ALGEMENE VOORWAARDEN. Team Rotterdam B.V. Acceptatie door de Klant van de Producten als zijnde geleverd in overeenstemming met de Overeenkomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. Team Rotterdam B.V. Acceptatie door de Klant van de Producten als zijnde geleverd in overeenstemming met de Overeenkomst."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Team Rotterdam B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Acceptatie Acceptatie door de Klant van de Producten als zijnde geleverd in overeenstemming met de Overeenkomst. 1.2 Acceptatiecertificaat Schriftelijke mededeling van Acceptatie die door Managed Printing Partner aan de Klant wordt afgegeven. 1.3 Acceptatietest Een of alle testen beschreven in de Specificaties die uitgevoerd dienen te worden om aan te tonen dat Producten in belangrijke mate voldoen aan de Technische Eisen van de Klant. 1.4 Managed Printing Partner Managed Printing Partner (Team Rotterdam B.V.) alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen, voor zover deze de Voorwaarden gebruiken. 1.5 Dienst(en) De diverse diensten die door Managed Printing Partner aan de Klant worden geleverd en waaronder mede wordt begrepen onderhoud, ondersteuning ter plaatse, telefonische helpdesk en andere externe ondersteuning, consultancy, projectbeheer, opleiding- en installatiediensten en die worden beschreven in een Overeenkomst. 1.6 Hardware Alle hardware die Managed Printing Partner aan de Klant levert en die wordt beschreven in een Overeenkomst. 1.7 Huurovereenkomst ledere Overeenkomst waarbij Managed Printing Partner tegen een periodieke Vergoeding (een) Product(en) ter beschikking stelt aan de Klant, dan wel iedere Overeenkomst die partijen als Huurovereenkomst betitelen. 1.8 Intellectuele Eigendomsrechten (i) Octrooien, modellen, merken, auteurs-, databank-, en persoonlijkheidsrechten, rechten op topografieën, handelsnamen en alle hiermee verbandhoudende rechten, waaronder rechten die ontleend kunnen worden uit aanvragen tot registratie van dergelijke rechten (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke concurrentie, (iii) rechten op grond van andere onderscheidings- en vervaardigingsprestaties zoals het aanhaken aan goodwill van een derde en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie. 1.9 Kantooruren De bij Managed Printing Partner gebruikelijke werktijden.

2 1.10 Klant ledere natuurlijke of rechtspersoon met wie Managed Printing Partner een Overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan Knowhow Ideeën, concepten, (uit)vindingen, data, specificaties, technische en commerciële kennis en kundigheid en andere kennis en kundigheid met betrekking tot de Producten, de Diensten en/of de Overeenkomst Overeenkomst ledere overeenkomst tussen Managed Printing Partner en de Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden en de eventuele Specificaties Producten Alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen (rand)apparatuur, Verbruiksmaterialen, Hardware, Software, toner en reserveonderdelen Responsetijd Gemiddeld 8 Kantooruren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Service Heeft de betekenis die hieraan in artikel 28 wordt gegeven en is voorts onderdeel van Diensten zoals gedefinieerd in artikel Service Level Schriftelijk overeengekomen normen voor de kwaliteit van de Diensten Serviceovereenkomst Een Overeenkomst ter zake van door Managed Printing Partner voor de Klant te verrichten Service Software Alle software die door Managed Printing Partner aan de Klant dient te worden geleverd en is beschreven in de Overeenkomst, hieronder mede begrepen door Managed Printing Partner geleverde software van derden Specificaties Afzonderlijk aan een Overeenkomst gehechte specificaties die een beschrijving kunnen zijn van (a) de Diensten en/of Producten die door Managed Printing Partner moeten worden geleverd, (b) de Technische Eisen van de Klant, (c) de Acceptatietesten en/of (d) de overeengekomen Service Levels Technische Eisen van de Klant De schriftelijk overeengekomen technische eisen die de Klant stelt aan Producten en/of Diensten Vergoedingen Alle vergoedingen die zijn beschreven in een Overeenkomst en die de Klant op grond van de Overeenkomst aan Managed Printing Partner verschuldigd is of wordt.

3 1.22 Verbruiksmaterialen Alle verbruiksmaterialen die bij de uitvoering van een Overeenkomst en/of het gebruik van de Producten worden verbruikt, waaronder begrepen linten, papier, toner, starter, cartridges etc Voorwaarden Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de Bijzondere voorwaarden Serviceovereenkomsten, de Bijzondere voorwaarden Huurovereenkomsten en Bijzondere voorwaarden IT-dienstverlening en consultancy Werkdagen Een dag niet zijnde een zaterdag, zondag, of nationale feestdag in Nederland, of een voor Managed Printing Partner geldende roostervrije dag Werkomgeving (van de Klant) De informatietechnologie-, telecommunicatie- en andere relevante infrastructuur van de Klant (hieronder mede begrepen de Internetaansluitingen van de Klant alsmede de aansluitingen van Telecomaanbieders), die op welke wijze dan ook verbonden is aan of met de Producten en/of Diensten die Managed Printing Partner op grond van een Overeenkomst levert Wijziging Elke wijziging of aanpassing van de Producten, de Vergoedingen, de Diensten of anderszins, zoals door partijen schriftelijk overeengekomen in overeenstemming met artikel Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Managed Printing Partner en de Klant. Indien tegenstrijdigheden voorkomen tussen Hoofdstuk I (Algemene Voorwaarden) en de Hoofdstukken II, III en/of IV (Bijzondere voorwaarden Serviceovereenkomsten, Bijzondere voorwaarden Huurovereenkomsten en Bijzondere voorwaarden ITdienstverlening en consultancy), gaat de inhoud van de Bijzondere Voorwaarden voor. 2.2 Wijzigingen in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de Klant en Managed Printing Partner zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, specifieke voorwaarden, bedingen of andere voorwaarden van de Klant wordt door Managed Printing Partner uitdrukkelijk afgewezen. 3. Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst 3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order en bindt Managed Printing Partner derhalve niet.

4 3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand: (a) indien en voor zover een order door een bevoegd vertegenwoordiger van Managed Printing Partner schriftelijk is aanvaard dan wel is bevestigd, of (b) indien door Managed Printing Partner uitvoering aan een order wordt gegeven. 3.3 Alle bescheiden welke bij de offerte van Managed Printing Partner zijn gevoegd of daarvan deel uitmaken, of die bij het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking zijn gesteld (zoals onder meer begrotingen, planningen, catalogi, specificaties en dergelijke) blijven eigendom van Managed Printing Partner en dienen op eerste verzoek aan Managed Printing Partner te worden geretourneerd. Bovengenoemde bescheiden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Managed Printing Partner niet worden verveelvoudigd noch aan derden ter inzage worden gegeven. 4. Vergoedingen 4.1 Tenzij anders is vermeld, zijn de door Managed Printing Partner opgegeven Vergoedingen uitgedrukt in euro's en exclusief BTW en gelden deze voor levering af magazijn. 4.2 Voor Overeenkomsten met een waarde onder een door Managed Printing Partner vastgesteld bedrag kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst bij Managed Printing Partner geldende regeling. 4.3 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Managed Printing Partner geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen (waaronder auteursrechtelijke heffingen), licentie- en franchisevergoedingen en belastingen die direct of indirect van Managed Printing Partner worden geheven c.q. door derden ten laste van Managed Printing Partner worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Managed Printing Partner het recht de Vergoeding te vermeerderen door de uit die omstandigheden voortvloeiende kosten door te berekenen. Dergelijke wijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld. In aanvulling hierop is Managed Printing Partner gerechtigd de Vergoedingen jaarlijks aan te passen op basis van kostenontwikkelingen. Managed Printing Partner zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 4.4 Managed Printing Partner brengt de kosten van noodzakelijk transport, de verzekering daarvan en kosten van eventuele op verzoek van de Klant verrichte aflever-, installatie-, implementatie- en/of instructiewerkzaamheden en/of de voor installatie te treffen voorzieningen, evenals de van overheidswege opgelegde heffingen, waaronder doch niet beperkt tot milieuheffingen en reprorechten, afzonderlijk aan de Klant in rekening. 4.5 De in artikel 4.3 en 4.4 genoemde vergoedingen worden beschouwd als Vergoedingen in de zin van deze Overeenkomst.

5 5. Termijnen 5.1 Alle door Managed Printing Partner vermelde termijnen worden naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn voor Managed Printing Partner niet bindend. 5.2 Bij overschrijding van termijnen, alsmede indien Producten niet of niet meer verkrijgbaar blijken te zijn conform de gewenste Specificaties, functies enzovoort, heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van een Overeenkomst, tenzij van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. De Klant is in het laatste geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is. 5.3 Indien Managed Printing Partner voor de uitvoering van een Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft van de Klant, gaat de afleveringstermijn nooit eerder in dan op de dag waarop alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Managed Printing Partner. 5.4 Managed Printing Partner heeft te allen tijde het recht om, naar eigen keuze en inzicht, een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke Overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. 6. Aflevering en risico 6.1 Managed Printing Partner zal de Producten ter beschikking stellen op het met de Klant overeengekomen afleveradres en aldaar op een met de Klant overeengekomen plaats. Bij gebreke van een Overeenkomst ter zake vindt levering plaats af magazijn Managed Printing Partner. 6.2 Na aflevering overeenkomstig artikel 6.1 gaat het risico van de Producten over op de Klant. 6.3 Indien de Klant de Producten niet of niet tijdig afneemt, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Managed Printing Partner is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Klant blijft (bij wege van schadevergoeding) de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten van onder meer transport, opslag en verzekering verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. 7. Eigendomsvoorbehoud en voorbehoud van rechten 7.1 Bij koopovereenkomsten gaat de eigendom van de Producten, niettegenstaande de feitelijke en/of juridische levering, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens de betreffende Overeenkomst aan Managed Printing Partner verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. (Gebruiks)rechten worden aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 7.2 Indien en zolang de Klant nog niet al hetgeen hij aan Managed Printing Partner verschuldigd is heeft voldaan, zal deze de aan hem verschafte Producten niet mogen vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf brengen of aan derden in gebruik geven.

6 7.3 Indien en zolang de Klant nog niet al hetgeen hij aan Managed Printing Partner verschuldigd is heeft voldaan, zal de Klant Managed Printing Partner onmiddellijk op de hoogte stellen zodra derden voornemens zijn ten opzichte van de aan de Klant verschafte Producten (vermeende) rechten te doen gelden of voorlopige of definitieve maatregelen te treffen. Bovendien zal de Klant Managed Printing Partner op eerste verzoek mededelen waar die Producten zich bevinden. 7.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Klant de bewindvoerder of de curator onmiddellijk doen blijken van het eigendomsrecht van Managed Printing Partner en/of derden (waaronder, doch niet uitsluitend leasemaatschappijen, financiers of Managed Printing Partner Nederland N.V.) en zal de Klant Managed Printing Partner hiervan onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur nadat de Klant hiervan op de hoogte is gekomen in kennis stellen. 7.5 De Klant staat er voor in dat een conservatoir of executoriaal beslag op de Producten die de eigendom zijn van Managed Printing Partner en/of een derde onmiddellijk wordt opgeheven. 7.6 Managed Printing Partner is gerechtigd, ter bescherming van haar rechten en die van derde eigenaars van de Producten, alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen te treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van de Klant zijn, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid die uitsluitend aan Managed Printing Partner en/of die derde(n) is toe te rekenen. De Klant zal deze kosten op eerste verzoek aan Managed Printing Partner voldoen. 7.7 Managed Printing Partner behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor al geleverde, doch niet (volledig) betaalde Producten terug te halen bij de Klant en de Klant verleent op zijn beurt Managed Printing Partner hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten van de Klant te betreden en andere daden zoals beschikkingshandelingen te verrichten. Managed Printing Partner zal de door de Klant ter zake van de betreffende Producten al betaalde bedragen, na aftrek van de door Managed Printing Partner gemaakte kosten (waaronder begrepen transport-, desinstallatie- en afschrijvingskosten) aan de Klant terugbetalen. 8. Inspectie en klachten 8.1 De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op het afleveradres, of indien dit eerder is, na ontvangst door zichzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. 8.2 De Klant dient klachten over direct waarneembare gebreken ten aanzien van Producten en/of Diensten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie Werkdagen na aflevering schriftelijk aan Managed Printing Partner te melden. 8.3 Gebreken aan Producten en/of Diensten die redelijkerwijs niet binnen de in lid 2 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk aan Managed Printing Partner worden gemeld. 8.4 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om de installatie en/of het gebruik van de betreffende

7 Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade. 8.5 Het staat de Klant niet vrij de Producten te retourneren voordat Managed Printing Partner daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van het retourneren voor Managed Printing Partner. 8.6 Managed Printing Partner is niet aansprakelijk ter zake van enig gebrek aan het Product en/of de Dienst indien de Klant is tekortgeschoten in één of meer van zijn verplichtingen als omschreven in artikel 8.1 tot en met artikel Garanties en verplichtingen van Managed Printing Partner 9.1 Managed Printing Partner zal de Diensten en/of Producten leveren in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Overeenkomst (hieronder mede begrepen de Specificaties). 9.2 Managed Printing Partner staat er voor in dat de Producten en/of Diensten bij levering alsmede gedurende drie maanden daarna voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen. 9.3 Managed Printing Partner zal haar werkzaamheden en de Diensten verrichten met redelijke deskundigheid, zorgvuldigheid en inspanning. Managed Printing Partner verstrekt geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot door Managed Printing Partner geleverde Producten of Diensten van derden. In ieder geval geldt dat Managed Printing Partner nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Klant is gehouden dan waarop Managed Printing Partner ten opzichte van de betrokken derde aanspraak kan maken. 9.4 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten en/of Diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, heeft Managed Printing Partner de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende Producten en/of Diensten te (laten) herstellen, hetzij de Klant de voor herstel benodigde onderdelen en/of middelen ter beschikking te stellen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Managed Printing Partner volledig van haar verplichtingen gekweten en tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden. 9.5 Ter zake van reparaties of separaat geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van dertig dagen gerekend vanaf de datum van reparatie dan wel aflevering van de betreffende onderdelen. 9.6 Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd in elk van de volgende gevallen: (a) (b) indien sprake is geweest van ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van de Producten dan wel ondeskundige aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door de Klant of derden zonder schriftelijke toestemming van Managed Printing Partner; bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Product bedoeld of geschikt is of bij overmatig

8 gebruik, alsmede bij het gebruik van materialen welke niet aan de specificaties van Managed Printing Partner voldoen; (c) (d) (e) (f) (g) indien sprake is van verhuizing, verplaatsing of herinstallatie van het Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Managed Printing Partner; indien de Klant één of meer van de in artikel 8 genoemde verplichtingen niet is nagekomen; voor zover het gebrek veroorzaakt is door van buitenaf inwerkende oorzaken of derden, waaronder begrepen storingen in telefoonverbindingen en interfaceproblemen; indien geen volledig ingevulde en door Managed Printing Partner afgestempelde genummerde garantiekaart wordt overgelegd of indien geen geldige factuur kan worden overgelegd waarop het type en serienummer van het Product vermeld is; indien het Product niet is voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer. 9.7 Uitgesloten van de garantie zijn (gebreken aan) Verbruiksmaterialen, glasplaten, snoeren en verbindingskabels, alsmede werkzaamheden die tot het dagelijks onderhoud behoren zoals omschreven in het bedieningsvoorschrift; laatstgenoemde werkzaamheden zullen op verzoek van de Klant door Managed Printing Partner tegen de op dat moment geldende Vergoedingen worden verricht. 9.8 De voor uitvoering van de garantie benodigde werkzaamheden zullen worden verricht ter plaatse van de desbetreffende Producten voor alle machines boven 30 kg. en voor alle machines tot 30 kg. in de repairshop van Managed Printing Partner of van een door Managed Printing Partner aangewezen derde. In het laatste geval dient de Klant voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor verzending naar het door Managed Printing Partner opgegeven adres. 9.9 Tenzij anders overeengekomen in de Specificaties, is Managed Printing Partner er niet verantwoordelijk voor en garandeert zij niet dat levering, installatie, reparatie en/of onderhoud van Producten of de verlening van Diensten ononderbroken zal plaatsvinden, vrij van virussen of fouten, noch dat zij gebreken in of onderbrekingen van de Werkomgeving van de Klant kan ontdekken of herstellen of dat Producten functioneren in hardware en/of softwarecombinaties die zijn uitgekozen door de Klant. 10. Afwezigheid specificaties 10.1 Indien, om welke reden dan ook, geen Specificaties zijn opgenomen in een Overeenkomst, garandeert Managed Printing Partner dat: (a) (b) de geleverde Producten bij juist gebruik in belangrijke mate zullen beschikken over de functionaliteit als beschreven in de schriftelijke technische specificaties van de betreffende fabrikant ten tijde van de levering en in belangrijke mate zullen functioneren op de daarin beschreven wijze; en de geleverde Diensten zullen worden uitgevoerd met redelijke deskundigheid en

9 zorgvuldigheid Indien de Klant naar het redelijke oordeel van Managed Printing Partner afdoende aantoont dat Managed Printing Partner te kort is geschoten in de nakoming van artikel 10.1, is het enige rechtsmiddel dat de Klant ter zake ter beschikking staat te eisen dat Managed Printing Partner het gebrekkige Product/de gebrekkige Producten repareert, vervangt of de ter zake betaalde Vergoeding terugbetaalt (naar Managed Printing Partners keuze), dan wel de uitvoering van de betreffende Diensten herhaalt zodat voldaan wordt aan artikel 10.1, binnen een redelijke termijn en zonder de Klant hiervoor kosten in rekening te brengen, op voorwaarde dat Managed Printing Partner binnen een redelijke termijn schriftelijk van de tekortkoming op de hoogte is gesteld. Als alternatief is Managed Printing Partner gerechtigd de betreffende Overeenkomst (of het relevante gedeelte) te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant, in welk geval Managed Printing Partner de betaalde Vergoedingen zal terugbetalen voor zover die betrekking hebben op (a) door beëindiging getroffen Diensten; of (b) de gebrekkige Producten op voorwaarde dat die Producten onmiddellijk aan Managed Printing Partner zijn teruggestuurd. 11. Garanties en verplichtingen van de Klant 11.1 De Klant erkent dat Managed Printing Partner haar verplichtingen onder een Overeenkomst slechts kan nakomen indien de Klant volledig en tijdig met haar samenwerkt. Tenzij partijen in de Specificaties anders zijn overeengekomen, verplicht de Klant zich bovendien om: (a) (b) (c) (d) alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de Werkomgeving van de Klant en de Producten te beschermen, teneinde de mogelijkheid van verstoring van zijn ondernemingsactiviteiten als gevolg van storingen, vertragingen, stopzetting of andere gebreken in de Werkomgeving van de Klant en/of de Producten tot een minimum te beperken; zelf verantwoordelijk te zijn voor het maken en onderhouden van volledige back-ups van alle bestanden, gegevens en/of programma's, hieronder mede begrepen de periode voordat Managed Printing Partner Producten en/of Diensten levert, van tijd tot tijd en ter eventuele reconstructie van die bestanden, gegevens en/of programma's; effectieve firewalls en anti-viruscontroles te implementeren en te gebruiken (ook voor s die de Klant en/of zijn werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers aan Managed Printing Partner sturen); binnen de Werkomgeving en ten aanzien van de Producten effectieve gegevensbescherming en toegangsbeveiligingen te implementeren en te gebruiken;

10 (e) (f) (g) ervoor te zorgen dat alle personen betrokken bij de uitvoering van de verplichtingen van de Klant deskundig en behoorlijk zijn opgeleid en onder toezicht van de Klant staan, en dat op verzoek van Managed Printing Partner een contactpersoon benoemd wordt die haar op de hoogte houdt; toereikende herstelplannen te implementeren voor noodgevallen, hieronder mede begrepen, indien noodzakelijk, faciliteiten voor opslag en back-up op een andere locatie; aan Managed Printing Partner alle informatie ter beschikking te stellen die zij nodig heeft om haar verplichtingen tijdig en efficiënt na te komen Voordat Managed Printing Partner Producten levert of Diensten verricht (zoals installatie in de Werkomgeving van de Klant), is de Klant verplicht tijdig voorbereidingen te treffen om te verzekeren dat de Werkomgeving daartoe goed functioneert en in goede staat is (waaronder het wijzigen van instellingen). Bij deze voorbereidingen zal de redelijke instructies van Managed Printing Partner volgen De Klant garandeert dat: (a) (b) hij volledig bevoegd is Overeenkomsten onder de daarin beschreven voorwaarden aan te gaan en na te komen; hij het recht heeft op gebruik van software, hardware, systemen, IP-adressen, domeinnamen en andere zaken binnen zijn Werkomgeving en dat, waar van toepassing, dergelijk gebruik in overeenstemming is met de relevante (gebruiks)voorwaarden, licenties of overeenkomsten met derden; (c) (d) (e) (f) (g) (h) het aangaan van verplichtingen en de nakoming daarvan door Managed Printing Partner op grond van een Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van of verplichtingen jegens derden; alle benodigde vergunningen, instemmingen, goedkeuringen, licenties en andere toestemmingen nodig om een Overeenkomst aan te gaan en na te komen schriftelijk zijn verkregen; hij alle informatie aan Managed Printing Partner heeft gegeven met betrekking tot huidige en vroegere problemen die Managed Printing Partner redelijkerwijs relevant zou kunnen achten voor de nakoming van een Overeenkomst, daaronder mede begrepen problemen met betrekking tot verslechtering van de dienstverlening, problemen binnen de Werkomgeving van de Klant, problemen in zijn relaties met andere leveranciers, geschillen, gebruikersproblemen en andere problemen die verband houden met de Klant of zijn Werkomgeving; alle informatie, materialen, gegevens en documentatie die in welke vorm dan ook door of namens de Klant aan Managed Printing Partner zijn geleverd, inhoudelijk volledig en juist is (hieronder mede begrepen IP- of adressen en domeinnamen); de Werkomgeving van de Klant voldoet aan alle relevante wetten, regelgeving en verplichte industrienormen; en hij alle voorafgaande aanbevelingen van Managed Printing Partner heeft geïmplementeerd.

11 11.4 De Klant staat er voor in dat de Producten niet worden gebruikt voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling en vrijwaart Managed Printing Partner, alsmede derden van wier diensten Managed Printing Partner gebruik maakt, waaronder begrepen haar leveranciers, tegen alle aanspraken van derden ter zake De Klant is verplicht alle instructies en aanbevelingen van Managed Printing Partner of relevante derden op te volgen De Klant zal Managed Printing Partner toegang verlenen tot en gebruik geven van alle informatie, gegevens, documentatie, computertijd, de Werkomgeving van de Klant, assistentieruimten, onroerende zaken, werkruimten, personeel, kantoordiensten, hardware, software en andere zaken die Managed Printing Partner redelijkerwijs nodig kan hebben voor de uitvoering van een Overeenkomst Tenzij schriftelijk anders met Managed Printing Partner overeengekomen, is de Klant volledig verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten en/of Diensten voor zijn onderneming. Managed Printing Partner is dan ook niet aansprakelijk indien de Specificaties niet voldoen aan de eisen van de onderneming van de Klant (daaronder mede begrepen de Technische Eisen van de Klant) Indien Producten gekoppeld worden aan niet door Managed Printing Partner geleverde apparatuur (waaronder computersystemen), is de Klant verantwoordelijk voor het (doen) testen van het functioneren van de combinatie van die Producten met die apparatuur. Indien partijen zijn overeengekomen dat Managed Printing Partner de test uitvoert, zal de Klant de betreffende apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedure ter beschikking stellen aan Managed Printing Partner De Klant (Huurder) is verplicht de in de Operationele Lease-overeenkomst genoemde huurtermijnen en andere aan Verhuurder verschuldigde bedragen te voldoen op de vermelde vervaldagen. Indien Verhuurder enige betaling niet uiterlijk op de vervaldag op de bankrekening van Verhuurder heeft ontvangen, is Huurder aan Verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% (anderhalf procent) per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een gehele kalendermaand wordt gerekend De Klant (Huurder) verklaart ervan op de hoogte te zijn, dat Verhuurder de operationele Lease-overeenkomst, alsmede het betalingsverloop, voor zover van toepassing, zal melden aan het Bureau Krediet Registratie en verklaart reeds nu voor alsdan daarmee akkoord te gaan De Klant (Huurder) verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de persoonsgegevens van Huurder en eventuele andere gegevens van Huurder verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van Verhuurder. Voorts verklaart Huurder ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de persoons- en andere gegevens van Huurder met het oog op het voorgaande, voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van de efficiency van de bedrijfsvoering van Verhuurder, ter beschikking stelt aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen waartoe Verhuurder

Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE Versie 1-2013 you can canon.nl Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FD-SEO versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN FD-SEO versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN FD-SEO versie 1.0 Artikel 1:Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder: FD SEO : de in deze Voorwaarden bedoelde leverancier of tussenpersoon.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen CANVASS

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden prodev b.v.

Algemene voorwaarden prodev b.v. Algemene voorwaarden prodev b.v. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie