Het cliëntvolgsysteem (CVS) in de praktijk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het cliëntvolgsysteem (CVS) in de praktijk:"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon Telefax Het cliëntvolgsysteem (CVS) in de praktijk: meerdere systemen beschikbaar, zorgvuldige keuze vereist! Een overzicht en analyse van de medio 2002 in de markt beschikbare CVS'en en een handreiking voor het opstellen van de eisen die door een WIZ-dienst aan een CVS kunnen worden gesteld, alsmede een opzet voor de selectie en implementatie daarvan.

2 Inhoud Voorwoord: waarom deze handreiking lezen? 5 Inleiding 7 Handreiking cliëntvolgsysteem ontbreekt nog 7 De hoofdstructuur: marktverkenning en handreiking 7 Deel 1: De markt in beeld 9 1 SUWI: ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering 11 Sluitende Aanpak in perspectief 11 De keten als uitgangspunt 12 Casemanagement als 'motor' voor de Sluitende Aanpak 13 De strategie- en regiefunctie moet worden vormgegeven 13 SUWI & ICT: vele aanpassingen noodzakelijk 14 De koppeling aan de voorkant: het CWI 14 De koppeling aan de achterkant: het Inlichtingenbureau 15 Stelselmaatregelen 16 De Sluitende Aanpak vraagt om een CVS binnen WIZ-diensten 17 Doelstelling CVS: de casemanager centraal! 17 Processen zijn leidend en moeten in kaart worden gebracht 17 Vertaling referentiekader naar generieke eisen CVS 17 2 De marktverkenning van cliëntvolgsystemen 19 Zes leveranciers bieden een pakket aan 19 Baas & Roost Advies/Imwin voor Windows 19 Centric Public Sector Solutions/GWS4all-module reïntegratie 20 Horlings & Eerbeek/EBB-Trajecten 20 PinkRoccade Civility/Traject-Assistent 21 Stratech/Masterlink 21 Transfer Solutions/MVS 22 Type leverancier: pakketaanbieder of dienstverlener 22 Gehanteerde werkwijze: zoek de verschillen 23 Toetsingskader als basis voor vergelijking 23 3 Analyse van de aangeboden pakketten 25 Ondersteunde regelingen: alleen regie Abw of ook additionele arbeid 25 Relatie met inkoop: geen of volledige ondersteuning van inkoop 25 Flexibiliteit van de inrichting: vast ingesteld of volledig inrichtbaar 26 Procesondersteuning: afwezig of compleet 27 Flexibiliteit van gegevensmodellering: geen of alle gegevens te veranderen 28 Koppelingen met uitkeringssystemen: geen of volledige integratie 30 Rapportages: standaard in of volledig buiten het pakket 31 Gebruikersgroepen: individuele benadering of gebruikersgroep 31 Fase ontwikkeling van product: ideestadium of reeds jaren in productie 32 Organisatie leverancier: kleinschalig of grootschalig 33 Prijs van het product: gratis of een groot kapitaal 34 Flexibiliteit technische architectuur: wel of niet inpasbaar 36 3

3 Deel 2: De gemeenten aan zet 39 4 Nadenken is de eerste stap 41 De casemanager: keuze maken rond de rol en positie 41 Nieuwe vaardigheden voor de casemanager noodzakelijk 41 De casemanager doet het niet alleen 42 Processen moeten worden (her)ingericht 43 De inrichting van de strategie- en regiefunctie 43 nzet ICT adequaat voorbereiden 44 Conclusie: belangrijkste (beleids)keuzes vooraf maken 45 5 Proces van selectie en aanschaf zorgvuldig doorlopen 47 Een goed Programma van Eisen maakt de selectie makkelijker 47 Achtergrondinformatie geeft ook de leverancier extra inzicht 47 Onderdelen van een Programma van Eisen 47 Vervat functionele eisen in elementaire gesloten (ja/nee) vragen 47 Zorg voor een gebalanceerde weging van de onderdelen 48 Stel open vragen voor extra inzicht 49 Maak de kosten van de verschillende pakketten vergelijkbaar 49 Europese aanbesteding noodzaak? 51 Ondertekening contract is het sluitstuk 51 6 Implementatieplan is een kritieke succesfactor 53 De aandachtsgebieden van een implementatie: bedrijfsvoering leidend 53 Bedrijfsvoering: kaal of niet kaal 54 Documenten: wie wat wanneer? 54 Installatie: is de machinerie op orde? 54 Conversie: een schone lei 55 Acceptatie: doet-ie het of doet-ie het niet? 55 Een projectmatige aanpak van de implementatie is noodzakelijk 55 Beschouw zowel de eenmalige als de structurele kosten 57 Nawoord 59 A Voorbeeld Programma van Eisen 61 B Gebruikte afkortingen 67 4

4 Voorwoord: waarom deze handreiking lezen? Hoe selecteer ik een goed cliëntvolgsysteem? Met die vraag worstelt menige gemeente. Sinds de invoering van de wet SUWI (Samenwerking Uitvoering Werk & Inkomen) is er veel veranderd. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de regie van het reïntegratieproces van cliënten. Een geautomatiseerde ondersteuning van de bedrijfsprocessen helpt hierbij. Waarschijnlijk weet u dat er verschillende leveranciers een aanbod hebben op dit gebied. Aan u de taak om de beste toepassing voor uw gemeente te zoeken. Hoe? Deze handreiking kan u daarbij helpen. In deze handreiking vindt u een toetsingskader dat u kunt gebruiken bij de selectie van een cliëntvolgsysteem. We hebben ook de eisen op een rijtje gezet die de wet SUWI stelt aan een dergelijk systeem en de gevolgen die dat heeft voor de vastlegging en koppeling van gegevens. Verder vindt u in deze handreiking een marktverkenning. We hebben namelijk zes pakketten van verschillende leveranciers bij verschillende gemeenten met elkaar vergeleken en de ervaringen hiermee beschreven. Kortom, we hopen dat de selectie en implementatie van een cliëntvolgsysteem voor u hiermee makkelijker wordt. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Steunpunt Suwi Gemeenten of met StimulanSZ. Jos Kok directeur Uitvoering Werk en Inkomen Met dank aan de gemeenten Amsterdam, 's Hertogenbosch, Horst aan de Maas, Leeuwarden, Nijmegen en Zaanstad voor hun bijdrage. 5

5 Inleiding De invoering en implementatie van SUWI (Samenwerking Uitvoering Werk & Inkomen) en in het verlengde daarvan de Sluitende Aanpak en de Agenda voor de Toekomst, hebben grote gevolgen voor de WIZ-diensten 1) op vele terreinen van hun bedrijfsvoering. Om deze gevolgen in kaart te brengen zijn door zowel het Steunpunt SUWI gemeenten, StimulanSZ als Divosa inmiddels diverse handreikingen verschenen, waardoor de WIZ-diensten gebruik kunnen maken van ervaringen die reeds elders zijn opgedaan (zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden). Handreiking cliëntvolgsysteem ontbreekt nog Een van de gevolgen voor de bedrijfsvoering van WIZ-diensten is de noodzaak om een cliëntvolgsysteem (CVS) te selecteren en te implementeren voor de eigen organisatie, zodat de registratie van de reïntegratieactiviteiten van cliënten (richting werk, additionele arbeid of zorg) adequaat kan worden vormgegeven 2). In algemene termen gesteld is dit niet alleen van belang voor de sturing en beheersing van de relevante processen, maar ook voor de verantwoording die in het kader van de Agenda van de Toekomst en anderszins moet worden afgelegd. Tegen deze achtergrond is een marktverkenning uitgevoerd naar een aantal CVS'en, die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Het zijn er vele, in een verschillend stadium van ontwikkeling. Teneinde het aanbod en de marktverkenning enigszins te beperken (en overzichtelijk te houden) is daarbij als 'selectiemaatstaf' voor deelname van leveranciers 'het hebben van een WIZ-dienst als klant' gehanteerd. Impliciet werd daarmee aangegeven dat de geselecteerde CVS'en van waarde zijn voor WIZ-diensten (ten minste één dienst heeft hiervoor reeds gekozen), anderzijds werd het daardoor mogelijk de ervaringen van de klanten (de WIZ-diensten) bij de marktverkenning te betrekken. De hoofdstructuur: marktverkenning en handreiking Bij de opzet van dit boekje is gekozen voor een tweedeling, namelijk een marktverkenning enerzijds en een handreiking voor WIZ-diensten anderzijds. In afbeelding 1 is deze hoofdstructuur weergegeven. Afbeelding 1: de hoofdstructuur 1) In dit boekje zal consequent de benaming "Werk, Inkomen, Zorg - diensten" worden gehanteerd, in plaats van de traditionele benaming Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD). WIZ-diensten doen meer dan het verstrekken van uitkeringen alleen! 2) WIZ-diensten kunnen dit zelf implementeren, dan wel in (regionaal) samenwerkingsverband. 7

6 Deel 1 van dit boekje geeft, naast een algemeen overzicht van de gevolgen van SUWI voor de WIZdiensten, een beeld van de uitgevoerde marktverkenning naar CVS'en. Deel 2 geeft een handreiking voor de implementatie van een CVS: de noodzakelijke keuzes binnen de eigen organisatie, de aanpak van de selectie van een CVS en ten slotte de implementatie daarvan. Op deze plaats willen wij zowel de leveranciers van CVS'en als de deelnemende WIZ-diensten bedanken voor hun bijdrage aan de marktverkenning. 8

7 DEEL 1: DE MARKT IN BEELD In het eerste deel van dit boekje wordt een beeld geschetst van zowel de algemene ontwikkelingen en gevolgen van SUWI, alsook van de uitgevoerde marktverkenning van CVS'en. Dit deel kunt u beschouwen als het referentiekader, op basis waarvan u zelf binnen uw eigen organisatie aan het werk kunt gaan: (a) de algemene ontwikkelingen rond SUWI geven de vraagstukken aan die van belang zijn en vervolgens een vertaling vragen naar uw eigen organisatie (wat betreft processen, functies en inzet van ICT); (b) de marktverkenning van de CVS'en schetst een beeld van de beoordeelde systemen en de verschillen die daartussen bestaan, gericht op diverse (belangrijke) items. Op basis van de keuzes vanuit uw eigen organisatie en de lokale situatie dient u zelf te bepalen welke eisen vanuit uw eigen organisatie relevant zijn voor een CVS. Met dit referentiekader in het achterhoofd, kunt u de (noodzakelijke) koers en keuzes voor uw eigen organisatie bepalen. In het tweede deel van dit boekje zal daarvoor een handreiking worden geboden, onderstaand is een samenvatting opgenomen van het eerste deel. Vanuit het SUWI-perspectief kunnen diverse gevolgen worden vastgesteld, die in twee hoofdgroepen kunnen worden onderscheiden. Deze komen in hoofdstuk 1 aan de orde. Allereerst heeft SUWI gevolgen voor de WIZ-processen rond diverse aspecten, zoals de aanpassing van de intake (samenwerking met het CWI), de invoering van casemanagement, de vormgeving van de regiefunctie rond inkoop en de inrichting van het bedrijfsverzamelgebouw. Met name de invoering van casemanagement is een belangrijke (en complexe) stap, aangezien daarmee uiting wordt gegeven aan een nieuwe werkwijze en een nieuw dienstverlenings-concept. Ten tweede heeft SUWI (ingrijpende) gevolgen voor de inzet van ICT binnen de WIZ-diensten. Hierbij gaat het zowel om de registratie van reïntegratieactiviteiten door middel van een cliëntvolgsysteem als om de landelijke ICT-ontwikkelingen rond de koppeling aan de 'voorkant' (met het CWI) en de koppeling aan de 'achterkant' (met het Inlichtingenbureau). Andere implicaties zijn de noodzaak om aan te sluiten op een aantal 'technische' aspecten van SUWI (sectorloket, SUWInet en gegevensstandaardisering) en de vraag in hoeverre een koppeling met reïntegratiebedrijven (RIB's) aan de orde is. Voor de ondersteuning van de Sluitende Aanpak in brede zin, dus zowel het volgen van de reïntegratieactiviteiten van de cliënten, de inkoop van trajecten als de noodzakelijke rapportages, is de invoering van een cliëntvolgsysteem voor de WIZ-diensten onontkoombaar. Teneinde de WIZ-diensten bij de keuze en selectie van een dergelijk systeem te ondersteunen, is een marktverkenning uitgevoerd naar een aantal van deze systemen (zes in totaal). Deze marktverkenning is, wat betreft de aanpak, opgenomen in hoofdstuk 2. Er zijn ongetwijfeld nog meer systemen op de markt beschikbaar, maar de nu geselecteerde en beoordeelde systemen worden alle bij minimaal één WIZ-dienst gebruikt, zodat van de ervaringen van die WIZdiensten gebruik kon worden gemaakt. De beoordeling van de CVS'en heeft plaatsgevonden aan de hand van een zogenoemd 'toetsingskader', waarin de belangrijkste eisen die aan een dergelijk systeem kunnen worden gesteld, zijn vastgelegd. Daarnaast heeft voor elk van de systemen een 'demo- en interviewdag' plaatsgevonden, waarin naast het bekijken van de werking van het systeem zelf, interviews hebben plaatsgevonden met de belangrijkste spelers binnen de WIZ-diensten (eindgebruikers, de applicatiebeheerder, de technisch beheerder, de I&A-manager, de eindverantwoordelijke lijnmanager en de softwareleverancier). Deze interviews dienden de door de leveranciers op papier aangegeven functionaliteiten van de systemen te bevestigen. De resultaten van de beoordeling van de CVS'en (hoofdstuk 3) laten zien, dat er diverse overeenkomsten tussen de beschikbare systemen zijn, doch ook vele (majeure) verschillen. Deze verschillen hebben betrekking op alle onderscheiden hoofdeisen, die aan de systemen kunnen worden gesteld, dat wil zeggen: 9

8 (a) functionele eisen: realisatie van MoSA en SUWI-gegevensset, ondersteuning van inhoudelijke regelingen, ondersteuning van het inkoopproces, de geboden procesondersteuning, koppeling naar uitkeringssystemen; (b) technische eisen: flexibiliteit van de inrichting, flexibiliteit van de gegevensmodellering, de rapportagemogelijkheden en de flexibiliteit van de technische architectuur; (c) gebruikerseisen: rol van de gebruikers bij de (verdere) ontwikkeling; (d) leverancierseisen: fase van de ontwikkeling van het product, de organisatie van de leverancier en de prijs. Uit deze beoordeling komt niet naar voren of de systemen 'goed of slecht' zijn, integendeel. De verschillen tussen de diverse aangeboden systemen zijn inzichtelijk gemaakt en het is aan de WIZ-diensten om te bepalen welke eisen men aan een CVS wenst te stellen en hoe men de geconstateerde verschillen wil beoordelen. Dit zal afhankelijk zijn van vele (lokale) omstandigheden. 10

9 1 SUWI: ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering Met de invoering per 1 januari 2002 van SUWI (Samenwerking Uitvoering Werk & Inkomen) als institutioneel kader en in het verlengde daarvan de afspraken rond de Sluitende Aanpak en de Agenda voor de Toekomst, zal er voor gemeenten veel gaan veranderen c.q. zullen reeds lopende veranderingen binnen de WIZ-diensten in een stroomversnelling geraken. Deze veranderingen hebben betrekking op de WIZprocessen enerzijds en op de inzet van ICT binnen de WIZ-diensten anderzijds. In afbeelding 2 zijn de belangrijkste wijzigingen na SUWI schematisch opgenomen. Afbeelding 2: de gevolgen van SUWI voor de WIZ-diensten In dit hoofdstuk zullen de gevolgen van SUWI voor de WIZ-diensten in hoofdlijnen worden beschreven, als achtergrond en basis voor de inhoud en positionering van een toekomstig cliëntvolgsysteem (CVS) binnen de (eigen) organisatie. De verdere uitwerking in termen van processen, functies en inzet van ICT binnen de eigen WIZ-dienst zal in hoofdstuk 4 aan de orde komen. Sluitende Aanpak in perspectief De WIZ-diensten zullen zich verder gaan ontwikkelen van een verstrekker van uitkeringen tot een regisseur op het terrein van reïntegratie van cliënten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor het realiseren van een Sluitende Aanpak van alle uitkeringsgerechtigden. Dit wil zeggen dat iedere uitkerings-gerechtigde binnen één jaar een passend aanbod moet krijgen van de gemeente om weer deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer door werk, gesubsidieerd werk of sociale activering. Daarbij dient overigens te worden opgemerkt dat ook niet uitkeringsgerechtigden (NUG'ers) en de ANW'ers (Algemene Nabestaanden Wet) met ingang van 1 januari 2002 tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. Deze Sluitende Aanpak van cliënten vraagt om ingrijpende aanpassingen: (a) allereerst zal aansluiting gezocht moeten worden bij de partners in de 'keten', zowel aan de 'voorkant' bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de af te sluiten Service Niveau Overeenkomst (SNO), als aan de 'achterkant' bij de reïntegratie-bedrijven; 11

10 (b) ten tweede zal casemanagement geïntroduceerd moeten worden, primair als uiting van een gewenste andere benadering van de cliënt en de daarbij behorende dienstverlenende cultuur; (c) tot slot dient de zogenoemde 'strategie- en regiefunctie' (kortweg de inkoop) richting de reïntegratiebedrijven en zorgtrajecten vorm te worden gegeven. Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande ontwikkelingen grote gevolgen (zullen) hebben voor de cliënten, de medewerkers en het management van de WIZ-diensten, alsmede voor de bedrijfsvoering van deze diensten. De keten als uitgangspunt De uitgangpunten van SUWI zullen moeten worden vertaald in een dienstverleningsconcept, waarbij de gehele keten van werk en/of zorg alsmede inkomen de basis is. Kernthema's daarbij zijn dicht bij de burgers wat betreft dienstverlening, werk boven inkomen als principe en een Sluitende Aanpak als resultaat. Daarmee kan de regie op de keten (en de Sluitende Aanpak) vorm worden gegeven, waarbij in elk geval de volgende vragen beantwoord dienen te worden: (a) hoe kan aan de (nieuwe) dienstverlening op de terreinen werk, zorg en inkomen vorm worden gegeven? (b) wat is de rol van de gemeenten (WIZ-diensten) in deze keten in relatie tot de overige partners? (c) van welke principes gaat de ketendienstverlening uit: bijvoorbeeld de cliënt als maat voor de dienstverlening, één aanspreekpunt voor de cliënt? Zijn deze vragen beantwoord, dan kan de vertaling plaatsvinden van de Sluitende Aanpak naar een hanteerbaar werkproces voor de WIZ-dienst en kan bepaald worden hoe iedere cliënt (uitkeringsgerechtigd of niet) een traject richting werk en/of zorg aangeboden kan worden en vervolgens dit proces gestuurd en beheerst kan worden. Het referentiemodel dat StimulanSZ 3) aanbiedt, verdeelt dit proces in drie stappen: (a) het CWI-proces (de start voor nieuwe cliënten); (b) het gemeentelijk proces van de sluitende aanpak, bestaande uit: (i) het vaststellen van het recht op uitkering en het opstellen van een trajectplan, met een link naar de ondersteunende processen (bijvoorbeeld de inkoop); (ii) casemanagement: het starten, volgen en het bijstellen van het trajectplan; (iii) heronderzoeken naar de rechtmatigheid; (iv) beëindiging van de uitkering en nazorg; (c) de externe processen: reïntegratie, zorg en andere gemeentelijke processen. In afbeelding 3 is schematisch een voorbeeldproces opgenomen. Afbeelding 3: een voorbeeldproces Sluitende Aanpak 3) Het werkproces naar een sluitende aanpak, een referentiemodel voor alle gemeenten. Stichting StimulanSZ, Den Haag (www.stimulansz.nl). 12

11 Casemanagement als 'motor' voor de Sluitende Aanpak Bij de Sluitende Aanpak wordt de invoering van casemanagement als het sleutelbegrip gezien. Het algemene uitgangspunt ten aanzien van casemanagement is dat: "de casemanager hét aanspreekpunt voor de cliënt zal zijn voor de uitkeringsverstrekking (inkomen) en trajecten richting werk en/of zorg. De casemanager beziet de onderlinge samenhang tussen werk, inkomen en zorg en is daarmee de regisseur van het traject". Uit bovenstaande 'definitie' blijkt de hoe de rol van de (huidige) consulent zal veranderen in die van casemanager 4). Tot voor kort was de WIZ-dienst en daarmee de consulent met name het aanspreekpunt voor de cliënt wat betreft de uitkeringsverstrekking. In de nieuwe rol zal de casemanager in het algemeen de spin in het web zijn voor de cliënt, zowel intern binnen de eigen organisatie (naar andere functionarissen) als extern voor het CWI en de zorg- en reïntegratiebedrijven. In de praktijk blijkt dat casemanagement verschillende verschijningsvormen kent. De lokale invulling is onder andere afhankelijk van de doelstellingen rond de bestuurlijke, financiële en personele situatie in de gemeente. Op grond van onderzoek 5) zijn de volgende vier hoofdmodellen te onderscheiden: (a) het integrale model: de casemanagers zijn voor een vast deel van het cliëntenbestand verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige verstrekking van de uitkering. De casemanager managed het activerings- en/of reïntegratietraject; (b) het brugmodel: de casemanagers zijn, voor een vaste groep cliënten die toegeleid kunnen worden naar instrumenten die reïntegratie bevorderen, verantwoordelijk voor het trajectplan, het opdracht geven tot uitvoering daarvan en de bewaking op de naleving door de cliënt en de uitvoerende organisatie. In dit model handelt de uitkeringsconsulent de aanvraag af; (c) het specialistenmodel: evenals in het brugmodel is de casemanager verantwoordelijk voor de toeleiding van een vaste groep cliënten naar instrumenten die de reïntegratie bevorderen. Er wordt echter een specialisatie aangebracht tussen werk en zorg. Er zijn 'casemanagers werk', voor klanten die op middellange termijn kunnen uitstromen naar werk. Daarnaast zijn er 'casemanagers zorg', die intensieve dienstverlening aanbieden aan cliënten die op lange termijn wellicht kunnen uitstromen; (d) het netwerkmodel: het netwerkmodel volgt de ontwikkelingen rond SUWI en de bedrijfsverzamelgebouwen. De casemanager krijgt de gegevensset van het CWI en stelt het recht op uitkering vast. De casemanager voert daarnaast de regie over het traject dat bij het reïntegratiebedrijf word ingekocht. De casemanager toetst daarbij de inspanningen/ vordering van zowel de cliënt, als die van het reïntegratiebedrijf. Hoewel er dus vele verschijningsvormen in het land worden aangetroffen, wordt in ieder geval onderkend dat casemanagement niet alleen betrekking heeft op alle aspecten die van belang zijn voor het opstellen en monitoren van trajecten van cliënten, maar dat ook een nadrukkelijke koppeling moet worden gelegd met de aspecten van de uitkeringenverstrekking. Niet zozeer het te hanteren model, maar het dienstverleningsconcept dient het uitgangspunt bij de invulling van de functie van de casemanager te zijn 6). De strategie- en regiefunctie moet worden vormgegeven De strategie- en regiefunctie neemt binnen de WIZ-diensten een steeds dominantere rol in, enerzijds vanwege de verschillende partners waarmee wordt samengewerkt en anderzijds vanwege de omvangrijke geldstromen en het toenemende belang van uitbesteed werk. 4) Daarbij hoeft niet persé sprake te zijn van een 'transformatie' van de consulent naar casemanager. Dit zal afhankelijk zijn van de concrete invulling van de rol van de casemanager en de daarmee samenhangende (gewenste) vaardigheden. Deze kunnen vervolgens worden afgezet tegen de huidige situatie. 5) Casemanagement in de praktijk. Een beschrijving van casemanagement praktijken bij drie GSD-en, A. du Pree-van der Slik, Utrecht, juni ) In het vervolg op deze vier basismodellen voor casemanagement heeft inmiddels een verdere uitwerking en detaillering plaatsgevonden van casemanagement, gekoppeld aan het mogelijke dienstverleningsconcept van de WIZ-dienst en vertaald in een profiel (rollen) en competenties voor de casemanager. Deze handreiking komt binnenkort beschikbaar: "Maatwerk in klantmanagement, dienstverleningsconcept, profiel en ontwikkeling", StimulanSZ, juni

12 Een goed uitgewerkte visie op deze strategie- en regiefunctie is van groot belang om efficiënt en effectief te kunnen opereren op het terrein van de reïntegratiemarkt in relatie tot casemanagement. In afbeelding 4 is de strategie- en regiefunctie schematisch weergegeven. Uitgaande van dit model zijn de volgende functies te onderscheiden: (a) de strategiefunctie richt zich op het 'macro-proces' van de Sluitende Aanpak, namelijk het bepalen van het 'wat'. De door de gemeente te ontwikkelen visie zal moeten worden vertaald in producten (welke producten en hoeveelheden), uitmondend in een op te stellen Programma van Eisen (het bestek) voor de in te kopen trajecten; (b) de inkoopfunctie: de daadwerkelijke inkoop en het afsluiten van contracten op basis van het opgestelde Programma van Eisen. Afbeelding 4: de strategie- en regiefunctie (c) de planning- en controlfunctie voor de control, planning en voortgang van de ingekochte producten. Deze is zowel intern gericht (hoe staan we er als WIZ-dienst voor?), als extern richting de bedrijven/instellingen (wordt ook daadwerkelijk geleverd wat er is ingekocht?). Daarnaast is de planning en controlfunctie van belang als het gaat om de verantwoording wat betreft het ministerie (te denken valt hierbij aan Monitor Scholing en Activering en de Agenda van de Toekomst, maar ook de verantwoording als het gaat om de rapportages rond de gesubsidieerde arbeid). SUWI & ICT: vele aanpassingen noodzakelijk De implementatie van SUWI zal, wat betreft de inzet van ICT, op drie fronten consequenties hebben voor de WIZ-diensten, namelijk de 'koppeling aan de voorkant' (CWI), de 'koppeling aan de achterkant' (Inlichtingenbureau) en een aantal stelselmaatregelen die nodig zijn om het stelsel te laten functioneren. De koppeling aan de voorkant: het CWI De zogenoemde 'koppeling aan de voorkant' heeft betrekking op de koppeling tussen de intake in het CWI en de WIZ-dienst, alsmede het mogelijk maken van het 'inkijken' (door het CWI) in gegevens van de WIZ-dienst. In afbeelding 5 is dit inzichtelijk gemaakt. 14

13 Afbeelding 5: de koppeling 'aan de voorkant' Bij deze koppeling spelen zowel inhoudelijke als organisatorische vraagstukken een rol. De inhoudelijke vragen hebben vooral betrekking op de uitkeringsintake, die door het CWI wordt verricht: om welke gegevens gaat het, worden deze alleen verzameld of ook geverifieerd, hoe komen deze naar de WIZ-diensten, dient op basis van deze gegevens nog aanvullende actie te worden ondernomen of kan direct worden overgegaan tot de claimbeoordeling? De beantwoording van deze vragen zal mede afhankelijk zijn van de afspraken, die in de SNO zijn gemaakt. De (digitale) koppeling tussen de intake van het CWI en het WIZ-systeem is een aangelegenheid die landelijk zal worden vormgegeven. De organisatorische vragen hebben betrekking op de positionering van het CWI en de WIZ-dienst (of delen daarvan): komt er een Bedrijfsverzamelgebouw, welke onderdelen van de WIZ-dienst worden daarin ondergebracht, hoe dient de aansluiting plaats te vinden op de midoffice en de backoffice van de WIZ-dienst, enzovoorts. Deze vragen moeten worden beantwoord, wil een adequate invulling worden gegeven aan de uit te voeren sluitende aanpak (doelmatigheid). De koppeling aan de achterkant: het Inlichtingenbureau Ook de 'koppeling aan de achterkant', gericht op de rechtmatigheid van het uitkeringsproces, heeft grote gevolgen voor WIZ-diensten, zowel in technische zin als in organisatorische zin. Het Inlichtingenbureau (IB) zal voor alle WIZ-diensten bij derden gegevens verzamelen, waarmee de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen op een effectievere en efficiëntere wijze kan worden gecontroleerd en vastgesteld. In afbeelding 6 is dit schematisch weergegeven. 15

14 Afbeelding 6: de 'koppeling aan de achterkant' Vanuit inhoudelijk perspectief komt vooral de vraag aan de orde welke organisatorische consequenties de implementatie van het IB heeft voor de WIZ-diensten. Momenteel worden deze effecten in pilots (het 'LAT-project' in Leeuwarden, Apeldoorn en Tilburg) bezien. In technische zin zal de aansluiting op het Inlichtingenbureau (IB) moeten worden geregeld, waarvoor de Stichting Inlichtingenbureau de verantwoordelijkheid heeft. Naar verwachting zullen de (traditionele) heronderzoeken naar rechtmatigheid op termijn vervallen, evenals de inkomstenbriefjes en de belastingsignalen. Mutatieverwerking, ingepast in een hoogwaardig handhavingsbeleid, zal de toekomst zijn. Stelselmaatregelen Voor de werking van het ICT-stelsel van SUWI zijn een aantal aanvullende ontwikkelingen noodzakelijk: (a) allereerst zal er een landelijke aansturing moeten worden ingevoerd om het nieuwe ICTstelsel te laten werken. Het SUWI-stelsel is gebaseerd op een hoge mate van gegevensuitwisseling tussen de (autonome) kolommen (CWI's, UWV en WIZ-diensten), hetgeen impliceert dat een aantal informatiekundige afspraken moet worden gemaakt voor de onderlinge afstemming. Daarvoor is inmiddels het 'Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen' (BKWI) opgericht; (b) deze onderlinge afstemming komt met name naar voren bij de definiëring van de uit te wisselen gegevens. De gezamenlijke gegevens dienen eenduidig benoemd en gespecificeerd te worden in termen van syntax (schrijfwijze), semantiek (betekenis) en geldigheidsduur. Inmiddels zijn deze vastgelegd in het zogenoemde 'SUWI-gegevensregister'. Dit wordt ook wel 'raakvlakstandaardisering' genoemd. Naast de gegevens zelf zullen zogenoemde 'gegevenssets' moeten worden benoemd, teneinde het berichtenverkeer tussen de kolommen eenduidig te benoemen; (c) om berichten te kunnen ontvangen in het stelsel, dan wel cliënten binnen de sociale zekerheid te kunnen identificeren, dient elke kolom te beschikken over een zogenoemd 'sectorloket' als aanspreekpunt voor de kolom. Dit is een technisch loket, dat als doorgeefluik kan fungeren, maar tevens zal bijhouden 'wie bij welke kolom in het stelsel cliënt is'. Inmiddels is besloten dat het Inlichtingenbureau deze functie gaat vervullen voor de gemeenten. 16

15 De Sluitende Aanpak vraagt om een CVS binnen WIZ-diensten Tegen de achtergrond van de hierboven geschetste ontwikkelingen in het kader van de Sluitende Aanpak in brede zin mag het duidelijk zijn dat de cliënt van de WIZ-dienst goed gevolgd moet kunnen worden. Het volgen van de cliënt beslaat het gehele proces: van intake tot mogelijke uitstroom en alles wat daar 'tussen in zit' (en dat geldt zowel voor nieuwe cliënten als voor bestaande cliënten). Doelstelling CVS: de casemanager centraal! Ondanks de verschillende verschijningsvormen van casemanagement en de daadwerkelijke invulling van de strategie- en regiefunctie, kan in het licht van de Sluitende Aanpak de volgende centrale doelstelling voor een CVS worden weergegeven: Het ondersteunen van de regiefunctie van de casemanager, bij het motiveren en activeren van cliënten (doelmatigheid) en het bewaken van de uitkeringsverstrekking (rechtmatigheid) door het maken en bewaken van afspraken met de cliënt en externe partners Processen zijn leidend en moeten in kaart worden gebracht Gegeven de doelstelling van de Sluitende Aanpak zullen de processen binnen de WIZdiensten in kaart gebracht moeten worden. Het gaat hierbij om de zogenoemde primaire en de secundaire processen die samenhangen met casemanagement. In afbeelding 7 zijn deze processen benoemd. Primaire processen casemanagement 1. Ondersteunen van het motiveren en activeren van cliënten ('op traject zetten') 2. Onderhouden van relatie met uitkeringsverstrekking (via uitkeringensysteem) 3. Monitoren van cliëntactiviteiten (wat gebeurt er door/met een cliënt in het kader van de uitkering en de activering) Secundaire processen casemanagement 4. Onderhouden van relatie met inkoop en contractbeheer (incl. facturering) 5. Bewaken van declarabiliteit (met name richting WIW, ESF en FWI) 6. Creëren van managementinformatie (t.b.v. procesbesturing), beleidsinformatie (t.b.v. inkoop, CBS, bestandsanalyses) en verantwoordingsinformatie (MoSA en Agenda van de Toekomst). Afbeelding 7: de primaire en secundaire processen van casemanagement Vertaling referentiekader naar generieke eisen CVS Het geschetste algemene referentiekader rond SUWI en de benoemde primaire en secundaire processen voor casemanagement, kunnen nu worden vertaald in een aantal generieke eisen, die aan een CVS kunnen worden gesteld 7). De hoofdstructuur van deze eisen is opgenomen in afbeelding 8. 7) Bewust wordt hier gesproken over generieke eisen. Iedere WIZ-dienst zal, afhankelijk van de lokale invulling van de Sluitende Aanpak en casemanagement, alsmede de eigen organisatiekenmerken (bijvoorbeeld de besturingsfilosofie en de huidige inzet van ICT) zelf een gedetailleerd Programma van Eisen moeten opstellen voor een CVS. In het tweede deel van dit boekje zal hierop worden teruggekomen. 17

16 Afbeelding 8: hoofdstructuur eisen voor een CVS Gekoppeld aan deze hoofdstructuur kunnen de volgende mogelijke eisen worden benoemd: (a) generieke WIZ-eisen: (i) de mogelijkheid van koppeling met de intake van het CWI (ii) voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals het gebruik maken van de SUWIgegevensset en het genereren van MoSA (b)functionele eisen: (i) ondersteuning van het primaire en secundaire proces casemanagement (wat betreft de inhoudelijke regelingen) (ii) adequate procesondersteuning voor de casemanager (iii) ondersteuning van de inkoopfunctie (iv) het kunnen genereren van noodzakelijke managementinformatie (sturings-, beleidsen verantwoordingsinformatie) (v) een mogelijke koppeling met het uitkeringensysteem (c) gebruikerseisen: (i) een gebruiksvriendelijk systeem als adequate ondersteuning van de casemanager (d)technische eisen: (i) een 'open' systeem, waardoor koppelingen en gegevensuitwisselingen mogelijk zijn (binnen de eigen WIZ-dienst of in de keten) (ii) een architectuur die gebruik maakt van (wereld)standaarden (e)leverancierseisen: (i) aspecten rond de (organisatie van de) leverancier zelf, het stadium van de ontwikkeling van het pakket en de prijs. Deze generieke eisen zijn, ten behoeve van de marktverkenning, vertaald in een uitgewerkt Programma van Eisen (bijlage A). Voor de eigen situatie zullen deze generieke eisen moeten worden vertaald in een gedetailleerd Programma van Eisen. Afhankelijk van de lokale invulling van de Sluitende Aanpak zullen ook de eisen, die aan een CVS worden gesteld, kunnen verschillen. Het is dan ook cruciaal voor de keuze van een CVS om de eigen inrichting van de Sluitende Aanpak en casemanagement expliciet in beeld te brengen en vervolgens de prioriteiten ten aanzien van de gewenste functionaliteiten te bepalen. Op die manier wordt 'automatisch' rekening gehouden met de lokale verschillen, alsmede met het verschil tussen grote, middelgrote en kleinere gemeenten! 18

17 2 De marktverkenning van cliëntvolgsystemen Diverse leveranciers zijn snel ingesprongen op de vraag naar geautomatiseerde ondersteuning voor de (primaire en secundaire) processen die moeten worden uitgevoerd in het kader van de Sluitende Aanpak binnen de WIZ-diensten. Dit hoofdstuk geeft een schets van de markt voor cliëntvolgsystemen en typeert de betrokken leveranciers. Er zijn veel cliëntvolgsystemen die ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een breed spectrum aan reïntegratietaken. Organisaties die gebruik maken van deze applicaties zijn te vinden in zowel het publieke als private domein. Behalve WIZ-diensten zijn stichtingen voor de uitvoering van de WIW ca., reïntegratiebedrijven en WSW-bedrijven eveneens afnemer. In de context van deze marktverkenning zijn pakketten van zes leveranciers in ogenschouw genomen. De vergelijking tussen de pakketten is gemaakt op basis van een toetsingskader, dat vooraf aan de betrokken leveranciers is verstrekt. Een belangrijk resultaat van deze audit is een overzicht van overeenkomsten en verschillen tussen de aangeboden pakketten (zie hoofdstuk 3). Zes leveranciers bieden een pakket aan Geautomatiseerde oplossingen voor het volgen van cliënten worden verzorgd door een aantal aanbieders. Bij de selectie van leveranciers voor deze marktverkenning zijn alleen die leveranciers gevraagd te participeren, die hun pakket reeds bij één of meerdere WIZdiensten hebben geïmplementeerd of in pilot hebben. Impliciet wordt daarmee aangegeven dat de geselecteerde CVS'en van waarde zijn voor de WIZ-diensten (minimaal één dienst heeft hiervoor reeds gekozen), anderzijds werd het daardoor mogelijk de ervaringen van de klanten (de WIZ-diensten) bij de marktverkenning te betrekken. Aan deze marktverkenning hebben zoals gezegd zes leveranciers deelgenomen. Dit zijn dus niet de enige leveranciers, maar de selectie geeft een goed beeld van de markt. In onderstaande tabel wordt voor elk van de leveranciers aangegeven welk softwarepakket zij aanbieden en welke organisatie eigenaar is van het pakket. Leverancier Pakket Eigenaar Baas & Roost Advies Imwin voor Windows Baas & Roost Advies Centric PSS GWS4all (module Reïntegratie) Centric PSS Horlings & Eerbeek EBB-Trajecten Horlings & Eerbeek PinkRoccade Civility Traject-Assistent PinkRoccade Civility Stratech Masterlink Stratech Transfer Solutions MVS Gemeente Amsterdam De kenmerken van de leveranciers, hun pakketten en hun visie worden hierna, in alfabetische volgorde, in hoofdlijnen verwoord. Baas & Roost Advies/Imwin voor Windows Baas & Roost Advies verleent diensten op het gebied van organisatieadvies en implementatie van in eigen beheer ontwikkelde softwareoplossingen en oplossingen van andere leveranciers. De markten die bediend worden zijn hoofdzakelijk die van de sociale zekerheid, de lokale overheid en het onderwijs waarbij met name wordt ingezet op voortgezet onderwijs en Regionale OpleidingsCentra's (ROC's). Baas & Roost Advies heeft 80 fte aan medewerkers in dienst en is tevens in Duitsland actief. Imwin voor Windows bestaat sinds 1997 en er zijn sindsdien 159 implementaties van het pakket gerealiseerd. Met name WIZ-diensten, WIW-instellingen, WSW-bedrijven en 19

18 reïntegratiebedrijven gebruiken het pakket. Van de 159 implementaties hebben er 95 plaats gevonden bij WIZ-diensten. Het pakket is primair bedoeld voor regievoering èn uitvoering van alle voorkomende reïntegratiemogelijkheden. Het levert daarbij de wettelijk vereiste verantwoordingsinformatie (statistieken en declaraties) voor de WIW, WSW, I/D-banen, REA, regie Abwcliënten (inclusief MoSA) en WIN. In de huidige vorm wordt het pakket door de leverancier ondersteund tot 1 januari Na de zomer van 2002 introduceert Baas & Roost Advies reeds de opvolger iw 3 in de markt. Vanaf dat moment zullen bestaande klanten gaan migreren naar iw 3 en kunnen nieuwe implementaties plaatsvinden. Imwin voor Windows is een client-servertoepassing bestemd voor het Windowsplatform. De opvolger iw_ is webbased, opgebouwd volgens een meer lagenarchitectuur en ondersteunt onder meer de databases Microsoft SQL-server en Oracle. Het nieuwe pakket is volledig gericht op de toekomstige reïntegratiemarkt en kent nog uitgebreidere workflowmanagement ondersteuning dan diens voorganger. Centric Public Sector Solutions/GWS4all-module reïntegratie Centric PSS is een grote leverancier van software voor lokale overheden met ca fte aan medewerkers. Centric is actief in Nederland, Duitsland en België op het gebied van kantoorautomatisering, opleidingen en softwareoplossingen. GWS4all is het strategische product van Centric voor WIZ-diensten. GWS4all is op dit moment operationeel bij 130 WIZ-diensten in Nederland. Bij circa 65 WIZ-diensten loopt op dit moment een implementatieproject voor GWS4all (versie 3 release 1) en dit jaar komen daar naar schatting nog 70 WIZ-diensten bij. Aan personeel is direct 90 fte betrokken bij het product. Onderwerp van deze audit is de module reïntegratie van het pakket. Deze module is (operationeel) beschikbaar sinds 1 mei 2002 (GWS4all bestaat sinds medio juli 2000). Centric geeft aan dat de module inmiddels door 49 gemeenten is besteld en dat de implementaties op dit moment plaats vinden. Het pakket GWS4all van Centric biedt een geïntegreerde oplossing voor uitkeringenverstrekking én reïntegratie. Het pakket is geschikt voor zowel grote als kleine gemeenten. Centric heeft als doelstelling om het totale (lokale) proces van werk, zorg en inkomen te ondersteunen. In de huidige release wordt het lokale proces van werk en inkomen ondersteund. De functionaliteit op dit gebied zal in de volgende versie verder worden uitgebreid. GWS4all biedt op dit moment volledige ondersteuning van berichtenverkeer op basis van XML/SOAP. In de toekomst zal ook de gegevensuitwisseling tussen de SUWI-partijen (via SUWI-ML) worden ondersteund. Sinds versie 3 is het mogelijk binnen GWS4all te werken met een elektronisch dossier, hiermee is het mogelijk om alle documenten digitaal op te slaan en te ontsluiten op alle werkplekken. Horlings & Eerbeek/EBB-Trajecten Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. is een jonge, innovatieve organisatie die zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke, eenvoudig en snel te implementeren applicaties voor de kleine en middelgrote gemeenten. Veel applicaties worden ontwikkeld in samenwerking met gemeenten of publieke instellingen. EBB-Trajecten is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas. Het is een "to the point" applicatie waarbij het gegevensmodel van de applicatie vrijwel volledig is gebaseerd op het SUWI-gegevensregister. De applicatie is een client-server toepassing, primair gericht op het volgen van cliënten binnen de WIZ-diensten. EBB-Trajecten komt 20

19 vanaf 1 september 2002 officieel op de markt. De uitvoering van de WIN is in ontwikkeling als aparte module, maar zal niet beschikbaar zijn in september. PinkRoccade Civility/Traject-Assistent PinkRoccade Civility maakt onderdeel uit van de PinkRoccade holding (9439 fte) en is een grote leverancier van verschillende softwareoplossingen voor onder meer lokale overheden. CiVision Welzijn is de nieuwe strategische productlijn van PinkRoccade Civility voor WIZ-diensten. Traject-Assistent en CiVision Welzijn maken onderdeel uit van de functionele architectuur van PinkRoccade Civility. Bewust is niet gekozen voor een geïntegreerde monolithische applicatie, maar voor een aparte applicatie ter ondersteuning van het casemanagement. CiVision Welzijn en Traject-Assitent wisselen gegevens uit, zodat deze maar eenmalig behoeven te worden vastgelegd. PinkRoccade Civility heeft ca. 750 mensen in dienst waarvan ongeveer 20 fte betrokken is bij het pakket Traject-Assistent. Hoewel Traject-Assistent reeds in 2001 verscheen (en wordt gebruikt bij BGZ-wegvervoer), is de aanpassing van het product voor WIZ-diensten onlangs afgerond. Traject-Assistent is een webtoepassing waarbij gebruik wordt gemaakt intelligente werkstroombesturing en gegevenssets. Bij de ontwikkeling is uitgegaan van een procesoriëntatie in plaats van gegevensoriëntatie. De applicatie werkt op basis van een elektronisch cliëntendossier dat in overleg met de opdrachtgever geparameteriseerd kan worden samengesteld. Het gegevensdossier is, door het view-mechanisme, toegankelijk of niet toegankelijk, afhankelijk van de rol die partijen in de procesketen vervullen. Door het toepassen van Webtechnologie wordt een integraal reïntegratiedossier door de keten-partners opgebouwd. Hierdoor wordt voorkomen dat gegevensadministraties moeten worden uitgewisseld c.q. opnieuw moet worden geadministreerd met alle kans op fouten en efficiëntienadelen. Bovendien wordt langs deze weg op een transparate wijze een integraal reïntegratiedossier opgebouwd dat door stakeholders benaderbaar is. De filosofie is dat er geen sprake is van een geïntegreerd omvangrijk monolithisch systeem, maar een op basis van XML koppelbare applicatie. Dit past volledig in de filosofie van ketenintegratie op basis van gekoppelde systemen. De koppeling van Traject-Assistent naar bijvoorbeeld CiVision Welzijn ten behoeve van de uitkeringenadministratie is voorzien. Stratech/Masterlink De dienstverlening van Stratech reikt van verkoop en implementatie van standaardsoftware tot en met training en nazorg. De productgroep Sociale Zekerheid van Stratech richt zich name op de gemeentelijke- en reïntegratiemarkt. Stratech heeft een personeelsbestand van ca. 48 fte, waarvan 14 fte direct betrokken is bij Masterlink. Masterlink is een van de strategische producten voor Stratech. Op dit moment is het pakket bij 51 WIZ-diensten geïmplementeerd. Daarnaast wordt het pakket veelvuldig gebruikt door reïntegratiebedrijven. Het MASTERLINK concept werd reeds in 1995 als DOS applicatie gelanceerd. De huidige Windows versie bestaat sinds Voor de technische opbouw is gekozen MASTERLINK conform de "three tier architecture" te ontwikkelen. Hierdoor is MASTERLINK goed schaalbaar en database onafhankelijk. Het pakket is primair gericht op doelmatigheid en reïntegratie taken. Masterlink biedt ondersteuning bij de uitvoering van casemanagement en de MoSA. Daarnaast ondersteunt het een diversiteit aan inhoudelijke regelingen (regie Abw-cliënten, WIW, I/D-banen, REA en WIN). De rol van gemeenten op het gebied van arbeidstoeleiding zal de komende jaren veranderen. De klant zal steeds meer vraaggerichte zorg- en dienstverlening afdwingen en door de wet SUWI is de marktwerking van reïntegratiebedrijven bevorderd. Casemanagement 21

20 moet de dienstverlening aan de cliënt vergemakkelijken. Het juiste cliëntvolgsysteem is hierbij onmisbaar. Een belangrijke toepassing hierin zal zijn de gegevensuitwisseling met externe partners. Gegevensuitwisseling via bijvoorbeeld internet vraagt om platformonafhankelijke applicaties. Stratech heeft ervoor gekozen deze uitwisseling door middel van XML (SuwiML) en internet portaal technieken (elektronische formulieren) te laten plaatsvinden. Transfer Solutions/MVS Transfer Solutions is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in Oracle-systemen. Het bedrijf richt zich op de Nederlandse ICT-markt en levert Oracle-technologie aan verschillende organisaties. Transfer Solutions heeft 90 fte aan personeel waarvan 10 tot 15 fte betrokken is bij MVS. Het pakket MVS is in 2001 in opdracht van de gemeente Amsterdam (Sociale Dienst Amsterdam en Maatwerk) ontwikkeld door Transfer Solutions. MVS (in een aangepaste vorm) wordt gebruikt op de Megabanenmarkt van de Sociale Dienst Amsterdam en door de Stichting Maatwerk, die het casemanagement voor de regio Oost van de Sociale Dienst uitvoert. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het pakket, Transfer Solutions treedt daarbij op als leverancier. MVS is een op Oracle technologie gebaseerde client-servertoepassing voor het Windows-platform. Het pakket is operationeel in een Citrix-omgeving. MVS is primair bedoeld voor reïntegratiedoeleinden en gebouwd voor de Amsterdamse situatie (qua proces en terminologie). MVS is geschikt om snel in te kunnen haken op wijzigingen daarin door zijn opzet met programmageneratoren. In opdracht van de huidige klanten (Maatwerk en de Sociale Dienst Amsterdam) worden gedurende 2002 nieuwe functionaliteiten gebouwd, waaronder koppelmogelijkheden gebaseerd op XML. Hiernaast bestaat de mogelijkheid het MVS bij voldoende interesse ook als internettoepassing aan te bieden, volgens het ASP (Application Service Provider) concept. Type leverancier: pakketaanbieder of dienstverlener Sommige van de hierboven genoemde leveranciers leveren diensten, andere leveren een pakket. Hieronder worden eerst kort de termen pakketaanbieder en dienstverlener omschreven, waarna de leveranciers getypeerd worden. Een pakketaanbieder levert een pakket. Dit houdt in dat een pakketaanbieder vooraf op basis van onderzoek bepaalt wat de markt wil en vooraf investeert in (en een ondernemers-risico neemt bij) de ontwikkeling van het pakket. Vervolgens wordt het pakket in de markt gezet volgens een bepaalde prijsstelling. Op het moment dat het pakket voor een WIZ-dienst verkrijgbaar is, is het pakket gereed en bruikbaar voor de doelgroep. Elk jaar komen er een aantal nieuwe versies van het pakket uit. De inhoud van deze versies wordt, met of zonder de inbreng van de gebruikers, bepaald door de pakketaanbieder. Deze pakket-aanbieder heeft de regie en is eigenaar van het aangeboden pakket. Daarnaast worden rondom dit pakket diverse diensten aangeboden, zoals ondersteuning bij implementaties en een helpdesk. Een dienstverlener levert diensten, geen pakket. Dit houdt in dat een dienstverlener werkt in opdracht van een klant en diens wensen implementeert in de vorm van een op maat gemaakt pakket. Dit in tegenstelling tot een pakketleverancier die eerst een pakket ontwikkelt en vervolgens aan klanten aanbiedt. De eerste klant is eigenaar van het geïmplementeerde pakket en betaalt derhalve de ontwikkelkosten, eventueel volgens een verdeelsleutel met de dienstverlener. Het pakket wordt op maat gemaakt voor de klant. De dienstverlener biedt kennis en capaciteit op het gebied van softwareontwikkeling en eventueel additionele diensten, zoals beheer, opleidingen en ondersteuning op de werkplek. 22

P arallel aan de in de inleiding genoemde

P arallel aan de in de inleiding genoemde SOCIALE ZAKEN ICT speelt belangrijke rol in nieuwe structuur sociale zekerheid Halverwege het jaar 2000 stemde de Tweede Kamer in met de herziening van de structuur van de sociale zekerheid, kortweg SUWI

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

Kom ook naar de regionale ketendagen in april!

Kom ook naar de regionale ketendagen in april! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Steunpunt Keten Samenwerking College van B&W, directeuren en hoofden sociale zaken Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070)

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling planning, control en accommodatiezaken

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling planning, control en accommodatiezaken Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling planning, control en accommodatiezaken registratienummer 2002006606 opsteller advies André Verkaik telefoonnummer 010-5931866 paraaf chef/sectorhoofd paraaf

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over wachttijden bij de CWI s.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over wachttijden bij de CWI s. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen Aan: CC: Projectteam ZBO Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Van: Datum: 25 mei 2007 Onderwerp:

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM. L.,.l l l.l ll, l. l Datum 0 6HAARI 2015

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

1. Het GBI concept: wat houdt het in? 2. Het strategisch belang van GBI: waarom doen we het? 3. Het GBI concept: Hoe ziet het eruit? 4.

1. Het GBI concept: wat houdt het in? 2. Het strategisch belang van GBI: waarom doen we het? 3. Het GBI concept: Hoe ziet het eruit? 4. Introductie GBI 1. Het GBI concept: wat houdt het in? 2. Het strategisch belang van GBI: waarom doen we het? 3. Het GBI concept: Hoe ziet het eruit? 4. Waar staan we nu? 5. Samenwerking GBI en PP/I van

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Landelijke Cliënten Raad

Landelijke Cliënten Raad Aan Raad voor Werk en Inkomen t.a.v. de Voorzitter de heer J.P.C.M. van Zijl Postbus 16101 2500 BC Den Haag Landelijke Cliënten Raad Den Haag, 18 november 2002 Betreft: Reactie op uw advies aan de minister

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Integrale schulddienstverlening

Integrale schulddienstverlening Integrale schulddienstverlening WELKOM 27 september 2012 Wat gaan we doen? Welkom Beleidskeuze schulddienstverlening, wethouder Margreet de Leeuw Essentie nieuwe wet + laatste cijfers, Joke de Kock Project

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken Integrale Dienstverlening Johan van der Waal Manager CP-ICT Inwonerszaken CP-ICT Inwonerszaken Ontrafelt, schakelt en verbindt Onderdeel van Divosa en de VNG Onze producten en diensten: Voor álle gemeenten

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

In dit artikel laten we zien hoe een eenvoudige landschapskaart van uw organisatie hierbij kan helpen.

In dit artikel laten we zien hoe een eenvoudige landschapskaart van uw organisatie hierbij kan helpen. Navigeren aan de hand van een landschapskaart Dr. ir. W. Bakkeren, Drs. A. van der Krabben, Dr. R. van der Plank Consultants bij Ordina Public Consulting Zicht kwijt op alle veranderingen in het bedrijf?

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W OK* Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en.. ^1\.-Ŭ Werkgelegenheid ovd > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag M d -1 mo I *y kopie De Gemeenteraad van Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST. afgesloten tussen. CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN Peelland

SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST. afgesloten tussen. CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN Peelland SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST 2008 afgesloten tussen CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN Peelland en GEMEENTEN Helmond, Someren, Asten, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel Februari 2008 1 SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen

Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk Zorg en inkomen Baadsbijiase nummer rss rnboeknummer orimosos Besiisdatnm Brkw rr september snor Dossiernummer 137.603 Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie Ketensamenwerking verstandshuwelijk of lat-relatie Inleiding Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht naar optimale afstemming tussen uitkeringsverstrekking en arbeidsvoorziening.

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Visie op Hoogwaardig Handhaven

Visie op Hoogwaardig Handhaven Visie op Hoogwaardig Handhaven Fraudepreventie en repressie in balans Missie: Zakelijk, duidelijk en streng, om sociaal te kunnen zijn en blijven Gemeente Overbetuwe mei 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie