PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO. Zuidoost Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO. Zuidoost Groningen"

Transcriptie

1 PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO Zuidoost Groningen 1

2 INHOUDSOPGAVE PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO ZUIDOOST GRONINGEN 1. Inleiding vaststelling: regelgeving: 2. Sociale afspraken 2.1 Gedragscode sept Interne communicatie nov. 03 CAO P.O. 2.3 Sociaal jaarverslag febr. 00 CAO P.O. 2.4 Roken op school febr. 00 Tabakswet 2.5 Doelgroepen sept. 99 CAO P.O. 2.6 Klachtenregeling sept. 99 CAO P.O. 2.7 Besluitvorming sept Lief en leed nov Begeleiding 3.1 Nieuwe personeelsleden febr. 00 CAO P.O. 3.2 Collegiale consultatie sept Vrijwillige mobiliteit febr. 00 CAO P.O. 3.4 Scholing febr. 00 CAO P.O. 3.5 Loopbaan sept. 02 CAO P.O. 3.6 Teamvorming sept Exit-interview sept Rechtspositioneel 4.1 Werktijdenregeling sept. 01 CAO P.O. 4.2 Senioren sept. 02 CAO P.O. 4.3 Beloningsdifferentiatie sept. 02 CAO P.O. 4.4 Dienstreizen nov Collectieve contracten sept Competenties, functies en taken 5.1 Bekwaamheidseisen leraar Wet BIO 5.2 Competenties leraar sept Taak- en functiedifferentiatie nov. 03 CAO P.O. 5.4 Taaktoedeling en taakomvang sept. 99 CAO P.O. 5.5 Taakbelasting sept. 99 CAO P.O. 5.6 Directiestatuut nov. 03 WPO 5.7 Onderwijsondersteunend personeel nov. 03 CAO P.O. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 2

3 6. Werving en selectie van personeel 6.1 Werving- en selectie sept. 01 CAO P.O. 6.2 Sollicitatiecode sept. 99 CAO P.O. 6.3 Invalleerkrachten sept. 01 CAO P.O. 6.4 Deeltijd sept. 02 CAO P.O. 6.5 Aanstellingskeuring sept. 01 Wet op MK 7. Bestuursaanstelling 7.1 Afvloeiingsregeling sept. 99 CAO P.O. 7.2 Afvloeiingslijst sept. 99 CAO P.O. 8. Functioneren en beoordelen 8.1 Functioneringsgesprekken sept. 99 CAO P.O. 8.2 Beoordeling CAO P.O. 9. Personeelsformatie 9 Bestuursformatieplan sept. 02 CAO P.O. 10. Arbeidsomstandigheden 10.1 Arbo- sept. 01 Arbo-wet 10.2 Activiteiten bestuur sept. 01 Arbo-wet 10.3 Activiteiten school sept. 01 Arbo-wet 10.4 Persoonlijk welzijn sept. 01 Arbo-wet 10.5 Ziekteverzuimprocedures sept. 01 Arbo-wet afkortingen: RPBO Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel CAO. P.O. Collectieve Arbeids Overeenkomst Primair Onderwijs Circulaire Circulaire van het Ministerie van O. C. en W. WPO Wet op het Primair Onderwijs Wet BIO Wet op de Beroepen In het Onderwijs Wet MK Wet op de Medische Keuringen Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 3

4 JAARPLANNING VAN ACTIVITEITEN PERSONEELSBELEID: 10. Arbo-: op iedere school opstellen plan van aanpak september-oktober 3.5 Loopbaangesprekken: op elke school met personeelsleden die hun POP afronden september-november 9.1 Bestuursformatieplan: opstellen Formulier inventarisatie van wensen en deskundigheden: op bestuursniveau het verspreiden van het loopbaanformulier met wensen van ieder personeelslid per 1 augustus januari april januari 3.6/2.1 Teamvorming / gedragscode op elke school agenderen voor de teamvergadering januari 8.1 Functioneringsgesprekken: op elke school voeren met alle personeelsleden februari april 2.3 Sociaal jaarverslag: op bestuursniveau opstellen over het afgelopen jaar maart 4.1 Werktijden: op elke school vaststellen jaarplanning van activiteiten volgend schooljaar en van de werktijden van de parttimers maart-april 3.4 Scholing: opstellen jaarplan op school- en op bestuursniveau april juni 5.4/5.5 Taak / taakbelasting: op elke school afgelopen jaar evalueren; keuzen maken voor groepen en taken voor het volgend schooljaar april juni 3.2 Collegiale consultatie: op schoolniveau / desgewenst op bestuursniveau planning van teamgerichte en individueel gerichte activiteiten mei-juni 3.3 Vrijwillige mobiliteit: op bestuursniveau opstellen van een planning van mobiliteitbevorderende activiteiten voor het volgend schooljaar mei-juni Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 4

5 1 INLEIDING Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 5

6 1 INLEIDING Ieder bestuur ontwikkelt zelf personeels Personeels werd in het onderwijs in het verleden altijd op grote afstand van het bestuur en van het personeel door de minister bepaald. Regels werden neergelegd in het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (RPBO)en veel mogelijkheden tot eigen ter plaatse waren er niet. In de afgelopen jaren is deze situatie ingrijpend gewijzigd: het Formatie Budget Systeem gaf aan het bestuur de mogelijkheid om zelf prioriteiten te stellen en in de Raamovereenkomst primair onderwijs kwamen de werkgevers en werknemers in het onderwijs op landelijk niveau kaders overeen waarbinnen ieder bevoegd gezag personeels dient te ontwikkelen. Vanaf het jaar 2001 is er een CAO voor het Primair Onderwijs; deregulering staat centraal. Binnen de kaders van deze CAO ontwikkelt elk bevoegd gezag zelf personeels. Integraal personeels Integraal personeels (IPB) houdt in dat het personeels wordt afgestemd op de ontwikkeling van het onderwijs. Met andere woorden: bij elke onderwijskundige keuze die een school maakt, wordt direct de vraag gesteld: hebben we de daarbij behorende deskundigheid ook? Het kan hier gaan om de deskundigheid van het gehele team, maar het kan ook gaan om individueel aanwezige deskundigheid, van bijvoorbeeld een IB-er. IPB komt vooral aan de orde in de volgende onderdelen van dit personeelssplan: 3.2 Collegiale consultatie 3.4 Scholing 3.5 Loopbaan 5.2 Competenties van de leraar 5.3 Taak- en functiedifferentiatie 5.4 Taak 6.1 Werving en selectie van personeel 8.1 Functioneringsgesprekken Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 6

7 Indeling van het personeelssplan In verband met de toegankelijkheid en de leesbaarheid is het personeelssplan in tweeën verdeeld: - deel 1: het personeels - deel 2: de bijlagen, bestaande uit reglementen, notities, procedures e.d. In deel 1 is elk onderdeel van het personeelssplan steeds op dezelfde wijze vormgegeven: - : relevante regelgeving en verwijzing naar de Wet Medezeggenschap Onderwijs - kern: de regelgeving in het kort samengevat - : het geformuleerde van het bestuur - verantwoordelijkheid: welke verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoering van het personeels bij bestuur, (algemeen) directeur of personeel - implementatie: op welke wijze wordt dit onderdeel in de school ingevoerd: schriftelijk of door middel van een invoeringsprocedure, een teambespreking of een studiemiddag - bijlage: een nadere uitwerking van, in procedure of reglement Personeels voor het personeel en voor het onderwijs Wie zijn werk met plezier doet, zal weinig last hebben van stress. Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Zuidoost Groningen hoopt en vertrouwt erop dat het ontwikkelde personeels en de wijze waarop in de afgelopen jaren in de periode van het SBK-verband P.C. Basisonderwijs in de gemeente Stadskanaal gewerkt is aan een draagvlak, het onderwijspersoneel optimaal zal motiveren het werk in de scholen te doen en bijdraagt aan de noodzakelijke arbeidsvreugde. Op deze wijze heeft personeels op indirecte wijze ook een zeer positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 7

8 2 SOCIALE AFSPRAKEN Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 8

9 2.1 GEDRAGSCODE Niet van toepassing. kern Waar mensen met elkaar samenwerken kan het nuttig zijn om ongeschreven omgangs toch op te schrijven. In een school heb je als leraar te maken met collega's, met kinderen en met ouders. Welke houding nemen we aan? Wat kunnen we van elkaar verwachten? In een gedragscode kan een en ander worden vastgelegd, zodat bijvoorbeeld ook nieuwe collega's bekend zijn met de wijze van omgang met elkaar. De gedragscode bestaat uit drie onderdelen: - omgang met collega's - omgang met ouders - omgang met kinderen De gedragscode geeft richtlijnen voor de wijze van omgaan met elkaar onder normale omstandigheden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin grenzen overschreden worden en van leerkrachten niet verwacht kan worden verder te communiceren. In een dergelijke situatie wordt overleg gepleegd met de directeur, de algemeen directeur of zonodig met het bestuur. verantwoordelijkheid directeur en schoolteam: Handelen naar de afspraken en in de geest van de gedragscode en zonodig elkaar hieraan herinneren. implementatie De gedragscode wordt in het schoolteam aan de orde gesteld. bijlage 2.1 Gedragscode VPCBO Zuidoost Groningen Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 9

10 2.2 INTERNE COMMUNICATIE - CAO Primair Onderwijs, artikel E2. kern Het bestuur draagt zorg voor informatievoorziening naar het personeel. Op een vrij toegankelijke plaats in de school is bepaalde aangegeven informatie aanwezig. Het bestuur, algemeen directeur en directeuren streven een zo groot mogelijke openheid na. Geïnformeerd zijn leidt tot grotere professionaliteit en betrokkenheid. In de bijlage is de interne communicatie nader beschreven. Aan de orde worden gesteld: - de personele organisatie - informatie voor personeelsleden - communicatie tussen directeur en leerkrachten - communicatie tussen algemeen directeur en personeel - communicatie tussen algemeen directeur en directeuren - communicatie tussen algemeen directeur en specifieke groepen personeel. verantwoordelijkheid algemeen directeur: - zorgdragen voor de informatievoorziening naar leerkrachten, directeuren en specifieke groepen personeel - zorgdragen voor adressen en telefoonnummers van belangrijke instanties (zie hfst. 2.1) directeur: - toelichten in een vergadering van het schoolteam - zorgdragen voor het ter inzage leggen van de aangegeven informatie op een afgesproken vaste plaats in de school - uitreiken van schriftelijke informatie die is bedoeld voor het personeel implementatie Toelichten in een vergadering van het schoolteam bijlage 2.2 "Interne communicatie VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 10

11 2.3 SOCIAAL JAARVERSLAG - CAO Primair Onderwijs, Statuut Sociaal Beleid. kern Het bestuur evalueert het gevoerde personeels en legt dit vast in een sociaal jaarverslag. Over ieder schooljaar wordt een sociaal jaarverslag opgesteld. De modelinhoudsopgave is opgenomen in de bijlage. verantwoordelijkheid algemeen directeur: Opstellen van het sociaal jaarverslag en bespreken in het directieoverleg. Het bestuur stelt het sociaal jaarverslag vast. implementatie Opnemen in het personeelssplan. bijlage 2.3 Model inhoudsopgave Sociaal Jaarverslag VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 11

12 2.4 AFSPRAKEN OVER ROKEN - Besluit tot uitvoering van de Tabakswet / Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten - Uitleg, nr. 7, 10 maart Uitleg, nr. 19, 6 juni Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), artikel 6f kern In de ruimten in het schoolgebouw die gemeenschappelijk worden gebruikt door leerkrachten, leerlingen en ouders is het roken verboden. Het gaat hier dus om lokalen, gangen, hallen, toiletten, vergaderruimten e.d. Het rookverbod wordt aangegeven door verbodbordjes. Er zijn twee mogelijkheden: 1. of er geldt een algemeen rookverbod in het schoolgebouw. 2. of, wanneer er meer dan een personeelskamer /aparte ruimte is, is het roken in de kleinste personeelskamer of in een andere aan te wijzen ruimte toegestaan. In de scholen wordt niet gerookt, tenzij er binnen het kader van de regelgeving afspraken gemaakt kunnen worden waar alle teamleden en de MR mee instemmen. De invulling van ten aanzien van het roken ligt dus op schoolniveau. Er zijn de volgende drie keuzemogelijkheden: a. een rookvrije school (24 uur per dag) b. een rookvrije school van een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd c. roken is onder schooltijd in de pauzes toegestaan binnen de wettelijke ; er wordt één bepaalde ruimte in de school aangewezen (niet de personeelskamer) waar roken is toegestaan, onder de voorwaarde dat niet-rokers (personeel en leerlingen) daarvan geen hinder ondervinden. Tevens wordt een besluit genomen over al dan niet roken op de speelplaats in aanwezigheid van kinderen. verantwoordelijkheid directeur: Zorgdragen voor besluitvorming. Controle op de uitvoering van het. implementatie Presentatie van dit onderwerp door de directeur in een vergadering van het schoolteam en agenderen voor een vergadering van de MR (zonodig toelichten). bijlage 2.4. Roken is nu bijna overal verboden, pag. 13 uit Uitleg nr. 7 van 10 maart Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 12

13 2.5 DOELGROEPEN - Wet op het Primair Onderwijs, artikel 30 - Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (SAMEN) - Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) kern Er worden een drietal doelgroepen aangegeven: vrouwen, allochtonen en minderarbeidsgeschikten. De gestelde worden achtereenvolgens nader toegelicht: vrouwen: Het gaat hier om het loopbaanperspectief van vrouwen, met name om een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Artikel 30 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat als sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directiefuncties er eens in de vier jaar een Document Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding wordt opgesteld. Dit onderdeel is uitgewerkt in bijlage 2.5. allochtonen: Het gaat hier om de arbeidsmarktpositie in het onderwijs van allochtonen (Wet SAMEN). Werkgevers in Nederland dienen de deelname van allochtonen aan het arbeidsproces te bevorderen op grond van de Wet SAMEN. Voor scholen met 35 of meer personeelsleden dient een jaarverslag opgesteld te worden en verzonden aan het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA). Dit is voor het bestuur niet aan de orde. minder-arbeidsgeschikten: De WAGW geeft aan dat het de taak is van werkgevers, organisaties van werkgevers en organisaties van werknemers om, voorzover dat redelijkerwijs in hun vermogen ligt, gelijke kansen van gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers bij deelname aan het arbeidsproces te bevorderen en de nodige voorzieningen te treffen gericht op het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid van de werknemers. Er is geen verplichting tot het opstellen of deponeren van een jaarverslag. Bevordering van deelname aan het arbeidsproces van allochtonen en minderarbeidsgeschikten, zoals is aangegeven in de Wet SAMEN en in de WAGW. verantwoordelijkheid Bestuur en sollicitatiecommissies: Toepassing van het. implementatie Opname in het personeelssplan. bijlage Document Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 13

14 2.6 KLACHTENREGELING - Wet Primair Onderwijs, artikel 14 kern Ouders en personeelsleden kunnen bij een klachtencommissie een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of personeel, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bestuur of het personeel. Een klacht kan onder meer betrekking hebben op: seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten op school, discriminerend gedrag, misbruik maken van functie of bevoegdheden, kindermishandeling, sponsoring, onderwijs of het van het bestuur. Het bestuur dient een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Een klacht in het kader van deze regeling zal in het algemeen eerst worden ingediend wanneer overleg in de school of met het bestuur voor de klager niet tot een aanvaardbare oplossing heeft geleid. De modelklachtenregeling die landelijk is ontwikkeld door de Besturenraad PCO, andere besturenorganisaties en de gezamenlijke onderwijsvakorganisaties is overgenomen en vastgesteld. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, ingesteld door de Besturenraad PCO. Op grond hiervan heeft het bestuur tenminste één contactpersoon op bestuursniveau en een vertrouwenspersoon voor alle scholen van het bestuur aangesteld. In bijlage is het niveau indiening klachten opgenomen. Ingeval van (mogelijk) seksueel misbruik geldt de verplichting tot aangifte. In verband hiermee is bijlage opgenomen. verantwoordelijkheid bestuur: - Benoemen, schorsen en ontslaan van contactpersonen en vertrouwenspersoon. Bij de benoeming wordt de betrokkene voldoende geïnformeerd. directeur: - Een korte beschrijving van de klachtenregeling, naam en adres van de contactpersoon en van de vertrouwenspersoon en naam en adres van de landelijke klachtencommissie jaarlijks opnemen in de schoolgids. implementatie Schriftelijke informatieverschaffing aan alle personeelsleden. bijlagen Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenprocedure SCOD Aangifteplicht bij vermoeden seksueel geweld. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 14

15 2.7 BESLUITVORMING TEAMVERGADERING Niet van toepassing. kern Verantwoorde besluitvorming vindt plaats als sprake is van een correcte procedure en wanneer voor het te nemen besluit draagvlak bestaat. In de bijlage worden enkele afspraken betreffende besluitvorming in het schoolteam aangegeven. Essentieel hierbij is dat ieders mening serieus wordt genomen en dat in kwesties van wezenlijk belang, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe taalmethode, bij verschil van mening niet direct een stemming bepalend is maar dat actief wordt gezocht naar een draagvlak voor een oplossing. verantwoordelijkheid directeur en schoolteam: De besluitvormingsprocedure in acht nemen en zonodig elkaar hieraan herinneren. implementatie De besluitvormingsprocedure wordt in het schoolteam aan de orde gesteld. bijlage 2.7 Besluitvorming teamvergadering VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 15

16 2.8 LIEF EN LEED Niet van toepassing kern Bij gebeurtenissen van lief en leed van personeel in de werksituatie of in de persoonlijke situatie wordt door of namens het bestuur meeleven getoond. Gelet op het aantal scholen en op de omvang van het personeelsbestand is het wenselijk hierover op bestuursniveau afspraken vast te leggen. In de bijlage "Lief en leed regeling" wordt een overzicht van relevante situaties gegeven van toepassing op het personeel, de bestuursleden en de schoolcommissieleden. Het bestuur bekostigt binnen deze regeling alle uitgaven in het kader van lief en leed; overschrijdingen komen ten laste van de eigen middelen van de school. De uitvoering ligt in de meeste gevallen bij de schoolcommissie. verantwoordelijkheid - In de bijlage "Lief en leed regeling" is aangegeven wie per situatie welke verantwoordelijkheid draagt. - Declaraties en begrotingen worden ingediend bij de algemeen directeur. algemeen directeur: - Toetst namens het bestuur de declaraties en begrotingen aan deze regeling. - Draagt zorg voor uitbetaling van declaraties. implementatie Opnemen in het personeelssplan. bijlage 2.8 "Lief en leed regeling VPCBO Zuidoost Groningen". Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 16

17 3 BEGELEIDING Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 17

18 3.1 BEGELEIDING NIEUWE PERSONEELSLEDEN - CAO Primair Onderwijs, artikel C8 - Instroomtoets Participatiefonds kern Het bestuur stelt een regeling op ten behoeve van de introductie en begeleiding van beginnende personeelsleden. Aan de omzetting van een tijdelijk dienstverband (voor bepaalde tijd) naar een vast dienstverband (voor onbepaalde tijd) gaat een beoordeling vooraf gebaseerd op de uitkomsten van het begeleidingstraject. Ingeval van niet-verlenging van een tijdelijk dienstverband verlangt het Participatiefonds, alvorens wachtgeld wordt uitgekeerd, van het bestuur een overzicht van de begeleiding, evaluaties en van gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het bestuur heeft het splan "Begeleiding van nieuwe personeelsleden" vastgesteld. Hierin worden de volgende situaties onderscheiden: - introductie van nieuwe personeelsleden in de school - begeleiding van de invalleerkracht - begeleiding voor beginnende leerkrachten - begeleiding van de beginnende directeur verantwoordelijkheid directeur: - aan nieuwe personeelsleden een exemplaar van "Begeleiding van nieuwe personeelsleden" uitreiken en met hen doorspreken. - zorgdragen voor introductie en begeleiding van nieuwe personeelsleden. - aanwijzing van een mentor. - beoordeling nieuwe personeelsleden opstellen en deze toelichten; het beoordelingsformulier aan de algemeen directeur toezenden. algemeen directeur: - begeleiding van nieuw aangestelde directeuren implementatie Aan nieuwe personeelsleden een exemplaar van "Begeleiding van nieuwe personeelsleden bij de VPCBO Zuidoost Groningen" uitreiken en met hen doorspreken. bijlagen 3.1 Begeleiding van nieuwe personeelsleden bij de VPCBO Zuidoost-Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 18

19 3.2 COLLEGIALE CONSULTATIE - WPO, artikel 8, lid 1. kern In artikel 8, lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs is aangegeven dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelings-proces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang van de leerlingen. Dit betekent dat het onderwijs in de verschillende groepen op elkaar moet aansluiten en dat overleg, samenwerking en de ontwikkeling binnen het schoolteam noodzakelijk is. Collegiale consultatie is in een lerende organisatie een verzamelbegrip voor: leren van en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Het past bij het bereiken van een verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit van personeelsleden en bij samenwerking en teamvorming. Een team doet aan collegiale consultatie. Collegiale consultatie is geen doel, maar een middel. Men overlegt en leert van en aan elkaar om zo de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van het team en de kwaliteit van het onderwijs steeds verder te verbeteren. In de bijlage is een en ander nader uitgewerkt. verantwoordelijkheid directeur: - uitvoering van het. - jaarlijkse evaluatie en planning van activiteiten. - aanwijzen van een teamlid dat collegiale consultatie coördineert. personeelslid: - participatie bij collegiale consultatie. implementatie - studieochtend op 23 januari zie bijlage, hoofdstuk 3: Mogelijke opzet voor een planning van implementatieactiviteiten. - ieder personeelslid ontvangt een exemplaar van dit met bijlage. bijlage 3.2 Collegiale consultatie bij de VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 19

20 3.3 VRIJWILLIGE MOBILITEIT - CAO Primair Onderwijs, artikel C12. kern In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden ook afspraken gemaakt over de toekomstige inzetbaarheid, scholing en doorstroming naar andere interne of externe functies. Het bestuur heeft het Mobiliteitsplan van de VPCBO Zuidoost Groningen opgesteld, dat bestaat uit de volgende onderdelen: - het belang voor het individuele personeelslid - het belang van de scholen - de afstemming van de belangen van personeel en scholen - maatregelen ter stimulering van mobiliteit - onvrijwillige mobiliteit - coördinatie van mobiliteit - procedures - activiteiten in het kader van vrijwillige mobiliteit voor het volgend schooljaar verantwoordelijkheid personeelslid: - Een regelmatige bezinning op de keuze voor vrijwillige mobiliteit binnen de school (intern), of naar een andere school van het bestuur, binnen dezelfde functie (horizontaal) of naar een andere functie (verticaal). Deze keuze meedelen tijdens het functioneringsgesprek / loopbaangesprek. directeur: - vrijwillige mobiliteit op positieve wijze aan de orde stellen tijdens het functioneringsgesprek / loopbaangesprek. - opstellen van het schoolprofiel personeel: samenstelling schoolteam en aanwezige en afwezige deskundigheid. werkgroep personeel: - coördinatie van vrijwillige mobiliteit. - jaarlijkse bezinning op activiteiten in het kader van bewustwording en van maatregelen tot bevordering van vrijwillige mobiliteit, conform het gestelde in het mobiliteitsplan. implementatie - studiemiddag voor het personeel. - agenderen in functionerings- en loopbaangesprekken. - jaarlijks organiseren van activiteiten ter bevordering van mobiliteit. bijlage 3.3 Mobiliteitsplan VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 20

21 3.4 SCHOLING - CAO Primair Onderwijs, artikelen C11, C12 en C13 - RPBO, artikel I - P 86, m.b.t. RDDF-ers - Regeling schoolbudget kern Het bestuur stelt scholings vast dat tenminste de volgende onderdelen bevat: - de met scholing beoogde doelen - de planning van scholingsactiviteiten - een verantwoording voor de in te zetten gelden - de ruimte voor scholing op eigen initiatief van de werknemer. Scholingsopdrachten komen voor rekening van het bestuur. Scholingsafspraken zijn een onderdeel van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Het bestuur heeft een scholingsplan opgesteld dat, rekening houdend met de gestelde, uit de volgende drie onderdelen bestaat: A. Meerjarengedeelte 1. Doelstellingen scholing 2. Doelgroepen en criteria voor scholing 3. Meerjarenplanning van scholingsactiviteiten 4. Financiële meerjarenverantwoording 5. Jaarlijkse procedure tot vaststelling van de scholingsactiviteiten B. Jaarlijks vast te stellen gedeelte; schooljaar : 1. Bovenschoolse doelgroepen 2. Scholingsactiviteiten voor het schooljaar 3. Financiële verantwoording en faciliteiten 3. Evaluatie scholingsactiviteiten in het voorafgaand jaar C. Scholingsoverzichten; jaarlijks bij te stellen: 1. Per school 2. Per bovenschoolse doelgroep 3. Individueel verantwoordelijkheid directeur: - jaarlijks het scholingsplan van de school opstellen aan de hand van het meerjaren scholings van het schoolplan. - de besteding van het scholingsbudget per school. - implementatie van de gevolgde scholing en meten van de resultaten. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 21

22 algemeen directeur: - jaarlijks bezien welke scholing voor bovenschoolse doelgroepen en RDDF-ers gewenst is. - financieel beheer bovenschools scholingsbudget. implementatie Opnemen in het personeelssplan. bijlage 3.4 Scholings VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 22

23 3.5 LOOPBAANBELEID - CAO Primair Onderwijs, artikel C12 kern In het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vindt wederzijds afstemming plaats tussen de wensen van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de school of van het bestuur. Het bestuur heeft het "Loopbaan VPCBO Zuidoost Groningen" vastgesteld aan de hand van de volgende doelstellingen: - bevorderen van ontplooiing en ontwikkeling van het personeel. ("talentmanagement") - bezinnen op het persoonlijk functioneren in het licht van het competentiemodel. - stimuleren van het personeelslid: voor welke taken en functies is men geschikt en welke scholing en begeleiding zijn daarbij gewenst. - signaleren van belemmerende factoren (persoonlijk of in de schoolsituatie) - welzijn bespreekbaar maken. (Arbo-) - beoordelen (in eerste instantie door de betrokkene zelf) staat in dienst van de persoonlijke ontwikkeling: gericht op positieve ontwikkeling, signalerend bij stilstaande of negatieve ontwikkeling. - opzetten van integraal loopbaan voor personeelsleden en directeuren. verantwoordelijkheid directeur: Met ieder personeelslid eens per vier jaar of eerder een loopbaangesprek voeren en in overleg het door het personeelslid opgestelde persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vaststellen. Na vier jaar of eerder met de betrokkene gezamenlijk het POP evalueren, beoordelen en de inzetbaarheid bepalen voor het verrichten van taken en functies bij het bestuur. algemeen directeur: Met de directeuren eens per vier jaar of eerder een loopbaangesprek voeren en in overleg het door de directeur opgestelde persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vaststellen. Na vier jaar of eerder gezamenlijk het POP evalueren. implementatie - studiebijeenkomst voor alle personeelsleden over loopbaan op 23 januari 2002; hierbij zijn ook uit het personeelssplan betrokken: hfst. 5.2 competenties en hfst. 5.3 taak- en functiedifferentiatie. - als de loopbaandossiers zijn samengesteld meldt de directeur dit aan het personeel; ieder personeelslid heeft te allen tijde het recht op inzage in zijn/haar loopbaandossier. bijlage 3.5 Loopbaan VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 23

24 3.6 TEAMVORMING Niet van toepassing. kern Onderzoeken hebben uitgewezen dat verstoorde verhoudingen de kwaliteit van het onderwijs in de weg staan en leiden tot een verhoogd risico op ziekteverzuim en burnout. Teamvorming en conflictpreventie zijn daarom van belang voor ieder individueel personeelslid en voor het schoolteam. Een drietal elementen zijn uit preventief oogpunt van belang: 1. Bewust werken aan teamvorming Een team ontstaat niet vanzelf. In de bijlage 3.6 zijn zes teamsuccesfactoren nader uitgewerkt: - open communicatie - wederzijds respect - gezamenlijke visie en doelstellingen - initiatief - gezamenlijke verantwoordelijkheid - flexibiliteit. 2. Mensen moeten zich kunnen ontplooien Hier liggen in het personeelssplan raakvlakken met: 3.1 begeleiding nieuwe leerkrachten 3.3 vrijwillige mobiliteit 3.4 scholing 3.5 loopbaan 5.2 competenties 5.3 taak- en functiedifferentiatie 5.4 taak 3. Er moeten duidelijke afspraken, en procedures zijn Hier liggen in het personeelssplan raakvlakken met: 2.1 gedragscode 2.2 informatievoorziening 2.4 roken op school 2.6 klachtenregeling 2.7 besluitvorming 4 rechtspositioneel 7 bestuursaanstelling 8.1 functioneringsgesprekken 9 personeelsformatie 10 arbo- 11 medezeggenschap verantwoordelijkheid directeur: - teamvorming bespreekbaar maken. - bevordering van de ontplooiing van personeelsleden. - de vaststelling van afspraken, en procedures. personeelslid / schoolteam: Bewust werken aan teamvorming. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 24

25 implementatie De teamsuccesfactoren worden in het schoolteam aan de orde gesteld. bijlage 3.6 Zes teamsuccesfactoren. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 25

26 3.7 EXIT INTERVIEW : Niet van toepassing kern: Aan de benoeming van een leraar wordt bij de sollicitatieprocedure veel tijd en zorg besteed; er worden verschillende formele gesprekken gevoerd. Wanneer een leraar vertrekt naar een school van een ander bestuur, of het onderwijs verlaat, kan een zogenaamd exit-interview plaatsvinden. De werkgever en de werknemer sluiten, zoals ook aan het begin, door middel van een gesprek gezamenlijk het dienstverband af. Een tweede aspect van het exit-interview is het evaluatieve element, waar het bestuur van kan leren; ook kan de werkgever aan de werknemer suggesties meegeven. Het gesprek heeft uiteraard niet als doel het vertrekkende personeelslid op andere gedachten te brengen. : Een exit-interview vindt plaats wanneer dit van twee zijden wenselijk wordt geacht. Gesprekspunten zijn bijvoorbeeld: - Hoe heeft men het werken op de school/scholen ervaren? (ouders, leerlingen, team, directie, (bege)leiding, scholing, leermiddelen, e.d.) - Welke suggesties tot verbetering heeft men? - Hoe heeft men het bestuur / personeels ervaren? - Wat vindt men het sterkste punt binnen de school/het bestuur op onderwijskundig gebied, en wat het zwakste? - Wat vindt men het sterkste punt binnen de school/het bestuur op personeelsgebied, en wat het zwakste? - Aan welke ervaring(en) heeft men de fijnste herinneringen en aan welke de minst fijne? - Wat had men t.a.v. het eigen functioneren achteraf liever anders gezien? - Welke suggesties heeft het vertrekkende personeelslid voor de school/het bestuur? - Welke suggesties heeft de werkgever voor het vertrekkende personeelslid? Van het exit-interview wordt geen verslag gemaakt. verantwoordelijkheid: algemeen directeur: Voert exit-interview met directeuren. directeur: Voert exit-interview met leraren. implementatie: Opnemen in het personeelssplan. bijlage: Geen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 26

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 3.4 Scholing Inhoud blz. 1. Regelgeving 2 2. Nascholingsbudget 2 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 4. Procedure voor het tot stand komen van een ( meerjaren-)nascholingsplan

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen.

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen. ONDERWIJSPR PR1MAIR Stichting Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard. Montfoort en Oudewater Inleiding De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie

Nadere informatie

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Uitspraken over de implementatie van Integraal Personeelsbeleid blijken vaak lastig te onderbouwen. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over goed

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit BELEIDSSTUK 20 Vaststelling door

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Overzicht rechten en plichten P(G)MR in CAO PO 2014-2015. 2. Arbeidsduur en normjaartaak

Overzicht rechten en plichten P(G)MR in CAO PO 2014-2015. 2. Arbeidsduur en normjaartaak Overzicht rechten en plichten P(G)MR in CAO PO 2014-2015 Naast en in aanvulling op de in de WMS genoemde bevoegdheden, kent de CAO-PO een aantal bevoegdheden toe aan de P(G)MR. 2. Arbeidsduur en normjaartaak

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Functiedifferentiatie binnen het primaire proces: Kiezen uit kansen

Functiedifferentiatie binnen het primaire proces: Kiezen uit kansen Functiedifferentiatie binnen het primaire proces: Kiezen uit kansen Omgaan met verschillen Het ene kind is het andere niet. Kinderen verschillen in hoe ze leren, wat ze makkelijk en moeilijk, leuk en vervelend

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen:

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen: Waalwijk, bulletin mei 2013 In verband met het formatietekort op de meeste scholen is na een vruchtbare samenwerking met de werkgroep van de GMR het beleid aangepast. Met deze extra bulletin willen wij

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007 Mobiliteitsbeleid Versie 2012-2 Beleidsnota nummer: P.0007 Rol Datum Werkgroep advies September 2010 Directeurenraad advies November 2010 GMR Instemming/ 17 mei 2012 advies Raad van Bestuur besluit Raad

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken O2A5

Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de GMR; besluit: vast te stellen de navolgende 'Regeling functioneringsgesprekken'

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer... Scholingsbeleid 1. Inleiding...3 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...4 4. Doelstellingen van het scholingsbeleid...4

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

hebben op 27 maart 2001 een onderhandelaarsakkoord gesloten over de CAO-PO 2001.

hebben op 27 maart 2001 een onderhandelaarsakkoord gesloten over de CAO-PO 2001. Cao PO 2001/22a Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2001 De werkgeversorganisaties - ABC/VBS - Besturenraad - VBKO - VOS/ABB en de werknemersorganisaties - ACOP - CCOOP - CMHF - AC hebben op 27 maart 2001 een

Nadere informatie

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Een overzicht van beleidsdocumenten die het schoolbestuur o.g.v. de wet of de CAO dient vast

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Een overzicht van beleidsdocumenten die het schoolbestuur o.g.v. de wet of de CAO dient vast Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Een overzicht van beleidsdocumenten die het schoolbestuur o.g.v. de wet of de CAO dient vast te stellen Inleiding Op de hiernavolgende pagina s

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO Met uitzondering van de Bond KBO (Organisatie van katholieke schoolbesturen) hebben de vakcentrales en overige werkgevers op donderdag 28 oktober de CAO PO 2002 tot 2005 ondertekent. Dit is de CAO die

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken

Regeling functioneringsgesprekken Regeling functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de S.K.O. Het Groene Lint ; b. personeelslid: een persoon in dienst van een

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

WMO: bijzondere bevoegdheden

WMO: bijzondere bevoegdheden WMO: bijzondere bevoegdheden Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: - Sint Maartenscollege - Sgm Dalton-Vatel - Veurs

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie