Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent."

Transcriptie

1 Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

2

3 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Jaarverslag Raad van Toezicht, opgesteld door de Raad Medezeggenschap Ondernemingsraad De Hoven (OR) Bedrijfsvoering Beleid, inspanning en prestaties Vergroten welbevinden Vergroten werkplezier Continuïteit bedrijfsvoering Meerjarenbeleid

4 4 Dit Maatschappelijk jaarverslag is een onderdeel van het Jaardocument 2012 van Stichting De Hoven Onderdendam, april 2013

5 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Voorwoord De Hoven wil ouderen helpen zo veel mogelijk door te gaan met het leven dat zij gewend zijn. Het welbevinden staat daarbij voorop. Ouder worden is in de eerste plaats een betekenis vraagstuk. Welke betekenis geven ouderen zelf aan het ouder worden en welke betekenis geven wij als organisatie daaraan? De Hoven heeft het afgelopen jaar vele dialogen gevoerd met bewoners en medewerkers. Uit al deze gesprekken blijkt dat deze betekenis voor een ieder zeer verschillend is. Zorg is één van de elementen die in meer of mindere mate ondersteunend is om het individueel welbevinden te bevorderen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Op veel punten vraagt dit om een andere manier van denken en werken. Die andere manier van werken begint natuurlijk bij De Hoven zelf, maar houdt daar niet op. De individuele wensen en behoeften van ouderen vormden in 2012 nog meer dan in de voorgaande jaren het uitgangspunt voor De Hoven en al haar medewerkers. Familie, vrienden en vrijwilligers zijn onmisbaar om dit uitgangspunt vorm te geven. In het hoofdstuk beleid staat concreet weergegeven welke projecten en acties we hiertoe hebben uitgevoerd. De veranderingen in ons werkgebied en in de financiering van de langdurige zorg hebben ook gevolgen voor De Hoven. Om ook in de toekomst ouderen te kunnen blijven ondersteunen, moeten we nu al nadenken over die toekomst. In 2012 hebben we daar veel aandacht aan besteed, zowel binnen De Hoven als met collega zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten. Bijvoorbeeld op de onderwerpen anderhalvelijnszorg, scheiden van wonen en zorg of het opstellen van de vastgoedvisie De Hoven. Voorzien in behoeften van ouderen, inspelen op veranderde omstandigheden en nadenken over de toekomst kan alleen in een gezonde organisatie. Ook in 2012 hebben we onze financiële basis verstevigd en hebben we een begin gemaakt voor het ontwikkelen van de tweede nieuwbouw fase van de Twaalf Hoven in Winsum. Dit maatschappelijk jaarverslag beschrijft de effecten van al deze projecten, verbeteringen en inspanningen. Voor ons is echter nog veel belangrijker dat ouderen die thuis wonen of bij De Hoven wonen de steun van De Hoven ervaren. Uiteindelijk gaat het om het welbevinden en werkplezier. Jannie Nijlunsing Directeur Bestuurder De Hoven, april

6 6

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Dit maatschappelijk jaarverslag heeft betrekking op Stichting De Hoven. De missie van Stichting De Hoven is ervoor te zorgen, dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk kunnen doorgaan met het leven dat zij gewend zijn. De bevordering van het welbevinden van ouderen is wat De Hoven bij al haar activiteiten en plannen voor ogen heeft. Het maatschappelijk jaarverslag dient ertoe verantwoording af te leggen aan de belanghebbenden van de organisatie. In ons geval zijn dit op de eerste plaats onze bewoners, cliënten en hun verwanten, onze medewerkers en externen. Ten einde de administratieve lasten van zorginstellingen te verlichten is tussen VWS en brancheorganisaties in de zorg overeengekomen het verplichte maatschappelijk jaarverslag vanaf het boekjaar 2013 af te schaffen. Eerste reactie zou zijn, helemaal voor een organisatie die meewerkt aan het experiment regelarme zorginstellingen, om helemaal geen maatschappelijk verslag te schrijven. Echter juist door onze werkwijze, zijn wij van mening wel een verantwoording te moeten schrijven. Wij leggen als vanzelfsprekend verantwoording af aan onze bewoners en zijn of haar verwanten. Dit scherpt onszelf, het is een middel om in gesprek te gaan en tevens doet het document dienst als intern naslagwerk. Het format zoals deze er tot op heden altijd lag hebben we op onderdelen losgelaten, omdat we hier een beter passende invulling aan willen geven. Het verslag is opgebouwd uit het waarom van De Hoven (haar missie), het hoe dat wil zeggen op welke manier dragen we bij aan onze missie. En tot slot eindigen we met het wat : welke zaken zijn er in 2012 concreet aan de orde geweest om onze missie het welbevinden van onze bewoners te optimaliseren. 7

8 2 Profiel van de organisatie Missie De Hoven De missie van Stichting De Hoven is ervoor te zorgen, dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk kunnen doorgaan met het leven dat zij gewend zijn. De bevordering van het welbevinden van ouderen is wat De Hoven bij al haar activiteiten en plannen voor ogen heeft. Zorg moet ondersteunend zijn. Werkgebied De Hoven is uitsluitend werkzaam in de zorgkantoorregio van Menzis in Groningen. Het geografisch werkgebied van De Hoven is de noordelijke helft van de provincie Groningen. Dit gebied is opgesplitst in twee regio s, te weten regio oost en regio west. Viskenij Baflo Winkheem Winsum Warfheem Warffum De Hoven servicebureau Onderdendam Paasweide De Twaalf Hoven Appingedam Winsum Alegunda Ilberi Bedum De Mieden Uithuizermeeden Vliethoven Delfzijl Damsterheerd Appingedam 8

9 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Stichting De Hoven levert zorg vanuit de volgende locaties per gemeente Gemeente Locaties Zorgaanbod 2012 Winsum De Twaalf Hoven Verpleging Viskenij Verzorging Winkheem Verzorging en thuiszorg Bedum Alegunda Ilberi Verzorging en verpleging Delfzijl Vliethoven Verpleging Appingedam Damsterheerd Verzorging, verpleging en thuiszorg Paasweide Thuiszorg Eemsmond Warfheem Verzorging 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Hoven Adres Bedumerweg 2 Postcode 9959 PG Plaats Onderdendam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De Hoven is een stichting. De stichting heeft geen andere rechtspersonen in eigendom. Acht woonzorgcentra, centra voor thuiszorg en verpleeghuizen maken deel uit van de stichting (zie werkgebied 2.3). Medezeggenschap cliënten en medewerkers Elke locatie kent een eigen cliëntenraad met cliënten en hun familieleden, die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken en bij de plannen voor langere termijn. De lokale cliëntenraad voert regelmatig overleg met de locatiemanager en heeft in principe een vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR overlegt maandelijks met de Bestuurder. Via de Ondernemingsraad (OR) is de medezeggenschap voor de medewerkers van De Hoven juridisch gewaarborgd. Binnen elke locatie zijn medewerkers bovendien vertegenwoordigd in diverse regio-oc s (onderdeelcommissies) met zelfstandig advies en instemmingsrecht. De regiodirecteur voert regelmatig overleg met de regio-oc s om tijdig te kunnen inspelen op wijzigingen in de behoeften van de medewerkers. Daarnaast wordt informeel zo veel mogelijk ruimte gegeven aan medewerkers om werk gerelateerde zaken bespreekbaar te maken. 9

10 Organisatiestructuur Op elke locatie vormen de teams, direct betrokken bij het dagelijks leven van de cliënten, de kleinste organisatie-eenheden. Deze teams kunnen zich concentreren op hun taak door de professionele ondersteuning van de algemene diensten voor huishoudelijke, recreatieve en andere dagelijkse activiteiten en voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen. De teams maken het mogelijk dat cliënten zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze gewend zijn. De hoofden zorg en algemene dienst voeren samen met de locatiemanager de dagelijkse leiding van een locatie. De Hoven heeft haar werkterrein met acht locaties opgesplitst in twee regio s: Oost en West. Per regio is er een managementteam (MT) met een regiodirecteur, de locatiemanagers en de hoofden van het kenniscentrum en de technische dienst. Het Servicebureau van De Hoven is gevestigd in Onderdendam, op de grens van de twee regio s. Hier zijn de afdelingen Personeel & Organisatie & Kwaliteit, Financiën & Control, Inkoop, PR & Communicatie, het Secretariaat, Informatisering & Automatisering en de eenhoofdige Raad van Bestuur, de Bestuurder gevestigd. Onderstaand organogram geeft de organisatiestructuur weer. Raad van Toezicht Directeurbestuurder Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Secretariaat Hoofd Financiën & Control Hoofd P&O en kwaliteit PR & Communicatie Regio directeur Oost Regio directeur West Woonzorgcentrum Damsterheerd te Appingedam Verpleegunit De Mieden te Uithuizermeeden Woonzorgcentrum Paasweide te Appingedam Verpleeghuis Vliethoven te Delfzijl Woonzorgcentrum Alegunda Ilberi te Bedum Verpleeghuis De Twaalf Hoven te Winsum Woonzorgcentrum Viskenij te Baflo Woonzorgcentrum Warfheem te Warffum Woonzorgcentrum Winkheem te Winsum Figuur 1: Organisatiestructuur van Stichting De Hoven (31 december 2012) 10

11 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Verpleeghuiszorg, zorg in woonzorgcentra (verzorgingshuiszorg) en thuiszorg in de gemeenten waar de locaties zich bevinden, vormt het zorgaanbod van De Hoven. De doelgroep is ouderen, die zich thuis voelen in de Groningse cultuur. In het streven naar de versterking van de doorlopende lijnen van mantelzorg en thuiszorg naar uiteindelijk de zorg in een verpleeghuis biedt De Hoven naast de reguliere dienstverlening in de verpleeghuizen en zorgcentra de volgende diensten aan: thuiszorg in de gemeenten van de locaties dagopvang voor ouderen dagbehandeling voor ouderen maaltijden en welzijn gespreksgroepen voor mantelzorgers langdurige somatische zorg voor jong dementerenden en jongeren dagopvang en werkvoorziening voor cliënten met Korsakov Alzheimer Café in beide regio s voor alle belangstellenden De verankering in de maatschappij is zichtbaar in de betrokkenheid van lokale ondernemers. Zo is er bijvoorbeeld financiële ondersteuning van het Alzheimer Café door ondernemers. Toelatingen van De Hoven Op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de WTZi (Wet Toelatingen Zorginstellingen) beschikt De Hoven over de volgende AWBZ-functies voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen: huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging verpleging ondersteunende begeleiding behandeling verblijf op grond van de AWBZ In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) richt De Hoven zich ook op de thuiszorg met de volgende functies: huishoudelijke verzorging begeleiding 11

12 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal intramurale cliënten 608 Aantal toegelaten intramurale plaatsen 661 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 183 Aantal cliënten dagactiviteiten 116 Aantal ZZP dagen met behandeling (verpleeghuiszorg) (hele verslagjaar) Aantal ZZP dagen zonder behandeling (verzorgingshuiszorg) (hele verslagjaar) Aantal dagdelen dagbehandeling (hele verslagjaar) Aantal uren extramurale productie exclusief dagbehandeling (hele verslagjaar) Aantal personeelsleden in loondienst Aantal Fte personeelsleden in loondienst 637 Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in euro s Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Personeelsopbouw Vrouw Man Locatie personen fte personen fte De Twaalf Hoven Alegunda Ilberi Winkheem Warfheem Viskenij Vliethoven Damsterheerd Paasweide Servicebureau Technische dienst Kenniscentrum Overig ondersteunend Totaal

