Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent."

Transcriptie

1 Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

2

3 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Jaarverslag Raad van Toezicht, opgesteld door de Raad Medezeggenschap Ondernemingsraad De Hoven (OR) Bedrijfsvoering Beleid, inspanning en prestaties Vergroten welbevinden Vergroten werkplezier Continuïteit bedrijfsvoering Meerjarenbeleid

4 4 Dit Maatschappelijk jaarverslag is een onderdeel van het Jaardocument 2012 van Stichting De Hoven Onderdendam, april 2013

5 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Voorwoord De Hoven wil ouderen helpen zo veel mogelijk door te gaan met het leven dat zij gewend zijn. Het welbevinden staat daarbij voorop. Ouder worden is in de eerste plaats een betekenis vraagstuk. Welke betekenis geven ouderen zelf aan het ouder worden en welke betekenis geven wij als organisatie daaraan? De Hoven heeft het afgelopen jaar vele dialogen gevoerd met bewoners en medewerkers. Uit al deze gesprekken blijkt dat deze betekenis voor een ieder zeer verschillend is. Zorg is één van de elementen die in meer of mindere mate ondersteunend is om het individueel welbevinden te bevorderen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Op veel punten vraagt dit om een andere manier van denken en werken. Die andere manier van werken begint natuurlijk bij De Hoven zelf, maar houdt daar niet op. De individuele wensen en behoeften van ouderen vormden in 2012 nog meer dan in de voorgaande jaren het uitgangspunt voor De Hoven en al haar medewerkers. Familie, vrienden en vrijwilligers zijn onmisbaar om dit uitgangspunt vorm te geven. In het hoofdstuk beleid staat concreet weergegeven welke projecten en acties we hiertoe hebben uitgevoerd. De veranderingen in ons werkgebied en in de financiering van de langdurige zorg hebben ook gevolgen voor De Hoven. Om ook in de toekomst ouderen te kunnen blijven ondersteunen, moeten we nu al nadenken over die toekomst. In 2012 hebben we daar veel aandacht aan besteed, zowel binnen De Hoven als met collega zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten. Bijvoorbeeld op de onderwerpen anderhalvelijnszorg, scheiden van wonen en zorg of het opstellen van de vastgoedvisie De Hoven. Voorzien in behoeften van ouderen, inspelen op veranderde omstandigheden en nadenken over de toekomst kan alleen in een gezonde organisatie. Ook in 2012 hebben we onze financiële basis verstevigd en hebben we een begin gemaakt voor het ontwikkelen van de tweede nieuwbouw fase van de Twaalf Hoven in Winsum. Dit maatschappelijk jaarverslag beschrijft de effecten van al deze projecten, verbeteringen en inspanningen. Voor ons is echter nog veel belangrijker dat ouderen die thuis wonen of bij De Hoven wonen de steun van De Hoven ervaren. Uiteindelijk gaat het om het welbevinden en werkplezier. Jannie Nijlunsing Directeur Bestuurder De Hoven, april

6 6

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Dit maatschappelijk jaarverslag heeft betrekking op Stichting De Hoven. De missie van Stichting De Hoven is ervoor te zorgen, dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk kunnen doorgaan met het leven dat zij gewend zijn. De bevordering van het welbevinden van ouderen is wat De Hoven bij al haar activiteiten en plannen voor ogen heeft. Het maatschappelijk jaarverslag dient ertoe verantwoording af te leggen aan de belanghebbenden van de organisatie. In ons geval zijn dit op de eerste plaats onze bewoners, cliënten en hun verwanten, onze medewerkers en externen. Ten einde de administratieve lasten van zorginstellingen te verlichten is tussen VWS en brancheorganisaties in de zorg overeengekomen het verplichte maatschappelijk jaarverslag vanaf het boekjaar 2013 af te schaffen. Eerste reactie zou zijn, helemaal voor een organisatie die meewerkt aan het experiment regelarme zorginstellingen, om helemaal geen maatschappelijk verslag te schrijven. Echter juist door onze werkwijze, zijn wij van mening wel een verantwoording te moeten schrijven. Wij leggen als vanzelfsprekend verantwoording af aan onze bewoners en zijn of haar verwanten. Dit scherpt onszelf, het is een middel om in gesprek te gaan en tevens doet het document dienst als intern naslagwerk. Het format zoals deze er tot op heden altijd lag hebben we op onderdelen losgelaten, omdat we hier een beter passende invulling aan willen geven. Het verslag is opgebouwd uit het waarom van De Hoven (haar missie), het hoe dat wil zeggen op welke manier dragen we bij aan onze missie. En tot slot eindigen we met het wat : welke zaken zijn er in 2012 concreet aan de orde geweest om onze missie het welbevinden van onze bewoners te optimaliseren. 7

8 2 Profiel van de organisatie Missie De Hoven De missie van Stichting De Hoven is ervoor te zorgen, dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk kunnen doorgaan met het leven dat zij gewend zijn. De bevordering van het welbevinden van ouderen is wat De Hoven bij al haar activiteiten en plannen voor ogen heeft. Zorg moet ondersteunend zijn. Werkgebied De Hoven is uitsluitend werkzaam in de zorgkantoorregio van Menzis in Groningen. Het geografisch werkgebied van De Hoven is de noordelijke helft van de provincie Groningen. Dit gebied is opgesplitst in twee regio s, te weten regio oost en regio west. Viskenij Baflo Winkheem Winsum Warfheem Warffum De Hoven servicebureau Onderdendam Paasweide De Twaalf Hoven Appingedam Winsum Alegunda Ilberi Bedum De Mieden Uithuizermeeden Vliethoven Delfzijl Damsterheerd Appingedam 8

9 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Stichting De Hoven levert zorg vanuit de volgende locaties per gemeente Gemeente Locaties Zorgaanbod 2012 Winsum De Twaalf Hoven Verpleging Viskenij Verzorging Winkheem Verzorging en thuiszorg Bedum Alegunda Ilberi Verzorging en verpleging Delfzijl Vliethoven Verpleging Appingedam Damsterheerd Verzorging, verpleging en thuiszorg Paasweide Thuiszorg Eemsmond Warfheem Verzorging 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Hoven Adres Bedumerweg 2 Postcode 9959 PG Plaats Onderdendam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De Hoven is een stichting. De stichting heeft geen andere rechtspersonen in eigendom. Acht woonzorgcentra, centra voor thuiszorg en verpleeghuizen maken deel uit van de stichting (zie werkgebied 2.3). Medezeggenschap cliënten en medewerkers Elke locatie kent een eigen cliëntenraad met cliënten en hun familieleden, die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken en bij de plannen voor langere termijn. De lokale cliëntenraad voert regelmatig overleg met de locatiemanager en heeft in principe een vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR overlegt maandelijks met de Bestuurder. Via de Ondernemingsraad (OR) is de medezeggenschap voor de medewerkers van De Hoven juridisch gewaarborgd. Binnen elke locatie zijn medewerkers bovendien vertegenwoordigd in diverse regio-oc s (onderdeelcommissies) met zelfstandig advies en instemmingsrecht. De regiodirecteur voert regelmatig overleg met de regio-oc s om tijdig te kunnen inspelen op wijzigingen in de behoeften van de medewerkers. Daarnaast wordt informeel zo veel mogelijk ruimte gegeven aan medewerkers om werk gerelateerde zaken bespreekbaar te maken. 9

10 Organisatiestructuur Op elke locatie vormen de teams, direct betrokken bij het dagelijks leven van de cliënten, de kleinste organisatie-eenheden. Deze teams kunnen zich concentreren op hun taak door de professionele ondersteuning van de algemene diensten voor huishoudelijke, recreatieve en andere dagelijkse activiteiten en voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen. De teams maken het mogelijk dat cliënten zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze gewend zijn. De hoofden zorg en algemene dienst voeren samen met de locatiemanager de dagelijkse leiding van een locatie. De Hoven heeft haar werkterrein met acht locaties opgesplitst in twee regio s: Oost en West. Per regio is er een managementteam (MT) met een regiodirecteur, de locatiemanagers en de hoofden van het kenniscentrum en de technische dienst. Het Servicebureau van De Hoven is gevestigd in Onderdendam, op de grens van de twee regio s. Hier zijn de afdelingen Personeel & Organisatie & Kwaliteit, Financiën & Control, Inkoop, PR & Communicatie, het Secretariaat, Informatisering & Automatisering en de eenhoofdige Raad van Bestuur, de Bestuurder gevestigd. Onderstaand organogram geeft de organisatiestructuur weer. Raad van Toezicht Directeurbestuurder Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Secretariaat Hoofd Financiën & Control Hoofd P&O en kwaliteit PR & Communicatie Regio directeur Oost Regio directeur West Woonzorgcentrum Damsterheerd te Appingedam Verpleegunit De Mieden te Uithuizermeeden Woonzorgcentrum Paasweide te Appingedam Verpleeghuis Vliethoven te Delfzijl Woonzorgcentrum Alegunda Ilberi te Bedum Verpleeghuis De Twaalf Hoven te Winsum Woonzorgcentrum Viskenij te Baflo Woonzorgcentrum Warfheem te Warffum Woonzorgcentrum Winkheem te Winsum Figuur 1: Organisatiestructuur van Stichting De Hoven (31 december 2012) 10

11 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Verpleeghuiszorg, zorg in woonzorgcentra (verzorgingshuiszorg) en thuiszorg in de gemeenten waar de locaties zich bevinden, vormt het zorgaanbod van De Hoven. De doelgroep is ouderen, die zich thuis voelen in de Groningse cultuur. In het streven naar de versterking van de doorlopende lijnen van mantelzorg en thuiszorg naar uiteindelijk de zorg in een verpleeghuis biedt De Hoven naast de reguliere dienstverlening in de verpleeghuizen en zorgcentra de volgende diensten aan: thuiszorg in de gemeenten van de locaties dagopvang voor ouderen dagbehandeling voor ouderen maaltijden en welzijn gespreksgroepen voor mantelzorgers langdurige somatische zorg voor jong dementerenden en jongeren dagopvang en werkvoorziening voor cliënten met Korsakov Alzheimer Café in beide regio s voor alle belangstellenden De verankering in de maatschappij is zichtbaar in de betrokkenheid van lokale ondernemers. Zo is er bijvoorbeeld financiële ondersteuning van het Alzheimer Café door ondernemers. Toelatingen van De Hoven Op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de WTZi (Wet Toelatingen Zorginstellingen) beschikt De Hoven over de volgende AWBZ-functies voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen: huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging verpleging ondersteunende begeleiding behandeling verblijf op grond van de AWBZ In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) richt De Hoven zich ook op de thuiszorg met de volgende functies: huishoudelijke verzorging begeleiding 11

12 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal intramurale cliënten 608 Aantal toegelaten intramurale plaatsen 661 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 183 Aantal cliënten dagactiviteiten 116 Aantal ZZP dagen met behandeling (verpleeghuiszorg) (hele verslagjaar) Aantal ZZP dagen zonder behandeling (verzorgingshuiszorg) (hele verslagjaar) Aantal dagdelen dagbehandeling (hele verslagjaar) Aantal uren extramurale productie exclusief dagbehandeling (hele verslagjaar) Aantal personeelsleden in loondienst Aantal Fte personeelsleden in loondienst 637 Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in euro s Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Personeelsopbouw Vrouw Man Locatie personen fte personen fte De Twaalf Hoven Alegunda Ilberi Winkheem Warfheem Viskenij Vliethoven Damsterheerd Paasweide Servicebureau Technische dienst Kenniscentrum Overig ondersteunend Totaal

13 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Samenwerkingsrelaties Samenwerking met partijen in de directe omgeving en in de regio is van groot belang voor De Hoven om haar de strategisch doelen te realiseren. In deze paragraaf staat in tabel X een overzicht van de partijen, waar De Hoven mee samenwerkt. In alle samenwerkingsrelaties vormt de verbetering van het leefplezier en het welbevinden van ouderen in de regio Noord Groningen de het gemeenschappelijk streven. Overzicht samenwerkingsrelatie Gemeenten Lokale en regionale partijen Ziekenhuizen Onderwijsinstellingen Overige partijen Appingedam Delfzijl Winsum Bedum Eemsmond Huisartsen Welzijnsinstellingen Plaatselijke ondernemers Regionale zorgaanbieders Universitair Medisch Centrum Groningen Martini Ziekenhuis Groningen Ommelander Ziekenhuisgroep Rijks Universiteit Groningen Noorderpoort College Alfa College Hogeschool SDO (Stichting Deeltijd Opleidingen) Hanzehogeschool Groningen Calibris Provincie Groningen Veiligheidsregio Groningen Inspectie voor de Gezondheidszorg Zorgverzekeraar Menzis Lentis Jobber Bedrijfsleven (Avics, Inkoopcombinaties,etc.) Stichting Voorzieningen Ouderen Eemsmond Platform Eemsdelta Netwerk Ketenzorg Dementie Palliatieve Netwerk Groninger Huis Vestia Woonzorg Nederland NPO Hanze Kenniscentra Tabel 1: Samenwerkingsrelaties 13

14 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Healthcare Governance Code betreft aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. Stichting De Hoven handelt op basis van deze aanbevelingen. Zij onderkent het belang van Good Governance en past in principe alle principes van de zorgbrede Governancecode toe. De volgende paragrafen van dit hoofdstuk verwoorden de visie van De Hoven op goed bestuur, goed toezicht, goede bedrijfsvoering en goede (mede)zeggenschap. De Bestuurder en de twee Regiodirecteuren voeren ieder maandelijks meerdere gesprekken met cliënten. Op deze wijze blijft er een directe verbinding tussen de directie en de basis van de dienstverlening. Deze gesprekken leiden regelmatig tot concrete verbetertrajecten. 3.2 Raad van Bestuur Stichting De Hoven kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Bestuurder voert de regie over de onderneming en is eindverantwoordelijk (zie tabel 2). De adviserende directieleden zijn de hoofden Financiën & Control en Personeel & Organisatie. Samen met de regiodirecteuren Oost en West en de Bestuurder vormen zij de directie. Tweewekelijks komen zij bijeen in het Directieoverleg voor besluitvorming, waarbij de Bestuurder de voorzitter is. Vanaf augustus is aan deze directie de nieuwe functie van Directiesecretaris toegevoegd. In 2012 heeft er een wisseling plaats gevonden in de functie van Hoofd Finance & Control. Na een kortdurende interim periode is er per medio september weer een vaste invulling gevonden. De Bestuurder en de Directieleden van de organisatie volgen vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid de ontwikkelingen in de samenleving. De visie van de Bestuurder van De Hoven op de zorg in de toekomst, komt direct voort uit een analyse van de veranderende wensen van ouderen en van ervaringen en ambities van medewerkers. Alle onderdelen van het strategisch plan van De Hoven zijn erop gericht ouderen zo veel en lang mogelijk het leven te laten leiden, dat zij gewend zijn. Medewerkers krijgen daarbij steeds meer verantwoordelijkheden, waardoor zij de passie in hun dagelijks werk terugvinden. Een goed strategisch beleid is transparant voor alle betrokken partijen. Het beleid bij De Hoven ontstaat in een samenspel met Directie, Regio s, Cliëntenraden, Ondernemingsraad en samenwerkingspartners. De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de concrete resultaten van alle plannen en daarmee voor de verbetering van het leefplezier van ouderen in de regio. Kwartaalrapportages per regio en/of dienst zorgen voor een actueel inzicht in de 14

15 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 ontwikkelingen op de verschillende locaties. Deze wijze van informatieverschaffing maakt het mogelijk voor de Bestuurder op elk gewenst moment verantwoording af te leggen over de stand van zaken. Naam Bestuursfunctie Mevrouw J. H. Nijlunsing Bestuurder, vanaf augustus 2009 Bezoldiging Bestuurder Euro Bruto inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Werkgeversbijdrage sociale lasten 8543 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Nevenfuncties geen Totaal Tabel 2: Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur 31 december Toezichthouders Bestuurder en Raad van Toezicht werken op basis van een transparante verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zij hebben daarbij een goede werkrelatie. In het Reglement Raad van Toezicht (d.d. 15 december 2011) is vastgelegd de Bestuurder van De Hoven verantwoordelijk is voor een adequate informatieverstrekking over het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting aan de Raad van Toezicht. Verantwoording door de Bestuurder aan de Raad van Toezicht betreft de jaarplanrapportages, managementinformatie en rapportages op strategisch niveau. Concreet betekent dit periodieke verantwoording over de voortgang van het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. De waardering door cliënten en thuiszorgklanten van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening zijn maatgevend voor de zorginhoudelijke prestaties. Financiële resultaten, producten van de planning- en controlcyclus, de waardering van de medewerkers en de naleving van wet- en regelgeving maken de bedrijfsmatige prestaties zichtbaar en meetbaar. De Raad van Toezicht is minstens twee maal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en bij bijeenkomsten van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht is op deze manier in staat haar taak van intern toezicht op de organisatie en advisering aan de Raad van Bestuur effectief uit te voeren. Jaarverslag Raad van Toezicht, opgesteld door de Raad Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (zie tabel 3). In 2012 hebben zich geen wisselingen in de samenstelling van de Raad voorgedaan. 15

16 De Raad van Toezicht kent twee commissies: De financiële commissie. Bestaande uit twee leden; de heer J. Hamel en de heer G. Erents. De remuneratiecommissie. Bestaande uit wederom twee leden; mevrouw J.A.J. Stam en de heer J. Blaauw. Tot december 2011 heeft de Raad van Toezicht voor haar bezoldiging afgeweken van de norm van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg en zat onder deze norm. Besloten is de honorering van de Raad van Toezicht in 2012 in twee stappen te verhogen naar 7250 euro voor de voorzitter en 5500 voor de leden en in 2013 naar 9000 euro en 7000 euro. Naam Functie Bezoldiging Datum aftreden Periode (in euro) Mevrouw drs. J.A.J. Stam Voorzitter december 2014 Herbenoembaar De heer J. Blaauw Lid, voordracht OR juli 2013 Herbenoembaar De heer G. Erents RA Lid januari 2016 Niet Herbenoembaar De heer drs. J. Hamel Lid, voordracht CCR januari 2016 Niet herbenoembaar Mevrouw drs. J.F. van Leeuwen Lid september 2014 Herbenoembaar Tabel 3: Samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Binnen de Raad van Toezicht heerst een goede balans tussen de verschillende deskundigheden. Zowel relevante kennis en ervaring in de zorg, als noodzakelijke kennis en ervaring op financieel en bedrijfsmatig terrein is aanwezig. De balans wordt zorgvuldig bewaakt en in stand gehouden. Vergaderschema en besluitvorming De Raad van Toezicht heeft zeven keer vergaderd in Bij alle vergaderingen was de Bestuurder aanwezig. Vaste bespreekpunten bij dit overleg zijn: Organisatieontwikkelingen Regiosamenwerking en maatschappelijke verbanden Kwaliteit en cliëntveiligheid Personeel/HRM Financiële ontwikkelingen Opleidingen en trainingen medewerkers Ict-ontwikkelingen Nieuw- en verbouwplannen Bij de vergadering van mei 2012 waren de controller van De Hoven en onze externe accountant van Ernst & Young aanwezig. In deze vergadering is de jaarrekening over 2011 besproken. De remuneratiecommissie heeft in september 2012 een evaluatiegesprek gevoerd met de Bestuurder. 16

17 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 In oktober heeft een Raad van Toezicht dag plaatsgevonden. Op deze dag is er een bezoek gebracht aan het anderhalvelijnscentrum te Drachten van ZuidOostZorg. Tevens is er een presentatie gegeven over de voortgang van het project Zorg Zonder Regels en is er een rondleiding gegeven in de nieuwbouw van De Twaalf Hoven te Winsum. In de vergadering van 19 december is het (eenzijdige) besluit van het bestuur van Stichting Voorzieningen Ouderen voor inwoners van de gemeente Eemsmond (SVOE) tot het stopzetten van de voorgenomen fusie uitvoerig besproken. Gedurende 2012 zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van het SVOE. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder hebben buiten de vergaderingen regelmatig overleg. De Raad van Toezicht heeft in 2012 de volgende documenten goedgekeurd: Jaarrekening De Hoven 2011 Jaarverslag De Hoven 2011 Treasurystatuut De Hoven Jaarplan De Hoven 2013 Begroting De Hoven 2013 Contacten met de Ondernemingsraad Mevrouw J. Stam en de heer J. Blaauw van de Raad van Toezicht hebben in 2012 twee keer overleg gehad met de Ondernemingsraad. De gespreksonderwerpen hierbij waren de jaarrekening, de begroting, de realisatie van het Jaarplan Beleid 2012 en de strategische ontwikkelingen. Specifieke aandacht was er voor het verder in balans brengen van de organisatie, waarbij de Ondernemingsraad positief is over de ingezette ontwikkelingen en de geboekte resultaten. Contacten met de Centrale Cliëntenraad In 2012 hebben de heer J. Hamel en mevrouw J. van Leeuwen twee maal gesproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR). De jaarrekening, de begroting, de realisatie van het Jaarplan Beleid 2012 en de strategische ontwikkelingen waren hierbij in grote lijnen de gespreksonderwerpen. Zelfevaluatie In 2012 heeft de Raad van Toezicht conform de Governance Code een zelfevaluatie uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is door de leden individueel ingevuld, waarna deze plenair is besproken, en verbeterpunten zijn benoemd. Tenslotte De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten in 2012 en dankt iedereen die werkzaam is binnen De Hoven voor de geleverde inzet. Namens de Raad van Toezicht Stichting De Hoven, Joan Stam, voorzitter 17

18 Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht Mevrouw drs. J.A.J. Stam Hoofdfunctie Geen Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen Lefier Voorzitter Regiekamer Naar een rijke Waddenzee Voorzitter Stichting Cultuur op School Voorzitter Capella Frisiae Voorzitter Groninger Archieven De heer J. Blaauw Hoofdfunctie Algemeen directeur KLM Catering Services Nevenfuncties Ambassadeur Worden Wie We Zijn Lid van Raad van Advies W.L. (dochter Wagner groep Groningen) De heer G. Erents RA Hoofdfunctie Zelfstandig adviseur handelend onder de naam ORKA-advies Gerard Erents Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting AMSTA Lid Raad van Commissarissen Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborg Vastgoed NV Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborg Media Centrale NV Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Kennemer Wonen Lid Raad van Commissarissen Stichting Havensteder De heer drs. J. Hamel Hoofdfunctie Geen Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector Lid Raad van Toezicht De Zijlen Consultant Marroldek Lid Bezwarencommissie CAK Lid Raad van Toezicht Syntrus Achmea Mevrouw J.F. van Leeuwen, arts, MWO Hoofdfunctie 1e geneeskundige/hoofd behandeldienst MagentaZorg, Noord-Holland Nevenfunctie Zelfstandig adviseur handelend onder de naam Joke van Leeuwen Management & Advies Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Elkien Lid Raad van Toezicht Huize Het Oosten Tabel 4: Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht, per 31 december

19 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Medezeggenschap De Hoven hecht veel belang aan goed functionerende medezeggenschapsraden, zowel voor de cliënten als voor de medewerkers. Hiervoor vormen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) het kader. De Bestuurder hecht veel waarde aan de input vanuit de Centrale Cliëntenraad. De CCR beschikt met haar leden op alle locaties over directe en zeer concrete informatie over het leefplezier en het welbevinden van de cliënten. Deze informatie heeft een sterk sturend effect op de beleidsbeslissingen binnen het management van De Hoven. Cliëntenraad per locatie Elke locatie van De Hoven heeft een eigen cliëntenraad. Cliënten en hun familieleden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zorgleefplan. Elke maand is er overleg tussen de cliëntenraad en de locatiemanager. De cliëntenraad adviseert de locatiemanager gevraagd en ongevraagd over zaken die te maken hebben met het welzijn van de cliënten. Zij dragen verbeterpunten aan, specifiek voor de eigen locatie. Alle lokale cliëntenraden nemen actief deel aan de activiteiten van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Op de locatie Viskenij is er halverwege 2012 besloten een bewonersraad op te richten in plaats van een cliëntenraad. In deze bewonersraad hebben alle bewoners woonachtig in Viskenij zitting. Aanleiding hiertoe was het project Zorg Zonder Regels, waar vanuit de bewoners zelf dit initiatief naar voren kwam. Centrale cliëntenraad (CCR) In de CCR zit in principe van elke locatie een afgevaardigde. De CCR overlegt maandelijks met de bestuurder en voert het beheer over een gezamenlijk budget. De cliëntenraden kunnen terugvallen op een ondersteuner vanuit De Hoven, die de cliëntenraden van adviezen voorziet en die informeert over de rechten, de plichten en de bevoegdheden van de raad. In 2012 is specifiek aandacht besteed aan de samenstelling van de CCR. Er is gekozen om per locatie een afvaardiging naar de CCR te sturen en geen 2 per locatie. Tevens is in het verslagjaar een nieuwe onafhankelijke voorzitter gekozen. Onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest zijn; Verzwaard advies: - Afhandeling klachten door Zorgbelang - CQ meting (cliënttevredenheid) - Notitie rookbeleid stichting de Hoven Ter advisering: - Wet BOPZ (aangepaste versie) - Beleid rond beslissingen rond het levenseinde - Informatie kledingvoorziening - Jaarrekening 2011 en de managementletter - Meldcode huiselijk geweld - Gedragscode relaties op het werk - Verklaring omtrent gedrag - Kaderbrief en begroting Jaarplan

20 Ter informatie/bespreking: - Verhuizing nieuwbouw Vliethoven en De Twaalf Hoven - Vastgoedvisie de Hoven - Informatie rond scheiden van wonen en zorg - Verandering Zorglandschap en bekostiging zorg - Zorginkoop beleid - Veranderingen in de WMO De Centrale Cliëntenraad op 31 december 2012 bestond uit: Naam Locatie Functie Mw. M Hoenders Voorzitter Mevrouw R. Bos De Twaalf Hoven Lid De heer. J. Maring Winkheem Lid De heer J. Venema Damsterheerd Lid De heer W. Vos Alegunda Ilberi Lid Tabel 5: Samenstelling CCR Ondernemingsraad De Hoven (OR) 20 De directie van De Hoven is zich sterk bewust van de waarde van betrokken medewerkers voor de toekomst van de stichting als werkgever in de regio. De inbreng vanuit de Ondernemingsraad wordt daarom ook zeer op prijs gesteld. Het doel van de ondernemingsraad is tweeledig: het belang van de organisatie en het belang van medewerkers behartigen. De onderwerpen waar de OR zich onder andere in 2012 heeft verdiept en advies over heeft uitgebracht aan het management van De Hoven: In 2012 is de nieuwbouw in Delfzijl en Winsum opgeleverd en zijn de bewoners naar de nieuwe gebouwen verhuisd. In de nieuwbouw van regio West heeft men, als pilot, binnen kleinschalig wonen gewerkt zonder pauzes. Dit wordt begin 2013 geëvalueerd. Door veranderde wet- en regelgeving is er een nieuw verlofreglement gekomen. Levensfasebewustpersoneelsbeleid Medewerkersmonitor Levensfasebewustpersoneelsbeleid Medewerkersmonitor Jaarekening, Managementletter en Maatschappelijk Jaarverslag 2011 Sluiting Warfheem Voortgang Zorg Zonder Regels Verklaring Omtrent Gedrag Richtlijnen voor gebruik sociale media Nieuw aanamebeleid Jaarevaluatie Meatis/Ardyn Kaderbrief en begroting 2013 Inzage Personeelsdossiers Introductie nieuwe medewerkers Vastgoedvisie

21 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 In 2012 hebben de leden van de beide onderdeelcommissies een gezamenlijke training gevolgd. De ondernemingsraad heeft eind 2012 ook een training gevolgd. De Ondernemingsraad op 31 december 2012 bestond uit Naam Locatie Functie Mevrouw H. Hage t Waterschapshuis Voorzitter Mevrouw A. Smit Vliethoven Vice-voorzitter Mevrouw A. van Es De Twaalf Hoven Secretaris Mevrouw M. Stoppels Vliethoven Lid Mevrouw M. de Graaf De Twaalf Hoven Lid Mevrouw A. Keuper Paasweide Lid Mevrouw H. Stuive Viskenij Lid Mevrouw S. Slump Alegunda Ilberi Lid Mevrouw P. Vos Damsterheerd Lid De heer T. Klinkhamer De Twaalf Hoven Lid Mevrouw P. Mulder t Waterschapshuis Ambtelijk Secretaris Tabel 6: Samenstelling ondernemingsraad 3.5 Bedrijfsvoering Uitgangspunten voor een gezonde bedrijfsvoering zijn transparantie, efficiëntie en effectiviteit. Belangrijk is dat cliënten en medewerkers zicht en grip hebben op de manier waarop de organisatie functioneert en zich ontwikkelt. Zij ervaren hierdoor dat de bedrijfsvoering aansluit bij hun belang. Risicomanagement, de jaarplancyclus en de Planning & Controlcyclus zorgen voor de procesmatige beheersing van de bedrijfsvoering. Het accountantskantoor Ernst & Young houdt als externe partij toezicht op de bedrijfsvoering en adviseert de Bestuurder en de Raad van Toezicht hierover. Op basis van dit toezicht heeft Ernst & Young in 2012 een goedkeurende verklaring afgegeven. In 2012 is er een positief resultaat behaald op de totale bedrijfsvoering en is de beheersing van financiële risico s verbeterd. Risicoprofiel zorginstellingen De overheid heeft wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de zorg betaald wordt. Voor de cliënt betekent dit, dat voor hem of haar steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke vorm van zorg noodzakelijk is. De Hoven is voor haar inkomsten afhankelijk van de zwaarte van het zorgpakket van al haar individuele cliënten. In de periode vanaf 2012 start een overgangsregeling naar een nieuwe fase na 2018, waarin de bekostiging door de overheid van de huisvesting is losgekoppeld van de bekostiging van de zorg. Voor De Hoven brengt dit een groter financieel risico op lange termijn met zich mee en een andere beoordeling van het eigen vermogen. Medewerkers en cliënten ervaren hierdoor in 21

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie