSENGROEPEN. Versie Draaiboek ESF-TB

TENDERING TRAJECTBEGELEIDING VAN DE WERKZOEKENDEN BEHORENDE TOT DE 4 PRIORITAIRE KANSENGROEPEN. Versie Draaiboek ESF-TB TENDERING TRAJECTBEGELEIDING VAN DE WERKZOEKENDEN BEHORENDE TOT DE 4 PRIORITAIRE KANSENGROEPEN Versie 01-07-2011 Draaiboek ESF-TB 20110701 Voorwoord Meer dan ooit worden we geconfronteerd met een veranderende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bestek 09/10127 na infovergadering van 06/02/2009

Vragen en antwoorden bestek 09/10127 na infovergadering van 06/02/2009 nr verwijzing 1 1.2.5. VDAB geeft aan dat een eis tot het openen van een tweede vestiging per centrumstad tot de mogelijkheden behoort. a) Welke criteria zullen gebruikt worden om deze eis ook effectief

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 Het project loopt over 3 + 1 jaar. De methodiek die we moeten hanteren gedurende deze periode, is de methodiek zoals beschreven in de offerte. In onze organisaties wordt deze

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

Draaiboek TIBB 2 & 3

Draaiboek TIBB 2 & 3 Draaiboek TIBB 2 & 3 UITBESTEDING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK 2 VOORWOORD Een steeds veranderende arbeidsmarkt is een constante binnen het VDAB-verhaal. Momenteel worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan?

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan? Volgnr Datum ontvangst vraag Onderwerp Vraag Antwoord 1 8/06/2016 1.5. Beschrijving van de percelen Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om

Nadere informatie

Begeleiding Outplacement

Begeleiding Outplacement Begeleiding Outplacement Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van outplacementkantoren die een begeleiding outplacement registreren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP). Inhoudstafel 1.Toegang

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Begeleiding Outplacement

Begeleiding Outplacement Begeleiding Outplacement Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van outplacementkantoren die een begeleiding outplacement registreren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP). Inhoudstafel 1.Toegang

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG 07/1001, TENDERING INSCHAKELINGSCOACHING

OFFERTEAANVRAAG 07/1001, TENDERING INSCHAKELINGSCOACHING OFFERTEAANVRAAG 07/1001, TENDERING INSCHAKELINGSCOACHING Vraag 1: Kunnen een aantal CBO s in deze aanbesteding een tijdelijke vereniging vormen? Wat met het criterium rechtspersoonlijkheid? In het tenderdossier

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Toelichting studiedag WSE 17 december 2008 Stephanie Devisscher en Debbie

Nadere informatie

Werkplekarchitect (Tot Uw Dienst vzw) = Bio- promotor Wat: werknemers in een BIO-statuut aanwerven en outsourcen aan BIOwerkplek

Werkplekarchitect (Tot Uw Dienst vzw) = Bio- promotor Wat: werknemers in een BIO-statuut aanwerven en outsourcen aan BIOwerkplek Werkplekarchitect (Tot Uw Dienst vzw) = Bio- promotor Wat: werknemers in een BIO-statuut aanwerven en outsourcen aan BIOwerkplek Doel: ontzorgen werkgever op vlak van administratie en werkgeversverplichtingen

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden in verband met de algemene offerteaanvraag 06/1022:

Vragen en antwoorden in verband met de algemene offerteaanvraag 06/1022: Vragen en antwoorden in verband met de algemene offerteaanvraag 06/1022: Volgens de offerteaanvraag konden geïnteresseerden tot 18 december 2006 per mail vragen overmaken aangaande het bestek en de toekomstige

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Traject Tijdelijke Werkervaring wordt op de sporen gezet

Traject Tijdelijke Werkervaring wordt op de sporen gezet Traject Tijdelijke Werkervaring wordt op de sporen gezet Met de goedkeuring van het decreet Tijdelijke Werkervaring en de agendering van de eerste uitvoeringsbesluiten op de Vlaamse Regering, worden de

Nadere informatie

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien.

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 64 van MARTINE TAELMAN datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren - Stand van zaken

Nadere informatie

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Springplank naar zelfstandige - Resultaten Sinds 1

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de

Nadere informatie

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches Inleiding Interview jobcoach Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00363 Onderwerp: Overeenkomst tussen VDAB en Stad Gent (Dienst Werk) voor de gratis terbeschikkingstelling van de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Individuele Beroepsopleiding (IBO)

Individuele Beroepsopleiding (IBO) Individuele Beroepsopleiding (IBO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Opleiding op de werkvloer contract na afloop Opleidingsprogramma: in samenspraak met VDAB

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector In 2015 hebben

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

FAQ van vragen over CVS-registratie PmAH voor GOB s.

FAQ van vragen over CVS-registratie PmAH voor GOB s. FAQ van vragen over CVS-registratie PmAH voor GOB s. Alle vragen ivm registraties kunnen gestuurd worden naar cvsfaq@fegob.be!!!! 1. Begeleidingslijn 01/01/2010 zie projectfiche http://partners.vdab.be/cvs/projecten_gespecialiseerdediensten.shtml

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+

SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+ SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+ Context Via het VESOC-akkoord Uitbreiding van de systematische aanpak 50+ van januari 2011 werd het belang van het akkoord Samen op de Bres voor 50+ (oktober

Nadere informatie

Tijdelijke werkervaring (TWE): VDAB & OCMW samen sterk voor werk. v.u. F. Leroy, Keizerslaan 11, 1000 Brussel - 04/2017

Tijdelijke werkervaring (TWE): VDAB & OCMW samen sterk voor werk. v.u. F. Leroy, Keizerslaan 11, 1000 Brussel - 04/2017 Tijdelijke werkervaring (TWE): VDAB & OCMW samen sterk voor werk v.u. F. Leroy, Keizerslaan 11, 1000 Brussel - 04/2017 Stap 1: Voor de start van het traject TWE-OCMW ➊ EEN KLANT MELDT ZICH AAN BIJ HET

Nadere informatie

Afspraken nazorg werkervaring

Afspraken nazorg werkervaring Afspraken nazorg werkervaring Versie 8 september 2011 Status Besproken en goedgekeurd op de Stuurgroep Werkervaring op 7 juli 2011 en aangevuld met toelichting van WSEVSA (8 september 2011) Gevalideerd

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB?

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 85 van AXEL RONSE datum: 20 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werklozen - Controle en sanctionering door VDAB Sinds 1 januari

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten Inleiding Interview cursisten Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C)

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E)

Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E) Handleiding beoordeling offertes Competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten B, D en E) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

Analyse evaluatie werkervaring door de VDAB

Analyse evaluatie werkervaring door de VDAB Analyse evaluatie werkervaring door de VDAB (Carole Castelein) 1. Situering VDAB-evaluatie nieuw besluit (VR. 17/07/2008, BS 31/10/2008) evaluatie van eerste jaar werkervaring 2009 doel evaluatie : kwaliteit

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers PROVINCIE ANTWERPEN Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 1 Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 2 1.1. Doelstelling samenwerking

Nadere informatie

Afsprakenoverzicht job- en taalcoaching bij de Werkplekarchitecten

Afsprakenoverzicht job- en taalcoaching bij de Werkplekarchitecten Afsprakenoverzicht job- en taalcoaching bij de Werkplekarchitecten Versie Aangemaakt op 24 september 2009 bijgewerkt op 1 december 2009 1, 7 januari 2010 2, 19 mei 2010 3, 4 november 2011 4 en 24 november

Nadere informatie

TWE OCMW : FAQ. Ik wil een traject TWE laten starten op 1/1. Hoe zorg ik ervoor dat de registratie vlot verloopt?

TWE OCMW : FAQ. Ik wil een traject TWE laten starten op 1/1. Hoe zorg ik ervoor dat de registratie vlot verloopt? TWE OCMW : FAQ vraag antwoord 1 2 3 4 5 6 Wordt - net zoals na afsluiting van een nu bestaand art60 7 traject - warme overdracht tussen het OCMW en VDABvoorzien na een traject TWE? Ik wil een traject TWE

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding kan gebruikt worden om de begeleiding van het outplacementkantoor op te

Nadere informatie

TRAJECTWERKING WERKT 73% stroomt uit

TRAJECTWERKING WERKT 73% stroomt uit TRAJECTWERKING WERKT 73% stroomt uit INLEIDING In 1999 startte de VDAB met de trajectwerking: alle stappen van begeleiding en opleiding werden geïntegreerd in één traject, op maat van de werkzoekende.

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Bemiddeling en Controle bij VDAB. Implementatie controle aspecten binnen Iedereen Bemiddelaar bij VDAB 6 oktober 2016

Bemiddeling en Controle bij VDAB. Implementatie controle aspecten binnen Iedereen Bemiddelaar bij VDAB 6 oktober 2016 Bemiddeling en Controle bij VDAB Implementatie controle aspecten binnen Iedereen Bemiddelaar bij VDAB 6 oktober 2016 Programma Het Kader 6e Staatshervorming Visie VDAB Bemiddeling Controledienst Dienst

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie