Inleiding bij dit jaarplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding bij dit jaarplan"

Transcriptie

1 Inleiding bij dit jaarplan 2012 zal een overgangsjaar worden voor wat betreft de dagbestedingsgelden van het Zorgkantoor. Deze gelden zullen overgaan naar de WMO en de beschikking daarvan, naar het zich nu laat aanzien, met ingang van 2013 bij de gemeentes terechtkomen. Daarnaast zal in 2012 voor ActiefTalent in toenemende mate van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om gelden vanuit de Forensische Zorg aan te wenden voor arbeidsre-integratie en participatie. Binnen de mogelijkheden om financiering voor de dienstverlening van ActiefTalent te krijgen zal er daarbij ook op de veranderende omstandigheden bij het UWV geanticipeerd moeten worden. Zaken die verder de aandacht vragen in 2012 zijn inhoudelijk vooral de verdere implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) met daaraan verbonden de intentie om ervaringsdeskundigen bij ActiefTalent in dienst te nemen en het voornemen om meer nog dan nu al het geval is winstgevende werkzaamheden te organiseren op de locaties. Bij consolidatie van de werkzaamheden en activiteiten in het huidig werkgebied en bij uitbreiding hiervan door ActiefTalent buiten het huidig werkgebied zal steeds bekeken worden met welke samenwerkingspartners binnen en buiten de Parnassia Bavo Groep (PBG) zal worden opgetrokken, waarbij het traject van de deelnemer en zijn of haar wensen uitgangspunt vormen voor de dienstverlening. Behalve de trajectgerichte financiering, zal ActiefTalent zich in 2012 steeds meer ontwikkelen als een organisatie die vanuit de mogelijkheden van de deelnemers flexibel reageert op vragen uit de markt om producten te gaan leveren die door deelnemers zelf gemaakt en verkocht worden. Zowel vanuit het inhoudelijk perspectief, als vanuit de financieringsmogelijkheden zal meer nog dan achterliggende jaren nadruk komen te liggen op de samenhang in de keten. Met EcoSol, met Brijder en Palier is deze samenhang er al langer maar juist met ketenpartners als RIBW, Reakt, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Landzijde, organisaties voor verstandelijk gehandicaptenzorg en niet in de laatste plaats gemeentelijke partners is investeren in goede samenwerking komend jaar noodzakelijk. Gemeentes vragen als opdrachtgever van inzet van WMO- en Veiligheidsgelden hier ook om. In een aantal gemeentes springt de rol die ActiefTalent genomen heeft in het wijkgericht werken in het oog. Een succesvolle lokale ketenaanpak zal dan ook in 2012 verder worden ontwikkeld. Omdat de complexiteit van de verschillende samenwerkingsrelaties en ook van de verschillende financieringstromen zal toenemen, is het van groot belang dat er komend jaar een adequaat management informatie systeem (tevens cliëntvolgsysteem) beschikbaar komt. Een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) waarop ook samenwerkingspartners (geautoriseerde) toegang hebben. ActiefTalent opereert aan de onderkant van een e bewegende markt. In die positie heeft ActiefTalent zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een partner die ertoe doet en een bijdrage levert aan een schone en veilige samenleving. Die bijdrage willen we ook in 2012 weer bieden. Haarlem, december 2011 Ewoud Visser Jan Luijben (directeur) (manager bedrijfsvoering) Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 1 van 10

2 Jaarplan 2012 ActiefTalent VISIE : Mensen die als gevolg van hun verslavingsproblematiek aan de rafelrand van de maatschappij zijn komen te staan, hebben er ook recht op (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levensstijl meedoen in die maatschappij en daarmee zelf voor een beter leven zorgen. Hiermee biedt ActiefTalent niet alleen een bijdrage in het voorkomen van overlast door mensen met een verslavingsachtergrond, maar ook in het voorkomen van sociaal isolement van deze mensen. Mensen met hun unieke talent bieden wij een mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een schone en veilige samenleving. MISSIE : ActiefTalent staat met beide benen in de maatschappij. Vanuit die plaats bieden wij, door professionele medewerkers, coaching en begeleiding gericht op dagbesteding, zodat maatschappelijke participatie en een beter leven vanuit de mogelijkheden van mensen met verslavingsproblematiek gerealiseerd kan worden. MOTTO : ActiefTalent brengt mensen in beweging! DOELEN : Aanbod van trajecten gericht op activering, dagbesteding en arbeidsre-integratie op minimaal alle locaties van Brijder Verslavingszorg in Noord-Holland realiseren, eren en uitbreiden; Samenhang van aanbod Brijder op gebied van Maatschappelijke Participatie verder ontwikkelen en specifiek toe te wijzen activiteiten onder verantwoordelijkheid van ActiefTalent gaan uitvoeren; Aanbod van trajecten realiseren op locaties van Brijder Verslavingszorg in Zuid-Holland waar dit aanbod (nog) niet voorhanden is; Groei van huidige omzet in Noord-Holland naar 2,3 miljoen Euro in 2012 (= groei ten opzichte van 2011 van ruim 25%!); Door nadrukkelijk monitoren van instroom en aanwezigheid van betaalde deelnemers nadrukkelijke sturing op productiviteit. Invoeren van een functioneel en betrouwbaar managementinformatie en cliëntvolgsysteem is hiervoor noodzakelijk; ActiefTalent is een financieel gezonde organisatie. Het begroot ontwikkelrendement voor 2012 is 4% van de omzet. Dit rendement is minimaal noodzakelijk als reservering voor tegenvallende opbrengsten op locaties; Bekendheid vergroten met tenminste 10 positieve berichten in de locale of regionale media. ActiefTalent is een organisatie met enthousiaste en betrokken medewerkers die plezier hebben in hun werk en trots zijn op de organisatie waarin zij werken. Een pragmatische, klantgerichte organisatie waarin het nakomen van afspraken, goede communicatie en kennis van zaken uitgangspunten vormen voor de samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners. Het onderstaand overzicht biedt inzicht op de verschillende INK-gebieden t.a.v. de speerpunten van het jaarplan 2012 van ActiefTalent. De directie van ActiefTalent heeft dit jaarplan in december 2011 samen met de begroting aan het bestuur aangeboden en het is beide door het bestuur geaccordeerd en vastgesteld. Hierbij is ook teruggekeken naar de resultaten in relatie tot het jaarplan 2011, waarbij geconstateerd is dat 85% van de doelen bereikt zijn. Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 2 van 10

3 1. Leiderschap Directeur en teammanager bedrijfsvoering zijn duidelijk en herkenbaar in stijl van leidinggeven, geven het goede voorbeeld voor medewerkers en zijn eerlijk en integer in hun beslissingen; Directeur en teammanager bedrijfsvoering stimuleren medewerkers in meedenken en meedoen aan verbeteringen en vernieuwen van de organisatie, gekoppeld aan de missie en visie van ActiefTalent. Ondernemerschap staat hierbij hoog in het vaandel. Bestuurlijke relatie van ActiefTalent met EcoSol en Brijder evalueren en lange termijn strategie uit zetten. Directeur en teammanager bedrijfsvoering bieden openheid over resultaten en de geleverde bijdragen van medewerkers. Directeur en teammanager bedrijfsvoering stellen zich toegankelijk op naar medewerkers en luisteren actief naar hen. Directeur en teammanager bedrijfsvoering volgen politieke ontwikkelingen, anticiperen op ontwikkelingen in beleid en creëren mogelijkheden om ïteit van bestaande te waarborgen en groei waar mogelijk tot stand te brengen. 1.1 Management is met regelmaat op diverse locaties van ActiefTalent aanwezig, bevraagt medewerkers over activiteiten en stimuleert waar mogelijk en ondersteunt daar waar noodzakelijk. 1.2 In 2011 is EcoSol een strategische samenwerking aangegaan met Combiwel. Daarnaast onderzoekt de Parnassia Bavo Groep de mogelijkheden om aantal diensten die niet direct op de behandeling gericht zijn, of althans niet vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd worden, op een andere manier binnen de PBG te organiseren. De dienstverlening van ActiefTalent past binnen dit dienstenaanbod (Wonen, Inloopvoorzieningen, Forensische Zorg, Bestuur/ 1 e half jaar arbeidsre-integratie en activering). ActiefTalent bekijkt met bestuur welke positie vanuit strategische beoordeling het best kan worden ingenomen en wat dat voor de bestuurlijke relatie betekent. 1.3 Tenminste 2x per jaar een plenaire bijeenkomst met alle medewerkers waarbij missie en visie van ActiefTalent uitgangspunt vormt voor de inhoud van de bijeenkomst 2 e + 4 e kwartaal 1.4 Locatieplannen worden door medewerkers op diverse locaties opgesteld en ontwikkelen zich binnen de lokale mogelijkheden en plaatselijke behoefte. Ondernemerschap staat hierbij hoog in het vaandel. Ideeën en ontwikkelen worden periodiek met het management besproken. Management bezoekt daartoe twee keer per jaar gezamenlijk de diverse /coördinatoren juli en december locaties, en los van elkaar regelmatiger. 1.5 Realiseren van financiering, uitbreiding opdrachtgevers en uitbreiden van aanbod en doelgroepen (LVG-ers, jongeren en justitieel geplaatsten). Verdere samenwerking met Inloopvoorzieningen en met Brijder Begeleid Wonen en met Palier en /coördinatoren andere Reclasseringsorganisaties (RN en Leger des Heils) zowel op taakgestraften als justitiabelen met zorgpaden. 1.6 Anticiperen en participeren op gemeentelijke initiatieven en ontwikkelingen. 2. Strategie en Beleid Verdere implementatie van methodisch kader IRB en onderzoeken mogelijkheid op ontwikkeling mogelijk inzet IPS onderzoeken en daarbij samen optrekken met Brijder Verslavingszorg. Toelating WTZi (=AWBZ-erkenning) realiseren. Missie en visie van ActiefTalent evalueren en eventueel herdefiniëren in termen IRB en herstelondersteunende zorg Arbeidsre-integratie meest belangrijk Dagbesteding aanpassen (voorgestelde term: Participatie (voor gebruikersgroep) Sociale Activering aanpassen (voorgestelde term: Activering (voor cleane groep) Lokaal zal nader worden bekeken hoe een onderscheiden aanbod is te realiseren voor deelnemers die nog volop in gebruik zijn en aanbod voor deelnemers die het gebruik goed onder controle hebben, of zelfs vrij zijn van gebruik. Medewerkers werven en aanstellen met ervaringsdeskundigheid (zie verder onder 3. management van medewerkers) Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 3 van 10

4 Onderscheid in aanbod cleane en gebruikende deelnemers. De uitgangspunten van IRB duidelijk vaststellen en communiceren met partners en opdrachtgevers De contractueel vastgelegde afspraken met opdrachtgevers betreffende verantwoording worden strakker en controleerbaar nagekomen, waardoor juist factureren wordt bevorderd. ActiefTalent, als merknaam van de organisatie weer verder uitdragen en in de markt zetten (ook op world wide web) Nieuwe look n feel van website ook meer gericht op arbeidsre-integratie Regelmatig nieuwe filmpjes die op de actualiteit gericht zijn Nadere afspraken over opbrengsten per locatie Er komen productie afspraken met de afzonderlijke locaties over de te realiseren opbrengsten uit werkzaamheden. Kostenbewust werken en opdrachten binnenhalen. Aanbod van activiteiten verder ontwikkelen zodat er kan worden ingegaan op specifieke wensen van deelnemers. Hierdoor zullen deelnemers meer gebonden worden en is het interessant voor hen om blijvend van het aanbod gebruik te maken. Verdere uitbreiding doelgroepen zoals in 2011 al ingezet (met name LVG en justitiabelen). Het motto: ActiefTalent brengt mensen in beweging zal verder gecommuniceerd worden bij ketenpartners en opdrachtgevers middels bijeenkomsten en foldermateriaal. Deelnemers aan re-integratietrajecten kunnen op de website een video CV plaatsen. De website zal door deelnemers in activeringstrajecten gebruikt worden. Binnenhalen van werk en werkzaamheden en waar mogelijk ook erkenning voor praktijkopleidingen. Kostenbewust personeel inplannen en bezetting organiseren (meer flexibele contracten, oproepcontracten). Naast de huidige opdrachtgevers worden nieuwe opdrachtgevers benaderd: Justitiabelen (via Palier) of ex-gedetineerden (project Nazorg, DJI en gemeenten) Gemeentes kijken steeds kritischer naar de inzet van middelen. Dat betekent voor ActiefTalent enerzijds dat we op de locaties met de gemeentes in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden van financiering en anderzijds ook op zoek zullen gaan naar opdrachten uit de markt om betaalde werkzaamheden te verrichten. Werken in de keten en werken als onderaannemer voor andere partijen 2.1 Medewerkers ActiefTalent worden getraind in IRB en nemen daartoe deel aan module Vlugge Variant (allen) en Doelvaardigheid bepalen (re-integratiecoaches en trajectbegeleiders) Medewerkers van ActiefTalent zullen pro-actief deelnemen aan presentaties op relevante beursen en bijeenkomsten en daar over ActiefTalent vertellen. Re-integratie gaat geboden worden middels vaste re-integratiecoaches gekoppeld aan vestigingen van de Brijder. De in Jan Coördinatoren/Jan Jan/re-integratiecoaches 2011 ingezette groei naar 70 deelnemers in individuele trajecten, wordt voortgezet. 2.2 De toelating WTZi is noodzakelijk om onafhankelijk AWBZ-gefinancierde trajecten te kunnen inkopen. Naast de inkoop van AWBZ-zorg die in 2013 overgaat naar de gemeente, vereist het Ministerie van Veiligheid en Justitie een toelating WTZi om Bestuur/ tweede kwartaal rechtstreeks Forensische Zorg-trajecten te kunnen inkopen. Anticiperend op de veranderende verhoudingen zal ActiefTalent in 2012 een toelating WTZi verwerven. 2.3 In de nieuwe missie en visie van ActiefTalent zullen IRB, herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid herkenbaar worden opgenomen. Trajecten gericht op betaald werk krijgen meer aandacht en de termen Dagbesteding en Sociale Activering worden aan de actualiteit aangepast. Dagbesteding zal voortaan Participatie worden genoemd. Participatie richt zich op deelnemers die nog in gebruik zijn, waarbij meedoen centraal staat. Het voorkomen van sociale uitsluiting staat hierbij centraal. Deelnemers in deze groep bevinden zich op trede 1, 2 en 3 van de participatieladder. Sociale Activering zal voortaan Activering gaan heten. Hierbij zijn de werkzaamheden van deelnemers en de activiteiten Bestuur/ Jan/coördinatoren Jan/coördinatoren 1 e half jaar 1 e kwartaal 1 e kwartaal Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 4 van 10

5 waaraan zij deelnemen meer gericht op écht werk en de mogelijke doorstroom naar betaald werk. Hierbij wordt vooral vanuit de mogelijkheden van de deelnemer gekeken wat hij of zij aankan. Deelnemers in deze groep bevinden zich op de tredes 3, 4 en 5 van de participatieladder. 2.4 Website ActiefTalent krijgt nieuwe anno look. Op de homepage wordt een agendafunctie toegevoegd, zodat homepage vaker vernieuwd en locaties verleid worden specifieke activiteiten of resultaten in agenda op te nemen. Daarnaast komt er een mogelijkheid om unieke aankondigingen op de home page te plaatsen Met multimediateam in Hoorn gaat de redactie voeren over websiteagenda en unieke aankondigingen Website krijgt functionaliteit waarop deelnemers eigen pagina s kunnen aanmaken. ActiefTalent zal op de website e aandacht besteden aan activiteiten van deelnemers waarop zij trots kunnen zijn en dat ook uitstralen (± 10 nieuwe filmpjes op jaarbasis, die op basis van actualiteit gebruikt kunnen worden bij presentaties) Als onderdeel van de verbeterde deelnemersomgeving op de website kunnen deelnemers aan re-integratietrajecten een video CV plaatsen en een eigen pagina op de website aanmaken. 2.5 ActiefTalent biedt op verschillende locaties groepen de mogelijkheid om in het kader van teambuilding of bedrijfsuitje een dagje mee te lopen met een van de veegploegen. 2.4 Naast het de huidige leerbedrijf in het groen en GOC (Beverwijk en Hoorn) wordt op de locatie Alkmaar gestreefd naar een erkenning als leerbedrijf op het gebied van hout en timmeren. Overige coördinatoren onderzoeken op eigen locatie de mogelijkheden. 2.5 Iedere locatie organiseert tenminste één open dag per jaar om de werkwijze van ActiefTalent en het aanbod voor deelnemers onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers (klantmanagers) en stakeholders (zoals bijvoorbeeld zorgmentoren, lokale politici en samenwerkingspartners) 2.6 Komende jaar richten we ons op alle locaties op de gemeentelijke stakeholders met het oog op overheveling AWBZ dagbesteding van zorgkantoren naar gemeentes 2.7 De implementatie van management informatie systeem en cliëntvolgsysteem moet medewerkers ondersteunen bij foutloze en snelle facturatie. 2.8 Ewoud en Jan verdelen de verschillende stakeholders en onderzoeken mogelijkheden om uitbreiding van activiteitenaanbod te realiseren voor justitiabelen (Palier) en ex-gedetineerden (Jan), en met Dijk en Duin (Ewoud). Met Brijder wordt de ingezette ontwikkelingen rondom de invoer van de IRB en herstelondersteunende zorg verder voortgezet. 2.9 Pilot wordt gestart in de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) in Amsterdam, waar de training regie op eigen leven m.b.v. hondentraining wordt aangeboden als Forensisch Zorg alternatief voor het programma Dutch Celldogs. Gerard/Jan John/Gerard i.s.m. multimediateam + coördinatoren John/Gerard i.s.m. multimediateam + re-integratiecoaches allen Coördinator Alkmaar en alle andere coördinatoren allen Ewoud Jan/Simone de Jong eerste kwartaal 1x per jaar eerste kwartaal april - juni Eerste kwartaal Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 5 van 10

6 3. Management van medewerkers : (flexibel en loyaal) Aandacht zal daarbij besteed moeten worden aan: Implementatie van IRB trainingen Groei van medewerkersbestand door aanstellen medewerkers met ervaringsdeskundigheid Training in gebruik managementinformatie systeem en cliëntvolgsysteem Standaardisering van programma voor deskundigheidsbevordering en opleidingsmogelijkheden; Aanbieden van een veilige en prettige werkomgeving (onder meer training BHV en Hepatitis B vaccinaties); Tenminste één keer per jaar is er een gezamenlijke personeelsbijeenkomst waarbij netwerken en verbeteren van (informele) contacten centraal staan; Verbetering van communicatiestructuur moet samenhang en samenwerking tussen afzonderlijke locaties vergroten; Onderlinge afstemming tussen coördinatoren zal zowel bilateraal als twee keer per jaar plenair plaatsvinden. Medewerkers van ActiefTalent ontvangen bij een positief bedrijfsresultaat eind van het jaar een kerstpakket. Verdere ontwikkeling van stage-beleid. 3.1 Medewerkers ActiefTalent worden getraind in IRB en nemen daartoe deel aan module Vlugge Variant (allen) en Jan Doelvaardigheid bepalen (re-integratiecoaches en trajectbegeleiders) 3.2 Er komt een opleidingsprogramma waarin verschillende trainingen en cursussen verspreid over het jaar worden aangeboden. Kennis van Middelen; Psychiatrische ziektebeelden standaard in inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Methodisch werken organisatiebreed ingevoerd en als training beschikbaar. 3.3 ActiefTalent heeft eind 2012 tenminste 10% van haar medewerkersbestand gerekruteerd uit ervaringsdeskundigen Voorafgaand aan een aanstelling bij ActiefTalent volgt een ervaringsdeskundige de trainingen: o Herstellen doe je zelf, en/of o Leergang ervaringsdeskundigheid bij RCO De Hoofdzaak, of vergelijkbare trainingen elders. 3.4 Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om zich tegen Hepatitis B te laten vaccineren Alle werkmeesters en activiteitenbegeleiders volgen verplicht BHV-opleiding of de opfriscursus en dienen aan de vereiste normen te voldoen (voldoende cijfer voor de deelcertificaten) Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 6 van 10 Jan Jan Jan/coördinatoren allen werkmeesters en activiteitenbegeleiders januari 1 e kwartaal 2 e kwartaal 4 e kwartaal 3.5 Management informatiesysteem en cliëntvolgsysteem wordt ingevoerd en medewerkers getraind 2 e kwartaal 3.6 Kerstpakketten worden op basis van resultaat t/m oktober besteld en samen door Ewoud en Jan persoonlijk aan de oktober medewerkers afgegeven. december 3.7 Er komt een plenaire bijeenkomst van medewerkers en vrijwilligers waarbij het accent komt te liggen om d.m.v. sport ongedwongen samen te komen en gelegenheid te hebben vooral informeel met elkaar een dag op te trekken 9 januari Er komen tenminste 2 plenaire bijeenkomsten met de coördinerend trajectbegeleiders met het management. Daarnaast komt er een communicatieplan om de locaties onderling op de hoogte te houden van verschillende initiatieven en ontwikkelingen. Coördinatoren kunnen elkaar ook onderling opzoeken om op die manier ideeën uit te wisselen en tot nieuwe ideeën te komen. /coördinatoren 2 e en 3 e kwartaal 3.9 Stagiaires worden standaard meegenomen in trainingsdagen over kennis van middelen en krijgen bij aanvang van de Bea/Jan stage een stagehandboek uitgereikt. Coördinatie van stagebeleid bij vaste coördinator (Bea Jongejan) belegd Leerovereenkomsten van stagiaires worden door coördinatoren aangeleverd. Alle coördinatoren begin schooljaar

7 4. Management van Middelen Investeren in adequaat management informatie en cliëntvolgsysteem heeft hoogste prioriteit Transparant financieel beleid en financieel beheer van inkomsten en uitgaven; Uitbreiding aanbod Efficiënter gebruik en inzet van busjes Contracten met opdrachtgevers herzien en streven naar maandelijkse facturatie met oog op verbeterde liquiditeit; Toenemend gebruik en aandacht voor eigen website tot stand brengen. 4.1 De toenemende complexiteit van gecombineerde geldstromen vereist een adequaat management informatie en cliëntvolgsysteem. Medewerkers en financiële administratie kan niet langer professioneel werken zonder zo n systeem. Opdrachtgevers vereisen betrouwbare systemen ook keurmerk Blik op Werk en voorgenomen toelating WTZi vereisen dit. ActiefTalent zal in het 1 e kwartaal een keuze maken voor zo n systeem, dit in het 2 e kwartaal implementeren en de medewerkers in 2 e en 3 e kwartaal op het gebruik ervan scholen. Bestuur/ 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4.2 Begroting goedgekeurd en vastgesteld door bestuur Ewoud december Begroting per locatie en voor arbeidsre-integratie in december 2011 vastgesteld en medewerkers gecommitteerd januari Invoeren van volwaardig management- en cliëntvolgsysteem april-mei 4.5 Jaarplan (ook financieel) voor onderhoud en ontwikkeling van website waarin betrokkenheid van deelnemers en een nadere invulling van onderhoud deelnemersomgeving is uitgewerkt. John/Gerard W./Jan januari Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 7 van 10

8 5. Management van processen Verbetering proces van realiseren CIZ-indicaties en realiseren AWBZ-productie Blijvend hoge prioriteit op tijdige rapportage en facturatie en zorgvuldigheid ervan, bij voorkeur met cliëntvolgsysteem Blijvend voldoen aan eisen van Keurmerk Blik op Werk Toelating WTZi Jaarlijks een halfjaarbericht in juli en een jaarverslag in februari uitbrengen. 5.1 Het binnenhalen van CIZ-indicaties t.b.v. uitbreiding aanbod voor deelnemers wordt geeerd. Ook registratie en rapportage vanuit Brijder en EcoSol hiertoe en de aanmelding bij het CIZ-kantoor zal beter moeten om realisatie van 1 e kwartaal volledig productiekader AWBZ te realiseren. 5.2 Onder andere door ontbreken van adequaat cliëntvolgsysteem schiet managementinformatie bijvoorbeeld ten behoeve van facturering te kort. Hiertoe zal een systeem in 2012 ter beschikking moeten komen. 2 e kwartaal 5.2 Voor het keurmerk Blik op Werk moet aan een aantal eisen worden voldaan. Samenwerking hierin met EcoSol hierin is essentieel en zal zoals nu wordt uitgevoerd worden geeerd. Afhankelijk van strategische keuzes t.a.v. bestuurlijke relatie zal het gecombineerd keurmerk met EcoSol eventueel Jan/Dirk 3 e kwartaal opnieuw worden beoordeeld. 5.3 Verslaglegging aan opdrachtgevers en stakeholders naast de afgesproken periodieke rapportages op klantniveau, aan de hand van halfjaarbericht in juli en een jaarverslag in januari. Vormgeving van deze rapportages wordt door deelnemers verzorgd, inhoud wordt door management aangeleverd. Accountantsverklaring op verzoek beschikbaar voor opdrachtgevers, nadat deze door bestuur is vastgesteld. John/Jan januari - juli Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 8 van 10

9 Bij resultaatgebied 6. klanten en leveranciers wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemers, ketenpartners en opdrachtgevers 6a. Waardering door deelnemers Jaarlijks zal een tevredenheidonderzoek gehouden worden onder de deelnemers aan de hand van een korte vragenlijst (?) Met de cliëntenraad van de Brijder Verslavingszorg zal periodiek overleg plaatsvinden. Deelname Dutch Street Cup door deelnemers met de opening van het landelijk toernooi in Alkmaar Volleybaltoernooi met BBQ voor alle deelnemers en externe partners in de zomer 6a.1 Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol) Jan/Dirk e 6b. Waardering door ketenpartners Eén keer per 2 jaar vindt een tevredenheidonderzoek plaats onder de ketenpartners aan de hand van een korte vragenlijst; ActiefTalent streeft naar duurzame relaties met ketenpartners. 6b.1 Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol) Jan/Dirk e 6c. Waardering door opdrachtgevers Eén keer per 2 jaar vindt een tevredenheidonderzoek plaats onder opdrachtgevers aan de hand van een korte vragenlijst; ActiefTalent streeft ernaar een betrouwbare partner te zijn: zeggen wat je doet en doen waarmaken wat je beloofd! 6c.1 Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol) Jan/Dirk e 7. Waardering door medewerkers Met de medewerkers wordt één keer per jaar een functioneringsgesprek gehouden; Met de medewerkers wordt één keer in de twee jaar een beoordelingsgesprek gehouden; Uitkomsten van medewerkers-tevredenheidonderzoek 2010 worden verwerkt; Ziekteverzuim is niet hoger dan 2,5%. 7.1 Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken worden gehouden met alle medewerkers. 7.2 Het medewerkerstevredenheidonderzoek zal op basis van het onderzoek zoals in 2010 gehouden, eidn dit jaar opnieuw plaatsvinden. Doelstelling daarbij is dat de medewerkerstevredenheid niet meer dan 0.5-punt daalt 4e kwartaal 7.3 Zieke medewerkers worden direct gebeld, en er blijft regelmatig (tenminste 1x per week) contact tijdens ziekte Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 9 van 10

10 8. Waardering door de maatschappij ActiefTalent staat met beide benen in de maatschappij en laat dat zien door de werkzaamheden die in de directe omgeving worden uitgevoerd. Samenwerking met buurt en gemeentelijke vertegenwoordigers vormt daarbij het uitgangspunt. Iedere locatie maakt zichtbaar op welke wijze een bijdrage geleverd wordt aan vermindering van CO 2-uitstoot; Bij ieder van bovenstaande activiteiten zal worden nagedacht over de PR-waarde en wordt zo nodig een communicatieplan gemaakt. ActiefTalent doet bij gelegenheid mee aan maatschappelijke projecten zoals de deelname aan de spinning marathon waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker bij kinderen. ActiefTalent is actief op de verschillende regionale beursvloeren waar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en met gesloten beurs zaken doen. 8.1 Iedere locatie organiseert tenminste één tot de verbeelding sprekende activiteit waarmee ActiefTalent nadrukkelijk en positief in het nieuws komt coördinatoren hele jaar 8.3 Iedere locatie is op enige manier (lokaal) zichtbaar aanwezig bij de uitvoering van haar activiteiten door naam van ActiefTalent op kleding te dragen Jan 8.3 In voorkomende gevallen bij plenaire bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk ge-carpooled. Allen 8.4 ActiefTalent doet met deelnemers aan tenminste 2 maatschappelijke initiatieven mee, waarbij geld voor anderen wordt ingezameld coördinatoren 8.5 ActiefTalent is aanwezig op tenminste 3 beursvloeren in Noord-Holland coördinatoren 9. Eindresultaten ActiefTalent is een financieel gezonde organisatie die met beide benen midden in de maatschappij staat. De ïteit van het bedrijf is uitgedrukt in groei en rendement. Onder de huidige politiek economische omstandigheden kiest ActiefTalent naast een relatief forse groei in omzet (25%) voor een bescheiden groei van het rendement in 2012 t.o.v Netto winst (ontwikkelrendement) over 2012 is 4%. 9.2 Door uitbreiding van activiteiten in Forensische Zorg en AWBZ is een groei van omzet van 25% voorzien. 9.3 Deelnemersaantallen op locaties nemen niet af. Aantal deelnemers aan arbeidsre-integratie groeit verder naar 80 Alle medewerkers Jaarplan 2012 ActiefTalent Pagina 10 van 10

Visie. Voorwoord. Financiering gemeentes. Aantallen deelnemers. Ewoud Visser Jan Luijben

Visie. Voorwoord. Financiering gemeentes. Aantallen deelnemers. Ewoud Visser Jan Luijben JAARVERSLAG 2012 ActiefTalent Bekent Stichting ActiefTalent eindrapportage ActiefTalent brengt mensen in beweging... voor ontwikkeling innovatie een internetplatform en...op wegvannaar volwaardig burgerschap

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Ontstaan 5 2.3 Doelgroep 5 2.4 Werkwijze 5

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie