PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO. Zuidoost Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO. Zuidoost Groningen"

Transcriptie

1 PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO Zuidoost Groningen 1

2 INHOUDSOPGAVE PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO ZUIDOOST GRONINGEN 1. Inleiding vaststelling: regelgeving: 2. Sociale afspraken 2.1 Gedragscode sept Interne communicatie nov. 03 CAO P.O. 2.3 Sociaal jaarverslag febr. 00 CAO P.O. 2.4 Roken op school febr. 00 Tabakswet 2.5 Doelgroepen sept. 99 CAO P.O. 2.6 Klachtenregeling sept. 99 CAO P.O. 2.7 Besluitvorming sept Lief en leed nov Begeleiding 3.1 Nieuwe personeelsleden febr. 00 CAO P.O. 3.2 Collegiale consultatie sept Vrijwillige mobiliteit febr. 00 CAO P.O. 3.4 Scholing febr. 00 CAO P.O. 3.5 Loopbaan sept. 02 CAO P.O. 3.6 Teamvorming sept Exit-interview sept Rechtspositioneel 4.1 Werktijdenregeling sept. 01 CAO P.O. 4.2 Senioren sept. 02 CAO P.O. 4.3 Beloningsdifferentiatie sept. 02 CAO P.O. 4.4 Dienstreizen nov Collectieve contracten sept Competenties, functies en taken 5.1 Bekwaamheidseisen leraar Wet BIO 5.2 Competenties leraar sept Taak- en functiedifferentiatie nov. 03 CAO P.O. 5.4 Taaktoedeling en taakomvang sept. 99 CAO P.O. 5.5 Taakbelasting sept. 99 CAO P.O. 5.6 Directiestatuut nov. 03 WPO 5.7 Onderwijsondersteunend personeel nov. 03 CAO P.O. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 2

3 6. Werving en selectie van personeel 6.1 Werving- en selectie sept. 01 CAO P.O. 6.2 Sollicitatiecode sept. 99 CAO P.O. 6.3 Invalleerkrachten sept. 01 CAO P.O. 6.4 Deeltijd sept. 02 CAO P.O. 6.5 Aanstellingskeuring sept. 01 Wet op MK 7. Bestuursaanstelling 7.1 Afvloeiingsregeling sept. 99 CAO P.O. 7.2 Afvloeiingslijst sept. 99 CAO P.O. 8. Functioneren en beoordelen 8.1 Functioneringsgesprekken sept. 99 CAO P.O. 8.2 Beoordeling CAO P.O. 9. Personeelsformatie 9 Bestuursformatieplan sept. 02 CAO P.O. 10. Arbeidsomstandigheden 10.1 Arbo- sept. 01 Arbo-wet 10.2 Activiteiten bestuur sept. 01 Arbo-wet 10.3 Activiteiten school sept. 01 Arbo-wet 10.4 Persoonlijk welzijn sept. 01 Arbo-wet 10.5 Ziekteverzuimprocedures sept. 01 Arbo-wet afkortingen: RPBO Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel CAO. P.O. Collectieve Arbeids Overeenkomst Primair Onderwijs Circulaire Circulaire van het Ministerie van O. C. en W. WPO Wet op het Primair Onderwijs Wet BIO Wet op de Beroepen In het Onderwijs Wet MK Wet op de Medische Keuringen Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 3

4 JAARPLANNING VAN ACTIVITEITEN PERSONEELSBELEID: 10. Arbo-: op iedere school opstellen plan van aanpak september-oktober 3.5 Loopbaangesprekken: op elke school met personeelsleden die hun POP afronden september-november 9.1 Bestuursformatieplan: opstellen Formulier inventarisatie van wensen en deskundigheden: op bestuursniveau het verspreiden van het loopbaanformulier met wensen van ieder personeelslid per 1 augustus januari april januari 3.6/2.1 Teamvorming / gedragscode op elke school agenderen voor de teamvergadering januari 8.1 Functioneringsgesprekken: op elke school voeren met alle personeelsleden februari april 2.3 Sociaal jaarverslag: op bestuursniveau opstellen over het afgelopen jaar maart 4.1 Werktijden: op elke school vaststellen jaarplanning van activiteiten volgend schooljaar en van de werktijden van de parttimers maart-april 3.4 Scholing: opstellen jaarplan op school- en op bestuursniveau april juni 5.4/5.5 Taak / taakbelasting: op elke school afgelopen jaar evalueren; keuzen maken voor groepen en taken voor het volgend schooljaar april juni 3.2 Collegiale consultatie: op schoolniveau / desgewenst op bestuursniveau planning van teamgerichte en individueel gerichte activiteiten mei-juni 3.3 Vrijwillige mobiliteit: op bestuursniveau opstellen van een planning van mobiliteitbevorderende activiteiten voor het volgend schooljaar mei-juni Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 4

5 1 INLEIDING Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 5

6 1 INLEIDING Ieder bestuur ontwikkelt zelf personeels Personeels werd in het onderwijs in het verleden altijd op grote afstand van het bestuur en van het personeel door de minister bepaald. Regels werden neergelegd in het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (RPBO)en veel mogelijkheden tot eigen ter plaatse waren er niet. In de afgelopen jaren is deze situatie ingrijpend gewijzigd: het Formatie Budget Systeem gaf aan het bestuur de mogelijkheid om zelf prioriteiten te stellen en in de Raamovereenkomst primair onderwijs kwamen de werkgevers en werknemers in het onderwijs op landelijk niveau kaders overeen waarbinnen ieder bevoegd gezag personeels dient te ontwikkelen. Vanaf het jaar 2001 is er een CAO voor het Primair Onderwijs; deregulering staat centraal. Binnen de kaders van deze CAO ontwikkelt elk bevoegd gezag zelf personeels. Integraal personeels Integraal personeels (IPB) houdt in dat het personeels wordt afgestemd op de ontwikkeling van het onderwijs. Met andere woorden: bij elke onderwijskundige keuze die een school maakt, wordt direct de vraag gesteld: hebben we de daarbij behorende deskundigheid ook? Het kan hier gaan om de deskundigheid van het gehele team, maar het kan ook gaan om individueel aanwezige deskundigheid, van bijvoorbeeld een IB-er. IPB komt vooral aan de orde in de volgende onderdelen van dit personeelssplan: 3.2 Collegiale consultatie 3.4 Scholing 3.5 Loopbaan 5.2 Competenties van de leraar 5.3 Taak- en functiedifferentiatie 5.4 Taak 6.1 Werving en selectie van personeel 8.1 Functioneringsgesprekken Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 6

7 Indeling van het personeelssplan In verband met de toegankelijkheid en de leesbaarheid is het personeelssplan in tweeën verdeeld: - deel 1: het personeels - deel 2: de bijlagen, bestaande uit reglementen, notities, procedures e.d. In deel 1 is elk onderdeel van het personeelssplan steeds op dezelfde wijze vormgegeven: - : relevante regelgeving en verwijzing naar de Wet Medezeggenschap Onderwijs - kern: de regelgeving in het kort samengevat - : het geformuleerde van het bestuur - verantwoordelijkheid: welke verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoering van het personeels bij bestuur, (algemeen) directeur of personeel - implementatie: op welke wijze wordt dit onderdeel in de school ingevoerd: schriftelijk of door middel van een invoeringsprocedure, een teambespreking of een studiemiddag - bijlage: een nadere uitwerking van, in procedure of reglement Personeels voor het personeel en voor het onderwijs Wie zijn werk met plezier doet, zal weinig last hebben van stress. Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Zuidoost Groningen hoopt en vertrouwt erop dat het ontwikkelde personeels en de wijze waarop in de afgelopen jaren in de periode van het SBK-verband P.C. Basisonderwijs in de gemeente Stadskanaal gewerkt is aan een draagvlak, het onderwijspersoneel optimaal zal motiveren het werk in de scholen te doen en bijdraagt aan de noodzakelijke arbeidsvreugde. Op deze wijze heeft personeels op indirecte wijze ook een zeer positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 7

8 2 SOCIALE AFSPRAKEN Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 8

9 2.1 GEDRAGSCODE Niet van toepassing. kern Waar mensen met elkaar samenwerken kan het nuttig zijn om ongeschreven omgangs toch op te schrijven. In een school heb je als leraar te maken met collega's, met kinderen en met ouders. Welke houding nemen we aan? Wat kunnen we van elkaar verwachten? In een gedragscode kan een en ander worden vastgelegd, zodat bijvoorbeeld ook nieuwe collega's bekend zijn met de wijze van omgang met elkaar. De gedragscode bestaat uit drie onderdelen: - omgang met collega's - omgang met ouders - omgang met kinderen De gedragscode geeft richtlijnen voor de wijze van omgaan met elkaar onder normale omstandigheden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin grenzen overschreden worden en van leerkrachten niet verwacht kan worden verder te communiceren. In een dergelijke situatie wordt overleg gepleegd met de directeur, de algemeen directeur of zonodig met het bestuur. verantwoordelijkheid directeur en schoolteam: Handelen naar de afspraken en in de geest van de gedragscode en zonodig elkaar hieraan herinneren. implementatie De gedragscode wordt in het schoolteam aan de orde gesteld. bijlage 2.1 Gedragscode VPCBO Zuidoost Groningen Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 9

10 2.2 INTERNE COMMUNICATIE - CAO Primair Onderwijs, artikel E2. kern Het bestuur draagt zorg voor informatievoorziening naar het personeel. Op een vrij toegankelijke plaats in de school is bepaalde aangegeven informatie aanwezig. Het bestuur, algemeen directeur en directeuren streven een zo groot mogelijke openheid na. Geïnformeerd zijn leidt tot grotere professionaliteit en betrokkenheid. In de bijlage is de interne communicatie nader beschreven. Aan de orde worden gesteld: - de personele organisatie - informatie voor personeelsleden - communicatie tussen directeur en leerkrachten - communicatie tussen algemeen directeur en personeel - communicatie tussen algemeen directeur en directeuren - communicatie tussen algemeen directeur en specifieke groepen personeel. verantwoordelijkheid algemeen directeur: - zorgdragen voor de informatievoorziening naar leerkrachten, directeuren en specifieke groepen personeel - zorgdragen voor adressen en telefoonnummers van belangrijke instanties (zie hfst. 2.1) directeur: - toelichten in een vergadering van het schoolteam - zorgdragen voor het ter inzage leggen van de aangegeven informatie op een afgesproken vaste plaats in de school - uitreiken van schriftelijke informatie die is bedoeld voor het personeel implementatie Toelichten in een vergadering van het schoolteam bijlage 2.2 "Interne communicatie VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 10

11 2.3 SOCIAAL JAARVERSLAG - CAO Primair Onderwijs, Statuut Sociaal Beleid. kern Het bestuur evalueert het gevoerde personeels en legt dit vast in een sociaal jaarverslag. Over ieder schooljaar wordt een sociaal jaarverslag opgesteld. De modelinhoudsopgave is opgenomen in de bijlage. verantwoordelijkheid algemeen directeur: Opstellen van het sociaal jaarverslag en bespreken in het directieoverleg. Het bestuur stelt het sociaal jaarverslag vast. implementatie Opnemen in het personeelssplan. bijlage 2.3 Model inhoudsopgave Sociaal Jaarverslag VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 11

12 2.4 AFSPRAKEN OVER ROKEN - Besluit tot uitvoering van de Tabakswet / Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten - Uitleg, nr. 7, 10 maart Uitleg, nr. 19, 6 juni Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), artikel 6f kern In de ruimten in het schoolgebouw die gemeenschappelijk worden gebruikt door leerkrachten, leerlingen en ouders is het roken verboden. Het gaat hier dus om lokalen, gangen, hallen, toiletten, vergaderruimten e.d. Het rookverbod wordt aangegeven door verbodbordjes. Er zijn twee mogelijkheden: 1. of er geldt een algemeen rookverbod in het schoolgebouw. 2. of, wanneer er meer dan een personeelskamer /aparte ruimte is, is het roken in de kleinste personeelskamer of in een andere aan te wijzen ruimte toegestaan. In de scholen wordt niet gerookt, tenzij er binnen het kader van de regelgeving afspraken gemaakt kunnen worden waar alle teamleden en de MR mee instemmen. De invulling van ten aanzien van het roken ligt dus op schoolniveau. Er zijn de volgende drie keuzemogelijkheden: a. een rookvrije school (24 uur per dag) b. een rookvrije school van een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd c. roken is onder schooltijd in de pauzes toegestaan binnen de wettelijke ; er wordt één bepaalde ruimte in de school aangewezen (niet de personeelskamer) waar roken is toegestaan, onder de voorwaarde dat niet-rokers (personeel en leerlingen) daarvan geen hinder ondervinden. Tevens wordt een besluit genomen over al dan niet roken op de speelplaats in aanwezigheid van kinderen. verantwoordelijkheid directeur: Zorgdragen voor besluitvorming. Controle op de uitvoering van het. implementatie Presentatie van dit onderwerp door de directeur in een vergadering van het schoolteam en agenderen voor een vergadering van de MR (zonodig toelichten). bijlage 2.4. Roken is nu bijna overal verboden, pag. 13 uit Uitleg nr. 7 van 10 maart Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 12

13 2.5 DOELGROEPEN - Wet op het Primair Onderwijs, artikel 30 - Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (SAMEN) - Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) kern Er worden een drietal doelgroepen aangegeven: vrouwen, allochtonen en minderarbeidsgeschikten. De gestelde worden achtereenvolgens nader toegelicht: vrouwen: Het gaat hier om het loopbaanperspectief van vrouwen, met name om een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Artikel 30 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat als sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directiefuncties er eens in de vier jaar een Document Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding wordt opgesteld. Dit onderdeel is uitgewerkt in bijlage 2.5. allochtonen: Het gaat hier om de arbeidsmarktpositie in het onderwijs van allochtonen (Wet SAMEN). Werkgevers in Nederland dienen de deelname van allochtonen aan het arbeidsproces te bevorderen op grond van de Wet SAMEN. Voor scholen met 35 of meer personeelsleden dient een jaarverslag opgesteld te worden en verzonden aan het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA). Dit is voor het bestuur niet aan de orde. minder-arbeidsgeschikten: De WAGW geeft aan dat het de taak is van werkgevers, organisaties van werkgevers en organisaties van werknemers om, voorzover dat redelijkerwijs in hun vermogen ligt, gelijke kansen van gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers bij deelname aan het arbeidsproces te bevorderen en de nodige voorzieningen te treffen gericht op het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid van de werknemers. Er is geen verplichting tot het opstellen of deponeren van een jaarverslag. Bevordering van deelname aan het arbeidsproces van allochtonen en minderarbeidsgeschikten, zoals is aangegeven in de Wet SAMEN en in de WAGW. verantwoordelijkheid Bestuur en sollicitatiecommissies: Toepassing van het. implementatie Opname in het personeelssplan. bijlage Document Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 13

14 2.6 KLACHTENREGELING - Wet Primair Onderwijs, artikel 14 kern Ouders en personeelsleden kunnen bij een klachtencommissie een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of personeel, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bestuur of het personeel. Een klacht kan onder meer betrekking hebben op: seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten op school, discriminerend gedrag, misbruik maken van functie of bevoegdheden, kindermishandeling, sponsoring, onderwijs of het van het bestuur. Het bestuur dient een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Een klacht in het kader van deze regeling zal in het algemeen eerst worden ingediend wanneer overleg in de school of met het bestuur voor de klager niet tot een aanvaardbare oplossing heeft geleid. De modelklachtenregeling die landelijk is ontwikkeld door de Besturenraad PCO, andere besturenorganisaties en de gezamenlijke onderwijsvakorganisaties is overgenomen en vastgesteld. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, ingesteld door de Besturenraad PCO. Op grond hiervan heeft het bestuur tenminste één contactpersoon op bestuursniveau en een vertrouwenspersoon voor alle scholen van het bestuur aangesteld. In bijlage is het niveau indiening klachten opgenomen. Ingeval van (mogelijk) seksueel misbruik geldt de verplichting tot aangifte. In verband hiermee is bijlage opgenomen. verantwoordelijkheid bestuur: - Benoemen, schorsen en ontslaan van contactpersonen en vertrouwenspersoon. Bij de benoeming wordt de betrokkene voldoende geïnformeerd. directeur: - Een korte beschrijving van de klachtenregeling, naam en adres van de contactpersoon en van de vertrouwenspersoon en naam en adres van de landelijke klachtencommissie jaarlijks opnemen in de schoolgids. implementatie Schriftelijke informatieverschaffing aan alle personeelsleden. bijlagen Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenprocedure SCOD Aangifteplicht bij vermoeden seksueel geweld. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 14

15 2.7 BESLUITVORMING TEAMVERGADERING Niet van toepassing. kern Verantwoorde besluitvorming vindt plaats als sprake is van een correcte procedure en wanneer voor het te nemen besluit draagvlak bestaat. In de bijlage worden enkele afspraken betreffende besluitvorming in het schoolteam aangegeven. Essentieel hierbij is dat ieders mening serieus wordt genomen en dat in kwesties van wezenlijk belang, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe taalmethode, bij verschil van mening niet direct een stemming bepalend is maar dat actief wordt gezocht naar een draagvlak voor een oplossing. verantwoordelijkheid directeur en schoolteam: De besluitvormingsprocedure in acht nemen en zonodig elkaar hieraan herinneren. implementatie De besluitvormingsprocedure wordt in het schoolteam aan de orde gesteld. bijlage 2.7 Besluitvorming teamvergadering VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 15

16 2.8 LIEF EN LEED Niet van toepassing kern Bij gebeurtenissen van lief en leed van personeel in de werksituatie of in de persoonlijke situatie wordt door of namens het bestuur meeleven getoond. Gelet op het aantal scholen en op de omvang van het personeelsbestand is het wenselijk hierover op bestuursniveau afspraken vast te leggen. In de bijlage "Lief en leed regeling" wordt een overzicht van relevante situaties gegeven van toepassing op het personeel, de bestuursleden en de schoolcommissieleden. Het bestuur bekostigt binnen deze regeling alle uitgaven in het kader van lief en leed; overschrijdingen komen ten laste van de eigen middelen van de school. De uitvoering ligt in de meeste gevallen bij de schoolcommissie. verantwoordelijkheid - In de bijlage "Lief en leed regeling" is aangegeven wie per situatie welke verantwoordelijkheid draagt. - Declaraties en begrotingen worden ingediend bij de algemeen directeur. algemeen directeur: - Toetst namens het bestuur de declaraties en begrotingen aan deze regeling. - Draagt zorg voor uitbetaling van declaraties. implementatie Opnemen in het personeelssplan. bijlage 2.8 "Lief en leed regeling VPCBO Zuidoost Groningen". Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 16

17 3 BEGELEIDING Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 17

18 3.1 BEGELEIDING NIEUWE PERSONEELSLEDEN - CAO Primair Onderwijs, artikel C8 - Instroomtoets Participatiefonds kern Het bestuur stelt een regeling op ten behoeve van de introductie en begeleiding van beginnende personeelsleden. Aan de omzetting van een tijdelijk dienstverband (voor bepaalde tijd) naar een vast dienstverband (voor onbepaalde tijd) gaat een beoordeling vooraf gebaseerd op de uitkomsten van het begeleidingstraject. Ingeval van niet-verlenging van een tijdelijk dienstverband verlangt het Participatiefonds, alvorens wachtgeld wordt uitgekeerd, van het bestuur een overzicht van de begeleiding, evaluaties en van gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het bestuur heeft het splan "Begeleiding van nieuwe personeelsleden" vastgesteld. Hierin worden de volgende situaties onderscheiden: - introductie van nieuwe personeelsleden in de school - begeleiding van de invalleerkracht - begeleiding voor beginnende leerkrachten - begeleiding van de beginnende directeur verantwoordelijkheid directeur: - aan nieuwe personeelsleden een exemplaar van "Begeleiding van nieuwe personeelsleden" uitreiken en met hen doorspreken. - zorgdragen voor introductie en begeleiding van nieuwe personeelsleden. - aanwijzing van een mentor. - beoordeling nieuwe personeelsleden opstellen en deze toelichten; het beoordelingsformulier aan de algemeen directeur toezenden. algemeen directeur: - begeleiding van nieuw aangestelde directeuren implementatie Aan nieuwe personeelsleden een exemplaar van "Begeleiding van nieuwe personeelsleden bij de VPCBO Zuidoost Groningen" uitreiken en met hen doorspreken. bijlagen 3.1 Begeleiding van nieuwe personeelsleden bij de VPCBO Zuidoost-Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 18

19 3.2 COLLEGIALE CONSULTATIE - WPO, artikel 8, lid 1. kern In artikel 8, lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs is aangegeven dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelings-proces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang van de leerlingen. Dit betekent dat het onderwijs in de verschillende groepen op elkaar moet aansluiten en dat overleg, samenwerking en de ontwikkeling binnen het schoolteam noodzakelijk is. Collegiale consultatie is in een lerende organisatie een verzamelbegrip voor: leren van en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Het past bij het bereiken van een verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit van personeelsleden en bij samenwerking en teamvorming. Een team doet aan collegiale consultatie. Collegiale consultatie is geen doel, maar een middel. Men overlegt en leert van en aan elkaar om zo de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van het team en de kwaliteit van het onderwijs steeds verder te verbeteren. In de bijlage is een en ander nader uitgewerkt. verantwoordelijkheid directeur: - uitvoering van het. - jaarlijkse evaluatie en planning van activiteiten. - aanwijzen van een teamlid dat collegiale consultatie coördineert. personeelslid: - participatie bij collegiale consultatie. implementatie - studieochtend op 23 januari zie bijlage, hoofdstuk 3: Mogelijke opzet voor een planning van implementatieactiviteiten. - ieder personeelslid ontvangt een exemplaar van dit met bijlage. bijlage 3.2 Collegiale consultatie bij de VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 19

20 3.3 VRIJWILLIGE MOBILITEIT - CAO Primair Onderwijs, artikel C12. kern In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden ook afspraken gemaakt over de toekomstige inzetbaarheid, scholing en doorstroming naar andere interne of externe functies. Het bestuur heeft het Mobiliteitsplan van de VPCBO Zuidoost Groningen opgesteld, dat bestaat uit de volgende onderdelen: - het belang voor het individuele personeelslid - het belang van de scholen - de afstemming van de belangen van personeel en scholen - maatregelen ter stimulering van mobiliteit - onvrijwillige mobiliteit - coördinatie van mobiliteit - procedures - activiteiten in het kader van vrijwillige mobiliteit voor het volgend schooljaar verantwoordelijkheid personeelslid: - Een regelmatige bezinning op de keuze voor vrijwillige mobiliteit binnen de school (intern), of naar een andere school van het bestuur, binnen dezelfde functie (horizontaal) of naar een andere functie (verticaal). Deze keuze meedelen tijdens het functioneringsgesprek / loopbaangesprek. directeur: - vrijwillige mobiliteit op positieve wijze aan de orde stellen tijdens het functioneringsgesprek / loopbaangesprek. - opstellen van het schoolprofiel personeel: samenstelling schoolteam en aanwezige en afwezige deskundigheid. werkgroep personeel: - coördinatie van vrijwillige mobiliteit. - jaarlijkse bezinning op activiteiten in het kader van bewustwording en van maatregelen tot bevordering van vrijwillige mobiliteit, conform het gestelde in het mobiliteitsplan. implementatie - studiemiddag voor het personeel. - agenderen in functionerings- en loopbaangesprekken. - jaarlijks organiseren van activiteiten ter bevordering van mobiliteit. bijlage 3.3 Mobiliteitsplan VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 20

21 3.4 SCHOLING - CAO Primair Onderwijs, artikelen C11, C12 en C13 - RPBO, artikel I - P 86, m.b.t. RDDF-ers - Regeling schoolbudget kern Het bestuur stelt scholings vast dat tenminste de volgende onderdelen bevat: - de met scholing beoogde doelen - de planning van scholingsactiviteiten - een verantwoording voor de in te zetten gelden - de ruimte voor scholing op eigen initiatief van de werknemer. Scholingsopdrachten komen voor rekening van het bestuur. Scholingsafspraken zijn een onderdeel van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Het bestuur heeft een scholingsplan opgesteld dat, rekening houdend met de gestelde, uit de volgende drie onderdelen bestaat: A. Meerjarengedeelte 1. Doelstellingen scholing 2. Doelgroepen en criteria voor scholing 3. Meerjarenplanning van scholingsactiviteiten 4. Financiële meerjarenverantwoording 5. Jaarlijkse procedure tot vaststelling van de scholingsactiviteiten B. Jaarlijks vast te stellen gedeelte; schooljaar : 1. Bovenschoolse doelgroepen 2. Scholingsactiviteiten voor het schooljaar 3. Financiële verantwoording en faciliteiten 3. Evaluatie scholingsactiviteiten in het voorafgaand jaar C. Scholingsoverzichten; jaarlijks bij te stellen: 1. Per school 2. Per bovenschoolse doelgroep 3. Individueel verantwoordelijkheid directeur: - jaarlijks het scholingsplan van de school opstellen aan de hand van het meerjaren scholings van het schoolplan. - de besteding van het scholingsbudget per school. - implementatie van de gevolgde scholing en meten van de resultaten. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 21

22 algemeen directeur: - jaarlijks bezien welke scholing voor bovenschoolse doelgroepen en RDDF-ers gewenst is. - financieel beheer bovenschools scholingsbudget. implementatie Opnemen in het personeelssplan. bijlage 3.4 Scholings VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 22

23 3.5 LOOPBAANBELEID - CAO Primair Onderwijs, artikel C12 kern In het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vindt wederzijds afstemming plaats tussen de wensen van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de school of van het bestuur. Het bestuur heeft het "Loopbaan VPCBO Zuidoost Groningen" vastgesteld aan de hand van de volgende doelstellingen: - bevorderen van ontplooiing en ontwikkeling van het personeel. ("talentmanagement") - bezinnen op het persoonlijk functioneren in het licht van het competentiemodel. - stimuleren van het personeelslid: voor welke taken en functies is men geschikt en welke scholing en begeleiding zijn daarbij gewenst. - signaleren van belemmerende factoren (persoonlijk of in de schoolsituatie) - welzijn bespreekbaar maken. (Arbo-) - beoordelen (in eerste instantie door de betrokkene zelf) staat in dienst van de persoonlijke ontwikkeling: gericht op positieve ontwikkeling, signalerend bij stilstaande of negatieve ontwikkeling. - opzetten van integraal loopbaan voor personeelsleden en directeuren. verantwoordelijkheid directeur: Met ieder personeelslid eens per vier jaar of eerder een loopbaangesprek voeren en in overleg het door het personeelslid opgestelde persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vaststellen. Na vier jaar of eerder met de betrokkene gezamenlijk het POP evalueren, beoordelen en de inzetbaarheid bepalen voor het verrichten van taken en functies bij het bestuur. algemeen directeur: Met de directeuren eens per vier jaar of eerder een loopbaangesprek voeren en in overleg het door de directeur opgestelde persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vaststellen. Na vier jaar of eerder gezamenlijk het POP evalueren. implementatie - studiebijeenkomst voor alle personeelsleden over loopbaan op 23 januari 2002; hierbij zijn ook uit het personeelssplan betrokken: hfst. 5.2 competenties en hfst. 5.3 taak- en functiedifferentiatie. - als de loopbaandossiers zijn samengesteld meldt de directeur dit aan het personeel; ieder personeelslid heeft te allen tijde het recht op inzage in zijn/haar loopbaandossier. bijlage 3.5 Loopbaan VPCBO Zuidoost Groningen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 23

24 3.6 TEAMVORMING Niet van toepassing. kern Onderzoeken hebben uitgewezen dat verstoorde verhoudingen de kwaliteit van het onderwijs in de weg staan en leiden tot een verhoogd risico op ziekteverzuim en burnout. Teamvorming en conflictpreventie zijn daarom van belang voor ieder individueel personeelslid en voor het schoolteam. Een drietal elementen zijn uit preventief oogpunt van belang: 1. Bewust werken aan teamvorming Een team ontstaat niet vanzelf. In de bijlage 3.6 zijn zes teamsuccesfactoren nader uitgewerkt: - open communicatie - wederzijds respect - gezamenlijke visie en doelstellingen - initiatief - gezamenlijke verantwoordelijkheid - flexibiliteit. 2. Mensen moeten zich kunnen ontplooien Hier liggen in het personeelssplan raakvlakken met: 3.1 begeleiding nieuwe leerkrachten 3.3 vrijwillige mobiliteit 3.4 scholing 3.5 loopbaan 5.2 competenties 5.3 taak- en functiedifferentiatie 5.4 taak 3. Er moeten duidelijke afspraken, en procedures zijn Hier liggen in het personeelssplan raakvlakken met: 2.1 gedragscode 2.2 informatievoorziening 2.4 roken op school 2.6 klachtenregeling 2.7 besluitvorming 4 rechtspositioneel 7 bestuursaanstelling 8.1 functioneringsgesprekken 9 personeelsformatie 10 arbo- 11 medezeggenschap verantwoordelijkheid directeur: - teamvorming bespreekbaar maken. - bevordering van de ontplooiing van personeelsleden. - de vaststelling van afspraken, en procedures. personeelslid / schoolteam: Bewust werken aan teamvorming. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 24

25 implementatie De teamsuccesfactoren worden in het schoolteam aan de orde gesteld. bijlage 3.6 Zes teamsuccesfactoren. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 25

26 3.7 EXIT INTERVIEW : Niet van toepassing kern: Aan de benoeming van een leraar wordt bij de sollicitatieprocedure veel tijd en zorg besteed; er worden verschillende formele gesprekken gevoerd. Wanneer een leraar vertrekt naar een school van een ander bestuur, of het onderwijs verlaat, kan een zogenaamd exit-interview plaatsvinden. De werkgever en de werknemer sluiten, zoals ook aan het begin, door middel van een gesprek gezamenlijk het dienstverband af. Een tweede aspect van het exit-interview is het evaluatieve element, waar het bestuur van kan leren; ook kan de werkgever aan de werknemer suggesties meegeven. Het gesprek heeft uiteraard niet als doel het vertrekkende personeelslid op andere gedachten te brengen. : Een exit-interview vindt plaats wanneer dit van twee zijden wenselijk wordt geacht. Gesprekspunten zijn bijvoorbeeld: - Hoe heeft men het werken op de school/scholen ervaren? (ouders, leerlingen, team, directie, (bege)leiding, scholing, leermiddelen, e.d.) - Welke suggesties tot verbetering heeft men? - Hoe heeft men het bestuur / personeels ervaren? - Wat vindt men het sterkste punt binnen de school/het bestuur op onderwijskundig gebied, en wat het zwakste? - Wat vindt men het sterkste punt binnen de school/het bestuur op personeelsgebied, en wat het zwakste? - Aan welke ervaring(en) heeft men de fijnste herinneringen en aan welke de minst fijne? - Wat had men t.a.v. het eigen functioneren achteraf liever anders gezien? - Welke suggesties heeft het vertrekkende personeelslid voor de school/het bestuur? - Welke suggesties heeft de werkgever voor het vertrekkende personeelslid? Van het exit-interview wordt geen verslag gemaakt. verantwoordelijkheid: algemeen directeur: Voert exit-interview met directeuren. directeur: Voert exit-interview met leraren. implementatie: Opnemen in het personeelssplan. bijlage: Geen. Personeelssplan VPCBO Zuidoost Groningen 26

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd,

Nadere informatie

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN Versie oktober 2010 1 inhoudsopgave 1. inleiding... 03 2. algemene informatie... 04 3. werving en selectie... 07 4. integraal personeelsbeleid

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Algemene Schoolgids 15 16 Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Inhoud Voorwoord 5 1. Algemeen 6 1.1 De identiteit van SCOPE scholengroep 6 1.2 School met een opdracht 6 1.3 Ouderbetrokkenheid 6 1.4 SCOPE

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie