Inleiding bij dit jaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding bij dit jaarplan"

Transcriptie

1 Inleiding bij dit jaarplan 2012 zal een overgangsjaar worden voor wat betreft de dagbestedingsgelden van het Zorgkantoor. Deze gelden zullen overgaan naar de WMO en de beschikking daarvan, naar het zich nu laat aanzien, met ingang van 2013 bij de gemeentes terechtkomen. Daarnaast zal in 2012 voor ActiefTalent in toenemende mate van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om gelden vanuit de Forensische Zorg aan te wenden voor arbeidsre-integratie en participatie. Binnen de mogelijkheden om financiering voor de dienstverlening van ActiefTalent te krijgen zal er daarbij ook op de veranderende omstandigheden bij het UWV geanticipeerd moeten worden. Zaken die verder de aandacht vragen in 2012 zijn inhoudelijk vooral de verdere implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) met daaraan verbonden de intentie om ervaringsdeskundigen bij ActiefTalent in dienst te nemen en het voornemen om meer nog dan nu al het geval is winstgevende werkzaamheden te organiseren op de locaties. Bij consolidatie van de werkzaamheden en activiteiten in het huidig werkgebied en bij uitbreiding hiervan door ActiefTalent buiten het huidig werkgebied zal steeds bekeken worden met welke samenwerkingspartners binnen en buiten de Parnassia Bavo Groep (PBG) zal worden opgetrokken, waarbij het traject van de deelnemer en zijn of haar wensen uitgangspunt vormen voor de dienstverlening. Behalve de trajectgerichte financiering, zal ActiefTalent zich in 2012 steeds meer ontwikkelen als een organisatie die vanuit de mogelijkheden van de deelnemers flexibel reageert op vragen uit de markt om producten te gaan leveren die door deelnemers zelf gemaakt en verkocht worden. Zowel vanuit het inhoudelijk perspectief, als vanuit de financieringsmogelijkheden zal meer nog dan achterliggende jaren nadruk komen te liggen op de samenhang in de keten. Met EcoSol, met Brijder en Palier is deze samenhang er al langer maar juist met ketenpartners als RIBW, Reakt, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Landzijde, organisaties voor verstandelijk gehandicaptenzorg en niet in de laatste plaats gemeentelijke partners is investeren in goede samenwerking komend jaar noodzakelijk. Gemeentes vragen als opdrachtgever van inzet van WMO- en Veiligheidsgelden hier ook om. In een aantal gemeentes springt de rol die ActiefTalent genomen heeft in het wijkgericht werken in het oog. Een succesvolle lokale ketenaanpak zal dan ook in 2012 verder worden ontwikkeld. Omdat de complexiteit van de verschillende samenwerkingsrelaties en ook van de verschillende financieringstromen zal toenemen, is het van groot belang dat er komend jaar een adequaat management informatie systeem (tevens cliëntvolgsysteem) beschikbaar komt. Een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) waarop ook samenwerkingspartners (geautoriseerde) toegang hebben. ActiefTalent opereert aan de onderkant van een e bewegende markt. In die positie heeft ActiefTalent zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een partner die ertoe doet en een bijdrage levert aan een schone en veilige samenleving. Die bijdrage willen we ook in 2012 weer bieden. Haarlem, december 2011 Ewoud Visser Jan Luijben (directeur) (manager bedrijfsvoering) Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 1 van 10

2 Jaarplan 2012 ActiefTalent VISIE : Mensen die als gevolg van hun verslavingsproblematiek aan de rafelrand van de maatschappij zijn komen te staan, hebben er ook recht op (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levensstijl meedoen in die maatschappij en daarmee zelf voor een beter leven zorgen. Hiermee biedt ActiefTalent niet alleen een bijdrage in het voorkomen van overlast door mensen met een verslavingsachtergrond, maar ook in het voorkomen van sociaal isolement van deze mensen. Mensen met hun unieke talent bieden wij een mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een schone en veilige samenleving. MISSIE : ActiefTalent staat met beide benen in de maatschappij. Vanuit die plaats bieden wij, door professionele medewerkers, coaching en begeleiding gericht op dagbesteding, zodat maatschappelijke participatie en een beter leven vanuit de mogelijkheden van mensen met verslavingsproblematiek gerealiseerd kan worden. MOTTO : ActiefTalent brengt mensen in beweging! DOELEN : Aanbod van trajecten gericht op activering, dagbesteding en arbeidsre-integratie op minimaal alle locaties van Brijder Verslavingszorg in Noord-Holland realiseren, eren en uitbreiden; Samenhang van aanbod Brijder op gebied van Maatschappelijke Participatie verder ontwikkelen en specifiek toe te wijzen activiteiten onder verantwoordelijkheid van ActiefTalent gaan uitvoeren; Aanbod van trajecten realiseren op locaties van Brijder Verslavingszorg in Zuid-Holland waar dit aanbod (nog) niet voorhanden is; Groei van huidige omzet in Noord-Holland naar 2,3 miljoen Euro in 2012 (= groei ten opzichte van 2011 van ruim 25%!); Door nadrukkelijk monitoren van instroom en aanwezigheid van betaalde deelnemers nadrukkelijke sturing op productiviteit. Invoeren van een functioneel en betrouwbaar managementinformatie en cliëntvolgsysteem is hiervoor noodzakelijk; ActiefTalent is een financieel gezonde organisatie. Het begroot ontwikkelrendement voor 2012 is 4% van de omzet. Dit rendement is minimaal noodzakelijk als reservering voor tegenvallende opbrengsten op locaties; Bekendheid vergroten met tenminste 10 positieve berichten in de locale of regionale media. ActiefTalent is een organisatie met enthousiaste en betrokken medewerkers die plezier hebben in hun werk en trots zijn op de organisatie waarin zij werken. Een pragmatische, klantgerichte organisatie waarin het nakomen van afspraken, goede communicatie en kennis van zaken uitgangspunten vormen voor de samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners. Het onderstaand overzicht biedt inzicht op de verschillende INK-gebieden t.a.v. de speerpunten van het jaarplan 2012 van ActiefTalent. De directie van ActiefTalent heeft dit jaarplan in december 2011 samen met de begroting aan het bestuur aangeboden en het is beide door het bestuur geaccordeerd en vastgesteld. Hierbij is ook teruggekeken naar de resultaten in relatie tot het jaarplan 2011, waarbij geconstateerd is dat 85% van de doelen bereikt zijn. Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 2 van 10

3 1. Leiderschap Directeur en teammanager bedrijfsvoering zijn duidelijk en herkenbaar in stijl van leidinggeven, geven het goede voorbeeld voor medewerkers en zijn eerlijk en integer in hun beslissingen; Directeur en teammanager bedrijfsvoering stimuleren medewerkers in meedenken en meedoen aan verbeteringen en vernieuwen van de organisatie, gekoppeld aan de missie en visie van ActiefTalent. Ondernemerschap staat hierbij hoog in het vaandel. Bestuurlijke relatie van ActiefTalent met EcoSol en Brijder evalueren en lange termijn strategie uit zetten. Directeur en teammanager bedrijfsvoering bieden openheid over resultaten en de geleverde bijdragen van medewerkers. Directeur en teammanager bedrijfsvoering stellen zich toegankelijk op naar medewerkers en luisteren actief naar hen. Directeur en teammanager bedrijfsvoering volgen politieke ontwikkelingen, anticiperen op ontwikkelingen in beleid en creëren mogelijkheden om ïteit van bestaande te waarborgen en groei waar mogelijk tot stand te brengen. 1.1 Management is met regelmaat op diverse locaties van ActiefTalent aanwezig, bevraagt medewerkers over activiteiten en stimuleert waar mogelijk en ondersteunt daar waar noodzakelijk. 1.2 In 2011 is EcoSol een strategische samenwerking aangegaan met Combiwel. Daarnaast onderzoekt de Parnassia Bavo Groep de mogelijkheden om aantal diensten die niet direct op de behandeling gericht zijn, of althans niet vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd worden, op een andere manier binnen de PBG te organiseren. De dienstverlening van ActiefTalent past binnen dit dienstenaanbod (Wonen, Inloopvoorzieningen, Forensische Zorg, Bestuur/ 1 e half jaar arbeidsre-integratie en activering). ActiefTalent bekijkt met bestuur welke positie vanuit strategische beoordeling het best kan worden ingenomen en wat dat voor de bestuurlijke relatie betekent. 1.3 Tenminste 2x per jaar een plenaire bijeenkomst met alle medewerkers waarbij missie en visie van ActiefTalent uitgangspunt vormt voor de inhoud van de bijeenkomst 2 e + 4 e kwartaal 1.4 Locatieplannen worden door medewerkers op diverse locaties opgesteld en ontwikkelen zich binnen de lokale mogelijkheden en plaatselijke behoefte. Ondernemerschap staat hierbij hoog in het vaandel. Ideeën en ontwikkelen worden periodiek met het management besproken. Management bezoekt daartoe twee keer per jaar gezamenlijk de diverse /coördinatoren juli en december locaties, en los van elkaar regelmatiger. 1.5 Realiseren van financiering, uitbreiding opdrachtgevers en uitbreiden van aanbod en doelgroepen (LVG-ers, jongeren en justitieel geplaatsten). Verdere samenwerking met Inloopvoorzieningen en met Brijder Begeleid Wonen en met Palier en /coördinatoren andere Reclasseringsorganisaties (RN en Leger des Heils) zowel op taakgestraften als justitiabelen met zorgpaden. 1.6 Anticiperen en participeren op gemeentelijke initiatieven en ontwikkelingen. 2. Strategie en Beleid Verdere implementatie van methodisch kader IRB en onderzoeken mogelijkheid op ontwikkeling mogelijk inzet IPS onderzoeken en daarbij samen optrekken met Brijder Verslavingszorg. Toelating WTZi (=AWBZ-erkenning) realiseren. Missie en visie van ActiefTalent evalueren en eventueel herdefiniëren in termen IRB en herstelondersteunende zorg Arbeidsre-integratie meest belangrijk Dagbesteding aanpassen (voorgestelde term: Participatie (voor gebruikersgroep) Sociale Activering aanpassen (voorgestelde term: Activering (voor cleane groep) Lokaal zal nader worden bekeken hoe een onderscheiden aanbod is te realiseren voor deelnemers die nog volop in gebruik zijn en aanbod voor deelnemers die het gebruik goed onder controle hebben, of zelfs vrij zijn van gebruik. Medewerkers werven en aanstellen met ervaringsdeskundigheid (zie verder onder 3. management van medewerkers) Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 3 van 10

4 Onderscheid in aanbod cleane en gebruikende deelnemers. De uitgangspunten van IRB duidelijk vaststellen en communiceren met partners en opdrachtgevers De contractueel vastgelegde afspraken met opdrachtgevers betreffende verantwoording worden strakker en controleerbaar nagekomen, waardoor juist factureren wordt bevorderd. ActiefTalent, als merknaam van de organisatie weer verder uitdragen en in de markt zetten (ook op world wide web) Nieuwe look n feel van website ook meer gericht op arbeidsre-integratie Regelmatig nieuwe filmpjes die op de actualiteit gericht zijn Nadere afspraken over opbrengsten per locatie Er komen productie afspraken met de afzonderlijke locaties over de te realiseren opbrengsten uit werkzaamheden. Kostenbewust werken en opdrachten binnenhalen. Aanbod van activiteiten verder ontwikkelen zodat er kan worden ingegaan op specifieke wensen van deelnemers. Hierdoor zullen deelnemers meer gebonden worden en is het interessant voor hen om blijvend van het aanbod gebruik te maken. Verdere uitbreiding doelgroepen zoals in 2011 al ingezet (met name LVG en justitiabelen). Het motto: ActiefTalent brengt mensen in beweging zal verder gecommuniceerd worden bij ketenpartners en opdrachtgevers middels bijeenkomsten en foldermateriaal. Deelnemers aan re-integratietrajecten kunnen op de website een video CV plaatsen. De website zal door deelnemers in activeringstrajecten gebruikt worden. Binnenhalen van werk en werkzaamheden en waar mogelijk ook erkenning voor praktijkopleidingen. Kostenbewust personeel inplannen en bezetting organiseren (meer flexibele contracten, oproepcontracten). Naast de huidige opdrachtgevers worden nieuwe opdrachtgevers benaderd: Justitiabelen (via Palier) of ex-gedetineerden (project Nazorg, DJI en gemeenten) Gemeentes kijken steeds kritischer naar de inzet van middelen. Dat betekent voor ActiefTalent enerzijds dat we op de locaties met de gemeentes in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden van financiering en anderzijds ook op zoek zullen gaan naar opdrachten uit de markt om betaalde werkzaamheden te verrichten. Werken in de keten en werken als onderaannemer voor andere partijen 2.1 Medewerkers ActiefTalent worden getraind in IRB en nemen daartoe deel aan module Vlugge Variant (allen) en Doelvaardigheid bepalen (re-integratiecoaches en trajectbegeleiders) Medewerkers van ActiefTalent zullen pro-actief deelnemen aan presentaties op relevante beursen en bijeenkomsten en daar over ActiefTalent vertellen. Re-integratie gaat geboden worden middels vaste re-integratiecoaches gekoppeld aan vestigingen van de Brijder. De in Jan Coördinatoren/Jan Jan/re-integratiecoaches 2011 ingezette groei naar 70 deelnemers in individuele trajecten, wordt voortgezet. 2.2 De toelating WTZi is noodzakelijk om onafhankelijk AWBZ-gefinancierde trajecten te kunnen inkopen. Naast de inkoop van AWBZ-zorg die in 2013 overgaat naar de gemeente, vereist het Ministerie van Veiligheid en Justitie een toelating WTZi om Bestuur/ tweede kwartaal rechtstreeks Forensische Zorg-trajecten te kunnen inkopen. Anticiperend op de veranderende verhoudingen zal ActiefTalent in 2012 een toelating WTZi verwerven. 2.3 In de nieuwe missie en visie van ActiefTalent zullen IRB, herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid herkenbaar worden opgenomen. Trajecten gericht op betaald werk krijgen meer aandacht en de termen Dagbesteding en Sociale Activering worden aan de actualiteit aangepast. Dagbesteding zal voortaan Participatie worden genoemd. Participatie richt zich op deelnemers die nog in gebruik zijn, waarbij meedoen centraal staat. Het voorkomen van sociale uitsluiting staat hierbij centraal. Deelnemers in deze groep bevinden zich op trede 1, 2 en 3 van de participatieladder. Sociale Activering zal voortaan Activering gaan heten. Hierbij zijn de werkzaamheden van deelnemers en de activiteiten Bestuur/ Jan/coördinatoren Jan/coördinatoren 1 e half jaar 1 e kwartaal 1 e kwartaal Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 4 van 10

5 waaraan zij deelnemen meer gericht op écht werk en de mogelijke doorstroom naar betaald werk. Hierbij wordt vooral vanuit de mogelijkheden van de deelnemer gekeken wat hij of zij aankan. Deelnemers in deze groep bevinden zich op de tredes 3, 4 en 5 van de participatieladder. 2.4 Website ActiefTalent krijgt nieuwe anno look. Op de homepage wordt een agendafunctie toegevoegd, zodat homepage vaker vernieuwd en locaties verleid worden specifieke activiteiten of resultaten in agenda op te nemen. Daarnaast komt er een mogelijkheid om unieke aankondigingen op de home page te plaatsen Met multimediateam in Hoorn gaat de redactie voeren over websiteagenda en unieke aankondigingen Website krijgt functionaliteit waarop deelnemers eigen pagina s kunnen aanmaken. ActiefTalent zal op de website e aandacht besteden aan activiteiten van deelnemers waarop zij trots kunnen zijn en dat ook uitstralen (± 10 nieuwe filmpjes op jaarbasis, die op basis van actualiteit gebruikt kunnen worden bij presentaties) Als onderdeel van de verbeterde deelnemersomgeving op de website kunnen deelnemers aan re-integratietrajecten een video CV plaatsen en een eigen pagina op de website aanmaken. 2.5 ActiefTalent biedt op verschillende locaties groepen de mogelijkheid om in het kader van teambuilding of bedrijfsuitje een dagje mee te lopen met een van de veegploegen. 2.4 Naast het de huidige leerbedrijf in het groen en GOC (Beverwijk en Hoorn) wordt op de locatie Alkmaar gestreefd naar een erkenning als leerbedrijf op het gebied van hout en timmeren. Overige coördinatoren onderzoeken op eigen locatie de mogelijkheden. 2.5 Iedere locatie organiseert tenminste één open dag per jaar om de werkwijze van ActiefTalent en het aanbod voor deelnemers onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers (klantmanagers) en stakeholders (zoals bijvoorbeeld zorgmentoren, lokale politici en samenwerkingspartners) 2.6 Komende jaar richten we ons op alle locaties op de gemeentelijke stakeholders met het oog op overheveling AWBZ dagbesteding van zorgkantoren naar gemeentes 2.7 De implementatie van management informatie systeem en cliëntvolgsysteem moet medewerkers ondersteunen bij foutloze en snelle facturatie. 2.8 Ewoud en Jan verdelen de verschillende stakeholders en onderzoeken mogelijkheden om uitbreiding van activiteitenaanbod te realiseren voor justitiabelen (Palier) en ex-gedetineerden (Jan), en met Dijk en Duin (Ewoud). Met Brijder wordt de ingezette ontwikkelingen rondom de invoer van de IRB en herstelondersteunende zorg verder voortgezet. 2.9 Pilot wordt gestart in de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) in Amsterdam, waar de training regie op eigen leven m.b.v. hondentraining wordt aangeboden als Forensisch Zorg alternatief voor het programma Dutch Celldogs. Gerard/Jan John/Gerard i.s.m. multimediateam + coördinatoren John/Gerard i.s.m. multimediateam + re-integratiecoaches allen Coördinator Alkmaar en alle andere coördinatoren allen Ewoud Jan/Simone de Jong eerste kwartaal 1x per jaar eerste kwartaal april - juni Eerste kwartaal Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 5 van 10

6 3. Management van medewerkers : (flexibel en loyaal) Aandacht zal daarbij besteed moeten worden aan: Implementatie van IRB trainingen Groei van medewerkersbestand door aanstellen medewerkers met ervaringsdeskundigheid Training in gebruik managementinformatie systeem en cliëntvolgsysteem Standaardisering van programma voor deskundigheidsbevordering en opleidingsmogelijkheden; Aanbieden van een veilige en prettige werkomgeving (onder meer training BHV en Hepatitis B vaccinaties); Tenminste één keer per jaar is er een gezamenlijke personeelsbijeenkomst waarbij netwerken en verbeteren van (informele) contacten centraal staan; Verbetering van communicatiestructuur moet samenhang en samenwerking tussen afzonderlijke locaties vergroten; Onderlinge afstemming tussen coördinatoren zal zowel bilateraal als twee keer per jaar plenair plaatsvinden. Medewerkers van ActiefTalent ontvangen bij een positief bedrijfsresultaat eind van het jaar een kerstpakket. Verdere ontwikkeling van stage-beleid. 3.1 Medewerkers ActiefTalent worden getraind in IRB en nemen daartoe deel aan module Vlugge Variant (allen) en Jan Doelvaardigheid bepalen (re-integratiecoaches en trajectbegeleiders) 3.2 Er komt een opleidingsprogramma waarin verschillende trainingen en cursussen verspreid over het jaar worden aangeboden. Kennis van Middelen; Psychiatrische ziektebeelden standaard in inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Methodisch werken organisatiebreed ingevoerd en als training beschikbaar. 3.3 ActiefTalent heeft eind 2012 tenminste 10% van haar medewerkersbestand gerekruteerd uit ervaringsdeskundigen Voorafgaand aan een aanstelling bij ActiefTalent volgt een ervaringsdeskundige de trainingen: o Herstellen doe je zelf, en/of o Leergang ervaringsdeskundigheid bij RCO De Hoofdzaak, of vergelijkbare trainingen elders. 3.4 Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om zich tegen Hepatitis B te laten vaccineren Alle werkmeesters en activiteitenbegeleiders volgen verplicht BHV-opleiding of de opfriscursus en dienen aan de vereiste normen te voldoen (voldoende cijfer voor de deelcertificaten) Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 6 van 10 Jan Jan Jan/coördinatoren allen werkmeesters en activiteitenbegeleiders januari 1 e kwartaal 2 e kwartaal 4 e kwartaal 3.5 Management informatiesysteem en cliëntvolgsysteem wordt ingevoerd en medewerkers getraind 2 e kwartaal 3.6 Kerstpakketten worden op basis van resultaat t/m oktober besteld en samen door Ewoud en Jan persoonlijk aan de oktober medewerkers afgegeven. december 3.7 Er komt een plenaire bijeenkomst van medewerkers en vrijwilligers waarbij het accent komt te liggen om d.m.v. sport ongedwongen samen te komen en gelegenheid te hebben vooral informeel met elkaar een dag op te trekken 9 januari Er komen tenminste 2 plenaire bijeenkomsten met de coördinerend trajectbegeleiders met het management. Daarnaast komt er een communicatieplan om de locaties onderling op de hoogte te houden van verschillende initiatieven en ontwikkelingen. Coördinatoren kunnen elkaar ook onderling opzoeken om op die manier ideeën uit te wisselen en tot nieuwe ideeën te komen. /coördinatoren 2 e en 3 e kwartaal 3.9 Stagiaires worden standaard meegenomen in trainingsdagen over kennis van middelen en krijgen bij aanvang van de Bea/Jan stage een stagehandboek uitgereikt. Coördinatie van stagebeleid bij vaste coördinator (Bea Jongejan) belegd Leerovereenkomsten van stagiaires worden door coördinatoren aangeleverd. Alle coördinatoren begin schooljaar

7 4. Management van Middelen Investeren in adequaat management informatie en cliëntvolgsysteem heeft hoogste prioriteit Transparant financieel beleid en financieel beheer van inkomsten en uitgaven; Uitbreiding aanbod Efficiënter gebruik en inzet van busjes Contracten met opdrachtgevers herzien en streven naar maandelijkse facturatie met oog op verbeterde liquiditeit; Toenemend gebruik en aandacht voor eigen website tot stand brengen. 4.1 De toenemende complexiteit van gecombineerde geldstromen vereist een adequaat management informatie en cliëntvolgsysteem. Medewerkers en financiële administratie kan niet langer professioneel werken zonder zo n systeem. Opdrachtgevers vereisen betrouwbare systemen ook keurmerk Blik op Werk en voorgenomen toelating WTZi vereisen dit. ActiefTalent zal in het 1 e kwartaal een keuze maken voor zo n systeem, dit in het 2 e kwartaal implementeren en de medewerkers in 2 e en 3 e kwartaal op het gebruik ervan scholen. Bestuur/ 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4.2 Begroting goedgekeurd en vastgesteld door bestuur Ewoud december Begroting per locatie en voor arbeidsre-integratie in december 2011 vastgesteld en medewerkers gecommitteerd januari Invoeren van volwaardig management- en cliëntvolgsysteem april-mei 4.5 Jaarplan (ook financieel) voor onderhoud en ontwikkeling van website waarin betrokkenheid van deelnemers en een nadere invulling van onderhoud deelnemersomgeving is uitgewerkt. John/Gerard W./Jan januari Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 7 van 10

8 5. Management van processen Verbetering proces van realiseren CIZ-indicaties en realiseren AWBZ-productie Blijvend hoge prioriteit op tijdige rapportage en facturatie en zorgvuldigheid ervan, bij voorkeur met cliëntvolgsysteem Blijvend voldoen aan eisen van Keurmerk Blik op Werk Toelating WTZi Jaarlijks een halfjaarbericht in juli en een jaarverslag in februari uitbrengen. 5.1 Het binnenhalen van CIZ-indicaties t.b.v. uitbreiding aanbod voor deelnemers wordt geeerd. Ook registratie en rapportage vanuit Brijder en EcoSol hiertoe en de aanmelding bij het CIZ-kantoor zal beter moeten om realisatie van 1 e kwartaal volledig productiekader AWBZ te realiseren. 5.2 Onder andere door ontbreken van adequaat cliëntvolgsysteem schiet managementinformatie bijvoorbeeld ten behoeve van facturering te kort. Hiertoe zal een systeem in 2012 ter beschikking moeten komen. 2 e kwartaal 5.2 Voor het keurmerk Blik op Werk moet aan een aantal eisen worden voldaan. Samenwerking hierin met EcoSol hierin is essentieel en zal zoals nu wordt uitgevoerd worden geeerd. Afhankelijk van strategische keuzes t.a.v. bestuurlijke relatie zal het gecombineerd keurmerk met EcoSol eventueel Jan/Dirk 3 e kwartaal opnieuw worden beoordeeld. 5.3 Verslaglegging aan opdrachtgevers en stakeholders naast de afgesproken periodieke rapportages op klantniveau, aan de hand van halfjaarbericht in juli en een jaarverslag in januari. Vormgeving van deze rapportages wordt door deelnemers verzorgd, inhoud wordt door management aangeleverd. Accountantsverklaring op verzoek beschikbaar voor opdrachtgevers, nadat deze door bestuur is vastgesteld. John/Jan januari - juli Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 8 van 10

9 Bij resultaatgebied 6. klanten en leveranciers wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemers, ketenpartners en opdrachtgevers 6a. Waardering door deelnemers Jaarlijks zal een tevredenheidonderzoek gehouden worden onder de deelnemers aan de hand van een korte vragenlijst (?) Met de cliëntenraad van de Brijder Verslavingszorg zal periodiek overleg plaatsvinden. Deelname Dutch Street Cup door deelnemers met de opening van het landelijk toernooi in Alkmaar Volleybaltoernooi met BBQ voor alle deelnemers en externe partners in de zomer 6a.1 Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol) Jan/Dirk e 6b. Waardering door ketenpartners Eén keer per 2 jaar vindt een tevredenheidonderzoek plaats onder de ketenpartners aan de hand van een korte vragenlijst; ActiefTalent streeft naar duurzame relaties met ketenpartners. 6b.1 Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol) Jan/Dirk e 6c. Waardering door opdrachtgevers Eén keer per 2 jaar vindt een tevredenheidonderzoek plaats onder opdrachtgevers aan de hand van een korte vragenlijst; ActiefTalent streeft ernaar een betrouwbare partner te zijn: zeggen wat je doet en doen waarmaken wat je beloofd! 6c.1 Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol) Jan/Dirk e 7. Waardering door medewerkers Met de medewerkers wordt één keer per jaar een functioneringsgesprek gehouden; Met de medewerkers wordt één keer in de twee jaar een beoordelingsgesprek gehouden; Uitkomsten van medewerkers-tevredenheidonderzoek 2010 worden verwerkt; Ziekteverzuim is niet hoger dan 2,5%. 7.1 Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken worden gehouden met alle medewerkers. 7.2 Het medewerkerstevredenheidonderzoek zal op basis van het onderzoek zoals in 2010 gehouden, eidn dit jaar opnieuw plaatsvinden. Doelstelling daarbij is dat de medewerkerstevredenheid niet meer dan 0.5-punt daalt 4e kwartaal 7.3 Zieke medewerkers worden direct gebeld, en er blijft regelmatig (tenminste 1x per week) contact tijdens ziekte Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 9 van 10

10 8. Waardering door de maatschappij ActiefTalent staat met beide benen in de maatschappij en laat dat zien door de werkzaamheden die in de directe omgeving worden uitgevoerd. Samenwerking met buurt en gemeentelijke vertegenwoordigers vormt daarbij het uitgangspunt. Iedere locatie maakt zichtbaar op welke wijze een bijdrage geleverd wordt aan vermindering van CO 2-uitstoot; Bij ieder van bovenstaande activiteiten zal worden nagedacht over de PR-waarde en wordt zo nodig een communicatieplan gemaakt. ActiefTalent doet bij gelegenheid mee aan maatschappelijke projecten zoals de deelname aan de spinning marathon waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker bij kinderen. ActiefTalent is actief op de verschillende regionale beursvloeren waar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en met gesloten beurs zaken doen. 8.1 Iedere locatie organiseert tenminste één tot de verbeelding sprekende activiteit waarmee ActiefTalent nadrukkelijk en positief in het nieuws komt coördinatoren hele jaar 8.3 Iedere locatie is op enige manier (lokaal) zichtbaar aanwezig bij de uitvoering van haar activiteiten door naam van ActiefTalent op kleding te dragen Jan 8.3 In voorkomende gevallen bij plenaire bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk ge-carpooled. Allen 8.4 ActiefTalent doet met deelnemers aan tenminste 2 maatschappelijke initiatieven mee, waarbij geld voor anderen wordt ingezameld coördinatoren 8.5 ActiefTalent is aanwezig op tenminste 3 beursvloeren in Noord-Holland coördinatoren 9. Eindresultaten ActiefTalent is een financieel gezonde organisatie die met beide benen midden in de maatschappij staat. De ïteit van het bedrijf is uitgedrukt in groei en rendement. Onder de huidige politiek economische omstandigheden kiest ActiefTalent naast een relatief forse groei in omzet (25%) voor een bescheiden groei van het rendement in 2012 t.o.v Netto winst (ontwikkelrendement) over 2012 is 4%. 9.2 Door uitbreiding van activiteiten in Forensische Zorg en AWBZ is een groei van omzet van 25% voorzien. 9.3 Deelnemersaantallen op locaties nemen niet af. Aantal deelnemers aan arbeidsre-integratie groeit verder naar 80 Alle medewerkers Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 10 van 10

Visie. Voorwoord. Financiering gemeentes. Aantallen deelnemers. Ewoud Visser Jan Luijben

Visie. Voorwoord. Financiering gemeentes. Aantallen deelnemers. Ewoud Visser Jan Luijben JAARVERSLAG 2012 ActiefTalent Bekent Stichting ActiefTalent eindrapportage ActiefTalent brengt mensen in beweging... voor ontwikkeling innovatie een internetplatform en...op wegvannaar volwaardig burgerschap

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV)

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Programma Kennismaking Presentatie participatieladder Demarrage Samenwerkingspilot met

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Communicatieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Autorisatie Versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 01-02-2017 F. van Doorn J. van Esch 3.C. Communicatieplan Van Esch 2017 v_1, 1/6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 7 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Ondersteuning door: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD Beleidsplan 2013-2018 Voorwoord Het Theehuis op de begraafplaats te Emmeloord is op 25 september 2012 in gebruik genomen en op 6 december 2012 officieel geopend.

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Onderdeel van het Duurzaamheidsplan Opdrachtgever: Domein: Alle Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 8 december 2015 Opgesteld door : Monique van der Velden Documenthistorie

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van ZVS Eemnes B.V. Auteur(s): W. Vorenhout, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie:

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari 2016 Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Books 4 Life Utrecht. Het gaat goed met Books 4 Life Utrecht. Sinds

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Communicatieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 1. Doelstelling van het communicatieplan...

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Jaarplan Johanniter Nederland 2017

Jaarplan Johanniter Nederland 2017 Jaarplan Johanniter Nederland 2017 Introductie Dit jaarplan is tot stand gekomen in overleg en met input van de medewerkers. Het draagvlak is groot en het eigenaarschap voor het totaal is onderstreept

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia -

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - 1. Personeelsbeleid Missie van Vixia 2007-2010 Vixia is een maatschappelijke onderneming die betaald werk biedt aan mensen met

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Carinova. Huishoudelijke Hulp. Vertrouwd dichtbij.

Carinova. Huishoudelijke Hulp. Vertrouwd dichtbij. Carinova Huishoudelijke Hulp Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Carinova Huishoudelijke Hulp Iedereen, jong of oud, alleenstaand of met een gezin, kan het ooit in zijn of haar leven nodig hebben. De zorgbehoefte

Nadere informatie