13 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Samenwerkingsrelaties Samenwerking met partijen in de directe omgeving en in de regio is van groot belang voor De Hoven om haar de strategisch doelen te realiseren. In deze paragraaf staat in tabel X een overzicht van de partijen, waar De Hoven mee samenwerkt. In alle samenwerkingsrelaties vormt de verbetering van het leefplezier en het welbevinden van ouderen in de regio Noord Groningen de het gemeenschappelijk streven. Overzicht samenwerkingsrelatie Gemeenten Lokale en regionale partijen Ziekenhuizen Onderwijsinstellingen Overige partijen Appingedam Delfzijl Winsum Bedum Eemsmond Huisartsen Welzijnsinstellingen Plaatselijke ondernemers Regionale zorgaanbieders Universitair Medisch Centrum Groningen Martini Ziekenhuis Groningen Ommelander Ziekenhuisgroep Rijks Universiteit Groningen Noorderpoort College Alfa College Hogeschool SDO (Stichting Deeltijd Opleidingen) Hanzehogeschool Groningen Calibris Provincie Groningen Veiligheidsregio Groningen Inspectie voor de Gezondheidszorg Zorgverzekeraar Menzis Lentis Jobber Bedrijfsleven (Avics, Inkoopcombinaties,etc.) Stichting Voorzieningen Ouderen Eemsmond Platform Eemsdelta Netwerk Ketenzorg Dementie Palliatieve Netwerk Groninger Huis Vestia Woonzorg Nederland NPO Hanze Kenniscentra Tabel 1: Samenwerkingsrelaties 13

14 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Healthcare Governance Code betreft aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. Stichting De Hoven handelt op basis van deze aanbevelingen. Zij onderkent het belang van Good Governance en past in principe alle principes van de zorgbrede Governancecode toe. De volgende paragrafen van dit hoofdstuk verwoorden de visie van De Hoven op goed bestuur, goed toezicht, goede bedrijfsvoering en goede (mede)zeggenschap. De Bestuurder en de twee Regiodirecteuren voeren ieder maandelijks meerdere gesprekken met cliënten. Op deze wijze blijft er een directe verbinding tussen de directie en de basis van de dienstverlening. Deze gesprekken leiden regelmatig tot concrete verbetertrajecten. 3.2 Raad van Bestuur Stichting De Hoven kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Bestuurder voert de regie over de onderneming en is eindverantwoordelijk (zie tabel 2). De adviserende directieleden zijn de hoofden Financiën & Control en Personeel & Organisatie. Samen met de regiodirecteuren Oost en West en de Bestuurder vormen zij de directie. Tweewekelijks komen zij bijeen in het Directieoverleg voor besluitvorming, waarbij de Bestuurder de voorzitter is. Vanaf augustus is aan deze directie de nieuwe functie van Directiesecretaris toegevoegd. In 2012 heeft er een wisseling plaats gevonden in de functie van Hoofd Finance & Control. Na een kortdurende interim periode is er per medio september weer een vaste invulling gevonden. De Bestuurder en de Directieleden van de organisatie volgen vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid de ontwikkelingen in de samenleving. De visie van de Bestuurder van De Hoven op de zorg in de toekomst, komt direct voort uit een analyse van de veranderende wensen van ouderen en van ervaringen en ambities van medewerkers. Alle onderdelen van het strategisch plan van De Hoven zijn erop gericht ouderen zo veel en lang mogelijk het leven te laten leiden, dat zij gewend zijn. Medewerkers krijgen daarbij steeds meer verantwoordelijkheden, waardoor zij de passie in hun dagelijks werk terugvinden. Een goed strategisch beleid is transparant voor alle betrokken partijen. Het beleid bij De Hoven ontstaat in een samenspel met Directie, Regio s, Cliëntenraden, Ondernemingsraad en samenwerkingspartners. De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de concrete resultaten van alle plannen en daarmee voor de verbetering van het leefplezier van ouderen in de regio. Kwartaalrapportages per regio en/of dienst zorgen voor een actueel inzicht in de 14

15 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 ontwikkelingen op de verschillende locaties. Deze wijze van informatieverschaffing maakt het mogelijk voor de Bestuurder op elk gewenst moment verantwoording af te leggen over de stand van zaken. Naam Bestuursfunctie Mevrouw J. H. Nijlunsing Bestuurder, vanaf augustus 2009 Bezoldiging Bestuurder Euro Bruto inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Werkgeversbijdrage sociale lasten 8543 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Nevenfuncties geen Totaal Tabel 2: Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur 31 december Toezichthouders Bestuurder en Raad van Toezicht werken op basis van een transparante verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zij hebben daarbij een goede werkrelatie. In het Reglement Raad van Toezicht (d.d. 15 december 2011) is vastgelegd de Bestuurder van De Hoven verantwoordelijk is voor een adequate informatieverstrekking over het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting aan de Raad van Toezicht. Verantwoording door de Bestuurder aan de Raad van Toezicht betreft de jaarplanrapportages, managementinformatie en rapportages op strategisch niveau. Concreet betekent dit periodieke verantwoording over de voortgang van het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. De waardering door cliënten en thuiszorgklanten van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening zijn maatgevend voor de zorginhoudelijke prestaties. Financiële resultaten, producten van de planning- en controlcyclus, de waardering van de medewerkers en de naleving van wet- en regelgeving maken de bedrijfsmatige prestaties zichtbaar en meetbaar. De Raad van Toezicht is minstens twee maal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en bij bijeenkomsten van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht is op deze manier in staat haar taak van intern toezicht op de organisatie en advisering aan de Raad van Bestuur effectief uit te voeren. Jaarverslag Raad van Toezicht, opgesteld door de Raad Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (zie tabel 3). In 2012 hebben zich geen wisselingen in de samenstelling van de Raad voorgedaan. 15

16 De Raad van Toezicht kent twee commissies: De financiële commissie. Bestaande uit twee leden; de heer J. Hamel en de heer G. Erents. De remuneratiecommissie. Bestaande uit wederom twee leden; mevrouw J.A.J. Stam en de heer J. Blaauw. Tot december 2011 heeft de Raad van Toezicht voor haar bezoldiging afgeweken van de norm van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg en zat onder deze norm. Besloten is de honorering van de Raad van Toezicht in 2012 in twee stappen te verhogen naar 7250 euro voor de voorzitter en 5500 voor de leden en in 2013 naar 9000 euro en 7000 euro. Naam Functie Bezoldiging Datum aftreden Periode (in euro) Mevrouw drs. J.A.J. Stam Voorzitter december 2014 Herbenoembaar De heer J. Blaauw Lid, voordracht OR juli 2013 Herbenoembaar De heer G. Erents RA Lid januari 2016 Niet Herbenoembaar De heer drs. J. Hamel Lid, voordracht CCR januari 2016 Niet herbenoembaar Mevrouw drs. J.F. van Leeuwen Lid september 2014 Herbenoembaar Tabel 3: Samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Binnen de Raad van Toezicht heerst een goede balans tussen de verschillende deskundigheden. Zowel relevante kennis en ervaring in de zorg, als noodzakelijke kennis en ervaring op financieel en bedrijfsmatig terrein is aanwezig. De balans wordt zorgvuldig bewaakt en in stand gehouden. Vergaderschema en besluitvorming De Raad van Toezicht heeft zeven keer vergaderd in Bij alle vergaderingen was de Bestuurder aanwezig. Vaste bespreekpunten bij dit overleg zijn: Organisatieontwikkelingen Regiosamenwerking en maatschappelijke verbanden Kwaliteit en cliëntveiligheid Personeel/HRM Financiële ontwikkelingen Opleidingen en trainingen medewerkers Ict-ontwikkelingen Nieuw- en verbouwplannen Bij de vergadering van mei 2012 waren de controller van De Hoven en onze externe accountant van Ernst & Young aanwezig. In deze vergadering is de jaarrekening over 2011 besproken. De remuneratiecommissie heeft in september 2012 een evaluatiegesprek gevoerd met de Bestuurder. 16

17 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 In oktober heeft een Raad van Toezicht dag plaatsgevonden. Op deze dag is er een bezoek gebracht aan het anderhalvelijnscentrum te Drachten van ZuidOostZorg. Tevens is er een presentatie gegeven over de voortgang van het project Zorg Zonder Regels en is er een rondleiding gegeven in de nieuwbouw van De Twaalf Hoven te Winsum. In de vergadering van 19 december is het (eenzijdige) besluit van het bestuur van Stichting Voorzieningen Ouderen voor inwoners van de gemeente Eemsmond (SVOE) tot het stopzetten van de voorgenomen fusie uitvoerig besproken. Gedurende 2012 zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van het SVOE. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder hebben buiten de vergaderingen regelmatig overleg. De Raad van Toezicht heeft in 2012 de volgende documenten goedgekeurd: Jaarrekening De Hoven 2011 Jaarverslag De Hoven 2011 Treasurystatuut De Hoven Jaarplan De Hoven 2013 Begroting De Hoven 2013 Contacten met de Ondernemingsraad Mevrouw J. Stam en de heer J. Blaauw van de Raad van Toezicht hebben in 2012 twee keer overleg gehad met de Ondernemingsraad. De gespreksonderwerpen hierbij waren de jaarrekening, de begroting, de realisatie van het Jaarplan Beleid 2012 en de strategische ontwikkelingen. Specifieke aandacht was er voor het verder in balans brengen van de organisatie, waarbij de Ondernemingsraad positief is over de ingezette ontwikkelingen en de geboekte resultaten. Contacten met de Centrale Cliëntenraad In 2012 hebben de heer J. Hamel en mevrouw J. van Leeuwen twee maal gesproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR). De jaarrekening, de begroting, de realisatie van het Jaarplan Beleid 2012 en de strategische ontwikkelingen waren hierbij in grote lijnen de gespreksonderwerpen. Zelfevaluatie In 2012 heeft de Raad van Toezicht conform de Governance Code een zelfevaluatie uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is door de leden individueel ingevuld, waarna deze plenair is besproken, en verbeterpunten zijn benoemd. Tenslotte De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten in 2012 en dankt iedereen die werkzaam is binnen De Hoven voor de geleverde inzet. Namens de Raad van Toezicht Stichting De Hoven, Joan Stam, voorzitter 17

18 Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht Mevrouw drs. J.A.J. Stam Hoofdfunctie Geen Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen Lefier Voorzitter Regiekamer Naar een rijke Waddenzee Voorzitter Stichting Cultuur op School Voorzitter Capella Frisiae Voorzitter Groninger Archieven De heer J. Blaauw Hoofdfunctie Algemeen directeur KLM Catering Services Nevenfuncties Ambassadeur Worden Wie We Zijn Lid van Raad van Advies W.L. (dochter Wagner groep Groningen) De heer G. Erents RA Hoofdfunctie Zelfstandig adviseur handelend onder de naam ORKA-advies Gerard Erents Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting AMSTA Lid Raad van Commissarissen Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborg Vastgoed NV Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborg Media Centrale NV Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Kennemer Wonen Lid Raad van Commissarissen Stichting Havensteder De heer drs. J. Hamel Hoofdfunctie Geen Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector Lid Raad van Toezicht De Zijlen Consultant Marroldek Lid Bezwarencommissie CAK Lid Raad van Toezicht Syntrus Achmea Mevrouw J.F. van Leeuwen, arts, MWO Hoofdfunctie 1e geneeskundige/hoofd behandeldienst MagentaZorg, Noord-Holland Nevenfunctie Zelfstandig adviseur handelend onder de naam Joke van Leeuwen Management & Advies Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Elkien Lid Raad van Toezicht Huize Het Oosten Tabel 4: Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht, per 31 december

19 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Medezeggenschap De Hoven hecht veel belang aan goed functionerende medezeggenschapsraden, zowel voor de cliënten als voor de medewerkers. Hiervoor vormen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) het kader. De Bestuurder hecht veel waarde aan de input vanuit de Centrale Cliëntenraad. De CCR beschikt met haar leden op alle locaties over directe en zeer concrete informatie over het leefplezier en het welbevinden van de cliënten. Deze informatie heeft een sterk sturend effect op de beleidsbeslissingen binnen het management van De Hoven. Cliëntenraad per locatie Elke locatie van De Hoven heeft een eigen cliëntenraad. Cliënten en hun familieleden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zorgleefplan. Elke maand is er overleg tussen de cliëntenraad en de locatiemanager. De cliëntenraad adviseert de locatiemanager gevraagd en ongevraagd over zaken die te maken hebben met het welzijn van de cliënten. Zij dragen verbeterpunten aan, specifiek voor de eigen locatie. Alle lokale cliëntenraden nemen actief deel aan de activiteiten van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Op de locatie Viskenij is er halverwege 2012 besloten een bewonersraad op te richten in plaats van een cliëntenraad. In deze bewonersraad hebben alle bewoners woonachtig in Viskenij zitting. Aanleiding hiertoe was het project Zorg Zonder Regels, waar vanuit de bewoners zelf dit initiatief naar voren kwam. Centrale cliëntenraad (CCR) In de CCR zit in principe van elke locatie een afgevaardigde. De CCR overlegt maandelijks met de bestuurder en voert het beheer over een gezamenlijk budget. De cliëntenraden kunnen terugvallen op een ondersteuner vanuit De Hoven, die de cliëntenraden van adviezen voorziet en die informeert over de rechten, de plichten en de bevoegdheden van de raad. In 2012 is specifiek aandacht besteed aan de samenstelling van de CCR. Er is gekozen om per locatie een afvaardiging naar de CCR te sturen en geen 2 per locatie. Tevens is in het verslagjaar een nieuwe onafhankelijke voorzitter gekozen. Onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest zijn; Verzwaard advies: - Afhandeling klachten door Zorgbelang - CQ meting (cliënttevredenheid) - Notitie rookbeleid stichting de Hoven Ter advisering: - Wet BOPZ (aangepaste versie) - Beleid rond beslissingen rond het levenseinde - Informatie kledingvoorziening - Jaarrekening 2011 en de managementletter - Meldcode huiselijk geweld - Gedragscode relaties op het werk - Verklaring omtrent gedrag - Kaderbrief en begroting Jaarplan

20 Ter informatie/bespreking: - Verhuizing nieuwbouw Vliethoven en De Twaalf Hoven - Vastgoedvisie de Hoven - Informatie rond scheiden van wonen en zorg - Verandering Zorglandschap en bekostiging zorg - Zorginkoop beleid - Veranderingen in de WMO De Centrale Cliëntenraad op 31 december 2012 bestond uit: Naam Locatie Functie Mw. M Hoenders Voorzitter Mevrouw R. Bos De Twaalf Hoven Lid De heer. J. Maring Winkheem Lid De heer J. Venema Damsterheerd Lid De heer W. Vos Alegunda Ilberi Lid Tabel 5: Samenstelling CCR Ondernemingsraad De Hoven (OR) 20 De directie van De Hoven is zich sterk bewust van de waarde van betrokken medewerkers voor de toekomst van de stichting als werkgever in de regio. De inbreng vanuit de Ondernemingsraad wordt daarom ook zeer op prijs gesteld. Het doel van de ondernemingsraad is tweeledig: het belang van de organisatie en het belang van medewerkers behartigen. De onderwerpen waar de OR zich onder andere in 2012 heeft verdiept en advies over heeft uitgebracht aan het management van De Hoven: In 2012 is de nieuwbouw in Delfzijl en Winsum opgeleverd en zijn de bewoners naar de nieuwe gebouwen verhuisd. In de nieuwbouw van regio West heeft men, als pilot, binnen kleinschalig wonen gewerkt zonder pauzes. Dit wordt begin 2013 geëvalueerd. Door veranderde wet- en regelgeving is er een nieuw verlofreglement gekomen. Levensfasebewustpersoneelsbeleid Medewerkersmonitor Levensfasebewustpersoneelsbeleid Medewerkersmonitor Jaarekening, Managementletter en Maatschappelijk Jaarverslag 2011 Sluiting Warfheem Voortgang Zorg Zonder Regels Verklaring Omtrent Gedrag Richtlijnen voor gebruik sociale media Nieuw aanamebeleid Jaarevaluatie Meatis/Ardyn Kaderbrief en begroting 2013 Inzage Personeelsdossiers Introductie nieuwe medewerkers Vastgoedvisie

21 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 In 2012 hebben de leden van de beide onderdeelcommissies een gezamenlijke training gevolgd. De ondernemingsraad heeft eind 2012 ook een training gevolgd. De Ondernemingsraad op 31 december 2012 bestond uit Naam Locatie Functie Mevrouw H. Hage t Waterschapshuis Voorzitter Mevrouw A. Smit Vliethoven Vice-voorzitter Mevrouw A. van Es De Twaalf Hoven Secretaris Mevrouw M. Stoppels Vliethoven Lid Mevrouw M. de Graaf De Twaalf Hoven Lid Mevrouw A. Keuper Paasweide Lid Mevrouw H. Stuive Viskenij Lid Mevrouw S. Slump Alegunda Ilberi Lid Mevrouw P. Vos Damsterheerd Lid De heer T. Klinkhamer De Twaalf Hoven Lid Mevrouw P. Mulder t Waterschapshuis Ambtelijk Secretaris Tabel 6: Samenstelling ondernemingsraad 3.5 Bedrijfsvoering Uitgangspunten voor een gezonde bedrijfsvoering zijn transparantie, efficiëntie en effectiviteit. Belangrijk is dat cliënten en medewerkers zicht en grip hebben op de manier waarop de organisatie functioneert en zich ontwikkelt. Zij ervaren hierdoor dat de bedrijfsvoering aansluit bij hun belang. Risicomanagement, de jaarplancyclus en de Planning & Controlcyclus zorgen voor de procesmatige beheersing van de bedrijfsvoering. Het accountantskantoor Ernst & Young houdt als externe partij toezicht op de bedrijfsvoering en adviseert de Bestuurder en de Raad van Toezicht hierover. Op basis van dit toezicht heeft Ernst & Young in 2012 een goedkeurende verklaring afgegeven. In 2012 is er een positief resultaat behaald op de totale bedrijfsvoering en is de beheersing van financiële risico s verbeterd. Risicoprofiel zorginstellingen De overheid heeft wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de zorg betaald wordt. Voor de cliënt betekent dit, dat voor hem of haar steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke vorm van zorg noodzakelijk is. De Hoven is voor haar inkomsten afhankelijk van de zwaarte van het zorgpakket van al haar individuele cliënten. In de periode vanaf 2012 start een overgangsregeling naar een nieuwe fase na 2018, waarin de bekostiging door de overheid van de huisvesting is losgekoppeld van de bekostiging van de zorg. Voor De Hoven brengt dit een groter financieel risico op lange termijn met zich mee en een andere beoordeling van het eigen vermogen. Medewerkers en cliënten ervaren hierdoor in 21

Stichting De Hoven. Jaardocument 2011. Maatschappelijk jaarverslag

Stichting De Hoven. Jaardocument 2011. Maatschappelijk jaarverslag Stichting De Hoven Jaardocument 2011 Maatschappelijk jaarverslag Stichting De Hoven Jaardocument 2011 Maatschappelijk jaarverslag Inhoudsopgave Voorwoord..............................................................................

Nadere informatie

Toelichting bij de vacature

Toelichting bij de vacature Toelichting bij de vacature - De Hoven pg 2 - De Raad van Toezicht O Werkwijze pg 3 O Profiel lid RvT op bindende voordracht CCR pg 4 - De procedure pg 6 - Nadere informatie over de organisatie pg 7 1

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een warme, verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014 Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSPLAN VOOR DE CLIËNTENRAAD... 4 2.1 MISSIE/VISIE... 4 2.2 VAN MEDEZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Korte terugblik 2014 3 2. Veranderingen in de zorg 4 3. Pleyade in 2015: de basis op orde 4 4. De basis

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie in en voor Den Haag

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio April 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en werkwijze cliëntenraad 3 3. Korte terugblik 2015 4 4. Speerpunten

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie